Бухгалтерський облік на підприємстві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Російської Федерації
Рибінськ ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ ім. П. А. СОЛОВЙОВА
Соціально-економічний факультет
Кафедра економіки, менеджменту та економічних інформаційних систем
Курсова робота
з дисципліни
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Зміст
Завдання на курсову роботу
Вихідні дані
Облікова політика для цілей бухгалтерського обліку
Оборотна відомість за синтетичними рахунками на початок місяця
Журнал господарських операцій
Нарахування амортизації за основними засобами
Нарахування амортизації по НМА
Розрахунок вартості матеріалів, відпущених зі складу
Авансовий звіт
Рахунки бухгалтерського обліку
Оборотна відомість за синтетичними рахунками на кінець місяця
Бухгалтерський баланс (форма № 1 та форма № 2)
Список використаної літератури
Додаток. Первинні документи
Прибутковий касовий ордер
Видатковий касовий ордер
Платіжне доручення
Оголошення на здачу готівкою
Прибутковий складської ордер
Акт приймання - передачі основного засобу
Акт на списання основного засобу
Вимога - накладну на відпуск матеріалу зі складу
Картка складського обліку
Інвентарна картка

Вихідні дані
I Умови завдання.
Підприємство є відкритим акціонерним товариством. Відповідно до статуту товариства відкриті види діяльності
- Виробництво промислової продукції,
- Оптовий продаж товарів.
Промислова продукція представлена ​​двома видами виробів - А і Б і проводиться в одному виробничому цеху. Оптова торгівля товарами здійснюється в торговому залі, взятому в оренду.
Для організації своєї діяльності підприємство має такі допоміжні виробництва:
- Котельня,
- Власний транспорт,
- Тарна майстерня,
- Енергоучасток.
За даними бухгалтерського обліку на 01.12.2006 р. були наступні залишки на бухгалтерських рахунках: (тис. крб)
Основні засоби
16 700
Амортизація основних засобів
9 185
Нематеріальні активи-(організаційні витрати)
12
Амортизація НМА
6
Незавершене будівництво (будівництво складу)
800
Довгострокові фінансові вкладення
464
Основні матеріали S
500
у кількості (од)
6 200
Товар L
900
у кількості (од)
947
Незавершене виробництво виробу А
200
у кількості (од.)
80
Готова продукція - виріб Б
300
у кількості (од)
60
Витрати майбутніх періодів - ліцензія строком на 36 міс.
25
Короткострокова дебіторська заборгованість
- Покупців
1500
- Працівників підприємства за виданими позиками
100
- Підзвітних осіб
25
Грошові кошти:
- У касі
50
- На розрахунковому рахунку
3500
- На валютному рахунку
53
долари США у кількості (тис. дол)
$ 2
Об'єкти обліку
Короткострокові фінансові вкладення - акції Ощадбанку
5
у кількості (од.)
100
Статутний капітал
1 650
Додатковий капітал
1000
Резервний капітал, створений відповідно до законодавства
248
Нерозподілений прибуток минулих років
5000
Нерозподілений прибуток звітного року
1000
Довгостроковий кредит банку (16% річних)
2000
Кредиторська заборгованість:
- Перед постачальниками
2400
- З оплати праці перед працівниками підприємства
1 200
- Перед бюджетом по податках
235
- Перед позабюджетними фондами
210
Резерв на капітальний ремонт
1 000
Курс валюти
Продажі валюти, руб.
25
На кінець місяця, руб.
27
Кількість товарів
Отримано товарів, од.
10 000
Види матеріалів
Операція
Основні
матеріали S
Отримано, од.
20 000
Відпущено на виріб А, од.
10 000
Відпущено на виріб Б, од.
15 000
Будівельні матеріали СМ
Отримано, од.
8 000
Відпущено, од
7 500
Тарні
матеріали ТМ
Отримано, од.
11 000
Відпущено, од.
11 000
Допоміжні матеріали ВМ
Отримано, од.
5 000
Відпущено на ремонт будівлі адміністрації, од.
2 500
Відпущено на ремонт виробничого цеху
2 000
Вид енергоресурсу
Структурний підрозділ споживаюм енергоресурс
Електроенергія
(Ціна 1 кВт -1,2 р. Без ПДВ)
Тис. кВт
Котельня
120
Тарна майстерня
70
Будівля адміністрації
60
Виробництво виробу А
170
Виробництво виробу Б
220
Освітлення виробничого цеху
50
Освітлення території
65
Гаражі
75
Пар
Тарна майстерня
7%
Будівля управління
20%
Виробництво виробу А
25%
Виробництво виробу Б
30%
Опалення виробничого цеху
5%
Гаражі
13%
Вода (вартість 1 м 3 - 6,15 без ПДВ)
м 3
Будівля адміністрації
700
Душові
9 400
Виробництво виробу А
1 640
Виробництво виробу Б
14 100

Використання автотранспорту
Машино-години
Перевезення готової продукції покупцеві
1000
Доставка в торговий зал товарів
250
Загальногосподарські потреби
400
Рух продукції тарної майстерні
Вироблено
1000
Здано на склад
850
Відпущено на упаковку виробу А
510
Відпущено на упаковку виробу Б
340
Виріб
Рух готової продукції
А
Вироблено
5 100
Здано на склад
5 200
Б
Вироблено
1 700
Здано на склад
1 600
Вид вироби
Реалізовано, од.
А
4600
Б
1700
Кількість товарів
Продано товарів, од
10 100

Облікова політика для цілей бухгалтерського обліку
1. Бухгалтерський облік вести в бухгалтерії організації. Відповідальним за організацію і стан бухгалтерського обліку є головний бухгалтер організації;
2. Для ведення бухгалтерського обліку використовувати форму обліку меморіально-ордерну із застосуванням засобів обчислювальної техніки. Бухгалтерську інформацію зберігати на машинних та паперових носіях. Відповідальність за забезпечення схоронності бухгалтерської інформації від несанкціонованого доступу покласти на головного бухгалтера;
3. На основі даних про інвентаризацію не створювати резерв під знецінення вкладень у цінні папери і резерв сумнівних боргів;
4. Матеріально-виробничі запаси при їх вибутті оцінювати по середній собівартості одиниці;
5. Готову продукцію оцінювати за фактичною виробничою собівартістю без використання рахунку 40;
6. Незавершене виробництво оцінювати за фактичною виробничою собівартістю;
7. При здійсненні витрат на ремонт об'єктів основних засобів фактично зроблені витрати відносити на собівартість без створення резерву;
8. Вартість об'єктів основних засобів вартістю до 20 тис. руб. відображати як матеріально-виробничі витрати
9. Амортизацію об'єктів основних засобів виробляти лінійним способом;
10. Амортизацію об'єктів нематеріальних активів здійснювати лінійним способом. Об'єкти, по яких строк корисного використання визначити неможливо, а також організаційні витрати списувати протягом 20 років;
11. Облік матеріалів здійснювати на рахунку 10 «Матеріали» за фактичною вартістю без використання рахунків 15 «Заготівельні і придбання матеріалів» і 16 «Відхилення вартості матеріалів»;
12. Готову продукцію враховувати на рахунку 43 «Готова продукція» без використання рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)»;
13. Не створювати резерви майбутніх витрат: на майбутню оплату відпусток працівникам; на виплату щорічної винагороди за вислугу років.
14. На підставі укладених договорів суми орендної плати відносити до складу доходів майбутніх періодів з подальшим списанням на рахунок 90 (або 91) в ті звітні періоди, до яких вони відносяться.
15. Загальногосподарські витрати і витрати на продаж (комерційні витрати) щомісячно списувати на рахунок обліку продажів 90 в повному розмірі;
16. Розподіл загальновиробничих витрат виробляти пропорційно обсягу випуску продукції;
17. Для отримання і витрачання коштів цільового фінансування не відкривати спеціальний рахунок у банку. Облік отриманих коштів вести на рахунку 51.
Робочий план рахунків:
№ рахунку
Найменування рахунку
Розділ I. Необоротні активи
01-1
Основні засоби в експлуатації
01-2
Вибуття основних засобів
02
Амортизація основних засобів
04
Нематеріальні активи
05
Амортизація нематеріальних активів
08-3
Вкладення у необоротні активи - Будівництво складу
08-4
Вкладення у необоротні активи - Придбання обладнання
08-5
Вкладення у необоротні активи - Придбання нематеріальних активів
Розділ II. Виробничі запаси
10-1
Матеріали - Основні матеріали S
10-2
Матеріали - Допоміжні матеріали ВМ
10-3
Матеріали - Паливо
10-4
Матеріали - Тарні матеріали ТМ
10-5
Матеріали - Запасні частини після розбирання автомобіля
10-8
Матеріали - Будівельні матеріали
19
Податок на додану вартість
Розділ III. Витрати на виробництво
20-1
Основне виробництво - Виріб А
20-2
Основне виробництво - Виріб Б
23-1
Допоміжне виробництво - Котельня
23-2
Допоміжне виробництво - Власний транспорт
23-3
Допоміжне виробництво - Тарна майстерня
23-4
Допоміжне виробництво - Енергоучасток
25
Загальновиробничі витрати
26
Загальногосподарські витрати
Розділ IV. Готова продукція і товари
41
Товари
43-1
Готова продукція - Виріб А
43-2
Готова продукція - Виріб Б
44-1
Витрати на продаж - готова продукція
44-2
Витрати на продаж - товари
Розділ V. Грошові кошти
50
Каса
51
Розрахунковий рахунок
52-1
Валютний рахунок - Транзитний рахунок
52-2
Валютний рахунок - Поточний рахунок
55-1
Спеціальний рахунок у банку - Акредитив
57
Переклади в дорозі
Розділ VI. Розрахунки
60
Розрахунки з постачальниками і підрядниками
62
Розрахунки з покупцями і замовниками
66
Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками
68
Розрахунки по податках і зборам
69
Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню
70
Розрахунки з персоналом з оплати праці
71-1
Розрахунки з підзвітними особами - Підзвітна особа № 1
71-2
Розрахунки з підзвітними особами - Водії
76-1
Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами
76-2
Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами - Розрахунки з банком по комісійній винагороді за продаж валюти
Розділ VII. Капітал
80
Статутний капітал
82
Резервний капітал
83
Додатковий капітал
84
Нерозподілений прибуток
Розділ VIII. Фінансові результати
90-1
Продажі - Виручка
90-2
Продажі - Собівартість продажів
90-3
Продажі - Податок на додану вартість (ПДВ)
90-9
Продажі - Прибуток / збиток від продажу
91-1
Інші доходи і витрати - Інші доходи
91-2
Інші доходи і витрати - Інші витрати
91-9
Інші доходи і витрати - Сальдо інших доходів і витрат
96-1
Резерв майбутніх витрат - капітальний ремонт будівлі адміністрації
96-2
Резерв майбутніх витрат - капітальний ремонт виробничого цеху
97
Витрати майбутніх періодів
99
Прибутки та збитки
Позабалансові рахунки
001
Орендовані основні засоби
Журнал господарських операцій
№ п / п
Короткий зміст операції
Документ
Дебет
Кредит
Сума,
руб.
1
Проведена додаткова емісія акцій
75
80
1 600 000
2
На розрахунковий рахунок отримані грошові кошти від продажу випущених акцій
51
75
1 600 000
3
Нараховано амортизацію за основними засобами. Склад основних засобів:
-Основні засоби основного виробництва - 30%,
-Основні засоби котельні - 7%,
-Автотранспорт - 15%,
-Основні засоби, які беруть участь у збуті товарів - 5%,
-Основні засоби тарної майстерні - 10%
-Основні засоби енергодільниці -13%
-Загальногосподарські основні засоби - 20%
накладна
25
23-1
23-2
44-2
23-3
23-4
26
02
02
02
02
02
02
02
147 085,3
7 515
6 526,92
26 093,75
9 950,42
9 324,17
18 091,67
69 583,33
4
На розрахунковий рахунок отримано кредит банку
Виписка з розрахункового рахунку, договір позики
51
66
1 000 000
5
Орендована транспортна стоянка строком на 12 місяців
Договір оренди
001
-
120 000
6
Отримано ліцензію на ведення діяльності терміном на 3 роки, в т.ч. ПДВ
Договір купівлі-продажу
97
19
76
76
25 000
4 500
7
Отримано з розрахункового рахунку в касу грошові кошти на господарські потреби.
Виписка з розрахункового рахунку
50
51
15 000
8
Прийнятий до обліку рахунок-фактура з розробки товарного знака
Відображено ПДВ з розробки товарного знака
Накладна, рахунок-фактура
08-5
19
60
60
20 000
3 600
9
Прийнятий до обліку рахунок-фактура по реєстрації товарного знака Відображено ПДВ по реєстрації товарного знака
Товарний знак введений в експлуатацію
Рахунок-фактура
08-5
19
04
60
60
08-5
18 000
3 240
38 000
10
Прийнятий до обліку рахунок-фактура постачальника за отримання обладнання для основного виробництва
Відображено ПДВ з отримання обладнання
Накладна, рахунок-фактура
08-4
19
60
60
200 000
36 000
11
Прийнятий до обліку рахунок-фактура транспортної організації за транспортування обладнання від постачальника до покупця
Накладна, рахунок-фактура транспортної організації
08-4
60
10 000
12
Відображено ПДВ з транспортування обладнання
19
60
1 800
13
Нараховано зароблена плата за монтаж і налагодження обладнання
Відомість нарахування заробітної плати
08-4
70
5 000
14
Нараховано ЕСН
Відомість нарахування заробленої плати
08-4
69
1 300
15
Нараховано внески з обов'язкового страхування від нещасних випадків (1%)
08-4
69
50
16
Нараховано податок на доходи фізичних осіб
70
68
650
17
Обладнання введено в експлуатацію.
01-1
08-4
216 350
18
На підставі заяви банк зняв 50% коштів з валютного рахунку для продажу
Продаж валюти 25 руб
Платіжне доручення
52-1
57
52-2
52-1
26 500
25 000
19
Зарахована на розрахунковий рахунок виручка від продажу валюти
51
57
25 000
20
Списується балансова вартість проданої валюти
91-2
52-1
1 500
21
З розрахункового рахунку перераховано комісійну винагороду банку за продаж валюти - 0,5% від отриманої виручки від її продажу
91-2
76-2
76-2
51
125
125
22
Відображено фінансовий результат від продажу валюти
99
91-9
1 625
23
Відображено курсову різницю
На кінець місяця, руб. 27
52-2
91-9
91-1
99
500
500
24
Надійшли від постачальника товари L
Отримано товарів, од. 10000951 р - 1 шт
41
60
9 510 000
25
Відображено ПДВ за отриманими товарами L
19
60
1 711 800
26
З розрахункового рахунку перераховані грошові кошти на відкриття акредитиву для оплати основних матеріалів
55-1
51
1 911 600
27
Надійшли від постачальника основні матеріали S 20000 од.
10-1
60
1 620 000
28
Відображено ПДВ за основними матеріалами.
19
60
291 600
29
Зроблено оплату основних матеріалів шляхом акредитива
Журнал-ордер
60
55-1
1 911 600
30
Надійшли від постачальника будівельні матеріали CМ 8000 од
10-8
60
400 000
31
Відображено ПДВ за будівельними матеріалами
19
60
72 000
32
Надійшли від постачальника тарні матеріали ТМ 11000 од 25 р. - 1 шт
Картка обліку матеріалів
10-4
60
275 000
33
Відображено ПДВ за тарним матеріалами
19
60
49 500
34
Надійшли від постачальника допоміжні матеріали ВМ 5000 од 35 р - 1 шт
Журнал-ордер № 6
10-2
60
175 000
35
Відображено ПДВ по допоміжних матеріалах
19
60
31 500
36
Прийнятий до обліку рахунок-фактура транспортної організації за доставку основних матеріалів (3% від ціни)
Рахунок-фактура транспортної організації за доставку основних матеріалів
10-1
60
48 600
37
Відображено ПДВ з доставки основних матеріалів
19
60
8 748
38
Прийнятий до обліку рахунок-фактура транспортної організації за доставку будівельних матеріалів 5% від ціни
Рахунок-фактура транспортної організації за доставку будівельних матеріалів
10-8
60
20 000
39
Відображено ПДВ з доставки будівельних матеріалів
19
60
3 600
40
Видано з каси водіям на придбання палива
Журнал-ордер № 7
71-2
50
1 000
41
Видано підзвітній особі на відрядження.
Посвідчення про відрядження
71-1
50
2 500
42
На розрахунковий рахунок отримані грошові кошти від покупців у рахунок гасіння їх дебіторської заборгованості
51
62
600 000
43
Отримано гроші з розрахункового рахунку для видачі заробленої плати за листопад
Платіжна відомість
50
51
1 200 000
44
Зароблена плата видана з каси працівникам ВАТ - 95% від отриманої на ці цілі суми
Видатковий касовий ордер
70
50
1 140 000
45
Не видана зароблена плата за депонована
70
76
60 000
46
Не видана заробітна плата здана з каси на розрахунковий рахунок
51
50
60 000
47
З розрахункового рахунку перераховані грошові кошти в рахунок погашення заборгованості
- Постачальникам
- Позабюджетних фондів
- Бюджету
60
69
68
51
51
51
3 000 000
210 000
235 000
48
Відпущені зі складу основні матеріали S
-На виробництво виробу А
-На виробництво виробу Б
20-1
20-2
10-1
10-1
844 646,25
1 266 969,38
49
Відпущені зі складу у тарну майстерню тарні матеріали ТМ
23-3
10-4
275 000
50
Відпущені зі складу будівельні матеріали СМ на будівництво складу
08-3
10-8
393 750
51
Нараховано резерв за грудень на капітальний ремонт
- Будівлі адміністрації 40%
- Виробничого цеху 60%
26
25
96-1
96-2
36 364
54 545
52
Відпущені зі складу допоміжні матеріали ВМ на капітальний ремонт будівлі адміністрації в кількості 2500 од.
96-1
10-2
87 500
53
Відпущені допоміжні матеріали ВМ на капітальний ремонт будівлі виробничого цеху в кількості 2000 од.
96-2
10-2
70 000
54
Зворотні відходи здані на склад по кожному виду вироби (1% від вартості використаних при виробництві матеріалів). Оп48
10-1
10-1
20-1
20-2
8 277
12 415,5
55
Нараховано зароблена плата працівникам:
-За виробництво виробу А
-За виробництво виробу Б
-Начальнику і майстрам виробничого цеху
-Підсобно-допоміжним робітникам основного цеху
-Водіям
-Працівникам тарної майстерні
-Адміністративно-управлінського персоналу
-Будівельним робітникам за будівництво складу
-Операторам котельні
-Електриків
-Продавцям торгового залу
Відомість нарахування з / п
20-1
20-2
25
25
23-2
23-3
26
08-3
23-1
23-4
44-2
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
1 200 000
85 000
140 000
180 000
140 000
80 000
35 000
300 000
100 000
40 000
40 000
60 000
56
Нараховано ЕСН (26%)
-За виробництво виробу А
-За виробництво виробу Б
-Начальнику і майстрам виробничого цеху
-Підсобно-допоміжним робітникам основного цеху
-Водіям
-Працівникам тарної майстерні
-Адміністративно-управлінського персоналу
-Будівельним робітникам за будівництво складу
-Операторам котельні
-Електриків
-Продавцям торгового залу
Відомість нарахування з / п
20-1
20-2
25
25
23-2
23-3
26
08-3
23-1
23-4
44-2
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
312 000
22 100
36 400
46 800
36 400
20 800
9 100
78 000
26 000
10 400
10 400
15 600
57
Нараховано внески з обов'язкового страхування від нещасних випадків. (1%)
-За виробництво виробу А
-За виробництво виробу Б
-Начальнику і майстрам виробничого цеху
-Підсобно-допоміжним робітникам основного цеху
-Водіям
-Працівникам тарної майстерні
-Адміністративно-управлінського персоналу
-Будівельним робітникам за будівництво складу
-Операторам котельні
-Електриків
-Продавцям торгового залу
Розрахунково-платіжна відомість № 10
20-1
20-2
25
25
23-2
23-3
26
08-3
23-1
23-4
44-2
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
12 000
850
1 400
1 800
1 400
800
350
3 000
1 000
400
400
600
58
Нараховано податок на доходи фізичних осіб. (13%)
за виробництво виробу А
-За виробництво виробу Б
-Начальнику і майстрам виробничого цеху
-Підсобно-допоміжним робітникам основного цеху
-Водіям
-Працівникам тарної майстерні
-Адміністративно-управлінського персоналу
-Будівельним робітникам за будівництво складу
-Операторам котельні
-Електриків
-Продавцям торгового залу
Розрахунково-платіжна відомість № 10
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
156 650
11 050
18 200
23 400
18 200
11 050
4 550
39 000
13 000
5 200
5 200
7 800
59
Прийнятий до обліку акт виконаного капітального ремонту будівлі адміністрації підрядником.
Акт виконаного капітального ремонту
96-1
60
345 833
60
Відображено ПДВ з капітального ремонту будівлі адміністрації
19
60
52 754
61
Прийнятий до обліку акт виконаного капітального ремонту виробничого цеху
Акт виконаного капітального ремонту виробничого цеху
96-2
60
506 667
62
Відображено ПДВ з капітального ремонту виробничого цеху
19
60
228 305
63
Після затвердження авансового звіту віднесені на відповідний рахунок
-Витрати на відрядження (перевитрата)
-Придбання та використання водіями палива (використано 90% суми, виданої в підзвіт)
26
23-2
71-1
71-2
1 000
900
64
Нараховано амортизацію НМА
26
05
200
65
Витрати майбутніх періодів списані на витрати (розрахунок)
26
97
694,4
66
Нараховано орендну плату за транспортну стоянку (за 1 міс)
23-2
76
10 000
67
Відображено. ПДВ з орендної плати за транспортну стоянку
19
76
1 800
68
Нараховано орендну плату за торговий зал
44-2
76
15 000
69
Відображено ПДВ з орендної плати торгового залу
19
76
2 700
70
Нараховано відсотки по кредиту -10,5% річних
91-1
66
8 750
71
Прийнятий до обліку рахунок-фактура за спожиту електроенергію
Рахунок-фактура на електроенергію
23-4
60
996 000
72
Відображено ПДВ по електроенергії
19
60
179 280
73
Витрати на електроенергію розподілені та списані на структурні підрозділи, буде потрібно її:
Котельня
Тарна майстерня
Будівля адміністрації
Виробництво виробу А
Виробництво виробу Б
Освітлення виробничого цеху
Освітлення території
Гаражі
Відомість розподілу електроенергії
23-1
23-3
26
20-1
20-2
25
26
23-2
23-4
23-4
23-4
23-4
23-4
23-4
23-4
23-4
153 960,24
89 810,14
76 980,12
218 110,34
282 260,44
64 150,1
83 395,13
96 225,16
74
Прийнятий до обліку рахунок-фактура за газ, що використовується для виробництва пари
Рахунок-фактура за газ, що використовується для виробництва пари
23-1
60
500 000
75
Відображено ПДВ по газу
19
60
90 000
76
Витрати котельні розподілені та списані на структурні підрозділи, спожили пар
Тарна майстерня
Будівля управління
Виробництво виробу А
Виробництво виробу Б
Опалення виробничого цеху
Гаражі
Відомість розподілу пари
23-3
26
20-1
20-2
25
23-2
23-1
23-1
23-1
23-1
23-1
23-1
49 790,1
142 257,43
177 821,79
213 386,15
35 564,36
92 467,33
77
Прийнятий до обліку рахунок-фактура за воду
Будівля адміністрації
Душові
Виробництво виробу А
Виробництво виробу Б
Рахунок-фактура за воду
26
26
20-1
20-2
60
60
60
60
158 916
4 305
57 810
10 086
86 715
78
Відображено ПДВ по воді
19
60
28 604,88
79
Нараховано транспортний податок
23-2
68
25 050
80
Списані витрати з експлуатації автомобіля пропорційно транспортній роботі
Перевезення готової продукції покупцеві 1000
Доставка в торговий зал товарів 250
Загальногосподарські потреби 400
44-1
44-2
26
23-2
23-2
23-2
213 537,11
53 384,28
85 414,85
81
Загальновиробничі витрати списано на витрати виробництва
20-1
20-2
25
25
427 778,55
140 395,91
82
Здано на склад з тарної майстерні тара за фактичною собівартістю 850
10-4
23-3
397 525,61
83
Звільнена тара на упаковку готових виробів
Відпущено на упаковку виробу А 510
Відпущено на упаковку вироби У 340
20-1
20-2
10-4
10-4
238 515,37
159 010,24
84
Здано на склад з виробничого цеху з фактичної собівартості готова продукція
Виріб А здано на склад 5180
Виріб Б здано на склад 1660
43-1
43-2
20-1
20-2
2 216 631,3
2 115 033,75
85
Відображено виручка від реалізації виробу А 4600
62
90-1
2 611 340
86
Списано виріб А зі складу за собівартістю
90-2
43-1
1 968 437,06
87
Нараховано ПДВ від реалізації виробу А
90-3
68
398 340
88
Відображено виручка від реалізації виробу Б
62
90-1
2 760 020
89
Списано виріб Б зі складу за собівартістю
90-2
43-2
2 115 033,75
90
Нараховано ПДВ від реалізації виробу Б 1600
90-3
68
421 020
91
Відображено виручка від продажу товарів 10100
62
90-1
12 862 000
92
Відображено ПДВ від реалізації товарів
90-3
68
1 962 000
93
Списано фактична собівартість проданих товарів
90-2
41
9 604 090
94
Нараховано земельний податок
26
68
5 000
95
Прийнятий до обліку рахунок-фактура за послуги зв'язку
Рахунок-фактура за послуги зв'язку
26
60
10 000
96
Відображено ПДВ з послуг зв'язку
19
60
1 800
97
Прийнятий до обліку рахунок-фактура за рекламу готової продукції
Рахунок-фактура за рекламу готової продукції
44-1
60
30 000
98
Відображено ПДВ з реклами готової продукції
19
60
5 400
99
Загальногосподарські витрати списано на витрати від продажів пропорційно виручці
-На фінансові результати від продажу готової продукції
-На фінансові результати від продажу товарів
90-9
90-9
26
26
281 039,83
672 964,43
100
Списані комерційні витрати
-На фінансовий результат від продажу готової продукції
-На фінансовий результат від реалізації товарів
90-9
90-9
44-1
44-2
243 537,11
154 534,7
101
Визначено фінансовий результат
-Від реалізації готової продукції
-Від реалізації товарів
90-9
90-9
99
99
412 363,12
102
Нараховано податок на майно
91-2
68
13 582
103
Виданий з каси перевитрата за авансовим звітом підзвітній особі № 1
71-1
50
1 000
104
Водій вніс до каси підприємства не використану підзвітну суму
50
71-2
100
105
Надано матеріальну допомогу працівнику
91-2
70
3 500
106
Автомобіль після аварії не підлягає відновленню, у зв'язку з чим його ліквідовано:
-Списана первісна вартість
-Списана нарахована з початку експлуатації амортизація
-Залишкова вартість відображена як витрати
-Нарахована зароблена плата за розбирання автомобіля
-Нараховано ЕСН і обов'язкове страхування від нещасних випадків
-Утриманий податок на доходи фізичних осіб
-На склад здані запасні частини після розбирання автомобіля
-Визначено фінансовий результат від ліквідації автомобіля
01-2
02
91-2
91-2
91-2
91-2
70
10-5
91-9
01-1
01-2
01-2
70
69
69
68
91-1
99
300 000
168 461,25
131 538,75
3 000
780
45
390
150 000
14 246,25
107
Продан верстат:
-Відбитий виторг від продажу верстата
-Нараховано ПДВ від реалізації верстата
-Списана початкова вартість верстата
-Списана амортизації верстата, нарахована з початку експлуатації
-Залишкова вартість відображена як витрати
-Визначено фінансовий результат від продажу верстата
62
91-3
01-2
02
91-2
91-9
91-1
68
01-1
01-2
01-2
99
590 000
90 000
400 000
248 671,35
151 328,65
278 959
108
Отримано від посередника акції "Газпрому" (1000р)
58-1
76
1 000 000
109
Видана з каси позика своїм працівникам
73
50
30 000
110
Перераховано з розрахункового рахунку у вигляді надання короткострокового кредиту юридичній особі
58-3
51
150 000
111
Відображено виручка від реалізації акцій Газпрому - 50% (1100р)
76
91-1
550 000
112
Списані реалізовані акції за собівартістю (1 млн / 2)
91-2
58-1
500 000
113
Вироблено закриття резерву на капітальний ремонт
96
91-1
80 909
114
Визначено фінансовий результат від продажу акцій
91-9
99
50 000
115
Створений резерв під знецінення фінансових вкладень у зв'язку зі зниженням вартості акцій Газпрому на фондовій біржі
91
59
35 000
116
Визначено фінансовий результат від інших доходів і витрат
91-9
99
93 179,35
117
Нараховано податок на прибуток
99
68
888 114
118
На розрахунковий рахунок отримані гроші за відвантажену продукцію від покупців - 80% від виручки за готову продукцію і товари
51
62
18 035 527,7
119
З розрахункового рахунку перераховано постачальникам за отримані будівельні матеріали, спожиті енергоресурси, отримане обладнання і орендна плата
60
60
60
76
51
51
51
51
495 600
1 952 801
246 000
27 700
120
Перераховано з розрахункового рахунку відсотки за користування банківським кредитом
66
51
8 750
121
ПДВ взято на відшкодування
68
19
2 808 531,88
122
Заборгованість з ПДВ перерахована з розрахункового рахунку до бюджету
68
51
690 478,92
123
З розрахункового рахунку в касу отримані гроші для виплати авансу за грудень - 40% від нарахованої суми зарплати за грудень
50
51
480 000
124
З каси видано аванс за заробленої плати
70
50
480 000
125
Вироблено закриття тимчасових рахунків фінансових результатів
99
84
275 517,93

Нарахування амортизації по ОС
Найменування ОС
Строк корисного використання
Норматив нарахування амортизації на рік 100% / гр.2 (%)
Первісна вартість, грн.
Аморт., Начисл. З початку експлуатації на початок місяця. Руб.
Сума начисл. Амортизації в місяць
Гр3 * гр4/12 * 100%, руб
Аморт., Начисл. З початку експлуатації на кінець місяця
Гр 5 + гр 6, руб
Залишкова вартість, грн.
Гр4-гр7
Кореспондуючий рахунок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ОС основного виробництва
55
1,8
5010000
2755500
7515
2763015
2246985
25
ОС котельні
15
6,7
1169000
642950
6526,92
649476,92
519523,08
23-1
Автотранспорт
8
12,5
2505000
1377750
26093,75
1403843,75
1101156,25
23-2
ОС, що беруть участь у збуті
7
14,3
835000
459250
9950,42
469200,42
365799,58
44
ОС тарної майстерні
15
6,7
1670000
918500
9324,17
927824,17
742175,83
23-3
ОС енергодільниці
10
10
2171000
1194050
18091,67
1212141,67
958858,33
23-4
Загальногосподарські ОС (офіс)
40
25
3340000
1837000
69583,33
1906583,33
1433416,67
26
Нарахування амортизації по НМА
операція № _50 (СМ)
кол-во,
Сума
шт. (л, м, кг і т.д.)
без ПДВ
руб.
Залишок на початок місяця
0
0
Надходження за звітний місяць
8000
400000
Разом
8000
420000
Середня вартість
52,5
Відпущено зі складу
7500
393750
операція № _49 (ТМ)
кол-во,
Сума
шт. (л, м, кг і т.д.)
без ПДВ
руб.
Залишок на початок місяця
0
0
Надходження за звітний місяць
11000
275000
Разом
11000
275000
Середня вартість
25
Відпущено зі складу
11000
275000
операція № _52, 53 (ВМ)
кол-во,
Сума
шт. (л, м, кг і т.д.)
без ПДВ
руб.
Залишок на початок місяця
0
0
Надходження за звітний місяць
5000
175000
Разом
5000
175000
Середня вартість
35
Відпущено зі складу
4500
157500
операція № _65
кол-во,
Сума
шт. (л, м, кг і т.д.)
без ПДВ
руб.
Залишок на початок місяця
0
0
Надходження за звітний місяць
5000
175000
Разом
5000
175000
Середня вартість
35
Відпущено зі складу
4500
157500
операція № _93 (L)
кол-во,
Сума
шт. (л, м, кг і т.д.)
без ПДВ
руб.
Залишок на початок місяця
947
9000000
Надходження за звітний місяць
10000
9510000
Разом
10947
10410000
Середня вартість
950,9
Відпущено зі складу
10100
9604090
операція № _ (Виріб А)
кол-во,
Сума
шт. (л, м, кг і т.д.)
без ПДВ
руб.
Залишок на початок місяця у
незавершеному виробництві
80
200000
Залишок на початок місяця готової продукції
0
0
Вироблено за звітний місяць
5100
175000
Здано на склад
5180
2216631,3
Середня вартість
428
Відпущено зі складу
4600
1968437,06
операція № _ (Виріб Б)
кол-во,
Сума
шт. (л, м, кг і т.д.)
без ПДВ
руб.
Залишок на початок місяця у
незавершеному виробництві
0
0
Залишок на початок місяця готової продукції
60
300000
Вироблено за звітний місяць
1700
175000
Здано на склад
1600
2115033,75
Середня вартість
1321,9
Відпущено зі складу
1600
2115033,75
Синтетичні рахунки за грудень 2006р.
Рахунок 01-1 «ОС в експлуатації»
Д т
До т
Сп 16700000
216 350
300 000
400 000
Про д 216 350
Про до 700 000
Ск 16216350
Рахунок 01-2 «Вибуття ОЗ»
Д т
До т
Сп 0
300 000
400 000
168 461,25
131 538,75
248 671,35
151 328,65
Про д 700 000
Про до 700 000
Ск 0
Рахунок 02 «Амортизація основних засобів»
Д т
До т
Сп 9185000
168 461,25
248 671,35
147 085,3
Про д 417 132,6
Про до 147 085,3
Ск 8914 952,7
Рахунок 04 «Нематеріальні активи»
Д т
До т
Сп 12 000
38 000
Про д 38 000
Про до 0
Ск 50 000
Рахунок 05 «Амортизація нематеріальних активів»
Д т
До т

Сп 6000
200
Про д 0
Про до 200

Ск 6200

Рахунок 08-3 «Вкладення у необоротні активи - Будівництво складу»
Д т
До т
Сп 800 000
393 750
100 000
26 000
1 000
Про д 520 750
Про до 0
Ск 1320750
Рахунок 08-4 «Вкладення у необоротні активи - Придбання обладнання»
Д т
До т
Сп 0
200 000
10 000
5 000
1 300
50
216 350
Про д 216 350
Про до 216 350
Ск 0
Рахунок 08-5 «Вкладення у необоротні активи - Придбання нематеріальних активів"
Д т
До т
Сп 0
20 000
18 000
38 000
Про д 38 000
Про до 38 000
Ск 0
Рахунок 10-1 «Матеріали - Основні матеріали S»
Д т
До т
Сп 500 000
1 620 000
48 600
8 277
12 415,5
844 646,25
1 266 969,38
Про д 1689 292,5
Про до 2111 615,63
Ск 77 676,87
Рахунок 10-2 «Матеріали - Допоміжні матеріали ВМ»
Д т
До т
Сп 0
175 000
87 500
70 000
Про д 175 000
Про до 157 500
Ск 17 500
Рахунок 10-4 «Матеріали - Тарні матеріали ТМ»
Д т
До т
Сп 0
275 000
397 525,61
275 000
238 515,37
159 010,24
Про д 672 525,61
Про до 672 525,61
Ск 0
Рахунок 10-5 «Матеріали - Запасні частини після розбирання автомобіля»
Д т
До т
Сп 0
150 000
Про д 150 000
Про до 0
Ск 150 000
Рахунок 10-8 «Матеріали - Будівельні матеріали CМ»
Д т
До т
Сп 0
400 000
20 000
393 750
Про д 420 000
Про до 393 750
Ск 26 250
Рахунок 19 «Податок на додану вартість»
Д т
До т
Сп 0
4 500
3 600
3 240
36 000
1 800
1 711 800
291 600
72 000
49 500
31 500
8 748
3 600
52 754
228 305
1 800
2 700
179 280
90 000
28 604,88
1 800
5 400
2 808 531,88
Про д 2808 531,88
Про до 2808 531,88
Ск 0
Рахунок 20-1 «Основне виробництво - Виріб А»
Д т
До т
Сп 200 000
844 646,25
85 000
22 100
850
218 110,34
177 821,79
10 086
427 778,55
238 515,37
8 277
2 216 631,3
Про д 2024 908,3
Про до 2224 908,3
Ск 0
Рахунок 20-2 «Основне виробництво - Виріб Б»
Д т
До т
Сп 0
1 266 969,38
140 000
36 400
1 400
282 260,44
213 386,15
86 715
140 395,91
159 010,24
12 415,5
2 115 033,75
Про д 2326 537,12
Про до 2127 449,25
Ск 199 087,87
Рахунок 23-1 «Допоміжне виробництво - Котельня»
Д т
До т
Сп 0
6 526,92
40 000
10 400
400
153 960,24
500 000
49 790,1
142 257,43
177 821,79
213 386,15
35 564,36
92 467,33
Про д 711 287,16
Про до 711 287,16
Ск 0
Рахунок 23-2 «Допоміжне виробництво - Власний транспорт»
Д т
До т
Сп 0
26 093,75
80 000
20 800
800
900
10 000
96 225,16
92 467,33
25 050
213 537,11
53 384,28
85 414,85
Про д 352 336,24
Про до 352 336,24
Ск 0
Рахунок 23-3 «Допоміжне виробництво - Тарна майстерня»
Д т
До т
Сп 0
9 324,17
275 000
35 000
9 100
350
89 810,14
49 790,1
397 525,61
Про д 468 374,41
Про до 397 525,61
Ск 70 848,8
Рахунок 23-4 «Допоміжне виробництво - Енергоучасток»
Д т
До т
Сп 0
18 091,67
40 000
10 400
400
996 000
153 960,24
89 810,14
76 980,12
218 110,34
282 260,44
64 150,1
83 395,13
96 225,16
Про д 1064 891,67
Про до 1064 891,67
Ск 0
Рахунок 25 «Загальновиробничі витрати»
Д т
До т
Сп 0
7 515
54 545
180 000
140 000
46 800
36 400
1 800
1 400
64 150,1
35 564,36
427 778,55
140 395,91
Про д 568 174,46
Про до 568 174,46
Ск 0
Рахунок 26 «Загальногосподарські витрати»
Д т
До т
Сп 0
69 583,33
36 364
300 000
78 000
3 000
1 000
200
694,4
76 980,12
83 395,13
142 257,43
4 305
57 810
85 414,85
5 000
10 000
281 039,83
672 964,43
Про д 954 004,26
Про до 954 004,26
Ск 0
Рахунок 41 «Товари»
Д т
До т
Сп 900 000
9 510 000
9 604 090
Про д 9510000
Про до 9604090
Ск 805 910
Рахунок 43-1 «Готова продукція - Виріб А»
Д т
До т
Сп 0
2 216 631,3
1 968 437,06
Про д 2216 631,3
Про до 1968 437,06
Ск 248 194,24
Рахунок 43-2 «Готова продукція - Виріб Б»
Д т
До т
Сп 300 000
2 115 033,75
2 115 033,75
Про д 2115 033,75
Про до 2115 033,75
Ск 300 000
Рахунок 44-1 «Витрати на продаж - Готова продукція»
Д т
До т
Сп 0
213 537,11
30 000
243 537,11
Про д 243 537,11
Про до 243 537,11
Ск 0
Рахунок 44-2 «Витрати на продаж - Товари»
Д т
До т
Сп 0
9 950,42
60 000
15 600
600
15 000
53 384,28
154 534,7
Про д 154 534,7
Про до 154 534,7
Ск 0
Рахунок 50 «Каса»
Д т
До т
Сп 50 000
15 000
1 200 000
100
480 000
1 000
2 500
1 140 000
60 000
1 000
30 000
480 000
Про д 1695100
Про до 1714500
Ск 30 600
Рахунок 51 «Розрахунковий рахунок»
Д т
До т
Сп 3500000
1 600 000
1 000 000
25 000
600 000
60 000
18 035 527,7
15 000
125
1 911 600
1 200 000
3 445 000
150 000
495 600
1 952 801
246 000
27 700
8 750
690 478,92
480 000
Про д 21320 527,7
Про до 10623 054,92
Ск 14197 472,78
Рахунок 52-1 «Валютний рахунок - Транзитний рахунок»
Д т
До т
Сп 0
26 500
25 000
1 500
Про д 26 500
Про до 26 500
Ск 0
Рахунок 52-2 «Валютний рахунок - Поточний рахунок»
Д т
До т
Сп 53 000
500
26 500
Про д 500
Про до 26 500
Ск 27 000
Рахунок 55 «Спеціальний рахунок у банку - Акредитив»
Д т
До т
Сп 0
1 911 600
1 911 600
Про д 1911600
Про до 1911600
Ск 0
Рахунок 57 «Переклади їсти дорогою»
Д т
До т
Сп 0
25 000
25 000
Про д 25000
Про до 25000
Ск 0
Рахунок 58 «Фінансові вкладення»
Д т
До т
Сп 469 000
1 000 000
150 000
500 000
Про д 1150000
Про до 500 000
Ск 1119000
Рахунок 59 «Резерв під знецінення фінансових вкладень»
Д т
До т
Сп 0
35 000
ОБД 0
ОБК 35 000

Ск 35 000
Рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»
Д т
До т

Сп 2400000
1 911 600
3 000 000
495 600
1 952 801
246 000
23 600
21 240
236 000
10 000
1 800
9 510 000
1 711 800
1 620 000
291 600
472 000
275 000
49 500
175 000
31 500
48 600
8 748
20 000
3 600
345 833
52 754
506 667
228 305
996 000
179 280
500 000
90 000
158 916
28 604,88
10 000
1 800
30 000
5 400
Про д 7606001
Про до 17643 547,88

Ск 12437 546,88
Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»
Д т
До т
Сп 1500000
2 611 340
2 760 020
12 862 000
590 000
600 000
18 035 527,7
Про д 18823360
Про до 18635 527,7
Ск 1687 832,3
Рахунок 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"
Д т
До т

Сп 0
8 750
1 000 000
8 750
Про д 8750
Про до 1008750

Ск 1000000
Рахунок 67 «Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками»
Д т
До т
Сп 2 мільйони
ОБД 0
ОБК 0
Ск 2 мільйони
Рахунок 68 «Розрахунки по податках і зборах»
Д т
До т

Сп 235 000
235 000
2 808 531,88
693 478,96
650
156 650
25 050
398 340
421 020
1 962 000
5 000
13 582
390
90 000
8891114,04
Про д 3737 010,84
Про до 3960796

Ск 461 785,2
Рахунок 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»
Д т
До т

Сп 210 000
210 000
1 300
50
312 000
12 000
780
45
Про д 210 000
Про до 326 175

Ск 326 175
Рахунок 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Д т
До т

Сп 1200000
650
1 140 000
60 000
156 650
390
480 000
5 000
1 200 000
3 500
3 000
Про д 1837690
Про до 1211500

Ск 573 810
Рахунок 71 «Розрахунки з підзвітними особами»
Д т
До т
Сп 25 000
1 000
2 500
1 000
1 000
900
100
Про д 4500
Про до 2000
Ск 27 500
Рахунок 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями»
Д т
До т
Сп 100 000
30 000
ОБД 30 000
ОБК 0
Ск 130 000
Рахунок 75 «Розрахунки з засновниками»
Д т
До т
Сп 0
1 600 000
1 600 000
ОБД 1600000
ОБК 1600000
Ск 0
Рахунок 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»
Д т
До т

Сп 0
125
550 000
27 700
29 500
125
60 000
10 000
1 800
15 000
2 700
1 000 000
Про д 577 825
Про до 1119125
Ск 541 300
Рахунок 80 «Статутний капітал»
Д т
До т

Сп 1650000
1 600 000
Про д 0
Про до 1600000

Ск 3250000
Рахунок 82 «Резервний капітал»
Д т
До т

Сп 248 000
Про д 0
Про до 0

Ск 248 000
Рахунок 83 «Додатковий капітал»
Д т
До т

Сп 1000000
Про д 0
Про до 0

Ск 1000000
Рахунок 84 «Нерозподілений прибуток»
Д т
До т

Сп 5000000
959 508,72
Про д 0
Про до 959 508,72

Ск 5959 508,72
Рахунок 90 «Продажі»
Д т
До т
Сп 0
1 968 437,06
2 115 033,75
9 604 090
398 340
421 020
1 962 000
281 039,83
672 964,43
243 537,11
154 534,7
(366 326,87
408 825,27)
412 363,12
2 611 340
2 760 020
12 862 000
ОБД 18233360
ОБК 18233360
Ск 0
Рахунок 91 «Інші доходи і витрати»
Д т
До т
Сп 0
1 500
125
500
8 750
13 582
3 500
131 538,75
3 000
780
45
14 246,25
151 328,65
278 959
90 000
500 000
50 000
35 000
93 179,35
1 625
500
150 000
590 000
80 909
550 000
ОБД 1373034
ОБК 1373034
Ск 0
Рахунок 96 «Резерв майбутніх витрат»
Д т
До т

Сп 1000000
87 500
70 000
345 833
506 667
80 909
36 364
54 545
Про д 1090909
Про до 90 909

Ск 0
Рахунок 97 «Витрати майбутніх періодів»
Д т
До т
Сп 25 000
25 000
694,4
Про д 25 000
Про до 694,4
Ск 49 305,6
Рахунок 99 «Прибутки та збитки»
Д т
До т

Сп 1000000
1 625
888 114
959 508,72
500
(409496,24
419617,6)
412 363,12 (2)
14 246,25
278 959
50 000
93 179,35
Про д 1849 247,72
Про до 849 247,72
Ск 0
Оборотна відомість за синтетичними рахунками
за грудень 2006 р
№ рахунку
Найменування рахунку
Залишок на початок місяця
Обороти за звітний місяць
Залишок на кінець місяця
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
01-1
Основні засоби в експлуатації
16700000
0
216350
700000
16 216 350
0
01-2
Вибуття основних засобів
0

700000
700000
0
0
02
Амортизація основних засобів
0
9185000
417132,6
147085,3
0
8 914 952,7
04
Нематеріальні активи
12 000
0
38 000
0
50 000
0
05
Амортизація нематеріальних активів
0
6 000
0
200
0
6 200
08-3
Вкладення у необоротні активи - Будівництво складу
800000
0
520750

1 320 750
0
08-4
Вкладення у необоротні активи - Придбання обладнання
0
0
216 50
216350
0
0
08-5
Вкладення у необоротні активи - Придбання НМА
0
0
38 000
38 000
0
0
10-1
Основні матеріали S
500 000
0
1689292,5
2111615,63
77 676,87
0
10-2
Допоміжні матеріали ВМ
0
0
175 000
157 500
17 500
0
10-4
Тарні матеріали ТМ
0
0
672525,61
672525,61
0
0
10-5
Запасні частини після розбирання автомобіля
0
0
150 000
0
150 000
0
10-8
Будівельні матеріали СМ
0
0
420 000
393 750
26 250
0
19
ПДВ
0
0
2808531,88
2 808531,88
0
0
20-1
Основне виробництво - Виріб А
200 000

2 024 908,3
2 224 908,3
0
0
20-2
Основне виробництво - Виріб Б
0
0
2 326537,12
2 127449,25
199 087,87
0
23-1
Допоміжне виробництво - Котельня
0
0
711 287,16
711 287,16
0
0
23-2
Допоміжне виробництво - Власний транспорт
0
0
352 336,24
352 336,24
0
0
23-3
Допоміжне виробництво - Тарна майстерня
0
0
468 374,41
397 525,61
70 848,8
0
23-4
Допоміжне виробництво - Енергоучасток
0
0
1 064891,67
1 064891,67
0
0
25
Загальновиробничі витрати
0
0
568 174,46
568 174,46
0
0
26
Загальногосподарські витрати
0
0
954 004,26
954 004,26
0
0
41
Товари
900 000
0
9 510 000
9 604 090
805 910
0
43-1
Готова продукція - Виріб А
0
0
2 216 631,3
1 968437,06
248 194,24
0
43-2
Готова продукція - Виріб Б
300 000
0
2 115033,75
2 115033,75
300 000
0
44-1
Витрати на продаж - Готова продукція
0
0
243 537,11
243 537,11
0
0
44-2
Витрати на продаж - Товари
0
0
154 534,70
154 534,70
0
0
50
Каса
50 000
0
1 695 100
1 714 500
30 600
0
51
Розрахунковий рахунок
3 500 000
0
21 320527,7
10623054,92
14 197 472,78
0
52-1
Валютний рахунок - транзитний
0
0
26 500
26 500
0
0
52-2
Валютний рахунок - поточний рахунок
53 000
0
500
26 500
27 000
0
55
Спеціальний рахунок у банку - Акредитив
0
0
1 911 600
1 911 600
0
0
57
Переклади в дорозі
0
0
25 000
25 000
0
0
58
Фінансові вкладення
469 000
0
1 150 000
500 000
1 119 000
0
59
Резерв під знецінення фінансових вкладень
0
0
0
35 000
0
35 000
60
Розрахунки з постачальниками і підрядниками
0
2 400 000
7 606 001
17 643 547,88
0
12 437 546,88
62
Розрахунки з покупцями і замовниками
1 500 000
0
18 823 360
18 635 527,7
1 687 832,3
0
66
Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками
0
0
8 750
1 008 750
0
1 000 000
67
Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками-
0
2 000 000
0
0
0
2 000 000
68
Розрахунки по податках і зборам
0
235 000
3 737010,84
3 960 796
0
458 785,16
69
Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню
0
210 000
210 000,00
326 175
0
326 175
70
Розрахунки з персоналом з оплати праці
0
1 200 000
1 837 690
1 211 500
0
573 810
71
Розрахунки з підзвітними особами
25 000
0
4 500
2 000
27 500
0
73
Розрахунки з персоналом за іншими операціями
100 000
0
30 000
0
130 000
0
75
Розрахунки з засновниками
0
0
1 600 000
1 600 000
0
0
76
Розрахунки з різними кредиторами та дебіторами
0
0
577 825
1 119 125
0
541 300,00
80
Статутний капітал
0
1 650 000
0
1 600 000
0
3 250 000
82
Резервний капітал
0
1 000 000
0
0
0
1 000 000
83
Додатковий капітал
0
248 000
0
0
0
248 000
84
Нерозподілених
ва прибуток
0
5 000 000
0
959 508,72
0
5 959508,72
90-9
Продажі - Прибуток / збиток від продажу
0
0
18 233 360
18 233 360
0
0
91
Інші доходи і витрати
0
0
1 373 034
1 373 034
0
0
96
Резерв майбутніх витрат на капітальний ремонт
0
1 000 000
1 090 909
90 909
0
0
97
Витрати майбутніх періодів
25 000
0
25 000
694,40
49 305,6
0
99
Прибутки та збитки
0
1 000 000
1 849 247,72
849 247,72
0
0
Разом
25134000
25134000
113908098,33
113908098,33
36751278,46
36751278,46

Список використані ої літератури
1. Кодраков Н.П. -Бухгалтерський облік. - М.: ИНФРА-М, 2001 р .
2. Курс лекцій з бухгалтерського обліку.
3. СПС «Консультант-Плюс», випуск 2007 р .
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
805.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Бухгалтерський облік на підприємстві 5
Бухгалтерський облік на підприємстві 4
Бухгалтерський облік на підприємстві 2
Бухгалтерський облік на підприємстві 2
Бухгалтерський облік на підприємстві 3
Бухгалтерський облік на підприємстві 6
Бухгалтерський фінансовий облік на підприємстві
Бухгалтерський облік на малому підприємстві
© Усі права захищені
написати до нас