Банкрутство кредитних організацій

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

 
 
ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
«Б анкротство кредитних інститутів»

Зміст
"1-2" Вступ ............................................ .................................................. ........................................... GOTOBUTTON _Toc102282212 3
Глава I. Банкрутство як спосіб подолання кризи кредитної організації .................. GOTOBUTTON _Toc102282213 6
1.1. Причини і фактори сучасних банківських криз ............................................ .. GOTOBUTTON _Toc102282214 6
1.2. Зарубіжний досвід банкрутства кредитної організації ............................................. GOTOBUTTON _Toc102282215 19
1.3. Особливості банкрутства кредитних організацій у РФ ............................................ GOTOBUTTON _Toc102282216 30
Глава II. Конкурсне провадження щодо кредитної організації: проблеми та шляхи їх вирішення GOTOBUTTON _Toc102282217 37
2.1. Загальні положення про конкурсний виробництві ............................................. ............... GOTOBUTTON _Toc102282218 37
2.2.Функціі і завдання конкурсного керуючого кредитної організації ................... GOTOBUTTON _Toc102282219 47
2.3. Використання оціночних технологій при банкрутстві кредитної організації .. GOTOBUTTON _Toc102282220 57
Висновок ................................................. .................................................. ............................... GOTOBUTTON _Toc102282221 65
Бібліографія ................................................. .................................................. ........................... 70
ДОДАТОК ................................................. .................................................. ........................ 73

Введення


Тема дипломної роботи «Особливості процедур банкрутства в кредитних організаціях» була обрана з урахуванням переходу України до ринкових методів економіки, найважливішим з яких є наявність сучасної та ефективної банківської системи. Створення великої кількості комерційних банків на даному етапі розвитку країни неминуче тягло за собою і певні негативні наслідки, що випливають з відсутності капіталів, необхідного досвіду здійснення банківських операцій, нестійкості економіки, недовіри фізичних осіб до банківської системи в цілому. Ці наслідки поглиблювалися тим, що в країні відсутнє законодавство, докладно регулює банкрутство кредитних організацій.
За 16 років свого існування банківська система РФ не раз стикалася з кризовими явищами: «чорний» вівторок 1994 р., системна банківська криза в серпні 1998 р.
Ці обставини викликали необхідність законодавчого врегулювання питань, пов'язаних з антикризовим управлінням, тобто з можливістю попередження банкрутства, а також з проведенням процедур банкрутства, спрямованих на задоволення вимог кредиторів. Закон «Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій» був прийнятий 25.02.1999 р., він заклав основу таких понять як ознаки банкрутства кредитних організацій, заходи щодо попередження банкрутства та інших.
Актуальність вдосконалення механізму банкрутства кредитних організацій привела в даний час до прийняття Закону від 20 серпня 2004 р. № 121-ФЗ, який набрав чинності 26 листопада 2004 Даний закон призвів до істотної реформи вітчизняного законодавства. Цю реформу можна охарактеризувати двояко. З одного боку вирішені деякі питання, гостро виникли на практиці. З іншого - саме їх рішення не завжди виявляється бездоганним, оскільки і в законі, і в практиці його застосування зберігаються системні суперечності.
Незважаючи на те, що останнім часом з'явилися роботи, присвячені зазначеній проблемі (зокрема Білих Л.П., Белякова А.П., Львова В.С., Тазіхіной Т.В., Таля Г.К. та інших)
не можна вважати, що ця тема розроблена досить повно.
Метою цієї роботи є виявлення особливостей процедур банкрутства комерційних банків у РФ. Для досягнення поставленої мети автором вирішено такі завдання:
· Розглянуті причини і фактори сучасних банківських криз
· Проаналізовано зарубіжний досвід банкрутства кредитних організацій
· Досліджено особливості банкрутства кредитних організацій у РФ
· Виявлені функції та завдання конкурсного керуючого кредитних організацій при конкурсному виробництві
· Проаналізовано оціночні технології при банкрутстві кредитних організацій.
Структурно дипломна робота складається з Вступу, 2-х розділів, розбитих на кілька параграфів, об'єднаних загальною ідеєю дослідження, Висновків і бібліографії.
У першому розділі розглядається необхідність антикризового управління кредитними організаціями в Росії. Перший параграф розділу присвячений причин і факторів сучасних банківських криз. У ньому розглядаються зовнішньоекономічні чинники, ринкові реформи, їх вплив на кризові процеси в банківській системі. У цьому ж параграфі аналізуються типи банківських криз, а також їх чинники.
Зарубіжний досвід банкрутства розглянуто автором у 2-му параграфі. У ньому вивчено та проаналізовано досвід Австрії. Це пов'язано з низкою обставин: по-перше, законодавство Австрії протягом останніх 10 років було приведено у повну відповідність до норм загальноєвропейського права і, отже, є репрезентативним. І, по-друге, воно має репутацію законодавства, що створює базу для ефективної взаємодії органів державного контролю та вищого менеджменту банку в рамках процесу антикризового управління. У результаті даного дослідження автор робить висновок про те, що високий рівень антикризового управління в банках Австрії багато в чому пояснюється жорсткими законодавчими вимогами до банківського менеджменту в цій країні і високим рівнем контролю за їх виконанням з боку Міністерства фінансів і Національного банку, що, безумовно, може бути використано в досвіді антикризового управління Росії.
Аналіз теоретичного і фактичного матеріалу даних параграфів показує, що типові причини банківських криз, які існували практично у всіх розвинених країнах характерні і для України, і в зв'язку з цим, російська банківська система повинна будуватися і розвиватися з урахуванням світового досвіду.
Третій параграф цієї глави присвячений теоретичним і практичним аспектам банкрутства кредитних організацій у РФ. У ній автор зупиняється на ролі ЦБ РФ з розвитку і зміцненню банківської системи, а також на наглядових функціях ЦП, зокрема, на прикладі системи показників-нормативів. Розглядаються заходи щодо попередження банкрутства, їх значущість для кредитних організацій. Автор робить висновок про те, що ці заходи являють собою досить об'ємну і ретельно врегульовану систему заходів, спрямованих на попередження банкрутства кредитних організацій.
У 2-му розділі роботи розглядаються теоретичні і практичні питання конкурсного виробництва, проблеми та шляхи їх вирішення. Перший параграф дає характеристику конкурсного виробництва як кінцевої стадії у процедурі банкрутства кредитної організації, відзначається системний характер заходів зазначеної процедури. У цьому параграфі аналізується поняття конкурсної маси (із змінами, внесеними законом № 121-ФЗ); проблеми, що виникають при оцінці майна боржника, питання, пов'язані з встановленням в Законі черговості задоволення вимог кредиторів та інші.
Параграф 2 глави 2 присвячений функціям та завданням конкурсного керуючого. У ній розглядаються права, обов'язки, відповідальність конкурсного керуючого, вказується на новацію закону № 121-ФЗ, в якому йдеться про 2-х видах конкурсних керуючих: конкурсних керуючих при банкрутстві кредитних організацій, що мали ліцензію ЦБ РФ на залучення грошових коштів фізичних осіб у вклади - ними чинності закону є Агентство по страхуванню внесків, а також про конкурсних керуючих при банкрутстві кредитних організацій, які не мали ліцензії ЦБ РФ на залучення грошових коштів фізичних осіб у вклади, - у цій якості затверджуються арбітражні керуючі, акредитовані при ЦБ РФ.
Третій параграф 2-го розділу присвячений аналізу можливості та необхідності використання оціночних технологій при банкрутстві кредитної організації.

Глава I. Банкрутство як спосіб подолання кризи кредитної організації


§ 1.1. Причини і фактори сучасних банківських криз

Росія стала далеко не першою країною, що зіткнулася з масштабним економічною кризою та кризою банківської системи зокрема. Світовий досвід банківських криз великий. Протягом XX століття практично не залишилося країни, не відчула його в тій чи іншій мірі. Вивчення світового досвіду, аналіз помилок інших країн, допоміг би уникнути їх повторення в Росії.
За останні 20 років у світовій економіці відбулися значні і великі зміни. Скорочення державного втручання в економіку, лібералізація фінансових ринків, активна приватизація державної власності співпали з розвитком нових інформаційних технологій. Всі ці зміни дозволили сформувати нові фінансові ринки і пов'язати національні системи в єдиний ринок.
Досвід різних країн доводить, що банківські кризи відбивають складний процес пристосування банківських систем до нових макроекономічних умов. Лібералізація зовнішньоекономічних відносин та дерегулювання банківського сектора в розвинених країнах і країнах, глобалізація ринку фінансових послуг, ринкові реформи в країнах з перехідною економікою-всі ці процеси розвивалися досить болісно, ​​підвищуючи на перших етапах макроекономічну нестійкість і незбалансованість економіки і негативно впливають на стан банківських балансів. На тлі збільшеної нестійкості банківської системи виявилися украй сприйнятливі до таких традиційних факторів банківських криз, як економічний спад, потрясіння в реальному секторі економіки.
Спад виробництва, погіршення платоспроможності підприємств-позичальників банків є традиційною причиною банківських криз. Ступінь впливу кризи в економіці на банківську систему залежить від багатьох факторів. Проте важливо виділити базисну причину - стан самої банківської системи до початку економічної кризи. Мова йде, перш за все, про ліквідні позиціях банків, про те, наскільки їх зобов'язання забезпечені власним капіталом, яка якість їхнього кредитного портфеля.
Надмірна кредитна експансія під час тривалого економічного підйому, як правило, служить фактором, що провокує банківські кризи. Зворотним боком кредитної експансії є погіршення якості кредитного портфеля, завищена оцінка забезпечення позик, збільшення кредитного ризику. Одночасно прискорене зростання кредиту ускладнює моніторинг регулюючими органами якості кредитного портфеля банків у результаті його швидкої зміни ..
Кредитна експансія передувала банківських криз у багатьох країнах в останні 20 років, включаючи Японію, країни Латинської Америки у 80-х роках, країни Південно-Східної Азії в 90-х роках. Досвід цих країн свідчить, що зростання кредиту, більш ніж удвічі перевищує зростання ВВП, може вважатися сигналом потенційної загрози банківської кризи.
Інфляція впливає на банківських сектор по декількох каналах - через процентні ставки, ослаблення стимулів для заощаджень і звуження депозитної бази, втеча національних капіталів за кордон, зміна структури активних і пасивних операцій. Під час інфляції банківські активи можуть швидко рости, навіть у реальному вираженні, може рости і прибуток банків, якщо їм вдається підтримувати на високому рівні процентну маржу. У важке становище попадають фінансові інститути з набагато більш довгостроковими активами в порівнянні з пасивами. Вкладники, особливо при високих темпах зростання цін, можуть негативно для банків реагувати на зниження реальних процентних ставок, перш за все, у випадку існування альтернативних варіантів інвестування заощаджень. Для підтримки депозитної бази банки змушені підвищувати процентні ставки за вкладами. Якщо при цьому можливості підвищення прибутковості по активних операціях обмежені в силу низько ліквідних або неліквідних довгострокових активів, банки відчувають різке падіння прибутків.
У більшості країн в період високих темпів зростання цін банки значно зменшували строки кредитних контрактів, переорієнтовуючись на позичальників з високою швидкістю обороту капіталу. Оскільки однією з фундаментальних функцій банків є перетворення поточних заощаджень в довгострокові інвестиції, різке зменшення термінів контрактів з неминучим зниженням фінансування інвестицій можна розглядати як «розмивання» фінансових інститутів. Скорочення термінів кредитних контрактів значною мірою підриває стабільність банків, роблячи їх більш уразливими до коливань кон'юнктури.
У Росії банки в період інфляції зосередили свої основні зусилля на операціях з іноземною валютою і короткострокових операцій на ринку МБК, використовуючи в якості ресурсів кошти клієнтів на розрахункових та поточних рахунках, що знецінювалися, але тим не менш служили надійним джерелом ресурсів через перевищення попиту на розрахунково -касове обслуговування з боку безлічі підприємств над пропозицією з боку банків.
Різкі коливання товарних цін, цін на фінансові активи, процентних ставок істотно підвищують загальну невизначеність в економіці і ризик в системі відносин банків з їх головними контрагентами - вкладниками, позичальниками і регулюючими органами. Істотно ускладнюється оцінка банками кредитних і ринкових ризиків, а вкладниками і регулюючими органами - спроможності банків.
Невеликі європейські країни зіткнулися з серйозними труднощами при проведенні суворої грошово-кредитної політики. Зокрема, лібералізація кредитних ринків у Швеції призвела до буму в 80-х роках, коли спекулятивне кредитування м роздуті ціни на фінансових ринках спричинили за собою серйозний банківська криза.
За високими темпами економічного зростання у Південно-Східній Азії вже багато років переховується уразливість банківської системи. Попит на кредити був стійкий, поки економіка продовжувала зростати. Останній криза виявила низька якість кредитних портфелів банків. Багато в чому в цьому винні уряди і центральні банки, що перешкоджали зміни вартості своїх валют спочатку, перед обличчям великого припливу іноземного капіталу і пізніше, коли відбувся різкий відтік. Уряду також заохочували надмірне кредитування, зокрема, Таїланд, в секторі нерухомості. У Малайзії пряме кредитування тривало в деяких секторах, особливо це стосується малих підприємств. У той же час центральні банки не брали спроб ввести контроль над кредитами, а такі заходи, як встановлення мінімального розміру капіталу, є значно менш жорсткими у порівнянні зі звичайними заходами, прийнятими розвиненими країнами Європи та Північної Америки.
Зовнішньоекономічні чинники. На початку 80-х років банківські кризи в багатьох країнах, що розвиваються були викликані падінням цін на нафту та іншу основні експортні товари. Істотну роль зіграло подорожчання обслуговування зовнішнього боргу в результаті різкого підвищення ставок у західних країнах в умовах жорсткої антиінфляційної політики адміністрації Р. Рейгана. Криз передував різке зростання зовнішнього боргу країн, що розвиваються за рахунок збільшення запозичень на міжнародному ринку капіталів. Подорожчання вартості ринкового рефінансування і девальвації національних валют викликали неплатоспроможність банків, яка з'явилася частиною кризи зовнішньої заборгованості. Кризи мали значну глибину і тривалість через проводилася урядами багатьох країн проінфляційний грошово-кредитної і фіскальної політики та неадекватної системи банківського нагляду. Подібний характер носили банківські кризи в Аргентині (1980-1982 р.р.), Мексиці (1982-1988 р.р.), на Філіппінах (1981-1987 р.р.), Таїланді (1982-1987 р.р.) , Малайзії (1985-1988 р.р.), Індонезії (1983-1988 р.р.)
Характерно, що в 90-х роках банківські кризи повторилися практично в тих же самих країнах, але у ще більших масштабах, незважаючи на прийняті у свій час заходи щодо зміцнення банківського нагляду і значні поліпшення в макроекономічній політиці. Багато із цих програм проводилися за безпосередньої участі та під контролем міжнародних фінансових організацій. Валютно-фінансові потрясіння у вигляді значної девальвації національної валюти і зростання процентних ставок перервали період швидкого економічного зростання, що супроводжувався спекулятивним бумом на фондовому ринку та ринку нерухомості, і викликали неплатоспроможність більшості кредитних установ. При цьому істотну роль у виникненні та розповсюдженні криз зіграли падіння довіри до економіки окремих країн і регіонів з боку міжнародних портфельних інвесторів, а також дії великих валютних спекулянтів.
Погіршення умов торгівлі спостерігалося в більшості країн, де мали місце банківські кризи. У вибірці з 29 країн з системними кризами умови торгівлі мали тенденцію до погіршення за кілька років перед кризою. У цілому передкризовий падіння обсягу зовнішньої торгівлі досягло 17%. Для країн з частковими кризами цей показник становив 4% [1] , в той час як у країнах, де не було банківських криз, умови торгівлі поліпшувалися. Падіння цін на найважливіші статті експорту після декількох років буму призвело до різкого погіршення фінансового становища компаній-експортерів і обслуговуючих їх банків і сприяло розвитку банківських криз, зокрема, в Чилі, Малайзії, Норвегії.
Лібералізація фінансових ринків відкриває величезні можливості для залучення іноземних інвесторів. При всіх позитивних сторонах цього явища, як показав досвід Латинської Америки в першій половині 80-х і першій половині 90-х років і досвід Південно-Східної Азії у 1997-98 р.р., приплив капіталів у вигляді спекулятивних короткострокових грошей, а також портфельних інвестицій, робить фінансову систему країни особливо чутливою до коливань процентних ставок, валютних курсів і ставить її під удар при стрімкому відтоку іноземного капіталу з країни.
Фіксований валютний курс, який використовується в цілях стабілізації цін, при підтримці на штучно високому рівні призводить, як правило, до виснаження валютних резервів Центральних банків. У цьому випадку загострюються проблеми обслуговування зовнішнього боргу, активізується паралельний валютний ринок, процентні ставки досягають надзвичайно високого рівня, погіршується платоспроможність позичальників.
Ринкові реформи. Зрештою ринкові реформи повинні сприяти оздоровленню та розвитку банківських систем. Однак у короткостроковому і середньостроковому плані реформи можуть провокувати і / або посилювати кризові процеси в банківській системі.
Лібералізація цін у країнах з перехідною економікою приводила спочатку до високої інфляції. Приватизація переклала тягар старих боргів підприємств на банки. Комерційні банки країн Латинської Америки, Африки і Східної Європи постраждали від поспішної лібералізації зовнішньої торгівлі, яка виявила неефективність захищених раніше протекціоністськими заходами підприємств і призвела до великих збитків в реальному секторі. Лібералізація зовнішніх фінансових потоків збільшила залежність національної економіки від зовнішніх шоків, відкривши можливості для втечі національного та іноземного капіталу в періоди несприятливої ​​економічної кон'юнктури в країні.
Приватизація в Росії, проведена наспіх, с, хай, і самими благими намірами, не зуміла створити інститут ефективного власника. Через непідготовленість і непродуманість проведення приватизації багато підприємств продавалися значно нижче своєї вартості. Їх власниками ставали особи, що часто не мають ні найменшого відношення до тієї галузі виробництва, до якої ставилося приватизоване підприємство. У результаті замість неефективних державних підприємств, держава отримала простоюють і розвалюються з вини своїх нових власників приватні.
Багато банків постраждали в результаті видачі кредитів роздержавлених підприємств, борги яких накопичувалися як сніжний ком.
Давно відома і перевірена часом формула: сильні підприємства = сильні банки, в Росії не отримала свого застосування через відсутність першій частині рівності.
Недостатньо продумана політика ліцензування банків в умовах слабкого нагляду та недостатньої кваліфікації менеджменту призвела до банкрутств банків в Іспанії, Аргентині, Чилі, Уругваї, Кенії. Дерегулювання процентних ставок і банківських операцій відкривало можливості банкам проводити понад ризиковану кредитну політику і впроваджуватися в нові сфери діяльності за відсутності належного досвіду.
При проведенні реформ величезну роль відіграє вибір моменту, швидкість і послідовність реформаторських дій. Лібералізація і дерегулювання в умовах спаду і макроекономічної нестабільності при непродуманою і непослідовною системі контролю над банками, як правило, чинить руйнівну дію на банківську систему.
Наслідки стабілізаційної політики можуть стати причиною банківських криз. У цьому випадку слід розрізняти негативний вплив незавершених стабілізаційних програм і занадто різких обмежень, прийнятих без урахування потенційних наслідків для банківської системи.
На тлі перших успіхів стабілізації і помітних відмінностей у рівні процентних ставок усередині країни і за кордоном зазвичай відбувається приплив портфельних інвестицій і зростання зовнішніх запозичень банків, що покриває дефіцит поточного платіжного балансу та / або бюджетний дефіцит. Протягом певного часу такий механізм дозволяє підтримувати зростання внутрішнього споживання та інвестицій, що саме по собі є сильним стимулом до ослаблення стабілізаційної програми, засвідчуючи про її «успіху». У кінцевому підсумку це послаблює довіру інвесторів, приводячи до уповільнення і припинення припливу капіталів. Посилюється тиск на національну валюту, внутрішні процентні ставки ростуть, що в кінцевому підсумку веде до економічного спаду, що супроводжується падінням цін на фондових ринках і ринку нерухомості. Девальвація викликає різке зростання зобов'язань комерційних банків, яким протистоять знецінюються під впливом кризи та інфляції внутрішні активи. За таким сценарієм розвивалися банківські кризи в Венесуелі в 1994 р., в Бразилії в 1995 р., в Угорщині в 1990-1993 р.р. та Польщі у 1991-1992 р.р.
Макростабілізація може впливати і за іншим сценарієм. Так, надмірно жорстка програма здатна привести до різкої зміни умов, в яких оперують комерційні банки, і наростання труднощів банків, які не в змозі адаптуватися до нових умов ведення бізнесу. Часто в такій ситуації виявлялося більшість кредитних інститутів у країні, ураженої банківською кризою.
Ретельне вивчення вищеперелічених умов розвитку банківських систем різних країн, що призвели до банківських криз, їх аналіз, повинен був допомогти вітчизняним реформаторам і перш за все Центральному банку вибудувати грамотну стратегію розвитку банківської системи країни. Відзначимо, немає і не може бути стабільної банківської системи з сильними стійкими банками, які виконують весь спектр банківських послуг, в країні зі слабкими підприємствами, нерозвиненою економікою, мучимося структурними диспропорціями у виробництві.
Банківська криза слід розглядати як неминучий побічний результат ліберального фінансового режиму, типового протягом останніх 15 - 20 років для все більшого числа країн. Незважаючи на те, що деякі країни не переживали банківських криз в останній третині сторіччя (Германія. Великобританія, Голландія), немає підстав очікувати перетворення цих винятків в правило. Політика щодо запобігання криз, що базується на більш сильної ринкової дисципліни та кращому контролі за банками, безумовно зменшить приховані ризики. Вона буде також сприяти якнайшвидшій ідентифікації зростаючих проблем в банківській системі з тим, щоб своєчасно вдаватися до коригуючих заходів. Нарешті, краща інформованість, більш сильні інституції і більш ефективні інструменти політики повинні також допомогти врегулюванню криз. Як би то було, можна очікувати збереження банківських криз в якості невід'ємної риси світової економіки. Це припускає також, що вони будуть представляти собою довгострокову загрозу макроекономічній стабільності і стійкості світових ринків капіталу.
Банківська криза характеризується різким збільшенням частки сумнівної та безнадійної заборгованості в кредитних портфелях банків, зростанням їх збитків у зв'язку з переоцінкою непокритих ринкових позицій, зменшенням реальної вартості банківських активів. Все це веде до масового погіршення платоспроможності банків та відображає нездатність банківської системи здійснювати ефективний розподіл фінансових ресурсів. Статистично зниження ефективності розподілу ресурсів найбільш виразно проявляється у збільшенні частки прострочених кредитів в загальному обсязі банківських кредитів. Основним сигналом є виникнення кризи ліквідності, що не тільки може вражати обмежене число неплатоспроможних банків, але і захоплювати стабільні банки.
Банки, як правило, передбачають певні втрати в своєму портфелі активів. Проте ніколи не було і не буде абсолютно безпечних кредитів, видавалася приватному сектору, оскільки існує проблема асиметричних потоків інформації. Солідні і платоспроможні банки покривають ці збитки за рахунок заздалегідь створених ризикових резервів. Банки розраховують ступінь ризику по кожній статті активів і створюють відповідні фонди для компенсації очікуваних втрат. Визначення ступеня ризику не повернення кредитів і прийняття превентивних заходів є обов'язковою умовою нормального функціонування банків.
Погане управління та / або негативні зовнішні фактори можуть призвести до кризи банку, який стає явним, коли існуючі резерви і капітальна база не можуть покрити всі збитки за статтями активів. У цьому випадку акціонери втрачають свої первинні вкладення, і потрібно додаткове фінансування для покриття всіх збитків.
Існує два шляхи вирішення проблеми. Перший - ліквідувати банк, і тоді збитки після продажу активів будуть покриті власниками депозитів і / або фондом гарантування вкладів, якщо такий існує. Другий шлях - рекапіталізація банку. Вона може бути здійснена новими приватними акціонерами у разі їх зацікавленості в придбанні банку при високих витратах вступу на ринок. Якщо приватні інвестори не виявляють інтересу в покупці банку, держава сама проводить його рекапіталізацію або бере банк під свій контроль. У цьому випадку, відповідному системному банківської кризи, значна частина чистих збитків переноситься на нинішніх і майбутніх платників податків, поки не буде відновлена ​​життєдіяльність банку. Як правило, держава може потім приватизувати реструктурованих банк з тим, щоб відшкодувати кошти, витрачені на його реструктуризацію. Інше питання полягає в можливості держави покрити фінансові витрати на реструктуризацію в рамках стабільного бюджетно-кредитного механізму. Подібна загальна схема дозволяє виділити три типи банківських криз.
Перший тип відповідає кризі, що діє на мікроекономічному рівні, незалежно від величини бюджетних витрат. Яскравими прикладами в цьому сенсі є кризи в США (1984-1991 р.р.), Швеції (1990-1993 р.р.), Фінляндії (1991-1994 р.р.) і Франції (1991-1998 р.р. ). У цих випадках банкрутство обмеженого числа банків не поширювалося на всю фінансову систему і не викликало великомасштабного макроекономічного спаду. Зокрема, відкритий криза ліквідності в Швеції змусив ЦБ вкласти в банківську систему значні кошти. Однак за інтервенцією Центрального банку незабаром пішла чітка стабілізаційна стратегія: збанкрутілі комерційні банки були націоналізовані і реструктуровані, тоді як вкладення грошей «підвищеної ефективності» були нейтралізовані протягом наступних місяців шляхом випуску довгострокових боргових зобов'язань. У підсумку, незважаючи на величезні фінансові ресурси, мобілізовані для подолання кризи, він не надав дестабілізуючого впливу ні на інфляцію, ні на бюджетний сектор.
Другий тип банківської кризи пов'язаний з набагато більш руйнівними наслідками, поширюючись на макроекономічний рівень. Досвід Чилі (1981-1984 р.р.), ймовірно, найбільш показовий. Спочатку банківська криза викликала спад в 13% ВВП в 1982-1983 р.р. Переважна частина банківської сфери була націоналізована, а витрати держави на її реструктуризацію до сих пір повністю не компенсовані. Недавній валютно-фінансова криза в Південно-Східній Азії має багато спільних рис з більш раннім чилійським досвідом, принаймні, на державному рівні. Вплив кризи на економічну активність, доходи і безробіття досить помітно в таких країнах, як Таїланд, Південна Корея і Індонезія. Різкий спад очікується в короткостроковій перспективі, а витрати на реструктуризацію можуть скласти 15 - 20% ВВП. Інший урок чилійського кризи полягає в тому, що політика реструктуризації фінансового сектора і пом'якшення деструктивних наслідків обмеження кредитування помітно впливає на розвиток будь-якої країни. На противагу кризі «шведського типу», азіатська криза впливає на потенціал економічного зростання, фінансову і промислову структуру, відносини країн Південно-Східної Азії з зовнішнім світом, на розподіл багатства і доходів.
Макроекономічні потрясіння при розгортанні кризи «чилійського типу» не вилилися в повномасштабну бюджетно-фінансову дестабілізацію, що веде до високої інфляції, демонетизації економіки, що характерно для криз третього типу.
Крім трьох основних типів банківських криз можна виділити ряд більш конкретних форм їх прояву.
Латентний криза являє собою ситуацію, коли значна частина банківських інститутів недолугою, але продовжує функціонувати (в західній літературі така ситуація характеризується як bank distress).
Відкрита форма кризи - банківські банкрутства, яким до Великої Депресії передували банківські паніки, що виражалися в масових вилучення вкладів з банків (bank runs). У кризах останнього часу, головним чином, завдяки системі страхування вкладів і різним формам явних і неявних гарантій з боку держави, «набіги» вкладників на банки стали рідкістю. У нинішніх умовах перехід кризи з прихованої форми у відкриту значною мірою зумовлюється специфікою інституційно-правової бази країни і заходами з боку ЦБ і інших регулюючих органів по відношенню до проблемних банків. У західній практиці термін банківська криза часто застосовується саме до відкритих форм кризи.
Системна банківська криза означає неспроможність більшої частини банківської системи. Під неспроможністю розуміється нездатність банку виконувати умови контракту, укладеного з вкладниками ви силу невиконання зобов'язання позичальниками банку, контракту з банком, або в результаті знецінення банківських активів. При відкритій формі кризи неспроможність виражається в припиненні банками видачі депозитів на вимогу вкладників. Припинення платежів за вкладами великим числом банків - найбільш явний прояв відкритого системної кризи.
У разі часткового або локальної кризи криза охоплює або окремі сектори банківської системи, або окремі регіони всередині країни.
Виходячи з викладеної класифікації, криза російської банківської системи є кризою третього типу, який перейшов у латентний криза, тобто це криза, що охопила більшу частину банків країни, які тепер продовжують функціонувати лише завдяки відносно м'якої позиції Банку Росії. Особливо це стосується колишніх банків-гігантів, визнаних соціально значущими. Відповідно і методи боротьби з даною кризою повинні бути всеосяжними, тобто мова знову йде про концепцію, саме про концепцію реформування банківської системи. Тим не менше, враховуючи те, що антикризове управління є мікроекономічної категорією, ці методи стосовно кожного конкретного банку також повинні бути конкретними.
Тут же, в ув'язненні хотілося б навести дані опитування, проведеного серед топ-менеджменту банків різних країн про їх думку щодо факторів банківської кризи. Ця таблиця не вимагає особливих коментарів, все і так цілком очевидно. Зазначимо тільки, що «поганий» менеджмент, на думку автора - головна причина неплатоспроможного стану банку.Фактори банківських криз *

% **
Недоліки у регулюванні та нагляді ............................................. .....................
90
Недоліки в менеджменті банків .............................................. ...........................
69
Погіршення умов торгівлі ............................................... ..................................
69
Економічний спад ................................................ ................................................
55
Політичне втручання ................................................ .................................
40
Кредити афілійованим особам ............................................... ...........................
31
Спекулятивний «міхур ».............................................. ..........................................
24
Шахрайство ................................................. .................................................. .....
21
Кредитування держпідприємств ................................................ ...............................
21
«Голландська хвороба ».............................................. ...............................................
14
Відтік капіталів ................................................ .................................................. ......
7
Недоліки судової системи ............................................... .................................
7
Активне вилучення вкладниками депозитів з банку ............................................
7
* На базі офіційних звітів та інтерв'ю експертів у 29 країнах, де мали місце банківські кризи в останні 15 років
** Частка обстежених країн, де даний чинник грав головну роль у розвитку банківської кризи.
Джерело: Caprio, Gerald Jr., Daniela (1996). «Bank In solvency: Bad Luck, Bad Policy, or Bad Banking?» In: Michael Bruno and Boris Plescovic eds., Annual World Bank Conference on Development Economics.


Наслідки серпневої кризи виявилися жахливими: за серпень - грудень 1998 р. збитки банківської системи (без Ощадбанку) склали близько 35 млрд. руб., Капітали скоротилися на 31 млрд. руб. або на 30% [2] . Від девальвації рубля постраждали буквально всі банки і від перенесення термінів платежів по ДКО - більше половини (62 млрд. руб.). Внаслідок цього, а також у зв'язку з помилками керівників і менеджерів багатьох банків, у третьої їх частини, в тому числі у великих, утворився значний дефіцит капіталу. Припинила свою діяльність група великих банків, на які припадала половина всіх розрахункових і кредитних операцій країни.
Криза також серйозно загострився внаслідок відтоку вкладів населення і посилення недовіри до банків. За серпень - грудень 1998 р. рублеві вклади населення скоротилися на 25 млрд. руб., Або на 17%, валютні - на 3,5 млрд. дол, або на 55%. У рублевому вираженні загальна сума внесків скоротилася на 40%. Звуження ресурсної бази та підвищення кредитних ризиків призвели до різкого скорочення кредитної активності.
Відмова Уряду від платежів по ДКО в цілому блокував майже 16% активів, а по крупних банках - 40-50% активів, які розглядалися банками як найбільш ліквідні та надійні.
Іммобілізація державних цінних паперів і фактична зупинка ринку міжбанківського кредитування різко підірвали ліквідність банківської системи. Наступну потім відтік коштів клієнтів, перш за все фізичних осіб, з банківських рахунків і порушення роботи платіжної системи, що відбулися за короткий термін слідом за рішеннями від 17 серпня, наочно показали, що банківська криза набула системного характеру. Очевидні втрати російських банків простежуються за всіма основними параметрами їх діяльності.
За даними комерційних банків, збитки банківської системи станом на 01.03.99 склали 35,3 млрд. руб. в порівнянні з 2,9 млрд. руб. прибутку на 01.08.98, а питома вага збиткових банків у загальній кількості діючих виріс з 32% на 01.08.98 до 37,4% на 01.03.99. Сукупний капітал банківської системи (за методикою Банку Росії без врахування Ощадбанку Росії) скоротився за період з 01.08.98 по 01.03.99 з 102,1 до 41,2 млрд. руб., Або на 59,6%.
Частка активів проблемних банків у сукупних активах банківської системи збільшилася з 01.08.98 по 01.03.99 відповідно з 12,1 до 43,3%. Частка проблемних банків у загальній величині залучених банківською системою коштів населення у вклади (без врахування Ощадбанку Росії) збільшилася за той же період з 12,9 до 58,5%. За період з серпня 1998 р. по березень 1999 р. частка проблемних банків у загальному обсязі розміщених в банківській системі бюджетних коштів зросла з 12,9 до 40,9%, а в загальному обсязі залучених міжбанківських кредитів - відповідно з 15,7 до 78 , 3%.
Звуження ресурсної бази кредитних організацій і збільшення всього спектру ризиків привели в заморожування програм кредитування реального сектора економіки. Кредити, надані банками реальному сектору економіки, за період з серпня 1998 р. по березень 1999 р. в рублях скоротилися на 0,9 млрд. руб. в номінальному виразі, або на 0,8% в іноземній валюті - на5, 5 млрд. дол, або на 33,5%. Частка кредитів небанківського сектору економіки (без урахування простроченої заборгованості) у сукупних активах банківської системи скоротився за той же період з 32,6 до 31%.
Одночасно погіршилася якість активів банків. Загальний обсяг простроченої заборгованості банкам за наданими кредитами (у реальному вираженні) виріс в період з 01.08.98 по 01.03.99 з 17,5 до 26,4 млрд. руб., Або на 50,6%, що склало відповідно 6,0 і 10,6% від загального обсягу кредитних вкладень. За той же період з 82,9 до 78,8% скоротилася частка стандартних позик у кредитних портфелях банків, а частка безнадійних позичок, навпаки, зросла з 6,8 до 10,1%.
Наведені вище цифри свідчать не тільки про розмір втрат, то також про те, що по ряду показників банківська система відкинута на кілька років тому.
Дотримуючись обраної концепції оздоровлення банківської системи Росії, Уряд і Банк Росії прийняли план реструктуризації (новація держпаперів), створили Агентство з реструктуризації кредитних організацій, ряду банків видані стабілізаційні кредити (близько 17 млрд. руб.), ЦБ РФ скоректував економічні нормативи, провів три заліку заборгованості, що дозволило не лише вирішити проблеми проходження платежів, але і на рахунки банків стали надходити кошти.
На 01.04.99 Банком Росії було зареєстровано 2430 банків, з них 1401 діючих банків, з них тисяча тридцять дві (70%) є фінансового стабільними, і вони здатні працювати без державної підтримки. 441 банк, або 30% віднесені до «проблемним»: у них утворився значний дефіцит ліквідних коштів і капіталу, вони є неплатоспроможними і не можуть самостійно вийти з кризи. 149 банків з числа проблемних мають явні ознаки неспроможності (банкрутства).
44 проблемних банків, в число яких входять 18 великих, буде надана державна підтримка в силу їхньої соціальної та економічної значущості. На них припадає майже 50% активів і 45% вкладів населення (без Ощадбанку). Потреба коштів на рекапіталізацію банків оцінюється Банком Росії в 75 млрд. руб.
Одним з найбільш важких наслідків фінансової кризи стала втрата довіри до банків, перш за все населення, а якщо сказати ширше - загалом до російської економіки з боку вітчизняних та іноземних інвесторів. Через недовіру банків один до одного «схлопнув» міжбанківський ринок. Все це призвело до різкого скорочення ресурсів банків і збільшення кількості готівкових грошей на руках у населення, які не беруть участь в господарсько-фінансовому обороті.
Також результатом загальноекономічної кризи 17 серпня, стала вимога залучення до порятунку банківської системи інституту антикризових управляючих, здатних не лише врятувати банк, але і вивести його на новий етап розвитку.
Узагальнюючи вищевикладене, ще раз зазначимо, для того, щоб банківський капітал перетворився на потужний стимул економічного зростання та підвищення рівня життя, необхідно істотно підвищити його ефективність як інвестиційного ресурсу. У вирішенні цього непростого завдання провідна роль належить менеджменту. Світовий досвід показує, що найвищі економічні та фінансові показники мають корпорації з високим рівнем організації та управління. Сьогодні якість менеджменту - головний чинник, що визначає конкурентоспроможність фірми, галузі, країни.
Ефективність управління має фундаментальне значення для будь-якого суб'єкта економіки, але особливо велика її роль у механізмі функціонування комерційних банків. Важлива особливість банківського бізнесу полягає в тому, що тут дуже висока ступінь ризику, тому будь-яка управлінська помилка неминуче веде до втрати ліквідності, платоспроможності, а в кінцевому рахунку-до банкрутства.
Тим часом такі важливі складові банківського менеджменту, як бізнес-планування, маркетинг, організаційна структура, аудит, дотримання обов'язкових нормативів, використання передових технологій та наукових принципів управління персоналом, для багатьох російських банків ще не стали нормою життя. У більшості випадків низький рівень управління є головною причиною їх кризового стану.

§ 1.2. Зарубіжний досвід банкрутства кредитної організації

Вплив норм національного законодавства на процес антикризового управління в банках буде охарактеризовано на основі вивчення та аналізу законодавчої бази республіки Австрія. Оскільки воно, по-перше, протягом останніх 10 років було приведено у повну відповідність до норм загальноєвропейського законодавства і, отже, є репрезентативним, і, по-друге, має репутацію створює базу для ефективної взаємодії органів державного контролю та вищого менеджменту банку в рамках процесу антикризового управління.
У сучасній теорії антикризового управління є загальноприйнятою точка зору, згідно якої неможливо ні дати об'єктивну оцінку якості антикризового менеджменту в конкретній ситуації ні, тим більше, адекватно проаналізувати особливості практичного досвіду антикризового управління у певній країні, не знаючи, в яких умовах здійснюється антикризовий менеджмент в цій країні, які конкретні правові та ділові вимоги пред'являються до його якості.
Австрія має у своєму розпорядженні передової, логічно структурованої законодавчою базою в галузі регулювання управлінських процесів у банках; обставина, в значній мірі є причиною більш ніж позитивної статистики банкрутств у цій країні.
Суттєвою особливістю банківського антикризового менеджменту в Австрії є наявність чітких законодавчих норм, розпорядчих мінімальний комплекс заходів, які менеджер зобов'язаний здійснити з метою запобігання кризовій ситуації. Вимоги, що пред'являються органами державного нагляду до банківського менеджменту, в значній мірі визначають вищезгаданий мінімальний комплекс заходів. Вимоги, що пред'являються органами державного нагляду (Міністерство Фінансів, Комітет Фінансового Нагляду) до кредитних організацій закріплені в законодавчих актах (Закон про Банківської Діяльності), а також у підзаконних актах (інструкціях, указах, директивах; в першу чергу директиви № 2000/28, 91 / 308 і 86/635). Аналіз дозволяє розділити дані нормативні акти на три групи:
· Нормативи, що фіксують вимоги до індивідуальних властивостей і професійним навичкам менеджера (негативний і позитивний каталоги пункту 5 Закону про банківську діяльність), а також нормативи, що фіксують вимоги, які пред'являються до загального порядку здійснення управлінської діяльності в кредитних організаціях, зокрема, пункт 39 Закону про банківської діяльності визначає мінімально необхідний рівень сумлінності менеджера кредитної організації, - Sorgfaltspflicht des Geschaftsleiters.
· Нормативи, що фіксують вимоги до резервної політиці банку, до яких, особливо, відноситься параграф 22 Закону про банківську діяльність, та порядок взаємодії між менеджментом та органами державного нагляду, особливо в рамках обліку та реєстрації великих капіталовкладень (GVA), такі як параграфи 27 і 74 Закону про банківську діяльність.
· Нормативи, що фіксують мінімальні вимоги, що пред'являються до внутрішньобанківської системі організації обліку та оцінки ризиків (інструкція КФН від 9 грудня 1998 року).
При недотриманні вказаних вимог менеджер може притягнутий до відповідальності через суд. Крім того, реєстрація повторних грубих порушень приписаних нормативів може бути підставою для відмови затвердження менеджера Комітетом Фінансового Нагляду у разі його переходу на керівну позицію в іншу кредитну організацію.
Згідно пункту 4 ЗОБД, державний контроль за діяльністю кредитних організацій здійснюється Комітетом Фінансового Нагляду (Finanzmarktaufsicht - FMA). КФН був утворений у квітні 2002 року в результаті злиття відділів Міністерства Фінансів, здійснюють відповідно функції банківського і страхового нагляду, а також Комітету з нагляду за ринком цінних паперів. КФН є незалежним органом. У рамках КФН існує департамент, відповідальний безпосередньо за банківський нагляд. Національний Банк Австрії здійснює валютний контроль на території республіки, і здійснювати нагляд за діяльністю банків може виключно в цій якості. НБ може також надавати кредитним організаціям консультаційні послуги.
Здійснений аналіз нормативних актів дозволив виділити чотири рівні контролю КФН за діяльністю кредитних організацій. Результати аналізу відображені в таблиці
Рівень контролю
Повноваження
Законодавча база
Попередній контроль
КФН відповідає за видачу повних і обмежених ліцензій на здійснення банківської діяльності. Видачу ліцензії передує не менш ніж двомісячна перевірка відповідності банку вимогам австрійського законодавства, у свою чергу, відображають вимоги директив ЄС.
Параграф 5 ЗоБД
Поточний контроль
КФН вимагає від кредитних організацій регулярного надання документів фінансової звітності, документації з особливо великим кредитним угодам, про зміну статуту і т.д.
Особливо пильна увага приділяється кадрових питань. Крім інформації про членів правління, банк повинен повідомляти КФН інформацію про співробітників, відповідальних за внутрішній контролінг; про критерії, що застосовуються при призначенні співробітників, відповідальних за торгівлю цінними паперами, а також про їх зміну.
КФН проводить самостійний аналіз отриманих матеріалів.
КФН має право проводити позачергові перевірки банківської документації на місці. До кожного великому банку КФН прикріплюється «державний комісар» (Staatskommissar), якого правління банку має запрошувати на усі засідання ради директорів. Державний комісар має право вето, можливості правління подолати вето досить обмежені. КФН і після видачі ліцензії стежить за виконанням умов пункту 5 ЗоБД.
Директива № 2000/28, параграфи 11 і 73 ЗоБД
Антикризове управління
Якщо аналіз наданої звітності дозволяє органу нагляду зробити висновок про довгострокове погіршення фінансового стану банку, Комітет має права вимагати від керівництва банку прийняття заходів, які, є необхідними для відновлення фінансової стійкості кредитної організації. У разі якщо менеджмент банку відмовляється прийняти необхідні заходи, КФН може або відкликати ліцензію у банку, або відкликати у одного або кількох членів правління права займати відповідні посади, або направити в банк «Урядового комісара» (Regierungskommissar)
Відгук у менеджерів банку права займатися управлінською діяльністю в кредитній організації не означає їх відходу зі своїх постів, оскільки зняти їх може лише рада акціонерів або установчі збори, але здійснення ними будь-якої діяльності на своєму посту буде, з моменту відкликання, або адміністративно або кримінально карається. Призначення урядового комісара також не означає зміщення діючого менеджменту; комісар лише бере участь у поточному процесі управління банком поряд з менеджментом. Урядовий комісар призначається, як правило, на незначний термін часу - не більше ніж на два місяці.
Параграфи 78-80 ЗоБД
Ініціація процесу банкрутства кредитної організації та участь в ньому
КФН - єдина інстанція, яка має право звертатися до суду з вимогою початку процесу банкрутства банку. Менеджмент кредитної організації цим правом не володіє. Слід зазначити, що на відміну від звичайних комерційних організацій, в рамках процесу банкрутства кредитних організацій законом не допускається подача заявок на заміну процедури банкрутства процедурою заліку (Ausgleich) або на дострокове припинення процедури банкрутства в результаті примусового заліку (Zwangsausgleich). Це означає, що Ко не можуть вийти з процедури банкрутства, досягнувши мирової угоди з кредиторами, що передбачають лише часткове погашення заборгованості. Після початку процедури банкрутства зберігаються лише три варіанти розвитку подій: ліквідація кредитної організації, повне відновлення її платоспроможності протягом терміну тимчасового управління і її покупка іншої кредитної організацією, що набуває всі зобов'язання. Останній варіант - найбільш часто зустрічається в практиці, другий - суто теоретичний, оскільки прецедентів до цих пір не було. КФН є стороною в процесі банкрутства кредитної організації на всьому його протязі.
Параграф 82 ЗоБД

Посилений порядок процедури банкрутства є відображенням довгострокової політики австрійського Мінфіну, спрямованої на обмеження гравців на ринку банківських послуг і ліквідацію неефективних кредитних організацій. Дана політика має своїм безпосереднім наслідком фактичну неможливість здійснення антикризового управління в кредитній організації, що знаходиться в стані банкрутства. Таким чином, виходячи з австрійського законодавства, реальні опції для здійснення антикризового управління в кредитній організації існують лише в тимчасовому проміжку між виявленням менеджментом обставин, що вказують на істотне збільшення ризику банкрутства і моментом порушення стосовно кредитної організації процедури банкрутства. Після початку процедури банкрутства, можливості по виведенню кредитної організації з кризи фактично зводяться австрійським законодавством до нуля. Цю обставину слід особливо враховувати при аналізі практики антикризового управління в австрійських кредитних організаціях.
Менеджери кредитної організації повинні відповідати вимогам, які висуваються в параграфі 5 Закону про банківську діяльність. Інструкція КФН від 15.04.1999 р. рекомендує перед призначення погоджувати кандидатури членів правління банку з Комітетом Фінансового Нагляду. У разі якщо КФН встановлює Факти, які свідчать про невідповідність одного з банківських менеджерів вимогам § 5 ЗоБД, комітет зобов'язаний вимагати від банку його заміни. При невиконанні КФН має право відкликати у банку ліцензію. Каталог вимог, що пред'являються до членів правління банків, що міститься у параграфі 5 ЗоБД, включає в себе 9 пунктів * пункти 5 -12 і 13 пункту 5 ЗоБД, а також пункти 1 - 6 параграфа 13 Положення про Комерційної діяльності). Особливе значення має пункт 8 пункту 5 ЗоБД, що фіксує вимоги до ділових якостей банківського менеджера. Відповідно до цього положення ЗоБД, банківський менеджер зобов'язаний:
· Розташовувати знаннями, навичками, а також утворенням, які необхідні для здійснення управлінської діяльності в кредитній організації;
· Володіти необхідним досвідом, причому відповідно до панівному думку, більш ніж трирічний досвід роботи на керівних посадах в кредитних організаціях приблизно такого самого розміру є достатнім, а також особистими і діловими якостями;
· Мати ділову репутацію, що не дозволяє сумніватися в його благонадійності, у тому випадку, якщо КФН відомі обставини, що дозволяють сумніватися в благонадійності менеджера, ліцензія може бути видана тільки в тому випадку, якщо менеджер зможе довести необгрунтованість цих сумнівів.
Ліцензія також не видається у випадку, якщо хоча б проти одного з членів правління порушено кримінальну справу і висунуто звинувачення за статтями законів, що передбачають в якості покарання позбавлення волі строком більше одного року (пункт 7 пункту 5 ЗоБД). Метою даних положень є зниження ризику банкрутства кредитної організації в результаті некваліфікованих і / або злочинних дій менеджменту.
Особливий інтерес для банківського менеджменту являє положення про так званий «приховуванні банкрутства». У даному випадку мова йде про те, що менеджер з моменту, в який йому повинно було стати відомо про те, що його підприємство знаходиться в стані банкрутства, протягом 3 місяців має не тільки оповістити про це всіх своїх кредиторів, але й ініціювати проти свого підприємства в суді процедуру банкрутства. В іншому випадку йому загрожує кримінальна відповідальність і позбавлення волі строком до 2 років.
Ця правова норма має для антикризового управління значно більше значення, ніж це може здатися на перший погляд. Справа в тому, що в якості підстави для порушення процедури банкрутства в австрійському законодавстві вказана не тільки короткострокова, а й довгострокова неплатоспроможність підприємства. Остання ж може бути встановлена ​​лише в результаті копіткого аналізу платоспроможності підприємства. У результаті на менеджмент виявляється непрямого тиску з метою змусити його проводити регулярний аналіз фінансового стану кредитної організації.
Далі ми розглянемо положення австрійського банківського законодавства про так званих «великих капіталовкладень» (GVA), що визначають рівень обов'язкових банківських резервів та порядок взаємодії банку з Комітетом Фінансового Нагляду.
До «великим капіталовкладенням», згідно з параграфом 27 (5) ЗоБД, відносяться будь-які капіталовкладення величиною не менш 500 000 євро, своїм розміром перевищують 10% власного капіталу. Як правило, коли в спеціальній літературі мова йде про GVA, маються на увазі кредити в особливо великих розмірах. Будь-які GVA повинні вказуватися банком у звіті, наданому щомісяця в КФН.
Згідно з внесеними до ЗоБД змін (параграф 27 (7) ЗоБД) GVA не повинні перевищувати 25% власного капіталу банку.
Для кредитів, що видаються в рамках концерну, верхня межа GVA становить 20%.
Для «малих кредитних інститутів», до яких відносяться кредитні установи з власним капіталом менше 10 млн. євро, кордон максимальних GVA становить 40% власного капіталу.
У разі якщо розмір GVA перевищує вказану величину, банк зобов'язаний сплатити Міністерству Фінансів відсотки, що складають 2% річних від суми, що перевищує максимально допустиму величину GVA, розраховані на один місяць.
У законодавчій практиці спостерігається тенденція до посилення контролю за великими кредитами. Ще недавно максимальна межа GVA становив 40% власного капіталу.
Згідно з параграфом 27 (6) ЗоБД банківський менеджер зобов'язаний:
1. Інформувати про будь-GVA наглядова рада. Видача будь-яких відповідних кредитів повинна бути попередньо санкціонована наглядовою радою. Санкціонування наглядовою радою кредитів без вказівки імені позичальника, величини або умов кредиту незаконно, менеджер несе відповідальність за виникає збиток.
2. У кінці кожного року надавати до наглядової ради документ, в якому вказані всі GVA та їх розміри (параграф 27 (6) ЗоБД).
Слід зауважити, що вище мова йде виключно про кредити, що відносяться до GVA, тобто складових> 10% власного капіталу.
На більш дрібні кредити, дані правила не поширюються.
Тим не менше, і при видачі кредитів, що не відносяться до GVA, банківський менеджер повинен враховувати ряд вимог закону.
Так, згідно з параграфом 75 ЗоБД менеджер повинен повідомляти в Національний Банк Австрії про будь-яких кредитах, що перевищують 500 тис. євро, незалежно від того, перевищують вони критичний рівень в 10% власного капіталу чи ні. Отримані відомості в Національному банку заносяться до спеціального реєстру і можуть надаватися, за їх заявкою, іншим кредитним організаціям.
Дана міра прийнята, безумовно, в інтересах самих же банківських менеджерів. Після надання банком інформації про кредит Національний Банк проводить перевірку позичальника на предмет його знаходження в «чорному списку», в якому знаходиться інформація про підприємства-неплатників. Крім того, будь-який банківський менеджер може зробити запит в Національний Банк і отримати інформацію про позичальника.
Довідка Національного Банку буде містити: назву позичальника, загальну суму отриманих ним кредитів, наданих до реєстрації в реєстрі Національного Банку та їх число. Отримання інформації від Національного Банку не скасовує обов'язок менеджменту проводити власний аналіз платоспроможності даного позичальника.
Австрія стала однією з перших країн, що реалізували у своєму законодавстві положення Директиви ЄС про сольвабільності [3] (параграф 22 ЗоБД). Згідно з пунктом 1 параграфа 22 (1) ЗоБД, в кожному банку має бути сформований резервний фонд покриття збитків, що виникають у результаті неплатежів за виданими кредитами. Величина резервного фонду визначається на підставі формули коефіцієнта сольвабільності, яка виглядає наступним чином:
КС = ЛСС * 100 / (РА + ЗБС),
де
КС - коефіцієнт сольвабільності,
ЛСС - ліквідні власні кошти,
РА - ризикові активи,
ЗБС - позабалансові угоди.
До ризикованих активів належать:
· 0% вимог до установ ЄС, вимог, забезпечених державними, земельними та муніципальними гарантіями;
· 20% вимог до ЄБРР, державним фондам соціального страхування, державним палатам і кредитним установам категорії А;
· 50% вимог, забезпечених іпотекою;
· 100% інших вимог.
Крім зазначеного фонду, параграф 22b (1) ЗоБД передбачає формування додаткового фонду для вимог, забезпечених цінними паперами, занесеними в Банківський Торговий Регістр Цінних Паперів. Порядок визначення розміру цього фонду в ряді випадків є настільки складним, що для здійснення цієї функції доводиться залучати «зовнішніх фахівців».
Основна перевага положень про сольвабільності полягає в тому, що вони гарантують мінімальний повернення коштів кредиторам і вкладникам банку, залишаючи відповідні кошти в розпорядженні менеджменту і власників кредитної організації.
Згідно з указом Міністерства Фінансів Австрії від 06.02.1996 р. кредитна організація для кожної сфери своєї діяльності зобов'язана створити відповідає останнім вимогам банківської науки «організовану, прозору і контрольовану систему ризик-менеджменту». Організація відповідної системи відноситься до числа тих обов'язків менеджера, за належне виконання яких він несе відповідальність згідно з параграфом 39 ЗоБД.
Більш докладно обов'язки банківського менеджера у сфері організації системи управління ризиками визначено в директиві МВ від 09.12.1998 р. Відповідно до неї, "солідна система ризик-менеджменту» передбачає наявність:
· Широкій загальної бази для оцінки ризиків;
· Лімітів, правил та інших параметрів, що враховуються при здійсненні ризикової політики;
· Адекватною і деталізованої системи розподілу і контролю управлінської інформації.
У кожної кредитної організації зі штатом співробітників, що перевищує 35 осіб та / або сума активів якої перевищує 110 мільйонів євро, має бути створено спеціалізоване структурний підрозділ, що відповідає за здійснення функцій внутрішнього контролю.
В області контролю за ризиками платежу документ рекомендує використовувати такі допоміжні засоби:
· Визначення максимальних меж кредитування позичальників різної платоспроможності;
· Визначення максимального тимчасового інтервалу між поточними перевірками окремого кредиту;
· Створення системи надання періодичних звітів;
· Створення системи визначення повного обсягу зобов'язань економічно взаємопов'язаних клієнтів.
Крім того, директива передбачає обов'язок банківського менеджера витребувати від клієнта всю інформацію, необхідну для здійснення достовірної оцінки його платоспроможності.
Вимоги до системи управління ризиками в австрійських банках можуть ще більше посилитися після вступу в силу угоди «Базель II», згідно з яким кредитні організації в значній мірі будуть позбавлені можливості видавати кредити без оцінки платоспроможності, а також кредити компаніям з низькими показниками рівня платоспроможності. Втім, щодо окремих параметрів цієї угоди досі ведеться досить принципові дискусії. Зокрема, противники угоди вказують на ту обставину, що «Базель II» в сьогоднішньому вигляді дискримінує компанії, які в силу специфіки свого бізнесу мають негативні значення деяких ключових показників, а також новостворені компанії. Тому майбутня угода на даний момент не прояснилося. Зрозуміло, подібна система контролю, примусу і страховки не виключає серйозних помилок у сфері банківського ризик-менеджменту. Характерним прикладом цього може слугувати конкретний випадок з актуальної австрійської банківської практики, коли один з австрійських земельних банків, Банк Бургенланд, виділив кредити в цілому на суму більше 150 млн. USD підприємцю, який діяв у будівельному бізнесі, який, врешті-решт, зник з отриманими грошима. До цих пір незрозуміло, яким чином керівництво банку пішло на видачу кредитів в настільки великих розмірах підприємцю з досить сумнівною репутацією, що пред'явив як доказ наявності у нього серйозною нерухомості лише низку фіктивних документів, а також фотографії останньої. На наш погляд, не зовсім зрозуміло, чому не було проведено елементарний аналіз платоспроможності позичальника, і чому не було попередження з боку Національного Банку, що мав інформацію про неблагонадійність позичальника. Ступінь відповідальності банківського менеджменту в даній ситуації найближчим часом буде з'ясовувати суд. Описаний приклад показує, що, незважаючи на всі досягнення в галузі державного контролю за відповідністю ризик-менеджменту в банках мінімально допустимим стандартам надійності, існує значний потенціал для його збільшення надалі.
Тим не менш, на наш погляд, високий рівень антикризового управління в банках Австрії багато в чому пояснюється жорсткими законодавчими вимогами до банківського менеджменту в цій країні і високим рівнем контролю за їх виконанням з боку Міністерства Фінансів і Національного Банку.

§ 1.3. Особливості банкрутства кредитних організацій у РФ

Питання банкрутства кредитної організації регулюються низкою нормативних актів:
1. ФЗ «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)» от10.07.2002 р. № 86-ФЗ (зі зм. Від 23.12.2004 р.)
2. ФЗ «Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій» від 25.02.99 р. № 40-ФЗ (зі зм. Від 20.08.2004 р.)
3. Поруч підзаконних нормативних актів ЦБ РФ, наприклад, Інструкцією ЦБ від 12.07.1999 р. № 84-І «Про порядок здійснення заходів щодо попередження неспроможності (банкрутства) кредитних організацій» (зі зм. Від 21.06.2002 р.)
Відповідно до закону «Про Центральний банк РФ» цілями діяльності Банку Росії є, зокрема, розвиток і зміцнення банківської системи РФ, а також здійснення нагляду за діяльністю кредитних організацій. Регулювальної функції ЦБ РФ присвячена глава X Закону. Це передбачає, серед іншого, що Банк Росії зобов'язаний відслідковувати фінансовий стан кредитних організацій, виявляючи серед них такі, які знаходяться на межі стану неплатоспроможності, або вже є неплатоспроможними.
Фінансовий стан кредитних організацій ЦБ відстежує, на підставі системи показників-нормативів. У ст. 74 Закону перераховуються заходи, які ЦБ може в рамках нагляду застосовувати по відношенню до допускають порушення кредитним організаціям. До даних заходів, зокрема, відносяться:
* Стягнення з кредитної організації штраф у розмірі до 1 відсотка розміру сплаченого статутного капіталу, але не більше 1 відсотка мінімального розміру статутного капіталу;
і вимога про:
* Здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення кредитної організації, в тому числі зміни структури її активів;
* Заміну керівників кредитної організації, перелік посад яких зазначений у статті 60 цього Закону;
* Здійсненні реорганізації кредитної організації;
* Зміні на строк до шести місяців встановлені для кредитної організації обов'язкові нормативи;
* Введення заборони на здійснення кредитної організацією окремих банківських операцій, передбачених виданої їй ліцензії на здійснення банківських операцій, на термін до одного року, а також на відкриття нею філій на строк до одного року;
* Призначення тимчасової адміністрації по управлінню кредитною організацією на строк до шести місяців. Порядок призначення та діяльності тимчасової адміністрації встановлюється федеральними законами, що видаються відповідно до них нормативними актами Банку Росії;
* Запровадження заборони на здійснення реорганізації кредитної організації, якщо в результаті її проведення виникнуть підстави для застосування заходів щодо попередження банкрутства кредитної організації, передбачені Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій» та інші.
Центральне значення в системі правового регулювання процесів банкрутства у російських кредитних організаціях має Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій». Цей закон не тільки регулює процес визнання кредитної організації банкрутом та пов'язані з ним процедури, а й процеси пов'язані з заходами щодо попередження банкрутства.
Закон дає визначення банкрутства кредитної організації як визнану арбітражним судом її нездатність задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів.
Кредитна організація вважається нездатною задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, якщо відповідні обов'язки не виконані нею протягом чотирнадцяти днів з дня настання дати їх виконання і (або) якщо після відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій вартість її майна (активів) недостатня для виконання зобов'язань кредитної організації перед її кредиторами і (або) обов'язки по сплаті обов'язкових платежів.
Особливістю банкрутства кредитних організацій є те, що до застосування власне процедури банкрутства (конкурсного виробництва) закон про банкрутство передбачає ряд заходів, спрямованих на попередження банкрутства кредитних організацій. До таких заходів відносяться:
фінансове оздоровлення кредитної організації;
призначення тимчасової адміністрації по управлінню кредитною організацією;
реорганізація кредитної організації.
Зазначені заходи здійснюються у випадках коли кредитна установа:
* Не задовольняє неодноразово протягом останніх шести місяців вимоги кредиторів (кредитора) за грошовими зобов'язаннями (зобов'язанням) і (або) не виконує обов'язок щодо сплати обов'язкових платежів у термін до трьох днів з дня настання дати їх виконання у зв'язку з відсутністю або недостатністю грошових коштів на кореспондентських рахунках кредитної організації;
* Не задовольняє вимоги кредиторів (кредитора) за грошовими зобов'язаннями (зобов'язанням) і (або) не виконує обов'язок щодо сплати обов'язкових платежів у терміни, що перевищують три дні з моменту настання дати їх задоволення і (або) дати їх виконання, у зв'язку з відсутністю або недостатністю грошових коштів на кореспондентських рахунках кредитної організації;
* Допускає абсолютне зниження величини власних коштів (капіталу) у порівнянні з їх (його) максимальною величиною, досягнутої за останні 12 місяців, більш ніж на 20 відсотків при одночасному порушенні одного з обов'язкових нормативів, встановлених Банком Росії;
* Порушує норматив достатності власних коштів (капіталу), встановлений Банком Росії;
* Порушує норматив поточної ліквідності кредитної організації, встановлений Банком Росії, протягом останнього місяця більш ніж на 10 відсотків;
* Допускає зменшення величини власних коштів (капіталу) за підсумками звітного місяця нижче розміру статутного капіталу, визначеного установчими документами кредитної організації, зареєстрованими у порядку, встановленому федеральними законами та прийнятими відповідно до них нормативними актами Банку Росії. У разі виникнення зазначеного підстави протягом перших двох років з дня видачі ліцензії на здійснення банківських операцій до кредитної організації не застосовуються заходи щодо попередження банкрутства.
В рамках фінансового оздоровлення може бути надана фінансова допомога кредитної організації, її засновниками або учасниками, а також іншими особами. Вона може виражатися:
* В розміщенні грошових коштів на депозиті в кредитній організації з терміном повернення не менше шести місяців і з нарахуванням відсотків за ставкою, що не перевищує відсоткової ставки рефінансування (облікової ставки) Банку Росії;
* У наданні поручительств (банківських гарантій) по кредитах для кредитної організації;
* У наданні відстрочки та (або) розстрочки платежу;
* В перекладі боргу кредитної організації за згодою її кредиторів;
* У відмові від розподілу прибутку кредитної організації в якості дивідендів і спрямування її на здійснення заходів з фінансового оздоровлення даної кредитної організації;
* В додаткові внески до статутного капіталу даної кредитної організації;
* У прощенні боргу кредитної організації;
Фінансове оздоровлення також може бути виражене у зміні структури активів та структури пасивів кредитної організації, яка може передбачати:
* Поліпшення якості її кредитного портфеля, включаючи заміну неліквідних активів ліквідними активами;
* Приведення структури активів по терміновості у відповідність з термінами зобов'язань, що забезпечує їх виконання;
* Скорочення витрат кредитної організації, в тому числі на обслуговування боргу кредитної організації, і витрат на її управління;
* Продаж активів, що не приносять доходу, а також активів, продаж яких не буде перешкоджати виконанню банківських операцій кредитної організацією;
а також:
* Збільшення власних коштів (капіталу);
* Зниження розміру і (або) питомої ваги поточних і короткострокових зобов'язань у загальній структурі пасивів;
* Збільшення питомої ваги середньострокових і довгострокових зобов'язань у загальній структурі пасивів;
Також у рамках фінансового оздоровлення застосовується приведення у відповідність розміру статутного капіталу кредитної організації і величини власних коштів (капіталу) кредитної організації, а також зміна організаційної структури кредитної організації, які означають, наприклад, зміна складу і чисельності працівників банку організації, скорочення і ліквідацію відокремлених підрозділів кредитної організації
Наступним заходом щодо попередження банкрутства є призначення тимчасової адміністрації по управлінню кредитною організацією, яка є спеціальним органом управління кредитної організацією, призначеним ЦБ РФ. Закон приводить підстави призначення тимчасової адміністрації, якщо кредитна установа:
* Не задовольняє вимоги кредиторів (кредитора) за грошовими зобов'язаннями (зобов'язанням) і (або) не виконує обов'язок щодо сплати обов'язкових платежів у терміни, що перевищують сім днів і більше з моменту настання дати їх задоволення і (або) виконання, у зв'язку з відсутністю або недостатністю грошових коштів на кореспондентських рахунках кредитної організації;
* Допускає зниження власних коштів (капіталу) у порівнянні з їх (його) максимальною величиною, досягнутої за останні 12 місяців, більш ніж на 30 відсотків при одночасному порушенні одного з обов'язкових нормативів, встановлених Банком Росії;
* Порушує норматив поточної ліквідності, встановлений Банком Росії, протягом останнього місяця більш ніж на 20 відсотків;
* Не виконує вимоги Банку Росії про заміну керівника кредитної організації або про здійснення заходів з фінансового оздоровлення або реорганізації кредитної організації у встановлений термін, а також, якщо відповідно до Федерального закону «Про банки і банківську діяльність» є підстави для відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій.
Закон докладно розмежовує функції тимчасової адміністрації у випадках обмеження повноважень виконавчих органів кредитної організації, а також у випадках призупинення їх повноважень.
У разі обмеження повноважень виконавчих органів кредитної організації тимчасова адміністрація проводить обстеження кредитної організації; встановлює наявність підстав для відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій, передбачених статтею 20 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність», бере участь у розробці заходів щодо фінансового оздоровлення кредитної організації та контролює їх реалізацію; контролює розпорядження майном кредитної організації в межах, встановлених законом.
При цьому тимчасова адміністрація отримує від органів управління кредитної організації необхідну інформацію та документи, що стосуються діяльності кредитної організації; дає згоду на вчинення органами управління кредитної організації угод, пов'язаних з нерухомістю, а також із зацікавленими або афілійованими особами.
У разі призупинення повноважень виконавчих органів кредитної організації тимчасова адміністрація реалізує повноваження виконавчих органів кредитної організації; проводить обстеження кредитної організації; встановлює наявність підстав для відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій, передбачених статтею 20 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність»;
розробляє заходи щодо фінансового оздоровлення кредитної організації, організовує і контролює їх виконання та інші згідно зі ст. 23 Закону.
При здійсненні своїх функцій тимчасова адміністрація отримує від керівника, інших працівників кредитної організації, а також інших осіб необхідну інформацію та документи, що стосуються діяльності кредитної організації; пред'являє від імені кредитної організації позови до судів загальної юрисдикції, арбітражні суди та третейські суди; призначає представників тимчасової адміністрації у філії кредитної організації, а також до органів управління її дочірніх організацій; погоджує рішення ради директорів (наглядової ради) кредитної організації або загальних зборів її засновників (учасників), за винятком рішень про здійснення операцій, передбачених пунктом 3 цієї статті; має право відсторонити членів виконавчих органів кредитної організації від роботи (звільнити від займаної посади) і призупинити виплату їм заробітної плати; вправі збирати збори засновників (учасників) кредитної організації в порядку, встановленому федеральними законами (ст. 22 Закону).
Останньою з 3-х заходів, покликаних запобігти банкрутству кредитної організації є реорганізація. Вона здійснюється у формі злиття або приєднання.
Основні переваги ФЗ «Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій», полягають, в тому, що цей Закон:
* Визнає необхідність застосування низки заходів щодо попередження банкрутства кредитної організації в ситуації, коли вона ще не перебуває в стані неплатоспроможності (банкрутства);
* Містить досить об'ємну і досить ретельно врегульовану систему заходів, спрямованих на попередження неспроможності кредитних організацій. [4]
Також слід відзначити особливості процедури банкрутства кредитної організації пов'язаної з тим, що згідно з чинним законодавством при розгляді арбітражним судом справ про банкрутство кредитної організації застосовується тільки процедура конкурсного виробництва. При банкрутстві кредитної організації спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління та мирова угода, передбачене Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)» не застосовуються.
 

Глава II. Конкурсне провадження щодо кредитної організації: проблеми та шляхи їх вирішення

 

§ 2.1. Загальні положення про конкурсний виробництві

Конкурсне виробництво є кінцевою стадією в процедурі банкрутства кредитної організації. У результаті конкурсного виробництва припиняється існування кредитної організації як юридичної особи. Дана процедура застосовується до кредитної організації, визнаної банкрутом, з метою пропорційного задоволення вимог кредиторів за рахунок реалізації майна боржника та розподілу отриманих коштів (конкурсної маси) між кредиторами в визначеної Законом про банкрутство черговості. Таким, чином, прийняття арбітражним судом рішення про визнання кредитної організації банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва означає остаточну неможливість відновлення її платоспроможності.
Загалом вказана процедура регламентується в Законі про банкрутство, однак Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій» в главі 6 встановлює особливості конкурсного виробництва кредитної організації, визнаної банкрутом. Федеральний закон про банкрутство кредитних організацій спеціального визначення такої процедури банкрутства, як конкурсне виробництво, не дає, але Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)» у статті 2 дає визначення конкурсного виробництва, уживане в тому числі і до кредитних організацій-боржників, так як в Законі про банкрутство кредитних організацій з поняття «неспроможності (банкрутства) банку» виключається можливість добровільного оголошення ним про своє банкрутство і ліквідацію.
Ряд авторів відзначають, що конкурсне виробництво є системою заходів, відзначають системний характер процедури конкурсного виробництва [5] . До числа елементів (або етапів) даної системи можна віднести: формування конкурсної маси та реалізація майна боржника з метою звернення його в грошові кошти; виявлення вимог кредиторів, що підлягають задоволенню, і відповідне задоволення цих вимог [6] . Також до числа цих заходів відносять і ліквідацію юридичної особи-банкрута [7] .
Кожен з даних етапів конкурсного виробництва характеризується наявністю специфічних правил, закріплених законодавством про неспроможність. Дані правила часто породжують серйозні проблеми на практиці, у зв'язку з чим необхідно зупинитися на основних етапах процедури конкурсного виробництва, встановлених для кредитних організацій, а також проблем її застосування.
Згідно зі ст. 50. 16 Закону про банкрутство прийняття арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом тягне відкриття конкурсного виробництва.
З моменту визнання кредитної організації банкрутом Закон передбачає ряд правових наслідків. Продовжують діяти наслідки відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій, передбачені статтею 20 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність», в тому числі в разі вступу після відкриття конкурсного виробництва в законну силу рішення арбітражного суду про визнання недійсним наказу Банку Росії про відгук у кредитної організації такої ліцензії. Відомості про фінансовий стан кредитної організації не належать до відомостей, визнаним конфіденційними або складають комерційну таємницю. Здійснення операцій, пов'язаних з відчуженням майна кредитної організації, або тягнуть за собою передачу її майна третім особам у володіння і користування, допускається виключно в порядку, встановленому законом. Всі вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями, про сплату обов'язкових платежів, інші майнові вимоги, за винятком вимог про визнання права власності, про компенсацію моральної шкоди, про витребування майна з чужого незаконного володіння, про визнання угод недійсними, про застосування наслідків їх недійсності, а також вимог за поточними зобов'язаннями можуть бути пред'явлені тільки в порядку, встановленому законом. Виконавчі документи, виконання по яких припинилося у відповідності з Федеральним законом, підлягають передачі судовими приставами-виконавцями, а також органами і організаціями, що виконують вимоги судових актів і актів інших органів, конкурсному керуючому в порядку, встановленому федеральним законом. Знімаються раніше накладені арешти на майно кредитної організації та інші обмеження розпорядження майном кредитної організації. Підставою для зняття арешту на майно кредитної організації є рішення арбітражного суду про визнання кредитної організації банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва. Накладення нових арештів на майно кредитної організації та інших обмежень розпорядження її майном не допускається. Виконання зобов'язань кредитної організації здійснюється у випадках і порядку, що встановлені законом.
З дня прийняття арбітражним судом рішення про визнання кредитної організації банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва припиняються повноваження керівника кредитної організації, інших її органів управління, за винятком повноважень органів управління в частині прийняття рішення про укладання угод про умови надання грошових коштів третіми особами для виконання зобов'язань кредитної організації.
Все майно кредитної організації, наявне на день відкриття конкурсного виробництва і виявлене в ході конкурсного виробництва, становить конкурсну масу.
З майна кредитної організації, що становить конкурсну масу, виключається майно, що становить іпотечне покриття відповідно до Федерального закону від 11 листопада 2003 року № 152-ФЗ «Про іпотечні цінні папери».
Іпотечним покриттям згідно з ч. 1 ст. 3 Федерального закону від 11 листопада 2003 р. № 152-ФЗ «Про іпотечні цінні папери» можуть бути забезпечені іпотекою вимоги про повернення основної суми боргу та про сплату відсотків за кредитними договорами та договорами позики, в тому числі засвідчені заставними, і (або) іпотечні сертифікати участі, засвідчують частку їхніх власників у праві спільної власності на інше іпотечне покриття, грошові кошти у валюті Російської Федерації чи іноземній валюті, а також державні цінні папери та нерухоме майно у випадках, передбачених ч. 1 ст. 13 цього Закону.
Вимоги кредиторів за облігаціями з іпотечним покриттям після виключення іпотечного покриття з конкурсної маси задовольняються в порядку, передбаченому зазначеним Законом. У ст. 15 врегульовано звернення стягнення на іпотечне покриття у випадку невиконання зобов'язань по облігаціях. Ст. 16 при банкрутство кредитної організації також може застосовуватися, але з урахуванням того, що право вимагати дострокового погашення облігацій існує, направляти на розрахунки з кредиторами - власниками облігацій будь-яке майно окрім іпотечного покриття кредитна організація не має права, оскільки інакше відбудеться переважне задоволення вимог одних кредиторів перед іншими, що неприпустимо.
Наступна проблема стосується питань інвентаризації та оцінки майна кредитної організації, які повинні бути проведені не пізніше 6 місяців з дня визнання кредитної організації банкрутом і відкриття конкурсного виробництва. А. Єгоров [8] , в коментарі до закону вважає цей термін зайво тривалим, аргументуючи це наступним. Оскільки Закон про банкрутство банків не встановлює ніяких особливостей стосовно терміну конкурсного виробництва, після закінчення зазначених шести місяців залишиться ще півроку на реалізацію майна кредитної організації та розрахунки з кредиторами. Термін конкурсного виробництва може продовжуватися за клопотанням особи, що бере участь у справі, аж до шести місяців, про що йдеться у п. 2 ст. 124 загального Закону про банкрутство. Однак роз'яснення даної норми, яка міститься у п. 16 постанови Пленуму ВАС РФ від 8 квітня 2003 року № 4 «Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію Федерального закону« Про неспроможність (банкрутство) », сформульовано досить чітко: після закінчення встановленого річного строку конкурсне виробництво може бути продовжено судом у виняткових випадках з метою завершення конкурсного виробництва за вмотивованим клопотанням конкурсного керуючого.
У результаті можливого жорсткого підходу до терміну конкурсного виробництва відведення на стадію оцінки та інвентаризації майна кредитної організації половини річного строку виглядає явно перебільшеним, продовжує автор. Наприклад, якщо банк має в більшій частині однорідним майном (цінні папери), інвентаризація може відбутися протягом одного місяця. Чим раніше вона завершиться, тим швидше керуючий перейде до продажу конкурсної маси. А норма, зазначена вище, дає йому можливість чекати ще п'ять місяців. Те ж саме стосується оцінки. Зовсім не обов'язково замовляти оцінку у одного і того ж оцінювача, ринок оцінних послуг в даний час в Росії досить розвинений, і якщо одночасно залучити кілька оцінювачів, загальний термін на оцінку також складе не більше одного-двох місяців. Автор вважає, що абз. 2 п. 1 ст. 50 32 Закону треба розуміти таким чином: інвентаризація та оцінка майна кредитної організації повинні відбуватися в максимально стислі (але при цьому розумні) терміни, але у будь-якому випадку не пізніше шести місяців з дня визнання кредитної організації банкрутом.
На засіданнях Президії ВАС РФ, присвячених розгляду не конкретних арбітражних справ, а актуальних питань правозастосовчої практики, двічі розглядалася проблема заперечування висновків оцінювачів. Це одне з ключових питань реалізації конкурсної маси, оскільки поки що не знайдено ефективний засіб боротьби з умисним заниженням оцінки майна. Основні сфери, де оцінка є обов'язковою, - виконавче виробництва, корпоративні відносини (внесення вкладів у статутний капітал) і банкрутство. Саме тут спостерігається більшість зловживань.
Згідно зі ст. 12 Федерального закону від 29 липня 1998 року № 135-ФЗ «Про оціночної діяльності в Російській Федерації» підсумкова величина ринкової або іншої вартості об'єкта оцінки, зазначена в звіті, визнається достовірною і рекомендується для цілей здійснення операції з об'єктом оцінки, якщо в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, або в судовому порядку не встановлено інше. Частина 3 ст. 6 зазначеного ФЗ допускає можливість оскарження результатів проведення оцінки зацікавленими особами в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Суперечка про достовірність величини ринкової або іншої вартості об'єкта оцінки, встановленої у звіті оцінювача, підлягає розгляду судом відповідно до встановленої підвідомчості (ч. 1 ст. 13 названого Закону).
Чи можливо пред'явлення і розгляд судом самостійних вимог про оспорювання достовірності укладання оцінювача? Неясно, як діяти у разі, якщо на підставі даного висновку вже відбулася операція відчуження майна. Чи вплине на дійсність даної угоди визнання укладення оцінювача недостовірним? Якщо так, то на якій підставі, і чи не буде в такому випадку позов про оскарження угоди підмінятися позовом про визнання оцінки недостовірної?
В Огляді судової практики Верховного Суду РФ за перший квартал 2004 року, затвердженому постановою Президії ЗС РФ від 23 і 30 червня 2004 року (питання № 17), пропонується розділити випадки, коли укладення оцінювача є обов'язковим і необов'язковим для якого-небудь особи. У першому випадку, на думку ВС РФ, «самостійне» оскарження допускається, у другому - сторони мають право оскаржити результат оцінки при розгляді конкретного спору, де висновок незалежного оцінювача буде одним із доказів.
Позиція А. Єгорова (до якої приєднується і автор дипломної роботи) полягає в тому, що таке оспорювання може відбуватися тільки до певного моменту, а саме до здійснення операції з відчуження майна. Після здійснення угоди оспорювання висновку оцінювача втрачає практичний сенс, за винятком випадків, коли потрібно встановити його несумлінність з метою пред'явлення до нього самостійного позову (хоча і тут необхідність у двох позовах також не вбачається, достатньо пред'явити позов про відшкодування збитків і в цьому процесі доводити порушення оцінювача). Верховний Суд РФ висловився прямо тільки з приводу одного випадку - коли оцінка не обов'язкова: якщо угода укладена, оскаржити висновок оцінювача можна тільки в процесі розгляду спору. Тим не менш такий самий підхід ЗС РФ мав на увазі і стосовно до іншого випадку (коли укладення оцінювача обов'язково). Верховний Суд РФ зазначив, що оскарження можливо, якщо особа вважає, що при укладенні відповідної угоди його права можуть бути порушені. Таким чином, в момент оспорювання права особи ще не порушені. Якби малася на увазі ситуація, коли угода на основі укладання оцінювача вже відбулася, особі потрібно було б посилатися на вже сталося порушення його прав.
З огляду на це слід розглядати правило п. 3 ст. 50 32 Закону про банкрутство банків, згідно з яким конкурсні кредитори, уповноважені органи, Банк Росії має право оскаржити результати оцінки майна кредитної організації в арбітражний суд, який розглядає справу про банкрутство, в порядку, встановленому федеральним законом.
Скарга на укладення оцінювача може подаватися як у самостійному вигляді, так і входити до складу скарги на дії конкурсного керуючого, але в будь-якому випадку вона повинна бути розглянута до відчуження майна, що став предметом оцінки. Щоб запобігти відчуженню після подачі скарги, слід вдаватися до забезпечувальних заходів.
Оцінка майна боржника обов'язкове не у всіх випадках. У п. 2 ст. 50 32 Закону про банкрутство банків зазначено, що ринкова ціна належать кредитної організації цінних паперів, допущених до обігу на організованому ринку цінних паперів, може визначатися без залучення незалежного оцінювача відповідно до порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим Урядом РФ. Оскільки цінний папір звертається на організованому ринку, існують механізми визначення середньої ціни продажу за певний період та звернення до послуг оцінювачів стає зайвим.
У складі майна кредитної організації окремо враховується і підлягає обов'язковій оцінці майно, що є предметом застави.
При наявності у складі майна кредитної організації майна, що відноситься до соціально значимих об'єктів відповідно до Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)», а також житлового фонду соціального використання, які не включаються в конкурсну масу відповідно до Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство ) », передача (реалізація) зазначеного майна здійснюється конкурсним керуючим у порядку і на умовах, які встановлені зазначеним Законом.
Особливістю конкурсного виробництва кредитних організацій є встановлена ​​в законі черговість задоволення вимог кредиторів.
Виконання зобов'язань перед кредиторами кредитної організації в ході конкурсного виробництва здійснюється у черговості, встановленої Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)».
Поза чергою за рахунок конкурсної маси виконуються поточні зобов'язання кредитної організації, а саме:
* Обов'язки по сплаті заборгованості, що утворилася до дня відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій, за проведені роботи (надані послуги), пов'язані з продовженням функціонування кредитної організації, в межах кошторису витрат, який затверджується Банком Росії відповідно до Федерального закону «Про банки і банківську діяльність »;
* Грошові зобов'язання, підстави яких виникли в період з дня відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій до дня завершення конкурсного виробництва, у тому числі:
зобов'язання з оплати витрат, пов'язаних з продовженням функціонування кредитної організації, включаючи оплату праці осіб, які працюють за трудовим договором, виплату вихідної допомоги цим особам у разі їх звільнення;
зобов'язання з виплати винагороди конкурсному керуючому, акредитованого при Банку Росії;
судові витрати кредитної організації, витрати на опублікування повідомлень, що є обов'язком конкурсного керуючого, а також витрати, пов'язані з проведенням конкурсного виробництва;
* Обов'язки по сплаті обов'язкових платежів, що виникли в період з дня відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій до дня відкриття конкурсного виробництва, а також обов'язки по сплаті обов'язкових платежів, що виникли в ході конкурсного виробництва при оплаті праці працівників кредитної організації;
* Обов'язки з утримання грошових коштів із заробітної плати працівників кредитної організації в період з дня відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій і до дня завершення конкурсного виробництва, а також обов'язки по перерахуванню сум таких утримань відповідно до законодавства Російської Федерації (аліменти, податок на доходи фізичних осіб, профспілкові внески та інші платежі, покладені на роботодавця у відповідності з федеральним законом).
Черговість виконання поточних зобов'язань кредитної організації визначається відповідно до статті 855 Цивільного кодексу Російської Федерації.
У першу чергу задовольняються:
* Вимоги фізичних осіб, перед якими кредитна організація несе відповідальність за заподіяння шкоди їх життю або здоров'ю, шляхом капіталізації відповідних почасових платежів, а також здійснюється компенсація моральної шкоди;
* Вимоги фізичних осіб, які є кредиторами кредитної організації за укладеними з ними договорами банківського вкладу та (або) договорами банківського рахунку (за винятком осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, якщо такі рахунки відкриті у зв'язку із зазначеною діяльністю);
вимоги Агентства за договорами банківського вкладу та договорами банківського рахунку, що перейшли до нього у відповідності з Федеральним законом від 23 грудня 2003 року № 177-ФЗ «Про страхування внесків фізичних осіб у банках Російської Федерації»;
* Вимоги Банку Росії, що перейшли до нього у відповідності з федеральним законом в результаті здійснення виплат Банку Росії по внесках фізичних осіб у визнаних банкротами банках, що не беруть участь в системі обов'язкового страхування внесків фізичних осіб у банках Російської Федерації.
Вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна кредитної організації, задовольняються за рахунок вартості предмета застави перед іншими кредиторами, за винятком зобов'язань перед кредиторами першої і другої черги.
Вимоги фізичних осіб, які є кредиторами кредитної організації за укладеними з ними договорами банківського вкладу та (або) договорами банківського рахунку, по відшкодуванню збитків у формі упущеної вигоди, а також зі сплати сум фінансових санкцій включаються до складу вимог кредиторів, що задовольняються в третю чергу.
Вимоги кредиторів за субординованими кредитами (депозитами, позичками, облігаційних позиках) задовольняються після задоволення вимог усіх інших кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів.
Особливістю конкурсного виробництва кредитної організації є, перш за все, черговість задоволення вимог кредиторів, а саме: у новому Законі до переліку вимог, які задовольняються в першу чергу додалися вимоги фізичних осіб за укладеними договорами банківського вкладу та / або договорами банківського рахунку.
А. Єгоров [9] в коментарі до Закону про банкрутство кредитних організацій вказує у цьому зв'язку на ряд проблем. Перша полягає, на його думку, в тому, що банки можуть залучати кошти громадян не тільки шляхом укладання договорів банківського вкладу або рахунки, а й шляхом розміщення облігацій або векселів. Автор ставить питання: чому вкладник повинен користуватися перевагою перед тією особою, яка віддала заощадження в обмін на боргові цінні папери кредитної організації? Або можуть бути випадки, коли фізична особа стане кредитором, але не зможе отримати задоволення в першу чергу. Наприклад, особа буде зберігати грошові кошти в банківському осередку, але потім ці кошти пропадуть, і, у зв'язку з цими можливими обставинами, на думку автора, варто було б зрівняти правовий режим вимоги такої особи про відшкодування збитків з вимогою вкладників і спробувати справедливо врахувати більшу кількість способів залучення кредитної організацією коштів громадян.
Друга проблема, яка бачиться авторові - юридична особа розміщує депозит в кредитній організації, яка серед іншого приймає кошти громадян. Потім кредитної організації загрожує банкрутство і юридична особа поступається своїм правом вимоги по депозиті фізичній особі. Тоді така фізична особа починає відповідати ознакам, зазначеним у Цивільному кодексі України оскільки тепер воно, фізична особа, є кредитором. Може виникнути ситуація, що при такому підході навряд чи не всі вимоги кредиторів третьої черги (юридичних осіб і індивідуальних підприємців) «перекочують» в першу чергу.
Закон передбачає два винятки із загального режиму (задоволення в першу чергу) для вимог фізичних осіб за укладеними договорами банківського вкладу та банківського рахунку. Першим є вимоги осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, якщо такі рахунки відкриті у зв'язку із зазначеною діяльністю. Спеціальний режим для вимог громадян - індивідуальних підприємців може вступити в дію тільки відносно банківських рахунків зазначених осіб, але не стосовно їх банківських вкладів.
На жаль, на думку А Єгорова, законодавець не встановив, хто повинен доводити, що той чи інший рахунок використовується індивідуальним підприємцем у своїй основній діяльності, а не відкрито йому для приватних цілей як фізичній особі. Автор пропонує вирішити ситуацію таким чином: оскільки спеціальний режим сформульований як виключення, індивідуальному підприємцю не потрібно нічого доводити, тягар доказування має покладатися на тих осіб, які спробують довести, що конкретний розрахунковий рахунок використовувався для підприємницької діяльності. Якщо конкурсний керуючий вважатиме, що рахунок використовувався для підприємницької діяльності, і відмовить у включенні вимог індивідуального підприємця в першу чергу кредиторів, він має право оскаржити дії конкурсного керуючого до суду, і тут почне діяти запропонований підхід в розподілу тягаря доказування.
Другий виняток ставиться до вимог фізичних осіб, що випливають з договору вкладу або рахунки, з відшкодування збитків у формі упущеної вигоди, а також зі сплати сум фінансових санкцій (п. 5 ст. 1950 36 Закону). Зазначені вимоги задовольняються не в першу чергу, в третю чергу.
На думку автора дана позиція законодавця є правильною. Після банківської кризи 1998 року в процедури банкрутства потрапили багато банків і більшості з них коштів не вистачало навіть на повні розрахунки з вкладниками. У такій ситуації несправедливо, щоб вкладники отримали назад не тільки суму внеску, але і неустойку, збитки та інші компенсації, а кредиторам третьої черги не діставалося нічого. Більше того, перед третьою чергою є ще кредитори другої черги, що працювали за трудовими договорами, та отримання вкладниками сум неустойок на шкоду отримання працівниками заробітної плати виглядає абсолютно нелогічно.
Після розгляду арбітражним судом звіту конкурсного керуючого про результати проведення конкурсного виробництва арбітражний суд виносить ухвалу про завершення конкурсного виробництва, а у разі погашення вимог кредиторів - визначення про припинення провадження у справі про банкрутство, які направляються конкурсного керуючого і в Банк Росії.
Визначення про завершення конкурсного виробництва та визначення про припинення провадження у справі про банкрутство підлягають негайному виконанню.
У разі винесення ухвали про припинення провадження у справі про банкрутство рішення арбітражного суду про визнання кредитної організації банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва не підлягає подальшому виконанню.
Конкурсний керуючий зобов'язаний у тридцятиденний строк з дня винесення ухвали про завершення конкурсного виробництва представити в Банк Росії визначення арбітражного суду та інші документи відповідно до Федерального закону від 8 серпня 2001 року № 129-ФЗ «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців» і Федеральним законом «Про банки і банківську діяльність».
Далі відбувається внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей про державну реєстрацію кредитної організації у зв'язку з її ліквідацією в порядку, передбаченому Федеральним законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців», з урахуванням особливостей зазначеної реєстрації, встановлених Федеральним законом «Про банки і банківську діяльність ».

§ 2.2. Функції та завдання конкурсного керуючого кредитної організації

Закон про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій в статті 50 20 говорить про два види конкурсних керуючих: конкурсних керуючих при банкрутстві кредитних організацій, що мали ліцензію Банку Росії на залучення грошових коштів фізичних осіб у вклади, - ними чинності закону є Агентство по страхуванню внесків, а також про конкурсних керуючих при банкрутстві кредитних організацій, які не мали ліцензії Банку Росії на залучення грошових коштів фізичних осіб у вклади, - у цій якості затверджуються арбітражні керуючі, що відповідають вимогам, встановленим Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)», і акредитовані при Банку Росії в якості конкурсних керуючих при банкрутстві кредитних організацій.
Фізичні особи затверджуються конкурсними керуючими в порядку, встановленому загальними Законом про банкрутство, з особливостями, передбаченими Законом про банкрутство банків. По-перше, вони можуть затверджуватися лише для управління кредитною організацією, яка не мала ліцензії Банку Росії на залучення грошових коштів фізичних осіб у вклади (п. 2 ст. 50 11). По-друге, вони не можуть затверджуватися в умовах, коли раніше від управління кредитною організацією - боржником усунений інший керуючий - фізична особа. (П. 3 ст. 50 11). По-третє, якщо своєчасно не представлена ​​кандидатура конкурсного керуючого - фізичної особи, більше фізичні особи в якості потенційних керуючих не розглядаються (п. 3 ст. 50 11). По-четверте, вони ніколи не можуть бути призначені для управління організацією, в яку коли-небудь призначалося Агентство, оскільки Агентство навіть теоретично не може бути усунута. По-п'яте, конкурсним керуючим кредитної організації - відсутнього боржника також може призначатися тільки Агентство (п. 2 ст. 52).
Вимоги закону «Про неспроможність (банкрутство) такі.
Арбітражним керуючим може бути громадянин Російської Федерації, який зареєстрований в якості індивідуального підприємця; має вищу освіту; має стаж керівної роботи не менше ніж два роки в сукупності; склав теоретичний іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих; пройшов стажування строком не менше шести місяців у якості помічника арбітражного керуючого; не має судимості за злочини у сфері економіки, а також за злочини середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини; є членом однієї з саморегульованих організацій.
Арбітражним судом не можуть бути затверджені як конкурсних керуючих арбітражні керуючі: які є зацікавленими особами по відношенню до боржника, кредиторам; щодо яких запроваджена процедура банкрутства, не відшкодували збитки, заподіяні боржникові, кредиторам, третім особам при виконанні обов'язків арбітражного керуючого; дискваліфіковані або позбавлені в порядку, встановленому федеральним законом, права займати керівні посади та (або) здійснювати підприємницьку діяльність з управління юридичними особами, входити до ради директорів (наглядова рада) та (або) керувати справами і (або) майном інших осіб, не мають укладених в відповідно до вимог цього Закону договорів страхування відповідальності на випадок заподіяння збитків особам, які беруть участь у справі про банкрутство.
Конкурсний кредитор або уповноважений орган (збори кредиторів) до кандидатури арбітражного керуючого вправі передбачити наступні вимоги: наявність у кандидата вищої юридичної, економічної освіти або освіти за спеціальністю, відповідній сфері діяльності боржника; наявність у кандидата певного стажу роботи на посадах керівників організацій у відповідній галузі економіки ; встановлення кількості процедур банкрутства, проведених кандидатом в якості арбітражного керуючого.
Конкурсний кредитор або уповноважений орган (збори кредиторів) не має права висувати не передбачені законом вимоги до кандидатури арбітражного керуючого.
Арбітражний керуючий, затверджений арбітражним судом, має право:
скликати збори кредиторів;
скликати комітет кредиторів;
звертатися до арбітражного суду з заявами та клопотаннями у випадках, передбачених Федеральним законом;
отримувати винагороду в розмірах і в порядку, що встановлені Федеральним законом;
залучати для забезпечення здійснення своїх повноважень на договірній основі інших осіб з оплатою їх діяльності за рахунок коштів боржника, якщо інше не встановлено Федеральним законом, зборами кредиторів або угодою кредиторів;
подати до арбітражного суду заяву про дострокове припинення виконання своїх обов'язків.
Арбітражний керуючий зобов'язаний:
вживати заходів щодо захисту майна боржника;
аналізувати фінансовий стан боржника;
аналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних та інших ринках;
вести реєстр вимог кредиторів, за винятком випадків, передбачених Федеральним законом;
надавати реєстр вимог кредиторів особам, які потребують проведення загальних зборів кредиторів, протягом трьох днів з дати надходження вимоги у випадках, передбачених Федеральним законом;
відшкодовувати збитки боржнику, кредиторам, третім особам у разі заподіяння їм збитків під час виконання покладених на нього обов'язків з дати набрання законної сили судового акта про відшкодування таких збитків;
виявляти ознаки навмисного та фіктивного банкрутства.
Однією з вимог до затвердження конкурсним керуючим фізичної особи є її акредитація в Банку Росії. Стаття 6 в колишній редакції Закону передбачала, що арбітражний керуючий кредитної організації повинен отримати атестат Банку Росії. Правило Закону на практиці тлумачилося Банком Росії наступним чином: атестат видавався для управління конкретної кредитної організацією. У результаті виникала ситуація, при якій Банк Росії, а не арбітражний суд мав можливість кардинально впливати на вибір особи, що може стати керуючим.
Як справедливо зазначає О. Єгоров [10] , у новій редакції Закону про банкрутство банків порядок акредитації встановлює інше - акредитація арбітражних керуючих в Банку Росії відбувається безвідносно до будь-якої конкретної кредитної організації, а їх вибір здійснюється саморегулюючої організацією арбітражних керуючих. Арбітражний суд затверджує керуючого в загальному порядку - з трьох кандидатур, представлених заявленої саморегулюючої організацією.
Завдяки акредитації арбітражних керуючих в Банку Росії, що прийшла на зміну атестації, керуючі знаходяться під потрійним контролем. Керуючий може бути: а) відсторонений арбітражним судом у зв'язку з допущеним порушенням, б) виключено саморегулюючої організацією арбітражних керуючих з числа її членів (і тоді він підлягає відстороненню арбітражним судом) і, нарешті, в) позбавлений Банком Росії акредитації на підставі п. 7 ст. 50 20 Закону. Так само Банк Росії може не продовжити акредитацію після закінчення року, на який було видано свідоцтво про акредитацію. В останніх двох випадках арбітражний керуючий підлягає відстороненню арбітражним судом за заявою Банку Росії (п. 8 ст. 50 20).
Обов'язковими умовами їх акредитації при ЦБ є:
* Відповідність вимогам до арбітражних керівників, встановленим Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)»;
* Відсутність протягом трьох років, що передують акредитації, порушень законодавства Російської Федерації про неспроможність (банкрутство), що призвели до істотного обмеження прав кредиторів, необгрунтованого витрачання конкурсної маси кредитної організації (конкурсної маси), непропорційного задоволенню вимог кредиторів, а також відсутність випадків відсторонення від виконання обов'язків конкурсного керуючого, пов'язаних з невиконанням або неналежним виконанням таких обов'язків;
* Проходження навчання за затвердженою Банком Росії програмі.
А. Єгоров у зазначеній вище роботі, описуючи статус Агентства, зупиняється на проблемі «конфлікту інтересів» у разі коли Агентство здійснює повноваження конкурсного керуючого і одночасно є спеціально створеною організацією зі страхування вкладів у банках.
Відповідно до зазначеного ФЗ «Про страхування внесків фізичних осіб у банках Російської Федерації» (п. 1 ст. 16) майно Агентства формується за рахунок майнового внеску з боку держави при його установі. Страхові внески за рахунок яких в основному має формуватися майно Агентства - це сума, на яку банки, що залучають вклади, знизять відсоткову ставку, або інакше сума, яку змушений заплатити кожен вкладник, який довірив гроші банку, що бере участь у системі страхування вкладів, за власну безпеку ( безпеку в межах 100 тис. рублів). Але якщо за рахунок цих коштів Агентство почне утримувати штат осіб, які будуть реальними арбітражними керуючими, діючи «за дорученням» Агентства, вийде, що цих осіб містять вкладники. Це не зовсім співвідноситься з прийнятим у законодавстві про банкрутство підходом - витрати на банкрутство (у тому числі на виплату винагороди арбітражним керуючим) повинні нести кредитори особи, що стала банкрутом. Чомусь до цих витрат опосередковано залучаються вкладники інших банків. Цікаво (вказує А. Єгоров у своєму коментарі до Закону) через рік або два роботи Агентства в новій якості подивитися, яка серед його витрат частка витрат на утримання штату арбітражних керуючих. На його думку краще було б створити жодної Агентство і розділити між ними функції страховика та конкурсного керуючого, що на наш погляд також є обгрунтованим.
Після того, як Агентство виплатить вкладникові відшкодування у зв'язку з фінансовими труднощами кредитної організації, що прийняла внесок, до Агентства переходять права вкладника до вказаної організації, тобто Агентство стає кредитором першої черги. Саме по собі поєднання в особі Агентства конкурсного керуючого і кредитора першої черги, допущене Законом, виглядає досить дивно. У результаті в процедурі банкрутства виступає особа, що ставить за власні інтереси як кредитор першої черги і зобов'язаний відстоювати інтереси інших кредиторів, боржника, суспільства і держави як конкурсний керуючий. До кредитора першої черги належне виконання повинні отримати кредитори за поточними платежами. У гіпотетичної ситуації, коли майна кредитної організації буде вистачати тільки на розрахунки з поточними кредиторами, «кредиторська» сутність Агентства може взяти гору над його статусом конкурсного керуючого.
Конкурсний керуючий є центральною фігурою при проведенні конкурсного виробництва, що має ряд функцій.
Так, конкурсний керуючий протягом 15 днів з дня подання ним до Банку Росії документів, що підтверджують його право здійснювати операції по кореспондентському рахунку кредитної організації, визнаної банкрутом, або в разі здійснення повноважень конкурсного керуючого Агентством з дня відкриття основного рахунку кредитної організації в ході конкурсного виробництва , надсилає для опублікування в офіційному виданні, певне Урядом Російської Федерації відповідно до Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)», «Вісник Банку Росії», а також опубліковує в періодичному друкованому виданні за місцем знаходження кредитної організації оголошення про рішення арбітражного суду про визнання кредитної організації банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва.
У колишній редакції Закону згадувалася «місцева преса», тепер же вираз «місцева преса» у всіх випадках, де воно зустрічалося, замінено на вираз «періодичне друковане видання за місцем знаходження кредитної організації». Раніше малося на увазі друковане видання, яке виходить не на федеральному рівні, а на рівні органу місцевого самоврядування, на території юрисдикції якого розташовано місце знаходження кредитної організації.
Оскільки з датою публікації цього оголошення Закон пов'язує суттєві правові наслідки (наприклад, строк на пред'явлення вимог кредиторами), виникає питання: як бути, коли всі три публікації здійснені в різний час? Відповідь дано у п. 3 ст. 50 17: якщо відомості опубліковано в зазначених офіційних виданнях у різний час, строк пред'явлення вимог кредиторів обчислюється з дня першого опублікування цих відомостей. У даній нормі згадуються тільки офіційні друковані видання: видання, визначене Урядом РФ, яке Закон прямо називає офіційним, і, мабуть, «Вісник Банку Росії». Публікація в місцевому друкованому виданні не має значення для визначення початкового строку на пред'явлення вимог кредитів. Підхід, обраний законодавцем названо А. Єгоровим «небездоганним», на його думку, для найбільшого забезпечення інтересів вкладників та інших кредиторів оптимальним було б встановлення пріоритету останньої публікації. «Уявімо, що кредитор прочитав сьомий номер« Вісника Банку Росії »і дізнався про визнання банку банкрутом. Але одержаними відомостями він не може довіряти в повній мірі: якщо в іншому виданні ця інформація була опублікована раніше, то «точка відліку» буде не в липні, в а червні або навіть травні. Поклавшись на публікацію в «Віснику Банку Росії», кредитор може пропустити строк на пред'явлення вимог, сто загрожує серйозним порушенням його прав. Якби мала значення остання публікація, пошук другого офіційного видання втратив би сенс - в будь-якому випадку кредитор не помилився б, якщо б орієнтувався на початкову дату з тієї публікації, яка до нього потрапила »
Ще одна проблема для обчислення початкового строку пред'явлення вимог кредиторів - це дата публікації будь-якого видання, крім щоденного (щотижневого, щомісячного і т.п.). Але для обчислення строку потрібна точна календарна дата.
У практиці «Вісника Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації», що зіткнувся одним з перших із зазначеним питанням, було вироблено наступне рішення: безпосередньо на початку рубрики, де опубліковані оголошення про банкрутство, вказували конкретне число, коли публікація вважалася вийшла у світ. Можливо, практика і в майбутньому буде вдаватися до такого способу. Тому в інтересах кредиторів пропонується встановити в Законі, що відповідна інформація вважається опублікованій в перший день періоду, наступного за тим, до якого належить періодичне видання. Наприклад, інформація, розміщена в липневому номері, вважається опублікованій 1 серпня, а в тижневику на поточному тижні - у понеділок наступного тижня і так далі.
З метою забезпечення рівного доступу кредиторів до інформації про хід конкурсного виробництва конкурсний керуючий опубліковує інформаційні повідомлення в періодичному друкованому виданні за місцем знаходження кредитної організації.
Не пізніше 70 днів з дня визнання кредитної організації банкрутом конкурсний керуючий опубліковує: відомості про фінансовий стан кредитної організації та її майно на день відкриття конкурсного виробництва; баланс кредитної організації на останню звітну дату з рахунком прибутків і збитків; відомості про наявність вільних грошових коштів, які можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями, включаючи попередні виплати кредиторам першої черги; кошторис поточних витрат кредитної організації.
Не пізніше 10 днів до початку розрахунків з кредиторами кожної черги, включаючи розрахунки в порядку попередніх виплат з кредиторами першої черги, конкурсний керуючий опубліковує інформацію про порядок і терміни розрахунків з кредиторами.
Одночасно з повідомленням про початок розрахунків з кредиторами першої черги в порядку попередніх виплат конкурсний керуючий опубліковує звіт про підсумки інвентаризації та оцінки майна кредитної організації із зазначенням об'єктів вартістю понад один мільйон рублів, а також відомості про структуру і розмірах пред'явлених вимог кредиторів.
Після початку розрахунків з кредиторами першої черги в порядку попередніх виплат конкурсний керуючий не рідше одного разу на три місяці опубліковує поточну інформацію про хід конкурсного виробництва.
Конкурсний керуючий здійснює повноваження керівника кредитної організації та інших органів управління кредитної організації в межах, порядку та на умовах, які встановлені Законом.
Конкурсний керуючий зобов'язаний діяти сумлінно та розумно з урахуванням прав і законних інтересів кредиторів, кредитної організації, суспільства і держави.
Конкурсний керуючий зобов'язаний: прийняти у відання майно кредитної організації, провести його інвентаризацію; залучити незалежного оцінювача для оцінки майна кредитної організації, за винятком випадків, передбачених законом; повідомити працівників кредитної організації про майбутнє звільнення не пізніше одного місяця з дня введення конкурсного виробництва; вжити заходів щодо забезпечення збереження майна кредитної організації; проаналізувати фінансовий стан кредитної організації; пред'явити до третіх осіб, що мають заборгованість перед кредитною організацією, вимоги про її стягнення у порядку, встановленому законом; встановити вимоги кредиторів у порядку, передбаченому законом; вести реєстр вимог кредиторів; вжити заходів , спрямовані на пошук, виявлення та повернення майна кредитної організації, що знаходиться у третіх осіб; передати в Архівний фонд Російської Федерації документи в порядку і відповідно до переліку, які затверджуються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики у сфері архівної справи, і Банком Росії; виявляти ознаки навмисного та фіктивного банкрутства.
Конкурсний керуючий зобов'язаний на вимогу арбітражного суду представляти в арбітражний суд всі відомості, що стосуються конкурсного виробництва, у тому числі звіт про свою діяльність.
Конкурсний керуючий встановлює строк пред'явлення вимог кредиторів, після закінчення якого реєстр вимог кредиторів вважається закритим.
Строк пред'явлення вимог кредиторів не може бути менше 60 днів з дня опублікування повідомлення про визнання кредитної організації банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва.
Конкурсний керуючий розглядає пред'явлене в ході конкурсного виробництва вимога кредитора і за результатами його розгляду не пізніше 30 робочих днів з дня отримання такої вимоги вносить його до реєстру вимог кредиторів у разі обгрунтованості пред'явленого вимоги. У той же термін конкурсний керуючий повідомляє відповідного кредитора про включення його вимоги до реєстру вимог кредиторів, або про відмову в такому включенні до зазначеного реєстру, або про включення до цього реєстру вимоги в неповному обсязі. У разі внесення вимоги кредитора до реєстру вимог кредиторів у відповідному повідомленні на ім'я кредитору, зазначаються відомості про розмір і склад його вимоги до кредитної організації, а також про черговість його задоволення.
Конкурсний керуючий зобов'язаний використовувати в ході конкурсного виробництва тільки один кореспондентський рахунок кредитної організації, визнаної банкрутом, для грошових коштів у валюті Російської Федерації - основний рахунок кредитної організації, що відкривається в Банку Росії, а також в залежності від кількості наявних у кредитної організації видів іноземної валюти - необхідну кількість рахунків кредитної організації для грошових коштів в іноземній валюті, відкритих в інших кредитних організаціях у встановленому Банком Росії порядку.
При здійсненні Агентством повноважень конкурсного керуючого рахунку кредитної організації в ході конкурсного виробництва відкриваються в Агентстві.
У ході конкурсного виробництва конкурсний керуючий здійснює інвентаризацію та оцінку майна кредитної організації в порядку, передбаченому Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)».
Після складання і закриття реєстру вимог кредиторів конкурсний керуючий у термін не пізніше шести місяців з дня відкриття конкурсного виробництва складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна ліквідованої кредитної організації, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також відомості про здійснені попередніх виплатах кредиторам першої черги . Термін складання реєстру вимог кредиторів і термін складання проміжного ліквідаційного балансу можуть бути продовжені арбітражним судом за заявою конкурсного керуючого.
Проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс складаються відповідно до нормативних актів Банку Росії і представляються в Банк Росії на узгодження. Термін погодження Банком Росії проміжного ліквідаційного балансу та ліквідаційного балансу не може перевищувати 30 днів з дня надходження до Банку Росії документів, встановлених нормативними актами Банку Росії.
Після завершення розрахунків з кредиторами, узгодження ліквідаційного балансу, конкурсний керуючий зобов'язаний подати до арбітражного суду звіт про результати проведення конкурсного виробництва.
Конкурсний керуючий має право: розпоряджатися майном кредитної організації в порядку і на умовах, які встановлені законом; звільняти працівників кредитної організації, у тому числі керівника кредитної організації, змінювати умови трудових договорів, переводити працівників на іншу роботу в порядку і на умовах, які встановлені законом; заявляти відмову від виконання договорів та інших угод у порядку, встановленому законом; пред'являти позови про визнання недійсними або застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів; залучати для вирішення завдань, що виникають у зв'язку із здійсненням конкурсного виробництва, бухгалтерів, аудиторів та інших фахівців.
Разом з тим конкурсний керуючий несе відповідальність за свої дії.
Збитки, завдані конкурсним керуючим, акредитованим при Банку Росії, в результаті невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків особам, які беруть участь у справі про банкрутство, відшкодовуються за рахунок його майна та страхування відповідальності на випадок заподіяння таких збитків.
Конкурсний керуючий, акредитований при Банку Росії, протягом 10 днів з дня його затвердження конкурсним керуючим по справі про банкрутство кредитної організації повинен застрахувати свою відповідальність на випадок заподіяння їм збитків особам, які беруть участь у справі про банкрутство, у розмірі, що залежить від оціночної вартості активів кредитної організації на останню звітну дату, розрахованої тимчасовою адміністрацією на підставі методик, встановлених нормативними актами Банку Росії.

§ 2.3. Використання оціночних технологій при банкрутстві кредитної організації

На кожному етапі, що передує банкрутства, проводиться оцінка майна.
Оцінка банку передбачає розрахунок різних видів вартості, в тому числі ринкової вартості, вартості при існуючому використанні, ліквідаційної і утилізаційної вартості, інвестиційної, вартості з обмеженим ринком. Таким чином, один і той самий банк у конкретний момент часу може бути оцінений по-різному і мати неоднакову вартість.
Так, величина ринкової вартості діючого банку буде значно відрізнятися від величини ліквідаційної вартості того ж банку (якщо оцінюваний банк успішно функціонує на ринку). У першому випадку вартість компонентів банку визначається на основі їх внеску в загальний бізнес, тобто банк оцінюється як єдине ціле, потенційно прибуткове в майбутньому. У другому випадку відбувається реалізація окремих видів активів (або майнового комплексу) банку за ціною, значно нижче ринкової, оскільки в більшості випадків використання методу ліквідаційної вартості на увазі продаж активів у стислі терміни.
Визначення поняття «ринкова вартість» міститься в міжнародному стандарті МКСО (стандарт 1, п.п. 3.1 та 3.3.).
Ринкова вартість - це розрахункова грошова сума, за якою відбувся б обмін активу на дату оцінки між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в результаті комерційної угоди після проведення належного маркетингу, при якій кожна зі сторін діяли б, будучи добре обізнаною, ощадливо і без примусу. При цьому, ринкова вартість розуміється як вартість активу, визначена без урахування витрат, пов'язаних з продажем або купівлею, і без компенсації витрат зі сплати будь-яких супутніх податків.
            Є ще одна модифікація поняття ринкової вартості. Це ринкова вартість для існуючого використання, визначення поняття якої також наведено у міжнародному стандарті МКСО (стандарт 2, п.2.2 і стандарт 3, п. 3.3.).
Ринкова вартість для існуючого використання - це спеціальний випадок застосування ринкової вартості, коли мова йде про активи, використання яких на підприємстві передбачається продовжити. При цьому робиться припущення, що даний актив може бути проданий на відкритому ринку для існуючого використання при дотриманні умов, що містяться у визначенні ринкової вартості.
Всі інші види вартості, які не повною мірою задовольняють наведеним визначенням поняття «ринкова вартість», є неринковими видами вартості.
Банкрутство кредитної організації в силу своєї специфіки обмежує оцінювачів у виборі деяких видів вартості (див. табл.)
Балансова і залишкова вартості в силу особливостей розрахунку (в основі їх визначення лежать тільки дані балансу) не показують реальної вартості бізнесу банку (або окремих активів) на ринку і не можуть використовуватися в якості критерію ефективності антикризового управління.
Розраховувати вартість відтворення або вартість заміщення представляється можливим, але не дуже доцільним в нашому випадку, оскільки головною метою роботи тимчасової адміністрації є ефективне управління існуючим банком, а не будівництво нового (дані види вартості широко використовуються в страховому бізнесі).
Обгрунтована ринкова вартість банку - один з найбільш широко використовуваних в оцінній практиці, а також в антикризовому управлінні видів вартості. Тимчасовий керуючий повинен починати свою діяльність у кризовому банку з ясування реальної ринкової вартості даного бізнесу в цілому і з визначення ринкової вартості окремих активів і пасивів. У період роботи тимчасової адміністрації даний вид вартості можна застосовувати, при цьому методи порівняльного підходу використовуються обмежено. В умовах роботи тимчасової адміністрації визначити ринкову вартість досить складно в силу наступних причин:
· Продаж бізнесу банку або його майна не може розглядатися в якості добровільної угоди;
· Реалізований бізнес або майно найчастіше продається в стислі терміни, які обмежені періодом тимчасового управління;
· При продажу бізнесу або майна банку не враховується ринкова кон'юнктура, що не дозволяє тимчасового керуючого реалізувати активи за максимально можливою ціною.
Інвестиційна вартість може бути розрахована тимчасовими керівниками переважно на початковій стадії роботи тимчасової адміністрації. У такій ситуації банк найчастіше продається конкретному інвестору, який в даному випадку купує не набір активів, а майбутні доходи, які банк зможе принести йому через певний період часу.
Оподатковуваний вартість - вартість об'єкта оцінки, яку визначають для обчислення податкової бази і розраховується відповідно до положень нормативних правових актів (в тому числі інвентаризаційна вартість). може використовуватися при розробці фінансового плану та програми фінансового оздоровлення, а також при аналізі можливостей використання «податкового щита".
Утилізаційна вартість - це вартість утилізованих матеріальних активів банку, які повністю втратили свою первісну корисність внаслідок повного зносу. Даний вид вартості частково може бути корисний тимчасового керуючого в процесі роботи, проте слід враховувати особливість роботи банку і частку матеріальних активів у бізнесі банку в цілому. Утилізаційна вартість повинна розраховуватися, наприклад, для визначення ціни реалізації повністю зношеного обладнання, але вона буде дуже несуттєва щодо вартості бізнесу банку в цілому.
Вартість діючого банку для цілей роботи тимчасової адміністрації доцільно розраховувати у випадку, якщо банк знаходиться в початковій фазі розвитку кризи, оскільки в цьому випадку банк реально функціонує на ринку і приносить власнику дохід.
Якщо ж банк знаходиться на даній стадії процедури, то вартість діючого банку можна визначити з більшою часткою умовності, оскільки такий банк є, як правило, збитковим.
У розпорядженні тимчасового керуючого завжди залишається витратний підхід, за допомогою якого вартість діючого банку може бути визначена з використанням в його рамках методу чистих активів і методу ліквідаційної вартості. Однак специфіка банківської діяльності не дозволяє адекватно оцінити величину вартості бізнесу банку, грунтуючись виключно на методах витратного підходу.
Оцінка вартості кризового банку може здійснюватися на основі все тих же трьох підходів: дохідного, витратного (майнового) і ринкового (порівняльного).
Оцінка вартості банку використовується тимчасовим керуючим при складанні плану тимчасового управління. Зокрема, за допомогою витратного підходу до оцінки власності визначається вартість банку як бізнесу при можливій його продажу, а також оцінюється вартість окремо взятих активів неспроможного банку.
При оцінці кризового підприємства може бути застосований метод реальних опціонів, так як саме використання даного методу дає можливість визначити потенційну вартість збиткового підприємства.
Витратний (майновий) підхід застосовується для оцінки вартості кризового банку з точки зору понесених витрат і включає в себе два основні методи: метод вартості чистих активів і метод ліквідаційної вартості.
Метод ліквідаційної вартості застосовується на стадії конкурсного виробництва в рамках маси, яка сформується в результаті реалізації майна.
Відповідно до видів ліквідаційної вартості можна виділити наступні основні випадки, коли арбітражному керуючому необхідно використовувати даний метод:
· Прийняття зборами кредиторів рішення про введення в банку конкурсного виробництва;
· Нікчемність доходів банку від всіх видів діяльності в порівнянні з вартістю його чистих активів;
· Прийняття рішення про ліквідацію банку власниками підприємства.
У всіх цих випадках результат оцінки вартості кризового банку, отриманий за допомогою методу ліквідаційної вартості, буде показувати, яка частина грошових коштів залишиться (якщо залишиться) у розпорядженні власника банку після погашення всіх зобов'язань.
Розглянемо, яку допомогу надає оцінка вартості тимчасового керуючого на різних стадіях процедури банкрутства кредитної організації.
Отже, проаналізувавши місце і роль оцінки вартості банку в системі антикризового управління, можна зробити наступні висновки:
1. Оцінка вартості банку, що опинився в складному фінансовому становищі, дуже важлива для антикризового керуючого як критерій прийняття рішень і послідовності дій. Наприклад, в рамках роботи тимчасової адміністрації за результатами оцінки можливості реалізації альтернативних проектів тимчасовий керуючий може прийняти одне з таких рішень: диверсифікація послуг, закриття нерентабельних бізнес одиниць, продаж бізнесу в цілому і т.д.
2. Оцінка вартості є критерієм ефективності застосовуваних антикризовим керуючим заходів (на основі визначення зміни вартості банку в залежності від застосування альтернативних наборів антикризових рішень).
3. Оцінка вартості банку служить вихідною інформацією для прийняття певних рішень у ході антикризового управління.
4. Оцінка вартості відіграє важливу роль в арбітражному управлінні на різних стадіях процедури банкрутства:
· В період роботи тимчасової адміністрації з допомогою оцінки вартості визначає ринкову вартість банку, на якому він має працювати;
· В період роботи тимчасової адміністрації тимчасовий керуючий для визначення подальшого перебігу процесу за допомогою методу дисконтованих грошових потоків може прорахувати варіанти розвитку банку в залежності від суми та умов інвестування банку;
· В період роботи тимчасової адміністрації з допомогою методу ліквідаційної вартості складається календарний графік реалізації активів банку і розраховується ліквідаційна вартість бізнесу.
Види вартості, які застосовуються при попередженні банкрутства кредитних організацій і при конкурсному виробництві.
Процедури, що застосовуються при банкрутстві
Види вартості
Методи оцінки
Фінансове оздоровлення
Ринкова вартість, Ліквідаційна
Дисконтування грошового потоку, вартість чистих активів
Діяльність тимчасової адміністрації
Інвестиційна
Дисконтування грошового потоку

Ринкова

Капіталізація доходу, дисконтування грошового потоку, метод чистих активів
Діяльність тимчасової адміністрації
Вартість об'єкта оцінки з обмеженим ринком
Дисконтування грошового потоку

Вартість об'єкта оцінки при існуючому використанні
Метод чистих активів, DCF
Конкурсне виробництво
Ліквідаційна вартість
У рамках витратного підходу

Як видно з наведеної таблиці, серед різноманітних підходів до оцінки відсутній порівняльний підхід. Це пояснюється тим, що розвиток банківської системи Росії після розпаду СРСР пішло своєрідним шляхом. Були створені банки, які за обсягом капіталу, наявність розгалуженої мережі на місцях, наявністю серед клієнтури фізичних осіб і великих корпорацій різко відрізнялися один від одного. Тому застосування порівняльного підходу при оцінці вартості, тобто порівняння сукупних методів оцінки заснованих на порівнянні об'єкта з аналогічними об'єктами практично в умовах РФ виявилося неможливим.
Відповідно до п.5 ст. 110 Закону про банкрутство початкова ціна продажу підприємства, виставленого на торги, встановлюється рішенням зборів кредиторів чи комітету кредиторів на основі ринкової вартості.
Зазначене загальне правило, на нашу думку, потребує уточнення в тому випадку, коли мова йде про кредитні організації. Практика показала, що початкова ціна продажу майна кредитних організацій при банкрутстві далеко не у всіх випадках може здійснюватися на основі ринкової вартості. У зв'язку з викладеним, вважаємо за необхідне доповнити відповідне положення Закону про банкрутство кредитних організацій нормою, згідно з якою початкова ціна може визначатися на основі ліквідаційної вартості. Антикризові керуючі повинні розбиратися в основних методах і підходах до оцінки вартості банку, знати законодавчу базу в області оціночної діяльності для здійснення ефективного керівництва банком в умовах кризової економіки.
Важко порівнювати банки в різних країнах., Так як банківський бізнес дуже сильно залежить від індивідуальних ризиків в кожній країні (від грошової політики, державного регулювання фінансового ринку, якості моніторингу з боку регулюючих органів, зростання економіки).
Хорошим показником того, наскільки дорого оцінює потенційний власник вартість банку, є відношення сумарної ринкової вартості акцій банку до балансової вартості капіталу банку (так зване Р / ВV ratio)
Наприклад, ринкова вартість американських і європейських банків у 2,5 - 3,5 рази перевищує їх балансову вартість. А за бразильські банки інвестори готові заплатити близько 80% їх балансової вартості. Ринкова вартість Ощадбанку становить тільки 40% від його власного капіталу, показаного в балансі. Головною причиною настільки значної різниці в очікуваннях інвесторів якраз є високий ризик країни Росії, який включає побоювання серйозних політичних та економічних потрясінь.
Індивідуальні ризики банку. Найчастіше реальний рівень ризику та якість активів банку невідомі нікому, крім керівництва даного банку. Цей факт випливає з самої природи банківського бізнесу, тому що банк фактично акумулює інформацію про позичальників і генерує прибуток за рахунок прийняття на себе кредитних та інших ризиків. Бухгалтерська звітність дозволяє грубо оцінювати рівень ризиків на підставі частки прострочених кредитів, достатності капіталу або концентрації ризику на одного позичальника. Однак тільки збереження стійких грошових доходів, не дивлячись на зміни зовнішнього середовища, відображає низькі індивідуальні ризики банку.
Ризики, що впливають на вартість банку в Росії. Головна перешкода для оцінки російських банків - непрозорість банківського бізнесу. У результаті неможливо оцінити правильність стратегії керівництва банку і виділити напрямок бізнесу, які збільшують вартість банку. Важливим моментом є відсутність інформації про операції з банківським капіталом, зокрема про злиття і поглинання. Це не дозволяє використовувати ринкові співвідношення для оцінки вартості банків.
Інший ускладнює фактор - неможливість виділити вартість саме банківського бізнесу для багатьох банків, які обслуговують ФПГ. Висока концентрація бізнесу і ризиків з пов'язаними материнськими структурами в цьому випадку розглядається як чинник, що знижує цінність банку. [11]
При розрахунку вартості російського банку будуть закладені значні ризики, пов'язані зі слабким розвитком юридичної інфраструктури в Росії, зокрема, проблеми захисту прав кредиторів і дрібних акціонерів. Юридичні ризики особливо небезпечні, тому що вони не піддаються хеджування.
Банки-аналоги, що перебувають на стадії тимчасового управління, як правило, виключені з лістингу бірж, котирування не публікуються, звітність затримується, часто складається викривлена ​​звітність. Виникає питання: чи враховувати при розрахунку мультиплікаторів мораторную заборгованість? Використання як аналогів нормально діючих банків вимагає додаткових коригувань і веде до спотворення реальної вартості.
Оцінка вартості банку-боржника з використанням дохідного підходу здійснюється не за ретроспективним даними та фінансового аналізу, а на основі плану тимчасового управління та фінансових планів спеціальних служб банку.
Найчастіше таких планів немає або вони складені з помилками, тому оцінювачу доводиться самому складати план, що враховує залучення фінансових ресурсів, взаємовідносини з кредиторами, програму подальших дій, і план виведення банку з кризи.
При розрахунку ставки дисконтування необхідно врахувати ризики, не властиві іншим банкам, пов'язані з підвищеним ризиком банкрутства, врахувати поведінку кредиторів. Часто зустрічаються ознаки штучного банкрутства, коли в банку є дорогі активи або невикористовуваний потенціал, які кредитори намагаються придбати за вартість боргів банку. У цьому випадку, як правило, ринкова вартість банку орієнтована не на результати поточної фінансової діяльності, а на вартість найбільш значущих можливостей.
При визначенні вартості банку-боржника в рамках витратного підходу важливо уважно вивчати нормативну базу і, можливо, консультуватися з юристом. Найчастіше терміни закінчення тимчасового управління складають один - два місяці, що набагато менше нормального терміну експозиції за активами. Необхідно враховувати цю обставину при визначенні вартості активів.
Оцінка банку-боржника часто проводиться відповідно до ст. 11О Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)». Результати розрахунків в рамках всіх використовуваних підходів і методів повинні бути порівнянні (облік мораторной заборгованості).
Окрема проблема - оцінка прав вимог банку-боржника.
Застосування підсумкових премій і знижок має враховувати не тільки нинішню структуру власності, але і структуру кредиторської заборгованості і взаємини з кредиторами.

                                       Висновок


Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки:
1. Порівняння основних положень Закону Австрії з Федеральним законом від 20.08.2004г. № 121 ФЗ, який набрав чинності 25.11.2004г. дозволяє зробити висновок про те, що в даний час російське законодавство в значній мірі зблизилося до законодавства про банкрутство кредитних організацій європейських держав.
2. Закон «Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій» визнає необхідність застосування низки заходів щодо попередження банкрутства кредитної організації в ситуації, коли вона ще не перебуває в стані неплатоспроможності (банкрутства); містить досить об'ємну і досить ретельно врегульовану систему заходів, спрямованих на попередження неспроможності кредитних організацій; при розгляді арбітражним судом справ про банкрутство кредитної організації застосовуються тільки процедури конкурсного виробництва.
3. У новій редакції федерального закону від 25.02.1999 р. (від 20 серпня 2004 р. № 121) проявляється тенденція до підвищення ролі ЦБ РФ саме в аспекті антикризового управління, коли ще можуть застосовуватися заходи, спрямовані на відновлення платоспроможності, і тільки якщо ЦБ РФ не вдасться сприяти виходу кредитної організації з кризи, приходить черга арбітражного суду, який при дотриманні ряду умов має право оголосити кредитну організацію банкрутом і почати конкурсне виробництво.
Під посиленням ролі ЦБ мається на увазі його функції контролюючого органу. Згідно зі ст. 4 1 Закону про банкрутство банків на кредитну організацію, стосовно до якої виявилися підстави, які свідчать про неблагополучному фінансовому становищі (ст. 4), покладаються нові обов'язки. Наприклад, вона повинна попередньо (за 5 днів) повідомляти Банк Росії про засіданнях її органів управління (зборах учасників та засіданнях директорів) з тим, щоб Банк Росії мав можливість направити спостерігача для участі в засіданні.
Крім того, кредитна організація зобов'язана повідомляти Банку Росії про низку угод після їх вчинення. Законом названі угоди із зацікавленими або афілійованими особами, угоди з розпорядження майном понад 1 відсоток балансової вартості майна кредитної організації (але в будь-якому разі понад 15 мільйонів рублів), угоди, пов'язані зі створенням юридичних осіб або придбанням прав участі в діючих юридичних осіб (подп. 2 п. 1.ст.4 1 Закону).
4. Позитивним є та обставина, що ФЗ від 20.08.2004 р. № 121-ФЗ встановлює, що особи, винні у доведенні кредитної організації до банкрутства можуть бути притягнуті до відповідальності за її зобов'язаннями. Це засновники (учасники), члени ради директорів (наглядової ради), керівники кредитної організації. Ці особи вважаються винними у банкрутстві кредитної організації, якщо буде встановлено, що вони давали вказівки, прямо або побічно спрямовані на доведення кредитної організації до банкрутства. Додатково до цього керівники кредитної організації вважаються винними, якщо не зробили тих дій, які вони зобов'язані були зробити відповідно до Закону для запобігання банкрутства кредитної організації.
Також на додаток до майнової відповідальності введені обмеження для винних осіб у вигляді заборони на придбання часток участі в іншої кредитної організації понад 5 відсотків протягом 10 років (це наслідок для засновників (учасників) кредитної організації), а також можливість позбавлення права займати керівні посади ( для керівників і членів ради директорів кредитної організації).
5. Позицію законодавця щодо виключення процедури спостереження слід вважати виправданою, оскільки кредитні організації знаходяться під наглядом Банку Росії, і якщо вже справа дійшла до відкликання ліцензії та банкрутства, значить, спроби врятувати кредитну організацію виявилися безрезультатними. У звичайному справі про банкрутство спостереження потрібно для того, щоб тимчасовий керуючий оцінив фінансове становище боржника і запропонував зборам кредиторів вибрати шлях подальшого розвитку справи про банкрутство - або одну з процедур щодо відновлення платоспроможності, або розподіл майна боржника у конкурсі серед його кредиторів.
6. У справах про банкрутство банків всі процедури щодо запобігання банкрутства залишаються за рамками справи про неспроможність (в якості антикризового управління), при тому що вони дуже схожі на звичайні процедури банкрутства (фінансове оздоровлення - заходи щодо фінансового оздоровлення; зовнішнє управління - призначення тимчасової адміністрації).
7. Конкурсне виробництво являє собою комплекс заходів, що мають системний характер. До числа елементів даної системи можна віднести: формування конкурсної маси і реалізацію майна боржника з метою звернення його в грошові кошти; виявлення вимог кредиторів, що підлягають задоволенню, і відповідне задоволення цих вимог. Також до числа цих заходів відносять і ліквідацію юридичної особи-банкрута.
8. У роботі відзначається ряд нових моментів, пов'язаних з конкурсним виробництвом: з майна кредитної організації - конкурсної маси виключається майно, що становить іпотечне покриття; також у новому Законі до переліку вимог, які задовольняються в першу чергу додалися вимоги фізичних осіб за укладеними договорами банківського вкладу та / або договорами банківського рахунку.
9. Закон у статті 50 20 говорить про два види конкурсних керуючих: конкурсних керуючих при банкрутстві кредитних організацій, що мали ліцензію Банку Росії на залучення грошових коштів фізичних осіб у вклади, - ними чинності закону є Агентство по страхуванню внесків, а також про конкурсних керуючих при банкрутстві кредитних організацій, які не мали ліцензії Банку Росії на залучення грошових коштів фізичних осіб у вклади, - у цій якості затверджуються арбітражні керуючі, що відповідають вимогам, встановленим Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)», і акредитовані при Банку Росії в якості конкурсних керуючих при банкрутстві кредитних організацій.
У роботі робиться висновок про те, що може виникнути «конфлікт інтересів» у разі, коли Агентство здійснює повноваження конкурсного керуючого і одночасно є спеціально створеною організацією зі страхування вкладів у банках, а для того, щоб її виключити доцільно було б створити жодної Агентство та розділити між ними функції страховика та конкурсного керуючого.
10. З питань інвентаризації та оцінки майна кредитної організації, термін в 6 місяців представляється для цих заходів зайво тривалим. Наприклад, якщо банк має в більшій частині однорідним майном (цінні папери), інвентаризація може відбутися протягом одного місяця. Чим раніше вона завершиться, тим швидше керуючий перейде до продажу конкурсної маси. А правило, вказане вище, дає йому можливість чекати ще п'ять місяців. Те ж саме стосується оцінки. Зовсім не обов'язково замовляти оцінку у одного і того ж оцінювача, ринок оцінних послуг в даний час в Росії досить розвинений, і якщо одночасно залучити кілька оцінювачів, загальний термін на оцінку також складе не більше одного-двох місяців. Інвентаризацію та оцінку майна кредитної організації необхідно проводити в максимально стислі, але при цьому розумні строки, але в будь-якому випадку не пізніше шести місяців з дня визнання кредитної організації банкрутом.
11. Беручи до уваги особливості банкрутства кредитних організацій, представляється необхідним внести доповнення до ФЗ «Про банкрутство кредитних організацій», згідно з якими початкова ціна продажу майна при конкурсному виробництві може визначатися на основі ліквідаційної (а не ринкової) вартості, незалежно від обмеженого терміну експозиції.
12. Процедури банкрутства кредитних організацій в РФ мають такі особливості:
- До застосування власне процедури банкрутства (конкурсного виробництва) передбачається ряд заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності кредитних організацій (фінансове оздоровлення, призначення тимчасової адміністрації реорганізація);
- Застосовується тільки процедура конкурсного виробництва-не застосовуються процедури спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління та мирова угода, передбачене Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)»;
- Черговість задоволення вимог кредиторів;
- Наявність двох видів конкурсних керуючих (арбітражні керуючі. Акредитовані при ЦБ РФ, і Агентство по страхуванню внесків.

Бібліографія


1. Федеральний Закон «Про Центральному Банку Російської Федерації (Банку Росії)» від 10.07.02 р. № 86-ФЗ.
2. Федеральний Закон «Про банки і банківську діяльність» від 02.12.90 р. № 395-1.
3. Федеральний закон «Про внесення змін у федеральний закон« Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій »та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів (положень законодавчих актів) Російської Федерації від 20.05.04 р. № 121-ФЗ.
4. Федеральний закон «Про неспроможності (банкрутство) кредитних організацій» від 25.02.99 р. № 40-ФЗ.
5. Федеральний закон «Про оціночну діяльність в РФ» від 29.07.1998 р. № 135-ФЗ.
6. Стандарти оцінки, обов'язкові до застосування суб'єктами оціночної діяльності
затверджено Постановою Уряду Російської Федерації від 6 липня 2001 р. № 519.
7. Міжнародні Стандарти Оцінки 2001 (МСО, 2001), прийняті Міжнародним Комітетом за Стандартами Оцінки 26 липня 2001
8. Положення про тимчасову адміністрацію по управлінню кредитною організацією (затв. ЦБ РФ 26.11.2003 № 241-П)
9. Положення про методику визначення власних коштів (капіталу) кредитних організацій (затв. ЦБ РФ 10.02.2003 № 215-П).
10.Указаніе ЦБ РФ від 14.04.2003 № 1270-У «Про публікується звітності кредитних організацій і банківських / консолідованих груп».
11. Антикризове управління підприємствами і банками: Навчально-практичний посібник. - М.: Справа, 2001.
12. Антикризове управління. У 2-х томах. Під ред. Г.К. Таля. М., «Инфра-М», 2004.
13. Банки. / / Компанія (Москва). - 23.06.2003. - 024. - С.50-51.
14 .. Білих В.С., Дубініч А.А., Скуратівський М.Л. Правові основи неспроможності (банкрутства). - М.: Норма, 2001.
15.Валдайцев С.В. Оцінка бізнесу та управління вартістю підприємства: Навчальний посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
16.Васільева В. Банки не можуть бути відновлені в процесі банкрутства. / / Коммерсант (Москва). 10.02.2003. - 022-п. - С.20.
17.Максютов А.А. Основи банківської справи. - М.: Бератор-Прес, 2003.
18.Мартинов П. Антикризовий менеджмент банків - реакція на неминуче або спроба змінити сьогодення. / / Вісник НАУФОР (Москва). - 26.06.2003. - 006. - С.37-42.
19.Мельнікова Є.І. Етапи розвитку фінансів в Росії / / Фінансовий бізнес (Москва). - 24.03.2003. -002. -. С.49-56.
20.Морозов Н. Бідні, бідні банки. / / Комсомольська правда (Москва). - 06.02.2003. - 022. - С.15.
21.Нейман Є.І. Деякі питання оцінки ринкової вартості підприємств та аналіз ризиків у сучасних умовах / / Питання оцінки, 2000, № 2.
22.Нікіфоров С. Банки хочуть більше лібералізації в регулюванні їх діяльності. / / Континент Сибір (Новосибірськ). - 07.02.2003. -004.
23.Нільс Йогансен Піфагорові кишені / / Підсумки (Москва). - 24.06.2003. - 025. - С.28-30.
24.Оценка бізнесу: Підручник / за ред. А.Г. Грязнова, М.А. Федотової. - М.: Фінанси і статистика, 1998.
25.Оценка економічних процесів у Росії / / Корінф (Москва). - 21.05.2003. - 022. - С.21.
26.Попондопуло В.Ф. Конкурсне право. Правове регулювання неспроможності підприємців. - СПб. Лань, 2001.
27.Псарев К.А. Багатофакторна модель комплексної оцінки підприємства / / Економіка будівництва, 2001, № 1.
28.Ревуцкій Л.Д. Ще один методологічний підхід до оцінки стартовою ринкової вартості підприємства / / Питання оцінки, 2002, № 1
29.Решоткін К.А. Оцінка ринкової вартості комерційного банку. - М.: Економічний факультет МГУ, ТЕИС, 2002.
30.Рожнов К, В. Оцінка діючого підприємства: внутрішній аспект / / Питання оцінки, 2002, № 2.
31.Тавасіев А.М., Еріашвілі Н.Д. Банківська справа. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Єдність, 2002.
32. Таль Г.К. , Григор'єв В.В., Юн Г.Б. Арбітражне управління підприємством: Практичний посібник. М.: Дело, 2000.
33.Таль Г.К. , Зенкін І.В. Банкрутство комерційних організацій: Правові аспекти: Навчальний посібник. М.: Міжнародні відносини, 2000.
34. Таль Г.К., Гусєв В.І., Юн Г.Б. Організація і функціонування фірм з антикризового управління підприємствами. М.: Гільдія фахівців з антикризового управління, 2000.
35.Тетюкіна М.В. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Коментар для фахівців / отв. ред. О.Ю. Кабалкин. - М, 1998.
36.Тосунян Г., Вікулін А. Неспроможність (банкрутство) кредитних організацій. - М.: Справа, 2002
37.Щербакова О.М. Методи оцінки та управління вартості компаній, засновані на економічної доданої вартості / / Фінансовий менеджмент, 2003. № 3.
38. Банківські новини / / Фінанси та кредит (Москва). -16.06.2003. - 012. - С.79-94. - С.1, 39. Богданова С. Про політику держави в розвитку банківської системи Росії / / Банківська справа (Москва). - 22.04.2003. - 004. - С.38-42.
40.Васільева В. Приватним вкладникам пропишуть державну ліквідацію. / / Коммерсант (Москва). - 10.02.2003. - 022-п. - С.20.
41.Веліченков А. Банківська реформа: залиште ножиці в спокої. / / Російська Бізнес-газета (Москва). - 26.02.2003. - 007. - С.3.
42.Вот новий поворот / / Дєнєжка (додаток до журналу Попит) (Москва). - 07.04.2003. -004. - С.58-59.
43.Габов А., Федорчук Д. Реорганізація акціонерних товариств / / Журнал для акціонерів (Москва). -29.04.2003. - 004. - С.29-37.
44.Грузіцкій Ю.Л. Перша банківська реформа в Росії / / Фінанси та кредит (Москва). - 02.06.2003. - 011. - С. 55-64.
45.Деньгі: як зберегти і примножити. / / Аргументи і факти (Москва). - 28.05.2003. - 022. - С.8.
46.Десятілетіе ринку російського внутрішнього боргу: уроки кризи та перспективи розвитку. / / Огляд. Фінансові ринки (Москва). - 29.04.2003. - 004. С.139-171.
47. Євстигнєєв Р.Н. Десять років економічних реформ в країнах центральної та східної Європи. / / Росія і сучасний світ (Москва). - 30.06.2003. - 002. С.68-83.
48.Егерев І.А. Фактори управління вартістю: виявлення та аналіз / / Питання оцінки, 2002, № 3.
49. Єгоров А. Останні зміни російського законодавства про банкрутство банків. / / Господарство право. 2005. № № 1,2.
50.Зіновьева М. Холдинги, фінансово-промислові і банківські гурту. / / Право і економіка (Москва). - 24.04.2003. -004. -С.10-18.
51.Коупленд Том, Коллер Тім, Муррін Джек Вартість компаній: оцінка і управління / Пер. з англ. - М.: ЗАТ «Олімп Бізнес», 2003.
52.Скріпко В.П. Де ти, фінансове здоров'я? / / Економічний часопис (Москва). - 07.06.2003. -022. - С.2.
53.Смірнов Є. Банки будуть банкрутити інакше / / Банківський огляд (Москва). -20.01.2003. - 001. - С.24-27.
54.Современное стан фінансових інститутів Росії / / Суспільство і економіка (Москва). - 31.03.2003. - 003. -. С.3-79.
55.Сисоев В. Центробанк проти приватних ліквідаторів. / / Газета (Москва) - 20.06.2003. -108. - С.7.
56.Тарачев В.А. Кредитні ризики та розвиток банківської системи. / / Гроші і кредит (Москва). - 30.06.2003. -6. -С. 25-27.
57.Турбанов А.В. Концептуальні основи російської системи страхування банківських вкладів громадян / / Право і політика (Москва). - 26.05.2003. - 005. - С.68-70.
58.Шабаліна Л. Як впрягти банки в стійке зростання економіки. / / Економіка і час (Санкт-Петербург). - 09.06.2003. -. 021
59.Шапкін А. С. Управління кредитним ризиків. / / Управління ризиком (Москва). -30.06.2003. -002. - С. 59-63.
60.Шінкаренко П. Чого навчають фінансові кризи? / / Проблеми теорії і практики управління (Москва). - 28.03.2003. - 002. - С.118-121.


[1] Астапович О.З., Белянова Є.В., Мягков Є.Б. Міжнародний досвід реструктуризації банківських систем. - М.: Бюро економічного аналізу. 1998. С. 27.
[2] Тут і далі в параграфі використовується цифрова інформація взята з доповідей голови ЦБ РФ Геращенко В.В. і Президента АРБ Єгорова С.Є. на IX з'їзді Асоціації російських банків.
[3] Сольвабільность - здатність банку покривати несподівані збитки. Є одним із ключових критеріїв стійкості банку в кризовій ситуації.
[4] Тосунян Г., Вікулін А. Неспроможність (банкрутство) кредитних організацій. - М.: Дело. 2002. С. 34.
[5] Див: Телюкіна М.В. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Коментар для фахівців / Відп. ред. О.Ю. Кабалкин. М., 1998. С. 162.
[6] Див: Попондопуло В.Ф. Конкурсне право. Правове регулювання неспроможності (банкрутства) підприємців. СПб., 1995. С. 38; Правове регулювання неспроможності підприємців. СПб.: Лань, 2001. С. 154.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Диплом
317.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Неспроможність банкрутство кредитних організацій
Банкрутство комерційних організацій
Рефінансування кредитних організацій 2
Рефінансування кредитних організацій
Аналіз звітності кредитних організацій
Аналіз діяльності кредитних організацій
Визначення ринкової вартості кредитних організацій
Правове регулювання банкрутства кредитних організацій
Цивільно правове становище кредитних організацій
© Усі права захищені
написати до нас