Банківські депозити

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Банківські депозити: переводимо з рублів в долари
Багато білоруські підприємства розміщують в банку вільні грошові кошти у вклади (депозити). При цьому традиційно процентні ставки за вкладами (депозитами) в білоруських рублях були більш привабливими, ніж в іноземній валюті. Крім того, курс долара США довгий час знижувався по відношенню до білоруського рубля, в той же час курс російського рубля і євро, як правило, був непередбачуваний. В результаті після закінчення терміну дії договору вкладу (депозиту) в іноземній валюті в умовах падіння курсу цієї валюти по відношенню до білоруського рубля підвищувався ризик утворення від'ємної курсової різниці, що, у свою чергу, знижувало загальну прибутковість вкладу (депозиту).
У результаті для зниження рівня валютних ризиків більшість організацій, що розміщують вільні грошові кошти в банках, вибирали в якості валюти вкладу (депозиту) саме білоруський рубль.
Сьогодні ситуація на валютному ринку різко змінилася. Центральними банками Республіки Білорусь та Російської Федерації втілені в життя рішення про девальвацію національних валют (нагадаємо, що під девальвацією розуміється зниження курсу національної валюти країни по відношенню до основних твердих валют). Так, тільки протягом листопада - грудня 2008 р. курс долара США виріс по відношенню до білоруського рубля майже на 4% (!). На цьому тлі привабливість інвестицій в доларах США постійно зростає, оскільки до процентної прибутковості внеску (депозиту) у цій валюті буде додаватися ще й позитивна курсова різниця. Відповідно, сума рублевого еквівалента вкладу (депозиту) у доларах США буде більше, ніж на момент розміщення вкладу.
Сьогодні більш затребувані вклади (депозити) у доларах США. Але що робити тим організаціям, які вже мають вклади (депозити) у білоруських рублях: термін закінчення договорів по них настане ще не скоро, а їх керівництвом прийнято рішення перевести вклад (депозит) з білоруських рублів в долари США? Чи можлива така операція в принципі? Якщо так, то як її правильно зробити?
Міняємо валюту зобов'язань
Згідно з п. 13 Правил проведення валютних операцій, затверджених постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 30.04.2004 № 72 (далі - Правила), якщо інше не визначено актами валютного законодавства Білорусі, то при вчиненні банківських операцій між банком і резидентом:
· Допускається зміна грошових зобов'язань резидента, виражених в білоруських рублях, на грошові зобов'язання, виражені в іноземній валюті;
· Заборонено зміна грошових зобов'язань банку, виражених в білоруських рублях, на грошові зобов'язання, виражені в іноземній валюті.
Відповідно до ст. 14 Банківського кодексу Республіки Білорусь (далі - БК) до банківських операцій належать:
· Залучення грошових коштів фізичних і (або) юридичних осіб у вклади (депозити);
· Розміщення залучених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності і терміновості;
· Відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і (або) юридичних осіб;
· Відкриття та ведення рахунків у дорогоцінних металах;
· Здійснення розрахункового та (або) касового обслуговування фізичних та (або) юридичних осіб, в тому числі банковкорреспондентов;
· Валютообмінні операції;
· Купівля-продаж дорогоцінних металів і (або) дорогоцінного каміння у випадках, передбачених законодавством;
· Залучення і розміщення дорогоцінних металів і (або) дорогоцінного каміння у вклади (депозити);
· Видача банківських гарантій;
· Довірче управління грошовими коштами за договором довірчого управління грошовими коштами;
· Інкасація готівкових коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей;
· Випуск в обіг банківських пластикових карток;
· Видача цінних паперів, що підтверджують залучення грошових коштів у внески (депозити), і розміщення їх на рахунки;
· Фінансування під відступлення грошової вимоги (факторинг);
· Надання фізичним і (або) юридичним особам спеціальних приміщень чи що у них сейфів для банківського зберігання документів і цінностей (грошових коштів, цінних паперів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та ін);
· Перевезення готівкових коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей між банками і небанківськими кредітнофінансовимі організаціями, їх відокремленими та структурними підрозділами, а також доставка таких цінностей клієнтам банків і небанківських кредітнофінансових організацій.
Статтею 181 БК встановлено, що за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (вкладополучатель) приймає від іншої сторони (вкладника) грошові кошти - внесок (депозит) і зобов'язується повернути вкладникові грошові кошти, проводити безготівкові розрахунки за дорученням вкладника відповідно до договору, а також виплатити нараховані по внеску (депозиту) відсотки на умовах та в порядку, визначених цим договором.
Таким чином, оскільки вклад (депозит) є банківською операцією, законодавство не допускає можливості змінити грошове зобов'язання банку (вкладополучатель) перед резидентом з повернення розміщених грошових коштів, виражене у білоруських рублях, на грошове зобов'язання, виражене в іноземній валюті.
Висновок вкладчікомрезідентом письмової угоди з банком про зміну валюти, яку останній повинен повернути за договором вкладу (депозиту), буде неправомірним, оскільки «іншого актами валютного законодавства Республіки Білорусь» (див. п. 13 Правил) не визначено.
ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
Замінити вклад (депозит) у білоруських рублях на вклад (депозит) у доларах США можна, розірвавши один договір вкладу (депозиту) і уклавши новий.
Виходячи зі ст. 186 БК ​​банк (вкладополучатель) зобов'язаний повернути внесок (депозит) відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту). Зазначимо, що БК не зобов'язує банки (вкладополучатель) передбачати в договорі вкладу (депозиту) можливість достроково розірвати вклад (депозит). Виняток становлять договори вкладу (депозиту), які укладаються з фізичними особами (крім вкладника - індивідуального підприємця).
Таким чином, вкладник (юридична особа або індивідуальний підприємець) має право вимагати дострокового повернення вкладу (депозиту), тільки якщо це передбачено умовами договору вкладу (депозиту).
При достроковому розірванні договору слід звернути увагу на умови, які застосовуються при цьому. Як правило, при такому розірванні договору вкладу (депозиту) проводиться перерахунок нарахованих раніше відсотків під більш низьку відсоткову ставку, що обов'язково слід врахувати, розраховуючи дохідність нового вкладу (депозиту).
Відкриваємо вкладний (депозитний) рахунок
Для розміщення грошових коштів у внески (депозити) згідно з Інструкцією про порядок відкриття та закриття банками та небанківськими кредітнофінансовимі організаціями банківських рахунків, затвердженої постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 20.06.2007 № 127 (далі - Інструкція № 127), юридичні особи відкривають рахунок для розміщення вкладів (депозитів).
Відповідно до довідника типів рахунків, що є додатком до Інструкції про порядок обліку платників податків, зборів (зборів) (інших зобов'язаних осіб) в податкових органах Республіки Білорусь, затвердженої постановою Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь від 31.12.2003 № 127, дані рахунки називаються вкладними (депозитними).
Обмежень по кількості відкритих вкладних (депозитних) рахунків у банку законодавством не встановлено. Для відкриття вкладного (депозитного) рахунку в банк подаються такі документи:
заява власника рахунку на відкриття банківського рахунку, підписана особою, яка має повноваження на відкриття вкладного (депозитного) рахунку. Бланк заяви надається банком, оскільки його форма Інструкцією № 127 не встановлена. Заява засвідчується печаткою клієнта;
копія документа про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи (свідоцтво про державну реєстрацію, виписка з рішення місцевого виконавчого і розпорядчого органу, Міністерства юстиції Республіки Білорусь і т.п.), вірність якої свідчила нотаріально або реєструючим органом;
статут і (або) установчий договір юридичної особи, на підставі яких діє юридична особа, або їх копії, вірність які свідчили нотаріально або реєструючим органом;
дублікат повідомлення про присвоєння облікового номера платника для відкриття рахунку. Дублікат дійсний для відкриття рахунку протягом одного місяця з дня видачі. Відкриття декількох рахунків по одному дублікату не допускається;
довідка РУСП «Белгосстрах» про реєстрацію в якості страхувальника по обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань або заява власника рахунку, підписана уповноваженими особами, що містить інформацію про те, що власник рахунку відповідно до законодавства не підлягає реєстрації в якості платника обов'язкових страхових внесків та інших платежів в органах Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь;
картка із зразками підписів і відбитка печатки посадових осіб юридичної особи, що мають право розпоряджатися банківським рахунком, засвідчена нотаріально. Для цього в банку видаються засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи копії документів, що підтверджують повноваження осіб, наділених правом першого і (або) другого підпису документів для проведення розрахунків у безготівковій або готівковій формі, в тому числі:
1) документи, що видаються податковими органами, про внесення відомостей про керівника і бухгалтера (головного бухгалтера) (про заміну керівника та бухгалтера (головного бухгалтера) відповідної юридичної особи до Державного реєстру платників (інших зобов'язаних осіб) Республіки Білорусь;
2) виписки з протоколу органу, уповноваженого статутом організації, про призначення на відповідну посаду;
3) накази про призначення на відповідну посаду;
4) посвідчення керівника;
5) довіреності (за наявності).
Бланки карток надаються банком, оскільки форма картки Інструкцією № 127 не визначена.
Як правило, процедура збирання та оформлення документів, а також саме відкриття вкладного (депозитного) рахунку займають близько 3 робочих днів.
Купуємо іноземну валюту
Далі потрібно купити долари США за білоруські рублі. Порядок вчинення валютнообмінних операцій банками, суб'єктами валютних операцій, банкамінерезідентамі та індивідуальними підприємцями встановлено в Інструкції про порядок вчинення валютнообмінних операцій за участю юридичних осіб і індивідуальних підприємців, затвердженої постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 28.07.2005 № 112 (далі - Інструкція № 112) .
Відповідно до норм Інструкції № 112 купівля іноземної валюти завжди повинна носити цільовий характер. Так, згідно з п. 20.5 Інструкції № 112 суб'єкт валютних операцій - резидент має право купувати іноземну валюту на внутрішньому валютному ринку Республіки Білорусь для здійснення розрахунків по валютній операції з банком.
Підставою для купівлі іноземної валюти з даної валютної операції, що здійснюється в рамках цивільно-угоди, служить документ, що підтверджує її укладення з банком. По валютних операціях, що здійснюються поза рамками цивільно угоди, як підставу для купівлі іноземної валюти подаються документи, що служать підставою для здійснення даної валютної операції.
У свою чергу, згідно зі ст. 4 Закону Республіки Білорусь від 22.07.2003 № 2263 «Про валютне регулювання та валютний контроль» валютними операціями є в тому числі і угоди, які передбачають використання іноземної валюти, цінних паперів в іноземній валюті, платіжних документів в іноземній валюті.
Оскільки внесок (депозит) є угодою з банком, що передбачає використання іноземної валюти, купівля іноземної валюти для її розміщення у вклад (депозит) законодавством передбачена.
У той же час, щоб купити іноземну валюту для її розміщення у вклад (депозит), необхідно мати підстави, тобто укладений з банком договір вкладу (депозиту) в іноземній валюті, і тільки після цього купувати іноземну валюту.
Купівля валюти може здійснюватися з рахунку вкладника в білоруських рублях, відповідного вимогам Інструкції № 112. Так, згідно з п. 28 Інструкції № 112 перерахування білоруських рублів на оплату купується суб'єктом валютних операцій - резидентом іноземної валюти може проводитися з таких рахунків:
· З рахунків головного державного казначейства Міністерства фінансів, головних управлінь Міністерства фінансів по областях та м. Мінську, якщо іноземна валюта купується бюджетними організаціями та (або) організаціями, які є розпорядниками коштів по республіканському та місцевим бюджетам;
· З поточного (розрахункового) рахунку суб'єкта валютних операцій - резидента;
· З рахунків судів;
· З благодійного рахунку суб'єкта валютних операцій - резидента;
· З інших рахунків суб'єкта валютних операцій - резидента, який виступає покупцем іноземної валюти;
· З інших рахунків - за наявності дозволу Національного банку.
Що може вважатися «іншими рахунками суб'єкта валютних операцій - резидента»? Відповідно до Інструкції № 127 банківські рахунки - це поточні (розрахункові) рахунки, включаючи субрахунки і спеціальні рахунки, відкриті згідно із законодавством, благодійні, тимчасові, кореспондентські, картрахунку, рахунки для розміщення вкладів (депозитів). При цьому відкривають банківські рахунки суб'єкти господарювання є власниками таких рахунків.
Іншими словами, оскільки вкладний (депозитний) рахунок є «іншим рахунком" вкладника, перерахування білоруських рублів на оплату купується суб'єктом валютних операцій - резидентом іноземної валюти допускається з нього, а в ситуації, що розглядається - також і з поточного (розрахункового) рахунку суб'єкта валютних операцій - резидента.
Купити іноземну валюту можна двома способами: подавши в банк заявку на купівлю іноземної валюти або представивши в банк платіжне доручення на купівлю іноземної валюти.
У свою чергу, не слід забувати, що подача заявки на покупку валюти передбачає обов'язкову наявність в організації спеціального валютного рахунку для зберігання купленої іноземної валюти, відкритого в банку. При здійсненні перекладу з купівлею іноземної валюти ніякого, крім поточного (розрахункового) в білоруських рублях, рахунки організація може й не мати.
Можна, але тільки обережно
Вкладникам, що роблять подібні заходи з переведення вкладів (депозитів) з білоруських рублів в долари США, рекомендуємо виважено підійти до цього питання. Адже поручитися за те, що долар США продовжить своє зростання, як і за те, що взагалі буде відбуватися зі світовою і національною економікою, сьогодні не може ніхто. Оскільки банківська система переживає кризу ліквідності, банки будуть пропонувати досить привабливі для вкладників умови за вкладами (депозитами): як високі процентні ставки, так і привабливі умови дострокового розірвання договору вкладу (депозиту). Вкладнику залишається лише вибрати сподобався банк і депозитний «продукт» і на постійній основі здійснювати моніторинг світового та національного фінансового ринку з метою оперативного прийняття правильних рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Ашмаріна Є.М. Деякі аспекти розширення предмету фінансового права в Російській Федерації. - М., 2004.
2. Агарков М.М. Предмет і система радянського цивільного права / / Радянська держава і право. - 1940. - № 8-9.
3. Алексєєв С.С. Загальні теоретичні проблеми системи радянського права. - М, 1961.
4. Байтін М.І., Петров Д.Є. Метод регулювання в системі права: види і структури / / Журнал російського права - 2006. - № 2.
5. Байтін М.І., Петров Д.Є. Система права: до продовження дискусії / / Держава і право. - 2003. - № 1.
6. Бєльський К.С. До питання про предмет адміністративного права / / Держава і право. - 1997. - № 11.
7. Вінницький Д.В. Російське податкове право: проблеми теорії та практики. - СПб., 2003.
8. Горбунова О.М. Поняття предмета і методу фінансового права і його місце в системі російського права / / Фінансове право: Підручник / Відп. ред. О.Н. Горбунова. - 3-е вид. - М., 2005.
9. Головін А.Ю., Логвінова І. В. Поняття фінансового права, його особливості і зв'язки з іншими галузями права / / Фінансове право: Учеб. посібник / За ред. О.Ю. Головіна, Е.А. Федоровою. - М., 2005.
10. Горбунова О.М., Грачова Є.Ю. Система фінансового права / / Фінансове право: Підручник / Відп. ред. Є.Ю. Грачової, Г.П. Толстопятенко. - М. - 2006.
11. Карасьова М.В. Фінансове право Росії: нові проблеми і нові підходи / / Держава і право. - 2003. - № 12.
12. Конституція Республіки Білорусь. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996р. Мінськ «Білорусь» 1997.
13. Рукавишникова І.В. Фінансово-правове регулювання ринку цінних паперів / / Фінансове право. - 2005. - № 7.
14. Л.А. Ханкевіч «Фінансове право Республіки Білорусь». Навчальний посібник / Мн. Видавництво «Амалфея» 2002р.
15. Фінансове право. Підручник / За ред. проф. О.Н. Горбунової Видавництво «МАУП» М., 2003.
16. Фінансове право. Серія «Підручники, навчальні посібники» / За ред. проф. В.М. Мандріна Ростов-на-Дону Видавництво «Фенікс», 2002.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Реферат
35.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Банківські депозити у Великобританії
Як банки залучають депозити та вклади
Депозити фізичних осіб як основа банківських ресурсів
Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів
Облік і контроль залучених грошових коштів в депозити та вклади банку на прикладі Філії ВАТ Банк
Банківські послуги
Банківські операції
Банківські ризики
Банківські картки
© Усі права захищені
написати до нас