Бухгалтерська отч тності підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВСТУП
Бухгалтерський облік - це мова бізнесу. Якщо бізнес здійснюється у рамках окремо взятого підприємства, то дані бухгалтерського обліку використовуються для потреб внутрішнього менеджменту в процесі прийняття управлінських рішень. Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан і результати діяльності підприємства при вирішенні поточних і перспективних господарських проблем. Для прийняття правильних управлінських рішень навіть на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілим і прийнятим для користувачів. З цією метою важливо введення фінансової звітності з впровадженням в практику національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Дане введення вимагає визначення та вивчення системи показників, які характеризують фінансово-економічну діяльність підприємств в умовах господарювання, а також алгоритму їх розрахунків, тому що фінансова звітність повинна оприлюднюватися для зовнішніх користувачів.
Темою магістерської роботи є «Склад, значення і шляхи вдосконалення бухгалтерської звітності підприємств АПК на прикладі агроформувань Роздольненського району АРК». Вивчення цієї теми відіграє велику роль у закріпленні теоретичних знань, у виробленні навичок організації складання фінансової звітності, а також у розробці заходів щодо її вдосконалення.
Методика економічного аналізу і контролю фінансової звітності необхідна для виявлення ступеня збалансованості руху між матеріальними та фінансовими ресурсами, а також для оцінки правильності використання грошових коштів для підтримки ефективної структури капіталу.
Розглядом даного питання займалися багато аспіранти, академіки, доктори економічних наук, такі як Вейцман Н.Р., Бутинец Ф.Ф., Аллах Б.В. Аналіз їхніх публікацій показав, що в даний час на підприємствах приділено велику увагу контролю та аналізу фінансової звітності, її складання, оскільки вона містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів за звітний період. Їхні праці були передумовою для написання магістерської роботи.
Мета дослідження полягає у вивченні складу бухгалтерської звітності, визначенні її значення в агроформуваннях Роздольненського району та шляхів вдосконалення; закріплення теоретичних знань з даного питання, а також у визначенні значення її для подальшої діяльності підприємств Роздольненського району.
Завданнями дослідження є наступне:
· Дослідити економічну сутність та роль бухгалтерської звітності в сучасних ринкових умовах;
· Вивчити особливість подання бухгалтерської звітності в агроформуваннях Роздольненського району;
· Вивчити форми ведення бухгалтерського обліку на підприємствах Роздольненського району;
· Розробити пропозиції щодо вдосконалення ведення обліку в сільськогосподарських підприємствах та їх структурних підрозділах;
· Удосконалити систему регістрів бухгалтерського обліку сільськогосподарського підприємства, яка дозволить формувати дані, необхідні для обгрунтування управлінських рішень та підготовки звітності;
Рішення перерахованих вище завдань дозволяє в повному обсязі розробити методику даного дослідження.
Об'єктом дослідження є агроформування Роздольненського району, а предметом дослідження є організація бухгалтерської звітності.
При проведенні досліджень з даної теми магістерської роботи були використані наступні прийоми і методи:
· Розрахунково-аналітичні;
· Економіко-математичні методи;
· Документальні прийоми, а саме: інформаційне моделювання, нормативно-правове регулювання, метод аналітичних таблиць.
Джерелами інформації для даного дослідження послужили плани розвитку та річні звіти підприємств Роздольненського району за 2004-2006рр., Підручники та навчальні посібники, які містять інформацію з організації складання та подання фінансової звітності, основні економічні показники; регістри синтетичного і аналітичного обліку; зведені статистичні дані по регіонах Криму, первинні та зведені документи з обліку розрахунків, заборгованості, зобов'язань, а також постанови і законодавчі акти уряду України.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ бухгалтерської звітності
1.1 Види і зміст бухгалтерської звітності
Фінансова звітність визначена П (С) БО 1 як бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період. Метою такої звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття управлінських рішень. [29]
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством. Таким чином, звітність, призначена для загального користування внутрішніми користувачами і передбачена законодавством. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» встановлює перелік підприємств і організацій, які зобов'язані оприлюднювати фінансову звітність шляхом її публікації. Однак, крім відкритої для зовнішніх користувачів, існує і внутрішня звітність. Вона задовольняє інтереси власника, керівника та працівників. Її призначення - забезпечити ефективне управління внутрішніми підрозділами, прийняття оперативних рішень на рівні цехів, дільниць, бригад. [6]
Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів:
· По придбанню, продажу і володіння цінними паперами;
· Щодо участі в капіталі підприємства;
· З оцінки якості управління;
· За оцінкою здатності підприємства своєчасно виконувати свої обов'язки;
· По забезпеченості зобов'язань підприємства;
· З визначення сум дивідендів, що підлягають розподілу;
· З регулювання діяльності підприємства.
Користувачів фінансової звітності розподіляють по різних якостей: внутрішні і зовнішні; з прямим і непрямим інтересом до інформації, яка міститься у фінансовій звітності, проте вони мають ті чи інші інформаційні потреби, джерелом яких є звітність. Охарактеризуємо користувачів фінансової звітності та їх інформаційні потреби. [24]
1. Інвестори (акціонери):
ü здатність підприємства сплачувати дивіденди;
ü прийняття рішень щодо придбання, утримання або продажу інвестицій, участь у капіталі підприємства;
ü оцінка якості управління.
2. Працівники підприємства:
ü стабільність і прибутковість підприємства;
ü збереження робочих місць;
ü оплата праці та пенсійне забезпечення.
3. Банки - своєчасність повернення боргів;
4. Постачальники та інші кредитори - своєчасність оплати рахунків і виконання зобов'язань.
5. Клієнти (замовники) - можливість отримання необхідних товарів і послуг.
6. Уряд:
ü своєчасність і повна сплата податків;
ü визначення національного доходу і розподіл ресурсів;
ü забезпечення статистичних показників.
Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.
Господарським товариством є юридична особа, статутний капітал якого розділений на частини між приватниками.
Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.
Для прийняття економічних рішень користувачам фінансових звітів необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства. Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності. Фінансова звітність підприємств (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, а також суб'єктів малого підприємництва) включає: Баланс (форма № 1), Звіт про фінансові результати (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3), Звіт про власний капітал (форма № 4), Примітки до фінансової звітності (форма № 5).
Форми, перелік статей фінансових звітів та їх зміст встановлено П (С) БО 2-5. Але підприємство заносить інформацію в ту чи іншу статтю у відповідності з фінансовим звітом тільки тоді, коли:
Ø існує ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;
Ø оцінка статті може бути достовірно визначена.
Бухгалтерський баланс - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Бухгалтерський баланс будується у вигляді двосторонньої таблиці. У лівій частині балансу, що називається активом, показують склад і розміщення активів підприємства, а в правій, що називається пасивом, - капітал, забезпечення та зобов'язання підприємства. [27]
У відношенні заповнення форм звітності необхідно звернути увагу на те, що для підвищення ефективності роботи, посилення соціальної захищеності працівників бухгалтерії, забезпечення оптимального співвідношення між мірою праці та її оплатою, більш ефективного користування робочого часу за рахунок скорочення його непродуктивних витрат, потрібно забезпечувати на підприємствах і в організаціях ведення первинного обліку виконання норм праці. Саме Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України містять норми часу на виконання робіт з бухгалтерського обліку та нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку підприємств, установ і організацій. Норми часу розроблено на всі види бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. [3]
Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, достовірної та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.
Для більш повної оцінки результатів діяльності фінансові показники у звіті визначаються та відображаються у розрізі звичайної діяльності та надзвичайних подій. Цей звіт дає можливість користувачам оцінити ділову активність підприємства і його фінансову привабливість без спотворення інформації випадковими прибутками і збитками. Розмежування показників за видами діяльності дає можливість оцінити прибутковість кожного напряму діяльності та прийняти рішення про пріоритетність того чи іншого напряму.
Звіт про рух грошових коштів - це звіт, що відображає надходження і вибуття грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді. Звіт про рух грошових коштів складається з метою надання користувачам фінансової звітності повної, достовірної та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.
Звіт про власний капітал - це звіт, що відбиває зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Примітки до звітів є обов'язковою складовою річної фінансової звітності для всіх підприємств. Примітки до фінансових звітів - це сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обгрунтування статей і фінансових звітів.
Статистична звітність - це форма статистичного спостереження, за якою органи Державного комітету статистики у встановлені терміни отримують від підприємств, установ та організацій всіх форм господарювання та власності потрібні їм статистичні дані у вигляді звітних документів.
Призначенням статистичної звітності є моніторинг господарських процесів в часі і просторі для побудови інтегральної інформаційної статистичної бази з метою комплексної оцінки фінансового стану держави, регіонів та окремих економічних систем і прогнозування економічної ситуації. Складають статистичну звітність на основі даних бухгалтерського та оперативно-технічного обліку. [41] До статистичної звітності належать такі форми звітів:
1. Звіт про стан тваринництва форма № 24;
2. Основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства форма № 50 с.-г.;
3. Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур ф. 29 с.-г.;
4. Заключний звіт про підсумки посівів під урожай ф. 4 с.-г.;
5. Облік тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей (підсумки інвентаризації) ф. 10 хутро.;
6. Звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування грунтів під урожай ф. 9-б с.-г.
Розглянемо класифікацію статистичної звітності:
1.по призначенням:
Ø загальнодержавна;
Ø статистична звітність підприємств певних галузей і видів діяльності.
2.по адресату:
Ø органам державної влади;
Ø міністерствам і відомствам;
Ø державної податкової адміністрації;
Ø фонду державного майна.
3.За частоті надання:
Ø річна;
Ø періодична (місячна, квартальна, піврічна).
4.по термінів надання звітів:
Ø до певного числа (наприклад, форма № 11-ОЗ);
Ø не пізніше певного числа (наприклад, форма № 1 - підприємство);
Ø певного числа (наприклад, форма № 1-Б місячна).
5.По способу відправлення:
Ø особисто;
Ø поштова;
Ø телеграфна;
Ø електронна.
З широкого переліку звітно-статистичної документації можна виділити форми статистичної звітності, яка надається усіма підприємствами незалежно від форм власності та видів діяльності. Ця звітність є загальнодержавною. Звітність підприємств певних галузей і видів діяльності - це специфічна звітність за окремими видами діяльності підприємства.
Розрізняють 2 види статистичної звітності по регулярності надання:
1. регулярна - складається з відповідною періодичністю (як правило, раз на місяць, квартал, півріччя, рік);
2. разова - статистичний нагляд проводиться на певну дату.
По термінах надання різних статистичних звітів їх умовно поділяють на дві групи:
· На певну дату;
· Не пізніше певної дати;
· На певну дату (в тому числі на зазначену дату).
Періодична звітність охоплює показники поточної діяльності суб'єктів господарювання, а річна підбиває головні підсумки фінансово-господарської діяльності суб'єктів за рік. Слід зазначити, що одна звітна форма може складатися і надаватися щоквартально та наростаючим підсумком за рік.
Статистичні звіти надають до органів державної статистики за місцем реєстрації суб'єктів господарювання. У той же час певні форми статистичних звітів можуть подаватися до органів, які здійснюють державне регулювання у відповідному виді економічної діяльності. Так, адресатами статистичних звітів можуть виступати Фонд державного майна, Міністерство юстиції, Міністерство охорони здоров'я. Інформація про місце і термін подання статистичної звітності завжди вказана на бланку звіту.
Датою подання статистичної звітності вважається день фактичної передачі її за призначенням, а в разі поштового відправлення за призначенням для вручення адресату - дата її отримання.
Терміни зберігання статистичної звітності залежать від того, надходять чи документи підприємства в державний архів. Крім того, терміни зберігання залежать від виду статистичних звітів і від інформації, яка в них відображається.
Органи статистики мають право перевіряти лише статистичну інформацію, яка надається під час статистичних спостережень. Така інформація відображається в затверджених органами державної статистики різних формах статистичної звітності.
Ст. 186 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» передбачає накладення штрафу на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі від 20 до 15 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (тобто від 170 до 225 грн.) За такі правопорушення:
· Неподання органам державної статистики даних про проведення державних статистичних спостережень;
· Надання недостовірних даних, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням;
· Порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
Одночасно з встановленням системи і форми бухгалтерського обліку підприємство повинно встановити всі необхідні умови по веденню управлінського обліку. Основною відмінністю організації управлінського обліку є те, що законодавством не встановлюється жодних зобов'язань для виконання умов. Крім того, система управлінського обліку і принципи, які використовуються при організації управлінського обліку, не повинні розкриватися у фінансових звітах підприємства. При організації управлінського обліку доцільним є об'єднання документів управлінського та фінансового обліку. [50]
Внутрішня бухгалтерська звітність - це звітність, яка складається бухгалтером-аналітиком і надається як адміністрації підприємства, так і менеджерам усіх рівнів управління. Основою складання звітності є надання оперативної релевантної інформації відповідно до вимог управлінського персоналу.
Система внутрішньої звітності повинна будуватися таким чином, щоб дані, які в ній містяться, дозволяли отримати відповідь на всі питання управлінців.
Створити систему внутрішньої звітності можна тільки за наявності:
Ø масиву основних даних;
Ø узгодженості змісту і форми звітів;
Ø функціонального підходу до накопичення і підсумовування інформації.
Основними даними для складання внутрішньої звітності є нормативно-довідкова і фактична інформація аналітичного обліку.
Форма внутрішньої звітності повинна максимально розкривати зміст її показників і бути зрозумілою для конкретного користувача інформації - менеджера, для якого складено звіт. Зміст кожного звіту також розглядається в деякій мінімальної формі з урахуванням того, що дана звітність підлягає адаптації до конкретного виду економічної діяльності та конкретного підприємства, враховуючи, його можливості по збору тієї чи іншої інформації. [32]
Основними вимогами, які надаються до внутрішньої звітності, є:
1. внутрішній звіт повинен бути конкретним. Він не принесе бажаних результатів, якщо:
· Інформація збирається для обліку обсягу продажу чи визначення витрат і не пов'язана з інформаційними запитами конкретних керівників, які очолюють центри доходів або центри витрат;
· Буде адресований не конкретного менеджера, а його керівнику вищого рівня;
· Буде містити нечітку інформацію з загальних питань.
2. Для прийняття управлінських рішень повинна надаватися корисна оперативна інформація у формі внутрішніх звітів. При цьому слід враховувати особливі якості менеджера.
3. Не слід перевантажувати звітність розрахунками. Керівнику потрібен мінімальний обсяг інформації, який повинен бути систематизований так, щоб на підставі інформації, яка в них міститься, керівник брав оптимальні управлінські рішення.
Порядок складання внутрішньої звітності прямо пов'язаний зі структурою цехів, відділів і служб підприємства.
Виробнича структура підприємства впливає на функціональне призначення підрозділів підприємства.
Під управлінською звітністю розуміють звітність, яка складається управлінцями різних рівнів і містить оцінку результатів діяльності та прогнозні напрями розвитку.
В управлінській звітності на перший план висуваються управлінські задачі, які вимагають для свого рішення не тільки розуміння бухгалтерського обліку, але і техніко-економічного планування, статистки, аналізу господарської діяльності, фінансового менеджменту, стратегічного управління.
Таким чином, сутність управлінської звітності визначається як інтегрована система обліку, нормування, планування, контролю та аналізу, яка систематизує інформацію для оперативних управлінських рішень і координації проблем майбутнього розвитку підприємства.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Функціональне призначення підрозділів підприємства в загальному процесі виробництва
Забезпечення виробництво ресурсами
Технічне забезпечення виробництва
Виробництво продукції
Збут продукції
Господарське обслуговування й охорона
Управлінсько-інформаційна діяльність

Рис. 1.1 Функціональне призначення підрозділів підприємства в загальному процесі виробництва
Управлінська звітність повинна охоплювати дані за період, який дозволить більш повно провести аналіз діяльності підприємства і спланувати його майбутню роботу. Вона повинна задовольняти потреби управлінського персоналу в інформації, чітко розмежованою за галузями діяльності та сфері компетенції та відповідальності кожного менеджера.
Форми звітів залежать від їх змісту, призначення та напрямків використання інформації.
Прикладом внутрішньої бухгалтерської звітності може служити також баланс економічного обороту, в якому буде визначатися додаткова вартість і показуватися її розподіл.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Управлінська звітність
Для прийняття рішень з планування
Для контролю діяльності
Для оцінки результатів
Стратегія
ринок
Товари
Ціна
Планування завантаженості потужностей
Завантаженість робочої сили
Рівень товарних запасів
Розподіл ресурсів
Контроль грошових коштів
Аналіз витрат

Рис 1.2. Функціональний підхід до управлінської звітності
Баланс економічного обороту дозволяє глибше побачити формування платоспроможності і на цій основі керувати нею, тоді як бухгалтерський баланс в основному тільки констатує її наявність або відсутність.
Фінансова звітність повинна надати дохідливу, достовірну, своєчасну та зіставну інформація про фінансовий стан, результати діяльності підприємства, руху його грошових коштів, змін у складі власного капіталу.
Для досягнення дохідливості інформації припускається, що користувачі мають певний рівень знань і прагнуть уважно вивчити надану інформацію. Проте можлива складність розуміння інформації, яка необхідна для прийняття економічних рішень користувачами, не може вважатися підставою для виключення такої інформації зі складу фінансових звітів.
Доречність інформації характеризується її впливом на прийняття рішення користувачами та своєчасністю.
На прийняття рішень користувачами впливає лише суттєва інформація. Суттєвість - це точка відсікання інформація, яка надходить у фінансову звітність, або рівень точності такої інформації. Ця точка може бути визначена на підставі як кількісних, так і якісних факторів. Прикладом пристосування кількісного обмеження суттєвості є складання фінансової звітності в тис. грн. з одним знаком після коми. У цьому випадку суми, які становлять тисячі грн., В ній відображатися не будуть.
Суттєвість також розглядається в контексті групування статей фінансових звітів: кожна суттєва стаття розкривається окремо, а несуттєві можуть бути об'єднані, виходячи з економічного змісту чи функції. Тут перевага надається якісним факторам.
Фінансова звітність повинна бути підготовлена ​​та надана користувачам у певні терміни, які визначаються чинним законодавством. У разі надмірної затримки під час надання звітної інформації вона може втратити свою доречність.
В економічній літературі за останні роки опубліковано ряд робіт, в яких автори розкривають особливості організації фінансової звітності, її складання, оскільки вона містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів за звітний період. Відомі роботи Ляшенко О.Г. [21]., Славюк Р.А. [38] та інші. Так, у книзі «Антикризове фінансовий стан» автори вважають, що основною вимогою для підготовки та надання звітності повинна бути єдина методика збору та обробки даних [21].
Як зазначив в одній зі своїх книг Бутинец Ф.Ф.: «Дані фінансової звітності є основою не тільки для оцінки результатів звітного періоду, а й для їх прогнозування. Так, інформація про фінансовий стан і результати діяльності часто використовується як основа для прогнозування майбутнього фінансового стану, результатів діяльності, спроможності підприємства вчасно виконати свої зобов'язання, сплатити дивіденди тощо ». [6]
Корисною для користувачів може бути лише достовірна інформація. Достовірність інформації досягається за відсутності суттєвих помилок та необ'єктивних суджень. Як правило, керівництво підприємства намагається так надати інформацію, щоб результати діяльності виглядали якомога привабливіше для інвестора або кредитора. З цією метою може бути завищений фінансовий результат або вартість активів. Ступінь достовірності фінансової звітності оцінюється з допомогою аудиту.
Для досягнення якісних характеристик інформації, яка міститься у фінансовій звітності, під час її формування дотримуються ряду принципів:
Ø принцип автономності підприємства;
Ø принцип безперервності діяльності підприємства;
Ø принцип періодичності;
Ø принцип історичної собівартості;
Ø принцип нарахування;
Ø принцип відповідності;
Ø принцип повного висвітлення;
Ø принцип послідовності;
Ø принцип обачності;
Ø принцип превалювання економічної сутності над формою;
Ø принцип єдиного грошового вимірника.
Під час підготовки фінансової звітності кожне підприємство розглядається як юридична особа, яке відокремлене від власників - фізичних осіб. Таким чином, особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства. Тому у фінансовій звітності передбачено відображення лише зобов'язань власників за вкладеннями у капітал і розподілу власникам (у вигляді відсотків, дивідендів, вилучення капіталу). Цей принцип отримав назву принципу автономності підприємства.
Таким чином, якщо власник підприємства вносить власні грошові кошти в банк з метою збільшення статутного капіталу даного підприємства, то ця операція буде відображена у фінансовій звітності. Якщо ж метою власника буде отримання відсотків за депозитним вкладом, який здійснений його власними коштами, і їх використання на свої потреби, то така господарська операція не вплине на показники фінансової звітності.
Фінансова звітність складається також виходячи з принципу безперервної діяльності підприємства, тобто підприємство не має ні мети, ні потреби ліквідуватися або суттєво зменшувати масштаби своєї діяльності, і буде залишатися таким у подальшому (принаймні, протягом наступного звітного періоду).
Принцип періодичності передбачає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу (звітні періоди) з метою складання фінансової звітності.
Під час визначення оцінки активів у балансі пріоритет надається їх історичній собівартості, яка складається з витрат на їх виробництво або придбання. У собівартість придбаних активів включається:
1. ціна придбання:
2. податки, збори (крім тих, які згодом повертаються підприємству);
3. витрати на їх доставку;
4. витрати доведення активів до стану, придатного для використання (реалізації).
Принцип нарахування полягає в тому, що результати господарських операцій визнаються, коли вони відбуваються, і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться. Завдяки цьому користувачі отримують інформацію не тільки про минулі операції, пов'язаних з виплатою або отриманням грошових коштів, а й про зобов'язання сплатити грошові кошти в майбутньому і про ресурси, які мають надійти у майбутньому.
П (С) БО 1 визначає, що принцип нарахування має пристосовуватися одночасно з принципом відповідності, згідно з яким витрати визначаються у звіті про фінансові результати на основі прямого зв'язку між ними та отриманими доходами. [29]
Інформація у фінансових звітах повинна бути також повною, звертаючи увагу на їх важливість для користувача та витрати, пов'язані з отриманням цієї інформації. Тому фінансова звітність не обмежується лише балансом, звітами про фінансові результати, власний капітал та рух грошових коштів, але містить примітки, які надають інформацію про облікову політику підприємства та додаткові пояснення до окремих статей цих звітів.
Щоб скласти фінансову звітність, керівництво підприємства формує облікову політику, тобто вибирає принципи, методи і процедури обліку, таким чином, щоб достовірно відобразити фінансове положення і результати діяльності підприємства та забезпечити порівнянність фінансових звітів.
Надання користувачам інформації про політику бухгалтерського обліку, яку підприємство повинно використовувати постійно при складанні фінансових звітів, будь-яких змін у цій політиці та впливу таких змін на показники фінансових звітів є вимогою принципу послідовності. Дотримання цього принципу є передмовою порівнянності фінансових звітів.
Як відомо, ряд господарських операцій супроводжується невизначеністю і вимагає професійного судження. Тому при складанні фінансових звітів слід пристосовувати принцип обачності, щоб активи та дохід не були завищені, а зобов'язання або витрати занижені.
Сутність операцій не завжди відповідає тому, що випливає з юридичної форми. Тому керівництво підприємства повинне надавати превалювання економічної сутності господарських операцій над їх юридичною формою.
Що стосується принципу єдиного грошового вимірника, він передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовий звітності.
Під час складання фінансової звітності необхідно намагатися збалансувати усі перелічені принципи таким чином, щоб досягти якісних характеристик фінансової звітності.
Фінансову звітність підписують керівник і головний бухгалтер підприємства або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства. Форми бухгалтерського обліку підприємств (крім банків та бюджетних підприємств) і порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.
Саме для суб'єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності національними положеннями встановлена ​​скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м). Однак лише для суб'єктів малого підприємництва може застосовуватися як спрощена система бухгалтерського обліку, так і скорочена фінансова звітність. При цьому спрощена система бухгалтерського обліку та скорочена фінансова звітність може застосовуватися поряд з діючою загальною системою бухгалтерського обліку та звітності, передбаченою законодавством, на вибір суб'єкта малого підприємництва. [46]
Форми фінансової звітності банків і порядок їх заповнення встановлюються Національним банком України за погодженням з Державним комітетом статистики України. А форми фінансової звітності бюджетних установ, органів Державного казначейства України з виконання бюджетів усіх рівнів і кошторисів видатків та порядок їх заповнення встановлюються Державним казначейством України.
Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов'язані складати і надавати консолідовану фінансову звітність.
Разом з тим об'єднання підприємств, крім власної звітності, складають і подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, що входять до їх складу, якщо це передбачено установчими документами об'єднань підприємств відповідно до законодавства.
Об'єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань. Об'єднання підприємств є юридичною особою. Залежно від порядку заснування об'єднання підприємств можуть створюватися як господарські об'єднання або як державні чи комунальні господарські об'єднання. Якщо об'єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність, то таке об'єднання називається господарським. Господарські об'єднання створюються, наприклад, як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни.
Як вже зазначалося, обов'язок складання фінансової звітності покладено на підприємства всіх форм власності.
При складанні фінансової звітності слід пам'ятати про її мети - надання повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових потоків підприємства користувачам для прийняття правильних рішень. Інформація, наведена у фінансовій звітності, базується виключно на даних бухгалтерського обліку і має бути тотожна даним аналітичного та синтетичного обліку.
При складанні річної фінансової звітності не можна забувати також про те, що для забезпечення достовірності даних річної фінансової звітності її складання повинно передувати проведення інвентаризації активів і зобов'язань підприємства.
Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати.
Баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня кварталу (року).
Перший звітний період новоствореного підприємства може бути менше ніж 12 місяців, але не більше, ніж 15 місяців.
Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.
Фінансова звітність надається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також відповідно до законодавчому - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики, і з використання бюджетних асигнувань, отриманих з державного бюджету, - органам Державного казначейства, а по використанню асигнувань, отриманих з місцевих бюджетів, - відповідно фінансовим відділам райдержадміністрацій, міськвиконкомам та фінансовим управлінням обласних, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.
Фінансова звітність може подаватися до органів державної статистики як разом з довідкою про наявність згоди надання органам державної влади даних з фінансової звітності підприємства, так і без неї. При відсутності такої згоди зазначена довідка в органи державної статистики не подається.
Відомості, не передбачені законодавством, підприємство надає органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, передбаченому установчими документами підприємства.
Підприємства зобов'язані подавати річну і квартальну фінансову звітність:
· Органам, до сфери управління яких вони належать;
· Трудовим колективам на їх вимогу;
· Власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;
· Органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансової звітності згідно з законодавством.
Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці.
Термін подання фінансової звітності встановлюється саме Кабінетом Міністрів України.
Річна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) надається підприємствами в зазначені органи не пізніше 20 лютого наступного за звітним року, а квартальна - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою - дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.
Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, надають консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам) у визначені ними терміни. Але разом з тим квартальна консолідована фінансова звітність надається не пізніше 45дней після закінчення звітного кварталу, а річна - не пізніше 15 квітня наступного за звітним року.
Господарські об'єднання (об'єднання підприємств, створені на добровільних засадах) надають власну і зведену фінансову звітність, якщо це передбачено установчими документами. При цьому зведена фінансова звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів надається щоквартально не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 15 квітня наступного за звітним року.
Установи та організація, основна діяльність яких фінансується за рахунок бюджету і які знаходяться на казначейському обслуговуванні кошторисів, надають узгоджену з органами Державного казначейства фінансову звітність до органів, до сфери управління яких вони належать. Місячний звіт про використання бюджетних асигнувань надається підприємствами не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним, квартальний - не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а річний - не пізніше 22 січня наступного за звітним року.
Відкриті акціонерні товариства, підприємства-емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні союзи, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань.
У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законами, публікує його протягом 45 днів.
Контроль дотримання законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні здійснюється відповідними органами в межах їх повноважень, передбачених законами. Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю забороняється.
Саме законами визначаються органи державної влади і посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль дотримання законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність, їх статус і загальні умови і порядок здійснення контролю. Органи державної влади і посадові особи зобов'язані здійснювати такий контроль неупереджено, об'єктивно і оперативно, дотримуючись вимог законодавства, поважаючи права і законні інтереси суб'єктів господарювання.
Суб'єкт господарювання має право на отримання інформації про результати перевірок його діяльності не пізніше, ніж через тридцять днів після їх закінчення. Дії та рішення державних органів контролю, а також їх посадових осіб, які проводили перевірку, можуть бути оскаржені суб'єктом господарювання у встановленому законодавством порядку. Перевірки фінансової діяльності господарського товариства здійснюються державними податковими органами, іншими органами державної влади в рамках визначених законом повноважень, ревізійною комісією господарського товариства та аудиторами.
1.2 Теоретико-методичні основи організації бухгалтерської звітності
Процес організації складання звітності здійснюється на основі даних підсумкового обліку балансу періоду, який називається балансовим узагальненням.
Це самостійний об'єкт організації облікового процесу, його можна охарактеризувати як упорядковану сукупність операцій з формування показників, які відображають стан та зміну станів господарських фактів - явищ і процесів - і результати виробничої та господарської діяльності підприємства за певний період.
Найбільш складною є організація складання фінансового звіту.
Основою організації складання і технології складання річного фінансового звіту є вимоги законів та нормативні акти, які регламентують обсяг, порядок зазначених дій, їхню методику і техніку, і порядок надання у відповідні органи управління і контролю. Такими документами є Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» в Україну та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. [22]
З огляду на тривалість складання річного фінансового звіту, весь комплекс робіт доцільно розчленувати на окремі етапи. Виділяють такі етапи робіт: організаційну підготовку, річну інвентаризацію, складання річного бухгалтерського пробного балансу, фінансових звітних форм, пояснювальної записки, заключні роботи.
Кожен етап складається з окремих видів робіт. Наприклад, на етапі інвентаризації виконують такі роботи: інвентаризація основних засобів, матеріалів, товарів на складах. Склад робіт визначає головний бухгалтер, виходячи з конкретних умов господарювання.
Важливим елементом організації робіт зі складання звітності є вибір методу організації. Найбільш прийнятним є графічний метод табельної форми.
При складанні графіків найбільш оптимальною є послідовність виконання робіт з урахуванням встановлених термінів подання звітності, досвіду роботи, рекомендації.
Для організації складання звітності кожне підприємство повинно мати загальний табель звітності. Для його складання, насамперед, визначають користувачів підсумкової інформації, встановлюють перелік адресатів і форм звітності, визначаються особи, відповідальні за виконання. Цей табель дає можливість простежити своєчасність надання даних у відповідні органи, а також впливає на зміст заключних робіт з організації звітності. [19]
При організації руху носіїв облікової інформації цього етапу робіт необхідно визначити:
· Перелік робіт, які необхідно виконати під час заповнення окремих форм звітності;
· Взаємозв'язок окремих форм;
· Склад осіб, відповідальних за підготовку даних для заповнення тієї чи іншої форми;
· Терміни підготовки даних (дні, години);
· Спосіб передачі даних виконавцю;
· Технічні засоби, які використовуються для підготовки зведених даних.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ Роздольненському районі АРК
2.1 Організаційна характеристика та оцінка ресурсного потенціалу Роздольненського району АРК
Роздольненський район розташований у північно-західній частині півострова Крим, у степовій зоні. Тому тут переважають вітру, клімат посушливий, тому що випадає мало опадів: дощі - явища рідкісні, а взимку сніговий покрив непостійний і невеликий.
Влітку температура висока, а взимку дуже рідко буває негативна, в основному позитивна.
Відстань до столиці АР Крим від районного центру 240 км.
Кількість діючих сільськогосподарських підприємств у Роздольненському районі 43, з них:
· Господарських товариств - 2;
· Приватних підприємств - 14;
· Виробничих кооперативів - 6;
· Підсобних підприємств - 3;
· Фермерських господарств - 18;
Якщо розглядати сільськогосподарські підприємства, то можна сказати, що збиткових підприємств 7 (33,3%), а прибуткових - 14 (66,7%), що в два рази більше ніж підприємств, які спрацювали зі збитком.
Роздольненський район входить до складу степу сухий Північно-Кримської в межах землекористування підприємств від СПК імені Леніна до СПК «Каркинітський». У цьому районі грунтовий покрив у підвищеній частині представлений темно-каштановими, слабко - і середньосолонцюваті грунтами, які зустрічаються суцільними масивами і у вигляді комплексів з солонцями. У зниженій частині розповсюджені лучно-каштанові і каштаново-лучні солонцюваті грунти в комплексі з солонцями.
Інші підприємства району входять до складу степу Південної Кримської (СПК «Андріївський» - СПК імені Шевченка).
На піднесеної шіроковолністой рівнині найбільше поширення мають чорноземи південні і чорноземи південні міцелярно - карбонатні. На півночі вони змінюються чорноземами південними солонцюватими.
Найважливішою складовою частиною сільськогосподарських ресурсів, незамінним засобом виробництва є земля. Від того, як вона використовується, залежить розвиток усіх галузей сільгосп виробництва і, відповідно результати робіт підприємства. Проаналізуємо розмір і структуру земельних угідь Роздольненського району.
Таблиця 2.1-Розмір і структура земельних угідь Роздольненського району АРК за 2004-2006рр.
Вид земельних угідь
2004
2005р.
2006
га
%
га
%
га
%
Рілля
27598
81,8
17409,3
88,0
21193,2
94,1
Пасовища
5684
16,8
2066,0
10,4
1045,1
4,6
Багаторічні насадження
482
1,4
304,1
1,53
294,4
1,3
Ліквідовані землі
1120
13,64
10200
10,3
9800
10,39
Разом сільгосп угідь
33764
100
19779,4
100
22532,7
100
Загальна площа сільськогосподарських угідь по району становить 22532,7 га. Із загальної площі сільськогосподарських угідь 94,1% становить рілля, 4,6% від площі сільськогосподарських угідь займають пасовища, 1,3% багаторічні насадження.
У порівнянні з 2004 роком розмір площі сільгоспугідь зменшився на 33,3%, у зв'язку з приходом чи відходом власників земельних паїв з членів підприємств, організованих після реформування сільського господарства. Вихід з підприємства пов'язаний з фінансовим станом організацій, тобто не всі підприємства можуть розплатитися з власниками паїв під час і в зручній для них формі. Після виходу з підприємства пайовики або кидають землю, і та не використовується, або обробляють самостійно. А у відповідні органи про це не повідомляють, тому в таблиці 2.1 має місце пункт «законсервовані землі», тобто на балансі вони числяться, але не використовуються.
Розглянути структуру земель по підприємствах району можна в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2 - Розмір сільськогосподарських угідь сільськогосподарських підприємств Роздольненського району АРК на 31 грудня 2006р., Га.
Підприємства
Рілля
Пасовища
Багаторічні насадження
Разом сільгосп угідь
СПК імені Леніна
10706,2
-
99,74
1805,76
СПК «Андріївський»
1647
387
16
2050
ВАТ «Племзавод« Славне »
4932
4017
16
8965
СПК «Каркинітський»
1992
232
-
2224
СПК «Роздольненський»
4393
2045
120
6558
СПК імені Шевченка
2770,4
180,8
98,0
3049,2
СФГ «Хлібороб»
1118
382
-
1500
КФГ «Котовське»
846
154
-
1000
Інші господарства
298
73
84,0
455
Разом по району
21193,2
1045,1
294,4
22532,7
Найбільше землі є в розпорядженні таких підприємств як: ВАТ «Племзавод« Славне », СВК« Роздольненський », СВК« Каркинітський », СВК імені Шевченка. А менше за все землі - СФГ «Хлібороб», СФГ «Котовське».
Для того щоб дізнатися наскільки використовується рілля в районі, необхідно розрахувати коефіцієнт розораності, який визначається шляхом відношення ріллі до сільськогосподарських угідь.
Коефіцієнт розораності земель по Роздольненському району складає - 94,0% в 2006 році, і 71,34% у 2004 році. Незважаючи на те, що загальна площа земельних угідь зменшилася, площа ріллі зменшилася на 6404,8 га в порівнянні з 2004 роком. Однак, якщо порівнювати з 2005 роком, збільшилася на 3783,5 га.
2.2 Основні економічні показники розвитку підприємств Роздольненського району АРК
Сформований природно-економічний потенціал дозволяє отримувати наступні обсяги сільськогосподарської продукції. Розглянемо таблицю 2.3. Аналізуючи дані таблиці, можна відзначити, що в силу ряду об'єктивних і суб'єктивних причин обсяг виробництва в 2006 р. скоротився в порівнянні з 2004 роком з таких видів продукції: як виробництво овочів знизилося на 2130 ц; кормові коренеплоди - на 3221 ц; молоко - 1208 ц;
Таблиця 2.3 - Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції господарствами Роздольненського району АРК за 2004-2006рр., Ц.
Найменування продукції
2004
2005
2006 р
Відхилення (+,-)
Зерно
389716
372160
415916
26200
Соняшник
6600
6883
8905
2305
Кукурудза на зерно
592
-
-
-592
Соя
-
2549
3276
3276
Овочі
8990
5349
6860
-2130
Бахча
483
619
879
396
Кормові коренеплоди
3221
-
-
-3221
Плоди та ягоди
1704
4897
44
-1660
Виноград
2742
3200
-
-2742
Молоко
15761
16407
14553
-1208
М'ясо усіх видів
1865
1485
1381,1
-483,9
Шерсть
42
36
26,6
-15,4
Яйця курячі (тис.штук)
5,8
-
-
-5,8

Виробництво м'яса всіх видів скоротилося на 483,9 ц; вовни - 15,4 ц через форс-мажорних обставин (засуха, суховій).
Недобір по кукурудзі на зерно викликано цією ж причиною. Однак слід зазначити, що у 2006р. в порівнянні з 2004р. значно збільшилося виробництво зерна на 26200 ц, а також виробництво соняшнику на 2305 ц. Від реалізації зерна підприємство одержує основну частину грошової виручки, тому скорочувати посівні площі, зайняті зерновими культурами господарствам недоцільно. Виробництво яєць взагалі скоротилося на 5,8 тис. штук порівняно з 2004 роком.
Якщо проаналізувати дані таблиці 2.4, то можна сказати, що різко знизилася врожайність соняшника із-за того, що скоротили посівну площу під культуру.
Таблиця 2.4 - Урожайність сільськогосподарських культур господарств Роздольненського району АРК за 2004-2006рр., Ц / га
Найменування продукції
2004
2005
2006 р
Відхилення (+,-)
Зернові та зернобобові
23,7
25,7
31,4
7,7
Соняшник
32,2
9,6
10,5
-21,7
Кукурудза на зерно
5,9
-
-
-5,9
Соя
-
21,2
17,9
17,9
Овочі
29,2
53,7
65,3
36,1
Бахча
28,4
28,9
48,8
20,4
Кормові коренеплоди
134,2
-
-
-134,2
Плоди та ягоди
17,6
25,6
0,5
-17,1
Виноград
14,9
17,3
-
-14,9
Площа під плодові і виноградники також знизився в 2006р. в порівнянні з 2004р., однак валове виробництво в 2006р. в порівнянні з 2004р. збільшилася, тому й врожайність збільшилася на 7,7 ц / га звичайно, на це вплинули і сприятливі погодні умови.
Врожайність плодів і ягід також різко знизилася на 17,1 ц / га, незважаючи на те, що погодні умови були сприятливі для вирощування плодів і ягід.
Збільшення обсягу виробництва продукції тваринництва можливе лише за умови зростання чисельності поголів'я худоби. Вирішення цих питань відображено в нижче наведеній таблиці 2.5.
Таблиця 2.5 - Динаміка розвитку тваринництва в господарствах Роздольненського району АРК за 2004-2006рр.
Показники
2004
2005
2006
Відхилення (+,-)
Поголів'я ВРХ, гол
в тому числі:
3043
2763
2538
-505
корови, гол
1531
1385
964
-567
Поголів'я овець, гол
в тому числі:
917
663
522
-395
вівцематки, гол
510
425
331
-179
Поголів'я свиней, гол
в тому числі:
595
688
1052
457
свиноматки, гол
321
425
684
363
Надій молока від 1 корови, кг
1840
2170
2000
160
Настриг вовни від 1 вівці, кг
3,7
3,8
3,4
-0,3
В умовах ринкових відносин господарства відчувають певні труднощі, викликані диспаритетом цін на сільськогосподарську продукцію. Поголів'я ВРХ в 2006 році в порівнянні з 2004 роком різко знизилося на 505 голів. Незважаючи на це, в 2006р. в порівнянні з 2004 р. надій молока від 1 корови збільшився на 160 кг і склав у 2006 році 2000 кг.
А поголів'я свиней збільшилося на 457 голів, незначно зменшилося поголів'я овець в порівнянні з 2005 роком на 141 голову, а в порівнянні з 2004 роком поголів'я знизилося на 395 голів.
На всі зміни крім цінової політики вплинула також структура кормової бази підприємств.
Необхідною умовою ефективного виробництва є високий рівень продуктивності праці.
Таблиця 2.6 - Динаміка продуктивності праці за Роздольненському району АРК за 2004-2006рр.
Показники
2004
2005
2006
Відхилення (+,-)
Валова продукція с / г в порівнянних цінах 2000 року, тис. грн
46200
48500
42300
-3900
Середньорічна чисельність працівників зайнятих у виробництві, чол
1201
1100
909
-292
Виробництво валової продукції в розрахунку на одного середньорічного працівника, грн.
38467
44090
46534
8067
Як видно з таблиці 2.6, валова продукція сільгосп виробництва в зіставних цінах в 2006р. знизилася на 3900 тис. грн. через те, що різко знизилася врожайність культур і продуктивність тварин, але, незважаючи на це, продуктивності праці збільшилася на 8067 грн. Виробництво валової продукції сільського господарства на одного середньорічного працівника в 2006 р. склало 46534 грн.
Розглянемо таблицю, що характеризує забезпеченість підприємств Роздольненського району робочою силою (див. таблицю 2.7). Показники таблиці 2.7. свідчать про те, що чисельність працівників в 2006 р. скоротився на 292 людини в порівнянні з попереднім роком.
Відтік робочої сили пояснюється, перш за все, тим, що, не дивлячись на трудомісткість галузей сільського господарства, рівень заробітної плати тут відстає від заробітної плати працівників інших галузей.
Незважаючи на те, що чисельність працівників рослинництва знизився в 2006р. в порівнянні з 2004р. на 206 чоловік, забезпеченість робочою силою в даній галузі зросла.

Таблиця 2.7 - Забезпеченість робочою силою та її використання в господарствах Роздольненського району АРК за 2004-2006рр., Чол.
Показники
2004
2005
2006
Відхил
ня (+,-)
Середньорічна чисельність працівників
в тому числі:
1201
1100
909
-292
працівники рослинництва
852
776
646
-206
працівники тваринництва
349
324
230
-119
Забезпеченість робочою силою на 100 га сільгоспугідь
3
5
4
1
Забезпеченість робочою силою на 100 га ріллі
4
6
4
-
Рівень продуктивності праці робить істотний вплив на собівартість продукції. У свою чергу собівартість залежить від обсягу виробленої сільськогосподарської продукції та розміру витрат на виробництво. У системі показників економічної ефективності показник собівартості сільськогосподарської продукції займає особливе місце. Для аналізу собівартості продукції підприємств Роздольненського району, розглянемо таблицю 2.8.
Проаналізувавши дані таблиці 2.8, можна сказати, що майже за всіма видами продукції собівартість знизилася. Собівартість з таких видів продукції як кукурудза, соняшник, картопля, овочі, молоко збільшилася.
Це сталося через те, що знизилася врожайність по цих видах продукції. А витрати на її виробництво зросли: збільшилася заробітна плата (підвищилася мінімальна заробітна плата), піднялися ціни на добрива, насіння, пестициди, сильно піднялася ціна на ПММ, запасних частин.

Таблиця 2.8 - Собівартість одиниці сільськогосподарської продукції та продукції власної промислової переробки господарств Роздольненського району АРК за 2004-2006рр., Грн.
Вид продукції
2004
2005
2006
Відхилення
(+,-)
Зерно
34,48
34,5
35,2
-0,42
Кукурудза
37,08
37,5
38,11
0,47
Соняшник
59,10
59,73
59,82
0,72
Картопля
39,31
42,5
47,21
7,90
Овочі
34,88
48,3
51,79
16,91
Плоди
84,35
74,3
62,31
-22,04
Виноград
57,07
50,2
48,37
-8,70
Приріст ВРХ
1165,39
1125,6
1114,21
-51,18
Приріст свиней
977,41
832,6
883,75
-93,66
Приріст овець
1042,78
825,7
928,92
-113,86
Молоко
86,54
92,01
96,17
9,63
Шерсть
1262
1020
640
-622,00
Проаналізуємо рівень рентабельності реалізації сільськогосподарської продукції за її видами, також результати діяльності господарств Роздольненського району, розглянувши дані таблиць 2.9, 2.10.
Таблиця 2.9 - Рентабельність реалізації сільськогосподарської продукції за її видами, виробленої в господарствах Роздольненського району АРК за 2004-2006рр.,%
Види продукції
2004
2005
2006
Відхилення (+,-)
Зернові та зернобобові
15,8
11,2
7,8
-8
Соняшник
59,1
42,6
16,5
-42,6
Картопля
41,9
52,9
97,5
55,6
Овочі
-20,4
22,3
30,7
51,1
Плоди
3,7
22,9
94,2
90,5
Виноград
-28,3
32,8
42,6
70,9
Разом продукція рослинництва
15,6
8,7
9,4
-6,2
М'ясо ВРХ
-50,6
-51,22
-53,3
-2,7
М'ясо свиней
-13,4
4,3
3,8
17,2
Молоко
-31,9
-29,3
-30,6
1,3
Шерсть
-73,3
-63,2
-50,4
22,9
М'ясо овець
-50,0
-33,5
-28,9
21,1
Продукція тваринництва
-40,3
-33,6
-31,6
8,7
Всього по району
8,9
8,2
7,5
-1,4
Проаналізувавши дані таблиці 2.9, можна зробити висновок, що в 2006 році рентабельність по всьому району в цілому знизилася на 1,4% через те, рентабельність по рослинництву зменшилася на 6,2%, і, не дивлячись на те, що рентабельність по тваринництву збільшилася на 8,7%. Якщо аналізувати галузі окремо (див. таблицю 2.10), то видно, що рентабельність знизилася тільки лише з реалізації зерна, насіння соняшнику з-за того, що збільшилася собівартість продукції.
Таблиця 2.10 - Результати діяльності господарств Роздольненського району АРК за 2004-2006рр.
Показники
2004
2005
2006
Відхилення (+,-)
Виручка від реалізації - всього, тис. грн
в тому числі:
21432,3
25405,2
28410,7
-1402,29
рослинництво
20293,8
22043,1
24741,7
4101,96
тваринництво
1138,5
3362,1
3669,0
-222,79
Повна собівартість, тис. грн
в тому числі:
21009,5
23070,1
28566,1
-966,29
рослинництво
18072,3
18860,1
22964,6
4983,96
тваринництво
2937,2
4210,0
5601,5
-668,79
Прибуток / збиток (+/-), тис. грн
в тому числі:
2311,00
2101,1
1875,00
-436,00
рослинництво
3398,00
2942,1
2516,00
-882,00
тваринництво
-1087,00
-841,00
-641,00
446,00
Рентабельність / збитковість (+/-),%
в тому числі:
8,9
8,0
7,5
-1,4
рослинництво
15,6
11,2
9,4
-6,2
тваринництво
-40,3
-39,2
-31,6
8,7
А з таких видів продукції як картопля, овочі, плоди, виноград рентабельність дуже сильно зросла, навіть незважаючи на те, що собівартість за даними культурам зросла.
Це сталося через те, що збільшилася врожайність в 2006 році, на що вплинули сприятливі умови. Отже, через збільшення врожаю на ринку зростають пропозиції, що тягне за собою зниження цін.
Рентабельність тваринництва також збільшилася, тому на сто гривень витрат у 2005 році отримали на 8,7 грн збитку менше, ніж у 2004 році, навіть незважаючи на те, що виручка від реалізації продукції тваринництва знизилася, це відбулося через зменшення собівартості продукції. Собівартість продукції знизилася за рахунок того, що кількість працівників, зайнятих у тваринництві знизилося, отже знизилися витрати на оплату праці. Піднялися ціни на молочні продукти, а також м'ясні. Все це сприятливо впливає на рентабельність виробництва та фінансові результати.
2.3 Організація облікової роботи в сільськогосподарських підприємствах Роздольненського району АРК
Управління та контроль господарською діяльністю на підприємствах здійснює бухгалтерський облік, без якого не можливо ефективно керувати господарством.
Бухгалтерський облік в господарствах здійснюється відділом бухгалтерського обліку на чолі з головним бухгалтером.
Обов'язки кожного з них суворо визначені посадовими інструкціями. [8]
У нижче наведеній схемі можна розглянути структуру облікового апарату СПК імені Леніна.
Головний бухгалтер
Заступник
головного бухгалтера

Касир

Бухгалтер по оплаті праці
Бухгалтер з обліку тварин
на вирощуванні та відгодівлі
Бухгалтер розрахункового відділу
Бухгалтер по податках
Бухгалтер з обліку доходів і результатів діяльності
Бухгалтер з обліку основних засобів
Бухгалтер з обліку виробництва
Бухгалтер з обліку грошових коштів
Бухгалтер матеріального відділу


Рис. 2.1. Структура облікового апарату СПК імені Леніна
Бухгалтерський облік на підприємствах ведеться централізовано за журнально-ордерною формою. Метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. [13]
У додатку Б показано кількість працівників, які входять до складу облікового апарату на підприємствах Роздольненського району. На таких підприємствах як СПК імені Леніна, ВАТ «Племзавод« Славне », СВК« Каркинітський »до складу облікового апарату входить найбільше працівників, а на таких підприємствах, як СФГ« Хлібороб »і КФГ« Котовське »до складу облікового апарату входить тільки головний бухгалтер.
Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до дня ліквідації. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник або уповноважений орган, який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документами. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно затверджує правила документообігу і техніку обробки облікової інформації. [31]
Головний бухгалтер забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.
За кожним працівником бухгалтерії закріплений весь комплекс облікових робіт по одному або декільком балансовими рахунками.
Необхідно відзначити, що організація бухгалтерського обліку в господарствах району має деякі недоліки: відсутність типових форм первинних документів призводить до деяких помилок у веденні бухгалтерського обліку, не дотримується графік документообігу, через що бухгалтера не можуть вчасно закрити рахунки і підбити підсумки. Все це в значній мірі знижує ефективність роботи бухгалтерії господарства.
У господарствах району розроблені такі нормативні документи, що забезпечують ведення бухгалтерського обліку, як: статут господарства, робочий план рахунків, графік документообігу і колективний договір.
При формуванні облікової політики передбачається безперервна діяльність підприємства, послідовність застосування облікової політики, а також тимчасова визначеність фактів господарської діяльності. Облікова політика повинна відповідати всім вимогам повноти, пріоритету змісту над формою, раціональності.
Документальне оформлення облікової політики підприємства здійснюється у вигляді Наказу про облікову політику, якому після його затвердження надається статус юридичного документа.
На жаль, не всі підприємства мають даний документ, і я вважаю, що головний бухгалтер повинен розробити наказ і ознайомити з ним директора господарства, працівників облікового апарату, податкову адміністрацію, інвесторів і аудиторські фірми.
Бухгалтерія господарств користується новим планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, розроблених та затверджених Міністерством фінансів України від 28.10.99 № 1706 відповідно до постанови «Про затвердження програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів». За типовим планом рахунків у господарствах розроблений і затверджений план рахунків відповідно до особливостей діяльності, в якому зазначені додаткові субрахунки.
Документування операцій в господарствах виробляється відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», де викладено основні вимоги до складання бухгалтерських документів. [14]
Після перевірки документи подаються на затвердження директору господарства, а потім підлягають бухгалтерській обробці.
При розробці плану організації документування господарських операцій в господарствах складають перелік операцій, які необхідно документувати, потім визначають, якими документами буде оформлюватися кожен вид операції, кількість примірників кожного документа, їх призначення. Велике значення при цьому відіграє правильно спланований документообіг.
На підставі структурної схеми господарств, посадових інструкцій працівників та інших нормативно-правових актів господарств розроблено план-графік документообігу.
Графік документообігу - це структурна схема, що відображає порядок обробки інформації, що міститься в первинних документах.
Даний документ розробляє головний бухгалтер, затверджується і вводиться в дії наказом директора господарства.
Проведення внутрішньогосподарського контролю в господарствах є частиною ведення бухгалтерського обліку.
За організацію внутрішньогосподарського контролю відповідає головний бухгалтер.
Як було сказано вище, облік здійснюється відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в господарствах самостійно розробляються системи і форми управлінського обліку, звітності та контролю господарських операцій.
Управлінський облік в господарствах організується з метою забезпечення керівників всіх рівнів управління інформацією, яка необхідна для поточного планування, контролю та прийняття оперативних рішень.
Облікові дані відображають у звітах виконання кошторисів, які складається через невеликі проміжки. З цих звітів отримують інформацію про відхилення від кошторисів по різних статтях витрат. [7]
Основними даними для складання внутрішньої звітності є планова, нормативно-довідкова і фактична інформація аналітичного обліку.
Звіти про результати діяльності складаються за кожним видом діяльності господарства.
Терміни складання та надання внутрішньої звітності встановлюється головним бухгалтером господарств, попередньо погодивши їх з керівниками підрозділів господарств, за центрами відповідальності.
Форми регістрів аналітичного обліку, кошторисів та внутрішніх звітів про результати роботи розробляються в господарствах самостійно. Інформація, яка міститься в цих документах, складає комерційну таємницю господарства.
Для ведення аналітичного обліку за центрами відповідальності у господарствах передбачені рахунки аналітичного обліку в робочому плані рахунків.
Організація податкового обліку залежить від державних нормативних актів, особливостей галузі та розміру господарств, кваліфікації кадрів та технічного оснащення господарства. В основному всі підприємства знаходяться на фіксований сільськогосподарський податок, що звільняє їх від сплати ряду інших податків.
Організація податкового обліку в господарствах включає організацію ведення облікових записів і організацію роботи облікового апарату, які тісно пов'язані і залежать один від одного.
У господарствах розроблені форми первинних носіїв інформації, форми облікових регістрів і порядок здійснення в них записів. Встановлено порядок складання звітів, податкових декларацій. [9]

У нижче наведеній схемі можна розглянути ведення документації з бухгалтерського обліку, як автоматизовано, так і вручну.

Електронний первинний документ
Паперовий первинний документ

Проводка

Електронний журнал реєстрації первинних документів
Журнал операцій
Журнал реєстрації первинних документів
Заповнення необхідних реквізитів первинних документів


Рис. 2.2. Порядок ведення документації при автоматизованому і ручному обліках.
Технологія обробки документів у господарствах передбачає наступні етапи:
1. Після проведення перевірки правильності та повноти заповнення документів, відбувається їх групування відповідно до планів обліку та контролю інформації про діяльність господарств, причому часовий проміжок від перевірки до угруповання документів повинен бути мінімальним.
2. Після формування груп документів, надається кореспонденція по згрупованим документами.
Після того як документи оброблені, в них проставляється відмітка про перенесення міститься в них в облікові регістри.
Документи зберігаються 3 роки на підприємствах в бухгалтерії, а потім передаються до районного архіву. Перед тим як передати документи на зберігання їх визначають у папки.
Папки з документами формуються у міру накопичення інформації в них:
- Містять інформацію по окремих ділянках роботи господарства;
- Містять інформацію за певний проміжок часу.
Документи, що зберігаються в архіві господарств, прошиваються в папку в хронологічному порядку.
У кожній папці є довідка, в якій вказується: як згруповані папки по окремих дільницях або операціям, період, до якого відноситься ці документи, перелік документів що знаходяться у папці, дата комплектації папки і підпис.
Листи в папці прошиваються і нумеруються, а на останній сторінці вказується загальна кількість сторінок у папці.
Однією з складовою організації бухгалтерського обліку є інвентаризація. Інвентаризацію проводять для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. На це вказує ст. 10 Закону України про бухгалтерський облік. Проводити інвентаризацію активів і зобов'язань повинні всі підприємства. Крім підрахунку кількості матеріальних цінностей або визначення сум заборгованостей, під час інвентаризації перевіряють і документальне оформлення, підтверджують їх стан і оцінку. Інвентаризацію можна розділити на два типи: раптові та планові інвентаризації.
Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації встановлює керівник підприємства крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно з законодавством (зміна матеріально-відповідальних осіб, передача державного підприємства в оренду, приватизація майна державного підприємства в оренду, приватизація майна державного підприємства, ліквідація підприємства та ін ). Для проведення інвентаризації на підприємстві керівник видає наказ про створення інвентаризаційної комісії.
Сільськогосподарським підприємствам рекомендується проводити інвентаризацію один раз на рік перед складанням річних звітів, але не раніше 1 жовтня звітного року.
Крім інвентаризації важливим етапом підготовки до складання річного звіту є закриття в кінці року бухгалтерських рахунків.
Закриття рахунків проводиться в кінці року з формуванням всіх видів проводок і довідок вручну.
Методичними рекомендаціями з планування обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільгосп підприємств, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132 [25], передбачено ведення обліку власної продукції протягом року вести за плановою оцінкою. А фактична собівартість може бути визначена лише наприкінці року, що передбачає закриття рахунків «Рослинництво», «Тваринництво» наприкінці року. Як правило, протягом року дані накопичують на окремих аналітичних рахунках і розподіляють на рахунки з обліку витрат виробництва тільки в кінці року.
За таким допоміжного виробництва, як транспортні роботи тракторів, витрати включаються до собівартості відповідних видів продукції рослинництва і тваринництва протягом року також за плановою оцінкою, що викликає необхідність закриття в кінці року відповідних загальновиробничих рахунків, рахунків допоміжних виробництв та інших. Проведення даних робіт надає можливість достовірного обчислення таких показників, як собівартість продукції, робіт і послуг, їх рентабельність і деяких інших, які використовуються при оцінці діяльності сільгосп підприємств. [51]
Закриття рахунків - трудомісткий процес, до якого необхідно своєчасно готуватися. Це стосується узагальнення базових величин, які використовуються при калькуляції собівартості продукції і списання різниць між фактичною і плановою собівартістю на окремі рахунки. [44]
Закриття рахунків відбувається до складання заключного балансу.
Для підприємств головне правильно встановити порядок закриття рахунків, тому що при неналежному порядку можливі ситуації: на закриті рахунки вже неможливо буде віднести калькуляційні різниці з тих рахунків, які закриваються пізніше.
Виходячи з цього, рахунки на підприємствах закриваються в такій послідовності: [35]
1. Розподіляють витрати тракторного парку між сільськогосподарськими і транспортними роботами. Обчислюють фактичну собівартість умовного еталонного гектара виконаних робіт тракторами на транспортних роботах і списують виявлені калькуляційні різниці.
2. Розподіляють між об'єктами обліку загальновиробничі витрати згідно з прямими витратами без обліку сировини в промисловості, насіння в рослинництві, кормів у тваринництві.
3. Визначають собівартість виконаних робіт допоміжних виробництв і списують калькуляційну різницю.
4. Списують з витрат основного виробництва суми надзвичайних витрат (за загиблими посівам).
5. Визначають собівартість продукції рослинництва і списують калькуляційні різниці.
6. Визначають собівартість продукції підсобних промислових виробництв з переробки рослинницької продукції і списують калькуляційні різниці.
7. Визначають собівартість продукції тваринництва і списують калькуляційні різниці.
8. Обчислюють собівартість живої маси молодняку ​​тварин і тварин на відгодівлі та списують калькуляційні різниці.
9. Визначають собівартість продукції інших промислових виробництв і списують калькуляційні різниці.
10. Списують на рахунок 79 «Фінансовий результат» витрати операційної (рахунки 90, 92, 93, 94), фінансової (рахунок 95), інвестиційної діяльності (рахунки 96, 97) і надзвичайні витрати (рахунок 99).
11. Списують на рахунок 79 «Фінансовий результат» доходи операційної (рахунки 70, 71), фінансової (рахунок 73), інвестиційної діяльності (рахунки 74) і надзвичайні доходи (рахунок 75).
12. Відображають нараховану суму податку на прибуток у бухгалтерському обліку (якщо підприємство виплачує фіксований сільськогосподарський податок, то цю операцію воно не відображає).
13. Закривають рахунок 79, при цьому сальдо переноситься на рахунок 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)».
Після закриття рахунків підприємства складають звітність.
Відповідно до Закону України від 10.07.99 р. № 996 - XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства зобов'язані складати фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку.
Фінансова звітність включає в себе: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до звітів.
Підприємства Роздольненського району становлять такі види статистичної звітності:
I. Звіт про стан тваринництва форма № 24 затверджена Наказом Держкомстату України від 25.06.2004 р. і є річний. Термін здачі до 10 числа після звітного періоду. Розділи звіту:
- Вироблено продукції тваринництва,
- Вирощено худоби і птиці,
- Рух поголів'я худоби та птиці,
- Чисельність худоби, птиці, кроликів, бджіл на кінець звітного року,
- Чисельність птиці на кінець звітного року,
- Відгодівля худоби,
- Стан звірівництва,
- Наявність кормів на кінець звітного року,
- Ресурси та використання шкурного і шубно - хутряної сировини,
- Баланс кормів.
II. Окрему увагу слід приділити звіту форми № 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства».
Термін здачі в органи статистики за місцем реєстрації підприємства до 20 лютого після звітного року.
Звіт складається з наступних розділів:
o виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції:
а) продукція рослинництва;
б) продукція тваринництва;
в) промислова продукція;
г) реалізація іншої продукції, робіт, послуг;
д) реалізація.
Довідка 1. Дотації та доплати.
- Витрати на основне виробництво (рослинництво, тваринництва)
- Вартість активів і середньооблікова чисельність працівників.
- Землекористування протягом звітного року,
Довідка 2. Витрати, необхідні для розрахунку повної собівартості.
III. Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур ф. 29 с.-г. Термін здачі до 2 грудня після звітного року. Даний вид звіту складається з наступних розділів:
1. сільськогосподарські культури:
1.1 технічні культури;
1.2 картопля та овоче-баштанні культури;
1.3 кормові культури.
2. сади, ягідники та виноградники;
3. вирощування посадкового матеріалу;
4. стан меліоративних сільськогосподарських угідь.
IV. заключний звіт про підсумки посівів під урожай ф. 4 с.-г. Термін здачі на 5-й день після закінчення посівів ярових, але не пізніше 5 червня.
Звіт складається з наступних розділів:
Ø зернові культури;
Ø технічні культури;
Ø картопля та овоче - баштанні культури;
Ø кормові культури.
V. облік тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей (підсумки інвентаризації) ф. 10 хутро.
Термін надання до 30-го січня після звітного періоду. Звіт має наступні розділи:
1) наявність тракторів;
2) наявність зернозбиральних комбайнів;
3) наявність пересувних агрегатів для технічного обслуговування;
4) енергетичні потужності;
5) наявність сільськогосподарських машин;
6) машини для приготування кормів та інших потреб тваринництва;
7) рух основних сільськогосподарських машин.
VI. Звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування грунтів під урожай ф. 9-б с.-г. Термін надання 1 грудня.
Наступним видом статистичної звітності в СВК імені Леніна є звіт про стан сільськогосподарської техніки і надходження палива ф. 6-мех. Звіт складається з наступних розділів:
1) наявність і стан сільськогосподарської техніки;
2) наявність та стан кормоцехів і кормокухонь;
3) надходження та наявність палива.

3. СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ БУХАЛТЕРСКОЙ ЗВІТНОСТІ
3.1 Первинний облік, система «Зведений облік і звітність» на прикладі господарств Роздольненського району АРК
Звітність в рамках підприємства розкриває різні сторони його функціонування і грунтується на взаємопов'язаних і взаємодіючих видах господарського обліку.
Як відомо, складання бухгалтерської звітності є заключним етапом у системі бухгалтерського обліку будь-якого підприємства. Всі форми бухгалтерської звітності тісно пов'язані між собою і представляють єдине ціле, тобто систему фінансових показників, що характеризують умови та результати роботи підприємства за звітний період. Облік фінансових операцій за своїм змістом тісно пов'язаний з іншими ділянками обліку.
Організація зведеного обліку і звітності забезпечує:
1. збереження грошових коштів і контроль їх використання;
2. своєчасну перевірку розрахунків з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками, попередження прострочення дебіторської та кредиторської заборгованості;
3. своєчасне і якісне проведення інвентаризації грошових коштів і розрахунків;
4. контроль своєчасного погашення позик і кредитів банку;
5. контроль руху статутного фонду в частині основних і оборотних коштів підприємства;
6. виявлення фінансових результатів діяльності підприємства і контроль розподілу прибутку;
7. систематизацію і узагальнення даних про виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства в аналітичних і синтетичних розрізах. [17]
Система «Зведений облік і звітність» включає в себе наступний комплекс завдань:
1. зведений аналітичний облік виробничої, господарської та фінансової діяльності підприємства;
2. зведений синтетичний облік виробничої, господарської та фінансової діяльності підприємства;
3. складання бухгалтерської звітності. [1]
Розглянемо на прикладі таблиці, що входить до складу кожної з перерахованих вище завдань.
Таблиця 3.1 .- Завдання системи «Зведений облік і звітність»
Найменування завдання
Основні функціональні призначення завдання
Користувач
Зведений аналітичний облік виробничої, господарської та фінансової діяльності підприємства
Систематизація та узагальнення даних господарських операцій, наявність та рух грошових коштів та їх джерел у вартісному вираженні. Відображення господарських операцій на рахунках аналітичного обліку по відповідним синтетичним рахунках, розкриття показників бухгалтерської звітності
Бухгалтерія, фінансовий відділ, плановий відділ
Зведений синтетичний облік виробничої, господарської та фінансової діяльності підприємства
Узагальнення та відображення даних господарських операцій за синтетичними рахунками з метою контролю та аналізу з відповідних видів коштів та джерел, розкриття показників бухгалтерської звітності
Бухгалтерія
Складання бухгалтерської звітності
Формування показників, що відбивають, виробничо-господарську леятельность підприємства в угрупованнях, передбачених періодичної та річної звітністю для аналізу та планування
Керівництво, бухгалтерія, плановий відділ
Основні документи системи «Зведений облік і звітність» можна підрозділити на наступні групи:
· Відомості аналітичного обліку по відповідним синтетичним рахункам, по підрозділах і підприємству в цілому;
· Оборотні відомості за субрахунками в межах кожного синтетичного рахунку;
· Оборотні відомості за синтетичними рахунками, які замінять Головну книгу.
Відомості аналітичного обліку розрізняються між собою по складанню граф і одержуваних підсумків. Періодичність їх отримання регламентується потребою підприємства у відповідній інформації. Ці відомості призначені для узагальнення руху грошових коштів підприємства в касі, на розрахунковому рахунку, для розкриття в аналітичному розрізі інших господарських операцій. [35]
Важливим документом є оборотна відомість за синтетичними рахунками і субрахунками. Відомість «Головна книга» узагальнює всі господарські операції підприємства за синтетичними рахунками.
Кожен факт господарської операції повинен бути зафіксований в первинному бухгалтерському документі, оскільки саме первинні облікові документи, з одного боку, є підтвердженням самого факту здійснення господарської операції, а з іншого - на підставі первинних облікових документів формуються бухгалтерська звітність та дані про фінансовий стан підприємства, здійснюється планування і прогнозування його діяльності.
На підприємствах Роздольненського району побудована система документування господарських операцій. Отже, вже в процесі оформлення первинних документів і тим більше при складанні синтетичних облікових регістрів проводиться аналіз ефективності використання ресурсів на підприємства. Також при організації системи документування господарських операцій на підприємствах Роздольненського району передбачена система взаємного контролю працівників бухгалтерії. Обов'язки розподілені так, щоб бухгалтери змушені були звіряти дані, сформовані ними в облікових регістрах, з даними первинних облікових документів та даними облікових регістрів, що формуються іншими бухгалтерами. Організовує цю роботу безпосередньо головний бухгалтер, або бухгалтер, відповідальний за складання та надання бухгалтерської звітності зовнішнім користувачам.
При організації системи документування господарських операцій та документообігу підприємства Роздольненського району прагнуть до того, щоб кожна операція оформлялася тільки одним документом.
Залежно від величини підприємства та специфіки його діяльності воно вибирає зручну для себе форму ведення бухгалтерського обліку, яка представляє собою будова облікових регістрів та їх взаємозв'язок, а також послідовність і способи облікової реєстрації. Раціонально організована форма бухгалтерського обліку на підприємствах забезпечує:
1. отримання необхідної інформації про господарські процеси;
2. угруповання і реєстрацію зданих первинних документів;
3. підвищення продуктивності праці облікових працівників у процесі підготовки первинних даних, їх обробки і запису в облікові регістри;
4. зменшення кількості помилок при реєстрації та узагальненні облікових даних;
5. зберігання інформаційного фонду, що сприяє прийняттю управлінських рішень. [21]
У Роздольненському районі в основному всі підприємства ведуть облік за журнально-ордерною формою обліку.
Журнально-ордерна форма є більш досконалої (шестидесятих г), тому що в ній більш детально відображається рух майна підприємства, що дозволяє провести аналіз діяльності підприємства, виявити недоліки і резерви щодо її поліпшення.
Сутність журнально-ордерної форми полягає в наступному: всі господарські операції в момент їх вчинення відображаються в первинних документах. При наявності значної кількості однорідних господарських операцій на підставі первинних документів складаються накопичувальні відомості.
На підставі первинних документів ведуться картки аналітичного обліку (відомості аналітичного обліку). На підставі накопичувальних відомостей або первинних документів складаються журнали-ордери, де ведеться синтетичний облік. [2]
На підставі відомостей аналітичного обліку або карток складається оборотна відомість по аналітичному обліку. На підставі журналів-ордерів - складається головна книга. Потім на підставі головної книги - баланс і звітність.
Спільним є те, що всі операції відображаються в первинних документах і на їх підставі ведеться головна книга.
Недоліки журнально-ордерній формі - ручна запис всіх операцій в облікових регістрах, трудомісткість, а також її аналітика і можливість проводити аналіз діяльності фірми.
Форма бухгалтерського обліку визначає організацію документообігу в бухгалтерії підприємств досліджуваних району.
У СПК «Роздольненський» облік в центральній бухгалтерії частково автоматизований, що значно полегшує роботу бухгалтерів.
У бухгалтерії використовується програма «1-С Підприємство». Програма відрегульована і налагоджена з урахуванням спеціалізації господарства. Це універсальна програма, призначена для ведення як аналітичного, так і синтетичного обліку. Вся первинна документація заноситься вручну, що так само передбачено програмою.

SHAPE \ * MERGEFORMAT
Первинні документи
Журнали-ордери
Допоміжні відомості
Головна книга
Оборотні відомості за аналітичними рахунками
Бухгалтерський баланс і звітність

Рис.3.1. Схема проходження облікової інформації при журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку на підприємствах Роздольненського району
Програма так само містить довідкову інформацію (план рахунків, списки працівників, списки видів об'єктів аналітичного обліку та ін.) Працюючи в програмі, бухгалтер не може допустити помилки, оскільки при проведенні документа з'являється вікно з зазначенням допущених неточностей.
Всі регістри формуються автоматично, що виключає появу арифметичних помилок. Програмою так само передбачено ручне формування деяких видів звітів, оскільки в ній не можуть бути запрограмовані абсолютно всі необхідні документи. Це здійснюється через команду: Документи - Операція. При цьому відповідальність за правильність складання документа несе бухгалтер.
Усі проведені операції в програмі зберігаються в Журналі операцій незалежно від того, проведена вона чи ні. Програма може утримувати відомості за будь-який період часу.
Для ведення аналітичного обліку програма дозволяє вводити необмежену кількість показників об'єктів аналітичного обліку: за видами продукції, запасами, підприємствам, співробітникам і т. п. Всі документи по аналітичному обліку формуються в грошовому, а якщо потрібно, то і в натуральному вираженні.
Єдиним недоліком є ​​те, що в разі відключення живлення під час роботи в програмі дані не зберігаються, але на цей випадок передбачені спеціальні додаткові блоки живлення (акумулятори), які дозволяють завершити роботу і зберегти всі дані.
КФ «Котовське» і КФ «Хлібороб» Роздольненського району використовують спрощену форму ведення бухгалтерського обліку. При використанні спрощеної форми ведення бухгалтерського обліку використовують книги обліку господарських операцій, в яких відображають залишки на бухгалтерських рахунках і реєструють всі операції, здійснені на підприємстві, в хронологічній послідовності. Для цього потрібні чотири книги: книга грошових операцій, книга продажів, книга придбання, книга нарахування заробітної плати. Серед них книга грошових операцій є єдиною, де знаходять відображення всі платежі і доходи підприємства. Крім того, корисно окреме ведення книги касової готівки і книги запасів.
Як було зазначено вище, первинні облікові документи оформляються і передаються в бухгалтерію для відображення в обліку відповідно до затвердженого на підприємстві графіком документообігу. У СПК «Роздольненський» складання графіка документообігу автоматизовано. Він складається у вигляді схеми чи таблиці, в якій вказується відповідальні за оформлення, виконання, обробку та перевірку кожного документа, а також встановлюється термін виконання по ньому і порядок передачі в архів. Необхідно зазначити, що відсутність графіка документообігу не тягне за собою адміністративної або фінансової відповідальності, але ускладнює роботу керівництва і бухгалтерії. Наявність же правильно складеного графіка документообігу та його дотримання дозволяє раціонально розподілити посадові обов'язки між працівниками, вести точний облік і своєчасно складати звітність.
Графік документообігу відображає взаємозв'язки між структурними підрозділами з приводу створення та термінів надання документів.
Для нашої країни в умовах ринкової економіки малі підприємства стають одним з найважливіших елементів ринкової структури. В даний час питома вага зайнятих на малих підприємствах українців складає 32% всіх зайнятих. Останнім часом малі підприємства стають стабільною базою надходження доходів до місцевих бюджетів. У столиці такі надходження складають до 40%. Тому грамотна організація бухгалтерського обліку на малому підприємстві набуває особливого значення. [12]
Спрощена форма бухгалтерського обліку КФ «Хлібороб» і КФ «Котовське" ведеться за формою бухгалтерського обліку з використанням регістрів бухгалтерського обліку майна малого підприємства. У додатку А відображена схема спрощеної форми бухгалтерського обліку.
КФ «Хлібороб» і КФ «Котовське» Роздольненського району ведуть бухгалтерської облік всіх операцій шляхом їх реєстрації тільки в книзі (журналі) обліку фактів господарської діяльності за формою К-1, що відповідає спрощеній формі бухгалтерського обліку. Ведення книги за вказаною формою не виключає ведення в установленому порядку касової книги, журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, особових рахунків працівників, податкових карток працівників.

Таблиця 3.2 - Форма ведення обліку на сільськогосподарських підприємствах Роздольненського району АРК
Підприємства
Журнально-ордерна форма
Меморіально-ордерна форма
Упрщения форма
Автоматизовані
рованная форма
СПК імені Леніна
+
-
-
-
СПК «Андріївський»
+
-
-
-
ВАТ «Племзавод« Славне »
+
-
-
-
СПК імені Шевченка
+
-
-
-
СПК «Каркинітський»
+
-
-
-
СПК «Роздольненський»
+
-
-
+
СФГ «Хлібороб»
-
-
+
-
КФГ «Котовське»
-
-
+
-
Узагальнення місячних підсумків фінансово-господарської діяльності КФ «Хлібороб» і КФ «Котовське» Роздольненського району виробляється у відомості (шахової) за формою № В-9, на підставі якої складається оборотна відомість. У свою чергу, оборотна відомість є підставою для складання бухгалтерського балансу малого підприємства.
Регістри бухгалтерського обліку КФ «Котовське» і КФ «Хлібороб» Роздольненського району при спрощеній системі обліку включають в себе:
Ø відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань - форма № В-1;
Ø відомість обліку виробничих запасів і товарів, а також ПДВ, сплаченого за цінностями - форма № В-2;
Ø відомість обліку витрат на виробництво - форма № В-3;
Ø відомість обліку грошових коштів і фондів - форма № В-4;
Ø відомість обліку розрахунків та інших операцій - форма № В-5;
Ø відомість обліку продажів - форма № В-6 (оплата);
Ø відомість обліку розрахунків та інших операцій - форма № В-6 (відвантаження);
Ø відомість обліку розрахунків з постачальниками - форма № В-7;
Ø відомість обліку оплати праці - форма № В-8;
Ø відомість (шахова) - форма № В-9. [45]
Кожна відомість, як правило, застосовується для обліку операцій по одному з використовуваних бухгалтерських рахунків.
Мале підприємство саме вибирає форму бухгалтерського обліку виходячи з потреб свого виробництва і управління, їх складності та чисельності працюючих.
3.2 Організація надання бухгалтерської звітності в господарствах Роздольненського району АРК
Для розкриття питання, що стосується організації надання бухгалтерської звітності підприємствами Роздольненського району, досить розглянути особливості надання статистичної та фінансової звітності.
У господарствах Роздольненського району використовуються наступні види статистичної звітності:
1. Звіт про стан тваринництва форма № 24;
2. «Основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства» форма № 50 с.-г.;
3. Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур ф. 29 с.-г..;
4. Заключний звіт про підсумки посівів під урожай ф. 4 с.-г.;
5. Облік тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей (підсумки інвентаризації) ф. 10 хутро.;
6. Звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування грунтів під урожай ф. 9-б с.-г.
Що стосується фінансової звітності, як зазначалося трохи вище, до складу неї входить: Баланс (форма № 1), Звіт про фінансові результати (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3), Звіт про власний капітал (форма № 4), Примітки до фінансової звітності (форма № 5).
Необхідно відзначити, що для суб'єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності національними положеннями встановлена ​​скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м).
Фінансова звітність підприємствами Роздольненського району надається відповідно до законодавства - органам державної статистики. Зокрема, в Центральне статистичне управління Роздольненського району. Також фінансова звітність надається трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а по використанню асигнувань, отриманих з місцевих бюджетів, - відповідно фінансовим відділам райдержадміністрацій, міськвиконкомам та фінансовим управлінням обласних, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.
Статистичні звіти господарства Роздольненського району надають до органів державної статистики, зокрема в Центральне статистичне управління Роздольненського району. Також адресатами статистичних звітів виступають органи, які здійснюють державне регулювання у відповідному виді економічної діяльності, зокрема, Фонд державного майна, Міністерство юстиції, Міністерство охорони здоров'я. Інформація про місце і термін подання статистичної звітності завжди вказана на бланку звіту.
Датою подання статистичної звітності вважається день фактичної передачі її за призначенням, а в разі поштового відправлення за призначенням для вручення адресату - дата її отримання.
Річна фінансова і статистична звітність надається підприємствами Роздольненського району, в зазначені органи не пізніше 20 лютого наступного за звітним року, а квартальна - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою - дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.
Розглянемо на прикладі фінансової звітності графік здачі її господарствами Роздольненського району (див. таблицю).
Таблиця 3.3.-Графік подання фінансової звітності в Центральне Статистичне Управління підприємствами Роздольненського району АРК за 2006р.
Підприємства
Фактичне надання
Планове надання
СПК імені Леніна
17 лютого 2007р.
17 лютого 2007р.
СПК «Андріївський»
28 січня 2007р.
16 лютого 2007р.
ВАТ «Племзавод« Славне »
19 лютого 2007.г
20 лютого 2007р.
СПК імені Шевченка
15 лютого 2007р.
19 лютого 2007р.
СПК «Каркинітський»
17 лютого 2007р.
18 лютого 2007р.
СПК «Роздольненський»
30 січня 2007р.
16 лютого 2007р.
СФГ «Хлібороб»
29 січня 2007р.
20 лютого 2007р.
КФГ «Котовське»
19 лютого 2007.г
20 лютого 2007р.
Проаналізувавши дані таблиці, можна відзначити, що всі досліджувані підприємства Роздольненського району під час здали фінансову звітність. Так, термін здачі фінансової звітності, встановлений для СПК імені Леніна, 17 лютого після звітного року. Кооператив в термін здав фінансову звітність.
Необхідно відзначити, що після обробки річної звітності, зданої підприємствами Роздольненського району в Центральне статистичне управління району, 1 березня воно подає звітність в державне управління статистики м. Сімферополь. Після обробки звітності по Криму державне управління статистики відсилає річну звітність у м. Київ.

4. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ бухгалтерської звітності
4.1 Автоматизація облікової інформації в малих підприємствах
Електронні таблиці зручно використовувати для обчислювальної обробки економічної інформації, представленої в табличній формі.
Основними достоїнствами електронних таблиць є:
1. можливість внесення формул розрахунків у результуючі графи і рядки таблиці, причому розрахунок по внесеній формулою може проводитися багаторазово і автоматично. Сама формула після її одноразового внесення запам'ятовується в зазначеному місці таблиці, а замість неї на екран в тому ж місці таблиці видається розраховане числове значення. При зміні вихідних даних, посилання на які зроблені у формулах електронного документа, відбувається автоматичний перерахунок результатів;
2. можливість створювати зв'язні електронні таблиці і зв'язкові файли електронних таблиць за рахунок зовнішніх посилань, які встановлює бухгалтер. Це дозволяє автоматично передавати інформацію з однієї таблиці в іншу.
Дані бухгалтерського обліку відомостей В-1, В-8 узагальнюються у відомості (шахової) за формою № В-9. потім формується оборотно-сальдова відомість і проводиться її перевірка. Після закінчення кварталу складається квартальна бухгалтерська (фінансова) звітність. [1]
Розглянемо на прикладі схеми електронні зв'язку між електронними таблицями та файлами в Excel при простій формі обліку.

Файл за місяць 3
Файл за місяць 2
Посилання
Файл за місяць 1
ФФ
Електронна таблиця «Відомість обліку оплати праці на місяць» форма № В-8
Рлрлолр
Рлор
родрло
Електронна таблиця «Відомість обліку оплати праці на місяць» форма № В-8


Посилання SHAPE \ * MERGEFORMAT
Файл за квартал 4
Файл за квартал 3
Файл за квартал 2
Електронна таблиця «Бухгалтерський баланс підприємства за квартал»
Файл за квартал 1
Електронна таблиця «Річний бухгалтерський баланс»
Файл за рік

Рис. 4.1. Схема інформаційного зв'язку між електронними таблицями та файлами в Excel при простій формі обліку
Необхідно відзначити ще одне достоїнство електронних таблиць-це можливість експортувати таблиці або фрагменти таблиць в текстовий редактор Word для підготовки до друку звітів встановленого зразка.
Визначимо основні технологічні етапи в роботі бухгалтера при автоматизації спрощеної форми бухгалтерського обліку на малому підприємстві з використанням Excel:
Етап 1. Початкове проектування електронних таблиць.
1.1.Разработка форм електронних таблиць на комп'ютері. Для кожної форми виділяється окремий електронний лист, порядок розробки наступний:
· Введення заголовної частини документа;
· Формування шапки таблиці, встановлення ширини граф. Введення заголовків граф;
· Введення вихідних даних, наприклад, для відомості № В-8 - табельні номери, П.І.Б. працівників, посади;
· Проектування формул розрахунків в заданих клітинах таблиці, наприклад, разом нараховано, разом утримано, сума до видачі;
· Встановлення форматів граф і окремих клітин таблиці, що поліпшують зовнішній вигляд документа.
1.2.Установленіе електронних посилань між окремими електронними таблицями.
1.3.Запісь зв'язкових електронних таблиць в окремий файл.
1.4.Устангвленіе посилань між зв'язковими файлами.
Етап 2. Збір первинних документів.
Етап 3. Реєстрація та введення даних в електронні таблиці.
Етап 4. Автоматичні розрахунки за встановленими в електронних таблицях формулами.
Етап 5. Запит бухгалтера про видачу на друк форм звітності.
Етап 6. Створення бухгалтером архівних файлів.
Етапи 2-6 повторюються відповідно до періодичністю підготовки бухгалтерської (фінансової) звітності.
4.2 Автоматизація первинної документації
Сучасні інформаційні системи управління підприємством включають в себе підсистему документообігу. Існує достатньо широкий вибір прикладних програм для автоматизації управління документообігом. Розглянемо прикладні програми.
Програма «1С: Електронний документообіг» призначена для автоматизації руху потоків документів, їх обробки і зберігання. Нею передбачені шаблони документів і правила їх заповнення користувачем і маршрути проходження документів. До складу пакету входить дизайнер форм, який є засобом візуального проектування. Схема пошуку системи дозволяє формувати прості і складні запити і зберігати результати пошуку на період роботи.
Система автоматизації документообігу «БОС-референт» (фірма «АйТі») виконана на Абазі Lotus Notes. Система Lotus Notes - це мережева платформа типу клієнт-сервер для розробки і розміщення прикладних програм, що забезпечують спільну роботу людей над спільними проектами, виконання загальних функцій. [10]
Робочий простір Notes являє собою графічну налаштовувану панель з піктограмами баз документів. База документів поєднує в собі властивості бази даних і додатки. Вона містить різноформатні документи, бланки документів, макроси і засоби перегляду вмісту бази та її документів. Документ є базовим поняттям системи Notes. Його структура визначається бланком і може містити текст, таблиці, графіку. Система Lotus Notes є стійкою і безпечної середовищем розробки додатків, за допомогою якої розробники можуть швидко створювати крос-платформні додатки в архітектурі клієнт-сервер. Ці програми спільного користування інформації дозволяють багатьом користувачам обробляти документи, обмінюватися інформацією і здійснювати автоматизацію бізнес - процесів для географічно розосереджених об'єктів.
Модель документообігу залежить від рівня автоматизації функцій управління. У корпоративних інформаційних системах перевага віддається моделі повного документообігу, в якій документ являє собою повноправну інформаційну одиницю. При цьому в рамках системи автоматизації управління чітко встановлюються інформаційні зв'язки підрозділів і простежується рух окремих документів та їх взаємозв'язку. [11]
У бухгалтерських інформаційних системах реалізуються такі моделі документообігу:
· «Проводка → первинний документ»;
· «Первинний документ → проводка»;
· «Первинний документ → господарська операція → проводка».
Модель документообігу «проводка → первинний документ» не розглядає документ як основу для фіксації господарської операції. Первинний документ трактується лише як вихідна форма, яка є доповненням до господарської операції. Інформаційною основою обліку стає проводка.
У моделі документообігу «первинний документ → проводка» первинного документа відводиться важлива роль як основі для відображення господарської операції в обліку.
Основною перевагою моделі «первинний документ → господарська операція → проводка» є відділення дій щодо реєстрації документів у базі даних від їх предобразованія в записі масиву інформації про господарські операції. У ході реалізації цієї моделі бухгалтер заповнює екранну форму первинного документа, документ формується, друкується, реєструється в реєстрі документів і зберігається в електронному архіві. Після здійснення господарської операції бухгалтер знову звертається до документа через реєстр і дає програмі команду сформувати по документу проводки, які реєструються в інформаційному масиві господарських операцій. При цьому дотримується природна послідовність роботи з документами за рахунок поділу моментів формування самого первинного документа і відповідних йому проводок. Дана модель дозволяє в подальшому перейти до моделі повного документообігу всього підприємства.

4.3 Розробка напрямків вдосконалення фінансової звітності впровадженням додаткової таблиці в Примітки до фінансової звітності
Для вдосконалення організації фінансової звітності необхідно впровадити додаткову таблицю в Примітки до фінансової звітності "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». У свою чергу в даній таблиці необхідно розкрити:
· Події, які відбуваються після дати балансу і вказують на умови, які виникли після цієї дати, не вимагаючи коригування статей фінансових звітів;
· Дивіденди за звітний період, оголошені після дати балансу;
· Виправлення помилок у попередніх періодах:
ü зміст і сума помилки;
ü статті фінансової звітності минулих періодів, які були перераховані з метою повторного подання порівняльної інформації;
ü факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення;
· Зміст і сума зміни в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди;
· У разі змін в обліковій політиці:
ü причини і сутність зміни;
ü сума коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного чи року оприлюднення неможливості її достовірного визначення;
ü факт повторного подання порівняльної інформації у фінансових звітах або недоцільність її перерахунку. [29]

4.4 Розробка напрямків удосконалення фінансових результатів, враховуючи особливості міжнародних стандартів
Особливістю розробки напрямків вдосконалення обліку фінансових результатів є самофінансування. Самофінансування - це фінансування інвестицій за допомогою власних ресурсів підприємства. Джерела самофінансування утворюються власними збереженими капіталами підприємства і включають амортизаційні відрахування, резерви, оціночні резерви та нерозподілений прибуток. [3]
Розглянемо на підставі таблиці 4.1. структуру основних показників обліку самофінансування, враховуючи міжнародні стандарти.
Таблиця 4.1. - Структура основних показників обліку самофінансування, враховуючи міжнародні стандарти
Прибутки або збитки від реалізації основних засобів та інших активів
Експлуатаційні фінансові результати
Перевищення отриманих відсотків над сплаченими
Витрати
Бухгалтерський прибуток
Амортизаційні дотації
Дотації за оцінними резервах
Забезпечення типу резервів
Резерви та невикористовувана сума прибутку
Використання прибутку
Податок з прибутку
Dt/Kt84
Dt68
Dt69
Dt0681
069
019
Kt11, 12
019
Kt77
Dt86
77-67 = Δ
1. загальна валова здатність самофінансування
2. поточна валова здатність самофінансування
3. валова здатність самофінансування
4.чістая здатність самофінансування

5. валова маржа самофінансування
6.поддержівающее самофінансування
7.самофінансіруемое розширення
Самофінансування - це, перш за все забезпечення себе показниками автономії. [37]
Розрізняють показники самофінансування, основними з яких є:
1. валове самофінансування (самофінансування брутто);
2. маржа самофінансування (кеш-флоу нетто);
3. самофінансування нетто - дотації амортизаційні та оціночні резерви.

ВИСНОВОК
У магістерській роботі викладені теоретичні та практичні питання, що стосуються організації бухгалтерської звітності підприємств Роздольненського району.
Так як бухгалтерська звітність відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період, забезпечує загальні інформаційні потреби широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття управлінських рішень, в першому розділі було дано повне поняття бухгалтерської звітності, принципи фінансової звітності, а також порядок її надання.
Другий розділ магістерської роботи безпосередньо стосувався вивчення організаційно-економічних показників розвитку підприємств Роздольненського району АРК. З кожним роком розмір підприємств зменшується. Знижується валове виробництво по окремих видах продукції, через недостатню кормової бази, з-за нестачі грошових коштів на розрахунковому рахунку.
Площа земель і вартість активів зменшується через те, що працівники, звільняючись, забирають свої паї як земельні, так і майнові.
Всі підприємства спеціалізуються на виробництві продукції рослинництва: зернових і зернобобових.
Деякі підприємства взагалі не виробляють продукцію тваринництва, хоча мають хорошу кормову базу і могли б займатися хоча б вівчарством.
Далі була охарактеризована організація бухгалтерського обліку на підприємствах. На жаль, не на всіх підприємствах є Наказ про облікову політику, Наказ про проведення інвентаризації. Не скрізь достатньо організовані облік і внутрішньогосподарський контроль. Також використовуються регістри аналітичного і синтетичного обліку, розроблені самостійно.
На працівників облікового апарату покладено багато зобов'язань, тобто один бухгалтер веде облік по декількох рахунках одночасно. Не дотримується графік документообігу, що призводить до несвоєчасного складання регістрів аналітичного та синтетичного обліку, звітності.
У третьому розділі були викладені матеріали, що стосуються системи «Зведений облік і звітність», а також первинного обліку на прикладі господарств Роздольненського району
Так, організація зведеного обліку і звітності забезпечує:
1. збереження грошових коштів і контроль їх використання;
2. своєчасну перевірку розрахунків з постачальниками і підрядчиками, покупцями замовниками, попередження прострочення дебіторської та кредиторської заборгованості;
3. своєчасне і якісне проведення інвентаризації грошових коштів і розрахунків;
4. контроль своєчасного погашення позик і кредитів банку;
5. контроль руху статутного фонду в частині основних і оборотних коштів підприємства;
6. виявлення фінансових результатів діяльності підприємства і контроль розподілу прибутку;
7. систематизацію і узагальнення даних про виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства в аналітичних і синтетичних розрізах.
У Роздольненському районі в основному всі підприємства ведуть облік за журнально-ордерною формою обліку.
Журнально-ордерна форма є більш досконалої (шестидесятих г), тому що в ній більш детально відображається рух майна підприємства, що дозволяє провести аналіз діяльності підприємства, виявити недоліки і резерви щодо її поліпшення.
Після закінчення роботи було запропоновано шляхи вдосконалення організації бухгалтерської звітності:
1. Автоматизація облікової інформації за допомогою електронних таблиць Excel;
2. Програма «1С: Електронний документообіг» призначена для автоматизації руху потоків документів, їх обробки та зберігання з допомогою програми «1С: електронний документообіг». Нею передбачені шаблони документів і правила їх заповнення користувачем і маршрути проходження документів. До складу пакету входить дизайнер форм, який є засобом візуального проектування. Схема пошуку системи дозволяє формувати прості і складні запити і зберігати результати пошуку на період роботи.
3. Система автоматизації документообігу «БОС-референт» (фірма «АйТі»). Дана система виконана на Абазі Lotus Notes. Система Lotus Notes - це мережева платформа типу клієнт-сервер для розробки і розміщення прикладних програм, що забезпечують спільну роботу людей над спільними проектами, виконання загальних функцій.
Необхідно відзначити, що вдосконалюють організацію бухгалтерської звітності наступні моделі документообігу:
· «Проводка → первинний документ»;
· «Первинний документ → проводка»;
· «Первинний документ → господарська операція → проводка».
Основною перевагою моделі «первинний документ → господарська операція → проводка» є відділення дій щодо реєстрації документів у базі даних від їх предобразованія в записі масиву інформації про господарські операції. У ході реалізації цієї моделі бухгалтер заповнює екранну форму первинного документа, документ формується, друкується, реєструється в реєстрі документів і зберігається в електронному архіві.
4. Автоматизація бухгалтерської звітності за допомогою програми «1С: Підприємство», «Парус», оскільки впровадження цих програм підвищить ефективність складання бухгалтерської звітності, заощадить час на її обробку.
5. Впровадження додаткової таблиці в Примітки до фінансової звітності "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».
Що стосується обліку фінансових результатів, його може удосконалювати напрямок самофінансування. Це напрямок при його розробці значно підвищить ефективність діяльності підприємств.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Аврорів В.П. 1С: Бухгалтерія 7.7. Крок за шагом.-М.: Вид-во ТРІУМФ, 2006.-416с.
2. Баришніков Н.П. Організація і методика проведення загального аудіта.-М., 1996.-423с.
3. Белобтецкій І.А. Прибуток підприємства. / / Фінанси. -1993 № 3, с.40 - 47.
4. Білуха М.Т. Аудит: Підручник. - К.: Знання, КОО, 2000. -769с.
5. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. -Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608с.
6. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: під ред. проф. Ф. Ф. Бутинца. - Ж.: ПП «Рута», 2003
7. Бухгалтерський і фінансовий облік на підприємствах України. - К.: А.С.К., 2003
8. Бухгалтерський облік у виробничих і торгових підприємствах. - К.: А.С.К., 2003
9. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / за ред. М. Ф. Огійчука. - К.: 2001
10. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. - 2-е вид., М.Ф. Огійчук. - К.: Вищ. Освіта, 2003.
11. Вонебнікова Н.В., Пяков М. Л. Облік фінансових результатів про оплату. / / Бух. облік, 1998, № 1
12. Економіка сільського господарства. / За ред. В.П. Мертенса. -К.: Урожай, 1995. -288с.
13. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні (з використ. Нац. Стандартів): Навч. посібник для студентів. -5-е вид., Доп. і перераб. - К.: А.С.К., 2001. -848с.
14. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16 липня 1999 р. № 996 - XIV.
15. Закон України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» від 14 липня 1999 р. № 932 - XIV.
16. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства»
17. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності .- Харків: Фактор, 2002.-143с.
18. Контроль І ревізія: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "облік і аудит" / Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. -Вид. 2-е., Доп І перероб. -Житомир.: ЖІТІ, 2000. -512с.
19. Корольов Ю.Б., Коротнєв В.Д., Кочеткова Г.М. Менеджмент в АПК / Під ред. Ю.Б. Королева .- М.: Колос, 2000.-304с.
20. Лугин О.Е. Статистика: Учень. - К., Центр навчальної літератури, 2005.
21. Ляшенко О.Г. Антикризове фінансове управління підприємством .- навчальний посібник для студентів вищих навчальних заведеній.-К.: Центр навчальної літератури, 2005р.-203с.
22. Маєвський В.. Вяткін В.М, Хріптон Дж., Козак А.ю. Прийняття фінансових рішень: завдання, ситуації. / / Питання економіки, 1998, № 12, с.152.
23. Матвієць С. Облік розрахунків з різними дебіторами. / / Агро баланс. -2001р. - № 4. -С.50 -56.
24. Мацібора В.І. Економіка сільського господарства: Підручник для вузів. -К.: Вища школа, 1994. -414с.
25. Методичні рекомендації з планування обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільгосп підприємств, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132
26. Мухін С.А. Прибуток в нових умовах господарювання. - М.: Фінанси і статистика, 1990. -144с.
27. Огійчук М.Ф. та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарськіх підпріємствах: Підручник. / За ред.проф. М.Ф. Огійчука. -К.: Аграрна освіта, 2001. -605с.
28. Петрик О. Аудит дебіторської заборгованості відповідно до національних нормативів аудиту та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. / / Бухгалтерський облік і аудит. -2000. - № 7. -С.10-20.
29. Положення (Стандарт бухгалтерського обліку), затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. за № 397/3690.
30. Плаксієнко В. Я. Бухгалтерсській облік у сільському господарстві Украіни: Підручник / Дніпропетровський державний аграрний універсітет.-Дніпропетровськ, 2005.-490с.
31. Плаксієнко В. Я. Бухгалтерсській облік у сільському господарстві Украіни: Підручник / В.Я. Плаксієнко, Л.М. Пісьмаченко, Є.І. Рябій.-К.: Центр навч.літ., 2005.-490с.
32. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, розроблених та затверджених Міністерством фінансів України від 28.10.99 № 1706 відповідно до постанови «Про затвердження програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів».
33. Попов М.О. Економіка сільського господарства, з основами сільськогосподарського підприємництва. Підручник. - М.: «Тандем», 1999. -352с.
34. Реформування та розвиток підприємств агропромислового комплексу / під. ред. П. Т, Саблука. - К.: IAE, 1999
35. Рижикова Є. Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованості. / / Все про бухгалтерський облік. -2000. - № 18. -С.31.
36. Рязанцева Н.А., Рязанцев Н.Д.1С: Підприємство: торгівля і склад.Секрети работи.-СПб: БХВ.-Петербург, 2005.-368с.
37. Савчук. В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарськіх підпріемств. -К.: Урожай, 1995. -328с.
38. Славюк Р.А. Фінанси підприємства .- Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів .- 3-тє вид., Перераб. і доп.-К.: Центр навч. л-ри, 2004р .- 458с.
39. Сотникова Л.В. Про формування фінансових результатів. / / Бух. облік, 1998, № 1
40. Степаненко Н.В. Статистика: Уч. посібник. - К.: Вища школа, 1991.
41. Схеми бухгалтерських проводок. - Д.: Пороги, 2002
42. Схеми бухгалтерських проводок. - Д., 2004
43. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підпріємствах України: підручник для студ. ек. спец. вищ. навч. закл .- 6-те від.-К. : А.С.К., 2001.-784с.
44. Тютюнник П.С., Маляревський Ю.Д. Фінансова звітність: Учеб. посібник .- Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК»-Торнадо, 2003.-220с.
45. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Уч. посібник .- К.: Вікар, 2003.
46. Облік фінансових результатів. / / Бух. облік, 1998, № 1
47. Федорова Г. В. Інформаційні технології бух.обліку, аналізу та аудіта.-М.: Омега.-Л, 2004.
48. Фінансовий облік: під ред. проф. Ф. Ф. Бутинца. - Ж.: ПП «Рута», 2000
49. Цигічко О.М. Раціоналізація ставки податку на майно підприємства. / / Економіст, 1998, № 12, с. 71.
50. Цигічко О.М. Новий механізм формування ефективності. -М.: Економіка, 1994. -191с.
51. Чечета А.І. Інформація про фінансові результати та її аналіз / / Фінанси, 1989, № 5, с. 32-34.
52. Шеремет А.Д. Комплексний економічний аналіз діяльності підприємств. - М.: Економіка, 1990. -210с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Магістерська робота
431.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Державна статистична отч тності правоохоронних органів та статистична отч тності
Аналіз бухгалтерської отч тності
Аналіз фінансової отч тності
Бухгалтерська звітність підприємства 2
Бухгалтерська звітність підприємства 2
Бухгалтерська перевірка підприємства
Бухгалтерська звітність підприємства 4
Бухгалтерська звітність підприємства
Бухгалтерська звітність підприємства
© Усі права захищені
написати до нас