Аудит підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
1. Основні законодавчі та нормативні документи, що регулюють облік матеріально-виробничих запасів
2. Джерела інформації для перевірки
3. План та програма аудиту матеріально-виробничих запасів
4. Методика перевірки основних комплексів робіт з обліку матеріально-виробничих запасів
5. Аудиторські процедури перевірки обліку МПЗ
6. Типові помилки
Список літератури

1. Основні законодавчі та нормативні документи, що регулюють облік матеріально-виробничих запасів

1. Цивільний кодекс Російської Федерації;
2. Податковий кодекс Російської Федерації;
3. Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ;
Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджене наказом Мінфіну Росії від 29.07.98 № 34Н.
Методичні рекомендації про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації, затверджені наказом Мінфіну Росії від 28.06.2000 № 60н.
ПБО 4 / 99 "Бухгалтерська звітність організації", затверджене наказом Мінфіну Росії від 06.07.1999 № 43н.
ПБО 5 / 01 "Облік матеріально-виробничих запасів", затверджене наказом Мінфіну Росії від 09.06.2001 № 44н.
Методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів, затверджені наказом Мінфіну Росії від 28.12.2001 № 119н.
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затверджена наказом Мінфіну Росії від 31.10 2000 № 94н.
Федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності. Затверджені постановою Уряду Російської Федерації 23 вересня 2002 р. № 696 і Постановою Уряду РФ від 4 липня 2003 р. № 405
Відповідно до п.2 ПБО 5 / 01 до бухгалтерського обліку в якості матеріально-виробничих запасів приймаються активи:
використовуються в якості сировини, матеріалів і т.п. при виробництві продукції, призначеної для продажу (виконання робіт, надання послуг);
призначені для продажу (готова продукція і товари);
використовувані для управлінських потреб організації.
Готова продукція є частиною матеріально-виробничих запасів, призначених для продажу (кінцевий результат виробничого циклу, активи, закінчені обробкою (комплектацією), технічні та якісні характеристики яких відповідають умовам договору або вимогам інших документів, у випадках, встановлених законодавством). Товари є частиною матеріально-виробничих запасів, придбаних або отриманих від інших юридичних або фізичних осіб і призначених для продажу.
У системі рахунків бухгалтерського обліку для обліку матеріально-виробничих запасів передбачені такі рахунки:
рахунок 10 "Матеріали", до якого можуть бути відкриті субрахунки;
рахунок 11 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі";
рахунок 14 "Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей";
рахунок 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей";
рахунок 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей";
рахунок 40 "Випуск продукції, робіт, послуг";
рахунок 41 "Товари";
рахунок 42 "Торгова націнка";
рахунок 43 "Готова продукція".
Позабалансовий облік матеріальних цінностей ведеться на рахунках:
рахунок 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання"; рахунок 003 "Матеріали, прийняті в переробку";
рахунок 004 "Товари, прийняті на комісію".

2. Джерела інформації для перевірки

Джерелами інформації для перевірки матеріально-виробничих служать Бухгалтерський баланс (форма N 1), зведені регістри синтетичного обліку (Головна книга, оборотно-сальдова відомість, відомість залишків за синтетичними рахунками і т.д.), регістри аналітичного обліку (аналітичні відомості за рахунками 10 , 11, 14, 15, 16, 40, 41, 42, 43, книги залишків, картки складського обліку тощо).
Первинні документи складаються прибуткові та видаткові документи на кожну операцію надходження або вибуття матеріально-виробничих запасів у день її здійснення (прибутковий ордер форма М-4, акт про прийом матеріалів форма М-7, акт про приймання товарів форма ТОРГ-1, акт про встановлення розбіжності за кількістю і якістю при прийманні товарно-матеріальних цінностей форма ТОРГ-2, картка обліку матеріалів форма № М-17, накладна на відпуск матеріалів на сторону форма № М-15, вимога-накладна форма № М-11).
Інвентаризаційні відомості, договору про матеріальну відповідальність з людьми, які відповідають за збереження, приймання та відпуск МПЗ.
Облікова політика в частині розкриття способів ведення бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів.

3. План та програма аудиту матеріально-виробничих запасів

Матеріально-виробничі запаси (МПЗ), поряд з основними засобами та нематеріальними активами, відіграють найважливішу роль у господарській діяльності кожного підприємства. З їх допомогою здійснюється більшість відомих на сьогоднішній день виробничих процесів, і вони ж служать першорядної основою для створення кінцевого продукту, що реалізується організаціями .
В якості ознак, що характеризують актив, як МПЗ звичайно вказуються такі:
а) використання у виробничому процесі для забезпечення функціональної діяльності організації.
б) строк корисного використання (витрачання) для об'єкта найчастіше не встановлюється понад один рік.
в) кінцеве призначення об'єкта може складатися у подальшій його перепродажу.
Відповідно, до матеріально-виробничих запасів можна віднести готову сировину, джерела сировини, витратні і будівельні матеріали, офісні приналежності і так далі.
Зміст програми будь-якого аудиту визначає той комплекс завдань, який треба буде розв'язати аудитору з метою висловлення незалежної і об'єктивної думки про стан бухгалтерської звітності та результати фінансово-господарської діяльності аудируемого особи.
Стосовно до аудиту матеріально-виробничих запасів такими завданнями є:
Перевірка документації, що оформляє надходження МПЗ на підприємство.
Перевірка документації, що оформляє рух і вибуття МПЗ.
Перевірка зведеного бухгалтерського обліку МПЗ.
Встановлення відповідності витрачання МПЗ встановленим нормативам.
Власне, ці завдання, в кінцевому рахунку, і визначають конкретні стадії самої аудиторської перевірки.
Приступаючи до роботи, аудитору слід ознайомитися з тим, яким чином на підприємстві організована облікова політика і як працює система внутріорганізаційного контролю. Велике значення тут мають методи, що застосовуються підприємством з метою бухгалтерського обліку придбаних МПЗ, їх руху, а також списання. На помилки в обліковій політиці вказують такі факти, як, наприклад, відсутність формального положення про щорічну інвентаризації, непроведення аналітичного обліку руху МПЗ всередині підприємства, так само як і несистематичністю звірок такого руху в бухгалтерській документації. Грубим випадком порушення фінансового контролю на підприємстві виступає відсутність у трудових угодах складських працівників положення про матеріальну відповідальність.
При проведенні перевірки обліку МПЗ аудитором можуть використовуватися процедури відповідні аудиторським завданням на різних стадіях аудиту.
По-перше, це інвентаризація, вироблена з метою встановлення наявності МПЗ на підприємстві. Інвентаризація може проводитися як на вимогу аудитора бухгалтерськими працівниками підприємства, так і самим аудитором на його розсуд (у міру потреби) на будь-якій стадії перевірки.
По-друге, процедура підтвердження. Підтвердження полягає у витребуванні та вивченні бухгалтерської документації, що відбиває надходження, рух і залишок МПЗ на облікових рахунках.
По-третє, аудитор часто вдається до такої процедури, як перерахунок, суть якого полягає в повторному розрахунку чисельних показників, що містяться в первинної облікової документації. Так само, у найзагальнішому вигляді інформація про матеріально-виробничих запасах організації може міститися в регістрах бухгалтерського обліку - головній книзі, журналі-ордері розділі активу № 2 "Оборотні активи". Нарешті, в тих випадках, коли в аудитора виникають сумніви в правильності та своєчасності обліку, виробленого бухгалтерією підприємства, він може вдатися до інспектування, що складається в систематичному контролі за обліковою діяльністю бухгалтерських працівників. Також за допомогою інспектування можуть бути проконтрольовані своєчасність і повнота відображення в регістрах бухгалтерського обліку надходження і вибуття МПЗ і правильність їх оцінки.
Аудит матеріально-виробничих запасів починається з перевірки бухгалтерського обліку надходження цих запасів на підприємство. З цією метою перевіряються всі операції, здійснені організацією щодо виробничих цінностей. Операції можуть бути трьох видів - за оплатній передачі матеріальних цінностей, з передачі цінностей організації в порядку бартеру (ділового обміну) та операції з безоплатної передачі виробничих запасів (дарування і передачі цінності в статутний капітал підприємства як внеску).
При обліку надходження на підприємство МПЗ одночасно з рахунком № 10, бухгалтером можуть бути використані рахунки 15 і 16. Основними джерелами інформації для аудитора тут служать довіреності, прибуткові ордери, накладні, в тому числі і накладні на відпуск матеріалів на сторону, акти про оприбуткування матеріально-виробничих цінностей, а також лімітно-забірні карти, службовці для документарного відображення відпустки матеріалів, постійно застосовуваних у виробничому процесі. Ця документація повинна бути перевірена аудитором із метою підтвердження облікових даних про оприбуткування та рух виробничих запасів і на предмет виявлення невідповідності вимогам, встановленим законодавством РФ.
За загальним правилом підприємство самостійно вирішує питання про вибір одиниці бухгалтерського обліку МПЗ. Головною умовою тут виступає забезпечення можливості формування повної та достовірної інформації про МПЗ, і встановлення системи належного контролю над їх надходженням і витрачанням. Запаси відображаються у фінансовій звітності відповідно до їх класифікації з способу використання у виробництві продукції, виконання робіт, надання послуг або для управлінських потреб організації. На кінець звітного року матеріально-виробничі запаси відображаються в бухгалтерському балансі за вартістю, яка визначається виходячи з використовуваних способів оцінки запасів.
Слідом за аудитом обліку надходженням МПЗ, відбувається комплексна перевірка аналітичного обліку руху матеріальних засобів всередині організації. Алгоритм дій аудитора при цьому безпосередньо залежить від конкретного способу фінансового обліку, що застосовується організацією для відображення такого руху. Прийнято розрізняти три методи аналітичного обліку - картковий (документаційне), бескарточний і сальдовий. На сьогоднішній день картковий і сальдовий метод втрачають свою актуальність, а на перше місце виходить бескарточний облік, сенс якого полягає в тому, що відображення руху МПЗ відбувається за допомогою комп'ютерних програм з наступним узагальненням всієї облікової інформації у вигляді оборотних відомостей. Завданням аудитора тут виступає звірення інформації, що міститься в автоматизованих системах складського обліку з даними бухгалтерської документації.
При застосуванні карткового або сальдового методу виникає необхідність зіставлення даних прибуткових, видаткових та сальдових відомостей, а також карт складського обліку у разі використання документаційного методу. Зведений облік МПЗ перевіряється аудитором на підставі даних головної книги, інвентаризаційної документації, журналу-ордера і відомостей за формами № 10, 10с, 11, і 14.
Облік ПДВ здійснюється за дебетом рахунка 19, субрахунок "Податок на додану вартість по придбаних матеріальних ресурсів" в кореспонденції рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Списання ПДВ у повному розмірі провадиться на рахунок 68 . Виробляючи перевірку, аудитор повинен керуватися положеннями глави 21 НК РФ.
Вибуття об'єктів МПЗ здійснюється з урахуванням їх вартості. Положення з бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів", затверджене Наказом Мінфіну РФ № 44н від 09.06.2001 року встановлює 3 способи оцінки вибувають МПЗ - за собівартістю кожної одиниці, по середній собівартості і за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів ( спосіб ФІФО). Перший спосіб характерний для оцінки об'єктів так званого спеціального призначення - дорогоцінних і рідкоземельних металів, дорогоцінних і виробних каменів і так далі. Оцінка МПЗ за середньою собівартістю проводиться по кожній групі об'єктів шляхом ділення загальної собівартості цієї групи на їх кількість, що складаються відповідно з собівартості і кількості залишку на початок місяця і запасів, що надійшли протягом цього місяця. Спосіб ФІФО передбачає оцінку об'єктів МПЗ, вироблену за фактичною собівартістю останніх за часом придбань, при цьому в собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг враховується собівартість ранніх за часом придбань.
У випадках виявлення розкрадання, нестачі і тому подібних фактів втрати цінностей, аудитором повинен бути проведений контроль правильності списання об'єктів МПЗ. Відображення списання нестач і розкрадань відбувається за кредитом рахунка 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей" і дебетом відповідних рахунків - 91, 73 і інших. Коли недостача утворюється в результаті винних дій працівників підприємства, аудитор в обов'язковому порядку перевіряє дотримання при списанні сум недостачі вимог трудового законодавства. Відповідно до ТК РФ списання з винної особи збитків у повному його розмірі можливо у випадках існування угоди про повну матеріальну відповідальність, нестачі цінностей, довірених на підставі договору, умисного заподіяння шкоди, заподіяння шкоди в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння , заподіяння шкоди в результаті злочину або адміністративного проступку, розголошення відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і заподіяння шкоди не при виконанні працівником трудових обов'язків.
Розмір шкоди, заподіяної роботодавцю при втраті і псуванні майна, визначається за фактичними втратами, що обчислюються виходячи з ринкових цін, що діють у даній місцевості на день заподіяння шкоди, не нижче вартості майна за даними бухгалтерського обліку з урахуванням ступеня зносу цього майна. Відповідно, разом з первинною проводкою, повинна бути також відображена і різниця між фактичною та ринковою вартістю списаного об'єкта МПЗ. Таке відображення здійснюється за дебетом рахунка 73 в кореспонденції з кредитом рахунка 98 "Доходи майбутніх періодів", субрахунок 4 "Різниця між сумою, що підлягає стягненню з винних осіб, та балансовою стоїмо остю щодо недостач цінностей".

4. Методика перевірки основних комплексів робіт з обліку матеріально-виробничих запасів

Господарські операції з обліку МПЗ відносяться до операцій з підвищеним рівнем ризику з наступних причин:
1. Імовірність санкціонованого списання МПЗ під неіснуючі замовлення та обсяги випуску з метою збільшення собівартості випуску і зниження податків на прибуток і майно. 2. Високий ризик розкрадання. 3. Величезний обсяг операцій і відповідно великий масив первинної облікової документації, наслідком чого можуть стати відсутність деяких виправдувальних документів, несанкціоноване списання МПЗ (відсутність реквізитів, які надають документам юридичної сили), а також втрата паперів. 4. Спотворення фактів списання МПЗ через технічні помилки при підрахунку і вимірі здійснюваних операцій на стадії збору та реєстрації інформації.
Щоб оцінити рівень зазначених ризиків, аудитор перевіряє ефективність системи внутрішнього контролю за організацією обліку по даному розділу на підприємстві, зокрема:
наявність належним чином організованого місця зберігання МПЗ (як воно захищене від доступу сторонніх осіб; чи є охорона і пожежна сигналізація; чи існує контроль видачі та вивезення цінностей);
проведення інвентаризації матеріальних цінностей (обов'язкової, планової, раптової), оформлення її результатів відповідними документами;
встановлення кола осіб, що відповідають за збереження, приймання та відпуск МПЗ; висновок з даними людьми договорів про матеріальну відповідальність;
дотримання порядку оформлення первинних документів, в тому числі застосування уніфікованих форм первинної документації, складання прибуткових і витратних документів на кожну операцію в день її здійснення, заповнення всіх обов'язкових реквізитів;
своєчасне та повне відображення операцій з МПЗ у регістрах бухгалтерського обліку, проведення перевірки повноти оприбуткування матеріалів, застосування системи нормування витрат матеріалів;
розкриття принципів обліку матеріалів за допомогою положень облікової політики, способи ведення обліку операцій, пов'язаних з рухом МПЗ, використовувані рахунки, методи оцінки та ін, застосування облікової політики послідовно від періоду до періоду;
проведення регулярної звірки даних відомостей, журналів-ордерів з Головною книгою (якщо облік не автоматизовано);
здійснення оприбуткування матеріалів, отриманих від ліквідації основних засобів, визначення вартості зазначених матеріалів за ринковими цінами;
наявність нетипових операцій з МПЗ.

5. Аудиторські процедури перевірки обліку МПЗ

Весь обсяг аудиторських процедур перевірки, по суті, можна умовно розділити на кілька груп: аудит наявності і збереження МПЗ; аудит руху МПЗ; перевірка правильності оподаткування МПЗ.
У ході перевірки наявності і збереження МПЗ аудитор здійснює ряд процедур:
перевіряє відсутність спотворень у початковому сальдо по МПЗ, правильність перенесення залишків за рахунками обліку з попереднього періоду на початок аналізованого;
зіставляє дані фінансової звітності та бухгалтерського обліку;
аналізує правильність синтетичного і аналітичного обліку МПЗ;
удостоверівается, що до виконання приймаються лише належним чином оформлені документи;
перевіряє встановлення порядку нормування МПЗ, дотримання норм, виявляє відхилення та заходи, які вживаються для їх ліквідації;
перевіряє своєчасне та повне відображення операцій в регістрах бухгалтерського обліку, проведення періодичної звірки синтетичного обліку з даними карток складського обліку;
встановлює правильність визначення і списання вартості витрачених МПЗ на собівартість;
аналізує організацію контролю за закупівлями, сам процес закупівель: наявність договору, оплату рахунків, накладних, рахунків-фактур, оприбуткування МПЗ у регістрах бухгалтерського обліку;
перевіряє терміни і періодичність проведення інвентаризації відповідно до вимог законодавства, правильність оформлення матеріалів інвентаризації та відображення її результатів в обліку.
При перевірці руху МПЗ аудитор детально вивчає:
документальне оформлення операцій по руху МПЗ, застосування уніфікованих форм, наявність всіх необхідних реквізитів, ставлення операцій до перевіряється періоду;
правильність оприбуткування МПЗ при покупці, безоплатному отриманні, інші надходження;
вірність списання та відображення прибутку при продажу, іншому вибутті МПЗ;
правильність оприбуткування матеріалів, отриманих при ліквідації основних засобів;
дотримання законодавства при відображенні нетипових операцій;
правильність позабалансового обліку МПЗ, прийнятих на відповідальне зберігання, а також товарів, узятих на комісію;
повноту обліку операцій з афілійованими особами;
відповідність законодавству операцій при передачі МПЗ у заставу і т.д.
Для визначення правильності оподаткування МПЗ аудитор перевіряє:
правомірність відображення в обліку ПДВ при придбанні МПЗ, застосування податкового відрахування;
вірність нарахування в обліку ПДВ при реалізації;
правильність і повноту формування первісної вартості МПЗ для цілей податкового обліку;
правильність включення до витрат витрачених МПЗ;
списання МПЗ за методами, закріпленим в обліковій політиці для цілей податкового обліку;
правильність формування доходів і витрат при продажу МПЗ.
Всі вищевказані процедури допомагають аудитору зібрати необхідну аналітичну інформацію про склад, вартості та рух МПЗ, яка в сукупності з даними, отриманими в ході аудиту всіх інших статей фінансової звітності, дозволить перевіряючому висловити думку про достовірність отриманих відомостей.

6. Типові помилки

На перевіряється економічному суб'єкті можуть бути виявлені різні упущення, помилки при організації обліку розрахунків матеріально-виробничих витрат:
не проводиться інвентаризації матеріальних цінностей;
не укладено договору про матеріальну відповідальність з особами, які відповідають за збереження, приймання та відпуск МПЗ;
відсутність первинних прибуткових і витратних документів з обліку матеріально-виробничих запасів або вони оформлені з порушеннями;
не своєчасне відображення операцій з МПЗ у регістрах бухгалтерського обліку;
неправильне обчислення фактичної вартості заготовляння матеріалів;
списання витрат неоприбуткованих товарно-матеріальних цінностей;
списання матеріалів на виробництво у міру їх відпуску зі складу, а не за фактом їх витрачання;
арифметичні помилки при розрахунку торгової націнки;
в обліковій політиці не розкрито принципи обліку матеріально-виробничих запасів (методи оцінки, що використовуються рахунки);
не ведеться аналітичний облік руху матеріально-виробничих запасів у бухгалтерії;
нерегулярно проводиться звірка даних по руху матеріальних цінностей у бухгалтерії і на складі.
Аудитори документують оцінку впливу виявлених порушень на свідчення бухгалтерської звітності.
Аудитором можуть бути дані обгрунтовані рекомендації у разі виявлення порушення в обліку матеріально-виробничих і спотворень бухгалтерської та податкової звітності у економічного суб'єкта, але він не має права примусити свого замовника приймати ті чи інші рішення. Рішення про те, чи слід рекомендацій аудитора, залишається за керівником господарюючого суб'єкта.
Після проведення аудиту обліку матеріально-виробничих господарюючий суб'єкт може скористатися, зокрема:
пропозиціями щодо поліпшення існуючої системи обліку;
пропозиціями щодо створення системи внутрішнього контролю економічного суб'єкта за правильністю обліку матеріально-виробничих запасів.
Помилки, що допускаються в обліку МПЗ, ведуть до неправильного формування собівартості готової продукції, до спотворення фінансового результату і оподатковуваного прибутку. Подібні прорахунки можуть виявитися істотними і вплинути на вираження аудитором своєї думки про достовірність звітності.
Плюси проведення аудиторської перевірки для фінансово-господарської діяльності підприємства очевидні. Крім офіційної думки у формі аудиторського висновку про фінансову (бухгалтерської) звітності, отримана від аудиторів за підсумками перевірки інформація, в тому числі про стан обліку матеріально-виробничих запасів, важлива для забезпечення контролю за їх збереженням, зниження податкових ризиків, а також для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Список літератури

1. Податковий кодекс Російської Федерації. Частини перша м друга. Текст із змінами на 1 грудня 2007 року. - М.: Ексмо, 2007.
2. Федеральний закон "Про аудиторську діяльність" від 7 серпня 2001 р. № 119-ФЗ (в ред. Федерального закону від 14.12.2001 № 164-ФЗ, від 30.12.2001 № 196-ФЗ).
3. Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ.
4. Федеральний закон "Про акціонерні товариства" від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ (в ред. Від 07.08.2001).
5. Постанова Уряду Російської Федерації від 6 лютого 2002 р. № 80 "Про питання державного регулювання аудиторської діяльності в Російській Федерації".
6. Постанова Уряду Російської Федерації від 12 червня 2002 р. № 409 "Про заходи щодо забезпечення проведення обов'язкового аудиту";
7. Федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності. Затверджені постановою Уряду Російської Федерації 23 вересня 2002 р. № 696 і Постановою Уряду РФ від 4 липня 2003 р. № 405.
8. Правила (стандартом) аудиторської діяльності. - М.: Юрайт-М, 2000.
9. Аудит: Підручник для вузів / Під ред. проф. В.І. Подольского.3-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
10. Данилевський Ю.А., Шапігузов С.М., Ремізов Н.А., Старовойтова Є.В. Аудит. - М.: ІПК ФБК-ПРЕС, 2006.
11. Вилкова Є.С., Романовський М.В. Податкове планування. Підручник для вузів. - СПб.: Пітер, 2004.
12. Євстигнєєв О.Н. Основи оподаткування та податкового права: навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2006.
13. Кожинов В.Я. Галузеві особливості оподаткування та обліку. - М.: ФБК-ПРЕС, 2000.
14. Лабинцев М.Т., Косова НС. Податковий аудит: стандартизація і методика. Монографія. - Ростов-н / Д.: РГЕУ "РІНХ", 2003.
15. Морозова Ж.А. Податковий аудит: практичне керівництво. - М.: ТОВ ІІА "Податок Інфо", ТОВ "Статус-Кво 97", 2007.
16. Подільський В.І. та ін Аудит: Підручник. - М.: ЮНИТИ, 2003.
17. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. - М.: 2008.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
52.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Аудит підприємства 2
Аудит активів підприємства
Аудит пасивів підприємства
Аудит доходів підприємства
Внутрішній аудит підприємства
Маркетинговий аудит підприємства
Аудит фінансовго стану підприємства
Аудит фінансового стану підприємства
© Усі права захищені
написати до нас