Бухгалтерський баланс ТОВ Сигнал

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

 

 

Зміст.

1. Завдання 3

2. Облікова політика 4

3. Журнал господарських операцій 6

4. Головна книга 9

5. Баланс (ф.1) 16

6. Звіт про прибутки і збитки (ф.2) 21

7. Оцінка фінансового становища підприємства 24

8. Розрахунок чистих активів 27

9. Розрахунок відсотків за банківський кредит 28

10. Розрахункова відомість по зарплаті 29

11. Зведена відомість розподілу витрат 30

12. Розрахунок собівартості готових виробів 31

13. Робочий план рахунків 32

14. Висновок 36

15. Список літератури 37
Завдання

5. Зареєстровано ТОВ «Сигнал» (мале підприємство). Величина Статутного капіталу - 80 тис. руб. Чотири Засновника беруть участь у формуванні КК рівними частками. Перший вніс свій внесок грошима. Він перерахував кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Сигнал». Другий Засновник вносить свій внесок основні засоби (ОС) з терміном експлуатації 10 років. Він передав їх на баланс ТОВ. Третій вносить свій внесок матеріалами. Він передав матеріали на склад ТОВ «Сигнал». Четвертий Засновник повинен був внести свою частку грошима, але поки не вніс.
6. Отримано кредит у комерційному банку на 4 місяці на суму 30 тис. руб. під 33% річних. Ставка ЦБ - 27%.
7. Відпущені зі складу у виробництво матеріали на суму 6 тис. руб. У провадженні перебувають 3 замовлення. На замовлення № 1 відпущено матеріалів на 1 тис.руб, на замовлення № 2 - на 3 тис.руб, а на замовлення № 3 - на 2 тис.руб.
8. Нараховано амортизацію ОС.
9. Нараховано основна заробітна плата працівникам на суму 25 тис. руб., Причому пряма заробітна плата склала: на замовлення № 1 - 5 тис. руб., На замовлення № 2 - 5 тис. руб., На замовлення № 3 - 10 тис. руб .
10. Здійснені утримання із з / п. Число працівників - 5, утриманців - 5 чоловік.
11. Здійснено нарахування на з / п.
12. Резерв на відпустки становить 10% від з / п.
13. Отримано з банку в касу і виплачена з / п.
14. Депонована неодержаний з / п і здана в банк.
15. ТОВ пред'явлений рахунок за послуги телефонного зв'язку в сумі 1,2 тис. руб. в т.ч. ПДВ.
16. Закінчено і передано на склад готової продукції замовлення № 3 в кількості 8 штук.
17. Реалізовано зі складу 6 штук готової продукції. Виручка надійшла в касу в сумі 48 тис.руб., В т.ч. ПДВ і здана в банк на р / с.
Примітка:
1. Згідно з установчими документами 50% отриманого чистого прибутку підприємства розподіляється між засновниками рівними частками.
2. Непрямі витрати розподіляються відповідно до облікової політики.
Контрольне завдання:
1. Відобразити в бухгалтерських рахунках господарські операції.
2. За результатами господарської діяльності скласти бухгалтерську і податкову звітність.
3. Виконати необхідні розрахунки.
4. Дати оцінку фінансового положення.
5. Привести виписку з облікової політики.
6. Розробити робочий план рахунків.

Облікова політик а

За останній час наша економіка перейшла на нові форми економічних відносин, з'явилися різні форми власності. У зв'язку з усім цим виникла необхідність переходу бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти. Від жорсткої регламентації облікового процесу з боку держави в минулому в даний час перейшли до розумного поєднання державного регулювання і самостійності організацій у постановці бухгалтерського обліку. Сутність нових підходів до постановки бухгалтерського обліку полягає в тому, що на основі встановлених державою загальних правил бухгалтерського обліку підприємства самостійно розробляють форми і методи ведення обліку.
Облікова політика складається на початку року і діє протягом усього року. Підприємство не має права змінювати облікову політику. У разі гострої необхідності потрібно дозвіл Мінфіну.
Облікова політика передбачає отримання інформації, відкритої для зовнішніх користувачів. Відкритість досягається шляхом достовірного відображення її у фінансовій звітності підприємства.
Під обліковою політикою мається на увазі обрана підприємством сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються для складання та подання фінансової звітності.
Облікова політика підприємства формується її керівником і підлягає оформленню з допомогою наказу.
Затверджені способи ведення бухгалтерського обліку на підприємстві застосовують з 1 січня року, наступного за виданням наказу.
Нормативною базою для вибору і обгрунтування облікової політики є:
· Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 № 129-Ф3;
· Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств, від 1 січня 2002 р., затверджений Наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 N 1994
· Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика підприємства»;
· Положення про бухгалтерський облік "Облікова політика підприємства» (ПБУ 1 / 98), затверджене Наказом Мінфіну Росії від 09.12.1998 N 60г;
· Положення про склад витрат, затверджене постановою уряду РФ від 05.08.92 № 552 (з урахуванням змін і доповнень, внесених постановою Уряду РФ);
· Наказ Мінфіну Росії від 28.06.2000 N 60г. "Про Методичні рекомендації про порядок формування показників бухгалтерської звітності організацій";
· Податковий кодекс Російської Федерації (частини перша і друга).
І т.д.
У ТОВ «Сигнал» були прийнята наступна облікова політика:
1. Вести бухгалтерський облік ТОВ «Сигнал» на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та інструкції по його застосуванню, затвердженого Наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 № 94н.;
2. Застосовувати робочий план рахунків організації згідно з додатком 5.
3. Амортизацію об'єктів основних засобів виробляти лінійним способом виходячи з первісної вартості шляхом застосування норм амортизації, зазначених у Постанові Ради Міністрів СРСР від 22.10.90 № 1072 "Про єдині норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства СРСР".
4. Для групування витрат на виробництво і формування виробничого результату використовувати традиційний калькуляційний варіант обліку витрат.
5. Вартість готової продукції відображати в обліку за фактичною (повної) виробничої собівартості.
6. Виручку від реалізації продукції (робіт, послуг) для цілей оподаткування визначати в міру її оплати (при безготівкових розрахунках - по надходженні коштів за товари (роботи, послуги) на рахунки в установи банків, а при розрахунках готівкою - по надходженні коштів до каси) .
7. Фінансовий результат від реалізації продукції визначати по тій частині відвантаженої продукції, по якій надійшла грошова чи натуральна виручка.
8. Для рівномірного включення майбутніх витрат у витрати виробництва звітного року створювати резерв на майбутню оплату відпусток у розмірі 10% від заробітної плати.
9. Облік витрат в організації здійснювати в розрізі замовлень.
10. Непрямі витрати організації розподіляти між об'єктами виробництва (обліку) пропорційно заробітній платі основних виробничих робітників.
11. Собівартість одиниці продукції розраховувати шляхом прямого розподілу витрат на кількість продукції в натуральному вираженні.
12. Чистий прибуток підприємства розподіляти відповідно до установчих документів (50% отриманого чистого прибутку підприємства розподіляється між засновниками рівними частками).

Журнал господарських операцій за місяць


Дебет
Кредит
Сума
Зміст проводки
Примітка
1
2
3
4
5
6
1
Формування статутного капіталу
1 засновник
Формування статутного капіталу
2 засновник
Формування статутного капіталу
3 засновник
Формування статутного капіталу
4 засновник
80,000.00
Разом
2
Отримано кредит в банку
Див. Розрахунок за кредитом банку
3
Оплата статутного капіталу
1 засновник
4
Внесок у КК (матеріали)
2 засновник
5
Внесок до статутного капіталу (основний засіб)
3 засновник
6
Введення в експлуатацію ОЗ
7
Відпуск матеріалів у виробництво
На Замовлення 1
8
Відпуск матеріалів у виробництво
На Замовлення 2
9
Відпуск матеріалів у виробництво
На Замовлення 3
10
Нараховано амортизацію ОС
11
Отримано рахунок-фактура за послуги зв'язку
ПДВ отриманий
12
Оплата за послуги зв'язку
ПДВ до відшкодування з бюджету
13
Нараховано зарплату
Замовлення 1
Нараховано зарплату
Замовлення 2
Нараховано зарплату
Замовлення 3
Нараховано зарплату
Інші
Разом
14
Утримано прибутковий податок (13%)
Див Розрахункову відомість по з / п
Разом
До видачі (25000-3250 = 21750 руб.)
15
ФСС
Див Розрахункову відомість по з / п
(ЄСП 35,6%)
ПФ
ФФОМС
ТФОМС
Разом
16
ФСС
Див Розрахункову відомість по з / п
(ЄСП 35,6%)
ПФ
ФФОМС
ТФОМС
Разом:
17
ФСС
Див Розрахункову відомість по з / п
(ЄСП 35,6%)
ПФ
ФФОМС
ТФОМС
Разом:
18
ФСС
Див Розрахункову відомість по з / п
(ЄСП 35,6%)
ПФ
ФФОМС
ТФОМС
Разом:
19
Перераховано прибутковий податок бюджету
20
Перераховано ЕСН
ФСС
ПФ
ФФОМС
ТФОМС
Разом:
21
Отримано з банку кошти на з / п
22
Виплачено з / п з каси
23
Резерв на оплату відпусток працівників
25,000.00 * 10% +
25,000.00 * 10% * 35,6% = 3390 грн. / міс. (З урахуванням ЄСП)
24
Нараховано відсотки по кредиту за місяць
За нормами
Понад норми
25
Віднесення відсотків на фінансовий результат
За нормами
Віднесення відсотків на фінансовий результат
Понад норми
26
Перераховано відсотки за кредит
27
Списані непрямі витрати за замовленням 1
Див. Розрахунок собівартості готових виробів
28
Списані непрямі витрати на замовлення 2
29
Списані непрямі витрати за замовлення 3
Разом:
30
Здано на склад готової продукції замовлення 3 (8 штук)
Див. Розрахунок собівартості готових виробів
31
Відображено реалізацію
Фактична собівартість 6 штук готової продукції
Див. Розрахунок собівартості готових виробів
ПДВ по відвантаженій, але неоплаченої продукції
Визначено результат по відвантаженої продукції, але для цілей оподаткування не враховується
Надійшла оплата
Нараховано ПДВ бюджету
Враховано фінансовий результат для цілей оподаткування
32
Виручка здана в банк
33
Перераховано ПДВ бюджету
34
Нараховано Податок на прибуток (35%)
Див. Розрахунок собівартості готових виробів
35
Перераховано податок на прибуток бюджету
36
Нерозподілений прибуток
37
Нараховано дивіденди
1 засновнику
Нараховано дивіденди
2 засновнику
Нараховано дивіденди
3 засновнику
Нараховано дивіденди
4 засновнику
38
Перераховано дивіденди
1 засновнику
Перераховано дивіденди
2 засновнику
Перераховано дивіденди
3 засновнику

Головна книга

1 "ОС"
2 "Амортизація ОС"
8.4 "Придбання об'єктів ОЗ"
10.1 "Сировина і матеріали"
19.4 "ПДВ по виконаних робіт та наданих послуг"
Д
До
Д
До
Д
До
Д
До
Д
До
20.1 "Осн. Виробництво"
20.2 "Осн. Виробництво"
20.3 "Осн. Виробництво"
26 "Общехоз. Витрати"
43 "Готова продукція"
Д
До
Д
До
Д
До
Д
До
Д
До
50.1 "Каса організації"
51 "Розрахункові рахунки"
62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"
Д
До
Д
До
Д
До
66.1 "краткоср. Кредити"
66.2 "Відсотки по краткоср. Кредитами"
68.1 "Податок на доходи фіз. Осіб"
68.2 "ПДВ"
68.3 "Податок на доходи / прибуток організацій"
Д
До
Д
До
Д
До
Д
До
Д
До
69.1 "Розрахунки по соц. Страхування"
69.2 "Розрахунки з пенсійного забезпечення"
69.3.1 "ФФОМС"
69.3.2 "ТФОМС"
70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"
Д
До
Д
До
Д
До
Д
До
Д
До
75.1 "Розрахунки за внесками до статутного капіталу"
75.2 "Розрахунки по виплаті доходів"
76.5 "Інші розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"
76 Н "Розрахунки за податками, відкладеним для сплати в бюджет"
Д
До
Д
До
Д
До
Д
До
80 "Статутний капітал"
84.3 "Нерозподілений прибуток у зверненні"
90.1 "Виручка"
90.2 "Собівартість продажів"
90.9 "Прибуток / збиток від продажу"
Д
До
Д
До
Д
До
Д
До
Д
До
80000
12610,56
48000
19733,75
40000
6305,28
8000
19733,75
19733,75
40000
20266,25
80000,00
6305,28
12610,56
48000,00
48000,00
19733,75
19733,75
40000
40000
80000
6305,28
91.2.1 "Інші витрати за нормами"
91.2.2 "Інші витрати понад норми"
96 "Резерви майбутніх витрат"
99.1 "Не враховується при оподаткуванні"
99.2 "Враховується при оподаткуванні"
Д
До
Д
До
Д
До
Д
До
Д
До
675
150
678
20266,25
20266,25
675
150
678
20266,25
675
1356
150
678
6830,69
12610,56
675,00
675,00
150,00
150,00
3390,00
20266,25
20266,25
20266,25
20266,25
3390

Балансовий рахунок
Обороти
дебетові
Обороти кредитові
Сальдо дебетове
Сальдо кредитове
1
2
3
4
5
Рахунок 01
08.4
20,000.00
Разом:
20,000.00
20,000.00
Рахунок 02
26
10,333.33
Разом:
10,333.33
10,333.33
Рахунок 08.4
75.1
20,000.00
01.1
20,000.00
Разом:
20,000.00
20,000.00
-
-
Рахунок 10.1
75.1
20,000.00
20.1
1,000.00
20.2
3,000.00
20.3
2,000.00
Разом:
20,000.00
6,000.00
14,000.00
Рахунок 19.4
76.5
200.00
68.2
200.00
Разом:
200.00
200.00
-
-
Рахунок 20.1
10.1
1,000.00
70
5,000.00
69.1
200.00
69.2
1,400.00
69.3.1
10.00
69.3.2
170.00
26
4,697.83
96
678.00
Разом:
13,155.83
13,155.83
Рахунок 20.2
10.1
3,000.00
70
5,000.00
69.1
200.00
69.2
1,400.00
69.3.1
10.00
69.3.2
170.00
26
4,697.83
96
678.00
Разом:
15,155.83
15,155.83
Рахунок 20.3
10.1
2,000.00
70
10,000.00
69.1
400.00
69.2
2,800.00
69.3.1
20.00
69.3.2
340.00
26
9,395.67
96
1,356.00
43
26,311.67
Разом:
26,311.67
26,311.67
-
-
Рахунок 26
02.1
10,333.33
76.5
1,000.00
70
5,000.00
69.1
200.00
69.2
1,400.00
69.3.1
10.00
69.3.2
170.00
96
678.00
20.1
4,697.83
20.2
4,697.83
20.3
9,395.67
Разом:
18,791.33
18,791.33
-
-
Рахунок 43
20.3
26,311.67
90.2
19,733.75
Разом:
26,311.67
19,733.75
6,577.92
Рахунок 50.1
51
21,750.00
48,000.00
62.1
48,000.00
70
21,750.00
Разом:
69,750.00
69,750.00
-
-
Рахунок 51
66.1
30,000.00
75.1
20,000,00
50.1
48,000.00
21,750.00
75.2
4,728.96
76.5
1,200.00
68.1
2,795.00
68.2
7,800.00
68.3
6,830.69
69.1
1,000.00
69.2
7,000.00
69.3.1
50.00
69.3.2
850.00
66.2
825.00
Разом:
98,000.00
54,829.65
43,170.35
Рахунок 62.1
90.1
48,000.00
50.1
48,000.00
Разом:
48,000.00
48,000.00
-
-
Рахунок 66.1
51
30,000.00
Разом:
30,000.00
30,000.00
Рахунок 66.2
91.2.1
675.00
91.2.2
150.00
51
825.00
Разом:
825.00
825.00
-
-
Рахунок 68.1
70
3,250.00
51
3,250.00
Разом:
3,250.00
3,250.00
-
-
Рахунок 68.2
19.4
200.00
76.Н
8,000.00
51
7,800.00
Разом:
8,000.00
8,000.00
-
-
Рахунок 68.3
99.2
6,830.69
51
6,830.69
Разом:
6,830.69
6,830.69
-
-
Рахунок 69.1
20.1
200.00
20.2
200.00
20.3
400.00
26
200.00
51
1,000.00
Разом:
1,000.00
1,000.00
-
-
Рахунок 69.2
20.1
1,400.00
20.2
1,400.00
20.3
2,800.00
26
1,400.00
51
7,000.00
Разом:
7,000.00
7,000.00
-
-
Рахунок 69.3.1
20.1
10.00
20.2
10.00
20.3
20.00
26
10.00
51
50.00
Разом:
50.00
50.00
-
-
Рахунок 69.3.2
20.1
170.00
20.2
170.00
20.3
340.00
26
170.00
51
850.00
Разом:
850.00
850.00
-
-
Рахунок 70
20.1
5,000.00
20.2
5,000.00
20.3
10,000.00
26
5,000.00
68.1
3,250.00
50.1
21,750.00
Разом:
25,000.00
25,000.00
-
-
Рахунок 75.1
51
20,000.00
10.1
20,000.00
08.4
20,000.00
80
80,000.00
Разом:
80,000.00
60,000.00
20,000.00
Рахунок 75.2
84.3
6,305.28
51
4,728.96
Разом:
4,728.96
6,305.28
1,576.32
Рахунок 76.5
26
1,000.00
19.4
200.00
51
1,200.00
Разом:
1,200.00
1,200.00
-
-
Рахунок 76.Н
90.1
8,000.00
68.2
8,000.00
Разом:
8,000.00
8,000.00
-
-
Рахунок 80
75.1
80,000.00
Разом:
80,000.00
80,000.00
Рахунок 84.3
99.2
12,610.56
75.2
6,305.28
Разом:
6,305.28
12,610.56
6,305.28
Рахунок 90.1
62.1
48,000.00
76.Н
8,000.00
90.9
40,000.00
Разом:
48,000.00
48,000.00
-
-
Рахунок 90.2
43
19,733.75
90.9
19,733.75
Разом:
19,733.75
19,733.75
-
-
Рахунок 90.9
90.1
40,000.00
90.2
19,733.75
99.1
20,266.25
Разом:
40,000.00
40,000.00
-
-
Рахунок 91.2.1
62.2
675.00
99.2
675.00
Разом:
675.00
675.00
-
-
Рахунок 91.2.2
66.2
150.00
99.2
150.00
Разом:
150.00
150.00
-
-
Рахунок 96
20.1
678.00
20.2
678.00
20.3
1,356.00
26
678.00
Разом:
3,390.00
3,390.00
Рахунок 99.1
90.9
20,266.25
99.2
20,266.25
Разом:
20,266.25
20,266.25
-
-
Рахунок 99.2
99.1
20,266.25
91.2.1
675.00
91.2.2
150.00
68.3
6,830.69
84.3
12,610.56
Разом:
20,266.25
20,266.25
-
-

Баланс (ф.1)

Бухгалтерський баланс
Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи (04, 05)
110
-
-
в тому числі:
патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні з переліченими права та активи
111
-
-
організаційні витрати
112
-
-
ділова репутація організації
113
-
-
Основні засоби (01, 02)
120
-
9666
в тому числі:
земельні ділянки і об'єкти природокористування

121
-
-
будівлі, машини та обладнання
122
-
9666
Незавершене будівництво (07, 08, 16)
130
-
-
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (03, 02)
135
-
-
в тому числі:
майно для передачі в лізинг

136
-
-
майно, що надається за договором прокату
137
-
-
Довгострокові фінансові вкладення (59, 59)
140
-
-
в тому числі:
інвестиції в дочірні суспільства

141
-
-
інвестиції в залежні суспільства
142
-
-
інвестиції в інші організації
143
-
-
позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців
144
-
-
інші довгострокові фінансові вкладення
145
-
-
Інші необоротні активи
150
-
-
РАЗОМ по розділу I
190
-
9666
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси

210
-
48890
в тому числі:
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (10, 14,16)

211
-
14000
тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)
212
-
-
витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення)
(20, 21, 23, 29, 44, 46)

213
-
28312
готова продукція і товари для перепродажу (16, 41, 43)
214
-
6578
товари відвантажені (45)
215
-
-
витрати майбутніх періодів (97)
216
-
-
інші запаси і витрати
217
-
-
Податок на додану вартість по придбаним цінностям (19)
220
-
-
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)
230
-
-
в тому числі:
покупці і замовники (62, 63, 76)

231
-
-
векселі до отримання (62)
232
-
-
заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)
233
-
-
аванси видані (60)
234
-
-
інші дебітори
235
-
-
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240
-
20000
в тому числі:
покупці і замовники (62, 63, 76)

241
-
-
векселі до отримання (62)
242
-
-
заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)
243
-
-
заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного
капітал (75)

244
-
20000
аванси видані (60)
245
-
-
інші дебітори
246
-
-
Короткострокові фінансові вкладення (58, 59, 81)
250
-
-
в тому числі:
позики, надані організаціям на термін менше 12 місяців

251
-
-
власні акції, викуплені в акціонерів
252
-
-
інші короткострокові фінансові вкладення
253
-
-
Грошові кошти
260
-
43170,35
в тому числі:
каса (50)

261
-
-
розрахункові рахунки (51)
262
-
43170,35
валютні рахунки (52)
263
-
-
інші грошові кошти (55, 57)
264
-
-
Інші оборотні активи
270
-
-
РАЗОМ по розділу II
290
-
112040,35
БАЛАНС (сума рядків 190 + 290)
300
-
121706,35
III. Капітали і резерви
Статутний капітал (80)
410
-
80000
Додатковий капітал (83)
420
-
-
Резервний капітал (82)
430
-
-
в тому числі:
резерви, утворені відповідно до законодавства
431
-
-
резерви, утворені відповідно до установчих документів
432
-
-
Цільові фінансування і надходження (86)
450
-
-
Нерозподілений прибуток минулих років (84)
460
-
-
Непокритий збиток минулих років (84)
465
-
-
Нерозподілений прибуток звітного року (84)
470
-
6305
Непокритий збиток звітного року (84)
475
-
-
РАЗОМ по розділу III
490
-
86305
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити (67)
510
-
-
в тому числі:
кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати
511
-
-
позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати
512
-
-
Інші довгострокові зобов'язання
520
-
-
РАЗОМ за розділом IV
590
-
-
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити (66)
610
-
30000
в тому числі:
кредити банків, що підлягають погашенню протягом 12 місяців
після звітної дати
611
-
30000
позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після
звітної дати
612
-
-
Кредиторська заборгованість
620
-

в тому числі:
постачальники та підрядники (60, 76)

621
-
векселі до сплати (60)
622
-
-
заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами
623
-
-
заборгованість перед персоналом організації (70)
624
-
-
заборгованість перед держ. позабюджетними фондами (69)
625
-
-
заборгованість перед бюджетом (68)
626
-
-
аванси отримані (62)
627
-
-
інші кредитори
628
-
-
Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів (75)
630
-
1576
Доходи майбутніх періодів (98)
640
-
-
Резерви майбутніх витрат (96)
650
-
3390
Інші короткострокові зобов'язання
660
-
-
РАЗОМ по розділу V
690
-
43376
БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690)
700
-
129681

Довідка про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках
Найменування показника
Код
рядки
На початок звітного
року
На кінець звітного
періоду
1
2
3
4
Орендовані основні засоби (001)
910
-
-
в тому числі по лізингу
911
-
-
Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне
зберігання (002)
920
-
-
Матеріали, прийняті в переробку (003)
930
-
-
Товари, прийняті на комісію (004)
940
-
-
Устаткування, прийняте для монтажу (005)
950
-
-
Бланки суворої звітності (006)
960
-
-
Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів (007)
970
-
-
Забезпечення зобов'язань і платежів отримані (008)
980
-
-
Забезпечення зобов'язань і платежів видані (009)
990
-
-
Знос основних засобів (010)
991
-
-
Основні засоби здані в оренду (011)
992
-
-

993
-
-

994
-
-

Звіт про прибутки і збитки (ф.2)

Звіт про прибутки та збитки
Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період минулого року
1
2
3
4
I. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)
010
40000
-
в тому числі від продажу:
011
-
-
Кухонних столів
012
40000
-
013
-
-
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг
020
19734
-
в тому числі проданих:
021
-
-
Кухонних столів
022
19734
-
023
-
Валовий прибуток
029
20266
-
Комерційні витрати
030
-
-
Управлінські витрати
040
-
-
Прибуток (збиток) від продажу (рядки 010-020-030-040)
050
20266
-
II. ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ
Відсотки до отримання
060
-
-
Відсотки до сплати
070
-
-
Доходи від участі в інших організаціях
080
-
-
Інші операційні доходи
090
-
-
Інші операційні витрати
100
-
-
III. Позареалізаційні доходи і витрати
Позареалізаційні доходи
120
-
-
Позареалізаційні витрати
130
825
-
Прибуток (збиток) до оподаткування
(Рядки 050 +060-070 +080 +090-100 +120-130)
140
19441
-
Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі
150
6831
-
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності
160
12611
-
IV. НАДЗВИЧАЙНІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ
Надзвичайні доходи
170
-
-
Надзвичайні витрати
180
-
-
Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду) рядки (160 +170-180)
190
12611
-
ДОВІДКОВО:
Дивіденди, що припадають на одну акцію: *
за привілейованими
201
-
-
за звичайними
202
-
-
Передбачувані в наступному звітному році суми дивідендів,
припадають на одну акцію: *
за привілейованими
203
-
-
за звичайними
204
-
-
* Заповнюється в річної бухгалтерської звітності

Розшифровка окремих прибутків і збитків
Найменування
показника
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
прибуток
збиток
прибуток
збиток
1
2
3
4
5
6
Штрафи, пені та неустойки, визнані або по яких отримані рішення суду (арбітражного суду) про їх стягнення
210
-
-
-
-
Прибуток (збиток) минулих років
220
-
-
-
-
Відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань
230
-
-
-
-
Курсові різниці за операціями в іноземній валюті
240
-
-
-
-
Зниження собівартості матеріально-виробничих запасів на кінець звітного періоду
250
-
-
-
-
Списання дебіторських і кредиторських заборгованостей, за якими минув термін позовної давності
260
-
-
-
-
270
-
-
-
-

Оцінка фінансового стану підприємства

Щоб зробити аналіз фінансового стану ТОВ «Сигнал» зробимо розрахунок наступних коефіцієнтів:
· Коефіцієнт абсолютної ліквідності;
· Коефіцієнт термінової ліквідності;
· Коефіцієнт поточної ліквідності;
· Коефіцієнт загальної платоспроможності;
· Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів;
· Коефіцієнт рентабельності продукції.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К1) характеризує здатність до миттєвого погашення боргових зобов'язань і визначається як відношення грошових коштів і високоліквідних короткострокових цінних паперів до найбільш термінових зобов'язаннях підприємства у вигляді короткострокових кредитів банків, короткострокових позик і різних кредиторських заборгованостей (підсумок розділу VI балансу за вирахуванням рядків 640 - "доходи майбутніх періодів", 650 - "резерви майбутніх витрат і платежів"):
стор 260 + стор 253
K1 =
Разд.VI (стор. 690) - (стор. 640 + стор 650)
Під високоліквідними короткостроковими паперами в даному випадку розуміються тільки державні цінні папери та цінні папери Сбербанку РФ. За відсутності відповідної інформації рядок 253 при розрахунку K1 не враховується.
У нашому випадку коефіцієнт К1 має таке значення:
Нормальне обмеження К1 ≥ 0,2. У даному випадку коефіцієнт набагато вище норми. Це говорить про високу платоспроможність підприємства.
Коефіцієнт термінової ліквідності (К2) характеризує здатність підприємства оперативно визволити з господарського обороту кошти і погасити боргові зобов'язання. К2 визначається як відношення суми: грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення, короткострокова дебіторська заборгованість, до короткострокових зобов'язань.
стор 260 + стор 250 + стор. 240
К2 =
Розд. VI (стор. 690) - (стор. 640 + стор 650)
Нормальне обмеження К2 ≥ 1. Для нас це означає, що грошові кошти і майбутні надходження (погашення заборгованості одним із засновників) повинні покривати поточні борги.
Коефіцієнт поточної ліквідності (загальний коефіцієнт покриття) (К3) є узагальнюючим показником підприємства; він відображає прогноз платоспроможності на відносно віддалену перспективу. Розраховується коефіцієнт поточної ліквідності наступним чином:
Розд. II (стр.290)
К3 =
Розд. VI (стр.690) - (стор.640 + стр.650)


Нормативне значення показника поточної ліквідності К3 ³ 2. У нашому випадку коефіцієнт вище нормального обмеження, що свідчить про гарний фінансовий стан і дає сприятливий прогноз платоспроможності у віддаленому періоді.
Різні показники ліквідності не тільки дають різнобічну характеристику платоспроможності підприємства при різному ступені обліку ліквідних активів, а й відповідають інтересам різних зовнішніх користувачів аналітичної інформації. Так, для постачальників товарів (робіт, послуг) найбільш цікавий коефіцієнт абсолютної ліквідності. Банк, що кредитує дане підприємство, більше уваги приділяє коефіцієнту поточної ліквідності. Потенційні і дійсні засновники (учасники) підприємства у більшою мірою оцінюють його платоспроможність за показником термінової ліквідності.
Загальна платоспроможність підприємства визначається, як здатність покрити всі зобов'язання підприємства (короткострокові і. Довгострокові) всіма його активами. Коефіцієнт загальної платоспроможності (К4) розраховується за формулою:
активи підприємства (стор. 190 розд. II балансу + стр.290 розд. II балансу)
К4 =
зобов'язання підприємства (підсумок разд. IV балансу + підсумок розд. V -
- Стор. 640 разд.V - стор 470 розд. III)
Нормальним є наступне обмеження для коефіцієнта: К4 ≥ 2. У даному випадку коефіцієнт вище норми, що означає здатність підприємства покрити всі зобов'язання всіма активами.
Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів (К5) характеризує фінансову стійкість підприємства і визначається як відношення власного капіталу (підсумок розділу IV балансу за вирахуванням збитків) до всієї суми зобов'язань за залученими позиковими коштами (підсумок розділів V та VI балансу за вирахуванням рядків 640 - "доходи майбутніх періодів ", 650 -" резерви майбутніх витрат і платежів "):
Розд. IV (стр.490) - Розд. Ш (стр.390)
К5 =
Розд. IV (стр.590) + Розд. V (стр.690) - (стор.640 + стр.650)
Нормальним обмеженням для цього коефіцієнта є наступне: К5 ³ 1. У даному випадку коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів набагато перевершує норматив. Це говорить про фінансову надійності підприємства.
Рентабельність продукції (або рентабельність продажів) (К6) дорівнює відношенню прибутку від реалізації до виручки від реалізації.
Стр.050 форми № 2 (звіту про прибутки і збитки)
К6 = = =
Стр.010 форми № 2 (звіту про прибутки і збитки)
Для коефіцієнта рентабельності немає загальновизнаного нормативу, проте в багатьох випадках хорошою рентабельністю можна вважати значення показника рентабельності продукції рівного 0,15. Для розглянутого ТОВ «Сигнал» значення цього показника одно 0,51, що свідчить про дуже високої рентабельності продажів (продукції).
Проаналізувавши всі розраховані коефіцієнти для ТОВ «Сигнал», можна зробити висновок, що ТОВ «Сигнал» - фінансово стійке і надійне підприємства з високою платоспроможністю і хорошими перспективами розвитку.
Для повного аналізу фінансового стану ТОВ «Сигнал» необхідно зробити розрахунок вартості чистих активів даного підприємства.
Якщо вартість чистих активів дорівнює або вище величини статутного капіталу, то це говорить про фінансову спроможність підприємства. Якщо вартість чистих активів трохи менше величини статутного капіталу, то це свідчить про стан підприємства, близькому до банкрутства. Якщо вартість чистих активів набагато менше статутного капіталу, то фактично підприємство перебуває в стані банкрутства.

Розрахунок чистих активів.

(Мінфін РФ № 71, ФК по ринку цінних паперів № 149, Наказ від 5 серпня 1996 року «Про порядок оцінки вартості чистих активів»)
Вартість чистих активів дорівнює 86305. А це більше величини статутного капіталу, рівного 80000. Це говорить про нормальний фінансовий стан підприємства.

Розрахунок відсотків за банківський кредит


Розрахункова відомість по зарплаті

 

Зведена відомість розподілу витрат


Розрахунок собівартості готових виробів

* Не виплачується, тому що не погашена заборгованість по статутному капіталу

Робочий план рахунків

(Складено відповідно до Плану рахунків, затвердженого Наказом № 94н)
Номер рахунку
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
944.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Бухгалтерський баланс і його роль в управлінні підприємством на прикладі ТОВ Стандарт
Бухгалтерський баланс 3
Бухгалтерський баланс 2
Бухгалтерський баланс 2
Бухгалтерський баланс 4
Бухгалтерський баланс
Бухгалтерський баланс 5
Бухгалтерський баланс 2 Сутність і
Бухгалтерський баланс підприємства
© Усі права захищені
написати до нас