Бухгалтерська фінансова звітність 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
ГОУВПО "Березниковский ФІЛІЯ
Пермського державного УНІВЕРСИТЕТ "
Кафедра «Економіки»
П.І.Б. автора Бушмакін Т.В.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни

Бухгалтерська (фінансова) ЗВІТНІСТЬ

Спеціальність: 080109 «Бух. облік, аналіз і аудит »

(Код за ОКСО) (найменування спеціальності)

080109 «Бух. облік, аналіз і аудит »

(Код за ОКСО) (найменування спеціальності)

Березники 2007


Автор-упорядник: Бушмакін Т.В.,
Навчально-методичний комплекс «Бухгалтерська (фінансова) звітність» складено відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю 080109 «Бух. облік, аналіз і аудит ».
Дисципліна входить до федерального компонент циклу спеціальних дисциплін і є обов'язковою для вивчення.

Зміст
I. Робоча програма дисципліни
1. Цілі і завдання вивчення дисципліни
2. Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни
3. Обсяг дисципліни, форми поточного та проміжного контролю
3.1 Обсяг дисципліни і види навчальної роботи
3.2 Розподіл годин за темами та видами навчальної роботи
4. Зміст курсу
5. Теми практичних і семінарських занять
6. Тематика курсових / контрольних робіт / рефератів
7. Навчально-методичне забезпечення
7.1 Література
7.2 Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення дисципліни
7.3 Методичні вказівки студентам
7.4 Методичні рекомендації для викладача
II. Матеріали, що встановлюють зміст та порядок проведення проміжних і підсумкових атестацій

I. Робоча програма дисципліни
1. Цілі і завдання вивчення дисципліни
Метою даної дисципліни є забезпечення глибоких теоретичних знань і практичних навичок в галузі методологічних і методичних засад формування бухгалтерської звітності та вироблення професійного судження з питань представлення інформації в бухгалтерській звітності.
Основним завданням вивчення дисципліни «Бухгалтерська (фінансова) звітність» є реалізація вимог, встановлених у Державному стандарті вищої професійної освіти до підготовки фахівців з бухгалтерського обліку та аудиту.
У процесі вивчення курсу ставляться такі завдання:
розкриття сутності та змісту сучасних концепцій про одну з галузей лічильних знань - бухгалтерської звітності; отримання системи знань про склад і формування бухгалтерської (фінансової) звітності в Росії і за кордоном; набуття практичних навичок складання бухгалтерської звітності; інтерпретація звітності з метою прийняття управлінських рішень.
У курсі «Бухгалтерська фінансова звітність» вивчаються теоретичні та практичні підходи до формування та складання бухгалтерської (фінансової) звітності в Росії і західних країнах.
Для успішного освоєння матеріалу з дисципліни «Бухгалтерська (фінансова) звітність» студентам необхідно попередньо вивчити такі дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку», «Бухгалтерська справа», «Бухгалтерський фінансовий облік».
Дана дисципліна в подальшому пов'язана з вивченням таких дисциплін «Аналіз фінансової звітності», «Комплексний економічний аналіз», «Контроль і ревізія», «Аудит», «Лабораторний практикум з бухгалтерського обліку»

2. Вимоги до рівня освоєння дисципліни
У результаті вивчення дисципліни «Бухгалтерська (фінансова) звітність» студент повинен
знати: правила заповнення та принципи побудови звітності; правила затвердження, подання звітності, розуміти зміст звітності;
вміти: правильно сформувати звітність

3. Обсяг дисципліни
3.1 Обсяг дисципліни і види навчальної роботи
Вид навчальної роботи
Кількість годин за формами навчання
Очна
Очно-заочна та вечірня
Заочна
Заочна (сокращен.)
2006р.
2005р.
2001-2004г.г.
2005р.
2006р.
2007р.
2006р.
№ № семестрів
6
8
6
6
6
6
6
Аудиторні заняття:
30
40
16
20
10
10
14
лекції
18
40
16
20
10
10
8
практичні та семінарські заняття
12
6
лабораторні роботи (лабораторний практикум)
Самостійна робота
24
14
38
34
44
44
40
ВСЬОГО ГОДИН НА ДИСЦИПЛІНУ
54
54
54
54
54
54
54
Поточний контроль
(Кількість і вид поточного контролю, № № семестрів)
Курсова робота
(№ семестру)
Види проміжного контролю
(Іспит, залік) - № № семестрів
Іспит-6
Іспит-8
Іспит-6
Іспит-6
Іспит-6
Іспит-6
Іспит-6
3.2 Розподіл годин за темами та видами навчальної роботи
Форма навчання очна
Назви розділів і тем
Всього
Види навчальних занять
Аудиторні заняття, в тому числі
Самостійно-кові робота
Лекції
Практ. заняття, семінари
Лабор. роботи
Тема1. Концепція бухгалтерської звітності в Росії і міжнародній практиці
4
2
2
Тема 2. Основні принципи та правила складання звітності
4
2
2
Тема 3. Бухгалтерський баланс - основна форма звітності.
4
2
2
Тема 4. Звіт про прибутки та збитки
8
2
4
2
Тема 5. Звіт про рух грошових коштів.
10
2
4
4
Тема 6. Консолідована бухгалтерська звітність
6
2
4
Тема 7. Сегментарна звітність
6
2
4
Тема 8. Пояснення до звітності (Бухгалтерському балансу і звіту про прибутки і збитки)
12
4
4
4
РАЗОМ
54
1 серпня
12
24
Форма навчання очно-заочна та вечірня
Назви розділів і тем
Всього
Види навчальних занять
Аудиторні заняття, в тому числі
Самостійно-кові робота
Лекції
Практ. заняття, семінари
Лабор. роботи
Тема1. Концепція бухгалтерської звітності в Росії і міжнародній практиці
5
4
1
Тема 2. Основні принципи та правила складання звітності
5
4
1
Тема 3. Бухгалтерський баланс - основна форма звітності.
6
4
2
Тема 4. Звіт про прибутки та збитки
6
4
2
Тема 5. Звіт про рух грошових коштів.
8
6
2
Тема 6. Консолідована бухгалтерська звітність
8
6
2
Тема 7. Сегментарна звітність
8
6
2
Тема 8. Пояснення до звітності (Бухгалтерському балансу і звіту про прибутки і збитки)
8
6
2
РАЗОМ
54
40
14
Форма навчання заочна
Назви розділів і тем
Всього
Види навчальних занять
Аудиторні заняття, в тому числі
Самостійно-кові робота
Лекції
Практ. заняття, семінари
Лабор. роботи
Тема1. Концепція бухгалтерської звітності в Росії і міжнародній практиці
6
2
4
Тема 2. Основні принципи та правила складання звітності
6
2
4
Тема 3. Бухгалтерський баланс - основна форма звітності.
6
2
4
Тема 4. Звіт про прибутки та збитки
6
2
4
Тема 5. Звіт про рух грошових коштів.
6
2
4
Тема 6. Консолідована бухгалтерська звітність
8
2
6
Тема 7. Сегментарна звітність
8
2
6
Тема 8. Пояснення до звітності (Бухгалтерському балансу і звіту про прибутки і збитки)
8
2
6
РАЗОМ
54
16
38
Форма навчання скорочена
Назви розділів і тем
Всього
Види навчальних занять
Аудиторні заняття, в тому числі
Самостійно-кові робота
Лекції
Практ. заняття, семінари
Лабор. роботи
Тема1. Концепція бухгалтерської звітності в Росії і міжнародній практиці
4
4
Тема 2. Основні принципи та правила складання звітності
6
2
4
Тема 3. Бухгалтерський баланс - основна форма звітності.
6
2
4
Тема 4. Звіт про прибутки та збитки
6
2
4
Тема 5. Звіт про рух грошових коштів.
8
2
6
Тема 6. Консолідована бухгалтерська звітність
8
2
6
Тема 7. Сегментарна звітність
8
2
6
Тема 8. Пояснення до звітності (Бухгалтерському балансу і звіту про прибутки і збитки)
8
2
6
РАЗОМ
54
8
6
40

4. Зміст курсу

Тема 1. Концепція бухгалтерської звітності в Росії і міжнародній практиці

Поняття звітності. Бухгалтерська (фінансова) звітність як джерело інформації про майновий стан і фінансові результати діяльності господарюючого суб'єкта.
Класифікація видів звітності підприємства: бухгалтерська, статистична, податкова, зовнішня, внутрішня і т.д. Взаємна ув'язка показників різних видів і форм звітності.
Значення і функції бухгалтерської звітності в ринковій економіці. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку та звітності в Росії.

Тема 2. Основні принципи та правила складання звітності

Якісні характеристики звітності. Вимоги міжнародних стандартів стосовно основоположні принципів (або припущень) в обліку та звітності.

Тема 3. Бухгалтерський баланс - основна форма фінансової звітності

Значення і функції бухгалтерського балансу в ринковій економіці.
Принципи побудова балансу. Схеми побудови бухгалтерського балансу в російській та міжнародній практиці.
Види і форми бухгалтерських балансів.
Оцінки статей балансу в умовах гіперінфляції.

Тема 4. Звіт про прибутки та збитки

Значення і цільова спрямованість звіту про прибутки та збитки в ринковій економіці.
Схеми побудови та формування статей звіту про прибутки та збитки в Росії і міжнародній практиці.

Тема 5. Звіт про рух грошових коштів
Цільове призначення звіту для внутрішніх і зовнішніх користувачів. Причини, що вплинули на широке застосування зазначеного звіту у міжнародній практиці. Показники звіту. Порівняльна характеристика звіту про рух грошових коштів, які у вітчизняній та міжнародній практиці.

Тема 6. Консолідована бухгалтерська звітність

Підходи до складання консолідованої звітності в міжнародній практиці. Зведена звітність та її відмінність від консолідованої звітності. Склад і структура консолідованої звітності. Принципи консолідації. Процедури консолідації. Методи консолідації.

Тема 7. Сегментарна звітність

Визначення сегментарної звітності, методи складання сегментарної звітності. Розкриття інформації, що включається в сегментарну звітність. Опис діяльності кожного сегмента.

Тема 8. Пояснення до звітності (бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки).

Склад програми розшифровок до форм бухгалтерської звітності підприємства. Розкриття інформації про наявність та рух у звітному періоді фондів, рух позикових коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості, склад нематеріальних активів на кінець року; наявність та рух основних засобів; розкриття фінансових вкладень; рух валютних коштів, інші пояснення.
Призначення та цільова спрямованість форми № 5. Техніка складання кожного з розділів, зазначених у Додатку до балансу (форма № 5).

5. Теми практичних і / або семінарських занять
для студентів очної форми навчання
Заняття 1. Рішення задач за темою «Звіт про фінансові результати» - 4 години
Завдання 1. Відображення операційних і позареалізаційних доходів (витрат) у Звіті про прибутки та збитки
1.Сгруппіруйте наведені в операціях інші доходи і витрати наступним чином (таблиця 3):
- Операційні доходи;
- Операційні витрати;
- Позареалізаційні доходи;
- Позареалізаційні витрати.
2.Визначте їх величину з метою складання форми № 2 Звіт про прибутки та збитки.
Матеріали для виконання завдання
За даними аналітичного обліку по рахунку 91 «Інші доходи і витрати» у звітному періоді в організації мали місце операційні і позареалізаційні доходи та витрати в результаті наступних операцій.
1.Продан об'єкт нематеріальних активів:
- Продажна вартість (включаючи ПДВ - 3600 руб.) - 23 600 руб.;
- Первісна вартість - 22 000 руб.;
- Амортизаційні відрахування - 5000 руб.
2.Спісан внаслідок морального зносу об'єкт основних засобів:
- Первісна вартість - 13 000 руб.;
- Амортизаційні відрахування - 3000 руб.;
- Сума відновленого «вхідного» ПДВ, пред'явленого до податкового відрахування при прийнятті об'єкта до обліку в частині, що відноситься до залишкової вартості списаного об'єкта, - 2000 руб.
3.Передани в якості внеску до статутного капіталу іншої організації матеріали:
- Узгоджена вартість - 9000 руб.;
- Облікова вартість - 6000 руб.;
- Відхилення у вартості матеріалів - 1000 руб.;
- Сума відновленого «вхідного» ПДВ, пред'явленого до податкового відрахування при прийнятті матеріалів до обліку, - 1400 руб.
4. Передано безоплатно товари:
- Облікова вартість - 5000 руб.;
- Ринкова вартість (включаючи ПДВ - 1080 руб.) - 7080 руб.
5.Начіслен податок на майно - 8000 руб.
6.Начіслени доходи за договором простого товариства - 2000 руб.
7.Отражена позитивна курсова різниця по валютному рахунку -3000 руб.
8.Начіслен резерв під зниження вартості матеріальних цінностей-1800 руб.
9.Опріходовани виявлені в процесі інвентаризації надлишки товарів - 5000 руб.
Розрахунок суми операційних і позареалізаційних доходів і витрат із метою складання форми № 2 Звіт про прибутки та збитки
№ п / п
Склад операційних і позареалізаційних доходів і витрат
Сума, руб.
1.
Операційні доходи - всього
У тому числі:
1.1.
1.2.
1.3.
2.
Операційні витрати - усього
У тому числі:
2.1.
2.2.
2.3.
3.
Позареалізаційні доходи - всього
У тому числі:
3.1.
3.2.
4.
Позареалізаційні витрати - всього
У тому числі:
4.1.
4.2.
4.3.
Завдання 2. Формування показників Звіту про прибутки та збитки
На підставі наведених операцій:
1) визначити величину умовного витрати з податку на прибуток і відкладених податкових активів, суму поточного податку на прибуток і суму чистого прибутку;
2) скласти Звіт про прибутки та збитки ТОВ «Олімп» за I квартал (таблиця 4).
Матеріали для виконання завдання
У бухгалтерському обліку ТОВ «Олімп» в I кварталі звітного року відображені такі операції.
1. Виручка від продажу продукції власного виробництва -708 000 руб., В тому числі ПДВ -
108000 руб.
2. Списано собівартість проданої продукції - 450 000 руб.
3. Списані комерційні витрати по проданій продукції -30 000 руб.
4. Нараховано доходи від участі в інших організаціях - 10 000 руб.
5. Нараховано доходи від операцій за договором простого товариства - 2000 руб.
6. Продан об'єкт нематеріальних активів:
- Продажна вартість - 17 700 руб., В тому числі ПДВ - 2700 руб.;
- Первісна вартість - 16 000 руб.;
- Амортизаційні відрахування - 2000 руб.
7.Спісан внаслідок морального зносу об'єкт основних засобів:
- Первісна вартість - 20 000 руб.;
- Амортизаційні відрахування - 12 000 руб.;
- Сума ПДВ, пред'явлена ​​до податкового відрахування при прийнятті об'єкта до бухгалтерського обліку і підлягає відновленню і сплати до бюджету в частині, що відноситься до його залишкової вартості, - 1440 руб.
8. Нараховано податок на майно - 5000 руб.
9. Оприбутковано надлишки матеріалів - 1000 руб.
10.Отражен умовний витрата з податку на прибуток -?
11.Отражени відкладені податкові активи -?
Звіт про прибутки та збитки ТОВ «Олімп» за I квартал
Найменування показників
Код рядка
Сума, тис. руб.
Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг
010
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг
020
()
Валовий прибуток
029
Комерційні витрати
030
()
Прибуток (збиток) від продажу
040
Інші доходи і витрати
Відсотки до отримання
050
Доходи від участі в інших організаціях
060
Інші операційні доходи
070
Інші операційні витрати
80
()
Позареалізаційні доходи
90
Позареалізаційні витрати
110
()
Прибуток (збиток) до оподаткування
120
Відкладені податкові активи
130
Поточний податок на прибуток
140
()
Чистий прибуток (збиток) звітного періоду
150
Завдання 3. Базовий прибуток на акцію
1.Визначити величину базового прибутку.
2.Рассчітать середньозважена кількість акцій, що перебувають в обігу.
3.Определить базову прибуток, що припадає на одну акцію в обігу.
Матеріали для виконання завдання
За результатами господарсько-фінансової діяльності АТ «Марс» у звітному році отримано чистий прибуток у сумі 120 000 крб.
З чистого прибутку нараховані дивіденди за привілейованими акціями - 20 000 руб.
Станом на 1 січня звітного року статутний капітал ВАТ «Марс» складався з 1000 звичайних акцій, з яких 200 було викуплено у акціонерів.
Протягом звітного року мали місце такі зміни в кількості акцій, що перебувають в обігу: у червні розміщено 400 акцій нового випуску; в серпні 60 акцій викуплено у акціонерів; в жовтні продано 180 акцій, раніше викуплених у акціонерів.
Завдання 4. Разводнения прибуток на акцію
1.Визначити величину базового прибутку.
2.Рассчітать величину податкової економії.
3.Определить суму розбавлений прибуток.
Матеріали для виконання завдання
За результатами господарсько-фінансової діяльності ВАТ «Марс» у звітному році отримано чистий прибуток у сумі 140 000 руб.
З чистого прибутку нараховані дивіденди за привілейованими акціями - 30 000 руб. ВАТ «Марс» має облігації, конвертовані в привілейовані акції, по яких на користь третіх осіб нараховано та виплачено відсотковий дохід у сумі 30 000 руб. Середньозважена кількість звичайних акцій, що перебували в обігу у звітному році, склало 1250 штук.
Заняття 2. Рішення задач за темою «Звіт про рух грошових коштів» -4 години
Угруповання надходження грошових коштів за видами діяльності
1. Згрупуйте наведені в таблиці 2 види надходжень грошових коштів з метою складання Звіту про рух грошових коштів за такими видами діяльності:
- Поточна;
- Інвестиційна;
- Фінансова.
Угруповання виробляється у таблиці 2 шляхом проставлення у відповідній графі символу «+».
Надходження грошових коштів
Види діяльності
поточна
інвестиційна
фінансова
1
2
3
4
1.Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг
2. Виручка від продажу основних засобів і нематеріальних активів
3. Виручка від продажу матеріалів
4. Аванси, отримані від покупців
5. Комісійна винагорода
6. бюджетне фінансування капітального будівництва
7. Відсотки по короткострокових облігаціях
8. Дивіденди від пайових фінансових вкладень
9. Позики, отримані на придбання цінних паперів з терміном обігу до 12 місяців
10. Кредити, отримані для придбання товарів
Угруповання вибуття грошових коштів за видами діяльності
Згрупуйте наведені у таблиці 3 види вибуття грошових коштів з метою складання Звіту про рух грошових коштів за такими видами діяльності:
- Поточна;
- Інвестиційна;
- Фінансова.
Угруповання виробляється у таблиці 3 шляхом проставлення у відповідній графі символу «+».
Угруповання відтоку грошових коштів за видами діяльності
Вибуття грошових коштів
Види діяльності
поточна
інвестиційна
фінансова
1
2
3
4
1. Оплата придбаних товарів, робіт і послуг
2. Оплата машин, обладнання та транспортних засобів
3. Оплата дольової участі в будівництві
4. Розрахунки з бюджетом, у тому числі:
-Податки по проданих товарах
- Податки за операціями з короткостроковими цінними паперами
5. Аванси, видані постачальникам
6. Аванси, видані за договором будівельного підряду
7. Видача позик на термін до 12 місяців
8.Видача підзвітних сум на поточні господарські потреби
9. Погашення кредиту, отриманого на придбання сировини і матеріалів
10. Оплата відсотків по позиці на фінансування капітальних вкладень
Формування показників Звіту про рух грошових коштів
На підставі наведених операцій з надходження і вибуття грошових коштів (таблиця 4) складіть Звіт про рух грошових коштів (таблиця 5).
Матеріали для виконання завдання

Рух грошових коштів у звітному році
Операції за звітний рік
1. Зараховано на розрахунковий рахунок грошові кошти: - від покупців за продані товари - від покупців за продані нематеріальні активи - доходи від участі в інших організаціях (дивіденди) - відсотки по короткострокових фінансових вкладень
Сума, руб.
400 000
100 000
20 000
5000
100 000
2. Перераховано з розрахункового рахунку: - постачальникам в оплату товарів - заборгованість перед бюджетом по податках - акціонерам за власні акції - в погашення заборгованості за договором позики
300 000 7000
70 000 50 000
3. Знято з розрахункового рахунку і оприбутковано до каси організації грошові кошти
10 000
4, Видана заробітна плата працівникам організації
8000
5. З каси видано під звіт на господарські витрати
2000
6. Перераховано з розрахункового рахунку постачальника за придбаний об'єкт основних засобів
20 000
Звіт про рух грошових коштів (форма № 4)
Показник
Сума, руб.
найменування
код
1
2
3
Залишок коштів на початок періоду
Рух грошових коштів по поточній діяльності
Кошти, отримані від покупців і замовників
Грошові кошти, спрямовані:
на оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів
на оплату праці
на розрахунки з податків і зборів
на виплату відсотків, дивідендів
на інші витрати
Чисті грошові кошти від поточної діяльності
Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності
Виручка від продажу основних засобів та інших необоротних активів
Отримані дивіденди
Отримані відсотки
Придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів
Придбання цінних паперів і інших фінансових вкладень
Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності
Рух грошових коштів з фінансової діяльності
Надходження від позик і кредитів, наданих іншими організаціями
Погашення позик і кредитів (без відсотків)
Чисті грошові кошти від фінансової діяльності
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду
Непрямий метод складання Звіту про рух грошових коштів
1. Визначити зміни показників статей балансу Компанії «РАФ» за звітний рік (таблиця 6).
2. На підставі даних Бухгалтерського балансу (таблиця 6) і От'чета про прибутки і збитки (таблиця 7) скласти Звіт про рух грошових коштів Компанії «РАФ» непрямим методом (таблиця 8).
Матеріали для виконання завдання
Бухгалтерський баланс Компанії «РАФ» за звітний рік (тис. крб.)
Статті
На початок року
На кінець року
Зміни
Актив
Грошові кошти
12
71
Дебіторська заборгованість
18
43
Матеріально-виробничі запаси
48
66
БАЛАНС
78
180
Пасив
Кредиторська заборгованість
54
60
Акціонерний капітал
7
77
Нерозподілений прибуток
17
43
БАЛАНС
78
180
За результатами господарсько-фінансової діяльності отримано чистий прибуток у сумі 43 тис. руб. (Таблиця 7).

Звіт про прибутки та збитки Компанії «РАФ» за звітний рік
Статті
Сума
Виручка
150
Витрати
102
Прибуток до виплати податків
48
Податки
5
Чистий прибуток
43
Компанія «РАФ» здійснила у звітному році емісію акцій 70 тис. руб., Виплатила дивіденди у розмірі 17 тис. руб.
Звіт про рух грошових коштів Компанії «РАФ» (непрямий метод складання)
Статті
Сума, тис.
руб.
1
2
1 • Грошові кошти від поточної діяльності
Коригування:
- Чистий прибуток
- Зміна дебіторської заборгованості (+, -)
- Зміна матеріально-виробничих запасів (+, -)
- Зміна кредиторської заборгованості (+, -)
Нетто-потік грошових коштів від поточної діяльності
II. Грошові кошти від інвестиційної діяльності
III. Грошові кошти від фінансової діяльності
Емісія акцій
Виплата дивідендів (віднімається)
Нетто-потік грошових коштів від фінансової діяльності
Нетто-потік грошових коштів від усіх видів діяльності
Залишок коштів на початок періоду
Залишок грошових коштів на кінець періоду

6. Тематика курсових / контрольних робіт / рефератів і методичні вказівки щодо їх виконання
З метою перевірки засвоєння студентами теоретичного матеріалу, проводиться проміжний контроль знань у вигляді тестів. Тести використовуються з розділу самостійна робота студентів. З кожного питання тесту наведено 3 варіанти відповіді. Студенту слід вибрати одну правильну відповідь і навпаки нього поставити знак «Х»
Результати тестів оцінюються наступним чином: 85-100% правильних відповідей-оцінка "5"; 75-85% правильних відповідей-оцінка «4»; 65-75% правильних відповідей-оцінка "3"; менше 65% правильних відповідей - оцінка « 2 ».
З метою закріплення теоретичного матеріалу і придбання навичок по складанню бухгалтерської звітності, студентам пропонується виконати контрольну роботу.
При оформленні контрольної роботи слід виконувати такі вимоги:
1. Усі сторінки повинні бути пронумеровані. Порядковий номер сторінки друкується в правому верхньому куті аркуша. Кожен розділ контрольної роботи слід починати з нової сторінки.
2. Виконана контрольна робота зшивається.
3. Текст реферату друкується на стандартній папері формату А4 (210х270), шрифт Times Romans, розмір-14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва-30 мм, праворуч-15 мм, зверху-20 мм, знизу - 15 мм.
4. Кожен абзац починається з відступом 12,5 мм від лівого краю.
5. Перенесення слів і підкреслення заголовка не допускається.
6. Відстань між заголовками розділу і текстом при виконанні контрольної роботи повинен становити 2 інтервали .. Відстань між заголовками підрозділу і текстом-1 інтервал.
7. Текст вирівнюється по ширині сторінки.
8. У тексті контрольної роботи має застосовуватися однакове виділення найбільш важливих аспектів-курсив.
Контрольна робота складається з реферату та вирішення практичного завдання
Реферат повинен складатися із вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури. Обсяг реферату 10 сторінок. Реферат пишеться по темі, яку викладач видає кожному студентові індивідуально.
При оформленні практичного завдання студент повинен керуватися нормативними документами, додатковою літературою, записами лекцій.
Контрольна робота оцінюється на
«Відмінно»: якщо в реферативній частині контрольної роботи студент повно розкрив тему роботи (використовував навчальну, наукову літературу, сучасні статті з періодичної преси, обгрунтував актуальність теми, самостійно, грамотно і в повному обсязі зробив висновки).
Якщо завдання виконане правильно, в повному обсязі, всі форми звітності заповнені правильно в повному обсязі.
«Добре»: якщо в реферативній частині виконані всі вимоги на «відмінно», але не в повному обсязі зроблені висновки.
Якщо завдання виконане правильно, в повному обсязі, але всі форми звітності заповнені правильно і в повному обсязі.
«Задовільно», якщо реферативна частина не повністю розкриває запропоновану тему.
Якщо завдання виконане правильно, в повному обсязі, але не всі форми звітності заповнені правильно і в повному обсязі.
Якщо виконана контрольна робота не відповідає хоча б вимогам на «задовільно

7. Навчально-методичне забезпечення дисципліни
7.1 Література

Законодавчі та нормативні акти:

1. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 № 129-ФЗ.
2. Постанова уряду РРФСР від 05.12.91 № 35 «Про перелік відомостей, які не можуть становити комерційну таємницю»
3. Наказ Мінфіну РФ від 22.07.03 № 67н «Про форми бухгалтерської звітності організацій»
4. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ. Утв. Наказом МФ РФ від 29.07.98 № 34н.
5. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політики організації» ПБУ 1 / 98 (Наказ МФ від 09.12.98 № 60н).
6. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» ПБУ 4 / 99 (Наказ МФ від 6.07.99 № 43н).
7. Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» ПБУ 5 / 01. (Наказ Мінфіну від 09.06.01 № 44н)
8. Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» ПБУ 6 / 01 (Наказ Мінфіну РФ від 30.03.01 № 56н)
9. Положення з бухгалтерського обліку «Умовні дати господарської діяльності» ПБО 8 / 02 (Наказ Мінфіну РФ від 28.11.01 № 96н)
10. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9 / 99 (Наказ МФ від 6.05.99 № 32н).
11. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99 (Наказ МФ від 6.05.99 № ЗЗн).
12. Положення з бухгалтерського обліку «Інформація за сегментами»
ПБО 12/2000 (Наказ Мінфіну РФ від 27.01.2000 № 11н).
13. Положення з бухгалтерського обліку «Інформація про афільованих осіб» ПБУ 11/2000 (Наказ Мінфіну РФ від 13.01.2000 № 5н).
14. Положення з бухгалтерського обліку «Облік державної допомоги» ПБУ 13/2000 (Наказ Мінфіну РФ від 16.10.2000 № 92н)
15. Положення з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» ПБУ 14/2000 (Наказ Мінфіну РФ від 16.10.2000 № 91н)
16. Положення з бухгалтерського обліку «Інформація по діяльності, що припиняється» ПБУ 16/02 (Наказ Мінфіну РФ від 02.07.02 № 66н)
17. Положення з бухгалтерського обліку «Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи» ПБУ 17/02 (Наказ Мінфіну РФ від 19.11.02 № 115н)
18. Положення з бухгалтерського обліку «Облік фінансових вкладень» ПБУ 19/02 (Наказ Мінфіну РФ від 10.12.02 № 126н)
19. Положення з бухгалтерського обліку «Облік розрахунків з податку на прибуток» ПБУ 18/02 (Наказ Мінфіну РФ від 19.11.02 № 114н)
20. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та Інструкція по його застосуванню (Наказ Мінфіну РФ від 31.10.2000 № 94н)
21. Наказ Мінфіну РФ від 13.06.1995 р. «Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань»
22. Методичні рекомендації до складання та подання зведеної бухгалтерської звітності (затверджено Наказом Мінфіну РФ від 30.12.96 № 112)
Основна:
23. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік. М.: ИНФРА-М, 2000.
24. П.І. Камишанов, А.П. Камишанов Бухгалтерська фінансова звітність: складання та аналіз 2-е вид .. М: ОМЕГА-Л, 2005
25. П.. І Камишанов, А. П. Камишанов Бухгалтерська фінансова звітність: складання та аналіз - М: ОМЕГА-Л, 2003
26. Сугаіпова І.В. Бухгалтерська фінансова звітність: Навчальний посібник: ОМЕГА-Л, 2003
Додаткова:
1. Астахов В.П. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Навчальний посібник. - 5 видавництво .., Перабо. і доп. М.: Ростов н / Дону: Издат. Центр «МарТ», 2004
2. Астахов В.П. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Навчальний посібник. - М.: «Вид. ПРІОР », 2000
3. Жарилгасова Б.Т., Суглобов А.Є. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності: Навчальний посібник. - М.: Економіст, 2004
4. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Збірник задач і господарських ситуацій / Під рук. О.М. Кізілова. - М.: Ростов н / Дону: Издат. Центр «МарТ», 2004
5. Ковальов В.В. Фінансовий облік і аналіз: концептуальні основи. - М.: Фінанси і статистика, 2004.
6. Куттер М.І., Таранець Н.Ф., Уланова І.М. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2005
7. Малявкіна Л.І., Суворова С.П. Практикум з бухгалтерської (фінансової) звітності: Навчальний посібник. - М.: Вершина, 2004.
7.2 Матеріально-технічне та / або інформаційне забезпечення дисциплін
Перелік необхідних технічних засобів навчання, що використовуються в навчальному процесі для освоєння дисципліни, і способи їх застосування:
- Комп'ютерне і мультимедійне обладнання;
- Прилади й устаткування навчального призначення;
- Пакет прикладних навчальних програм;
- Відео-аудіовізуальні засоби навчання;
- Електронна бібліотека курсу;
- Посилання на інтернет-ресурсиі ін
7.3 Методичні вказівки студентам
Самостійна робота студентів
Відповідно до робочої програми, студент зобов'язаний самостійно вивчати частину матеріалу з дисципліни.
Для цього їм використовується рекомендована література.
Вивчений з даної теми матеріал, студент повинен законспектувати в зошиті. Після закінчення самостійної роботи з кожної теми, з метою перевірки засвоєння вивченого матеріалу, студенту пропонується відповісти на запитання тестів.
Теми і об'єм для самостійної роботи студентів наведено у розділі 2 робочої програми.

Тема 1. Концепція бухгалтерської звітності в Росії і міжнародній практиці

Питання для самоконтролю:
1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та Директиви з обліку країн Європейського співтовариства (ЄС) - найважливіші міжнародні акти, що регулюють склад і зміст бухгалтерських звітів у міжнародній практиці. Якісні характеристики звітних форм.
2. Перехід Росії на міжнародні стандарти обліку - зближення складу та вміст форм бухгалтерської (фінансової) звітності.
3. Склад бухгалтерської (фінансової) звітності в Росії і Західних країнах. Трансформація бухгалтерської звітності російських підприємств в що складається за міжнародними стандартами.

Тема 2. Основні принципи та правила складання звітності

Питання для самоконтролю:
Підготовча робота по складанню звітності, в т.ч. проведення інвентаризації, робота з обліковими регістрами, реформація балансу.

Тема 3. Бухгалтерський баланс - основна форма фінансової звітності

Питання для самоконтролю:
1. Техніка складання бухгалтерського балансу. Порядок формування даних по окремих статтях.
2. Оцінки статей балансу в умовах гіперінфляції.

Тема 4. Звіт про прибутки та збитки

Питання для самоконтролю:
1. Поняття виручки, доходу, витрат, витрат і фінансових результатів, їх відображення у звіті про прибутки та збитки.
2. Аналітичне використання звіту про прибутки та збитки в оцінці прибутковості діяльності підприємства.

Тема 5. Звіт про рух грошових коштів

Питання для самоконтролю:
1. Взаємозв'язок звіту про рух грошових коштів з бухгалтерським балансом та звітом про фінансові результати.

Тема 6. Консолідована бухгалтерська звітність

Питання для самоконтролю:
1. Принципи консолідації. Процедури консолідації.
2. Методи консолідації.
3. Особливості нормативного регулювання та складання консолідованої звітності в Росії.

Тема 7. Сегментарна звітність

Питання для самоконтролю:
1. Поняття фінансового результату сегмента.
2. Використовувані активи сегмента.

Тема 8. Пояснення до звітності (бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки)

Питання для самоконтролю:
1. Розкриття облікової політики. Вплив обраних принципів облікової політики на структуру бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки.
2. Вплив змін облікової політики на фінансовий стан підприємства, що оцінюється за даними звітності.
3. Необхідність розкриття таких змін в пояснювальній записці.
4. Зміст пояснювальної записки - текстової частини річного бухгалтерського звіту та її значення для користувачів.
5. Аудит і публічність бухгалтерської звітності.
Контрольні тести для самостійної роботи студентів
Виберіть правильну відповідь.
Тест 1 Основні принципи та правила складання звітності.
1. До документів першого рівня системи нормативного регулювання складання бухгалтерської звітності в Росії відносяться:
1. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік».
2. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (ПБУ 4 / 99).
3. Облікова політика організації.
2. До документів другого рівня системи нормативного регулювання складання бухгалтерської звітності в Росії відносяться:
1. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік».
2. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (ПБУ 4 / 99).
3. Облікова політика організації.
3. До документів четвертого рівня системи нормативного регулювання складання бухгалтерської звітності в Росії відносяться:
1.Федеральний закон «Про бухгалтерський облік».
2.Положеніе з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (ПБУ 4 / 99).
3.Учетная політика організації.
4. Яка величина рекомендованого організаціям критерію суттєвості інформації, що подається до бухгалтерської звітності?
1. 5 і більше відсотків до загального підсумку відповідних даних.
2. 10 і більше відсотків до загального підсумку відповідних даних.
3. 7 і більше відсотків до загального підсумку відповідних даних.
5. Яка інформація є суттєвою при поданні до бухгалтерської звітності?
1. Показник вважається істотним, якщо його не розкриття може вплинути на економічні рішення зацікавлених користувачів, прийняті на основі звітної інформації.
2. Суттєвою є інформація про всі види доходів і витрат організації.
3. Суттєвою є інформація про доходи, витрати і зобов'язання організації.
6. У чому полягає нейтральність інформації, що подається до бухгалтерської звітності?
1. Звітність не містить рекламної інформації.
2. При формуванні інформації виключається одностороннє задоволення інтересів одних груп користувачів бухгалтерської звітності перед іншими.
3. У звітність не включається інформація про збитки і інших негативних показниках діяльності організації.
7. У чому полягає надійність інформації, що подається до бухгалтерської звітності?
1.Інформація надійна, якщо в ній немає істотних помилок.
2.Информация надійна, якщо на неї можна покладатися.
3.Інформація надійна, якщо є аудиторський висновок.
8. У чому полягає зрозумілість інформації, що подається до бухгалтерської звітності?
1. Звітність повинна бути зрозуміла будь-яким користувачам.
2. Передбачається, що для розуміння звітності користувачі повинні мати певну підготовку.
3. Інформацію по складних питань не слід включати в бухгалтерську звітність.
9. Для складання бухгалтерської звітності звітною датою вважається:
1.Последній календарний день звітного періоду.
2.Первий календарний день періоду, наступного за звітним.
3.1 січня року, наступного за звітним.
10. У якому періоді в бухгалтерський облік вносяться виправлення, якщо помилки в бухгалтерському обліку звітного року були встановлені після підписання річної бухгалтерської звітності?
1. У грудні звітного року.
2. У січні року, наступного за звітним.
3. Не вносяться.
11. У якому періоді в бухгалтерський облік вносяться виправлення, якщо помилки в бухгалтерському обліку звітного року були встановлені до підписання річної бухгалтерської звітності?
1. У грудні звітного року.
2. У січні року, наступного за звітним.
3. Не вносяться.
12. Назвіть інформаційні потреби кредиторів організації як зовнішніх користувачів бухгалтерської звітності:
1.Кредітори зацікавлені у відомостях, що дозволяють визначити прибуток організації для цілей оподаткування.
2.Кредітори зацікавлені у відомостях про можливість організації
3.Кредітори зацікавлені у відомостях про здатність організації своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам.
13. Назвіть інформаційні потреби державних установ як зовнішніх користувачів бухгалтерської звітності організації:
1. Державні установи зацікавлені у відомостях, що дозволяють визначити прибуток організації для цілей оподаткування.
2. Державні установи зацікавлені у відомостях про здатність організації оплачувати отримані матеріальні цінності.
3. Державні установи зацікавлені у відомостях про здатність організації своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам.
14. Назвіть інформаційні потреби працівників організації як зовнішніх користувачів бухгалтерської звітності:
1. Працівники організації зацікавлені у відомостях, що дозволяють визначити прибуток організації для цілей оподаткування.
2. Працівники організації зацікавлені у відомостях про здатність організації оплачувати отримані матеріальні цінності.
3. Працівники організації зацікавлені у відомостях про здатність організації своєчасно виплачувати заробітну плату і надавати соціальні пільги.
15. Які організації зобов'язані подавати у складі річної бухгалтерської звітності підсумкову частину аудиторського висновку?
1. Бюджетні організації.
2. Всі комерційні організації.
3. Організації, бухгалтерська звітність яких підлягає обов'язковому аудиту відповідно до федеральних законів.
16. Згідно ПБУ 4 / 99 достовірної та повної вважається бухгалтерська звітність:
1. Сформована, виходячи з правил, встановлених нормативними актами з бухгалтерського обліку.
2. Якщо в ній відображені всі факти господарської діяльності організації.
3. Якщо в ній не міститься істотних помилок.
17. В які терміни надається до податкових органів проміжна бухгалтерська звітність після закінчення звітного періоду?
1. Протягом 30 днів після закінчення звітного періоду.
2. Протягом 60 днів після закінчення звітного періоду.
3. Протягом 90 днів після закінчення звітного періоду.
18. В які терміни надається до податкових органів річна бухгалтерська звітність після закінчення звітного періоду?
1. Протягом 30 днів після закінчення звітного періоду.
2. Протягом 60 днів після закінчення звітного періоду.
3. Протягом 90 днів після закінчення звітного періоду.
19. Які форми звітності включаються до складу проміжної бухгалтерської звітності?
1. Декларація з податку на додану вартість, Звіт про прибутки та збитки, Бухгалтерський баланс.
2. Бухгалтерський баланс, Звіт про прибутки та збитки, звіт про зміни капіталу, Звіт про рух грошових коштів.
3. Бухгалтерський баланс, Звіт про прибутки та збитки.
20. Першим звітним роком для новостворених після 1 жовтня організацій вважається:
1.Період від дати їх державної реєстрації по 31 грудня відповідного року.
2.З моменту постановки їх на податковий облік.
3.Період з дати їх державної реєстрації по 31 грудня наступного року.
Тест 2. Бухгалтерський баланс основна форма фінансової звітності
Виберіть правильну відповідь.
1.Бухгалтерскій баланс характеризує:
1. Формування фінансових результатів за звітний період.
2. Стан позикових коштів організації на звітну дату.
2.З якою метою складається вступний баланс?
1. Для планування господарської діяльності.
2. Для підбиття підсумків по закінченні року.
3. Для відображення господарських засобів організації, виділених в її розпорядження (як юридичної особи).
3.Як називається Бухгалтерський баланс, в якому немає регулюючих статей?
1. Баланс-нетто.
2. Заключний баланс.
3. Баланс-брутто.
4.По якою вартістю відображається в балансі амортизується майно (основні засоби, нематеріальні активи)?
1. Амортизується майно в балансі відображається за первісною вартістю.
2. Амортизується майно в балансі відображається за відновної вартості.
5.В якому розділі Бухгалтерського балансу відображаються оціночні резерви?
1. У розділі III «Капітал і резерви».
2. Не відображаються в Бухгалтерському балансі.
3. У розділі V «Короткострокові зобов'язання».
6.Как відображається заборгованість за отриманими позиками і кредитами в Бухгалтерському балансі?
1. У сумі підлягає отриманню позики та кредиту, зазначеної в договорі.
2. У сумі фактично отриманої позики та кредиту з урахуванням належних на кінець звітного періоду до сплати відсотків згідно з умовами договору.
7.Бухгалтерскій баланс містить інформацію про фінансове становище організації:
1. За весь період її діяльності.
2. На момент створення організації.
8.По функціональної ролі бухгалтерські баланси поділяються на:
1. Баланси-нетто і баланси-брутто.
2. Шахові та оборотні.
9.Назовіте моделі побудови бухгалтерського балансу.
1. Одноступінчата і багатоступінчаста.
2. Шахова і сальдова.
10.Назовите балансове рівність при вертикальному побудові бухгалтерського балансу.
1. Активи - Зобов'язання = Акціонерний капітал.
2. Активи + Зобов'язання = Акціонерний капітал.
11.В якому розділі Бухгалтерського балансу відображаються резервипредстоящіх витрат?
1. Розділ III «Капітал і резерви».
2. Розділ II «Оборотні активи».
12.Назовите балансове рівність при горизонтальному побудові бухгалтерського балансу.
1. Активи - Зобов'язання = Акціонерний капітал.
2. Активи + Зобов'язання = Акціонерний капітал.
13.Как визначається величина статті «Готова продукція і товари для перепродажу» Бухгалтерського балансу в організаціях роздрібної торгівлі?
1. За сальдо рахунку 41 / 2 "Товари в роздрібній торгівлі».
3.Як різниця сальдо рахунку 41 / 2 "Товари в роздрібній торгівлі» і сальдо рахунку 42 «Торгова націнка», сальдо рахунку 19 «ПДВ по придбаних цінностях".
14. Як визначається величина відображеної в річному Бухгалтерському балансі дебіторської заборгованості, якщо на кінець звітного року нараховано резерв по сумнівних боргах?
1. Виходячи з величини дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку, збільшеної на суму резерву по сумнівних боргах.
2. Виходячи з величини дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку, зменшеної на суму резерву по сумнівних боргах.
15. Валюта балансу при вертикальної моделі побудови:
1.Меньше валюти балансу при горизонтальній моделі побудови на величину короткострокових зобов'язань.
2.Больше валюти балансу при горизонтальній моделі побудови на величину короткострокових зобов'язань.
16.В якому розділі Бухгалтерського балансу відображаються відкладені податкові зобов'язання?
1. У розділі II «Оборотні активи».
2. У розділі V «Короткострокові зобов'язання».
17.По якою статтею в Бухгалтерському балансі забудовники відображають обладнання, яке потребує монтажу (сальдо рахунку 07 «Устаткування до установки»)?
1. За статтею «Основні засоби».
2. За статтею «Інші необоротні активи».
Тест 3 Звіт про прибутки та збитки
Виберіть правильну відповідь.
1.Отчет про фінансові результати характеризує:
1. Необоротні активи організації на звітну дату.
2. Стан позикових коштів організації на звітну дату.
2.Яка форма річної бухгалтерської звітності містить показник «Базовий прибуток (збиток) на акцію»?
1. Звіт про рух грошових коштів (форма № 4).
2. Звіт про прибутки та збитки (форма № 2).
3. Звіт про зміни капіталу (форма № 3).
3.Назовите джерело інформації для визначення показника «Позареалізаційні доходи» Звіту про прибутки та збитки (форма № 2).
1.Данние аналітичного обліку за рахунком 99 «Прибули і збитки».
2. Дані аналітичного обліку по рахунку 90 «Продажі».
4. Назвіть джерело інформації для визначення показника "Інші операційні витрати» Звіту про прибутки та збитки (форма № 2).
1. Дані аналітичного обліку по рахунку 99 «Прибутки та збитки».
2. Дані аналітичного обліку по рахунку 90 «Продажі».
5.В який оцінці в Звіті про прибутки і збитки (форма № 2) відбивається прибуток організації за звітний період?
1. В оцінці нетто (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів).
2. В оцінці нетто, тобто без урахування ПДВ.
6.При продажу майна, що амортизується за рядком «Інші операційні витрати» у Звіті про прибутки і збитки (форма № 2) відображається:
1. Залишкова вартість майна, що амортизується і витрати, пов'язані з його продажем.
2. Збиток від продажу майна, що амортизується.
3. Залишкова вартість, що амортизується.
7.При продажу іншого майна по рядку «Інші операційні доходи» у Звіті про прибутки і збитки (форма № 2) відображається:
1. Прибуток від продажу майна.
2. Виручка від продажу майна.
3. Виручка від продажу майна за мінусом податку на додану вартість.
8.Доходи у вигляді дивідендів, що підлягають отриманню від інших організацій, у Звіті про прибутки і збитки (форма № 2) відображаються за рядком:
1. Відсотки до отримання.
2. Доходи від участі в інших організаціях.
3. Інші операційні доходи.
9.Доходи, що підлягають отриманню за договором простого товариства, у Звіті про прибутки і збитки (форма № 2) відображаються за рядком:
1. Відсотки до отримання.
2. Доходи від участі в інших організаціях.
3. Інші операційні доходи.
10. Витрати у вигляді відсотків за користування позиками, наданими іншими організаціями, у Звіті про прибутки і збитки (форма № 2) відображаються за рядком:
1. Відсотки до сплати.
2. Позареалізаційні витрати.
3. Інші операційні витрати.
11.Как визначається величина базового прибутку?
1. Як різниця між прибутком до оподаткування та величиною поточного податку на прибуток.
2. Як різниця між чистим прибутком і сумою дивідендів нарахованих по привілейованих акціях.
3. Як різниця між чистим прибутком і сумою нарахованих дивідендів за звітний період.
12.По рядку «Позареалізаційні доходи» Звіту про прибутки та збитки (форма № 2) відображаються:
1. Прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році.
2. Доходи від продажу майна.
3. Відсотки за борговими цінними паперами.
13.Как визначається величина поточного податку на прибуток?
1. Шляхом множення облікового прибутку на ставку податку на прибуток.
2. Шляхом коригування умовного витрати з податку на прибуток на суми постійного податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу та податкового зобов'язання.
3. Шляхом множення оподатковуваного прибутку на ставку податку на прибуток.
14. Як визначається величина базового прибутку (збитку) на одну акцію?
1. Як відношення чистого прибутку (збитку) звітного періоду до середньозваженого кількості звичайних акцій.
2. Як відношення базового прибутку до середньозваженого кількості звичайних і привілейованих акцій.
3. Як відношення базового прибутку до середньозваженого кількості звичайних акцій, що перебувають в обігу
15.Отчісленія у оціночні резерви у Звіті про прибутки і збитки (форма № 2) відображаються за рядком:
1. Відсотки до сплати.
2. Позареалізаційні витрати.
3. Інші операційні витрати.
16.Як визначається величина умовного витрати з податку на прибуток?
1. Шляхом множення постійної різниці на ставку податку на прибуток.
2. Шляхом множення облікового прибутку на ставку податку на прибуток.
3. Шляхом множення тимчасовою різниці на ставку податку на прибуток.
Тест 4 Звіт про рух грошових коштів
Виберіть правильну відповідь.
1.Отчет про рух грошових коштів характеризує:
1. Приплив грошових коштів в організацію.
2. Зміна у фінансовому становищі організації в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності
3. Відтік грошових коштів з організації в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності.
2.К якого виду діяльності для цілей складання Звіту про рух грошових коштів відноситься надходження грошових коштів від продажу готової продукції?
1. До поточної діяльності.
2. До фінансової діяльності,
3. До інвестиційної діяльності
3.К якого виду діяльності для цілей складання Звіту рух грошових коштів відноситься надходження грошових коштів від продажу основних засобів?
1. До поточної діяльності.
2. До фінансової діяльності.
3. До інвестиційної діяльності.
4.К якого виду діяльності для цілей складання Звіту про рух грошових коштів відноситься вибуття грошових коштів у зв'язку з придбанням нематеріальних активів?
1. До поточної діяльності.
2. До фінансової діяльності.
3. До інвестиційної діяльності.
5.Как визначається величина статті «Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів» Звіту про рух грошових коштів?
1.Остаток грошових коштів на початок звітного періоду плюс надходження грошових коштів мінус вибуття грошових коштів.
2. Шляхом підсумовування чистих грошових коштів від поточної інвестиційної та фінансової діяльності організації.
3. Як різниця між надходженням і вибуттям грошових коштів щодо поточної діяльності.
6.Как визначається величина статті «Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності» Звіту про рух грошових коштів?
1. Як різниця між надходженням і вибуттям грошових коштів з інвестиційної діяльності.
2. Залишок коштів на початок звітного періоду плюс надходження грошових коштів з інвестиційної діяльності мінус вибуття грошових коштів з інвестиційної діяльності.
3. Залишок коштів на початок звітного періоду плюс надходження грошових коштів з інвестиційної діяльності мінус вибуття грошових коштів з інвестиційної діяльності мінус залишок грошових коштів на кінець звітного періоду.
7.К якого виду діяльності для цілей складання Звіту про рух грошових коштів відноситься вибуття грошових коштів у зв'язку з погашенням відсотків за отриманими організацією кредитами і позиками?
1. До фінансової діяльності.
2. До інвестиційної діяльності.
3. До поточної діяльності.
8.Якщо у звітному періоді організація мала рух грошових коштів на валютних рахунках, то при складанні Звіту про рух грошових коштів:
1. Спочатку складаються звіти про рух валютних коштів за видами валют, проводиться їх перерахунок у валюту РФ на звітну дату, а потім отримані дані постатейно складаються з показниками Звіту про рух грошових коштів, складеного за даними рахунків 50 «Каса», 51 «Розрахункові рахунки», 55 «Спеціальні рахунки в банках».
2. Надходження та вибуття валютних коштів в рублевому еквіваленті на дату здійснення операції за даними бухгалтерського обліку на рахунку 52 «Валютні рахунки» складаються з відповідними напрямками руху грошових коштів в рублях.
3. Рух валютних коштів не враховується при складанні Звіту про рух грошових коштів в рублях. За валютними коштами складаються окремі звіти.
9. Назвіть застосовуються у міжнародній практиці методи складання Звіту про рух грошових коштів.
1. Одноступінчатий і багатоступінчастий.
2. За даними рахунків обліку грошових коштів.
3. Прямий і непрямий.
10. При прямому методі Звіт про рух грошових коштів складається:
1. На підставі даних про надходження та витрачання грошових коштів, відображених на рахунках обліку грошових коштів.
2. На підставі даних Бухгалтерського балансу.
3. На підставі даних бухгалтерського балансу та звіту про прибутки та збитки
11. При непрямому методі Звіт про рух грошових коштів складається:
1. На підставі даних про надходження та витрачання грошових коштів, відображених на рахунках обліку грошових коштів
2. На підставі даних Бухгалтерського балансу.
3. На підставі даних бухгалтерського балансу та звіту опрібилях та збитки.
12.Як чином здійснюється коректування чистого прибутку організації на суму амортизаційних відрахувань при непрямому методі складання Звіту про рух грошових коштів?
1. Чистий прибуток зменшується на суму амортизаційних відрахувань.
2. Чистий прибуток збільшується на суму амортизаційних відрахувань.
3. Коригування чистого прибутку на суму амортизаційних відрахувань не проводиться.
13.Які метод складання Звіту про рух грошових коштів застосовується в Росії?
1. Прямий.
2. Непрямий.
3. Прямий або непрямий (за вибором організації).
14.Увеличение дебіторської заборгованості призводить:
1. До притоку грошових коштів.
2. До відтоку грошових коштів.
3. Не має вплив на величину грошових коштів організації.
Тест 5. Додатки до бухгалтерського балансу
Виберіть правильну відповідь.
1.В якій формі річної бухгалтерської звітності розкривається інформація про наявність, надходження та вибуття нематеріальних активів за їх видами в оцінці за первісною вартістю?
1. У Бухгалтерському балансі (форма № 1).
2. У Додатку до бухгалтерського балансу (форма № 5).
3. У Звіті про зміни капіталу (форма № 3)
2.В якій формі річної бухгалтерської звітності розкривається інформація про оціночних резервах?
1. У Звіті про рух грошових коштів (форма № 4).
2. У Бухгалтерському балансі (форма № 1).
3. У Звіті про зміни капіталу (форма № 3).
3.Як відображаються в бухгалтерській звітності події після звітної дати?
1. Шляхом уточнення даних про відповідні активах, зобов'язаннях, капіталі, доходи та витрати організації в Бухгалтерському балансі і Звіті про прибутки та збитки.
2. Шляхом розкриття відповідної інформації в Пояснювальній записці до річної бухгалтерської звітності.
3. Шляхом уточнення даних про відповідні активах, зобов'язаннях, капіталі, доходи та витрати організації в Бухгалтерському балансі і Звіті про прибутки та збитки або шляхом розкриття відповідної інформації в Пояснювальній записці до річної бухгалтерської звітності.
4.Як інформація з метою складання річної бухгалтерської звітності відноситься до інформації про афілійованих осіб?
1.Данние про операції між організацією, що готують бухгалтерську звітність, і афільованим особою.
2. Дані про операції афілійованої особи з іншими юридичними і фізичними особами.
3. Дані про керівний склад афілійованих осіб.
5.Какие показники відображаються у Звіті про зміни капіталу?
1. У Звіті про зміни капіталу відображаються доходи і витрати організації.
2. У Звіті про зміни капіталу відображаються елементи власного капіталу організації і резерви.
3. У Звіті про зміни капіталу відображаються необоротні активи організації
6. Наявність яких умов необхідно для створення резервів за існуючими на звітну дату умовним зобов'язаннями?
1.Наличие високою (50% -95%) або дуже високою (95% -100%) ступінь вірогідності того, що майбутні події призведуть до зменшення економічних вигод організації, і можливість досить обгрунтованої оцінки величини умовного зобов'язання.
2.Можливість обгрунтованої оцінки величини умовного зобов'язання.
3.Налічіе високою (50% -95%) ступеня ймовірності, що майбутні події призведуть до зменшення економічних вигод організації.
7.Як інформація про витрати організації розкривається в Додатку до бухгалтерського балансу (форма № 5)?
1. Про склад операційних витрат.
2. Про витрати по звичайних видах діяльності за елементами витрат.
3. Про склад позареалізаційних витрат.
8.Інформація, супутня бухгалтерської звітності розкривається:
1. У Звіті про прибутки та збитки.
2. У Пояснювальній записці.
3. У Звіті про рух грошових коштів.
9. У якій формі річної бухгалтерської звітності розкривається інформація про наявність, надходження і вибуття основних засобів за їх видами в оцінці за первісною вартістю?
1. У Бухгалтерському балансі.
2. У Додатку до бухгалтерського балансу (форма № 5).
3. У Звіті про зміни капіталу.
10. Яка інформація може надаватися у Звіті про зміни Капіталу про резерви майбутніх витрат?
1. Дані про наявність на початок і кінець року, надходження та використання у звітному та попередньому році по кожному створюваному в організації резерву
2.Данная про залишки резервів на початок і кінець звітного року.
3.Данние про суми нарахованих і використаних протягом
року резервів.
11.Собитіе після звітної дати - це:
1. Подія, яка мала місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік.
2. Подія, яка мала місце після підписання річної бухгалтерської звітності.
3. Подія, яка мала місце протягом 90 днів після закінчення звітного року.
12.Інформація про умовні факти господарської діяльності, наслідками яких є умовні активи, представляється:
1. У Бухгалтерському балансі.
2. У Звіті про прибутки та збитки.
3. У Пояснювальній записці.
13.Назовите способи оцінки умовного зобов'язання, що є наслідком умовного факту господарської діяльності.
1.Путем вибору з певного набору значень, шляхом вибору з інтервалу значень, шляхом вибору з певного набору інтервалів значень.
2.Средняя арифметичне моментного ряду, середнє арифметичне зважене, середнє хронологічний.
3.Путі вибору з певного набору значень, шляхом вибору з інтервалу значень.
14.К умовним фактами господарської діяльності належать:
1. Зниження вартості матеріально-виробничих запасів організації на звітну дату.
2. Видані до звітної дати гарантії, доручення та інші види зобов'язань на користь третіх осіб, терміни виконання за якими не настали.
3. Непрогнозоване зміна курсів іноземних валют після звітної дати.
15.Які операції вважаються операціями між організацією, що готують бухгалтерську звітність, і афільованим особою відповідно до ПБО 11/2000?
1.Предоставленіе позик.
2.Аренда майна.
3.Любая операція з передачі будь-яких активів або зобов'язань між організацією, що готують бухгалтерську звітність, і афільованим особою.
16.Для цілей ПБУ 11/2000 афілійовані особи - це:
1.Юридическая і фізичні особи, здатні впливати на діяльність інших юридичних або фізичних осіб.
2.Фізіческіе особи, які перебувають у родинних відносинах з власниками організації.
3.Юрідіческіе особи, які мають право розпоряджатися більш ніж 20 відсотками голосуючих акцій акціонерного товариства.
17.Последствія подій після звітної дати, що підтверджують існування на звітну дату господарських умов, в яких організація вела свою діяльність:
1.Ізмеряются в грошовому вираженні і розкриваються в Пояснювальній записці.
2.Не вимірюються в грошовому вираженні, але про їх наявність надається інформація в Пояснювальній записці.
3.Ізмеряются в грошовому вираженні, відображаються у синтетичному та аналітичному обліку заключними оборотами звітного періоду до затвердження річної бухгалтерської звітності і розкриваються в Пояснювальній записці.
18.Последствія подій після звітної дати, які свідчать про що виникли після звітної дати господарських умовах, у яких організація веде свою діяльність:
1. Вимірюються в грошовому вираженні і розкриваються в Пояснювальній записці.
2. Не вимірюються в грошовому вираженні, але про їх наявність надається інформація в Пояснювальній записці.
3. Вимірюються в грошовому вираженні, відображаються у синтетичному та аналітичному обліку заключними оборотами звітного періоду до затвердження річної бухгалтерської звітності і розкриваються в Пояснювальній записці.
19.К подій після звітної дати, що свідчить про виникли після звітної дати господарських умовах, у яких організація веде свою діяльність, належать:
1. Оголошення дебітора організації банкрутом, якщо станом на звітну дату щодо цього дебітора вже здійснювалася процедура банкрутства.
2. Прийняття рішення про реорганізацію організації.
3. Прийняття рішення про емісію; акцій та інших цінних паперів.
20.К подій після звітної дати, що свідчить про виникли після звітної дати господарських умовах, у яких організація веде свою діяльність, належать:
1. Виявлені після звітної дати суттєві помилки в бухгалтерському обліку, які ведуть до викривлення бухгалтерської звітності за звітний період.
2. Пожежа, в результаті якої знищено значна частина активів організації.
3. Оголошення дивідендів дочірніми і залежними товариствами за періоди, що передують звітній даті.
21.Резерви, утворені в зв'язку з наслідками умовного факту, визнаються в бухгалтерському обліку як:
1. Витрат по звичайних видах діяльності.
2. Інших витрат.
3. Витрат по звичайних видах діяльності або інших витрат, в залежності від виду зобов'язання, які виникли в наслідок умовного факту господарської діяльності.
22.Еслі при інвентаризації резерву, утвореного в зв'язку з наслідками умовного факту, встановлено, що його величина завищена, то сума завищення:
1. Відноситься у зменшення тих витрат, за рахунок яких створювався резерв.
2. Включається у позареалізаційні доходи організації.
3. Відноситься у зменшення інших витрат.
23. До інформації, супутньої бухгалтерської звітності, належить:
1. Інформація про динаміку найважливіших економічних і фінансових показниках діяльності організації за кілька років; плановане розвиток організації; передбачувані капітальні та довгострокові фінансові вкладення; політика щодо позикових коштів та управління ризиками; діяльність організації в області НДДКР.
2. Інформація про умовні факти та події після звітної дати.
3. Інформація про афілійованих осіб.
24. До оцінним резервів, інформація про які розкривається у Звіті про зміни капіталу, належить:
1. Резерв майбутніх витрат на ремонт основних засобів.
2. Резерв майбутніх витрат на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування.
3. Резерв по сумнівних боргах.
25. Інформація про величину чистих активів організації на початок і кінець звітного року представляється:
1. У Звіті про зміни капіталу.
2. У Звіті про прибутки та збитки.
3. У Звіті про рух грошових коштів.
26. Інформація про витрати на НДДКР та освоєння природних ресурсів в річної бухгалтерської звітності представляється:
1. У Звіті про прибутки та збитки.
2. У Додатку до бухгалтерського балансу.
3. У Звіті про зміни капіталу.
27. Яка інформація про фінансові вкладення розкривається в Додатку до бухгалтерського балансу?
1. Про наявність на початок і кінець звітного періоду за видами фінансових вкладень з угрупованням на довгострокові і короткострокові, з виділенням фінансових вкладень, що мають поточну ринкову вартість.
2. Про наявність на початок і кінець звітного періоду, надходження та вибуття за видами фінансових вкладень з угрупованням на довгострокові і короткострокові, з виділенням фінансових вкладень, що мають поточну ринкову вартість.
3. Про наявність на початок і кінець звітного періоду за видами фінансових вкладень з угрупованням на довгострокові і короткострокові.
28. Інформація про майно, що знаходиться в заставі, за його видами розкривається в бухгалтерській звітності:
1. У Бухгалтерському балансі.
2. У Звіті про зміни капіталу.
3. У Додатку до бухгалтерського балансу.
Тест 6. Зведена і консолідована бухгалтерська звітність
Виберіть правильну відповідь.
1.Як визначається величина статті «Ділова репутація дочірніх товариств» у зведеному Бухгалтерському балансі?
1. Як різниця між балансовою оцінкою у головної організації фінансових вкладень в дочірнє суспільство і вартісною оцінкою частки участі головної організації в статутному капіталі дочірнього суспільства.
2. Як різниця між загальною величиною фінансових вкладень головної організації і величиною статутного капіталу дочірнього суспільства.
3. Як різниця між балансовою оцінкою довгострокових фінансових вкладень головної організації і величиною статутного капіталу дочірнього суспільства.
2.Які доходи і витрати не включаються до зведеного Звіт про прибутки та збитки групи при об'єднанні бухгалтерської звітності головної організації і дочірніх товариств?
1. Позареалізаційні доходи і витрати.
2. Будь-які доходи і витрати, що виникають в результаті операцій між головною організацією і дочірніми товариствами, а також між дочірніми товариствами однієї головної організації.
3. Операційні доходи і витрати.
3.Какие дані про залежних товариствах включаються до зведеного бухгалтерську звітність?
1. Вартість необоротних активів залежного суспільства.
2. Величина зобов'язань залежного суспільства.
3. Показник, що відображає вартісну оцінку участі головної організації в залежному суспільстві; показник, що відображає частку головної організації в прибутках або збитках залежного товариства за звітний період
4. Бухгалтерська звітність дочірнього суспільства може не включатися в зведену бухгалтерську звітність, якщо:
1. Частка головної організації в статутному капіталі дочірнього товариства перевищує 50 відсотків.
2. Головна організація має можливість визначати рішення, що приймаються дочірнім суспільством, відповідно до договору.
3. Головна організація придбала більше 50 відсотків частки в статутному капіталі дочірнього суспільства на короткостроковий період з метою подальшого перепродажу.
5.Хто розробляє форми зведеної бухгалтерської звітності?
1. Кожне дочірнє суспільство, що входить до групи взаємопов'язаних організацій.
2. Головна організація.
3. Міністерство фінансів РФ.
6. Хто забезпечує достовірність та дотримання порядку подання зведеної бухгалтерської звітності?
1. Керівник головної організації.
2. Керівники кожної організації, що входить до групи взаємопов'язаних організацій.
3. Головний бухгалтер головної організації.
7.В якому обсязі складається зведена бухгалтерська звітність?
1. Зведена бухгалтерська звітність включає зведений Бухгалтерський баланс і зведений Звіт про прибутки та збитки.
2. Зведена бухгалтерська звітність включає зведений Бухгалтерський баланс, зведений Звіт про прибутки та збитки і зведений Звіт про рух грошових коштів.
3. Зведена бухгалтерська звітність складається в обсязі, встановленому ПБО 4 / 99 «Бухгалтерська звітність організацій».
8. Хто підписує зведену бухгалтерську звітність?
1. Керівник і головний бухгалтер головної організації.
2. Керівники та головні бухгалтери головного та дочірніх організацій.
3. Керівники та головні бухгалтери всіх організацій, що входять до групи взаємопов'язаних організацій, включаючи залежні.
9.За який період показники бухгалтерської звітності дочірнього товариства включаються до зведеного бухгалтерську звітність, якщо головна організація придбала контроль над дочірнім суспільством 15 серпня звітного року?
1. За весь звітний рік.
2. За період з 15 серпня по 31 грудня.
3. За період з 1 вересня по 31 грудня.
10.Сводная бухгалтерська звітність подається:
1. У податкові органи.
2. У податкові органи та організації статистики.
3. Засновникам (учасникам) головної організації.
11.Где у зведеному Бухгалтерському балансі розташовується стаття «Ділова репутація дочірніх товариств», якщо балансова оцінка фінансових вкладень головної організації в дочірнє товариство перевищує номінальну вартість частки головної організації в статутному капіталі дочірнього суспільства?
1. У складі нематеріальних активів.
2. За підсумком розділу «Капітал і резерви».
3. За підсумком розділу «Необоротні активи».
12.Где у зведеному Бухгалтерському балансі розташовується стаття «Ділова репутація дочірніх товариств», якщо балансова оцінка фінансових вкладень головної організації в дочірнє товариство нижче номінальної вартості частки головної організації в статутному капіталі дочірнього суспільства?
1. У складі нематеріальних активів.
2. За підсумком розділу «Капітал і резерви».
3. За підсумком розділу «Необоротні активи».
13.Где у зведеному Бухгалтерському балансі розташовується стаття «Частка меншості»?
1. У складі фінансових вкладень.
2. За підсумком розділу «Капітал і резерви».
3. За підсумком розділу «Необоротні активи».
14.Как визначається частка меншості для складання зведеного Звіту про прибутки та збитки?
1. Виходячи з величини нерозподіленого прибутку (збитку) за звітний період і не належить головної організації частки в статутному капіталі дочірнього суспільства.
2. Виходячи з величини прибутку (збитку) до оподаткування за звітний період і не належить головної організації частки в статутному капіталі дочірнього суспільства.
3. Виходячи з величини прибутку (збитку) від продажів за звітний період і не належить головної організації частки в статутному капіталі дочірнього суспільства.
15.Где у зведеному Звіті про прибутки та збитки відбивається стаття «капіталізувати прибуток (збиток)»?
1. Після статті «Чистий прибуток (збиток)».
2. Після статті «Операційні витрати».
3. Після статті «Позареалізаційні витрати».
16. В які терміни складається зведена бухгалтерська звітність?
1. Протягом 30 днів після закінчення звітного року.
2. Не пізніше 30 червня наступного за звітним року або в терміни, встановлені установчими документами.
3. Не пізніше 30 червня наступного за звітним року.
17. Ділова репутація фірми в консолідованому Бухгалтерському балансі визначається:
1.Як різниця між вартістю купівлі та часткою участі покупця у справедливій вартості ідентифікованих активів і зобов'язань, що купується.
2.Як різниця між вартістю купівлі та часткою участі покупця в статутному капіталі компанії, що купується.
3.Як різниця між вартістю купівлі та часткою участі покупця в балансовій вартості нетто-активів компанії, що купується
18.Деловая репутація фірми не виникає:
1. При об'єднанні компаній шляхом покупки.
2. При об'єднанні компаній шляхом злиття.
3. При об'єднанні компаній шляхом купівлі та злиття.
19.Об'едіненіе компаній при злитті проводиться шляхом:
1. Обміну акцій материнської компанії на акції дочірньої компанії.
2. Обміну акцій дочірньої компанії на акції материнської компанії.
3. Придбання акцій дочірньої компанії за грошові кошти.
20.Доля меншини в консолідованому балансі виникає:
1. При придбанні 100 відсотків капіталу дочірнього суспільства.
2. При придбанні менше 100 відсотків капіталу дочірнього суспільства.
3. Незалежно від частки участі в капіталі дочірнього суспільства.
21.Прі складанні консолідованого балансу (первинне консолідація) елімінування підлягають:
1. Інвестиції материнської компанії в дочірню компанію й власний капітал дочірньої компанії.
2. Заборгованість, що склалася на звітну дату, за операціями між материнською і дочірньою компаніями.
3.Задолженность по дивідендах
22. При покупці фінансові результати діяльності компаній, що об'єднуються включаються до консолідованого Звіт про прибутки та збитки:
1. За весь фінансовий рік.
2. За період з першого числа місяця, наступного за місяцем придбання, до звітної дати.
3. За період від дати придбання до звітної дати.
23. При злитті фінансові результати діяльності компаній, що об'єднуються включаються до консолідованого Звіт про прибутки та збитки:
1. За весь фінансовий рік.
2. За період з першого числа місяця, наступного за місяцем придбання, до звітної дати.
3. За період від дати придбання до дати балансу
Тест 7 Сегментарная звітність
Виберіть правильну відповідь.
1.Які організації можуть не подавати до річної бухгалтерської звітності інформацію за сегментами?
1. Організації, що здійснюють різні види діяльності.
2. Суб'єкти малого підприємництва.
3. Організації, що становлять зведену бухгалтерську звітність за наявними у них дочірнім і залежним товариствам
2.Операціонний або географічний сегмент є звітним, якщо:
1. Виручка сегмента від продажу зовнішнім покупцям становить не менше 10 відсотків суми виручки організації.
2. Зобов'язання сегмента становлять не менше 10 відсотків сумарних зобов'язань усіх сегментів.
3. Виручка сегмента від продажу зовнішнім покупцям і від операцій з іншими сегментами становить не менше 10 відсотків загальної суми виручки (зовнішньої і внутрішньої) всіх сегментів.
3.Кто встановлює перелік звітних сегментів організації?
1. Перелік звітних сегментів встановлюється організацією самостійно, виходячи з її організаційної та управлінської структури.
2. Перелік звітних сегментів встановлюють податкові органи.
3. Перелік звітних сегментів встановлюють органи статистики.
4. В якому випадку вважається достатньою кількість виділених звітних сегментів для подання інформації за сегментами в бухгалтерській звітності?
1. Якщо на звітні сегменти, виділені при підготовці бухгалтерської звітності, доводиться не менше 50 відсотків виручки організації.
2. Якщо на звітні сегменти, виділені при підготовці бухгалтерської звітності, доводиться не менше 75 відсотків виручки організації.
3. Якщо на звітні сегменти, виділені при підготовці бухгалтерської звітності, припадає 100 відсотків виручки організації.
5.В доходи звітного сегмента не включаються:
1. Надзвичайні доходи.
2. Виручка від операцій з іншими сегментами.
3. Доходи від продажу основних засобів сегмента.
6.В витрати звітного сегмента не включаються:
1. Загальновиробничі витрати.
2. Загальногосподарські та інші витрати, пов'язані з організації в цілому.
3. Амортизація основних засобів.
7.В витрати звітного сегмента включаються:
1. Податок на прибуток.
2. Надзвичайні витрати.
3. Заробітна плата виробничого персоналу.
8.В зобов'язання звітного сегмента не включається:
1. Заборгованість перед постачальниками за сировину і матеріал
2. Заборгованість за кредитами і позиками.
3. Заборгованість перед бюджетом з податку на прибуток.
9.Прі якої умови активи, що використовуються у двох і більше звітних сегментах, розподіляються між цими сегментами?
1. Якщо між сегментами розподіляються доходи і витрати, пов'язані з використанням активів.
2. Якщо вартість активів, що підлягають розподілу, становить не менше 10 відсотків від сумарної вартості активів усіх сегментів.
3. Якщо використання активів приносить дохід.
10. У яких випадках первинним визнається розкриття інформації за географічними сегментами при формуванні звітності I за сегментами діяльності організації?
1. Якщо ризики і прибутку організації визначаються головним Iобразом відмінностями в вироблених товарах, роботах, послугах.
2. Якщо ризики і прибутку організації визначаються головним чином відмінностями в географічних регіонах діяльності.
3. Якщо ризики і прибутку організації визначаються в рівній мірі відмінностями в вироблених товарах, роботах, послугах і відмінностями в географічних регіонах діяльності.
11.Які додатковий показник включається до складу первинної інформації за географічним сегменту, виділеного за місцем розташування активів, відмінному від розташування ринків збуту?
1. Виручка від продажу зовнішнім покупцям сегмента, виділеного за розташуванням ринків збуту, відмінних від місця розташування активів, якщо вона становить не менше 10 відсотків виручки організації від продажу зовнішнім покупцям.
2. Витрати географічного сегмента.
3. Балансова величина активів сегмента, виділеного виходячи з місць розташування активів, відмінних від розташування ринків збуту.
12.Як додатковий показник включається до складу первинної інформації за географічним сегменту, виділеного за розташуванням ринків збуту, відмінних від місця розташування активів?
1. Виручка від продажу зовнішнім покупцям сегмента, виділеного за розташуванням ринків збуту, відмінних від місця розташування активів, якщо вона становить не менше 10 відсотків виручки організації від продажу зовнішнім покупцям.
2. Витрати географічного сегмента.
3. Балансова величина активів сегмента, виділеного виходячи з місць розташування активів, відмінних від розташування ринків збуту.
13.Які показник не включається до складу первинної інформації з операційного сегменту?
1. Виручка сегмента від продажу зовнішнім покупцям.
2. Витрати сегменту.
3. Загальна балансова величина активів сегмента.
14.Как показник включається до складу вторинної інформації з операційного сегменту?
1. Виручка сегмента від продажу зовнішнім покупцям.
2. Балансова величина зобов'язань сегмента.
3. Виручка від продажу зовнішнім покупцям по географічних регіонах, виділеним по місцях розташування ринків збуту.
15. Який показник включається до складу вторинної інформації за географічним сегменту?
1.Виручка сегмента від продажу зовнішнім покупцям.
2.Балансовая величина зобов'язань сегмента.
3.Виручка від продажу зовнішнім покупцям по географічних регіонах, виділеним по місцях розташування ринків збуту.
16.Який показник включається до складу первинної інформації за звітними сегментами, що подається у зведеній звітності?
1.Балансовая величина позаоборотних активів дочірніх товариств.
2.Общая величина вкладень в залежні суспільства.
3.Балансовая величина капіталу залежних товариств.
7.4 Методичні рекомендації викладачу
1. Вивчивши глибоко зміст навчальної дисципліни, доцільно розробити матрицю найбільш бажаних методів навчання та форм самостійної роботи студентів, адекватних видів лекційних та семінарських занять.
2. Необхідно передбачити розвиток форм самостійної роботи, виводячи студентів до завершення вивчення навчальної дисципліни на її вищий рівень.
3. Пакет завдань для самостійної роботи слід видавати на початку семестру, визначивши граничні терміни їх виконання та здачі. Завдання для самостійної роботи бажано складати з обов'язковою і факультативною частин.
4. Організовуючи самостійну роботу, необхідно постійно навчати студентів методам такої роботи.
5. Вузівська лекція - головна ланка дидактичного циклу навчання. Її мета - формування у студентів орієнтовної основи для подальшого засвоєння матеріалу методом самостійної роботи. Зміст лекції повинно відповідати наступним дидактичним вимогам:
- Виклад матеріалу від простого до складного, від відомого до невідомого;
- Логічність, чіткість і ясність у викладі матеріалу;
- Можливість проблемного викладу, дискусії, діалогу з метою активізації діяльності студентів;
- Опора змістовної частини лекції на справжні факти, події, явища, статистичні дані;
- Тісний зв'язок теоретичних положень і висновків з практикою і майбутньою професійною діяльністю студентів.
Викладач, який читає лекційні курси у вузі, повинен знати існуючі в педагогічній науці і використовуються на практиці варіанти лекцій, їх дидактичні та виховують можливості, а також їх методичне місце в структурі процесу навчання.
6. Семінар проводиться за вузловим і найбільш складних питань (тем, розділів) навчальної програми. Він може бути побудований як на матеріалі однієї лекції, так і на утриманні оглядової лекції, а також з певної теми без читання попередньої лекції. Головна і визначальна особливість будь-якого семінару - наявність елементів дискусії, проблемності, діалогу між викладачем і студентами і самими студентами.
При підготовці класичного семінару бажано дотримуватися наступного алгоритму:
а) розробка навчально-методичного матеріалу:
- Формулювання теми, відповідною програмою і держстандарту;
- Визначення дидактичних, виховують і формують цілей заняття;
- Вибір методів, прийомів і засобів для проведення семінару;
- Підбір літератури для викладача і студентів;
- При необхідності проведення консультацій для студентів;
б) підготовка учнів і викладача:
- Складання плану семінару з 3-4 питань;
- Надання студентам 4-5 днів для підготовки до семінару;
- Надання рекомендацій про послідовність вивчення літератури (підручники, навчальні посібники, закони і постанови, керівництва і положення, конспекти лекцій, статті, довідники, інформаційні сборінікі і бюллютенях, статистичні дані тощо);
- Створення набору наочних посібників.
Підводячи підсумки семінару, можна використовувати наступні критерії (показники) оцінки відповідей:
- Повнота і конкретність відповіді;
- Послідовність і логіка викладу;
- Зв'язок теоретичних положень з практикою;
- Обгрунтованість і доказовість висловлюваних положень;
- Наявність якісних та кількісних показників;
- Наявність ілюстрацій до відповідей у ​​вигляді історичних фактів, прикладів тощо;
- Рівень культури мовлення;
- Використання наочних посібників і т.п.
Наприкінці семінару рекомендується дати оцінку всього семінарського заняття, звернувши особливу увагу на наступні аспекти:
- Якість підготовки;
- Ступінь засвоєння знань;
- Активність;
- Позитивні сторони в роботі студентів;
- Цінні та конструктивні пропозиції;
- Недоліки в роботі студентів;
--Завдання і шляхи усунення недоліків.
Після проведення першого семінарського курсу, починаючому викладачеві доцільно здійснити загальний аналіз виконаної роботи, отримуючи при цьому корисні уроки.
7. При викладі матеріалу важливо пам'ятати, що майже половина інформації на лекції передається через інтонацію. Враховувати той факт, що перша криза уваги студентів наступає на 15-20-й хвилинах, другий - на 30-35-й хвилинах. У професійному спілкуванні виходити з того, що сприйняття лекцій студентами молодших і старших курсів істотно відрізняється за готовності і вмінню.
8. При проведенні атестації студентів важливо завжди пам'ятати, що систематичність, об'єктивність, обгрунтованість - головні принципи, на яких засновані контроль і оцінка знань студентів. Перевірка, контроль і оцінка знань студента, вимагають врахування його індивідуального стилю в здійсненні навчальної діяльності. Знання критеріїв оцінки знань обов'язково для викладача та студента.

II. Матеріали, що встановлюють зміст та порядок проведення поточного контролю та проміжної атестації
Екзаменаційні питання з курсу
«Бухгалтерська (фінансова) звітність»
1. Поняття звітності, користувачі звітності.
2. Класифікація видів звітності.
3. Нормативне регулювання бухгалтерської звітності в РФ.
4. Склад бухгалтерської звітності компаній різних видів і обсягів діяльності в Російській Федерації.
5. Поняття фінансової звітності в міжнародній практиці і склад фінансової звітності західних компаній.
6. Якісні характеристики фінансової звітності в російських і міжнародних стандартах.
7. Основоположні допущення при складанні звітності в Росії і міжнародній практиці.
8. Принципи обліку інформації.
9. Елементи фінансової звітності.
10. Підготовча робота по складанню звітності: проведення інвентаризації.
11. Підготовча робота по складанню звітності: робота з обліковими регістрами
12. Підготовча робота по складанню звітності: реформація балансу
13. Значення і функції бухгалтерського балансу в ринковій економіці.
14. Види і форми бухгалтерських балансів.
15. Принципи побудови балансу в Росії і міжнародній практиці.
16. Формування статей балансу.
17. Значення Звіту про фінансові результати в ринковій економіці.
18. Схема побудови Звіту про прибутки та збитки
19. Формування статей форми Звіту про прибутки та збитки в Росії.
20. Формування статей форми Звіту про прибутки та збитки в Західних країнах.
21. Значення Звіту про рух грошових коштів в ринковій економіці.
22. Схема побудови Звіту про рух грошових коштів.
23. Формування статей форми Звіту про рух грошових коштів у Росії.
24. Формування статей форми Звіту про рух грошових коштів на Заході.
25. Підходи до складання консолідованої звітності в міжнародній практиці.
26. Склад і структура консолідованої звітності.
27. Принципи та процедури консолідації.
28. Регулювання зведеної (консолідованої) звітності в сучасному російському законодавстві.
29. Поняття та методи складання сегментарної звітності.
30. Додатки до балансу.
31. Пояснювальна записка.
32. Аудиторський висновок.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Методичка
440.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Бухгалтерська фінансова звітність
Бухгалтерська (фінансова) звітність
Бухгалтерська фінансова звітність 5
Бухгалтерська фінансова звітність 3
Бухгалтерська фінансова звітність 4
Бухгалтерська фінансова звітність 2 Отримання з
Річна бухгалтерська фінансова звітність
Бухгалтерська фінансова звітність 2 Нормативне регулювання
Бухгалтерська фінансова звітність 2 Аналіз фінансової
© Усі права захищені
написати до нас