Бухгалтерський баланс 4

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення
У цій роботі розкривається сутність бухгалтерського балансу, його роль в управлінні підприємством і оцінка фінансового становища.
В економіці, як і в інших сферах людської діяльності, загальноприйнятим є постійне прагнення до відповідності між потребами і можливостями їх задоволення. Така діалектика суспільного розвитку. Наприклад, обсяг виробництва повинен бути ув'язаний з обсягом заготовляння виробничих запасів; використання останніх - з наявністю робочої сили, забезпеченням засобами праці. Випуск продукції слід врахувати з потребами ринку. У свою чергу ступінь задоволеності ринку прямо залежить від платоспроможності споживачів.
Такий взаємозв'язок передбачає збалансованість. Застосування її в теорії та практиці відтворення сукупного суспільного продукту визначає зміст балансового методу.
Баланс (французьке balance - ваги) - система показників, згрупованих у зведену відомість у вигляді двосторонньої таблиці, що відображає наявність господарських засобів та джерел їх формування в грошовій оцінці на певну дату.
У балансі господарські засоби представлені, з одного боку, за їх видами, складу та функціональної ролі в процесі відтворення сукупного суспільного продукту, а з іншого - за джерелами їх формування і цільовим призначенням. Стан господарських засобів і їх джерел показується на певний момент, як правило, на перше число звітного періоду у вартісному вираженні. Беручи до уваги, що їх угрупування і узагальнення у балансі наводиться і на початок року, можна стверджувати, що стан показників наведено не тільки в статиці, а й у динаміці.
Це значно розширює межі пізнання сутності бухгалтерського балансу, його місця у визначенні фінансової стійкості економічного суб'єкта на ринку товарів, робіт, і послуг.
Сутність бухгалтерського балансу виявляється в його призначенні. З одного боку, він є частиною методу бухгалтерського обліку. З іншого боку, бухгалтерський баланс - одна з форм періодичної та річної звітності.
Серед інших складових методу бухгалтерського обліку двоїсте призначення характерно тільки для бухгалтерського балансу.
У цій подвійності не тільки суть закону єдності протилежностей, а й основа для оцінки фінансового стану фірми. З метою більшої доступності розуміння економічної сутності об'єктів, що відображаються у складі окремих статей, в балансі дана їх угруповання. Потенційні інвестори і кредитори вивчають і оцінюють зміст і відносини між окремими групами і підгрупами активу і пасиву балансу, їх взаємозв'язок між собою.
Бухгалтерський баланс є найбільш інформативною формою, яка дозволяє приймати обгрунтовані управлінські рішення.
Уміння читати баланс - знання змісту кожної його статті, способу її оцінки, ролі в діяльності підприємства, зв'язку з іншими статтями, характеристики цих змін для економіки підприємства.
Уміння читання бухгалтерського балансу дає можливість:
- Одержати значний обсяг інформації про підприємство;
-Визначити ступінь забезпеченості підприємства власними оборотними засобами;
-Встановити, за рахунок, яких статей змінилася величина оборотних коштів;
-Оцінити загальний фінансовий стан підприємства навіть без розрахунків аналітичних показників.
Актуальність теми даної курсової роботи у тому, що бухгалтерський баланс є реальним засобом комунікації, завдяки яким:
- Керівники отримують уявлення про місце свого підприємства в системі аналогічних підприємств, правильності обраного стратегічного курсу, порівняльних характеристик ефективності використання ресурсів і прийнятті рішень найрізноманітніших питань по управлінню підприємством;
- Аудитори отримують підказку для вибору правильного рішення в процесі роботи, планування своєї перевірки, виявлення слабких місць у системі обліку і зон можливих навмисних і ненавмисних помилок у зовнішній звітності клієнта;
- Аналітики визначають напрямки фінансового аналізу.
Метою цієї курсової роботи є відображення місця, важливість і значення бухгалтерського балансу для аналізу фінансового стану підприємства і прийняття правильних управлінських рішень.
Об'єктом дослідження є роботи ТОВ «Любава». Період дослідження 2005 - 2007 роки.

1. Будова бухгалтерського балансу

Бухгалтерський баланс являє собою спосіб економічного угруповання майна по його складу та розміщення і джерел його формування на 1-е число місяця, кварталу, року. Отже, в бухгалтерському балансі майно підприємства розглядається з двох позицій: за складом та розміщення і за джерелами утворення.
За зовнішнім виглядом бухгалтерський баланс являє собою таблицю в лівій частині її показується майно за складом і розміщення - актив балансу. У правій частині відображаються джерела формування цього майна - пасив балансу, якщо позначити актив А, а пасив - П, то
Σ А = Σ П.
Таким чином, завжди дотримується рівність сум лівої і правої сторін балансу. Підсумки по активу і пасиву балансу називаються валютою бухгалтерського балансу.
Основним елементом бухгалтерського балансу є балансова стаття. Статтею бухгалтерського балансу називається показник (рядок) активу і пасиву балансу, що характеризує окремі види майна, джерел його формування, зобов'язань підприємства. Балансові статті об'єднуються в групи, групи - в розділи. Об'єднання балансових статей в групи або розділи здійснюється виходячи з їх економічного змісту.
Розрізняють баланс-брутто і баланс-нетто. Форма балансу-брутто використовується лише для різних наукових досліджень, вивчення історичних аспектів, вдосконалення балансових узагальнень та ін В даний час в організаціях використовується форма балансу, яка визначена відповідно до вимог Міжнародних бухгалтерських стандартів, що відповідає балансу-нетто.
Бухгалтерський баланс-нетто дозволяє визначити майново-фінансове становище підприємства, що приватизується, "очищеного" від таких статей, як "знос нематеріальних активів", "знос основних засобів", "знос малоцінних і швидкозношуваних предметів", "торговельна націнка з урахуванням прибутку звітного року та її використання "та ін
Форма бухгалтерського балансу-нетто, затверджена Міністерством фінансів РФ на 1996 р., передбачає три розділи в активі і три розділи в пасиві.
Актив
1. Необоротні активи
2. Оборотні активи
3. Збитки
Пасив
IV. Капітал і резерви
V. Довгострокові пасиви
VI. Короткострокові пасиви.
До складу першого розділу активу "Необоротні активи" входять статті: Нематеріальні активи, Основні засоби, Незавершене будівництво, довгострокові фінансові вкладення та інші.
Другий розділ активу "Оборотні активи" включає статті, що відображають запаси (сировина, матеріали та малоцінні і швидкозношувані предмети), витрати в незавершеному виробництві, витрати обігу, готову продукцію і товари для перепродажу, товари відвантажені, податок на додану вартість (ПДВ), дебіторську заборгованість, короткострокові фінансові вкладення, грошові кошти та ін
Третій розділ активу "Збитки" складають непокриті збитки минулих років, непокритий збиток звітного року.
Четвертий розділ пасиву балансу "Капітал і резерви" включає статті: Статутний капітал, Додатковий капітал, Резервний капітал. Фонди накопичення, Фонд соціальної сфери. Цільове фінансованіе і надходження, Нерозподілений прибуток минулих років, Нерозподілений прибуток звітного року.
У п'ятому розділі пасиву балансу "Довгострокові пасиви" відображаються позикові кошти (кредити банків та інші позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати), інші довгострокові пасиви.
Шостий розділ пасиву балансу "Короткострокові пасиви" включає статті: Позикові кошти, Кредиторська заборгованість (у тому числі постачальникам і підрядникам, векселі до сплати, заборгованість з оплати праці, соціального страхування і забезпечення, перед бюджетом). Розрахунки по дивідендах, Фонди споживання і інші короткострокові пасиви.
Баланси-нетто приватизованих організацій публікуються у відкритій пресі, що дає можливість працівникам не тільки даної організації, а й інших судити про реальний стан справ у зазначеній організації, знати її майново-фінансове становище і тенденції подальшого розвитку.
Певний інтерес представляють трактування бухгалтерських балансів, що даються деякими зарубіжними авторами. Останнім часом з'явилися переклади робіт, в тому числі і з англійської, в яких досить детально розглядаються питання визначення балансу, його будова, використання інформації бухгалтерського балансу для розрахунку деяких показників, коефіцієнтів і ін
У книзі професора школи бізнесу Гарвардського університету Роберта Н. Антоні "Основи бухгалтерського обліку" даються основні поняття, пов'язані з бухгалтерського балансу.
Баланс містить інформацію про фінансове становище підприємства на даний момент часу. Він має дві сторони: ліва - показує кошти, а права, - зобов'язання і капітал.
Засобами підприємства є його ресурси, що мають вартісне вираження (грошові кошти, обладнання і т. д.). Баланс показує розмір коштів підприємства на певну дату. Хоча працівники підприємства (компанії) є найбільш цінним ресурсом підприємства, тим не менш, вони не є ресурсом, що підлягає бухгалтерському обліку.
Права сторона балансу містить джерела формування коштів підприємства, які діляться на два основних типи: зобов'язання і власний капітал.
Зобов'язання представляють собою зовнішні джерела ресурсів підприємства. Такі джерела зазвичай називають "позикодавці", оскільки вони надають підприємству позику. Зокрема, до них відносяться постачальники, які надають підприємству кредит (кредитори).
Кредитори мають право платіжного позову стосовно засобів підприємства в сумі, що дорівнює борговими зобов'язаннями підприємства по відношенню до кредиторів. Оскільки підприємство використовує свої кошти для розрахунків за позовами, тим самим позови повинні забезпечуватися засобами підприємства.
Інше джерело формування коштів підприємства називається капіталом. Інвестори, які надали компанії ресурси у формі капіталу, отримують взамін звичайні акції. Загальна сума капіталу, наданого інвесторами, називається акціонерним капіталом.
Джерелом капіталу підприємства є також його прибуток. Її частина, яка не йде на погашення зобов'язань інвесторам, залишається в розпорядженні підприємства і називається нерозподіленим прибутком.
Отже, у підприємства існують два джерела капіталу:
- Кошти, отримані від інвесторів, які складають акціонерний капітал;
- Кошти, що залишаються як частину прибутку, які представляють собою нерозподілений прибуток.
Якщо підприємство не платить за своїми боргами кредиторам, то кредитори можуть стягнути борги через суд. На відміну від кредиторів інвестори володіють тільки правом залишкового позову, тобто якщо підприємство припиняє своє існування, то інвесторам дістається те, що залишається після платежів за зобов'язаннями підприємства. Це означає, що позов за зобов'язаннями має велику силу, ніж позов до своїх достатків.
Таким чином, права сторона балансу містить в собі інформацію про два типи платіжних позовів:
1) позовах кредиторів, які зобов'язаннями;
2) залишкових позовах інвесторів, які є капіталом.
Отже, права сторона бухгалтерського балансу розглядається з двох точок зору:
- Як ресурси, надані підприємству кредиторами та інвесторами;
- Як позови кредиторів та інвесторів щодо коштів підприємства.
Завжди діє рівність: засоби = зобов'язання + капітал.
Таке рівність називається балансовим рівнянням. Воно не містить в собі інформацію про фінансове становище підприємства, але має завжди дотримуватися, якщо тільки не допущена бухгалтерська помилка.
Цей принцип називається принципом двобічності. Очевидно, що двома сторонами даної рівності є кошти і зобов'язання плюс капітал. Ці дві сторони завжди рівні між собою.
Принцип двобічності є першим з фундаментальних принципів бухгалтерського обліку. Він може бути сформульований у вигляді рівняння, що зв'язує між собою три поняття: кошти, зобов'язання та капітал.
Балансове рівняння є основою бухгалтерського обліку. Його також можна представити у формі, що відображає залишковий принцип щодо капіталу: кошти - зобов'язання = капітал.
Другим найважливішим принципом, який діє при розгляді бухгалтерського балансу, є принцип грошового виміру. Факти, наведені в бухгалтерських балансах, мають грошову розмірність. При складанні бухгалтерського балансу організації важливе значення має оцінка запасів матеріальних ресурсів. Як вже зазначалося, запаси прийнято оцінювати в балансі за фактичною (покупної) вартості їх придбання.
Згідно з Міжнародними стандартами обліку і виходячи з узагальнення зарубіжної та вітчизняної практики, а також, керуючись чинним Положенням про бухгалтерський облік та звітності та подальшими доповненнями та змінами в Російській Федерації рекомендовано застосовувати три методи оцінки запасів матеріальних ресурсів при списанні їх у виробництво: метод середньої собівартості, метод ФІФО, метод ЛІФО, які дозволяють відобразити наслідки інфляції в оборотних коштах організації. Кожен із застосовуваних методів оцінки є важливим елементом облікової політики, впливає на формування фінансових результатів. Обраний метод оцінки матеріальних ресурсів як елемент облікової політики повідомляється податкової інспекції за місцем знаходження організації.

1.1 Фінансова звітність та її розкриття

Звітним періодом організації є календарний рік, з 1 січня по 31 грудня. Перший звітний період (рік) для новоствореної організації починається з дати набуття нею статусу юридичної особи по 31 грудня того ж року. Операції, що мали місце до реєстрації організації або отримання нею статусу юридичної особи, включаються до фінансової звітності першого звітного періоду.
Власниками може бути встановлена ​​інша періодичність подання фінансової звітності, але не рідше одного разу на рік і не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.
У формах фінансової звітності не повинно бути ніяких підчисток і помарок. При виявленні помилок, допущених при складанні фінансової звітності, особами, які підписали формат фінансової звітності, виробляються коригувальні записи і завіряються ними із зазначенням дати виробленої коригування.
Сума коригування суттєвої помилки, що відноситься до попередніх періодів, може бути проведена одним з таких методів:
1) відображатися в звіті шляхом зміни початкового сальдо нерозподіленого доходу;
2) включатися при визначенні чистого доходу або збитку звітного періоду.
При виправленні істотної помилки попереднього періоду шляхом зарахування до результатів звітного періоду порівняльні дані представляються у тому вигляді, в якому вони відображені у фінансовій звітності попереднього періоду.
Фінансова звітність організації є відкритою до публікації для зацікавлених користувачів. Достовірність фінансової звітності може бути підтверджена незалежним аудиторським висновком (за винятком організацій, для яких підтвердження достовірності фінансової звітності незалежним аудиторським висновком обов'язково), що подаються організацією, що займається аудиторською діяльністю, або індивідуальним аудитором.
При заповненні форм фінансової звітності вказуються: найменування організації, що представляє фінансову звітність у відповідності з установчими документами, зареєстрованими в установленому порядку; місцезнаходження - вказується юридична адреса організації; галузь - вид діяльності; орган управління державним майном - вказується найменування органу, у віданні якого складається державна організація і з яким надається фінансова звітність; організаційно-правова форма власності.


2. Роль і значення бухгалтерського балансу в управлінні підприємством у сучасних умовах

2.1 Бухгалтерський баланс - основна форма в системі звітності

Розвиток ринкових відносин, міжнародні, господарські і фінансові зв'язки висунули в число актуальних питання про вдосконалення бухгалтерського обліку та звітності, наближення їх змісту та методів до міжнародно-прийнятих норм.
Центральної формою бухгалтерського обліку є баланс. Баланс характеризується тим, що в ньому об'єкти обліку показуються двічі і розглядаються з двох точок зору. Бухгалтерський облік та звітність, що діють в Російській Федерації будуються на тих же принципах, які покладені в основу міжнародних стандартів фінансової звітності. Якщо бухгалтерський облік зараз називають «міжнародним мовою бізнесу», то і принципи, правила складання форм звітності повинні відповідати вимогам часу. Треба визнати, що методологія бухгалтерського обліку та звітності, директивно пропонується організаціям сьогодні, тільки частково відповідає вимогам світової практики.
Звітність підприємства є логічним продовженням процедур фінансового обліку і являє собою систему показників, що характеризують майнове і фінансове становище організації на звітну дату.
Вся істотна інформація повинна бути розкрита таким чином, щоб фінансові звіти були ясними, зрозумілими для користувачів.
У балансі повинні бути зазначені найменування юридичної особи, місце знаходження, звітна дата та звітний період. Також повинні бути наведені: короткий опис виду діяльності підприємства, його юридична форма і одиниця виміру, в якій представлені всі фінансові звіти. Також повинні бути приведені відповідні дані за попередній рік.
Баланс складається у валюті Російської Федерації; одиниці виміру - тисяч рублів.
Бухгалтерський баланс складається на підставі залишків за рахунками, показаним у Головній книзі.
Баланс складається з двох частин: активу і пасиву, в яких відповідно відображаються активи, власний капітал та зобов'язання. Активи та зобов'язання класифікуються як довгострокові і поточні.
Визначення в балансі поточних активів і зобов'язань та розкриття їх підсумкових сум представляє інформацію, яка допомагає користувачам фінансової звітності в аналізі фінансового стану юридичної особи.
За даними балансу здійснюється аналіз фінансового стану підприємства.
Система показників звітності - це особливий вид записів, що є коротким витягом з поточного обліку, що відображають зведені дані про стан і результати діяльності підприємства, його підрозділів, за звітний період. Звітність містить кількісні і якісні характеристики, вартісні і натуральні показники. Зведені дані про стан і результати діяльності підприємства, його підрозділів за певний період формуються на підставі бухгалтерського, статистичного і оперативно-технічного обліку. Тим самим забезпечується можливість різнобічного відображення у звітності фінансово-господарської діяльності підприємств.
У системі економічної інформації бухгалтерська звітність є одним з найважливіших інструментів управління містять найбільш синтезовану та узагальнену інформацію.
Дані бухгалтерської звітності використовуються для різних цілей на різних рівнях управління. Систематичне вивчення бухгалтерських звітів розкриває причини досягнутих успіхів, а також недоліків у роботі підприємства, допомагає намітити шляхи підвищення ефективності його діяльності.
Бухгалтерська звітність є основою об'єктивної оцінки господарської діяльності підприємства, базою поточного та перспективного планування, дієвим інструментом для прийняття управлінських рішень.

2.2 Бухгалтерський баланс і його роль в управлінні підприємства

Дані звітності використовується зовнішніми користувачами з метою оцінки ефективності діяльності організації, а також для економічного аналізу у самій організації. Разом з тим звітність необхідна для подальшого планування. Звітність повинна бути достовірною, своєчасною. У ньому повинна забезпечуватися порівнянність звітних показників з даними за минулі періоди.
Перехід до ринкових відносин викликав появу різних форм власності та видів підприємницької діяльності. Відтворюється вексельний обіг, з'явилися акції та інші цінні папери, змінені принципи фінансування і кредитування, розширено коло операцій з іноземною валютою. У зв'язку з цим виникла гостра необхідність у зміні ситуації, що за багато років системи бухгалтерського обліку і звітності в нашій країні з досвідом провідних країн Заходу та міжнародними стандартами. Якщо в умовах централізовано-планової економіки, бухгалтерська інформація збирається, узагальнюється і раніше використовувалася в основному по візиток, тобто її користувачами були вищі організації (главки та міністерства), то нова фінансова звітність вже націлена на горизонтальне використання для залучення інвесторів і партнерів, для інформування засновників і акціонерів про стійкість фінансового положення і про найближчі перспективи підприємства.
Інформація фінансової звітності не користується зовнішніми користувачами, зацікавленими юридичними та фізичними особами: постачальниками, покупцями, справжніми і потенційними кредиторами, кредитними установами, податковими та статистичними органами - а так само для економічного аналізу у самій організації. У результаті бухгалтерські звіти сприяють інформованості службовців про управлінські планах та політиці, спонукають працюючих в організації діяти відповідно до загальних цілей і завдань.
Все це дозволяє конкретизувати мету обліку та звітності на рівні підприємства, які в загальному можна визначити як оцінку:
- Платоспроможності підприємства (забезпеченості його кредиторської заборгованості, ліквідності і т. п.);
- Рентабельності;
- Ступеня відповідальності осіб, зайнятих господарською діяльністю в рамках наданих їм повноважень - за розпорядженням засобами виробництва і робочою силою.
Всі ці цілі досягаються за допомогою інформаційного моделювання. Найбільш загальною моделлю, яка оберігає майно підприємства, його зобов'язання і фонди на певний момент часу, є бухгалтерський баланс.
Дані бухгалтерської (фінансової) звітності використовуються на рівні суспільства для статистичних зведень, зіставлень, а так само для взаємовідносин з бюджетом.
Виходячи з бухгалтерської (фінансової) звітності змінюється рішення про розподіл інвестиційних ресурсів, визначається економічна політика в регіонах, виявляється вплив господарських процесів на соціальне становище окремих членів суспільства.
Бухгалтерська (фінансова) звітність - сукупність підсумкових даних бухгалтерського обліку, виражена в певній системі показників, використовується для аналізу майнового стану господарських процесів, зобов'язань і фінансових результатів. Бухгалтерської інформації притаманна більш висока вірогідність, тому що вона базується на складному, документальному оформленні всіх скоєних господарських операцій і її дані підтверджуються матеріалами інвентаризації.
Бухгалтерський баланс відрізняється специфікою методології, особливими цілями, характером використання даних. Тільки за даними бухгалтерського балансу складаються, за встановленими формами, розрахунки за податками з бюджетом, з позабюджетними фондами.
У бухгалтерському балансі не допускається ніяких підчисток і помарок. У випадках виправлення помилок робляться відповідні застереження, які посвідчують особи, що підписують звіт, із зазначенням дати виправлення. Однією з неодмінних вимог до бухгалтерської звітності в ринковій економіці є її відкритість для всіх зацікавлених користувачів.
Бухгалтерська (фінансова) звітність підлягає обов'язковій аудиторській перевірці та підтвердженню її достовірності незалежним аудитором.
Бухгалтерський баланс - завершальний етап облікового процесу на підприємстві, в установі. У ній відбиваються наростаючим підсумком майнове та фінансове становище підприємства, установи, результати господарської діяльності за звітний період (місяць, квартал, рік). Міністерства, відомства та інші органи господарського управління складає зведену бухгалтерську звітність по підвідомчих їм підприємствам, установам. Звітним роком для всіх підприємств установ вважається період з 1 січня по 31 грудня включно.
Інформація, що міститься в бухгалтерській звітності, грунтується на даних синтетичного та аналітичного обліку. Основними вимогами, які пред'являються до звітності, є правдиве і точне відображення дійсних результатів діяльності підприємства, сувора ув'язка всіх показників. Спотворення звітності та оцінки статей балансу розглядаються як протидержавну дії, а керівники та головні бухгалтери, винні в цьому, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Виправлення помилок у бухгалтерській звітності підтверджуються підписом осіб, її підписали, із зазначенням дати виправлення.

2.3 Бухгалтерський баланс як джерело інформації для фінансового аналізу

Власники аналізують фінансові звіти для підвищення прибутковості капіталу, забезпечення стабільності становища фірми. Кредитори та інвестори аналізують фінансові звіти, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та вкладами. Можна твердо говорити, що якість прийнятих рішень цілком залежить від якості аналітичного обгрунтування рішення.
Основним (а в ряді випадків і єдиним) джерелом інформації та фінансової діяльності ділового партнера є бухгалтерська звітність, яка стала публічною. Звітність підприємства в ринковій економіці базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, що зв'язує підприємство із суспільством і діловими партнерами - користувачами інформації про діяльність підприємства.
Суб'єктами аналізу виступають зацікавлені в діяльності підприємства користувачі інформації. До першої групи користувачів відносяться власники засобів підприємства, позикодавці (банки тощо), постачальники, клієнти (покупці), податкові органи, персонал підприємства і керівництво. Кожен суб'єкт аналізу вивчає інформацію виходячи зі своїх інтересів. Так, власникам необхідно визначити збільшення або зменшення частки власного капіталу й оцінити ефективність використання ресурсів адміністрацією підприємства; кредиторам і постачальникам - доцільність продовження кредиту, умови кредитування, гарантії повернення кредиту; потенційним власника і кредиторам - вигідність приміщення в підприємство своїх капіталів і т.д. Слід зазначити, що тільки керівництво (адміністрація) підприємства може поглибити аналіз звітності, використовуючи дані виробничого обліку в рамках управлінського аналізу, проведеного для цілей управління.
Друга група користувачів бухгалтерської звітності - це суб'єкти аналізу, що хоча безпосередньо і не зацікавлені в діяльності підприємства, але повинні захищати інтереси першої групи користувачів звітності. Це аудиторські фірми, консультанти, біржі, юристи, преса, асоціації, профспілки.
У певних випадках для реалізації цілей фінансового аналізу буває недостатньо використовувати лише бухгалтерську звітність. Окремі групи користувачів, наприклад керівництво і аудитори, мають можливість залучати додаткові джерела (дані виробничого і фінансового обліку). Тим не менш, частіше за все річна і квартальна звітність є єдиним джерелом зовнішнього фінансового аналізу. Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану служить бухгалтерський баланс підприємства.


3. Типи господарських операцій та їх вплив на бухгалтерський баланс

Кожна господарська операція, яка відбувається в організації, змінює розмір майна, величину джерел його формування. При цьому можуть бути зміни, як у бік збільшення, так і зменшення, валюта балансу також змінюється.
Господарські операції, що здійснюються в організації, за ознакою їх впливу на величину активу і пасиву бухгалтерського балансу бувають чотирьох типів.
Операції першого типу змінюють склад майна, тобто зачіпають тільки актив балансу. У цьому випадку валюта балансу, не змінюється.
Наприклад, отримані в касу організації з розрахункового рахунку в банку 5 тис. руб. Дана операція зачіпає дві статті балансу: "Каса" і "Розрахунковий рахунок", які характеризують розміщення коштів і знаходяться в II розділі активу балансу. Виконання цієї господарської операції означає, що за статтею "Каса" кошти збільшилися на +5 тис. руб., А за статтею "Розрахунковий рахунок" - зменшилися на -5 тис. руб., Тобто відбулося переміщення коштів усередині активу балансу, і в цілому валюта балансу не змінилася.
Якщо позначимо підсумок активу балансу "А", підсумок пасиву балансу - "П", зміни, що відбуваються в бухгалтерському балансі під впливом господарської операції, - "І" і цифровими індексами відповідний тип операцій (тобто 1,2, 3, 4 ), то вплив господарських операцій першого типу можна виразити у вигляді такої формули:
ΣА + І 1 - І 1 = Σ П, тобто ΣА + 5 - 5 = ΣП.
Операції другого типу змінюють джерела формування майна організації, тобто зачіпають тільки пасив балансу. У цьому випадку валюта балансу не змінюється.
Наприклад, частина прибутку звітного року використана для створення фондів спеціального призначення в сумі 100 тис. руб.
Ця господарська операція зачіпає такі статті пасиву балансу: "Нерозподілений прибуток звітного року" та "Фонди накопичення", які характеризують джерела формування майна організації, перебувають в IV розділі пасиву балансу "Капітал і резерви". Виконання цієї господарської операції означає, що за статтею "Нерозподілений прибуток звітного року" сума на 100 тис. руб. зменшилася, а за статтею "Фонди накопичення" - на 100 тис. руб. збільшилася, тобто відбулося переміщення сум всередині пасиву балансу, і в цілому валюта балансу не змінилася.
Операції третього типу змінюють одночасно величину майна та джерела його формування, при цьому зміни відбуваються в бік збільшення. Причому валюта балансу по активу і пасиву зростає на рівну величину.
Наприклад, на валютний рахунок організації зарахована короткострокова позика банку в розмірі 200 тис. руб.
Ця господарська операція зачіпає дві статті балансу: "Валютні рахунки", який знаходиться в II розділі активу балансу "Оборотні активи", і "Короткострокові кредити банків"; дана стаття показується в VI розділі пасиву балансу "Короткострокові пасиви".
Виконання цієї господарської операції викликає збільшення статті "Валютні рахунки" на суму +200 тис. руб. і одночасно збільшення заборгованості організації з отриманої в банку короткостроковій позиці, то є стаття "Короткострокові кредити банків" також збільшилася на суму +200 тис. руб.
Валюта балансу і по активу, і по пасиву збільшилася на + 200 тис. руб.
Вплив господарської операції третього типу на бухгалтерський баланс можна записати у вигляді такої формули:
ΣА + І 3 = Σ П + І 3, т. е. ΣА + 200 = ΣП 200.
Операції четвертого типу змінюють одночасно величину майна та джерела його формування, при цьому зміни відбуваються у бік зменшення. Причому валюта балансу по активу і пасиву зменшується на рівну величину.
Наприклад, видана з каси заробітна плата працівникам організації в сумі 5 тис. руб.
Ця господарська операція зачіпає дві статті балансу: "Каса", яка знаходиться в II розділі активу балансу "Оборотні активи", і "Кредиторська заборгованість з оплати праці", яка показується в VI розділі пасиву балансу "Короткострокові пасиви".
Виконання цієї господарської операції означає, що за статтею "Каса" сума зменшилася на - 5 тис. руб., Але одночасно зменшилася сума і за статтею "Кредиторська заборгованість з оплати праці" на - 5 тис. руб., Так як при видачі заробітної плати заборгованість організації працівникам зменшується. Валюта балансу і по активу, і по пасиву зменшилася на - 5 тис. руб.
Вплив господарської операції четвертого типу на бухгалтерський баланс можна виразити у вигляді такої формули:
ΣА + И4 = Σ П + И4, т. е. ΣА -5 = ΣП-5.
Як видно з наведених формул, рівність валюти активу і пасиву балансу при впливі будь-якого типу господарської операції зберігається.
Ці формули мають велике значення не тільки для відображення впливу різних видів господарських операцій на бухгалтерський баланс, але і на організацію бухгалтерського обліку та аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, оцінку його фінансово-майнового стану в умовах використання різних засобів обчислювальної техніки.
При цьому слід мати на увазі, що як актив, так і пасив балансу представляють собою суму всіх складових їхніх статей, кожна з яких має відповідний код, виходячи з типової затвердженої звітності, а кожна зі статей в залежності від її економічного змісту і поставленої мети може бути представлена ​​у вигляді математичної формули.
Так, в II розділі активу балансу "Оборотні активи" відображається стаття "Запаси", яка, зокрема, включає вартість матеріалів, що враховуються в її складі.
Якщо залишки матеріалів у грошовій формі позначимо Ом, залишки окремих видів матеріалів, виражені в натуральних вимірниках, - q, а ціни відповідних матеріалів, за якими їх залишки враховуються на підприємстві, - р, кількість одиниць того чи іншого виду матеріалу - від 1, 2 , 3 ,..., n, то величина запасів за матеріалами може бути представлена ​​у вигляді такої формули:
Om = Σqр.
За допомогою математичних формул можуть бути виражені будь-які кількісні і вартісні зміни, що відбуваються в бухгалтерському балансі організації в результаті проведення відповідних господарських операцій.

4. Практична частина. Складання балансу на прикладі ВАТ «Любава»
Об'єктом дослідження в курсовій роботі є Акціонерне товариство відкритого типу - «Любава», яке займається виробництвом і реалізацією хліба, виробництвом сільськогосподарської продукції. Основними покупцями є торгові підприємства і бюджетні організації.
Товариство розташоване в м. Будьоновську Ставропольського краю, вул.Рози Люксембург 17.
Основними видами діяльності товариства є:
1) виробництво і реалізація хліба, хлебомакаронних і кондитерських
виробів;
2) комерційна, торгова, посередницька діяльність;
3) виробництво сільськогосподарської продукції;
4) будівництво та реконструкція виробничих потужностей;
5) зовнішньоекономічна діяльність.
Дослідження проводилися за останні три роки роботи підприємства: з 2005 р. по 2007 р.
Аналіз активів підприємства представлений в таблиці 1 додатка. У результаті аналізу встановлено, що загальна сума господарських засобів підприємства в на 1.01.2006 р. в порівнянні з 1.01.2005 р. виросла на 3093 тис. руб. або на 10,3%, на 1.01.2005г. в порівнянні з 1.01.2006г. - На 6025 тис. руб. або на 18,3%, на 1.01.2007г. в порівнянні з 1.01.2006г. - На 13888 тис. руб. або на 55,6%. Загальне збільшення активів підприємства за 3 роки склало 23006 тис. руб. або на 76,9%. Це говорить про підвищення ділової активності підприємства і збільшення масштабів його діяльності за останні 3 роки.
Результати аналізу джерел господарських коштів ВАТ «Любава» наведені в таблиці 2 Додатка.
За 3 роки власний капітал підприємства зріс на 15348 тис. руб. або 55,3%. основним і єдиним джерелом його зростання є прибуток, що розподіляється в спеціальні фонди (фонд споживання і фонд нагромадження). Їх зростання склало за 3 роки 19621 тис. руб., Що в 4,3 рази більше, ніж у 2005 р. Це говорить про ефективну і прибуткову роботу підприємства. За цей період знизився розмір статутного капіталу на 2682 тис. руб. або на 32,9%, тому що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів були викуплені й анульовані привілейовані акції.
Це дозволяє більшу частину прибутку направляти до фонду накопичення,
не відволікає її на виплату обов'язкових дивідендів за привілейованими акціями, а також для формування обов'язкового для акціонерних товариств резервного капіталу в розмірі 25% статутного капіталу.
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів. З аналізу даних таблиці 3 Додатка з ледует, що платіжний недолік в абсолютно ліквідних активах зростає. Так, на 1.01.2005 р. він становив 1924 тис. руб., На 1.01.2006 р. - 2605 тис. руб., На 1.01. 2007 р. - 3479 тис. руб., На 1.01.2008 р. - 8067 тис. руб.
Це говорить про те, що підприємство не може забезпечити миттєві розрахунки по найбільш термінових зобов'язаннях, які підтверджують проведені розрахунки відносних показників ліквідності, що характеризують платоспроможність ВАТ «Любава». Таким чином, аналіз балансу ВАТ «Любава» дозволяє зробити висновки про те, що фінансовий стан підприємства є дуже сприятливим. Підприємство виконує всі основні показники ліквідності, є фінансово стійким та платоспроможним.
Протягом 3-х років діяльність ВАТ «Любава» була досить рентабельною. Рентабельність продажів підвищилася з 19% до 21,78% або на 14,9%. Найбільший приріст був досягнутий в 2007 р. - на 12,57%.
Загальна рентабельність підприємства визначається як відношення балансового прибутку до виручки. Вона зростала ще вищими темпами з 16,42% до 19,4% або на 18,2%, найбільший її темп приросту був досягнутий в 2006 р. - на 17,44%.
Аналізуючи рух грошових коштів на підприємстві ВАТ «Любава» за досліджуваний період (2005, 2006, 2007 рр..), Можна зробити висновок, що підприємство веде свою діяльність ефективно, працює рентабельно, тобто періодично отримує прибуток. У 2007 р. в порівнянні з 2005 р. притоки грошових коштів значно перевищують над відтоками. Це говорить про те, що керівники підприємства ефективно і вміло управляють грошовими потоками.
Рух грошових потоків на підприємстві ВАТ «Любава» стабільно, але з метою підвищення ефективності та результативності управління грошовими коштами підприємству необхідно реалізувати наступні заходи:
1. збільшити коефіцієнт ліквідності до нормального значення, що забезпечить організації ліквідність.
2. скоротити терміни погашення дебіторської заборгованості, використовуючи часткову передоплату або інші методи впливу на дебіторів (пені, штрафи, неустойки та ін.)
3. розширити територію ринку, поставити додаткові торгові місця виділити додаткові місця для здачі в оренду (орендна плата становила в середньому за той же період близько 45%), тим самим збільшити прибуток підприємства;
4. знизити витрати на утримання приміщень та інших активів.

Висновок
На підставі матеріалу, викладеного у курсовій роботі, можна зробити висновок, що основним джерелом для аналізу фінансового стану підприємства і прийняття правильних управлінських рішень служить бухгалтерський баланс.
Бухгалтерський баланс, по суті, є системною моделлю, узагальнено відображає кругообіг коштів підприємства та фінансові відносини, в які вступає підприємство в ході цього кругообігу.
Балансове узагальнення інформації широко застосовується в обліку, аналізі фінансово-господарської діяльності, для обгрунтування і прийняття рішень, орієнтації підприємств, організацій в ринковій економіці.
Сучасний зміст активу і пасиву орієнтоване на надання інформації її користувачам. Звідси високий рівень аналітичності статей, які розкривають стан дебіторської та кредиторської заборгованості, власного капіталу і окремих видів резервів, утворених за рахунок поточних витрат або прибутку підприємства.
Дуже важливо керівництву підприємств вибрати потрібний стиль і методи управління виробництвом і фінансами, стратегію і тактику роботи, з урахуванням сформованої економічної ситуації, що дасть можливість підприємству вижити, вистояти і процвітати в складний період економічних реформ в Росії.


Список використаних джерел та літератури

1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частини I та II .- М.: Проспект, 1998.
2. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 р. № 129-ФЗ (ред. від 03.11.2006). / / 22 положення з бухгалтерського обліку. - М.: Ексмо, 2007.
3. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 29.07.1998 № 34н (в ред. Від 26.03.2007). / / 22 положення з бухгалтерського обліку. - М.: Ексмо, 2007.
4. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та Інструкція щодо його застосування. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. № 94н. / / Коментарі до нового Плану рахунків бухгалтерського обліку. - М.: Інформаційне агентство «ІПБ-БІНФА», 2001.
5. Артеменко В.Г. Беллендир М.В. Фінансовий аналіз. - М., 1997 р.
6. Астахов В.П. Теорія бухгалтерського обліку. - М., 1997 р.
7. Кир'янова З.В. Теорія бухгалтерського обліку М.; Фінанси і статистика »2003 р.
8. Кипарисів Н.А, Теорія бухгалтерського обліку .- Москва. 2002
9. Мітіна Л.С. Інноваційне підприємництво і маркетинг. Маркетинг. - 1992.
10. Ларіонов Бухгалтерський облік. Москва, 2001 р.
11. Палій В.Ф. Фінансовий облік. Випуск 1. М.: Союзаудіт, 1996 р.
12. Подільський В.І. Автоматизована форма бухобліку. І., Фінанси і статистика, 1991 р.
13. Соколов Я.В. Основи теорії бухгалтерського обліку .- М.:
Фінанси і статистика, 1998.
14. «Бюлетень бухгалтера» за 2003-2006 рр..

Додаток
до наказу Мінфіну РФ від 22 липня 2003 р. № 67н
(З урахуванням наказу Держкомстату РФ і Мінфіну РФ
від 14 листопада 2005 р. № 475/102н)

Бухгалтерський баланс

на
1 січня
2005
р.
Коди
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (рік, місяць, число)
2003
01
01
Організація
ВАТ «Любава»
за ЄДРПОУ
43588104
Ідентифікаційний номер платника податків ІПН
22300
Вид діяльності
харчова
за КОАТУУ
Організаційно-правова форма / форма власності
по ОКОПФ / ОКФС
Одиниця виміру: тис. руб. по ОКЕІ
384/385
Місцезнаходження (адреса)
м. Будьонівськ, вул.Р.Люксембург 17
Дата затвердження
Дата відправлення (прийняття)
Актив
Код по-
казника
1
2
На початок звітного року
На кінець звіт-
ного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
110
3
4
Основні засоби
120
-
172
Незавершене будівництво
130
18 592
18 692
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
135
2 334
2 668
Довгострокові фінансові вкладення
140
-
-
Відкладені податкові активи
145
2
2
Інші необоротні активи
150
2
2
Разом у розділі I
190
-
-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
210
20 928
21 534
в тому числі:
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності
211
6 928
9 989
тварини на вирощуванні та відгодівлі
212
5 107
6 018
готова продукція і товари для перепродажу
214
87
202
товари відвантажені
215
4
8
витрати майбутніх періодів
216
1 300
2 253
інші запаси і витрати
217
425
1 370
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
5
138
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після
звітної дати)
230
223
157
в тому числі покупці і замовники
231
-
-
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної
дати)
240
-
-
в тому числі покупці і замовники
241
1 589
1 018
Короткострокові фінансові вкладення
250
1 145
849
Грошові кошти
260
-
-
Інші оборотні активи
270
252
315
Разом по розділу II
290
-
-

БАЛАНС

300
8 992
11 479
33 013

Форма 0710001 с. 2
Пасив
Код по-
казника
На початок
звітного періоду
На кінець звіт-
ного періоду
1
2
3
4
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал
410
8 157
8 157
Власні акції, викуплені в акціонерів
411
-
-
Додатковий капітал
420
11 669
11 669
Резервний капітал
430
2 039
2 039
в тому числі:
резерви, утворені відповідно
до законодавства
431
2 039
2 039
резерви, утворені відповідно
з установчими документами
432
-
-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
-
-
Разом у розділі III
490
25 196
27 628
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
510
-
-
Відкладені податкові зобов'язання
515
-
-
Інші довгострокові зобов'язання
520
-
-
Разом у розділі IV
590
-
-
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
610
-
-
Кредиторська заборгованість
620
2 176
2 920
в тому числі:
постачальники та підрядники
621
1 201
1 364
заборгованість перед персоналом організації
622
-
-
заборгованість перед державними позабюджетними фондами
623
-
-
заборгованість з податків і зборів
624
167
316
інші кредитори
625
40
72
Заборгованість перед учасниками (засновниками)
по виплаті доходів
630
-
-
Доходи майбутніх періодів
640
-
-
Резерви майбутніх витрат
650
2 548
2 465
Інші короткострокові зобов'язання
660
-
-
Разом у розділі V
690
4 724
5 385
БАЛАНС
700
29 920
33 013

Додаток
до наказу Мінфіну РФ від 22 липня 2003 р. № 67н
(З урахуванням наказу Держкомстату РФ і Мінфіну РФ
від 14 листопада 2003 р. № 475/102н)

Бухгалтерський баланс

на
1 січня
2006
р.
Коди
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (рік, місяць, число)
2004
01
01
Організація
ВАТ «Любава»
за ЄДРПОУ
22001299
Ідентифікаційний номер платника податків ІПН
Вид діяльності
харчова
за КОАТУУ
Організаційно-правова форма / форма власності
по ОКОПФ / ОКФС
Одиниця виміру: тис. руб. по ОКЕІ
384/385
Місцезнаходження (адреса)
м. Будьонівськ, вул .. Р. Люксембург 17
Дата затвердження
Дата відправлення (прийняття)
Актив
Код по-
казника
На початок звітного року
На кінець звіт-
ного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
110
172
686
Основні засоби
120
18 692
18 795
Незавершене будівництво
130
2 668
2 314
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
135
-
-
Довгострокові фінансові вкладення
140
2
2
Відкладені податкові активи
145
2
2
Інші необоротні активи
150
-
-
Разом у розділі I
190
21 534
21 797
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
210
9 989
13 993
в тому числі:
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності
211
6 018
9 306
тварини на вирощуванні та відгодівлі
212
-
-
витрати в незавершеному виробництві
213
202
226
готова продукція і товари для перепродажу
214
8
-
товари відвантажені
215
2 253
3 104
витрати майбутніх періодів
216
1 370
1 336
інші запаси і витрати
217
138
21
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
157
115
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після
звітної дати)
230
-
-
в тому числі покупці і замовники
231
-
-
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної
дати)
240
1 018
2 444
в тому числі покупці і замовники
241
849
1 622
Короткострокові фінансові вкладення
250
-
-
Грошові кошти
260
315
689
Інші оборотні активи
270
-
-
Разом по розділу II
290
11 479
17 241

БАЛАНС

300
33 013
39 038

Форма 0710001 с. 2
Пасив
Код по-
казника
На початок
звітного періоду
На кінець звіт-
ного періоду
1
2
3
4
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал
410
8 157
5 475
Власні акції, викуплені в акціонерів
411
-
-
Додатковий капітал
420
11 669
10748
Резервний капітал
430
2 039
1 369
в тому числі:
резерви, утворені відповідно
до законодавства
431
Лютий 1939
1 369
резерви, утворені відповідно
з установчими документами
432
-
-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
-
-
Разом у розділі III
490
27 628
27 175
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
510
-
-
Відкладені податкові зобов'язання
515
-
-
Інші довгострокові зобов'язання
520
-
-
Разом у розділі IV
590
-
-
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
610
-
768
Кредиторська заборгованість
620
2 920
4 168
в тому числі:
постачальники та підрядники
621
1 364
1 942
заборгованість перед персоналом організації
622
-
-
заборгованість перед державними позабюджетними фондами
623
-
-
заборгованість з податків і зборів
624
316
397
інші кредитори
625
72
270
Заборгованість перед учасниками (засновниками)
по виплаті доходів
630
-
-
Доходи майбутніх періодів
640
-
-
Резерви майбутніх витрат
650
2 465
6 927
Інші короткострокові зобов'язання
660
-
-
Разом у розділі V
690
5 385
11 863
БАЛАНС
700
33 013
39 038

Додаток
до наказу Мінфіну РФ від 22 липня 2003 р. № 67н
(З урахуванням наказу Держкомстату РФ і Мінфіну РФ
від 14 листопада 2003 р. № 475/102н)

Бухгалтерський баланс

на
1 січня
2007
р.
Коди
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (рік, місяць, число)
2005
01
01
Організація
ВАТ «Любава»
за ЄДРПОУ
22001299
Ідентифікаційний номер платника податків ІПН
Вид діяльності
харчова
за КОАТУУ
Організаційно-правова форма / форма власності
АТ
по ОКОПФ / ОКФС
Одиниця виміру: тис. руб. по ОКЕІ
384/385
Місцезнаходження (адреса)
м. Будьонівськ, вул. Р. Люксембург 17
Дата затвердження
Дата відправлення (прийняття)
Актив
Код по-
казника
На початок звітного року
На кінець звіт-
ного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
110
686
976
Основні засоби
120
18 795
18 017
Незавершене будівництво
130
2 314
5 065
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
135
-
-
Довгострокові фінансові вкладення
140
2
166
Відкладені податкові активи
145
2
166
Інші необоротні активи
150
-
-
Разом у розділі I
190
21 797
24 224
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
210
13 993
18 676
в тому числі:
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності
211
9 306
14 841
тварини на вирощуванні та відгодівлі
212
-
-
витрати в незавершеному виробництві
213
226
235
готова продукція і товари для перепродажу
214
-
-
товари відвантажені
215
3 104
3 590
витрати майбутніх періодів
216
1 336
-
інші запаси і витрати
217
21
10
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
115
314
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після
звітної дати)
230
-
-
в тому числі покупці і замовники
231
-
-
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної
дати)
240
2 444
9 397
в тому числі покупці і замовники
241
1 622
4 750
Короткострокові фінансові вкладення
250
-
-
Грошові кошти
260
689
315
Інші оборотні активи
270
-
-
Разом по розділу II
290
17 241
28 702

БАЛАНС

300
39 038
52 926

Форма 0710001 с. 2
Пасив
Код по-
казника
На початок
звітного періоду
На кінець звіт-
ного періоду
1
2
3
4
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал
410
5 475
5 475
Власні акції, викуплені в акціонерів
411
-
-
Додатковий капітал
420
10 748
10 748
Резервний капітал
430
1 369
1 369
в тому числі:
резерви, утворені відповідно
до законодавства
431
1 369
1 369
резерви, утворені відповідно
з установчими документами
432
-
-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
-
-
Разом у розділі III
490
27 175
32 115
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
510
-
-
Відкладені податкові зобов'язання
515
-
-
Інші довгострокові зобов'язання
520
-
-
Разом у розділі IV
590
-
-
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
610
768
1 000
Кредиторська заборгованість
620
4 168
8 382
в тому числі:
постачальники та підрядники
621
1 942
2 008
заборгованість перед персоналом організації
622
-
-
заборгованість перед державними позабюджетними фондами
623
-
-
заборгованість з податків і зборів
624
397
741
інші кредитори
625
270
301
Заборгованість перед учасниками (засновниками)
по виплаті доходів
630
-
-
Доходи майбутніх періодів
640
-
-
Резерви майбутніх витрат
650
6 927
11 429 -
-Інші короткострокові зобов'язання
660
-
-
Разом у розділі V
690
11 863
20 811
БАЛАНС
700
39 038
52 926
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
390.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Бухгалтерський баланс 5
Бухгалтерський баланс 3
Бухгалтерський баланс 2
Бухгалтерський баланс 2
Бухгалтерський баланс
Бухгалтерський баланс підприємства
Бухгалтерський баланс 2 Сутність і
Бухгалтерський баланс ТОВ Сигнал
Бухгалтерський баланс і його роль
© Усі права захищені
написати до нас