Аудит підприємств громадського харчування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст

Вступ

1. Суть і значення аудиту підприємств громадського харчування

2. Характеристика фінансово-господарської діяльності і організація внутрішнього контролю ПП "Барбекю"

3. План та програма аудиту підприємств громадського харчування

4. Методичні прийоми аудиту та порядок отримання аудиторських доказів аудиту підприємств громадського харчування

5. Узагальнення результатів аудиту та їх використання в системі управління підприємством

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Програми

Вступ

Діяльність підприємств громадського харчування на сьогодні майже не відрізняється від буднів інших суб'єктів господарювання - спроба вирішення проблем з оподаткуванням, відсутність реального прибутку, залежність від платоспроможного попиту та інше. Проте певною особливістю громадського харчування є величезна (у порівнянні з "чистою" торгівлею) затратоемкую, яка практично коливається на рівні виробничих промислових підприємств (мається на увазі одиниця продукції). Ця особливість ще й обтяжена пострадянською системою управління, коли один фахівець планує, бухгалтер - враховує, контролюючі органи - перевіряють, а менеджер - або регулює план, або "виробляє стимули" для об'єкта управління.

Розбудова держави привела до відповідного краху цієї жорстко детермінованої системи. Тому персонал управління підприємством громадського харчування залишився перед вибором, чим конкретно слід займатися і кому. Відповідно контрольна функція управління як кажуть, "зависла у повітрі". Це не дивно, тому що безліч суб'єктів перевірки насамперед цікавляться податковим обліком (бо там значні економічні санкції).

У науковій літературі цілий ряд авторів займалися дослідженням питань контролю і ревізії підприємств громадського харчування такі як: Борсукової ІВ., Білухи М.Т., Грутман Р.А., Зикова А.Д., Калініна АН., Кубяк Л.А., Кузьменкова Н.Ф., Лакисов В.І., Мацкевічюс І.С., Мудреновой З.І., Мурашко В.М., Петрова В.М., Румянцевої М.М., Сигачева Т.А., Цитрина А . І.; питань бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту підприємств громадського харчування. Анисова А.А., Баришнікова Н.П., Ілінзер Д.І., Менделевич AM., Морозової Л.Л., скобарь В.В. При написанні курсової роботи книги деяких авторів, зазначених вище, були використані в якості літературних джерел.

Основна наукова база з питань контролю та аналізу діяльності організацій громадського харчування накопичена в період переважання адміністративної системи управління і пов'язана, в основному, з організацією та проведенням контрольно-ревізійної роботи. Предметом ревізії адміністративного періоду управління економікою виступали матеріально-речові процеси з метою впливу на виробництво, розподіл і обіг продукції в її натуральній формі. Перевірка полягала в одиничному контрольному дії або дослідженні стану справ на певній ділянці діяльності об'єкта. При ревізії товарних операцій перевірялася збереження товарно-матеріальних цінностей; оцінювалася правильність і достовірність оформлення первинних документів, відображення виробничо-торговельних операцій в регістрах аналітичного і синтетичного обліку, а також встановлених формах звітності.

Такий підхід певною мірою звужував коло предметів контролю, що невиправдано ні в одному з випадків його проведення (будь то державний, муніципальний, незалежний або внутрішньогосподарський контроль).

Метою курсової роботи є вивчення методологічних і практичних засад аудиту підприємств громадського харчування. У роботі поставлені і вирішуються такі завдання:

- Розкрити суть і значення аудиту в громадському харчуванні;

- Дати характеристику фінансово-господарської діяльності і організація внутрішнього контролю підприємства громадського харчування на прикладі ПП "Барбекю";

- Вивчити процес планування, та складання план і програма аудиту підприємств громадського харчування;

- Вивчити методичні прийоми аудиту та порядок отримання аудиторських доказів аудиту підприємств громадського харчування;

- Узагальнити результати аудиту та розробити заходи щодо їх використання в системі управління підприємством.

1. C уть і значення аудиту підприємств громадського харчування

Громадське харчування - різновид торгово-виробничої діяльності щодо забезпечення населення харчуванням. До підприємств громадського харчування належать ресторани, бари, кав'ярні, кафе, їдальні, магазини кулінарії, фабрики-кухні, дрібнороздрібна мережа тощо.

Головною особливістю фінансово-господарської діяльності закладів громадського харчування є те, що вона поєднує елементи виробництва і торгівлі. Під час виготовлення власної продукції (напівфабрикатів, кондитерських виробів, продуктів харчування) у той же час відбувається реалізація їх (торгівля) разом з придбаними на стороні товарами. Продукція, яку реалізують підприємства громадського харчування, може в них повністю виготовлятися, проходити часткову кулінарну обробку або зовсім не піддаватися обробці. Продукти харчування, які не про йшли гарячої або холодної технологічної обробки, називають придбаними товарами, а ті, які виготовлені із сировини і підлягали технологічній обробці, - продукцією власного виробництва.

У кожному підрозділі підприємства громадського харчування створюють бригади матеріально відповідальних осіб, тому об'єктом бухгалтерського обліку є вартість сировини, продуктів і товарів, облік яких здійснюють окремо по кожній матеріально-відповідальній особі в натуральних і грошових вимірниках.

Діяльність підприємств громадського харчування складається з трьох взаємопов'язаних процесів: заготівля сировини для вироблення готової продукції, вироблення готової продукції, реалізація готової продукції.

Послуга громадського харчування - результат діяльності підприємств та громадян-підприємців по задоволенню потреб споживача у харчуванні та проведені дозвілля. Процес обслуговування - сукупність операцій, які виконуються виконавцем при безпосередньому контакті зі споживачем послуг при реалізації кулінарної продукції та організації дозвілля. У процесі обслуговування споживачів комплекс послуг повинен відповідати типу підприємства.

Основна послуга громадського харчування - послуга харчування. Послуга харчування являє собою послуги з виготовлення кулінарної продукції та створенню умов для її реалізації та споживання.

Громадське харчування, це галузь (точніше, підгалузь) торгівлі, яка спеціалізується на:

- Виробництві їжі, тобто продукції, призначеної для негайного вживання;

- Обслуговуванні процесу споживання;

- Виготовленні харчових напівфабрикатів і кулінарно-кондитерських виробів;

- Продажу продукції споживачам

У громадському харчуванні процес доведення товарів до споживача кілька більш складний, ніж у звичайній торгівлі, і має певні ознаки виробництва, тому що майже всі придбані для поточної діяльності товарні запаси в тій чи іншій мірі підлягають переробці.

Таке нерозривне поєднання виробничої діяльності з торговою не могло не відбитися на методології бухгалтерського обліку і аудиту підприємств громадського харчування. На підприємствах громадського харчування для відображення господарських операцій в той же час можуть застосовуватися як рахунки, призначені для обліку операцій в торгівлі (рахунки 28 "Товари", рахунок 702 "Дохід від реалізації товарів"), так і суто виробничі рахунки (рахунок 20 "Виробничі запаси ", рахунки 23" Виробництво ", рахунок 25" Напівфабрикати ", рахунок 24" Брак у виробництві ", рахунок 26" Готова продукція ", рахунок 701" Дохід від реалізації готової продукції ", рахунок 703" Дохід від реалізації робіт і послуг " ).

У сфері громадського харчування так само, як і в торгівлі, головним валовим показником є товарооборот. Величина товарообігу визначається як обсяг реалізації за певний період, визначений у продажних цінах.

Роздрібний товарообіг - Це обсяг продажів продукції власного виробництва та покупних товарів за готівкові кошти.

Оптовий товарооборот - це, як правило, обсяг продаж напівфабрикатів власного виробництва, а також кулінарних і кондитерських виробів певними партіями за безготівковим розрахунком.

Структура товарообігу громадського харчування за елементами ціноутворення складається з:

- Матеріальних витрат (таких як, вартості харчової сировини; вартості товарів; інших матеріальних витрат);

- Витрат на оплату праці;

- Відрахування на соціальні заходи;

- Амортизація;

- Інших операційних витрат;

- Націнки, за рахунок якої покриваються адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати операційної діяльності і забезпечується фінансовий результат.

Для обліку націнки може застосовується спеціальний рахунок 285 "Торгова націнка". Різниця між ціною реалізації і ціною придбання харчової сировини і товарів, визначена за фактом продажу, це не що інше, як торгова націнка.

Другим важливим валовим показником у сфері громадського харчування є показник валової продукції громадського харчування, який розраховується як сума реалізованих торгових націнок. У торгівлі цей показник називається валовим доходом.

Найбільш важливим і узагальнюючим показником фінансового результату реалізованої продукції громадського харчування є валовий дохід. Тому ділянками відповідальності аудиту є перевірка його складових доходів і витрат від реалізації.

Перевірка доходів і витрат починається з перевірки відповідності показників звітності про доходи та витрати фінансово-господарської діяльності даними регістрів синтетичного й аналітичного обліку.

Основними завданнями такої перевірки є:

- Вивчення правильності обчислення і відображення у звітності доходу і витрат;

- Реальності кожного запису на аналітичних рахунках до рахунків 70 "Доходи від реалізації", 90 "Собівартість реалізації" і 79 "Фінансові результати".

Джерелами перевірки є:

- Баланс, звіт про фінансові результати; податкова звітність;

- Регістри аналітичного та синтетичного обліку результатів фінансово-господарської діяльності (Головна книга, журнали-ордери і відомості до них по рахунках 70 "Доходи від реалізації", 90,92,93;

- Первинні документи, розрахунки тощо.

Під час аудиту аудитор керується Законом України "Про аудиторську діяльність", а також Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", законодавством про фінансово-господарської діяльності юридичних та фізичних осіб, іншими нормативно-правовими актами з обліку і звітності, бізнес- планом і розрахунками до його обгрунтування, а також Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", Положення (стандарту) бухгалтерського обліку запасів, Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

Головна мета аудиту - перевірити правильність відображення у фінансовій звітності результатів фінансово-господарської діяльності підприємства та своєчасності і повноти перерахування податків.

Таким чином, аудит підприємств громадського харчування проводиться аналогічно аудиту, як сфери виробництва, так і торгівлі.

Основними завданнями проведення аудиторської перевірки на підприємствах громадського харчування є перевірка правильності та повноти відображення операцій з оприбуткування матеріальних цінностей, калькулювання собівартості готових страв, списанню товарно-матеріальних цінностей у виробництво та при їх реалізації в торговельній мережі, а також визначення фінансового результату діяльності та його відображення в бухгалтерській звітності.

2. Характеристика фінансово-господарської діяльності і організація внутрішнього контролю ПП "Барбекю"

Приватне підприємство "Барбекю" є самостійною юридичною особою, зареєстрованою Виконкомом Сімферопольської міської ради 21.03.2004г. згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію № 2445884 756894.

Основний вид діяльності підприємства - громадське харчування у формі кафе "Барбекю", розташованого за адресою м. Сімферополь, ул.Тренева, 25.

Кафе "Барбекю" призначено для організації відпочинку споживачів. Асортимент реалізованої продукції в порівнянні з рестораном обмежений. Реалізує фірмові, замовлені страви, борошняні кондитерські вироби, напої, покупні товари. Страви в основному гарячі нескладного приготування, розширений асортимент гарячих напоїв (чай, кава, молоко, шоколад та ін.)

Кафе "Барбекю" з обслуговуванням офіціантами в своєму меню мають фірмові, замовлені страви, але в основному швидкого приготування. Складання меню і відповідно запис починається з гарячих напоїв (не менше 10 найменувань), потім пишуть холодні напої, борошняні кондитерські вироби (8-10 найменувань), гарячі страви, холодні страви. Кафе призначене для відпочинку відвідувачів, тому велике значення має оформлення торгового залу декоративними елементами, під освітлення, колірне рішення. Мікроклімат підтримується системою припливно-витяжної вентиляції. Меблі застосовується стандартна полегшених конструкцій, столи повинні мати поліефірне покриття. З їдальні посуду застосовується: металева з нержавіючої сталі, напівфарфорові фаянсовий, сортовий скляний.

Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом, створеним для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку.

Спрощений список продуктів, що реалізуються підприємством, наведено в таблиці 1. Номенклатура продуктів по кожному типу становить від 5 до 15 найменувань. У кафе традиційно здійснюється торгівля елітними сортами товарів.

Таблиця 1 - Асортимент продуктів, що реалізуються кафе "Барбекю"

Найменування продукту

Одиниці виміру пр про дуктів

Ціни (У гривнях)

Кава

Чашка

3

Кава з свіжомелених зерен

Чашка

5

Кава "капуччино"

Чашка

5

Морозиво

Порція

Від 8

Коктейлі молочні

250г

Від 15

Тістечка

шт.

Від 8

Бутерброди

шт.

Від 12

Гарячі страви

порція

Від 20

Десертні страви

порція

Від 15

Пиво

пляшка

Від 6

Стегенця гриль

порція

25

Салати

порція

Від 15

Фрукти

250г.

Від 5

Пельмені

Порція

Від 15

Піца

порція

Від 25

Суп

250г.

Від 12

Борщ

250г.

15

На підприємстві працює 12 осіб, з них 4 є офіціантами. Питома вага офіціантів у загальній чисельності працівників підприємства становить 75%, в порівнянні з 2008 роком співвідношення між чисельністю офіціантів та адміністративних працівників змінилося на користь офіціантів. Зростає ефективність праці офіціантів. Якщо в 2008 році на одного офіціанта доводилося 35,4 тис.грн товарообігу, то в 2009 році - 39,9 тис.грн. За рахунок зростання ефективності праці отримано 73,3% приросту загальної суми товарообігу, а за рахунок збільшення чисельності офіціантів (екстенсивний фактор) - 26,7%.

Провівши аналіз показників, можна сказати, що виручка від реалізації товарів у 2009рік в порівнянні з 2008року зросла на 63,0 тис.грн. При цьому собівартість продукції зросла на 39,0 тис.грн. Фондовіддача за цей період зменшилася на 0,01 тис.грн., Що склало 0,2%. Рентабельність продукції виявилася рівною рентабельності продажів збільшилася на 2,98%, що склало 0,2% приросту. Коефіцієнт оновлення основних фондів зменшився на 0,15 (-0,38%), коефіцієнт зносу - на 0,05 (-0,09%), а коефіцієнт вибуття - на 0,12 (-0,55%). Витрати на 1 гривню товарної продукції збільшилися на 1,72 грн (0,22%). Середньооблікова чисельність збільшилася на 5чол. (5,3%). Валовий прибуток зріс на 20,16%. Частка прибутку від основної діяльності збільшилася на 0,32% (0,004% приросту).

Великий вплив на розвиток товарообігу підприємства надають стан, розвиток і використання матеріально-технічної бази підприємства. Обідня зал і складські приміщення підприємства оснащені сучасними видами устаткування, касовими апаратами, електронними вагами та ін

Всі ці фактори вплинули на динаміку розвитку роздрібного товарообігу. Використання матеріально-технічної бази торгівлі безпосередньо пов'язано з режимом роботи підприємства і, зокрема, зі змінність їх роботи, часом початку і закінчення робочого дня, часом обідньої перерви, вихідними і санітарними днями. Підприємство працює з 8 до 24 годин. Середня тривалість робочого дня становить майже 16 годин. У 2009рік в результаті простою підприємства через ремонт і інших причин тривалість робочого дня в підприємстві знизилася на 0,1 години, в результаті чого втрачено товарообігу на суму 23тис.грн.

Ведення бухгалтерського обліку у ПП "Барбекю" покладено на головного бухгалтера, посада якого введена як штатної одиниці. Головний бухгалтер на підприємстві виконує такі основні функції:

- Забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової та податкової звітності;

- Організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

- Приймає участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

Керівник підприємства створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Облікова політика підприємства зафіксована в наказі про облікову політику, затвердженому директором підприємства.

З урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних підприємство застосовує автоматизовану форму бухгалтерського обліку. При цьому у разі необхідності підприємство вводить додаткові субрахунки і аналітичні рахунки і додаткову систему регістрів аналітичного обліку.

Графік документообігу на підприємстві не затверджений.

3. План та програма аудиту підприємств громадського харчування

Будь-яка діяльність вимагає планового підходу при організації її перевірки. Призначення планування полягає в наступному:

- Розробці загального плану аудиту з визначенням очікуваного обсягу, графіків і термінів проведення аудиту;

- Підготовці аудиторської програми з встановленням обсягу, видів і послідовності проведення аудиторських процедур, достатніх для збору аудиторських доказів та формування обгрунтованого думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності.

Планування необхідно для організації роботи аудиторів, поточного контролю за виконанням роботи і відповідністю її обсягу та структури плану і програмі аудиту, для накопичення знань про діяльність економічного суб'єкта.

Планування вирішує ряд важливих завдань. По - перше, чим ретельніше аудитор підготується до перевірки, тим менше ризик не виявлення суттєвих помилок у фінансовій (бухгалтерської) звітності економічного суб'єкта. По - друге, планування робить можливим більш економічне проведення перевірки шляхом раціональної організації дій, полегшує поділ аудиторів за різними напрямками роботи згідно їх спеціалізації. І, по - третє, планування забезпечує нормальні робочі відносини з клієнтом.

При плануванні і здійсненні аудиторських процедур, оцінці отриманих матеріалів аудитор повинен враховувати, що невиконання клієнтами вимог законодавчих та нормативно-правових актів України може стати причиною перекручення фінансової звітності підприємства й істотно вплинути на фінансові результати діяльності клієнта.

Під час підготовки до проведення аудиторської перевірки аудитор має ретельно вивчити ті законодавчі та нормативно-правові акти, невиконання вимог яких може спричинити перекручення фінансової звітності підприємства.

Галузеві, загальноекономічні ризики та ризики, пов'язані з діяльністю керівництва, розглядають на стадії попереднього планування. Якщо аудитором були встановлені фактори ризику, він повинен переконатися, чи приводять вони до появи помилок. Шляхом опитування керівників служб він перевіряє, чи знає керівництво підприємства і його бухгалтерія про наявність таких ризиків, які заходи вживаються для їх зниження і як це відображається в обліку.

Якщо у аудитора не викликає сумнівів надійність організації та методичного забезпечення обліку, він має право припускати, що у відображенні систематичних, повторюваних операцій немає потенційних помилок. Такий висновок він робить на підставі вивчення системи бухгалтерського обліку на підприємстві. Якщо аудитор виявив неправильну методику урахування будь-яких операцій, слід укласти, що існує помилка, викликана даною методикою, і якщо вона суттєва, необхідно розглядати ризик перевірки даного рахунку як високий.

Потім формується група аудиторів і розподіляються обов'язки і відповідальність між ними. До складу групи для проведення перевірки включаються кваліфіковані (старші, провідні) атестовані аудитори, які призначаються відповідальними за виконання окремих розділів аудиту, і аудитори-асистенти. Останні, як правило, не мають аудиторських атестатів та виконують комплекс робіт по збору аудиторських доказів, їх документування та аналізу. При цьому слід враховувати бюджет робочого часу для кожного етапу аудиту, передбачувані терміни роботи, кількісний склад групи, посадовий і кваліфікаційний рівень членів групи.

Починаючи розробку загального плану і програми аудиту, аудиторська організація повинна отримати додаткові відомості про перевіряється підприємстві, яка узагальнюється у робочому документі "Додаткова інформація про клієнта". У процесі підготовки загального плану і програми аудиту дається попередня оцінка ефективності системи внутрішнього контролю на підприємстві, встановлюється прийнятний рівень суттєвості та аудиторського ризику, що дозволяють вважати бухгалтерську звітність достовірної, виявляються значущі для аудиту області, намічається обсяг та послідовність виконання аудиторських процедур, вибираються методики контролю.

Достовірність бухгалтерської звітності у всіх істотних відносинах представляє такий ступінь точності її показників, при якій кваліфікований користувач цієї звітності робить правильні висновки і приймає правильні економічні рішення.

Програма аудиту є розвитком загального плану аудиту та являє собою детальний перелік змісту аудиторських процедур, необхідних для практичної реалізації плану аудиту. Програма служить докладною інструкцією для асистентів аудитора, а для керівників аудиторської організації й аудиторської групи - одночасно і засобом контролю якості роботи.

Аудиторську програму варто складати у вигляді програми тестів засобів контролю й у вигляді програми аудиторських процедур по суті.

Висновки аудитора по кожному розділу аудиторської програми, документально відбиті в робочих документах, є фактичним матеріалом для складання аудиторського звіту (письмової інформації керівництву економічного суб'єкта) і аудиторського висновку, а також підставою для формування об'єктивної думки аудитора про бухгалтерську звітність економічного суб'єкта.

Після закінчення процесу планування аудиту загальний план і програма аудита повинні бути оформлені документально і завізовані у встановленому порядку. (Додаток 2)

4. Методичні прийоми аудиту та порядок отримання аудиторських доказів аудиту підприємств громадського харчування

Послідовність аудиторської перевірки діяльності підприємства громадського харчування складається з цілого ряду дій:

- Збір та аналіз інформації, необхідної для оцінки достовірності бухгалтерського фінансового обліку та фінансової звітності суб'єкта підприємницької діяльності;

- Визначення профілю та обсягу діяльності підприємства за установчими документами, за статутом, характером і змістом його роботи;

- Шляхом порівняння фактичної діяльності підприємства зі статутною, встановлення невідповідності між ними, про що необхідно поставити до відома керівництво фірми і порекомендувати йому внести зміни чи доповнення до статуту і здійснити перереєстрацію підприємства у відповідних державних органах;

- Планування і наступний контроль аудиторської перевірки;

-Оцінка внутрішнього аудиторського контролю;

- Аналіз показників балансу та інших форм фінансової звітності;

- Перевірка аналогічних показників балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал;

-Контроль відповідності даних фінансової звітності записам в облікових регістрах;

- Перевірка відповідності даних бухгалтерського фінансового обліку та фінансової звітності вимогам чинного законодавства і нормам облікової політики;

-Попередня оцінка повноти і правильності складання балансу та інших форм фінансової звітності.

Одним з важливих аспектів аудиту є глибокий аналіз всіх статей балансу і перевірка їх відповідності записам у Головній книзі за аналізований період. Якщо при цьому будуть виявлені невідповідності щодо бухгалтерських записів чи окремих сумових показників, аудитор звертається до облікових регістрів та первинних документів. Шляхом перевірки записів у облікових регістрах і даних первинних документів аудитору слід встановити повноту обліку, правильність записів у облікових регістрах і первинній документації, їх реальність.

На основі аналізу і тестування звітних та інших даних про підприємство аудитор висловлює свою професійну думку про об'єктивність і точність даних обліку і звітності та їх відповідність реальній дійсності.

Методичні прийоми контролю, що застосовуються в ході аудиту підприємств громадського харчування, - розрахунково-аналітичні та документальні. Найважливішими з них є прийоми економічного аналізу, економіко-математичні і статистичні розрахунки, що дозволяють виявити наявні резерви зростання товарообігу та чинники, що негативно впливають на реалізацію товарів, задоволення купівельного попиту.

Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів контролю-аналітична угруповання (таблиці, зведення, відомості реалізації товарів за групами, госпрозрахунковим підрозділам), слідчо-юридичне обгрунтування (одержання пояснювальних записок про невиконання плану товарообігу, порушення нормативно-правових актів), систематизована угруповання недоліків в актах комплексної ревізії, прийняття рішень і контроль їх виконання.

Особливістю підприємств громадського харчування є те, що у них ведеться в основному сумовий облік товарів і продуктів харчування. Це вносить певні особливості в аудит діяльності даних підприємств. Особливістю в діяльності даних підприємств є і те, що в каси даних підприємств щодня надходить велика кількість готівкових грошей за реалізовані товари та продукти харчування, блюда.

Найбільш часто порушення і зловживання пов'язані із завищенням цін при реалізації товарів, створенням пересортиці на розподільчих складах, кухнях, неповним оприбуткуванням або неоприбуткуванням товарів, продуктів, повторним використанням грошових документів, випискою безтоварних документів. Зазначені документи частіше за все переховуються шляхом запозичення коштів або товарів в інших підприємство приписок товарів до інвентаризаційних описів, списанням товару по безтоварних документів. Тому важливим питанням аудиту підприємств громадського харчування є перевірка збереження товарно-матеріальних цінностей, повноти та своєчасності їх оприбуткуванні правильності списання, встановлення надбавок і націнок.

Найбільш ефективним прийомом для оцінки стану збереження майна в громадському харчуванні є інвентаризація. Однак перевірити суцільним способом всю мережу їдалень складів, при наявності там великої кількості товарів, багатьох матеріально відповідальних осіб практично не представляється можливим.

Для суцільної інвентаризації треба було б створити десятки і навіть сотні інвентаризаційних комісій, підрахувати в натурі всі товари, визначити результати інвентаризацій і проконтролювати роботу всіх інвентаризаційних комісій. Це практично недоцільно не тільки через трудомісткість, але і з точки зору припинення на тривалий період обслуговування покупців.

Ще більш трудомісткий процес виконання контрольно-ревізійних процедур перевірки бухгалтерських документів і записів у регістрах бухгалтерського обліку.

У подібних умовах проведення аудиторських перевірок і ревізій повинен проводитися відбір об'єктів, де в обов'язковому порядку організовуються і проводяться інвентаризації товарів та інших цінностей (тари, інвентарю, основних засобів), а також перевіряються суцільним способом всі без винятку документи по руху товарно-матеріальних цінностей.

Відбір об'єктів контролю проводиться за такими принципами:

- Суцільне обстеження об'єктів, яке включає вивчення широкого кола питань, пов'язаних з перевіркою стану збереження цінностей, виявлення прихованих від обліку і покупців товарів, підробок або відриву фабричних ярликів, цін, етикеток, наклейок, відпуску товарів у борг з його реєстрації у спеціальних зошитах;

- Виявлення за документами в особистих справах і трудових книжках працівників, які не мають достатньої теоретичної і практичної підготовки, котрі дозволяли раніше зловживання, судимих ​​за розкрадання майна, тривалий час не користувалися черговою відпусткою з передачею цінностей, що мали часті перерви у трудовій діяльності та ін

За журналу обліку виданих довіреностей можна виявити осіб, які не звітують за довіреності на отримання товарів, продуктів харчування, відмітки про використання достовірність без надання відповідних звітів з доданими до них документами.

Доцільно вивчити матеріали інвентаризації, особливо останні, та додані до товарних звітів документи, надані до інвентаризації та після її проведення. Тут можуть бути виявлені прибуткові та видаткові документи, прикладені до товарних звітів після інвентаризації, але які відносяться до доінвентарізаціонному періоду, або виявлені безтоварні документи з метою приховування нестач або надлишків товарів.

В обов'язковому порядку вивчаються дані кількісно-сумового обліку на складах, в коморах та інших місцях зберігання товарів, продуктів, де такий облік ведеться,

За даними аналітичного обліку можуть бути виявлені зловживання, пов'язані з пересортицею товарів і продуктів та освітою надлишків на окремі дати, що дозволяє визначити об'єкти і матеріально відповідальних осіб, у яких в обов'язковому порядку повинна бути проведена інвентаризація продуктів та інших цінностей, а потім вивчені документи і бухгалтерські записи по надходженню та вибуття цих цінностей.

Аудитор повинен перевірити правильність проставлення у порівнювальної відомості залишків товарів і продуктів за даними бухгалтерського обліку та залишків цінностей, внесених відповідно до інвентаризаційного опису, визначення попередніх і остаточних результатів. При цьому особлива увага звертається на правомірність вироблених заліків у результаті пересортиці і списання втрат товарів у межах встановлених норм природних втрат.

Приступаючи безпосередньо до перевірки документів, беруть за основу початкові залишки товарів. Такими залишками можуть бути дані, згідно з актами приймання товарів, від колишніх матеріально відповідальних працівників або дані попередньої інвентаризації, зафіксовані в інвентаризаційних описах, якщо наведене в них фактичну наявність товарів ніким не заперечується.

При наявності приписок та інших ганебних даних у якості первісних товарів використовують дані інвентаризаційного опису, яка відображає достовірну інформацію про початкові залишки товарів.

Фактичні залишки на початок контролю, наведені в інвентаризаційному описі, зіставляють із залишками товарного звіту на цю дату за рахунком 28 "Товари".

Потім приступають до перевірки первинних документів, доданих до товарних звітів, використовуючи методичні прийоми документального контролю. Звертається увага на правильність складання товарних звітів, відповідність супровідних документів, на підставі яких оприбутковано товари, обгрунтованість документами списання товарів у витрату, правильність вказівки кореспондуючих рахунків, а також записів у журналі-ордері та відомості по рахунку 28 "Товари". Таким чином, послідовно перевіряються всі товарні звіти і вироблені записи в бухгалтерському обліку за місяць і весь період, що перевірявся.

5. Узагальнення результатів аудиту та їх використання в системі управління підприємством

Діяльність аудируемого підприємства ПП "Барбекю" складається з трьох взаємопов'язаних процесів: заготівля сировини для вироблення готової продукції, вироблення готової продукції, реалізація готової продукції. Вироблення готової продукції передбачає приготування окремих страв, кондитерських виробів тощо.

Під час надходження товарів і продуктів у комори підприємства їх оцінку і облік у ПП "Барбекю" здійснюють аналогічно надходженню товарів на склад торговельних підприємств роздрібної торгівлі. Оцінку здійснюють за цінами придбання.

Масу, об'єм і кількість отриманих від постачальника продуктів і товарів встановлюють шляхом зважування, обміру і перерахунку. При неможливості зважування продуктів без тари або коли відкриття тари викликає їх псування, масу нетто визначають вирахуванням з брутто маси тари за трафаретом на тарі. Фактичну масу тари перевіряють після її відкриття.

У ПП "Барбекю" облік транспортно заготівельних витрат ведеться на окремому рахунку з наступним розподілом між реалізованими товарами та їх залишком на складі.

На аналізованому підприємстві для оцінки списання ТМЦ використовується метод ціни продажу, який грунтується на застосуванні середнього відсотка торгової націнки на товари (націнки громадського харчування). Торгова націнка складається з торговельної націнки товарів, націнки і ПДВ громадського харчування.

У ПП "Барбекю" розроблений асортимент (перелік) страв, виробів, напоїв, які готують у суворій відповідності з рецептурами, наведеними у відповідних збірниках приготування їжі та напоїв. Порядок приготування продукції, крім рецептур, також регулюється санітарними правилами.

Завідувач виробництва щодня складає план-меню, яке є планом роботи кухні на день. План-меню містить перелік і кількість страв, їх характеристику (норму виходу) і заміни окремих неосновних компонентів сировини. План-меню складають в одному примірнику, його підписують керівник підприємства та завідувач виробництва.

На підставі плану-меню завідувач виробництва розраховує необхідну кількість сировини і отримує продукти в коморі. При списуванні продуктів на кухню складається накладна. У кінці робочого дня всі прибуткові і витратні документи групують у відповідній частині товарного звіту.

Відпустка продуктів у виробництво (на кухню) здійснюють у межах добової потреби, яка відповідає плану-меню, з урахуванням залишків на кухні.

Особливістю обліку виробництва на аналізованому підприємства є те, що надходження продуктів і товарів проводиться за вагою необробленої сировини (брутто), а списання здійснюють за обліковими даними випуску та реалізації готових страв, виробів, напівфабрикатів.

Вартість витраченого сировини визначають на підставі норм закладеного сировини згідно рецептурами, кількості реалізованих страв і виробів.

Калькулювання це обчислення ціни страв. Ціна, відображена в калькуляції, - це роздрібна ціна підприємства громадського харчування (продажна ціна), яка складається з вартості сировинного набору і націнки громадського харчування. Калькулювання здійснюють у Калькуляційній картці. Кожну Картку реєструють в окремому журналі.

Щодня завідуючий виробництва складає Звіт про рух продуктів і тари на кухні, в якому документи групуються за надходженням продуктів і реалізацією продукції.

Витрати, пов'язані з виготовленням продукції власного виробництва, відображають на рахунку 23 "Виробництво" за статтями витрат: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати.

Сировина і продукти, які використовують для приготування їжі, під час вступу на підприємство враховують на рахунку 20 "Запаси", а в разі використання у виробництві списують на рахунок 23 по статті "Прямі матеріальні витрати". До статті "Прямі витрати на оплату праці", зокрема, відносять суми нарахованої заробітної плати кухарів та відповідних відрахувань тощо. У кінці звітного періоду собівартість виготовленої готової продукції списують в дебет рахунку 26 "Готова продукція", а після реалізації продукції - в дебет субрахунка 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" з кредиту рахунку 26.

Відпуск готової продукції з виробництва в реалізацію оформляють денними забірними листами, накладними, а у разі відпуску готової продукції стороннім організаціям - накладними на відпуск на сторону.

У бухгалтерському обліку реалізацію товарів відображають окремо від реалізації продуктів власного виробництва. Вартість товарів, реалізованих споживачам без обробки, враховують на рахунку 28 і списують після реалізації в дебет рахунка 902.

Інші витрати та доходи на підприємствах громадського харчування відображають в обліку за методикою, аналогічною застосовуваної в роздрібній торгівлі. Інформацію про обсяг реалізованих покупцям кулінарних виробів власного виробництва та придбаних товарів за місяць накопичують в реєстрі товарообігу, у якому щодня фіксують загальну суму виручки від реалізації за сумою касового звіту.

Продаж продукції здійснюється за цінами, які встановлюються відповідно до законодавства. Порядок формування цін у торгово-виробничих підприємствах врегульовано Законом України "Про ціни і ціноутворення" від 3.12.1990 року № 507-ХІІ. Відповідно до цього Закону підприємства громадського харчування самостійно встановлюють ціни на продукцію власного виробництва.

Підприємства громадського харчування, крім нормативних витрат (визначених Збірником рецептурних страв та технологічною документацією на фірмові страви і кулінарні вироби), несуть також витрати, визначені П (С) БО 16, і витрати, пов'язані з подальшою реалізацією виготовленої продукції і кулінарних виробів і обслуговуванням відвідувачів в залах. У зв'язку з цим підприємства громадського харчування повинні робити таку націнку, щоб покрити всі витрати і забезпечити собі прибуток від діяльності.

Витрати, які несе ПП "Барбекю" на реалізацію такої продукції, включаються до витрат на збут обліковуються на рахунку 93 "Витрати на збут". Документальне оформлення продажу товарів та готових виробів здійснюється на підставі фіскального (касового) чека на товари (послуги), коли продаж здійснюється за готівку з використанням РРО, при безготівковій реалізації виписується накладна на відпуск продукції, страв, з подальшою оплатою через розрахунковий рахунок підприємства.

Інформація про обсяг реалізованих покупцям кулінарних виробів власного виробництва і покупних товарів за місяць накопичується в реєстрі товарообігу, у який щодня заноситься загальна сума виручки від реалізації з Z-звіту по РРО. Причому сума виручки розбивається на виручку від реалізацію товарів власного виробництва (виробів кухні) і виручку від реалізації покупних товарів.

З метою оперативного аналітичного обліку у ПП "Барбекю" рекомендується додатково до реєстру товарообігу складати реєстри: реалізованих страв (виробів кухні); реєстр обліку продуктів на кухні; обліку спиртних напоїв.

Реєстр реалізованих страв представляє собою перелік виробів власного виробництва, реалізованих підприємством громадського харчування протягом певного періоду часу. У реєстрі по кожному блюду необхідно вказувати: найменування страв; ціна продажу кожного блюда; кількість страв даного найменування, реалізованого покупцям; сума виручки від реалізації страви даного найменування.

У ПП "Барбекю" щодня завідувач виробництвом складає Звіт про рух продуктів за обліковими цінами. Дані про надходження продуктів, товарів і тари заносяться до звіту на підставі документів складу, постачальників і Залишок продуктів на початок дня переноситься з попереднього звіту. Надходження продуктів встановлюється за накладними. Вартість продуктів, які витрачені на реалізовані і відпущені вироби визначають на підставі акту про реалізацію або за первинними видатковими документами. Витрачання, пов'язане зі списанням і поверненням продуктів у комору, визначають за актами на бій, лом, псування товару і накладними на повернення продуктів.

Таким чином, за результатами проведеного аудиту підприємства громадського харчування можна зробити висновок, що у ПП "Барбекю", дані бухгалтерського обліку реально відображають стан справ на підприємстві. Організація ведення бухгалтерського обліку відбувається в суворій відповідності до законодавства України. Однак з метою забезпечення внутрішнього контролю рекомендується складати ряд реєстрів, які у подальший дозволять забезпечити повноту обліку товарно-матеріальних цінностей на підприємстві.

За результатами аудиту складено аудиторський висновок (додаток 3). Висновок являє собою офіційне свідоцтво незалежних дипломованих професійних бухгалтерів, що представляється замовнику: раді директорів і акціонерам підприємствам, а також банку, фінансовий або податковому органу та іншим зацікавленим особам. У ньому наводиться перелік форм звітності, які зазнали вивченню на певну дату, період, за який складено цю звітність, вказівку, якими стандартами керувався аудитор, висновок по суті результатів перевірки та оцінку застосовуваних підприємством принципів бухгалтерського обліку.

Висновки і пропозиції

Головною особливістю фінансово-господарської діяльності закладів громадського харчування є те, що вона поєднує елементи виробництва і торгівлі.

Діяльність підприємств громадського харчування складається з трьох взаємопов'язаних процесів: заготівля сировини для вироблення готової продукції, вироблення готової продукції, реалізація готової продукції.

Аудит підприємств громадського харчування проводиться аналогічно аудиту, як сфери виробництва, так і торгівлі.

Основними завданнями проведення аудиторської перевірки на підприємствах громадського харчування є перевірка правильності та повноти відображення операцій з оприбуткування матеріальних цінностей, калькулювання собівартості готових страв, списанню товарно-матеріальних цінностей у виробництво та при їх реалізації в торговельній мережі, а також визначення фінансового результату діяльності та його відображення в бухгалтерській звітності.

Приватне підприємство "Барбекю" є самостійною юридичною особою, зареєстрованою Виконкомом Сімферопольської міської ради 21.03.2004г. згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію № 2445884 756894.

Основний вид діяльності підприємства - громадське харчування у формі кафе "Барбекю", розташованого за адресою м. Сімферополь, ул.Тренева, 25.

Ведення бухгалтерського обліку у ПП "Барбекю" покладено на головного бухгалтера, посада якого введена як штатної одиниці. Керівник підприємства створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Облікова політика підприємства зафіксована в наказі про облікову політику, затвердженому директором підприємства.

З урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних підприємство застосовує автоматизовану форму бухгалтерського обліку. При цьому у разі необхідності підприємство вводить додаткові субрахунки і аналітичні рахунки і додаткову систему регістрів аналітичного обліку. Графік документообігу на підприємстві не затверджений.

Планування аудиту необхідне для організації роботи аудиторів, поточного контролю за виконанням роботи і відповідністю її обсягу та структури плану і програмі аудиту, для накопичення знань про діяльність економічного суб'єкта.

Починаючи розробку загального плану і програми аудиту, аудиторська організація повинна отримати додаткові відомості про перевіряється підприємстві, яка узагальнюється у робочому документі "Додаткова інформація про клієнта". У процесі підготовки загального плану і програми аудиту дається попередня оцінка ефективності системи внутрішнього контролю на підприємстві, встановлюється прийнятний рівень суттєвості та аудиторського ризику, що дозволяють вважати бухгалтерську звітність достовірної, виявляються значущі для аудиту області, намічається обсяг та послідовність виконання аудиторських процедур, вибираються методики контролю.

Програма аудиту є розвитком загального плану аудиту та являє собою детальний перелік змісту аудиторських процедур, необхідних для практичної реалізації плану аудиту. Програма служить докладною інструкцією для асистентів аудитора, а для керівників аудиторської організації й аудиторської групи - одночасно і засобом контролю якості роботи.

Послідовність аудиторської перевірки діяльності підприємства громадського харчування складається з цілого ряду дій. Важливих аспектів аудиту є глибокий аналіз всіх статей балансу і перевірка їх відповідності записам у Головній книзі за аналізований період. На основі аналізу і тестування звітних та інших даних про підприємство аудитор висловлює свою професійну думку про об'єктивність і точність даних обліку і звітності та їх відповідність реальній дійсності.

Методичні прийоми контролю, що застосовуються в ході аудиту підприємств громадського харчування, - розрахунково-аналітичні та документальні. Найважливішими з них є прийоми економічного аналізу, економіко-математичні і статистичні розрахунки, що дозволяють виявити наявні резерви зростання товарообігу та чинники, що негативно впливають на реалізацію товарів, задоволення купівельного попиту.

За результатами аудиту складено аудиторський висновок.

Список використаних джерел

1. Закон України "Про аудиторська Діяльність" від 22 квітня 1993р № 3125 (Із змінамі та доповненнями)

2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996.

3. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері ТОРГІВЛІ, Громадського харчування та послуг", затверджених постановою Верховної Ради України від 01.06.2000 р. № 1776 Із змінамі та доповненнями.

4. Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 3.12.1990 року № 507-ХІІ

5. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку також їх планування у торговельній діяльності, затверджені наказом Міністерства ЕКОНОМІКИ та З питань Європейської інтеграції України от 22.05.02 р. № 145.

6. Правила роботи закладів / (підпріємств) Громадського харчування, затверджені наказом Міністерства ЕКОНОМІКИ та З питань Європейської інтеграції України от 24.07.2002 р. № 219.

7. Санітарні правила для підпріємств Громадського харчування, затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР та Міністерством ТОРГІВЛІ СРСР від 19.03.91 р. № 5777-91.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського Обліку 9 "Запаси", 15 "Дохід", 16 "Витрати".

9. Збірник рецептур страв І кулінарніх віробів для підпріємств Громадського харчування, затверджених наказом Мінторгу СРСР від 12.12.80 р. № 310.

10. Алборов Р.А. Основи аудиту: Учеб. Посібник / Р. А. Алборова, Л. І. Хорунжий, С. М. Кінцева. - М.: Дело и Сервис, 2001. - 224с.

11. Аудит і ревізія. Підручник / Г.М. Пупко. - Мн.: ТОВ "Місанта", 2006. - 512с.

12. Аудит: Підручник для вузів за. ред. В. І. Подільського; Авт. кол. В. І. Подольський, Г. Б. Поляк, А. А. Савін та ін - М.: ЮНИТИ, 2000. - 665с.

13. Ахтірська О. Облік руху товарів І сировини на підпріємствах Громадського харчування / / Дебет кредит 2001, № 14.

14. Білуха М., Микитенко Т., Новодворська В. Застосування АРМ бухгалтера в Обліку і контролі на підпріємстві / / Бухгалтерський облік і аудит. - № 12. - 2003. - С. 3 - 8.

15. Білуха М.Т. Аудит: Підручник. -К.: Знання, 2000.-769с

16. Давидів Г.М. Аудит: Навчальний посібник. -2 Вид., Перераб і доп. -К.: Знання, КОО, 2001.-363с.

17. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: Навч. посібник для студентів віщіх закладів / ОСВІТИ / / Л.П. Кулаковський Л.П., Піча Ю.В. -К.: Каравела, Львів: новий світ 2000, 2002.-504с.

18. Лушкін В. А., Пономарьов В. Д., Яддін І. В., Ачкасов А. Є. Аудит. Навчальний посібник. -Житомир, 1999. - 240 с.

19. Новодворська В.В. Удосконалення Обліку сировини І товарів на підпріємствах Громадського харчування / / Вісник КДТЕУ, № 3. - К.: Київський державний торгово-економічний університет, 2000. - С. 92-98.

20. Новодворська В.В., Іванова І.В. Аудиторські контроль витрат: теорія і практика / / Вісник Тернопільської академії народного господарства 2002. випуск 3, - Тернопіль: Економічна думка. - С. 70-73.

21. Савченко В.Я. Аудит: Навчальний посібник: Навчальне видання .- К.: КНЕУ, 2005 .- 322 c.

22. Свістунова І. Облік на підпріємствах Громадського харчування / / Бухгалтерія торговельного підприємства: від А до Я, 2002, № 6,7,8

23. Усач Б.Ф. Аудит: Навчальний посібник. / Б.Ф. Усач .- 2-е вид., Стер .- К.Ж Знання-прес, 2003.-223с.

24. Хмельницький В.А. Ревізія і аудит. - Мн. : Книжковий Дім, 2005. -480с.

Додаток 1

Робочий документ "Інформація про клієнта"

Повне найменування організації

Приватне підприємство "Барбекю"

Скорочене найменування організації

ПП "Барбекю"

Юридична адреса

95000, м. Сімферополь, ул.Тренева, 25

Фактична адреса

95000, м. Сімферополь, ул.Тренева, 25

Посада, П.І.Б. керівника

Директор Петрова Валентина Павлівна

П.І.Б. головного бухгалтера

Сидоров Костянтин Петрович

Номер і дата свідоцтва про державну реєстрацію

2445884 756894 від 21.03.2004г.

Наявність ліцензованих видів діяльності, номери і дати видачі ліцензій і на який термін

Чи не ліцензовані види діяльності

Контактні телефони:

(22) 15-24-87

Факс

(22) 15-84-87

Ідентифікаційний номер платника податків

318954701284

Банківські реквізити

р / р 265684500978 в "ЗАТ" Райфайзенбанк Аваль "м.Сімферополь МФО 321001

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

31895475

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Період аудиту

з 01.10.2009 по 10.10.2009 р.

Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу

Статутний фонд на момент створення суб'єкта господарювання відповідно до установчих документів не обумовлений, на 01.10.2009р. не сформований.

Склад засновників і їх частка в статутному капіталі

Петрова Валентина Павлівна - частка в статутному капіталі 100%

Органи управління

Власник фірми

Основні характеристики виду (видів) діяльності

Громадське харчування, виготовлення готових страв, роздрібна торгівля продуктами харчування, алкогольними напоями

Додаток 2

Програма аудиту аудиторської фірми "Аудит"

Проверяемая організація

ПП "Узбережжя"

Період аудиту

з 02.08.2009 по 12.08.2009

Кількість людино-годин

240

Керівник аудиторської групи

Парфьонов В.В. аудитор атестат № 009846

Склад аудиторської групи

Парфьонов В.В, Новіков І.І.

Планований ризик суттєвого викривлення фінансової звітності

середній

Запланований рівень суттєвості

2 тис. грн.

п / п

Перелік аудиторських процедур за елементами типових об'єктів аудиту

Період проведення

Виконавець

Примітка

1.

Складання плану та програми аудиту, оцінка аудиторського ризику та розрахунок рівня суттєвості

з 01.10.09 по 02. 10.09

Парфьонов В.В.


2.

Аудит статутних документів, оцінка системи внутрішнього контролю

з 02.10.09 по 02.10.09.

Парфьонов В.В, Новіков І.І.


3.

Аудит операцій з основними засобами

03.10.09

Новіков І.І.


4.

Аудит операцій з обліку товарно-матеріальних цінностей (надходження, списання, калькулювання собівартості, реалізація блюд)

З 04.10.09 по 06.10.09

Парфьонов В.В, Новіков І.І.


5.

Аудит розрахунків

07.10.09-08.10.09

Новіков І.І.


6.

Аудит показників звітності

09.10.09

Парфьонов В.В.


7.

Складання і підписання аудиторського звіту та висновку

10.10.09

Парфьонов В.В, Новіков І.І.


Директор Петрова В.П.

Керівник аудиторської перевірки Парфьонов В.В.

10.10.09г

Додаток 3

Аудиторський висновок аудиторської фірми "Аудит" про результати перевірки ПП "Барбекю"

Керівництву ПП "Барбекю"

Ми перевірили стан бухгалтерського обліку та звітності ПП "Барбекю" станом на 01.10.2009р. з усіх найважливіших питань. Відповідальність за цю звітність несе керівництво підприємства в особі директора та головного бухгалтера. У наші обов'язки входить підготовка висновку за даними аудиторської перевірки цієї звітності.

Перевірка здійснена у відповідності з нормативами аудиту, які діють в Україні, згідно з якими ми спланували і провели аудиторську перевірку з метою збору достатніх доказів того, що інансовая звітність ПП "Барбекю", яке перевіряється, не місти суттєві помилки.

З використанням тестів перевірено інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, який покладений в основу звітності. Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, які використовувалися підприємством, розглянуті принципи оцінки матеріальних статей балансу, застосовані керівництвом ПП "Барбекю" і звітність в цілому. Ми вважаємо, що зібраної під час перевірки інформації достатньо для складання висновку.

Ми підтверджуємо, що надана інформація дає достовірне і повне уявлення про реальний склад активів і пасивів суб'єкта перевірки. Господарсько-фінансова діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського обліку на ПП "Барбекю" відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

Звітність складена за реальними даними бухгалтерського обліку і достовірно відображає у всіх істотних аспектах фактичний фінансовий стан товариства на 01.10.2009р.

Керівник аудиторської групи ___________ Парфьонов В.В.

Директор фірми "Аудит" __________________ Миколаїв А.П.

М.П.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
149.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Класифікація підприємств громадського харчування
Устаткування підприємств громадського харчування 3
Устаткування підприємств громадського харчування 2
Товарна політика підприємств громадського харчування
Трудові ресурси підприємств громадського харчування
Види і форми підприємств громадського харчування
Санітарна оцінка підприємств громадського харчування
Організація роботи підприємств громадського харчування
Організація діяльності підприємств громадського харчування та етапи
© Усі права захищені
написати до нас