Банківська система види банків їх роль і функції в економіці Банківська система Криму

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Економічний факультет
Денне відділення
Кафедра фінансів
Шевченко Євген Олександрович
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: ВИДИ БАНКІВ, ЇХ РОЛЬ І ФУНКЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА КРИМУ
Курсова робота
Студент 1-го курсу, гр. 102-Ф:
_______________ Є.А. Шевченка
Науковий керівник,
канд.екон.наук, професор
_______________ А.Т. Поті
Сімферополь 2006

ЗМІСТ:
ВСТУП. 3
РОЗДІЛ 1. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА .. 6
1.1 Структура банківської системи .. 6
1.2 Сутність банку. 11
1.3 Види банків та їх функції. 17
1.3.1 Класифікація банків. 17
1.3.2 Центральний банк: його роль і функції в економіці. 20
1.3.3 Комерційний банк: його роль і функції в економіці. 25
1.4 Роль банку. 48
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА КРИМУ .. 54
2.1 Система банківських установ. 54
2.2 Характеристика банківської системи .. 56
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА КРИМУ .. 71
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ .. 77
Список використаних джерел ... 78

ВСТУП
Банківська система - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обігу йшов паралельно і тісно перепліталося. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки, кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці. Практична роль банківської системи визначається тим, що вона керує в державі системою платежів і розрахунків; більшу частину своїх комерційних справ здійснює через внески, інвестиції і кредитні операції; поряд з іншими фінансовими посередниками банки направляють заощадження населення до фірм і виробничих структур.
Сучасна банківська система - це сфера різноманітних послуг своїм клієнтам - від традиційних депозитно-позикових і розрахунково-касових операцій, що визначають основу банківської справи, до новітніх форм грошово-кредитних і фінансових інструментів, використовуваних банківськими структурами (лізинг, факторинг, траст і т.д .).
Стабільність банківської системи має надзвичайне значення для ефективного здійснення грошово-кредитної політики. Банківський сектор є тим каналом, через який передаються імпульси грошово-кредитного регулювання всій економіці. Саме необхідністю вивчення такого важливого компонента ринкової економіки і визначається актуальність даної теми.
Банківська система відіграє виняткову роль у нормальному розвитку економіки країн. Україна не є винятком, і при переході до ринку в ній склалася нова банківська система. Природно, вона має деякі особливості, свої власні негаразди та шляхи їх вирішення. Вся система в даний момент знаходиться в стадії становлення, і не може уникнути криз і потрясінь. Саме тому важливо зрозуміти, як звести негативні наслідки до мінімуму. Ось чому тема розвитку банківської системи України на сьогоднішній день особливо важлива для стабілізації економіки нашої країни.
У сучасній банківській системі України та інших держав колишнього СРСР комерційні банки складають первинну ланку. Вони виступають її фундаментом, або держава передала їм здійснення конкретної кредитно - розрахункової роботи з клієнтами (юридичними та фізичними особами). Комерційні банки з'явилися переходом від централізовано керованої економіки до ринкової. Виникнення у виробничому, постачальницько, торговому секторах нашої економіки різноманітних комерційних структур з альтернативними формами власності зажадало адекватних їм кредитних установ, що працюють на схожою основі, - повному господарському розрахунку, мають широкі права, базують свою діяльність на двох постулатах - ризику та прибутку.
Виникнувши, як альтернатива державним банківським структурам, комерційні банки стали, по суті, першою сферою економіки, де реально йде її демонополізація, поступово починає діяти конкуренція, гроші й кредит набувають ринкове зміст.
Актуальність даної теми полягає в тому, що комерційні банки є основою для розвитку всього народного господарства в цілому. Від їх продуманої та послідовної політики багато в чому залежить діяльність підприємств, і кредити комерційних банків сприяють наповненню ринку України товарами народного споживання, паливом, енергетичними ресурсами і т.п. Актуальність теми дозволила визначити мету і завдання дослідження.
Метою даної роботи є аналіз господарської діяльності банківської системи України і Криму зокрема в 2005 році.
Мета роботи зумовила постановку і вирішення наступних завдань:
· Розглянути структуру банківської системи України і Криму;
· Вивчити основні види і функції банків, їх роль в економіці;
· Дати аналіз діяльності банківської системи України і Криму в 2005 році;
· Зробити відповідні висновки та пропозиції щодо подальшого розвитку банківської системи України і Криму.
Об'єктом дослідження служить діяльність банківської системи у 2005 році та тенденції її розвитку, а предметом - способи досягнення і закріплення позитивних результатів і подальшої стабілізації.
Практична значимість дослідження полягає в тому, що даний комплексний аналіз діяльності вітчизняної банківської системи, розглянуті як позитивні, так і негативні тенденції її розвитку, і сформульовані висновки та пропозиції щодо досягнення банківською системою України і Криму фінансової стабільності.

РОЗДІЛ 1. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА tc "РОЗДІЛ 1. КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ. ЇЇ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ" \ f C \ l 1
1.1 Структура банківської системи
Банківська система (БС) - форма організації функціонування в країні спеціалізованих кредитних установ, що склалася історично і закріплена законами. В Україні діяльність банків і банківської системи в цілому закріплена законом України "Про банки і банківську діяльність".
Як грошова та фінансова системи, банківська система несе на собі значні національні риси, вона формується і перетвориться під впливом цілого комплексу чинників, характерних для даного регіону: природні та географічні умови, клімат, національний склад населення, його заняття і промисли, контакти з сусідами, торгові шляхи і ін
В історії розвитку БС різних країн відомо декілька їх видів:
· Ринкова (дворівнева) БВ (Центральний банк і система комерційних банків);
· Централізована монобанковская система;
· Унікальна децентралізована БС - Федеральна резервна система США.
На противагу централізованій системі банківська система ринкового типу характеризується відсутністю монополії держави на банки. Кожен суб'єкт відтворення найрізноманітнішої форми власності (не тільки державної) може утворити банк. У ринковому господарстві функціонує множинність банків з децентралізованою системою управління. Емісійні і кредитні функції розподілені ними між собою. Емісія зосереджена в центральному банку, кредитування підприємств і населення здійснюють різні ділові банки - комерційні, інвестиційні, інноваційні, іпотечні, ощадні та ін Ділові банки не відповідають за зобов'язаннями держави, так само як держава не відповідає за зобов'язаннями ділових банків; ділові банки підпорядковуються своєму Раді, рішенням акціонерів, а не адміністративному органу держави. Відмінності між цими двома типами системи представлені в Таблиці 1.1.
Таблиці 1.1.
Порівняння централізованої і ринкової банківської системи
Централізована банківська система
Ринкова банківська
система
За типом власності
Держава - єдиний власник на банки
Різноманіття форм власності
За ступенем монополізації
Монополія держави на формування банків
Монополія держави на банки відсутня, будь-які юридичні та фізичні особи можуть утворити свій банк
За кількістю рівнів системи
Однорівнева банківська система
Дворівнева банківська система
За характером системи управління
Централізована (вертикальна) схема управління
Децентралізована (горизонтальна) схема управління
За характером банківської політики
Політика єдиного банку
Політика безлічі банків
За характером взаємовідносин банків з державою
Держава відповідає за зобов'язаннями банків
Держава не відповідає за зобов'язаннями банків, так само як банки не відповідають за зобов'язаннями держави
За характером підпорядкованості
Банки підпорядковуються уряду, залежать від його оперативної діяльності
НБУ підзвітний парламенту, комерційні банки підзвітні своїм акціонерам, спостережній Раді, а не уряду
За виконання емісійної і кредитної операції
Кредитні та емісійні операції зосереджені в одному банку (крім окремих банків, які не виконують емісійні операції)
Емісійні операції зосереджені тільки в НБУ, операції з кредитування підприємств і фізичних осіб виконують тільки комерційні банки
За способом призначення керівників банку
Керівник банку призначається центральною або місцевою владою, вищестоящими органами управління
Керівник НБУ затверджується парламентом. Голова (Президент) комерційного банку призначається його Радою
Джерело: [11, стор 56]
У країнах з розвиненою ринковою економікою склалися дворівневі банківські системи.
Сучасна БС Україна представлена ​​двома рівнями. Верхній рівень системи представлений центральним (емісійним) банком. Він реалізує єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, укрупнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн, виконує інші функції з контролю за банківською системою України.
На нижньому рівні діють комерційні банки, що підрозділяються на універсальні і спеціалізовані банки (інвестиційні, ощадні, іпотечні банки), і небанківські кредитно-фінансові інститути (інвестиційні фонди, страхові компанії, пенсійні фонди, ломбарди та ін.)
Фінансові фонди і компанії - займаються кредитуванням певних сфер і галузей господарської діяльності. В їх діяльності можна виділити одну або дві основних операцій, вони домінують у відносно вузьких секторах ринків позичкових капіталів і мають специфічну клієнтуру. До них можна віднести інвестиційні, ощадні, страхові та пенсійні установи. Схематичне представлення банківської системи України розглянуто на Рис.1.1.
До елементів банківської системи відносять і банківську інфраструктуру. У неї входять різного роду підприємства, агентства та служби, які забезпечують життєдіяльність банків. Банківська інфраструктура включає інформаційне, методичне, наукове, кадрове забезпечення, а також засоби зв'язку, комунікації та ін
В умовах ринку банки, перш за все, потребують широкої та оперативної інформації про стан економіки, її галузях, групах підприємств, окремих підприємствах, що звертаються в банк за кредитом та іншими послугами. Для оцінки кредитоспроможності клієнтів, економічного і ділового ринку, для консультування підприємств і населення, управління майном клієнта банки потребують докладної інформації.

Б А Н К О В С К А Я С І С Т Е М А

Ц е н т р а л ь н и й б а н к

К о м м о р ч е з до і е б а н к і

З п е ц і а л і з і р про в а н н и е б а н к і

Універсальні банки Іпотечні банки

Ощадні банки Інвестиційні банки

Ф і н а н с о в и е ф о н д и і к о м п а н і і


Страхові Пенсійні Інвестиційні

Л о м ба р д и

Рис.1.1 Схема банківської системи України

Джерело: [29, стр.216]
Збільшення числа суб'єктів ринкового господарства, обсягу виконуваних банками операцій поставили перед банками і завдання переходу на нові канали зв'язку, більш високого рівня технічного обслуговування при здійсненні банківських операцій. Поступово українська банківська система оснащується новими засобами зв'язку, що забезпечують високу швидкість платежів і розрахунків.
Особливим блоком банківської системи служить банківське законодавство. Законодавчі та нормативні акти, що регулюють діяльність банківської системи України, в силу визначального характеру діяльності фінансових інститутів для економіки, є на сьогодні найбільш розробленим пластом правового поля держави.
Закон України "Про банки і банківську діяльність", поклав у березні 1991 року початок формуванню банківської системи України.
Крім цього закону в систему банківського законодавства входять закони, що регулюють різні аспекти банківської діяльності, у тому числі кредитну справу, систему електронних платежів, банківську таємницю, банкрутство банків та ін
За ступенем пріоритетності банківська система керується:
· Законами України;
· Постановами Верховної Ради України;
· Декретами і постановами Кабінету міністрів України;
· Постановами НБУ;
· Нормативними листами НБУ.
Глибина і методологія розробки нормативних документів визначає не тільки порядок здійснення будь-якої банківської операції, але й порядок її відображення в балансі банку. Тому ні одна грошова транзакція не може пройти безслідно. А нова система контролю банків не тільки забезпечує наявність у НБУ щоденної повної систематизованої інформації про будь-якому банку, але й чітко визначає механізми реагування головного банку країни на небезпечні зміни фінансового стану комерційних банків. Система електронних платежів, створена і контрольована НБУ, забезпечує проходження платежів по Україні протягом максимум півтора - двох годин. Вона ж практично виключає безслідне зникнення коштів.
У створенні для Україні нової ринкової економіки з різноманітними формами власності роль банківської системи велика, за допомогою неї здійснюється перерозподіл і мобілізація капіталів, регулюються грошові розрахунки, опосередковуються товарні потоки і т.д. Банки покликані виконувати безліч спеціальних функцій. До їх числа також відносяться проведення розрахункових та касових операцій, кредитування, інвестування, зберігання грошових і інших засобів і управління ними, тобто ті послуги, без яких сьогодні не обійтися діловій людині.
Кейнс порівнював банківську систему з кровоносною системою організму, а капітали - з кров'ю, що живить різні його частини. Він вважав, що держава, регулюючи за допомогою банків рух потоків фінансових коштів, може впливати на національну економіку і надавати підтримку тим галузям, які відстають від загального розвитку.
Таким чином, ми підходимо до глибшого розуміння ролі банківської системи, тобто до того, що найважливіша її завдання - створення і функціонування ринку капіталу, як основної ланки національної економіки, що визначає в цілому її розвиток.
1.2 Сутність банку
Центральним поняттям всієї банківської системи є «банк».
На побутовому рівні поняття «банки» найчастіше асоціюються зі сховищем грошей, однак більш широкий підхід передбачає вивчення різноманітних точок зору на це поняття. Зокрема, банки розглядаються як посередницька організація, торгове підприємство, господарський суб'єкт, установи, організаційна структура, власність, володіння, суб'єкт фінансового ринку, об'єкт нагляду та регулювання. І нарешті, банки є носіями комплексу специфічних функцій, таких, як перерозподільна, контрольна, економії витрат обігу, але перш за все акумуляції коштів, посередницька функція регулювання грошового обороту.
Банк - фінансове підприємство, яке зосереджує тимчасово вільні грошові кошти (вклади), надає їх у тимчасове користування у вигляді кредитів (позик, позичок), посредничает у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами, установами або окремими особами, регулює грошовий обіг у країні, включаючи випуск (емісію) нових грошей.
Сучасні банки здійснюють професійне управління грошовими ресурсами суспільства і виконують різноманітні регулюючі функції в економіці щодо чинного законодавства під юрисдикцією влади.
Вони пропонують клієнтам широкий набір послуг, здійснюючи фінансові операції різного типу. До найбільш важливим з них відносяться:
- Надання кредитів різного типу;
- Управління депозитами та грошовими заощадженнями;
- Посередництво у здійсненні платежів та інших грошових розрахунках;
- Управління капіталами у формі управління потоками наявних коштів;
- Послуги зі страхування власності та ризиків;
- Посередництво в емісії цінних паперів;
- Трастові послуги, тобто управління капіталом клієнта на користь і в інтересах власника капіталу;
- Агентські, в тому числі і брокерські, послуги на фондових біржах;
- Консалтинг - надання консультацій з широкого кола проблем економічної діяльності;
- Вирішення проблем і завдань інвестиційного аналізу і планування;
- Аудиторські послуги і моніторинг з гарантією заощадження конфіденційної інформації з прийняттям відповідальності за надійність інвестицій перед власника капіталу;
- Факторинг - купівля банком грошових вимог постачальника до покупця та їх інкасація за певну винагороду;
- Венчурні операції, пов'язані з кредитуванням і фінансуванням науково-технічних розробок, які характеризуються високим ступенем ризику капіталовкладень по перспективам отримання значного прибутку;
- Валютний обмін;
- Обмін векселів - купівля їх до закінчення строку обігу;
- Відповідальне збереження цінностей;
- Організація чекового обороту;
- Фінансове забезпечення виробництва у формі ліцензійних угод;
- Забезпечення платежів за допомогою системи кредитних і дебетових карток та забезпечення цілодобового доступу до депозитних розрахунками за допомогою система касових і банківських автоматів;
- Відстеження кредитної, інвестиційної та емісійної передісторії суб'єктів ринку, захист ринку від можливих зловживань, зниження ризику інвестицій і т.д.
За напрямками банківської діяльності та законодавчими обмеженнями її сфер і рівнем основної клієнтури розрізняють кілька видів банків. Тому термін «банк» вимагає уточнюючого прикметника, що характеризує тип банківських операцій, призначення банку і форму власності.
Уявлення банку:

1. Банк як підприємство

Як і будь-яке підприємство, банк є самостійним господарюючим суб'єктом, володіє правами юридичної особи, виробляє і реалізує продукт, надає послуги, діє на принципах госпрозрахунку. Мало чим відрізняються і завдання банку як підприємства - він вирішує питання, пов'язані із задоволенням суспільних потреб в своєму продукті і послугах, реалізацією на основі отриманого прибутку соціальних і економічних інтересів, як членів колективу, так і інтересів власника майна банку. Банк може здійснювати будь-які види господарської діяльності (зрозуміло, якщо вони не суперечать і законам країни, випливають з повноважень Статуту банку). Як і будь-яке інше підприємство, банк повинен мати спеціальний дозвіл (ліцензію).

2. Банк як установа або організація

Найбільш масовим уявленням про банк є його визначення як установи, як організації. "Банківські установи та організації" - досить поширений термін, що часто-густо його можна зустріти як в серйозній науковій, так і навчальній літературі, банківському законодавстві, банківських документах та печатки. Однак слід зазначити, що банк, хоча і виконує суспільну місію, проте, має слабке відношення до цих понять. Банк як організація, як об'єднання людей, історично швидше був долею приватної особи і лише згодом, з розвитком банківської справи, особливо в сучасних умовах господарювання, перетворився у великі, середні і дрібні об'єднання.

3. Банк як торгівельне підприємство

Разом з тим банк як підприємство має свою специфіку, його діяльність відрізняється від діяльності інших підприємств. Ці відмінності полягають у наступному: перш за все, банки, на відміну від підприємств, зайнятих у сфері промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку діють у сфері обміну, а не виробництва.
Асоціації банківської діяльності з торгівлею не випадкові. Банки дійсно як би "купують" ресурси, "продають" їх, функціонують у сфері перерозподілу, сприяють обміну товарами. Банки мають своїх "продавців", сховища, особливий "товарний запас", їх діяльність багато в чому залежить від оборотності. На цьому, однак, схожість між банком і сферою торгівлі в основному закінчується.
Але, схожість має зовнішній характер, тому що банк торгує не товарами, а особливим продуктом (наприклад, операції з валютою, коли вона купується або продається за визначеним курсом, визначеною ціною).
При торгівлі товарами має місце зустрічний рух вартості: від продавця до покупця йде товар, від покупця до продавця гроші - гроші. При кредиті в момент його надання відбувається односторонній рух вартості: позичає вартість переміщується від кредитора до позичальника, сплата її еквівалента відкладається; вона повертається до своєї вихідної юридичної точці лише при настанні певного терміну. Різниця в тому, що у торговельній угоді продавець одержує еквівалент свого товару - гроші, при кредиті кредитору повертається не тільки спочатку надану вартості, але і надбавка до неї у вигляді позичкового відсотка.

4. Банк як кредитне підприємство

Кредит - це відношення між кредитором і позичальником з приводу зворотного руху позиченої вартості. У кредитних відносинах, отже, хтось із сторін кредитор і хто-то позичальник. У кожній даній кредитній операції, взятої окремо, як би сфотографований в певний момент, завжди дві сторони, причому кредит висловлює особливе специфічне відношення між ними. На відміну від кредиту банк - це одна із сторін відносин, яка хоча і може одночасно виступати в якості кредиту і в якості позичальника, однак в кожний даний момент в окремо взятій, знову ж таки сфотографованої, угоді виступає або в якості кредитора, чи то в як позичальник.
Отже, банк - це не саме ставлення, а один із суб'єктів відносин, що приймає в кредитній угоді одну з протиборчих одна одній сторін. Далі, відмінність між банком і кредитом полягає і в тому, що кредит - це відношення, як у грошовій, так і в товарній формі. У банку сконцентровані й проходять потоки тільки в грошовій формі. При зіставленні банку і кредиту важливо бачити і їх історичне коріння. Банк виник тільки тоді, коли виникли гроші, в той час як кредит функціонував і до появи грошей у всіх їх функціях. Банк - следствие развития кредита, являющегося, в свою очередь, по отношению к банку его фундаментом.

5. Банк як агент біржі

Банки являются непременными участниками биржи. Они могут самостоятельно организовывать биржевые операции, выполнять операции по торговле ценными бумагами . Однако это не превращает банк в часть биржевой организации. Частные банки появились задолго до биржи, до возникновения купли-продажи ценных бумаг.
Торговля ценными бумагами является частью банковских операций, но далеко не главной. Саме тому, що торгівля цінними паперами досить специфічна і відмінна від власної банківської справи, вона дозволила біржі виділитися в якості самостійного елементу ринку зі спеціальним апаратом і завданнями.

6. Банк як посередницьке підприємство

Нерідко банк характеризується як посередницька організація. Підставою для цього служить особливий перелив ресурсів, тимчасово осідають у одних і вимагають застосування у інших. Особенность ситуации при этом состоит в том, что кредитор, имеющий определенную часть ресурсов, желает при соответствующих гарантиях, на конкретный срок, под процент отдать ее другому контрагенту-заемщику. Интересы кредитора, однако, должны совпадать с интересами заемщика, который совсем не обязательно может находиться в данном регионе. Зрозуміло, в сучасному грошовому господарстві таке співпадіння інтересів є випадковим.
Консолидирующим звеном здесь выступает банк - посредник, обеспечивающий возможность осуществления сделки с учетом спроса и предложения. В отличие от индивидуального кредитора ресурсы в кармане банка теряют свое первоначальное лицо. Собрав многочисленные средства, банк может удовлетворить потребности самых разнообразных заемщиков, предоставить выбор кредита на любой вкус - срок, обеспечение, ссудный процент. Банк выступает в данном случае в роли удачливой сводницы, устраивающей знакомство двух субъектов - кредитора и заемщика .
Банк, выступая, как кредитор, как заемщик, как посредник между ними, тем не менее, с позиции своей сущности не является ни тем, ни другим, ни третьим. Банк як кредитор, банк як позичальник, банк як посередник - це лише фрагмент його діяльності і в цьому сенсі лише частка його сутності, що не вичерпує специфіки його положення і діяльності в суспільстві. Любое предприятие, любое частное лицо может выступать в качестве заимодавца, ссудополучателя, осуществлять посреднические операции в сфере налично-денежных и безналичных платежей, но от этого они не превращаются в банки.
Банк - это и кредитор, и заемщик, и посредник между ними, и посредник в денежных расчетах; тем не менее, и в этих своих качествах он в полной мере раскрывает свою суть. Банк - це особливе явище в господарському житті.
1.3 Виды банков и их функции        
1.3.1 Классификация банков
В умовах ринку банки є ключовою ланкою, що народне господарство додатковими грошовими ресурсами. Сучасні банки не лише торгують грошима, одночасно вони є аналітиками ринку. За своїм розташуванням банки виявляються ближче всього до бізнесу, його потребам, мінливої ​​кон'юнктури. Таким образом, рынок неизбежно выдвигает банк в число основополагающих элементов экономического регулирования. На практике функционирует многообразие банков. Их классификация по различным критериям приведена в Таблице 1.2.
В банках государственного типа признак государственности с позиции собственности на банковский капитал является основополагающим. Исходным в деятельности таких банков является ее подчиненность государственным национальным интересам (например, поддержание стабильности денежного обращения через систему эмиссионных банков, финансирование программ развития тех или иных отраслей через госсистему коммерческих банков). Самая распространенная форма собственности в современном банковском деле - акционерная.
Таблиця 1.2
Типы банков
Критерий
Тип банка
За формою власності
Державні
Акционерные
Кооперативные
Приватні
Змішані
По правовой форме организации
Общество открытого типа
Общество закрытого типа
По функциональному назначению
Емісійні
Депозитные
Комерційні
По характеру выполняемых операций
Універсальні
Спеціалізовані
По сфере обслуживания
Галузеві
Многоотраслевые
Регіональні
Муніципальні
Межрегиональные
Национальные
Міжнародні
По числу филиалов
Бесфилиальные
Многофилиальные
По масштабам деятельности
Малі
Середні
Великі
Банковские консорциумы
Межбанковские объединения.
По хозяйственному признаку
Промышленные
Внешторговые
Сельскохозяйственные
Торговые
Источник: [29, стр. 52]
Акционерами банка могут выступать разнообразные юридические и физические лица. Даже государственный банк, где преобладание гос. формы собственности является естественным, может включать в качестве своих учредителей другие юридические лица, например, другие банки. Капитал такого госбанка становится акционерным, однако, это не мешает ему обеспечивать реализацию национальных интересов. Вхождению крупных коммерческих банков в капитал национального банка оказывается для них, не только престижным, но и выгодным делом. Близость к государственной власти дает возможность таким банкам получать определенную информацию о развитии народного хозяйства, рассчитывать на финансовую поддержку в критической ситуации.
Учредителем кооперативного банка является соответствующий союз кооперативов; пайщиком такого банка выступает кооператив. Обычно это более мелкие банки, как по уставному капиталу, так и по масштабам деятельности. Совладельцами кооперативного банка могут быть не только кооперативы, но и другие лица, в т.ч. государственные предприятия.
Главной задачей эмиссионных банков является укрепление позиций денежной единицы как внутри страны, так и за рубежом. Эмиссионный банк осуществляет надзор над всей кредитной системой; осуществляет кредитно-денежную политику государства; концентрирует временно свободные или обязательные резервы других банков; выпускает наличные деньги - банкноты (осуществляет эмиссию); кредитует преимущественно государство и коммерческие банки. Обычно эмиссионные банки не занимаются кредитованием народного хозяйства и населения; эта операция входит в компетенцию коммерческих банков.
Коммерческие банки - наиболее универсальный тип банков - занимаются широким кругом операций. Но их специфическими функциями являются: предоставление ссуд, проведение расчетов.
По хозяйственному признаку различают промышленные, торговые, сельскохозяйственные, внешнеторговые банки.
В мировой практике выделяются также сберегательные, депозитные банки, в задачи которых входит аккумуляция свободных денежных средств, привлечение депозитов (вкладов) и их использование для кредитования других кредитных учреждений. В банковской системе отдельно могут быть представлены кредитные учреждения, выполняющие специальные задачи - различного рода инновационные банки, фонды специального назначения, общества взаимного кредита, ломбарды.
Ломбард - кредитное учреждение, выдающее ссуды под залог движимого имущества.
По территориальному признаку банки делятся на местные (региональные) и обслуживающие потребности ряда регионов, страны в целом, международные.
На практике в чистом виде тот или иной банк почти не встречаются. В современном денежном хозяйстве чаще встречаются комбинации выполняемых банком операций при сохранении главного направления их деятельности, что и позволяет выделять отдельные их типы.
Рассмотрим основные виды банков в банковской системе Украины.
1.3.2 Центральный банк: его роль и функции в экономике
Центральный банк (Национальный банк Украины (НБУ)) – организован в 1991 г. на базе бывшей Украинской республиканской конторы Госбанка СССР и ее областных управлений. Он представляет собой систему единого банка и включает в себя центральный аппарат, расположенный в г. Киеве, Крымское республиканское управление и 24 областных управления. Правовой статус, принципы организации и деятельности НБУ определены Конституцией Украины и Законом Украины «Про Национальный банк Украины». Управления Национального Банка действуют от его имени в пределах предоставленных им полномочий и функций. Они подотчетны правлению банка. Функциональным подразделениям НБУ принадлежат вычислительные, расчетно-кассовые центры, региональные и Центральная расчетные палаты. Структурным подразделением выступает аппарат инкассации.
Руководящим органом Центрального банка является Правление, состав которого назначается Президиумом Верховной Рады Украины. Председатель Правления избирается ВР Украины по представлению Председателя ВР Украины сроком на 4 года.
Национальный банк является банком первого уровня двухуровневой банковской системы страны. Он выполняет традиционные функции, характерные для центрального банка государства:
1) является эмиссионным и расчетным центром государства, т. е. пользоваться монопольным правом на выпуск банкнот;
2) банком банков, т. е. совершать операции не с торгово-промышленной клиентурой, а преимущественно с банками данной страны: хранить их кассовые резервы, размер которых устанавливается законом, предоставлять им кредиты (кредитор последней инстанции), осуществлять надзор, поддерживая необходимый уровень стандартизации и профессионализма в национальной кредитной системе;
3) банкиром правительства, для этого он должен поддерживать государственные экономические программы и размещать государственные ценные бумаги; предоставлять кредиты и выполнять расчетные операции дл я правительства, хранить (официальные) золотовалютные резервы;
НБУ определяет организационно-технические принципы осуществления налично-денежного оборота:
· правила хранения, перевозки и инкассации денежной наличности;
· правила выполнения кассовых операций банками и хозяйствующими субъектами;
· создает и управляет резервными фондами банкнот и монеты;
· устанавливает признаки платежеспособности денежных знаков.
4) как расчетный центр страны - НБУ устанавливает правила проведения безналичных расчетов хозяйствующими субъектами, а также организовывает расчеты между коммерческими банками в Украине. Он представляет интересы государства в отношениях с центральными банками других стран, в международных кредитно-финансовых учреждениях.
НБУ устанавливает правила и проводит регистрацию коммерческих банков, выдает лицензии на ведение валютных операций, осуществляет надзор за деятельностью коммерческих банков на территории Украины.
Кроме того, на НБУ возложены операции, связанные с функционированием валютного рынка Украины. Он, по согласованию с Кабинетом Министров Украины, устанавливает официальный валютный курс национальных денег, создает валютные резервы, организовывает операции с монетарными металлами.
5) На НБУ возложено регулирование банковских операций, связанных с обращением приватизационных ценных бумаг: установлением форм безналичных депозитов приватизационных ценных бумаг; эмиссией приватизационных бумаг; установлением условий их хранения, учета и погашения.
Согласно Конституции Украины основной экономической задачей НБУ является обеспечение стабильности национальной денежной единицы. На ее решение направлена создаваемая им система денежно-кредитного регулирования.
Основные функции НБУ:
1.Эмиссионные операции НБУ – форма реализации его монопольного права на выпуск денег в обращение. Они являются составным элементом системы регулирования налично-денежного оборота, который включает два основных уровня организации: регламентацию кассовых операций банков и регламентацию кассовых операций хозяйствующих субъектов. Для обеспечения оперативного решения вопросов, связанных с осуществлением эмиссии наличных денег во всех управлениях НБУ организованы резервные фонды НБУ – остатки национальных денежных знаков, находящихся вне обращения. Резервные фонды создаются также при некоторых филиалах коммерческих банков – как правило, в прошлом отделений специализированных государственных банков. Средствами, находящимися в резервных фондах, распоряжаются Правление, Крымское республиканское и областные управления НБУ.
2. Организация межбанковских расчетов. Межбанковские расчеты выступают основные элементом платежного механизма государства. Безналичные платежи между субъектами предпринимательской деятельности, как правило, не могут быть завершены в пределах одного банка. В цепочке платежей субъектов, счета которых открыты в разных банках, неминуемо возникают межбанковские расчеты. Они представляют собой систему осуществления и регулирования платежей по денежным требованиям и обязательствам, которые возникают между банковскими учреждениями.
3. Кредитні операції. Кредитные операции НБУ объективно не ограничиваются суммой аккумулированных кредитных ресурсов. Как банк первого уровня он осуществляет выдачу ссуд на эмиссионной основе независимо от состояния пассивной части баланса на дату выдачи кредита. Пассивы НБУ автоматически увеличиваются по мере предоставления ссуд.
4. Надзор за деятельностью коммерческих банков. Центральный банк осуществляет надзор за деятельностью коммерческих банков, их отделений, филиалов, представительств на территории Украины. Он направлен на обеспечение стабильности банковской системы, защиту интересов вкладчиков путем уменьшения рисков в деятельности коммерческих банков. Содержание надзора определяется полномочиями, установленными законом.
5. Согласно разработанным Советом Национального Банка Украины Основных положений денежно-кредитной политики определяет и проводит денежно-кредитную политику.
6. Определяет для банков правила проведения банковских операций, бухгалтерской отчетности, защиты информации, денег и имущества.
7. Организует создание и методологические обеспечение системы денежно-кредитной и банковской статистической информации и статистики платежного баланса.
8. Визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками.
9. Определяет направления развития современных электронных банковских технологий, создаёт, координирует и контролирует создание электронных платежных средств, платежных систем, автоматизации банковской деятельности и способов защиты банковской информации.
10. Ведет Государственный реестр банков, осуществляет лицензирование банковской деятельности и операций в предусмотренных законом случаях.
11. Ведет официальный реестр идентификационных номеров эмитентов платежных карточек внутригосударственных платежных систем.
11. Осуществляет сертификацию аудиторов, которые будут проводить проверку банков, временных администраторов и ликвидаторов банков.
12. Составляет платежный баланс, осуществляет его анализ и прогнозирование.
13. Представляет интересы Украины в центральных банках других государств, международных банках и других кредитных учреждениях, где сотрудничество осуществляется на уровне центральных банков.
14. Осуществляет согласно определенным специальным законом полномочий валютного регулирования, определяет порядок осуществления операций с иноземной валютой, организует и осуществляет валютный контроль за банками и другими финансовыми учреждениями, которые получили лицензию НБУ на осуществление валютных операций.
15. Обеспечивает накопление и сбережение золотовалютных резервов и осуществление операций с ними т банковскими металлами.
16. Анализирует состояние денежно-кредитных, финансовых, ценовых и валютных соотношений.
17. Организует инкассацию и перевозку банкнот и монет и других ценностей, выдает лицензии на право инкассации и перевозку банкнот и монет и других ценностей.
18. Реализирует государственную политику по вопросам защиты государственных секретов в системе Национального банка.
19. Берет участие в подготовке кадров для банковской системы Украины.
20. Осуществляет другие функции в финансово-кредитной сфере в пределах своей компетенции, определенной законом.
Роль ЦБ в экономике:
Центральные банки осуществляют руководство всей кредитной системой страны, они призваны регулировать кредит и денежное обращение, контролировать и стабилизировать движение обменного курса национальной валюты, сглаживать своим влиянием перепады в уровне деловой активности, цен и занятости, стимулировать рост национальной экономики на здоровой финансовой основе. Центральный банк выступает в качестве агента правительства. В этом случае он консультирует правительство в таких областях, как управление национальным долгом, валютная и кредитно-денежная политика. Кроме того, он является представителем правительства в финансовых операциях последнего. Основная функция банка разрабатывать и проводить кредитно-денежную политику. Это самая важная его функция.
1.3.3 Коммерческий банк: его роль и функции в экономике
Коммерческие банки являются основным (базовым) звеном двухуровневой банковской системы Украины. Сегодня к группе коммерческих банков в разных странах принадлежит целый ряд институтов с разнообразной структурой и разными отношениями собственности. Их главное отличие от центральных банков – отсутствие права эмиссии банкнот.
В Украине создание и функционирование коммерческих банков основывается на Законе Украины "О банках и банковской деятельности". В соответствии с этим законом банки Украины действуют как универсальные кредитные учреждения, совершающие широкий круг операций на финансовом рынке: предоставление различных по видам и срокам кредитов, купля - продажа и хранение ценных бумаг, иностранной валюты, привлечение средств во вклады, осуществление расчетов, выдача гарантий, поручительств и иных обязательств, посреднические и доверительные операции и т.п.
В Украине банки могут создаваться на основе любой формы собственности - частной, коллективной, акционерной, смешанной. Не виключається можливість створення банків, заснованих винятково на державній формі власності, які відповідно до чинного законодавства можуть здійснювати свою діяльність на комерційній основі. Для формирования уставных капиталов украинских банков допускается привлечение иностранных инвестиций. За способом формування статутного капіталу банки поділяються на акціонерні (відкритого і закритого типу) і пайові.
Возможность создания банков, принадлежащих одному лицу (юридическому или физическому) исключается действующим законодательством Украины, согласно которому доля одного из основателей, акционеров (участников) не должна превышать 35 процентов уставного фонда коммерческого банка. Якщо на початковому етапі реформування кредитної системи комерційні банки створювалися головним чином на пайовій основі, то для нинішнього етапу характерне перетворення пайових банків в акціонерні й створення нових банків у формі акціонерних товариств.
Кроме классификации по принадлежности и способу формирования уставного фонда, коммерческие банки Украины различают также по видам операций (универсальные и специализированные); территории деятельности (международные, республиканские, региональные); отраслевой ориентации. Комерційні банки можуть бути також класифіковані виходячи зі ступеня їхньої участі в кредитно-фінансовому обслуговуванні різних категорій клієнтів; їх ролі на ринках кредитно-фінансових послуг, і в першу чергу на ринку кредитних ресурсів; перспектив і можливих форм участі в діяльності державних структур, у тому числі в процесах роздержавлення економіки; розмірів власного капіталу комерційних банків і величини їх активів.
В зависимости от количества осуществляемых функций и операций коммерческий банк приобретает черты специализированного или универсального. Основными видами специализированных банков являются инвестиционные, сбербанки, ипотечные банки.
1) Инвестиционный банк – специальный кредитно-финансовый институт, который аккумулирует ресурсы из разных источников и использует их для финансирования промышленных и других компаний и предприятий. Эти банки принимают участие в выпуске и размещении долговых обязательств клиентов, выступают гарантами размещении ценных бумаг и т.п. Хоча частка інвестиційних банків в активах кредитної системи порівняно невелика, вони завдяки їх інформованості та засновницьким зв'язків відіграють в економіці найважливішу роль.
Основными характерными чертами для инвестиционных банков являются:
- главной признается деятельность по привлечению финансирования посредством ценных бумаг;
- будучи крупной организацией, оперирует, прежде всего, на оптовых финансовых рынках;
- отдает приоритет средне- и долгосрочным вложениям;
- ценные бумаги являются основой его портфеля, при этом большинство инвестиционных банков в наибольшей степени ориентируются на негосударственные ценные бумаги.
2) Сберегательный банк – специальный кредитно-финансовый институт, который аккумулирует свободные сбережения населения в форме вкладов до востребования, срочных вкладов или обязательств по облигациям и использует привлеченные ресурсы для предоставления краткосрочных кредитов и в других операциях, которые обеспечивают сбережение определенного уровня ликвидности.
3) Ипотечные банки – учреждения, предоставляющие долгосрочный кредит под залог недвижимости (земли, зданий, сооружений). Пасивні операції цих банків складаються у випуску іпотечних облігацій. Ипотечный кредит – это долгосрочная ссуда, выдаваемая ипотечными, коммерческими банками, страховыми и строительными обществами и другими финансово-кредитными учреждениями под залог земли и строений производственного и жилого назначения. Іпотечний кредит застосовується головним чином у сільському господарстві, а також у житловому та інших видах будівництва. В результаті збільшується розмір продуктивно використовуваного капіталу.
Коммерческими банками, фирмами – поставщиками оборудования, финансовыми компаниями предоставляются кредиты промышленно-торговым корпорациям под залог машин и оборудования. У цьому випадку сума іпотечного кредиту нижче ринкової вартості заставленого обладнання та інших активів корпорацій. Крім того, розміри іпотечного кредиту зменшуються в залежності від ступеня зносу закладається обладнання.
Процентні ставки за іпотечним кредитом визначаються попитом і пропозицією і диференціюються залежно від фінансового стану позичальника. Іпотечний кредит широко поширений у країнах з ринковою економікою. Позики виділяються на житлове і виробниче будівництво під високий відсоток (10-20%).
4) Банки потребительского кредита - тип банков, которые функционируют в основном, за счет кредитов, полученных в коммерческих банках, и выдачи краткосрочных и среднесрочных ссуд на приобретение дорогостоящих товаров длительного пользования и т.д.
Огромную роль в банковском деле играют банковские группы, в составе которых выделяются головная компания (холдинг), филиалы (дочерние общества), а также представительства, агентства, отделения.
Банківський холдинг є держательскую (холдингову) компанію, що володіє пакетами акцій та інших цінних паперів інших компаній і здійснює операції з цими цінними паперами. Крім чистих холдингів, що займаються тільки зазначеними операціями, існують змішані холдинги, які, крім того, ведуть підприємницьку діяльність у різних сферах економіки. У цьому випадку холдинг створюється, як правило, у зв'язку із заснуванням головною компанією дочірніх виробничих фірм.
Особливістю банківських груп є наявність в їх складі філій. Банківський філія виступає як юридична особа, реєструється в місцевих органах влади і вважається резидентом країни вимоги, має самостійний баланс. Він може виконувати всі ті ж операції, що і банк-засновник, але може бути і спеціалізованим. Великі банки часто засновують філії, що займаються факторингом, лізингом, консультаціями. Користуючись юридичною незалежністю філій, комерційні банки здійснюють через них заборонені операції з цінними паперами компаній небанківського сектора.
Централізація банківського капіталу проявляється у злитті великих банків у найбільші банківські об'єднання, в зростанні філіальної мережі великих банків. Банковские объединения – это банки-гиганты, играющие господствующую роль в банковском деле.
Існують декілька форм банківських об'єднань.
1) Банковские картели – это соглашения, ограничивающие самостоятельность отдельных банков и свободную конкуренцию между ними путем согласования и установления единообразных процентных ставок, проведения одинаковой дивидендной политики и т.п.
2) Банковские синдикаты, или консорциумы – соглашения между несколькими банками для совместного проведения крупных финансовых операций.
3) Банковские тресты – это объединения, возникающие путем полного слияния нескольких банков, причем происходит объединение капиталов этих банков и осуществляется единое управление ими.
4) Банковские концерны – это объединение многих банков, формально сохраняющих самостоятельность, но находящихся под финансовым контролем одного крупного банка, скупившего контрольные пакеты их акций.
Коммерческий банк – многофункциональный финансовый институт, который осуществляет широкий спектр услуг кредитного, страхового и платежного характера, а также выполняет разнообразные финансовые функции относительно любого предприятия в экономике с целью получения прибыли. Основными сферами деятельности коммерческих банков в Украине являются:
- принятие сбережений и других средств, которые подлежат возвращению;
- предоставление кредитов за счет собственных и привлеченных средств;
- осуществление инвестиций за счет собственных средств;
- перемещение средств в рамках платежной системы Украины.
Коммерческие банки имеют право на осуществление другой коммерческой деятельности, которая не противоречит действующему законодательству. Коммерческим банкам запрещается деятельность в сферах материального производства и торговли (кроме золота, драгоценных металлов, монет, ценных бумаг), а также деятельность во всех видах страхования.
Коммерческие банки предоставляют клиентам широкий набор услуг по ведению текущих счетов, предоставления коммерческих кредитов, займов и т.д. основными клиентами коммерческих банков являются частные лица и предприятия, которые осуществляют текущую производительную, торговую и другую коммерческую деятельность.
Функції комерційних банків:
1) Привлечение и аккумуляция временно свободных денежных средств. Эта функция является одной из старейших банковских функций и в настоящее время получает наиболее широкое развитие. Банки концентрируют значительную часть образующихся в хозяйстве накоплений и сбережений. Внесені в кредитні установи грошові суми приносять вкладникам дохід у вигляді відсотка. По текущим счетам процент не уплачивается, вместо этого банк бесплатно выполняет для клиента разнообразные услуги по переводу и выплате денег. Банк способствует выполнению функции кредита по превращению временно свободных денежных капиталов и накоплений в ссудный капитал.
Здесь не следует забывать о том, что, например, различные инвестиционные фонды, финансово-промышленные компании также собирают деньги для инвестиций. В отличие от аналогичной функции банка, данные субъекты собирают денежные средства для своих собственных целей, поэтому можно отметить, что данная функция в современном хозяйстве как бы лишь частично уступается другим субъектам хозяйства, не являющимся банками.
2) Одной из важных функций коммерческого банка является посредничество в кредите. Функцию посредничества в кредите банки осуществляют путем перераспределения денежных средств, временно высвобождающихся в процессе кругооборота фондов предприятий и денежных доходов частных лиц. Особливість посередницької функції банків полягає в тому, що головним критерієм перерозподілу ресурсів виступає прибутковість їхнього використання позичальником. Перерозподіл ресурсів здійснюється по горизонталі господарських зв'язків від кредитора до позичальника, за допомогою банків без участі проміжних ланок в особі вищестоячих банківських структур, на умовах платності і зворотності. Плата за отдельные и полученные взаймы средства формируется под влиянием спроса и предложения заемных средств. У результаті досягається вільне переміщення фінансових ресурсів у господарстві, що відповідає ринковому типу відносин.
Значення посередницької функції комерційних банків для успішного розвитку ринкової економіки полягає в тому, що вони своєю діяльністю зменшують ступінь ризику і невизначеності в економічній системі. Кошти можуть переміщатися від кредиторів до позичальників і без посередництва банків, однак при цьому різко зростають ризики втрати коштів, що віддаються в позичку, і зростають загальні витрати по їхньому переміщенню, оскільки кредитори і позичальники не інформовані про платоспроможність один одного, а розмір і терміни пропозиції коштів не збігаються з розмірами і термінами потреби в них. Комерційні банки залучають кошти, які можуть бути віддані в позичку, відповідно до потреб позичальників і на основі широкої диверсифікованості своїх активів знижують сукупні ризики власників грошей, розміщених на банківські рахунки.
3) Посредничество в платежах между отдельными самостоятельными субъектами. Під нею найчастіше розуміється діяльність банку як посередника в платежах. Через банки проходять платежі підприємств, організацій, населення, і в цьому сенсі банки, перебуваючи між клієнтами, здійснюючи платежі за їх дорученням, як би наділені посередницькою місією.
Платіжний механізм - структура економіки, що здійснює "обмін речовин" у господарській системі. Методы платежа делятся на наличные и безналичные. В крупном обороте доминируют безналичные платежи и расчеты, а в сфере розничного товарообмена основная масса сделок опосредуется наличными деньгами, несмотря на то, что в последние десятилетия активно внедряются формы безналичного расчета.
4) Важнейшей функцией банков является также стимулирование накоплений в хозяйстве.
Комерційні банки, виступаючи на фінансовому ринку з попитом на кредитні ресурси, повинні не тільки максимально мобілізувати наявні в господарстві заощадження, але і формувати досить ефективні стимули до нагромадження засобів. Стимули до нагромадження і заощадження коштів формуються на основі гнучкої депозитної політики комерційних банків. Крім високих відсотків, виплачуваних по внесках, кредиторам банку необхідні високі гарантії надійності розміщення накопичених ресурсів у банк. Созданию гарантий служит формирование фонда страхования активов банковских учреждений, депозитов в коммерческих банках
Поряд зі страхуванням депозитів важливе значення для вкладників має доступність інформації про діяльність комерційних банків і про ті гарантії, які вони можуть дати. Вирішуючи питання про використання наявних у кредитора засобів, він повинен мати достатню інформацію про фінансовий стан банку, щоб самому оцінити ризик майбутніх вкладень.
У силу нерозвиненості в нашій країні ринку цінних паперів вклади в банки протягом всього перехідного періоду будуть переважної формою мобілізації фінансових ресурсів для здійснення економічних перетворень. Задача банков - создать такие формы привлечения средств, которые реально заинтересовывали бы клиентов в накоплении ресурсов и формировали у них привычку к сбережению, определяющую инвестиционные возможности экономики, развивающейся по законам рынка.
5) Посредничество в операциях с ценными бумагами. Банки имеют право выступать в качестве инвестиционных институтов, которые могут осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг в качестве посредника; инвестиционного консультанта; инвестиционной компании и инвестиционного фонда. Выступая в качестве финансового брокера, банки выполняют посреднические функции при купле-продаже ценных бумаг за счет и по поручению клиента на основании договора комиссии или поручения.
Інвестиційний портфель банку контролюється законом. Це означає, що держава встановлює норму відсотка, відповідно до якої визначена частина (до 90%) повинна складатися з цінних паперів держави, інша - часток підприємств. Первинне розміщення усіх видів цінних паперів уряду відбувається в порядку аукціонного продажу, де в першу чергу задовольняються заявки, що пропонують найвищу ціну (ставку). Вторинне звернення відбувається на позабіржовому ринку. Ринок створює група дилерських фірм, що ведуть активні операції по покупці і продажу державних зобов'язань. В умовах економічного спаду уряд через центральний банк намагається стимулювати господарську активність і купує у дилерів державні зобов'язання, збільшуючи їхні резервні рахунки. В умовах інфляційного буму держава продає дилерам свої зобов'язання і тим скорочується їхня ліквідність. Корпоративні облігації в набагато більшому ступені, чим державні піддані ризику неплатежу. Банки купують тільки висококласні папери відповідно до оцінки кредитними агентствами зв'язаного з ними ризику. Розрізняють два види інвестиційної політики банку: пасивна й агресивна.
Пасивна стратегія характеризується рівномірним розподілом інвестицій між випусками різною терміновості. Ця політика банку розподіляє вкладення в короткострокові і довгострокові зобов'язання рівномірно, щоб забезпечити гарну прибутковість і ліквідність.
Агресивна стратегія. Цієї політики дотримуються великі банки, що мають великий портфель інвестиційних паперів і прагнучі до одержання максимального доходу від цього портфеля. Цей метод вимагає значних коштів, тому що він пов'язаний з великою активністю на ринку цінних паперів, при якій необхідно використовувати експертні оцінки і прогнози стану ринку цінних паперів і економіки в цілому. Так, если кривая доходности находится на относительно низком уровне и будет по прогнозам повышаться, то это обещает снижение курсов твердо процентных бумаг. Поэтому банк будет покупать краткосрочные облигации, которые по мере роста процентных ставок будут предъявляться к выкупу и реинвестироваться в более доходные активы (например, ссуды).
6) Функция регулирования денежного оборота. Банки виступають центрами, через які проходить платіжний оборот різних господарських суб'єктів. Благодаря системе расчетов банки создают для своих клиентов возможность совершения обмена, оборота денежных средств и капитала. Регулювання грошового обороту досягається також за допомогою емітування платіжних засобів, кредитування потреб різних суб'єктів виробництва і обігу, масового обслуговування господарства і населення. Поэтому можно сделать вывод, что данная функция реализуется посредством комплекса операций, признанных банковскими и закрепленных за банком как денежно-кредитным институтом.
7) Консультации и предоставление экономической и финансовой информации. Банки концентрируют у себя сведения общеэкономического и финансового характера, представляющие интерес для предприятий. Банки предоставляют разнообразную биржевую и финансовую информацию, часто конфиденциального характера, в первую очередь предприятиям, связанным с ними общностью интересов, финансовыми узами.
Як інвестиційний консультант банк робить консультаційні послуги своїм клієнтам із приводу випуску і обігу цінних паперів. Якщо банк бере на себе роль інвестиційної компанії, то він займається організацією випуску цінних паперів і видачею гарантій по їх розміщенню на користь третьої особи; купівлею-продажем цінних паперів від свого імені і за свій рахунок, у тому числі шляхом котирування цінних паперів, т. е. повідомляє на визначені цінні папери "ціни продавця" і "ціни покупця", по яких він зобов'язується їх продавати і купувати. Коли банк розміщає свої ресурси в цінні папери від свого імені і всі ризики, пов'язані з таким розміщенням, усі доходи і збитки від зміни ринкової оцінки придбаних цінних паперів відносяться за рахунок акціонерів банку, то він виступає в якості інвестиційного фонду. Необходимым условием выполнения роли инвестиционного фонда является наличие в штате банка специалистов по работе с ценными бумагами, имеющих квалификационный аттестат Министерства финансов Украины, дающий право на совершение операций с привлечением средств граждан.
В деятельности банков выделяют следующие виды операций: пассивные, активные и комиссионные, включающие посреднические операции.
При помощи пассивных операций банки аккумулируют необходимые для своего функционирования денежные средства – собственные, привлеченные и эмитированные (заемные). Источником собственных средств являются: взносы учредителей (долгосрочная ссуда); выручка от продажи акций и облигаций; отчисления от текущей прибыли в резервный фонд; нераспределенная прибыль. Важную роль в привлечении денежных средств играют межбанковские ссуды, учет и переучет векселей.
Пассивные операции коммерческих банков могут осуществляться в форме:
· отчислений от прибыли банков на формирование или увеличение их фондов;
· кредитов, полученных от других юридических лиц;
· депозитных операций.
Первая группа пассивных операций связана с формированием и развитием собственных средств. Отчисления от прибыли производятся в следующие фонды коммерческих банков: уставный, резервный, специальный, основных средств, амортизации, экономического стимулирования.
Ко второй группе пассивных операций относятся кредиты, получаемые коммерческими банками о других юридических лиц. Сюда входят краткосрочные и долгосрочные ссуды, предоставляемые одними банками другим. Обычно эти ссуды используются для оперативного регулирования ликвидности балансов банков, для выдачи ссуд неожиданным выгодным заемщикам.
Третья группа пассивных операций банков - депозитные операции - является основной в мировой банковской практике. Именно они раскрывают содержание деятельности коммерческого банка как посредника в приобретении ресурсов на свободном рынке кредитных ресурсов. Депозитные операции - это операции банков по привлечению средств юридических и физических лиц во вклады либо на определенный срок, либо до востребования.
Объектом депозитных операций являются депозиты определенные суммы денежных средств (включающие стоимость ценных бумаг), которые субъекты депозитных операций вносят в банк или которые, в силу действующего порядка осуществления банковских и финансовых операций, на определенное время оседают на счетах в банке.
В международной банковской практике принята следующая классификация, подразделяющая депозиты на четыре группы:
· срочные депозиты (с их разновидностью - депозитными сертификатами);
· депозиты до востребования;
· сберегательные вклады населения;
· ценные бумаги.
Сберегательные вклады населения в нашей стране классифицируются в зависимости от срока и условий вкладной операции и включают: денежно-вещевые выигрышные; срочные; срочные с дополнительными взносами; выигрышные; молодежно-премиальные; условные; на предъявителя; на текущие счета; до востребования; депозитные сертификаты.
Ценные бумаги как вид депозитов подразделяются на акции и облигации предприятий и организаций, кооперативов, акционерных обществ и компаний, принадлежащие данному банку; акции и облигации, находящиеся на хранении и принятые в обеспечение ссуд; ценности и документы по иностранным операциям (аккредитивы в иностранной валюте).
Активные операции коммерческих банков представляют собой операции по размещению собственных, привлеченных и заемных средств. Они подразделяются на кредитные и инвестиционные.
Коммерческие банки осуществляют кредитование предприятий, объединений, организаций, учреждений и граждан на принципах срочности, возвратности и платности кредитов. Предоставляемые кредиты, как правило, обеспечиваются залогом имущества, принадлежащего заемщику; гарантиями; поручительствами и обязательствами в других формах, принятых в банковской практике.
Кредити комерційним підприємствам можна розділити на дві групи:
- ссуды для финансирования оборотного капитала;
- ссуды для финансирования основного капитала.
Перша група зв'язана з недостачею в підприємства коштів для покупки елементів оборотного капіталу, необхідних для повсякденних операцій. Це в основному короткострокові кредити терміном до одного року. Вторая группа представлена средними долгосрочными кредитами для покупки недвижимости, земли, оборудования и т.д.
К первой группе относятся: кредитная линия - соглашение между банком и заемщиком о максимальной сумме кредита, которую последний сможет использовать в течение обусловленного срока и с определенными условиями. Ця форма використовується для покриття сезонних впливів чи приросту дебіторської заборгованості.
– ссуды на чрезвычайные нужды. Выдаются банком для финансирования разового экстраординарного увеличения потребности клиента в оборотных средствах, связанного с получением крупного заказа, заключения выгодной сделки и другими чрезвычайными обстоятельствами.
– перманентная ссуда на пополнение оборотного капитала. Кредиты такого
рода выдаются на несколько лет и имеют целью покрыть длительный дефицит
финансовых ресурсов заемщика. Погашення ведеться на виплату. Эти ссуды
часто выдают под первоначальное развитие дела.
До другої групи відносять:
- срочные ссуды выдаются на срок более одного года в форме единичного
кредита или серии последовательных займов и используются для приобретения
машин, оборудования, ремонта зданий, рефинансирования долгов и т.д.
Типовий термін - 5 років.
- ссуды под закладную применяются для финансирования покупки зданий,
землі. Они рассчитаны на длительный срок (более 15 лет).
- строительные ссуды выдаются на период строительного цикла (до 2-х лет). Позичальник регулярно виплачує відсоток. Затем ссуда переоформляется в
закладную и начинается выплата основного долга. Що стосується позик індивідуальним позичальникам, то вони пов'язані з придбанням нерухомості.
- ссуды под закладную. Основная форма кредита под недвижимость – полностью амортизируемая закладная с фиксированным процентом. Забезпеченням кредиту служить нерухомість, що купується; сума боргу погашається рівними сумами протягом усього терміну дії позики.
- ссуды с погашением в рассрочку применяются для покупки товаров длительного пользования. Часто позичка не є повністю амортизується: вона припускає великий платіж наприкінці терміну і містить умову зворотного викупу. Т. е. заемщик по своему выбору может либо погасить ссуду полностью, либо передать товар банку по остаточной стоимости в оплату неоплаченного долга.
- возобновляемые ссуды. Позичальнику відкривається кредитна лінія з правом одержання кредиту протягом певного терміну. Умови погашення визначаються побажаннями позичальника. Відсоток нараховується на реально отриману суму.
- существует также такая распространенная форма кредита, как ломбардный кредит. Він має на увазі заставу майна чи прав. При наданні ломбардного кредиту застава оцінюється не по повній вартості, а враховується, в залежності від виду рухомого майна, тільки частина його вартості. Така оцінка пов'язана з ризиками, що виникають при реалізації застави. Ломбардный кредит предоставляется под залог: * ценных бумаг; * товаров; * драгоценных металлов * финансовых требований. Вартість кредиту складається з відсотків і комісійних платежів.
Ссуды, выданные под недвижимость, составляют около трети общего объема ссуд коммерческих банков. Ипотечные ссуды подобного рода используются для финансирования приобретения, постройки и перепланировании как жилых, так и производственных помещений и выдаются на большой срок. Банки предпочитают вкладывать часть своих средств на достаточно длительные периоды времени, что избавляет их от необходимости часто менять условия кредитования в результате деловых переговоров, что в случае коммерческих или потребительских ссуд оказывается неизбежным. Кроме того закладные представляют собой довольно безопасную разновидность ссуд, поскольку они надежно обеспечены.
Банки выдают потребительские ссуды частным лицам для приобретения потребительских товаров длительного пользования. В основном потребительский кредит предполагает погашение в рассрочку. Однако существуют ссуды, предполагающие разовое погашение. Кроме потребительских ссуд существуют, так называемые ссуды частным лицам, эти ссуды выдаются обычно под собственноручную подпись, хотя иногда и требуют залогового обеспечения или сопоручительства. Популярным типом ссуды частным лицам является наличные резервный счет. Лица, обладающие такими счетами, могут превысить остаток счета в банке (совершить овердрафт) в любое время; банк в этом случае просто рассматривает сумму превышения остатка как ссуду. Ставки процента по наличным резервным счетам обычно значительно превосходят величину базисной процентной ставки.
Ссуды под ценные бумаги состоят из ссуд, предоставляемых брокерам и дилерам в ценных бумагах, а также частным лицам для приобретения акций корпораций и прочих ценных бумаг. Брокеры, осуществляющие финансовые покупки акций для своих клиентов, и дилеры, осуществляющие операции с ценными бумагами правительства, часто берут ссуды до востребования (онкольные ссуды). Возврат такого рода ссуд не предполагает наличия, какого- либо оговоренного периода погашения. Банк вправе потребовать возврата в любое время; равным образом и заемщик вправе возвратить ссуду в любое время, если банк не требует возврата ссуды к определенному сроку. С некоторого времени в соответствии с установившейся традицией, банки выдают такие ссуды лишь тем брокерам, у кого есть собственные депозитные счета в данном банке.
Помимо привлечения вкладов и размещения их в виде кредитов, коммерческие банки:
· осуществляют расчеты по поручению клиентов и банков корреспондентов, их кассовое обслуживание; инкассацию денежной выручки и доставку ценностей;
· открывают и ведут счета клиентов и банков - корреспондентов, в том числе иностранных;
· осуществляют финансирование капитальных вложений по поручению владельцев или распорядителей инвестируемых средств, а также за счет собственных средств;
· выпускают, продают, покупают и хранят акции, облигации и другие ценные бумаги и платежные документы, осуществляют иные операции с ними;
· приобретают права требования платежа, вытекающие из поставки товаров и оказания услуг (факторинг);
· выдают поручительства, гарантии и иные обязательства за третьих лиц, предусматривающие исполнение в денежной форме;
· осуществляют доверительные операции; привлекают и размещают средства, управляют ценными бумагами по поручению клиента;
· осуществляют комиссионные (брокерские) и коммерческие (дилерские) операции с ценными бумагами, а также размещение ценных бумаг эмитентов;
· оказывают консультационные услуги (в том числе инвестиционное консультирование);
· осуществляют лизинговые операции;
· производят другие агентские операции и сделки по разрешению Национального банка Украины, выдаваемому в пределах его компетенции.
Все указанные операции могут производится как в гривнах, так и в иностранной валюте при наличии соответствующей лицензии. Банки гарантируют тайну по операциям, счетам и вкладам своих клиентов и корреспондентов. Все служащие банков, а также акционеры и другие лица, допущенные к служебной информации банка, обязаны хранить тайну по операциям, счетам и вкладам банка, его клиентов и корреспондентов.
Банк осуществляет посреднические операции. На комиссионных началах банк принимает участие в первичном размещении ценных бумаг, выпущенных его клиентом. Участие банка осуществляется на основе эмиссионного договора, где фиксируются права и обязанности сторон.
1) Лизинг
Ця форма застосовна до фінансування довгострокової оренди дорогого устаткування. Згідно договору про лізинг орендар одержує в довгострокове користування устаткування за умови внесення періодичних платежів власнику устаткування. Арендодателями могут быть промышленные предприятия, имеющие свои лизинговые компании, а также специализированные лизинговые компании. Є різні види лізингу:
1. Мощные фирмы-производители могут быть заинтересованы не в продаже своей продукции, а в сдаче ее в аренду. Договір укладається, як правило на 3-5 років.
2.Лізинг нерухомості. Определенные фирмы создают в сотрудничестве с банком крупные объекты типа заводского цеха, которые могут использоваться различным образом. После окончания срока аренды, составляющего 15-20 лет, объект продается арендатору.
3.Фінансовий лізинг. Этот вид подразумевает сдачу в аренду таких товаров, как самолеты, автомобили. Срок составляет 2-6 лет. В финансовом лизинге службы технического обслуживания и ремонта разделены.
Ставки по лизинги рассчитываются исходя из издержек производства, процентов, налогов.
2) Факторинг
Банк-фактор купує вимоги якої-небудь компанії і потім сам одержує платежі по них. При цьому мова йде, як правило, про короткострокові вимоги, що виникають з товарних постачань. В операції факторингу маються три учасники: фактор, первісний кредитор і боржник, що одержує від клієнта товари з відстрочкою платежу. Фактор веде всю бухгалтерію, бере на себе обов'язки по попередженню боржника про платежі, виконує інкасацію вимог, а також несе весь ризик, пов'язаний з повним і своєчасним надходженням платежів. Расходы клиента складываются из комиссионных и факторского сбора, состоящего из процентов за предоставленный аванс и прибыли авансовой компании.
Существуют два вида факторинга: конвенциальный и конфиденциальный. При конвенционном факторинге поставщик указывает на своих счетах, что требование банку. При конфиденциальном факторинге никто из контрагентов поставщика не осведомлен о кредитовании его продаж банком. Поэтому стоимость конфиденциальных операций выше, чем конвенциальных, и значительно дороже других банковских кредитов.

3) Трастовые операции

В зарубежной практике под трастовыми подразумевают операции банков или финансовых институтов по управлению имуществом и выполнению иных услуг по поручению и в интересах клиента на правах его доверенного лица.
На основании заключенного между заинтересованными сторонами договора (или по завещанию) доверенное лицо приобретает соответствующие права и выступает распорядителем имущества, включая остатки средств на банковских счетах. Доверенное лицо обязуется распоряжаться имуществом в пользу бенефициара, которым может быть сам доверитель имущества либо третье лицо. Содержание договора может включать распоряжение по завещанию имуществом завещателя в пользу наследников, принятие ценностей на хранение, урегулирование требований кредиторов по отношению к неплатежеспособному лицу или распоряжение средствами и делами обанкротившейся фирмы, управление имуществом в качестве опекуна несовершеннолетнего лица.
4) Фондовые операции
Їх об'єктом служать різні види цінних паперів. Операції банків з цінними паперами виступають у вигляді позик під забезпечення цінних паперів та покупки паперів банком за свій рахунок.
· Ссуды под обеспечение ценных бумаг выдаются, как правило, не в их полном размере курсовой рыночной стоимости, а в определенной части (50 – 60%). Цінні папери представляють собою фіктивний капітал. Позики під цінні папери, як правило, не пов'язані з дійсним виробництвом товарів.
· Банковские инвестиции в ценные бумаги (покупка банком ценных бумаг различных эмитентов) в результате инвестиций банк становится владельцем портфеля ценных бумаг. Цель такой покупки – либо стремление к дальнейшей перепродаже этих бумаг, либо долгосрочное вложение капитала. Під цінні папери можна також отримати кредит, який можуть надати інші кредитні установи.
Покупка банком акций товарных и фондовых бирж, созданных в форме акционерных обществ, дает возможность банку получить место на бирже. В результате как член биржи банк в праве развернуть биржевые операции от своего имени и за свой счет, а также по поручению клиента и за его счет. В отличие от инвестиций в акции, которые содержат определенный риск из-за возможных резких колебаний их рыночной цены, в мировой практике самым безопасным вложением считается покупка долговых правительственных обязательств. Активные операции включают также учет (дисконт) векселей.
Банк также осуществляет товарно-комиссионные операции, при совершении данных операций банк приобретает и продает на основе комиссии товары, имущество, научно-техническую продукцию. Правовая форма и содержание отношений между сторонами определяются договором комиссии. Коммерческие банки (комиссионеры) принимают на себя поручения клиентов (комитентов) по закупке или реализации товаров, получая при этом комиссионное вознаграждение за посреднические услуги. Коммерческие банки также производят операции по поручению. Эти операции осуществляются банком - поверенным от имени и за счет другой стороны (доверителя), на возмездных началах, если иное не предусмотрено законодательством или договором. В качестве одно из форм операций по поручению выступает представительство интересов собственников в финансовых, хозяйственных и судебных органах, а также при совершении различных имущественных сделок и иных правоотношений. Кассовое исполнение бюджетов, финансирование капитальных вложений по поручению владельцев или распорядителей инвестируемых средств являются другой разновидностью операций по поручению. Кассовое обслуживание клиентов выступает необходимым элементом операции, производимым банком. Введение счетов клиента предполагает участие банка в проведении как безналичных, так и налично-денежных расчетов. Важнейшими функциями операционной кассы банка является обеспечение выдачи клиентам, приема и сохранности денежных знаков.
Существуют и другие виды банковских операций. Информационно- справочные услуги: предоставление копий расчетных и других документов; помощь по розыску сумм; предоставление справочной не конфиденциальной информации о клиентах; информационно - посреднические услуги по подбору участников различных сделок и т.д. Информационно - аналитические услуги включают: анализ хозяйственной деятельности и отдельных ее сторон; осуществление научно-технической и экономической экспертизы проектов и решений; помощь в проведении внутренних ревизий; проверка платежных документов; экономический анализ контрактов и т.д.
Итак, сегодня коммерческие банки в Украине предлагают довольно широкий спектр услуг. Но из-за неустойчивого финансового положения клиентов намного возрос риск непогашения кредита. В настоящее время коммерческие банки больше внимания уделяют пассивным операциям.

Роль коммерческих банков:

Банківська система сьогодні - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків і товарного виробництва і обігу історично йшов паралельно і тісно перепліталося. При цьому банки, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва.
Комерційні банки відносяться до особливої ​​категорії ділових підприємств, що одержали назву фінансових посередників. Вони залучають капітали, заощадження населення і інші грошові кошти, що вивільняються в процесі господарської діяльності, і надають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які потребують додаткового капіталу. Банки створюють на нові вимоги і зобов'язання, які стають товаром на грошовому ринку. Так, приймаючи вклади клієнтів, комерційний банк створює нове зобов'язання - депозит, а видаючи позику - нова вимога до позичальника. Цей процес створення нових зобов'язань складає суть фінансового посередництва.
В целом на сегодняшний день коммерческие банки являются наиболее интенсивно развивающимся звеном банковской системы, они быстро наращивают темпы активных и пассивных операций, включая кредитно - финансовое обслуживание совместных предприятий. На практике коммерческие банки играют активную и заметную роль только на рынке краткосрочных кредитных операций. Предоставление долгосрочных кредитов и обслуживание инвестиционной деятельности клиентов практически большинством банков либо не осуществляется, либо осуществляется в весьма незначительных масштабах. Данное обстоятельство объясняется неустойчивой социально - политической обстановкой в стране, а также чисто экономическими причинами, такими, например, как недостаточность собственных и привлеченных кредитных ресурсов, слабая долгосрочная ресурсная база. Немаловажную роль играют и причины организационно - технического характера.

1.4 Роль банка
Сущность и функции банка определяют его роль в экономике. Под ролью банка следует понимать его назначение, то, ради чего он возникает, существует и развивается. Так же как и функция, роль банка специфична, она адресует к экономике в целом, к банку независимо от того, к какому типу он принадлежит (эмиссионному или коммерческому, сберегательному или инвестиционному и т. п.).
Учитывая то, что банк функционирует в сфере обмена, его назначение и влияние на экономику необходимо, прежде всего, рассматривать через данную сферу. Призначення банку полягає в тому, що він забезпечує:
Упорядочение и рационализацию денежного оборота. Як це випливає з функції акумуляції тимчасово вільних ресурсів, банки є збирачами тимчасово вільних грошових ресурсів для їх подальшого направлення тим господарюючим суб'єктам, які потребують додаткових асигнувань. Собранные по крупицам временно свободные денежные средства как мелкие денежные потоки превращаются банками в огромные потоки денежных ресурсов. Их концентрация, направление на удовлетворение потребностей производства и обращения сверх имеющихся в их распоряжении источников составляет важнейший атрибут их соприкосновения и взаимодействия с экономической средой. Акумулюються банками грошові кошти, їх подальше перерозподіл дають можливість не тільки підтримати безперервність виробництва і обігу продукту, а й прискорити відтворювальний процес в цілому.
Переход от примитивных форм расчетов, используемых древними банкирскими домами, к организации расчетов на базе современных электронных сетей дает возможность хозяйству ускорить время обращения, расширить хозяйственные связи между товаропроизводителями. Банки стали неотъемлемыми атрибутами современной экономической жизни. Без их содействия невозможно представить деятельность предприятий, их объединений, отдельных юридических лиц и граждан.
Упорядочение и рационализация денежного оборота достигается не только вследствие расчетов, организуемых банком, внедрения наиболее совершенных и экономичных форм платежей, но и посредством более рационального использования ресурсов предприятия. По денежным средствам, помещенным в банк, предприятия и граждане могут получать определенный процент по вкладам, бесплатные другие услуги. В целом банки могут выполнять по поручению клиента работу по управлению денежными и материальными средствами. Деньги, находящиеся в банке, не просто хранятся на счетах, они совершают кругообращение, позволяющее получить дополнительную прибыль, как их владельцам, так и кредитному учреждению.
В статистических сборниках содержится особая информация о работе банков с позиции размера привлекаемых средств, объема депозитов, форм расчетов, размера операций с ценными бумагами, валютных операций и т. д. Эти и другие данные позволяют оценить масштабы и направления банковской деятельности, определить их развитие в динамике, сделать сравнение работы банков по их группам, в сопоставлении с другими странами и др.
Важно рассматривать банковскую деятельность не только саму по себе, но и в увязке с общеэкономическими показателями. Банк, работая в сфере обмена, не отгорожен «китайской стеной» от народного хозяйства, воспроизводственного процесса в целом. Его роль, поэтому невозможно представить изолированно от влияния на экономику в целом, от того, как банки, предоставляя свой продукт, помогают хозяйству в его развитии. Было бы, например, проблематичным рассматривать роль банка с позиции только массы платежных средств, предоставляемых на макро- и микро уровнях. Размер выпущенных в обращение денег свидетельствует лишь о выполняемой банком операции, без которой не состоялся бы обмен, замедлился ход производства и обращения продукта. Выпуск платежных средств - важная характеристика банковской деятельности. Однако с позиции оценки роли банка здесь вряд ли можно ставить точку. Эмитирование платежных средств имеет, по крайней мере, две стороны: их масса оказывает огромное влияние на стабильность денежной единицы и на эффективность производства и обращения продукта.
Банки не могут не видеть и того, что искусственное сдерживание потока денежных средств, необходимых для обмена, может вызвать затруднения в платежах. Так, в Украине в начале 90-х гг. печатание денег, их выпуск в обращение отставали от потребностей налично-денежного оборота, вызывая задержку выплаты заработной платы работникам, получения пенсий и пособий. Одной из причин неплатежей между предприятиями в условиях сильной инфляции и обесценения их капиталов выступало (наряду с другими причинами) отставание эмиссии от потребностей денежного оборота, на практике приводило к приостановке производства, свертыванию производства определенных промышленных продуктов.
Стабильность денежной единицы, соответствие ее массы потребностям народного хозяйства является важнейшим показателем сбалансированной денежной политики банков, важнейшим компонентом того, насколько деятельность банков отвечает их назначению в экономике. Банки, хотя и работают, как отмечалось ранее, в сфере обмена, но не ради его как такового, последний неотделим от производства, распределения и потребления общественного продукта. Роль банка, воспроизводимая на макроэкономическом уровне, не может быть, поэтому раскрыта в полной мере без учета его воздействия на экономику в целом. Банк, будучи институтом обмена, работает не только на него, но и на конечные цели потребителей банковских услуг.
Влияние роли банка на общеэкономические показатели можно проследить на примере его деятельности в области кредитования хозяйства. Объем этой деятельности не дает полной картины назначения банков. Так, в период экономических кризисов потребность в кредитах значительно возрастает. Предприятия чаще испытывают острые финансовые затруднения, взаимные неплатежи по самым различным причинам (трудности сбыта, невыполнение правительством обязательств по оплате заказов, несостоятельность должников и др.) достигают колоссальных размеров, вызывают резкое увеличение потребности в кредите как платежном средстве. В этих условиях полное удовлетворение банками потребности предприятий в дополнительных платежных средствах было бы ошибочным. Опыт показывает, что в период экономических кризисов резко возрастают кредитные риски. Рост кредитов ни только не сопровождается их адекватным возвратом, но, напротив, вызывает значительный рост просроченных платежей по ссудам, приводит к росту убытков от кредитных операций. Именно в этой связи в период кризиса банки, несмотря на значительный рост спроса на кредит, сокращают объемы своих кредитных операций. Снижение объемов производства неизбежно сопровождается и сокращением объема кредитных вложений.
Деятельность банка по кредитованию народного хозяйства вопреки тенденциям производства и рынка его продуктов неизбежно может подорвать как само производство, так и кредитную основу, базирующуюся на возвратном движении средств. Поэтому разрабатываются модели оптимального соотношения между ростом производства и ростом кредитных вложений, активов банка и доли кредитов в его активах, устанавливаются нормативы ликвидности, пропорции между кредитами и депозитами и т. д. Их цель состоит в сдерживании неоправданной кредитной экспансии, снижении рисков в банковской деятельности. Качественная сторона роли банка достигается здесь посредством проведения сбалансированной политики, направленной как на эффективность производства, так и на эффективность банковской деятельности. Исходя из того, как банку удается на практике проводить такую политику, в конечном счете, и определяется результат — выполнял ли он свое назначение в экономике, была ли роль банка положительной или негативной.
При оценке роли банка важно видеть и его общественное назначение. Банк с позиции собственности представляет собой неоднородный институт. Центральный банк чаще всего является собственностью государства. Осуществляя свою деятельность на макро уровне, он выступает как общенациональный институт, проводящий политику не в интересах того или иного региона, той или иной группы отраслей народного хозяйства или предприятий, а в интересах государства, нации в целом. Выступая при этом как экономический институт, центральный банк не ставит своей задачей получение прибыли.
На прибыль работает другой уровень банковской системы – коммерческие банки, чаще всего выступающие как акционерные, паевые, кооперативные, частные банки. Общественное назначение данного типа банков проявляется в том смысле, что они работают не ради своей собственной прибыли, а, прежде всего ради прибыли их клиентов. Не надо забывать, что банки возникли вследствие определенного общественного интереса — заинтересованности хозяйства в функционировании особого института, удовлетворяющего потребности в платежах и ресурсах, сохранности капиталов. Рожденные интересами народного хозяйства, банки изначально обязаны осуществлять деятельность в соответствии с общественными интересами. Попытка проводить политику, не отвечающую общественным потребностям и интересам, всегда приводила к падению банков, их уходу с экономической арены. В распоряжении государства (правительства) всегда находились инструменты, с помощью которых банки лишались лицензий, их деятельность постепенно свертывалась.
Дело не только в том историческом процессе, который определяет общественную миссию банка. Банк, будучи одним из экономических субъектов производства, является «гражданином» той страны, того общества, в котором он живет и развивается. Гражданская позиция банка вольно или невольно всегда проявляется в его деятельности.
Большое воздействие на данный процесс оказывает сложившийся менталитет, представление банкиров об общественных ценностях и долге. Чем быстрее в сознании банкиров утверждается идеология деятельности, направляемая на удовлетворение потребностей их клиентов, тем в большей степени сказывается их позитивная роль в общественном развитии. Важно при этом не забывать, что банк - это не политический орган, а экономическое предприятие, он не может заниматься благотворительной деятельностью, деньгами своих вкладчиков он не имеет права покрывать убытки несостоятельных заемщиков. Из всего спектра потребностей хозяйства банк как общественный институт обязан выбрать те из них, которые при его активной поддержке позволят получить большую прибыль, повысить рентабельность, как предприятия-заемщика, так и себя самого.

РОЗДІЛ 2. АНАЛИЗ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ И КРЫМА
2.1 Система банковских учреждений
Закон Украины "О банках и банковской деятельности", положивший в марте 1991 года начало формированию банковской системы Украины, определяет банки как "учреждения, функциями которых является кредитование субъектов хозяйственной деятельности и граждан за счет привлеченных средств предприятий, учреждений, организаций, населения и других кредитных ресурсов, кассовое и расчетное обслуживание народного хозяйства, выполнение валютных и других банковских операций...".
Банковская система Украины двухуровневая и состоит из Национального банка Украины и коммерческих банков.
Согласно ст.3 Закона, коммерческим банкам запрещается деятельность в сфере материального производства, торговли, страхования. Так же, как всем другим учреждениям, запрещено осуществлять банковские операции и называться банками или даже производными от этого названия.
Согласно ст.5, банки не отвечают по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам банков, если только не берет на себя их обязательство само. Единственным банком, обязательства которого - обязательства государства, является Сбербанк. Именно поэтому его деятельность по обслуживанию юридических лиц государство пытается ограничить.
Как уже было сказано выше, банковская система Украины двухуровневая. Первый уровень представляет Национальный банк Украины, являющийся эмиссионным центром. Он реализует единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрупнения денежной единицы, организует межбанковские расчеты, координирует деятельность банковской системы в целом, определяет курс денежной единицы относительно валют других стран, выполняет другие функции по контролю за банковской системой Украины.
Второй уровень - коммерческие банки, которые осуществляют на договорных основах кредитно-расчетное, кассовое и иное банковское обслуживание предприятий, организаций и граждан путем выполнения операций и оказания банковских услуг. На 01.01.2006 года в Украине формально зарегистрированы 186 банковских учреждения, из которых 163 были выданы лицензии на право осуществления банковских операций. Украинское банковское сообщество можно условно разделить на две группы.
Первая группа - государственные (Сбербанк, УкрЭксимбанк) и бывшие государственные специализированные, сейчас корпоратизированные (Проминвестбанк, Укрсоцбанк). В 1991 году эти банки занимали 100% банковского сектора. И сегодня они связаны с государством (четыре из них являются уполномоченными по обслуживанию бюджета), что приносит им не только доходы, но и убытки в связи с необходимостью кредитовать нерентабельные проекты правительства по социально - политическим, а не экономическим причинам.
Вторая группа - банки "новой волны", зарегистрированные в период 1991 - 2006 гг., которые на сегодня "отобрали" у старших братьев приблизительно 40% сектора банковских услуг. Крупнейшими банками в этой группе являются Приватбанк, Укрсиббанк, "Аваль", ПУМБ, Укринбанк, "Ажио", Укркредитбанк, ВАБанк.
В Крыму представителем первого уровня является Крымское республиканское управление НБУ. Именно оно осуществляет контроль за банковской системой республики.
Самостоятельные банки Крыма являются юридическими лицами и выполняют операции согласно лицензиям, полученным от НБУ. Таких банков на 01.01.2006 года в Крыму зарегистрировано 3 банка (Акционерный банк «Морской», Открытое акционерное общество «Объединенный коммерческий банк», Акционерный коммерческий банк «Черноморский банк развития и реконструкции»).
Следует отметить, что управления и филиалы коммерческих банков других регионов Украины, а также филиалы самостоятельных банков в Крыму не имеют статуса юридического лица, а осуществляют свою деятельность согласно положения "О филиале" на основании лицензии, полученной от своей Головной конторы. На 01.01.2006 года зарегистрировано 132 банковских учреждений, расположенных в республике Крым, из которых 130 учреждений являются действующими, в том числе 119 имеют лицензию на осуществление валютных операций.
2.2 Характеристика банковской системы
Общую характеристику банковской системы Украины и Крыма можно дать, исходя из основных показателей деятельности банков, к которым относятся:
· капитал (сумма уставного, резервного и других фондов, а также нераспределенная прибыль за вычетом убытков);
· суммарные активы банка;
· кредитно - инвестиционный портфель (выданные банком кредиты, включая краткосрочные, долгосрочные, в валюте, межбанковские и приобретенные облигации внутреннего государственного займа);
· обязательства (депозиты юр. лиц, физ. лиц, включая межбанковские);
· прибыль банка и др.
Коммерческие банки выступают, прежде всего, как специфические учреждения, которые с одной стороны, привлекают временно свободные средства хозяйства (кредитные ресурсы), а с другой - удовлетворяют за счет этих привлеченных средств разнообразные финансовые потребности предприятий, организаций и населения (кредитные вложения, другие активные операции).
Следует отметить, что понятие "банковские ресурсы" шире, чем понятие "ресурсы кредитования", поскольку первые предоставляются не только для целей кредитования, но и для финансирования и осуществления других активных или комиссионных операций. В Финансово - кредитном словаре дается следующее определение банковских ресурсов: "Банковские ресурсы - совокупность средств, находящаяся в распоряжении банков и используемая ими для кредитных и других активных операций". В современных экономических информационных источниках это определение более конкретизировано: "Ресурсы коммерческих банков - это их собственные капиталы и фонды, а также средства, привлеченные банками в результате проведения пассивных, а также активно - пассивных операций и используемые для активных операций коммерческих банков".
Рис. 2.1. Динамика основных показателей банковской системы Украины
Источник: Рассчитано автором по данным НБУ на 01.12.2005 г.
/ млн. грн/
Таблиця 2.1.
Основные показатели банковской системы Украины
Період
Капітал
Актив
КВП
Депозити
фіз. осіб
Депозити
юр. осіб
01.02.2005
17595,49
118838,50
86124,38
39474,96
42148,73
01.12.2005
25317,62
196953,70
148875,66
66800,21
63634,81
Источник: Составлено автором по данным НБУ на 01.12.2005 г.
За даними табл. 2.1 видно, что с начала 2005 года идет тенденция роста основных показателей деятельности банков Украины. Капитал банков увеличился на 69,49%, активы выросли на 60,33%, КИП – на 57,84%, а депозиты юридических и физических лиц на 59,09% и 66,23% соответственно. Динамика основных показателей деятельности банков Украины изображена на рис. 2.1.
Исходя из данных в табл. 2.2. видно, что капитал банков Украины на 01.01.2006 составил 25317,62 млн. грн. Крупнейшими банками в Украине, имеющими наибольший объем банковского капитала являются Приватбанк – 2307,46 млн.грн., «Аваль» – 2098,77 млн.грн., Укрэксимбанк – 1266,97 млн.грн., а также Укрсиббанк и Укрсоцбанк – 1121,2 и 999,67 млн.грн. відповідно. Роста капитала банков осуществился за счет роста уставного капитала на 3227,3 млн. грн или на 27,8 %, общих резервов, резервного фонда и других фондов банков на 738,8 млн. грн, эмиссионной разницы на 29,2 млн. грн или на 7%.
Таблиця 2.2.
\млн. грн.\
Собственный капитал банков Крыма и Украины
Назва банку
Статутний капітал
Резерви і фонди
Эмиссионная разница
Прибуток
Усього власного капіталу
«Морской»
29,56
9,02
0
0,34
37,98
«ОКБ»
30,06
11,02
0
-12,69
28,75
«ЧБРР»
36,00
9,38
0
1,11
46,51
Всього по
Крыму
95,63
29,42
0
-11,24
113,25
Всего по Украине
16144,43
5498,32
542,53
2170,12
25450,85
Источник: Рассчитано автором по данным Ассоциации украинских банков на 01.01.2006г.
Капитал, мобилизованный крымскими банками на 01.01.2006 составил 113,25 млн.грн и в среднем по банкам Крыма составляет 37,75 млн. грн. Тройка крымских банков по этому показателю расположилась так: «ЧБРР» - 46,517 млн. грн., Банк «Морской» - 37,981 млн. грн, «ОКБ» - 28,752 млн. грн. Структура собственного капитала банков Крыма изображена на рис. 2.2.
Источник: Рассчитано автором по данным Ассоциации украинских банков на 01.01.2006г.
Рис 2.2. Собственный капитал банков Крыма

Объем суммарных активов украинских банков составил 196953,7 млн.грн. В этом направлении на начало 2006 года лидируют следующие банки: Приватбанк - 21664,36 млн.грн, "Аваль" - 19258,74 млн.грн., Укрсоцбанк - 10762,96 млн. грн., Укрсиббанк - 10669,19 млн.грн. Объем суммарных активов крымских банков составил 465,12 млн.грн. Более подробно, данные по активам Крыма рассмотрены в табл. 2.3.
Таблиця 2.3.
\млн. грн\
Активы банков Крыма
Назва
банка
Деньги в НБУ и
наличные деньги
банка
Ценные
бумаги
Деньги в
інших
банках
Резервы от
задолжности
других банков
Кредиты,
які
выданы
"Морской"
5,92
6,36
41,05
1,31
44,21
"ОКБ"
9,76
38,55
25,21
1,66
68,45
"ЧБРР"
27,07
4,88
28,42
3,14
95,58
Всього
по Крыму
42,75
49,80
94,69
6,13
208,24
Продовження табл. 2.3.
У тому числі
Назва
банка
Юр. особам
Фіз.
особам
Основні засоби
Інші
активи
Усього активів
"Морской"
39,53
4,68
8,24
0,73
101,27
"ОКБ"
57,33
11,11
26,37
4,02
174,02
"ЧБРР"
76,49
19,08
15,72
8,47
183,28
Всього
по Крыму
173,37
34,87
50,35
13,23
465,12
Источник: составлено автором по данным НБУ на 01.01.2006г.
На протяжении 2005 года активы крымских банков имеют тенденцию к росту, но меньшими темпами, чем в 2004 году. Так, общие активы увеличились на 14.5% (в 2004г. - на 20.7%).
Низкой остается активность банков на фондовом рынке, о чем свидетельствует уменьшение доли вложений в ценные бумаги в общих активах от 13,2 до 11,5%.
Основной частью активов банков (44.8%) является кредитный портфель. За 2005 год он увеличился на 32.3%. Увеличение произошло в основном за счет роста объемов кредитов, предоставленных субъектам хозяйствования, (на 25.7%); кредитов, предоставленных физическим лицам (на 64.4%); кредитов, предоставленных другим банкам и срочных депозитов, размещенных в других банка и в НБУ (на 48.1%).
Структура активов банков Крыма изображена на рис. 2.3.
Источник: рассчитано автором по данным НБУ на 01.01.2006г.
Рис 2.3. Структура активов банков Крыма

Кредитные операции банков хорошо отражает кредитно-инвестиционный портфель (КИП). КИП состоит из:
· межбанковских кредитов;
· краткосрочных кредитов;
· долгосрочных кредитов;
· кредитов в валюте;
· приобретенных ценных бумаг и средств, вложенных в совместную
діяльність.
Таблиця 2.4.
\млн. грн\
Назва
банка
КВП
Межбанковские
кредиты
Кредити
юр. особам
Кредити
фіз. особам
Ценные
бумаги
«ЧБРР»
126,62
26,17
76,49
19,08
4,88
«Морской»
83,58
33,45
39,53
4,68
5,92
«ОКБ»
127,74
12,78
57,33
19,08
38,55
Всього
по Крыму
337,94
72,40
173,35
42,84
49,35
Всього по
Украине
148875,66
13108,23
89788,01
32512,79
13466,63
Кредитно-инвестиционный портфель банков Украины и Крыма
Источник: составлено автором по данным НБУ на 01.01.2006 г.
По состоянию на 01.01.2006 года кредитно - инвестиционный портфель банков Украины составляет 1005,92 млн.грн. в среднем по Украине (см. табл. 2.4.), из которых 16763,23 млн.грн. (12%) - портфель Приватбанка и 13853,64 млн.грн. (9,5%) - портфель банка "Аваль". КИП крымских банков составляет 337,94 млн. грн.
Отношение кредитно - инвестиционного портфеля к капиталу показывает, насколько хорошо защищены выданные кредиты собственным капиталом. В среднем по Украине этот показатель составляет 8.08, а в Крыму – 3 (см. табл 2.5). Учитывая рискованность кредитных операций, можно сказать, что банки, у которых этот показатель низкий, имеют более надежные активы, а те, у которых он высокий - потенциально более прибыльные.
Таблиця 2.5.
Банк
КИП/капитал, ед.
КИП, млн. грн
Капитал, млн. грн
«Морской»
3,25
79,85
24,53
«ОКБ»
2,50
102,80
41,07
«ЧБРР»
3,40
117,75
34,45
Всего в Крыму
3,00
300,40
100,06
Всего по Украине
8,08
148875,66
18421,43
Отношение КИП и капитала в банках Украины и Крыма
Источник: составлено автором по данным НБУ на 01.01.2006 г.
Менее рискованным можно считать вложения банков в облигации внутреннего государственного займа. Следующим по надежности можно считать кредитование валютой под залог. Долгосрочное кредитование могут позволить банки, обслуживающие дочерние структуры (как правило, учредителей).
По данным НБУ в конце 2005 г. структура кредитно-инвестиционного портфеля банков Украины и Крыма улучшилась. В течение декабря уровень просроченных кредитов в кредитном портфеле уменьшилась на 6%.
Что касается ситуации в Крыму, то по состоянию на 01.01.2006 года банковской системой республики было направлено в экономику кредитных ресурсов на общую сумму 3181 млн.грн., в том числе 1970 млн.грн.(61.9%) - в национальной валюте, 1210 млн.грн. (38.1%) - в иностранной. Объем кредитных вложений вырос за месяц на 4.3%. Следует также отметить, что на протяжении прошлого года отмечается прирост кредитных вложений в иностранной валюте. Незначительный объем кредитов, выданных крымскими банками объясняется меньшим размером кредитных ресурсов.

Рис 2.4. Кредиты, предоставленные коммерческими банками Крыма юр. і фіз. лицам в 2005г.
Источник: рассчитано автором по данным НБУ на 01.01.2006 г.
По данным (рис.2.4) видно, что кредиты, которые предоставляют коммерческие банки физическим лицам составляют 20% от общего объема предоставленных кредитов, т.е. наибольшая доля кредитов предоставляется юридическим лицам в размере 80%. Отсюда вытекает, что кредит оказывает содействие развитию небольших предприятий, тем самым он осуществляет влияние на формирование рыночной экономики Крыма на началах частной собственности и конкурентности на рынке товаров и услуг.
Банки продолжали активно наращивать объемы кредитования физических лиц, требования, по кредитам которых с начала года увеличились на 64%. Структура требований банков по кредитам, предоставленными физическим лицам, по видам валют и срокам на начало 2005 года изображена на рис.2.5.
Рис 2.5. Структура требований банков по кредитам, предоставленным физическим лицам в Крыму
Короткострокові
Довгострокові
\ S
Источник: рассчитано автором по данным Ассоциации украинских банков на 01.01.2006 г.
Общий объем краткосрочных кредитов, выданных коммерческими банками региона составил 136 млн. грн. Специализация экономики Крыма обуславливает развитие определенных отраслей и как результат более значительные кредитные вложения в эти отрасли. Наибольший удельный вес в общей структуре задолженности по краткосрочным кредитам имеют: промышленность - 19.8%, торговля и общепит - 11.0%, сельское хозяйство - 10.6%. Вне сомнения, в современных рыночных условиях эти отрасли являются основой построения отечественной экономики, и недостаточное инвестирование средств в итоге скажется на "самочувствии" всех остальных отраслей.
Общий объем краткосрочных кредитов, выданных коммерческими банками региона составил 72 млн. грн.
Незначительные объемы долгосрочного кредитования экономики свидетельствовали, что крымские банки отдают преимущество проектам, которые могут приносить прибыль в максимально короткие сроки (следует заметить, что экономический эффект от реализации инновационных проектов "растянут" во времени). Процентные ставки по кредитам коммерческих банков находятся на высоком уровне, хотя и уменьшились сравнительно с 1992 годом более чем вдвое.
Лидером в кредитном направлении является ЧБРР. Это объясняется тем, что ЧБРР в силу своей отраслевой специфики обслуживает крупнейшие промышленные предприятия. Как известно промышленность требует значительных долгосрочных инвестиций для реконструкции производства, приобретения новых технологий, поточных линий. Долгосрочное кредитование для ЧБРР является своеобразной платой клиентам за солидные остатки на счетах. Дирекция ЧБРР попросту имеет самый большой объем привлеченных средств юридических лиц.
Следует отметить, что сектор кредитования, который еще пару лет назад был настолько же прибыльным, насколько и рискованным, остался верен себе только в части рискованности. Кризис неплатежей сказывается на возвратности кредитов и процентов по ним. По состоянию на 01.01.2006 года задолженность субъектов хозяйственной деятельности по несвоевременно погашенным ссудам банков составляет 7,1% от общей суммы выданных. По краткосрочным ссудам задолженность составила – 4,3%.
Альтернативой кредитованию предприятий и населения выступают операции на межбанковском рынке кредитных ресурсов, возможность вложить временно свободные средства в межбанковский кредит. Сумма кредитных ресурсов, проданных на крымском межбанковском рынке на 01.01.2006 составила 72,4 млн.грн. Возможность работать на межбанковском рынке является довольно привлекательной для коммерческих банков, так как банки продают "короткие" деньги (быстрая оборачиваемость средств) и получают большую гарантию возврата, нежели при кредитовании предприятий и населения. Крупнейшим продавцом на межбанковском рынке является банк «Морской» - 33,45 млн грн. Такая активность банков на межбанковском рынке кредитных ресурсов объясняется тем, что, в основном, на нем работают средние и мелкие банки, а у крупных банков нет необходимости выходить на этот рынок, так как они обслуживают крупных клиентов.
Несмотря на то, что кредитование является одной из самых основных активных операций банка, ее значение сегодня несомненно падает. Предыстория такой ситуации развивалась следующим образом. Первым быстро выросшим на дрожжах инфляции и неконкурентости стал сектор кредитования. Инфляция в тысячи процентов порождала спрос на кредитные ресурсы в 300 - 400% годовых. Банковская маржа в одну - две сотни процентов позволяла особенно не задумываться о качестве кредитного портфеля. Коммерческие банки основывались десятками в месяц, а специалистов было крайне мало. Достаточно благоприятный период для накопления банковского капитала закончился крахом. Правовая незащищенность собственности и отсутствие условий инвестирования капиталов в экономику Украины вызвали отток денежных средств за границу, а падение уровня производства и нормы прибыли в торговле значительно сократило спрос на кредитные ресурсы.
Поэтому сегодня украинские банки перестали делать ставку на кредитование как один из основных источников дохода ввиду повышенного риска невозврата кредитов, а также вследствие недостатка кредитных ресурсов, особенно долгосрочных. Основным же направлением развития в будущем планирует стать диверсификация направлений вложения ресурсов банков и расширение сферы услуг клиентам, превращение комиссий от клиентских операций в один из основных источников доходов.
Что касается обязательств (привлечения средств юридических и физических лиц на депозиты, вклады и межбанковского кредита), то общий объем привлеченных и заемных средств, мобилизованных коммерческими банками Украины – 188,427 млрд.грн, банками Крыма - 318,64 млн грн. Статистика по этому показателю приведена в табл. 2.6. Наиболее активную деятельность по привлечению средств ведут Укрсоцбанк, банк "Аваль", Сбербанк, Приватбанк.
Что касается средств, привлекаемых от населения в Крыму, то лидером в этом направлении является «ОКБ» (56,14 млн.грн). Это связано с тем, что основное направление деятельности этого банка - работа с населением. Лидером по привлечение средств юр. лиц является ЧБРР, т.к его деятельность на тесное сотрудничество с компаниями и предприятиями.
Структура обязательств банков Крыма изображена на рис. 2.6.
Таблиця 2.6.
\млн. грн\
Обязательства банков Крыма
Назва банку
Гроші
банків
Депозити
юр. осіб
Депозити
фіз. осіб
Інші
зобов'язання
Всього
обязательств
"Морской"
20,34
14,38
20,00
8,07
63,29
"ОКБ"
34,39
25,66
56,14
15,36
132,95
"ЧБРР"
6,06
54,34
53,27
6,08
122,39
Всего по Крыму
60,80
94,40
129,42
29,52
318,64
Источник: составлено автором по данным НБУ на 01.01.2006 г.
Рис 2.6. Обязательства банков Крыма

Источник: рассчитано автором по данным НБУ на 01.01.2006 г.
За даними табл. 2.7. видно, что на начало 2006 года украинские коммерческие банки получили 2110,993 млн.грн. прибыли. Самым прибыльным украинским банком можно назвать Приватбанк, он получил 22% от общей суммы прибыли. Также можно выделить Укрэксимбанк и Укрсоцбанк - 180,546 млн.грн. и 117,339 млн.грн. відповідно.
На начало 2006 года крымские коммерческие банки получили 11,242 млн грн убытков. Наибольше убытков понес ОКБ- 12,699 млн грн, а прибыли ЧБРР – 1,112 млн грн.
Таблиця 2.7.
\млн. грн\
Прибыль банков Украины и Крыма
Всього прибутку
на 01.01.2005
Всього прибутку
на 01.01.2006
«Морской»
0,21
0,34
«ОКБ»
0,54
-12,69
«ЧБРР»
0,92
1 ,11
Всего по Крыму
0,168
-11,24
Всего по Украине
1262,74
2170,09
Источник: составлено автором по данным Ассоциации банков Украины на 01.01.2006 г.
Однако жизнь показала, что никакой из абсолютных показателей (валюта баланса, прибыль, капитал, уставный фонд, рентабельность капитала) и темпы его роста сами по себе ничего не говорят. Сегодня мы имеем возможность наблюдать развал банков, у которых с абсолютными показателями пару лет назад все было в порядке.
Устойчивость любого банка определяется сбалансированностью активов и пассивов, качеством кредитно - инвестиционного портфеля и количеством обслуживаемых клиентов. А последнее определяется качеством предоставляемых услуг и разветвленностью сети филиалов.
Однако с филиальной системой тоже надо быть очень осторожным, поскольку далеко не всегда центральный офис может уследить за возможным разворовыванием ресурсов на местах.
Искусство управления банком и состоит в умении руководства привлечь необходимое количество клиентов, сбалансировав риски в различных сегментах финансового сектора, обеспечив безусловное обслуживание клиентских платежей.
Вне сомнения, за 2006 год усилили свои позиции Приватбанк, в группу крупных "новых" банков ворвался Укрсиббанк, сохранили свои ведущие позиции "Аваль", Укрсиббанк, Укринбанк, Райфайзенкбанк Украина, Укрсоцбанк, Сбербанк. Усилились позиции «Кредит-банка» Украина, Укрпромбанка, банка "Надра".
На основе данных, приведенных выше, можно сказать, что крымские банки находятся на стадии развития. Основные показатели их деятельности имеют тенденцию к росту. Увеличивается капитал банков, объем активных и пассивных операций, растет количество предлагаемых банками услуг. Кредитуя предприятия и население Крыма, оказывая другие услуги, они помогают развитию экономики Крыма.
Живя в условиях перманентного экономического спада и постоянно меняющегося законодательства, банки, тем не менее, умудряются делать инвестиции в развитие собственной материальной базы, предлагать клиентам все новые и новые виды услуг, порождать новые хорошо оплачиваемые рабочие места. Банковская система сегодня указывает обществу путь, по которому можно выйти из кризиса. Да, есть банкротства, но есть и поступательное движение к развитию, которое устраняет неэффективно функционирующие звеньев.

РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ И КРЫМА
В данной работе, посвященной деятельности банков Украины и Крыма проанализировано состояние банковской системы в 2005 году, дана краткая характеристика ее элементов и проведен анализ деятельности коммерческих банков Крыма и Украины в целом. Основной акцент сделан на анализе ресурсов и активных операций коммерческих банков Крыма. Сьогодні, в умовах розвитку товарного і становлення фінансового ринку, різко міняється структура банківської системи. З'являються нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтів. Йде пошук оптимальних форм пристрою кредитної системи, ефективно працюючого механізму на ринку капіталів, нових методів обслуговування комерційних структур. Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры - одна из важнейших задач экономической реформы в Украине. Задача усложняется тем, что кроме чисто экономических трудностей добавляются социальные: постоянно меняется законодательная база; разгул преступности в стране - как следствие - желание мафиозных структур прибрать к рукам такое высокодоходное в условиях инфляции дело, как банковское; стремление большинства банков получить сиюминутную прибыль - как следствие - развитие только одного направления деятельности, что ведет к угрозам банкротства отдельных банков и кризисам банковской системы в целом.
Современное состояние банковской системы Украины можно охарактеризовать, как вяло текущий кризис, который постоянно держит в напряжении всех субъектов финансового рынка. Прежде всего, он вызван объективными финансовыми неурядицами, вытекающими из общего состояния экономики государства, отсутствия надлежащего опыта и, соответственно, подготовленных кадров для функционирования банков в условиях рыночных преобразований.
Вместе с тем в значительной мере финансовые проблемы многих банков связаны с субъективными факторами, в частности со слишком рискованной кредитной политикой в погоне за высокими прибылями, невзвешенными расходами на развитие филиалов без учета их потенциальной доходности. Из 229 украинских банков 25 находятся в режиме финансового оздоровления, 20 - в стадии ликвидации, 22 признаны банкротами, по 6 принято решение о прекращении их деятельности.
Однако нельзя не отметить и положительные тенденции, характерные для нынешнего этапа развития отечественной банковской системы, среди которых следует в первую очередь отметить рост кредитных вложений в экономику. Доля ценных бумаг в кредитно - инвестиционном портфеле банков на протяжении 2005 года выросла с 5.1% до 16.4%. Также растет доля банковских пассивов, деноминированных в национальной валюте. После длительного периода понижения был отмечен рост прибыльности активов к капиталу 2005 года.
Нельзя не отметить роста дисциплины банков в соблюдении обязательных нормативов их деятельности. В сравнении с 1 января 2005 года количество банков, нарушивших нормативы, уменьшилось на 48, или почти в 3.3 раза.
Проведенный анализ дает возможность сформулировать предложения и дать рекомендации по стабилизации положения дел в банковской системе Крыма и Украины.
Предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности коммерческих банков:
1. В своей деятельности ориентироваться на оптимальное соотношение прибыльности и рискованности банковских операций, так как это служит залогом успешной работы банка.
2. Повысить качество и расширить спектр банковских услуг, так как обострение конкуренции на финансовом рынке может затруднить развитие коммерческих банков, поставив вопрос о выживании. Выдержать ее смогут лишь те коммерческие банки, которые будут готовы к полномасштабной деятельности.
3. Привлекать к работе высококвалифицированных специалистов, владеющих современными методами банковской работы. В практической деятельности коммерческих банков развитых стран давно стали привычным такие понятия, как стратегическое планирование, стратегическое управление, стратегическое мышление, стратегические отношения с клиентами, концепции услуг, продажи, маркетинга.
Эти предложения касаются работы отдельно взятого банка, а банковская система Крыма нуждается в более детальных рекомендациях.
Необходимо отметить углубление экономического кризиса в республике, что не может не оказывать негативного влияния на развитие банковской системы Крыма. Растет число банковских учреждений имеющих убытки. Проблематичным для большинства банков является увеличение уставного фонда. Вследствие взаимных неплатежей субъектов хозяйственной деятельности большое количество банков не в состоянии выполнить возложенные на них функции по кредитно - расчетному обслуживанию клиентов, снижается их ликвидность и платежеспособность. Ухудшается состояние налично-денежного оборота.
В связи с этим в целях стабилизации положения в банковской сфере рекомендуется следующее:
1.Осуществить радикальную комплексную переработку банковского законодательства Украины с целью приведения его в соответствие с мировой практикой и спецификой экономики Украины и Крыма, в частности установить систему налоговых льгот на прибыль банков.
2. В целях повышения ликвидности и финансовой устойчивости разрешить банкам при формировании уставных фондов учитывать в их составе высоколиквидные материальные активы в виде зданий и сооружений, в которых размещаются банки, и рассмотреть возможность уменьшения норм обязательного резервирования привлеченных средств.
4. Создать систему информирования по финансовому состоянию банков.
5. Создать систему реанимирования банков, попавших в затруднительное финансовое положение.
6. Для улучшения системы охраны банков добиться отмены монополизма органов внутренних дел и разрешить банкам иметь собственную охрану.
7. Направление совершенствования банковской деятельности – расширение круга услуг, оказываемых банками их клиентам, то есть диверсификация банковской деятельности в самом широком смысле. Необхідність удосконалення банківської діяльності в цьому напрямі пов'язана з тим, що в ринковій економічній системі потреби господарюючих суб'єктів у фінансових послугах постійно розвиваються. Безумовно, диверсифікація банківської діяльності стане нагальною потребою в самому недалекому майбутньому. Следует отметить, что уже и сейчас наиболее дальновидные банки готовятся к тому, чтобы необходимость широкой диверсификации банковской деятельности не застала их в врасплох, и начинают активно разрабатывать новые банковские продукты. Сравнивая ассортимент банковских услуг, которые сегодня предлагаются клиентам банками, с тем, который характерен для банков в странах с развитой рыночной экономикой, можно представить сколь масштабную работу предстоит развертывать банкам по совершенствованию их деятельности по мере становления развитого рынка.
8. Розвиток процесів концентрації в банківській справі. Это связано с тем, что банки должны сыграть ключевую роль в финансовом обеспечении подъема экономики, который, в свою очередь, невозможен без существенного повышения инвестиционной активности. Подобная их роль предопределена реальным состоянием различных финансовых институтов в Украине. Ні пенсійні та страхові фонди, ні фінансові інвестиційні компанії не можуть поки мати достатньо вагомого значення у піднесенні інвестиційної активності: перші не набрали необхідної фінансової потужності, діяльність другий ускладнена тим, що не розвинений ринок цінних паперів, особливо вторинний. Тільки великі банки, що мають традиційні зв'язки з промисловістю, розвинену філіальну мережу в різних регіонах країни, здатні сьогодні задовольняти інвестиційні потреби виробничих структур через довгострокові кредити. Враховуючи, що в умовах високої інфляції бажання банків зберегти інвестиційну спрямованість діяльності наштовхується на її економічну невигідність, держава повинна підкріпити його відповідними стимулами. Арсенал их известен: прежде всего, это снижение размера резервных требований для таких банков и освобождение от налогообложения доходов банков, получаемых от долгосрочных кредитов. Создание условий для активизации инвестиционной деятельности отвечает государственным интересам Украины, поэтому общественность вправе ждать здесь от высших органов власти решительных действий.
Насчет развития украинских банков следует подчеркнуть необходимость ликвидации монобанковских структур, расширения кредитных рынков и проведения политики диверсификации финансово-кредитной деятельности. Особенное внимание должно уделяться реструктуризации многих банковских учреждений с целью соединения слабых банков, с одной стороны, и поддержки эффективных и стойких банков в выходе на международный уровень, с другой. Важную роль должно играть расширение лицензирования, что учитывало бы статутные капиталы кредитных институтов и их материально-техническое положение в целом. Уместной также есть возможность самостоятельного определения банками форм и ступени участия в хозяйственной деятельности. Наконец, необходимо выделить одно из самых важных заданий – поддержание стойкости и надежности банковской деятельности при одновременном обеспечении необходимого уровня доходности банковских операций.
В целом для укрепления банковской системы Крыма коммерческим банкам следует активнее проявлять свою инициативу для преодоления экономического кризиса. Им следовало бы смелее идти на создание банковских консорциумов - объединение своих ресурсов. Это позволит распределять риск между участниками, а, следовательно, надежнее получать прибыль. Заинтересованные коммерческие банки, очевидно, могли бы решительнее создавать и совместные банковские учреждения.
Подводя итог под выше сказанным, можно сделать акцент на том, что дальнейшее развитие банковской системы Крыма и Украины будет зависеть не только от инициативы коммерческих банков, но и от дальнейших действий правительства, в частности от дальнейшего реформирования системы налогообложения и ценообразования.
Проведя анализ основных проблем развития БС Крыма, можно сказать, что для успешного и перспективного развития банки должны уделять большое внимание своему качественному развитию – повышению эффективности деятельности, уровня финансовой стойкости и конкурентоспособности на внутреннем и международных рынках, а также усилению своей роли в финансировании реального сектора экономики.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ tc " ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ " \f C \l 1
Проведенный анализ банковской системы Украины и Крыма в достаточной мере позволил достигнуть цели исследования и выполнить задачи, поставленные перед ним. Подводя итог под всей работой можно сказать, что отечественная банковская система переживает сейчас не лучшие времена. Причиной такого положения дел являются усиление конкуренции между банками, нестабильное социально - экономическое положение, несовершенная и постоянно меняющаяся законодательная база, и рискованная кредитная политика многих банков в погоне за высокими прибылями.
Анализ ресурсов и кредитных операций коммерческих банков Крыма показывает, что в настоящее время кредитные операции уже не приносят прежних прибылей, а ввиду растущей неплатежеспособности крымских предприятий этот вид операций становится все более рискованным.
В связи с таким положением сектора кредитования основным предложением по дальнейшему развитию и совершенствованию банковской системы Украины и Крыма является диверсификация направлений вложения ресурсов банков и расширение сферы услуг клиентам, превращение комиссий от клиентских операций в один из основных источников доходов.
Однако улучшение политики отдельно взятого банка не приведет к значительным изменениям состояния банковской системы. Докорінно повинна змінитися вся система відносин усередині банківського сектора, принципи взаємин банків і їхніх клієнтів, необхідно змінити психологію банкіра, виховати нового банківського працівника - високо освіченого, думаючого, ініціативного і готового йти на обміркований і зважений ризик. На це потрібен час. Необходимо путем вдумчивого изучения зарубежной практики восстановить утраченные рациональные принципы функционирования кредитных учреждений, принятые в цивилизованном мире и опирающиеся на многовековой опыт рыночных финансовых структур.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ tc " СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ " \f C \l 1
1. Закон Украины от 07.12.2000 г. «О банках и банковской деятельности».
2. Инструкция НБУ № 10 “О порядке регулирования и анализе деятельности коммерческого банка” от 30.12.97г. № 469.
3. Положение НБУ «О порядке формирования банковской системой Украины обязательных резервов» от 26.12.96 г. № 333.
4. Положение НБУ “О кредитовании” от 28.09.95г. № 246.
5. Аналіз діяльності комерційних банків. / За ред. Проф. Ф. Ф. Бутинця та проф. А. М. Герасимовича. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. - 384 с.
6. Балабанов И. Т. Финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 435 с.
7. Банківська справа: Навч. Посіб. / За ред. проф. Р. І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - 314 с.
8. Банківський менеджмент. За ред. О. А. Кириченка. – К.: Знання-Прес, 2002, - 438 с.
9. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000.– 384 с.
10. Банковские операции: Учебное пособие / Под ред. О. І. Лаврушина. – М.: Инфра-М, 1996. - 208 с.
11. Банківська справа / За ред. Г. Н. Белоглазовой и Л. П. Кроливецкой. - СПб.: Пітер, 2002. - 384 с.
12. Банківська справа: Підручник. / Под ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. – 3-е изд., - М.: Финансы и статистика, 1997. - 480 с.
13. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузів. – М.: Логос, 1998. - 344 с.
14. Борщ Л.М. Банківська система України в інвестиційній діяльності // Фінанси України. — 2003.- № 5.-C. 5-12.
15. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, - 2000. - 243 с.
16. Вовчак О. Д. Банківська справа в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку // Фінанси України. - 2003. - № 10. - С. 118 – 125.
17. Вожжов А. П. Формування ресурсів комерційного банку // Фінанси України. 2003. - № 1. - С. 116 – 129.
18. Вожжов А., Клименко О. Капітал банку як складова ресурсів банківської системи // Банківська справа. - 2003. - № 4 - С. 83 – 95.
19. Ильясов С. М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. - 2000. - № 5. - С. 20.
20. Карагодова О., Распутна Л. Проблеми оптимізації кредитного портфеля комерційного банку // Банківська справа. - 2000. - № 2. - С. 40 – 42.
21. Киселёв В. В. Управление банковским капиталом. – М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1997. - 256 с.
22. Клименко Т. Кредитна діяльність комерційних банків України // Економіка України. - 2000. - № 3. - С. 34.
23. Корнієнко Т. В. Стратегічне планування діяльності банку. / / Фінанси України. - 2003. - № 4. – С. 110 – 114.
24. Кочетков В. Н. Основы управления современным коммерческим банком. – К.: МАУП, 1998. - 72 с.
25. Кузнєцова А.Я. Роль комерційного банку у фінансуванні інноваційних проектів підприємницького сектора економіки України // Регіональна економіка . — Львів, ІРД НАН України, 2002. - № 4. - C. 213-214.
26. Маркова О. М. и др. Коммерческие банки и их операции: Учебное пособие / О. М. Маркова, А. С. Сахарова, В. Н. Сидоров – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 288 с.
27. Операції комерційних банків. / За ред. В. Т. Коцовської, Т. Р. Ричаківської. – Львів: Центр Европи, 1997. - 280 с.
28. Патрикац Л., Компанієць. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України //Вісник НБУ, 2002. - № 12. – С.20-22.
29. Пивоваров И.А. „Основы экономической теории в вопросах, ответах и структурно - логических схемах”/ Учебно-методическое пособие. Симферополь, 2005.,-стр.52 -53, 216
30. Примостка Л. О. Методичні аспекти аналізу ефективності управління портфелями комерційних банків // Банківська справа. - 2000. - № 1. - С. 27.
31. Примостка Л. О. Управління активами і пасивами комерційного банку // Вісник НБУ. - 2003. - № 2. – С. 39 – 43.
32. Примостка О. О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків // Фінанси України. - 2003. - № 4. – С. 97 – 101.
33. Распутна Л. Комерційні банки у сфері фінансових послуг України // Банківська справа. - 2000. - № 5. – С. 43 – 45.
34. Рассказов Е. А. Управление свободными ресурсами банка. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - 96 с.
35. Романенко О. Управління активами і пасивами у процесі керівницва комерційним банком // Вісник НБУ. - 2000. - № 8. - С. 26.
36. Садвакасов К. К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. – М.: Изд-во «Ось-89», 1998. - 11 с.
37. Синки Дж. Управління фінансами в комерційних банках. – М.: МГУ, 1993. – 365 с.
38. Тиркало Р. І., Щибиволок З. І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. – К.: Слобожанщина, 1999. - 236 с.
39. Черкасов В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: ИНФРА-М, 1995. - 272 с.
40. Шлапак О., Пушкарев В., Карчева Г. “Основные проблемы развития банковской системы на региональном уровне”/Вестник НБУ
41. http://www.bank.gov.ua/ Офіційна інтернет-сторінка Національного банку України.

ДОДАТОК А
Основные показатели банковской системы Украины за 2000-2005
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Количество банков за реестром а конец года
195
189
182
179
182
186
В том числе зарегистрированных в течении года
1
3
5
5
7
1
Из общей численности:
Количество банков, які которые имеют лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций (на конец года) и подают отчетность
154
153
157
157
160
163
Из них банки за организационно-правовой формой хозяйствования:
- акционерные общества:
137
136
136
133
132
133
открытые
99
95
94
94
92
92
в том числе государственные
2
2
2
2
2
2
закрытые
38
41
42
39
40
41
- общества с ограниченной ответственностью
17
17
20
24
28
32
- кооперативные
-
-
1
-
-
-
Банки с иноземным капиталом:
- количество банков
31
21
20
19
19
23
в том числе со 100 % иноземным капиталом
7
6
7
7
7
9
- уставной капитал*, млн. грн.
725
946
1046
1152
1630
3602
в том числе со 100 % иноземным капиталом, млн. грн.
225
265
365
414
689
1056
Количество банков, которые имеют лицензию Национального банка Украины на осуществление валютных операций (на конец года)
149
149
153
156
158
162
кроме того, количество других финансово-кредитных учреждений, которым дана лицензия на осуществление банковских операций
1
1
1
1
1
1
Уставный капитал действующих банков в гривневом эквиваленте, млн. грн.
3666
4576
6003
8116
11605
16111
Количество банков, исключенных из Государственного реестра (за период)
9
9
12
8
4
-

ДОДАТОК Б
Балансы банков Крыма (информация по состоянию на 01.01.2006 г. в (тыс.) гривневом эквиваленте)
Стаття
«Морський» 01.01.05 р.
«Морський» 01.01.06 р.
«ОКБ» 01.01.05 р.
«ОКБ» 01.01.06 р.
«ЧБРР» 01.01.05 р.
«ЧБРР» 01.01.06 р.
Крим
01.01.05 р.
Крим 01.01.06 р.
Україна
01.01.05 р.
Україна 01.01.06 р.
Активи
Кошти в НБУ та готівкові кошти банку
2 981
5 922
7 793
9 762
18 443
27 070
29 217
42 754
13 851 088
24 918 937
Цінні папери, що рефінан-суються НБУ
0
0
0
0
0
0
0
0
2 703 618
6 487 203
Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінан-суються НБУ
0
0
0
0
0
0
0
0
1 046
4 355
Резерви у відсотках до активу
0
0
0
0
0
0
0
0
0,03
0,07
Кошти в інших банках
657
41 052
12 191
25 214
15 628
28 426
28 476
94 692
19 359 360
25 591 291
Резерви під заборгованість інших банків
2
1 319
1 730
1 665
3 141
3 146
4 873
6 130
318 494
284 477
Резерви у відсотках до активу
0.30
3.21
14.19
6.60
20.09
11.07
17.11
6.47
1.64
1.11
Цінні папери у торговому портфелі банку
0
0
0
0
0
0
0
0
42 343
629 488
Цінні папери в портфелі банку на продаж
6 356
6 363
40 606
38 550
4 093
4 888
51055
49 801
4 754 647
6 683 583
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
139
135
2 347
1 383
426
1 161
2 912
2 679
262 405
378 591
Резерви у відсотках до активу
2.18
2.12
5.77
3.59
10.40
23.75
5.70
5,37
5.52
5.66
Кредити, що надані
71 727
44 216
88 636
68 453
49 952
95 580
210 315
208 249
8 751 9381
142 276 756
У т.ч.
юр. особам
39 535
57 338
76 499
173 372
109 121 182
У т.ч.
фіз. особам
4 680
11 115
19 080
34 875
33 155 574
Резерви під заборгованість за кредитами
5 793
4 615
3 874
15 551
3 627
7 725
13 294
27 891
6 024 335
7 849 542
Резерви у відсотках до активу
8.07
10.44
4.37
22.72
7.26
8.08
6.32
13.39
6.88
5.52
Цінні папери, що утримуються до погашення
610
1 322
4
4
0
0
614
1 326
470 004
270 147
Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення
610
753
4
4
0
0
614
757
30 132
20 171
Резерви у відсотках до активу
100.00
56.92
100.00
100.00
0
0
100.00
57.08
6.41
7.47
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії
0
0
0
0
0
0
0
0
186 617
26 7693
Основні засоби
8 441
8 279
24 382
26 635
11 685
16 229
32 823
51 143
8 752 653
11 617 556
Нараховані доходи до отримання
3 511
471
9 660
12 312
68
322
3 579
13 105
1 422 236
1 938 331
У т.ч. простро-чені нараховані доходи
26
3 718
70
3 814
250 772
сумнівні нараховані доходи
267
1 874
17
2 158
221 697
У т.ч.
Резерви під заборгованість за нарахова-ними доходами
257
267
2 130
5 495
10
54
2 397
5 816
283 943
424 150
Резерви у відсотках до активу
92.70
91.03
77.95
98.28
84.29
61.53
84.98
97.38
88.23
89.77
Відстрочений податковий актив
0
859
18
0
877
96 378
Інші активи
453
736
17 676
4 024
2 512
8 473
20 641
13 233
2 434 683
2 246 260
Резерви під інші активи
1
1
785
6
6
4
792
11
228 379
184 356
Резерви у відсотках до активу
0.22
0.16
4.44
4.89
0.23
0.13
3.83
0.08
9.38
19.27
Усього активів
87 935
101 272
190 077
161 710
95 170
168 916
373 182
431 898
13 4347 880
213 877 982
Власний капітал
Статутний Капітал
16 461
29 561
30 066
30 066
25 007
36 007
71 534
95 634
11 648 338
16 144 439
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)
0
0
0
0
0
0
0
0
44 952
362 93
Емісійні різниці
0
0
0
0
0
0
0
0
417 342
542 531
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку
434
2 495
4 041
4 965
3 154
4 031
7 629
11 491
1 839 590
2 968 871
Резерви переоцінки основних засобів
5 581
5 581
6 303
6 303
5 367
5 367
17 251
17 251
2 035 828
2 529 449
У т.ч. резерви переоцінки нерухомості
5 581
5 581
6 303
6 303
5 367
5 367
17 251
17 251
2 035 802
2 231 113
У т.ч. резерви переоцінки нематеріальних активів
0
0
0
0
0
0
0
0
0
292
Резерви переоцінки цінних паперів
0
0
0
0
0
0
0
0
25
7 284
Прибуток/ Збиток минулих років
1 851
0
118
118
0
0
1 969
118
1 259 536
1 124 448
Прибуток /Збиток поточного року
210
345
548
-12 699
923
1 113
1 681
-11 241
1 263 759
2 170 124
Усього власного капіталу
24 536
37 981
41 075
28 752
34 451
46 517
100 062
113 250
18 421 431
25 450 853
Усього пасивів
879 35
101 272
190 077
161 710
95 170
168 916
373 182
431 898
134 347 880
213 877 982
Зобов`язання
Кошти банків
22 566
20 345
24 003
34 398
0
6 060
46 569
60 803
20 350 517
31 998 665
Кошти юридичних осіб
24 665
14 385
122 226
25 669
50 939
54 347
197 830
94 401
90 934 621
73 510 800
Кошти фізичних осіб
20 006
56 141
53 278
129 425
73 583 250
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
0
0
0
0
0
0
0
0
477 681
833 841
Боргові цінні папери, емітовані банком
0
0
0
0
0
0
0
0
149 652
2 020 829
Нараховані витрати, що мають бути сплачені
539
479
926
769
365
843
1 830
2 091
999 253
1 857 541
Інші зобов`язання
15 628
8 076
1 847
15 366
9 416
6 082
26 891
29 524
3 014 725
3 958 236
Усього зобов`язань
63 398
63 291
149 002
132 958
60 719
122 399
273 119
318 648
115 926 449
188 427 129
Фінансові результати
Процентний дохід
9 773
10 850
20 049
15 250
9 724
14 822
39 546
40 922
13 555 757
19 029 129
Процентні витрати
-3 961
-6 339
-20 666
-16 974
-3 829
-7 102
-28 456
-30 415
-7 755 828
-10 907 362
Чистий процен-тний дохід
5 812
4 510
-617
-1 724
5 894
7 720
11 089
10 506
5 799 926
8 121 767
Комісійний дохід
1 022
1 054
6 930
2 026
4 220
5 308
12 172
8 388
4 614 579
5 774 633
Комісійні витрати
-76
-26
-886
-306
-180
-139
-1 142
-471
-500 177
-536 927
Чистий комісійний дохід
946
1 029
6 044
1 720
4 040
5 169
11 030
7 918
4 114 406
5 237 706
Торговельний дохід
129
350
2 604
1 536
1 132
1 040
3 865
2 926
1 061 857
1 186 860
Дохід у вигляді дивідендів
0
3
0
45
0
0
0
48
9 690
32 173
Дохід від участі в капіталі
0
0
0
0
0
4 249
Дохід / збиток від продажу інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу
0
0
0
0
0
0
0
0
8 434
23 498
Інший дохід
-55
90
9 382
13 217
97
971
9 424
14 278
753 180
1 318 661
Усього доходів
5 982
14 794
14 901
0
35 677
1 5924 914
Загальні адміністративні витрати
-1 430
-2 012
-5 673
-5 189
-3 290
-5 592
-10 393
-12 793
-2 957 776
-3 685 294
Витрати на персонал
-1 718
-2 102
-6 661
-6 612
-1 636
-2 844
-10 015
-11 558
-3 369 782
-4 691 121
Втрати від участі в капіталі
0
0
0
0
0
-3 198
Інші витрати
-1 441
-1 043
-1 974
-1 998
-1 236
-1 087
-4 651
-4 128
-1 366 963
-1 783 488
Прибуток від операцій
2 244
825
3 151
995
5 001
5 378
10 396
1 820
4 051 663
5 761 813
Чисті витрати на формування резервів
-2 069
-305
-2 513
-13 915
-3 435
-3 691
-8 017
-17 911
-2 379 579
-2 777 052
Прибуток до оподаткування
175
520
639
-12 920
1 566
1 687
2 380
-10 713
1 672 092
29 84 761
Витрати на податок на прибуток
-14
-175
-80
221
-643
-575
-737
-529
-409 436
-814 661
Прибуток після оподаткування
161
345
559
-12 699
923
1 112
1 643
-11 242
1 262 655
2 170 099
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Курсова
602.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Банківська система види банків їх роль і функції в економіці Банковс
Банківська система в Республіці Білорусь. Види і функції банків
Банківська система та її роль в ринковій економіці
Банківська система та її роль в ринковій економіці 2
Банківська система та її роль у національній економіці
Банківська система та її роль у національній економіці Білорусі
Банківська система і ті роль у національній економіці Білорусі
Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
Банківська система в трансформаційній економіці
© Усі права захищені
написати до нас