Бухгалтерський облік амортизації основних засобів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Тульський державний університет

Кафедра "Фінанси і менеджмент"

Курсова робота на тему:

"Бухгалтерський облік амортизації основних засобів"

Виконала: ст. гр. 720631

Жигулі Н. С.

Перевірила: Калачова Т. І.

Тула 2006

Зміст

Введення

Глава 1. Облік основних засобів та їх зносу

  1. Поняття основних засобів та їх облік на підприємстві

1.2 Амортизація основних засобів

1.3 Облікова політика з метою бухгалтерського обліку основних засобів

Глава 2. Організація обліку основних засобів на ВАТ АК "Туламашзавод"

2.1 Загальні положення, мета, види діяльності, облікова політика підприємства

2.2 Документообіг основних засобів на підприємстві

2.3 Бухгалтерський метод нарахування амортизації на підприємстві

Глава 3. Інші способи нарахування амортизації основних засобів на основі даних ВАТ АК "Туламашзавод"

3.1 Спосіб зменшуваного залишку

3.2. Спосіб списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання

3.3 Вплив методів нарахування амортизації на податок на майно

Висновок

Список використаної літератури

Додаток

Введення

Темою даної курсової роботи є облік амортизації ОЗ і методи її нарахування в умовах ринку.

Будь-яке виробниче об'єднання має ОС. За всіма ОС підприємство виробляє амортизаційні відрахування. У цій роботі в першому розділі розглядаються питання, пов'язані з поняттям амортизації, її видами та обліком амортизації на підприємстві та розрахунком амортизаційних відрахувань. У другому розділі курсової роботи пропонується на розгляд кілька методик нарахування амортизаційних відрахувань: лінійний спосіб; спосіб зменшуваного залишку; спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання; спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт). Для кожної методики нарахування амортизації наводяться конкретні приклади. Особливу увагу приділено прискореного методу нарахування амортизації.

У цій роботі розглядаються і пояснюються переваги та недоліки різних методів нарахування амортизації.

Глава 1. Облік основних засобів та їх зносу

 1. Поняття основних засобів та їх облік на підприємстві

До основних засобів відносяться: будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя, (п. 5 ст. 1 ПБУ 6 / 01) .

У складі основних засобів враховуються також: капітальні вкладення на докорінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи), капітальні вкладення в орендовані об'єкти основних засобів, земельні ділянки, об'єкти землекористування (вода, надра та інші природні ресурси). Положення ПБУ 6 / 01 не поширюються (п. 3 ст. 1 ПБУ 6 / 01) на машини, обладнання та інші аналогічні предмети, які значаться як готові вироби на складах організації-виробника, як товари - на складах організацій, що здійснюють торговельну діяльність; на предмети, здані в монтаж або підлягають монтажу, що знаходяться в дорозі; на капітальні та фінансові вкладення. Для прийняття до бухгалтерського обліку активів в якості основних засобів необхідно одноразове виконання наступних умов:

- Використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації;

- Використання протягом тривалого часу, тобто терміну корисного використання тривалістю понад 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;

- Організацією не передбачається подальший перепродаж цих активів;

- Здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

По об'єктах основних засобів організацій проводиться нарахування зносу в кінці звітного року за встановленими нормами амортизаційних відрахувань. Рух сум зносу по вказаних об'єктах враховується на окремому позабалансовому рахунку.

Облік ОЗ ведеться на рахунку 01 "Основні засоби", а на окремих субрахунках - облік ОЗ, що знаходяться в експлуатації, в запасі, на консервації або переданих в звичайну (виробничу) оренду.

Таким чином, незважаючи на те, що в ПБО 6 / 01 мова йде про амортизацію, його також слід мати на увазі при вирішенні питання про класифікацію об'єктів в якості основних засобів, оскільки саме так називаються перераховані в зазначеному пункті об'єкти. Однак якщо в пункті 17 ПБО 6 / 01 йдеться про об'єкти основних засобів, то повинно трактуватись, що перераховані об'єкти задовольняють критеріям, викладеним у параграфі 4 ПБУ 6 / 01. Передбачається, зокрема, що вони здатні приносити економічні вигоди (дохід) у майбутньому. Отже, виникає закономірне питання: якщо об'єкти (наприклад, житловий фонд чи засоби праці некомерційних організацій) відповідають критеріям визнання основних засобів і мають тривалий строк корисного використання, тобто період, протягом якого використання об'єкта основних засобів приносить дохід організації), чому по них не повинна нараховуватися амортизація? Погашення вартості об'єктів основних засобів є реалізація принципу відповідності доходів і витрат, відповідно до якого витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки, в тому числі з урахуванням зв'язку між зробленими витратами та надходженнями.

Облік основних засобів стосовно Податкового кодексу

Відповідно до Податкового кодексу, під основним засобом розуміється частина майна з терміном корисного використання, що перевищує 12 місяців, що використовується в якості засобів праці для виробництва та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) або для управління організацією. Зі складу майна, що амортизується виключені основні засоби безоплатно отримані; законсервовані на строк понад 3 місяці, перебувають на реконструкції і модернізації більше 2 місяців. У пункті 2 статті 256 НК РФ дано цілий перелік тих видів майна, які не можуть вважатися амортизируемим. Це земля, об'єкти природокористування (вода, надра і т. д.), матеріально-виробничі запаси, товари, цінні папери та фінансові інструменти термінових угод (у тому числі форвардні, ф'ючерсні контракти, опціони).

Особливу увагу приділено некомерційним організаціям. До складу їхнього майна, що амортизується включаються тільки ті основні засоби та нематеріальні активи, які закуплені за кошти, отримані від підприємницької діяльності, і використовуються для її здійснення. Крім цього до амортизується майну не відносяться:

а) майно бюджетних організації;

б) майно, придбане на бюджетні асигнування (амортизація не нараховується на частину його вартості, рівну цим коштам);

в) майно, отримане в рамках цільового фінансування;

г) об'єкти сільськогосподарського призначення, збудовані за рахунок бюджетних коштів;

д) об'єкти зовнішнього благоустрою (об'єкти лісового та дорожнього господарства, спеціалізовані споруди судноплавної обстановки);

е) продуктивна худоба, буйволи, воли, які (за винятком робочої худоби);

ж) придбані друковані видання, твори мистецтва;

з) основні засоби та нематеріальні активи, безоплатно отримані атомними станціями в рамках міжнародних договорів з Росією для підвищення їх безпеки.

І, нарешті, не вважається амортизируемим майно, первісна вартість якого менше 10 000 руб. або дорівнює цій сумі. Витрати на купівлю або створення такого майна повністю включають в матеріальні витрати в міру того, як об'єкт вводять в експлуатацію.

Практично, якщо порівняти два основоположних документу в сфері ведення бухгалтерського та податкового обліку, то і ПБУ 6 / 01 і глава 25 НК РФ в поняття "об'єкти, на які нараховується амортизація", вкладається однаковий зміст.

Визначення терміну корисного використання об'єкта ОЗ.

Амортизується майно розподіляється по амортизаційних групах відповідно до терміну його корисного використання, протягом якого об'єкт основних засобів служить для виконання цілей діяльності організації. Строк корисного використання визначається платником податків самостійно. Він визначається на дату введення в експлуатацію об'єкта амортизується майна з урахуванням його приналежності до амортизаційної групі і класифікації основного засобу, що визначається Урядом Російської Федерації. Пунктом 3 статті 258 НК РФ встановлено десять амортизаційних груп. На підставі цих груп встановлюється певний діапазон строків. Платник податків має право сам визначати конкретний строк корисного використання основного засобу в межах даного діапазону.

Для тих видів основних засобів, які не вказівок в амортизаційних групах, строк корисного використання встановлюється платником податку самостійно відповідно до технічних умов та рекомендаціями організацій-виробників (п. 5 ст. 258 НК РФ). З 1 січня 2002 року для цілей податкового обліку використовується Класифікація основних засобів, що включаються в амортизаційні групи (затверджено постановою Уряду РФ від 1 січня 2002 р. N 1 "Про Класифікації основних засобів, що включаються в амортизаційні групи").

Якщо порівняти терміни, встановлені раніше Єдиними нормами амортизаційних відрахувань, затвердженими постановою Ради Міністрів СРСР від 22 жовтня 1990 р. N 1072, та строки на підставі класифікації, то можна помітити наступне: строки корисного використання основних засобів в амортизаційних групах значно зменшені.

Це дозволяє платникам податків набагато швидше відшкодовувати кошти, вкладені в придбання основних засобів.

 1. Амортизація основних засобів

У процесі експлуатації ОЗ втрачають свої технічні властивості і якості, тобто зношуються. Будь-які об'єкти, що входять до складу ОС, крім землі, піддані фізичному і моральному зносу, тобто під впливом фізичних сил, технічних та економічних факторів вони поступово втрачають свої властивості і робляться непридатними. Це означає, що вони не можуть виконувати свої функції.

На темпи фізичного зносу впливають такі фактори:

 • умови експлуатації та зберігання ОС;

 • інтенсивність використання - ступінь завантаження, режими та особливості технологічних процесів;

 • ступінь захисту від впливу зовнішнього середовища;

 • якість обладнання;

 • кваліфікованість персоналу.

Фізичний знос можна частково відновити, зробивши ремонт, реконструюючи і модернізуючи ОС. Проте з часом витрати на ремонт не окупаються, стають марними.

Моральний знос виявляється інакше, ніж фізичний. Основні фонди по своїй конструкції, продуктивності, витратам на обслуговування та експлуатацію відстають від своїх новітніх аналогів. Головне в тому, що вони не здатні випускати продукцію такої якості, яку можна випускати на більш сучасній техніці. Отже, періодично виникає необхідність заміняти основні фонди, насамперед їхню активну частину, новими, більш сучасними екземплярами.

Вартість об'єктів ОЗ погашається за допомогою нарахування амортизації. Амортизація - це економічний механізм поступового переносу вартості основних фондів на готовий продукт та накопичення грошового фонду для заміни зношених примірників. Процес накопичення амортизаційного фонду відображається на рахунку 02 ("Знос ОС").

Амортизація представляє собою поступове погашення вартості об'єкта, придбаного за рахунок тимчасово вільних оборотних коштів. Якщо ж витрат на придбання основного засобу в організації не було (об'єкт отримано безоплатно, за договором дарування тощо) або його придбання було забезпечено відповідним джерелом фінансування (бюджетні асигнування, цільові внески і т. п.), по цьому об'єкту амортизація нараховуватися не повинна.

Проте в даному випадку необхідно відзначити, що якщо організація додатково сплатила будь-які витрати, пов'язані з об'єктом, що надійшли безоплатно, за договором дарування, придбаному за рахунок цільового фінансування, то на вартість цього об'єкта в частині, сформованої за рахунок власних витрат організації, амортизація нараховується у загальновстановленому порядку.

Нарахування амортизації ОЗ проводиться з урахуванням наступних чинників - вартості, яка амортизується, терміну корисного використання кожного виду ОС і способу нарахування амортизації.

Амортизується вартістю, як правило, є первісна (або відновна) вартість об'єкта ОЗ.

Згідно Главі 25 НК РФ, амортизується майно об'єднується в наступні амортизаційні групи:

I група - все недовговічне майно зі строком корисного використання від 1 року до 2 років включно;

II група - майно зі строком корисного використання понад 2 років до 3 років включно;

III група - майно зі строком корисного використання понад 3 років до 5 років включно;

IV група - майно зі строком корисного використання понад 5 років до 7 років включно;

V група - майно зі строком корисного використання понад 7 років до 10 років включно;

VI група - майно зі строком корисного використання понад 10 років до 15 років включно;

VII група - майно зі строком корисного використання понад 15 років до 20 років включно;

VIII група - майно зі строком корисного використання понад 20 років до 25 років включно;

IX група - майно зі строком корисного використання понад 25 років до 30 років включно;

X група - майно зі строком корисного використання понад 30 років.

Класифікація ОС, що включаються в амортизаційні групи, визначається Урядом Російської Федерації.

Для тих видів ОС, які не вказані в амортизаційних групах, строк корисного використання встановлюється платником податку згідно з технічними умовами та рекомендаціями організацій - виробників.

З введенням ПБУ 6 / 01 організація визначає строк корисного використання виходячи з:

 • очікуваного терміну використання об'єкта з урахуванням його продуктивності і потужності;

 • очікуваного фізичного зносу, залежить від режиму експлуатації, природних умов і впливу агресивного середовища, а також системи планово-попереджувальних ремонтів усіх видів;

 • нормативно-правових та інших обмежень терміну використання об'єкта (наприклад, використання об'єкта за договором оренди).

Протягом терміну корисного використання об'єкта ОЗ нарахування амортизаційних відрахувань не припиняється, крім випадків переведення його за рішенням керівника організації на консервацію на термін більше 3-х місяців, а також у період відновлення об'єкта, тривалість якого перевищує 12 місяців.

Нарахування амортизаційних відрахувань по об'єкту ОС починається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем прийняття цього об'єкта до бухгалтерського обліку і виробляється до повного погашення вартості цього об'єкта або списання його з бух. обліку.

На практиці суму амортизації за звітний місяць визначають наступним чином: до суми амортизації, нарахованої минулого місяця, додають суму амортизації зі вартості надійшли ОС за минулий місяць і віднімають суму амортизації зі вартості ОЗ, які вибули в минулому місяці.

Нарахування амортизаційних відрахувань по об'єкту ОС припиняється з 1-го числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості цього об'єкта або списання його з бух. обліку.

Чи не закінчені об'єкти будівництва (не оформлених актами приймання), але фактично експлуатованим. За таких об'єктів знос нараховують у загальному порядку: з першого числа місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію. Підставою для нарахування зносу є довідка про вартість цих об'єктів (їх частин) за даними обліку капітальних вкладень.

При оформленні актами про приймання введення в дію цих об'єктів і зарахування їх до складу ОС раніше нараховану суму уточнюють.

Випадки, коли знос не нараховується.

 • Не підлягають амортизації земля і інші об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси), а також матеріально - виробничі запаси, товари, об'єкти незавершеного капітального будівництва, цінні папери, фінансові інструменти термінових угод (у тому числі форвардні, ф'ючерсні контракти, опціонні контракти ).

 • Майно бюджетних організацій, за винятком майна, придбаного у зв'язку із здійсненням підприємницької діяльності і використовується для здійснення такої діяльності;

 • Майно некомерційних організацій, отримане в якості цільових надходжень або придбане за рахунок коштів цільових надходжень і використовується для здійснення некомерційної діяльності;

 • Майно, придбане (створене) з використанням бюджетних коштів цільового фінансування. Зазначена норма не застосовується щодо майна, отриманого платником податку при приватизації;

 • Об'єкти зовнішнього благоустрою (об'єкти лісового господарства, об'єкти дорожнього господарства, спорудження яких здійснювалось із залученням джерел бюджетного або іншого аналогічного цільового фінансування, спеціалізовані споруди судноплавної обстановки) та інші аналогічні об'єкти;

 • Продуктивна худоба, буйволи, воли, яки, олені, інші одомашнені дикі тварини (за винятком робочої худоби);

 • Придбані видання (книги, брошури та інші подібні об'єкти), твори мистецтва. При цьому вартість придбаних видань та інших подібних об'єктів, за винятком творів мистецтва, включається до складу інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією, в повній сумі у момент придбання зазначених об'єктів;

Організація може застосовувати такі способи нарахування амортизації :

 • лінійний;

 • зменшуваного залишку;

 • списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання;

 • списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

Застосування організацією певного способу нарахування амортизації проводиться за групами об'єктів ОЗ протягом всього терміну їх корисного використання.

Лінійний спосіб, який полягає в рівномірному нарахуванні амортизації протягом строку корисного використання об'єкта. При цьому способі амортизація нараховується виходячи з первісної вартості об'єкта ОЗ і норми амортизації, обчисленої від строку корисного використання цього об'єкта. В організаціях з сезонним характером робіт амортизація ОЗ нараховується з використанням даного способу, але тільки протягом місяців фактичної роботи сезонної організації в звітному році.

Платник податків застосовує лінійний метод нарахування амортизації до будівель, споруд, передавальним пристроям, які входять у VIII - X амортизаційні групи, незалежно від строків введення в експлуатацію цих об'єктів.

До решти ОС платник податків має право застосовувати один із методів, зазначених вище.

При застосуванні лінійного методу сума нарахованої за один місяць амортизації відносно об'єкта амортизується майна визначається як добуток його первісної (відновної) вартості і норми амортизації, певної для даного об'єкта.

При застосуванні лінійного методу норма амортизації по кожному об'єкту амортизується майна визначається за формулою:

K = (1 / n) * 100%,

де K - норма амортизації у відсотках до первісної (відновної) вартості об'єкта амортизується майна;

n - термін корисного використання цього об'єкта амортизується майна, виражений у місяцях (роках).

При використанні способу зменшуваного залишку річна сума нарахованої амортизації визначається виходячи із залишкової вартості об'єкта ОЗ, що приймається на початок кожного звітного року, і норми амортизації, обчисленої при постановці на облік даного об'єкта виходячи з терміну його корисного використання і коефіцієнта прискорення, що встановлюється законодавством РФ.

Згідно Главі 25 НК РФ, у відношенні амортизованих основних засобів, що використовуються для роботи в умовах агресивного середовища і (або) підвищеної змінності, до основної норми амортизації платник податків має право застосовувати спеціальний коефіцієнт, але не вище 2. Для амортизованих основних засобів, які є предметом договору фінансової оренди (договору лізингу), до основної норми амортизації платник податків має право застосовувати спеціальний коефіцієнт, але не вище 3.

Ці положення не поширюються на основні засоби, що відносяться до I, II і III амортизаційних групах, у разі, якщо амортизація за даними ОЗ нараховується нелінійним методом. До роботи в агресивному середовищі прирівнюється також перебування ОС в контакті з вибухопожежонебезпечних, токсичною чи іншої агресивної технологічним середовищем, яка може послужити причиною (джерелом) ініціювання аварійної ситуації.

По легкових автомобілях і пасажирським мікроавтобусів, які мають початкову вартість відповідно понад 300 тисяч рублів і 400 тисяч рублів, основна норма амортизації застосовується зі спеціальним коефіцієнтом 0,5.

Допускається нарахування амортизації за нормами амортизації нижче встановлених за рішенням керівника організації, закріпленому в обліковій політиці для цілей оподаткування. Використання знижених норм амортизації допускається тільки з початку податкового періоду і протягом усього податкового періоду.

Спосіб списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання, при якому нарахування амортизації проводиться виходячи з первісної вартості об'єкта і річної співвідношення, де в чисельнику - число років, що залишилися до кінця терміну служби об'єкта, а в знаменнику - сума чисел років терміну служби об'єкта

Поряд з наведеними способами організація може по окремих об'єктах ОС застосовувати спосіб нарахування амортизації в залежності від обсягу випуску продукції чи робіт (пропорційно обсягу продукції).

При цьому щорічна сума амортизації визначається шляхом множення відсотка, обчисленого при постановці на облік даного об'єкта як відношення його первісної вартості до передбачуваного обсягу випуску продукції або робіт за термін його корисного використання на показник фактично виконаного обсягу продукції або робіт за даний звітний період.

Якщо організація протягом будь-якого календарного місяця була заснована, ліквідована, реорганізована або інакше перетворена таким чином, що відповідно до статті 55 цього Кодексу податковий період для неї починається або закінчується до закінчення календарного місяця, то амортизація нараховується з урахуванням таких особливостей:

1) амортизація не нараховується ліквідованої організацією з 1-го числа того місяця, в якому завершено ліквідацію, а реорганізується організацією - з 1-го числа того місяця, в якому в установленому порядку завершено реорганізацію;

2) амортизація нараховується засновуваної, що утворюється в результаті реорганізації організацією - з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено її державна реєстрація.

Зменшення амортизації проводиться в результаті вибуття ОС з різних причин.

 1. Облікова політика з метою бухгалтерського обліку основних засобів

У даному розділі наказу про облікову політику підприємства насамперед має встановити, яким методом воно нараховує амортизацію основних засобів. Для цілей бухгалтерського обліку підприємству необхідно керуватися пунктом 18 ПБО 6 / 01, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 30 березня 2001 р. № 26н, в якому передбачається чотири способи амортизації основних засобів: лінійний, зменшуваного залишку, списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання , списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

Підприємство може передбачити в обліковій політиці відразу кілька способів нарахування амортизації. Однак для цілей бухгалтерського обліку необхідно по одній і тій же групі основних засобів використовувати тільки один спосіб.

Амортизацію починають нараховувати з 1-го числа того місяця, який слідує за місяцем введення основного засобу в експлуатацію. Нараховується амортизація протягом усього терміну використання об'єкта. Термін же всього використання кожного об'єкта підприємство встановлює самостійно (п. 20 ПБУ 6 / 01). Крім того, підприємство має вказати в обліковій політиці, чи буде воно проводити переоцінку своїх основних засобів. Наприклад, підприємство має вказати, що переоцінювати майно потрібно станом на початок року. При цьому (на підставі п. 15 ПБУ 6 / 01), якщо підприємство прийняло рішення про переоцінку які-небудь основних засобів, то в подальшому це доведеться робити регулярно.

Глава 2. Організація обліку основних засобів на ВАТ АК "Туламашзавод"

 1. Загальні положення, мета, види діяльності, облікова політика підприємства

1.1 Відкрите акціонерне товариство "Акціонерна Компанія" Туламашзавод ", надалі іменоване" Товариство ", створено відповідно до Указу Президента РФ" Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств, добровільних об'єднань державних підприємств в акціонерні товариства "від 1 липня 1992 року № 721 Товариство є правонаступником державного підприємства "Туламашзавод". Правовою основою діяльності Товариства є Цивільний кодекс Російської Федерації, чинне законодавство, цей Статут.

1.2 Повне найменування Товариства російською мовою - Відкрите акціонерне товариство "Акціонерна Компанія" Туламашзавод ",

Скорочене фірмове найменування Товариства російською мовою - ВАТ "АК" Туламашзавод "

Скорочене фірмове найменування Товариства на англійській мові - JSC "Tulamashzavod".

1.3. Місцезнаходження Товариства: 300002, Росія, г.Тула, вул. Мосіна, 2.

Поштова адреса Товариства: 300002, Росія, г.Тула, вул. Мосіна, 2.

1 4 Основний метою діяльності Товариства є отримання прибутку.

1.5. Основними видами діяльності Товариства є:

- Розробка, виробництво, модернізація, ремонт систем озброєння і військової техніки.

- Виконання робіт за державним оборонним замовленням та участь в оборонному замовленні:

- Проведення робіт, пов'язаних із здійсненням заходів та (або) наданням послуг із захисту державної таємниці;

- Здійснення робіт (надання послуг), пов'язаних з використанням відомостей, що становлять державну таємницю;

- Виробництво продукції виробничо-технічного призначення;

- Виробництво товарів народного споживання;

- Будівельні, монтажні, пуско-налагоджувальні та оздоблювальні роботи:

- Надання послуг складського господарства,

- Видобуток твердих корисних копалин відкритим способом;

- Охотохозяйственной діяльність;

- Торгова, торгово-посередницька, закупівельна, збутова;

- Проведення різних видів ремонтних робіт;

- Проектна, науково-дослідна діяльність, проведення технічних, техніко-економічних та інших експертиз і консультацій;

- Видавнича та поліграфічна діяльність;

- Підготовка і перепідготовка кадрів;

- Викладацька діяльність;

- Експортно-імпортні операції та інша зовнішньоекономічна діяльність відповідно до чинного законодавства;

- Інформаційне обслуговування;

- Надання правових послуг;

- Маркетингова і рекламна діяльність;

- Здійснення іншої діяльності, не забороненої законодавством Російської Федерації.

1.6 Товариство має цивільні права і несе обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законодавством.

1.7. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається федеральними законами, Товариство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

Облікова політика ВАТ АК "Туламашзавод". Облік і звітність, розподіл прибутку і збитків.

14.1. Товариство зобов'язане вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому чинним законодавством.

14.2. Облікова політика, організація документообігу в Товаристві, в його філіях і представництвах встановлюється наказом Генерального директора Товариства.

14.3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня.

14.4. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне подання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, що представляються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації, несе Генеральний директор Товариства відповідно до чинного законодавства .

14.5. Достовірність даних, що містяться в річному звіті Товариства, річної бухгалтерської звітності, повинна бути підтверджена ревізійною комісією Товариства та аудитором.

14.6-Річний звіт Товариства підлягає попередньому затвердженню Радою: директорів Товариства не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів.

14.7. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 5 відсотків статутного капіталу

Облікова політика для цілей оподаткування.

1. Визнавати реалізацію з метою обчислення ПДВ відповідно с.п.1 ст. 167 НК РФ у міру надходження грошових коштів.

2. Порядок розрахунку ПДВ, сплачених постачальникам матеріальних ресурсів, використаних при виробництві продукції на експорт, для його відшкодування при підтвердженні реального експорту наведено у додатку № 1.

3. Для обліку доходів і витрат з метою обчислення податку на прибуток застосовувати метод нарахування згідно зі статтею 272 НК РФ.

4. Списання собівартості сировини і матеріалів, використовуваних при виробництві, покупних товарів і цінних паперів при їх реалізації та іншому вибутті здійснювати за методом ФІФО у відповідності зі статтями 254, 268, 280 НК РФ.

5. Первісну (відновлювальну) вартість амортизаційного майна погашати лінійним методом, виходячи з норм, обчислених на підставі термінів корисного використання, відповідно до ст.259НКРФ.

6. Податковий облік вести відповідно до статей 313 - 333 НК РФ у регістрах бухгалтерського; обліку, доповнивши їх реквізитами та інформацією для визначення податкової бази відповідно до вимог Глави 25 НК РФ. Вести самостійні зведені регістри податкового обліку для розрахунку податкової бази. Форми регістрів і порядок відображення в них даних податкового обліку наведені у додатку № 2.

7. Обчислювати щомісячно авансові платежі з податку на прибуток, виходячи з розміру квартального авансового платежу за попередній звітний період (квартал) та ставки податку відповідно до порядку, викладеним у ст.286 НК РФ.

8. Для розрахунку сум податку на прибуток, що підлягають сплаті за відокремленим підрозділам, застосовується показник середньооблікової чисельності працівників у відповідності до ст. 288 НК РФ.

10. Відповідно до ст. 267 НК РФ в організації створюється резерв на гарантійне обслуговування і нагляд. Граничний розмір відрахувань становить не більше 1,5% від обсягу виручки без урахування ПДВ щодо продукції, за якою відповідно до умов укладених договорів з покупцями передбачено гарантійне обслуговування.

Резерв нараховується одноразово при закінченні виконання зобов'язань з поставки продукції.

11. Метод оцінки залишків незавершеного виробництва і залишків готової продукції на складі.

Сума прямих витрат за поточний місяць визначається відповідно до ст. 318 Глави 25 НК РФ.

12. Звітним періодом з податку на прибуток вважати перший квартал, півріччя, 9 місяців.

13. Відповідно до ст. 269 ​​Глави 25 НК РФ гранична величина відсотків за борговими зобов'язаннями, визнаних витратами, приймається рівній ставці рефінансування ЦБ РФ, збільшеною у 1,1 рази при оформленні боргового зобов'язання в рублях і рівної 15 відсоткам за борговими зобов'язаннями в іноземній валюті.

Облікова політика з бухгалтерського обліку.

Організаційний розділ.

1. Бухгалтерський облік ведеться головною бухгалтерією, що є її самостійним структурним підрозділом, очолюваним головним бухгалтером.

2. Відокремлені підрозділи (філії, представництва), що мають свій окремий баланс, самостійно проводять всю облікову роботу відповідно до облікової політики організації і представляють бухгалтерські звіти і розшифровки до них у головну бухгалтерію після закінчення звітного періоду. Звітним періодом визнається місяць.

3. Товариства, про діяльність яких складається бухгалтерська звітність (дочірні і (або) залежні товариства) в рамках групи взаємозалежних організацій, представляють бухгалтерські звіти, різні довідки, розшифровки і пояснення до них в головну бухгалтерію організації.

4. Відповідно до статті 6 Закону про бухгалтерський облік організація має свій власний робочий план рахунків, розроблений на основі плану рахунків бухгалтерського, затвердженим Міністерством фінансів РФ

5. Всі господарські операції організації оформляються за допомогою первинних облікових документів. Розрізняють уніфіковані форми первинних облікових документів, обов'язкових до застосування, і власні форми первинних документів, розроблені в організації і призначені для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові (уніфіковані) форми.

5.1 Дотримання правил заповнення та надання первинних облікових документів строго обов'язково всіма працівниками організації. Працівники, які порушили правила оформлення та подання облікових документів, притягуються до адміністративної та матеріальної відповідальності.

6. Відповідно до пункту 3 статті 9 Закону про бухгалтерський облік перелік посадових осіб, які мають право підпису первинних облікових документів, наведений у додатку № 3.

Правила документообігу в АК наведені у додатку № 4.

7. Організація веде бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій за формою, розробленої на основі меморіально-ордерної системи обліку, з застосуванням ЕОМ.

7.1 Регістри бухгалтерського обліку ведуться в спеціальних книгах і контрольних журналах у вигляді машинограм, отриманих при використанні ЕОМ, а також на дискетах та інших машинних носіях.

Господарські операції відображаються в регістрах бухгалтерського обліку і групуються за відповідними рахунками бухгалтерського обліку. На основі первинних облікових документів складаються меморіальні ордери, в яких вказується бухгалтерська проводка. До меморіальним ордерам підшиваються всі документи, на підставі яких вони складалися. Оформлені меморіальні ордери записуються в реєстраційний журнал. Після реєстрації бухгалтерських проводок виробляється рознесення (запис) операцій у контрольний журнал, який ведеться за дебетом і кредитом синтетичного рахунку, субрахунку.

Для кожного синтетичного рахунка, субрахунка ведеться "Головна книга", що представляє собою окремий розгорнутий лист. У лівій стороні аркуша відображається запис за дебетом рахунка, а в правій - по кредиту. Підсумкові дані з контрольного журналу переносяться в Головну книгу.

Підсумки дебетових і кредитових оборотів за рахунками, субрахунками Головної книги переносяться в оборотний баланс синтетичних рахунків, субрахунків, використовуваного в подальшому для складання сальдового балансу на 1-е число наступного місяця.

Аналітичний облік ведеться на картках, розшифровках, книгах за всіма рахунками, субрахунками паралельно синтетичному. Підсумки оборотів за картками, розшифрувань, книг аналітичного обліку звіряються з підсумком обороту контрольних журналів, а сальдо звіряється з Головною книгою.

7.2 Зміст регістрів бухгалтерського обліку та внутрішньої бухгалтерської звітності є комерційною таємницею, а у випадках, передбачених законодавством РФ, - державною таємницею. Особи, які отримали доступ до інформації, що міститься в регістрах бухгалтерського обліку та внутрішньої звітності, зобов'язані зберігати комерційну та державну таємницю. За її розголошення вони несуть відповідальність, встановлену законодавством РФ.

8. Інвентаризація майна і фінансових зобов'язань проводиться відповідно до Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджених наказом МВ РФ від 13.06.95г. № 49.

9. Бухгалтерія відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБУ 4 / 99), затвердженим Наказом Мінфіну РФ від 06.07.1999 р. № 43н, складає бухгалтерську звітність за місяць, квартал і рік наростаючим підсумком з початку звітного року. При цьому місячна бухгалтерська звітність є проміжною, якщо інше не передбачено законодавством.

9.1 Бухгалтерська звітність подається за формами, рекомендованими Наказом Мінфіну РФ "Про форми бухгалтерської звітності організацій" від 13.0Г.2000 р. № 4н.

9.2 Квартальна звітність складається з:

- Бухгалтерського балансу;

- Звіту про прибутки та збитки.

9.3 Річна бухгалтерська звітність складається з:

- Бухгалтерського балансу; звіту про прибутки та збитки;

інших звітів, передбачених нормативними актами системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку;

- Пояснювальної записки;

- Аудиторського висновку, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності підприємства.

9.4 Бухгалтерська звітність складається за звітний рік. Звітним роком вважається період з 1 січня по 31 грудня календарного року включно. Звітною датою вважається останній календарний день звітного періоду.

9.5 Бухгалтерська звітність підписується керівником і головним бухгалтером організації.

9.6 Зміни в бухгалтерській звітності, що відноситься як до звітного року, так і до попередніх періодів (після її затвердження), проводиться у звітності, яка складається за звітний період, в якому були виявлені перекручення її даних.

Методологічний розділ.

1.Учет вкладень у необоротні активи.

1.1 Вкладення у необоротні активи враховуються у відповідності з положенням з обліку довгострокових інвестицій (затв. Міністерством фінансів РФ 30.12.1993г. № 160) та Положення з бухгалтерського обліку "Облік договорів (контрактів) на капітальне будівництво" ПБУ 2 / 94 (затв. наказом Міністерства фінансів РФ від 20.12.1994г. № 167). Облік довгострокових інвестицій ведеться за фактичними витратами:

в цілому по будівництву і по окремих об'єктах, що входять до нього;

- По придбаних окремим об'єктам основних засобів, нематеріальних активів.

2. Облік основних засобів

2.1 Облік основних засобів ведеться відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" ПБУ 6 / 01 (затв. наказом МВ РФ від 30.03.2001р. № 26н).

Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об'єкт:

- Окремий предмет

- Єдиний комплекс з декількох предметів.

2.2 Вартість основних засобів організації погашається шляхом нарахування амортизації. Нарахування амортизації проводиться лінійним способом по всіх групах виходячи з первісної вартості об'єкта основних засобів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта.

2.3 Строк корисного використання основних засобів визначається організацією при прийнятті об'єкта до бухгалтерського обліку.

2.4 Об'єкти основних засобів, вартістю до 2000 рублів за одиницю включно, а також придбані книги, брошури і т.п. видання незалежно від їх вартості списується на витрати на виробництво у міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію, амортизація по таких об'єктах не нараховується.

2.5 Основні засоби відображаються в бухгалтерському балансі за залишковою вартістю, тобто за фактичними витратами їх придбання, спорудження та виготовлення за вирахуванням сум нарахованої амортизації.

2.6. Для обліку вибуття об'єктів основних засобів до рахунку 01 відкривається субрахунок "Вибуття основних засобів".

3 Облік нематеріальних активів

3.1 Облік нематеріальних активів (НА) ведеться відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Облік нематеріальних активів" ПБУ 14/2000 (затв. наказом МВ РФ від 16.10.2000г. № 91н).

3.2 Вартість об'єктів НА погашається шляхом нарахування амортизації лінійним способом, виходячи з первісної вартості НА та норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта.

3.3 Строк корисного використання НА визначається організацією при прийнятті об'єкта до бухгалтерського обліку виходячи з:

- Терміну дії патенту, свідоцтва та інших обмежень термінів

- Використання інтелектуальної власності згідно

- Законодавству РФ;

- Строку корисного використання НА, обумовленого відповідними договорами;

- Очікуваного терміну використання НА.

За НА, за якими неможливо визначити термін корисного використання, норми амортизаційних відрахувань встановлюються у розрахунку на двадцять років.

3.4 Амортизаційні відрахування по НА відображаються в бухгалтерському обліку на окремому рахунку.

3.5 Нематеріальні активи, придбані за плату приймаються до бухгалтерського обліку за фактичними витратами на придбання. Нематеріальні активи, отримані за договорами, які передбачають виконання зобов'язань негрошовими засобами, приймаються до бухгалтерського обліку в сумах, визначених виходячи з вартості товарів, робіт, послуг (цінностей), вказаних в договорах, що підлягають передачі організацією.

4 Облік матеріально-виробничих запасів (МПЗ).

4.1 Облік МПЗ ведеться відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів" ПБУ 5 / 01 (затв. наказом МВ РФ від 09.06.2001г. № 44н).

4.2 Одиницею бухгалтерського обліку МПЗ визнається номенклатурний номер.

4.3 МПЗ приймаються до бухгалтерського обліку за фактичною собівартістю, яка визначається з витрат на їх придбання.

Обліковий процес формування фактичної собівартості МПЗ здійснюється із застосуванням рахунків 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей".

Організація веде облік МПЗ на сч.10 "Матеріали" за обліковими цінами. За облікову ціну приймається ціна постачальника. Різниця між обліковою ціною та фактичною собівартістю відображається на рахунку 16.

Накопичені на рахунку 16 відхилення від облікових цін списуються пропорційно обліковій вартості використаних у виробництві матеріалів на ті ж бухгалтерські рахунки і калькуляційні статті, куди списано вартість МПЗ. Розрахунок розподілу відхилень наведено у додатку № 5 до цього наказу.

4.4. При відпустці МПЗ у виробництво та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за собівартістю перших за часом придбання МПЗ (спосіб ФІФО).

4.5 Дорогоцінні метали та дорогоцінні камені, використовувані у виробництві, оцінюються за собівартістю кожної одиниці таких запасів.

4.6 Облік товарів, придбаних організацією, ведеться за вартістю їх придбання.

При реалізації покупних товарів їх фактична вартість визначається за собівартістю перших за часом придбання (спосіб ФІФО).

5 Облік витрат на виробництво і реалізацію

5.1 Аналітичний облік витрат на виробництво організація здійснює в розвиток всіх синтетичних рахунків з обліку витрат на виробництво, визначених робочим планом рахунків:

- За місцем виникнення витрат (виробництво, цех); за характером виробництва (основне, допоміжне).

5.2. За економічними елементами витрати поділяються в обліку на елементні і комплексні.

Елементні витрати - витрати обліковуються на рахунку 20 "Основне виробництво" і рахунку 23 "Допоміжне виробництво" і містять у своєму складі один вигляд витрат.

Комплексні витрати - витрати, що враховуються на рахунку 25

"Загальновиробничі витрати", на рахунку 26 "Загальногосподарські витрати", на рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів".

5.3. За способом включення до собівартості продукції, робіт, послуг всі витрати поділяються на прямі і непрямі.

Прямі витрати відносяться на певний вид продукції, роботи, послуги.

Непрямі витрати, що враховуються на рахунку 25, в кінці звітного періоду списуються на рахунки 20 і 23 з розподілом між об'єктами калькулювання пропорційно сумам прямої заробітної плати, нарахованої за об'єктами калькулювання.

Непрямі витрати, що обліковуються на рахунку 26, у повному обсязі списуються в кінці звітного періоду на рахунок 90 "Продажі".

Витрати, що враховуються на рахунку 97 за видами, підлягають списанню на витрати на виробництво протягом періоду, до якого вони відносяться.

Види видатків та порядок їх списання визначені у додатку № 6 до цього наказу.

5.4 Облік витрат по рахунках бухгалтерського обліку 25 і 26 організовується за статтями витрат. Перелік статей визначений у додатку № 7 до цього наказу.

5.5 Аналітичний облік по рахунках 20 і 23 організується нормативно-позамовний метод по кожному замовленню, виду робіт, виду продукції в розрізі статей калькуляції.

Відповідно до ПБО 10/99 (затв. наказом МВ РФ від 06.05.1999г. № 33н) організація забезпечує угруповання витрат за елементами:

- Матеріальні витрати

- Витрати на оплату праці

- Відрахування на соціальні потреби

- Амортизація інші витрати.

5.6 Незавершене виробництво на кінець звітного періоду оцінюється за наступними статтями витрат:

- Матеріальні витрати

- Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби

- Заробітна плата виробничих робітників загальновиробничі витрати.

5.7 Витрати на ремонт виробничих основних засобів включаються до собівартості поточного звітного періоду.

6. Облік випуску, відвантаження та реалізації продукції (робіт, послуг)

6.1 Облік випуску продукції здійснюється без застосування рахунку 40 "Випуск продукції" за планово-виробничої неповної собівартості (приймається за облікову ціну) з урахуванням відхилень фактичної виробничої неповної собівартості від облікової ціни на окремому субрахунку рахунку 43 "Готова продукція".

У кінці звітного періоду сума відхилень розподіляється між готової та реалізованої продукції за звітний період пропорційно їх планово-виробничої неповної собівартості.

6.2 У бухгалтерському обліку організація застосовує метод формування виручки: від реалізації продукції, по відвантаженню; від робіт, послуг на дату підписання акту виконаних робіт, надання послуг.

6.3 Витрати на продаж з рахунку 44 щомісяця в повному обсязі списуються на рахунок 90 "Продажі" і розподіляються між видами продукції пропорційно їх планово-виробничої неповної собівартості.

7 Облік довгострокових кредитів

7.1 Довгострокові кредити і позики і відсотки по них враховуються на рахунку 67 до закінчення терміну їх погашення.

8 Облік курсових різниць при здійсненні валютних операцій

8.1 У бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності відображається курсова різниця, що виникає за операціями по повному або частковому погашення дебіторської або кредиторської заборгованості, вираженої в іноземній валюті, якщо курс Центрального банку Російської Федерації на дату виконання зобов'язань, з оплати відрізнявся від його курсу на дату прийняття цієї дебіторської або кредиторської заборгованості до бухгалтерського обліку; за операціями за всіма іншими активами і зобов'язаннями, виражених в іноземній валюті, якщо курс Центрального банку Російської Федерації на дату здійснення операції, в результаті якої активи і зобов'язання приймаються до бухгалтерського обліку, відрізняється від курсу на звітну дату складання бухгалтерської звітності за звітний період.

9 Резерви майбутніх витрат і платежів

9.1. Відповідно до Положення з бухгалтерського обліку № 34н організація з метою рівномірного включення до собівартості виробництва майбутніх витрат створює резерв на гарантійне обслуговування і нагляд. Граничний розмір відрахувань становить не більше 1,5% від обсягу виручки без урахування ПДВ щодо продукції, за якою відповідно до умов укладених договорів з покупцями передбачено гарантійне обслуговування. Резерв нараховується одноразово при закінченні виконання зобов'язань з поставки продукції.

Облікова політика ВАТ АК "Туламашзавод" відповідає вимогам повноти, обачності, несуперечності і раціональності, пріоритету змісту над формою.

2. Документообіг основних засобів на підприємстві

Документообіг в організації - це складна система, яка вимагає постійного контролю і регулювання і значно впливає на ефективність діяльності організації.

Документообіг в бухгалтерському обліку організації включає всі стадії руху первинних документів. Ефективний документообіг - це запорука забезпечення повноти та достовірності бухгалтерської інформації, її безпеки. Сам графік документообігу оформляється як додаток до облікової політики.

Окремі уривки з графіка документообігу головної бухгалтерії та структурними підрозділами Компанії представлені в таблиці 1:

Таблиця 1 Графік документообігу

Документи подаються в головну бухгалтерію

Документи видаються головною бухгалтерією

Економічне управління контролінгу та акціонерної діяльності

- Планові калькуляції по виробах

- Звітні калькуляції по виробах, фактичну собівартість виробів

- Планові кошторису цехів, загальнозаводських і невиробничих витрат

- Обсяги товарної продукції

по цехах

- Витрати на утримання

обладнання

- Фактичні витрати (цехові, загальнозаводські)

- Оптові ціни на продукцію, що випускається

- Відомості про незавершеному виробництві

- Повідомлення про призупинення або анулювання замовлень

- Відомості про відвантаженої і оплаченої продукції


- Практичні суми амортизаційних відрахувань

УМТС, КК і КП

- Приймальні акти (прибуткові ордери) на що надійшли матеріали, комплектуючі

- Відомості про рух матеріальних цінностей у вартісному вираженні

- Відомості про надходження і видачі матеріалів, комплектуючих зі складів

- Відомості про реалізацію наднормативних залишках

- Документи на реалізовані на сторону матеріали, комплектуючі

- Відомості про місячні залишки матеріалів, комплектуючих на складах

- Відомості про залишки матеріалів, комплектуючих на складах


- Інвентаризаційні відомості


ВЗП, виробничі цехи

- Оборотні відомості руху деталей у виробництві

- Дані про фактичні витрати на виробництво

- Відомості про залишки невикористаних матеріалів, напівфабрикатах і т.д.

- Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

-Первинну документацію для обліку руху та використання основних засобів, матеріальних цінностей, незавершеного виробництва (вимоги, накладні, лімітні карти тощо)

- Витрати по витратах сировини, матеріалів, всіх видів енергії і т.д.


- Методичні матеріали, інструкції з ведення бухгалтерського обліку та звітності


-Результати проведення ревізій, перевірок

Господарські операції відображаються в регістрах бухгалтерського обліку і групуються за відповідними рахунками бухгалтерського обліку.

На основі первинних документів складаються меморіальні ордери, в яких вказується бухгалтерська проводка. До меморіальним ордерам підшиваються всі документи, на підставі яких вони складалися.

Оформлені меморіальні ордери записуються в реєстраційний журнал. Після реєстрації бухгалтерських проводок виробляється рознесення (запис) операцій у контрольний журнал, який ведеться за дебетом і кредитом синтетичного рахунку, субрахунку. Для кожного синтетичного рахунка, субрахунка ведеться "Головна книга". Це окремий розгорнутий лист. У лівій стороні аркуша відображається запис за дебетом рахунка в правій - по кредиту. Підсумкові дані з контрольного журналу переносяться в головну книгу.

Підсумки дебетових і кредитових оборотів за рахунками, субрахунками головної книги переносяться в оборотний баланс синтетичних рахунків, субрахунків, використовуваного в подальшому для складання сальдового балансу на 1-е число наступного місяця.

Основні показники за сумою виручки від виконаних робіт і собівартості цих робіт відображаються у формах бухгалтерської звітності: балансі і звіті про прибутки та збитки.

Аналітичний облік ведеться на картках, розшифровках, книгах за всіма рахунками, субрахунками паралельно синтетичному. Підсумки оборотів за картками, розшифрувань, книг аналітичного обліку звіряються з підсумком обороту контрольних журналів, а сальдо звіряється з головною книгою.

Меморіально-ордерна форма обліку

3. Бухгалтерський метод нарахування амортизації на підприємстві

Податковим кодексом визначено кілька методів нарахування амортизації. Платник податків має право застосовувати будь-який з методів нарахування амортизації, якщо не обговорені особливі умови, викладені у статті 259 Податкового кодексу РФ. При цьому відповідно до п. 3 ст. 259 НК РФ неодноразово обраний метод по конкретному об'єкту основних засобів у подальшому не може бути змінений у процесі використання майна. Підприємство ВАТ АК "Туламашзавод" використовує для нарахування амортизації лінійний спосіб. При використанні лінійного способу річна сума амортизації об'єкта основних засобів визначається виходячи з первісної вартості об'єкта і норми амортизації, розрахованої на основі строку корисного використання цього об'єкта.

Приклад. У лютому 1993 року ВАТ АК "Туламашзавод" прийняло до обліку вантажну цистерну ЗІЛ-433360. Первісна вартість об'єкта з урахуванням всіх фактичних витрат склала 75 686 руб. (Без ПДВ).

В обліку треба зробити запис:

Дебет 01 Кредит 08

-75 686 руб. - Прийнята до обліку вантажна цистерна ЗІЛ-433360.

Оскільки термін служби такого обладнання складає 13 років (див. Додаток), то норма амортизаційних відрахувань - 7,6% на рік. Іншими словами, вартість вантажний цистерни повністю погашається за 13 років.

З березня 1993 року бухгалтерія початку нараховувати амортизацію за лінійним способом:

Дебет 20 Кредит 02

- 479 руб. (75686 руб. * 7,6%: 12 міс.) - Нарахована амортизація обладнання за 1 місяць.

Далі бухгалтерія буде щомісяця нараховувати амортизацію в розмірі 479 руб. до повного погашення вартості вантажний цистерни ЗІЛ-433360.

Глава 3. Інші способи розрахунку амортизації основних засобів на основі даних ВАТ АК "Туламашзавод"1. Спосіб зменшуваного залишку

Для цілей бухгалтерського обліку нарахування амортизації по об'єктах основних засобів проводиться будь-яким з перерахованих способів:

 • лінійний;

 • спосіб зменшуваного залишку;

 • спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання;

 • спосіб списання пропорційно обсягу продукції.

Підприємства самостійно можуть вибрати спосіб нарахування амортизації. Обов'язковою умовою є застосування одного із способів по групі однорідних об'єктів протягом усього строку корисного використання.

Лінійний спосіб, використовуваний ВАТ АК "Туламашзавод", розглядався в роботі раніше, тому зараз слід зупинитися на інших: способі зменшуваного залишку і способі списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання.

При способі зменшуваного залишку річна сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи не з первісної вартості, як при лінійному способі, а із залишкової вартості основного засобу на початок відповідного року. Норма амортизації при даному способі може бути збільшена на коефіцієнт прискорення, який встановлюється для ефективних видів машин і устаткування у високотехнологічних галузях.

На відміну від лінійного способу, спосіб зменшуваного залишку призводить до того, що сума амортизаційних відрахувань зменшується з кожним наступним роком використання основного засобу, тому застосування цього способу без коефіцієнта прискорення недоцільно.

Для розрахунків використовуємо дані прикладу в Додатку. Але припустимо, що підприємство вирішило застосувати коефіцієнт прискорення 1,5 і нараховувати амортизацію способом зменшуваного залишку.

Таким чином норма амортизації складе: 100: 13 * 1,5 = 11,4%

Тоді річна норма амортизації за перший рік складе: 75 686 * 1,5 = 8628,2 руб.

Тобто з березня 1993 року по лютий 1994 року щомісячні нарахування амортизації будуть становити 8628,2: 12 = 719 руб. і відображатися в бухгалтерському обліку Д20 К02.

Аналогічно розраховуємо річну норму амортизації і щомісячні нарахування амортизації за кожний рік протягом 13 років. Дані розрахунків наведено в таблиці:

Кількість років, рік

Залишкова вартість на кінець року, руб.

Річна норма амортизації, грн.

Щомісячні нарахування амортизації, грн.

1

75686

8628,2

719

2

67057,8

7644,5

637

3

59413,3

6773,1

564

4

53640,2

6000

500

5

46640

5316,9

443

6

41323,1

4710,8

392,5

7

36612,3

4173,8

347,8

8

32438,5

3697,9

308,1

9

28740,6

3276,4

273

10

25464,2

2902,9

242

11

22561,3

2571,9

214,3

12

19989,4

2278,7

189,8

13

17710,7

2019

168,2

Загальна сума амортизаційних відрахувань за 13 років експлуатації основного засобу складе 56717,7 руб., Що менше, ніж при лінійному способі нарахування амортизації на 18968,3 руб.

2. Спосіб списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання

При способі списання по сумі чисел років терміну корисного використання річна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:

Агод = С * (t / Т),

де Агод - річна сума амортизації; С - початкова вартість об'єкта основних засобів; t - число років, що залишаються до кінця строку служби об'єкта; Т - сума чисел років терміну служби об'єкта.

При використанні цього способу, як і при лінійному способі, за основу береться первісна вартість об'єкта. Норма амортизаційних відрахувань змінюється з кожним роком корисного використання основного засобу. У найбільшому розмірі амортизація нараховується в перші роки використання об'єкта основних засобів з поступовим зменшенням до кінця терміну.

Припустимо, що для обчислення амортизаційних відрахувань за вантажною цистерні ЗІЛ-433360 підприємство використовує спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання.

Сума чисел років терміну корисного використання складає:! 3 +12 +11 +10 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 = 91.

Нарахування амортизації в перший рік експлуатації основного засобу бухгалтерія підприємства буде здійснювати в розмірі: 75 686 * 13/91 = 10812,2, так як число повних років до кінця терміну корисного використання вантажний цистерни дорівнює 13 років. Отже, з березня 1993 року по лютий 1994 року в бухгалтерському обліку підприємства будуть зроблені такі проводки:

Д20 К02 - 901 руб. (10812:12) - нарахована амортизація за місяць.

Аналогічно розраховується річна норма амортизації та щомісячні нарахування амортизації протягом 13 років терміну корисного використання. Дані розрахунку наведені в таблиці:

Кількість років, рік

Річна норма амортизації, грн.

Щомісячні нарахування амортизації, грн.

1

10812,2

901

2

9980,5

831,7

3

9148,8

762,4

4

8317,1

693

5

7485,4

623,7

6

6653,7

554,4

7

5822

485,1

8

4990,2

415,8

9

4158,5

346,5

10

3326,8

277,2

11

2495,1

207,9

12

1663,4

138,6

13

831,7

69

Загальна сума амортизаційних відрахувань за способом списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання становитиме 75686 рублів.

3. Вплив способів нарахування амортизації на податок на майна

Даний податок належить до регіональних податків, тобто величина ставки податку порядок і терміни сплати податку, форму звітності встановлюється законодавством республіки (області, краю). При встановленні податку законами суб'єктів Російської Федерації можуть також передбачатися податкові пільги та підстави для їх використання платниками податків. Податкові вилучення надходять до бюджетів регіону та місцевого самоврядування. В обліку підприємства податок фіксується на дебеті Рахунки 99 "Прибуток і збитки".

Платниками цього податку є російські організації та іноземні організації, що здійснюють діяльність у Російській Федерації через постійні представництва і (або) мають у власності нерухоме майно на території Російської Федерації, на континентальному шельфі Російської Федерації та у виключній економічній зоні Російської Федерації.

Об'єктом оподаткування є основні засоби, що знаходяться на балансі платника, що враховуються за залишковою вартістю.

Майно, що є власністю організації, враховується окремо від майна інших юридичних осіб, що перебувають у даної організації.

Для цілей оподаткування розглядають середньорічну вартість майна за окремий період (податковий або звітний період).

Середньорічна (середня) вартість майна, яке визнається об'єктом оподаткування, за податковий (звітний) період визначається як частка від ділення суми, отриманої в результаті складання величин залишкової вартості майна на 1-е число кожного місяця податкового (звітного) періоду і 1-е число наступного за податковим (звітним) періодом місяця, на кількість місяців у податковому (звітному) періоді, збільшене на одиницю:

де U n - Залишкова вартість майна на 1-е число кожного місяця податкового (звітного) періоду; U n +1 - залишкова вартість майна на 1-е число наступного за податковим (звітним) періодом місяця; n - кількість місяців у податковому (звітному) періоді.

Граничний розмір податкової ставки на майно підприємства, що застосовується до оподатковуваного базі з урахуванням пільг, не може перевищувати 2,2% відсотка. Податок сплачується авансовими платежами за кожний звітний період. Авансовий платіж дорівнює ¼ від величини добутку середньорічної вартості майна за звітний період і ставки податку.

Податок і авансові платежі з податку підлягають сплаті платниками податків у порядку і строки, які встановлені законами суб'єктів Російської Федерації.

Сума авансових платежів з податку в Тульській області обчислюється платником податку самостійно і сплачується не пізніше терміну, встановленого для подання податкових розрахунків за авансовими платежами, тобто не пізніше 30 днів з дати закінчення відповідного звітного періоду. Податкові декларації за наслідками податкового періоду подаються платниками податків не пізніше 30 березня року, наступного за минулим податковим періодом.

При лінійному способі нарахування амортизації річна норма амортизаційних відрахувань 100:13 = 7,6%, а за місяць слід нараховувати 1 / 12 цього розміру, тобто 0,64% від вартості обладнання. = 447,6 руб. Залишкова вартість основного засобу на наступний місяць звітного періоду (візьмемо для прикладу квартал) складе: 69938-447,6 = 69490 руб.

Аналогічно вважається залишкова вартість на кожен місяць кварталу. Дані розрахунків наведено в таблиці:

рахунку

1 місяць

2 місяць

3 місяць

4 місяць

01

69938

69938

69938

69938

02

-

447,6

895,2

1342,8

01-02

69938

69490,3

69042,7

68595,1

Середньорічна вартість майна для цілей оподаткування за 1 квартал (звітний період 3 міс.) Розраховується наступним чином:

Сума авансового платежу за звітний період (I квартал) визначається як: руб. При розрахунку амортизаційних відрахувань лінійним способом сума авансового платежу за 1-й квартал з податку на майно організацій склала 380,9 руб.

При способі зменшуваного залишку річна норма амортизаційних відрахувань дорівнює 11,4, а на місяць - 11,4:12 = 0,95%. Залишкова вартість на другий рік дорівнює 67057,8 руб. Дані розрахунку залишкової вартості на кожен місяць звітного періоду наведені в таблиці:

рахунку

1 місяць

2 місяць

3 місяць

4 місяць

01

67057,8

67057,8

67057,8

67057,8

02

-

637,1

1274,1

1911,1

01-02

67057,8

66420,7

65783,7

65146,6

Середньорічна вартість майна для цілей оподаткування за 1 квартал (звітний період 3 міс.) Розраховується наступним чином:

66102,2 руб.

Сума авансового платежу за звітний період (I квартал) визначається як: руб. При розрахунку амортизаційних відрахувань способом зменшуваного залишку сума авансового платежу за 1-й квартал з податку на майно організацій склала 363,5 руб.

При способі списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання річна норма амортизаційних відрахувань дорівнює 100:13 = 7,6%, а щомісячна - 0,64%. Залишкова вартість дорівнює 64873,8 руб. Дані розрахунків залишкової вартості на кожен наступний місяць у звітному періоді наведена в таблиці:

рахунку

1 місяць

2 місяць

3 місяць

4 місяць

01

64873,8

64873,8

64873,8

64873,8

02

-

415,1

830,3

1245,5

01-02

64873,8

64458,6

64043,4

63628,2

Середньорічна вартість майна для цілей оподаткування за 1 квартал (звітний період 3 міс.) Розраховується наступним чином:

64251 руб.

Сума авансового платежу за звітний період (I квартал) визначається як: руб. При розрахунку амортизаційних відрахувань способом списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання сума авансового платежу за 1-й квартал з податку на майно організацій склала 363,5 руб.

Таким чином, можна зробити висновок про вплив способів нарахування амортизації на податок на майно. При лінійному способі величина податку дорівнює 380,9 руб., Що більше, ніж при розрахунках іншими способами. Найменша величина податку буде при нарахуванні амортизації способом списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання.

Висновок

У цій роботі були розглянуті питання, що стосуються обліку та нарахування амортизації. В ході курсової роботи, у першому розділі, було дано визначення амортизації, розкрито її економічну сутність, описані її різноманітні різновиди. Зокрема, було дано визначення амортизації, як економічного механізму поступового перенесення вартості основних фондів на готовий продукт та накопичення грошового фонду для заміни зношених примірників.

Знос ОС погашається амортизаційними відрахуваннями. Для цього будь-яке підприємство має щомісяця відраховувати частину грошових коштів, отриманих від реалізації готової продукції в амортизаційний фонд. Для цього є спеціальний регулюючий пасивний рахунок 02. Нараховані суми по амортизації ОС підприємство включає у витрати виробництва.

У третьому розділі були розглянуті методи нарахування амортизаційних відрахувань. У бухгалтерській практиці найбільш часто використовуваними методами розрахунку амортизаційних сум є: лінійний спосіб; спосіб зменшуваного залишку; спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання; спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт). На мою думку, найбільш оптимальними методами нарахування амортизації в умовах ринку є прискорені методи нарахування амортизації. Дані методи дозволяють в перші роки роботи списувати великі суми, як в рамках амортизаційних відрахувань, що зменшує оподатковуваний суму і дозволяє підприємству заощадити певну частину грошових коштів. Останнє особливо важливо для тільки що почали свою діяльність підприємств. Крім того, прискорена амортизація дозволяє наібистрейшем шляхом відновлювати кошти, витрачені на придбання ОС і набувати нові, більш сучасні і високопродуктивні ОС. Цей факт особливо важливий у останнім часом, коли науково-технічний прогрес все швидше впроваджується в наше життя, приносячи нове обладнання та високоефективні технології.

В кінці роботи хочеться відзначити пропозиції, пов'язані із законодавчою базою, що регулює облік амортизації ОЗ. У зв'язку з важким економічним становищем у нашій країні, мені бачиться розсудливим дозволити всім господарюючим суб'єктам самостійно вибирати метод нарахування амортизації. Це прискорить процес впровадження нових, високоефективних виробничих ОС, що сприятливо вплине на продуктивність і економічне зростання.

Список використаної літератури

 • статут підприємства;

 • облікова політика підприємства;

 • первинні облікові документи підприємства;

 • облікові регістри, що використовуються на підприємстві;

 • результати опитування та інтерв'ювання працівників підприємства;

 • статистичні дані підприємства

 • Закон про бухгалтерський облік, Положення з бухгалтерського обліку, нормативні документи, що розробляються міністерством фінансів РФ і податковими органами.

 • Кударі Г.В. Амортизація: бухгалтерський і податковий облік, - М. 2003.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
210.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік амортизації основних засобів в організації та методи її нарахування бухгалтерський і податковий
Облік амортизації основних засобів
Облік основних засобів і їх амортизації
Облік амортизації основних засобів 2
Бухгалтерський облік основних засобів їх склад і класифікація Оцінка основних засобів ПБО 601
Облік амортизації та зносу основних засобів
Облік зносу та амортизації основних засобів
Облік і способи нарахування амортизації основних засобів
Порядок розрахунку та облік амортизації основних засобів
© Усі права захищені
написати до нас