Банківський нагляд Міжнародний досвід 3

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Банківський нагляд. Міжнародний досвід

Введення

Нагляд - форма діяльності різних державних органів щодо забезпечення законності. Банківський нагляд - це нагляд у банківській сфері. Організація банківського нагляду грунтується на національній законодавчій базі і рекомендаціях міжнародних банківських комітетів. Система банківського нагляду зазвичай включає:

 • типи банківських установ, що підлягають нагляду;

 • процедуру видачі ліцензій на здійснення банківських операцій;

 • стандарти бухгалтерського обліку, банківської та статистичної звітності;

 • порядок анулювання ліцензій на банківську діяльність або обмеження банківських операцій;

 • обов'язковість аудиторських перевірок;

 • порядок призначення тимчасової адміністрації по управлінню банком;

 • оголошення банків неплатоспроможними.

Організаційна структура банківського нагляду характеризується значною різноманітністю. У таких країнах, як Великобританія, Італія, Нідерланди нагляд за діяльністю комерційних банків здійснюють національні центральні банки. У Канаді і Швейцарії органи нагляду відділені від центральних банків. У Німеччині, США та Японії існує змішана система, при якій центральні банки поділяють обов'язки по нагляду з державними органами. У вітчизняній практиці нагляд за діяльністю комерційних банків і кредитних установ виконує Центральний банк Російської Федерації, який має три підрозділи, що виконують функції нагляду:

 • Контрольно-ревізійне управління, яке здійснює ревізії головних територіальних управлінь Центрального банку;

 • Департамент банківського нагляду;

 • Управління інспектування комерційних банків.

Свої повноваження органи нагляду можуть виконувати:

в процесі видачі ліцензій на банківську діяльність;

прийняття рішення про обмеження кола виконуваних операцій;

здійснення контролю за чинним банком.

Можна виділити кілька видів контролю за діяльністю комерційних банків: державний, відомчий і незалежний контроль. Державний контроль за діяльністю комерційних банків виражається діючою системою банківського законодавства. Всі банки функціонують в рамках прийнятих законодавчими органами законів, що регламентують діяльність Центрального банку, комерційних банків і кредитних установ. Відомчий контроль включає нагляд за діяльністю комерційних банків з боку Центрального банку країни. Завдання, цілі і межі відомчого контролю визначені відповідними законодавчими актами. Незалежний контроль - це контроль, здійснюваний незалежним позавідомчим організаціями, тобто аудиторськими фірмами.

Метою даної дипломної роботи є виявлення проблем та перспектив розвитку банківського нагляду в Росії та аналіз досвіду інших країн у цій області.

1. Банківська система як об'єкт банківського нагляду

1.1. Центральні і комерційні банки (як об'єкт банківського нагляду)

У сучасних банківських системах розвинених країн існує два основних типи банків - комерційні та центральні. До групи комерційних банків у різних розвинених країнах відноситься цілий ряд інститутів з різною структурою і різним ставленням власності. Не однаково трактується в різних країнах і саме поняття "комерційні банки". Головним їх відмінністю від центральних є права емісії банкнот. Серед комерційних банків розрізняють два типи - універсальні та спеціальні банки. Універсальні банки здійснюють всі або майже всі види банківських операцій: надання як короткострокових, так і довгострокових кредитів, операції з цінними паперами, прийом вкладів всіх видів, надання різноманітних послуг тощо

Спеціальний банк, навпаки, спеціалізується на одному чи небагатьох видах банківських операцій. В окремих країнах банківське законодавство перешкоджає або просто забороняє банкам здійснювати широке коло операцій. Проте, прибутки банків від окремих спеціальних операцій можуть бути настільки великі, що діяльність в інших сферах стає необов'язковою.

Переважання одного типу банків в кредитній системі тієї чи іншої країни слід розуміти як тенденцію. В окремих країнах, де панують, наприклад, універсальні банки, існують численні спеціальні банки. І, навпаки, у країнах з домінуванням спеціальних банків, особливо в останні роки, все більше проявляється тенденція до універсалізації. Це відбувається як у результаті лібералізації банківського законодавства в окремих країнах, так і в результаті обходу банками існуючих законів. Прикладом може служити практика створення самостійних спеціальних банків, які практично належать великим банкам і розширюють діапазон банківських операцій останніх. До країн, де переважає принцип спеціалізації банків, відносяться Великобританія, Франція, США, Італія і, з застереженням, Японія. Принцип універсалізації домінує в Швейцарії, Німеччині та Австрії. Однак у багатьох розвинених країнах відображаються статистикою відмінності двох цих типів банків стають усе більш розпливчастими і спірними, тому що навіть в тих країнах, де за статистикою панують спеціальні банки, фактично багато з них вже перетворилися в універсальні. У будь-яких перешкодах, що виставляються державними властями на шляху універсалізації, знаходяться лазівки. У США - це банківські холдинги. Аналогічні приклади існують і в інших країнах.

На ранній стадії розвитку країн банки другого типу називалися емісійними. Між тим функції емісійних банків на сьогодні значно розширилися. У теорії та практиці стало вживатися поняття центральні банки. В умовах державно-монополістичного регулювання економіки центральні банки у всіх розвинених країнах відіграють значну роль, так як ці банки тримають в руках її найважливіші нитки. Якщо до початку XX століття емісійні банки були приватними, то напередодні другої світової війни почався процес їх націоналізації. У 1938 р. державним став банк Канади, в 1939 р. - Німецький Рейхсбанк, в 1942 р. - банк Японії, в 1946 р. - банк Англії і Франції.

У Німеччині центральний банк як державний був створений в 1957 р. Раніше в такій якості виступав Банк німецьких земель. В Австрії центральний банк з 1955 р. є акціонерним товариством, 50% участі в ньому має держава, а решті капітал належить приватним і державним установам. Банк Швейцарії - також акціонерне товариство, головним акціонером якого є влади кантонів, кантональні банки та інші державні інститути, а також понад 5 тис. приватних акціонерів. Членами американського центрального банку є близько 6000 різних банків. В Австрії, Швейцарії та США вплив держави на політику центрального банку регулюється законами.

З того факту, що в багатьох розвинених країнах центральні банки є державними, не випливає, що держава може безмежно впливати на їх політику. Сила цього впливу в різних країнах різна. Положення центральних банків у цілому двояко. З одного боку, у найважливіших галузях економіки та політики вони "працюють" разом з урядом, з іншого - в питаннях тактики та окремих областях економічної політики між ними існують часом великі розбіжності. Ці розбіжності іноді носять принциповий характер. Центральні банки незалежно від того, державні вони чи ні, як правило, юридично самостійні і не підкоряються державі. Політика центральних банків завжди була каменем спотикання для держави, монополій і профспілок. Так, орієнтуються на експорт монополії виступають за зниження курсу валюти їхніх країн. Представники позичкового капіталу зацікавлені в стабільності купівельної сили грошей. Промислові підприємці підтримують політику "дешевих грошей", так як дешеві кредити стимулюють і дозволяють розширювати їхні інвестиції. Профспілки виступають за грошову політику, що забезпечує повну зайнятість. Держава прагне проводити політику, що допомагає усунути дефіцит платіжного балансу. Всі ці та інші суперечності в свою чергу відбиваються на політиці центральних банків. Пріоритет у політиці віддається інтересам тієї чи іншої сторони в залежності від конкретної розстановки сил. Ця суперечливість цілей економічної політики отримала в літературі назву "магічного чотирикутника", кутами якого є економічне зростання, повна зайнятість, стабільність вартості грошей і збалансованість платіжного балансу. Як показують дослідження, в сучасних умовах одночасне досягнення цих цілей неможливо.

1.2. Статус центральних банків

Центральні банки є юридичними особами, які мають особливий статус, відмітна ознака якого - відособленість майна банку від майна держави. Хоча формально це майно знаходиться, як правило, у державній власності, центральний банк наділений правом розпоряджатися їм як власник. Цим центральний банк відрізняється від державного банку, майно якого повністю контролюється державою.

Правовий статус центральних банків розвинених країн закріплений у правових актах: законах про центральні банки та їх статутах, законах про банківську та кредитної діяльності, у валютному законодавстві. Як правило, основним правовим актом, що регулює діяльність центрального банку, є Закон про центральний банк, в якому визначаються його організаційно-правовий статус, функції, процедура призначення вищого керівного складу, взаємини з державою і національної банківської системою. Даний закон встановлює повноваження центрального банку як емісійного інституту країни. Центральний банк поєднує в собі окремі риси комерційного банківської установи і державного відомства, володіючи деякими повноваженнями в сфері регулювання кредитної системи.

Центральний банк зазвичай створюється у формі акціонерного товариства. Як правило, його капітал належить державі (Франція, Великобританія, Німеччина, Нідерланди та Іспанія). Якщо держава володіє лише частиною капіталу (Бельгія, Японія) або акціонерами центрального банку є комерційні банки (наприклад, у США) та інші фінансові установи (Італія), держава, тим не менш, грає провідну роль у формуванні органів управління центрального банку.

Зміст і форма взаємозв'язків центральних банків з органами державної влади істотно розрізняються в різних країнах. Взаємодії такого роду можуть бути умовно представлені у вигляді двох моделей: центральний банк виступає агентом міністерства фінансів і провідником його грошово-кредитної політики; центральний банк є незалежним від уряду в проведенні грошово-кредитної політики без тиску з боку урядових органів.

Проте насправді ці моделі в чистому вигляді не діють. У більшості країн функціонує проміжна модель, у рамках якої використовуються принципи взаємодії виконавчої влади з центральним банком при певному ступені його незалежності.

У законодавстві лише 5 країн - США, Німеччини, Швейцарії, Швеції та Голландії - передбачено пряме підпорядкування центральних банків парламентам. У більшості держав центральні банки підзвітні казначейству або міністерству фінансів.

У Великобританії, Франції, Італії, Японії та деяких інших розвинених країнах міністерства фінансів уповноважені давати інструкції центральним банкам, однак, на практиці такі випадки досить рідкісні. Як правило, консенсус досягається на засіданнях уряду, спілок підприємців і банкірів і знаходить відображення в підписанні представниками міністерства фінансів та центрального банку спільних заяв.

При розбіжностях міністерства фінансів та центрального банку можливий тільки адміністративний шлях їх вирішення у формі резолюції парламенту або рішення уряду. У країнах, в яких центральні банки безпосередньо підпорядковані парламентам, за допомогою проведення законодавчих процедур можливе прийняття рішень, що зобов'язують виконавчі органи сприяти центральним банкам у досягненні тієї чи іншої мети грошово-кредитної політики. Законодавством ряду країн передбачена звітність центральних банків перед парламентами. Так, Федеральна резервна система США (ФРС) представляє Конгресу США звіт про свою діяльність 2 рази на рік, а центральний банк Німеччини і Японії направляє звіти до парламентів своїх країн щорічно.

2. Організація банківського нагляду (зарубіжний досвід)

2.1. Системи банківського нагляду зарубіжних країн

Основними макро орієнтованими цілями банківського нагляду є:

 • захист вкладників від неефективного управління банками і шахрайства;

 • підтримка стабільності банківського сектора за допомогою запобігання "системних ризиків" (що полягають в тому, що банкрутство одного банку може спричинити за собою банкрутство декількох банків і втрату довіри до всієї системи);

 • захист фонду страхування від втрат в тих країнах, в яких застосовують заходи по захисту інтересів банківських вкладників.

У США, Німеччині, Франції, Японії існує змішана система банківського нагляду, в рамках якої центральний банк поділяє обов'язки по нагляду з іншими державними органами. У Великобританії, Італії, Нідерландах банківський нагляд уповноважені здійснювати виключно центральні банки. У Канаді і Швейцарії органи нагляду відокремлені від центрального банку.

Банківський нагляд в широкому розумінні включає в себе власне нагляд за банками, званий дистанційним, або документарними, та інспектування (інспекційні перевірки на місцях). Залежно від особливостей окремих країн згадані види нагляду неоднаково трактуються. У ряді країн, наприклад у Великобританії, акцент робиться на документарний нагляд; в інших, наприклад у США, - на регулярне та всебічне вивчення стану кожного банку при проведенні інспекції на місці. Для більшості країн характерне поєднання дистанційного контролю за діяльністю банків на основі аналізу звітних документів з виїздом інспекторів для перевірки в банки. При цьому органи нагляду взаємодіють зі службами зовнішнього і внутрішнього аудиту банків.

Тісний взаємозв'язок систем зовнішнього та внутрішнього контролю за функціонуванням комерційних банків притаманна, наприклад, Франції, Нідерландів, Великобританії. Державні органи нагляду в цих країнах знаходяться в тісному контакті з приватними аудиторськими фірмами, яким надають довіру, що значно полегшує і прискорює процедуру дистанційного нагляду. Центральні банки згаданих країн отримують і перевіряють завірені зовнішніми аудиторами річні баланси, а також щомісячні або квартальні звіти комерційних банків з інформацією про платоспроможності, ліквідності банку, відкритої валютної позиції і непогашених прострочених кредитах, а також концентрації кредитних ризиків, країнових ризиків. У Великобританії зовнішні аудитори можуть, а в Нідерландах і Франції зобов'язані негайно інформувати центральний банк про неплатоспроможність і неліквідність банку або про випадки їх відмови завіряти звіт банку. Банк Нідерландів щорічно проводить наради із зовнішніми аудиторами, які несуть персональну відповідальність у разі нанесення їх діями збитків комерційному банку.

Практика нагляду в розвинених країнах відрізняється різноманітністю не тільки форм його організації, а й органів його проведення. Як правило, функції нагляду виконуються підрозділами центрального банку або міністерства фінансів або незалежним відомством, підзвітним парламенту або президенту, наприклад Федеральною корпорацією страхування депозитів (ФКСД), як в США. Діяльність наглядових органів регламентується системою законів та інших правових актів відображають особливості історичного та економічного розвитку держави.

2.1.1. Система банківського нагляду в США

У США склалася розгалужена система нагляду на федеральному рівні і на рівні окремих штатів. Діяльність національних банків контролюється і регулюється ФРС разом з двома іншими федеральними органами - Службою контролера грошового звернення до міністерства фінансів і Федеральною корпорацією страхування депозитів (ФКСД). Контроль за банками штатів - членами ФРС, депозити яких застраховані в ФКСД, здійснюється відповідними органами банківського нагляду, створеними при уряді штатів (як правило, відділом уповноваженого по банках або керуючого банками при уряді штатів). Крім того, їх діяльність регулюється і контролюється ФРС і ФКСД. Банки штатів, які не є членами ФРС, чиї депозити застраховані в ФКСД, контролюються двома структурами - банківськими органами штатів і ФКСД. Банки штатів, які входять у ФРС і не страхують депозити в ФКСД, знаходяться під контролем влади штатів.

Наглядові органи в США - Служба контролера грошового обігу (на федеральному рівні) і Відділ Уповноважених по банках при урядах штатів (на рівні штатів) - вирішують питання про надання ліцензій для відкриття відповідних банків (національних або банків штатів), видачі дозволу на відкриття відділення, злитті і поглинанні банків, а також про зміни в структурі банківського капіталу. У компетенції наглядових органів США також входять ліквідація закриваються банків; розробка інструкцій, правил, вказівок і регламентацій, що носять підзаконний характер і орієнтованих на роз'яснення законів; періодичні комплексні перевірки стану, операцій і політики підвідомчих банків; вжиття заходів щодо виправлення становища, консультування керівництва банків ; узагальнення звітів і статистичної інформації банків.

В обов'язки ФРС входить також захист прав споживачів, причому компетенція ФРС поширюється не тільки на банки, а й на кредитно-фінансові установи. Суть цієї діяльності зводиться до забезпечення споживачів (у тому числі банківських клієнтів) адекватною інформацією та здійснення контролю за дотриманням прав клієнтів. Завданнями ФРС у сфері контролю та регулювання діяльності депозитних установ у США є контроль і регулювання діяльності зареєстрованих штатами банків-членів ФРС, банківських холдингових компаній; контроль і регулювання діяльності на території США зарубіжних банківських установ, регулювання структури банківського капіталу відповідно до Закону про банківські холдингові компаніях і поправками до нього, Законом про зміну контролю за банківською діяльністю та Законом про злиття банків. Відповідно до цих законів Рада керуючих ФРС приймає рішення про злиття і поглинання банків, регулювання зарубіжної діяльності всіх американських комерційних установ-членів ФРС.

На відміну від США в країнах Західної Європи відзначається більш чітка централізована структура органів банківського нагляду.

2.1.2. Система банківського нагляду у Великобританії

До недавнього часу контроль за банками, що традиційно є одним з основних напрямів діяльності Банку Англії, носив прихований і неформальний характер і до 1979 г здійснювався на основі загального Закону про акціонерні товариства. Банківська криза 1973 - 1974 рр.. сприяв офіційному законодавчого оформлення банківського нагляду в 1979 р. Було введено обов'язкове ліцензування комерційних банків, засновано загальнонаціональний фонд страхування великих позик, порядок банківських злиттів, аудиторських перевірок і т. д.

Для банківського нагляду, що застосовується у Великобританії, характерний контроль за діяльністю кожного банку. На основі проведеного контролю для кожного банку розробляються заходи, що враховують конкретні умови його діяльності і по можливості узгоджувані з керівництвом банку. Ці заходи повинні забезпечити для банку необхідний мінімум оперативної безпеки щодо капіталу, резервних коштів, ліквідності, системи менеджменту та бухгалтерської звітності. Нагляд з боку Банку Англії за діяльністю комерційних банків здійснюється за допомогою збору статистичної інформації, звітів бухгалтерів, відвідувань банків і регулярних офіційних співбесід з їхнім керівництвом. Зустрічі з керівництвом банку - одна з головних особливостей нагляду у Великобританії. Крім того, Банк Англії практикує проведення тристоронніх нарад, в яких крім названих посадових осіб беруть участь також відповідальні за фінансовий звіт бухгалтери банків, які призначаються Банком Англії. У їх функції входять перевірка роботи систем обліку та контролю банку і періодичний звіт про його фінансовий стан, підтвердження виконання банками вказівок Банку Англії, а також інформування останнього щодо достовірності та повноти наданої йому статистичної звітності. За Законом про банки ці особи мають право в разі необхідності повідомляти керівництво Банку Англії про результати перевірки, якщо вони викликають сумніви.

Слід зазначити, що до 1982 р. в Банку Англії проведення інспекцій не практикувалося, оскільки в Банку відсутній власний штат інспекторів для перевірок на місцях. В даний час Банк Англії використовує для цих цілей групу фахівців, що включає 3 банківських службовців та 5 бухгалтерів, які не є співробітниками Банку Англії, але працюють під керівництвом його постійного штатного менеджера. Дана група інспекторів періодично перевіряє всі аспекти діяльності комерційних банків, включаючи їх операції, системи обліку і контролю, якість кредитного портфеля, ступінь компетентності керівників, ділову стратегію і політику.

Крім того, у Банку Англії створений спеціальний відділ розслідувань, до складу якого входять 11 бухгалтерів, які проводять консультації та при необхідності разом з правоохоронними органами беруть участь у розслідуваннях з метою виявлення протиправної діяльності окремих банків, що відбивається на стані банківського сектора в цілому.

2.1.3. Банківський нагляд в Італії

В Італії банківський і фінансовий нагляд здійснюється міжміністерських комітетом по кредитах і заощаджень, Банком Італії та національною комісією з контролю за фінансовими компаніями і фондовою біржею. Перший з цих органів, очолюваний міністром фінансів, відповідає в основному за загальний нагляд у сфері кредитної політики і захисту заощаджень вкладів. Центральний банк Італії готує проекти рішень та пропозиції з питань нагляду за резолюціями Комітету, встановлює його правила і сам безпосередньо здійснює нагляд - як в документарній, так і в дистанційній формах. Національна комісія з контролю за фінансовими та фондовою біржею контролює діяльність кредитно-фінансових установ на ринку цінних паперів.

Основні принципи наглядової діяльності в Італії сформульовані в новому Законі про банки, прийнятому в 1993 р. У ньому визначено статус органів банківського і фінансового нагляду, процедура здійснення нагляду і прямого управління банком, якщо він опинився в скрутному фінансовому становищі.

У 1980-і рр.. в Італії все більше уваги стало приділятися нагляду за банківськими групами, що складаються з фінансових і банківських компаній, організованих у формі холдингу. Для здійснення нагляду за цими групами була розроблена концепція об'єднаного нагляду, відповідно до якої нагляд ведеться за діяльністю групи в цілому, а не окремих вхідних у неї банківських інститутів.

2.1.4. Банківський нагляд в Нідерландах

У Нідерландах нагляд за діяльністю банків (а з 1991 р. і за діяльністю інвестиційних компаній) здійснюється Управлінням нагляду центрального банку (Закон про основи організації банківської діяльності (1948 р.) - пізніше доповнений положенням по процедурі ліквідації банків, ролі та повноважень зовнішнього аудиту, - і новим законом про нагляд за кредитною системою (1992 р.)). У штат Управління входять 50 чоловік, включаючи завідувача, його 4 асистентів, радника, спеціалістів в галузі аналізу, секретаря. Кожен з асистентів керує роботою 2 головних ревізорів, що мають у своєму підпорядкуванні 2 співробітників (ревізорів). Більшість працівників управління (30 осіб) - професійні дипломовані аудитори. Ревізори несуть повну матеріальну відповідальність за діяльність закріплених за ними банків, здійснюють документарний нагляд, при необхідності виїжджають з перевіркою до кураторів ними кредитні установи. Більш досвідчені ревізори курирують більше число банків або банки знаходяться у скрутному становищі. На одного ревізора в середньому припадає 7 - 8 невеликих або мають незначні проблеми банків або 1 великий банк, у якого виникли серйозні проблеми.

Ревізор діє в тісному контакті із зовнішнім аудитором, перевіряючим його піднаглядний банк. Він ретельно вивчає щомісячні та річні звіти банку та листа зовнішнього аудитора на адресу правління за підсумками проведених ним перевірок. Не рідше 1 разу на рік проводиться зустріч працівників банківського нагляду із зовнішнім аудитором відповідного банку, під час якої ревізор має можливість отримати додаткову інформацію за результатами аудиторських перевірок розрахунків річних фінансових показників банків.

Кожні 2 - 3 роки проводиться зустріч керівництва комерційного банку та центрального банку країни, в ході якої обговорюються напрями діяльності комерційного банку. За підсумками наради підписується документ, що фіксує укладені сторонами угоди.

2.1.5. Банківський нагляд у Франції

У Франції функції нагляду і контролю за банківською діяльністю покладені на Банківську комісію - державний адміністративний орган, незалежний від Банку Франції, але тісно з ним взаємодіє. Очолює Комісію керуючий Банком Франції. Співробітниками робочого органу Комісії - Генерального секретаріату - є відповідно до Закону про банки тільки службовці центрального банку. До обов'язків Банківської комісії входить вивчення умов діяльності кредитних установ, контроль за їх фінансовим становищем, а також за дотриманням працівниками банків професійної етики. При здійсненні адміністративного нагляду перевіряється законність операцій всіх кредитних установ країни, причому не тільки діючих у Франції, а й зарубіжних філій.

У своїй роботі Банківська комісія керується, перш за все, результатами періодичних перевірок фінансової документації піднаглядних установ, але при необхідності проводить і інспекційні перевірки на місцях. Ревізії проводяться відповідно до розпоряджень на перевірку будь-якої банківської документації. Комісія може застосовувати різноманітні дисциплінарні санкції. Крім попередження і осуду передбачаються заборону або обмеження діяльності, тимчасове відсторонення одного або кількох керівників від роботи і їх офіційне розжалування, анулювання ліцензій, грошові штрафи. При необхідності Комісія може призначати тимчасового керівника кредитно-фінансової установи або голови ліквідаційної комісії.

Однією з головних завдань центрального банку при здійсненні нагляду є визначення ймовірності виникнення у банків скрутних ситуацій в майбутньому. При виявленні таких проблем центральним банком вживаються необхідні заходи щодо їх подолання:

 • списання активів банку, що спричиняє необхідність додаткового збільшення капіталу;

 • обмеження певних видів кредитування;

 • посилення внутрішнього контролю в банку;

 • вдосконалення керівництва або заміна вищих менеджерів банку.

Якщо банку не вдається здійснити належні заходи у встановлені терміни, застосовується система штрафних санкцій. Крайнім заходом впливу є закриття банку. Зазвичай віддається перевагу засобам морального впливу на керівника тих кредитних установ, діяльність яких повинна бути виправлена ​​і покращена.

2.2. Етапи банківського нагляду

Банківський нагляд здійснюється послідовно і складається з наступних етапів:

 • ліцензування;

 • перевірка звітності, наданої банками;

 • інспектування (ревізія) на місцях;

 • контроль за дотриманням банками вимог наглядових органів.

2.2.1. Ліцензування банків

Створення нового банку звичайно регулюється загальним або спеціальним банківським законодавством. У більшості країн необхідно спеціальний дозвіл (ліцензія) на відкриття банку. Ліцензування (перший етап нагляду) має на меті обмежити здійснення банківських операцій тільки тими юридичними особами, які мають дозвіл на їх проведення від уповноваженого органу. Для отримання ліцензії подала заявку кредитна установа має дотримуватися ряду вимог, перш за все щодо:

мінімального розміру статутного капіталу; джерел спочатку інвестованого капіталу;

складу основних акціонерів; кваліфікації та моральної характеристики керівництва;

кола передбачуваних операцій і стратегії діяльності;

правильності оцінки банківських активів за їх ринковою вартістю;

комплексу заходів щодо створення резервів на випадок виникнення сумнівної заборгованості.

Крім цього, при вирішенні питання про видачу ліцензії наглядові органи можуть враховувати, наприклад, умови щодо формування мережі філій нового банку, можливий вплив створюваного закладу на рівень конкуренції в кредитно-фінансовому секторі, національну належність капіталу чи засновника у тих випадках, коли в країні діє особливий порядок розгляду заявок від іноземних осіб. Ліцензія повинна містити положення про строки її дії, умови їх продовження, можливості внесення до неї поправок або її анулювання. У ній може бути обумовлено затвердження центрального банку кандидатур на вищі керівні посади в банку після перевірки їх кваліфікації та досвіду, істотних (понад 5%) змін в структурі власності, злиття, а також зміни назви, зменшення оплаченого капіталу.

Анулювання ліцензії можливо при наступних обставинах: нездатність створюваного банку почати після закінчення певного терміну здійснення операцій; невиконання банком умов ліцензії або здійснення операцій, не передбачених у ліцензії; порушення законів чи нормативних актів; нанесення шкоди інтересам кредиторів і вкладників при проведенні операцій.

Порядок ліцензування банківської діяльності має деякі особливості в окремих країнах. В Італії в 1980-і рр.. після періоду жорстких ліцензійних обмежень на заснування нових банків процедура видачі дозволів була дещо пом'якшена. В даний час отримання ліцензії на створення нового банку передбачає виконання наступних умов: розмір мінімального початкового капіталу банку близько 8 млн. дол; достатній рівень компетентності адміністрації; неухильне дотримання певних вимог, що стосуються ділової репутації аудиторів та засновників. Засновники повинні разом із заявкою надати повний опис розвитку банку. Певні вимоги пред'являються і до акціонерів банку: гарантоване стійке і продумане управління банком; чітке розмежування між банківськими та небанківськими операціями щоб ​​уникнути використання коштів банків їхніми акціонерами - нефінансовими компаніями - на шкоду інтересам самого банку і його вкладників.

Відповідно до банківським законодавством Банк Італії повинен видавати дозвіл на участь потенційних акціонерів у капіталі банку, якщо їх частка становить не менше 5% його сукупного капіталу, або для придбання пакета акцій, що дозволяє управляти банком. Небанківським і нефінансовим установам заборонено володіти більше 15% капіталу банку. Така ж норма визначена і на участь банків в акціонерному капіталі нефінансових компаній. В даний час відкриття нових банківських філій вже не вимагає обов'язкового попереднього дозволу Банку Італії. Однак органи нагляду можуть вводити обмеження на розширення філіальної мережі банку, якщо воно не відповідає ситуації в ньому фінансової та управлінської ситуації.

До компетенції Банку Італії належать також питання злиття банків, які вирішуються з урахуванням фінансового стану кожного банку, що бере участь в таких процедурах, достатності капіталів, перспектив отримання доходів, можливостей ефективного управління, а також впливу злиттів на конкуренцію в банківському секторі. Для збільшення банківського капіталу за рахунок емісії звичайних акцій також потрібен спеціальний дозвіл Банку Італії, звертає особливу увагу на наявність у банку можливості виплачувати дивіденди за нових акцій без зниження обсягу нерозподіленого прибутку.

Протягом тривалого часу і до кінця 1970-х рр.. у Великобританії застосовувалася особлива процедура при установі нових банків - реєстраційна система. Для відкриття банку не потрібно було спеціального дозволу. Створення і діяльність банків регулювалося загальним Законом про компанії (1948 р.). З 1979 р. проведення окремих видів банківських операцій стало можливим тільки з дозволу Банку Англії. В даний час банкам ліцензія не потрібна, але вони повинні відповідати встановленим Банком Англії критеріями: розмір статутного капіталу не менше 5 млн. ф. ст.; надання достатнього діапазону банківських послуг, наявність солідної репутації. Подібним критеріям відповідають великі клірингові банки, торговельні банки і облікові будинки, а також філії іноземних банків.

Інші кредитні установи повинні отримати дозвіл Банку Англії на ведення банківських операцій. Ліцензія видається після ретельної перевірки дотримання ними вимог, що пред'являються Банком Англії до розміру капіталу (не менше 1 млн. ф. Ст.); Ступеня ліквідності; реалістичності бізнес-плану; системи обліку та контролю; достатності резервів для покриття можливих збитків; сумлінності керівництва, дотримання ним принципів раціональності, розважливості й ощадливості.

2.2.2. Перевірка звітності, що надається банками

Другий етап наглядової діяльності - дистанційний (документарний) нагляд, або перевірка звітності, що надається банками. Постійний контроль за діяльністю, що здійснюється органами нагляду, дозволяє заздалегідь виявити проблеми, які можуть викликати ризик неплатоспроможності банків, їх банкрутству. Для оцінки фінансового стану банку зазвичай використовують періодичну звітну документацію та щорічні фінансові звіти, що включають річний баланс, рахунок прибутків і збитків, пояснювальну записку. Як правило, щомісяця або щокварталу повинні складатися звіти про дотримання економічних нормативів і надаватися протягом місяця, наступного за звітним. Недотримання терміну подання звіту свідчить про наявність у банку проблем. Приблизно 1 раз на рік зовнішній аудитор повинен перевіряти щомісячні та щоквартальні фінансові звіти, за якими він робить висновки.

Найважливішими показниками фінансового стану банку, що залежить від внутрішньобанківської системи управління, є:

достатність капіталу (відношення власних коштів до ліквідних активів);

якість його активів з точки зору ризику ліквідності;

прибутковість, чи прибутковість (рівень прибутку на 1 акцію або 1 зайнятого);

ліквідність (здатність банку своєчасно оплачувати свої зобов'язання) - співвідношення ліквідності і інших активів.

У 1974 р. у зв'язку зі зростаючою інтернаціоналізацією діяльності кредитно-фінансових установ, необхідності забезпечення стабільності всієї світової банківської системи, що вимагають координації дій національних наглядових органів, був створений Міжнародний комітет з банківського нагляду. До Комітету входять 9 європейських країн, а також США, Канада і Японія, представлені центральними банками та іншими наглядовими органами. Метою Комітету є створення міжнародної системи всеосяжного банківського нагляду, а безпосереднім завданням - розвиток співпраці у розробці банківських нормативів і створення єдиних норм.

У 1988 р. Комітет розробив першу міжнародну угоду по стандартам достатності капіталу для банків, що було взято за основу багатьма країнами. Наприклад, при визначенні достатності капіталу в його складі стали виділяти капітал першого рівня, або основний, і капітал другого рівня, або додатковий. Основний капітал включає повністю оплачений акціонерний капітал (звичайні акції) і публікуються резерви - засновницький прибуток від продажу акцій за ціною вище номіналу; додаткові кошти, внесені акціонерами; нерозподілений прибуток попередніх років (після виплати податків і дивідендів акціонерам).

До складу додаткового капіталу входять відображені в звіті про прибутки та збитки, але непублікуемие резерви, розмір яких затверджено органами банківського нагляду; загальні резервні відрахування на покриття збитків майбутніх періодів; резерви на переоцінку активів; довгострокові (не менше ніж на 5 років) субординаційні боргові зобов'язання банку. Субординаційні боргові зобов'язання, що емітуються банком субординаційні цінні папери, що є безстроковим борговим зобов'язанням і водночас - свідченням участі в капіталі, - звертаються на ринку цінних паперів, котируються на біржі в розряді звичайних облігацій.

Фінансовий стан банку багато в чому визначається якістю його активів. Глибокий аналіз якості активів, виявлення неповернутих або завищених по вартості їх елементів можуть бути здійснені в процесі інспектування на місці. Однак представляється банком звітна документація може використовуватися як показник стану його активів, і на її основі в деякій мірі можна оцінити кредитний ризик, або ризик несплати за кредитом, з боку позичальника.

Оскільки рівень ризику безпосередньо залежить від ступеня концентрації позик, у багатьох країнах введені обмеження на розмір наданих позик одному клієнту або групі пов'язаних між собою позичальників. Так, в Італії банки та банківські групи мають право надавати одному позичальникові або групі пов'язаних між собою позичальників позику в розмірі не більше 25% власних коштів банків. Сукупна величина великих кредитів (кожен з яких становить не менше 10% власних коштів банку або банківської групи) не може перевищувати розмір власних коштів більш ніж на 80%. Крім цього встановлено обмеження на видачу позик пов'язаним між собою особам (основним власникам акцій, що володіють більше 15% акціонерного капіталу банку, і компаніям, в капіталі яких участь банку перевищує 20%) в межах 20% власних коштів банків. Банки, що входять до складу банківської групи, яка не належить до категорії пов'язаних між собою юридичних осіб.

Від якості активів в істотному ступені залежить дохід банку, оскільки сумнівні або безнадійні кредити означають для нього прямі втрати. У зв'язку з цим банки повинні мати резерви на покриття подібних позик: при заниженні суми резервних відрахувань виявляється завищеною вартість активів банку, що спотворює показник достатності капіталу. При оцінці величини створених банком резервів центральний банк перевіряє резервну політику відповідного банку, методи і систему спостереження за кредитним ризиком та стягнення боргів, структуру заборгованості, а також практику отримання застави. З метою зменшення ризику країни Банк Англії в 1987 році встановив ліміти на надання позики позичальникам із різних країн з урахуванням їх фінансово-економічного становища, що дає банкам можливість досить об'єктивно оцінювати достатність резервів, створюваних під позики, по кожній країні.

Величина капіталу банку, якість його активів безпосередньо пов'язані з прибутковістю (або прибутковістю) банку. При аналізі рентабельності банку органи нагляду передусім перевіряють достовірність документального оформлення доходів, правильність формування резервів на покриття можливих збитків, нарахування відсотків, сплати податків та виплати дивідендів, якість доходів за джерелами їх походження та регулярності надходження. На базі звітної документації прибутковість може бути визначена як відношення чистого прибутку після оподаткування до виплати дивідендів до загальної суми активів.

Для розрахунків за поточними зобов'язаннями банки повинні мати готівку або інші ліквідні активи в достатньому обсязі. Тому дуже важливо, щоб структура банківських депозитів була різною за термінами та розмірами. У багатьох країнах органи нагляду встановлюють показники ліквідності, що відображають вимоги з підтримання банками певного співвідношення між ліквідними активами і величиною депозитів з розбивкою за їх видами. Такими показниками можуть бути співвідношення між представленими кредитами та депозитами;

ліквідними активами та депозитами (або сумою депозитів і кредитів, отриманих у центральному банку або в інших банках);

стабільними депозитами (тобто тими, які заміщуються на прогнозований термін) і загальною сумою депозитів.

Аналіз фінансового стану банку на базі вивчення його періодичної звітної документації дозволяє зробити висновок і про внутрішньобанківської системи управління і контролю, ступеня компетентності його керівної ланки. На основі оцінок різних аспектів діяльності банку робиться загальний висновок про його фінансове становище, формулюються рекомендації або рішення про необхідність вжиття відповідних заходів.

У США 3 органу, контролюючі банківську діяльність, протягом довгого часу застосовували власні системи оцінки фінансового становища банків. З 1978 р. запроваджено єдину оцінна система CAMEL, складена за заголовним буквах основних критеріїв банківського нагляду:

 • С - capital adeguacy (достатності капіталу). Система визначає, яким капіталом володіє банк для захисту вкладників, а відповідно - достатності його величини;

 • A - asset guality (якість активів), визначає ступінь "повернення активів" і позабалансових статей, а також фінансовий вплив проблемних кредитів;

 • M - management (якість управління). Система оцінює якість банківського менеджменту на основі результатів роботи, усталеної політики, глибини контролю, дотримання законів та інструкцій. Це найголовніший елемент міжнародної системи оцінки CAMEL. Оскільки це питання в даній дипломній роботі не може бути докладно розглянуто, зупинимося на його основних напрямках, що застосовуються в практиці високорозвинених країн.

Для того щоб отримувати дохід і проводити продуману політику, необхідно, в першу чергу, визначити "здоров'я банку", а це можна зробити тільки шляхом правильно організованої системи управління. Управління у банківській діяльності включає такі основні напрямки: планування діяльності банку, управління кредитними ризиками, фінансове управління, управління людськими ресурсами, система контролю за виконанням управлінських рішень. Якість менеджменту можна оцінити лише на основі оцінки всієї фінансової звітності і визначення результатів діяльності.

 • E - earnings (прибутковість або прибутковість), визначає достатність доходів для майбутнього зростання банку;

 • L - liguiditi (ліквідність). Система визначає, чи достатньо ліквідний банк, щоб виконати звичайні і несподівані зобов'язання.

Відповідно до цієї рейтинговою системою загальна оцінка стану банку (від 1 - міцне стан - до 5 - незадовільний стан) є середньою арифметичною з балів, що визначаються по 5 вищезгаданим критеріям. Попередня рейтингова оцінка дається в процесі документарного нагляду, а остаточна - лише після завершення інспекції на місці. Загальний рейтинг досить точно відображає становище банку і зумовлює необхідність прийняття наглядовим органам належних заходів по відношенню до даного банку. Систему CAMEL стали застосовувати і наглядові органи інших країн.

2.2.3. Інспектування (ревізія) на місцях

Перевірка ступеня достовірності передаваної наглядовим органам інформації, формування максимально точного уявлення про стан банку, якість його менеджменту можуть бути забезпечені тільки в ході перевірки на місці. Цим визначається значення 3-го етапу нагляду за функціонуванням кредитних установ, інспектування (ревізії) на місцях. У зв'язку з трудомісткістю проведення ревізій на місцях органи нагляду здійснюють їх періодично (вони можуть бути плановими, регулярними і позачерговими) і встановлюють характер інспекцій, які залежно від цілей і масштабів перевірки можуть бути загальними, обмеженими і спеціальними.

Під час спільної перевірки аналізуються різні аспекти діяльності банку та головні області ризику. Як правило, виявляються дотримання банком законів, правильність складання звітів, наявність ефективної системи управління і проводиться оцінка загального фінансового стану банку. При обмежених перевірках розглядаються певні аспекти діяльності банку, окремі зони ризику, наприклад, аналізується кредитний портфель. У ході спеціальних перевірок об'єктом вивчення стають конкретні операції банку, наприклад, угоди з іноземною валютою або комп'ютерна обробка інформації.

Частота проведення ревізій та їх обсяг варіюються залежно від ступеня довіри наглядових органів до кредитних установ, їх ролі в кредитно-фінансовій системі, наявності у них проблем. Зазвичай перевірки встановлюються частіше у великих банках, а також в кредитних установах, що зазнають серйозних труднощів. В одних країнах ревізії на місцях проводяться рідко і їх об'єктом є, як правило, нестабільні банки, в інших перевірок надається більше значення.

Особливо чітка процедура інспектування характерна для США. Федеральні і штатні органи банківського нагляду - Служба контролера грошового обігу, ФРС, Федеральна корпорація страхування депозитів, відділи уповноважених банків при уряді штатів - проводять незалежно один від одного всебічні перевірки підвідомчих банків не рідше 1 раз в 1 - 2 роки. В результаті на 1 комерційний банк в США через паралелізму в діяльності наглядових органів припадає 4 - 6 планових повномасштабних ревізій в рік, кожна з яких може тривати від кількох днів до кількох тижнів.

В Італії перевірки на місцях здійснюються кожні 4 - 5 років в невеликих і кожні 8 - 9 років - у великих банках. Як правило, інспекції тривають 4 - 6 місяців і в них беруть участь 5 - 6 інспекторів з Банку Італії. Інспекції плануються на початку року як регіональними відділеннями Банку Італії, так і Центральним інспекційним відділом. Більш дрібні банки перевіряються службовцями відділень, що здійснюють та звичайний документарний нагляд за даними кредитними установами. В ході перевірок їм сприяє група старших інспекторів з центрального апарату Банку Італії. Як правило, інспектори знайомляться з інформацією про банк у його головній конторі, але іноді відвідують і філії банку - місцеві і зарубіжні. Інспектори зобов'язані інформувати Банк Італії про всі факти протиправної діяльності, виявлених під час ревізій, дотримуватися конфіденційності отриманої інформації, відзвітувати безпосередньо перед керуючим Банком Італії.

У всіх країнах за результатами перевірок на місці складаються письмові звіти, доводяться до відома керівництва центрального банку, оцінює інформацію інспекторів і дає при необхідності дозвіл на прийняття відповідних заходів впливу на банк. Потім звіт разом із супровідним листом направляється в банк, де на Раді директорів обговорюється зроблені за результатами перевірки ув'язнення.

2.2.4. Контроль за дотриманням банками вимог наглядових органів

Завершальний етап нагляду за банками - контроль за дотриманням ними в певні терміни приписів органів нагляду щодо усунення виявлених недоліків.

Набір неофіційних та офіційних заходів впливу на банки в усіх країнах досить широкий. До неофіційними заходам ставляться: гарантійний лист неблагополучного банку наглядовому органу з визнанням конкретних недоліків і визначенням способу їх усунення; письмова угода між органом нагляду та банком про виправлення виявлених суттєвих негативних аспектів його діяльності. Офіційні заходи впливу включають в себе попередження; директиви щодо усунення недоліків; штрафні санкції; наказ про зняття з посади керівника банку; передача банку під опіку наглядового органу; організацію злиття або поглинання; позбавлення ліцензії на проведення банківських операцій; ліквідацію кредитної установи. Ліквідація кредитної установи використовується як крайня міра, оскільки це зачіпає безпосередні інтереси вкладників. З метою захисту їх інтересів у багатьох країнах організована система страхування депозитів.

У США, Канаді, Великобританії, Італії, Японії подібні системи знаходяться під державним контролем. Комерційні банки США, Канади, Японії виплачують щорічні внески до фонду страхування депозитів. У Великобританії створений Фонд захисту депозитів, в який всі комерційні банки вносять кошти пропорційно величині своїх депозитів у фунтах стерлінгів. При банкрутстві банку вкладники Фонду отримують компенсацію в розмірі, що не перевищує 15 тис. ф. ст. на 1 вкладника. В Італії банки не роблять щорічних регулярних відрахувань до Міжбанківський фонд страхування депозитів, але вносять кошти на покриття витрат по виплаті компенсацій клієнтам збанкрутілих кредитних установ.

У Нідерландах компенсацію кредиторам при банкрутстві банківської установи виплачує центральний банк. Комерційні банки покривають його витрати одноразовими внесками пропорційно величині активів кожного з них. У США Федеральна корпорація страхування депозитів виплачує компенсацію в межах 100 тис. дол на 1 вкладника. Максимальні щорічні відрахування для банку - члена Корпорації до страхового фонду встановлені в розмірі 0,325% від загальної суми депозитів.

Маючи досить широким діапазоном заходів впливу на банки, органи нагляду за краще підтримувати постійні неофіційні контакти з банками для регулярного обговорення їхніх планів, загальних напрямів їх діяльності, що виникають труднощів. Такі контакти створюють для банків можливість за власною ініціативою інформувати органи нагляду про свої проблеми.

3. Банківський нагляд в Росії

3.1. Правові основи банківського нагляду в Росії

Правові основи організації нагляду та контролю визначені у Федеральному законі від 02.12.90 № 394-1 (ред. від 20.06.96) "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)". У статті 4 пункту 7 читаємо: "Банк Росії виконує такі функції: здійснює нагляд за діяльністю кредитних організацій. Банк Росії з питань, віднесених до його компетенції цим Законом та іншими федеральними законами, видає нормативні акти, обов'язкові для федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації органів місцевого самоврядування, всіх юридичних і фізичних осіб ".

Нормативні акти Банку Росії, що безпосередньо зачіпають права, свободи чи обов'язки громадян, мають бути зареєстровані в Міністерстві юстиції Російської Федерації у порядку, встановленому для реєстрації актів федеральних міністерств і відомств.

Проекти федеральних законів, а також нормативних актів федеральних органів виконавчої влади, що стосуються виконання Банком Росії своїх функцій, направляються на висновок Банку Росії. У розділі "Банківське регулювання і нагляд", у статті 55 сказано, що: "Банк Росії є органом банківського регулювання та нагляду за діяльністю кредитних організацій.

Банк Росії здійснює постійний нагляд за дотриманням кредитними організаціями банківського законодавства, нормативних актів Банку Росії, зокрема встановлених ними обов'язкових нормативів Наказ ЦБ РФ від 30.01.96 № 02-23 (ред. від 20.08.96) "Про введення в дію інструкції № 1 "Про порядок регулювання діяльності кредитних організацій" (разом з інструкцією ЦБ РФ № 1).

Головна мета банківського регулювання і нагляду - підтримка стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів. Банк Росії не втручається в оперативну діяльність кредитних організацій, за винятком випадків, передбачених федеральними законами. Наглядові та регулюючі функції Банку Росії, встановлені цим Законом, можуть здійснюватися ним безпосередньо або через створюваний при ньому орган банківського нагляду. Рішення про створення даного органу приймається Радою директорів. У статті 74 вище названого Закону підкреслюється, що "для здійснення своїх функцій у сфері банківського нагляду і регулювання Банк Росії проводить перевірки кредитних організацій та їх філій, направляє їм обов'язкові для виконання приписи про усунення виявлених у їх діяльності порушень і застосовує передбачені цим законом санкції по відношенню до порушників.

Перевірки можуть здійснюватися уповноваженими Радою директорів представниками Банку Росії і за його дорученням - аудиторськими фірмами ".

У Федеральному законі від 02.12.90 № 395-1 (ред. від 03.02.96) "Про банки і банківську діяльність» глави VII. "Бухгалтерський облік в кредитних організаціях і нагляд за їх діяльністю", в статті 41 говориться, що "нагляд за діяльністю кредитної організації здійснюється Банком Росії у відповідність до федеральними законами".

У статті 19 вище названого Закону зазначено заходи Банку Росії, застосовувані ним в порядку нагляду в разі порушення кредитної організацією федеральних законів і нормативних актів Банку Росії. "У разі порушення федеральних законів, нормативних актів і розпоряджень Банку Росії, встановлюваних їм обов'язкових нормативів, неподання інформації, подання неповної чи недостовірної інформації, а також вчинення дій, що створюють реальну загрозу інтересам вкладників і кредиторів, Банк Росії має право в порядку нагляду застосовувати до кредитної організації заходів, встановлені Федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)". У статті 75 вказується, що Банк Росії може "вимагати від кредитної організації усунення виявлених порушень, стягувати штраф в розмірі до однієї десятої відсотка від розміру мінімального статутного капіталу або обмежувати проведення окремих операцій на строк до шести місяців ".

У разі невиконання у встановлений Банком Росії термін розпоряджень про усунення порушень, а також у випадку, якщо ці порушення або здійснюються кредитної організацією операції створили реальну загрозу інтересам кредиторів (вкладників), Банк Росії має право:

 • стягнути з кредитної організації штраф до 1 відсотка від розміру сплаченого статутного капіталу, але не більше 1 відсотка від мінімального розміру статутного капіталу;

 • вимагати від кредитної організації здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення кредитної організації:

  • у тому числі зміни структури активів;

  • заміни керівників кредитної організації; реорганізації кредитної організації;

 • змінити для кредитної організації обов'язкові нормативи на строк до шести місяців;

 • ввести заборону на здійснення кредитної організацією окремих банківських операцій, передбачених виданої ліцензії, на термін до одного року, а також на відкриття філій на строк до одного року;

 • призначити тимчасову адміністрацію по управлінню кредитною організацією на строк до 18 місяців;

 • відкликати ліцензію на здійснення банківських операцій в порядку, передбаченому федеральними законами.

3.2 Проблеми та перспективи банківського нагляду

3.2.1. Вимоги до вдосконалення банківського нагляду в Росії

Аналіз завдань наглядової діяльності у банківській сфері призводить до формулювання наступних концептуальних вимог, виконання яких бачиться необхідним для стабілізації кредитної системи. Як буде зрозуміло з подальшого викладу, зазначені вимоги знаходяться в тісному взаємозв'язку. По-перше, оскільки пріоритетною метою нагляду є підтримка кредитної системи, його головним завданням мають бути не пошук і покарання "винних" банків, а створення умов для більш ефективного функціонування банківської системи.

По-друге, це необхідність активізації нагляду, яка включає в себе ряд аспектів. Найважливішою умовою і водночас складовим елементом його реалізації є підвищення відкритості ситуації в банківській сфері в цілому і в конкретних банках як для Центрального банку, так і для кредиторів і клієнтів банків. Підвищення відкритості базується на удосконаленні системи обліку і звітності в комерційних банках та наближення її до вимог, що випливають із досвіду міжнародної банківської практики, що дозволить підвищити ефективність і результативність наглядової діяльності. З іншого боку, відкритість передбачає неухильне дотримання банками вимог Центрального банку в сфері обліку та звітності.

По-третє, нагляд повинен бути орієнтований на два рівні аналізу і стану банківської системи в цілому. При цьому відкритість є важливим чинником вдосконалення діагностичної компоненти банківського нагляду. Іншим її фактором виступає вдосконалення методики оцінки стану справ в банках. По-четверте, вимога реструктуризації балансів банків. Дана вимога безпосередньо відноситься до оптимізації балансів і організаційно-технологічної схеми діяльності банків. Під реструктуризацією балансів розуміється зниження частки низьколіквідних і неліквідних активів, створення достатніх резервів на списання поганих кредитів. При цьому необхідно передбачити можливість банків самостійно списувати такі позики за рахунок резервів при контролі з боку податкових служб та аудиторських фірм. У ресурсній базі банків необхідно проводити політику зниження частки "гарячих" грошей: коштів населення, бюджету.

Під оптимізацією організаційної структури банків розуміється централізація інформаційних потоків багатофіліальних банків через комп'ютерну мережу і отримання інформації про роботу територіальних підрозділів в режимі реального часу, а також технічне переоснащення банків, зниження витрат у зв'язку зі скороченням чисельності низькокваліфікованої персоналу (касирів та ін.)

Одночасно вимога реструктуризації включає необхідність санування окремих великих банків. Всі ці аспекти припускають додаткові зусилля Банку Росії як з позицій оцінки стану справ у банках, так і з точки зору консультування та видачі відповідних рекомендацій. Зазначена робота повинна проводитися спільно зі Світовим банком та ЄБРР в рамках міжнародних проектів реструктуризації російських банків. Потребує розробки також Концепція реструктуризації ресурсних потоків в кредитній сфері та формування системи перерозподілу коштів, при якій великі (напівдержавні) банки кредитують "приватні" банки, які приймають основні ризики кредитування дрібних і середніх позичальників.

3.2.2. Розвиток банківської системи (оптимізація структури)

Розвиток структури банківської системи доцільно проводити в руслі перспективних зрушень у структурі економіки. Неоднорідність економіки Росії проявляється як в міжрегіональних диспропорціях, так і з точки зору відмінностей фінансового стану окремих галузей. Відповідно перспективна стійкість банківської системи повинна базуватися на тенденціях господарського розвитку.

У структурі російської економіки можна виділити три групи регіонів:

 1. Центри ділової активності з диверсифікованою за галузевою ознакою структурою комерційної діяльності. У них повинні переважати великі (оптові) кредитні організації, що фінансують ключові для російської економіки підприємства, федеральний бюджет, організують міжбанківський і валютний ринок. Такі структури повинні функціонувати під жорстким контролем держави як у формі участі у власності, так і через підвищену увагу наглядового органу. Роздрібні і середні банки націлюються на обслуговування місцевих підприємств відповідного масштабу. Проводиться політика обмеження кількості філій кредитних організацій, яка пов'язана з достатньою для підтримання конкурентного середовища чисельності банківських установ одночасно з підвищеним ризиком управління банків, що мають філії. Для роздрібних банківських послуг кредитні організації відкривають відділення, що діють під жорстким внутрішнім контролем. Робота філій економічно доцільна лише стосовно великим банкам інших регіонів для операцій на валютному і міжбанківських ринках.

 2. Регіони, де переважає крупне промислове виробництво федерального значення. У банківській системі повинна поєднуватися діяльність філій великих банків фінансових центрів з дрібними і середніми регіональними кредитними організаціями. Формування місцевих великих банків є небажаним в силу обмежених можливостей щодо диверсифікації активів. Кредитувати промислові гіганти доцільно через великі банки фінансових центрів (або їх філії).

 3. У регіонах, де домінує дрібний бізнес та сільськогосподарське виробництво, представляється можливим робити ставку на місцеві приватні банки і концентрацію капіталів. При укрупненні кредитних організацій на місцевому рівні можна використовувати різні схеми, у тому числі не передбачають повну втрату самостійності банків (наприклад, створення холдингу шляхом обміну акціями з банками-учасниками). Стимулювання відкриття філій великих банків або перетворення в них місцевих кредитних організацій небезпечно продовженням переливу у фінансові центри і без того мізерних ресурсів регіонів. У той же час управління кредитними вкладеннями в дрібний бізнес та сільськогосподарське виробництво більш ефективно на рівні самостійно господарюючого суб'єкта, а не через філії.

  При цьому в регіонах другої і третьої групи має підтримуватися оптимальна кількість кредитних організацій для збереження конкурсної сфери та забезпечення клієнтів основними банківськими послугами. З метою оптимізації структури банківської системи доцільно ввести в практику диференційований підхід до застосування заходів регулювання кредитних організацій, індивідуальний підхід до використання окремих інструментів управління ліквідністю в залежності від ефективності діяльності кредитної установи для системи в цілому (наприклад, при виникненні проблем з ліквідністю, порушеннях нормативів, а також при зверненнях Банку Росії за розширенням ліцензії або наданням кредиту). Необхідно визначити заходи підтримки перспективних для зміцнення банківської системи кредитних організацій. У необхідних випадках можлива участь Банку Росії в процесах концентрації банківських капіталів. При прийнятті рішень у сфері нагляду в критичних ситуаціях необхідно використовувати інтереси місцевих властей у підтримці стабільності в сфері фінансів.

  3.2.3. Основні напрями вдосконалення нормативної бази банківського нагляду

  Активізація нагляду та створення адекватної системи ранньої діагностики в банках передбачає вдосконалення всіх аспектів наглядової діяльності. Насамперед, необхідно рішуче забезпечувати достовірність інформації, наданої кредитними організаціями в Банк Росії. До числа грубих порушень, по відношенню до яких необхідно застосовувати весь склад заходів впливу аж до відкликання ліцензії, можна віднести свідоме спотворення звітності; заниження податкової бази та бази відрахувань у фонд обов'язкових резервів.

  Нагляд за керівниками банків (філій) повинен спиратися на зміну законодавчо встановлених вимог до їх кваліфікації і стажу роботи в банківській системі в бік посилення. Керівник кредитної організації (крім економічної або юридичної освіти) повинен мати досвід роботи керівником підрозділу кредитної організації, пов'язаного зі здійсненням банківських операцій, не менше трьох років і позитивну репутацію в сфері банківського бізнесу. Необхідно узаконити можливість Центрального банку РФ дати невмотивована відмова у погодженні кандидатури у випадках, коли є перевірена інформація про недобросовісну комерційної репутації кандидата або зв'язку з кримінальними сферами. Потрібно також включати до складу посадових осіб, призначення яких підлягає обов'язковому погодженню в Головному територіальному управлінні (Національний банк) ЦБ РФ, головного аудитора банку. Крім того, необхідно встановити заборону на суміщення посад, що підлягають узгодженню в ЦБ РФ, однією фізичною особою у різних кредитних організаціях. Разом з тим рішення цього блоку питань безпосередньо пов'язане з істотними коректуваннями у чинному законодавстві.

  Нагляд за власниками кредитних організацій передбачає постійний моніторинг Банком Росії фінансового стану юридичних осіб-власників контрольних пакетів кредитних організацій, можливостей обходити встановлені обмеження максимального ризику при кредитуванні установ та інсайдерів через створення афілійованих і контрольованих структур. Один із засновників (юридична особа), що володіє часткою не менше 20%, повинен виступати гарантом надання фінансової допомоги у разі виникнення у кредитної організації фінансових труднощів. Інститут гаранта повинен діяти постійно, чим забезпечується відповідальність за результати діяльності кредитної організації та гарантія фінансової стійкості, особливо на початковому етапі її функціонування.

  Одночасно необхідно надати Банку Росії право тимчасово відмовити в реєстрації кредитної організації без вказівки мотивів, якщо є "особливі" сумніви в її стійкості. Одним з факторів надійності створюваної кредитної організації виступає її стратегія становлення на основних фінансових ринках. Безумовно, слід мати можливість приймати різні рішення у випадках бажання засновників запропонувати регіону або системі в цілому нові банківські послуги або, навпаки, включитися в конкурентну боротьбу за перерозподіл клієнтів і ресурсів інших банків.

  Контроль за діяльністю філій банків потребує ретельної методологічної доопрацювання. Необхідно встановити порядок наділення філії власними коштами, методику контролю за дотриманням обов'язкових нормативів максимального ризику на одного кредитора і вкладника. Потрібно також ввести в практику визначення головного конторою лімітів на проведення операцій філій з урахуванням необхідності дотримання обов'язкових економічних нормативів та формування резервів в цілому по кредитній організації. Зазначені ліміти, погоджені з Головним територіальним управлінням (Національним банком) ЦБ РФ за місцем розташування головного банку, повідомляються установі Банку Росії, який контролює діяльність філії, куди той представляє відповідну звітність. Винятки можуть бути зроблені для кредитних організацій, що впровадили сертифіковані ЦБ РФ технічні рішення, що дозволяють банку в оперативному режимі контролювати поточні операції філії.

  Моніторинг стану всіх кореспондентських рахунків банків повинен надати в розпорядження ЦБ РФ оперативну картину розподілу ліквідності в режимі реального часу як у розрізі конкретного банку, так і економічних регіонів. Необхідно продовжити роботу з удосконалення економічних нормативів з урахуванням ефективності їх застосування в бухгалтерському обліку. Система вимог, що пред'являються до кредитної організації, повинна вловлювати найбільш ймовірні ризики, здатні вплинути на фінансовий стан банків. У перспективі слід очікувати, що все більший вплив на становище в кредитних організаціях надаватимуть фактор процентного ризику та ризиків по термінових операціях на ринках. Вже зараз доцільно приступити до відпрацювання методичних принципів перспективної системи моніторингу та управління такого роду ризиками.

  3.2.4. Основні напрямки роботи з проблемними банками

  Робота з проблемними банками починається з постановки системи виявлення фінансових труднощів. Потім встановлюється характер і причина виникнення проблем, виробляється політика регулювання, що включає застосування конкретних заходів впливу. Ознаки проблемності кредитних організацій можна підрозділити на прямі і непрямі.

  До прямих відносяться:

  • порушення обов'язкових економічних нормативів і недотримання резервних вимог;

  • різкі коливання залишків коштів на кореспондентських рахунках, особливо за умови, що мінімальні залишки становлять критичну величину (близько до нуля);

  • наявність неоплачених документів і претензій до кореспондентському рахунку про безспірне списання коштів;

  • встановлення факторів грубих порушень правил бухгалтерського обліку;

  • надання завідомо недостовірної звітності;

  • проведення ризикованої кредитної та процентної політики;

  • збиткова діяльність, включаючи незабезпечені власними засобами вкладення у внутрішню інфраструктуру;

  • виплата дивідендів при незадовільному фінансовому становищі банку; відсутність щорічної аудиторської перевірки діяльності банку;

  • різкі зміни складу учасників і керівництва банку; негативна інформація міністерств і відомств, громадян, засобів масової інформації, скарги клієнтів на роботу банку.

  До непрямими ознаками проблемності можна віднести:

  • роботу на високоризикових і ненадійних ринках, які мають обмежені перспективи розвитку;

  • незбалансованість строків залучення і розміщення коштів;

  • висока питома вага міжбанківських кредитів у складі залучених банком ресурсів;

  • агресивну рекламу залучення коштів на умовах вище ринкових.

  Критерії оцінки діяльності комерційних банків повинні виявляти фінансові труднощі до переростання в неплатоспроможність. Іншим завданням вдосконалення системи інформації про кредитну організації є встановлення конкретних причин і ступеня розвитку проблем у кожному конкретному банку.

  Застосування заходів регулювання Банку Росії має спиратися на аналіз як ступеня розвитку проблем кожного банку, так і його функціональної ролі в кредитно-грошовій системі на федеральному і регіональному рівні. Згідно з листом Банку Росії № 265 від 2.04.96г. кредитні організації поділяються на фінансово стабільні банки; банки, що мають перші ознаки проблемності; банки, які відчувають тимчасові труднощі; банки з першими ознаками банкрутства; критичні (фінансово нестабільні) банки. Подальший розвиток роботи бачиться, по-перше, в тісній взаємодії при формуванні списків проблемних банків з Головними територіальними управліннями (Національними банками) ЦБ РФ і, по-друге, в постійному вдосконаленні методології ранньої діагностики. У систему ранньої діагностики можуть входити як зазначені вище прямі і непрямі ознаки проблемності, так і додаткові свідчення структури балансу, що не входять до складу економічних нормативів.

  При всій розмаїтості кредитних організацій та їх політики можна виділити за величиною три групи. До першої належать великі (структуроутворюючі) кредитні організації, що мають істотне значення для грошової системи Російської Федерації. Для таких банків характерна концентрація міжбанківських операцій, лідерство в обсягах кредитів, наданих економіці (в тому числі в галузевому та регіональному розрізі), залучення значного обсягу коштів клієнтів (у тому числі населення). Кількісні критерії даних параметрів повинні враховувати загальфедеральний і регіональний аспекти.

  У другу групу включаються середні банки з диверсифікованим кредитних і депозитних портфелем, які за масштабами значно поступаються кредитним організаціям першої групи. Третя група складається з дрібних банків, головним чином, мають вузьку спеціалізацію.

  Причини кризового стану проблемного банку індивідуальні. Разом з тим, їх можна об'єднати в три основні групи.

  1. Кримінальні банки. Втрата ліквідності викликана великими неповерненнями кредитів інсайдерами, власниками, а також прямими розкраданнями. Формальна ознака - зобов'язання не забезпечені реальним майном і активами на велику суму.

  2. Незадовільно керовані банки. Проблеми з ліквідністю таких банків пов'язані з відверненнями коштів в інфраструктури, великі сумнівні проекти, здійснювані без урахування кон'юнктури ринку і не представляють народно-господарської значущості для вирішення економічних і соціальних проблем країни, регіону. До числа таких банків можна віднести ті, які припускали неринкові умови залучення депозитів (насамперед населення) або, наприклад, вкладали кошти в елітне житло і т. п.

  3. Банки, що проводили вимушено ризиковану політику і надавали кредити на підтримку соціально-економічного комплексу країни (регіону), наприклад, кредитування енерго-та комунального господарства.

  Вживані заходи регулювання повинні враховувати величину банку, ступінь і причини виникнення проблем. Важливе значення має створення спеціальної системи нагляду на федеральному і регіональному рівнях за великими (структуротворними) банками.

  3.2.5. Принципи впливу на проблемні банки

  Серед арсеналу заходів впливу Центрального банку на проблемні кредитні організації можна було б виділити наступні заходи стабілізаційного характеру:

  • а) наради та консультації в наглядових органах, націлені на вироблення шляхів подолання фінансових труднощів;

 1. прийняття кредитною організацією письмових зобов'язань про усунення недоліків, виправлення яких не передбачає втручання органів нагляду в звичайний режим банківської діяльності;

 2. угоду між кредитною організацією та банком Росії, яке полягає в цілях подолання більш серйозних недоліків діяльності банку, коли адекватні кроки потрібно зробити негайно, проте ступінь розвитку виниклих проблем не загрожує платоспроможності банку. У цьому випадку ЦБ РФ може утриматися від застосування санкцій у рамках досягнутих домовленостей;

 3. письмове попередження банку Росії кредитної організації про виявлені недоліки та можливості застосування заходів впливу;

 4. надання банком Росії надзвичайного (7 днів), ломбардного (90 днів) та інших видів кредитів. Кредит доцільно надавати банку при реальній можливості відновити платоспроможність і наявності достатнього забезпечення, видаючи його окремими траншами по мірі виконання узгоджених з Банком Росії заходів. В якості забезпечення можна приймати не тільки ліквідні активи банку, а й кошти засновників, а також інших учасників банку. Склад прийнятого в цьому разі забезпечення доцільно розширити, включивши в нього кошти на рахунках у першокласних банках країн-членів ОЕСР, дорогоцінні метали в злитках. Банку Росії доцільно домагатися, можливо, більш повної мобілізації внутрішніх можливостей банку (продаж боргів банку, будівель, незавершеного будівництва). Акумульовані за рахунок цих джерел кошти повинні складати не менше 50% вартості програми фінансової реабілітації. При цьому розробляються механізми контролю за внутрішньою діяльністю банку, що запобігають використання позики не за призначенням (включаючи візування всіх видаткових документів уповноваженим банком Росії особою);

 5. введення Тимчасової адміністрації по управлінню кредитною організацією для оцінки реалістичності перспектив стабілізації діяльності або необхідності відкликання ліцензії.

  При приєднанні проблемного банку до надійного банку Центральний банк РФ може створити на певний строк режим найбільшого сприяння об'єднаної кредитної організації, включаючи:

  • надання кредиту під заставу ліквідних активів;

  • зниження норм відрахувань до фонду обов'язкових резервів;

  • незастосування санкцій за порушення окремих нормативів;

  • відстрочку погашення заборгованості приєднаної кредитної організації перед Банком Росії.

  Необхідність активізації банківського нагляду та реструктуризації кредитно-грошової системи у відсутності спеціалізованого органу з проведення реструктуризаційних заходів призводить до потреби в додатковому методичному забезпеченні питань санірування і зміцнення капітальної бази проблемних банків. При цьому важливе значення має визначення ознак та критеріїв вибору сануються і характеру санирования, а в плані практичної діяльності - підбір покупців слабких банків, ініціювання нових форм концентрації банківського капіталу, включаючи освіту холдингів, пулів і консорціумів. Заходи адміністративного характеру - санкції:

  • штрафи (застосовуються, як правило, негайно);

  • приписи (розпорядження) про усунення недоліків та проведення заходів з фінансового оздоровлення;

  • припис про заміну керівництва кредитної організації (філії);

  • припис про заборону на здійснення окремих банківських операцій;

  • припис про заборону на відкриття філій;

  • відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій.

  При застосуванні санкцій доцільно послідовно дотримуватися принципу невідворотності покарання. Приводом для жорстких заходів (аж до відкликання ліцензії) повинні стати факти навмисного введення в оману наглядового органу, в тому числі шляхом надання недостовірної звітності.

  3.2.6. Застосування до кредитних організацій заходів регулювання

  Банк Росії несе відповідальність за стабільність банківської системи, а не за фінансовий стан кожної кредитної організації. Тому конкретний склад заходів регулювання доцільно визначати на базі комплексної оцінки функціональної ролі банку і ступеня розвитку фінансових труднощів. По відношенню до структуростворюючим банкам в залежності від ступеня розвитку труднощів ЦБ РФ може використовувати різні форми вищезазначених угод або безпосереднє управління шляхом введення Тимчасової адміністрації. Особливе значення має набути надання кредиту до переходу фінансових труднощів у форму неплатоспроможності. З адміністративних форм регулювання бажано використовувати ті, які не пов'язані з обмеженням можливостей банків самостійно подолати труднощі (тобто не застосовувати обмеження на проведення банківських операцій). Особливого значення набуває політика переговорів ЦБ РФ з банками, що обумовлює відмову від санкцій або виділення кредиту конкретними умовами. Застосування санкцій у формі обмеження окремих напрямів діяльності банку з метою локалізації наслідків фінансових труднощів можливо тільки при безуспішності всіх стабілізаційних заходів.

  Для середніх і дрібних банків доцільно робити акцент на заходи адміністративного характеру (санкцій), які включають обмеження скоєних банком операцій для локалізації виниклих труднощів. Застосування заходів стабілізаційного характеру можливо в першу чергу застосовувати до банків, фінансові труднощі яких викликані вимушено ризикованою кредитною політикою. Їх застосування можливе тільки при дуже відповідальному, конструктивному підході менеджерів і власників банку до взаємодії з ЦБ РФ і при відсутності елементів кримінальності та інших зловживань в керівництві кредитною організацією. В іншому випадку можна створити передумови ще більших зловживань під прикриттям угод з Центральним банком.

  Таким чином, основним принципом застосування інструментарію регулювання ЦБ РФ є жорсткість щодо порушень законодавства та нормативних актів Банку Росії в поєднанні з активною позицією щодо стабілізації функціонально значущих банків при пріоритетності вирішення загальносистемних завдань над проблемами конкретної кредитної організації.

  3.2.7. Взаємодія Банку Росії при організації нагляду з державними і міжнародними організаціями

  Своєчасне виявлення проблем банку може бути досягнуто шляхом постійної співпраці ЦБ з аудиторськими фірмами та останніх з банками, що має доповнити щорічні разові перевірки. Подібна взаємодія може носити форми зустрічей з керівництвом для вивчення поточної звітності, періодичних перевірок системи внутрішнього контролю банку. Особливу увагу необхідно приділяти якості кредитного портфеля комерційного банку, аналізу стану справ, можливості реалізації застави і т. д. За результатами перевірки складається аналітична записка керівництву, в якій описуються виявлені проблеми і пропонуються конкретні обов'язкові та рекомендаційні пропозиції щодо їх усунення. Якщо при повторній перевірці фінансовий стан комерційного банку погіршується, а план заходів аудиторської фірми не виконується, фірма повинна інформувати про це Банк Росії.

  Одночасно необхідно активізувати позицію Банку Росії з регулювання аудиторської діяльності. Поліпшенню якості аудиту може сприяти створення саморегулівної професійної організації, введення в практику попереднього погодження з ЦБ РФ аудиторських фірм для перевірок великих (структуроутворюючих) банків, введення системи нагляду за аудиторськими фірмами, їх персоналом, насамперед, по лінії аналізу якості аудиторських перевірок, застосування заходів дії до фірм і аудиторам, рівень роботи яких не вiдповiдає вимогам Банку Росії.

  Створення державних структур по роботі з проблемними кредитними організаціями Важливою складовою перспективного банківського нагляду є організаційне відокремлення від Банку Росії процедур контролю за ліквідацією неспроможних банків. Для розв'язання цієї проблеми можна запропонувати створення Федерального агентства у справах банкрутства кредитних організацій або наділити зазначеними функціями вже існуюче Федеральне управління у справах про неспроможність (банкрутство). Таке рішення дозволить передати невластиву для ЦБ роботу з ліквідації банків після відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій в спеціальний федеральний орган виконавчої влади, який повинен забезпечити під час ліквідаційних процедур збереження майна і активів кредитної організації, грошових коштів банку та його клієнтів на кореспондентських рахунках і в формі готівки в касі.

  Створення організації (корпорації) з гарантування збереження коштів вкладників (кредиторів) може також внести вклад в роботу з проблемними банками. Її роль бачиться в наданні фінансової підтримки та участі в реорганізації кредитних організацій в інтересах вкладників, а також у диференціації ставок за гарантування вкладів залежно від надійності банку. Разом з тим необхідно мати на увазі, що Банку Росії ще певний час доведеться вирішувати значне коло проблем, пов'язаних з ліквідацією банків оскільки створення відповідальних структур з різних причин розтягується на тривалий термін. Оскільки однією з основних труднощів у подоланні труднощів проблемних банків є визначення фінансових джерел відновлення нормальної роботи кредитної організації, видається доцільним розглянути можливість формування Фонду реструктуризації кредитних організацій. Джерелами ресурсів Фонду могли б стати:

  • частина прибутку Центрального банку РФ, звільненої за погодженням з Урядом РФ від перерахування в бюджет;

  • довгострокові кредити Банку Росії, що надаються Фонду в обсягах, узгоджених з Держдумою і Урядом РФ;

  • кошти федерального Уряду;

  • фінансування міжнародних організацій.

  Об'єктивно інтереси учасників у підтримці Фонду об'єднуються особливою значущістю банківської системи для нормального функціонування економіки. Кошти Фонду надавалися б на зворотній основі банкам, зацікавленим у подоланні поточних труднощів шляхом реструктуризації. Виділення грошей має супроводжуватися жорстким контролем за всіма аспектами банку-позичальника, що виключає "проїдання" виділених коштів, в тому числі через введення Тимчасової адміністрації (адміністратора).

  Джерелом фінансової підтримки заходів з реструктуризації могли б бути кредити Світового банку і ЄБРР, спеціально виділені акредитованим банкам. Не виключається також можливість регульованого допуску в якості співвласників російських кредитних організацій іноземних комерційних структур з солідним фінансовим станом і надійною репутацією шляхом продажу їм часток участі в капіталі проблемних вітчизняних банків.

  Висновок

  Сучасний стан банківської системи Росії вимагає прийняття комплексних заходів щодо її зміцнення, підтримці фінансової стійкості банків, зниження ризику системної кризи. Наростання проблем у банківському секторі визначається, головним чином, низьким рівнем управління банками в поєднанні з несприятливими тенденціями загальноекономічного розвитку. За різними оцінками, лише 40 - 60% загального числа банків можна вважати фінансово стійкими. Безпосередніми причинами фінансових труднощів конкретних банків стали:

  • некваліфіковане управління;

  • відсутність стратегічного планування;

  • невміння грамотно сформувати кредитний портфель і управляти ризиками;

   • прямі та опосередковані форми тиску на банки;

   • шахрайство з боку їх власників та менеджерів;

   • "Історичні" причини. Так, основна частина банків, створених на базі колишніх державних спеціалізованих банків, успадкувала обтяжену боргами збиткових підприємств структуру балансу, яка без втручання держави у вигляді реструктурування активів не може забезпечити нормальне їх функціонування;

   • негативний вплив на фінансове становище банків зробило надання державою підприємствам у 1980-х - початку 1990-х років централізованих кредитів, які в багатьох випадках виявилися безнадійними до повернення. Невиконання бюджетом зобов'язань перед державними підприємствами зробило їх неплатниками перед кредитними організаціями;

   • відому роль в процесі погіршення ліквідності банків грає загальний дефіцит ліквідності в економіці.

   Ситуація в економіці та банківському секторі не дозволяє розраховувати на оздоровлення вітчизняної банківської системи тільки шляхом відкликання ліцензій та банкрутства слабких банків. При цьому вкрай мала або практично відсутня ймовірність участі держави (бюджету) в стабілізаційних заходах. Разом з тим, очевидно, що без серйозної реорганізації банківської системи та необхідних для цього додаткових фінансових вливань не обійтися.

   В даний час сфера активних операцій на внутрішніх ринках з прийнятним рівнем дохідності і ризику обмежені операціями з державними цінними паперами та кредитуванням виробництва, пов'язаного, переважно, із зовнішньою торгівлею і деякими іншими галузями з високою оборотністю капіталів. Перспективи виживання основної маси банків в таких умовах є сумнівними. Навіть самі жорсткі регулятивні норми не зможуть забезпечити їм одночасно ліквідність і прибутковість.

   З формальної точки зору наглядовий орган може самоусунутися від активного втручання в процеси, що відбуваються у банківській системі. Позиція спостерігача передбачає обмеження участі наглядового органу в діяльності банків контролем за вимогами, що пред'являються до структури балансу, а також наданням фінансової підтримки окремим банкам за принципом "латання дірок". Проте досягнення задовільних результатів нагляду для системи в цілому на таких принципах в сьогоднішній ситуації дуже проблематично.

   Посилення надійності кредитних організацій шляхом повсюдного скорочення обсягів їх сумнівних активів торкнеться в першу чергу кредитні вкладення. Такі результати нагляду з формальної точки зору сприяють досягненню цієї мети. Проте успіхи на такому шляху можуть опинитися оманливими. Скорочення кредитування господарства з метою посилення надійності банків може вдарити по них бумерангом через зменшення коштів клієнтів, які формують ресурсну базу кредитних організацій. У результаті для банківської системи по лінії нагляду створюється по суті додатковий стимул пасивно слідувати за тенденціями економічного розвитку, обумовленими на сьогодні стагфляцією. Тим самим формується банківська система, що обслуговує кризову економіку.

   В дипломної роботі основну увагу приділено проблемі банківського нагляду при роботі з уже створеними кредитними установами, зокрема, в аспекті роботи з проблемними банками, так як це питання в найближче десятиліття для банківської системи буде найбільш актуальне. Питання створення, поглинання, злиття відображені в конспективній формі (на базі вирішення цих питань у розвинених державах) через обмежений обсяг дипломної роботи. При цьому в роботі спеціально не приділено багато місця ліцензування та методикою документарній перевірки в кредитних організаціях, так як це питання детально опрацьовані Департаментом банківського нагляду ЦБ РФ в інструкціях ЦБ РФ - відповідно від 27.08.96 № 49 "Про порядок реєстрації кредитних організацій і ліцензування банківської діяльності "та від 19.02.96 № 34" Про порядок проведення перевірок кредитних організацій та їх філій уповноваженими представниками Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) ". Порядок і вимоги цих інструкцій добре узгоджується з досвідом передових країн у сфері банківського нагляду.

   Зараз у Росії основне - домогтися виконання вже прийнятих законів, не порушивши роботу банківської системи. Досвід наглядових органів зарубіжних країн допомагає банківській системі Росії, що встає на ринкові відносини (в епоху "дикого" капіталізму) формувати погляди фахівців і вчитися на помилках фінансистів розвинених країн.

   Загальний напрямок розвитку законодавчої базі в банківській сфері бачиться не за нормативні документи, вказівки ЦБ РФ і його функціональні структури, а законодавчо через Державну Думу. Такий розвиток буде враховувати корпоративні інтереси великих верств населення в Росії і, отже, буде приносити більш позитивні зрушення у вдосконаленні фінансової системи країни. Хоча думка професіоналів необхідно використовувати як експертів.

   У Банку Росії є унікальні (на відміну від інших державних органів) можливості здійснювати банківський нагляд не тільки адміністративними, але і економічними заходами, створюючи умови для підвищення ефективності роботи підконтрольних кредитних організацій. Реалізація такої політики передбачає конструктивний, творчий характер наглядової діяльності. Під конструктивністю мається на увазі використання в практиці регулювання таких інструментів, які в рамках повноважень і відповідальності ЦБ РФ сприяли б формуванню працездатною прогресивної банківської системи. Разом з тим ефективність нагляду при такому підході залежить не тільки від Банку Росії, але і від загальної економічної політики, а також від її конкретних результатів.

   Бібліографічний список

   1. Банківський нагляд і аудит: навчальний посібник / За заг. ред. І. Д. Мамонової. - М.: ИНФРА-М, 1995.

   2. Гроші та кредит. № 8. 1996.

   3. Інструкція ЦБ РФ № 19, ГТК РФ № 01-20/10283 від 12.10.93 "Про порядок здійснення валютного контролю за надходженням в Російську Федерацію валютних надходжень від експорту товарів".

   4. Інструкція ЦБ РФ № 30, ГТК РФ № 01-20/10538 від 26.07.95 "Про порядок здійснення валютного контролю за обгрунтованістю платежів в іноземній валюті за імпортовані товари".

   5. Інструкція ЦБ РФ від 19.02.96 № 34 "Про порядок проведення перевірок кредитних організацій та їх філій уповноваженими представниками Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії)".

   6. Інструкція ЦБ РФ від 27.02.95 № 27 "Про порядок організації роботи обмінних пунктів на території Російської Федерації, здійснення та обліку валютно-обмінних операцій уповноваженими банками".

   7. Інструкція ЦБ РФ від 27.08.96 № 49 "Про порядок реєстрації кредитних організацій і ліцензування банківської діяльності".

   8. Лист ЦБ РФ від 24.08.93 № 181-93 "Про складання загальної фінансової звітності комерційними банками" (разом з тимчасовою інструкцією ЦБ РФ від 24.08.93 № 17 "За складання загальної фінансової звітності комерційними банками").

   9. Поляков В. П., Московкина Л. А. Структура і функції центральних банків: зарубіжний досвід: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 1995.

   10. Наказ ЦБ РФ від 30.01.96 № 02-23 (ред. від 20.08.96) "Про введення в дію інструкції № 1" Про порядок регулювання діяльності кредитних організацій "(разом з Інструкцією ЦБ РФ № 1).

   11. Роде Е. Банки, біржі, валюти сучасного капіталізму. / Пер. з йому. Під ред. і з предисл. В. Н. Шенаева. - М.: Фінанси і статистика, 1986.

   12. Роуз П. Банківський менеджмент. / Пер. з англ. з 2-го изд. - М.: Дело ЛТД, 1995.

   13. Федеральний закон від 02.12.90 № 394-1 (ред. від 20.06.96) "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)".

   14. Федеральний закон від 02.12.90 № 395-1 (ред. від 03.02.96) "Про банки і банківську діяльність".

   15. Frederick C. Schadrack, Leon Korobow The basic elements of bank supervision. Lectures, At Fairfield University Fairitld, С onnecticut, Federal Reserve Bank of New York, July 1993.

 6. Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Банк | Реферат
  212.6кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Банківський нагляд міжнародний досвід
  Банківський нагляд (міжнародний досвід)
  Банківська діяльність та державний банківський нагляд
  Міжнародний досвід формування наукоградів
  Гарантії для вкладників міжнародний досвід
  Гарантії для вкладників міжнародний досвід 2
  Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі
  Міжнародний досвід регулювання соціально трудових відносин
  Міжнародний досвід взаємодії бухгалтерського і податкового обліку
  © Усі права захищені
  написати до нас