Бухгалтерський облік витрат матеріалів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Філія державного освітнього закладу

вищої професійної освіти

«Московський енергетичний інститут

(Технічний університет) »

в м. Смоленську

Кафедра економіки, бухгалтерського обліку та аудиту

Спеціальність 080109 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»

Курсова робота

з дисципліни «Бухгалтерський фінансовий облік»

на тему

«Бухгалтерський облік витрати матеріалів»

Студент групи БА-05

Косько А.І.

Науковий керівник

доц. Куркова Н. В.

Смоленськ 2007

План-зміст

Введення

1 Матеріально-виробничі запаси: поняття, види і порядок оцінки

1.1 Матеріально-виробничі запаси: поняття і класифікація

1.2 Особливості оцінки матеріально-виробничих запасів

2 Бухгалтерський облік витрат матеріалів

2.1 Первинні документи, основні рахунки та субрахунки застосовуються при обліку матеріально-виробничих запасів

2.2 Порядок обліку витрат матеріалів

3 Нормування витрати матеріалів в промисловості

Висновок

Список використаних джерел

ВСТУП

Матеріально-виробничі запаси - це частина майна:

а) використовується при виробництві продукції (сировини і основні матеріали);

б) призначена для продажу;

в) використовувана для управлінських потреб організації (допоміжні матеріали паливо, запасні частини та інше).

Основна частина матеріально-виробничих запасів використовується в якості предметів праці у виробничому процесі. Вони цілком споживаються в кожному виробничому циклі і повністю переносять свою вартість на вартість виробленої продукції.

Матеріали - вид запасів. До матеріалів відносяться сировина, основні і допоміжні матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, паливо, тара, запасні частини, будівельні та інші матеріали.

В даний час визначальне значення набувають якісні показники, такі, як зниження питомих витрат сировини, матеріалів і палива. Це означає, що необхідно збільшити застосування прогресивних конструкційних матеріалів, замінити дорогі матеріали більш дешевими, синтетичними без зниження якості продукції, скоротити відходи виробництва. Необхідно комплексно використовувати природні і матеріальні ресурси, максимально усувати втрати і нераціональні витрати. Широко залучати до господарського обороту вторинні ресурси, а також попутні продукти. Зрозуміло, що використання таких основних напрямів економії ресурсів, як впровадження нових технологій, підвищення якості сировини і матеріалів, зниження відходів, використання вторинних ресурсів, дозволяє створити надійно діючий противитратної механізм функціонування народного господарства. З метою економії матеріалів та ресурсозбереження необхідно ширше застосовувати в практиці такий економічний стимул, як преміювання робітників. Для цього необхідне впровадження системи особових рахунків економії на робочих місцях і строге нормування витрати матеріалів, чому сприяє перехід на нормативний метод планування та обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції. Займаються цими питаннями технологічні служби підприємства, матеріально-технічного постачання і бухгалтерського обліку - як контролюючий орган. Дані бухгалтерського обліку повинні містити інформацію для вишукування резервів зниження собівартості продукції в частині раціонального використання матеріалів, зниження норм (витрати, забезпечення належного зберігання матеріалів, їх збереження) [3]. Саме тому дана тема актуальна і потребує детального розгляду.

Основними завданнями даної роботи є розгляд і вивчення наступних показників бухгалтерського обліку в цій області:

 • контролю за збереженням матеріальних запасів у місцях їх зберігання і на всіх етапах їх руху;

 • проведення систематичного контролю за дотриманням встановлених норм запасів;

 • формування фактичної собівартості запасів;

 • правильне і своєчасне документальне оформлення операцій та забезпечення достовірних даних по заготовлению, надходження та відпуску запасів;

 • своєчасне виявлення непотрібних і зайвих запасів з метою їх можливого продажу або виявлення інших можливостей залучення їх в обіг;

 • проведення аналізу ефективності використання запасів;

 • вивчення порядку обліку витрат матеріалів і методів їх списання.

При детальному вивченні та ретельному розгляді даних показників ми виконаємо мети даної роботи, якими і є виконання наведених вище завдань.

1 Матеріально-виробничі запаси: поняття, види і порядок оцінки

1.1 Матеріально-виробничі запаси: поняття і класифікація

Для здійснення основної діяльності крім приміщення та обладнання та інших основних засобів підприємству необхідно мати певні виробничі запаси.

Виробничі запаси (сировина, матеріали, паливо тощо), будучи предметами праці, забезпечують разом із засобами праці і робочої сили виробничий процес підприємства, в якому вони використовуються одноразово. Собівартість їх повністю передається на знов створений продукт.

У процесі виробництва матеріали використовуються різному. Одні з них повністю споживаються у виробничому процесі (сировина і матеріали), інші - змінюють тільки свою форму (змащувальні матеріали, фарби), треті - входять у вироби без будь - яких зовнішніх змін (запасні частини), четверті - тільки сприяють виготовленню виробів.

До виробничих запасів належать:

 • сировину і основні матеріали;

 • допоміжні матеріали;

 • покупні напівфабрикати;

 • поворотні відходи;

 • паливо;

 • тара і тарні матеріали;

 • запасні частини.

Сировина і основні матеріали - це ті предмети, з яких виготовляють продукт. До сировини відносять продукцію добувної промисловості (зерно, корисні копалини, худобу, продукти тваринництва тощо). До матеріалів належить продукція обробної промисловості (тканина, борошно, пластик тощо) [6].

Допоміжними називають матеріали, які використовують для впливу на сировину і основні матеріали, для додання продукції певних споживчих властивостей (харчові барвники, смакові добавки) або для обслуговування та догляду за знаряддями праці (мастильні матеріали).

Покупні напівфабрикати - це сировина і матеріали, які пройшли певні стадії обробки, але не є ще готовою продукцією, які купуються в інших підприємств і організацій. Їх роль у виробничому процесі ідентична ролі сировини й основних матеріалів.

Зворотні відходи виробництва - це залишки сировини і матеріалів, що утворилися в процесі їх переробки в готову продукцію та втратили повністю або частково споживчі властивості вихідної сировини і матеріалів (тирса, стружка тощо).

Паливо підрозділяється на технологічне (для технологічних цілей), рухове (пальне) і господарське (для опалення).

Тара і тарні матеріали - предмети, використовувані для пакування та транспортування, зберігання різних матеріалів і продукції (мішки, ящики, бочки, коробки).

Запасні частини служать для заміни зношених деталей машин і механізмів.

Крім того, матеріали класифікують за технічними властивостями і ділять на групи: чорні і кольорові метали, прокат, труби та ін

Зазначені класифікації виробничих запасів використовують для побудови синтетичного та аналітичного обліку, а також складання державного статистичного спостереження (звіту) про залишки, надходження і витрати сировини та матеріалів у виробничо-експлуатаційної діяльності.

Облік виробничих запасів регламентується Положенням про бухгалтерський облік матеріально-виробничих запасів, затвердженим наказом Мінфіну РФ від 09.06.01 № 44н (далі - ПБО 5 / 01).

Для успішного виконання завдань, що стоять перед бухгалтерським обліком матеріалів, необхідно:

 • мати номенклатуру-цінник;

 • встановити чітку систему документації та документообігу;

 • проводити в установленому порядку інвентаризацію та контрольні вибіркові перевірки залишків матеріалів, своєчасно відображати в обліку їх результати.

Всередині кожної з перерахованих груп виробничі запаси поділяють на види, сорти, марки, типорозміри.

Для правильної організації обліку матеріалів на підприємствах розробляється номенклатура-цінник.

Номенклатура - систематизований перелік найменувань матеріалів, напівфабрикатів, запасних частин, палива та інших матеріальних цінностей, що використовуються на даному підприємстві. Номенклатура матеріальних цінностей повинна містити наступні дані про кожний матеріал: технічно правильне найменування (відповідно до загальносоюзних стандартів - ГОСТ); повну характеристику (марка, сорт, розмір, одиниця виміру і пр.); номенклатурний номер - умовне позначення, що заміняє по суті перелічені ознаки. Якщо ж в номенклатурі вказана облікова ціна кожного виду матеріалів, то вона називається номенклатурою-цінником.

Згодом при виписці кожного документа по руху матеріалів в ньому вказується не тільки найменування матеріалу, але і його номенклатурний номер, що дозволяє уникнути помилок і при записах в складському і бухгалтерський облік матеріалів.

Основними вимогами, що висуваються до бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів є:

 1. Суцільне, безперервне і повне відображення руху (приходу, витрати, переміщення) і наявності запасів;

 2. За загальним правилом усі операції з руху (надходження, переміщення, витрачання) запасів повинні оформлятися первинними обліковими документами;

 3. Облік кількості та оцінка запасів;

 4. Оперативність (своєчасність) обліку запасів;

 5. Достовірність;

 6. Відповідність синтетичного обліку даними аналітичного обліку на початок кожного місяця (по оборотах і залишках);

 7. Відповідність даних складського обліку та оперативного обліку руху запасів в підрозділах організації даним бухгалтерського обліку.

Відповідно до п.8 Методичних вказівок, затверджених Наказом Мінфіну РФ від 28.12.2001 № 119н застосування організаціями програмних продуктів з обліку запасів має забезпечити одержання необхідної інформації на паперових носіях, включаючи показники, що містяться в регістрах бухгалтерського обліку, внутрішньої звітності організації та інших документах .

При побудові обліку матеріальних запасів слід враховувати необхідні передумови дієвого контролю за збереженням запасів, які передбачені п.9 Методичних вказівок, затверджених Наказом Мінфіну РФ від 28.12.2001 № 119н:

 • наявність належним чином обладнаних складів і комор або спеціально пристосованих майданчиків (для запасів відкритого зберігання);

 • розміщення запасів за секціями складів, а всередині їх за окремими групами і типо - сорто - розмірами (у штабелях, стелажах, на полицях тощо) таким чином, щоб була забезпечена можливість їх швидкої приймання, відпуску та перевірки наявності; в місцях зберігання кожного виду запасів слід прикріплювати ярлик з вказівкою даних про що знаходиться запасі;

 • оснащення місць зберігання запасів ваговим господарством, вимірювальними приладами та мірною тарою;

 • застосування централізованої доставки матеріалів зі складів організації в цеху (підрозділу) за узгодженими графіками, а на будівництвах від постачальників, базисних складів і комплектувальних ділянок безпосередньо на об'єкти будівництва по комплектувальні відомості; скорочення зайвих проміжних складів і комор;

 • організація, там де це необхідно і доцільно, ділянок централізованого розкрою матеріалів;

 • визначення переліку центральних (базисних) складів, складів (комор), що є самостійними обліковими одиницями;

 • встановлення порядку нормування витрат запасів (розробка та затвердження норм, дотримання норм при відпуску матеріалів до підрозділів організації);

 • встановлення порядку формування облікових цін на запаси і порядку їх перегляду;

 • визначення кола осіб, відповідальних за приймання та відпуск запасів (завідуючих складами, комірників, експедиторів та ін), за правильне і своєчасне оформлення цих операцій, а також за збереження ввірених їм запасів; укладення з цими особами в установленому порядку письмових договорів про матеріальну відповідальність ; звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб за погодженням з головним бухгалтером організації.

В організації повинен бути встановлений контроль за надходженням матеріалів (за відвантаженням постачальниками), а також за виробництвом розрахунків з постачальниками і покупцями (п.56 Методичних вказівок, затверджених Наказом Мінфіну РФ від 28.12.2001 № 119н). Контроль за своєчасним оприбуткуванням прибулих вантажів здійснюється згідно з рішенням керівника організації відповідними підрозділами (службою постачання, бухгалтерською службою і т.п.) і (або) посадовими особами (п.56 Методичних вказівок, затверджених Наказом Мінфіну РФ від 28.12.2001 № 119н).

 • визначення переліку посадових осіб, яким надано право підписувати документи на отримання та відпуск зі складів запасів, а також видавати дозволи (перепустки) на вивезення запасів зі складів та інших місць зберігання організації;

 • наявність списку осіб, які мають право підпису первинних документів, що затверджується керівником організації за погодженням з головним бухгалтером (у списку вказуються посада, прізвище, ім'я, по батькові та рівень компетенції (тип або види операцій, по яких дана посадова особа має право прийняття рішень)).

Одиниця бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів вибирається організацією самостійно таким чином, щоб забезпечити формування повної і достовірної інформації про ці запаси, а також належний контроль за їх наявністю і рухом. Залежно від характеру матеріально-виробничих запасів, порядку їх придбання і використання одиницею матеріально-виробничих запасів може бути:

 • номенклатурний номер;

 • партія;

 • однорідна група і т.п.

1.2 Особливості оцінки матеріально-виробничих запасів

Відповідно до ПБО 5 / 01 матеріально-виробничі запаси приймаються до бухгалтерського обліку за фактичною собівартістю.

Фактичною собівартістю матеріально-виробничих запасів, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на придбання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації).

Фактичними витратами на придбання матеріально-виробничих запасів можуть бути:

 • суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);

 • суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням матеріально-виробничих запасів;

 • митні збори та інші платежі;

 • невозмещаемие податки, що сплачуються у зв'язку з придбанням одиниці матеріально-виробничих запасів;

 • винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через яку придбані матеріально-виробничі запаси;

 • витрати по заготівлі та доставці матеріально-виробничих запасів до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування;

 • інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням матеріально-виробничих запасів.

Не включаються до фактичні витрати на придбання матеріально-виробничих запасів загальногосподарські та інші аналогічні витрати, крім випадків, коли вони безпосередньо пов'язані з придбанням матеріально-виробничих запасів.

Фактична собівартість матеріально-виробничих запасів при їх виготовленні силами організації визначається, виходячи з фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом даних запасів. Облік і формування витрат на виробництво матеріально-виробничих запасів здійснюється організацією в порядку, встановленому для визначення собівартості відповідних видів продукції.

Фактична собівартість матеріально-виробничих запасів, внесених в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал організації, визначається виходячи з їх грошової оцінки, узгодженої засновниками (учасниками) організації, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації.

Фактична собівартість матеріально-виробничих запасів, отриманих організацією безоплатно, визначається виходячи з їх ринкової вартості на дату прийняття їх до обліку.

Фактична собівартість матеріально-виробничих запасів, придбаних за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визначається виходячи з вартості товарів (цінностей), переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість товарів (цінностей), переданих чи які підлягають передачі, встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних товарів (цінностей).

Фактична собівартість матеріально-виробничих запасів, в якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, не підлягає зміні, крім випадків, встановлених законодавством Російської Федерації і передбачених цим Положенням.

Матеріально-виробничі запаси, на які ціна протягом року знизилась або які морально застаріли або частково втратили свою первісну якість, відображаються в бухгалтерському балансі на кінець звітного року за ціною можливої ​​реалізації, якщо вона нижче первісної вартості заготівлі (придбання), з віднесенням різниці в цінах на фінансові результати організації.

Готуючись до наступного року, організації вибирають способи оцінки сировини і матеріалів при їх списанні у виробництво.

Відповідно до ПБО 5 / 01 при відпуску матеріально-виробничих запасів у виробництво та іншому вибутті їх оцінка проводиться організацією (товарів, які обліковуються за продажною (роздрібної) вартості) одним з наступних методів:

 • за собівартістю кожної одиниці;

 • по середній собівартості;

 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (метод ФІФО);

 • за собівартістю останніх за часом придбання матеріально-виробничих запасів (метод ЛІФО) (цей метод буде відмінено 01.01.2008 р.).

Застосування одного з методів по виду (групі) запасів проводиться протягом звітного року.

Матеріально-виробничі запаси, які використовуються організацією в особливому порядку (дорогоцінні метали, дорогоцінні камені і т.п.), або запаси, які не можуть звичайним чином замінювати один одного, можуть оцінюватися за собівартістю кожної одиниці таких запасів.

Матеріально-виробничі запаси можуть оцінюватися організацією по середній собівартості, яка визначається по кожному виду (групі) запасів як частка від ділення загальної собівартості виду (групи) запасів на їх кількість, відповідно складаються з собівартості та кількості по залишку на початок місяця і за що надійшли запасах в цьому місяці.

Оцінка матеріально-виробничих запасів може проводитися за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (метод ФІФО).

При методі ФІФО (від англійського «FIFO - first in - first out») застосовується правило, укладену в його англійській назві: перша партія в прихід - перша партія за видатками.

Оцінка запасів методом ФІФО базується на припущенні, що матеріальні ресурси використовуються протягом місяця і іншого періоду в послідовності їх придбання (надходження), тобто ресурси, першими надходять у виробництво (в торгівлю - в продаж), повинні бути оцінені по собівартості перших за часом придбань з урахуванням собівартості запасів, що значаться на початок місяця. При застосуванні цього методу оцінка матеріальних ресурсів, що перебувають у запасі (на складі) на кінець місяця, проводиться за фактичною собівартістю останніх за часом придбань, а в собівартості продажу продукції (робіт, послуг) враховується собівартість ранніх за часом придбань.

Оцінка матеріально-виробничих запасів може здійснюватися організацією за собівартістю останніх за часом придбання матеріально-виробничих запасів (метод ЛІФО).

При методі ЛІФО (від англійського «LIFO - last in - first out») застосовується інше правило: остання партія в прихід - перша партія за видатками.

Оцінка запасів методом ЛІФО базується на припущенні, що ресурси, першими надходять у виробництво (продаж), повинні бути оцінені по собівартості останніх у послідовності придбання. При застосуванні цього методу оцінка матеріальних ресурсів, що перебувають у запасі (на складі) на кінець місяця, проводиться за фактичною собівартістю ранніх за часом придбання, а в собівартості продажу продукції (робіт, послуг) враховується собівартість пізніх за часом придбання.

Організація може застосовувати протягом звітного року як елемент облікової політики один метод оцінки по кожному окремому виду (групі) матеріально-виробничих запасів.

Оцінка матеріально-виробничих запасів на кінець звітного періоду (крім малоцінних і швидкозношуваних предметів та товарів, які обліковуються за продажною (роздрібної) вартості) проводиться залежно від прийнятого методу оцінки запасів при їх вибутті, тобто за собівартістю кожної одиниці запасів, середньої собівартості, собівартості перших або останніх за часом придбань [14].

Методичні вказівки з обліку МПЗ додали до чотирьох способів оцінки ще три. Так, вони пропонують два варіанти застосування способів оцінки за середньою собівартістю, за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (ФІФО), за вартістю останніх за часом придбання матеріально-виробничих запасів (ЛІФО).

2 Бухгалтерський облік витрат матеріалів

2.1 Первинні документи, основні рахунки та субрахунки застосовуються при обліку матеріально-виробничих запасів

Первинні документи

Облік виробничих запасів здійснюється на підставі наступних первинних документів: прибуткового ордера, довіреності, акта про приймання матеріалів, лімітно-забірної картки, вимог, накладної на внутрішнє переміщення, накладна на відпуск матеріалів, картки складського обліку матеріалів, відомості обліку залишків матеріалів на складі.

Уніфіковані первинні облікові документи затверджені Постановою Держкомстату РФ від 30.10.97 № 71а «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати, основних засобів і нематеріальних активів, матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, робіт у капітальному будівництві».

Довіреність (форми № М-2 і № М-2а) застосовуються для оформлення права особи виступати в якості довіреної особи організації при отриманні матеріальних цінностей, що відпускаються постачальником за нарядом, рахунком, договором, замовленням, угодою.

Форму № М-2а застосовують організації, у яких отримання матеріальних цінностей за довіреністю носить масовий характер. Видачу цих доручень реєструють у заздалегідь пронумерованому і прошнурованому журналі обліку виданих довіреностей.

Прибутковий ордер (форма № М-4) застосовується для обліку матеріалів, що надходять від постачальників або з переробки. Прибутковий ордер в одному примірнику складає матеріально відповідальна особа в день надходження цінностей на склад. Прибутковий ордер має виписуватися на фактично прийняте кількість цінностей.

Листом Мінфіну Росії від 29.10.2002 № 16-00-14/414 роз'яснюється порядок оформлення надходять матеріалів.

Відповідно до Методичних вказівок по бухгалтерському обліку матеріально-виробничих запасів, затверджених наказом Мінфіну Росії від 28.12.2001 № 119н, замість прибуткового ордера (типова міжгалузева форма № М-4 затверджена наказом Мінстату України від 30.10.97 № 71а) приймання та оприбуткування матеріалів може оформлятися проставленням на документі постачальника (рахунку, накладної тощо) штампа, у відтиску якого містяться ті ж реквізити, що і в прибутковому ордері. Такий штамп прирівнюється до прибуткового ордеру. Порядок оформлення документів з приймання і оприбуткуванню матеріалів повинен бути закріплений в обліковій політиці організації.

Акт про приймання матеріалів (форма № М-7) застосовується для оформлення приймання матеріальних цінностей, що мають кількісне і якісне розходження, а також розбіжність по асортименту з даними супровідних документів постачальника; складається також при прийманні матеріалів, що надійшли без документів; є юридичною підставою для пред'явлення претензії постачальнику, відправнику.

Лімітно-забірна карта (форма № М-8) застосовується при наявності лімітів відпуску матеріалів для оформлення відпуску матеріалів, систематично споживаються при виготовленні продукції, а також для поточного контролю за дотриманням встановлених лімітів відпуску матеріалів на виробничі потреби і є виправдувальним документом для списання матеріальних цінностей зі складу.

Для скорочення кількості первинних документів там, де це доцільно, рекомендується оформляти відпуск матеріалів безпосередньо в картках обліку матеріалів (форма № М-17). У цьому випадку видаткові документи на відпуск матеріалів не оформлюються, а сама операція проводиться на підставі лімітних карт, які виписуються в одному примірнику, і не мають значення бухгалтерських документів. Ліміт відпустки можна вказати і в самій картці. Представник структурного підрозділу при отриманні матеріалів розписується безпосередньо в картках обліку матеріалів, а в лімітно-забірної карті розписується комірник.

За лімітно-забірної карті ведеться також облік матеріалів, не використаних у виробництві (повернення). При цьому ніяких додаткових документів не складається.

Понадлімітний відпустку матеріалів і заміна одних видів матеріалів іншими допускається тільки з дозволу керівника організації, головного інженера або осіб, на це уповноважених.

Зміна ліміту здійснюється тими ж особами, яким надано право його встановлення.

Вимога - накладна (форма № М-11) застосовується для обліку руху матеріальних цінностей всередині організації між структурними підрозділами або матеріально відповідальними особами.

Накладна на відпуск матеріалів на сторону (форма № М-15) застосовується для обліку відпуску матеріальних цінностей господарствам своєї організації, розташованим за межами її території, або стороннім організаціям, на підставі договорів та інших документів.

Картка обліку матеріалів (форма № М-17) застосовується для обліку руху матеріалів на складі по кожному сорту, виду і розміру; заповнюється на кожний номенклатурний номер матеріалу і ведеться матеріально відповідальною особою (комірником, завідувачем складом). Записи в картці ведуть на підставі первинних прибутково-видаткових документів в день здійснення операції.

Акт про оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих при розбиранні і демонтажі будівель і споруд (форма № М-35), застосовується для оформлення оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих при розбиранні і демонтажі будівель і споруд, придатних для використання при виконанні робіт.

Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів (форма № МБ-2) застосовується для обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів, виданих під розписку працівнику для тривалого користування.

Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів (форма № МБ-4) застосовується для оформлення поломки та втрати малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Акти вибуття згодом прикладаються до актів на списання (форма № МБ-8).

Відомість обліку видачі спецодягу, спец. взуття та запобіжних пристроїв (форма № МБ-7) застосовується для обліку видачі спецодягу, спец. взуття та запобіжних пристосувань працівникам в індивідуальне користування (застосовується при автоматизованій обробці облікових даних.)

Акт на списання малоцінних і швидкозношуваних предметів (форма № МБ-8) застосовується для оформлення списання зношених і непридатних для подальшого використання малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Основні рахунки і субрахунки застосовуються при обліку матеріально-виробничих запасів

Матеріали зі складів і з комор відпускаються для виробництва будівельних і монтажних робіт, на господарські потреби.

Відпускаються матеріали зі складів і з комор тільки з дозволу певних посадових осіб. Однією з основних завдань матеріального обліку є попередній і послідовний контроль за витрачанням матеріалів на виробництві.

Мета попереднього контролю - не допускати відпуску матеріалів у виробництво понад кількість, передбаченого нормами на заданий обсяг робіт. Такий контроль здійснюється за лімітно-забірними картками. Лімітно-забірні карти - це свого роду дозвіл на поступовий відпустку протягом місяця матеріалів на виробництво. Лімітування витрати матеріалів проводиться плановим або виробничим відділом при складанні місячних оперативних планів ділянок виконавців робіт. Лімітно-забірна карта виписується кожному виробнику робіт у двох примірниках на один або кілька видів матеріалів (номенклатурних номерів). Карта реєструється в реєстрі, після чого один примірник передається виконавцю робіт, а другий на склад. Реєстр карт передається в бухгалтерію. Відпуск матеріалів зі складу проводиться тільки після пред'явлення примірника лімітно-забірної картки, що знаходиться у виконроба. Відпущений кількість матеріалів записується в обох примірниках картки і підтверджується підписом одержувача (на примірнику, що знаходяться на складі) та завідуючого складом (на примірнику одержувача). Таким чином, лімітна картка це накопичувальний видатковий документ. Після закінчення місяця обидва примірника лімітно-забірних карт надходять до бухгалтерії, де вони звіряються і таксує. Матеріали, що не вимагаються повсякденно, відпускають за разовими вимогам, що виписуються у двох примірниках начальником дільниці, начальником цеху або виконавцем робіт.

В лімітно-забірних картках і вимогах вказується цільове призначення матеріалів (шифр облікового об'єкта, стаття витрати і т. д.).

Склад може відпускати тільки ті матеріали і в таких кількостях, які вказані в лімітно-забірної карті або вимогах. Заміна матеріалу не дозволяється. Відпустка матеріалів не в тих кількостях, які вказані у вимогах, допускається тільки в тих випадках, коли це викликається станом упаковки, габаритами, тарою і т. п.

Рахунок 10 «Матеріали».

Призначений для реєстрації інформації про наявність та рух належних підприємству сировини, матеріалів, палива, запасних частин і т.п. цінностей.

Матеріали враховуються на рахунку 10 «Матеріали» за фактичною собівартістю їх придбання або обліковими цінами. Фактична собівартість придбання або заготовляння матеріалів складається з вартості за цінами придбання і витрат по заготівлі і доставці цих цінностей на підприємство. При цьому бухгалтеру вкрай важливо знати перелік витрат, що включаються в законний склад витрат по заготівлі і доставці матеріалів на підприємство - цей перелік регулюється відповідними нормативними актами. За участю матеріалів за обліковими цінами різниця між вартістю цінностей за цими цінами та фактичною собівартістю придбання цінностей відображається на рахунку 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей».

До рахунку 10 «Матеріали» можуть бути відкриті субрахунки:

10-1 - Сировина і матеріали;

10-2 - Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, конструкції і деталі;

10-3 - Паливо;

10-4 - Тара і тарні матеріали;

10-5 - Запасні частини;

10-6 - Інші матеріали;

10-7 - Матеріали, передані в переробку на сторону;

10-8 - Будівельні матеріали;

10-9 - Інвентар та господарські речі.

У залежності від прийнятої підприємством організації обліку, надходження товарів може бути відображено з використанням рахунків 15 «Заготівельні і придбання матеріалів».

Аналітичний облік по рахунку 10 «Матеріали» ведеться за місцями зберігання матеріалів і окремих їх найменуванням (видом, сортами, розмірами і т.д.). Це дозволяє в будь-який момент перевірити їх наявність і вартість. Рахунок 10 активний, він відображає вкладення коштів в матеріали сировина [1], [13].

2.2 Порядок обліку витрат матеріалів

Облік і контроль за витрачанням товарно-матеріальних цінностей - одна з важливих завдань бухгалтерського обліку.

Усі первинні документи на витрату і відпуск матеріалів групуються бухгалтерією в розрізі синтетичних рахунків, субрахунків, місць використання і напрямок витрат. Більшість підприємств ведуть поточний облік матеріалів за твердими обліковими цінами за середніми закупівельними цінами планової собівартості та ін Відхилення фактичної собівартості від середньої покупної ціни або від планової собівартості враховують на окремих аналітичних рахунках за групами матеріалів. Таким чином, дані утворюють фактичну собівартість матеріалів, що надійшли, у бухгалтерському обліку відображаються в різних журналах-ордерах (№ 1, 3, 6, 7, 10-1, витрачених і відпущених на сторону матеріалів записують в журналах-ордерах № 10 і 10-1 і в головній книзі).

Склад може відпускати тільки ті матеріали і в таких кількостях, які вказані в лімітно-забірної карті або вимогах. Заміна матеріалу не дозволяється. Відпустка матеріалів не в тих кількостях, які вказані у вимогах, допускається тільки в тих випадках, коли це викликається станом упаковки, габаритами, тарою і т. п.

Найважливішою передумовою ефективної організації обліку матеріалів є їх оцінка. Відповідно до «Положення по веденню бух. обліку і бух. звітності в Російській Федерації »від 29.07.98 р. № 34н сировину, основні і допоміжні матеріали, паливо, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, тара, яка використовується для пакування та транспортування продукції (товарів), та інші матеріальні ресурси відображаються в бухгалтерському балансі за їх фактичною собівартістю. Фактична собівартість матеріальних ресурсів визначається виходячи з фактично зроблених витрат на їх придбання та виготовлення.

Згідно з «Положенням по бухгалтерському обліку« Облікова політика підприємства »ПБУ 1 / 98» (наказ Мінфіну від 30.12.99 р. № 107н), організація має можливість вибору методу оцінки запасів і цей метод має бути зафіксований в обліковій політиці і використовуватися з року в рік. При наявності серйозних підстав організація може змінити обраний спосіб, виклавши причини і наслідки переходу в пояснювальній записці про облікову політику, що додається до річного звіту.

Відповідно до «Положення по веденню бухгалтерського обліку та звітності в Російській Федерації» зміну оцінки виробничих запасів за рішенням організації не допускається. Виняток зроблено тільки в одному випадку: матеріальні цінності, на які ціна протягом року знизилась, або які морально застаріли або частково втратили свою первісну якість, відображаються в бухгалтерському балансі на кінець звітного року за ціною можливої ​​реалізації, якщо вона нижче первісної вартості заготівлі (придбання ), з віднесенням різниці у цінах на результати господарської діяльності, тобто в дебет рахунку 99 «Прибутки та збитки» з кредиту рахунку 10 «Матеріали». Важливе значення при виявленні результатів господарської діяльності підприємства має оцінка балансової вартості матеріальних цінностей, що відповідає рівню існуючих цін. З цією метою на підприємствах періодично проводяться переоцінки матеріальних цінностей за рішенням Уряду Російської Федерації у зв'язку зі зміною цін і тарифів. Для відображення сум різниць від переоцінки товарно-матеріальних цінностей і незавершеного виробництва використовується рахунок 14 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей». За дебетом цього рахунка відображають нарахування сум уцінки, а по кредиту - нарахування сум дооцінки. Документальне оформлення відпуску і здійснення на цій основі оперативного обліку витрат матеріалів залежить від характеру виробництва, призначення матеріалів, періоду і порядку видачі і т.д. Основними документами, використовуваними при оформленні відпустки є лімітно-забірні карти, вимоги-накладні, накладні на відпуск матеріалів на сторону [14].

Усі первинні документи групуються в розрізі синтетичних рахунків та субрахунків, окремих груп матеріалів по місцях використання і напрями витрат; завірена угруповання складається в розробленій таблиці розподілу витрат матеріалів - підстава для розподілу матеріалів. На підставі цієї таблиці і первинних документів здійснюється відображення на рахунках бухгалтерського обліку. На вартість матеріалів, відпущених у виробництво і на господарські потреби робиться проводка:

Д 20 (25,23,25,26) «Основне виробництво»

До 10 «Матеріали»

Списання бракованих матеріалів.

Браком вважається продукція, яка в силу наявних у ній дефектів не може бути використана за її прямим призначенням. Втрати від шлюбу - це витрати, які організація повинна понести для усунення поправного шлюбу, а також збитки, які понесла організація або повинна буде понести з-за неможливості використання за призначенням бракованої продукції. Згідно з Планом рахунків, для відображення шлюбу в бухобліку використовується рахунок 28 «Брак у виробництві». При виявленні бракованих матеріалів спеціально створена комісія складає відповідний акт, на підставі якого бухгалтерією робляться проводки:

Д 28 «Брак у виробництві»

До 10 «Матеріали» - вартість бракованих матеріалів.

Д 28 «Брак у виробництві»

До 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей» - списані припадають на браковані матеріали відхилення у вартості.

Суми, які збираються на дебеті рахунку 28, можна розбити на 2 категорії:

- Зменшують втрати від браку;

- Списуються на собівартість як втрати від браку.

Втрати від браку зменшуються, зокрема, за рахунок:

- Можливого використання забракованої продукції;

- Сум, що підлягають утриманню з винуватців браку;

- Сум, що підлягають стягненню з постачальників за поставку недоброякісних матеріалів або напівфабрикатів, в результаті використання яких був допущений брак.

У цих випадках складаються проводки:

Д 10 «Матеріали»

До 28 «Брак у виробництві» - зменшення втрат від браку на вартість можливого використання.

Д 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями»

До 28 «Брак у виробництві» - зменшення втрат від браку на суми, що підлягають стягненню з винуватців.

Д 63 «Розрахунки по сумнівних боргах»

До 28 «Брак у виробництві» - списання сум, що підлягають стягненню з постачальників бракованих матеріалів, (проводка може бути виконана лише за сумами, визнаним постачальниками або присуджених арбітражним судом)

Д 51 «Розрахунковий рахунок»

Д 63 «Розрахунки по сумнівних боргах» - грошові кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок організації від постачальників бракованих матеріалів.

У решти витрати з придбання бракованих матеріалів списуються в дебет рахунків витрат виробництва та обігу:

Д 20 (25,29 ...) «Основне виробництво»

До 28 «Брак у виробництві» - списані втрати від браку.

Якщо згодом пред'явлені постачальникам вимоги про відшкодування втрат від браку будуть визнані ними або задоволені судом, що підлягає стягненню сума відображається:

Д 63 «Розрахунки по сумнівних боргах»

До 99 «Прибутки та збитки».

Безоплатна передача матеріалів.

Стаття 575 ЦК України забороняє безоплатну передачу майна (вартістю понад 5 МРОТ) однією комерційною організацією інший. Безоплатна передача матеріалів відображається у бухгалтерському обліку організації в тому ж порядку, що і їх продаж, за винятком ряду особливостей. У комерційної організації збиток (дохід) відноситься на фінансові результати, тобто повинен бути відображений на рахунку 99 і показаний у формі № 2 «Звіт про фінансові результати» по рядку 100 «Інші операції». Однак збиток від безоплатної передачі матеріалів не зменшує оподатковуваний прибуток організації, оскільки стаття 2 Закону про податок на прибуток не передбачає можливості такого зменшення. Згідно із законодавством РФ, ПДВ, сплачений постачальникам по товарах, використаних на невиробничий потреби, не підлягає заліку при розрахунках з бюджетом. Тому ПДВ, сплачений за безоплатно передані матеріали, відновлюється за дебетом рахунка 19 і кредиту рахунку 68 і відноситься на збільшення збитків від безоплатної передачі матеріалів [5], [12].

3 Нормування витрати матеріалів в промисловості

Постійне збільшення використовуваних у виробництві знарядь праці, розширення обсягів виробництва, введення в дію нових основних фондів і капітальне будівництво вимагають все більшої і більшої кількості сировини, матеріалів, палива і енергії. Сировина, матеріали, паливо і енергія об'єднаємо в даному контексті загальним поняттям - матеріальні ресурси (надалі МР) хоча дане поняття набагато ширше [10].

Перехід до ринкової системи економіки, вимагає наукового нормування МР. Об'єктивною розрахунковою базою як планів соціально-економічного розвитку, так і планів галузей народного господарства і промислових підприємств є научнообоснованние нормативи і розраховані на їх основі норми витрат матеріальних ресурсів. Введемо необхідні поняття:

1) узаконене встановлення, порядок, визнаний бути обов'язковим;

2) встановлена ​​міра, середня величина якого-небудь показника.

Нормування являє собою процес встановлення норми. Нормування витрати МР - це регламентація використання предметів праці. Даний процес припускає глибоке знання економічної сутності, ролі і значення різних видів норм і нормативів в плануванні виробництва та його матеріально-технічного забезпечення [7].

Нормування використання МР передбачає:

- Розробку норм їх споживання у виробництві при випуску продукції;

- Коригування діючих норм;

- Затвердження і доведення норм до виробничих дільниць і бригад.

Нормування витрати МР включає:

- Вивчення впливу умов виробництва, що визначають витрата МР на одиницю продукції, що випускається, з метою оптимального вибору матеріалів, впровадження прогресивної технології, вибору найбільш раціональної організації виробництва;

- Визначення витрат МР, необхідного для виконання певної роботи, виходячи зі сформованого організаційного і технічного рівня виробництва;

- Забезпечення максимальної економії МР (при обов'язковому дотриманні необхідної якості продукції і робіт) за рахунок використання сучасного обладнання та інструменту.

У процесі створення матеріальних благ людина впливає засобами праці на предмети праці. Вартісна оцінка сукупності засобів і предметів праці визначає - виробничі фонди.

Основні виробничі фонди - частина виробничих (ОсПФ) фондів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час, і переносить свою вартість на продукцію, що випускається по частинах.

Органами Державного Комітету з Статистикою встановлена ​​така класифікація ОсПФ по групах:

1. Будівлі;

2. Споруди;

3. Передавальні пристрої;

4. Машини та обладнання;

5. Транспортні засоби;

6. Інструмент;

7. Виробничий інвентар;

8. Господарський інвентар;

9. Робоча і продуктивна худоба;

10. Багаторічні насадження;

11. Капітальні витрати на поліпшення земель;

12. Інші основні фонди.

Співвідношення окремих груп ОсПФ представляє їх видову (виробничу) структуру.

Показники в системі норм поділяються на такі основні групи:

1. Нормативи ефективності суспільного виробництва. Вони визначають співвідношення результатів виробничої діяльності та витрачених на їх досягнення трудових і матеріальних ресурсів. Приватними показниками рівня ефективності використання окремих видів ресурсів є: продуктивність праці, фондовіддача та матеріалоємність виробництва.

2. Норми і нормативи витрат праці та заробітної плати (норми часу на вид продукції, норми виробітку, тарифні ставки, посадові оклади).

3. Норми і нормативи витрат МР, які визначають витрати МР в основному і допоміжному виробництві, на ремонт і експлуатацію основних фондів, у капітальному будівництві, встановлюють норми виробничих, збутових, товарних запасів сировини, матеріалів і палива.

4. Норми і нормативи використання виробничих потужностей і норми тривалості освоєння виробничих потужностей.

5. Нормативи питомих капітальних вкладень на одиницю вводяться потужностей, реконструкцію діючих або на приріст виробництва продукції.

6. Норми і нормативи використання обладнання.

7. Фінансові норми і нормативи. Визначають взаємовідносини з бюджетом, формування фонду оплати праці та інші сторони господарської діяльності підприємства.

8. Норми грошових витрат на виробництво (відрахування на цільові заходи, оплата послуг, обслуговування та ін.)

9. Соціально-економічні норми і нормативи. Містять розумні норми особистого споживання.

10. Норми і нормативи охорони навколишнього середовища.

На підприємстві система норм трансформується в нормативну базу самостійно ними розробляються довгострокових і короткострокових планів. Нормативна база повинна враховувати специфіку виробничих процесів на підприємстві, передбачати повне використання потужностей, застосування прогресивних науково обгрунтованих норм витрат праці, витрат МР, здійснення економічно доцільних замін матеріалів і виробів.

Норма витрати - суспільно необхідну кількість сировини, матеріалів, палива, енергії на виробництво одиниці продукції (роботи).

За своїм змістом норма витрати є плановою величиною. Її не можна ототожнювати з фактичними витратами ресурсів, що склалися при виробництві продукції на тому чи іншому підприємстві. Тому норма витрати - це не обліковий показник витрат ресурсів, а орієнтир на передовий вітчизняний і світовий досвід організації виробництва, досягнення науково-технічного прогресу в галузі раціонального використання сировини, матеріалів, палива і енергії. Норми витрати, що відображають суспільно необхідні витрати ресурсів, називають прогресивними.

Прогресивні норми повинні відповідати таким основним вимогам:

- Враховувати передовий виробничий досвід і його широке поширення при виробництві даного виду продукції;

- Орієнтувати на планомірне впровадження досягнень науки і техніки, постійне вдосконалення методів організації виробництва;

- Бути динамічними, встановлюватися на певний період часу і змінюватися відповідно з організаційними, технічними та економічними змінами умов виробництва;

- Бути технічно й економічно обгрунтованими, сприяти зниженню собівартості продукції, що випускається.

Класифікація норм витрати. За ступенем деталізації об'єкта нормування розрізняють:

1) Індивідуальні - норми витрат матеріальних ресурсів, коли як об'єкт нормування виступає конкретна одиниця продукції (робота) - технологічна операція, складальна одиниця, комплект і т.д.

Застосовуються для визначення потреби в МР підприємств (об'єднань), а так само для організації матеріально-технічного забезпечення робочих місць, дільниць, цехів.

2) Групові норми витрати МР на виробництво укрупненої одиниці однотипної продукції (роботи). Наприклад вантажного автомобіля, трактора, телевізора і т.п.

Залежать від структури виробництва і індивідуальних норм витрат. Застосовуються на верхніх рівнях планування матеріально-технічного забезпечення.

За ступенем укрупнення сировини і матеріалів розрізняють:

 1. Специфіковані норми витрат на одиницю продукції - (роботи) конкретних видів МР в асортименті за типорозмірами, маркам, профілів, складу і т.п.

Розробляється, як правило у формі індивідуальної норми витрати МР на технологічну операцію, деталь, готовий виріб. Призначені для визначення потреби в сировині та матеріалах в процесі формування договорів поставки, і т.п. У практиці планування і організації матеріально-технічного забезпечення не застосовуються.

2) Зведені норми витрат однорідних видів МР на виготовлення виробу або однотипної групи виробів. Можуть бути й індивідуальними та груповими. Визначаються підсумовуванням специфікованих норм витрат ресурсів входять в одну групу. Окрім сировини і матеріалів, що споживаються на підприємстві при виготовленні продукції, до складу групових зведених норм включається витрата МР на покупні комплектуючі вироби. Групові зведені норми визначаються як середньозважені індивідуальних зведених норм витрат. Зведені норми застосовуються для розрахунку річної потреби в МР.

За періодом дії норми витрат сировини і матеріалів у промисловості розрізняють:

1) Річні норми витрати (індивідуальні та групові) визначають середньорічну планову величину потреби в сировині і матеріалах на виробництво одиниці продукції. Можуть застосовуватися більш оперативні піврічні, квартальні, тижневі норми витрати МР.

Розглянемо основні методи нормування матеріальних ресурсів.

Розрахунково-аналітичний метод розробки індивідуальних норм витрат сировини і матеріалів передбачає поелементне визначення витрат МР, що входять до складу норми, за даними проектної, конструкторської, технологічної та іншої технічної документації.

Досвідчений метод розробки індивідуальних норм витрат сировини і матеріалів заснований на безпосередніх замірах витрати МР і обсягів виробленої продукції в лабораторних або виробничих умовах.

Звітно-статистичний метод полягає у визначенні середньостатистичної величини фактичних витрат матеріальних ресурсів на виробництво одиниці продукції (роботи) на базі звітних даних за минулі роки. Для розрахунку зазвичай використовуються дані бухгалтерського і складського обліку [8].

Норми є важливою умовою раціонального використання ресурсів, а так само знаряддям ефективного впливу на економію МР. Як вже зазначалося - основним принципом наукового нормування МР є прогресивність норм, які виступають важливою умовою безупинного зниження суспільно необхідних витрат на виробництво продукції.

Базою для розробки прогресивних норм служать:

- Передова техніка;

- Маловідходних технологій;

- Досконала організація виробництва і праці.

Прогресивні норми витрати МР впливають на вдосконалення матеріально-технічних умов виробництва. Це досягається заміною застарілої техніки, впровадженням нових технологічних процесів, вдосконаленням організації виробництва і матеріально-технічного постачання. Результатом впровадження даних норм у виробництво має виражатися в конкретній економії МР, у прирості випуску продукції і зниження її собівартості [2].

Таким чином:

1. Ефективне використання МР, зниження норм їх витрати забезпечує можливість додаткового випуску продукції. Тобто, зменшення витрати сировини й матеріалів на одиницю продукції (або на одиницю виконуваної роботи) дозволяє при незмінній кількості засобів виробництва випустити більшу кількість кінцевої продукції (це особливо помітно в умовах серійного і масового виробництв).

2. Зменшення витрати основних і допоміжних матеріалів на одиницю випущеної продукції дозволяє так само знизити витрата електроенергії, інструмента і допоміжних матеріалів (використовуваних при обслуговуванні й експлуатації обладнання) на одиницю продукції, що випускається. Тобто, у сукупності загальне зниження витрати МР на одиницю випущеної продукції (виконуваної роботи) впливає на величину собівартості продукції.

3. Через собівартість продукції зниження норм витрат МР, позитивно впливає на показники виробничо-господарської діяльності промислових підприємств (прибуток від реалізації продукції, рентабельність виробництва).

Основні функції нормування на підприємстві:

- Розробка специфікованих і зведених норм витрат МР на нову продукцію;

- Внесення змін і перегляд чинних норм витрати по коректувань конструкторської та технологічної документації;

- Доведення до відділів і цехів підприємства діючих норм витрати і контроль їх виконання;

- Аналіз фактичних витрат МР за звітний період та підготовка статистичної звітності про виконання норм витрат;

- Розробка плану організаційно-технічних заходів щодо економії МР, організація його реалізації та контролю за виконанням.

Організація нормування на підприємстві покладається на бюро (групу, сектор, відділ) матеріальних нормативів, в залежності від розміру підприємства, типу виробництва і рівня автоматизації використовуються різні схеми організації нормування. Тобто на підприємствах з дрібносерійним або серійним виробництвом і незначною номенклатурою споживаної сировини і матеріалів, функції нормування зможе виконувати централізоване бюро матеріальних нормативів у взаємодії зі службами управління.

При великосерійному виробництві з широкою номенклатурою використовуваного сировини і матеріалів, доцільніше застосовувати децентралізовану схему організації нормування, таким чином, в цьому випадку не буде потрібно збільшення числа працівників, що спеціалізуються виключно на функціях нормування.

Шляхи вдосконалення системи нормування витрат МР можна визначити за такими чинниками.

Фактор вдосконалення методології розрахунку норм витрат МР включає:

1. Удосконалення методів розрахунку норм витрат МР.

2. Розробка типових методик розрахунку норм витрат.

3. Встановлення раціональних характерних вимірників норм витрати.

4. Максимальне охоплення об'єктів нормування (підприємств) нормами.

5. Удосконалення методів прогнозування норм витрати.

6. Встановлення оптимальних строків оновлення норм витрати МР.

Фактор поліпшення організації процесу нормування витрат МР включає:

1. Удосконалення структури загальнодержавної системи матеріальних норм і нормативів.

2. Удосконалення структури служб нормування на підприємствах.

3. Упорядкування процесу формування норм на різних рівнях управління виробництвом.

4. Удосконалення організаційних засад розробки норм витрати.

5. Вибір оптимальних варіантів ступеня централізації процесу нормування на підприємстві.

6. Удосконалення контролю за нормами витрати.

7. Ліквідація дублювання при розрахунку норм.

8. Регламентація процесу затвердження норм витрат МР.

Фактор вдосконалення оціночних показників використання МР включає:

1. Удосконалення процесу розрахунку оціночних показників по різних об'єктах нормування.

2. Удосконалення методів розрахунку показників.

3. Вибір раціональних варіантів вихідних даних для розрахунку показників.

4. Удосконалення процесу встановлення директивних показників використання матеріальних ресурсів.

Раціональне поєднання цих чинників на кожному окремому підприємстві дозволяє планомірно знижувати матеріаломісткість продукції, що випускається, скорочувати використовувані і невикористовувані технологічні відходи, знижувати собівартість продукції, що випускається [4].

Висновок

Виробничі запаси становлять значну частину вартості майна підприємства. Витрати матеріальних ресурсів у деяких галузях доходять до 90% і більше в собівартості продукції. Тому посилення контролю за станом виробничих запасів і раціональним їх використанням робить істотний вплив на рентабельність підприємства та його фінансове становище.

Основним напрямком підвищення ефективності використання виробничих запасів є впровадження ресурсозберігаючих, маловідходних і безвідходних технологій.

Раціональне використання виробничих запасів неможливо без правильної організації їх бухгалтерського обліку. Дані бухгалтерського обліку дозволяють визначити величину відхилень фактичних витрат матеріалів від нормативного і з'ясувати причини цього [11].

Дана робота присвячена бухгалтерського обліку витрати матеріально-виробничих запасів. У процесі її написання були виконані цілі, поставлені перед нами на початку роботи, і завдання, які повинен виконувати бухгалтерський облік матеріально запасів для підприємств, що здійснюють господарську діяльність.

У роботі було описано методику ведення бухгалтерського обліку матеріальних запасів відповідно до затверджених положень і нормативними актами. Були наведені рахунки, за допомогою яких ведеться облік цих операцій.

Виробничі запаси (сировина, матеріали, паливо тощо), будучи предметами праці, забезпечують разом із засобами праці і робочої сили виробничий процес підприємства, в якому вони використовуються одноразово. Собівартість їх повністю передається на знов створений продукт.

У процесі виробництва матеріали використовуються різному. Одні з них повністю споживаються у виробничому процесі (сировина і матеріали), інші - змінюють тільки свою форму (змащувальні матеріали, фарби), треті - входять у вироби без будь-яких зовнішніх змін (запасні частини), четверті - тільки сприяють виготовленню виробів.

До виробничих запасів належать:

 • сировину і основні матеріали;

 • допоміжні матеріали;

 • покупні напівфабрикати;

 • поворотні відходи;

 • паливо;

 • тара і тарні матеріали;

 • запасні частини.

Так само в даній роботі були розглянуті види оцінки матеріально-виробничих запасів, відповідно до ПБО 5 / 01 оцінка проводиться організацією одним з таких методів:

 • за собівартістю кожної одиниці;

 • по середній собівартості;

 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (метод ФІФО);

 • за собівартістю останніх за часом придбання матеріально-виробничих запасів (метод ЛІФО) (цей метод буде відмінено 01.01.2008 р.).

Наведена в роботі методика ведення бухгалтерського обліку витрат матеріально-виробничих запасів є повною та конкретизованої, що дозволяє організувати чітке управління і контроль за їх обліком.

За своїм економічним змістом цей розділ для підприємств побічно характеризує кінцевий фінансовий результат роботи підприємства, виконання своїх зобов'язань перед споживачами, ступінь участі в задоволенні потреб ринку. Процес реалізації завершує кругообіг господарських засобів підприємства, що дозволяє йому виконувати зобов'язання перед державним бюджетом, банком по позиках, робітниками і службовцями, постачальниками і відшкодовувати виробничі витрати. Невиконання плану реалізації викликає уповільнення оборотності оборотних коштів, штрафи за невиконання договірних зобов'язань перед покупцями, затримує платежі, погіршує фінансовий стан підприємства.

Тому в системі організації бухгалтерського обліку на підприємствах особливе місце займає облік матеріально-виробничих запасів, в завдання якого входять:

 • систематичний контроль за випуском продукції, станом її запасів і збереженням на складах, обсягом виконаних робіт і послуг;

 • своєчасне і правильне документальне оформлення відвантаженої і відпущеної продукції (робіт, послуг), чітка організація розрахунків з покупцями;

 • контроль за виконанням плану договорів-поставок за обсягом та асортиментом реалізованої продукції (робіт, послуг);

 • своєчасний і точний розрахунок сум, отриманих за реалізовану продукцію (роботи, послуги), фактичних витрат на їх виробництво і збут, розрахунок сум прибутку.

Успішне виконання цих завдань залежить від ритмічності роботи підприємства, правильної організації збуту та складського господарства, своєчасності документального оформлення господарських операцій [9].

Список використаних джерел

 1. Андросов, А. М. Бухгалтерський облік та звітність в Росії: практичне керівництво з документами і коментарями / А. М. Андросов - М.: Менатеп-Інформ, 2002 р.

 2. Ануф, В. Є. Облік формування фінансового результату і розподілу прибутку організації / В. Є. Ануф / / Бухгалтерський облік, - 2007 р. - № 10

 3. Безруких, П. С. Бухгалтерський облік / П. С. Безруких, В. Б. Івашкевич, М. П. Кондраков. - М.: Бухгалтерський облік, 2006 р.

 4. Глушков, І. Є. Бухгалтерський облік на сучасному підприємстві / І. Є. Глушков - Новосибірськ: Екор, 2003 р.

 5. Жуков, В. М. Облік операцій з придбання та заготовлению матеріально-виробничих запасів / В. М. Жуков / / Бухгалтерський облік, - 2006 р. - № 5

 6. Захар'їн, В. Р. Облік матеріалів / В. Р. Захар'їн - М.: Дис, 2002 р.

 7. Керімов, В. Е. Бухгалтерський облік на виробничих підприємствах / В. Е. Керімов - М.: Дашков і К, 2004 р.

 8. Козлова, Є. П. Облік і розподіл матеріалів, що витрачаються на виробництво / Є. П. Козлова / / Главбух, - 2004 р. - № 7

 9. Козлова, Є. П. Бухгалтерський облік в організаціях / Є. П. Козлова - М.: Фінанси і статистика, 2003 р.

 10. Кондраков, Н. П. Бухгалтерський облік / Н. П. Кондраков - М.: Менатеп - Інформ, 2006 р.

 11. Ніконов, А. А. Актуальні питання вибуття матеріалів / А. А. Ніконов / / Головбух, - 2005 р. - № 9

 12. Палій, В. Ф. Фінансовий облік: Навчальний посібник / В. Ф. Палій, В. В. Палій - М.: ІД ФБК-ПРЕС, 2005 р.

 13. План рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності об'єднань, підприємств і організацій: Інструкції щодо його застосування. - М., 2006 р.

 14. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 29.07.1998 р. № 34н

 15. Російська федерація. Закони. Закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 р. N 129 - ФЗ. - М.: Профиздат, 2006 р.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
159.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Бухгалтерський фінансовий облік матеріалів
Облік матеріалів витрат і калькулювання собівартості
Бухгалтерський облік витрат на виробництво
Бухгалтерський облік інших доходів і витрат
Бухгалтерський і податковий облік витрат обігу
Бухгалтерський облік витрат на продаж в торгівлі
Бухгалтерський облік і аудит витрат на оплату праці в торгівлі
Бухгалтерський управлінський облік витрат і виходу продукції тваринництва
Бухгалтерський облік і аудит витрат на оплату праці в торговельній орган 2
© Усі права захищені
написати до нас