Бухгалтерський облік грошових коштів на рахунках в банку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОССОЙСКОЙ ФЕДЕРАЦІЇ
ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ, МАРКЕТИНГУ І ФІНАНСІВ
Курсова робота
ТЕМА: Бухгалтерський облік грошових коштів на рахунках в банку
Виконала: студентка
3 курсу групи БУ-036
Шевченка Н.А
Перевірив: Панчехіна О.В
Воронеж 2006
Зміст
Вступ 3
1 Нормативно-теоретичні аспекти обліку грошових коштів на
рахунках у банках 5
1.1 Порядок відкриття розрахункового рахунку 5
1.2 Документальне оформлення руху грошових коштів на розрахунковому рахунку 6
2 Організація бухгалтерського обліку операцій по розрахункових рахунках 10
2.1 Організаційно-економічна характеристика досліджуваного
підприємства 10
2.2 Синтетичний і аналітичний облік операцій за розрахунковими рахунками 20
3. Облік операцій по іншим рахункам в банках 24
3.1 Облік руху грошових коштів на поточних рахунках 24
3.2 Спеціальні рахунки в банках 31
Висновок 34
Список використаної літератури 37
Програми 39

Введення
Актуальність теми «Облік грошових коштів на підприємстві» очевидна в нинішніх умовах російської дійсності. Пов'язано це, перш за все, з переходом від командної моделі економіки, при якій бухгалтерський облік грошових коштів здійснювався централізовано, до ринкових відносин. Сучасний ринок висуває серйозні вимоги до підприємства. Складність і висока рухливість відбуваються на ньому створюють нові передумови для більш серйозного застосування обліку грошових коштів. Основними чинниками зростання ролі обліку грошових коштів в сучасних умовах є:
- Збільшення розмірів підприємств і ускладнення форм їх діяльності;
- Висока нестабільність зовнішніх умов і факторів;
- Новий стиль керівництва персоналом.
Можливості обліку грошових коштів обмежені низкою об'єктивних і суб'єктивних причин. Найбільш важливими з них є:
- Невизначеність зовнішньої (ринкової) середовища;
- Можливість злиття або поглинання іншою фірмою;
- Можливість монопольного встановлення ціни реалізації робіт, послуг;
- Контрактні відносини.
У ринковій економіці керівництво підприємства не зможе домогтися стабільного успіху, якщо не буде чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати й акумулювати інформацію, як про стан цільових ринків, положенні на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості, без урахування грошових коштів .
Мета даної курсової роботи - проаналізувати процес обліку грошових коштів на рахунках в банках на підприємстві енергетики і електрифікації та довести їх необхідність у діяльності фірми, яка розраховує на успіх у сучасних умовах ринку.
Об'єктом дослідження є ВАТ «Воронеженерго», а предметом дослідження - стан бухгалтерського обліку грошових коштів на реально діючому підприємстві.
У рамках даної мети поставлені наступні завдання:
- Дати економічну характеристику ВАТ «Воронеженерго» за 2003-2005рр.;
- Вивчити нормативно-теоретичні аспекти обліку грошових коштів на рахунках у банках;
- Проаналізувати організацію синтетичного та аналітичного обліку по розрахункових рахунках у ВАТ «Воронеженерго»;
- Розглянути облік операцій по іншим рахунках в банках у ВАТ «Воронеженерго».
Методологічною і теоретичною базою даного дослідження послужили праці таких вчених та економістів, як Бабаєва Ю.А., Кондракова Н.П., Палія В.Ф., Вещунова Л.М., Фоміної Л.Ф. та багатьох інших.
Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
У вступі відображені мета, завдання, об'єкт дослідження, а також актуальність розглянутої мети. У першому розділі розкриваються нормативно-теоретичні аспекти обліку грошових коштів на рахунках у банках, у другому розділі розглядається організація бухгалтерського обліку операцій по розрахункових рахунках в банках у ВАТ «Воронеженерго», в третьому розділі вивчається облік операцій по іншим рахунках в банках. У висновку робляться основні висновки і пропозиції по дипломній роботі.
1 Нормативно-теоретичні аспекти обліку грошових коштів на рахунках у банках
1.1 Характеристика банківських рахунків з обліку грошових коштів
Всі тимчасово вільні грошові кошти підприємства, за винятком готівки в касі, повинні зберігатися на розрахунковому рахунку, що відкривається у відділенні банку.
На розрахунковий рахунок підприємства зараховується виручка за реалізовану продукцію (роботи, послуги) від покупців, замовників та інші надходження. Готівкові гроші для зарахування на розрахунковий рахунок (виручка від реалізації продукції, робіт, послуг, не видана заробітна плата та ін) банк приймає від представника власника рахунку.
Банк виконує доручення підприємства про перерахування чи видачу відповідних сум в оплату придбаних товарно-матеріальних цінностей, щодо погашення позик банку і позик, зобов'язань перед бюджетом, позабюджетними фондами, постачальниками, іншими кредиторами для розрахунків з членами трудового колективу з оплати праці, на відрядження, господарські і представницькі витрати, придбання пально-мастильних матеріалів, інші цілі в межах залишку коштів на рахунку і дотримання черговості, передбаченої законодавством.
Для відкриття рахунку Клієнту необхідно надати Банку належним чином оформлені документи:
Статут підприємства (копія, засвідчена нотаріально або МРП) (Додаток 1);
Установчий договір (копія, засвідчена нотаріально або МРП);
Свідоцтво про реєстрацію (копія, засвідчена нотаріально або МРП);
Картка із зразками підписів і відбитком печатки організації, завірена нотаріально (бланк надається Банком) (Додаток 2);
Заява на відкриття рахунку (бланк надається Банком) (Додаток 3);
Договір на розрахунково-касове обслуговування (бланк надається Банком) (Додаток 4);
Свідоцтво про постановку на облік в податковому органі (копія, засвідчена нотаріально або МРП);
Довідка з Пенсійного фонду (адресована в Банк);
Довідка з Фонду обов'язкового медичного страхування (адресована в Банк);
Довідка з Фонду зайнятості (адресована в Банк).
Далі між Банком та Клієнтом укладається договір на розрахунково-касове обслуговування.
Після відкриття розрахункового рахунку Банк повідомляє Клієнта про номер рахунку та можливості проведення операцій по зарахуванню на рахунок Клієнта коштів, що надійшли на його користь, а також повідомляє Пенсійний Фонд, Фонд зайнятості, Фонд соціального страхування, Фонд Обов'язкового медичного страхування та податковий орган про відкриття Клієнту відповідного рахунку в Банку.
У свою чергу, податковий орган інформує Банк про отримання повідомлення про відкриття Клієнту відповідного рахунку.
І тільки після надходження з податкового органу інформаційного листа про отримання повідомлення про відкриття відповідного рахунку Банк приступає до проведення операцій по зарахуванню і списанню коштів з розрахункового рахунку Клієнта.

1.2 Облік руху грошових коштів на поточних рахунках
По рядку "Залишок коштів на початок звітного року" відображається загальна сума грошових коштів, що значиться на банківських рахунках організації і яка знаходиться в касі за станом на 1 січня звітного року.
Далі представлено рух грошових коштів щодо поточної діяльності.
По рядку «Кошти, отримані від покупців і замовників" відображається виручка, що надійшла від продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Виручка від продажу відображається в обліку організації наступними записами:
1) Відображено виручка від продажу продукції (товарів, робіт, послуг):
Дт 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»
Кт 90 «Продажі» субрахунок 1 «Дохід".
2) Надійшла оплата за продану продукцію (товари, роботи, послуги) від покупців:
Дт 50 «Каса»,
51 «Розрахункові рахунки»,
52 «Валютні рахунки»
Кт 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
Тут також вказують суму авансів, отриманих від покупців і замовників у рахунок майбутніх поставок продукції (виконання робіт, надання послуг), з урахуванням податку на додану вартість. При отриманні авансових платежів в обліку організації робиться проводка:
Надійшли аванси від покупців і замовників:
Дт 50 «Каса», 51 «Розрахункові рахунки», 52 «Валютні рахунки»
Кт 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» субрахунок «Розрахунки за авансами одержаними».
По рядку «Інші доходи" показується сума коштів, що надійшли на банківські рахунки або в касу організації, що не знайшла відображення по рядку «Кошти, отримані від покупців і замовників».
По рядку «На оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів» вказується сума грошових коштів, перерахованих (виданих) постачальникам і підрядникам для оплати ним товарів (виконаних робіт, наданих послуг).
Операції з перерахування (видачі) грошових коштів постачальникам і підрядникам відображаються в обліку проводкою:
Здійснено оплату постачальникам (підрядникам) за отримані товари (виконані роботи, надані послуги):
Дт 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»,
76 «Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами»
Кт 50 «Каса», 51 «Розрахункові рахунки,
52 «Валютні рахунки», 55 «Спеціальні рахунки в банках».
По рядку «На оплату праці" відображається сума грошових коштів, виданих з каси або перерахованих з розрахункового рахунку на оплату праці співробітників. Видача (перерахування) грошових коштів відображається в обліку проводкою:
Видана (перерахована) заробітна плата співробітникам організації:
Дт 70 «Розрахунки з оплати праці»
Кт 50 «Каса»,
51 «Розрахункові рахунки».
По рядку «На виплату дивідендів, відсотків» вказуються суми дивідендів (відсотків), нарахованих та виплачених акціонерам (учасникам) організації. При виплаті доходів акціонерам (учасникам) в обліку організації робиться проводка:
Виплачено дивіденди акціонерам (учасникам):
Дт 75 «Розрахунки з засновниками»
Кт 51 «Розрахункові рахунки».
По рядку «На інші витрати" показуються суми, перераховані з рахунків організації, видані з каси протягом звітного року, що не знайшли відображення по попереднім рядкам форми № 4 і пов'язані з її поточною діяльністю.
Тут, зокрема, можуть бути відображені суми, видані працівникам організації, не відображаються у складі фонду заробітної плати (наприклад, матеріальна допомога), гроші, видані підзвітним особам та інше.
По рядку «Чисті грошові кошти від поточної діяльності» вказується різниця між сумами грошових коштів: надійшла і витраченої в рамках поточної діяльності фірми.
Далі представлена ​​інформація про рух грошових коштів з інвестиційної діяльності.
По рядку «Виручка від продажу об'єктів основних засобів та інших необоротних активів» вказують суми, що надійшли від продажу основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного капітального будівництва і обладнання до встановлення. Це відображається в обліку наступними проводками:
1) відбиті суми, належні до одержання від покупців:
Дт 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»,
76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»
Кт 91 «Інші доходи і витрати» субрахунок 1 «Інші доходи»;
2) Надійшли грошові кошти за продані основні засоби (нематеріальні активи та інше):
Дт 50 «Каса»,
51 «Розрахункові рахунки»,
52 «Валютні рахунки»
Кт 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»,
76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».
По рядку «Виручка від продажу цінних паперів і інших фінансових вкладень» вказують доходи від реалізації векселів, акцій і облігацій. Такі операції відображають в обліку записами:
1) Відображено виручка від продажу цінних паперів:
Дт 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»,
76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»
Кт 91 «Інші доходи і витрати» субрахунок 1 «Інші доходи»;
2) Надійшли грошові кошти за продані цінні папери:
Дт 50 «Каса»,
51 «Розрахункові рахунки»,
52 «Валютні рахунки»
Кт 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»,
76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».
Якщо купівля-продаж цінних паперів є для фірми основним видом діяльності, то отримані доходи відображають по рядку «Кошти, отримані від покупців і замовників».
По рядку "Отримані дивіденди" відображаються дивіденди, отримані організацією в звітному році. При отриманні таких доходів в обліку робляться проводки:
1) Нараховано дивіденди по акціях на підставі рішення про розподіл прибутку:
Дт 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»
субрахунок «Розрахунки по дивідендах»
Кт 91 «Інші доходи і витрати» субрахунок 1 «Інші доходи»;
2) Отримані дивіденди по акціях:
Дт 50 «Каса»,
51 «Розрахункові рахунки»
Кт 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» субрахунок «Розрахунки по дивідендах».
По рядку "Отримані відсотки" відображаються відсотки по фінансових вкладеннях (наприклад, облігаціями, векселями та ін), отриманим організацією в звітному році. При нарахуванні відсотків робляться записи:
1) Нараховано відсотки за векселями:
Дт 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»
субрахунок «Відсотки за векселями»
Кт 91 «Інші доходи і витрати» субрахунок 1 «Інші доходи»;
2) Надійшли відсотки за векселями на розрахунковий рахунок:
Дт 51 «Розрахункові рахунки»
Кт 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» субрахунок «Відсотки за векселями».
По рядку "Надходження від погашення позик, наданих іншим організаціям» вказуються суми довгострокових позик, наданих організацією, погашених у звітному році. Такі операції відображаються в обліку записами:
1) Надано довгостроковий позику:
Дт 67 «Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками»
Кт 51 «Розрахункові рахунки»;
2) Повернуто довгостроковий позику:
Дт 51 «Розрахункові рахунки»
Кт 67 «Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками».
По рядку «Придбання дочірніх компаній» вказується сума грошових коштів, вкладена в статутні капітали дочірніх фірм. При покупці акцій (часток) дочірньої фірми в обліку робиться проводка:
Перераховано гроші в оплату акцій (часток) іншої організації:
Дт 58 «Фінансові вкладення»
Кт 51 «Розрахункові рахунки».
По рядку «Придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів" відображаються суми, перераховані у звітному році постачальникам за оприбутковані основні засоби (виробничі машини, обладнання, транспортні засоби тощо), нематеріальні активи (права на патенти, винаходи та ін.) При купівлі такого майна в обліку робляться записи:
1) Перераховано грошові кошти за постачальникам обладнання:
Дт 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»,
76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»
Кт 50 «Каса», 51 «Розрахункові рахунки»;
2) Отримане майно враховано у складі капітальних вкладень:
Дт 08 «Вкладення у необоротні активи»
Кт 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»,
76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»;
3) Врахований ПДВ за надійшов майну:
Дт 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям»
Кт 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»,
76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».
По рядку "Придбання цінних паперів та інших фінансових вкладень" відображаються суми коштів, спрямованих на здійснення довгострокових фінансових вкладень (придбання акцій, довгострокових векселів, часток у статутних капіталах інших організацій та ін.) При здійсненні фінансових вкладень в обліку робиться наступна проводка:
Здійснено довгострокові фінансові вкладення (наприклад, придбані акції іншої організації):
Дт 58 «Фінансові вкладення» субрахунок «Довгострокові фінансові вкладення»
Кт 51 «Розрахункові рахунки».
По рядку "Позики, надані іншим організаціям» вказуються суми довгострокових позик, виданих фірмою у звітному році. Така операція відображається проводкою:
Надано довгостроковий позику:
Дт 67 «Довгострокові кредити та позики»
Кт 51 «Розрахункові рахунки».
По рядку «Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності» вказується різниця між сумами грошових коштів: надійшла і витраченої в рамках інвестиційної діяльності підприємства.
Далі представлено рух грошових коштів по фінансовій діяльності.
По рядку "Надходження від емісії акцій або інших пайових паперів» вказують суму грошових коштів, що надійшли в результаті розміщення фірмою власних акцій. Тут же відображають кошти, отримані у звітному році від випуску облігацій.
По рядку "Надходження від позик і кредитів, наданих іншим організаціям» указуються відсотки, отримані у звітному році за короткостроковими позиками, наданими організацією. Короткостроковим вважається позику, надану на строк менше 12 місяців. Такі операції відображають в обліку записами:
1) Нараховано відсотки по позиці:
Дт 66 «Короткострокові кредити та позики»
Кт 91 «Інші доходи і витрати» субрахунок 1 «Інші доходи»;
2) Отримані відсотки по позиці:
Дт 51 «Розрахункові рахунки»
Кт 66 «Короткострокові кредити та позики».
По рядку «Погашення позик і кредитів (без відсотків)» вказують суми короткострокових позик, наданих фірмою у звітному році. Операції з надання позик відображають в обліку проводками:
1) Надано короткостроковий позику:
Дт 66 «Короткострокові кредити та позики»
Кт 51 «Розрахункові рахунки»;
2) Повернуто короткостроковий позику:
Дт 51 «Розрахункові рахунки»
Кт 66 «Короткострокові кредити та позики».
По рядку «Погашення зобов'язань з фінансової оренди" зазначаються суми, перераховані організацією в звітному році в оплату обладнання, отриманого за лізингом.
По рядку «Чисті грошові кошти від фінансової діяльності" наводиться різниця між сумами грошових коштів: надійшла і витраченої в рамках фінансової діяльності організації.
По рядку «Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів» відображається різниця між сумами грошових коштів, які надійшли і витраченими в рамках усіх видів діяльності (поточної, інвестиційної та фінансової) організації.
По рядку "Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду" відображається залишок грошей в касі, а також на розрахункових, валютних і спеціальних рахунках у банках станом на 1 січня наступного за звітним роком. Відомість руху коштів по рахунку з 01.06.2006 по 30. 06. 2006 наведена в Додатку 7. Банківські документи за період з 01.06.2006 по 30.06.2006 наведено у Додатку 8.
1.3 Спеціальні рахунки в банках
На рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках» обліковують наявність та рух грошових коштів у вітчизняній і зарубіжній валютах, що знаходяться в акредитивах, чекових книжках, інших платіжних документах (крім векселів), на поточних, особливих та спеціальних рахунках, а також рух коштів цільового фінансування у тій їхній частині, яка підлягає відокремленому зберіганню.
До рахунку 55 на додаток до визначених у Плані рахунків бухгалтерського обліку при необхідності відкриваються такі субрахунки:
55-1 "Акредитиви";
55-2 "Чекові книжки";
55-3 "Депозитні рахунки".
Залишок коштів на зазначених субрахунках свідчить про суми, не витрачених за цільовим призначенням. Оборот за дебетом - поповнення коштів, по кредиту - використання за цільовим призначенням або перерахування залишку на розрахунковий рахунок організації.
Облік надходження грошових документів та їх списання оформляються випискою прибуткових і витратних касових ордерів. Бухгалтерія відкриває книгу руху грошових документів, яка є регістром аналітичного обліку і ведеться касиром. Звіт за що надійшли і вибули документів складається касиром у касовій книзі один - два рази на місяць.
У міру використання акредитивів їх списують з кредиту рахунку 55, субрахунок 1, в дебет рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" або інших подібних рахунків.
Невикористані кошти в акредитивах повертають в організацію на відновлення того рахунку, з якого вони були раніше перераховані, і списують з кредиту рахунку 55 в дебет рахунків 51, 52 або інших рахунків. Аналітичний облік за субрахунком 55-1 ведуть по кожному виставленому акредитиву.
На субрахунку 55-2 "Чекові книжки" обліковують рух коштів, що у чекових книжках. Порядок здійснення розрахунків чеками регулюється банком. Видані чекові книжки відображають за дебетом рахунка 55 субрахунок 2, і кредитом рахунків 51,52, 66 та інших подібних рахунків. При використанні чекових книжок відповідні суми списують з рахунку 55 у дебет рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" або інших подібних рахунків (згідно випискам банку). Суми за чеками виданими, але не сплаченим банком, залишаються на рахунку 55-2.
Суми залишилися невикористаних чеків і повернутих у банк списують з кредиту рахунку 55, субрахунок 2, в дебет рахунків 51, 52, 66 або інших рахунків. Аналітичний облік за субрахунком 55-2 ведуть з кожної отриманої чековою книжкою. На субрахунку 55-3 «Депозитні рахунки» враховують рух коштів, вкладених організацією в банківські та інші вклади.
Перерахування грошових коштів у внески відображають за дебетом рахунка 55 і кредиту рахунків 51 «Розрахункові рахунки» або 52 «Валютні рахунки». При поверненні кредитною організацією сум вкладів виробляють зворотні бухгалтерські записи.
Аналітичний облік за субрахунком 55-3 «Депозитні рахунки» ведуть за кожним вкладом.
На окремих субрахунках рахунку 55 враховують рух відокремлено які у банку коштів цільового фінансування: коштів, що надійшли на утримання спеціальних установ від батьків та інших джерел; коштів на фінансування капітальних вкладень; субсидії урядових органів і т.д. Наявність і рух коштів в іноземних валютах враховують на рахунку 55 відокремлено.
Аналітичний облік по даному рахунку повинен забезпечити отримання даних про наявність та рух грошових коштів в акредитивах, чекових книжках і т.п. на території країни і за кордоном.
Синтетичний ведеться з використанням ЕОМ, які дозволяють накопичувати дані безпосередньо в традиційних облікових регістрах і на машинних носіях інформації. Можна використовувати два види облікових регістрів - Книгу обліку господарських операцій (регістр синтетичного обліку) і відомості обліку відповідних об'єктів, що є регістрами аналітичного обліку. Запис в облікові регістри проводять на підставі оформлених бухгалтерських документів.
На ВАТ «Воронеженерго» не приділяють достатньої уваги даному виду обліку, тому виникають різного роду неплатежі. Тому, необхідно рекомендувати керівництву підприємства ввести спеціальний відділ з обліку грошових коштів, щоб максимально скоротити неплатежі і збільшити прибуток підприємства.
1.4Документальное оформлення руху грошових коштів на рахунках у банках
Банк контролює операції, що здійснюються по розрахунковому рахунку. Зокрема перевіряє, чи не проводить підприємство - власник рахунку операції, не відповідають характеру його діяльності, передбаченої статутом, що порушують встановлений порядок використання коштів або правил розрахунків.
Всі операції по розрахунковому рахунку банк проводить за згодою власника або на підставі його розпоряджень (документально встановленої форми).
Готівкові гроші з розрахункового рахунку видаються підприємству (на оплату праці, допомога з тимчасової непрацездатності, премій, на відрядження, представницькі та господарські витрати, на придбання паливно-мастильних матеріалів) на підставі чеків. Грошовий чек є розпорядження підприємства банку видати зазначену в ньому суму готівкових грошей з його розрахункового рахунку. Підприємство отримує чекові книжки в обслуговуючому його установі банку. Чек заповнюють від руки чорнилом або кульковою ручкою. У ньому вказують суму, дату видачі, найменування одержувача, а також відомості про призначення отриманих сум (на оплату праці, на господарські, представницькі або витрати на відрядження і т.д.).
Чеки підписують особи, яким представлено право першого та другого підпису по рахунку, та скріплюють печаткою підприємства. Будь-які виправлення, хоча і обумовлені, в чеках не допускаються. Банк видає гроші по чеку після перевірки справжності підписів і друку, тобто їх відповідності зразкам. Чеки бувають іменними та на пред'явника.
Іменний чек виписується на конкретну особу (касира) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові і паспортних даних.
У чеку на пред'явника цих даних немає. На практиці доцільно використовувати іменні чеки.
Готівкові гроші банк приймає на розрахунковий рахунок підприємства по оголошенню - письмовим наказом власника рахунку. Оголошення заповнюють в одному примірнику, в ньому обов'язково вказують джерело внесених грошей (виручка за послуги, депонована заробітна плата та ін.)
На прийняті суми банк видає касиру квитанцію, яка служить підставою для складання у бухгалтерії видаткового касового ордера та списання грошових коштів в касі.
На отримання сум за виконані роботи та надані послуги підприємство-постачальник виписує платіжні вимоги-доручення і здає їх на інкасо (пред'являє до оплати) в обслуговуючі відділення банку.
Акцепт платіжних вимог-доручень підприємств здійснюється підписами розпорядників кредитів платника (керівника та головного бухгалтера) та печаткою.
У випадках, передбачених законодавством, банк може списати кошти з розрахункового рахунку підприємства без згоди власника.
У безспірному порядку з рахунків підприємств списуються, зокрема, недоїмки та штрафи по платежах: до державного бюджету, до позабюджетного дорожній та соціальні фонди, за порушення валютного законодавства в дохід держави, платежі за виконавчими документами.
По исполнительным документам, на основании которых средства с расчетного счета предприятия списывают без его согласия, относятся: решения суда или арбитража; исполнительные листы, выданные народным судом или нотариусом.
В безакцептном порядке оплачивают счета предприятий связи любой формы собственности, коммунальных, энергоснабжающих, теплоснабжающих предприятий и водопроводно-канализационных хозяйств на основании показаний приборов о потребленной продукции (услугах).
Обо всех изменениях расчетного счета учреждение банка извещает своего клиента (предприятие) выписками из расчетного счета.
В выписке указывают все поступления и списания средств с расчетного счета, остаток на нем на начало и конец дня. Бухгалтерія підприємства перевіряє виписку і відповідність надійшли і списаних сум за доданим до неї виправдувальним розрахунково-платіжними документами.
При обнаружении ошибки предприятие сообщает об этом учреждению банка, приложенные оправдательные документы нумеруются.
При бухгалтерской обработке выписки из расчетного счета на ее полях проставляют корреспондирующие счета по каждой хозяйственной операции справа от соответствующей суммы и порядковые номера приложенных оправдательных документов - слева.
1.5 Синтетический и аналитический учет операций по расчетным счетам в ОАО «Воронежэнерго»
На расчетный счет ОАО ”Воронежэнерго” поступает выручка за реализованную продукцию, авансовые платежи, ссуды банка, дебиторская задолженность, наличные деньги из кассы и т.д.
ОАО «Воронежэнерго» имеет следующие расчетные счета:
- №40702810600160000720 в филиале НБ «Траст» (См. Приложение 5);
- № 40702810825007000460 в филиале ОАО «Внешторгбанк» в г. Воронеже (Приложение 6).
Для учета операций расчетного счета предусмотрен активный счет 51. На дебете счета 51 отражают поступления средств на расчетный счет с кредита разных счетов в зависимости от вида поступлений. По кредиту счета 51 отражают списание денежных средств с расчетного счета в дебет различных счетов в зависимости от вида расходов.
Данные бухгалтерской корреспонденции счетов по счету 51 «Расчетный счет» приведены в таблице 7.
Таблица 7 - Бухгалтерские корреспонденции по счету 51 «Расчетный счет»
Кореспонденція рахунків
Содержание хозяйственной операций
дебет
кредит
1
2
3
51
58
возврат долгосрочных и краткосрочных вложений
51
62
суммы, поступившие от покупателей за реализованные материальные ценности, выполненные работы и услуги; на сумму выручки от перевозочной деятельности
51
50
сдача из кассы в банк выручки
51
55
поступление неиспользованных сумм аккредитивов и остатков лимита по чековым книжкам
51
60
возврат поставщиками плановых платежей, средств за недопоставленные материалы, недовыполненные работы и услуги; возврат сумм перебора тарифов
51
69
возврат излишне перечисленных средств в фонды соц. страхования и обеспечения
51
68
возврат сумм излишне перечисленных в бюджет
51
77,79
разные поступления, отражаемые по взаимным расчетам
60
51
оплата расчетных документов поставщиков и подрядчиков
62
51
возврат средств покупателю и ранее полученных авансов
68
51
суммы, перечисленные в бюджет
70
51
перечисление заработной платы работникам, находящимся вне места расположения предприятия
71
51
суммы, перечисленные подотчетным лицам через банк
73
51
суммы предоставленных работникам займов
76
51
погашение кредиторской задолженности, в том числе по арендной плате
77,79
51
разные платежи, отражаемые по взаимным расчетам
66,67
51
погашение задолженности по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам
86
51
оплата расходов за счет целевых средств
Учёт денежных документов, средств в пути, краткосрочных финансовых вложений. Для учёта указанных объектов предназначены счета 56 «Денежные документы», 57 «Переводы в пути», 58 «Краткосрочные финансовые вложения».
Денежными документами считаются находящиеся в кассе предприятия оплаченные путёвки в санатории, пансионаты и дома отдыха, почтовые марки, проездные билеты и др.
Приобретённые почтовые марки и проездные билеты (дебет счёта 56, кредит счетов 50, 51, 76-3) списывают по мере их расхода и включают в издержки обращения (дебет счетов 20, 23,25, 26, 29, 43, кредит счёта 56), за счёт специальных фондов (дебет счёта 84), чистой прибыли (дебет субсчета 99), средств целевого финансирования (дебет счёта 96) в зависимости от характера расходов.
К денежным средствам в пути относится выручка предприятия, полученная в кассу от покупателей и заказчиков за реализованную продукцию (услуги, работы), внесённая в отделение банка, кассу почтового отделения или переданная инкассатору банка для зачисления на расчётный счёт. Суммы сданной наличности (дебет счёта 57, кредит счёта 50) отражают в учёте на основании квитанции на сдачу наличных учреждению банка, почтовому отделению, копии сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассатору банка. Суммы в пути зачисляют на расчётный счёт предприятия (дебет счёта 51, кредит счёта 57). Движение денежных переводов в иностранной валюте учитывают обособленно на субсчёте счёта 57.
Счётом 58 «Финансовые вложения» пользуются предприятия, которые вложили инвестиции на срок не более года в доходные активы (ценные бумаги) других предприятий или приобрели процентные облигации внутренних государственных и местных займов (дебет счёта 58, кредит счетов 51), а также предоставили займы другим предприятиям.
Аналитический учёт краткосрочных финансовых вложений ведут по их видам, а в разрезе видов - по предприятиям, продавшим ценные бумаги. Дивиденды, полученные по облигациям и ценным бумагам, предприятие зачисляет как операционные доходы (дебет счетов 51, кредит субсчета 91).
Переведённые средства краткосрочных финансовых вложений, по которым облигации и свидетельства не получены, учитывают на счёте 58 обособлено (по суммам переведённых вкладов). Если ценные бумаги хранятся в отделении банка (депозитарии), то расходы, связанные с хранением, относят за счёт чистой прибыли (дебет субсчёта 91, кредит счета 51).
Предоставленные другим предприятиям на срок не более одного года займы в денежной форме (дебет субсчета 58-3, кредит счета 51) числятся до тех пор, пока они не будут погашены (дебет счета 51 кредит субсчета 58-3). Условия погашения и проценты за пользование заёмными средствами регулируются заключённым договором займа. Проценты по выданным займам зачисляются как операционные доходы предприятия (дебет счета 51, кредит субсчета 91). С полученных процентов по выданным займам предприятия выплачивают в бюджет НДС.
По государственным ценным бумагам отрицательную разницу между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью в течении срока их обращения разрешается равномерно (ежемесячно) относить на финансовые результаты - внереализационные потери (дебет субсчета 91 кредит счёта 58).
Расчеты в порядке плановых платежей производятся в тех случаях, когда между поставщиками и покупателями сложились устойчивые хозяйственные и расчетные отношения, а поставки носят регулярный характер. Сущность данной формы заключается в том, что покупатель оплачивает поступающий товар равными суммами в сроки, установленные соглашением между поставщиками и покупателями (как правило, не реже чем через 5 дней). Расчетные документы при данной форме расчетов могут выписываться как получателем (платежные поручения-требования), так и плательщиком (поручения, чеки). Стороны периодически уточняют состояние расчетов и на основании фактического отпуска товаров производят перерасчет. Расчеты уточняют один раз в 5, 10 или 15 дней, но не реже чем через 30 дней. Сроки и порядок расчетов устанавливаются соглашением сторон между организациями и по согласованию с учреждениями банка.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНЫМ СЧЕТАМ
2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «Воронежэнерго»
ОАО «Воронежэнерго» по типу образования является открытым акционерным обществом, действующим на основании Устава, принятым общим собранием акционеров, и законодательства РФ без ограничения срока действия.
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Воронежэнерго" (далее – ОАО «Воронежэнерго») учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 "Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества", от 15 августа 1992 г. № 923 "Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации", от 05 ноября 1992 г. № 1334 "О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 "Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества". Предприятие действует как юридическое лицо, имеющее в собственности обособленное имущество, общество несет гражданские обязанности и имеет гражданские права. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
Организация зарегистрирована в качестве налогоплательщика в Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по ул. Арзамасской, его местонахождение: Российская Федерация, город Воронеж. Почтовый и юридический адрес общества совпадают между собой: 394033, г.Воронеж, ул. Арзамасская, д.2.
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
Для отримання прибутку Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені законом, в тому числі:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- получение (покупка) электроэнергии у их производителей;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- монтаж, наладка энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- разработка, производство, монтаж и обслуживание информационных сетей, компьютерного и коммуникационного оборудования;
- эксплуатация: внешних и внутренних систем водоснабжения и водоотведения; жилищного фонда и нежилых помещений; систем вентиляции и кондиционирования воздуха; систем инженерной защиты территорий; внешних и внутренних систем электроснабжения; внешних и внутренних систем теплоснабжения; систем пожарно-охранной сигнализации и дымоудаления; систем наружного освещения;
- оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям;
- оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению и многое другое.
Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом РФ, может участвовать, и создавать на территории РФ и за ее пределами коммерческие организации.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, не отвечая по обязательствам своих акционеров.
Руководствуясь Уставом, уставный капитал общества составляет 748677020 рублей.
ОАО «Воронежэнерго» самостоятельно ведет реестр акционеров.
Организационно-функциональная схема построена на различных уровнях управления, позволяющих обеспечить достаточный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий.
Стратегический уровень управления включает в себя собрание акционеров, ревизионную комиссию и совет директоров.
Важным органом управления обществом является общее собрание акционеров, к компетенции которых относятся следующие вопросы: внесение изменений и дополнений в Устав общества, реорганизация и ликвидация общества, определение предельного размера уставного капитала, утверждение готовой отчетности, бухгалтерского баланса, распределения прибылей и убытков, назначение Совета Директоров и Ревизионной комиссии и т.д.
Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества: определение приоритетных направлений, созыв общих собраний и утверждения их повестки дня, утверждение условий принятия решений о заключении крупных сделок и выдаче залоговых обязательств для обеспечения кредитных ресурсов и выступление в качестве избирателей, избрание директора и т.д.
Ревизионная комиссия конкретизирует достоверность данных, анализирует правильность и порядок ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета.
Директор назначенный протоколом Совета Директоров, руководит деятельностью общества и является его единоличным исполнительным органом на директивном управленческом уровне.
Директор организует и решает все вопросы текущей деятельности Общества (за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров и Совета Директоров), обеспечивает выполнение стратегических решений, распоряжается финансовыми, кадровыми и материальными ресурсами, организует бухгалтерский учет и отчетность, несет ответственность за принятие решений и т.д.
В функциональный состав аппарата управления входят заместители директора (коммерческий, технический, директор по торговле), главный бухгалтер, начальники финансовых и юридических отделов. Именно от них зависят разработка, организация, координация, контроль, учет и анализ внутрихозяйственной отчетности, определение стратегии поведения подчиненных им операционных систем ОАО «Воронежэнерго».
На уровне операционной системы ОАО «Воронежэнерго» сбор совокупных сведений, характеризующих состояние, поведение, динамизм, оценку управления (организационных процессов и элементов); процесс преобразования, хранение, передача, уничтожение, анализ информации – вот основные этапы операционного поведения указанных лиц.
Финансовая служба предприятия анализирует и прогнозирует поведение затрат, влияние их на изменение выручки и доходов, формирует денежные потоки, обосновывает вопросы обеспечения заемными средствами и т.д.
Организационно-функциональная схема управления на ОАО «Воронежэнерго» приведена на рисунке 1 (См. Приложение рис. 1).
Данные, приведенные в таблице 1, определяют динамику основных показателей хозяйственной деятельности ОАО «Воронежэнерго».
Таблиця 1. Основные показатели хозяйственной деятельности ОАО «Воронежэнерго» за 2003 – 2005гг., млн. руб.

Роки
Відхилення
(+;-)
Темп росту,%
2003
2004
2005
2004 от 2003
2005 от 2004
2004 к 2003
2005 к 2004
1
2
3
4
5
6
7
8
Виручка від продажу продукції
9318
9094
10669
(224)
1575
(2.4)
17.3
Себестоимость проданных товаров
9622
9284
15098
(338)
5814
(3.5)
62.6
Валовий прибуток
(304)
(190)
(4429)
(114)
(4239)
(37.5)
(2231)
Комерційні витрати
-
-
11
-
11
-
-
Управлінські витрати
-
521
-
521
(521)
-
-
Прибуток від продажів
(304)
(711)
(4440)
(407)
(3729)
(133.8)
524
Чистая прибыль (убыток)
(1511)
(1395)
(4139)
(116)
(2744)
(7.7)
296
Середньооблікова чисельність, чол.
71
71
71
-
-
-
-
Среднегодовая заработная плата
24.9
26.3
29.1
1.4
2.8
5.6
10.6
По данным бухгалтерской отчетности выручка от продажи продукции (работ, услуг) в ОАО «Воронежэнерго» в отчетном периоде возросла, но ее увеличение произошло за счет инфляции. По итогам работы за период с 2003 по 2005 год видно, что в 2004г. заметно уменьшилась выручка от продажи продукции на 224 млн. руб. тобто на 2.4. %, по причине ремонтных работ и обновления оборудования, что является отрицательной тенденцией в развитии предприятия. В 2005г. мы видим резкий скачек выручки от продажи товаров, она увеличилась на 1575 млн. руб. или на 17.3% по отношению к 2004г., за счет нового оборудования. Также в 2004г. заметно значительное уменьшение себестоимости продукции, которая сократилась на 338 млн. руб. или на 3.5%. А в 2005г. она выросла на 5814 млн. руб. или на 62.6%. Себестоимость продукции, товаров, услуг выросла за счет увеличения стоимости сырья, электроэнергии, заработной платы. Следует отметить резкий скачок в управленческих расходах данного предприятия, который произошел по причине переобучения персонала, в связи с вводом на предприятии информационных систем.
На протяжении всего рассматриваемого периода, наблюдается значительное снижение прибыли от продаж, это явление объясняется увеличением себестоимости продукции, за счет увеличения цен на сырье, заработную плату, электроэнергию и т.д. Прибыль от продаж упала на 4136 млн. руб., так в 2004г. она упала на 133.8%, а в 2005г. – на 524%. Чистая прибыль сократилась на 2628 тыс. руб. или на 273%, за счет увеличения затрат на производство продукции и увеличения себестоимости.
Среднесписочная численность рабочих на исследуемом предприятии не изменилась, что свидетельствует о том, что на данном предприятии работают опытные и ответственные люди, а стало быть, имеет место тщательный отбор персонала, на работу принимаются лишь высококвалифицированные работники с хорошими рекомендациями.
Из таблицы видно, стабильное повышение заработной платы. Так, среднегодовая заработная плата на 1 сотрудника составляет в 2004г. 26.3 тыс. руб., что на 5.6% больше, чем в 2003г., а в 2005г. 29.1 тыс. руб., что на 10.6% больше, чем в 2004г. – это вызвано ростом цен на продукты питания и необходимые нужды населения.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что рост цен на продукты питания, сырье и электроэнергию негативно сказывается на развитии и деятельности данного предприятия. Положительной тенденцией стало увеличение в 2005г. выручки от продажи продукции (работ, услуг), но данная выручка не покрывает себестоимости проданных товаров.
В рыночных условиях, когда хозяйственная деятельность предприятия и его развитие осуществляется за счет самофинансирования, а при недостаточности собственных финансовых ресурсов - за счет заемных средств, важной аналитической характеристикой является финансовая устойчивость предприятия. Рассмотрим состав, структуру и динамику имущества данного предприятия. Полученные данные сведем в таблице 2.
Таблиця 2. Состав, структура и динамика имущества ОАО «Воронежэнерго» за 2003 – 2005гг.
Показники
Абсолют/ величины (млн. руб)
Удель вес в общей велич/ активов (%)
Изменения (+;-)
2004 от 2003
2005 от 2004
2003
2004
2005
2003
2004
2005
В абсолют
ных велич
В удел весах
В % к из
менен общей величи
активів
В абсолют
ных вели
чинах
В удель
них
весах
В % к из
менениюобщей величины активов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Внеоборотные активы в том числе основные средства
9519
13724
13494
47.4
68.3
72.5
4205
21
20.9
-230
4.2
- 1.14
II. Оборотные активы в том числе запасы
10580
6368
5100
52.6
31.7
27.5
- 4212
-21
- 20.9
-1268
-4.2
- 6.3
Итого активов
20099
20092
18594
100
100
100
-00007
-
- 3.48
- 1498
-
- 7.4
Согласно данным представленным в аналитическом балансе, общая стоимость имущества ОАО «Воронежэнерго» за рассматриваемый период уменьшилась с 20099 млн. руб. до 18594 млн. руб. или в 7.4 раза, что является отрицательной тенденцией в развитии предприятия. При этом внеоборотные активы за этот период увеличились с 9519 млн. руб. до 13494 млн. руб., причем в 2004г. они возросли на 4205 млн. руб. или на 21%, а в 2005г. снизились на 230 млн. руб. в порівнянні з 2004р. или в 4.2 раза. Что касается оборотных средств, то они уменьшились с 10580 млн. руб. до 5100 млн. руб. или в 10.5 раз.
Таким образом, предварительный обзор экономического положения ОАО «Воронежэнерго» показал, что данная организация на протяжении последних трех лет имеет неплохие показатели, характеризующие его имущественное положение и производственную деятельность, но данные показатели имеют отрицательные тенденции к снижению, что является отрицательным явлением в развитии данного предприятия и говорит о слабой финансовой устойчивости.
За анализируемый период в ОАО «Воронежэнерго» дефицит оборотного капитала увеличился на 5480 млн. руб. На изменение величины оборотного капитала оказали влияние два фактора:
- снижение величины основного капитала;
- рост цен на сырье и производственные материалы.
Данные анализа состава, структуры и динамики имущества ОАО «Воронежэнерго» приведены в таблице 3.

Таблиця 3. Состав, структура и динамика имущества ОАО «Воронежэнерго» за 2003 – 2005гг.
Показники
Абсолютні величини
(млн. руб)
Удельный вес в общей
величине активов (%)
Изменения (+;-)
2004 от 2003
2005 от 2004
2003
2004
2005
2003
2004
2005
В абсо
лют
вели
чинах
В удель
весах
В % к из
Мене
нию общей велич
ны активов
В абсо
лют
ных вели
чинах
В уде
ль
ных весах
У% до
Измене
нию общей величи
ны активов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.Собственный капитал
12050
24550
24550
60
122
132
12500
62
62
-
10
-
2. Позиковий капітал
11873
761
3402
59
3.78
18.2
-11112
-55.2
- 55.3
2641
14.4
14.2
Итого источников средств
23923
25311
27952
119
126
150
1388
7
6.9
2641
24
13
В ОАО «Воронежэнерго» в течение 2004 года доля заемного капитала в валюте баланса заметно упала 11112 млн. руб. или на 55.2% по сравнению с предыдущим 2003 годом и составила 55.3% по отношению к общей величине активов. У 2005р. мы наблюдаем увеличение заемного капитала на 2641 млн. руб. или на 14.4%, этот факт объясняется расширением производства и дополнительными затратами, связанными с этим расширением (закупка нового оборудования, строительные работы).
Собственный капитал увеличился на 12500 млн. руб. или на 62% по сравнению с 2003г. Источники средств увеличились за счет увеличения собственного капитала, что является положительной тенденцией в развитии предприятия.
Проанализируем эффективность использования основных средств на данном предприятии и рассмотрим ее в динамике. Полученные данные сведем в таблице 4.
Таблиця 4. Показники ефективності використання основних засобів
ОАО «Воронежэнерго» за 2003 – 2005гг.
№ п / п
Показник
Од. ізм.
Роки
Отклонение (+;-) 2004 от 2003г.
Темп росту,%
Отклонение (+;-) 2005 от 2004г.
Темп росту,%
2003
2004
2005
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Выручка от продажи продукции, товаров, услуг
Млн. руб.
9094
9318
10669
224
2.4
1351
12.6
2
Прибуток від продажів
Млн. руб.
-304
-711
-4440
407
- 57.2
- 3729
- 83.9
3
Середньорічна вартість основних засобів
Млн. руб.
9775
9222
9073
- 553
- 5.6
- 149
- 1.6
4
Фондоотдача основных средств
Руб.
0.9
1
1.17
0.1
11.1
0.17
17
5
Фондоемкость основных средств
Руб.
1
0.98
0.85
- 0.02
- 2
- 0.13
- 13.2
Как описывалось выше выручка от продажи товаров (работ, услуг) увеличилась на 1351 млн. руб. или на 12.6%, за счет расширения производства и обновления оборудования. Прибыль же от продаж сократилась на 83.9% или на 3729 млн. руб. Сокращение прибыли от продаж объясняется ростом цен на сырье и увеличением затрат на производство продукции. Среднегодовая стоимость основных средств также соответственно снизилась, в 2004г. на 553 млн. руб. (5.6%) и в 2005г. на 149 млн. руб. (1.6%). Что касается фондоотдачи, то мы можем сказать следующее, что она постепенно набирает оборот, за счет увеличения выручки от продаж, так в 2004г. в порівнянні з 2003р. фондоотдача основных средств увеличилась на 11.1%, а в 2005г. на 17%. Фондоемкость основных средств, обратно пропорциональна фондоотдаче, а стало быть сократилась в 2004г. на 2%, а в 2005г. на 13.2%. Но несмотря на снижение многих показателей (прибыли от продаж, среднегодовой стоимости основных средств) основные средства данного предприятия все же остаются рентабельными, что говорит об эффективном использовании основных средств на данном предприятии.
Как мы выяснили, на ОАО «Воронежэнерго» эффективно используются основные средства, рассмотрим же насколько эффективно используются оборотные средства данного предприятия. Полученные данные сведем в таблице 5.
Таблиця 5. Показатели эффективности использования оборотных средств
ОАО «Воронежэнерго» за 2003 – 2005гг.
Показники
Роки
Отклонения (+;-)
2003
2004
2005
2004 от 2003г.
2005 от 2004г.
1
2
3
4
5
6
Виручка від реалізації, млн. руб.
9094
9318
10669
224
1351
Среднегодовые остатки оборотных средств, млн. руб.
11673.5
8474
5734
- 3199.5
- 2740
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів
0.78
1.09
1.86
0.31
0.77
Продолжительность одного оборота оборотных средств, дни
468.5
331.9
196
- 136.6
- 135.9
Проанализировав среднегодовые остатки оборотных средств, мы пришли к выводу, что данный показатель снизился в 2004г. на 3199.5 млн. руб., а в 2005г. – на 2740 млн. руб., за счет снижения прибыли от продажи продукции (работ, услуг). Коэффициент оборачиваемости, наоборот, постепенно набирает оборот, так в 2004г. коэффициент оборачиваемости оборотных средств предприятия увеличился на 0.31, а в 2005г. на 0.77, что свидетельствует о том, что организация эффективно использует оборотные средства. Продолжительность одного оборота оборотных средств уменьшилось с 468.5 до 331.9 дней в 2004г. тобто на 136.6 дней, а в 2005г. с 331.9 до 196 дней или на 135.9 дней. Что говорит о снижении продолжительности оборота оборотных средств данного предприятия, это отрицательная тенденция в развитии предприятия.
ичения реес в 2004г. идом реализованной продукции в ОАОо "ств, в четвертой главе иальной литературе, в третьеМы проанализировали данные форм бухгалтерской отчетности в частности: формы №1 баланса, формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2003 - 2005гг. Исследуя динамику основных средств, мы пришли к следующему выводу, что снижение основных показателей данного предприятия является отрицательной тенденцией в хозяйственной деятельности ОАО «Воронежэнерго», но несмотря на это, предприятие продолжает оставаться платежеспособным и рентабельным.

3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОТЫ, ДОСТОВЕРНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Одним из основных источников информации, которая необходима для последующего анализа денежных потоков предприятия, является Отчет о движении денежных средств (форма № 4). Данный отчет как пояснение к Бухгалтерскому балансу (форма № 1) и к Отчету о прибылях и убытках (форма № 2) входит в состав годовой бухгалтерской отчетности и предназначен для того, чтобы представлять информацию об одной составляющей имущества предприятия: о денежных средствах,
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999 г. № 43н. в отчетности российских предприятий, в отличие от мировой практики, движение денежных средств может быть показано только в валовой форме. Отчет о движении денежных средств должен заполняться на основе данных, прямо вытекающих из записей на соответствующих счетах бухгалтерского учета. Кроме остатка денежных средств предприятия на начало и на конец отчетного периода, в данной форме отчетности предусмотрено показывать их в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, сколько и из каких источников поступило этих средств за отчетный период, а также, сколько и на что было израсходовано.
Наличие такой информации позволяет провести анализ динамики денежных потоков предприятия по факторам первого порядка, оказывающим на движение денежных средств прямое влияние. Дает возможность выявить, на сколько изменились поступления и выплаты денежных средств предприятия за счет изменения выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг, выручки от реализации основных средств и иного имущества, авансов, полученных от покупателей, бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования, безвозмездных поступлений, полученных кредитов и займов, дивидендов, за счет изменения расходов на оплату приобретенных товаров, работ и услуг, процентов по финансовым вложениям и прочих поступлений, а также на оплату труда, на расчеты с бюджетом и отчисления в государственные внебюджетные фонды, на выдачу подотчетных сумм и авансов, на оплату долевого участия в строительстве, машин, оборудования и транспортных средств, на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам, на оплату кредитов, займов и процентов по ним и на прочие выплаты и перечисления. Это, в свою очередь, позволяет оценить способности предприятия получать и использовать денежные средства, а также сделать вывод об источниках, за счет которых предприятие поддерживает и развивает свою деятельность, и о возможностях предприятия рассчитываться по обязательствам.
Однако необходимо отметить, что информация, содержащаяся в Отчете о движении денежных средств (форма №4), образец которого утвержден Министерством финансов РФ, не отличается полнотой и достоверностью. При использовании такой информации в аналитических расчетах снижается практическая значимость аналитических выводов.
Для изменения сложившейся ситуации форма Отчета о движении денежных средств нуждается в изменении и в части содержания, и с части формата. При этом принятие соответствующих решений зависит как от органов, которые осуществляют нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности, так и от самих предприятий.
Можно выделить несколько проблем, наличие которых способствует снижению качества информации, содержащейся в Отчете о движении денежных средств.
Прежде всего существует проблема количественного выражения показателей, предусмотренных данной формой.
Инструкцией о порядке заполнения форм годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 12 ноября 1996 г. № 97, было предусмотрено, что в Отчет о движении денежных средств (форма № 4) должна включаться информация, учтенная на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет» и 55 «Специальные счета в банках». Представление в Отчете о движении денежных средств данных о денежных эквивалентах указанной инструкцией не предусматривалось, т. е. информация со счетов 56 «Денежные документы», 57 «Переводы в пути» и 58 «Краткосрочные финансовые вложения» в форму № 4 не включалась, что отрицательно отражалось на полноте и достоверности отчетной информации.
С 1 января 2000 г. приказ Министерства финансов РФ от 12 ноября 1996 г. № 97 «О годовой бухгалтерской отчетности организаций» утратил силу. Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации, утвержденные Министерством финансов РФ от 28 июня 2000 г. № 60н, действующие в настоящее время, сохраняют подход к заполнению Отчета о движении денежных средств, который предусматривался названной инструкцией. Однако они являются лишь рекомендациями.
В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, к денежным средствам предприятия относятся средства, учтенные на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути» и 58 «Финансовые вложения».
Ориентируясь на План счетов при заполнении Отчета о движении денежных средств, бухгалтер может включить в него информацию со всех денежных счетов. Это будет соответствовать международным стандартам, в частности стандарту финансовой отчетности IAS 7 «Отчеты о движении денежных средств», которым предусмотрено при составлении Отчета о движении денежных средств приравнивать к денежным средствам денежные эквиваленты.
Денежные средства предприятия - это вид его активов, отличающихся абсолютной ликвидностью, т. е. способностью быстро и с минимальными издержками выступать в качестве средства платежа.
Денежные эквиваленты - это активы предприятия, которые не обладают абсолютной ликвидностью, но при необходимости в любой момент могут ее приобрести.
Учитывая приведенные определения денежных средств и денежных эквивалентов предприятия, можно сделать вывод о том, что не вся информация с рассматриваемых счетов должна попадать в Отчет о движении денежных средств. Так, например, в Отчет о движении денежных средств не должна попадать информация со счета 55 о депозитах предприятия, возврат средств с которых возможен только по истечении установленного срока. Учтенные на счете 58 хозяйственные средства предприятия можно признать денежными эквивалентами только в части ценных бумаг, которые имеют высокий уровень котировки, а также договоров по займам, которые предусматривают их расторжение по первому требованию.
Министерством финансов РФ предусмотрено в целях исключения повторного счета в Отчете о движении денежных средств показывать справочнике (строки 295 и 296) денежные средства, полученные в кассу с расчетного или иных счетов в банках на текущие хозяйственные и операционные расходы (на заработную плату, командировочные и т. п.). а также направленные из кассы в банк. Необходимо отметить, что для повышения достоверности отчетных данных здесь следовало бы учитывать и сальдо счета 57, имеющееся на отчетную дату. В итоговые статьи «Поступило денежных средств» (строка 020) и «Направлено денежных средств» (строка 120) указанные суммы включаться не должны. При этом Министерством финансов РФ не учтено, что повторный счет может иметь место и при движении денежных средств в банке между расчетным счетом и специальными счетами. Исключение составляет оформление безотзывного аккредитива.
Методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности предприятия предусмотрен порядок отражения в Отчете о движении денежных средств операций по покупке и продаже иностранной валюты. Такие хозяйственные операции не вызывают увеличения или уменьшения денежных средств предприятия, изменяется лишь вид валюты. Представляется, что во избежание повторного счета в Отчете о движении денежных средств должны отражаться не полные обороты по соответствующим счетам, а только разница между суммой, расходованной и полученной, в рублевом эквиваленте, которая может возникнуть, если в период покупки или продажи иностранной валюты произошло изменение курса национальной валюты.
Для исключения внутреннего оборота с целью повышения достоверности отчетной информации следует подвергать логическому анализу хозяйственные операции, оформленные корреспонденцией денежных счетов, и не учитывать при заполнении Отчета о движении денежных средств те обороты, которые не влияют на величину денежных средств, имеющихся в распоряжении предприятия. Для заинтересованных пользователей подход к заполнению данной формы отчета должен быть расшифрован в Пояснительной записке.
В форме № 4 «Отчет о движении денежных средств» предусмотрена расшифровка статьи «Поступило денежных средств» (строка 020). Справочнике должно быть показано поступление денежных средств по наличному расчету в разрезе юридических и физических лиц.
Информация о наличных расчетах с физическими лицами, в свою очередь, должна быть представлена еще в разрезе расчетов с применением контрольно-кассовых аппаратов и бланков строгой отчетности.
Следует отметить, что в форме Отчета о движении денежных средств при выделении денежных средств, поступивших по наличному расчету. Министерство финансов РФ рекомендует не учитывать данные строки 100. Однако такой строки в форме № 4 нет, поэтому может возникнуть вопрос, какие поступления денежных средств не должны учитываться по строке 270. Строка 100 присутствовала в форме Отчета о движении денежных средств, появившейся впервые в отчетности российских предприятий, но впоследствии была преобразована, поэтому фразу «...кроме данных по строке 100...» следует воспринимать как опечатку.
Проблемой и с точки зрения методологии заполнения бухгалтерской отчетности, и с точки зрения анализа денежных потоков предприятия является отсутствие в нормативных актах, регулирующих порядок составления и представления бухгалтерской отчетности, конкретного содержания статей Отчета о движении денежных средств. Самостоятельное решение этого вопроса каждым бухгалтером приводит к снижению сопоставимости отчетной информации. Делать аналитические выводы, соответствующие действительности, в этом случае можно только, если расшифровка содержания статей будет приведена в Пояснительной записке.
Определенная проблема создается необходимостью представлять отчетную информацию о движении денежных средств предприятия в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации сохранили понятия видов деятельности, которые были даны в Инструкции о порядке заполнения форм годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 12 ноября 1996 г. №97.
Так, «текущей деятельностью считается деятельность организации, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели либо не имеющая извлечение прибыли в качестве такой цели в соответствии с предметом и целями деятельности, т. е. производством промышленной продукции, выполнением строительных работ, сельским хозяйством, торговлей, общественным питанием, заготовкой сельскохозяйственной продукции, сдачей имущества в аренду и др.
Инвестиционной деятельностью считается деятельность организации, связанная с капитальными вложениями организации в связи с приобретением земельных участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, нематериальных активов и других внеоборотных активов, а также их продажей; с осуществлением долгосрочных финансовых вложений в другие организации, выпуском облигаций и других ценных бумаг долгосрочного характера и т. п.
Финансовой деятельностью считается деятельность организации, связанная с осуществлением краткосрочных финансовых вложений, выпуском облигаций и иных ценных бумаг краткосрочного характера, выбытием ранее приобретенных на срок до 12 месяцев акций, облигаций.
Процитированные формулировки определений текущей, инвестиционной и финансовой деятельности не дают ответов на некоторые вопросы, возникающие в процессе практической работы. Например, неясно, к какому виду деятельности отнести выручку от реализации долгосрочных финансовых вложений (акций), если они приобретались с целью получения доходов, но были проданы в течение 12 месяцев: вклады учредителей в уставный капитал: подотчетные суммы общехозяйственного назначения и т. п.
Согласно Инструкции о финансовой отчетности (SFAS № 95), одобренной в рамках американских общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP), асе сделки и события, которые не являются по своему характеру финансовыми и инвестиционными, включаются в основную (текущую) деятельность.
Учитывая, что предприятия имеют право самостоятельно определять формы и содержание отчетности, бухгалтеры могут воспользоваться любым из приведенных вариантов. Однако самостоятельное решение проблемы отрицательно отразится на обеспечении сопоставимости отчетной информации, поэтому желательно, чтобы было официальное или уточнение понятия, или разъяснение, как поступать бухгалтеру в случае возникновения моментов, не оговоренных в существующих понятиях видов деятельности предприятия.
Одним из требований, которые предъявляются к отчетной информации всеми нормативными актами, регулирующими порядок составления и представления бухгалтерской отчетности, является представление по каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности данных минимум за два года - отчетный и предшествующий отчетному. В форме № 4 «Отчет о движении денежных средств» такое требование не соблюдено, ибо отражение данных за предыдущий период не предусмотрено. Это негативно влияет на полноту отчетной информации. Отчет о движении денежных средств должен давать возможность заинтересованным пользователям оценить способность предприятия генерировать денежные потоки. По одному отчетному периоду выявить тенденцию невозможно.
Устранить этот недостаток можно, если воспользоваться Методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации и принять в качестве определяющих показателей направления деятельности: текущая, инвестиционная и финансовая, а не направления денежных потоков. Предлагаемый формат, который в таком случае может иметь Отчет о движении денежных средств (форма № 4), содержащий данные о движении денежных средств за год условного предприятия.
В форме Отчета о движении денежных средств не предусмотрено отражение в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности показателей «Направлено денежных средств на оплату труда» и «Направлено денежных средств на отчисления в государственные внебюджетные фонды». Так как разделить эти показатели по видам деятельности затруднительно, то согласно существующему в мировой практике правилу они отнесены к текущей деятельности.
В целях уменьшения предложенного формата Отчета о движении денежных средств строки, по которым отсутствуют данные, могут не выделяться.
Предложенный формат Отчета о движении денежных средств позволяет представлять по каждому показателю числовые значения более чем за два года, тем самым расширяет аналитические возможности отчетной информации.

Висновок
Цель данной курсовой работы – проанализировать процесс учета денежных средств на счетах в банках на предприятии энергетики и электрификации и доказать их необходимость в деятельности фирмы, рассчитывающей на успех в современных условиях рынка.
В рамках данной цели ставились следующие задачи:
- дать экономическую характеристику ОАО «Воронежэнерго» за 2003-2005гг.;
- изучить нормативно-теоретические аспекты учета денежных средств на счетах в банках;
- проанализировать организацию синтетического и аналитического учета по расчетным счетам в ОАО «Воронежэнерго»;
- рассмотреть учет операций по прочим счетам в банках в ОАО «Воронежэнерго».
ОАО «Воронежэнерго» по типу образования является открытым акционерным обществом, действующим на основании Устава, принятым общим собранием акционеров, и законодательства РФ без ограничения срока действия. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для отримання прибутку Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені законом, в тому числі:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей;
- производство электрической и тепловой энергии;
- передача электрической и тепловой энергии.
Организационно-функциональная схема построена на различных уровнях управления, позволяющих обеспечить достаточный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий.
Стратегический уровень управления включает в себя собрание акционеров, ревизионную комиссию и совет директоров.
В функциональный состав аппарата управления входят заместители директора (коммерческий, технический, директор по торговле), главный бухгалтер, начальники финансовых и юридических отделов. Именно от них зависят разработка, организация, координация, контроль, учет и анализ внутрихозяйственной отчетности, определение стратегии поведения подчиненных им операционных систем ОАО «Воронежэнерго».
Мы проанализировали данные форм бухгалтерской отчетности в частности: формы №1 баланса, формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2003 - 2005гг. Исследуя динамику основных средств, мы пришли к следующему выводу, что снижение основных показателей данного предприятия является отрицательной тенденцией в хозяйственной деятельности ОАО «Воронежэнерго», но несмотря на это, предприятие продолжает оставаться платежеспособным и рентабельным.
Другой нашей задачей было выявление учета денежных средств ОАО «Воронежэнерго» на расчетных счетах в банках. Как мы выяснили, на данном предприятии существует автоматизированная форма учета денежных средств, что говорит о достаточно высоком уровне организации учета на предприятии. Но несмотря на это, все же существует один существенный недостаток: учет денежных средств проходит неотрывно от учета материальных запасов, готовой продукции и т.д., поэтому на предприятии возникают различные неплатежи и даже недостачи. Невнимательный контроль и слабая организация выбора поставщиков и подрядчиков приводит к длительному обороту денежных средств, а стало быть, к задержке поступлений денежных средств на расчетные счета предприятия. Поэтому мы предложили ввести специальный учетный центр (отдел) по учету денежных средств, который должен выявлять потенциальных поставщиков и подрядчиков, следить за своевременным поступлением денежных средств от заказчиков и покупателей, обеспечивать полный контроль над движением денежных средств, что значительно повысит прибыль предприятия и сократит привлечение заемных средств, а стало прибыть повысит финансовую устойчивость и деловую активность предприятия.

Список використаної літератури
1. Букреев А.И. Основы бухгалтерского учета / А.И. Букреев. – Воронеж: ВГТУ, 2004. – 85с.
2. Бухгалтерський облік / За ред. Ю.А. Бабаєва. - М.: Проспект, 2005. - 392с.
3. Бухгалтерський облік / За ред. Ю.А. Бабаева, И.П. Комиссаровой – М.: Юнити Дана, 2005. – 527с.
4. Бухгалтерский финансовый учет / Под ред. Ю.А. Бабаєва. - М.: Вузівський підручник, 2005. – 525с.
5. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет / М.А. Вахрушина. – М.: Омега-Л., 2005. - 576с.
6. Веселова Т.Н. Бухгалтерський облік. Финансовая отчетность на предприятиях: Практическое пособие / Т.Н. Веселова, Н.Л. Маренков. – М.: Благовест-В, 2004. - 352с.
7. Гетьман В.Г. Финансовый учёт: учебник / В.Г. Гельтман. - М.: Финансы и Статистика. - 2003. - 231с.
8. Гутова А.В. Управление денежными потоками: теоретические аспекты / А.В. Гутова // Финансовый менеджмент. - 2004. - № 4.
9. Захар'їн В.Р. Теория бухгалтерского учета / В.Р. Захарьин. – М: Дело и Сервис, 2003. - 112с.
10. Кир'янова З.В. Теория бухгалтерского учета / З.В. Кирьянова. - М.: Бухгалтерский учет, 2004. - 254с.
11. Козлова Е.П. Учёт валютных операций / Е.П. Козлова // Бухгалтерский учёт. - 2003. - № 8. – С.26-29.
12. Козлова Е.П. Учет расчетов по пластиковым картам / Е.П. Козлова // Бухгалтерский учет. - 2004. - № 12. – С.48-52.
13. Козлова Е.П. Учет расчетных отношений и их формы / Е.П. Козлова // Бухгалтерский практикум. - 2004. - № 19. – С.39-41.
14. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Н.П. Кондраков. – М.: ИПБ-БИНФА, 2004. - 128с.
15. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - М.: ИНФРА-М, 2003. – 197с.
16. Сорокина Е.М. Анализ денежных потоков предприятия. Теория и практика в условиях реформирования российской экономики / Е.М. Сорокіна. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 221с.
17. Филиппенко Е.И. Расчеты наличными между организациями: как применять новый Закон о ККТ / Е.И. Филиппенко // Главбух. - № 15. - 2003. - С. 70-76.
18. Хахонова М.М. Учет, аудит и анализ денежных потоков предприятий и организаций: Научно-практическое пособие / Н.Н. Хахонова. - М.: Инфра-М, 2003. - 320с.

Додаток
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Стратегический уровень
управління
Збори акціонерів
Ревізійна комісія
Рада директорів
Функциональный уровень
управління
Заместители
директора
Коммерческий
Технічний
Директор по торговле
Директор
Головний
бухгалтер
Начальник финансовых отделов
Начальник юридическихотделов
Операционный уровень
управління
Коммерческий
Торговый
Административно-
технічний
відділ
Бухгалтерская
служба

Рис. 1. Организационно-функциональная схема управления ОАО «Воронежэнерго»
Бухгалтерский баланс ОАО «Воронежэнерго»
Коди
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)
2005
12
31
Организация: ОАО «Воронежэнерго»
по ОКПО
56460363
Отрасль (вид деятельности): производство
ІПН
3664043279\366501001
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
65
16
Единица измерения: млн. руб.
по ОКЕІ
384
АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного периода
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Основні засоби
120
8962
9185
Незавершене будівництво
130
4762
4309
РАЗОМ по розділу I
190
13724
13494
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запаси
210
3090
2565
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
1664
1568
витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення)
214
78
-
готова продукція і товари для перепродажу
215
1295
625
Товари відвантажені
24
24
витрати майбутніх періодів
217
29
348
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
913
1202
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
240
1660
1319
покупці і замовники
241
897
667
Короткострокові фінансові вкладення
560
-
Грошові кошти
260
145
14
РАЗОМ по розділу II
290
6368
5100
БАЛАНС
390
20092
18594
ПАСИВ
Код строки
На начало отчет
ного периода
На кінець звітного періоду
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал
410
24550
24550
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
(5219)
(9358)
Итого по разделу III
480
19331
1519
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
РАЗОМ за розділом IV
590
-
-
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Заемные средства и кредиты
610
5
2900
Кредиторська заборгованість
620
756
502
постачальники та підрядники
621
470
269
з оплати праці
624
113
114
заборгованість перед бюджетом
625
60
43
з податків і зборів
626
74
51
інші кредитори
628
39
24
РАЗОМ по розділу V
690
761
3402
БАЛАНС
699
20092
18594
Звіт про прибутки та збитки
Коди
Форма № 2 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)
2005
12
31
Организация: ОАО «Воронежэнерго»
по ОКПО
56460363
Отрасль (вид деятельности): производство
ІПН
3664043279\366501001
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
65
16
Единица измерения: млн. руб.
по ОКЕІ
384
Найменування
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період минулого року
1
2
3
4
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)
10
10669
9094
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг
20
15098
9284
Комерційні витрати
30
11
-
Управлінські витрати
40
-
521
Прибуток (збиток) від продажу
50
(4440)
(711)
Валовий прибуток
60
(4429)
(190)
Відсотки до сплати
70
-
331
Інші операційні доходи
120
321
57
Інші операційні витрати
130
272
311
Позареалізаційні доходи
150
330
157
Позареалізаційні витрати
160
78
256
Прибуток (збиток) до оподаткування
162
(4139)
(1395)
Чистий прибуток (збиток) звітного періоду
170
(1439)
(1395)
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
344.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік грошових коштів на рахунках в банку
Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
Аудит грошових коштів на рахунках в банку
Облік грошових коштів на розрахункових рахунках
Облік грошових коштів на спеціальних рахунках в банках
Облік операцій у валюті та рухів грошових коштів на рахунках і в кас
Облік грошових коштів в касі і на рахунках підприємства аналіз наявності
Облік операцій у валюті та рухів грошових коштів на рахунках і в касах підприємства
Облік грошових коштів в касі і на рахунках підприємства аналіз наявності та ефективності їх використання
© Усі права захищені
написати до нас