Банківська справа

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. Сутність комерційних банків, їх роль в економіці РК. Термін ком-кий б-к виник на ранніх стадія розвитку б-кого справи. Коли б-ки обслуговували преимущ-но торгівлю, товарообмінні операції і платежі. З розвитком промисло-ти та інших галузей б-ки стали обслуговувати ін сфери ек-ки і поступово термін "ком-кий" в назві б-ка втратив свій первісний зміст. Він позначає ділової хар-р б-ка, його орієнтованість на обслуговування всіх видів деят-ти госп-них агентів, незалежно від роду їх деят-ти. Як і у всіх д-вах пострадянського-го простору в Каз-не сущ-т 2-х рівнева б-ка сис-ма, к-я грунтується на побудову взаємин м / у б-ми в 2-х площинах.
По вертикалі, тобто отнош-я підпорядкування м / у центральним б-ком, як керівним і управляючими і низовими ланками, комерційними та спеціалізованими б-ми. Процес становлення Б.С. РК складається з 3-х етапів:
1988-91г. р., коли були реорганізовані держ-ні галузеві б-ки, створені інституційні основи Б. С, створені 1-иеком-кі б-кі.2. 1992-кінець 93г., К-й хар-ся екстенсивним зростанням Б.С. в умовах інф-ціі.3. що почався в 94 і подолж-ся по наст. вр. хар-ся адаптацією Б.С. до мінливих умов деят-ти, а також до змін в ек-ці в цілому. На сучас-ному етапі Б.С. хар-ся слід-ми тенденціями: а) консолідація б-кого кап-ла, підвищення рівня капіталізації б-ков 2-го рівня. б) підвищення кол-них показ-лей деят-ти ком-ких б-ков. в) скорочення числа фін-во нестійких б-ков. г) скорочення частки ін-ного кап-ла в б-ком секторі, а також зменшення частки гос-ва в б-ком кап-ле. д) наближення б-ков до м / унар-ним стандартам деят-ти.
2. Застава, її види. Б-кое законодавчих-під РК перед-і видачу кредиту кім. б-ками під різні його обесп-я. Найважливішими з яких брало явл-ся заставу. Сам по собі заставу имущ-ва означає, що кредитор застави-тримач вправі реал-ть це имущ-во, якщо обеспеч-ное запорукою обязат-во не буде виконано. При цьому за умовою застави кредитор має преимущ-ное право перед ін кредиторами відшкодувати ср-ва і ст-ть закладеного имущ-ва. Застава повинна забезпечити не тільки повернення позички, а й сплати%-тов і неустойок за договором. заставою можуть бути забезпечені, як обязат-ва юр. так і фіз. осіб. Розрізняють 2 види застави.
2. При к-ром предмет застави може бути у залогадателя.2. при к-ром предмет застави передається у розпорядження або у володіння заставодержателю. Запорука з залишенням имущ-ва у заставодержателя може виступати в неск-ких формах.
3. Застава товару в обороті (або заставу зі змінним складом), означає, що позичальник має право реалізувати заставлене имущ-во за умови одночасного погашення опред-ної частини зад-ти або заміни вибувають тов-в чи іншими відповідними даному виду кредитування цінностями на рівну або більшу сумму.2. заставу тов-в у переробці означає, що позичальник має право перераб-ть у себе закладене сировину, мат-ли, але при цьому заставне право буде розподіль-ся на вироблені напівфабрикати і готову прод-цію.3. заставу нерухомого имущ-ва, при к-ром надаючи кредит під заставу будинку, обладнання та ін нерухомості б-к повинен бути зацікавлений, не тільки в ступені їх реаліаціі, але і отримання позичальникам прибутку достатньою для погашення кредиту та%-тов за нього . Запорука з залишенням предмета у залогадержателя (заклад) явл-ся найбільш переважним видом, т.к при передачі имущ-ва у володіння б-ку останній б-к може осущ-ть найбільш дієвий контроль за станом даного имущ-ва і має більше гарантій відносить-но можливості погашення виданого ним кредиту. Сущ-ет 2 види такої застави або застави.
4. Твердий заставу, к-й передбачає передачу товару та ін имущ-ва б-ку і його зберігання на складі кредитної установи або на складі позичальника, але під замком та охороною б-ка.2. заставу прав-нова форма застави, недостатньо відпрацьована в законод-ном відношенні. У кач-ве застави можуть виступати док-ти свідчать про передачу б-ку в кач-ве обесп-ня за позикою прав володіння і користування имущ-вом, прав на інтелектуальну власність і т.д.
5. Принципи організації комерційних банків. Ком. б-к явл-ся особливим підприємством, виступає, як грошово-кредитний інститут, тому стр-ра апарату його управління має специф-кий хар-р, що можна визначити на прикладі опред-них принципів організацій його роботи. Під принципами поним-ся такі вихідні положення його деят-ти, к-і дають передумови для реалізації властивих б-ку ф-цій та виконання б-ких операцій. Б-ки, як правило організовані за функціональною ознакою, що означає, що стр-ра кредитної установи повинна бути прив'язана до тієї конкретної його деят-ти, к-ю вони виконують. До принципів орг-цій роботи б-ка относ-ся.
6. Принцип відповідності поставлених цілей. Мета будь-якого б-ка-отримання прибутку. Це означає, що в б-ці повинні бути стр-ри-заробляють гроші (шукають покуп-лей б-кого подукт, продають його за ціною вище власних витрат). Для цього створюються відділи, що планують доходи і витрати складові бюджету в цілому по б-ку і за його підрозділам, що забезпечують економію затрат.2. принцип ієрархії владних повноважень його окремих підрозділів. Сущ-ет 2 ешелони влади. Вища ланка управління (рада б-ка, управління б-ка, ревізійна комісія, різного роду комітети, вирішальні принципові питання б. Сис-ми). Інші підрозділи б. У к-ї нах-ся та ін управління чи відділи, зайняті обслуговуванням клієнтів і виконанням ін работ.3. забезпечення спільних і координир-них дій, що передбачає створення таких підрозділів до-е з одного боку обеспеч-ють виконання відповідних операцій, а з іншої сторони відповідність деят-ти б-ка і окруж-щей среди.4. принцип раціоналізації управління. Припускає, що робота б-ка повинна бути організована т. о. щоб забезпечити розвиток б-ка (Н-р: по лінії зниження витрат, впровадження нових технологій і т.д.) .5. забезпечення цінностей та відповідності умовам окруж-й середовища. Означає, що в рамках єдиної стратегії розвитку прийнятої в б-ці м / у його підрозділами устан-ся тісне взаимод-е і кожен підрозділ удосконалює свою деят-ть відповідно до змін умов окруж-й середовища.
7. Гарантії, їх види. Гарантія - особливий вид договору поруч-ва, ПЗМ-мий для обесп-ня обязат-ва тільки м / у юр. особами при к-ром відповідь-ть гаранта носить субардінірованний хар-р. У кач-ве гаранта за позикою можуть виступати вищестояща по відношенню боржникові орг-ція, орендодавець, засновники і будь-які ін орг-ції включаючи б-ки. Єдина умова в даному випадку стійке фін-ше становище самого гаранта. Гарантія оформляє гарантійним листом, до-рої надається в кредитах установа б-ка. У ньому указ-ся найменування гаранта і орг-ції-ссудополучателя, найменування обслуг-щих їх б-ка, вид позики і термін її погашення, сума гарантії і граничний її строк. У разі відсутності ср-тв на рахунку у ссудополучателя вимоги про погашення кредиту надається гаранту.
8. Структура управління комерційним банком. Створення ком-х б-ків на пайових та акціонерних засадах осущ-ся з метою акумуляції тимчасово вільних ден-х ср-в підприємств, орг-цій та установ та їх раціонального исп-ня на потреби розвитку галузі, групи підприємств або регіону. Організаційне пристрій ком-ких б-ков відповідає загальноприйнятій схемі управління АТ. Вищим органом кім. б-ка явл-ся загальні збори акціонерів, до-і має проходити не рідше 1 разу на рік. На ньому присутні представники всіх акціонерів б-ка на підставі довіреності. Загальне руков-во деят-тью ​​б-ка осущ-ет рада б-ка. На нього також покладається спостереження і контроль за роботою правління б-ка. Склад ради, порядок і терміни виборів його членів опред-ся статутом кім. б-ка. Рада б-ка опред-ет загальний напрямок деят-ти б-ка, рассм-ет проекти кредитних і ін планів ю-ка, затверджує плани доходів і витрат прибутку б-ка, рассм-ет питання про відкриття і закриття філій б- ка, а також інші питання, пов'язані сдеят-ма б-ка, взаємовідносин з клієнтами і перспективами розвитку. Безпосередньо деят-тью ​​б-ка рукодіт правління б-ка. Воно несе відповідальність перед загальними зборами акціонерів і радою б-ка. Великі б-ки зазвичай складаються з: департаментів, управлінь і відділів, к-і створюються за функціональною ознакою. Директори департаментів, начальники управлінь координують деят-ти окремих відділів і служб, визна-ють конкретні їхні цілі і програми. З метою оперативного кредитно-розрахункового обслуговування підприємств і організацій-клієнтів б-ка, тер-но віддалених від місця розташування ком-го б-ка він може організувати філії та представ-ва - відокремлені структурні підрозділи, розташовані поза місцем його знаходження і осущ -щие всі, або частину його ф-ції, філія не явл-ся юр-ким особою і здійснює делеговані йому головним б-ком операцій у межах, передбачених ліцензією нац. б-ка. Він укладає договори та веде іншу госп. деят-ть від імені створюваного його кім. б-ка.
9. Поруки. За договором поруки поручитель зобов'язується перед кредитором ін особи (позичальника, боржника) відповідати за виконанням останніх свого обязат-ва. Доручить-во створює для кредитора велику ймовірність реального задоволення його вимоги та боржнику із забезпечення обязат-ва в разі його невиконання. Позичальник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники. Договір доручить-ва оформл-ся в письмовій формі і повинен бути завірений нотаріально. У ньому вказується найменування та адресу боржника, поручителя і банку кредитора, сума платежу, терміни та умови її виплати, порядок розрахунків м / у поручителем і банком і т.д. Пор-ва заканчи-ся з припиненням забезпеченого нею обязат-ва, а так само якщо кредитор протягом 3-х міс. з дня настання строку обязат-ва не пред'являє позов до поручителя.
10. Правові основи Б діяльності. Правове регулювання Б діяльності здійснюється на основі ряду законодавчих актів: Указ президента РК має силу закону-31 августа95 (Закон про Б і Б діяльності); Указ від 30/03/05 (оНБРК). Банк-це ЮЛ явл ком орг, яка відповідно до указу правомочним здійснювати різні операції. Офіційний статус банку визначає держ реєстрацію ЮО в якості Б у органів Мінфіну а також наявністю ліцензії НБ на проведення банківських операцій. В указі (про банки і банківську діяльність поняття держ, межгос, банки з іноземною участю, особливості створення кіт регулюється постійно правлінням НБ. Якщо раніше НБ був підзвіті през і парламенту то з внесенням зміною до закону про нац банку підзвітний тільки президентові РК. Якщо ренее завданням НБ була грошово-кредитна політика то в даний час є забезпечення внутрішньої і зовнішньої стійкості Н валюти. Статутний кап НБ належить д-ві і формується в размере20млрд т. уставн кап служить забезпечення зобов НБ. Резервний кап НБ обр-ся в розмірі вуст го капі-ла поповнюється за рахунок чистого доходу, призначений для компенсацій втрат і збитків. НБ в праві проводити з влабельцамі счетоа наступні операціі1предоставлять кредити на стк небільше 6 місяців під забезпечення високолеквіднимі активами, 2 купувати і продавати чеки і прості векселі, 3 купувати і продавати ДЦП і облігації, депозити і сертифікати не більше 1 року, кіт НБ вважає придатними для забезпечення надання кредиту.
11. Кредитні та інші операції комерційних банків. Форфейтинг явл-ся формою трансформації кім. кредиту в б-кий. Сам термін від фран-го сл. означає "цілком або загальною сумою". Даний вид фін-вої операції м. б. використаний для осущ-ня торговельних угод і всередині країни. Сутність форфейтір-ня закл-ся в наступному покупець (імпортер) не володіє в момент укладання контракту необхідної суми грошей для оплати придбаного великого об'єкта угоди виписує продавцеві комплект векселів загальна ст-ть к-яких = ст-ти проданого об'єкта з обліків за відстрочку платежу , тобто за наданий ком-кий кредит. Т. о. фактично кім. кредит надає не сам продавець, а б-к погодився врахувати векселі і взяти весь ризик на себе. Іпотечні кредити - це кредити гарантією повернення яких брало явл-ся заставу нерухомого имущ-ва. У госп-щих суб'єктів у кач-ве предмета застави по іпотечних кредитах можуть виступати: 1) позикові ділянки. 2) підприємства, будівлі, споруди та інше имущ-во використовуване у предприн-кой деят-ти. 3) повітряні, морські судна та судна внутрішнього плавання. 4) космічні об'єкти. 5) незавершене строит-во і нерухоме имущ-во споруджений на земельній ділянці відведеному для строит-ва в установленому порядку. Инвестиц-ве б-дещо кред-е-це вкладення б-ком ден. ср-тв на возврвтной основі в об'єкти реального инвестир-ня, що забезпечують розширене програванням у кап-ла позичальника в основі к-якого лежить реалізація инвестиц-них інноваційно-них проектів. Кредит-е інвестиції осущ-ся при дотриманні загальновстановлених принципів: повернення, терміновості, платності і забезпеченості. Кредит, як правило вид-ся шляхом відкриття кредитної лінії. До особливостей инвестиц-ного кред-а отн-ся: 1) оцінка ін-них проектів. 2) опред-е інвест-ної кредитосп-ти заемщіка.3анаіз ризиків операцій по інвест-ному кред-ю. Інвест-ва кредитосп-ть підпр-я - це його сп-ть своєчасно осущ-ть вносять по погашенню інв-них позик, погасити їх у повному обсязі в процесі реалізації інв-ного проекту. У світ. практиці термін "лізинг" исп-ся для позначення різного роду угод, заснованих на оренді тов-в довгих-го користування. Крім того за лізингом можна рассм-ть специф-кцю форму фін-ня вкладень в осн. фонди при посередництві до спец-ної лізингової компанії до-раю набуває для 3-ї особи имущ-ва і віддає його йому в оренду на довгостроковий період. За своєю юр. формі лізингова угода явл-ся своєрідним видом долгоср. юаренди інвест. цінностей.
10. Загальна характеристика банків. Типи банків і характер їхніх послуг. Б-до поняття давнє і його поява була пов'язана з появою обміну грошей, надання грошей у борг і централізації чужих грошей у своїх руках. Дослівно слово "банко" означає "ск-ко" на к-й відбувалися операції з грошима. У зав-ти від типів б-ков виявлю-ся повна хар-ка кожного окремого б-ка: а) б-к, як торгове підпр-е торгує особливим товаром-грішми. б) б-к, як посередницьке підпр-е рассм-ся, не ч / з зовнішні ознаки своїх операцій, а ч / з ф-ції. Відкриваючи розрахункові та поточні рахунки своїм клієнтам для зберігання їх ден. ср-тв. в) б-е, як кредитна підпр-е історично взаємопов'язане з поняттям "кредит". Б-ки самі виступають позичальником з метою створення кредитного потенціалу, несуть обязат-ва по позиках,%-там. г) б-к, як ком-кое підприємство осущ-яя свої торгові, посередницькі кредитні операції, маючи свій інтерес в отриманні доходу. д) б-к, як агент біржі. Крім посередницьких і кредитних операцій найбільш важливим для б-ка явл-ся операції з купівлі та продажу цінних паперів. е) б-к, як автономне підприємство функціонує в країні на основі закріплених юр. і ек-ких норм мають свою правову основу. ж) б-к, як партнер, функціонуючи на специфічних правових засадах будує свою деят-ть і свої відносини з клієнтами на взаємовигідних в кому-кому плані відносинах. з) б-к, як частина гос-го механізму управління мобілізуючи розрізнені кап-ли, ден. ср-ва, централізуємо розрізнені кап-ли, ден. ср-ва, централізуємо їх у кач-ве фін-го рес-са, направляють їх на розвиток ек-ки в цілому. Классиф-цію б-ков за різними ознаками загальним для всіх країн можна навести наступним чином: 1по функціональним призначенням: емісійні, депозитні і ком-кіе.2по формі собст-ти: гос-ні, кооперативні, частниеісмешанние.3по спеціалізації: галузеві, універсальні , торговельними, промисло-ні, с / х-ні і інвестіціонние.4по виконання спеціальних завдань: інноваційні каси взаємодопомоги та т.д.5по територіальною ознакою: міські, муніципальні, межгос-ні. При хар-ке типів б-ков у реальній практиці багато розвинених країн ділять на 2 групи: 1оптови б-ки - зазвичай це великі ком-кі ком-кі б-ки функціонують з особливого дозволу прав-ва, осущ-ют управління готівкою, проводять обмін валют.2рознічние б-ки - це мережа дрібних локальних б-ков, осущ-щих численні операції з розрахунків, кредитування дрібного середнього бізнесу.
11. Кредит під заставу ЦП З метою забезпечення кредиту в якості об'єкта застави позичальникам можуть бути представлені різного роду ЦБ, акції, облігації, депозитний сертифікат. При цьому в заставу приймають як іменні ЦП так і на пред'явника. В Б практиці відомі наступні види під заставу ЦП: 1краткосрочние позики під заставу ЦБ.2долгосрочние позику під заставу цінних паперів. Надання довгострокової позики під заставу ЦП визначається наявністю у банку ресурсів довгострокового характеру вони пов'язані зі значним ризиком. ЦП можуть змінюватися тому кредитні договори на такі позички часто включають безліч додаткових умов захищають права банку, у випадках зміни курсу ЦБ. Специфіка застави ЦП полягає в тому що відповідальність позичальника поширюється не тільки на вартість застави але і на всі його майна. Застава ЦП здійснюється на умовах застави з передачею зберігання ЦП банку.
12. Банківські ресурси: їх формування, регулювання. кБ рес належать власні кошти банку, позикові та залучені кошти сукупність кіт використовується банком для здійснення активних операцій. Основним джерелом формування банківських ресурсів є вклади клієнта банку. До власних коштів банку належать статутний і резервний фонд, а так само інші фонди утворюють за рахунок прибутку банку. До статутного фонду основна точка банківської справи в залежності від власності відбувається утворення статуту банку. Він утворюється за рахунок внеску учасників юридичних і фізичних осіб і служать забезпеченням їх зобов'язань. При створенні банку його статутний капітал формується за рахунок грошових коштів і матеріальних активів. Резервний фонд ком банків призначений для відшкодування збитків від активних операції служить джерелом виплатою відсотків і дивідендів у разі недоотримання прибутку. Розмір наявних у банків власних ресурсів визначається масштабом його діяльності. У практиці розрізняють два віда1 власний капітал брутто - сума усіх фондів банку та нерозподіленого прибуток за балансу.2 власний капітал нетто-т е брутто зменшені на витрати капітального характеру, викуплені власні акції та деб заборгованість понад 30 днів. Нетто-величина наявних власних коштів банку. Акціонери КБ для формування і розширення свого статутного капіталу вдаються до випуску соб ЦБ в осн акції. КБ здійснює емісію цінних паперів при створінь, при збільшенні розмірів статутного капіталу шляхом випуску додаткових акцій
13. Ломбардне кредитування. Під ЛК розуміється кредит під заставу легкореаліз майна. Який існував століттями і був широко поширений в північній Італії. Перше ломбардне учрежд було у Франції у 15 столітті. До важливих видів ЛК: під заставу ЦП (приймаються тільки ЦП котируються на фондовій біржі, кредит покриває лише частину їх курсової вартості а інша частина моржа оплачується позичальником при укладанні угоди), під заставу товарів (переважно надається ЮЛ, при цьому в кач застави використовуються товари з відносною стійкою ціною за умови, що ними ведеться торгівлі на товарній біржі. Позичальнику простіше закласти банку біржові товари, при якому позичальнику не потрібно відшкодовувати витрати банку на оплату експертів оцінювачів товарів. При закладі товарів як правило заклад в банк засвідчує право на той чи інший товар ), під заставу драг металів (є однією з форм Л опер передбачає, що при кредиті під заставу драг камінням, оціночна ст-ть становить 95% відповідного мет), під заставу вимог (заставою можуть бути різні фінансові вимоги, ощадні вклади, вимоги за страховими договорами, вимоги на виплату з / п, заклад нерухомого майна)
14. Системи банківського кредитування і її основні елементи. У ринкових умовах основною формою кредитування є банк, т е надання КБ на різні терміни, під певні% на умовах повернення під забезпечення певної суми. Суб'єктами кредитування є госп органи, населення, держава, самі банки. У кредитній угоді беруть участь дві сторони: кредитор і позичальник. Під системою кредитування розуміються сукупність елементів визначають організацію кредитного процесу, техніку і технологія кредитування, його регулювання відповідно до принципів кредитування. У якості складових елементів воно включає в себе порядок і ступінь участі власних коштів позичальника в кредитних операціях. Цільове призначення кредиту. Методи кредитування. Форми позичкових рахунків. Способи регулювання позичкових заборгованостей. Форми і порядок контролю за цільовим і ефективним використанням позикових коштів і своєчасної поверненням та оплати%.
15. Вал. операції, вал. контроль у кім. б-ках. Валютні операції - це операції з котируються на грошових ринках іноземними валютами та платіжними документами, виписаними в іноземній валюті. На території РК валютні операції можуть здійснюватися як резидентами, так і нерезидентами через уповноважені банки та небанківські фінансові організації, а також їх обмінні пункти. Купівля, продаж і обмін іноземної валюти минаючи вищевказані установи в РК забороняються. Основою валютного законодавства Республіки Казахстан є Закони "Про валютне регулювання", "Про ліцензування", "Про Національний банк РК", "Про банки і банківську діяльність" та інші законодавчі акти, що стосуються системи валютних відносин. Контроль за здійсненням валютних операцій в Казахстані в частині обмежень, а також заходів з виявлення, попередження та припинення цього порядку здійснюють уповноважені державні органи, Національний банк РК, Мінфін РК, Агентство РК з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій, органи валютного контролю. Сукупність врегульованих правил суспільних відносин, що виникають з приводу чи у зв'язку з використанням валютних цінностей називаються валютними правовідносинами. Існує два комплекси правовідносин: внутрішньодержавні та міжнародні.
16. Методи кредитування і форми позичкових рахунків. Основним елементом системи банківського кредиту є методи кредитування т до вони визначають ряд інших елементів цієї системи таких як вид позичкового рахунку, способи регулювання судних заборгованості, форми і порядок контролю за контролям за цільовим використання коштів. Під методами кредитування розуміється способи видачі погашення кредитів. Дорефермірованного періоду: 1) Кредит по залишку - рух кредитів ув'язується з рухом залишків кредиту ціни У цьому случи кредит носив компенсіонний характер. 2) Кредит за обігом - полягає в тому, що рух кредиту визначається бороти матеріальних цінностей, тобто їх надходжень і витрат. При цьому методі надається кредит при погашення заборгованості за раніше виданим кредитом. У ринковій економіці кредит по залишку втратив своє фактичне застосування а кредит по обороту набув форми кредиту сукупності запасів і витрат виробництва. За кордоном; 1суда на задоволення на певні цілі під певний термін 2прікотором суду надається за раніше встановленими банківським лімітом, даних кредитах користуються в міру можливості при подання платіжних документів. Відкрита кредитна лінія - дозволяє оплатити будь-які розрахункові документи передбачені в кредитному договорі; 1возобновляемая - кредит надається і погашається в межах ліміту атоматіческі2не поновлюваний - після видачі і повернення першого суди договір заканчівается3 цільова - для оплати поставок в рамках одного контракту. Судні рахунку: 1спеціальние суди для позичальників відчувають постійну потребу кредиту для оплати операціі2простие використовуються для надання разової суди.
17. Ризики в банківській практиці. - Це небезпека втрат випливають з специфіці банківських операцій осущ-х кредитними установами. З розумінням банк. Ризику пов'язані а) Втрати - непередбачене зниження банк. прибутку. Поєднує в собі витрати і збитки. Наилуч. Образом хар-т ступінь ризику. б) Витрати - це% виплачуються вкладником, плата за кр. Ресурси займані з ін фін. інститутів, витрати на утриман. працівників і т.д. С) Збитки прояв-ся у формі не дополученія доходів або произв-е витрат понад намічених. Случ-ся при недост-му аналізі предст-й операції розрахунків і т.д. Для банку основні види ризику пов'язані зі структурою його портфелю, Тобто з набором фінансових активів, які вкладені ресурси банку.
У практиці відомі чотири головні види портфельного ризику: Кредитний ризик - ризик невиконання позичальником взятих зобов'язань, Т. е. виплатиI основної суми боргу і відсотків; ризик неплатоспроможності чи банкрутства будь-якого клієнта або партнера по угоді. Він безпосередньо пов'язаний з якістю портфеля позичок. Можна виділити наступні види кредитного ризику: а) ризик зловживань - нецільове використання цільових кредитних ресурсів б) ризик за іноземними кредитами в) ризик неплатежу за внутрішніми позиками. Існує кілька способів зниження кредитного ризику: диверсифікація портфеля банківських позик; аналіз кредитоспроможності; страхування кредитів, яке передбачає повну передачу ризику, неповернення кредиту організації, що займається страхуванням. Усі витрати, пов'язані із здійсненням страхування, відносяться до позичальника. Ризик ліквідності пов'язаний з неможливістю швидкої конверсії фінансових активів у платіжні засоби без втрат, Т. е. існує небезпека втрат через незбалансованість активу і пасиву балансу. Ризик зміни процентних ставок - це можливість зазнати втрат внаслідок непередбачених коливань процентних ставок. Підвищення процентних ставок призводить до падіння курсів цінних паперів з фіксованим відсотком, що веде до знецінення банківського портфеля і приносить курсових збитків.
18Состав і характер активів. Якість активів Б. Під структурою активів розуміється співвідношення різних за якістю статей активу балансу балансовому підсумку. Категорія активів: 1) касова готівка та прирівняні до неї кошти 2) інвестиції в Цб 3) позички 4) витрати на утримання будівель і обладнання. Інвестиційні операції в процесі здійснень яких Б вкладає ресурси в цінні папери. Касові операції - використовують готівку для розміну, повернення вкладів, задоволення попиту на суди, покритті операційних витрат, виплата з.п, Значення касових операції визначається тим що від них залежить формування касової готівки в господарстві, співвідношення грошових коштів між різними активами, статтями, пропорціями між масою паперових, кредитних грошей і розмінних монет. Інші активні операції: 1опрецаціі з валютами і дорогоцінними металламі2трастовие операції 3товарние операції 4агенскіе операції. Якість активів визначається їх ліквідністю, обсягом ризикових активів, питомою вагою критичних і не повноцінних активів. Активи за ступенем ліквідності поділяються 1) активи миттєвої лик, - готівкові гроші, дорогоцінні метали, кошти на кореспондентських рахунках, кошти з касового обслуговування. 2) Поточною л. природні дорогоцінні камені 3) довгостроковій лик. Усі кредити включаючи прострочені (за винятком суд гарантованих урядів, під заставу ДЦП), розміщені депозити.
19. Інвестиційне банківське кредитування. Це вкладення банків коштів на віковий основі в об'єкти реального інвестування, що забезпечує розширене відтворення капіталу позичальника в основі якого лежить реалізація інвестиційних інноваційних проектів. Кредитування інвестиції здійснюється при дотриманні принципів поворотності, терміновості, платності, і забезпеченості. Кредит як правило надається шляхом відкриття кредитної лінії. До особливостей інвестиційного кредиту належать оцінка інвестиційних проектів, визначення інвестиційної кредитоспроможності позичальника, аналіз ризиків операції з інвестиційного кредитування. При оцінці інвестиційних проектів банк-кредитор здійснює:
1) прогнозування розвитку підприємства та його бізнесу в часі та ув'язку з інвестиційним проектом.
2) проведення оцінки можливої ​​прибутковості інвестиції.
3) визначення джерел забезпечення віку інвестиційного кредиту.
4) порівняння альтернативних використанні кредитних ресурсів. Інвестиційна кредитоспроможність підприємства - це його здатність своєчасно здійснювати внески з погашення інвестиційних позик погасити їх у повному обсязі в процесі реалізації інвестиційного проекту. З метою управління ризиками при інвестиційних кредитах комерційні банки проводять такі заходи:
1) ідентифікацію ризику (ринкові, операційні).
2) проводять кількісну оцінку ризику тому що ризики інвестиційного характеру пов'язані з системою забезпечення повернення інвестиційного кредиту.
3) вибір інструментів управління ризику з метою їх мінімізації та запобігання (відмова від ненадійного позичальників моніторинг виданих інвестиційних позик і різні види страхування ризику.
20. Нові банківські продукти. Механізм функціонування системи електронних розрахунків заснований на застосування Б карток і включає в себе операції здійснюються за допомогою банкомату, електронних систем розрахунків населення, системи Б обслуговування на дому. Пластикова картка - позначає всі види карток, різних за призначенням по функціях і технічним можливостям (картка - хранитель певної інформації використовуваної у всіх прикладних програмах. Організація ISO розробила певні стандарти пластикових карт: віза майстер карт і ін Особисті - видані приватним особам, які після створення рахунку в цьому банку і внесення страхового депозиту. Корпоративні - видані юридичним л. видається після аналізу платоспроможності, якими користуються певні співробітники. За функціональними ознаками бувають - прості карти містять фірмовий знак виробника, ім'я та ідентифікаційний код власника нанесений на передню сторону карти. Магнітні містять тугіше інформацію записану на магнітній стрічці (до 100 байтів) спочатку використовувалася туристами. Мікро процесорна - зберігають інформацію на вбудованому чіпі. Банкомат - багато функціональний автомат (Автобанк) керований останнім поколінням пластикових карт (з'явився в 60г).
Гідність розвантаження Б службовців, зменшення витрат Б операцій, можливість використовувати у будь-який час. Недолік можливість втрат карток, певна складність установки, можливість тимчасове непрацездатність банкоматів. Міжбанківські електронні перекази - це система міжбанківських та торгових перерахувань коштів з рахунків клієнтів (покупців) пов'язане з використанням новітньої електронної техніки. Перевага 1) швидкість здійснень операцій (22секунди) 2) скорочення плати за послуги банку в порівнянні з готівковими операціями та іншими платіжними документами 3) більш швидке зарахування коштів на рахунок продавця 4) скорочення паперово-грошового обігу та побічний ефект оброщенія5гарантія не санкціонованого доступу до рахунку 6возморжность придбати товар не маючи готівку. home-bankirg - система дозволяє управляти своїм б рахунком на будинку за наявності доступу до Інтернету та спеціального програмного забезпечення.
21. Лізингові операції комерційних банків. У світовій практиці термін исп-ся для позначення різного роду угод, заснованих на оренді тривалого користування. У зав-ти від терміну на кіт. укладається договір оренди розрізняють слід. види лізингових операцій:
1. Короткострокова оренда (рейтинг) на термін від 1-го дня до 1 року. 2 Середньострокова оренда (хайринг) на термін від 1 року до 3-х років. 3. Довгострокова оренда (лізинг) на термін від 3-х років до 20-ти і вище. Крім того, під лізингом можна розглядати специфічну форму фін-ня вкладень в основні фонди при посередництві спеціалізованої лізингової компанією, яка набуває для 3-ї особи майно і віддає його йому в оренду на довгостроковий період. Т.О. лізингова компанія факт-ки кредитує орендаря тому лізинг іноді називають кредит-оренда. За своєю юр. формі лізингова угода є своєрідним видом довгострокової оренди інвест. цінностей. Види лізингу:
1. Оперативний лізинг-це орендні відносини при яких витрати лізингодавця пов'язані з придбанням та утриманням що здаються в оренду не покриваються орендними платежами протягом одного лізингового контракта.2. Фінансовий - це угода передбачає протягом періоду своєї дії виплату лізингових платежів покривають повну ст-ть амортизації обладнання або більшу її частину, доп. вид-ки і прибуток лізингодавця. У проекті лізингових операції найбільш складним явл-ся визначення суми лізингових чи орендних платежів належних лізингодавцю. При короткостроковій і середньостроковій оренді сума орендних виплат опр-ся кон'юнктурою ринку орендованих товарів. При довгостроковій оренді в основу розрахунків закладається методично забезпечені та обгрунтовані розрахунки, пов'язані зі ст-тью ​​об'єкта угоди і продовжить-ми термінами лізингових контрактів.
22. Доходи комерційного банку Джерелами доходів кім. банку явл-ся разл. види бізнесу. До Ел-там банк-го бізнесу можна віднести:
1. Позичковий бізнес кіт. включає два основних елементи - надання позичок клієнтам і передача під ч. Користування св-х ср-в ін кім. банкам за%-ное винагороду. Друга частина позичкового бізнесу може мати форму МБК або термінового депозиту в ін банку. 2. Дисконт-бізнес заснований на операціях з купівлі банком неоплачених векселів, чеків і вимог з опр. знижкою. Різновидом дисконт-бізнесу явл-ся факторингові операції банку кіт. можуть бути з правом регресу (з оборотом) і без права регресу. 3. Охоронний бізнес заснований на трастових і агентських послугах яким відповідає і банківські операції. Даний бізнес дає банку дохід у формі комісії за керування майном клієнта (нерухомістю, цінними паперами, ср-ми на рахунку і т.д. або за виконання конкретних операції за дорученнями пов'язаних з цим майном). 4. Бізнес з цін. паперами складається з таких складових елементів як випуск банком цінних паперів і реалізація їх на ринку, розміщення ц. б за дорученням, вкладення в ц. б. ін емітентів з метою отримання постійного доходу або для перепродажу, а так само надання послуг із приватизації. При цьому дохід банку складається з курсової різниці при продажу ц. б., дивідендів,%-го доходу за борговими зобов'язаннями, доходу від перепродажу ц. б. 5. гарантійна діяльність банку дає доход у прямій ден. формі або пов'язана з опосередкованої вигодою. За видачу в різних формах гарантій та поручительств своїм клієнтам для здійснення ними розрахунків і одержання кредиту банк може отримувати комісійні винагороди в ден. формі. 6. Бізнес пов'язаний із залученням внесків і здійснення операцій з доручення вкладників дає можл-ть отримувати дохід у слід. формах: комісійної винагороди за відкриття та ведення рахунку, фіксована комісія за період в ден. одиницях, комісія з обороту в%-тах. 7. Кор. відносини коли один банк отримує% від кредитного сальдо на Кор. Рахунку в ін банку. 8. дохід від нетрадиційних послуг банку складається з доходу від лізингових та інф-х, консультаційних послуг, послуг з навчання клієнтів і т.д. 9. Доходи від неординарного (непередбаченого) характеру пов'язані з разовими угодами по реалізації майна банку. дохід утворюється у випадку перевищення рин. ціни над балансовою. Джерела доходів банку діляться на стабільні (%-вий і без%-ний) і нестабільні (доходи від операцій з ц. Б. На вторинному ринку).
23. Іпотечні кредити-це кредити, гарантією повернення яких явл-ся заставу нерухомого майна. У госп. суб'єктів у кач-ве предмета застави по іпотечних кредитах можуть виступати:
1. Зем. ділянки 2. Підприємства, будівлі, споруди та інше майно исп-моє в підпр. Деят-ти 3. Повітряні, морські сива і судна внутрішнього плавання 4. космічні об'єкти 5незавершенное строит-во і нерухоме майно споруджений на зем. ділянці, відведеній для строит-ва в установленому порядку. Предмет іпотеки повинен належати заставодавцю на правах власності або повного госп. ведення. Для отримання іпотечного кредиту позичальник надає в банк стандартний пакет документів, необхідний для вирішення питання про видачу йому кредиту. (У / д, РНН, СІК, довідка з місця роботи, довідка про доходи). Разом з тим з огляду на що в кач-ве застави буде виступати нерухоме майно (іпотека) додатково повинні бути надані слід. док-ти:
1. Свид-во про держ. реєстрації прав собст-ти на об'єкти нерухомості 2. док-т про терито. межах 3. висновок незалежної комісії про оцінку предмета іпотеки 4. Договір зі страх. компанією про стр-ня об'єкта нерухомості 5. Проект договору іпотеки і т.д. при складанні плану погашення іпотечної позики вирішуються завдання аналогічні погашення долгоср. позик, тобто опр-ся розміри термінових сплат і залишку заборгованості на будь-який момент часу. Традиційно розглядається метод погашення заборгованості із звичайної іпотечної позикою. У цьому випадку погашення здійснюється рівними щомісячними термінової сплати.
24. Витрати комерційного банку. Витрати можна класифікувати слід. чином: 1) За хар-ру а) Операційні тобто сплата%-ів за привл-ні банком рес-си на основі депозитних і кредитних операцій, випуску ц. б., комісія сплачена банком за опраціям з ц. б., а так само інші операційні витрати. б) щодо забезпечення госп. деят-ти банку включає амортизацію Осн-х фондів і немат. активів, витрати по оренді, ремонту обладнання. В) Інші витрати кіт. різноманітні за своїм складом: витрати на рекламу, відрядження, витрати на підготовку кадрів, маркетингові витрати, витрати з публікації отчетності.2 За формою бувають:%-е, комісійні та не%-ні витрати. %-І витрати включають%-ти сплачений банком за отримані кредити залишки ср-в на рахунках до запитання і термінових депозитів які відкриті для фіз. і юр. осіб включаючи банки,%-і платежі за випущеними векселями, облігаціям.3. За періодом до якого відносяться витрати виділяються витрати поточного періоду і майбутнього періоду 4. За способом обмеження витрати діляться на нормовані (реклама, відрядження) і ненормовані. Інші не%-ні витрати мають форму дисконту, витрат спекулятивного хар-ра на ринку, переоцінки активів, витрат на утримання апаратів управління, штрафів, співів, неустойок.
25. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника кредитосп-ть підприємства - СП-ть суб'єктів госп-ня своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми зобов'язаннями у зв'язку з поверненням кредиту. Оцінюється дана категорія з пом. критеріїв відповідності та невідповідності які підвищують або знижують вірогідність повернення підприємством кредиту. Дана проблема має 2 аспекти:
1. Опр-ня кредитосп-ти позичальника з позиції банку-кредитора 2. Опр-ня відповідності вимогам кредитосп-ти самим підприємством і проведення заходів щодо її підвищення. для отримання даних банку в першу чергу потрібно інф-ція хар-щая фін. стан фірми. Це обумовлює наобх-ть вивчення фін. звітів, возм-ти появи непередбачених-х обставин і положення зі страхуванням. Аналіз кредитосп-ти позичальника включає 2 етапі щодо:
1. Загальний аналіз кредитосп-ти позичальника
2. Рейтингова оцінка підприємств. на 1-му етапі составл-ся укрупнений баланс підприємства, а потім по його показ-ям ведеться розрахунок сис-ми фін. коеф-тів.
Після цього розр-ся слід. коеф-ти:
1. Коеф-т абсолютної лікв-ти = Величина наиб. ліквідних активів / наиб. строкові обязат-ва + краткоср. пасиви. Його опт. значення 0,2-0,5 показує яка частина обязат-в може бути погашена без доп. мобілізації ср-в.2. К-т строкової лікв-ти = ліквідувати-е ср-ва/сумма Заборго-ти. Відбиває прогнозовані плат. возм-ти підпр-я за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Опт. явл-ся значення рівне 1, проте він може бути нижче, але не повинен опускатися 0,5.3. к-т поточної лікв-ти = поточні активи / краткоср. обязат-ва показує плат. Можл-ти підприємства, оцінювані за умови не тільки своеврем-х розрахунків з дебіторами і сприятливою реал-ції прод-ції, але й продажу разі потреби інших елементів мат. об. ср-В.4. К-т автономії = собств-е ср-ва/ітог балансу. Норм. Мін. Значення оцінюється на Ур.0, 5. Це означає що сума обязат-в підприємства = сумі власної. ср-в.
26. Формування і використання прибутку комерційного банку Форм-ня прибутку кім. банку опр-ся специфікою даного банку, колом операцій, а також діючої сис-ми обліку у формі звітності про прибуток за світ. стандартам. Доходи і витрати, форм-щие прибуток груп-ся не тільки за змістом, але і за принципом стаб-ти при цьому виділяють слід. блоки: 1.%-ної маржі 2. Без%-них доходів і витрат 3. Блоки нестаб-х джерел прибутку. Такий поділ дозволяє бачити динаміку фін. рез-та виявити Осн. фактор приросту або падіння прибутку, оцінити джерела збільшення чистого прибутку і т.д. Покладе. висновки роблять у тому випадку якщо спостерігається приріст чистого прибутку за рахунок стаб. джерел. В іншому випадку рейтинг банку не збільшиться, не дивлячись на колич-ве зростання кінцевого фін. рез-ту.
27. Пруденційні нормативи комерційного банку Відповідно до закону РК "Про банки і банк-й деят-ти" встановлюються обязат. до дотримання банками другого рівня пруденційні нормативи. 1. Норматив дост-ти кап-ла ком. банку. Собств. капітал банку складається з 2-х рівнів. Кап-л 2-го ур. береться з розрахунку собств-го капіталу в сумі не перевищує кап-л 1-го рівня. Дост-ть собств-х ср-в хар-ся двома коеф-ми: К1 = власної. кап-л 1-го рівня / сума активів; К2 = власної. капітал / сума активів взвеш-х за ступенем ризику 2. Норматив ліквідності кім. банку. З метою контролю за ліквідністю кім. банки сост-ють таблицю порівняння строків активів і обязат-в при чому для кожного активу береться найм. термін по закінченню кіт-го банк має право вимагати виконання обязат-в дебіторів або кредитори банку мають право вимагати виконання обязат-в банком. 3. норматив хв. розмірів обязат. резервів. З 1-го сент.96 року введено в дію положення про хв. резервні вимоги згідно з яким хв. резервні вимоги сост-ють 15% від усіх депозитних обязат-у ф і ю ліц.4. Норматив: хв. розмір статутного фонду, кіт. встановлюється правлінням Н.Б. і в РК сост-ет 200 млн. тг. для депозит-х банків і 300млн. тг. Для інвест. банков.5. хв. розмір ризику на 1-го позичальника. Розмір ризику на 1-го позичальника в т. ч. банку = сума Заборго-ти 1-го позичальника за позиками, факторингу, лізингу + сума позабалансових обязат-в-сума забезпечення по обязат-вам позичальника у вигляді кап-ла, ДЦП та гарантій править-ва РК
28. Процентна маржа-різниця м / у%-ним прибутком і витратою кім. банку, м / у%-ми отриманими і сплаченими%. Вона явл-ся Осн. джерелом прибутку банку і покликана покривати податки, збитки від спекулятивних операцій і так зване "тягар" тобто перевищення без%-го доходу над%-ним витратою, а також банківські ризики. Розмір маржі може хар-ся абсолют. величиною в ден. од. і поруч фін. к-тів. Абсолютна величина маржі розраховується як різниця м / у загальною величиною%-го доходу і витрати банку, а так само м / у%-ним доходом по окремих видах активних операцій і%-ним витратою пов'язаним з рес-ми кіт. використані для цих операцій. Коеф-ти%-ної маржі можуть показувати її фактичний і достатній рівень у даного банку. Коеф-т фактичної маржі хар-ет відносить. фактичну величину% джерела прибутку банку. Він розр-ся слід. чином:
1. К-т факт. маржі =%-ти факт-ки отримані у період-% факт-ки сплачені за період / порівн. залишок у періоді активів приносять дохід 2. Коеф-т факт. маржі =% отримані в період-% сплачені в періоді / порівн. залишок у періоді активів 3. К-т факт. маржі по позичкових операціях =% отримані по позичках -% сплачені за кредит / порівн. залишок позичкової Заборго-ти в періоді
29. Цессія як форма забезпечення повернення позичок. Цессія явл-ся формою забезпечення повернення позичок тобто переуступка на користь банку вимог і рахунків позичальника 3-ій особі. Така переуступка оформляється спец. Угодою або договором званим договором цесії з уступленному вимогу або дебіт. рахунками. На практиці исп-ють 2 види відступлення права вимоги:
1. відкрита кіт. передбачає повідомлення боржнику про уступку вимог. в цьому випадку погашає своє зобов'язання банку, а не позичальнику банку. 2. тиха цесія при якій банк не повідомляє 3-го особі про уступку вимоги, боржник платить позичальнику банку, а той зобов'язаний передавати отриману суму банку. З метою збереження свого авторитету позичальники віддають перевагу тиху цессию, хоча для банку вона пов'язана з великим ризиком.
30. Оцінка рівня прибутку комерційного банку в кач-ве осн. прийомів оцінки прибутку кім. банків можна виділити:
1. структурний аналіз джерел прибутку, метою якого явл-ся виявлення Осн. джерела прибутків і оцінка його з точки зору стаб-ти збереження в майбутньому і перспектив роста.2. Аналіз сис-ми коеф-тів включ-щих слід. показ-ли: а) Відношення прибутку до активів кіт. хар-ет рент-ть банкаб) прибуток до оподаткування розділити на активи в) прибуток / власної. капітал г) прибуток на одного раб-ка яка дозволяє оцінити на ск-ко погоджено управління прибутком і персоналом: балансовий прибуток / порівн. число раб-ков банку в періоді
31. Ліквідність балансу комерційного банку - якщо його стан дозволяє за рахунок швидкої реалізації коштів по активу покривати термінові зобов'язання по пасиву, можливість швидкого перетворення активів банку в грошову форму визначається рядом факторів основним з яких відповідність термінів розміщення коштів строком залучення ресурсів (т. о. Забезпечується між сумою і терміном вивільнення коштів по активу в грошовій формі і сумою і терміном майбутнього платежу по зобов'язаннях банку). На ліквідність балансу банку впливає структура його активів, чим більше частка першокласних ліквідних коштів у загальній сумі активів, тим вище ліквідність банку. Активи банку за ступенем їх ліквідності можна розділити на 3 групи:
1) ліквідні кошти, які знаходяться в негайній готовності (каса, кошти на кореспондентському рахунку, векселі і держ. Цінні папери) .2) ліквідні засоби в розпорядженні банку, які можуть бути перетворені в грошові кошти (кредити та ін платежі на користь банку з термінами виконання в найближчі 30 днів, умовно реалізованих цінних паперів зареєстрованих на біржі і нематеріальні актіви.3) неліквідні активи, тобто прострочені кредити ненадійні борги, будівлі та споруди належать банку і відносяться до основних фондів. У міжнародній банківській практиці самою ліквідною частиною активів вважається касова готівка під якою розуміється ден кошти в касі, ден кошти знаходяться на поточному рахунку даного кредитного установи в ц. б., менш ліквідними явл банк. Інвестиції в довгострокові ц. б. так як їх реалізація за короткий термін не завжди можлива. До важко ліквідним відносять довгострокові позику та вкладення в нерухомість. Ліквідність балансу банку оцінюється за допомогою розрахунку спеціальних показників, які відображають співвідношення активів і пасивів і структуру активів у міжнародній банк. Практиці використовують коеф. Ліквідності, які являють собою співвідношення різних статей активу балансу, кредитні установи з визначеними статтями пасиву і навпаки. Показники ліквідності в різних країнах мають різні назви, не однакові методики обчислення, що залежить від спеціалізації і величини банку від проведеної політики в області кредиту зазвичай використовується коеф короткострокової ліквідності = короткострокові ліквідні активи / короткострокові пасиви. Коеф. середньострокової ліквідності = середньострокові ліквідні активи / середньострокові пасиви.
32. Ліквідність ком банку означає можливість банку своєчасно і повному обсязі забезпечувати виконання своїх боргових і фін. зобов'язань перед усіма контрагентами, що визначає наявність достатньо власного капіталу банку оптимальним розміщенням і величиною коштів по статтях активу і пасиву балансу банку з урахуванням соотв. термінів. Ліквідність ком банку базується на постійній підтримці об'єктивно необхідного співвідношення між 3 її складовими:
1) власним капіталом банку. 2) залученими коштами. 3) розміщеними коштами. З урахуванням цього у світовій банк теорії та практиці прийнято приймати як запас і потік. Ліквідність як запас вкл. в себе визначення рівня можливості ком банку виконувати свої зобов'язання перед клієнтами у визначений конкретний момент часу шляхом зміни структури активів на користь їхніх високоліквідних статей за рахунок наявних у цій області використаних ресурсів. Ліквідність як потік аналізується з точки зору динаміки що припускає оцінку спроможності ком банку протягом певного періоду часу змінювати сформований несприятливий рівень ліквідності за рахунок ефективного управління соотв. статей активу за рахунок залучення позикових засобів і підвищення фін. стійкості банку шляхом зростання доходу. т. о. Ліквідність ком банку це можливість використовувати активи в якості готівкових грошових коштів або швидко перетворювати їх ден. кошти. Ком банк вважається ліквідним, якщо суми його наявних коштів і ін ліквідних активів, а також можливість швидко мобілізувати кошти з інших джерел достатні для своєчасного погашення боргових і фін. зобов'язань. Ліквідний резерв необхідний для сл цілей:
1) укладання вигідних угод по кредиту або інвестірованію.2) на компенсування коливання попиту на кредіт.3) заповнення коштів при несподіваному вилученні.
33. Показники, використовувані при оцінці якості активів банку.
1) норматив ліквідності за операціями з дорогоцінними металами = високоліквідні активи в драг металах / зобов'язання в драг металах до запитання і терміни запитання в найближчі 30 днів (10%) 2) норм миттєвої ліквідності = Σвисоколіквідних активів банку / Σего зобов'язань по рахунках до запитання (20%) 3) норматив поточної ліквідності = Σліквідних активів банку / Σ його зобов'язань по рахунках до запитання (70%) 4) норм довгостроковій ліквідності = Σ довгострокових заборгованостей банку / Σ собств кошти банку + зобов'язання банку за депозитами отриманими кредитами.
5) норм загальної ліквідності = ліквідні активи (%) / сумарні активи банку (за вирахуванням загальної частки статутного капіталу викупленого банку прострочених% за операціями з дорогоцінними металами.
34. Особливості банківського менеджменту. Менеджмент це наука про найбільш раціональної системі організації та управління. Основна мета менеджменту отримання прибутку за рахунок найбільш раціональної системи управління. Банк менеджмент має певну специфіку обумовлену характером деят-ти даного підрозділу общ-го поділу праці. Цілі банк мен: 1. забезпечення рентабельної роботи банку як госп суб'єкта в умовах ден ринку. 2. забезпечення ліквідності балансу банку, як гарантії надійності банка.3 максимальне забезпечення задоволення потреби клієнта в обсязі структурі і якості услуг.4 створення ефективної системи підготовки та перепідготовки фахівців. Банк мен орієнтується на виконання сл показників: 1колічественние, які мають відношення до всіх сфер управління банк деят-ти і вкл в себе: а) к-ть клієнтів банку та їхніх рахунків, обсяг депозитів, кредитів та інвестиції. б) обсягом операції і послуг скоєних банком.2Качественние, які можна розділити на 3 основні групи: а) показники доходів і витрат банку за допомогою яких відбувається управління рентабельності банку. Б) показники швидкості обігу коштів, трудомісткості витрат на здійснення операції та швидкості обробки документів. В) показники ступеня задоволення потреби кліентов.3Соціальние, які характеризують розвиток проф. підготовки членів колективу їх ставленні до праці і рішення соц. проблем. Основні напрямки банк мен можна підрозділити на 2 основні сфери: 1. група охоплює питання з організації та управління ек-ми процесами що знаходяться в компетенції банку. 2. група пов'язана з організацією та управлінням банк колективом. Основні завдання банк мен: 1. управління власної. коштами банку. 2. управління рентабельністю роботи банку. 3. управління ризиками в банк деят-ті.4разработкі концепції управління трудовими колективами.
35. Трастові операції КБ. Під трастом в банківській практиці розуміється довірчі відносини між сторонами одна з яких приймається на себе відповідальність за розпорядження власністю довірителя на користь довірителя. Цілі різних трастів можуть бути різними але в основному це отриманні доходів не тільки для Б а й для довірителя.
У трастових операціях діє три суб'єкти. Довіритель Ю і Ф особа довіряють майно в управління. Довірче особа Б або спеціальна трастова компанія якої довіряється управління майном. Вигодонабувач особа на користь якої створений траст і нараховується доходи від нього. Трастові послуги надаються як Ю так і Ф особам. КБ здійснюють такі види трастових послуг як управління цінними паперами клієнта та первинне їх розміщення.
37. Види валютних операції 1. Поточні вал. Операції 2. вал. операції пов'язані з рухом капіталу. Під тек. операції потрапляють: - переклади в РК і з РК для розрахунків без відстрочки платежу по експорту та імпорту т і у; - здійснення розрахунків, пов'язаних з кредитуванням експортно-імпортних операцій на термін не більше 180 днів; - представлення та отримання фін. кредитів на термін не більше 180 днів; - переклади, отримання дивідендів,%-тов за вкладами, інвестиціям; - переклади з РК і в РК неторгового хар-ра. Вал. операції з рухом кап-ла явл-ся: 1прямие інвестіціі2портфельние інв-ціі3переводи в оплату имущ-х та інших прав на недв-ть4 надання та отримання відстрочення платежу по експорту та імпорту т і в. Термінові вал. Угоди - вал. угоди при кіт. сторони домовляються про постачання обумовленої суми ін. валюти ч / з опр. термін після угоди за курсом зафіксованим в момент її укладення. Угоди - своп-перед-ють собою вал. операції поєднують купівлю-продаж валюти на умовах наявної угоди "спот", з одновр. продажем чи купівлею тієї ж валюти на термін за курсом "форвард". Репорт-термінова операція при кіт. власник валюти продає її банку з ум. подальшого викупу ч / з опр. термін за новим більш вигідним курсом. Депорт-угода протилежна репорт, вона заключ-ся у розрахунку на зниження курсу валюти з метою отримання прибутку у вигляді курсової різниці. Арбітражні операції-операції з купівлі продажу валюти з метою отримання прибутку. Валютний арбітраж - особливий вид валютних угод, осн-ої метою проведення якого явл-ся одержання прибутку та уникнення можливих вал. втрат шляхом исп-ня благопр-ної кон'юнктури вал. ринків.
38. Споживчий кредит-це кредит видається кім. банком тобто банком другого рівня населенню (фіз. і юр. особам) на різні споживчі потреби. Споживчий кредит є найбільш поширеною формою кредитів. За допомогою такого кредиту задовольняються різні соціальні потреби населення. Кредит надається, як в ден. так і товарній формі,% за його исп-ня від 10-20%. При обслуговуванні потреб. кредиту необхідний хв-ний пакет док-тов складається з: док-ти, що засвідчують особу, РНН, СІК, довідка з місця роботи.
39. Консорціальні кредит - предост-ся позичальнику за рахунок об'єднання рес-сов неск-ких б-ков. Суб'єктами кредитних відносин в консорциальной кредиті з одного боку виступають мінімум 2 б-ка, а з іншої сторони один або кі-до позичальників. Синдикований кредит. Угода про традиційний строковий банківський кредит укладається між банком та суб'єктом господарювання, тобто в ньому беруть участь дві сторони. Між господарюючим суб'єктом і банками (А, B, ... N) укладені окремі кредитні угоди. Однак якщо суб'єкту необхідна більша сума або банк не бажає брати на себе підвищені кредитні ризики, або господарюючий суб'єкт не може покладатися тільки на один банк при фінансуванні, то потрібні синдиковані кредити - кредити, надані йому групою банків. Синдикований кредит організується через банк-гарант, який створює групу банків, і кожен з них дає певну частину суми кредиту.
40. Принципи організації роботи комерційного банку 1. Принцип відповідності поставл-х цілей. Мета будь-якого банку отримання прибутку. Це означає що в банку повинна бути стр-ра заробляє гроші (шукають покуп-лей банк-го продукту, продають за ціною вище собств-х витрат). Для цього створюються відділи планують доходи і витрати, що становлять бюджет у цілому по банку і за його підрозділам, що забезпечують економію витрат. 2. принцип ієрархії владних повноважень його отд-х підрозділів. Сущ-ет 2 ешалона влади: вища управління (рада банку, правління банку, ревізійна комісія, разл-го роду комітети) та інші подразделенія.3. Забезпечення спільних і координованих дій що передбачають створення таких підрозділів кіт. з одного боку забезпечують виконання соотв. операцій, а з іншої сторони відповідність деят-ти банку і окруж. среди.4. Принцип раціоналізації управління припускає що робота банку повинна бути організована таким чином щоб забезпечити розвиток банку (нап-р по лінії зниження витрат, впровадження нових технологій і т.д.)
41. Формування капіталу коммер. банку. Акціонерні кім. банки для формування і розширення свого статутного капіталу вдаються до випуску власної. Цінних паперів в основному в акцій. Виступаючи при цьому як емітент цін. паперів вони зазнають від свого імені обяз-во по випуск-м Ц.Б. перед власниками цих Ц.Б. акції акц-го кім. банку - це Цін. папір удостав-я права власника на частку у власних засобах банку на отримання доходу від його деят-ти і як правило на участь в управлінні цим б-м. Кредитна організація може випустити акції іменні та акції на пред'явника, к-і м / б тільки докумен-ми. На ряду з осн - цін. бум. кім. б. Випускає вироб-е цін. папери, до к-м отн-я будь-які цін. б. Удостой-е права їх власника на купівлю та продаж Ц.Б. кім. банк здійснює емісію Ц. Б.:
1) при своєму створенні;
2) при збільш. розмірів статутного капіталу банку шляхом випуску доповнить-х акцій.
42. Оцінка рівня доходів і витрат ком-го банку. Оцінка рівня доходів і витрат ком-го банку в якості основних способів оцінки доходів і витрат банку виділяються:
1. структурний аналіз дох-в і витр-в Ком. банку метою до-го явл. виявлення осн-х їх видів для оцінки стаб-ти джерел дох-так і збереження їх у майбутньому. Аналіз проводиться на основі фант-х даних за минулі годи.2. аналіз динаміки рас-в і дох-в вкл. окремі їх види, розрахунок фін-х кооф-в хар-х відносить-й рівень дох-в і витр-в. Совок-ть прийомів дозволяє дати кол-у і качест-ю оцінку дох-в і витр-в банку. Рівень дох-ти оцінивши-ся на основі слід-х кооф-в:
1) кооф-т чистого спреду або чистою Маржі = (% получ-е по судах * 100) / середовищ-й залишок предост-х суд у періоді) - ((% сплачені за депозитами * 100) / середовищ-й залишок по депозитних рес-в у періоді) норматив-е значення 1,25.2) Кооф-т посеред-ї Маржі = (% отримані банком + комісії получ-е) * 100) / середовищ-й залишок активів приносить дохід) - (% сплачених банком * 100) / (% сплачені банком * 100) / середовищ-й залишок зобов'язань банку) норматив-е значення 6,5.
44. Джерела доходів Кім. банку. Джерела доходів Кім. банку явл. Різні види бізнесу. До елементів банківського бізнесу можна віднести:
1) Позичковий бізнес, к-й вкл. два складових елементи перебачена-е позик клієнтам і передача в тимчасове користування своб-х рес-в ін Кім. банку за%-е винагороду;
2) Дисконт бізнес заснований на операціях з купівлі банком неоплачена-х векселів, чеків і вимог з опред-ою знижкою, тобто дисконтом.
3) Охоронний бізнес заснований на трастових і агентських послуг до-м відповід-т і банк-е операції. Даний бізнес дає банку дох-д у формі комісії за управ-е имущ-м клієнта або за виконання окремих конкр-х опер-та за дорученням пов'язаних з цим имущ-му.
4) Бізнес з Цін. Бум. склад-ся з таких складових елементів як випуск банком Ц.Б. і реаліз-я їх на ринку, размещ-е Ц.Б. за дорученням, вкладених в Ц.Б. інших емітентів з метою отримання постійного доходу
5) Гарантійна деят-ть банку дає дох-д у прямій грошовій формі або пов'язане з опосреду-й вигодою. За видачу в різних формах гарантій і доручить-під своїм клієнтам для здійснюва-е або розрахунків і одержання кредиту банк може отримувати коммисиям-е возног-е в ден-й формі.
6) Бізнес пов'язаних з прив-ем вкладів і здійснюва-е операції за дорученням внесок-в дає можливість отримувати дохід у слід. формах: а) комісіями-е вознаг-е за відкриття та ведення рахунку; б) фиксир-я комісія за період в ден-х од-х, в) комісія з обороту у%;
7) корреспон-е відносини, коли 1 банк отримує% від кред-го сальдо на Коресп-му рахунку в іншому банку, при цьому дох-д залежить від рівня% ставки, порядку нарахування%, розміру і тривалості кредитного сальдо.
8) Дохід від нетрад-х послуг банку склад-ся з доходу від лізингових, мнфор-х, консульт-х послуг, послуг з навчання кліета і т.д.
9) Дохід від неординарною (непередбачено-го) хар-ра пов'язані з разовими угодами по реаліз-та майна банку. Дохід утворюється в умовах перевищення ринкової ціни над балансовою.
45. Основні положення закону РК "Про банки і банківську діяльність в РК" Загальні положення Банк, його статус та місцезнаходження
1. Банк - юридична особа, що є комерційною організацією, яка відповідно до цього Закону є правомочним здійснювати банківську діяльність.
2. Офіційний статус банку визначається державною реєстрацією юридичної особи як банку в органах юстиції та наявністю ліцензії уповноваженого органу з регулювання та нагляду фінансового ринку і фінансових на проведення банківських операцій.
3. Ні одна юридична особа, що не має офіційного статусу банку, не може називатися "банком" або характеризувати себе таким, що займається банковскойдеятельностью.4. Місцем знаходження банку визнається місце знаходження його поштову адресу.
У цьому Законі використовуються такі основні поняття:
1) опосередковане володіння акціями банку - можливість визначати рішення банку, великого учасника банку, банківського холдингу
2) банківський конгломерат - група юридичних осіб, що складається з батьківської організації та її дочірніх організацій.
3) банківський холдинг - юридична особа яка відповідно з письмовою згодою уповноваженого органу може володіти прямо або побічно двадцятьма п'ятьма або більше відсотками акцій банку
4) регуляторний власний капітал банку - сума капіталу за відрахуванням інвестицій банку;
5) великий учасник банку - фізична або юридична яка відповідно з письмовою згодою уповноваженого органу може володіти прямо або побічно десятьма або більше відсотками розміщених акцій банку
6) контроль - можливість однієї юридичної особи визначати рішення іншої юридичної особи,
7) депозит - гроші, передані однією особою іншій особі - банку, у тому числі Національному Банку Республіки 8) батьківська організація - юридична особа, яка має контроль над іншою юридичною особою;
9) дочірня організація - юридична особа, по відношенню до якого інша юридична особа має контроль.
47. Закон РК "Про НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ РК" ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Республіка Казахстан має дворівневу банківську систему. Національний Банк Республіки Казахстан є центральним банком Республіки Казахстан і являє собою верхній (перший) рівень банківської системи Республіки Казахстан. Національний Банк Казахстану представляє, в межах своєї компетенції, інтереси Республіки Казахстан у відносинах з центральними банками і банками інших країн, у міжнародних банках та інших фінансово-кредитних організаціях. Національний Банк Казахстану при виконанні своїх завдань не повинен керуватися метою отримання прибутку. Види, правовий статус, порядок створення, функціонування і ліквідації банків другого рівня визначаються банківським та іншим законодавством РК. Національний Банк у своїй діяльності керується Конституцією, цим Законом, а також Законом Республіки Казахстан "Про банки і банківську діяльність в Республіці Казахстан. НБРК підзвітний Президенту РК. Основною метою Національного Банку Казахстану є, забезпечення стабільності цін в Республіці Казахстан. Для реалізації основної мети на Національний Банк Казахстану покладаються такі завдання:
1) розробка та проведення грошово-кредитної політики держави;
2) забезпечення функціонування платіжних систем;
3) здійснення валютного регулювання і валютного контролю;
4) сприяння забезпеченню стабільності фінансової системи. Національний Банк Казахстану: проводить державну грошово-кредитну політику Республіки Казахстан, є єдиним емітентом банкнот і монет на території Республіки Казахстан, емітує цінні папери. Цінні папери, що емітуються Національним Банком Казахстану, є державними цінними паперами та зобов'язання щодо них несе Національний Банк Казахстану, бере участь в обслуговуванні державного боргу Уряду Республіки Казахстан. Статутний капітал Національного Банку Казахстану належить державі іформіруется в розмірі не менше 20 мільярдів казахстанських тенге шляхом відрахувань від нерозподіленого чистого доходу.
48. У цьому Законі використовуються такі основні поняття:
1) позичальник - фізична або юридична особа, яка є суб'єктом малого підприємництва відповідно до законодавства Республіки Казахстан;
2) кредитна досьє - документи і відомості, що формуються мікрокредітной організацією на кожного позичальника, надані відповідно до укладеного договору про надання мікрокредиту;
3) мікрокредит - гроші, надані мікрокредітной організацією позичальникові у розмірі та порядку, визначених цим Законом, на умовах платності, строковості і поворотності;
4) мікрокредітная організація - юридична особа, яка здійснює діяльність з надання мікрокредитів в порядку, визначеному цим Законом;
5) цільовий мікрокредит - мікрокредит, виданий на умовах його використання позичальником на певні цілі у відповідності до укладеного договору про надання мікрокредиту. Законодавство Республіки Казахстан про мікрокредітних організаціях грунтується на Конституції Республіки Казахстан і складається з Цивільного кодексу, цього Закону та інших нормативних правових актів Республіки Казахстан. Надання мікрокредитів: Мікрокредітная організація надає мікрокредити в розмірі, що не перевищує тисячократного розміру місячного розрахункового показника, встановленого законом Республіки Казахстан про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік, на одного позичальника, але не більше двадцяти п'яти відсотків від розміру власного капіталу мікрокредітной організації на одного позичальника. Порядок і умови надання мікрокредиту з дотриманням вимог цього Закону встановлюються правилами надання мікрокредитів, затвердженими вищим органом мікрокредітной організації, і договором про надання мікрокредиту. Мікрокредітная організація має право здійснювати свою діяльність тільки при наявності правил надання мікрокредитів. Ставка винагороди за користування надання мікрокредитів вказується в перерахунку на рік незалежно від терміну надання мікрокредиту. Мікрокредітная організація має право:
1) надавати мікрокредити із забезпеченням або без забезпечення, у тому числі прініматьв заставу під наданий мікрокредит майно, у порядку і на умовах, встановлених законодавством Республіки Казахстан;
2) запитувати у позичальника відомості, необхідні для виконання зобов'язань за договором про надання мікрокредиту;
49. Основні прийоми оцінки прибутку Ком-го банку.
Як осн. прийомів оцінки прибутку Кім. б. можна виділити:
1. структурний аналіз дже-в прибутку метою до-го явл. виявлення основного джерела прибутку та оцінка його з точки зору стабільності сохран-е в майбутньому і перспектив зростання;
2. аналіз системи фін-х кооф-в вкл. слід. показники: а) відношення прибутку / активів кіт-й хар-ет рентаб-ть банку. б) прибуток до наногообл-е / активи; с) прибуток / власної. капітал; д) прибуток на одного раб-ка, к-я дозволяє оцінити наскільки згідно управ-е прибутковістю і персоналом: балансовий прибуток / середовищ. Число робіт-в банків у періоді.
50. Види лізингу та їх хар-ка.
У світовій практиці термін лізинг использ-ся для позначу-я різного роду угод заснованих на оренді тов. тривалого користування. Залежно від терміну на к-й закл-ся договір оренди розрізняють слід-е види орендних операції: - краткоср-е оренда (рейтинг) на термін от1 дня до 1 року; - середньо термінова оренда (хайрейтінг) на термін від 1 р. до 3 років; долгоср-я оренда (лізинг) на термін від 3 років до 20 і вище. Классиф-я лізингу:
1) Залежно від складу учасників участ-в угоди розрізняють: а) прямий лізинг пік-му власник майна самостійно здає об'єкт в лізинг б) непрямий, коли передача майна від-т ч / з посередника
2) За типом майна: а) лізинг рухомості (машино - техніч-й лізинг) б) лізинг нерухомості
3) За ступенем окупності майна: а) лізинг з повною окупаємо-ти при к-м протягом терміну дії 1 договору происх-т повне виплата лізингодавцю сто-ти орендного имущ-ва б) лізинг з неповною окупає-ти коли протягом дію такого договору окупається тільки частина
4) Залежно від умов амортизації розрізняють: а) лізинг з повною Амортиз-їй б) лізинг з неповною аморт-ей.
Види лізингу:
1. Оперативний лізинг - це орендні відносини при к-х витрати лізингодавця пов'язані з придбанням і міс-м здаються в оренду непокрив-ся оренд-ми плат-ми протягом 1-го лізин-го контракта.2. Фін-й лізинг - це угода передба-е протягом періоду своєї дії виплату лізингових платежів покривши-х повну сто-ть амор-і обор-е або більшу її частину, дополн-е витрати і прибуток лізингодавця.
51. Категорії трастів-х операції Кім. Банку. Траст-е операції - це операції з управління собств-ма іншими активами принад-ми клієнту. У банків-й практиці зазвичай виділяють 3 категорії траст. опер-й:
1) Траст-е послуги приватним особам: а) траст створивши-й за заповітом (завещат-е трасти), б) при життєвий-е трасти, к-і діють за життя його влад-ца, в) опікунські витрати, коли банк в якості опікуна несе відповідь-ть за збір і сохран-ть активів, задоволь-е всіх позовів і т.д.2) Траст-е послуги Ком-м підпр-ям: а) коли траст-е підрозділи я б-ка дію-ють як агенти ділових фірм (робота з випуску Ц.Б. в інтер-х ком-х клієнтів вип-та фін-в і т.д.) б) піклувальні трасти 3) Траст-е послуги неком-м перед- ем.
52. Форми лізингових угод. Під формами лізингу розуміють встановлені моделі лізингових контрактів: - лізинг стандарт з до-му постачальник продає об'єкт угоди фін-му заг-ву к-е ч / з свої лізингові компанії здає його в оренду споживачу. - Лізинг постачальнику продавець обладнання-е також стан-ся лізингоодержувачем, з оренди-е имущ-во использ-ся не їм, а іншими оренд-м к-й він зобов'язаний знайти і здати об'єкт угоди в оренду (суборенда). - Компенсац-і лізинг - орендні платежі осущ. постачальниками прод-і ізготав-е на обладнання-е явл. об'єктом лізинг-й угоди. - Поновлюваний лізинг - у лізинговому угоді при даній формі предусм-ся період-я заміна обладнання-а за требов-у оренда-ра на більш досконалі зразки. - Лізинг з привлеч-ем се-в передбача-ет получ-е лізингодавцем долгоср-го позики у 1 або декількох кредитів на суму до 80% квартир, що здаються в оренду активів.
Фін-е лізин-х угод б-ми в осн-м осущ-ся 2 спосіб-ми:
1. Заїм, банк кредитує лізингодавця предост-я кредит на 1 лізинг-у опер-ма чи на цілий пакет лізинг-х угод при цьому сума кредиту залежить від репутації і кредітоспос-ти лізинг-ля.
2. Придбати-е обязат-в коли банк отримує в лізинг-ля обязат-під його клієнтів без права на регрес (зворотної треб-я) враховуючи при цьому репута-у лізинг-ля.
53. Депозити та їх види. Специфіка банківського уста-я, як один з видів ком-ту підприємство сост. У тому що подавши-а частина його ресурсів формується-ся не за рахунок власних, а за рахунок привлеч-х ср-в. До складу привлеч-х ср-в разнооб-н, але осн-ми іст-ми явл.: Засіб привл-е банками в процесі роботи клієн-й (депозити). Депозит (від лат. "Річ віддана на зберігання") - це екон-е ставлення щодо передачі коштів клієнта в тимчасове корис-е банку. Колишні строкові, до востреб-я, к-м слід-т віднести такі спецеф-е рахунки як контокорренте. Контокоррент - це єдиний рахунок на к-му учит-ся всі операції банку з клієнтом.
До депозитів до запитання належать: кошти на банківських рахунках юридичних осіб, в тому числі кошти державного бюджету республіканського і місцевого значення; кошти в розрахунках; кошти банків на кореспондентських рахунках в інших банках. Ощадні вклади поширені в операціях з населенням і призначені для ліквідного вкладення невеликого заощадження. Строкові вклади - це депозити з фіксованою датою, передчасне закриття їх веде до штрафу, а винагорода за них нараховується в залежності від терміну і величини внеску. Термін вкладу може мати межу: від одного місяця до п'яти років, іноді й більше. Депозитний сертифікат являє собою письмове свідоцтво банку-емітента про внесок грошових коштів, яке засвідчує право вкладника або його правонаступника на отримання після закінчення строку суми вкладу та відсотків по ньому. Перекладні депозити - це ті, які в будь-який момент можна перетворити на гроші за номіналом без штрафів і обмежень. Вони вільно перекладаються за допомогою чека, тратти або жиро-доручень, широко використовуються для здійснення платежів. Перекладні депозити є частиною вузької грошової маси, в той час як неперекладні чи термінові складають основну частку накопичень.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Шпаргалка
146.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Банківська справа 2
Банківська справа 2 квітня
Банківська і страхова справа
Банківська справа в США
Банківська справа та створення депозитів
Банківська справа і інструменти кредитно - грошової політики Банку Росії
Банківська система види банків їх роль і функції в економіці Банківська система Криму
Справа Зорге
Казначейська справа
© Усі права захищені
написати до нас