Бухгалтерський облік в організації ФГУП санаторію Мінеральні Води

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

ЗМІСТ

ВСТУП

Глава 1. Загальна характеристика підприємства ФГУП санаторію "Мінеральні Води"

1.1 Організаційно-правова характеристика

1.2 Облікова політика підприємства

1.3 Організаційна побудова бухгалтерської служби на підприємстві

Глава 2. Бухгалтерський облік в організації ФГУП санаторію "Мінеральні Води"

2.1 Облік основних засобів

2.2 Облік нематеріальних активів

2.3 Облік розрахунків з персоналом з оплати праці

2.4 Облік витрат і формування собівартості продукції (робіт, послуг)

2.5 Облік грошових коштів, поточних зобов'язань і розрахунків, кредитів і позик

2.6 Аналіз фінансових результатів

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Моя виробнича практика проходила у ФГУП санаторій "Мінеральні води". Метою проходження виробничої практики є: закріплення та поглиблення отриманих знань з теорії та практиці в області бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та розвиток навичок самостійної роботи з організації та ведення бухгалтерського обліку.

Під час практики були вивчені принципи роботи підприємства, досвід фахівців, що працюють на ньому. У ході проходження практики в даній організації мною були вивчені як організаційні, так і господарські, фінансові та економічні аспекти діяльності підприємства. Практика переважно проходила у бухгалтерії установи. У процесі практики мною було виконано чимало робіт різного характеру. Практичні навички відіграють визначальну роль у професійній діяльності будь-якого фахівця. Чим більший досвід накопичений людиною з практичного використання своїх теоретичних знань, тим ефективніша робота такого співробітника.

Зокрема, практика почалася з загального ознайомлення з діяльністю підприємства, персоналом. Чималу увагу було приділено вивченню основних напрямів діяльності, організаційно-правових основ діяльності, структури і методів управління. Збір матеріалів є однією зі складових.

Завданнями бухгалтерського обліку є забезпечення інформацією про діяльність і майновий стан господарюючих суб'єктів, їх засновників і працівників, а також інвесторів, кредиторів, податкової служби, органів статистики та інших для контролю за дотриманням законодавства, виявлення внутрішніх резервів і забезпечення фінансової стійкості.

При проходженні практики мною був придбаний досвід економічної та управлінської роботи, розвиток навичок самостійної роботи з нормативними документами, звітністю та спеціалізованою літературою, знайомство з діючою системою внутрішнього контролю, з результатами аудиторських перевірок, а також проведенням аналізу показників діяльності фірми та використанням e г o результатів для підвищення ефективності її діяльності.

У ході практики був проведений аналіз діючої системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю організації, її економічного стану, збір вихідного фактичного матеріалу для звіту по виробничій практиці та його захисту, а також для майбутньої дипломної роботи.

Глава 1. Загальна характеристика підприємства

1.1 Організаційно-правова характеристика ФГУП санаторію "Мінеральні Води"

Виробнича практика мною, Антонніковой Галиною Василівною була проведена у федеральному державному унітарному підприємстві санаторії "Мінеральні Води" з 8 березня по 18 квітня 2010 року в якості бухгалтера.

ФГУП "Санаторій" Мінеральні Води "заснований в 1975 році. Організаційно-правова форма: Федеральне державне унітарне підприємство. Остання реконструкція (ремонт): 2006 р.

Площа території 24 га. Підпорядкованість (відомство): Міністерство сільського господарства РФ. Повне найменування Федеральне державне унітарне підприємство санаторій "Мінеральні Води".

Адреса: 357242, Ставропольський край, Мінераловодський район, п. Новотєрская, вул. Бештаугорская, буд.3.

Директор санаторію Андрій Олександрович Третьяков. ФГУП санаторію "Мінеральні Води" є юридичною особою. Організація займається сферою послуг. Досвідчений медперсонал пропонує цілий набір оздоровчих послуг і процедур, які допомагають впоратися з десятками різних захворювань.

У своїй діяльності з ведення фінансової звітності ФГУП "Санаторій" Мінеральні Води "керується: податковим кодексом РФ, нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку, федеральним законом РФ" Про бухгалтерський облік "від 03.11.2006 № 183-ФЗ; Положенням ведення бухгалтерського обліку" Облікова політика організації "від 6 жовтня 2008р. № 106н, Положенням ведення бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності до від 29.07.1998г. № 34н (в ред. від 26 березня 2007р.), Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та інструкції по його застосуванню, від 31.10.2000г. № 94н (в ред. від 18.09.2006р. № 115н) і так далі.

Підприємство самостійно здійснює фінансово-господарську діяльність, має самостійний баланс і особовий рахунок, відкритий в установленому порядку, печатку встановленого зразка, штамп і бланки зі своїм найменуванням.

До основних обов'язків працівників відносяться: виконання правил внутрішнього трудового розпорядку; виконання умов трудового договору (контракту), посадових інструкцій, проходження медичного обстеження в установленому порядку.

1.2 Облікова політика підприємства

На підприємстві діє облікова політика, яка планується на кожен рік. У документі на початку відбивається норми і цілі формування облікової політики. Згідно облікової політики в ній стверджується:

- Положення про облікову політики для цілей бухгалтерського обліку на 2010 рік (Положення № 1);

- Положення про облікову політики для цілей податкового обліку на 2010 рік (Положення № 2);

- Робочий план рахунків бухгалтерського обліку;

- Форми первинних документів;

- Форми внутрішньої бухгалтерської звітності;

- Графік документообігу і технологію обробки облікової інформації;

- Список осіб, які мають право підпису первинних документів;

- Склад комісії зі списання матеріальних цінностей

- Список осіб з правом підпису рахунків-фактур та податкових регістрів;

- Перелік майна, по яких амортизація не нараховується;

- Контроль за формуванням і дотриманням положень облікової політики покладається на головного бухгалтера організації.

Зміна облікової політики проводиться в тому випадку якщо:

1. Зміна законодавства РФ або нормативних актів з бухгалтерського обліку;

2. При розробці нових способів ведення бухгалтерського обліку;

3. У разі початку здійснення нового виду діяльності;

4. Істотна зміна умов господарювання. Зміна облікової політики для цілей податкового обліку провадиться лише при настанні подій зазначених в перших двох пунктах. Зміни оформляються необхідними розпорядчими документами.

Облікова політики складається з двох положень, а саме:

- Положення № 1 про облікову політику для цілей бухгалтерського обліку на 2010 рік.

- Положення № 2 про облікової політики для цілей податкового обліку на 2010 рік.

Положення № 1 складається з 9 пунктів. Згідно з цими пунктами відбувається ведення бухгалтерського обліку в організації, нарахування амортизації і проведення інвентаризації. А саме: облік основних засобів, облік нематеріальних активів, облік матеріально виробничих запасів, касова дисципліна, порядок обліку витрат і формування собівартості продукції (робіт, послуг), резерви, облік окремих видів доходів і витрат, облік дебіторської заборгованості, порядок проведення інвентаризації.

Положення № 2 складається з 4 розділів, за якими організовується податковий облік на підприємстві.

-Загальні положення;

- Податок на додану вартість;

- Податок на прибуток;

- Єдиний соціальний податок. Перехідні положення.

Облікова політика затверджується директором підприємства у вигляді наказу і вступає в силу в дію з 1 січня 2010 року.

1.3 Організаційна побудова бухгалтерської служби на підприємстві

Бухгалтерія ФГУП санаторію "Мінеральні Води" забезпечує систематичний контроль за ходом виконання кошторисів доходів і видатків, станом розрахунків з юридичними і фізичними особами, збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей. Займається веденням бухгалтерського обліку відповідно до вимог чинного законодавства РФ. Здійснює контроль за відповідністю укладених договорів, своєчасним і правильним оформленням первинних облікових документів і законністю здійснюваних операцій. Веде контроль за правильним і економним витрачанням коштів відповідно до цільового призначення за затвердженими кошторисами доходів і витрат коштів, отриманих за рахунок різноманітних джерел, а так само за збереженням матеріальних цінностей у місцях їх зберігання і експлуатації.

Бухгалтерська звітність - єдина система даних про майнове і фінансове становище організації й про результати його господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами.

Звітною датою для складання бухгалтерської звітності вважається останній календарний день звітного періоду. Звітним роком є календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно.

Протягом року представляється щомісячна і щоквартальна бухгалтерська звітність.

Основні вимоги, які пред'являються до звітності:

1. Достовірність - інформація повинна відображати реальні господарські операції, які легко можна перевірити.

2. Повнота - інформація повинна містити всі необхідні дані для зацікавлених осіб і включати всі необхідні коментарі. Звітність повинна включати показники діяльності всіх філій представництв та інших підрозділів (включаючи виділені на окремий баланс).

3. Нейтральність - звітність не повинна відображати інтереси будь-яких осіб.

4. Спадкоємність - послідовність застосування форм звітності та їх змісту від одного звітного періоду до іншого.

5. Суттєвість - всі істотні показники повинні приводитися відокремлено.

Річний Баланс показує фінансовий результат діяльності організації. В активі показують інвестиційні рішення організації, тобто куди вкладено кошти. А в пасиві - за рахунок яких джерел вони фінансуються. Основою для складання балансу є облікові запису, підтверджені супровідними документами. Статті бухгалтерської звітності, яка складається за звітний рік, підтверджуються результатами інвентаризації активів і зобов'язань.

Пояснення до бухгалтерського обліку і звіту про прибутки та збитки розкривають відомості, пов'язані з облікову політику і забезпечувати користувачів додатковою інформацією, яку недоцільно включати в бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки, але яка необхідна для формування повного уявлення про фінансовий стан і фінансові результати діяльності організації.

У пояснювальній записці розкривається облікова політика організації; виконується перерахунок показників, по яких у зв'язку зі зміною облікової політики коректувалася методика розрахунку; описуються причини, що пояснюють склалося фінансове становище організації; проводиться аналіз динаміки показників бухгалтерської звітності.

Метою бухгалтерської звітності є надання необхідної корисної інформації всім потенційним зовнішнім і внутрішнім користувачам.

Глава 2. Бухгалтерський облік у ФГУП санаторію "Мінеральні Води"

2.1 Облік основних засобів

Основні засоби - це частина засобів виробництва, цілком і повністю беруть участь у господарській діяльності підприємств протягом тривалого часу, який не міняє своєї натуральної форми і переносять свою вартість на продукт поступово, у міру зносу.

Практично до основних засобів відносячи кошти з терміном корисного використання більше 12 місяців.

До основних засобів відносяться будівлі, споруди, передавальні пристрої, робочі машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя, робочий і продуктивна худоба, багаторічні насадження та інше.

Відповідно до Положення по бухгалтерському обліку "Облік основних засобів" (ПБУ 6 / 01), у складі основних засобів повинні враховуватися перебувають у власності підприємства земельні ділянки і об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси).

На основі облікової політики підприємства облік основних засобів здійснюється наступним чином. При організації обліку керуються ПБУ 6 / 01 "облік основних засобів", затверджений від 30.03.2001р. № 26н (в ред. Наказу від 18.09.2006р. № 116н); Методичними вказівками з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених Наказом МФ РФ.

Вартість основних засобів погашається шляхом щомісячного нарахування амортизації із них. Протягом терміну корисного використання об'єкта основних засобів нарахування амортизації не припиняється, крім випадків перекладу за її рішенням керівника організації на консервацію на термін більше трьох місяців, а так само періодів відновлення об'єкта, тривалість якого перевищує 12 місяців. Нарахування амортизації відбувається незалежно від результатів господарської діяльності організації в звітному періоді лінійним способом. Активи, щодо яких виконуються умови, запропоновані до об'єктів основних засобів, але з вартістю не більше 20000руб. враховуються в складі матеріально-виробничих запасів.

З метою забезпечення збереження цих об'єктів у виробництві або в процесі експлуатації організовано належний контроль за їх рухом в аналітичних регістрах бухгалтерського обліку.

У разі поліпшення первісної вартості нормативних показників об'єкта основних засобів в результаті реконструкцій чи модернізації підприємства переглядається строк корисного використання по цьому об'єкту. Якщо за результатами добудови, дообладнання, реконструкції та модернізації об'єкта основних засобів приймається рішення про збільшення його первісної вартості і такі витрати збільшують вартість і списуються в дебет основних засобів. Витрати на ремонт основних засобів враховуються фактично зробленими витратами і включають до собівартості звітного періоду.

Облік наявності та руху основних засобів, що належать підприємству на правах власності, а так само орендованих здійснюється на наступних рахунках: "Основні засоби" (активний); "Амортизація основних засобів" (пасивний); "Інші доходи і витрати" (активно - пасивний) .

Основним регістром аналітичного обліку основних засобів на є інвентарні картки (додаток 1). На їх лицьовій стороні вказують найменування та інвентарний номер об'єкта, рік випуску (побудови), дату та номер акта про приймання, місцезнаходження, первісну вартість, норму амортизаційних відрахувань, шифр витрат (для віднесення сум амортизації), суму нарахованої амортизації, внутрішнє переміщення і причину вибуття. На зворотному боці інвентарних карток вказують відомості про дату і витратах з добудови, дообладнання, реконструкції та модернізації об'єкту, виконаних ремонтних роботах, а також коротку індивідуальну характеристику об'єкта.

Крім того, в інвентарній картці вказуються номери амортизаційних груп основних засобів згідно з правилами НК РФ.

Інвентарні картки складаються в бухгалтерії на кожний інвентарний номер в одному екземплярі. Вони використовуються для групового обліку однотипних предметів, що мають однакову технічну характеристику, однакову вартість, однакове виробничо-господарське призначення і надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці.

Інвентарні картки заповнюють на основі первинних документів (актів приймання-передачі, технічних паспортів та ін.) В даний час на підприємстві застосовується уніфікована форма інвентарної картки № ОЗ-6а

Так як на підприємстві облік основних засобів ведеться автоматизовано, інвентарні картки спочатку формуються за реквізитами уніфікованих форм, потім їх вносять у спеціальні електронні опису і зберігають в комп'ютерах.

На підставі інвентарних карток на що надійшли і вибули об'єкти в кінці кожного місяця формують відомість руху основних засобів.

2.2 Облік нематеріальних активів

Нематеріальні активи поряд з основними засобами є об'єктами довгострокових інвестицій, і їх бухгалтерський облік в чому збігається з урахуванням основних засобів.

Облік окремих видів нематеріальних активів ведеться на спеціальних субрахунках відповідно до Робочими планами рахунків.

До нематеріальних активів належать об'єкти при виконанні наступних умов:

- Об'єкт здатний приносити економічні вигоди в майбутньому;

- Організація має право на отримання економічних вигід, які даний об'єкт здатний приносити в майбутньому;

- Можливість виділення або відділення об'єктів від інших активів;

- Термін використання об'єкта перевищує 12 місяців;

- Первісна вартість об'єкта може бути достовірна визначена;

- Відсутність у об'єкта матеріально-речової форми.

Нематеріальні активи приймаються до обліку на підставі належно оформлених документів, що підтверджують існування самого активу і виключного права організації на результати інтелектуальної діяльності.

Вартість об'єктів нематеріальних активів погашається шляхом накопичення відповідних сум на рахунку 05 "Амортизації нематеріальних активів". При невизначеним строку корисного використання нематеріальних активів амортизація не нараховується. Амортизація нараховується лінійним способом. При лінійному способі річна сума нарахування амортизаційних відрахувань визначається виходячи з первісної вартості об'єкта НМА і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта.

Забезпечується роздільний облік нематеріальних активів, амортизація по яких нараховується і не нараховується - і враховуються такі активи на різних субрахунках.

На нематеріальні активи, що надходять в організацію, необхідно отримувати розрахункові документи (платіжні доручення, рахунки-фактури тощо), які служать підставою для їх прийняття до бухгалтерського обліку.

Первинними документами, що підтверджують придбання нематеріальних активів за плату, є;

- Акт приймання придбаного об'єкта до складу НМА;

- Рахунок і рахунок-фактура на об'єкт НМА;

-Документи (рахунки, рахунки-фактури), що підтверджують витрати, пов'язані з придбанням об'єктів НМА та приведенням їх у стан, придатний для використання;

- Платіжно-розрахункові документи, що свідчать про оплату об'єкта НМА і всіх витрат, пов'язаних з їх придбанням.

- Картка обліку нематеріальних активів форми № НМА-1. Бухгалтерський облік наявності та руху нематеріальних активів здійснюється на активному рахунку 04 "Нематеріальні активи".

Будь-яке надходження нематеріальних активів в організацію попередньо відображається на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи".

Рахунок 08 "Вкладення у необоротні активи" є калькуляційних і призначений для накопичення і підсумовування витрат по вступникам нематеріальних активів.

Витрати, пов'язані з придбанням нематеріальних активів за плату, відображаються за дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи" (субрахунок 08-5 "Придбання нематеріальних активів") в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків.

При прийнятті нематеріальних активів до бухгалтерського обліку фактичні витрати, враховані на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" (субрахунок 08-5 "Придбання нематеріальних активів"), відносяться на дебет рахунку 04 "Нематеріальні активи".

Аналітичний облік по рахунку 04 "Нематеріальні активи" ведеться за окремими об'єктами нематеріальних активів.

При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання даних про наявність та рух нематеріальних активів, необхідних для складання бухгалтерської звітності (за видами і т.д.).

Первісною вартістю нематеріальних активів, придбаних за плату, визнається сума всіх фактичних витрат на придбання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством РФ).

Підставами для списання вартості об'єктів НМА служать;

- Припинення терміну дії патенту, свідоцтва, інших охоронних документів;

- Відчуження (продаж) виключних прав на результати інтелектуальної діяльності.

Списання об'єкта НМА повинно бути оформлено наказом керівника організації і актом на його списання. В акті на списання вказується причина вибуття об'єкта НМА.

На підставі оформленого акта на списання об'єкта НМА, переданого бухгалтерській службі, у картці форми № НМА-1 робиться відмітка про списання цього об'єкта.

Доходи і витрати від списання об'єктів НМА відносяться на фінансові результати організації та відображаються в бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, до якого вони відносяться.

У бухгалтерському обліку операція зі списання об'єкта НМА після закінчення терміну його корисного використання (після його повної амортизації) відображається за дебетом рахунка 05 "Амортизація нематеріальних активів" і кредитом рахунку 04 "Нематеріальні активи".

Для обліку вибуття об'єктів НМА в результаті їх продажу використовується рахунок 04 "Нематеріальні активи", у кредит якого переноситься сума накопиченої амортизації.

Після закінчення процедури вибуття об'єкта НМА його залишкова вартість, виявлена ​​на рахунку 04 "Нематеріальні активи", списується на рахунок 91 "Інші доходи і витрати" (субрахунок 91-2 "Інші витрати").

На цьому ж рахунку виявляється фінансовий результат від продажу нематеріальних активів. Щомісяця цей фінансовий результат списується з рахунку 91 "Інші доходи і витрати" (субрахунок 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат") в кредит рахунку 99 "Прибутки і збитки". Оплата за нематеріальні активи, отримана від покупця, відображається в обліку по кредиту рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів.

2.3 Облік розрахунків з персоналом з оплати праці

При видачі готівки з каси організації необхідно керуватися Порядком ведення касових операцій у РФ. Гроші на виплату заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності, премій і т.д. отримують в обслуговуючому банку. Організації, що мають виручку, можуть за узгодженням з банком витрачати і на оплату праці.

Заробітна плата виплачується не рідше ніж кожні півмісяця, а відпускні - не пізніше, ніж за один день до початку відпустки. При звільненні працівника всі суми, належні від організації, виплачуються на день звільнення.

Заробітна плата видається у строки, встановлені колективним договором. Ці дати вказуються у наданих банку касових заявках.

При видачі заробітної плати працівникам проводяться такі бухгалтерські проводки: Д 70 - До 50. За першу половину місяця (з 1-го до 15-е число включно) видають аванс (звичайно з 16-го по 20-е число поточного місяця). Найбільш поширений варіант, при якому аванс виплачується в заздалегідь обумовленому розмірі (наприклад, 40% фактичного заробітку за минулий місяць). Більш доцільною надається виплата авансу в залежності від заробітку за фактично виконану роботу (при відрядній оплаті) або фактично відпрацьований час у першу половину місяця (за період з 1-го по 15-е число місяця включно) за мінусом необхідних утримань, встановлених чинним законодавством.

Заробітна плата за другу половину місяця видається з 1-го по 5-е число наступного місяця. Якщо день видачі заробітної плати припадає на вихідний або святковий день, то вона повинна бути виплачена напередодні. Гроші для розрахунків зі звільненими і зникаючими у відпустку, а також з працівниками нештатного (неспісочного) складу видаються незалежно від встановлених термінів виплати заробітної плати штатним працівникам.

Для отримання заробітної плати в банк подаються такі документи: чек, платіжні отримання на перерахування до бюджету податкових платежів (прибуткового податку, збору потреби освітніх установ), платіжні отримання на користь різних організацій і осіб на суми, утримані із заробітної плати працівників за виконавчими листами , за іншими виконавчими документами та особистими зобов'язаннями, а також платіжні доручення на перерахування платежів до ПФ, Фонд соціального страхування, Фонд обов'язкового медичного страхування, Фонд зайнятості населення. Платіжні доручення виписуються в рублях з округленням копійок до рублів за загальними правилами. Аванс і заробітна плата за другу половину місяця видаються протягом 3 днів, включаючи день отримання грошей в банку. Так, якщо гроші отримані в понеділок, то в середу сума неотриманої зарплати повинна бути здана в банк. Виплата заробітної плати, допомоги і премій проводиться з розрахунково-платіжної (ф. № Т-49) або платіжною (ф. № Т-53) відомості. При отриманні грошей працівник розписується у відомості. Видача грошей особі, яка не є штатним співробітником, здійснюється за пред'явленням документа, що посвідчує особу одержувача. Гроші можуть бути видані за видатковим касовим ордером. У ньому одержувач вказує назву і номер документа, дату його видачі, назва його організації.

Після закінчення терміну видачі заробітної плати касир у відомості проти прізвищ осіб, які не одержали її, у графі "Розписка в отриманні" робить відмітку "Депоновано". На суму, виданої за відомістю заробітної плати бухгалтером, оформляється видатковий касовий ордер, який потім відбивається в касовій книзі.

Не виплачена вчасно вести депонується, а гроші здаються в банк і зараховуються на розрахунковий рахунок організації. З банку їх отримують при зверненні працівника до бухгалтерії. Працівник має право на отримання депонованої заробітної плати протягом трьох років. Після закінчення цього терміну незатребувані суми як внереалізованних доходи приєднуються до прибутку.

Депонована заробітна плата оформляється наступним чином. Не видані суми за платіжною (розрахунково-платіжної) відомості касир заносить до реєстру не виданої заробітної плати і передає його бухгалтеру. У бухгалтерії облік розрахунків з депонентами ведуть у книзі обліку депонованої заробітної плати (ф. № 8). У ній для кожного депонента відводиться окремий рядок, по якій вказують прізвище, ім'я, по батькові та депоновану суму, відзначається її видача. У книзі щомісячно підраховуються загальна депонована сума і сума видана, виводиться залишок. Видача депонентської сум оформляється видатковим касовим ордером.

При цьому бухгалтер робить наступні проводки:

1. Оформлення неодержаної заробітної плати (депонування):

Д 70 - До 76 - закривається розрахунково-платіжна відомість на загальну суму депонованої зарплати;

Д 51 - До 50 - повернення грошей на розрахунковий рахунок банку підприємства на цю ж суму.

2. Отримання раніше депонованої заробітної плати:

Д 50 - До 51 - отримання коштів з розрахункового рахунку в банку на оплату депонентів;

Д 76 - До 50 - списання виданої заробітної плати з депонента.

Також оформляються та інші чому-небудь неотримані працівником суми (премії, виплати, допомоги тощо).

Своєчасно не отриману працівниками заробітну плату підприємства зобов'язані зберігати протягом 3-х років і видавати її на першу вимогу працівника. "При здачі депонованої заробітної плати на розрахунковий рахунок у призначенні платежу вказується" депонована заробітна плата ", що також зобов'язує банківська установа враховувати дані кошти окремо.

У разі смерті працівника неотримана до дня його смерті заробітна плата видається спільно проживають з ним членам сім'ї, а також особам, що знаходилися внаслідок непрацездатності на утриманні померлого.

Суми депонентської заборгованості, по якій строки позовної давності минули, підлягають віднесенню на фінансові результати (як прибуток підприємства).

У бухгалтерському обліку дана операція відобразиться проводкою:

Дебет 76 - Кредит 99 "Прибутки і збитки".

Допомоги по тимчасовій непрацездатності видаються при захворюванні (травмі), пов'язаної з втратою працездатності; санаторно-курортному лікуванні; хвороби члена сім'ї у разі необхідності догляду за ним; карантині; тимчасове переведення на іншу роботу у зв'язку із захворюванням туберкульозом або професійним захворюванням; протезуванні з приміщенням в стаціонар протезно-ортопедичного підприємства. Підставою для призначення допомоги служить виданий лікувальним закладом листок непрацездатності, а при його втраті - дублікат цього листка. Дублікат видає лікуючі установа, яка видала листок непрацездатності, по пред'явленні довідки з місця роботи про те, що за даний час допомога не виплачувалася.

Розміри допомоги. Розміри допомоги при загальному захворюванні залежать від загального трудового стажу працівника: до 5 років - 60% заробітку, від 5 до 8 років - 80% заробітку; 8 років і більше - 100% заробітку.

Законодавством передбачені випадки, коли незалежно від стажу роботи допомога видається у розмірі 100% заробітної плати працівника: внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання; працюючим інвалідам Великої Вітчизняної війни та іншим інвалідам, прирівняним щодо пільг до інвалідів Великої Вітчизняної війни, особам, які мають на своєму утриманні 3 і більше дітей, які не досягли 16 років (учнів - 18 років); по вагітності та пологах; громадянам, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, і в інших випадках, передбачених законодавством.

Розмір допомоги однаковий для всіх членів трудового колективу, як складаються, так і не перебувають у профспілковій організації.

Допомога з тимчасової непрацездатності обчислюється з фактичного заробітку, який не перевищує подвійного місячного окладу або подвійної тарифної ставки.

Види заробітної плати, що підлягають включенню до фактичного заробітку для обчислення допомоги. У фактичний заробіток працівника включаються всі види заробітної плати, всі види грошових премій, передбачені системою оплати праці, надбавки і доплати до заробітної плати; винагороди за підсумками роботи за рік і виплати за вислугу років.

Порядок включення премій в заробіток при розрахунку допомоги. При обчисленні допомоги в заробіток включаються премії, передбачені системою оплати праці, незалежно від періодичності і виплати. У розрахунок включаються щомісячні та щоквартальні премії, премії за окремі періоди, за підсумками роботи за рік, а також одноразові, які виплачуються за досягнення особливо високих показників праці. Якщо премія носить одноразовий характер і не пов'язана з виробничою діяльністю (наприклад, до ювілейних дат, з нагоди закінчення навчального закладу), то в заробіток для нарахування допомоги вона не вмикається.

При тривалому лікуванні допомога з тимчасової непрацездатності індексується у разі збільшення мінімального розміру оплати праці. Розмір збільшення денної допомоги повинен знаходитися в межах коефіцієнта збільшення розміру мінімальної оплати праці, але не вище коефіцієнта фактичного зростання заробітної плати. Коефіцієнт збільшення розміру мінімальної оплати праці визначається шляхом ділення нового розміру мінімальної місячної оплати праці на раніше діяв.

Оплата відпусток. Усім основним, тимчасовим і сезонним працівникам, а також особам, які працюють за сумісництвом, надається щорічна оплачувана відпустка. Мінімальна тривалість відпустки - 28 календарних дні. Деяким категоріям працівників законодавством встановлено подовжений відпустку. Так, працівники молодше 18 років мають щорічну відпустку не менше 31 календарного дня, працівники деяких науково-дослідних організацій, навчальних та культурно-просвітницьких організацій, працівники дитячих установ - до 48 календарних днів, державні службовці - не менше 30 календарних днів.

Колективним договором може бути передбачено надання працівникові додаткових короткочасних відпусток із збереженням заробітної плати у випадках вступу співробітника в шлюб (2-3 робочих дні), народження дитини (1-2 робочих дні), смерті осіб, які перебувають з співробітником в близьку спорідненість (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри), або осіб, що знаходяться на утриманні співробітника (2-3 робочих дні).

Розмір оплати днів основної і додаткової відпусток визначається множенням середнього денного заробітку на кількість днів відпустки.

У колективному договорі або іншому локальному нормативному акті може бути передбачена при виході у відпустку виплата додаткової одноразової допомоги у відсотках до посадового окладу (наприклад, 75%) або в розмірі, кратному числу мінімальних оплат праці (наприклад, 10 мінімальних оплат праці).

Витрати з оплати основних та додаткових відпусток, передбачених законодавчими актами, відносяться на витрати виробництва та обігу, а витрати з оплати додаткових відпусток, обумовлених локальними нормативними актами або трудовими договорами (контрактами), відшкодовуються за рахунок власних коштів організації.

На суму нарахованих відпускних складають бухгалтерські записи:

Д-т рах. 20, 23, 25, 26, 43, 44, 89 К-т рах. 70 - на суму оплати за відпустку, включається в собівартість продукції, робіт і послуг;

Д-т рах. 70 К-т рах. 50 - виплачені відпускні.

Компенсація за невикористану відпустку. Якщо працівник звільняється і у нього залишилися дні невикористаної відпустки, то при звільненні він отримує за них грошову компенсацію. При обчисленні компенсації за відпустку підлягають оплаті за кожний місяць роботи: 2 дні - при відпустці в 28 календарних дні; 2,5 дня - при відпустці в 30 календарних днів; 4 дні - при відпустці в 48 календарних днів. Компенсація виплачується у розмірі середньоденного заробітку за кожен невикористаний день відпустки.

Нараховані суми грошової компенсації за невикористану відпустку в обліку відображаються записом:

Д-т рах. 20, 23, 25, 26,29, 43, 44, 89 К-т рах. 70.

Порядок розрахунку середнього заробітку при оплаті відпусток. Для оплати відпусток розраховується середній заробіток. В основу розрахунку береться фактичний заробіток працівника за 12 календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю відпустки. Спочатку визначається середньомісячний, а потім середній денний заробіток. Середньомісячний заробіток розраховується діленням суми заробітної плати за 12 місяці на кількість звітних днів за розрахунковий період. Середній денний заробіток, у разі якщо розрахунковий період відпрацьований повністю, обчислюється діленням середньомісячного заробітку на 29,40 (середньомісячне число календарних днів із оплаті відпустки, встановленого в календарних днях).

При обчисленні середнього денного заробітку з розрахункового періоду виключаються неробочі, святкові дні.

Якщо в кожному з трьох місяців розрахункового періоду (у прикладі - березень, квітень і травень) відпрацьовані не всі робочі дні, то сума, належна за відпустку, визначається наступним чином. Сума нарахованої заробітної плати за відпрацьований час ділиться на кількість робочих днів за календарем шестиденного робочого тижня, що припадають на відпрацьоване час при наданні відпустки в робочих днях. Якщо відпустка надається в календарних днях, то беруться календарні дні, що припадають на відпрацьоване перед відпусткою час.

Якщо у розрахунковому періоді один або два місяці відпрацьовані не повністю, то середній денний заробіток для розрахунку оплати відпустки визначається шляхом ділення суми заробітної плати, нарахованої у розрахунковому періоді, на сумарну кількість днів залежно від умов, встановлених для повністю відпрацьованого періоду і для не повністю відпрацьованого місяця.

В організаціях допускається розрахунок відпустки за вибором: або за робочим, або за календарними днями. Обраний варіант розрахунку відпускних слід оформити наказом по організації в нашій організації йде розрахунок за календарними днями.

На підприємстві відбуваються наступні виплати: ФФБ (фонд соціального страхування) - 2,9%, ТФОМС (територіальний фонд загального медичного страхування) - 2%, ФБ - 6%, ФОМС (фонд обов'язкового медичного страхування) - 1,1%, ПФР - 14% і від нещасного випадку 0,2%.

Відрахування в розмірі 400 рублів за кожний місяць:

- Для платників податків, які не перераховані у підпунктах 1 і 2. Відрахування діє до місяця, в якому дохід, обчислений наростаючим підсумком з початку податкового періоду перевищив 40 000 рублів.

Відрахування в розмірі 1000 рублів за кожний місяць:

- На кожну дитину у платників податків, на забезпеченні яких знаходиться дитина, і які є батьками або подружжям батьків;

- Кожної дитини у платників податків, які є опікунами чи піклувальниками, прийомними батьками.

Відрахування діє до місяця, в якому дохід платників податків, обчислений наростаючим підсумком з початку податкового періоду перевищив 280 000 рублів.

Відрахування виробляється на кожну дитину: у віці до 18 років і на кожного учня очної форми навчання, аспіранти, ординатора, студента, курсанта у віці до 24 років у батьків і (або) подружжя батьків, опікунів або піклувальників, прийомних батьків.

Платникам податків, які мають право більш ніж на один стандартний податкові відрахування, надається максимальний з відрахувань. Відрахування на дітей надається незалежно від надання інших стандартних податкових вирахувань.

2.4Учет витрат і формування собівартості продукції (робіт, послуг)

Згідно облікової політики підприємства з метою управління витратами і формування собівартості продукції організовується синтетичним і аналітичним обліком витрат по звичайних видах діяльності. При організації обліку керується бухгалтер ПБУ 10/99 "Витрати організації". Всі витрати не пов'язані із здійсненням звичайних видів діяльності враховуються як інші витрати. Випущену продукцію (виконані роботи, надання послуг) враховують за повної виробничої собівартості.

Заробітна плата затверджується в якості бази розподілу непрямих витрат.

Витрати по звичайних видах діяльності на даному підприємстві враховуються на рахунках: 20 "Основне виробництво" (прямі витрати за видами діяльності), 26 "Загальногосподарські витрати" (управлінські та інші непрямі витрати), 44 "Витрати на продаж".

Управлінські та комерційні (та інші непрямі) витрати визнаються в собівартості продукції (робіт, послуг) звітного періоду повністю і розподіляються за видами діяльності пропорційно виручці від реалізації продукції, робіт, послуг, валового доходу від реалізації товарів. У зв'язку з тим, що на підприємстві готова продукція і залишки незавершеного виробництва оцінюються за фактичною виробничою собівартістю.

Витрати з рахунку 26 списуються безпосередньо на рахунок 90 "Продажі". Для цього на рахунку 90 відкритий субрахунок 90.8 "Управлінські витрати"

Облік на рахунку 20 "Основне виробництво" ведеться по 2-м аналітичним розрізами: за видами продукції, що випускається (виконуваних робіт, надаваних послуг), за статтями витрат на виробництво.

Облік виробничих витрат на виготовлення продукції ведеться в розрізі кожної одиниці продукції, будівельні роботи з об'єктно, а ось виконувані роботи в розрізі їх видів, що дуже ускладнює оцінку незавершеного виробництва з виконаних робіт.

Угруповання статей витрат на основне виробництво має вигляд:

- Матеріальні витрати

- Матеріали (сировина, матеріали, комплектуючі для виробництва)

- Роботи, послуги виробничого характеру

- Амортизація

- Інші витрати (відрядження, консультаційні).

Вона відповідає угрупованню, запропонованої в ПБО 10/99, але залишається питання, де ж такий елемент витрат як заробітна плата і відрахування на соціальні потреби.

Заробітна плата. Витрати на заробітну плату підтверджуються розрахунковими відомостями, які формуються щомісяця.

Матеріальні витрати. Витрати на придбання та витрачання матеріальних засобів підтверджується формами М-4 і М-11. Так як в організації немає складського приміщення, і всі матеріали зберігаються безпосередньо в офісі, ці документи можна й не роздруковувати. Надходження матеріалів підтверджується документами постачальника, а ось беруть матеріали тільки безпосередньо на виробництво або загальногосподарські потреби, що необхідно підтвердити актом на списання матеріалів. Уніфікованої форми такого акта немає, тому форму документа необхідно розробити самостійно, але необхідно пам'ятати, що документ повинен містити всі реквізити, перелічені в п. 2 ст. 9 Федерального закону N 129-ФЗ.

Виробництво продукції. Підтвердження витрат на виробництво продукції здійснюється документом форми МХ-18 "Накладна на передачу готової продукції в місця зберігання". Хоча технологія виготовлення продукції така, що виготовляють її відповідно до визначеного договором і в день виготовлення відправляють покупцеві. Залишається зовсім незрозумілим складу витрат на виготовлення даної одиниці продукції. Документа уніфікованої форми, що підтверджує склад продукції немає, тому необхідно розробити форму такого документа самостійно.

Витрати на відрядження. Витрати на відрядження підтверджуються авансовим звітом уніфікованої форми АТ-1, посвідченням про відрядження за формою Т-10 і службовим завданням форми Т-10а. Всі витрати за авансовим звітом підтверджуються чеками, квитками, актами виконаних робіт. Не вказана ця сума в колективному договорі, ні в будь-якому іншому нормативному акті або наказі.

2.5 Облік грошових коштів, поточних зобов'язань і розрахунків, кредитів і позик

У своїй господарській діяльності підприємство вступає у відношення з іншими організаціями, несе зобов'язання по сплаті податків, зборів, а також виступає в якості суб'єкта трудових відносин. При цьому виникають кредиторська та дебіторська заборгованість. Розрахунки за кредиторської та дебіторської заборгованості обліковуються на рахунках шостого розділу плану рахунків "Розрахунки".

Дебіторська заборгованість - це заборгованість організацій, працівників і фізичних осіб даної організації. Вона виникає при продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, видачу кредитів і позик юридичним та фізичним особам, формуванні статутного капіталу, переплаті податків і зборів, а також постачальникам. Організації та особи, які є боржниками даної організації, називаються дебітори. При цьому заборгованість показує, яку суму нам повинні контрагенти. Кредиторської називається заборгованість організації іншим організаціям, працівникам і особам, які називаються кредиторами. Дана заборгованість утворюється при закупівлі сировини, матеріалів, товарів для перепродажу, іншого майна, при нарахуванні податків і зборів до бюджету і позабюджетні фонди, нарахуванні заробітної плати, дивідендів засновникам, при отриманні авансів, кредитів і позик.

Дана заборгованість показує, скільки ми повинні заплатити за боргами. Кредиторів, заборгованість яких виникла у зв'язку з купівлею у них матеріальних цінностей, називають постачальниками. Заборгованість з нарахованої заробітної плати працівникам, за сумами, нарахованими в бюджет і позабюджетні фонди, називають зобов'язаннями за розподілом. Кредиторів, заборгованість яких виникла за іншими операціями, називають іншими кредиторами.

Дебіторська заборгованість - це заборгованість організацій, працівників і фізичних осіб даної організації. Вона виникає при продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, видачу кредитів і позик юридичним та фізичним особам, формуванні статутного капіталу, переплаті податків і зборів, а також постачальникам. Організації та особи, які є боржниками даної організації, називаються дебітори. При цьому заборгованість показує, яку суму нам повинні контрагенти. Кредиторської називається заборгованість організації іншим організаціям, працівникам і особам, які називаються кредиторами. Дана заборгованість утворюється при закупівлі сировини, матеріалів, товарів для перепродажу, іншого майна, при нарахуванні податків і зборів до бюджету і позабюджетні фонди, нарахуванні заробітної плати, дивідендів засновникам, при отриманні авансів, кредитів і позик.

Дана заборгованість показує, скільки ми повинні заплатити за боргами. Кредиторів, заборгованість яких виникла у зв'язку з купівлею у них матеріальних цінностей, називають постачальниками. Заборгованість з нарахованої заробітної плати працівникам, за сумами, нарахованими в бюджет і позабюджетні фонди, називають зобов'язаннями за розподілом. Кредиторів, заборгованість яких виникла за іншими операціями, називають іншими кредиторами.

Прострочену дебіторську заборгованість, зобов'язання за якою не забезпечене заставою, поручительством, банківською гарантією та утриманням майна боржника, а так само іншими способами, передбаченими законом або договором визнавати сумнівною. Прострочену дебіторську заборгованість з терміном позовної давності (три роки) переводити з ряду сумнівної в безнадійну і списувати збитки. Списання проводиться за рахунок господарських результатів.

Покупці та замовники відносяться до дебіторів. Покупцями є організації, приватні підприємці та фізичні особи, які купують товари вироблені організацією; замовниками - суб'єкти, яким надаються різні послуги, виконуються роботи. Відносини з покупцем оформляються договором поставки або купівлі - продажу.

Розрахунки з покупцем можуть проводитися різними способами. Найпоширенішими є готівкові та безготівкові розрахунки.

Для обліку розрахунків з покупцями і замовниками призначений активний рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками". Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками повинен забезпечувати отримання інформації по кожному рахунку, за кожним покупцем та замовником по заборгованостях, термін оплати яких не настав, за простроченими платежами, авансами отриманими, векселями, строк погашення по яких не настав, векселями, дисконтованих (врахованим ) у банках, векселями простроченим.

Для обліку резервів по сумнівних боргах призначений пасивний рахунок 63 "Резерви по сумнівним боргах". Аналітичний облік ведеться по кожному створеному резерву.

Виробничі запаси матеріальних та інших цінностей необхідних для обслуговування виробничого процесу та ведення господарської діяльності, поповнюються за рахунок їх поставок організаціями - постачальниками або іншими організаціями на основі договорів поставки та купівлі - продажу.

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками виробляються готівкою і безготівковими розрахунками. Крім товарів, організація веде розрахунки з постачальниками за виконані роботи, надані послуги. Наприклад, будівельні і ремонтні роботи, подачу тепла, води, газу та ін

Для обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками призначений пасивний рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками". Аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведеться в розрізі договорів, постачальників, розрахункових документів, видів розрахунків. Крім того, необхідно вести окремий облік за авансами виданими, прострочені платежі, векселями виданими.

Крім розрахунків з покупцями і постачальниками організаціям доводиться вести облік розрахунків з різними організаціями з різних операцій некомерційного характеру (навчальні заклади, наукові організації та інші), по майновому і особистому страхуванню, за претензіями, по депонованим сумам. Зазначені операції не мають прямого відношення до процесу виробництва і відносяться до операцій допоміжного або загальногосподарського характеру.

Для обліку розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами призначений пасивно-активний рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Аналітичний облік має забезпечувати не тільки роздільний облік по кожному контрагенту, а й поділ дебіторів і кредиторів.

До рахунку 76 відкриваються різні субрахунки:

76-1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню",

76-2 "Розрахунки за претензіями",

76-3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків",

76-4 "Розрахунки по депонованим сумам",

- На рахунку 76-1 відображаються розрахунки зі страхування майна організації та працівників фірми, за винятком обов'язкового медичного і соціального страхування. Страхування оформлюється договором, при цьому страхувальникові видається поліс. Страхування може бути як добровільним, так і обов'язковим.

- На рахунку 76-2 відображаються розрахунки за претензіями до постачальників, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також штрафів, пені і неустойками. Претензії можуть пред'являтися до постачальників, підрядникам та транспортним організаціям при невідповідності цін і тарифів в договорах і рахунках, при невідповідності якості, асортименту, кількості; за нього й простої з вини постачальників або підрядчиків, в сумах, визнаних платниками або присуджених судом; до кредитних організацій за сумами, помилково списаних за рахунками організації, а також з штрафів, пені, неустойками, що стягуються з постачальників, підрядчиків, покупців, замовників, споживачів транспортних та інших послуг за недотримання договірних зобов'язань.

- На рахунку 76-3 враховуються дивіденди, що підлягають до одержання від участі в статутному капіталі інших організацій, за цінними паперами, а також доходи від здійснення діяльності, що не є основною, наприклад, від здачі майна в оренду.

На рахунку 76-4 враховуються суми, не видані у встановлений термін працівникам через їх неявку. Вони обліковуються на цьому рахунку до запитання їх працівниками.

З метою підвищення точності та достовірності інформації про наявність та рух кредитів і позик, а так само для зниження трудовитрат по складанню бухгалтерської звітності, зберігається поділ заборгованості на довгострокову і короткострокову з подальшим структуруванням на термінову і прострочену. Інформація про терміни погашення позик (кредитів) розкривається в бухгалтерській звітності.

Для ведення безготівкових розрахунків організація зобов'язана відкрити розрахунковий (поточний) рахунок в банку РФ. Підприємство може мати будь-яку кількість рахунків. Розрахункові рахунки відкриваються фірмами, які перебувають на госпрозрахункове і виділеним на самостійний баланс. Бюджетні організації відкривають поточні рахунки.

Для відкриття розрахункового рахунку необхідно надати в банк такі документи:

1. Заява за встановленою формою,

2. Нотаріально завірені копії установчих документів,

3. Нотаріально завірені копії ІНН і ОГРН,

4. Виписку з єдиного держреєстру,

5. Нотаріально завірену або завірену в банку картка із зразками підписів керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки,

6. Копію довідки про присвоєння організації статистичних кодів,

7. Копії документів про реєстрацію як платників внесків до органів соціального страхування,

8. Документ, що засвідчує повноваження керівника організації,

9. Копії наказів про призначення на посаду головного бухгалтера.

Про те, що організація відкрила в банку розрахунковий рахунок необхідно повідомити до податкової інспекції протягом 7 робочих днів. Якщо договір з банком передбачає плату за відкриття розрахункового рахунку, вона враховується в складі інших витрат.

На розрахунковий рахунок грошові кошти надходять:

1. В якості виручки від покупців,

2. Невикористані кошти з каси,

3. Дебіторська заборгованість нетоварного характеру (орендні платежі, страхові відшкодування та ін)

4. Одержання довгострокових і короткострокових кредитів і позик

З розрахункового рахунку грошові кошти витрачаються:

1. Оплата постачальникам за матеріали і товари,

2. У касу на невідкладні потреби,

3. Погашення кредиторської заборгованості нетоварного характеру,

4. Погашення довгострокових і короткострокових кредитів і позик,

Суми штрафів за порушення податкового законодавства списуються з розрахункового рахунку в безспірному порядку в межах 50000 рублів по кожному податку і збору.

Відносини з банком будуються на підставі договору.

Здача готівкових грошових коштів на розрахунковий рахунок оформляється оголошенням на внесок готівкою. Отримання готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку оформляється грошовим чеком. Чекова книга повинна зберігатися у бухгалтера, а в корінці повинен бути підпис касира.

Основними документами на списання грошових коштів з розрахункового рахунку є:

1. Платіжна вимога - це наказ платника своєму банку перерахувати певну суму отримувачу коштів;

2. Платіжна вимога - це наказ одержувача коштів своєму банку стягнути певну суму з платника. Воно може бути з акцептом і без;

3. Видатковий ордер - оформляється при списанні банком грошових коштів з рахунку клієнта за надані послуги;

4. Інкасове доручення - це доручення податкового органу банку платника на списання в безспірному порядку грошових коштів з рахунку платника податків;

5. Заява на виставлення акредитиву - це доручення покупця банку постачальника сплатити за товари та послуги.

На підставі прибуткових і витратних документів банк складає виписку з додаток вищевказаних документів.

Для обліку грошових коштів на розрахункових рахунках призначений активний рахунок 51 "Розрахункові рахунки". За дебетом цього рахунку враховуються надходження грошових коштів на рахунок, а за кредитом - списання коштів. Аналітичний облік будується таким чином, щоб враховувався кожний відкритий рахунок.

Крім того, грошові кошти можуть зберігатися на валютному рахунку. Порядок його відкриття аналогічний відкриття розрахункового рахунку. Валюта на валютний рахунок надходить в результаті:

 1. Купівлі валюти і від іноземних покупців,

 2. При придбанні валюти для оплати імпортних матеріальних цінностей.

 3. При отриманні кредитів і позик в іноземній валюті.

Грошові кошти на валютному рахунку обліковуються за офіційним курсом ЦБ РФ на дату покупки. Різниця між купівельною вартістю валюти та офіційного курсу списується на рахунок збільшення матеріальних цінностей, якщо офіційний курс більше і на інші доходи, якщо він менше.

З валютного рахунку грошові кошти використовуються:

 • На оплату контрактів з іноземними партнерами,

 • Для оплати витрат на відрядження при поїздках за кордон,

 • На погашення кредитів, отриманих в іноземній валюті,

 • При продажу валюти.

 • Грошові кошти на валютному рахунку обліковуються на активному рахунку 52 "Валютний рахунок".

Також організація може відкривати інші рахунки в банках, які обліковуються на рахунку 55 "Інші рахунки у банках". До нього відкриваються субрахунки:

55 - 1 "Акредитиви",

55 - 2 "Чекові лімітовані книжки",

55 - 3 "Інші рахунки в банку",

При перерахуванні грошових коштів з одного рахунку на інший, що належать організації, або при здачі грошей у вечірню касу, використовується рахунок 57 "Переклади в шляху". Списані з будь-якого рахунку гроші обліковуються на рахунку 57 до того моменту, поки кошти не прийдуть на інший рахунок. Якщо грошові кошти з одного рахунку на інший надходять протягом одного дня, то 57 рахунок використовувати не потрібно.

2.6 Аналіз фінансових результатів

Фінансовий стан господарюючого суб'єкта - це характеристика його платоспроможності, кредитоспроможності, використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання зобов'язань перед державою та іншими господарюючими суб'єктами. Основною формою при аналізі фінансового стану є баланс.

Дослідження активів організації дозволяє отримати найбільш загальне уявлення про які мали місце якісні зміни у структурі активу балансу, а також про динаміку цих змін.

При аналізі Розділу 1 - Необоротні активи слід звернути увагу на тенденції зміни таких елементів:

- Наявність у складі активів організації нематеріальних активів (стор.110) побічно характеризує обрану організацією стратегію як інноваційну, так як вона вкладає кошти в патенти, технології, іншу інтелектуальну власність

- Питома вага основних засобів (стор.120) може змінюватися і внаслідок впливу зовнішніх факторів (наприклад, порядок їх обліку, при якому відбувається запізнілі корекція вартості основних фондів в умовах інфляції, у той час як ціни на сировину, матеріали, готову продукцію можуть рости досить швидкими темпами), необхідно звернути увагу на зміну абсолютних показників за звітний період

- При аналізі такого елемента як незавершене будівництво (стор.130) слід звернути увагу, що оскільки ця стаття не бере участь у виробничому обороті, то, отже, за певних умов збільшення її частки може негативно позначитися на результативності фінансово-господарської діяльності.

- Наявність довгострокових фінансових вкладень (стор.140) вказує на інвестиційну спрямованість вкладень підприємства, хоча подібні вкладення вимагають додаткової (поза рамками даного аналізу) оцінки їх економічної ефективності.

Розділ II - Оборотні активи. Збільшення частки оборотних коштів у майні (активах) може свідчити про:

- Формуванні більш мобільної структури активів, що сприяє прискоренню оборотності засобів організації;

- Про відволікання частини поточних активів на кредитування споживачів готової продукції, товарів, робіт і послуг організації, дочірніх підприємств та інших дебіторів, що свідчить про фактичну іммобілізацію цієї частини оборотних засобів із виробничого процесу;

- Згортання виробничої бази;

- Спотворенні реальної оцінки основних фондів внаслідок існуючого порядку бухгалтерського обліку і т.д.

Зростання (абсолютний і відносний) оборотних активів може свідчити не тільки про розширення виробництва або дію чинника інфляції, але й про уповільнення їх обороту, що об'єктивно викликає потребу в збільшенні їхньої маси.

При вивченні структури запасів основну увагу доцільно приділити виявленню тенденцій зміни таких елементів поточних активів, як сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (стор.211), витрати в незавершеному виробництві (стор.213), готова продукція і товари для перепродажу (стор.214 ), товари відвантажені (стор.215).

Збільшення питомої ваги виробничих запасів може свідчити про:

- Нарощуванні виробничого потенціалу організації;

- Прагненні за рахунок вкладень у виробничі запаси захистити грошові активи організації від знецінення під впливом інфляції;

- Нераціональність обраної господарської стратегії, внаслідок якої значна частина поточних активів иммобилизована в запасах, чия ліквідність може бути невисокою.

Велика увага при дослідженні тенденцій зміни структури оборотних коштів слід приділити статтями дебіторська заборгованість (стр.230 і стр.240). Високі темпи зростання дебіторської заборгованості по розрахунках за товари, роботи і послуги свідчать про те, що дане підприємство активно використовує стратегію товарних позик для споживачів своєї продукції. Кредитуючи їх, підприємство фактично ділиться з ними частиною свого прибутку.

Оскільки грошові кошти (стр.260) і короткострокові фінансові вкладення (стор.250) є найбільш легко реалізованими активами, то збільшення їх частки (в умовах низьких темпів інфляції 3-8% річних і ефективно функціонуючого ринку) можна розглядати як позитивну тенденцію.

Дослідження структури пасиву балансу дозволяє встановити одну з можливих причин фінансової нестійкості (стійкості) організації.

Джерелами власних коштів підприємства (Розділ III пасиву балансу) є: статутний капітал (стр.410) з урахуванням статті власні акції, викуплені в акціонерів (стр.411), додатковий капітал (стр.420), резервний капітал (стр.430), а також нерозподілений прибуток (стр.470).

Збільшення частки власних коштів за рахунок будь-якого з джерел сприяє посиленню фінансової стійкості організації. При визначенні співвідношення власних коштів і позикових слід враховувати, що, як правило, довгострокові позики і кредити (стр.610) прирівнюються до джерел власних коштів (стр.490). Крім того, слід враховувати, що при певних умовах такі статті пасиву балансу, як доходи майбутніх періодів (стор.640) і резерви майбутніх витрат (стр.650) є по суті джерелами власних коштів. При цьому наявність нерозподіленого прибутку може розглядатися як джерело поповнення оборотних коштів і зниження рівня короткострокової кредиторської заборгованості.

Аналізуючи структуру короткострокової кредиторської заборгованості (Розділ V пасиву балансу), слід звернути увагу на тенденцію до збільшення частки позикових коштів у джерелах утворення активів підприємства. Нераціонально висока частка позикових коштів у джерелах, що залучаються для фінансування господарської діяльності - з одного боку свідчить про посилення фінансової нестабільності, а з іншого про активний перерозподіл (в умовах інфляції і невиконання в строк фінансових зобов'язань) доходів від кредиторів до підприємства-боржника.

У загальних рисах ознаками "хорошого" балансу є:

- Валюта балансу в кінці звітного періоду повинна збільшуватися в порівнянні з початком періоду;

- Темпи приросту оборотних активів повинні бути вище, ніж темпи приросту необоротних активів;

- Власний капітал організації повинен перевищувати позиковий і темпи його зростання повинні бути вище, ніж темпи росту позикового капіталу;

- Темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості мають бути приблизно однакові;

- Частка власних коштів у оборотних активах повинна бути більше 10%;

- В балансі має бути відсутня стаття "Непокритий збиток".

Розглянемо динаміку складу та структури активу і пасиву на основі даних порівняльного аналітичного балансу.

Як ми бачимо з даних аналітичного балансу, за звітний період активи організації знизилися на 1555 тис. руб. або на 2.8%, у тому числі за рахунок зниження обсягу необоротних активів на 21 тис. руб. або на 0,1% і відтоку оборотних коштів оборотних активів на 1531 або 0.1%. Інакше кажучи, за звітний період в оборотні кошти і необоротні активи фінансування знизилося.

Частка необоротних засобів складає на початок року - 53,54%, кінець року - 52,12%. Частка оборотних коштів становить 47,88% на початок року та 46,46% на кінець звітного періоду.

При аналізі першого розділу активу балансу слід зазначити, що частка основних засобів під позаоборотних активах складає 91,5% на початок року і 91,4% на кінець року. 6% на початок року і 6,8% на кінець року необоротних активів складає незавершене будівництво. Оскільки ця стаття не бере участь у виробничому обороті, збільшення її частки за звітний період на 334 тис. руб. або на 0,8% може негативно позначатися на результативності фінансово-господарської діяльності.

Результати аналізу Оборотних активів показують, що найбільшу питому вагу в складі цього розділу складають грошові кошти, частка яких у складі оборотних коштів 48% і збільшення на кінець звітного періоду на 11% вказує на позитивну тенденцію. Наступною за питомою вагою є стаття запаси, представлені в значній мірі сировина і матеріали 24% і на кінець року 21%. Зниженням у звітному періоді дебіторської заборгованості на 35%, що може бути наслідком ефективної системи внутрішнього контролю, якісного аналізу та грамотної політики стягнення дебіторської заборгованості.

Пасивна частина балансу характеризується переважанням власних джерел коштів, причому їх частка в загальному обсязі збільшилася протягом року на 0,2% і становить 65% усіх джерел на кінець звітного періоду.

Структура позикових коштів протягом звітного періоду зазнала ряд незначних змін. Так, частка кредиторської заборгованості зменшилася на 18%, і якщо дослідити за статтями, то зниження заборгованості спостерігається по всіх позиціях кредиторських розрахунків.

Оскільки у організації відсутні довгострокові зобов'язання у вигляді позик і кредитів, фінансування оборотних коштів підприємства відбувається в основному за рахунок власних коштів і кредиторської заборгованості.

ВИСНОВОК

Бухгалтерська звітність здається у вищестоящу організацію і статистику та податкові органи, і позабюджетні фонди своєчасно і в повному обсязі.

За підсумками практики у ФГУП санаторію "Мінеральні Води" з приводу обліку та звітності можна зробити наступні висновки.

У цілому облік поставлено на належному рівні в міру можливостей. Багато рахунку з плану рахунків через брак операцій за ними не ведуться і відсутні відповідні регістри зведеного обліку.

Ще не менш важливий момент щодо документообігу: брак багатьох видів бланків документів, але це компенсується використанням типових універсальних бланків.

Зменшити витрати часу і скоротити обсяг робіт допоможе перехід на автоматизований облік. Деякі кроки в цьому напрямку, треба зауважити, керівник установи вживає, програми автоматизованого обліку, такі як 1С Бухгалтерія тощо були встановлені. При організації аналітичного обліку автоматизованим способом, більше часу стало приділятися іншим об'єктам бухгалтерського обліку.

Під час проходження практики я займалася заповненням бланків бухгалтерського обліку, платіжних доручень, вела табеля явок і неявок робітників і службовців, виписували прибуткові та видаткові ордери, вчилася нараховувати заробітну плату, провела фінансовий аналіз звітності.

Щоб удосконалити організацію бухгалтерського обліку, слід підвищити його оперативність і аналітичність. Для цього треба впорядкувати, уніфікувати і стандартизувати процес документування з урахуванням вимог автоматизованої обробки на ЕОМ. Необхідно ліквідувати невідповідність системи документації засобів автоматизації обліку, максимально спростити первинні документи, поєднати їх з машинними носіями, вибрати оптимальну періодичність їх складання.

Скорочення витрат часу і праці на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, обробку та передачу інформації в умовах автоматизації досягається завдяки широкому застосуванню новітніх технічних засобів безпосередньо в процесі вдосконалення господарських операцій. Створені засоби обчислювальної техніки і розроблені спеціальні методики реєстрації первинної інформації дозволяють здійснювати збір вихідних даних, минаючи стадію виписки паперового документа.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Федеральний закон Російської Федерації від 21 листопада 1996 року № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" (в редакції змін, внесених Федеральними законами від 28.03.02 № 32-ФЗ; від 31.12.02 № 187-ФЗ; від 31.12.02 № 191 -ФЗ; від 10.01.03 № 8-ФЗ; від 28.05.03 № 61-ФЗ; від 30.06.03 № 86-ФЗ)

 2. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджене наказом Мінфіну РФ від 29 липня 1998 року № 34н (у редакції наказів Мінфіну РФ від 30 грудня 1999 року № 107н, від 24 березня 2000 року № 31н)

 3. Становище ведення бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" (ПБУ 1 / 98). Наказ МФ РФ від 09.12.98 № 60н.

 4. Положення з бухгалтерського обліку "Доходи організації" (ПБУ 9 / 99). Наказ МФ РФ від 06.05.99 № 32н.

 5. Положення з бухгалтерського обліку "Витрати організації" (ПБУ10/99). Наказ МФ РФ від 06.05.99 № 33н.

 6. Положення з бухгалтерського обліку "Облік позик та кредитів і витрат з їх обслуговування" (ПБУ 15/2001). Наказ МФ РФ від 02.08.2001 № 60н.

 7. Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" ПБУ 4 \ 99, Затверджено наказом Мінфіну РФ від 06.07.1999 № 43н

 8. Наказ Мінфіну РФ від 22 липня 2003 року № 67н "Про форми бухгалтерської звітності організацій"

 9. Кондраков Н.П. Бухгалтерський (фінансовий, управлінський) облік. Підручник. - М.: ПРОСПЕКТ, 2009 .- 448с.

 10. Кондраков Н.П. Облікова політика організацій на 2009рік. М.: Ексмо, 2009. - 224 с.

 11. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н. Галаніна Є.М. Бухгалтерський облік в організаціях. - М.: Видавництво "Фінанси та статистика" - 2009.

 12. Новодворський В.Д., Пономарьова Л.В. Бухгалтерська звітність організації. - М.: Видавництво "Бухгалтерський облік". - 2008.

 13. Пасько А.І. Бухгалтерський фінансовий облік. - М.: КНОРУС. - 2006.

 14. Рогуленко Т.М. Бухгалтерський облік. Підручник. - М.: Фінанси і статистика; Инфра - М, 2009. - 464 с.

 15. Симонова М.М., Маковський А.А. Бухгалтерський облік в торгівлі. - М.: Видавництво "Філін". - 2002.

 16. Тумасян Р.З. Бухгалтерський облік. Навчально-практичний посібник. - М.: Омега - Л., 2008 - 823с.

 17. Формування собівартості: бухгалтерський облік та оподаткування / О. П. Глєбова, К.А. Іванов, Д. Ю. Єжек, С.П. Табакіров, Ж.Л. Гусєва. - М.: МЦФЕР, 2008. - 368 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Звіт з практики
182.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Мінеральні води
Мінеральні води Україні їх лікувальне значення
Перспективи розвитку регіону Кавказькі Мінеральні Води
Розробка стратегії маркетингової діяльності ВАТ Березівські мінеральні води
Розробка стратегії маркетингової діяльності ВАТ Березовські мінеральні води
Бухгалтерський облік та майно організації
Бухгалтерський облік МПЗ в організації
Бухгалтерський фінансовий облік у виробничій організації
Ріелтерські організації бухгалтерський облік та оподаткування
© Усі права захищені
написати до нас