Бухгалтерська фінансова звітність

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ УРАЛЬСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ
Заочний факультет
Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту
Курсова робота
на тему «Бухгалтерський (фінансовий) ЗВІТНІСТЬ»
з дисципліни «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ»
Виконана студенткою
Д.А. Юнашевой
Група БО-341 СФЗ
Керівник
Номер залікової книжки 22
Єкатеринбург
2008

ЗМІСТ
Введення
Глава 1. Теоретичні аспекти складання бухгалтерської звітності
1.1 Нормативно-законодавча база з обліку та звітності
1.2 Зміст і порядок складання форми № 1 «Бухгалтерський баланс»
1.3 Зміст і порядок складання форми № 2 «Звіт про фінансові результати»
1.4 Зміст і порядок складання форми № 3 «Звіт про зміни капіталу»
1.5 Зміст і порядок складання форми № 4 «Звіт про рух грошових коштів»
1.6 Зміст і порядок складання форми № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу»
1.7 Міжнародні стандарти фінансової звітності
Глава 2. Складання форм бухгалтерської (фінансової) звітності
2.1 Складання регістрів бухгалтерського обліку та форм бухгалтерської звітності
2.2 Взаємна звірка показників форм бухгалтерської звітності ТОВ «Спектр»
Висновок
Список використаних джерел
Додаток

ВСТУП
Фінансова звітність є по суті «обличчям» фірми. Вона являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства.
Дані фінансової звітності є основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану (ФС) підприємства. Для прийняття рішення необхідно проаналізувати забезпеченість фінансовими ресурсами доцільність і ефективність їхнього розміщення й використання, платоспроможність підприємства, його фінансові взаємовідносини з партнерами. Оцінка цих показників, потрібна для ефективного управління фірмою. З їх допомогою керівники здійснюють планування, контроль, покращують і вдосконалюють напрямок своєї діяльності.
Основною метою і завданням курсової роботи, з питань звітності та аналізу ФС, підприємства є: заповнення форм бухгалтерської звітності.
Основними джерелами інформації при написанні курсової роботи служить матеріали нормативних документів та інструкцій ПБО, Мінфіну РФ, науково-популярної статті періодичних видань та книги.

Глава 1. Теоретичні аспекти складання бухгалтерської звітності
1.1 Нормативно-законодавча база з обліку та звітності
Питання, що стосуються бухгалтерської звітності, законодавчо регулюються Федеральним законом "Про бухгалтерський облік", іншими федеральними законами, указами Президента Російської Федерації і постановами Уряду Російської Федерації.
Основними цілями законодавства Російської Федерації про бухгалтерський облік є: забезпечення однакового ведення обліку майна, зобов'язань і господарських операцій, здійснюваних організаціями; складання та подання порівняльної і вірогідної інформації про майнове становище організацій та їх доходи та витрати, необхідної користувачам бухгалтерської звітності.
Основою законодавства про бухгалтерський облік є Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" № 129-ФЗ від 23.02.96 р. На підставі цього закону розроблено Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації, а також ПБО 4 / 99 "Бухгалтерська звітність організації ".
Загальне методологічне керівництво бухгалтерським обліком в Російській Федерації здійснюється Урядом Російської Федерації.
Міністерство фінансів Російської Федерації на підставі Федерального закону "Про бухгалтерський облік" та Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності розробляє і затверджує положення (стандарти) з бухгалтерського обліку, інші нормативні правові акти і методичні вказівки з бухгалтерського обліку, які формують систему нормативного регулювання бухгалтерського обліку і обов'язкові до виконання організаціями на території Російської Федерації, в тому числі при здійсненні діяльності за межами Російської Федерації.
Нормативні акти та методичні вказівки з бухгалтерського обліку, які видаються органами, яким федеральними законами • надано право регулювання бухгалтерського обліку, не повинні суперечити нормативним актам і методичних вказівок Міністерства фінансів Російської Федерації.
У нормативних актах і методичних вказівках повинна передбачатися спрощена система бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва.
Форми бухгалтерської звітності організацій, а також інструкції про порядок їх заповнення затверджуються Міністерством фінансів Російської Федерації.
Громадяни, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, ведуть облік доходів і витрат у порядку, встановленому податковим законодавством Російської Федерації.
1.2 Зміст і порядок складання форми № 1 «Бухгалтерський баланс»
Під бухгалтерським балансом розуміють спосіб економічного угруповання складу і розміщення ресурсів господарюючого суб'єкта, що включаються в актив балансу, і юридичних джерел їх формування у вигляді позикового і власного капіталу, що відображаються як пасив (зобов'язання) балансу на звітну дату, як правило. На 1-е число місяця.
Самостійний бухгалтерський баланс згідно зі ст. 48 Цивільного кодексу Російської Федерації є однією з ознак юридичної особи, виконує економіко-правову функцію. Таким чином, забезпечується реалізація одного з важливих принципів бухгалтерського обліку - майнової відокремленості господарюючого суб'єкта.
Бухгалтерський баланс служить основним джерелом інформації для широкого кола користувачів, оскільки він знайомить власників, менеджерів та інших осіб, причетних до управління, з майновим станом організації.
За бухгалтерським балансом визначають фінансові результати роботи організації у вигляді нарощення власного капіталу за звітний період, на підставі яких судять про здібності керівників зберігати і примножувати ввірені їм матеріальні та грошові ресурси.
Існує безліч видів бухгалтерського балансу в залежності від мети його складання. Для отримання більш чіткого уявлення про них можна виділити вісім угруповань бухгалтерського балансу:
1) За джерелами складання - інвентарний, книжковий і актуарний.
2) За термінами складання бухгалтерські баланси бувають вступними, поточними, сануються, ліквідаційними, розділовими, об'єднавчими;
3) За обсягом інформації баланси підрозділяють на одиничні та зведені баланси;
4) За характером діяльності розрізняють баланси основний рахунок і не основної діяльності;
5) За формою власності розрізняють баланси державних, муніципальних, кооперативних, колективних, приватних, змішаних і спільних організацій, а також громадських організацій;
6) За форматом баланс може бути: двосторонній, односторонній, розділений, зведений, шаховий;
7) За реформування розрізняють реформовані і не реформовані баланси;
8) За часом складання розрізняють такі види балансу: провізорний баланс, перспективний баланс, директивний баланс;
По повноті: баланс - брутто, баланс - нетто.
Побудувати бухгалтерський баланс правильно означає:
1) Повністю охопити господарські процеси організації в усьому різноманітті:
2) Дати належну угруповання господарських засобів:
3) Вивчити зв'язок між цими явищами на основі правильної кореспонденції рахунків, що дозволить аналізувати не тільки фінансово-господарську діяльність, але і рух майнових коштів організації.
Модель балансу передбачає два розрізи: вертикальний та горизонтальний.
Вертикальний розріз передбачає дві частини: актив балансу і пасив. У залежності від інтересів користувачів актив можна тлумачити як засобу, пасив як джерела (статистичний баланс), а весь баланс - як різні стадії кругообігу капіталу (динамічний баланс).
Найважливішим (першим) елементом, як балансу, так і всієї бухгалтерської (фінансової) звітності є актив, що являє собою сукупність майнових засобів господарюючої одиниці або ресурси, контрольовані підприємством в результаті подій минулих періодів, від яких підприємство очікує економічні вигоди в майбутньому. Найважливішими ознаками включення господарських ресурсів в актив є наступні умови: ресурси повинні приносити економічну вигоду (доходи, прибуток, гроші) в майбутньому; знаходиться в розпорядженні господарюючого суб'єкта, який міг би їх безперешкодно задіяти на власний розсуд або продати; є результатом раніше здійснених господарюючим суб'єктом угод, тобто придатним до використання в даний момент, а не бути на стадії виготовлення або доставки в рамках відповідного договору. До складу майна активу включаються майно і права.
Актив балансу
Розділ I. Необоротні активи
Стаття «Нематеріальні активи» - рахунки 04, 05 - Рядок 110
У цій статті наводиться залишкова вартість нематеріальних активів (НМА), які належать організації. Залишкова вартість дорівнює різниці між первісною вартістю та сумою нарахованої амортизації. Первісна вартість куплених НМА визначається як сума фактичних витрат на придбання, за винятком ПДВ і інших відшкодовуваних податків (крім випадків, передбачених законодавством РФ. З дебетового сальдо рахунку 04 «нематеріальні активи» треба відняти кредитове сальдо рахунку 05 «Амортизація нематеріальних активів».
Стаття «Основні засоби» - рахунки 01, 02 - Рядок 120
У цій статті бухгалтер вказує залишкову вартість основні коштів, які знаходяться в експлуатації, на реконструкції, модернізації або в запасі.
Відповідно до пункту 4 ПБУ 6 / 01 «Облік основних засобів» у складі основних засобів враховуються активи, які:
- Використовуються у виробничій діяльності, або для управлінських потреб організації;
- Служать більше 12 місяців;
- Надалі будуть приносити організації дохід;
- Організація не збирається продавати.
Всі ці умови повинні виконуватися одночасно.
З дебетового сальдо рахунку 01 «Основні засоби» треба відняти кредитове сальдо рахунку 02 «Амортизація основних засобів» і вказати результат в рядку 120 бухгалтерський баланс.
Стаття «Незавершене будівництво» рахунку 07,08 - Рядок 130
У цій статті балансу відображаються капітальні вкладення організації. До них відносяться:
- Витрати з будь-яких будівельно-монтажних робіт, які здійснюються як господарським, так і підрядним способами;
- Вартість придбаних будівлі, обладнання, транспортних засобів, інструменту, інвентарю і нематеріальних активів, ще не введених в експлуатацію, остаточна вартість яких не сформована або права на які не зареєстровані;
- Сума витрат на придбання цінних паперів, право власності на які ще не перейшло до підприємства - інвесторові;
- Вартість інших капітальних робіт (це можуть бути проектно-вишукувальні роботи, витрати щодо відведення земельних ділянок і переселенню у зв'язку з будівництвом та інші);
- Вартість об'єктів капітального будівництва, які використовуються, але ще не введені в експлуатацію;
- Вартість об'єктів нерухомості, права на які не зареєстровані;
- Витрати по формуванню основного фонду.
Крім того, у цій групі статей відображаються:
- Вартість придбаного обладнання, ще не переданого в монтаж;
-Аванси, видані підрядчику, який веде капітальне будівництво.
При заповненні статті «Незавершене будівництво» необхідно діяти наступним чином. Потрібно скласти залишки по дебету рахунку 07 «Устаткування до установки» рахунки 08 «Вкладення у необоротні активи» і субрахунка "Розрахунки за авансами виданими з капітального будівництва» рахунки 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». Результат треба вказати по рядку 130 Бухгалтерського балансу.
Стаття «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності» - рахунки 03,02 Рядок 135
До дохідним вкладенням в матеріальні цінності належать:
- Вкладення в майно, призначене для здачі в оренду, в прокат, тобто надане у тимчасове користування за плату з метою отримання доходу;
- Майно, придбане для передачі в лізинг.
У цій статті відображається залишкова вартість майна, яке здаватиметься в оренду або в прокат. Ця вартість розраховується так: з дебетового сальдо рахунку 03 «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності» вичитується кредитове сальдо субрахунка «Амортизація майна, наданого в тимчасове користування» рахунки 02 «амортизація основних засобів» Отриманий результат записується в рядку 135.
Стаття «Довгострокові фінансові вкладення» - рахунки 58, 59-рядок 140
Фінансові вкладення поділяються на:
- Довгострокові, термін обігу, за якими більше 12 місяців;
- Короткострокові, якщо термін обігу не більше 12 місяців після звітної дати.
До фінансових вкладень належать: паї та акції, боргові цінні папери, надані позики, вклади за договором простого товариства, інвестиції в дочірні і залежні товариства, у статутних (складеному) капітали інших організацій.
У статті «Довгострокові фінансові вкладення» по рядку 140 Бухгалтерського балансу, сума записується в цьому рядку, розраховується так: з дебетового сальдо рахунку 58 «Фінансові вкладення» віднімається кредитове сальдо рахунку 59 «Резерви під знецінення фінансових вкладень».
Стаття «Відстрочені податкові активи» - рахунок 09 - Рядок 145
Відповідно до ПБУ 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток» під відкладеним податковим активом розуміється та частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах.
З цієї статті показується залишок за дебетом рахунка 09 «Відстрочені податкові активи»
Розділ II «Оборотні активи»
Група статей «Запаси» - рахунки 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 97
Матеріально виробничі запаси враховуються відповідно до ПБО 5 / 01 «Облік матеріально-виробничих запасів», а також ПБО 10/99 «Витрати організації».
До запасів організації відносяться: сировина, матеріали, готова продукція, товари і т.д., тобто будь-яке майно, яке організація використовує у виробництві продукції (робіт послуг), для управлінських потреб або для продажу.
Єдине обмеження: термін його корисного використання не може перевищувати 12 місяців.
По рядку «сировина, матеріали та інші аналогічні цінності» рахунок 10 наводиться фактична собівартість матеріалів, комплектуючих, палива, тари, запасних частин, а також покупних напівфабрикатів.
Рядок «тварини на вирощування та відгодівлі» рахунок 11
По рядку «витрати в незавершеному виробництві» - сума яка вказується в цьому рядку складається з дебетових сальдо наступних рахунків: 20 «Основне виробництво», 21 «Напівфабрикати власного виробництва», 23 «Допоміжні виробництва», 29 «Обслуговування виробництва і господарства», 44 «витрати на продаж», 46 «Виконані етапи по незавершених роботах».
По рядку «готова продукція і товари для перепродажу» рахунок 43
По рядку «товари відвантажені» рахунок 45 Сума, яка наводиться в цьому рядку, дорівнює дебетовому сальдо рахунку 45 «Товари відвантажені.
По рядку «витрати майбутніх періодів» Сума яка вказується в цьому рядку Бухгалтерського балансу, дорівнює дебетовому сальдо рахунку 97 «Витрати майбутніх періодів»
По рядку «інші запаси і витрати» рахунок 44 «Витрати на рекламу».
Стаття «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» - рахунок 19 - Рядок 220
Групи статей «Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати) по рядку 230 - рахунки 60, 62, 68,71, 73, 76, 70 і« Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) »по рядку 240 - рахунки 60,62,75,76.
Стаття «Короткострокові фінансові вкладення» - рахунки 58, 59 Рядок 250
Таблиця 2.85 - Взаимоувязка показників форми № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу» і форми № 3 «Звіт про зміни капіталу»
Показник
Форма № 5
Форма № 3
Рядок
Графа
Сума
Рядок
Графа
Сума
Зміна залишків резервів майбутніх витрат
767
3
182
3-6
767
4
181
3-6
Результат переоцінки основних засобів
171-172
3
092
092
171-172
4
003
003

Висновок
Склавши річну фінансову звітність, і проаналізувавши фінансовий стан підприємства, ми зміцнили свої теоретичні знання і отримали практичний досвід за методикою заповнення та подання фінансової звітності підприємства. Дослідивши діяльність фірми за рік, на підставі даних звітності тепер ми можемо уявити реальну картину фінансового стану підприємства.
Тепер ми можемо "читати" звітність підприємства. Так, форма № 1 дає нам відомості про стан основних засобів і необоротних активів, про вартість запасів підприємства, про величину грошових коштів і стан розрахунків з дебіторами і кредиторами, про величину джерел власних коштів, про суму кредитів банків і про картину фінансових вкладень фірми. Форма № 2 дає нам можливість отримати інформацію про фінансові результати фірми, докладно висвітлює використання прибутку, а також дає повну характеристику платежів до бюджету, які здійснює фірма з урахуванням різних пільг.
Форма № 3 відбиває фінансово-майновий стан підприємства, тобто показує рух фондів та використання коштів бюджету та позабюджетних фондів, характеризує наявність та рух основних засобів і нематеріальних активів, відображає фінансові вкладення і переоцінку ТМЦ, наявність власних оборотних коштів, іноземних інвестицій, показує недостачі та збитки від псування цінностей, стан позабалансових активів і пасивів.
Форма № 4 розкриває інформацію про грошові потоки організації, що характеризують джерела надходження грошових коштів і спрямування їх витрачання. Звіт містить інформацію, в якій зацікавлені як власники, так і кредитори. Власники, володіючи інформацією про грошові потоки, мають можливість більш обгрунтовано підійти до розробки політики розподілу і використання прибутку. Кредитори можуть скласти висновок про достатність коштів у потенційного позичальника і його здатності генерувати грошові кошти, необхідні для погашення зобов'язань.
Заповнення майже всіх розділів Додатки до бухгалтерського балансу пов'язано з яким-небудь положенням по бухгалтерському обліку (наведеними в ньому розділом про розкриття інформації в бухгалтерській звітності)
Таким чином, дивлячись на всі форми бухгалтерської звітності, ми можемо надати повний опис про фінансове становище підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативні документи
1. Цивільний кодекс Російської Федерації (частини перша, друга, третя) з ізм.
2. Податковий кодекс Російської Федерації (частина перша і друга) з ізм.
3. Положення з бухгалтерського обліку з урахуванням наказів Мінфіну Росії № 115н, 156н, 26н.
4. Наказ Мінфіну Р.Ф. від 22 липня 2003р. № 67н «Про форми бухгалтерської звітності організації»
5. Федеральний закон від 21 листопада 1996 р . № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» (з ізм.)
Література
1. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Навчальний посібник / під ред. Проф. В.Д. Новодворського. - М. Інфа-М., 2003. (Рек. Міністерством ор-ня РФ)
2. Заббарова О.А. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Учеб. Посібник. -М.: ФБК-ПРЕС, 2003. (Рек. УМО)
3. Зирянова Т.В., Стахеева Л.М., Дубський В.М. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Навчальний посібник. - ІРА УТК, 2004. (Рек.УМО)
4. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник - М.: інфа-му, 2003.
5. Кислов Д.В. Сам собі бухгалтер: учеб.-практич. Посібник для початківців-264с.
6. Мизиковский Е.А., Дружіловская Т.Ю., Міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерський облік в Росії: Навчальний посібник. - М: Бухгалтерський облік 2004.
7. Новодворський В.Д., Пономарьова Л.В. Бухгалтерська звітність організації: Учеб.пособие .- М.: Бухгалтерський облік, 2004.
8. Cорокіна В.М. Бухгалтерська (фінансова) звітність організації; Учеб. Посібник.-М.: Фінанси і статистика, 2004 (рек. УМО).
9. Усатова Л.В., Мухартов Н.В., Бухгалтерська (фінансова) звітність: Учеб. Посібник - М.: Дашков і Ко, 2003.
10. Фомічова Л.П. Річна бухгалтерська звітність: короткі рекомендації щодо заповнення нових форм: Практ. Посібник. - М.: Бератор, 2004.
Інші інформаційні ресурси
1. СПС «Консультант плюс»
2. www. buhgalte.ru
3. www.buhsoft.ru
4. http://biblioteki.net.ru
5. www. garaht.ru
6. www.iasb.ru

Додаток

ІНОЗЕМНА ДЖЕРЕЛО

Баланс

Contents of the balance sheet Зміст балансу
A balance sheet shows: Балансовий звіт показує
· Fixed assets - long-term possessions необоротні активи - довгострокові зобов'язання
· Current assets - short-term possessions оборотні активи - короткострокові зобов'язання
· Current liabilities - what the business owes and must repay in the short term поточні зобов'язання - те, що бізнес зобов'язаний і повинен виплатити в найближчій перспективі
· Long-term liabilities - including owner's or shareholders 'capital довгострокові зобов'язання - в тому числі власника або акціонерів капітала.The balance sheet is so-called because there is a debit entry and a credit entry for everything, so the total value of the assets is always the same value as the total of the liabilities. Називається баланс, тому що, загальна вартість активів, це завжди одне і те ж значення, як загальна сума пассівов.Fixed assets include: Основні активи включають в себе:
· Tangible assets - eg buildings, land, machinery, computers, fixtures and fittings - where relevant shown at their dedivciated or resale value матеріальні активи - наприклад, будівлі, земля, машини, комп'ютери, обладнання та пристосування - у відповідних випадках відображаються за їх залишковою вартості або перепродажу;
· Intangible assets - eg goodwill, intellectual property rights (such as patents, trade marks and website domain names) and long-term investments нематеріальні активи - наприклад, доброї волі, прав інтелектуальної власності (наприклад, патентів, торгових марок і доменних імен веб- сайт) і довгострокові інвестиції.
Current assets are short-term assets whose value can fluctuate from day to day and can include: Оборотні активи є короткострокові активи, вартість яких може змінюватися з дня на день і може включати в себе:
· Stock запаси
· Work in progress робота
· Money owed by customers гроші, що належать по клієнтах
· Cash in hand or at the bank грошові кошти в касі або в банку
· Short-term investments короткострокові інвестиції
· Div-payments - eg advance rents до виплати - наприклад, заздалегідь ренти
Current liabilities are amounts owing and due within one year. Поточні зобов'язання мають заборгованість і протягом одного року. These include: До них відносяться:
· Money owed to suppliers гроші, що належать постачальникам
· Short-term loans, overdrafts or other finance короткострокові кредити, овердрафти або інших фінанси
· Taxes due within the year - VAT, PAYE (Pay As You Earn) and National Insurance податків протягом року - ПДВ
Long - term liabilities include: Довгострокові зобов'язання включають в себе:
· Creditors due after one year - the amounts due to be repaid in loans or financing after one year, eg bank or directors 'loans, finance agreements належним кредиторам після закінчення одного року - сума повинна бути виплачена у вигляді позик або фінансування після закінчення одного року , наприклад, банк чи директорів кредити, фінанси угоди
· Capital and reserves - share capital and retained profits, after dividends (if your business is a limited company), or proprietors capital invested in business (if you are an unincorporated business) капітал і резерви - акціонерний капітал і нерозподілений прибуток, після дивіденди ( якщо ваш бізнес є компанія з обмеженою відповідальністю) або власників капіталу, інвестованого в бізнес (якщо ви не приєднаний бізнес)
By law the balance sheet must include the elements shown above in bold. За законом баланс повинен включати в себе елементи, зазначені вище. However, what each includes will vary from business to business. Разом з тим, що кожна включає буде варіюватися від бізнесу до бізнесу. The firm's external accountant will usually decide how to divsent the information, although if you have a qualified accountant on staff, they may make this decision. Фірма зовнішнього бухгалтера, як правило, рішення про те, як подавати інформацію, хоча, якщо у вас є кваліфікований бухгалтер по персоналу, вони можуть зробити це рішення.

Balance sheets: the basics

Contents of the balance sheet
A balance sheet shows:
· Fixed assets - long-term possessions
· Current assets - short-term possessions
· Current liabilities - what the business owes and must repay in the short term
· Long-term liabilities - including owner's or shareholders 'capital
The balance sheet is so-called because there is a debit entry and a credit entry for everything, so the total value of the assets is always the same value as the total of the liabilities.
Fixed assets include:
· Tangible assets - eg buildings, land, machinery, computers, fixtures and fittings - where relevant shown at their dedivciated or resale value
· Intangible assets - eg goodwill, intellectual property rights (such as patents, trade marks and website domain names) and long-term investments
Current assets are short-term assets whose value can fluctuate from day to day and can include:
· Stock
· Work in progress
· Money owed by customers
· Cash in hand or at the bank
· Short-term investments
· Div-payments - eg advance rents
Current liabilities are amounts owing and due within one year. These include:
· Money owed to suppliers
· Short-term loans, overdrafts or other finance
· Taxes due within the year - VAT.
Long-term liabilities include:
· Creditors due after one year - the amounts due to be repaid in loans or financing after one year, eg bank or directors 'loans, finance agreements
· Capital and reserves - share capital and retained profits, after dividends (if your business is a limited company), or proprietors capital invested in business (if you are an unincorporated business)
By law the balance sheet must include the elements shown above in bold. However, what each includes will vary from business to business. The firm's external accountant will usually decide how to divsent the information, although if you have a qualified accountant on staff, they may make this decision.
Короткострокові фінансові вкладення здійснюються в інвестиції в цінні папери інших організацій, державні цінні папери тощо, надання іншим організаціям позик на термін до 12 місяців. При заповнень статей «Короткострокові фінансові вкладення» слід враховувати ПБУ 19/02 «Облік фінансових вкладень».
Стаття «Грошові кошти» - рахунки 50, 51, 52, 55, 57 - Рядок 260
У статті «Інші необоротні активи» по рядку 270 записується вартість інших активів, які не увійшли до інших статей розділу «оборотні активи».
Разом у розділі II, рядок 290 визначається як сума рядків 210,220,230,240,250,260,270
Разом актив (балансу) за рядку 300 визначається із суми рядків 190, 290.
Пасив балансу
Розділ III «Капітал і резерви»
Стаття «Статутний капітал» - рахунок 80 - Рядок 410
Стаття «Власні акції, викуплені в акціонерів» - рахунок 81
Стаття «Додатковий капітал» - рахунок 83 - Рядок 420
Стаття «Резервний капітал» - рахунок 82 - Рядок 430
Стаття «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» - рахунок 84 - Рядок 470 - показується чистий прибуток, яку організація отримала за минулі та звітні роки.
Розділ IV «Довгострокові зобов'язання»
Стаття «Позики та кредити» - рахунок 67 - Рядок 510
Стаття «Відстрочені податкові зобов'язання» - рахунок 77 - Рядок 515
Стаття «Інші довгострокові зобов'язання» - рахунки 68, 76
Довгострокові пасиви, які ще не були відображені в розділі IV «Довгострокові зобов'язання» - це довгострокові зобов'язання по лізингу і відстрочені борги перед бюджетами всіх рівнів.
Розділ V «Короткострокові зобов'язання»
Стаття «Позики та кредити» - рахунок 66 - Рядок 610
Стаття «Кредиторська заборгованість» рахунок 76, 60 - Рядок 620 -
Відображається загальна сума кредиторської заборгованості організації, яка деталізується за відповідними рядками:
Рядок «постачальники та підрядники» рахунок 76,60
Рядок «заборгованість перед персоналом організації» рахунок 70
Рядок «заборгованість перед державними позабюджетними фондами» рахунок 69
Рядок «заборгованість з податків і зборів» рахунок 68
Рядок «інші кредитори» рахунок 62,76,71.
Стаття «Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів» - рахунок 75 - Рядок 630
Стаття «Доходи майбутніх періодів» - рахунок 98 - Рядок 640
Доходами, що отримані у звітному періоді, але відносяться до майбутніх, є:
- Вартість безоплатно отриманого майна;
- Орендна плата, отримана за кілька місяців вперед;
- Різниця між сумою, що підлягає стягненню з винних осіб за недостачу матеріальних цінностей, і балансовою вартістю цих цінностей;
- Залишки сум цільового фінансування та бюджетних коштів в комерційних організаціях.
Стаття «Резерви майбутніх витрат» - рахунок 96 - Рядок 650
Організація може створювати резерви на:
- Майбутню оплату відпусток працівникам;
- Виплату щорічної винагороди за підсумками роботи за рік;
- Ремонт основних засобів, ремонт предметів, призначених для здачі в оренду, за договором прокату;
- Підготовчі роботи у зв'язку з сезонним характером виробництва;
- Гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
- Рекультивацію земель та інші природоохоронні заходи.
Стаття «Інші короткострокові зобов'язання» - Рядок 660
До інших короткострокових зобов'язань відносяться зобов'язання, що не знайшли відображення в інших групах статей розділу. Цей показник повинен відповідати поняттю зобов'язання відповідно до статті 307 ГК РФ.
1.3 Зміст і порядок складання форми № 2 «Звіт про фінансові результати»
Найважливішим показником ділової активності підприємства є величина поточного фінансового результату за певний період, тобто розмір прибутку (збитку). У діловому світі відомості про формування та використання прибутку розглядаються як особливо значуща частина фінансового моніторингу підприємства, доповнює і розвиває інформацію, представлену у балансовому звіті у вигляді остаточно оформленого результату.
Багаторічний практичний вітчизняний та зарубіжний досвід показує, що порядок формування звітних даних про прибутки та збитки може бути досить різноманітним за формою та змістом. За останні роки склад і показники бухгалтерської фінансової звітності в Росії зазнали значних змін у зв'язку з реалізацією Програми реформування бухгалтерського обліку. При складанні звіту про прибутки і збитки за міжнародними стандартами, форма якого досить довільна, слід виходити з двох методологічних припущень:
1) безперервність діяльності підприємства, згідно з яким, якщо немає ніяких ознак припинення цієї діяльності, звіти складаються відповідно з обліковими процедурами. Якщо очікується, що підприємство незабаром припинить своє існування, звітність може бути підготовлена ​​виходячи з того, що всі активи будуть продані за ліквідаційною вартістю;
2) відповідності, згідно з яким витрати повинні бути віднесені до періоду виникнення витрат, пов'язаних з одержанням доходів, а не в момент оплати. Доходи, у свою чергу, повинні бути віднесені до періоду продажу товарів і надання послуг, а не до моменту надходження коштів.
Зміст звіту про прибутки та збитки є гранично стислим. Збережено лише фактичні показники виручки (нетто) від продажу товарів, робіт, послуг, витрат з продажу продукції, комерційних витрат та управлінських витрат, як за поточний звітний, так і за попередній період. У звіті про прибутки та збитки відсутні планові показники. Структура звіту про прибутки та збитки в російській практиці відповідає формі звіту, прийнятої міжнародним стандартам. Розбіжність існує лише в методиці розрахунку окремих показників.
У розділі Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
По рядку «Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)»
Відповідно до пункту 5 ПБУ 9 / 99 «Доходи організації» до таких доходів належить виручка, отримана за продану продукцію і товари, а також за виконані роботи та надані послуги. Сумові різниці збільшують або зменшують виручку від реалізації продукції (робіт, послуг).
У бухгалтерському обліку виручка відбивається із непрямими податками - ПДВ, акцизами, експортними митами. Однак у формі № 2 ці податки не вказуються. Згідно з пунктом 3 ПБО 9 / 99 вони не є доходами.
Підприємствам, провідним кілька видів діяльності, не треба виділяти показники виручки і собівартості окремо по кожному виду. Але відповідно до Вказівками про порядок складання та подання бухгалтерської звітності, які наведені в наказі № 67н, випливає, що істотні показники в балансі і даному звіті потрібно вказувати окремо. Там же сказано, Що підприємство саме вирішує, який відсоток вважати істотним. Головне, щоб він був не менше 5 відсотків.
Тому якщо частка продажів від іншої діяльності становить, наприклад, 8 відсотків, то для того щоб дані з цього виду діяльності не виділяти у звіті, необхідно видати наказ і в ньому вкажіть, що відсоток суттєвості на підприємстві становить, наприклад, 10 відсотків (або більше).
По рядку "Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг»
У Звіті про прибутки і збитки вказуються витрати по звичайних видах діяльності, а саме витрати на виготовлення продукції, придбання і продаж товарів, виконання робіт і надання послуг. Визначаючи величину цих витрат, необхідно керуватися ПБО 10/99 «Витрати організації» та галузевими інструкціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції. Вказується сума витрат, яка дорівнює дебетовому обороту по субрахунку «Собівартість продажів» рахунки 90 «Продажі» в кореспонденції з рахунками 20, 41, 43, 45
Організації, які використовують для обліку витрат на виробництво рахунок 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)», повинні скоректувати дебетовий оборот за субрахунком «Собівартість продажів» рахунку 90 на різницю між фактичною і нормативної собівартістю продукції. Якщо фактична собівартість виявиться вище нормативної, то сума даного відхилення додається до дебетовому обороту по субрахунку «Собівартість продажів», а якщо нижче - те віднімається від нього.
По рядку «Валовий прибуток»
Валовий прибуток характеризує результат від звичайних видів діяльності без Обліку управлінських і комерційних витрат.
По рядку «Комерційні витрати»
До комерційних витрат відносяться витрати на збуту продукції і витрати обігу. Наприклад, витрати на рекламу, транспортування і зберігання продукції. Сума комерційних витрат, дорівнює дебетовому обороту за відповідним субрахунком рахунку 90 «Продажі» в кореспонденції з рахунком 44 «Витрати на продаж»
По рядку «Управлінські витрати»
До управлінських витрат відносять загальногосподарські витрати організації:
- Заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу;
-Витрати на утримання основних засобів управлінського і загальногосподарського призначення;
- Витрати на оплату консультаційних та аудиторських послуг;
- Орендна плата за приміщення загальногосподарського призначення та ін
Сума управлінських витрат дорівнює дебетовому обороту за відповідним субрахунком рахунку 90 «Продажі» в кореспонденції з рахунком 26 «Загальногосподарські витрати».
По рядку "Прибуток (збиток) від продажу»
Прибуток (збиток) від продажів показує фінансовий результат від продажу продукції (товарів, робіт, послуг).
Результат від продажу продукції (робіт, послуг) визначається на рахунку 90 / 9 Прибуток / збиток від продажу », який закривається в кінці кожного місяця рахунком 99« Прибули і збитки ».
Інші доходи і витрати
По рядку «Відсотки до отримання»
Відсотками до отримання вважається сума відсотків, яку організація повинна отримати:
- За облігаціями, депозитами, державними цінними паперами;
- Від банку за кошти, що зберігаються на розрахунковому рахунку;
- Від інших організацій за надані їм позики.
По рядку «Відсотки до сплати»
Відсотки, які підприємство має сплатити - це суми відсотків за облігаціями, за кредитами та позиками, отриманими від інших організацій. По цьому рядку потрібно відобразити дебетовий оборот за субрахунком другого порядку «Відсотки до сплати" субрахунку 91.2 «Інші витрати» у кореспонденції з кредитом рахунків 66 «Короткострокові кредити та позики» і 67 «Довгострокові кредити та позики»
По рядку "Доходи від участі в інших організаціях»
За цією статтею показують доходи від участі в статутних капіталах інших організацій: дивіденди по акціях і т.д. Їх сума дорівнює кредитовому обороту по субрахунку другого порядку «Доходи від участі в інших організаціях" субрахунку 91.1 «Інші доходи» в кореспонденції з дебетом рахунка 76 субрахунком «Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків»
По рядку «Інші операційні доходи»
До інших операційних доходів відносяться операційні доходи, які не ввійшли в попередні групи, а саме:
- Доходи від продажу основних засобів, нематеріальних активів, матеріалів та інших активів організації;
- Прибуток від участі в простому товаристві;
- Прибуток, отриманий при розділі майна простого товариства.
- І інші згідно ПБУ 9 / 99.
Вказується сума, яка розраховується наступним чином: з кредитового обороту по субрахунку другого порядку «Інші операційні доходи" субрахунку «Інші доходи» рахунку 91 віднімається сума податку на додану вартість. Вона дорівнює дебетовому обороту по субрахунку другого порядку «Податок на додану вартість" субрахунку «Інші витрати» рахунки 91 в кореспонденції з рахунком 68 «Розрахунки по податках і зборах» або субрахунком «Розрахунки по неоплаченному ПДВ» рахунки 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами ».
По рядку «Інші операційні витрати»
За цією статтею вказують операційні витрати, які не ввійшли в попередні статті Звіту про прибутки та збитки:
- Залишкову вартість об'єктів основних засобів та інших активів, що амортизуються, які були продані;
- Витрати з оплати послуг кредитних організацій;
- Податки та збори, що сплачуються за рахунок фінансових результатів (наприклад, податок на майно, податок на рекламу);
- Витрати на утримання законсервованих виробничих об'єктів:
- Витрати, пов'язані з анулюванням виробничих замовлень (договорів) або припиненням виробництва, яке не дало продукції.
- І інші згідно ПБУ 10/99.
По рядку «Позареалізаційні доходи»
Відображається сума, яка розраховується наступним чином: з кредитового обороту по субрахунку другого порядку «Позареалізаційні доходи" субрахунку 91.1 «Інші доходи» рахунку 91 віднімається податок на додану вартість. Він дорівнює дебетовому обороту по субрахунку другого порядку «Податок на додану вартість" субрахунку 91.2 «Інші витрати» рахунки 91 в кореспонденції з рахунком 68 «Розрахунки по податках і зборах»
По рядку «Позареалізаційні витрати»
До позареалізаційних витрат підприємства, відповідно до пункту 12 ПБУ 10/99 відносяться:
- Присуджені або визнані організацією на користь кредиторів штрафи пені, неустойки та інші види санкцій за порушення умов договорів;
- Відшкодування збитків, які завдала організація;
- Збитки минулих років, визнані у звітному році;
- Збитки від списання дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності;
- Створення резервів по сумнівних боргах;
- Курсові різниці;
- Сума уцінки виробничих запасів, готової продукції і товарів (крім необоротних активів);
- Витрати на благодійну діяльність;
-Витрати на спортивні та культурно-просвітницькі заходи, відпочинок та розваги;
- Інші аналогічні витрати.
Показується сума, яка дорівнює: дебетовому обороту по субрахунку другого порядку «Позареалізаційні витрати" субрахунку 91.2 «Інші витрати» рахунки 91, зменшеному на суму податку на додану вартість.
Прибуток (збиток) до оподаткування
По рядку "Прибуток (збиток) до оподаткування" показується фінансовий результат (прибуток або збиток) діяльності організації за звітний період. Він визначається наступним чином. До суми прибутку (збитку) від продажу додаються відсотки до отримання, доходи від участі в інших організаціях, інші операційні доходи і позареалізаційні доходи. Потім з отриманої суми віднімаються відсотки до сплати, інші операційні витрати і позареалізаційні витрати.
По рядку «Відкладені податкові активи" відображається зміна «відкладених податкових активів», яке впливає на розмір чистого прибутку (збитку) у поточному звітному періоді, або, іншими словами, відображається різниця оборотів по дебету і кредиту рахунку 09 «Відстрочені податкові активи».
По рядку «Відкладені податкові зобов'язання" відображається зміна «відкладених податкових зобов'язань», яке впливає на розмір чистого прибутку (збитку) у поточному звітному періоді, або, іншими словами, відображається різниця оборотів по дебету і кредиту рахунку 77 «Відстрочені податкові зобов'язання».
По рядку «Поточний податок на прибуток» вказується розмір поточного податку на прибуток. Нагадаємо, що відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Облік витрат з податку на прибуток» ПБУ 18/02 під поточним податком на прибуток (поточним податковим збитком) визнається податок на прибуток для цілей оподаткування, що визначається виходячи з величини умовного витрати (умовного доходу), скоригованого на суми постійного податкового зобов'язання (активу), відкладеного податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання звітного періоду, або, іншими словами:
Поточний податок на прибуток (поточний податковий збиток) =
«Умовний видаток» - «Умовний дохід» +
«Постійне податкове зобов'язання» -
«Постійні податкові активи» +
«Відстрочений податковий актив" -
«Відкладене податкове зобов'язання».
По рядку "Чистий прибуток (збиток) звітного періоду» вказується сума чистого прибутку (збитку) поточного звітного періоду, яка дорівнює кінцевому сальдо по рахунку 99 «Прибутки та збитки», або, іншими словами, результат від виконання додавання (віднімання) показників, зазначених у рядках: Прибуток (збиток) до оподаткування »,« Відкладені податкові активи », Відкладені податкові зобов'язання" і "Поточний податок на прибуток».
Чистий прибуток (збиток) звітного періоду
По рядку «Постійні податкові зобов'язання (активи)» довідково відображається різниця постійних зобов'язань та постійних податкових активів, нарахованих у поточному звітному періоді.
По рядку «Базовий прибуток (збиток) на акцію» вказується розмір базового прибутку (збитку) на акцію в поточному звітному періоді. Відповідно до п.3 Методичних рекомендацій щодо розкриття інформації про прибуток, що припадає на одну акцію, затверджених Наказом Мінфіну Росії від 21 березня 2000 р . № 29н, базова прибуток (збиток) на акцію визначається як відношення базового прибутку (збитку) звітного періоду до середньозваженого кількості звичайних акцій, що знаходяться в обігу протягом звітного періоду.
По рядку «разводнения прибуток (збиток) на акцію" показується величина розбавлений прибуток (збитку) на одну акцію, яка показує максимально можливу ступінь зменшення прибутку (збільшення збитку), що припадає на одну звичайну акцію акціонерного товариства.
Розділ «Розшифровка окремих прибутків і збитків»
По рядку "Штрафи, пені та неустойки, визнані або по яких отримані рішення (арбітражного суду) про їх стягнення" наводяться суми штрафів, пені та неустойок за порушення господарських договорів, отримані (сплачені) підприємством.
По рядку "Прибуток (збиток) минулих років" відображається прибуток (збиток) минулих років, виявлена ​​у звітному році.
По рядку "Відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань» відображаються збитки, завдані неналежним виконанням зобов'язань, які отримує (відшкодовує) організація.
По рядку «Курсові різниці за операціями в іноземній валюті» вказуються курсові різниці, що виникають при переоцінці активів і зобов'язань в іноземній валюті.
По рядку "Відрахування в оціночні резерви» записуються суми спрямовані на освіту оціночних резервів.
По рядку «Списання дебіторських і кредиторських заборгованостей, але якими минув термін позовної давності» вносяться суми дебіторської та кредиторської заборгованостей, за якими минув термін позовної давності і які у звітному періоді списані на фінансові результати діяльності організації.
У порожній рядку організація може вказати іншу інформацію про прибутки та збитки, яку вона не змогла вказати у вищевказаних рядках.
1.4 Зміст і порядок складання форми № 3 «Звіт про зміни капіталу»
Форма № 3 «Звіт про зміни капіталу» являє собою окрему форму бухгалтерської звітності, складену у вигляді пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки. У звіті про зміни капіталу розкриваються структура і рух капіталу підприємства. Згідно пункту 66 Положення з бухгалтерського обліку до складу власного капіталу підприємства включаються: статутний, додатковий і резервний капітали, нерозподілений прибуток і резерви.
При формуванні Звіту про зміни капіталу організація повинна враховувати, що передбачені у зразку окремі статті, які не мають у звітному періоді числових значень, не наводяться, за винятком випадків, коли за статтею були дані в попередньому звітному році. Якщо організація має істотну зміну капіталу, не передбачене у зразку, то вона самостійно включає відсутню статтю. Крім того, допускається графу «Додатковий капітал» розбити на дві частини - «Емісійний дохід» і «Дооцінка активів», враховуючи їх різний характер утворення і використання.
У розділі I «Капітал» - наводяться дані про наявність русі всіх видів джерел власних коштів організації: статутного (складеного) капіталу, додаткового капіталу, резервного фонду, нерозподіленого прибутку минулих років. Тут же показуються кошти цільових фінансування та надходжень, отримані з бюджету та галузевих і міжгалузевих позабюджетних фондів.
Графа 3 «Статутний (складеного) капітал» Заповнюється за даними рахунка 80 в Головній книзі. Статутний капітал акціонерного товариства дорівнює номінальної вартості всіх випущених ним акцій.
Статутний капітал можна зменшити лише після того, як про це буде повідомлено всім кредиторам організації. При цьому кредитори можуть зажадати, щоб організація достроково розрахувалася з ними за боргами (стаття 90,101 ГК РФ).
Графа 4 «Додатковий капітал». Заповнюється за даними рахунку 83 «Додатковий капітал».
Збільшення додаткового капіталу можливо, якщо:
- Відбулася дооцінка майна;
- Був отриманий емісійний дохід.
Зменшення додаткового капіталу можливо, якщо:
- Списується об'єкт основних засобів, який раніше був дооцінено;
- Кошти додаткового капіталу спрямовуються на збільшення статутного капіталу або на погашення збитку, отриманого у звітному році.
Графа 5 «Резервний фонд». Заповнюється за даними рахунку 82 «Резервний капітал». Відображається сума резервного фонду, що створюється відповідно до законодавства, тобто в обов'язковому порядку.
Резервний фонд створюється за рахунок чистого прибутку, а використовувати його можна на покриття збитку та на погашення облігацій акціонерного товариства та викуп його акцій, якщо немає інших засобів.
Графа 6 «Нерозподілений прибуток минулих років - всього». Заповнюється за даними рахунку 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)».
У графі 7 «Разом» підбиваються підсумки по рядках про зміни капіталу в звітному році.
Розділ II «Резерви» вказуються показники «Резерви, утворені відповідно до законодавства (в акціонерних товариствах) і« Резерви, утворені відповідно до установчих документів »(в підприємствах інших форм власності) - це резервний капітал
Зазначені рядка заповнюється на підставі даних по рахунку 82
"Оціночні резерви» - відображаються наявність і рух оціночних резервів, які також підлягають розшифровці у разі формування різних їх видів. Заповнюються рядки за даними рахунків 59 «Резерви під знецінення вкладень у цінні папери», 63 «Резерви по сумнівним боргами»
«Резерви майбутніх витрат» включає перелік створюваних резервів майбутніх витрат, який повинен бути приведений в обліковій політиці підприємства. Щоб заповнити цей показник форми № 3 необхідно використовувати дані за рахунком 96 «Резерви майбутніх витрат»
1.5 Зміст і порядок складання форми № 4 «Звіт про рух грошових коштів»
Звіт про рух грошових коштів (далі - звіт) повинен розкрити інформацію про грошові потоки організації, що характеризують джерела надходження грошових коштів і спрямування їх витрачання. Звіт містить інформацію, в якій зацікавлені як власники, так і кредитори. Власники, володіючи інформацією про грошові потоки, мають можливість більш обгрунтовано підійти до розробки політики розподілу і використання прибутку. Кредитори можуть скласти висновок про достатність коштів у потенційного позичальника і його здатності генерувати грошові кошти, необхідні для погашення зобов'язань.
Звіт про рух грошових коштів повинен розкривати інформацію про потоки грошових коштів та їх еквівалентів за період в розрізі поточної (основної), інвестиційної та фінансової діяльності.
Поточна (операційна) діяльність - основна, спрямована на отримання доходу діяльності, а також інша діяльність організації, яка не відноситься до інвестиційної та фінансової діяльності.
Інвестиційна діяльність - це капітальні вкладення організації в нерухомість і нематеріальні активи. Крім того, такою діяльністю є довгострокові фінансові вкладення організації (придбання цінних паперів з терміном погашення 12 місяців, випуск облігацій, вкладення грошей у статутні капітали інших організацій). Тут же відображаються доходи, отримані від реалізації капітальних вкладень: землі, нерухомість, устаткування і т. д.
До фінансової діяльності належать короткострокові вкладення організації, випуск короткострокових цінних паперів, доходи від продажу акцій та облігацій, придбаних на строк до 12 місяців.
Відповідно до МСФЗ № 7 («Звіти про рух грошових коштів») у звіті відображаються зміни не тільки у грошових коштах, але і в грошових еквівалентах (короткострокових, високоліквідних вкладень, легко оборотних в певну суму грошових коштів і які піддаються незначного ризику зміни цінності) .
У російській практиці поняття грошових еквівалентів немає. У правилах складання звіту про рух грошових коштів йдеться про кошти, які враховуються у касі організації, на розрахункових рахунках, валютних і спеціальні рахунки. Короткострокові депозити в банках включаються до складу короткострокових фінансових вкладень. Відсутня вимога про розкриття обмежень на використання відображених у звітності грошових коштів, а також складу грошових коштів.
У цілому в російських правилах та МСФЗ підхід до складання звіту про рух грошових коштів подібний. Але існують значні відмінності в методах підготовки інформації (наприклад, російські правила передбачають тільки прямий метод, а МСФЗ - прямий і непрямий), в порядку класифікації даних (по-різному трактуються складові грошових потоків в окремих видах діяльності), правила оцінки та подання операцій або статей (наприклад, валютних операцій), вимоги до розкриття інформації.
Для складання звіту необхідно однозначне тлумачення ключових термінів, що характеризують грошових коштів та їх еквіваленти, потоки грошових коштів (грошові потоки), чистий грошовий потік, що тече, інвестиційну та фінансову діяльність.
Грошові кошти - гроші в касі та кошти на рахунках в банку (банках), якими організація може вільно розпоряджатися. Інформація про кошти, заморожених на рахунках організації, чи інших засобах, якими організація не може розпорядитися самостійно, розкривається в додатках до звіту з тим, щоб забезпечити взаємну ув'язку даного звіту і бухгалтерського балансу, що відображає повну величину грошових коштів організації;
Еквіваленти грошових коштів - високоліквідні вкладення, які мають короткий термін погашення (не більше трьох місяців з дати придбання) і можуть бути конвертована в грошові кошти без істотної втрати в сумі.
По рядку "Залишок коштів на початок звітного періоду" у графі 3 вказується залишок грошових коштів за станом на 1 січня звітного року. Щоб заповнити цей рядок, потрібно скласти дебетове сальдо по рахунках 50 «Каса», 51 «Розрахунковий рахунок», 52 «Валютний рахунок» і 55 «Спеціальні рахунки в банках». У Звіті про рух грошових коштів всі суми наводяться в рублях.
У розділі «Рух грошових коштів по поточній діяльності» враховуються доходи і витрати, а також чисті грошові кошти від поточної діяльності.
По рядку «Кошти, отримані від покупців, замовників" відображається виручка організації від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Щоб заповнити цей рядок, необхідно використовувати кредитовий оборот за субрахунком «Розрахунки за продукцію, рахунки 62« Розрахунки з покупцями і замовниками », який кореспондує з рахунками 50« Каса », 51« Розрахунковий рахунок », 52« Валютний рахунок »
У окремому рядку відображаються кошти від продажу надлишків матеріалів, сировини та інших виробничих запасів.
В окремій рядку відображаються суми авансів, які організація отримала від покупців і замовників у рахунок майбутніх поставок продукції (виконання робіт, надання послуг). Щоб заповнити цю рядок, необхідно взяти кредитові обороти по рахунку 62 субрахунку «Аванси отримані» в кореспонденції з рахунками 50,51 і 52.
По рядку «Інші доходи" наводиться сума надходжень на фінансування поточної діяльності (наприклад, на закупівлю сировини і матеріалів), отриманих безоплатно. Для цього необхідно підрахувати кредитовий оборот по рахунку 98 «Доходи майбутніх періодів». Цей рахунок кореспондується з рахунками обліку грошових коштів.
З цієї ж рядку відображаються бюджетні асигнування та інше цільове фінансування поточної діяльності. Ця сума відображається за кредитом рахунку 86, який кореспондується з рахунками 50,51,52, а також кошти, повернуті підзвітними особами, або позики, які раніше були видані співробітникам.
З цієї ж рядку наводяться пені, штрафи і неустойки, отримані від покупців і замовників. Для цього потрібно підрахувати кредитові обороти по рахунках 71,73 і 76 субрахунку «Розрахунки за претензіями». Всі ці рахунки кореспондується з рахунками обліку грошових коштів.
По рядку «Грошові кошти, спрямовані» вказується загальна сума коштів, перерахованих у звітному році з банківських рахунків організації і видані з її каси на поточну діяльність, в тому числі:
По рядку «на оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів» вписується сума, перерахована за звітний рік постачальникам за сировину, матеріали, паливо, комплектуючі вироби, оренду, комунальні послуги і т.д.
По рядку «на оплату праці» зазначається, скільки коштів витрачено на оплату праці.
По рядку «на виплату дивідендів, відсотків" відображаються дивіденди, виплачені акціонерам організації, а також відсотки за випущеними цінних паперів.
По рядку «на розрахунки по податках і зборах" відображаються суми податків і зборів, перераховані до бюджету в звітному році. Платежі по поточній діяльності - податок на додану вартість, на майно, на прибуток.
У окремому рядку відображаються «відрахування в державні позабюджетні фонди», де вказується величина єдиного соціального податку, а також страхових внесків на обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, нарахованих за звітний рік.
В окремій рядку можуть бути відображені суми авансів, виданих постачальникам виробничих запасів.
По рядку «на інші витрати» потрібно відображати суму, яка була видана за звітний рік під звіт на господарські потреби.
Заповнюючи цю рядок, необхідно подивитися кредитовий оборот за рахунком 71, який кореспондується з рахунками поточних витрат. Саме так можна відстежити, на які саме цілі видавалися кошти під звіт. До даного кредитовому обороту треба додати ще й кредитовий оборот за рахунком 71, який кореспондується з рахунком 19.
Рядок «Чисті грошові кошти від поточної діяльності» є результатом вирахування з показників про надходження грошових коштів даних про їх використання.
У розділі «Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності» враховуються доходи і витрати, а також чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності.
По рядку «Виручка від продажу основних засобів та інших необоротних активів» необхідно показати виручку від реалізації майна.
По цьому рядку відображається сума, яку організація отримала від реалізації основних засобів, нематеріальних активів.
Заповнюючи цей рядок необхідно визначити, який саме кредитовий оборот по рахунках 62 і 67 припадає на реалізацію майна. Це можна легко зробити, якщо різні операції відображаються на субрахунках, відкритих до рахунків 62 і 67.
По рядку «Виручка від продажу цінних паперів і інших фінансових вкладень» зазначається інформація про виручку від реалізації цінних паперів з терміном погашення 12 місяців і не менше 12 місяців.
Заповнюючи цей рядок необхідно взяти кредитовий оборот за рахунком 76, відповідному субрахунку.
По рядку "Отримані дивіденди" показуються суми отриманих відсотків за векселями та виданими позиками.
По рядку "Надходження від погашення позик, наданих іншим організаціям" відображається сума по кредиту рахунки 58 з дебетом рахунків по обліку грошових коштів.
По рядку «Придбання дочірніх організацій» зазначаються суми, сплачені з рахунків у банку на придбання дочірніх організацій.
По рядку «Придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальні активи" зазначаються суми, які перераховані постачальникам машин, устаткування, транспортних засобів. Треба взяти кредитовий оборот по рахунках 60і 67, який кореспондується з рахунком 08. Також враховується кредитовий оборот по рахунках 60 і 67, який кореспондується з рахунком 19.
По рядку "Придбання цінних паперів і інших фінансових вкладень» вказують кошти, на які купувалися цінні папери, частки в статутних капіталах інших організацій. Щоб заповнити цю рядок звіту, потрібно підрахувати кредитовий оборот по рахунках 51 і 52, який кореспондується з рахунком 58 або 08.
По рядку "Позики надані іншим організаціям" відображаються суми за дебетом рахунка 58 з кредитом обліку грошових коштів і матеріальних цінностей в залежності від форми надання позики.
В окремій рядку можуть бути показані видані аванси постачальникам обладнання або нематеріальних цінностей.
У окремому рядку відображаються відсотки, сплачені кредиторами і позикодавцям в звітному році.
Рядок «Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності» є результатом вирахування з показників про надходження грошових коштів даних про їх використання.
Розділ «Рух грошових коштів з фінансової діяльності» по рядку "Надходження від емісії акцій або інших часток паперів" відображається емісійний дохід в результаті перевищення продажної вартості акцій над покупкою (по кредиту рахунку 83)
По рядку "Надходження від позик і кредитів, наданих іншими організаціями» відображаються суми одержаних кредитів і позик.
В окремих рядках можуть відбиватися бюджетні асигнування і цільове фінансування, а також безоплатні надходження на фінансову діяльність.
По рядку «Погашення позик і кредитів (без відсотків)» зазначаються суми повернутих кредитів і позик.
По рядку «Погашення зобов'язань з фінансової оренди" вказуються суми платежів, спрямовані на погашення заборгованості по операціях лізингу.
Рядок «Чисті грошові від фінансової діяльності" є результатом вирахування з показників про надходження грошових коштів даних про їх використання.
По рядку "Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду" зазначається сума, що залишилася на кінець звітного року, яка = Залишок коштів на початок звітного року + чисті грошові кошти від поточної діяльності, від інвестиційної діяльності, від фінансової діяльності, або скласти дебетове сальдо на 31 грудня звітного року по рахунках 50,51,52,55.
1.6 Зміст і порядок складання форми № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу»
Заповнення майже всіх розділів Додатки до бухгалтерського балансу пов'язано з яким-небудь положенням по бухгалтерському обліку (наведеними в ньому розділом про розкриття інформації в бухгалтерській звітності):
- «Нематеріальні активи» - ПБО 14/2000;
- «Основні засоби» і «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності» - ПБО 6 / 01 «Облік основних засобів»;
- «Витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи» - ПБО 17/02;
- «Фінансові вкладення» - ПБО 19/02;
- «Витрати за звичайними видами діяльності» - ПБО 10/99;
- «Державна допомога» - ПБО 13/2000.
У розділі «Нематеріальні активи» суми нарахованої амортизації за видами нематеріальних активів показуються незалежно від варіанту обліку амортизації з використанням рахунку 05 «Амортизація нематеріальних активів» або амортизаційні відрахування списуються безпосередньо в кредит рахунку 04 «Нематеріальні активи».
У розділі «Основні засоби» йдуть відомості про основні засоби та амортизації. У цьому розділі потрібно вказувати об'єкти, які підприємство отримало в оренду. Крім цього, окремо показується та нерухомість, яку організація не встигла у звітному році зареєструвати, але, тим не менш, використовувала.
Бухгалтерам не потрібно ділити основні засоби на виробничі і невиробничі і вказувати ті об'єкти (а також нематеріальні активи), по яких амортизація у звітному році не нараховувалась.
Бухгалтерам не потрібно ділити основні засоби на виробничі і невиробничі і вказувати ті об'єкти (а також нематеріальні активи), по яких амортизація у звітному році не нараховувалась.
У розділі «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності» повідомляються відомості про дохідних вкладеннях в матеріальні цінності (сума залишків, надходження і вибуття) на підставі рахунку 03.
У розділі «Витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні витрати» показуються витрати на НДДКР на підставі даних по рахунку 08.
При заповненні розділу «Витрати на освоєння природних ресурсів» рекомендується використовувати порядок заповнення, прийнятий організацією для розділу «Витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи», а також враховувати порядок списання їх вартості за видатками, яка дала позитивний результат, наведений у главі 25 НК РФ.
У розділі «Фінансові вкладення» наводяться дані про фінансові вкладення. У цьому розділі враховуються проведені організацією коригування ринкової вартості цінних паперів, і наводиться сума зміни. Крім цього, треба вказувати і віднесену на фінансовий результат різницю між первісною вартістю векселів (а також облігацій) і їх номіналом.
У розділі «Дебіторська та кредиторська заборгованість" відображаються види заборгованості, без вказівки прострочених боргів та контрагентів, що мають найбільшу заборгованість. Необхідно наводити заборгованості в розрізі угруповань.
У розділі «Витрати по звичайних видах діяльності (за елементами витрат)» розшифровуються витрати за основним видом діяльності. Заповнюючи цей розділ, не враховують витрати, які відшкодовують винні особи. Також не беруться витрати з:
-Передачі цінностей для потреб власного виробництва та обслуговуючих господарств;
- Шлюбу;
- Непередбачених простоїв.
У розділі «Забезпечення» наводиться інформація про отриманий і виданих забезпечення. Способи забезпечення зобов'язань перераховані в статті 327 ГК РФ. До них, зокрема, відносяться заставу, банківська гарантія, завдаток, порука.
У розділі «Державна допомога» відображається отримання бюджетних коштів на безповоротній основі і бюджетних кредитів.
Для формування повного уявлення про фінансовий стан організації необхідно навести додаткові відомості які не увійшли в типові форми:
1) Коротка характеристика структури та основних напрямів діяльності організації.
2) Облікова політика організації
3) Основні фактори, що вплинули у звітному році на господарські та фінансові результати діяльності організації
4) Інформація про афілійованих осіб ПБУ 11/2000
5) Події після звітної дати і умовні фактори господарської діяльності ПБО 7 / 98 та 8 / 98
6) Дані про найважливіші звітних показники за видами діяльності та географічним ринків збуту.
7) Інформація про діяльності, що припиняється ПБУ 16/02
Пояснювальна записка
Підприємство ТОВ «Спектр»
Характеристика ТОВ «Спектр»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Спектр», створений Засновником: громадянин РФ Шакірзянов Р.Ф, для участі в прискореному формуванні ринкового механізму, стимулювання виробництва та регулювання руху товарів, а також з метою впровадження та апробації методологічних, науково-дослідних і прикладних програм, проектів та ідей в галузі підприємництва, включаючи зовнішньоекономічну сферу, і одержання прибутку. Права та обов'язки Засновників Учасників регулюються цим Статутом і Установчим договором, Цивільним Кодексом РФ, прийнятим договірними зобов'язаннями і чинним Законодавством РФ.
Товариство є багатопрофільним підприємством, тобто здійснює кілька видів діяльності.
ТОВ «Спектр» здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про державну реєстрацію від 18.04.2003 р., виданого Міжрайонною інспекцією МНС Росії № 4 по Свердловській області. Основними видами діяльності у 2003р. Були: виробництво пиломатеріалів (при закуп сировини і послуг з його переробки) та торгово-закупівельна діяльність. У 2004р. До даних видів діяльності додалися: власна заготівля сировини і громадське харчування.
Виробництво ТОВ «Спектр» в основній своїй діяльності орієнтоване на експорт (55%), а так само на задоволення потреб внутрішнього ринку.
У своїй діяльності Товариство керується нормативними актами РФ, регулюючими підприємницьку діяльність, Статутом та Установчим договором Товариства.
Товариство є юридичною особою і користується всіма його правами з моменту державної реєстрації, відкриває розрахункові та валютні рахунки в установах банків, має круглу печатку із своїм найменуванням, фірмові бланки, штамп, самостійний баланс, від свого імені укладає договори і здійснює інші, не заборонені законодавством угоди, здійснює правомочності власника, від свого імені набуває майнові і немайнові права, виступає позивачем і відповідачем у суді, самостійно планує свою діяльність і визначає напрями використання прибутку, що залишилася після сплати податків та інших обов'язкових платежів, а також форму і систему оплати праці і ціноутворення .
На момент створення Товариства його майно складається з вартості вкладу Засновника.
Статутний капітал визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів, і становить 10 000,00 (десять тисяч) рублів.
Вищим органом управління Товариства є збори Учасників, які скликаються не рідше одного разу на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності. Збори правомочні, коли на ньому присутні всі Засновники. Припинення Товариства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення на іншу організаційно-правову форму) здійснюватися за рішенням учасників відповідно до чинного законодавства РФ.
Ліквідація Товариства провадитися за рішенням Учасників, або суду у випадках, в порядку і строки, передбачені чинним законодавством РФ.
Облікова політика ТОВ «Спектр»
На підставі та у відповідності з Законом України від 21.11.96 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік», Положенням ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ, затвердженим Наказом Мінфіну РФ № 34н від 29.07.98. Податковим кодексом РФ
НАКАЗУЮ:
Прийняти на 2007 рік облікову політику згідно з додатком
Директор ТОВ «Спектр» Шакірзянов Р.Ф
Облікова політика на 2006 рік
1. Організація облікової роботи.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несе керівник підприємства.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться бухгалтерською службою, яка є його структурним підрозділом. Бухгалтерська служба очолюється головним бухгалтером.
Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства і несе відповідальність за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської звітності. Головний бухгалтер забезпечує відповідність здійснюваних господарських операцій законодавству РФ, контроль за рухом майна і виконанням зобов'язань.
Вимоги головного бухгалтера щодо документального оформлення господарських операцій і представлення в бухгалтерію необхідних документів і відомостей обов'язкові для всіх працівників організації ..
Головний бухгалтер зобов'язаний:
· Забезпечити ведення бухгалтерського обліку в повній відповідності з Законом України «Про бухгалтерський облік», Положенням ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ, затвердженим Наказом Мінфіну РФ № 34н від 29.07.1998 (Далі - положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в РФ), Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства та Інструкцією щодо його застосування, затверджених Наказом Мінфіну РФ № 94н від 31.10.200 (далі - План рахунків бухгалтерського обліку), іншими діючими нормативними актами в галузі методології бухгалтерського обліку;
· Забезпечити можливість оперативного обліку змін чинного законодавства;
· Забезпечити можливість достовірного визначення податкової бази для розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами за встановленими податками та іншими платежами відповідно до чинного законодавства.
2 Методологія ведення бухгалтерського обліку
2.1 На підприємстві застосовується журнально - ордерна форма обліку. При використанні для ведення бухгалтерського обліку обчислювальної техніки журнали-ордери формуються застосовуваним програмним забезпеченням.
2.2 Бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій ведеться в рублях і копійках.
2.3 Всі господарські операції, що проводяться організацією, оформляються виправдувальними документами. Ці документи є первинними обліковими документами, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік. Первинні облікові документи застосовуються до обліку, якщо воно складено за формою, що міститься в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, затверджених Постановою Держкомстату РФ.
3 Порядок проведення інвентаризації майна та зобов'язань, контролю за рухом матеріальних запасів
3.1 Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності на підприємстві проводиться інвентаризація майна та зобов'язань, в ході якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. Інвентаризація здійснюється відповідно до Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затв. Наказом Мінфіну РФ від 13.06.1995 р.
Проведення інвентаризації є обов'язковим:
- При передачі майна в оренду, викуп, а також при перетворенні державного або муніципального унітарного підприємства;
- При зміні матеріально - відповідальних осіб;
- При виявлення фактів розкрадання, зловживання чи псування майна;
- У випадках стихійного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуаціях;
Крім цього, інвентаризація проводиться перед складанням річної бухгалтерської звітності: товарно-матеріальних цінностей один раз на рік за станом на 01 листопада. Інвентаризація основних засобів може проводиться раз на три роки
3.2 Склад інвентаризаційної комісії затверджується керівником організації у наказі, розпорядженні.
4 Облік амортизується майна
4.1 В якості основних засобів до бухгалтерського обліку підприємство ТОВ «Спектр» приймає майно, стосовно якого одноразово виконуються наступні умови:
а) майно використовується у виробництві продукції при виконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації;
б) майно використовується протягом тривалого часу, тобто терміну
корисного використання, тривалістю понад 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
в) організацією не передбачається подальший перепродаж даного майна;
г) майно здатне приносити організації економічні вигоди
(Дохід) у майбутньому.
4.2 При придбанні об'єктів основних засобів, що були у вжитку, норми амортизації за цим майну визначаються з урахуванням строку корисного використання, зменшеного на кількість років (місяців) експлуатації даного майна попередніми власниками.
4.3 Амортизація всіх основних засобів у бухгалтерському обліку здійснюється лінійним способом.
4.4 Амортизаційні відрахування по об'єкту основних засобів починаються з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття цього об'єкта до бухгалтерського обліку, і нараховуються до повного погашення вартості цього об'єкта або списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку. Амортизаційні відрахування по об'єкту основних засобів припиняються з першого числа місяця наступного за місяцем повного погашення вартості цього об'єкта чи списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку.
5 Облік капітальних вкладень
5.1 Капітальні вкладення з придбання, будівництва, модернізації, реконструкції основних засобів, а також інші витрати, пов'язані з придбанням та монтажем основних засобів, обліковуються на рахунку 08 «Капітальні вкладення бухгалтерського обліку»
6 Облік матеріалів і товарів.
6.1 В якості матеріально-виробничих запасів до бухгалтерського обліку на підприємстві ТОВ «Альфа» приймається майно, що відповідає вимогам ПБО «Облік матеріально-виробничих запасів» затв. Наказом Мінфіну РФ № 44н від 09.06.2001 (Далі - ПБО «Облік матеріально-виробничих запасів»).
6.2 До матеріально-виробничих запасів відносять активи, які служать менше одного року.
До складу матеріально виробничих запасів входять наступні групи оборотних активів:
· Матеріали;
· Інвентар та господарські речі;
· Готова продукція.
6.3 Згідно ПБУ 5 / 01 матеріально-виробничі запаси на підприємстві приймаються до бухгалтерського обліку за фактичною собівартістю, що включає в себе суми фактичних витрат, пов'язаних з їх придбанням і доставкою.
Бухгалтерський рахунок 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей" для обліку матеріально-виробничих запасів не застосовується.
При відпустці (внутрішньому переміщенні) матеріалів у виробництво та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за середньої собівартості
6.4 При визначенні середньої собівартості матеріалів в розрахунок включаються кількість і вартість матеріалів на початок місяця і всі надходження до моменту відпуску.
6.5 Тара приймається до бухгалтерського обліку за фактичною собівартістю.
Облік майна (товарів), призначеного для перепродажу, здійснюється на рахунку 41 "Товари".
6.6 Надходження матеріалів на склад оформляють такими документами.
· Прибутковий ордер (ф. М-4);
· Акт про приймання матеріалів (ф. М-7).
Витрата матеріалів зі складу на виробничі та господарські потреби оформляють такими документами:
· Лімітно-забірна карта (ф. М-8);
· Вимога накладна на відпуск матеріалів (ф. М-11);
· Накладна на відпуск матеріалів на сторону (ф. М-15).
Рух обліку матеріалів на складі, здійснюється в «картках складського подружжя матеріалів» (ф. М-17). Картки відкриває завідуючий складом на кожний номенклатурний номер. У міру надходження на склад матеріалів комірник виписує «Прибутковий ордер» і реєструє його в "Картці обліку матеріалів" у графі "Прихід" На підставі видаткових документів (лімітно-забірних карт, вимог) в картках реєструються витрата матеріалів.
У картці після кожного запису виводиться залишок.
Комірник у встановлені графіком терміни здає в бухгалтерію первинні документи та складає реєстри здачі документів на надходження та витрачання матеріалів (ф. М - 13) із зазначенням кількості документів, їх номерів і груп матеріалів, до яких вони відносяться.
7 Облік готової продукції
7.1 Оцінка готової продукції виробляється в грошовому вираженні. Відповідно до п. 59 Наказу МФ від 29 липня 1998 р . № 34н залишки готової продукції на складі (інших місцях зберігання) на кінець (початок) звітного періоду оцінюються за фактичною виробничою собівартістю. Фактична собівартість готової продукції визначається виходячи з фактичних витрат пов'язаних з виробництвом. Готова продукція підрозділяється на продукцію що поставляється на експорт і продукцію для внутрішнього ринку.
7.2 Облік готової продукції ведеться на рахунку 43 «Готова продукція».
8 Облік витрат на виробництво і продаж готової продукції
8.1 Облік витрат на виробництво ведеться за видами діяльності на рахунках 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва" і 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства".
8.2 Витрати, які не можна віднести безпосередньо до якого-небудь виду діяльності, відображаються на рахунках 25 "Загальновиробничі витрати" і 26 "Загальногосподарські витрати".
8.3 Облік витрат на рахунках обліку витрат ведеться відокремлено за видами витрат, що є прямими і непрямими відповідно до ст. 318, 320 Податкового кодексу
8.4 Витрати, які не можна віднести безпосередньо до якого-небудь виду діяльності (враховуються в складі загальновиробничих витрат), щомісяця розподіляються за видами виробництв пропорційно заробітній платі працівників у дебет рахунків 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства "і 44" Витрати на продаж ".
Управлінські витрати з рахунку 26 "Загальногосподарські витрати" щомісячно в повному обсязі списуються в дебет рахунку 90 "Продажі".
Витрати, пов'язані з продажем готової продукції, враховуються на рахунку 44 "Витрати на продаж" та щомісяця у повному обсязі списуються в дебет рахунку 90 "Продажі"
Блок 2 Облікова політика для цілей оподаткування
1. Моментом визначення податкової бази по податку на додану вартість є момент відвантаження товарів (виконаних робіт, наданих послуг);
2. У зв'язку з виробництвом та реалізацією готової продукції на експорт і внутрішній ринок роздільний облік податку на додану вартість з матеріальних ресурсів між видами продукції вести в пропорції відповідної вартості продукції відвантаженої на експорт та внутрішній ринок;
3. Для визначення податкової бази по податку на прибуток доходи і витрати визначаються за методом нарахування;
4. Підприємство сплачує щомісячні авансові платежі виходячи з фактичного прибутку;
5. Знижені норми нарахування амортизації не застосовуються.
Перелік прямих витрат п. 1 ст. 318 НК, є закритим і підлягають розподілу відповідно до ст. 319 НК. До них відносяться:
1) Матеріальні витрати під 1 і 4 п. ст. 254 ПК, списані у виробництво при виготовленні продукції;
2) Витрати на оплату праці персоналу, який бере участь у процесі виробництва товару. У процесі виробництва беруть участь всі допоміжні виробництва;
3) ЕСН нарахований на вказану зарплату;
4) Амортизація по основних засобів, що використовуються при виробництві товарів.
Всі інші витрати - непрямі і відносяться до витрат поточного періоду.
1.7 Міжнародні стандарти бухгалтерської звітності
Міжнародні стандарти розробляються та затверджуються Комітетом з міжнародних стандартів фінансової звітності (КМСФО, 1АЗС). Комітет утворений 29 червня 1973 Відповідно до Статуту, мети КМСФО наступні:
1) розробка та публікація, виходячи із суспільних інтересів, міжнародних стандартів фінансової звітності, які повинні дотримуватися при поданні фінансових звітів, і просування їх з метою повсюдного прийняття та використання;
2) робота з удосконалення і гармонізації правил, стандартів обліку і процедур, пов'язаних із поданням фінансових звітів.
Правління. Діяльність КМСФО здійснюється Правлінням, що складається з голів бухгалтерських організацій країн (або комбінацій країн), що призначаються радою МФБ, та інших організацій, зацікавлених у фінансовій звітності.
Консультативна група. У 1981 р. Правління КМСФО заснувало Консультативну групу, яка включає представників міжнародних організацій укладачів та користувачів фінансової звітності, бірж, агенцій розвитку, міжурядових організацій і т.д. Ця група відіграє важливу роль в діяльності КМСФО з розробки Міжнародних стандартів фінансової звітності і забезпечення їх прийняття в якості остаточних Стандартів.
Консультативна рада. У 1995 р. КМСФО заснував вищий міжнародний Консультативна рада, до якого увійшли видатні діячі, які займають високе положення в бухгалтерській справі, бізнесі, і інші користувачі фінансових звітів. Роль Консультативної ради полягає у забезпеченні прийняття МСФЗ та підвищення довіри до роботи КМСФО.
Штат КМСФО. Робота Правління забезпечується невеликим штатом співробітників, що базується в Лондоні і очолюваним Генеральним секретарем.
В даний час Комітет об'єднує більше 100 членів (організацій). Їм розроблено понад 40 стандартів {включаючи переглянуті) з питань бухгалтерського обліку.
Розроблені стандарти відрізняються гнучкістю і багатоваріантністю вибору постановки обліку окремих об'єктів.

Глава 2. Складання форм бухгалтерської (фінансової) звітності
2.1 Складання регістрів бухгалтерського обліку та форм бухгалтерської звітності
Таблиця 2.1 - Коротка характеристика ТОВ «Спектр»
Організація
ТОВ «Спектр»
ІПН
6651212443
КПП
665101001
ОКПО
55782722
ОКОПФ
65
ОКФС
16
ЗКГНГ ​​(КВЕД)
71100
ОКДП
72300
Вид діяльності
Виробництво
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Юридична адреса
620026, м. Єкатеринбург, ул.Белінского, 194 оф. 214
Телефон
225-68-95
Найменування податкового органу
ІМНС 6651 по Жовтневому р-ну м.Єкатеринбурга
Керівник підприємства
Александров Сергій Іванович
Головний бухгалтер
Юнашева Дар'я Олександрівна
Таблиця 2.2 - Відомості про активи та пасиви ТОВ «Спектр» на початок періоду
Дт
Кт
Зміст
Сума, руб.
01-1

Комп'ютер
24000

02-1
Амортизація комп'ютера
2300
01-1

Офісна будівля
786000

02-1
Амортизація офісної будівлі
3700
08-3

Незавершене будівництво складу
167000
10-1

Дошка обрізна 9 м3 по 1500 руб/м3
13500
10-1

Тканина велюрова 68 пог. М по 58 руб / пог.м
3944
10-1

ДВП 24 листа по 95 руб / лист
2280
10-1

ДСП 6 плит по 268 крб / плит
1608
10-3

Бензин АІ-92 436 літрів за 11 руб / л
4796
43

Меблі «Марія» 4 комплекти по 3600 руб.
14400
43

Журнальний столик 8 штук по 1890 руб,
15120
43

Кухонний гарнітур 5 штуки по 1890 руб.
12200
43

Шафа-Купе 2 штуки по 4270 руб.
8540
97

Витрати майбутніх періодів: передплата на журнал «Главбух»
2800
62-1

Дебіторська заборгованість за продукцію ТОВ «Грань»
128000
62-1

Дебіторська заборгованість за продукцію ВАТ «Єврохолдинг»
26000
75-1

Заборгованість ЗАТ «Веда» за вкладами в КК
6000
Таблиця 2.3 - Перелік господарських операцій ТОВ «Спектр»

Зміст господарської операції
Сума
Дт
Кт
1
Надійшли матеріали від ТОВ «Профіль»
5000
10
60
2
Нараховано ПДВ 18%
900
19
60
3
Прийняті до обліку послуги АТ «Автотранс» за доставку матеріалів
1200
10
60
4
Нараховано ПДВ 18%
180
19
60
5
Проведені розрахунки з ТОВ «Профіль» за матеріали
5900
60
51
6
Проведені розрахунки з ВАТ «Автотранс» за доставку матеріалів
1380
60
51
7
Передано матеріали для виробництва м'яких меблів
16500
20
10
8
Випущена м'які меблі з основного виробництва 3 шт. за плановою собівартістю 3600
14400
40
20
9
Внесено ОЗ як внеску до КК від
ЗАТ «Веда»
6000
08
75.1
10
Введено в експлуатацію ОЗ
6000
01.1
08
11
Реалізовано об'єкт основного засобу
-
-Списана первісна вартість
24000
01.2
01.1
-
-Списана сума нарахованої амортизації
2700
02.1
01.2
-
-Списана залишкова вартість
21300
91.2
01.2
-
-Врахована виручка
30000
62
91.1
-
-Відбито ПДВ з виручки
4576
91.2
68.2
12
Надійшли кошти від реалізації ОС
30000
51
62
13
Відвантажено продукція
ТОВ «Будкомплекс»
-Врахована виручка
80000
62
90.1
-Відбито ПДВ з виручки
12203
90.3
68.2
-Списана собівартість реалізованої продукції
28800
90.2
43
14
Надійшли грошові кошти від реалізації готової продукції
80000
51
62
15
Нараховано відсотки за короткостроковими кредитами
2900
91.2
51
16
Погашено заборгованість за короткостроковими кредитами
3300
66
51
17
Надійшли грошові кошти в касу для виплати заробітної плати
26000
50
51
18
Віднесено витрати по нарахуванню заробітної плати робітників основного виробництва
- Нарахована заробітна плата
12100
20
70
- Утримано ПДФО (13%)
1573
70
68.1
- Нараховано ЄСП у ПФР (20%)
2420
20
69.1
- Нараховано ЄСП у ФСС (2,9%)
350,90
20
69.2
- Нараховано ЄСП у ФФОМС (1,1%)
133,10
20
69.3Ф
- Нараховано ЄСП у ТФОМС (2,0%)
242
20
69.3Т
19
Віднесено витрати по нарахуванню заробітної плати на загальногосподарські витрати
- Нарахована заробітна плата
13700
26
70
- Утримано ПДФО (13%)
1781
70
68.1
- Нараховано ЄСП у ПФР (20%)
2740
26
69.1
- Нараховано ЄСП у ФСС (2,9%)
397,30
26
69.2
- Нараховано ЄСП у ФФОМС (1,1%)
150,70
26
69.3Ф
- Нараховано ЄСП у ТФОМС (2,0%)
274
26
69.3Т
20
Виплачено заробітну плату
19092
70
50
21
Отримано грошові кошти з розрахункового рахунку під звіт
6000
50
51
22
Видані грошові кошти під звіт
5000
71
50
23
Віднесено витрати на відрядження на загальногосподарські витрати
4000
26
71
24
Залишок не використаної суми внесений до каси
1000
50
71
25
Віднесені на витрати витрати майбутніх періодів
450
91.2
97
26
Нараховано амортизацію по об'єктах ОС загальногосподарського призначення
3275
26
02
27
Зарахований сплачений ПДВ
Прийнятий до обліку до бюджету ПДВ
1080
15699
68.2
68.2
19
51
28
Вироблено закриття рахунків
-Рахунок 26
24537
20
26
-Рахунку 40
14400
20
40
29
Визначено фінансовий результат від продажу
38997
90.9
99
30
Визначено фінансовий результат від іншої реалізації
774
91.9
99
31
Нараховано податок на прибуток
9545
99
68.4
32
Вироблено закриття рахунку 90 за субрахунками:
- 1
80000
90.1
90.9
- 2
28800
90.9
90.2
- 3
12203
90.9
90.3
33
Вироблено закриття рахунку 91 за субрахунками
- 1
30000
91.1
91.9
- 2
29226
91.9
91.2
34
Вироблено закриття рахунку 99
30226
99
84
Таблиця 2.4 - сальдова відомість за синтетичними рахунками на початок періоду
Рахунок
Сальдо на початок періоду
Код
Найменування
Дебет
Кредит
01
Основні засоби
810 000
02
Амортизація ОС
6 000
08
Вкладення у необоротні активи
167 000
10
Матеріали
26 128
43
Готова продукція
50 260
50
Каса
3 460
51
Розрахункові рахунки
172 400
60
Розрахунки з постачальниками і підрядниками
213 370
62
Розрахунки з покупцями і підрядниками
154 000
66
Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками
103 579
68
Розрахунки по податках і зборам
Серпень 1789
71
Розрахунки з підзвітними особами
2 300
75
Розрахунки з засновниками
6 000
12 000
76
Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами
162270
80
Статутний капітал
400000
84
Нерозподілений прибуток
410740
97
Витрати майбутніх періодів
2800
РАЗОМ:
1392048
1392048

Таблиця 2.5 - Журнал - ордер і відомість по рахунку 01
Відомість по ДП рахунку Журнал - ордер по Кт рахунку
Сальдо Дт на початок періоду 810 000

госп. опер.
Дебет рахунку
з кредитним рахунком
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
338.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Бухгалтерська (фінансова) звітність
Бухгалтерська фінансова звітність 5
Бухгалтерська фінансова звітність 2
Бухгалтерська фінансова звітність 3
Бухгалтерська фінансова звітність 4
Бухгалтерська фінансова звітність 2 Отримання з
Річна бухгалтерська фінансова звітність
Бухгалтерська фінансова звітність 2 Нормативне регулювання
Бухгалтерська фінансова звітність 2 Аналіз фінансової
© Усі права захищені
написати до нас