Бухгалтерський аналіз рентабельності підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Аналіз балансового прибутку і рентабельності підприємства
До складу балансового прибутку входять наступні елементи і складові частини:
1.Прібиль від реалізації продукції, робіт, послуг (прибуток від основної діяльності)
Аналіз даної складової частини проводиться за коштами розрахунку факторів: обсягу продажів, структури продукції, що продається, продажні ціни, собівартість продукції, що продається, що впливають на цю частину.
2.Прібиль від іншої реалізації, яка складається з слід.
-Прибуток від продажу ТМЦ
-Прибуток від реалізації продуктів підсобного господарства
-Прибуток від реалізації основних фондів і НМА.
3.Вне реалізаційні фінансові результати.
Елементами цієї складової частини явл. результати від проведення наступних позареалізаційних операцій:
-Пайова участь в інших спільних підприємствах
-Здача, знімання в оренду площ або приміщень основних засобів, землі
-Отримані або сплачені штрафи від невиконання боргових зобов'язань
-Списання дебіторської заборгованості (збиток)
-Збитки від стихійних лих
-Операції з цінними паперами
-Валютні операції.
Аналіз кожної із складових частин та елементів проводиться методом розрахунку абсолютних і відносних відхилень.
Абс = Ф-П, Відносить = Абс / підсумок за планом * 100

Аналіз рентабельності
Рентабельність - це відносний показник, який має властивість порівнянності і характеризує ступінь прибутковості тієї чи іншої діяльності підприємства. Незалежно від виду рентабельність аналізується способом розрахунку відхилень, т.к часто рентабельність розраховується в%. Відносного відхилення немає. Розраховують наступні види рентабельності, які надалі піддаються аналізу:
1. Рентабельність продажів = Прибуток від реалізації / виручка від реалізації (без ПДВ, акцизів) * 100%
2. Рентабельність товарного випуску = Прибуток товарного випуску / собівартість товарного випуску * 100%
3. Рентабельність підприємства = (Прибуток від реалізації / виручка від реалізації (без ПДВ)) * (Середньорічну вартість основних виробничих фондів / собівартість основних виробничих фондів) * 100%
4. Рентабельність власного капіталу = балансовий прибуток / Середньорічна вартість власних джерел * 100%. Даний показник інформує про ефективність використання власного капіталу, який знаходиться під впливом зміни рентабельності продажів і віддачі від вкладення власних джерел.
5. Рентабельність власного капіталу = (Балансовий прибуток / виручка від реалізації з ПДВ) * (Виручка від реалізації з ПДВ / Середньорічна сума підсумку балансу) * (Середньорічна сума підсумку капіталу / сума власних джерел)

Аналіз якості продукції
У результаті реалізації продукції отримують виручку. На величину виручки впливає наступні фактори:
- Попит і пропозиція продукції на ринку
- Ціна цієї продукції і т.д.
- Якість продукції, що випускається
Якщо підприємство випускає продукцію низької якості,
то воно змушене продавати її за більш низькими цінами і уценивать в процесі реалізації.
Існують об'єктивні причини того, що підприємство випускає продукцію низької якості.
1. Сировина низької якості
2. Старе зношене обладнання
3. Низька кваліфікація кадрів.
Таблиця 16 Вплив якості реалізованої продукції на виручку від продажу
1 колонка «Продукція» (1 вищого сорту 2 I-ого сорту 3 II-ого сорту 4 разом)
2 колонка «ціна за од. про-ції, руб. "
3 колонка «План», ділиться на (к-ть і сума виручки)
4 колонка «звіт», ділиться на (к-ть і сума виручки)
5 колонка «Відхилення»
Сума за планом = ціну за од. про-ції * кількість за планом
Сума виручки за звітом = ціну за од. про-ції * кількість за звітом Відхилення = із суми виручки за звітом - суму виручки за планом Висновок: з наведеної таблиці видно, що, не дивлячись на те, що на даному підприємстві план постачання в натуральному вираженні виконаний, фактична виручка менше планової і вона зменшилася на 2500р,
це сталося тому продукція вищого сорту була реалізована менше, ніж заплановано.
Аналіз ліквідності балансу. Показники ліквідності
Ліквідність - це здатність підприємства перетворювати цінності в гроші.
Види ліквідності:
1.Ліквідность підприємства - здатність господарюючого суб'єкта перетворювати свої активи в грошові кошти з метою покриття всіх платежів в строк.
2.Ліквідность балансу - ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань.
3.Ліквідность активів величина зворотна часу перетворення активів у грошові кошти.
При аналізі ФСП вивчається в основному ліквідність балансу, робиться це за допомогою складання балансу нетто-цей баланс складається шляхом групування статей активу і пасиву, при цьому статті активу групуються в залежності від швидкості перетворення їх у ден. ср-ва, а пасиви групуються в залежності від терміновості їх оплати.
Угруповання активу:
А1-найбільш ліквідні активи ден.ср-ва підпр., Короткострокові фин.вложения)
А2-швидко реалізовані активи (дебіторська заборгованість платежі по кот.до 12 місяців)
А3-Повільно реалізовані активи (запаси, ПДВ, дебіторська заборгованість платежі по кіт. Більше 12 місяців, інші оборотні активи)
А4-важкореалізовані активи (необоротні активи, вкладення в статутний капітал інших підприємств)
Угруповання пасиву:
П1-найбільш термінові зобов'язання (кредиторська задолж.)
П2-Краскосрочние пасиви (краткоср. кредити і позики, розрахунки по дивідендах)
П3-Довгострокові пасиви (довгострокові кредити і позики, доходи майбутніх періодів, резерви майбутніх платежів)
П4-Постійні пасиви (вкладення в статутний капітал, сума резервного та додаткового капіталу)
Баланс нетто визнається абсолютно ліквідним якщо виконуються слід. співвідношення:
А1 більше або дорівнює П1
А2 більше або дорівнює П2
А3 більше або дорівнює П3
А4 менше або дорівнює П4
Якщо співвідношення не виконуються, то розраховують наступні показники ліквідності:
1.Коеффіціент поточної ліквідності (коеф. покриття) дорівнює відношенню вартості всіх оборотних коштів до величини короткострокових зобов'язань.
Кт.л = А1 + А2/П1 + П2
Нормативне значення коефіцієнта 1 <(дорівнює) Кт.л <(так само) 2.
Показує платіжні можливості підприємства за умови повних розрахунків з дебіторами та повної реалізації готової продукції.
2.Коеффіціент швидкої ліквідності дорівнює відношенню оборотних активів без величини запасів до короткострокових зобов'язань.
Кб.л = А2-запаси/П1 + П2
Нормативне значення більше або дорівнює 1.
Показує прогнози можливості розплати за зобов'язаннями за умови виключення запасів з оборотних коштів. (Іноді називають проміжним коеф.покритія)
3.Коеф.абсолютной ліквідності свідчить про те, яку короткострокову заборгованість підприємство може погасити найближчим часом.
Ка.л = грошові ср-ва/П1 + П2
Нормативне значення коефіцієнта більше або дорівнює 0,2-0,5.
Якщо розраховані коеф-ти не відповідають нормативним значенням, можна розрахувати так званий комплексний показник ліквідності який розраховується в динаміці і в ідеалі повинен підвищуватися.
Альфа = А1 +0,5 * А2 +0,3 * А3/П1 +0,5 * П2 +0,3 * П3
Місце афхд в системі наук. предмет метод принципи та об'єкти
Економічний аналіз дуже тісно пов'язаний з рядом економічних і не економічних дисциплін
У першу чергу серед таких дисциплін, з якими пов'язаний АХД, потрібно виділити економічну теорію, яка вивчає економічні закони, механізм їх дії.
При проведенні аналітичних досліджень необхідно враховувати дії цих законів.
У свою чергу АХД певним чином сприяє розвитку економічної теорії (накопичують відомості про прояв тих чи інших економічних законів).
Вивчення цих відомостей дозволяє формулювати нові раніше невідомі закони, робити глобальні прогнози розвитку економіки країни або світової економіки.
АФХД розглядають в якості однієї з функцій управління виробництвом.
Таким чином, економічний аналіз - це функція управління, яка забезпечує науковість прийняття рішення.
АФХД є важливим елементом в системі управління пр-вом, дієвим засобом виявлення всередині господарських резервів, основою розробки науково обгрунтованих планів і управлінських рішень.
Метод економічного аналізу
Являє собою підхід до вивчення економічних явищ. І процесів, що відбуваються на підприємстві.
Сукупність прийомів і способів проведення аналітичної роботи, виявлення і вимір зв'язків в економічному аналізі утворює методику аналізу, що включає різні математичні методи і прийоми.
Основними прийомами є:
1) Порівняння
2) Індексний метод
3) Метод елімінування (метод ланцюгових підстановок)
4) Групування
5) Балансове узагальнення
6) Графіки і діаграми
7) Економіко-математичні методи:
-Кореляційний
-Регресійний. Методом економічного аналізу є сукупність методичних прийомів, що забезпечує системне та комплексне вивчення діяльності підприємства галузей н / г з метою обгрунтування планових завдань, об'єктивної оцінки досягнутої ефективності пр-ва і виявлення резервів її підвищення. Предмет економічного аналізу.
Економічний аналіз являє собою певну систему знань пов'язану з дослідженням економічних явищ у їх взаємозв'язку і зумовленості у процесі складання планових завдань прийняття плану та їх виконання.
Основне завдання економічного аналізу це контроль за виконання плану, сприяння зміцнення госпрозрахунку і посиленню режиму економії, боротьба з втратами і безгосподарністю.
Здійснення основного завдання досягається шляхом виконання в процесі аналізу комплексу конкретних завдань: 1) Визначення ефективності використання основних фондів і оборотних ср-в.
2) Виявлення факторів і тенденцій зміни продуктивності праці та з / п.
3) Виявлення можливості зниження матеріаломісткості і трудомісткості продукції.
4) вивчення ефективності заходів пов'язаних з оновленням і підвищенням якості продукціі.5) Виявлення ефект-ти матеріального заохочення. 6) Вивчення розрахункових взаємовідносин з госуд.бюджетом.
7) Контроль використання банківських кредитів.
Прийоми економічного аналізу
Порівняння є найбільш поширеним методом економ. аналізу для виявлення ступеня використання матеріальних трудових і фінансових ресурсів.
Порівняння проводиться за такими напрямами:
- Порівняння фактичних показників з плановими, дозволяє знайти відхилення від планових завдань.
- Порівняння фактичних показ. з їх величиною.
- Порівняння показників роботи підприємства з діяльністю інших підпр
- Порівняння показ. даного підприємства з середньогалузевими даними.
При порівнянні використовують слід. показ.:
1) абсолютні (вартісні, натуральні і трудові)
2) відносні - використовуються для характеристики виконання плану.
3) Середні величини (середня 3 / п та інше).
Індексний метод застосовується для розрахунку показ.
Індекси застосовують в економ. аналізі для характеристики явищ складаються з елементів,
які підсумувати не можна.
Таблиця 1. Обсяг і вартість продукції.
Таблиця складається з чотирьох колонок і 4-х рядків.
Перший стовпчик - Вироби (А, Б, В, РАЗОМ)
Друга колонка - Кількість, шт. ділиться на дві (m0, m1)
3-тя колонка - Ціна, руб. теж на дві (z0, z1)
Четвертий - Вартість продукції, ділиться на 3 (m0z0, m1z0, m1z1)
I = сума m1z1/сумма m0z0 / Індекс зміни кол-ва продукції = (сума m1z0/сумма m0z0) * 100
Індекс зміни цін = (сума m1z1/сумма m1z0) * 100.
Метод ланцюгових підстановок явл. способом визначення впливу різних факторів на зміну аналізованого показника.
Суть полягає в послідовній почергової заміни базисних показників на звітні.
План. 1000 * 50 = 50000руб.
Підстановка 980 * 50 = 49000руб.
За рахунок зменшення числа робочих 49000-50000 =- 1000руб.
Звіт 980 * 60 = 58800руб.
За рахунок покращення. произв. праці
58800-49000 = 9800руб.
Вплив 2-х факторів 9800 + (-1000) = 8800руб
Метод угруповання являє собою метод виділення в складі досліджуваних явищ характерних груп з тими або іншими ознаками.
Таблиця 2. Складається з 4-х колонок і 4-х рядків.
Перший стовпчик - Тип верстатів (Фрезерні, Токарні, Стругальні, Карусельні).
Друга колонка - Попередній рік, шт.
3-тя - Звітний рік, шт. ділиться на 2 (план, факт)
Четвертий - відсоток виконання плану, теж на 2 (Кплану, К перед. Році).
Аналітичні таблиці доцільніше елюстріровать графіками та діаграмами.
Графічно за допомогою різних ліній зображуються співвідношення в розвитку показників по роках.
Графіки в аналізі використовуються не тільки для наочної демонстрації, але і в якості прийому аналізу даних з метою виявлення та вимірювання зв'язків взаємодіючих факторів.
Балансове узагальнення застосовується в аналізі, коли потрібно визначити співвідношення між ресурсами і їх використанням, госп. засобами та джерелами їх утворення.
За допомогою даного методу на пром. підприємствах аналізується використання робочого часу обладнання, рух сировини, стан основних і оборотних коштів.
Метод кореляції і регресії
Застосування цих методів дозволяє виміряти вплив на досліджуваний показник широкого кола факторів, встановлювати тісноту зв'язків між ними, проводити поділ спільно діючих факторів, відбирати основні з них.

Аналіз виконання плану випуску і реалізації
Асортимент це перелік найменування вироби із зазначенням кількості по кожному з них за планом, фактично і за попередній місяць.
Асортимент може бути повним, внутрішньогруповим і груповим.
Аналіз виконання плану за асортиментом спрямований на те, що б з'ясує як по кожному запланованому виду продукції.
З'ясування того, як виконується план по асортименту, дає можливість вжити заходів щодо дотримання надалі встановленої номенклатури продукції.
Таблиця 12 Аналіз виконання плану за асортиментом.
1 колонка «Вигляд виробів» (1 Електродвигуни, в тому числі нова серія 2 Генератори, в тому числі нова серія 3 Пересувні електростанції, в тому числі нова серія 4 Разом Товарної продукції)
2 колонка «За планом»
3 колонка «По звіту»
4 колонка «Виконання плану за обсягом,%» 5 колонка «Фактично в рахунок плану» 6 колонка «виконання плану поп асортименту,%» Виконання плану за обсягом,% = за звітом / за планом фактично в рахунок плану = записується менша ціна за планом або за звітом. % Виконання плану по асортименту = фактично в рахунок плану / план висновок: підсумки таблиці показують, що план випуску продукції за обсягом в цілому виконано підприємством на 100%. дані графи 5 необхідні для визначення% виконання плану за асортиментом. в неї по кожному виду продукції заноситися той обсяг у вартісному вираженні, який зроблений фактично в рахунок плану, тому що за деякими видами виробів наприклад по пересувних електростанцій, план не виконаний (96%), а підприємство зобов'язане було спочатку забезпечити випуск цього виду виробів в обсязі наміченому плану (5тис.) і лише після цього займатися виготовленням понад план інших виробів. На кожному підприємстві проводиться аналіз виконання плану реалізації. Починають його з аналізу загального обсягу реалізованої продукції, аналіз проводиться прийомом порівняння, де фактичні дані про реалізацію порівнюють з плановими даними, а також з фактичними даними минулого базисного періоду.
таблиця 14
Виконання плану реалізації,% 1 колонка «Показник» (Реалізована продукція в оптових цінах) 2 колонка «Базисний рік» 3 колонка «Звітний рік», ділиться На 2 (план, звіт) 4 колонка «Відхилення», ділиться на (план і звіт ) 5 колонка%, ділиться на (виконання плану і темп росту) Відхилення за планом = звіт-план по звіту = звіт-баз.год
виручка від продажів = 4 / 3 * 100
темп зростання = 4 / 2 * 100 висновок: з наведеної таблиці видно,
що на даному підприємстві план реалізації продукції в оптових цінах виконаний на 105,4, понад план реалізовано продукції на 780р. темп зростання по базисному році склав 131,3%
Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами
Головним при аналізі матеріальних ресурсів є встановлення залежності випуску продукції від факторів пов'язаних із забезпеченістю ними підприємства і використанням при виготовленні продукції. Слід мати на увазі що в аналізі цієї залежності є ряд особливостей. Обсяг випуску продукції визначається не тільки наявністю матеріалів на складі, але і виконанням плану матеріально технічного постачання підприємства. З факторів постачання впливають на випуск продукції слід вказати кількість і асортимент матеріалів, що надійшли, терміни надходження та їх якість. Кожний з факторів може мати значний вплив на хід виробництва. Надходження недостатньої кількості матеріалів або з запізненням проти намічених термінів, а також в іншому ніж потрібно асортименті або низької якості. У той же час між зазначеними факторами немає перебоїв у постачанні може бути ослаблена або усунуто слід. шляхами: заміною відсутніх матеріалів тощо, економією у витраті матеріалів і використанням наявних запасів. (Таблиця № 3,4).
Таблиця № 3. Дані про надходження та витрачання матеріалів у заготівельному цеху.
1 колонка «показники» (1. Надходження матеріалів, 2. Випуск продукції, 3. Витрати матеріалів на одиницю продукції). 2 колонка «план» (1. 32000, 2. 4000, 3. 8). 3 колонка «звіт» (... ...) 4 колонка «абсолютне відхилення (+ -)» (... ....). З таблиці видно, що вироблення свердла плану 350 деталей (4350-4000). У таблиці 4 зроблено розрахунок вплив факторів на відхилення від плану.
Таблиця 4. Розрахунок впливу на випуск продукції, надходження витрачання матеріалів.
1 колонка «вироблення продукції, шт» (1. План 32000:8 = 4000, 2. 1перерасчет 30450:8 = 3806, 3. Звіт 30450:7 = 4350, 4. Баланс відхилення 544 + (-194) = 350). 2 колонка «відхилення» (1. 3806-4000 =- 194, 3. 4350-3806 = 544). 3 колонка «причина» (1. Ненадходження матеріалів, 3. Економія матеріалів у порівнянні з устан нормою). Розрахунок показує, що цех домігся понад планового випуску продукції завдяки здійсненню режиму економії матеріалів у процесі виробництва. Витрати на 1 кг . менше матеріалів ніж передбачено встановленою нормою (8кг.), працівники цеху змогли перевиконати план по випуску продукції незважаючи на невиконання плану надходження матеріалів. Цех міг би перевиконати план по випуску продукції навіть не на 350шт., А на 544шт. якби план постачання матеріалів було виконано повністю, але оскільки матеріалів надійшло не 32000кг. як було передбачено планом, а лише 30450кг. підприємство виробило на 194 вироби менше. Вжито заходів постачання виробництва матеріалами, недоотримання матеріалів відбувається через невиконання договорів поставки, перебоїв у транспортуванні, несвоєчасній оплаті.
Відносні показники фінансової стійкості підприємства
Фінансова стійкість - це здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвивається, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в змінюється внутрішньому та зовнішньому середовищі, що гарантує його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах допустимого рівня ризику.
Дані коефіцієнти розраховуються для поглибленого аналізу ФУП з метою порівняння не тільки на початок або кінець аналізованого періоду, але і за ряд попередніх років. Потім вони порівнюються з нормативними значеннями:
1. Коефіцієнт автономії = сума власного капіталу / сума майна (джерел коштів).
Нормативне значення коефіцієнта більше 0.5 Коефіцієнт характеризує незалежність підприємства від позикових джерел і показує частку власних коштів у загальній сумі ср-в підприємства. Перевищення коефіцієнта над нормативним значенням свідчить про фінансової незалежності підприємства У можливості залучати додаткові кошти інвестування.
2. Коефіцієнт залежності = сума позикового капіталу / сума майна (джерел коштів)
Нормативне значення менше 0.5
Перевищення над нормативним значенням свідчить про фінансову залежність підприємства, а значить про не привабливості даного підприємства для інвестора.
3.Коеффіціент забезпеченості власними оборотними засобами = сума власних оборотних коштів / загальна величина оборотних коштів підприємства.
Нормативне значення більше або дорівнює 0.1, чим вище даний показник тим краще ФУП (фін. вуст. Підпр), тим більше у підприємства можливостей для проведення власної фінансово незалежної політики.
4.Коеф. обеспеч. мат. запасів собств.оборотнимі ср-ами = Сума власної. оборот. засобів / величина запасів і витрат.
Нормативне значення коефіцієнта більше або дорівнює 0,6-0,8. Показує ступінь покриття матеріальних запасів власними оборотними засобами а так само виявляє потребу в залученні позикових коштів.
5.Коеф.маневренності власного капіталу = Власні оборотні ср-ва/велічіна власного капіталу.
Нормативне значення більше або дорівнює 0,2-0,5. Показує здатність підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу й поповнювати оборотні кошти за рахунок власних джерел, чим ближче значення коеф. до верхньої межі тим більше можливостей фін. маневреності у підприємства.
Система показників АФХД
Виробнича, господарська та фінансова діяльність господарюючих суб'єктів у різних галузях економіки вимірюється численними економічними показниками.
У залежності від покладених в основу вимірювачів показники діляться на вартісні, натуральні та умовно-натуральні.
Вартісні показники найбільш поширені.
Використання грошового вимірника визначається функціонуванням товарного виробництва і обігу в умовах ринкової системи господарювання. Найважливішими вартісними показниками є валова, товарна, реалізована продукція, роздрібний і оптовий товарообіг.
Натуральні показники використовуються для кількісної характеристики випущеної і реалізованої продукції в її натурально-речовинному змісті. Натуральні показники виражають величину явища у фізичних одиницях виміру (маса, довжина, об'єм).
Умовно натуральні показники застосовуються для узагальненої характеристики обсягів про-ва і реалізації продукції різноманітного асортименту тобто різною за змістом, якістю та призначенням продукції. Для цього використовується умовна одиниця, в якій перераховується весь обсяг.
За змістом показники діляться на:
- Кількісні показники використовуються для вираження абсолютних і відносних величин, що характеризують обсяг виробництва і реалізації, його структура та інші аспекти роботи господарюючих суб'єктів, вимірюються як у вартісних, так і в натуральному вимірі.
-Якісні показники використовуються для оцінки випущеної продукції з точки зору її відповідності встановленим вимогам, тех. умовам, зразкам, стандартам. Характеризують якісні параметри продукції, робіт, послуг.
Виходячи зі сфери застосування, всі показники діляться на загальні і специфічні.
Загальні показники використовуються при аналізі діяльності всіх галузей економіки. До них відносяться:
Продуктивність (вироблення, трудомісткість); товарна, реалізована продукція; собівартість; прибуток.
Специфічні показники використовуються тільки в окремих галузях. До них відносяться: жирність молока, врожайність культур, продуктивність тварин, вологість лісу ...
Виділяють Об'ємні і питомі показники.
Об'ємні є первинними. Визначають величини оборотних коштів, витрат обігу, кошторису витрат на виробництво, прибутку, оптового і роздрібного товарообігу, кількість працюючих.
Питомі показники вторинні. Є похідними від об'ємних: випуск продукції на одного робітника, на один верстат, на 1 метр площі, врожайність, продуктивність, матеріаломісткість ...
За способом формування розрізняють: нормативні (норма амортизації, норма позичкового відсотка), облікові (облікові дані оперативної, статистичної та бухгалтерської звітності), аналітичні (оціночні), які визначаться в ході проведення аналізу для оцінки результатів.
Аналіз динаміка і структури основних фондів
Забезпеченість фондами вивчається за даними звітності, яка відображається у згрупованому вигляді наявність фондів і їх рух. У тому числі дії за аналізований період, але без зіставлення з планом.
Відповідність наявності основних фондів планової потреби в них залежить від виконання плану введення дії нових фондів.
На виробничу діяльність підприємства впливає не тільки величина ОС, але так само їх склад і структура. Структура основних засобів - питома вага кожної групи Ос у їх загальної вартості.
Іншими словами, структура це склад фондів виражений у%.
При аналізі структури Ос, особливу увагу приділяють активної частини, ті основні засоби, які чинять активний вплив на продуктивність праці і сприяє збільшенню випуску продукції.
Це машини, устаткування, транспортні засоби і т.д.
До пасивної частини відносять основні засоби сприяють процесу виробництва (будівлі, споруди)
Таблиця. Аналіз наявності та рух основних фондів.
Таблиця складається з 7 колонок.
Перший стовпчик - Показники (Первісна вартість ОФ, залишкова вартість Оф, Надходження, Вибуття, Знос).
2,3,4 - аналізований період, 3 роки наприклад 2005,06,07.
П'ятий абсолютна отколоненіе, порівнюються року 2007-2005,2007-2006, 2006-2005.
Другий Темп зростання, так само на 3 2007/2005 * 100, 2007/2006 * 100, 2006/2005 * 100
Сьома Темп приросту на скільки більше (менше) 100%
Аналіз використання робочого часу. Баланс робочого часу
До основних показників планування чисельності працівників належать:
1.Структура чисельності працівників для цього весь персонал підприємства спочатку поділяється на промислово-виробничий і непромисловий, а потім ці групи в свою чергу поділяються на категорії робочі відрядники, повременщики, керівники, фахівці, службовці.
2.Спісочний склад працівників до нього ставляться всі працівники підприємства прийняті на постійну, тимчасову, сезонну роботу. Облік всіх працівників ведеться в табелі обліку робочого часу у відповідності з даними якого можна розрахувати середньоспискову чисельність за квартал, півріччя, рік.
Среднесп. числ. = Час явок + час неявок / календарний фонд часу
3.Явочний склад працівників підприємства - це кол-во працівників, які щодня мають виходити на роботу що б не порушувався нормальний хід виробничого процесу.
Обліковий і явочний склад не завжди збігаються. Їх співвідношення можна визначити за допомогою коефіцієнта відповідності, який дорівнює кількість днів роботи підприємства / к-ть днів роботи 1-го среднеспіс. працівника.
Такі розрахунки ведуться окремо по кожній категорії працівників.
4.Баланс робочого часу цей показник розраховується на всіх працівників і на одного працівника.
Основними ел-тами балансу явл:
1.Календарний фонд робочого часу - к-ть днів в аналізованому періоді.
2.Номінальний фонд робочого часу - кількість робочих днів, які повинні бути максимально використані в аналізованому періоді.
3.Полезний (ефективний) фонд раб. брешемо. - К-ть днів фактично відпрацьованих усіма працівниками або одним.
Завершується баланс робочого часу розрахунком середньої тривалості робочої зміни, яка надалі порівнюється із запланованою.
Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
Обсяг випуску продукції залежить від того, на скільки підприємство забезпечене робочою силою і як вона використовується. Вивчення впливу трудових факторів на виконання плану і динаміку обсягу виробництва має на меті встановити:
-Напруженість плану по праці
- Повноту та ефективність використання трудових ресурсів
-Резерви підвищення продуктивності праці
Джерела інформації:
-Дані синтетичних рахунків
-Дані первинного БО
-Статистична звітність
В основні задачі аналізу використання праці та з / п входять:
1.В галузі продуктивності праці - встановлення рівня продуктивності праці по підприємству.
2.В сфері оплати праці - перевірка ступеня обгрунтованості застосовуваних форм і системи оплати праці.
3.В області використання робочих сил - дослідження її чисельності, складу і структури, динаміки.
Аналіз чисельності та складу персоналу починається з перевірки забезпеченості трудовими ресурсами, при даній перевірки проводиться складання фактичної чисельності з плановою. Якщо персонал не дружний, то це впливає негативно на виконання плану з якості ву і обсягу продукції. Розглянемо чисельність і склад працівників за окремими категоріями ППП заводу. Розглянемо чисельність і склад працівників за окремими категоріями ППП заводу.
таблиця 6 Аналіз чисельності та складу працівників заводу.
1 колонка «категорія працівників» (1 ППП за все, в тому числі, 2 робочі, 3 учні, 4 ІТП, 5 службовці,
6 МОП, 7 Охорона). 2 колонка «Середньооблікова чисельність працівників за попередній рік» (1-2207,2-1428,3-34,4-565,5-122,6-35,7-23) 3 колонка «Середньооблікова чисельність працівників за планом, людина» 1-2287 2-1477 3-45 4-580 5-122 6-98 7-25), 4 колонка «Середньооблікова чисельність працівників за планом до попер. році,% »(1-103,6 2-103,4 3-132,4 4-102,7 5-100 6-108,6 7-108,7) .5 колонка« Середньооблікова чисельність працівників фактично людина »( 2204,1454,37,542,115,34,22) 6 колонка «Середньооблікова чисельність працівників фактично до попер. році »(99.9; 101.8; 108.8; 95.9; 94.3; 97.1; 95.7). 7 колонка «Середньооблікова чисельність працівників до плану%» (96,4; 98.4; 82.2; 93.4; 94.2; 89.5;
88) .8 колонка «Середньооблікова чисельність
працівників, абсолютні відхилення від плану »(-83, -23, -8, -38, -7, -4, -3). 9 колонка «Середньооблікова чисельність
працівників, абсолютні відхилення від попереднього року »(-3,26,3, -23, -7, -1, -1)
4 = 3:2 * 100
6 = 5:2 * 100
7 = 5:3 * 100
8 = 5-3
9 = 5-2
Підвищення кваліфікації робітників залежить і від стажу роботи на підприємстві. Для характеристики сталості складу залучаються дані про плинності та обіг працівників. На основі зазначених даних обчислюється коефіцієнти обороту з прийому, вибуття та коефіцієнту плинності робочої сили:
Коефіцієнт обороту по прийому = число прийнятих за звітний період працівників / середньооблікова
число працівників
Переходи. обороту з вибуття = число вибулих працівників за звітний період / середньооблікова кількість працівників
Переходи. обороту плинності = вибули працівники за власним бажанням / середньоспискова чисельність працівників
При подальшому аналізі необхідно розглянути причини викликали плинність.
Причини плинності кадрів:
-Низький рівень з / п
-Поганий морально-психологічний клімат у політиці
-Погана організація робочого місця
Оцінка банкрутства підприємства
Банкрутство-це підтверджена документально нездатність підприємства платити за своїми зобов'язаннями і фінансувати поточну діяльність.
На практиці розрізняють такі види банкрутства підприємства:
1. Нещасна банкрутство, тобто банкрутство сталося внаслідок форсмажерних (непередбачених) обставин.
2.Ложное (корисливе) відбувається в результаті зменшеного приховування власного майна з метою сховатися від кредиторів.
3.Неосторожное відбувається в слідстві неефективної роботи підприємства або проведення сумнівних операцій.
Передумовами банкрутства явл. результат взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів.
До зовнішніх факторів належать:
1. Група економічних чинників (кризовий стан економіки країни, загальний спад виробництва, нестабільність фінансової системи, не правомірна фіскальна політика держави).
2. Група політичних чинників (політ.нестабільность в країні, не ефективна зовнішньоекономічна політика держави)
3. Посилення міжнародної конкуренції
4. Група демографічних факторів (скорочення чисельності населення, зміна складу населення, зміна рівня добробуту).
До внутрішніх факторів належать:
1.Дефіціт власного оборотного капіталу.
2.Нізкій рівень техніки, технології організації виробництва
3.Нееффектівное використання всіх видів ресурсів
4.Сверх нормативні залишки незавершеного виробництва
5.Неплатежеспособная клієнтура підприємства, низький рівень збуту, відсутність маркетингової політики
6.Фактор залучення позикових коштів на не вигідних умовах.
Для діагностики банкрутства використовується кілька методів прогнозування.
Перший метод полягає в тому, що на підприємстві виявляються ознаки банкрутства, які можуть бути поділені по групах:
1.Прізнакі, які свідчать про близьке банкрутство підприємства.
2.Прізнакі, які свідчать що найближчим часом банкрутство не загрожує, а це лише ознаки погіршення ФСП.
Ознаки першої групи:
-Систематичне зниження обсягів продажів
-Наявність збитків протягом декількох періодів
-Наявність простроченої дебіторської або кредиторської заборгованості
-Відсутність власного оборотного капіталу
-Падіння ринкової вартості акцій підпр. до максимальної межі.
Ознаки другої групи:
-Максимальна залежність підприємства від конкретного постачальника, ринку збуту, типу обладнання
-Втрата ключового контрагента
-Недооцінка відновлення техніки, технології виробництва
-Втрата досвідчених співробітників апарату управління (топ-менеджерів)
-Не ритмічна робота підприємства (менше 0,98)
Другий метод більш точний, при ньому розраховують п'яти факторну модель Альтігана.
Суть методу
Z = (собст. оборот. Капітал / Сума активів * 1,2) + (результат від реаліз. / сума активів * 3,3) +
+ (Нераспр. прибуток / сума активів * 1,4) + (статутний капітал / позиковий капітал * 0,6) + (виручка від реалізації / сума активів * 1)
Якщо Z <1.8, то ймовірність банкрутства велика, якщо Z> 2.7, то ймовірність банкрутства мала. Аналіз витрат на виробництво продукції. Поняття точки беззбитковості.
Аналіз витрат на виробництво (аналіз собівартості випуску) має величезне значення т.к саме від величини собівартості залежать кінцеві результати діяльності підприємства.
Склад витрат, що включаються до собівартості визначається положенням затвердженим державної реєстрацiї. комітетом зі статистики, а методи калькулювання визначає саме підприємство з точки зору оптимальності.
Таким чином завданнями аналізу витрат на виробництво явл:
1.Оценка динаміки найважливіших показників.
2.Визначення чинників вплинули на показники.
3.Оценка виконання плану по зниженню собівартості, як по окремих видах продукції так і в цілому по підприємству.
4. Виявлення резервів зниження собівартості.
5.Розробка та впровадження заходів по знайдених резервів.
Основною метою даного аналізу є підвищення ефективності всіх використовуваних резервів.
Джерелами інформації для аналізу явл:
1. Статистичні дані, відомості про витрати на виробництво і реалізацію продукції.
2. Відомості про рух працюючих і витратах на оплату праці.
3. Дані б.у (ж / о № 10,10 / 1, звіт про собівартість.
4. Кошториси витрат та звіти по виконанню цих кошторисів.
При аналізі витрат на виробництво перше місце займає аналіз статей калькуляції, який проводиться способом розрахунку відхилень.
Макет таблиці:
Перший колонка Статті калькуляції (1-11, Разом вироб-а собівартість ,12-Комерційні витрати, Усього повна собівартість.)
Другий План
3-тя Факт
Четвертий Відхилення - ділиться на абсолютне та відносне.
З усіх перерахованих факторів, фактор 2.Возвратние відходи є чинником зворотної дії, тобто зменшує загальну суму собівартості.
Аналіз проводиться шляхом розрахунку відхилень по кожній статті, потім знаходиться повна і виробнича собівартість і робиться висновок про те, які статті калькуляції істотно змінювали собівартість. Для того щоб дати рекомендації проводять поглиблений аналіз кожної із статей.
У деяких випадках розраховують структуру собівартості для того що б подивитися як змінився питома вага кожної з статей калькуляції. Поняття точки беззбитковості.
Для того що б підприємство отримувало прибуток, воно повинно випускати стільки продукції що б гроші отримані від реалізації не тільки повністю витрачалися на виробництво, але і частина їх залишалася у вигляді прибутку. Існує закономірність, що витрати на одиницю продукції із збільшенням обсягу виробництва зменшуються, по цьому підприємству вигідно нарощувати обсяг виробництва. Що б собівартість одиниці випуску обходилася дешевше, але з іншого боку цьому перешкоджає обмеження ринків збуту і неплатоспроможність покупців. Таким чином підприємство повинне випускати продукції стільки, що би знаходиться в прибутку, а прибуток можна розрахувати, якщо точно знати нижче якого обсягу випуску підприємство не має опускатися. Цей обсяг випуску зветься точки беззбитковості (поріг рентабельності, критичний обсяг).
Для розрахунку точки беззбитковості використовують 2 методи:
1. Алгебраїчний - Vкр = УПЗ/Ц-УПер3 (1), де
Vкр - обсяг критичний, точка беззбитковості.
УП3-умовно постійні витрати на весь обсяг
Ц - ціна одиниці продукції
УПерЗ - умовно змінні витрати на одиницю продукції.
2. Графічний, беремо дві осі Ох і Оу, Ох-Обсяг, шт, Оу-витрати, УРАХУВАННЯМ
Аналіз рівня продуктивності праці
Аналіз рівня технології включає оцінку прогресивності і технологічності основні показники рівня технології; визначає показник прогресивності технологій які повинні бути заходами щодо подальшого вдосконалення. 1. основними показниками оцінки та аналізу рівня технології є: питома вага продукції виготовлений за прогресивними технологіями в загальному обсязі продукції. 2. коефіцієнт технологічної оснащеності. 3. питома вага машинного часу в технічній трудомісткості. Аналіз рівня технології включає оцінку ефективності здійснюваних заходів по досконалості технологій, матеріаломісткості, собівартості продукції. Аналіз зниження трудомісткості виготовленої продукції здійснюється шляхом порівняння даних про норми часу на виконання технологічних операції до і після виконання окремих заходів дозволить визначити зміну трудомісткості. Порівняння даних про норми часу витрачених на аналогічні операції і на інших підприємствах дозволяє зробити висновок про необхідність переходу на більш прогресивні методи технології. Аналіз зміни матеріаломісткості в результаті здійснення технологічного процесу проводиться за даними форми № 12СН. Звіт щодо виконання норм та завдань по середньому зниження норм витрат сировини і матеріалів. У процесі аналізу необхідно виявити допущені перевитрати сировини і матеріалів з причини невиконання планових заходів щодо вдосконалення технологій. Розрахунок від зниження матеріальних витрат у результаті впровадження нових технологій здійснюється за формулою: Е = (М1-М0) * А, де М1, М0 - матеріальні витрати, А - обсяг випуску продукції після впровадження заходів з нової технології.
Види економічного аналізу
По функціях управління економічний аналіз поділяється на:
оперативний, наступний і перспективний.
- Оперативний (поточний) аналіз пов'язаний з функцією оперативного управління пр-вом,
з безперервним контролем за виконанням плану.
Метою такого аналізу явл. виявлення причин відхилення від плану і розробка заходів щодо усунення зрушень (бухгалтери проводять).
- Наступний - пов'язаний з функцією короткострокового планування і проводиться з метою отримання об'єктивної оцінки досягнутих результатів підприємства.
Результати оформляються у вигляді пояснить. записок до бух. звітів.
- Перспективний - пов'язаний з функцією довгострокового планування,
його завданням є виявлення закономірностей у пр-ої та соц. деят. підприємств.
Економічний аналіз підрозділяється на комплексний (повний) і тематичний (локальний).
Комплексний аналіз передбачає вивчення показників усієї виробничої і соц. деят., а тематичний окремий показників, об'єктів і процесів.
Комплексними явл. наступний і перспективний. Тематичним явл. оперативний аналіз.
джерела інформації афхд вимоги до інформації для аналізу
Вимоги, що пред'являються до інформаційного забезпечення аналізу.
Економічна інформація повинна бути науково організованою і має відповідати ряду вимог:
Об'єктивність, єдність інформ. у планових і облікових джерелах,
обмеження інформації, тобто усунення її дублювання,
достатність інформації для оперативного управління виробництвом,
швидкість отримання аналітичних показників.
Показники ефективності використання оф
При аналізі основних фондів увагу звертають не тільки на їх величину, структуру і технічний стан, але так само і на ефективність їх використання. Чим ефективніше використовуються ОФ тим більше обсяг випущеної продукції і вища продуктивність праці. Для визначення ефективності використання ОФ використовується ряд показників основними з них явл:
Фондовіддача - Фо - показує яка величина товарної або реалізованої продукції припадає на 1 рубль ОФ.
Фо = товарна (реаліз.) продукція / первісну вартість ОФ.
Чим вище Фо, тим ефективніше використовуються ОФ.
Фондомісткість - Фе - яка величина ОС припадає на 1 карбованець товарної або реалізованої продукції.
Фе = Первонач. стоїмо. ОФ / товарна (реаліз.) продукція (1/Фо)
Чим нижче Фе, тим ефективніше використовуються ОФ.
Фондоозброєність - Фв - як забезпечені працівники підприємства ОС.
Фв = Середньооблікова чисельність робітників / первісну вартість ОФ.
Чим вище Фв, тим ефективніше використовуються ОФ.
Аналіз ефективності використання ОФ проводиться прийомом порівняння в 2-х напрямках:
1. Порівнюються дані на початок і кінець звітного періоду.
2.Сравніваются фактичні дані звітного з фактичними даними минулого базисного року.
Таблиця. Аналіз ефективності використання ОФ.
Перший колонка Показники (первонач. стоїмо. ОФ., Об'єм реаліз. Прод, Фо, Фе.
Другий На ночало періоду
3-тя На кінець року
Четвертий Відхилення Абсолютне.
Висновок!
Шляхи підвищення ефективності ОФ.
1. Більш раціональне використання основних потужностей.
2. Широке використання високо продуктивної техніки.
3. Удосконалення структури ОФ, співвідношення активної і пасивної частини.
4. Своєчасне оновлення діючих Оф, заміна застарілої техніки.
5. Підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування.
поняття і сутність аналізу організаційно-технічного рівня виробництва
Організаційно-технічний рівень виробництва поняття комплексне воно включає раціональне використання виробничих потужностей, застосування сучасних досягнень НТП в техніці, технології організації виробництва, праці та управління.
Завданнями аналізу організації тих. рівня виробництва є:
1. оцінка досягнутого рівня;
2. визначення темпів зростання рівня;
3. визначення ступеня його впливу на ефективність виробництва.
Аналіз організації технічного здійснюється за допомогою системи показників і їх слід розділити на 3 групи:
1. показники технічного рівня виробництва;
2. показники організації виробництва і праці;
3. показники рівня управління.
Всі показники чинять активний вплив на показники економічного підприємства продуктивність праці, фондовіддачу, матеріаломісткість, собівартість і рентабельність виробництва.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Шпаргалка
88.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз собівартості прибутку та рентабельності продукції підприємства ВАТ Рогачевський МКК аналіз ринку
Аналіз рентабельності підприємства
Аналіз рентабельності підприємства 2
Аналіз прибутку і рентабельності підприємства
Аналіз прибутку і рентабельності підприємства 2
Аналіз витрат і рентабельності підприємства
Аналіз собівартості і рентабельності підприємства
Аналіз рентабельності підприємства ВАТ Горизонт 4
Аналіз рентабельності підприємства ВАТ Горизонт 14
© Усі права захищені
написати до нас