Банки та банківська діяльність

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

План
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
1. Банки і банківська система ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
2. Активні операції комерційних банків ... ... ... ... ... ... ... .. 9
3. Пасивні операції комерційних банків ... ... ... ... ... ... ... 14
4. Касові операції комерційних банків ... ... ... ... ... ... ... .. 19
5. Розрахункові операції комерційних банків ... ... ... ... ... ... ... 21
6. Трастові операції комерційних банків ... ... ... ... ... ... ... 23
7. Міжнародні операції комерційних банків ... ... ... ... .28
8. Ощадний банк Російської Федерації ... ... ... ... ....... 30
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34

Введення
Термін "банк" походить від "banco" [1], що в перекладі з італійського означає "лава міняйли", "грошовий стіл". В історичному плані спочатку банки виникли як приватні комерційні освіти, елементи торгово-ринкової інфраструктури. У міру розвитку товарного виробництва і розширення сфери грошового обігу відбувалося зростання ролі банків в економіці. В даний час у всіх розвинутих країнах банки являють собою потужний сектор економіки, для якого характерна висока ступінь концентрації капіталу, сильна конкуренція, що посилюється диверсифікація діяльності.
Одним з перших банків в сучасному розумінні цього терміна став заснований в 1407 р. Банк Генуя. У Західній Європі перехід до кредитних банкірським будинкам і комерційним банкам стався в другій половині XVII ст., В США історія банківської діяльності починається з другої половини XVIII ст.
У Росії перші банківські операції здійснювала в 1729 - 1733 рр.. Монетна контора, а перший комерційний банк - Банк для поправлення при Санкт-Петербурзькому порту комерції та купецтва - був створений в 1754 р. Термін "комерційний банк" виник на ранніх етапах розвитку банківської справи, коли банки обслуговували переважно торгівлю, товарообмінні операції і платежі. Банки кредитували транспортування, зберігання та інші операції, пов'язані з товарним обміном. Сучасний же комерційний банк - це організація, створена для залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах повернення, платності і терміновості.
Згідно з чинним російським законодавством встановлено, що підприємства, організації, установи, незалежно від їх організаційно-правової форми (і, отже, форм власності):
· Зобов'язані зберігати свої грошові кошти в установах банків;
· Повинні проводити розрахунки за своїми зобов'язаннями з іншими підприємствами в безготівковому порядку через установи банків;
· Можуть мати у своїй касі готівку в межах лімітів, встановлених установами банків за погодженням з керівництвом підприємств.
Таким чином, в сучасній російській ринкової економіки банки опосередковує рух грошей, і ніякий інший інститут такими повноваженнями не володіє.
Однак поряд з банками переміщення грошових коштів на ринках здійснюють і інші фінансові установи: інвестиційні фонди, страхові фонди, біржі та ін Але банки як суб'єкти економічної системи мають дві суттєві ознаки, що відрізняють їх від інших суб'єктів [2]:
1. Для банків характерний подвійний обмін борговими зобов'язаннями: вони розміщують свої власні боргові зобов'язання (депозитні і ощадні сертифікати, облігації, векселі), а мобілізовані таким чином кошти розміщують в боргові зобов'язання і цінні папери, випущені іншими.
2. Банки відрізняє прийняття на себе безумовних зобов'язань з фіксованою сумою боргу перед юридичними і фізичними особами. Цим банки відрізняються від різних інвестиційних фондів, які всі ризики, пов'язані зі зміною вартості їх активів і пасивів, розподіляють серед своїх акціонерів.
За російським законодавством, банк відрізняється від всіх інших фінансових посередників тим, що тільки вони мають виключне право здійснювати в сукупності наступні банківські операції:
· Залучення у внески грошових коштів фізичних і юридичних осіб;
· Розміщення залучених коштів юридичних і фізичних осіб від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності і терміновості;
· Відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.
Отже, основне призначення банку - посередництво в переміщенні грошових коштів від кредиторів до позичальників і від продавців до покупців.

1. Банки та банківська система.
Банківська система - це сукупність банків і кредитних установ, між якими виникають взаємини. В даний час межа між банками та кредитними установами стерта, оскільки останні стали схожі за родом своєї діяльності на банки. Тим не менше, існують і на сьогоднішній день об'єктивні відмінності між ними:
- По-перше, банк, як вихідна ланка грошового ринку виконує більшу частину роботи (включаючи і обслуговування кредитних установ);
- По-друге, банк - інститут універсального характерукредитні установи спеціалізуються на більш вузьких банківських операціях);
- По-третє, банки, на відміну від кредитних установ, можуть постачати грошовий оборот платіжними засобами і регулювати грошову масу (через депозитні і кредитні операції).
Організація банківської системи може носити однорівневий і дворівневий характер.
Однорівнева банківська система може включати [3]:
1. систему кредитних установ за відсутності Центрального банку. Такий варіант відповідає раннім етапам розвитку банківської справи. Необхідність у ЦБ - як орган регулювання діяльності КУ - з'явилася значно пізніше.
2. Є тільки ЦБ. Подібна ситуація спостерігалася протягом 60-ти років, коли в СРСР існував тільки Держбанк і його розгалужена філіальна мережа.
REF SHAPE \ * MERGEFORMAT
Дворівнева (сучасна) банківська система
Емісійний (центральний) банк
Не емісійні (комерційні) банки
Універсальні
Спеціалізовані
Іпотечні
Ощадні
Схема 1.1. Структура дворівневої банківської системи.
Розглянемо фактори, які впливають на структуру банківської системи:
1. Юридичний фактор - представлений законами, нормативними актами і різними юридичними документами, які закріплюють ту чи іншу структуру БС в країні (до 90-их рр.. В нашій країні була закріплена однорівнева БС, а з прийняттям Закону «Про банки і банківську діяльність» - юридично була оформлена дворівнева система).
2. Економічний чинник - означає ступінь розвитку грошових відносин у країні - визначається:
2.1 Функціональним розвитком БС, яке показує по яким сходами можуть переміщатися гроші, як функціонує банківська система. У залежності від цього БС може бути:
- Однорівневої (усі завдання вирішуються тільки в одному - єдиному - ланці);
- Дворівневої (Центральний і комерційні банки);
- Трирівневої (Центральний, комерційні та парабанкі).
2.2 Власністю на позичковий капітал. З цієї точки зору БС стала формуватися тільки в кінці 19 століття, коли спостерігалася концентрація промислового капіталу, утворення монополій і банки із скромних посередників перетворилися на монополістів. БС з цієї точки зору можна представити у вигляді:
- Банківських картелів (угоди банків, що обмежують їх самостійність і конкуренцію через встановлення єдиних тарифів на обслуговування клієнтів, наприклад, єдині процентні ставки);
- Банківських синдикатів (угоди для спільної діяльності у великих і вигідних операціях, головним чином, з метою зниження ризиків; наприклад, кредитування великого довгострокового проекту);
- Банківських трестів (монополії, які утворюються через злиття декількох банків з повним об'єднанням їх власності);
- Банківських концернів (об'єднання банків, які юридично зберігають свою самостійність, але фактично перебувають під контролем одного великого банку, що скупили контрольні пакети акцій).
2.3 капіталізацією і централізацією капіталу. БС може бути представлена ​​великими, середніми або дрібними банками.
2.4 Терміновість кредитування. БС представлена ​​довгостроковими кредитними установами (іпотечні, інвестиційні банки) або середньо-і короткостроковими інститутами.
Центральний банк є важливою ланкою банківської системи.
Перший Центральний банк з'явився у Швеції в 1668 році для регулювання ДКС. Це стало історичним відкриттям, що дозволив приборкати стихію ринку при збереженні приватного підприємництва.
Спочатку під Центральними банками малися на увазі найбільші комерційні банки. Але потім такі банки відмовилися від здійснення ряду ризикових операцій (наприклад, кредитування, операції з цінними паперами) і в той же час монополізували емісійну функцію. Пізніше, з метою запобігання зайвого випуску грошей та більш жорсткого контролю за грошовою масою, було визначено й націоналізований лише один Центральний банк країни.
Центральний банк Російської Федерації незалежний у своїй діяльності, але підзвітний Державній Думі [4]. Це необхідна умова ефективної діяльності ЦБ з підтримки грошово-кредитної і валютної стабільності, оскільки цілі ЦП (стабільність в грошово-кредитній сфері) нерідко вступають в протиріччя з короткостроковими політичними цілями уряду. Це важливо для обмеження можливості уряду використовувати ресурси ЦБ для покриття дефіциту бюджету. Незважаючи на це, незалежність ЦБ має відносний характер. Так, економічна політика держави здійснюється відповідно до ДКП ЦБ, а ЦБ дотримується макроекономічного курсу уряду.
Критерії незалежності ЦБ:
· Участь держави в капіталі ЦБ. Наприклад, капітал ФРС США належить федеральним резервним банкам, а Німецького Федерального банку - державі. Але оскільки НФБ називають найбільш незалежним, то даний показник не єдиний показник незалежності, а лише один із критеріїв.
· Призначення керівництва ЦБ (або урядом - Росія, ФРН, США, Японія; або Радою Керуючих ЦБ - Італія).
· Право держава на втручання в ДКП (наприклад, у Франції право на здійснення ДКП передано законом уряду, а ЦБ лише консультант і виконавець рішень уряду: у ФРН - уряд не має право на подібне втручання).
· Обмеження кредитування уряду (у Швейцарії немає абсолютно ніяких обмежень, що свідчить про велику залежності ЦБ від держави).
Незважаючи на значну роль ЦБ, основною ланкою банківської системи є комерційні банки. Головною відмінністю комерційних банків від Цю є відсутність права емісії банкнот. Другий рівень БС в Росії виник порівняно недавно (перший російський комерційний банк був утворений в 1988 році), але за цей час встиг зазнати значні потрясіння - від бурхливого розвитку на початку 90-х років до моторошного кризи наприкінці 90-х. Але тернистий шлях загартовує, а досвід роботи комерційних банків у кризових ситуаціях виявився воістину безцінним. Тому комерційні банки, які зараз працюють і отримують прибуток, переживши масову хвилю банкрутств, поза всяких сумнівів сильні і стійкі.
У сучасному ринковому господарстві комерційні банки виконують найважливіші функції [5]:
1) Мобілізація грошових ресурсів і перетворення їх в капітал.
2) Посередництво в кредиті. Не всякий позичальник може самостійно знайти такого кредитора, який зможе задовольнити потребу в кредиті в потрібній сумі і на необхідний час. Комерційні банки мобілізують кошти, різні за сумами і терміновості, тому можуть надати кредит на необхідних умовах.
3) Посередництво в платежах (розрахунково-касові операції).
4) Створення кредитних знарядь обігу (банкнот, чеків).
Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути (СФКІ) або парабанкі виникають там, де утворюється прогалина в задоволенні будь-яких послуг на грошовому ринку, наприклад, залучення дрібних заощаджень населення, розміщення цінних паперів населення. СФКІ орієнтуються на обслуговуванні певної клієнтури і на виконанні специфічних банківських операцій (ощадні компанії, пенсійні фонди, ощадно-позичкові спілки, кредитні спілки, благодійні фонди). Вони мають можливість мобілізувати ресурси на тривалі терміни, тому вони можуть дозволити довгострокове інвестування. На відміну від комерційних банків вони не мають права виконувати депозитарні (зберігання цінних паперів на спецрахунках), розрахункові і кредитні операції. СФКІ стали займати провідне місце на грошовому ринку з ряду причин:
· Спостерігається зростання доходів населення;
· Розвиток ринку цінних паперів;
· Розвиток спец. послуг, які надають парабанкі.
СФКІ включають страхові компанії, пенсійні фонди, ощадно-позичкові асоціації, фінансові компанії, благодійні фонди та кредитні спілки.
Функції СФКІ:
· Акумуляція заощаджень населення. Відбувається через випуски різних видів цінних паперів;
· Розміщення ресурсів здійснюється:
по-перше, у вигляді облігаційних позик,
по-друге, за рахунок надання іпотечних кредитів,
по-третє, через надання споживчих кредитів,
по-четверте, за допомогою кредитної взаємодопомоги;
· Приведення активів і зобов'язань відповідно до потреб клієнтів (тобто якщо є можливість залучати ресурси на тривалі терміни, то і терміни розміщення подовжуються);
· Зменшення ризику шляхом диверсифікації.
2. Активні операції комерційних банків.
Активні операції - це операції з розміщення ресурсів з метою отримання доходу.
При здійсненні активних операцій комерційний банк керується рядом принципів, основними з яких є:
1. розміщення ресурсів повинно здійснюватися відповідно до законодавства;
2. при розміщенні коштів банк повинен вирішувати проблему співвідношення прибутковості, ліквідності і ризику (вони знаходяться в суперечності). Так, акціонери зацікавлені в максимізації прибутку, яка може бути отримана за рахунок ризикованих кредитів або вигідних вкладень у довгострокові інвестиції. З іншого боку, ці дії негативно позначаються на ліквідності банку. Отже, між ступенем ризику-ліквідності і нормою прибутку повинен дотримуватися компроміс, тобто необхідно знайти співвідношення між максимальною прибутковістю, мінімальним ризиком та оптимальної ліквідністю. Оптимальне співвідношення досягається через вміле конструювання структури активів банку.
Склад і структура активів окремих комерційних банків можуть
істотно відрізнятися, тому що їх формування обумовлюється широким колом факторів:
- Особливостями національного законодавства, здатного обмежити або стимулювати певні види діяльності кредитних установ
- Фінансовим становищем банку
- Тривалістю діяльності КБ, від якої залежать його можливості отримання різних видів ліцензій на здійснення певних операцій
- Складом і структурою сформованих банком пасивів
- Типом і спеціалізацією комерційного банку.
Основним завданням будь-якого КБ є знаходження такої оптимальної структури свого балансу, при якій максимізувати би прибуток банку і в той же час підтримувалася на належному рівні ліквідність. Важлива роль у вирішенні цього завдання належить управління активами банку, основною метою якого є формування раціональної структури банківських активів.
Структуру банківських активів можна представити за трьома параметрами: ліквідність, прибутковість і ризик.
З точки зору ліквідності структуру активів можна представити у вигляді схеми:
REF SHAPE \ * MERGEFORMAT
Ліквідні активи
Позики
Первинні резерви
Вторинні резерви
· Будівлі
· Споруди
· Довгострокові вкладення в цінні папери
· Вкладення в КК інших організацій
· Монети і банкноти в сейфах банку
· Кошти на резервному рахунку в ЦП
· Кошти на кор. рахунку банку
· Платіжні документи в процесі інкасації
· Рахунки до запитання
· Короткострокові вкладення в цінні папери або позики

Схема 2.1. Структура активів банку (за ступенем ліквідності).
Ліквідні активи - це активи, які в мінімальний термін і з мінімальними втратами можуть бути спрямовані на погашення зобов'язань. У складі ліквідних активів виділяють касову готівку і вторинні ресурси. Банки уникають тримати у великих обсягах касову готівку, оскільки вона не приносить доходів банку, а готівка можуть бути вкрадені. Тим не менш, комерційні банки змушені мати касову готівку в певному обсязі, який залежить від ряду факторів (наприклад, від нормативу ЦП, що визначається класом банку, а отже, можливістю взяти кредит на МБР, і структурою його внесків - чим більше вкладів до запитання , тим більше норматив). Вторинні ресурси - це короткострокові вкладення банку, тобто високо ліквідні дохідні активи, які можна швидко і з незначним ризиком втрат перетворити на готівку (короткострокові цінні папери, високо ліквідні позики). Основне призначення вторинних ресурсів - служити джерелом поповнення первинних ресурсів. Обсяг цієї статті залежить ступінь коливання депозитів і структура портфеля кредитів. Якщо вклади і попит на кредити піддаються значним коливанням, то банку необхідно створювати вторинні ресурси в більшій сумі.
Портфель кредитів формується виходячи із заявок клієнтів з урахуванням попиту та пропозиції на кредит. Це найбільш важлива частина банківських активів, традиційний вид банківської діяльності, доходи по позиках - найбільша складова банківського прибутку.
Інвестиції - це розміщення коштів у цінні папери з метою отримання доходу. Призначення інвестицій - приносити банку дохід і в міру наближення терміну погашення цінних паперів - забезпечувати ліквідність. Банки віддають перевагу державним цінних паперів, якщо головна мета банку - забезпечення ліквідності (оскільки вони менш прибуткові, але і менш ризиковані). Вкладаючи ресурси в цінні папери муніципалітетів, банк сподівається на отримання прибутку, пільги з податку і підтримку органів влади.
Матеріальні активи включають вкладення в банківські приміщення, меблі, обладнання.
З точки зору прибутковості активи діляться на 3 групи [6]:
- Дохідні активи (вторинні резерви, кредити, інвестиції);
- Умовно дохідні (матеріальні активи можуть приносити реальний дохід у вигляді орендної плати, а також сприяти успішній роботі банку);
- Неприбуткової активи (первинні резерви).
Такий критерій якості, як ризикованість означає потенційну можливість втрат при їх перетворенні у грошову форму. На ступінь ризику банківських активів впливає безліч чинників. Залежно від ступеня ризику активи банку поділяються на кілька груп. Кількість виділених груп, класифікація активів за ступенем ризику, рівень ризику окремих груп активів у різних країнах може визначатися по-різному.
У Російській банківській практиці виділяють 5 груп ризику (табл. 2.1.).
Група
Коефіцієнт ризику,%
Активи
1
0
· Кошти на кор. рахунку, відкритому в ЦБ РФ
· Кошти на резервному рахунку в ЦБ РФ
· Вкладення в державні боргові зобов'язання
· Вкладення в облігації внутрішньої валютної позики
· Кошти, розміщені в Банку Росії на депозитному рахунку
· Каса і прирівняні до неї кошти
2
10
· Позики, гарантовані Урядом РФ
· Позики під заставу державних цінних паперів РФ
· Позики під заставу дорогоцінних металів у злитках
3
20
· Вкладення в боргові зобов'язання суб'єктів РФ і місцевих органів влади
· Кошти на кор. рахунках у банків-нерезидентів
· Позики під заставу цінних паперів суб'єктів РФ і місцевих органів влади
4
70
· Кошти на рахунках у банків-резидентів РФ у іноземній валюті
· Кошти на кор. рахунках в рублях у банків-резидентів (ностро)
· Власні будівлі і споруди за мінусом, переданих в заставу
· Цінні папери для перепродажу
5
100
Усі інші активи кредитної організації (активні залишки за балансовими рахунками)
Таблиця 2.1. Угруповання активів за ступенем ризику (у російській банківській практиці).
Керуючи портфелем активів комерційний банк може використовувати один з наступних методів:
1) Метод загального фонду ("котлової" метод). Схема розміщення активів:

Джерела Напрями- Вклади до запитання - первинні резерви
- Сберегат. вклади - вторинні резерви
- Строкові вклади - позики
- Позики - інвестиції
- Власні кошти - матеріальні активи
Його суть полягає в тому, що грошові кошти формуються з різних джерел до загального Фонду, незалежно від каналу їх надходження, а сукупні кошти розподіляються між активами банку в установленому порядку (касова готівка, вторинні резерви, позики, інвестиції, матеріальні активи). При розподілі не має значення, з якого джерела надійшли гроші.
Даний метод простий, не містить чітких критеріїв для розподілу ресурсів за категоріями активів, що підвищує ризик незбалансованої ліквідності. Управління здійснюється на основі досвіду та інтуїції банківського персоналу.
2) Метод конверсії. Схема розміщення активів:
Джерела Напрями
- Вклади до запитання - первинні резерви
- Сбервклади - вторинні резерви
- Строкові вклади - позики
- Позики - інвестиції
- Власний капітал - матеріальні активи
Модель розподілу активів враховує джерела надходження коштів, їх специфіку, норми обов'язкових резервів ЦБ і швидкість обігу ресурсів. Наприклад, вклади до запитання в порівнянні зі строковими вкладами мають більш високу швидкість обороту і вимагають більш високу норму первинних резервів, ніж проти строкових вкладів.
Потреби в ліквідності для термінових і ощадних вкладів нижче, тому вони можуть використовуватися формування портфеля кредитів та інвестицій. Позики, як правило, використовуються для здійснення інвестицій та видачі великих, довгострокових кредитів. Власний капітал, нарешті, використовується на придбання будинків, обладнання, а залишок - на інвестиції та кредити, тобто на збільшення доходів банку. Даний метод досить ефективний, хоча й у нього є недоліки. Так, зокрема, метод, акцентуючи увагу на ліквідності резервів і можливому вилученні вкладів, менше уваги приділяє можливості задовольняти кредитні заявки клієнтів. Крім того, якщо активи і пасиви досягають значних розмірів, різноманітних за структурою, то він не може дозволити з мінімальними витратами сформувати портфель кредитів та інвестицій.
3) Аналітичний метод. Передбачає використання сучасних моделей математичного аналізу і симплекс-методу. Він відповідає на 3 питання: в чому суть проблеми, які варіанти рішення, який з них найкращий. Для ЕММ повинна бути сформульована мета, яка повинна бути оптимізована; повинні вводитися обмеження щодо мінімізації витрат, ризику і ліквідності. Рішення такого рівняння допоможе менеджеру банку, яку суму раціонально вкладати в будь-який вид активів, щоб отримати максимальний прибуток при мінімальному ризику не виходячи за рамки ліквідності.
Даний метод дає переваги банкам, які мають у своєму розпорядженні сучасними інформаційними банківськими технологіями. Недоліки: дорожнеча методу, але якщо очікувані доходи від використання даного методу більше витрат, то він раціональний.

3. Пасивні операції банку.
Існує кілька точок зору на структуру ресурсної бази. Так, наприклад, деякі вчені ділять ресурси комерційного банку на власні і чужі. За такої класифікації відбувається злиття залучених і позикових коштів в одну категорію - "чужі кошти". Ми ж звернемося до більш розгорнутої структурі банківських ресурсів (схема 3.1.).
                                                        REF SHAPE \ * MERGEFORMAT
Пасивні операції (ресурси банку)
Власний капітал
Залучені кошти
Позикові кошти
Фонди
Нерозподілений прибуток
Депозитні джерела
Недепозитних джерел
Міжбанківські кредити
Кредити ЦП

Схема 3.1. Структура ресурсної бази комерційного банку.
Капітал банку є джерелом фінансування окремих банківських операцій і критерієм оцінки його фінансового становища. Чим більше розмір статутного капіталу, тим більше стійкий банк (хоча це негативно впливає на отримання прибутку).
Залучені кошти можуть бути дешевими (вклади до запитання, випуск векселів) і дорогими (строкові депозити); стійкими (випуск сертифікатів) і нестійкими (рахунки до запитання). Чим більша питома вага стабільною і дешевої частини пасивів банку, тим стабільніше її становище і вище прибутковість. Хоча тут є одне "але": кошти на рахунку до запитання найбільш дешеві, але непередбачувані, а висока їх частка в ресурсах послаблює ліквідність банку.
Нарешті, позикові кошти. Це джерело використовується в крайніх випадках, коли всі інші джерела (дешевші) вичерпано. Крім дорожнечі є й інша небезпека: висока їх частка позбавляє банк самостійності, робить його залежним від кредиторів.
Власний капітал банку - є реальна сума власних ресурсів, яка може бути використана для виконання наступних функцій:
1) Регулююча функція. Органи банківського нагляду в особі ЦБ встановлюють мінімальний рівень банківського статутного капіталу для знову створюваних банків і мінімальний розмір капіталу для діючих банків.
У ході ринкових реформ в Росії проводилася політика, спрямована на зближення вітчизняних і міжнародних стандартів капіталу. Відповідно до Інструкції № 1 "Про порядок регулювання діяльності КБ" мінімальний розмір статутного капіталу для знову створюваних банків був встановлений на рівні 5 млн. ЄВРО, і також для діючих банків. При цьому на діяльність банків з недостатнім розміром власних коштів були накладені певні обмеження. Ці банки не можуть:
· Проводити банківські операції за межами РФ (крім відкриття та ведення кор. Рахунків у банках-нерезидентах для здійснення розрахунків за дорученням фіз. І юр. Осіб);
· Здійснювати операції із залучення та розміщення дорогоцінних металів;
· Відкривати філії створювати дочірні організації за кордоном;
· Брати участь у капіталі кредитних організацій на суму, що перевищує 25% капіталу цих кредитних організацій.
2) Захисна функція. Комерційним банкам, що функціонує в умовах ринку, надається повна економічна самостійність, а також передбачається економічна відповідальність. Суть економічної відповідальності банку полягає в тому, що власні кошти служать забезпеченням його зобов'язань. Іншими словами, банківський капітал є граничною величиною гарантії відповідальності перед вкладниками і кредиторами. Він грає роль своєрідної подушки і дозволяє банку продовжувати свою діяльність у разі виникнення великих непередбачених втрат і витрат. Банки для фінансування такого роду витрат використовують перш за все різні резервні фонди, але можуть бути в житті настільки несприятливі періоди, що й цих фондів недостатньо. У таких випадках використовується статутний капітал. У випадку процедури банкрутства власні кошти комерційного банку використовуються на погашення заборгованості перед бюджетом, власниками облігацій та інших боргових зобов'язань, вкладниками грошових коштів на строкові депозити та депозити до запитання.
3) Оперативна функція. На відміну від нефінансових організацій для банку оперативні функції капіталу вважаються другорядними. Як правило, банки намагаються уникнути розміщення власних коштів у короткострокові активи. Власні кошти служать для банку джерелом розвитку його матеріальної бази, вони використовуються для придбання будівель, необхідних йому машин, устаткування, обчислювальної техніки і т.п.
Власний капітал включає [7]:
По-перше, Статутний (акціонерний) капітал, який формується або через емісію акцій, або накопичення прибутку (капіталізація доходів).
У першому випадку капітал формується як сума номінальної вартості всіх розміщених серед акціонерів акцій.
У разі капіталізації на формування КК можуть бути спрямовані:
- Кошти РФ, що перевищують максимальний рубіж;
- Кошти від переоцінки ОФ за рішенням уряду;
- Залишки Фонду економічного стимулювання за результатами року;
- Дивіденди нараховані, але не виплачені;
- Нерозподілений прибуток за підсумками року.
По-друге, резервний капітал, який використовується на покриття можливих (непередбачених) витрат. Формується за рахунок відрахувань з чистого прибутку. Його розмір не повинен бути нижче 15% від КК, у противному разі відрахування до Фонду проводяться з прибутку до оподаткування. Якщо РФ досягає своєї граничної величини (визначається Статутом банку), то кошти Фонду повинні капіталізуватися і його формування починається заново.
По-третє, спеціальні фонди (облік емісійних різниць та коштів від переоцінки) і Фонди розвитку формуються з прибутку після оподаткування.
По-четверте, нерозподілений прибуток, що залишається в розпорядженні банку.
Залучені ресурси - це тимчасово вільні кошти клієнтів банку, які залучаються для виконання активних операцій.
Операції банку по залученню коштів у внески, їх зберігання та використання у відповідності з режимом рахунків називають депозитними. З точки зору вилучення депозити можуть ділитися на:
1) трансакційні рахунки, які характеризуються тим, що гроші можуть бути вилучені на першу вимогу вкладника, або переведені з одного рахунку на інший в будь-який час без попереднього повідомлення банку. Так як це непередбачувані депозити, то за ним банк буде створювати більший резерв, ніж по інших видах вкладів.
2) ощадні депозити характеризуються наявністю ощадкнижки, в якій містяться правила користування рахунком і відображаються всі операції по рахунку. % Нараховуються в залежності від умов внеску (терміну, суми) і порядку зберігання (вилучення коштів на першу вимогу, або з попереднім повідомленням, або після закінчення певного термін      
3) строкові депозити відрізняються фіксованим терміном (у Росії - досить коротким - до року), високою щодо інших вкладів%-ої ставкою. До закінчення терміну, визначеного договором, вкладник не може вилучити свої кошти з рахунку. Розрізняють власне строкові вклади і термінові вклади з попереднім повідомленням.
Власне строкові вклади розуміють передачу коштів у повне розпорядження банку на термін і на умовах за договором, а після закінчення цього терміну строковий вклад може бути вилучено власником будь-який момент. Розмір винагороди, що виплачується клієнтові за строковим вкладом, залежить від терміну, суми депозиту і виконання вкладником умов договору. Чим довший термін і (чи) більше сума внеску, тим більше розмір винагороди. Діюча практика передбачає оформлення строкових вкладів на термін 1,3,6,9,12 місяців.
Вклади з попереднім повідомленням про вилучення коштів означають, що про вилучення вкладу клієнт повинен заздалегідь сповістити банк у визначений за договором термін (як правило, від 1 до 3, від 3 до 6, від 6 до 12 і більше 12 місяців). Залежно від терміну повідомлення визначається і процентна ставка за вкладами.
Строкові вклади оформляються договором між клієнтом (вкладником) та банком в особі його керівника. Банки самостійно розробляють форму депозитного договору. Договір складається у 2-х примірниках: один зберігається у вкладника, інший у банку в кредитному чи депозитному відділі. У договорі передбачається сума внеску, термін його дії,%-ти, які вкладник отримає після закінчення терміну дії договору, обов'язки і права вкладників банку, відповідальність сторін за дотримання умов договору, порядок вирішення спорів. Багато банків встановлюють мінімальний розмір строкового вкладу, величина якого залежить від орієнтації банку на дрібного, середнього чи великого клієнта. Спори, що виникають між банком вкладником, повинні вирішуватися в арбітражному чи судовому порядку (якщо вкладник є фізичною особою).
Окрім депозитних джерел залучення коштів комерційні банки використовують у своїй практиці і так звані "не депозитні". Вони характеризуються тим, що банк отримує гроші через реалізацію боргових зобов'язань на грошовому ринку. Специфіка не депозитних джерел полягає в наступному:
· Ініціатива залучення належить банку, а не вкладнику;
· Це джерело широко використовується великими банками, які мають вільний доступ до грошових ресурсів;
· Не депозитні джерела - це оптовий (не персоніфікований) бізнес, тому що боргові зобов'язання реалізуються великим інвестором на великі суми.
В даний час російські банки для залучення додаткових коштів випускають облігації, векселі і сертифікати.
Позикові кошти представлені міжбанківським кредитом, який надається з метою регулювання ліквідності банку, для вирівнювання міжбанківського платіжного обороту і, нарешті, прибуткового розміщення надлишкової ліквідності. Банки, які мають надлишкову ліквідність, намагаються прибутково її розмістити, а банки, які відчувають дефіцит ліквідності - поліпшити своє становище за рахунок МБК.
Комерційні банки надають кредити один одному на наступних умовах:
-Якщо банк-кредитор має вільною ліквідністю,
-Якщо банк-кредитор отримає значний прибуток від розміщення коштів на МБР,
-Якщо це розміщення коштів не призведе до порушення нормативів ліквідності, встановлених ЦБ
-Якщо банк позичальник випробовує тимчасовий потреба в ресурсах
-Якщо банк позичальник є надійним і має досить високий рейтинг на грошовому ринку,
-Якщо банк позичальник має ліквідні активи, які він може надати в якості забезпечення кредиту.
Погашення кредиту разом з відсотками здійснюється з кор. рахунку при настанні терміну. Якщо грошей на кор. рахунку немає, то або вирішується питання про пролонгацію кредиту, або позика списується з рахунку гаранта, або за рахунок коштів застави.
ЦБ надає кредити КБ у наступних випадках:
1) для задоволення потреб КБ в обов'язкових резервах
2) надання сезонних позик
3) підтримка банків, що опинилися в скрутному фінансовому становищі
4) для фінансування цільових програм Уряду.
Одним з найбільших учасників ринку МБК є ЦБ. Для отримання кредиту від ЦБ комерційний банк повинен відповідати наступним вимогам:
· Мати ліцензію на здійснення банківської діяльності;
· Дотримуватися всі передбачені нормативи;
· Мати позитивний аудиторський висновок по річній звітності;
· Не мати прострочень по раніше отриманих кредитів ЦБ;
· При отриманні аукціонного або ломбардного кредитів банк повинен пропрацювати на ринку не менше одного року.

4. Касові операції комерційних банків.
Касовими операціями називають операції з ведення рахунків фізичних та юридичних осіб.
Відповідно до російського законодавства, клієнт має право відкривати стільки рахунків, скільки йому необхідно.
Види рахунків:
1. Розрахунковий рахунок. Відкривається комерційним організаціям і громадянам, які мають статус підприємця. За цим рахунком здійснюються всі операції, пов'язані з реалізацією товарів і послуг, забезпеченням виробництва, витратами. На нього зараховується виручка. З рахунків списуються гроші для видачі заробітної плати, оплати вартості сировини, сплачуються податки. Рахунок дозволяє здійснювати практично будь-які операції, оскільки власник сам визначає напрями використання коштів. Існує два різновиди розрахункового рахунку:
а) рахунок для здійснення спільної діяльності, особливістю якого є множинний складу його власників. Але спільне розпорядження рахунком не поширене, оскільки передбачає отримання згоди всіх власників за окремими платежами, що вкрай не зручно.
б) рахунок для виконання робіт за угодою про розподіл продукції. Його особливість - рахунок використовується виключно для виконання певних робіт. Може відкриватися як в рублях, так і в іноземній валюті. Якщо виторг на цей рахунок надходить в інвалюті, то правила про обов'язковий продаж 50% не діють.
2. Поточний рахунок - рахунок для фінансування некомерційних юридичних осіб, представництв, які не здійснюють підприємницьку діяльність. Він призначений для зберігання грошей, розрахункових операцій. У порівнянні з власниками розрахункового рахунку, самостійність власників поточного рахунку суттєво обмежена, вони розпоряджаються грошима в суворій відповідності до кошторису, затвердженого вищестоящою організацією. Різновиди поточного рахунку:
а) бюджетний рахунок - рахунок, який відкривається підприємствам при виділенні їм грошових коштів з Федерального, регіональних або місцевих бюджетів для здійснення певних видів діяльності. Це можуть бути субсидії, дотації. Особливість бюджетного рахунку виявляється, по-перше, у цільовому призначенні зарахованих грошей, контролювати які має власник (або довірена особа) і, по-друге, в обмеженому термін існування рахунки, що становить 1 рік, оскільки бюджет в Росії затверджується щорічно, отже, в Наприкінці року рахунки повинні бути закриті, а залишки по них перераховані до бюджету.
б) інвестиційні і конверсійні рахунки - рахунки з обліку коштів Федерального бюджету, які надаються на зворотній і платній основі на фінансування інвестицій і конверсійних програм. Власниками таких рахунків є підприємства.
Касові операції займають великий обсяг роботи в банківській діяльності. Комерційні банки будують свої відносини з клієнтами на договірній основі, у тому числі і при здійсненні їх касового обслуговування.
За договором банківського рахунку банки не можуть відмовити клієнтам у відкритті рахунку, якщо він згоден з оголошеними умовами і якщо у банку є технічна можливість прийняти даного клієнта на обслуговування.
Для відкриття рахунку клієнт надає наступні документи:
- Заяву на відкриття рахунку (для оповіщення банку про виникнення потреби в цьому);
- Копії Статуту, установчого договору та протоколу загальних зборів (для підтвердження юридичної дієздатності, тобто правомочності відкриття рахунку);
- Довідка про взяття на облік з ДПІ;
- Копії документів, що підтверджують реєстрацію в Пенсійному фонді, Фонді обов'язкового мед. страхування, Фонді соціального страхування (для посвідчення виконання клієнтом усіх зобов'язань перед бюджетом);
- 2 картки із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печаток (для їх звірення при подальшому використанні рахунку).
Після відкриття рахунку банк надає наступний набір послуг:
- Ведення рахунку
- Організація і проведення безготівкових розрахунків
- Виконання операцій з готівкою
Прийом від клієнтів юридичних осіб готівки проводиться за оголошенням на внесок готівкою із зарахуванням суми на його розрахунковий (поточний) рахунок. Видача та списання грошей проводиться за грошовими чеками, при проведенні розрахунків в безготівковому порядку використовуються розрахункові чеки. Прийом і видача готівки громадянам здійснюється за прибутковими і видатковими касовими ордерами.
Відповідно до договору банк бере на себе зобов'язання:
- Проводити за рахунком клієнта всі види банківських операцій, передбачених законодавством
- Забезпечувати збереження і конфіденційність всіх грошових коштів на рахунку
- Зараховувати і списувати кошти за дорученням клієнта не пізніше дня, наступного за днем ​​надходження платіжних документів
- Видавати виписки по рахунку, що інформують клієнта про залишки.
Закриття рахунку може бути здійснено, по-перше, за рішенням власника (у будь-який час без будь-яких претензій і умов), по-друге, за рішенням банку (при недотриманні умов договору), і, по-третє, за рішенням арбітражного суду (при визнанні підприємства - клієнта банку банкрутом).

5. Розрахункові операції комерційних банків.
Розрахункові операції між економічними суб'єктами здійснюються, як правило, в безготівковому порядку, тобто шляхом перерахування грошей з рахунку платника на рахунок одержувача.
Для проведення розрахункових операцій та зберігання грошових коштів клієнтів будь-якому банку з моменту реєстрації, тобто видачі ліцензії на здійснення банківської діяльності, відкривається кореспондентський рахунок (розрахунковий рахунок комерційного банку). Перші суми, зараховані на кор. рахунок - це внески засновників в КК у момент його утворення. Взаємовідносини між комерційним банком і ЦБ (представником якого є РКЦ) при відкритті кор. рахунку оформляються договором.
Для відкриття кор. рахунки РКЦ надаються наступні документи [8]:
- Заяву на відкриття рахунку;
- Картку зі зразками підписів.
Кожному банку може бути відкритий лише один кор. рахунок в одному РКЦ. Платежі з кор. рахунку здійснюються в межах залишку на ньому. При нестачі коштів банк в 5-ти денний термін зобов'язаний його поповнити, інакше - санкції, аж до відкликання ліцензії. РКЦ щодня звітує перед банком випискою про стан кор. рахунку.
Між банком і клієнтом також виникають договірні відносини з приводу розрахункового обслуговування. Банк здійснює розрахунки на вимогу клієнта, коли останній виступає або одержувачем, або платником. Він несе відповідальність за наявність усіх реквізитів у розрахункових документах та ідентичність їх заповнення у всіх примірниках. Про стан розрахункового рахунку банк інформує клієнта випискою. Якщо грошова сума зарахована (або списана) на рахунок помилково, то клієнт в 10-денний термін повинен повідомити про це банк, в іншому випадку, обороти і залишок по рахунку вважається підтвердженими.
При проведенні розрахунків клієнт має право самостійно обрати ту форму розрахунків, яка йому підходить (Положенням № 14 "Про безготівкові розрахунки" передбачені розрахунки платіжними вимогами, вимогами-дорученнями, платіжними дорученнями, чеками, акредитивами). Надійшли до банку платіжні вимоги та вимоги-доручення оплачуються в порядку попереднього акцепту.
Форма безготівкових розрахунків - сукупність взаємопов'язаних елементів, включаючи схему документообігу, платіжний документ, а спосіб виплат (порядок переведення грошових коштів). Відповідно до класифікації БМР (м. Базель) спосіб платежу може бути або а) кредитовим, або б) дебетовим.
Кредитовий переклад характеризується тим, що гроші спочатку списуються з рахунку платника, а потім перераховуються на рахунок одержувача. При цьому ініціатива платежу належить платнику (дебітору), який дає розпорядження банку кредитувати рахунок отримувача коштів. Кредитовий переклад займає майже 90% платіжного обороту. В якості розрахункового документа в російській практиці можуть використовуватися платіжні доручення або вимоги-доручення, акцептовані платником.
Дебетовий переклад: спочатку гроші зараховуються на рахунок одержувача, а потім відбувається їх списання з рахунку платника. Ініціатива початку перекладу належить кредитору, який направляє платіжний документ, що підтверджує борг дебітора. В якості платіжного документа може виступати вексель, вимога, чек, інкасове доручення на безакцептне списання коштів, акредитив.
Ефективність окремих форм безготівкових розрахунків визначається наступними показниками:
- Зближення моментів отримання товару і його оплати;
- Трудомісткість розрахункової операції;
- Можливість здійснення контролю усіма учасниками розрахунків.

6. Трастові операції комерційних банків.
Трастові операції - це операції комерційних банків та спеціальних фінансових інститутів, спрямовані на управління майном і здійснення інших послуг за дорученням клієнта і в його інтересах.
У трастових операціях фігурують різні види майна клієнтів.
Залежно від виду майна і побажань його власника змінюється зміст трастових операцій, а також функції комерційного банку в них.
Об'єкти трастових операцій:
- Нерухомість виробничого та невиробничого характеру;
- Рухоме майно (транспортні засоби, засоби зв'язку тощо);
- Майнові права;
- Грошові кошти;
- Цінні папери.
При виконанні трастових операцій комерційний банк може виступати в двох ролях:
- Становитиме повне представником клієнта, який розпоряджається його майном самостійно в межах договору,
- Виконувати строго конкретні операції з власністю клієнта за його дорученням.
В умовах ринкової економіки трастові операції набувають можливість вирішити низку завдань щодо зміцнення своїх позицій на ринку.
У залежності від специфіки банку, його клієнтської бази, ситуації на фондовому ринку, а також від конкретних економічних та інших умов змінюються зміст завдань та їх пріоритет в діяльності трастових підрозділів банку.
Учасники трастових операцій [9].
Довірчий керуючий - особа, якій за договором власник передає своє майно або майнове право у тимчасове управління (користування) або для здійснення певних дій.
Комісіонер - особа, яка відповідно до договору комісії зобов'язується здійснювати за рахунок коштів клієнта певні дії від свого імені, отримуючи при цьому комісійна винагорода.
Повірений - особа, яка за дорученням клієнта діє за рахунок і від його імені. Послуги повіреного оплачуються клієнтом або за існуючими тарифами, або відповідно до договору.
Бенефіціар, або вигодонабувач, - особа, на користь якої укладено трастовий договір, зокрема щодо отримання доходів від трастових компаній.
У ході здійснення трастових операцій між їх учасниками складається система фінансово-економічних відносин, характер яких залежить від умов трастового договору, типу майна, переданого по трасту, зміст самої операції, а також від ролі окремих учасників.
Класифікація трастових операцій може бути розроблена з урахуванням різних ознак.
Перший вид трастових операцій - це довірче управління, тобто система відносин між власником майна і іншою особою, довірчим керуючим, яке в силу укладеного договору отримали від власника право на розпорядження його власністю. Це право може включати здійснення угод та інших юридичних дій при отриманні відповідного доручення від власника або без попереднього узгодження з ним. Довірчий керуючий у своїх діях виступає від свого імені, але за дорученням і за рахунок коштів свого клієнта - власника майна, та у випадках, передбачених договором, несе матеріальну відповідальність за результати дій.
Другий вид трастових операцій - агентські послуги. Учасниками агентських послуг є:
- Принципал (довіритель) - особа, яка доручає іншій особі виконати будь-які дії і передає йому свої повноваження;
- Агент - особа, що діє від імені принципала і виконує в точності його доручення.
У агентських послугах право власності на майно (майнові права) залишається у принципала (довірителя). Агент виконує лише функції повіреного. Відповідно до договору він несе відповідальність тільки за якість виконання самого доручення, а не за кінцеві результати, наслідки даного доручення. Агент може від імені клієнта укладати договори, одержувати позики, виписувати чеки, оплачувати рахунки довірителя, оформляти страхові поліси і т. д. Агент діє за рахунок коштів принципала і отримує від нього винагороду.
Розглянемо докладніше окремі види трастових операцій.
Передача майна у спадок пов'язана з дотриманням інтересів всіх спадкоємців. У ході даної операції довірчий керуючий отримує рішення суду на відкриття спадщини, збирає успадковане майно, визначає його склад, розраховується по боргах, оплачує адміністративні витрати і податки, ділить майно, що між спадкоємцями відповідно до заповіту або законом про спадкування.
Управління майном за договором здійснюється в інтересах довірителя (засновника трасту) або бенефіціара. Воно може включати розміщення грошових коштів, купівлю нерухомості з подальшим управлінням, формування портфеля цінних паперів та інші операції. Зазвичай фізичні особи доручають трастовим підрозділам банку турботу про своє майно, оскільки самі не володіють необхідною інформацією та кваліфікацією. Метою подібної діяльності, як правило, є отримання доходу.
Управління зазначеними видами майна актуально і для юридичних осіб. Воно сприяє більшій ефективності їх діяльності та підвищення їх доходів. Тому подібна операція пропонується банками. Найбільш поширеним варіантом є управління портфелем цінних паперів. Трастове підрозділ аналізує стан портфеля, стежить за зміною фондового ринку і приймає найбільш раціональні рішення щодо якості портфеля цінних паперів, коригуванні його орієнтації та вмісту.
У ряді випадків виникає необхідність опіки чи піклування над майном осіб недієздатних або частково втратили дієздатність. Трастові підрозділи банку, що накопичили великий досвід з управління майном і майновими правами, здатні ефективно виконувати ці функції, укладати угоди, оформляти договори, вирішувати спірні питання, захищаючи інтереси підопічних.
Управління коштами пенсійних фондів. Подібні недержавні фонди «володіють довгостроковими ресурсами і потребують їх ефективному розміщенні. Трастові операції банків дозволяють пенсійним фондам не тільки помістити грошові кошти на банківські депозити, але й сформувати раціональний портфель цінних паперів, з тим щоб сприяти отриманню прибутку, достатнього для відшкодування витрат на функціонування та зростання активів пенсійних фондів.
Створення таких фондів та раціональне управління ними з боку трастових підрозділів сприяє матеріального забезпечення членів фондів. Якщо пенсійні фонди утворені фірмою, підприємством, то виникають додаткові стимули до підвищення продуктивності праці персоналу та стабілізації кадрового складу.
Управління благодійними та іншими фондами спеціального призначення (наприклад, фонди допомоги, створювані навчальними закладами, місцевою владою і т.д.) з боку трастових підрозділів виконує дві функції: 1) розміщення коштів фондів; 2) їх розподіл відповідно до завдань фондів. Доручення трастовим підрозділам банку управління фондами ефективно, тому що коло трастових операцій в банках досить великий і накопичено багатий досвід їх виконання.
Управління інвестиційними компаніями і фондами. У 1993 - 1994рр. в Росії активно створювалися інвестиційні фонди і компанії. Налічувалося більше трьохсот. В даний час вижили лічені десятки. Мали місце великі втрати фінансових ресурсів. Особливо істотно постраждали кошти фізичних осіб. Однією з найважливіших причин того, що сталося була відсутність в інвестиційних фондах фахівців з управління грошовими коштами і цінними паперами. До того ж розвиток трастових операцій комерційних банків Росії в цей період перебувала на початковому етапі. У зарубіжній банківській практиці управління коштами інвестиційних фондів і компаній відноситься до числа найбільш поширених трастових операцій.
У ході операцій банки не тільки займаються розміщенням грошових коштів фонду, але і ведуть реєстр його акціонерів, допомагають розподіляти доходи, виплачують дивіденди, розміщують акції фондів і виконують інші функції.
Трастові підрозділи банків надають фізичним та юридичним особам і агентські послуги з роботи на фондовому ринку.
Існують і інші агентські послуги, пов'язані з обслуговуванням фондового ринку. При розвинених трастових операціях їх склад великий.
Зберігання та передача грошових та інших цінностей спрямовані на гарантування прав та інтересів сторін. Дані послуги можуть включати:
- Прийом цінних паперів, документів та інших цінностей на зберігання;
- Надання для цього сейфових осередків;
- Організація передачі цінностей іншій особі;
- Зберігання акцій, облігацій з повідомленням клієнта про надходження доходу або виграші;
- Зберігання з подальшою доставкою цінностей клієнту або особі, зазначеній ним.
В даний час в деяких комерційних банках України (зокрема, в Ощадбанку РФ) впроваджено операція з гарантування передачі великих грошових середовищі при операціях з нерухомістю. Для цього клієнт орендує сейфову клітинку, оформляє договір з банком, за яким партнер клієнта при купівлі-продажу нерухомості отримує доступ до осередки (грошові кошти) тільки після виконання певної умови (передачі права власності на нерухомість). При даній послузі практично виключається ризик шахрайства та втрати грошових коштів.
Важливим видом агентських послуг є оформлення доручення, заповіту інших юридичних і нотаріальних документів. Російські банки вже надаю клієнтам подібні послуги за вкладами. Проте практика зарубіжних банків в цей плані значно ширше. Зокрема, ощадні каси Німеччині пропонують клієнтам послуги з підбору необхідної нерухомості (житлові будинки, квартири) з бажаними якостями, консультування клієнтів по операціях з нерухомістю, включаючи оформлення всіх документів по купівлі-продажу, оренді.
До числа агентських послуг також відноситься депозитарне обслуговування емітентів цінних паперів. Воно може поширюватися як на державних емітентів, так і на акціонерні товариства. Ряд комерційних банків здійснює депозитарне обслуговування державних короткострокових і казначейських зобов'язань. Ощадбанк Росії працював з облігаціями державної ощадної позики для фізичних осіб, здійснюючи їх розміщення, продаж, погашення та виплату купонного доходу.
У цілому депозитарне обслуговування може включати наступні операції:
- Зберігання глобального або часткового сертифіката цінних паперів;
- Ведення реєстру акціонерів;
- Ведення бухгалтерського обліку та звітності емітента;
- Розміщення його акцій та інших цінних паперів;
- Організація обміну акцій на нові або облігацій на акції;
- Виплата дивідендів по акціях і доходу по облігаціях;
- Повернення (частковий або повний) відзивних облігацій чи привілейованих акцій в разі їх дострокового відкликання емітентом.
Досить часто депозитарне обслуговування пропонується таким власникам цінних паперів, як підприємства, організації, акціонерні товариства, компанії, інвестиційні фонди, фінансові компанії, органи державної влади та ін
У цілому перераховані вище трастові операції не вичерпують їх різноманітності. У банківській системі західних країн їх перелік включає кілька сотень видів. У Росії в даний час формуються умови для розвитку і розширення трастових операцій. І одним з таких умов є ефективна організація трастових операцій, включаючи створення спеціалізованих банківських служб.

7. Міжнародні операції комерційних банків.
Необхідність розрахунків в іноземній валюті обумовлена ​​розвитком міжнародних відносин і міжнародної торгівлі, а також використанням різних грошових одиниць контрагентами різних країн. Для здійснення розрахунків в іноземній валюті та обслуговування експортерів (імпортерів), комерційний банк повинен мати ліцензію, що дозволяє здійснювати валютні операції і розвинену кореспондентську мережу за кордоном. Тільки в цьому випадку банк може займатися міжнародними розрахунками.
Міжнародні розрахунки - це платежі за зобов'язаннями юридичних і фізичних осіб однієї країни по відношенню до вимог і зобов'язань юридичних і фізичних осіб іншої країни. Міжнародні розрахунки здійснюються безготівковим шляхом у вигляді записів за рахунками банку. Для цього між банками різних країн встановлюються кореспондентські відносини (з відкриттям кореспондентських рахунків). У кореспондентських угодах відбивається характер рахунку, валюта рахунку, можливість і порядок переказу коштів з рахунку, порядок стягування комісійних, сума мінімального залишку на рахунку, а також можливість овердрафту. При міжнародних розрахунках всі документи оформляються на англійській мові з зазначенням коду користувачів. У коді вказується не тільки країна-учасниця розрахунків, але і банківська організація, її місце розташування.
Найбільш поширеними формами передачі платіжних інструкцій є пошта, телеграф, телекс і система Свіфт (це товариство всесвітніх міжбанківських комунікацій). Переваги системи Свіфт: висока швидкість розрахунків, надійність передачі інформації, економічність розрахунків.
Засобами міжнародних розрахунків є банківський чек, простий і переказний вексель, пластикові картки.
Форми міжнародних розрахунків аналогічні формам внутрішніх розрахунків, але мають ряд особливостей [10]:
· Це певні відносини учасників міжнародних угод і їх банків з приводу оформлення, пересилання, обробки й оплати документів;
· Міжнародні розрахунки мають документарний характер (оплата проти документа);
· Уніфікація правил і звичаїв основних форм розрахунків.
Комерційні банки проводять міжнародні розрахунки за дорученням своїх клієнтів у 3-х формах: банківський переказ, документарне інкасо, документарний акредитив. Ці форми відрізняються за ступенем участі банків у їх проведенні. Мінімальна ступінь - при банківському переказі: банк лише виконує доручення клієнта. Більш значуща ступінь участі - при використанні інкасо: банк здійснює контроль за передачею документів та видачею їх платнику відповідно до інструкції довірителя. Максимальний ступінь участі при акредитивній формі розрахунків: банк надає платіжне зобов'язання і при виконанні одержувачем всіх умов акредитива здійснює виплати. Так зростає забезпечення платежу для експортера: воно мінімально при перекладі і максимально при акредитиві.
1) Банківський переказ (прямий платіж) представляє просте доручення банку своєму кореспонденту виплатити певну суму грошей на прохання і за рахунок перевододателя іноземному одержувачу (бенефіціару) із зазначенням способу відшкодування (дебетувати Лоро, кредитувати Ностро) банку платника виплаченої ним суми. Банк несе відповідальність за належне доведення платежу до одержувача; за вибір банку-кореспондента. При використанні валового способу платежу переклад вигідний імпортеру, оскільки він отримує і товари, і документи до початку оплати. У міжнародній банківській практиці застосовують і інший вид перекладу - авансовий: 10-15% від вартості контракту перераховується заздалегідь, а решта суми - за фактично поставлений товар. Цей спосіб платежу не вигідний імпортеру, оскільки він представляє приховану форму кредитування та створює ризик неплатежу.
2) Документарне інкасо згідно Уніфікованим Правилам по документарному інкасо (УПДІ) - це операції, здійснювані банками на підставі отриманих від клієнтів інструкцій з метою:
· Отримання акцепту або здійснення платежу;
· Передача комерційних документів проти акцепту;
· Видача документів на інших умовах.
Розрізняють документарне і чисте інкасо. Документарне інкасо - це інкасо фінансових і комерційних документів. Чисте інкасо - це інкасо лише фінансових документів (векселі, чеки, розписки, та інші документи для платежу грошима). Ці документи мають фінансову силу і не містять посилань на товари. Комерційні документи обслуговують обіг товарів і містять повну їх характеристику (рахунки-фактури, товарно-транспортні документи, сертифікати якості, страхові документи тощо).
3) Документарний акредитив визначається Уніфікованими Правилами по документарних акредитивів (УПДА) як угоду, з якого банк, діючи на прохання і на підставі інструкцій клієнта повинен:
· Здійснити платіж третій особі або її наказу;
· Акцептувати (тобто врахувати, купити) тратти проти передбачених документів, якщо дотримані всі умови акредитива.

8. Ощадний банк Російської Федерації.
Ощадний Банк Російської Федерації - найстаріший банк країни і єдиний банк, що зберіг свою структуру після розпаду СРСР. Нові економічні реалії, ринкові реформи початку 90-х років вимагали серйозних змін у роботі Банку, швидкого реагування на мінливу ситуацію. Головними завданнями перших років діяльності в нових умовах стали завдання збереження цілісності системи Банку, утримання позицій на ринку роздрібних банківських послуг та вкладів населення, створення матеріально-технічної бази, що забезпечує необхідні умови для обслуговування клієнтів. Вирішення цих завдань стало можливим завдяки жорсткій централізації структури управління Банком.
До 1996 року період гіперінфляції закінчився, і економічна ситуація в країні суттєво змінилася. Основне завдання Банком була вирішена: система Ощадбанку Росії встояла і зберегла основу. Банк сформував стабільну ресурсну базу, наростив потенціал відділень і філій. Перед Банком постало завдання ефективного управління залучаються ресурсами. Прийнята в 1996 році зборами акціонерів Концепція розвитку Ощадбанку Росії до 2000 року була націлена на трансформацію в універсальний комерційний банк, зокрема, через розвиток банківського обслуговування корпоративних клієнтів із збереженням спеціалізації та лідерства на ринку роздрібних послуг. Концепція підкреслювала пріоритетність участі Банку у вирішенні актуальних і сьогодні загальнонаціональних завдань оздоровлення грошово-кредитних відносин, розвитку вітчизняної економіки, участі у великих державних проектах, що мають важливе соціальне значення.
Правильність певного Концепцією напрямки розвитку була підтверджена під час кризи фінансової системи країни в 1998 році. Ощадбанк Росії не тільки підтвердив репутацію самого надійного банку країни, пройшовши кризу з мінімальним рівнем втрат, але і забезпечив доступ до банківських послуг значній кількості нових клієнтів. Реалізуючи прийняту Концепцію, Ощадбанк Росії до 2000 року значно зміцнив свої позиції на пріоритетних сегментах ринку. Ощадбанк Росії зберіг лідируючі позиції на ринку роздрібних банківських послуг, частка в загальному обсязі рублевих вкладів населення досягла 87%. Незважаючи на падіння реальних доходів населення і відставання законодавчої бази, Банк послідовно розвиває кредитування фізичних осіб, і в обсязі банківських кредитів, отриманих населенням країни, на частку Ощадбанку Росії припадає більше 20%. Істотно зміцнилися позиції Банку в обслуговуванні корпоративних клієнтів: частка Банку на ринку становить близько 25%, більше 1 мільйона юридичних осіб - клієнти Ощадбанку Росії. Банк продовжує активно працювати на ринку внутрішніх та зовнішніх державних зобов'язань, корпоративних цінних паперів.
Нарощуючи присутність на пріоритетних сегментах фінансового ринку, Банк прагнув забезпечити адекватне збільшення власного капіталу, диверсифікувати ресурсну базу, поліпшити структуру активів, підвищити рентабельність роботи. Розмір капіталу на початок 2000 року склав 29,6 млрд. рублів. Приріст капіталу, в основному, забезпечувався чистим прибутком Банку, яка тільки в 1999 році склала 8,4 млрд. руб. Суттєво змінилася структура залучених коштів. З 1995 року частка корпоративних клієнтів в залучених засобах збільшилася більш ніж в 4 рази. Якісно змінилася і структура активів Банку. Певна Концепцією політика пріоритетного напряму інвестицій в реальний сектор економіки реалізувалася в значному зростанні кредитного портфеля Банку, який на початок 2000 року склав 46% від розміщених коштів, перевищивши обсяг вкладень Банку в державні цінні папери. Кредитний портфель Банку перевищує 30% загального обсягу кредитів юридичним особам. Значно скоротилися обсяги міжбанківських кредитів, які на поточний момент є, в основному, інструмент керування короткостроковою ліквідністю. Послідовно нарощується участь Банку у сфері інвестиційного кредитування і проектного фінансування. Обсяг інвестиційних довгострокових кредитів на початок 2000 року перевищив 10,5 млрд. рублів і 320 млн. доларів.
Курс на трансформацію в універсальний комерційний банк зажадав значного розширення набору банківських продуктів і послуг, що надаються фізичним особам та корпоративним клієнтам. Відбулося істотне розвиток бізнесу банківських карт (частка на ринку - більше 20%), кількість емітованих карток перевищила 1,5 мільйона, динамічно розвивається власна еквайрингова мережа. Зросли обсяги операцій з дорогоцінними металами (частка на первинному ринку - 20%), які включають кредитування видобутку золота і срібла, реалізацію дорогоцінних металів населенню, Банку Росії, експорт та продаж на світових фінансових ринках. Продовжено вдосконалення розрахункової системи Ощадбанку Росії, яка сьогодні щодня обробляє більше ста тисяч міжрегіональних платежів. Значний розвиток отримали казначейські операції Банку на грошовому і фондовому ринках, створені Дилінг-центр і Депозитарій Ощадбанку Росії.
Істотно змінилася система управління Банком. Забезпечується єдина процентна політика, що враховує регіональні особливості, діє централізована система контролю, обліку та управління ризиками, управління фінансовими потоками і ліквідністю. Розроблена і постійно вдосконалюється сучасна методична та регламентна база операцій Банку, затверджені підходи до розвитку нових видів бізнесу. Єдина система нормативів і лімітів забезпечує необхідну децентралізацію управління в поєднанні з посиленням вертикальної системи контролю. На постійній основі здійснюється робота щодо вдосконалення організаційної структури Банку, оптимізації філіальної мережі.
Вжиті заходи дозволили Банку, не маючи пільг і преференцій, працюючи з іншими банками в рамках єдиної, встановленої Банком Росії нормативної бази, стати лідером на більшості сегментів ринку, успішно конкурувати з великими комерційними кредитними організаціями на російському ринку банківських операцій і послуг.
Цілі, поставлені в 1996 р. Концепцією розвитку Банку на період до 2000 р., досягнуті, намічені стратегічні завдання виконані, створена необхідна основа для подальшого розвитку. Умови політичної стабілізації та початку економічного зростання в країні дають Банку нові можливості зростання, збільшення внеску у розвиток економіки і банківської системи Росії. Лідируючі позиції Банку на основних сегментах фінансового ринку, накопичені фінансові ресурси, технологічний і кадровий потенціал, створюють основу для планування розвитку Банку на середньострокову перспективу і вимагають постановки стратегічних цілей і завдань Банку, пріоритетних напрямків його розвитку на найближчі п'ять років.

Висновок
Сучасна російська банківська система стала формуватися з 1988 р., і сьогодні, пройшовши 16-річний ринковий шлях розвитку, вона вирізняється великим динамізмом, російські банки активно освоюють нові послуги та операції, виходять на міжнародні ринки, впроваджують прогресивні інформаційні технології. Їх зовнішнє оточення відрізняється нестабільністю, вимоги наглядових та регулюючих органів часто змінюються і переглядаються. На нинішній стан російської банківської системи в значній мірі вплинула і криза 1998 року, після чого кількість комерційних банків стало поступово зменшуватися, досягши до кінця 2002 року показника 1874 (на початок 1999 року - 2451).
Комерційні банки Росії функціонують на підставі ліцензій, які видаються ЦБ РФ, і можуть виконувати на основі їх наступні операції:
· Активні операції, що складаються в розміщенні власних і залучених ресурсів з метою залучення доходу;
· Пасивні операції, що складаються у формуванні ресурсної бази банку;
· Касові, тобто операції з ведення рахунків фізичних та юридичних осіб;
· Розрахункові, тобто операції з перерахування грошей та фінансового обслуговування економічних суб'єктів, яке здійснюється, як правило, в безготівковому порядку;
· Трастові, тобто операції, спрямовані на управління майном і здійснення інших послуг за дорученням клієнта і в його інтересах;
· Міжнародні та ін
Прибуток сучасного російського банку формується в основному за рахунок кредитування юридичних і фізичних осіб, інвестицій у цінні папери та статутні капітали інших підприємств, операцій з ведення рахунків юридичних осіб та ін У банківській діяльності в РФ державні органи не встановлюють спеціалізації банків, наприклад, на здійснення інвестиційної, іпотечної діяльності і т. д. Російські банки можуть безперешкодно брати участь на ринку фондових цінностей.
Цікаві і світові тенденції розвитку російських банків. До кризи (1998 р.) кількість російських банків у рейтингу "The Banker" неухильно зростало і за підсумками 1997 р. досягло 12. Згодом повторити цей результат вдалося лише за підсумками 2001 р., коли до Ощадбанку, Внешторгбанку, Газпромбанку, МДМ-банку "і Собінбанку приєдналися Міжнародний промисловий банк, Зовнішекономбанк, Альфа-банк, Росбанк, а до 2004 року їх виявилося 17. Незважаючи на неухильне зростання статутних капіталів, активів і прибутків, російським банкам ще досить далеко до світових лідерів.

Список літератури.
1. Александрова Н. Г., Александров Н. А. Банки та банківська діяльність для клієнтів. - СПб.: Пітер, 2003.
2. Балабанов І. Т., Гончарчук О. В., Савинська Н. А. Гроші і фінансові інститути. - СПб.: Пітер, 2000.
3. Банки та банківська справа / Під редакцією І. Т. Балабанова. - СПб.: Питер, 2001.
4. Банківська справа / Під редакцією В. І. Колесникова і Л. П. Кроливецкой. - М.: Фінанси і статистика, 1999.
5. Банківська справа / За редакцією Г. Н. Бєлоглазова і Л. П. Кроливецкой. - СПб.: Пітер, 2002.
6. Банківська справа / Під редакцією О. І. Лаврушина. - М.: Фінанси і статистика, 1999.
7. Гроші, кредит, банки / За редакцією О. І. Лаврушина. - М.: Фінанси і статистика, 1999.
8. Жарковський Є., Арендс І. Банківська справа. - М.: Омега-Л, 2003.
9. Колпакова Г. М. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. - М.: Фінанси і статистика, 2003.
10. Маркова О. М., Сахарова Л. С., Сидоров В. Н. Комерційні банки і їх операції. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1995.
11. Нікітіна Т. В. Банківський менеджмент. - СПб.: Пітер, 2003.
12. Загальна теорія грошей і кредиту / За редакцією Є. Ф. Жукова. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1995.
13. Свиридов О. Ю. Банківська справа. - М.: Березень, 2002.
14. Тарасов В. І. Гроші, кредит, банки: навчальний посібник. - Мінськ: Інтерпрессервіс, 2003.
15. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Підручник для вузів / За редакцією Л. А. Дробозиной. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1997.
16. Хруцький В. Фінанси і кредит. - М.: Фінанси і статистика, 2002.


[1] Банківська справа / За редакцією Г. Н. Бєлоглазова і Л. П. Кроливецкой. - СПб.: Пітер, 2002.
[2] Балабанов І. Т., Гончарчук О. В., Савинська Н. А. Гроші і фінансові інститути. - СПб.: Пітер, 2000.
[3] Колпакова Г. М. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. - М.: Фінанси і статистика, 2003.
[4] Банківська справа / Під редакцією В. І. Колесникова і Л. П. Кроливецкой. - М.: Фінанси і статистика, 1999.
[5] Банківська справа / За редакцією Г. Н. Бєлоглазова і Л. П. Кроливецкой. - СПб.: Пітер, 2002.
[6] Гроші, кредит, банки / За редакцією О. І. Лаврушина. - М.: Фінанси і статистика, 1999.
[7] Тарасов В. І. Гроші, кредит, банки: навчальний посібник. - Мінськ: Інтерпрессервіс, 2003.
[8] Хруцький В. Фінанси і кредит. - М.: Фінанси і статистика, 2002.
[9] Нікітіна Т. В. Банківський менеджмент. - СПб.: Пітер, 2003.
[10] Гроші, кредит, банки / За редакцією О. І. Лаврушина. - М.: Фінанси і статистика, 1999.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Курсова
155.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Банки і банківська діяльність 2
Банки і банківська діяльність
Банки та банківська система
Банківська система РФ. Комерційні банки
Банківська система РФ Комерційні банки
Банки та банківська система. Інтернет-банкінг. Пластикові карти
Законом Про банки і банківську діяльність Стаття 3
Федеральний закон про банки і банківську діяльність
Банківська діяльність в Росії
© Усі права захищені
написати до нас