Аудит обліку реалізації продукції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Російського заочного інституту текстильної І ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Кафедра економіки та бухгалтерського обліку
Курсова робота
з дисципліни "Аудит"
на тему:
АУДИТ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОДУКЦІЇ
Виконала ст-ка Кузлякіна Н. М.
спеціальність 0605 група 101
шифр О-401244-С
Перевірив: Єпанчинцев В. Ю.
Омськ 2003

Зміст
стор
Вступ 3
1. Теоретичні основи аудиту реалізації продукції (робіт) 4
1.1. Джерела інформації для перевірки 9
1.1. 1.2. Методика перевірки 9
1.1. 1.3. Типові помилки 12
1.1. 1.4. Аудиторський висновок 19
2. Фінансово-економічна характеристика підприємства 21
2.1. Загальні відомості 21
2.1. 2.2. Економічна характеристика підприємства 22
2.1. 2.3. Оцінка фінансового стану підприємства 23
3. Аудит реалізації продукції (робіт) у ТОВ "Серпантин-98" 28
3.1. Джерела перевірки 28
3.1. 3.2. Програма перевірки 29
3.1. 3.3. Методика перевірки 33
3.1. 3.4. Звіт за результатами аудиторської перевірки 35
Висновки і пропозиції 37
Література 39
Програми

Введення

Одним із значущих в даний час, а також перспективних і ефективних видів контролю фінансово-господарської діяльності економічних суб'єктів в умовах ринку є незалежний контроль - аудит. Виникнення аудиту як нової довірчої форми фінансового контролю діяльності економічних суб'єктів викликано появою нових організаційно-правових форм цих суб'єктів, і насамперед таких, як акціонерні товариства, спільні підприємства, всякого роду товариства і компанії. Незалежний контроль (аудит) проводиться аудиторами, аудиторськими організаціями, що здійснюють свою діяльність на договірній комерційній основі за рахунок замовника - клієнта (суб'єкта), в окремих випадках - за рахунок бюджетних коштів.
Головна мета аудиторської перевірки діяльності економічних суб'єктів підприємництва полягає у вираженні думки про достовірність показників їх бухгалтерських (фінансових) звітів. Під достовірністю розуміється ступінь точності даних фінансової (бухгалтерської) звітності, яка дозволяє користувачеві цієї звітності на підставі її даних робити правильні висновки про результати господарської діяльності, фінансовому та майновому положенні аудіруемих осіб і приймати базуються на цих висновках обгрунтовані рішення. Одним із завдань аудиторської перевірки є також встановлення відповідності здійснених економічним суб'єктом фінансово-господарських операцій чинному законодавству.
Перевірка діяльності організацій вимагає певних знань методології, спеціальних методичних прийомів і технічних способів, які розкривають зміст фактів господарського життя, а також впливають на них факторів з метою пізнання предмета аудиту.
У даній роботі розглядаються питання аудиту реалізації готової продукції (виконаних робіт, наданих послуг).
Об'єктом дослідження в роботі є товариство з обмеженою відповідальністю "Серпантин-98". Основними видами діяльності організації є будівельно-монтажні та ремонтно-будівельні роботи, а також будівництво автошляхів.
У роботі дана економічна характеристика та зроблено оцінку фінансового стану досліджуваної організації. У роботі показано проведення аудиту реалізації виконаних робіт в організації, складена програма перевірки та описана методика проведення перевірки. За результатами аудиторської перевірки наприкінці роботи дано звіт. За виявленими помилок і порушень автором зроблені висновки та надано пропозиції щодо їх усунення.

1. Теоретичні основи реалізації продукції (робіт)

Готова продукція - частина матеріально-виробничих запасів організації, призначена для продажу, кінцевий результат виробничого процесу, закінчений обробкою, технічні та якісні характеристики якого відповідають умовам договору або вимогам інших документів у випадках, встановлених законодавством. Відображається готова продукція в бухгалтерському балансі за фактичною або нормативної (планової) виробничої собівартості, що включає витрати, пов'язані з використанням у процесі виробництва основних засобів, сировини, матеріалів, палива, енергії, трудових ресурсів та інші витрати на виробництво продукції або за прямими статтями витрат.
Відвантажені товари, здані роботи і надані послуги відображаються в бухгалтерському балансі за фактичною або нормативної (планової) повної собівартості, що включає поряд з виробничою собівартістю витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції, робіт, послуг, що відшкодовуються договірної (контрактної) ціною.
Облік відвантаженої, але неоплаченої продукції ведеться на рахунку 45 «Товари відвантажені», якщо моментом реалізації вважається дата платежу.
Облік руху відвантаженої продукції ведеться в відомості відвантаження, відпуску і реалізації продукції та матеріальних цінностей, в якій поєднується аналітичний і синтетичний облік відвантаження (відпустки), реалізації продукції, МТЦ і послуг та розрахунків з покупцями. Аналітичний облік відвантаження та реалізації організується як по окремих видах продукції в натуральному вираженні, так і в розрізі платіжних документів у двох оцінках - за фактичною собівартістю і продажною ціною. Причому враховується і загальна кількість продукції, що залишилася на початок і кінець місяця неоплаченої, відвантаженої в звітному місяці, повернутої покупцями і реалізованою.
У справжніх умовах основне значення надається реалізації продукції (товарів) за договорами-поставками найважливішому економічному показнику роботи, що визначає ефективність, доцільність господарської діяльності організації. В обсяг реалізації включаються відвантажена і відпущена продукція, виконані роботи незалежно від того, зарахований чи ні платіж на розрахунковий рахунок організації або отримані векселі, аванси.
Таким чином, процес реалізації завершує кругообіг господарських засобів організації, що дозволяє їй виконувати зобов'язання перед державним бюджетом, банками по позиках, персоналом, постачальниками і відшкодовувати інші виробничі витрати. Невиконання плану реалізації викликає уповільнення оборотності оборотних коштів, штрафи за невиконання договірних зобов'язань перед покупцями, затримує платежі, погіршує фінансовий стан компанії.
Поряд з обсягом реалізації організація планує суму (обсяг) прибутку. Це можливо тому, що при встановленні продажних (договірних) цін на продукцію до складу її включається визначена сума або відсоток прибутку (доходу). Кількість продукції, що підлягає до реалізації по договорах (плану), помножене на договірну ціну, становить продажну вартість за планом. Відсоток прибутку дозволяє розрахувати планову суму прибутку. Ці два показники будуть базою для розрахунку авансових платежів або щомісячних відрахувань до бюджету податку на прибуток за плановими показниками.
Фактична сума прибутку від реалізації готової продукції визначається щомісяця як різниця між продажною вартістю реалізованої продукції і її повною фактичною собівартістю (виробнича собівартість плюс витрати на збут продукції) за мінусом суми ПДВ і акцизів.
При постановці бухгалтерського обліку в організаціях особливе місце займає облік готової продукції, її відвантаження та реалізації, так як він безпосередньо впливає на фінансові показники діяльності організації, До завдань бухгалтерського обліку готової продукції входять:
v систематичний контроль за випуском готової продукції, станом її запасів і збереженням на складах; обсягом виконаних робіт і послуг;
v своєчасне і правильне документальне оформлення відвантаженої і відпущеної продукції (робіт, послуг), чітка організація розрахунків з покупцями;
v контроль за виконанням плану договорів-поставок за обсягом та асортиментом реалізованої продукції з метою оцінки роботи менеджера;
v своєчасний і точний розрахунок сум за реалізовану продукцію, фактичних витрат на її виробництво і збут, розрахунок сум прибутку.
Успішне виконання цих завдань залежить від ритмічності роботи організації, правильної організації збуту та складського господарства, своєчасності документального оформлення господарських операцій.
Готова продукція, як правило, повинна бути здана на склад у підзвіт матеріально відповідальній особі. Великогабаритні вироби та продукція, яка не може бути здана на склад з технічних причин, приймаються представником замовника на місці їх виготовлення, комплектації і збірки.
Планування і облік готової продукції ведуть в натуральних, умовно-натуральних і вартісних показниках.
Умовно-натуральні показники використовують для отримання узагальнених даних про однорідну продукції. Наприклад, кількість виробленої каустичної соди виражається в тоннах умовного ваги, консервів - в умовних банках і т.д.
Надходження з виробництва готової продукції оформляється накладними, специфікаціями, прийомними актами та іншими первинними документами.
Кількісний облік готової продукції за її видами та місцями зберігання зазвичай здійснюється аналогічно обліку матеріальних запасів. Останнім часом багато організацій застосовують бескарточний метод обліку готової продукції. При цьому методі за допомогою ЕОМ щодня складають оборотні відомості обліку випуску з виробництва і руху готової продукції щодо складів (інших місць зберігання). Залишки готової продукції періодично інвентаризують.
На автоматизованих складах замість карток складського обліку використовують, як правило, оперативні машинограми та відеограми залишків і руху готової продукції по кожному найменуванню та виду.
Як і з матеріальних запасах, по готовій продукції складають номенклатуру-цінник. Крім цінника розробляються довідники продукції, в яких містяться відомості про оподатковуваної і неоподатковуваної різними видами податків продукції, про платників та вантажоодержувачів, среднеквартальной і середньорічної собівартості та ін
Потрібно також мати на увазі, що якщо виручка від продажу продукції, виконання робіт і надання послуг не може бути визначена, то вона приймається до обліку в розмірі визнаних витрат з виготовлення цієї продукції, виконання цієї роботи і надання цієї послуги (п. 14 ПБО 9 / 99). З цього випливає, що у складі інформації про облікову політику організації підлягає розкриттю як мінімум наступна інформація:
про порядок визнання виручки організації (по окремих етапах робіт або по всіх етапах одразу);
про спосіб визначення готовності продукції, робіт, послуг.
Вартість зданих робіт і наданих послуг списується за фактичною або нормативною (плановою) собівартістю з кредиту рахунку 20 «Основне виробництво» або 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» у дебет рахунку 90 «Продажі» по мірі пред'явлення рахунків за виконані роботи і послуги . Одночасно суму виручки відображають за кредитом рахунку 90 «Продажі» і дебетом рахунка 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
Оперативний облік відвантаження ведуть у відділі маркетингу (збуту) у спеціальних картках, книгах чи журналах, а при використанні ЕОМ - в щодня складають машинограмах відвантаження продукції.
Для вивезення готової продукції з території організації представникам вантажоодержувача видаються товарні пропуску на вивіз з території підприємства товарно-матеріальних цінностей. Перепустки підписують керівник і головний бухгалтер організації або уповноважені ним особи. Перепусткою можуть служити копії товарно-транспортних накладних або фактур, на яких робляться спеціальні дозвільні написи.
Якщо готова продукція відпускається покупцю безпосередньо зі складу постачальника або іншого місця зберігання готової продукції, то одержувач зобов'язаний пред'явити довіреність на право отримання вантажу.
Порядок синтетичного обліку продажу продукції залежить від обраного методу обліку продажу продукції. Організаціям дозволяється визначати виручку від продажу продукції для цілей оподаткування або з моменту оплати відвантаженої продукції, виконаних робіт і наданих послуг, або з моменту відвантаження продукції та пред'явлення платіжних документів покупцеві (замовникові) або транспортної організації.
Відповідно до ст. 167 Податкового кодексу РФ дата продажу товарів (робіт, послуг) залежно від прийнятої облікової політики для цілей оподаткування визначається:
для організацій, що вибрали метод продажу «по відвантаженню», - як найбільш рання з наступних дат:
день відвантаження товару (робіт, послуг) або передача права власності на товар;
день оплати товарів (робіт, послуг)
для організацій, що вибрали метод продажу «по оплаті», - у міру надходження грошових коштів, як день оплати товарів (робіт, послуг).
При цьому оплатою товарів (робіт, послуг) визнається припинення зустрічного зобов'язання придбання зазначених товарів (робіт, послуг) перед платником податків, яке безпосередньо пов'язане з поставкою (передачею) цих товарів (робіт, послуг). У бухгалтерському обліку продукція вважається реалізованою в момент її відвантаження (у зв'язку з переходом права власності на продукцію до покупця).
Саме тому при обох методах продажу продукції для цілей оподаткування відвантажена або пред'явлена ​​покупцям готова продукція за цінами реалізації (включаючи ПДВ та акцизи) відображається за дебетом рахунка 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і кредитом рахунку 90 «Продажі».
Одночасно собівартість відвантаженої або пред'явленої покупцю продукції списується в дебет рахунку 90 «Продажі» з кредиту рахунку 43 «Готова продукція».
З суми виручки організації обчислюють податок на додану вартість та акцизний податок (за встановленим переліком товарів).
Випущена готова продукція переходить зі сфери виробництва в сферу обігу. Цей процес фіксується у первинних документах - приймально-здавальних накладних, актах, відомостях, планах-картах і ін
Відпуск готової продукції, та її відвантаження оформляються наказом-накладної, в який включено два документи: наказ складу і накладна на відпустку. Наказ складу виписує відповідна служба, на основі умов договору з покупцями, з зазначенням найменування покупця, його коду, кількості і асортименту продукції, терміну відвантаження.
Матеріально відповідальна особа (комірник) комплектує продукцію по кожному наказу і передає експедитору для відправки, записуючи кількість у графі «Відпущено».
Документ підписується начальником служби, комірником і експедитором. Наказ-накладна оформляється у двох примірниках: перший передається експедитору для зазначення кількості відправлених місць, маси вантажу згідно з товарно-транспортної накладної та суми сплаченого залізничного тарифу за перевезення продукції до станції покупця, другий примірник залишається у комірника як підставу для відпуску. По ньому і картках складського обліку в графі "Видаток" проставляється кількість відпущеної продукції, і документ передається бухгалтеру. Експедитор здає продукцію транспортної організації отримує квитанцію про прийом вантажу. На наступний день після відвантаження продукції експедитор зобов'язаний наказ-накладну і квитанцію транспортної організації передати в бухгалтерію організації для виписки рахунку типової форми (або платіжної вимоги-доручення) та рахунки-фактури на ім'я покупця.
Для того щоб відобразити продукцію або роботи, послуги реалізованими, бухгалтерія повинна мати документи, що підтверджують виконання договору і в першу чергу перехід прав власності на них. Крім зазначеної раніше наказ-накладної це можуть бути залізничні, авіа, товарно-транспортні накладні з відмітками станції відправлення або призначення, коносаменти, акти виконаних робіт, та ін
Продаж продукції здійснюється відповідно до висновків договорами або шляхом вільного продажу через роздрібну торгівлю.
У договорах па постачання готової продукції вказують постачальники і покупці, необхідні показники по виробах, ціни, знижки, порядок розрахунків, суму податку на додану вартість та інші реквізити. У міжнародній практиці прийнято додатково вказувати непереборні обставини (форс-мажор), поручительство, гарантії виконання договірних умов, порядок відшкодування збитків, застереження про підсудність і арбітражі та інші відомості.
Продажі продукції (робіт, послуг) проводиться організаціями за наступними цінами:
за вільними (ринковими) цінами і тарифами, збільшеним на суму ПДВ;
за державними регульованими оптовими цінами і тарифами, збільшеним ні суму ПДВ (продукція паливно-енергетичного комплексу та послуги виробничо-технічного призначення);
за державними регульованими роздрібними цінами (за вирахуванням і відповідних випадках торговельних знижок, знижок збуту та опту) і тарифами, що включає в себе ПДВ (для продажу товарів населенню та надання йому послуг).
Розрахунки за міжреспубліканськими поставках товарів (робіт, послуг) з державами, що підписали договір про економічне співробітництво, здійснюються за цінами і тарифами, збільшеним на суму ПДВ.
Підставою для відвантаження готової продукції покупцям або відпустки її зі складу зазвичай служать накази відділу збуту (маркетингу) організації.
На підставі товарно-транспортних, залізничних накладних та інших документів на відпуск продукції на сторону у фінансовому відділі або за його відсутності в бухгалтерії виписують у декількох екземплярах платіжні доручення або платіжні вимоги для розрахунків з покупцями через банк.

1.1. Джерела інформації для перевірки
Серед документів, що підлягають перевірці, виділяють первинні документи, регістри обліку, звітність.
Первинні документи включають:
1. Наказ про облікову політику організації;
2. Договори на реалізацію продукції;
3. Наказ-накладна (комбінований документ, який поєднує розпорядження складу на відпуск готової продукції і накладну, яка є супровідним документом, що фіксує відпущене кількість продукції);
4. Рахунок-фактура;
5. Товарно-транспортна накладна;
6. Рахунки-фактури для цілей оподаткування;
7. Картки складського обліку;
8. Приймально-здавальна накладна по здачі на склад готової продукції;
9. Акт здачі на склад готової продукції;
10. Інвентарні опису;
11. Накладні на реалізацію готової продукції, коносаменти.
Регістри синтетичного та аналітичного обліку включають:
1. Головну книгу;
2. Журнал-ордер № 11;
3. Відомість випуску готової продукції;
4. Відомість відвантаження та реалізації готової продукції;
5. Кількісно сумові картки, оборотні відомості.
Звітність включає:
1. Форму № 1 (бухгалтерський баланс)
Бухгалтерська звітність, в якій відображається розділ (Ділянка, бухгалтерський рахунок), повинна включати в себе зокрема, рядки балансу:
v Стор. 214 «Готова продукція і товари для перепродажу»;
v Стор. 215 «Товари відвантажені»;
v Стр.217 "Інші запаси й витрати», по якій показуються запаси і витрати, що не знайшли відображення в інших рядках підрозділу «запаси» розділу II бухгалтерського балансу;
v Стор. 230 «Дебіторська заборгованість покупців і замовників».
2. Форму № 2 (Звіт про прибутки і збитки)

1.2. Методика перевірки

Спочатку слід ознайомитися з обліковою політикою організації в частині:
v Методу обліку витрат на виробництво і калькулювання фактичної собівартості прибутку;
v Методу розподілу за видами продукції, що випускається витрат допоміжного виробництва;
v Методу розподілу за видами продукції, що випускається загальновиробничих витрат;
v Методу розподілу за видами продукції, що випускається комерційних витрат;
v Порядку оцінки незавершеного виробництва і готової продукції;
v Способу ведення бухгалтерського обліку готової продукції;
v Списання рахунку 26 «Загальногосподарські витрати»;
v Використання рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)»;
v Зізнання виручки від продажу продукції для цілей оподаткування.
Перевірити наявність наказу на матеріально-відповідальних осіб організації і договорів на повну матеріальну відповідальність з працівниками підприємства.
Ознайомитися з договорами на реалізацію готової продукції.
Перевірити наявність та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації готової продукції і розрахунків з покупцями.
При проведенні перевірки необхідно встановити:
1. Правильність і своєчасність оформлення документа на здачу продукції з виробництва на склад;
2. Правильність відображення в бухгалтерському обліку операцій пов'язаних з випуском готової продукції;
3. Правильність визначення виробничої собівартості готової продукції за видами замовлень;
4. Достовірність відображення фактичної собівартості відвантаженої продукції (дебет рахунку 45 «Товари відвантажені» кредит рахунку 43 «Готова продукція»);
5. Правильність розрахунку суми відхилень фактичної собівартості від планової та їх списання;
6. Правильність складання бухгалтерських проводок з обліку випуску готової продукції (робіт, послуг);
7. У разі, коли продукція відпускається покупцям безпосередньо зі складів, слід звертати увагу на наявність належним чином оформлених довіреностей на її отримання.
8. Правильність ведення журналу-ордера № 10 / 1 і відомості № 16 «Рух готових виробів в ціннісному вираженні» (при журнально-ордерній формі обліку);
9. Перевірка правильності відображення в обліку продукції, виробленої з давальницької сировини;
10. Перевірка правильності відображення в обліку результатів інвентаризації готової продукції
11. Відповідність записів аналітичного і синтетичного обліку по балансових записах рахунка 43 «Готова продукція» і рахунку 40 «Випуск продукції» записам у головній книзі і балансі;
12. Правильність оцінки готової продукції.
В даний час застосовується шість основних видів оцінки готової продукції.
За фактичної виробничої собівартості.
Цей спосіб використовується порівняно рідко, в основному на підприємствах індивідуального виробництва, що випускають велике унікальне устаткування і транспортні засоби. Може застосовуватися на підприємствах з обмеженою номенклатурою масової продукції.
За неповною (скороченої) виробничої собівартості продукції, що обчислюється за фактичними витратами без загальногосподарських витрат. Може застосовуватися в тих же виробництвах, де застосовується перший спосіб оцінки продукції.
За оптовими цінами реалізації. Оптові ціни застосовуються в якості твердих облікових цін. Відхилення фактичної собівартості продукції враховується на окремому аналітичному рахунку. При стійких оптових цінах цей варіант оцінки продукції є найпоширенішим, оскільки дозволяє зіставляти оцінку продукції в поточному обліку і звітності, що важливо для контролю за правильним визначенням товарного випуску.
За планової (нормативної) виробничої собівартості, також виступає як твердої облікової ціни. При цьому способі обумовлюється необхідність окремого обліку відхилень фактичної виробничої собівартості продукції від планової чи нормативної. Гідність даного способу оцінки готової продукції полягає в забезпеченні єдності оцінки в плануванні обліку. Однак якщо планова і нормативна собівартість продукції змінюється часто, то переоцінка залишків готової продукції ускладнюється. Варіантом цього способу оцінки готової продукції є оцінка по скороченій плановій виробничій собівартості.
За вільними відпускними цінами і тарифами, збільшеним на суму ПДВ і спецналога. Використовується цей спосіб при виконанні одиничних замовлень і робіт.
За вільними ринковими цінами. Цей варіант оцінки застосовується для обліку товарів що реалізуються через роздрібну мережу.
При перевірці правильності відвантаження та реалізації продукції (робіт, послуг) необхідно встановити:
v чи укладені договори на постачання готової продукції і правильність їхнього оформлення;
v правильність оформлення цін на відвантажену продукцію. Реалізація продукції (робіт, послуг) здійснюється за наступними цінами:
а) за вільними відпускними цінами і тарифами, збільшеним на суму ПДВ;
б) за державними регульованими оптовими цінами і тарифами збільшеним на суму ПДВ;
в) за державними регульованими роздрібними цінами та тарифами, що включає ПДВ (продаж товарів населенню та надання йому послуг);
г) правильність встановлення відпускної ціни з урахуванням витрат з доставки продукції від постачальника до покупця відповідно до укладеного договору поставки.
Розрізняють такі види франко-місць, до яких всі витрати по відвантаженню продукції несе постачальник:
Франко-склад постачальника, коли всі витрати, пов'язані з відвантаженням, підприємство-постачальник включає в платіжне вимога-доручення (вартість вантажно-розвантажувальних робіт на складі, на станції залізниці, вартість перевезення та залізничний тариф);
Франко-станція відправлення - постачальник включає в платіжну вимогу залізничний тариф і вартість навантаження продукції у вагони;
Франко-вагон станція призначення - постачальник включає в платіжне вимога тільки суму залізничного тарифу;
Франко-станція призначення - всі витрати по відвантаженню, включаючи залізничний тариф, оплачує постачальник;
Франко-склад покупця - крім зазначених витрат постачальник оплачує розвантажувально-навантажувальні роботи на станції покупця, на його складі і вартість перевезення до його складу і ін;
v своєчасність пред'явлення до банку платіжної вимоги-доручення за відвантажену продукцію;
v правильність оформлення документів з відпуску продукції, якщо продукція відпускається безпосередньо зі складу постачальника;
v правильність організації складського обліку готової продукції;
v правильність ведення аналітичного і синтетичного обліку відвантаження та реалізації продукції (робіт, послуг). Порядок обліку виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) залежить від обраного підприємством методу обліку реалізації продукції (цей метод повинен бути відображений в наказі по обліковій політиці підприємства);
v відповідність записів синтетичного й аналітичного обліку по рахунку 90 «Продажі» в журналі-ордері № 11 записів у головній книзі і балансі (при журнально-ордерній формі обліку).

1.3. Типові помилки.

Типовими помилками є такі:
1. Оцінка готової продукції не відповідає методу оцінки, встановленим обліковою політикою організації.
Організації можуть вести облік випуску продукції двома способами:
v Без використання рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)»;
v З використанням рахунку 40.
v Якщо організація не використовує рахунок 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)», тоді на рахунку 43 «Готова продукція» продукція відображається за фактичною собівартістю.
Якщо організація використовує рахунок 43 «Готова продукція» продукція відображається за нормативною або плановою виробничою собівартістю, а відхилення її від фактичної виробничої собівартості списується з рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» у дебет рахунку 90 «Продажі».
Необхідною умовою застосування рахунку 40 є застосування на підприємстві показників нормативної чи планової собівартості, що досягається звичайно при використанні нормативного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.
Варіант обліку виходу готової продукції з використанням рахунку 40 доцільно використовувати, якщо відхилення фактичної собівартості продукції від нормативної чи планової виявляються значними, а продукція реалізується неритмічно. Затримки з реалізацією продукції можуть призвести до збитковості організації, оскільки відхилення з рахунку 40 відразу списуються на рахунок 90. Якщо такі факти мають місце, аудитору слід вказати керівництву підприємства на неефективність застосовуваного облікового рішення.
Готова продукція списується в порядку реалізації з рахунку 43 «Готова продукція» в дебет рахунку 90 «Продажі», тільки якщо вона відвантажена або здана покупцеві на місці і розрахункові документи за неї пред'явлені цим покупцям (замовникам).
Якщо договором поставки обумовлений момент переходу права володіння, користування і розпорядження відвантаженої продукції і ризику її випадкової загибелі від підприємства до покупця (замовника) не в момент відвантаження або здачі покупцеві на місці (наприклад, при експорті продукції), то до такого моменту ця продукція враховується на рахунку 45 "« Товари відвантажені ». При фактичної відвантаженні її виробляється запис по кредиту рахунка 43« Готова продукція »і дебетом рахунку 45« Товари відвантажені ».
Готова продукція, передана іншим підприємствам для реалізації на комісійних та інших подібних засадах, також списується з рахунку 43 «Готова продукція» в дебет рахунку 45 «Товари відвантажені».
2. Оцінений відвантаженої продукції не відповідає методу оцінки, встановленим обліковою політикою організації.
Товари відвантажені враховуються на рахунку 45 «Товари відвантажені» за фактичною виробничою або нормативною (плановою) собівартістю.
Записи за дебетом рахунка 45 «Товари відвантажені» в кореспонденції з рахунком 43 «Готова продукція», 41 «Товари» можуть проводитися тільки відповідно до оформленими документами (накладними, приймально-здавальні актами та ін) з відвантаження готових виробів (товарів) або передачі їх для реалізації на комісійних та інших подібних засадах.
Суми списуються з кредиту рахунку 45 «Товари відвантажені» у дебет рахунку 90 «Продажі» тільки при пред'явленні покупцям (замовникам) розрахункових документів за відвантажену продукцію або надходження повідомлення комісіонера про реалізацію переданих йому виробів.
Якщо підприємство відображає реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг) у міру оплати покупцем (замовником) розрахункових документів, то рахунок 45 «Товари відвантажені» використовується для узагальнення інформації про наявність та рух усієї відвантаженої продукції (товарів), виконаних і зданих робіт (послуг ). При цьому прийняті на облік за рахунком 45 «Товари відвантажені» суми списуються в дебет рахунку 90 «Продажі» при оплаті розрахункових документів покупцем (замовником).
З метою дотримання єдиної методології бухгалтерського обліку на підприємстві повинен використовуватися єдиний метод визначення наступного ланцюжка: «фактична собівартість незавершеного виробництва - фактична собівартість готової продукції - фактична собівартість відвантаженої і реалізованої продукції».
Відповідність методів оцінки всіх складових частин ланцюжка має бути проаналізоване аудитором на етапі експертизи облікової політики.
3. Неправильний розрахунок і відображення в обліку відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості її за обліковими цінами (при обліку готової продукції за обліковими цінами).
При обліку готової продукції на синтетичному рахунку 43 «Готова продукція» за фактичною виробничою собівартістю в аналітичному обліку рух її окремих найменувань можливо відображати за обліковими цінами з виділенням відхилень фактичної виробничої собівартості виробів від їх вартості за обліковими цінами. Такі відхилення обліковуються за однорідними групами готової продукції, які формуються підприємством, виходячи з рівня відхилень фактичної виробничої собівартості від вартості за обліковими цінами окремих виробів.
При списанні готової продукції з рахунку 43 відноситься до цієї продукції сума відхилень фактичної виробничої собівартості від вартості за цінами, прийнятим в аналітичному обліку, визначається за відсотком, обчисленого виходячи з відношення відхилень на залишок готової продукції на початок звітного періоду та відхилень по продукції, що надійшла на склад протягом звітного місяця, до вартості цієї продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до відвантаженої і реалізованої продукції, відображається за кредитом рахунка 43 і дебіт відповідних рахунків додаткової або сторнировочной записом у залежності від того, представляють вони перевитрату чи економію
4. Неповне відображення в обліку випущеної продукції.
По рядку "Готова продукція» в бухгалтерській звітності показується фактична виробнича собівартість залишку закінчених виробництвом виробів, що пройшли випробування і приймання, укомплектованих усіма частинами згідно з умовами договорів із замовниками та відповідним технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає зазначеним вимогам, і нездані роботи вважаються незавершеними і показуються в складі незавершеного виробництва.
Якщо продукція підприємства відповідає всім вищевказаним вимогам, то вона повинна бути і відображена в обліку як готова продукція. Для виявлення фактів обліку фактично готової продукції в складі незавершеного виробництва, як правило, знань аудитора буває недостатньо. У таких випадках потрібне залучення експерта.
При використанні для обліку витрат на виробництво рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» готова продукція відображається за цією статтею за нормативною (плановою) собівартістю.
5. Несвоєчасне відображення в обліку відвантаженої і реалізованої продукції.
При відображенні в обліку відвантаженої і реалізованої продукції можливі два варіанти помилки:
· Відображення в обліку продукції як реалізованої, в той час як відповідно до договору вона ще не може бути визнана реалізованої, а повинна бути відображена в обліку і звітності як відвантажена;
· Відображення в обліку продукції як відвантаженої, в той час як відповідно до договору вона вже реалізована, тобто момент переходу права власності від продавця до покупця вже відбувся.
6. Відсутність налагодженого аналітичного обліку готової продукції за місцями зберігання та окремими видами готової продукції.
Для зберігання готової продукції на підприємстві повинні бути організовані окремі складські приміщення. Зберігати готову продукцію в тих же приміщеннях, що й матеріальні цінності, що використовуються для її виробництва, не можна.
Якщо на підприємстві є кілька складів готової продукції, на первинних документах і документах аналітичного обліку має бути вказано місце зберігання, наприклад, номер або код складу.
У відповідності з галузевими вимогами продукція повинна бути ідентифікована за артикулами, сортами, розмірами і т.д.
Аналітичний облік повинен бути організований так, щоб у будь-який момент часу мати точні дані про те, яка продукція, якого типу, сорту, розміру є на підприємстві, а також де вона зберігатися.
7. Відсутність інвентаризації готової продукції.
При інвентаризації готова продукція заноситься в опису по кожному окремому найменуванню із зазначенням виду, групи, кількості й інших необхідних даних (артикулу, сорту та ін)
Інвентаризація готової продукції повинна, як правило, проводитися в порядку розташування цінностей у даному приміщенні. При зберіганні готової продукції в різних ізольованих приміщеннях у однієї матеріально-відповідальної особи інвентаризація проводиться послідовно за місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід до приміщення не допускається (наприклад, опломбовується) і комісія переходить для роботи в наступне приміщення.
Комісія у присутності завідуючого складом та інших матеріально-відповідальних осіб перевіряє фактичну наявність готової продукції шляхом обов'язкового її перерахунку, переважування, перемірювання. Не допускається вносити в описі дані про залишки готової продукції зі слів матеріально-відповідальних осіб або за даними обліку без перевірки їх фактичної наявності.
Готова продукція, що надходить під час проведення інвентаризації, приймається матеріально-відповідальними особами в присутності членів інвентаризаційної комісії і оприбутковується за реєстром або товарного звіту після інвентаризації. Ця готова продукція заноситься до окремого опису під найменуванням «Готова продукція, що надійшла під час інвентаризації». В описі вказується дата надходження, дата і номер прибуткового документа, найменування продукції, кількість, ціна і сума. Одночасно на прибутковому документі за підписом голови інвентаризаційної комісії (або за його дорученням голови інвентаризаційної комісії (або за його дорученням члена комісії) робиться відмітка «після інвентаризації» з посиланням на дату опису, в яку записані ці цінностей.
При тривалому проведенні інвентаризації з письмового дозволу керівника і головного бухгалтера організації в процесі інвентаризації готова продукція може відпускатися матеріально-відповідальними особами в присутності членів інвентаризаційної комісії. Ця готова продукція заноситься до окремого опису під найменуванням «Готова продукція, відпущена під час інвентаризації». Опис оформлюється за аналогією з документами на що надійшли товарно-матеріальні цінності під час інвентаризації. У видаткових документах робиться відмітка за підписом голови інвентаризаційної комісії або за його дорученням члена комісії.
Інвентаризація готової продукції, відвантаженої, але не оплаченої у строк покупцями, що знаходиться на складах інших організацій, полягає в перевірці обгрунтованості значаться сум на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. На рахунках товарно-матеріальних цінностей, які не перебувають у момент інвентаризації в підзвіті матеріально-відповідальних осіб (товари відвантажені), можуть залишатися лише суми, підтверджені належним чином оформленими документами: по відвантаженої продукції - копіями пред'явлених покупцям документів (платіжних доручень, векселів і т.д .), але знаходяться на складах на складах сторонніх організацій - збереженими розписками, переоформленими на дату, близьку до дати проведення інвентаризації. Попередньо повинна бути проведена звірка цих рахунків з іншими кореспондуючими рахунками.
Описи складають окремо на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, відвантажені, не оплачені в строк покупцями і знаходяться на складах інших організацій. У описах на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, по кожній окремій відправці приводяться наступні дані: найменування, кількість і вартість, дата відвантаження, ці цінності враховані на рахунках бухгалтерського обліку. У описах на готову продукцію, відвантажену і не сплачену в строк покупцями, по кожній окремій відвантаженні наводяться найменування покупця, найменування товарно-матеріальних цінностей, сума, дата відвантаження, дата виписки і номер розрахункового документа. Готова продукція, що зберігається на складах інших організацій, заноситься в опису на підставі документів, що підтверджують здачу цих цінностей на відповідальне зберігання. У описах на товарно-матеріальні цінності, передані в переробку іншої організації, вказуються найменування переробної організації, найменування цінностей, кількість, фактична вартість за даними обліку, дата передачі цінностей на переробку, номери і дати документів.
8. Неправильне відображення в обліку морально застарілою, зіпсованої при зберіганні готової продукції.
Згідно з п. 11 ПБУ 5 / 01 фактична собівартість матеріально-виробничих запасів, в якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, не підлягає зміні (крім випадків, встановлених законодавчо).
Матеріально-виробничі запаси (крім обладнання до установки і малоцінних і швидкозношуваних предметів), на які ціна протягом року знизилась або які морально застаріли або частково втратили свою первісну якість, відображаються в бухгалтерському балансі на кінець звітного року за ціною можливої ​​реалізації, якщо вона нижча первісної вартості заготівлі (придбання), з віднесенням різниці в цінах на фінансові результати організації.
9. Неправильне уявлення діяльності, з виготовленням продукції з давальницької сировини у давальцям-замовника, як торговельної діяльності.
Діяльність підприємства (у тому числі організації торгівлі) з придбання сировини і матеріалів та продажу готових виробів, вироблених з цієї сировини і матеріалів сторонньою організацією, належить до виробничої.
При придбанні підприємством продукції для її подальшої переробки цю продукцію слід враховувати на рахунок 10 «Матеріали», субрахунок «Матеріали, передані в переробку на сторону». Відображати такі операції на рахунок 41 «Товари» неправомірно. У цьому випадку організації, що займаються торговельною діяльністю, повинні вести облік в порядку, аналогічному застосовуваному підприємствами, що займаються промислово-виробничою діяльністю.
Операції по оприбуткуванню отриманої з давальницької сировини продукції і погашення заборгованості за послуги з її виробництва слід відображати в бухгалтерському обліку підприємства виходячи з вимог формування в обліку витрат, пов'язаних з придбанням сировини та вартістю його переробки (на рахунок 43 «Готова продукція»).
У той же час діяльність організації торгівлі з передачі належать їй товарів іншим підприємством (організаціям) для їх упаковки, перепакування, дроблення партій чи іншій передпродажної підготовки до виробничої не відноситься.
Представлення діяльності, пов'язаної з виготовленням продукції з давальницької сировини у давальцям-замовника, як торговельної діяльності призводить до неправильного підрахунку оподатковуваної бази по таких податках, як податок на користувачів автомобільних доріг і податок на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери, так як об'єктом оподаткування для цих податків є:
v Виручка, одержана від реалізації продукції (робіт, послуг);
v Сума різниці між продажною і покупної цінами товарів, реалізованих у результаті заготівельної, постачальницько-збутової та торговельної діяльності.
10. Невірне відображення в бухгалтерському обліку різних товарно-матеріальних цінностей як готової продукції.
Деякі підприємства неправильно використовують сам бухгалтерський рахунок 43 «Готова продукція». Невірно, зокрема, використання цього рахунку підприємствами, що надають послуги, виконують роботи; відображення як готової продукції товарів, придбаних для продажу (їх слід відображати на рахунку 41 «Товари»); відображення в обліку готової продукції власного виробництва, що реалізується в роздріб, як товару.
На рахунках бухгалтерського обліку господарської операції, пов'язані з передачею готової продукції зі складу готової продукції в підрозділ організації, що здійснює торговельну діяльність, можуть бути відображені, наприклад, наступним чином. Організація може відкрити до рахунку 43 «Готова продукція» субрахунок 43-1 «Готова продукція на складі» і 43-2 «Готова продукція в торговому павільйоні» і відображати передачу готової продукції зі складу в структурний підрозділ, що здійснює торгівлю, проводкою: Дт43-2 Кт 43-1.
Слід мати на увазі, що відповідно до інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства рахунок 41 «Товари» застосовується для відображення інформації про наявність та рух товарно-матеріальних цінностей, придбаних організацією в якості товарів для перепродажу, а не виготовлених своїми силами . Вартість проданих торгуючим підрозділом організації вироблених іншим підрозділом виробів відображається за дебетом рахунка 90 «Продажі», в кореспонденції з кредитом рахунка 43 «Готова продукція».
Дане положення особливо актуально для підприємств, що здійснюють свою діяльність у регіонах, в яких діють спеціальні податкові режими, зокрема, єдиний податок на поставлений дохід. Згідно регіональним законам окремих суб'єктів РФ не визнаються платниками єдиного податку організації щодо діяльності у сфері роздрібної торгівлі товарами власного виробництва. При цьому до власного виробництва не відносяться упаковка, перепакування, розлив, дроблення партії, складання або інша передпродажна підготовка товарів. Організації, що здійснюють роздрібну торгівлю як товарами власного виробництва, так і придбаними товарами (в тому числі отриманими за бартером), визнаються платниками єдиного податку щодо торгівлі придбаними товарами. При цьому вони зобов'язані забезпечити роздільний облік працюючих, майна, зобов'язань, операцій з реалізації та витрат щодо роздрібної торгівлі товарами власного виробництва та придбаними товарами.

1.4. Аудиторський висновок.

У ході аудиту всі дії аудиторів спрямовані на досягнення головної мети аудиторської перевірки - формування об'єктивної думки про достовірність бухгалтерської звітності економічного суб'єкта. Це думка і становить зміст аудиторського висновку.
Аудиторський висновок - це документ із юридичним статусом для всіх юридичних і фізичних осіб, органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування та судових органів. Висновок аудиторської організації (аудитора) за результатами перевірки, проведеної за рішенням органів дізнання, прирівнюється до висновку експертизи, призначеної відповідно до процесуального законодавства РФ.
Аудиторський висновок за результатами обов'язкового аудиту складається відповідно до вимог російського правила (стандарту) аудиторської діяльності «Порядок складання аудиторського висновку про бухгалтерську звітність» та вимогами інших правил (стандартів).
Аудиторський висновок має бути складено російською мовою, вартісні показники в ньому виражені у валюті Російської Федерації (грн.). Виправлення не допускаються.
Аудиторська організація зобов'язана надати аудиторський висновок тільки економічному суб'єкту в узгодженому кількості примірників і в обумовлені сторонами терміни.
На підставі Закону РФ "Про аудиторську діяльність" від 14 грудня 2001р. № 164-ФЗ і російського стандарту «Порядок складання аудиторського висновку про бухгалтерську звітність» аудиторський висновок містить три частини: вступної, аналітичну і підсумкову.
Вступна частина включає всі необхідні відомості про аудиторську фірму або аудитора, що працює самостійно.
Аналітична частина являє собою звіт аудиторської фірми економічному суб'єкту про загальні результати перевірки стану внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку та звітності економічного суб'єкта, а також дотримання економічним суб'єктом законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій.
Підсумкова частина являє собою думку аудиторської організації (аудитора) про достовірність бухгалтерської звітності економічного суб'єкта.
До аудиторського висновку повинна бути додана встановлена ​​законодавством бухгалтерська звітність економічного суб'єкта, щодо якої проводився аудит.
Кожна сторінка аудиторського висновку підписується аудитором, що проводив перевірку, і завіряється його особистою печаткою. При проведенні перевірки аудиторською фірмою аудиторський висновок, крім того, підписується в цілому керівником аудиторської фірми і завіряється печаткою аудиторської фірми.
У ході аудиторської перевірки можуть бути виявлені істотні порушення в установленому порядку ведення бухгалтерського обліку. Вони знаходять відображення в аудиторському висновку.

2. Фінансово-економічна характеристика організації

2.1. Загальні відомості
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сарн" створено на основі добровільного об'єднання коштів учасників для здійснення спільної діяльності з метою одержання прибутку відповідно до ч. 1 ЦК РФ і Федеральним законом "Про товариства з обмеженою відповідальністю" № 14-ФЗ від 08. 02.98 р.
Учасниками товариства є громадяни Російської Федерації.
Метою діяльності товариства є отримання прибутку.
Товариство є юридичною особою з моменту державної реєстрації і має у власності відокремлене майно, отражаемое на його самостійному балансі.
Вищим органом управління товариством є загальні збори його учасників, а одноосібним виконавчим органом - директор.
Статутний капітал товариства дорівнює 8400 рублів, він складається з номінальної вартості часток його учасників.
Основним видом діяльності товариства є:
· будівельно-монтажні роботи,
· ремонтно-будівельні роботи,
· комерційно-посередницька діяльність,
· надання маркетингових, консультативних та інших видів послуг.
Будівельно-монтажні та ремонтно-будівельні роботи включають в себе:
виконання будівельно-монтажних робіт для будинків і споруд 2-го рівня відповідальності наступних видів:
Земляні роботи:
· планування площ
· розробка грунтів
· зміцнення грунтів
· ущільнення грунтів
· пристрій дренажів
· Пристрій конструкцій з каменю.
Транспортне будівництво:
· Пристрій підстав і покриттів автодоріг 1, 11, 111, 1У, У, Шп, 1Уп, 1с, Пс, Шс, нафтопромислових доріг
· Облаштування доріг
малі штучні споруди на дорогах і споруди інженерного захисту
Геодезичні роботи на будмайданчику:
· Розбивка внутріплощадних, крім магістральних, лінійних споруд або їх частин, тимчасових будівель
· Геодезичний контроль точності геометричних параметрів будинків (споруд).
Діяльність організації характеризується сезонністю робіт, так як земляні, геодезичні роботи та транспортне будівництво ведуться у весняно-літній період.

2.2. Економічна характеристика підприємства

В аналізований період в ТОВ "Сарн" собівартість виконаних робіт склала 4771833 крб., Виручка від продажу - 4270477 крб. Отже, в аналізованому періоді підприємство отримало збиток у сумі 501356 крб.

2.3. Оцінка фінансового стану

Стійкість фінансового положення будь-якої організації в значній мірі залежить від доцільності і правильності вкладення фінансових ресурсів в активи.
У процесі функціонування організацій їх активи і його структура перетерплюють постійні зміни. Найбільш загальне уявлення про які мали місце якісні зміни у структурі активного і пасивного капіталів, а також динаміці цих змін можна отримати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу показників звітності.
Вертикальний аналіз показує структуру засобів організації і їх джерел. Перевага вертикального аналізу полягає в тому, що в умовах інфляції відносні величини показників бухгалтерського балансу на початок і кінець звітного періоду краще піддаються порівнянню, ніж абсолютні величини цих показників.
Горизонтальний аналіз дає характеристику змін показників звітності за звітний період або динаміку їх змін за ряд звітних періодів.
Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники доповнюються відносними - темпами зростання або приросту.
Таблиця
Найменування статей балансу
Абсолютні величини в руб.
Питома вага в%
Зміни
2001
2002
2001
2002
У питомих вагах
В абсолютних величинах
темп приросту у%
У% до B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Актив
1 Необоротні активи / 190 /
361737
323843
9,14
9,07
-0,07
-37894,00
-10,48
9,78
2 Оборотні активи / 290 / в тому числі
3595994
3246495
90,86
90,93
0,07
-349499,00
-9,72
90,22
2,1 запаси і витрати / 210 +220 /
122503
50308
3,09
1,40
-1,69
-72195,00
-58,93
18,64
2,2 Дебіторська заборгованість / 230 +240 /
2437798
3184219
61,60
89,19
27,59
746421,00
30,62
-192,68
2,3 Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення / 250 +260 /
1035693
11968
26,17
0,34
-25,83
-1023725,00
-98,84
264,26
2,4 Інші оборотні активи / 270 /
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Валюта балансу
3957731
3570338
100%
100%
0
-387393
-9,79
100
Пасив
1. Власний Капітал / 490 +640 +650 /
3314506
1721327
83,75
48,21
-35,54
-1593179
-48,07
411,26
2. Позиковий капітал
643225
1849011
16,25
51,79
35,54
1205786
187,46
-311,26
2.1 Довгострокові пасиви / 590 /
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
2.2 Короткострокові пасиви / 690 /
643225
1849011
16,25
51,79
35,54
1205786
187,46
-311,26
2.2.1 Кредити і позики / 610 /
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
2.2.2 Кредиторська заборгованість та інші короткострокові зобов'язання / 620 +630 +660 /
643225
1849011
16,25
51,79
35,54
1205786
187,46
-311,26
Валюта балансу
3957731
3570338
100
100
0
-387393
-9,79
100
         Висновок:
Протягом аналізованого періоду капітал підприємства зменшилася на 387393 крб. (На 10,48%) і становила на кінець аналізованого періоду 3570338 крб. Зменшення майна відбулося за рахунок скорочення оборотних активів на 349499 крб. (На 9,72%) і необоротних активів на37894 руб. (На 10,48%).
Зменшення необоротних активів підприємства відбулося за рахунок нематеріальних активів та незавершеного виробництва.
Оборотні кошти підприємства зменшились за рахунок значного скорочення грошових коштів, а саме на 1023725 крб. (На 98,84%), а також за рахунок скорочення більш ніж на половину запасів і витрат (на 72195 руб.). Дебіторська заборгованість підприємства збільшилась на 1 / 3, тобто на 746421 крб., Її частка у складі майна збільшилася з 61,6% на початку року до 89,19% в кінці року. На початок і кінець звітного періоду найбільша питома вага належить оборотним активам - 90,86% і 90,93% відповідно.
Протягом аналізованого періоду джерела фінансування підприємства зменшилися на 387393 крб. (На 9,79%). Їх зменшення відбулося за рахунок значного скорочення власного капіталу, а саме на 1593179 крб. (На 48,07%). Частка власного капіталу на кінець періоду склала 48,21%. Позиковий капітал підприємства збільшився приблизно в 2 рази, а саме на 1205786 крб. У звітному періоді підприємство не має довгострокових та короткострокових кредитів і позик. Позиковий капітал підприємства складається тільки з кредиторської заборгованості та інших кредиторських зобов'язань перед фізичними та юридичними особами (за рахунок збільшення заборгованості перед засновниками).
На кінець аналізованого періоду найбільшу питому вагу в складі джерел фінансування належить позикового капіталу і становить 51,79%.
Аналіз ліквідності та платоспроможності
В умовах ринкових відносин в організації можуть виникати фінансові труднощі, пов'язані з погашенням у договірні терміни отриманих банківських кредитів, позик інших організацій, комерційних кредитів постачальників товарно-матеріальних цінностей та інших зобов'язань. Тому іноді виникає необхідність в аналізі ліквідності балансу організації з метою оцінки її кредитоспроможності та платоспроможності.
Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких у грошову форму вартості відповідає терміну погашення зобов'язань.
Ліквідність активів - це величина, зворотна ліквідності балансу за часом перетворення активів у грошові кошти. Чим менше часу буде потрібно для перетворення активів у грошову форму вартості, тим вони ліквідніші.
При аналізі ліквідності балансу необхідно зіставити статті балансу по активу до статей балансу по пасиву. При цьому в попередньому порядку активні статті повинні бути згруповані за ступенем їх ліквідності і розташовані в порядку убування ліквідності, а пасивні статті - за термінами їх погашення і розташовані в порядку зростання термінів сплати.
Баланс вважається ліквідним, якщо в результаті зіставлення розрахункових груп активів і пасивів вийде наступна система нерівностей:
А1 ³ П1;
А2 ³ П2;
А3 ³ П3;
А4 £ П4.
Перші два співвідношення показують поточну ліквідність, тобто платоспроможність (чи неплатоспроможність) організації найближчим часом.
Третє співвідношення показує перспективну (прогнозовану) ліквідність.
Четверте співвідношення показує дотримання мінімального умови фінансової стійкості.
Для наочності аналізу ліквідності балансу використовують аналітичну таблицю 2.
Табдіца
Показник
Актив
Показник
Пасив
Платіжний надлишок недолік в руб.
Платіжний надлишок недолік у% до групи пасиву
Нач.года
Кон.года
Нач.года
Кон.года
Нач.года
Кон.года
Поч.
Кон.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А1 / 260 +250 /
1035693
11968
П1 / 620 /
643225
721011
392468
-709043
61
-98,3
А2 / 240 /
2015357
2761778
П2 / 610 +660 /
0
0
2015357
2761778
А3 / 210 +220 +270 /
122503
50308
П3 / 590 +630 +650 /
0
1128000
122503
-1077692
-95,5
А4 / 190 +230 /
784178
746284
П4 / 490 +640 /
3314506
1721327
-2530328
-975043
-76,3
-56,6
Разом
3957731
3570338
Разом
3957731
3570338
0
0
х
х
Висновок: На початок року підприємство має надлишок платіжних засобів за групами найбільш ліквідних активів А1, бистрореалізуемих активів А2 і повільно реалізованих активів А3, що говорить про його високій ліквідності. До кінця року з'являється недолік платіжних засобів за групою найбільш ліквідних активів А1 (грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення) у сумі 709043 крб. або 98,3%, тобто підприємство може сплатити всього 1,7% своїх найбільш термінових боргів по групі пасивів П1. Також до кінця року з'являється недолік платіжних засобів по групі повільно реалізованих активів А3 у розмірі 1077692 крб. або 95,5%. Це сталося не тільки через зниження активів, а й з-за різкого збільшення довгострокових пасивів (заборгованість учасникам по виплаті доходів). Таким чином, в даному періоді ліквідність підприємства знизилася.
На даний момент підприємство платоспроможне. У майбутньому при подібному стані воно буде неплатежеспособно.
Аналіз фінансових коефіцієнтів
Фінансові коефіцієнти - відносні показники фінансового стану підприємства. Вони розраховуються у вигляді відношення абсолютних показників фінансового стану або їх лінійних комбінацій.
Аналіз фінансових коефіцієнтів полягає в порівнянні їх значень з базисними величинами, а також у вивченні їх динаміки за певний період.
Таблиця
Показник
Норма
Поч. року
Кон. року
Відхилення
1. Абсолютно ліквідності / L1 /
≥ 0,2
1,61
0,02
-1,59
2. Критичної оцінки / L2 /
0,7-0,8
4,74
3,85
-0,89
3. Поточної ліквідності / L3 /
≥ 2
4,93
3,9
-1,03
4. Автономії / Кавт /
≥ 0,5
0,84
0,48
-0,36
5. Співвідношення власного та позикового капіталу / КССЗ /
≥ 0,1
5,15
0,93
-4,22
6. Забезпеченості власними оборотними засобами / Косос /
≥ 0,1
0,82
0,43
-0,39
7. Забезпеченості запасами / Коз /
≥ 0,6
24,22
37,21
12,99
Висновок: На початок року підприємство може погасити всі свої короткострокові зобов'язання за рахунок грошових коштів і короткострокових цінних паперів (L 1 = 1,61 ³ 0,2 так як збільшилася сума найбільш ліквідних активів і зменшилися короткострокові зобов'язання), на кінець року - всього 2 % (L 1 = 0,02 <0,2) через різке скорочення суми найбільш ліквідних активів і збільшення короткострокових зобов'язань підприємства ..
За умови повного погашення дебіторами своїх боргів підприємство за рахунок грошових коштів і короткострокових вкладень може погасити всі свої короткострокові зобов'язання на початок і кінець року відповідно L 2 = 4,74 £ 0,7, L 2 = 3,85 £ 0,7.
Мобілізувавши всі свої ліквідні оборотні кошти підприємство може погасити всі свої короткострокові зобов'язання на початок (L 3 = 4,93 ³ 2) і кінець року (L 3 = 3,9 ³ 2).
Частка власного капіталу підприємства в загальній сумі джерел фінансування на початок року становить 84%, на кінець року знижується до 48%.
На кожен карбованець позикового капіталу на початок року припадає 5,15 руб. (Кссз. = 5,15), на кінець року - 0,93 руб. (Кссз. = 0,93) ..
На початок року за рахунок власного капіталу підприємства фінансується 82% оборотних коштів, на кінець року - всього 43%.
На початок і кінець року підприємством фінансуються всі запаси підприємства (на початок Коз = 24,22, на кінець - Коз = 37,21).
Таким чином можна сказати, що на кінець року фінансове становище підприємства погіршується.

3. Аудит реалізації продукції (виконаних робіт)

3.1. Джерела перевірки
Готова продукція - частина матеріально-виробничих запасів організації, призначена для продажу, кінцевий результат виробничого процесу, закінчений обробкою, технічні та якісні характеристики якого відповідають умовам договору або вимогам інших документів у випадках, встановлених законодавством. Відображається готова продукція в бухгалтерському балансі за фактичною або нормативної (планової) виробничої собівартості, що включає витрати, пов'язані з використанням у процесі виробництва основних засобів, сировини, матеріалів, палива, енергії, трудових ресурсів та інші витрати на виробництво продукції або за прямими статтями витрат.
Відвантажені товари, здані роботи і надані послуги відображаються в бухгалтерському балансі за фактичною або нормативної (планової) повної собівартості, що включає поряд з виробничою собівартістю витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції, робіт, послуг, що відшкодовуються договірної (контрактної) ціною.
Так як основним видом діяльності ТОВ "Сарн" є будівельно-монтажні роботи, то відповідно до облікової політики підприємства вони враховуються на рахунку 20.
Серед документів, що підлягають перевірці, виділяють первинні документи, регістри обліку, звітність.
Первинні документи включають:
1. Наказ про облікову політику організації;
1. 2. Договори на будівельно-монтажні роботи;
1. 3. Рахунки-фактури на виконані роботи;
1. 4. Акти приймання виконаних робіт;
1. 5. Довідки про вартість виконаних робіт і витрат.
Регістри синтетичного та аналітичного обліку включають:
1. Головну книгу;
1. 2. Картка рахунку 20 (так як для ведення бухгалтерського обліку застосовуються засоби обчислювальної техніки, забезпечені відповідним програмним забезпеченням);
Звітність включає:
1. Форму № 1 (бухгалтерський баланс)
Бухгалтерська звітність, в якій відображається розділ, повинна включати в себе зокрема, рядки балансу:
Æ Стор. 215 «Товари відвантажені»;
Æ Стр.217 "Інші запаси й витрати», по якій показуються запаси і витрати, що не знайшли відображення в інших рядках підрозділу «запаси» розділу II бухгалтерського балансу;
Æ Стор. 230 «Дебіторська заборгованість покупців і замовників».
2. Форму № 2 (Звіт про прибутки і збитки)

3.2 Програма перевірки.
Запитальник для оцінки внутрішнього контролю реалізації продукції (робіт, послуг) та іншої реалізації.
Таблиця

п / п
Напрями і питання тестування
Відповіді
Примі
чания
Немає відповіді
Так
Ні
1

Умови

Чи контролюється реалізація продукції персоналу за готівковий розрахунок і реалізацію відходів?
2
3

Реальність

Чи обмежений доступ до бланків рахунків-фактур за реалізацію?
Заповнюються чи пронумеровані транспортні накладні або інші документи на відвантаження?
4
5
6

Повнота

Пронумеровані чи бланки рахунків-фактур за реалізацію?
Чи контролюється послідовність нумерації для виявлення необлікованих рахунків-фактур?
Чи контролюється послідовність нумерації для виявлення необлікованих транспортних накладних?
7

Затвердження

Затверджуються чи продажу в кредит до відвантаження?
8
9
Чи обгрунтовані реалізаційні ціни та строки реалізації за договорами?
Чи встановлюються реалізаційні ціни нижче собівартості?
10
11
12

Точність

Зіставляється чи кількість відвантаженої продукції з даними рахунків-фактур?
Перевіряються чи товарно-транспортні документи на предмет помилок при підрахунку кількості, загальної суми, застосуванні цін, націнок?
Чи перевіряється відповідність даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку реалізації продукції?
13

Класифікація

Чи класифікатор по готовій продукції та її реалізації?
14

Облік

Чи є єдина облікова політика по реалізації продукції?
15

Перевіряються чи запису аналітичного і синтетичного обліку реалізації та затверджуються чи відповідальним бухгалтером?

16

Періодизація

Датуються чи рахунку-фактури за реалізацію продукції вдень відвантаження?
Таблиця
Процедура аудиторських тестів контролю реалізації продукції та дебіторської заборгованості.
№ п / п
Питання, включені в програму, і процедури їх перевірки
Напрями контролю
А
1

Реалізація

Вибрати для перевірки документи на відвантаження:
А) сканувати на предмет
відсутніх номерів
Б) простежити за відповідними операціями рахунки-фактури
В) сканувати рахунки-фактури на
предмет пропущених номерів
Повнота
Повнота
Повнота
Б
2

Вибірково

А) перевірити точність підрахунку вартості відвантаженої продукції

Б) перевірити ціни за затвердженим переліком цін
В) підтвердити відвантаження продукції доданими документами до рахунків-фактур
Г) перевірити дати і відповідність кількості товарів, робіт, послуг у доданих документах до рахунків-фактур
Д) простежити точність і правильність відображення заборгованості покупців у регістрах бухгалтерського обліку та Головної книги
Точність
Затвердження
Реальність
Періодизація,
Реальність
Облік
3
Перевірити шляхом перерахунку своєчасність і повноту списання собівартості реалізованої продукції, торгової націнки і комерційних витрат згідно з нормативними вимогами
Точність,
періодизація
4
Використовуючи прийоми простежування, звірки документів, вибірково перевірити реальність формування собівартості реалізованої продукції
Реальність
5
Перевірити правильність складання бухгалтерських проводок на відвантаження продукції, надходження виручки від реалізації, списання собівартості, торгової націнки, розподіл комерційних витрат і відображення умовно-постійних витрат
Облік
6
Шляхом перерахунку перевірити правильність нарахування ПДВ, визначення фінансових результатів від реалізації
Точність
7
Проаналізувати результати від реалізації продукції, робіт і послуг, порівняти ці результати з даними бізнес-плану організації
Затвердження
Слід також встановити правильність ведення журналу-ордера № 11 - за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 62, відомостей. Всі регістри взаємопов'язані між собою, а тому в них необхідно перевірити: повноту і своєчасність відображення собівартості відвантажено нной продукції (робіт, послуг) і виручки від реалізації цієї продукції, правильність списання собівартості реалізованої продукції (при визначенні виручки за методом «оплата»), обгрунтованість і правильність віднесення комерційних расхо доходів; точність списання торгової націнки пропорційно сто имости продукції за покупними або продажними цінами (регулюється обліковою політикою організації); правильність розрахунку фінансових результатів від реалізації кожного виду продукції ції або наданих послуг і виконаних робіт.
На заключному етапі перевірки аудитор повинен устано вити відповідність даних аналітичного обліку з реалізації продукції (робіт, послуг) з даними синтетичного обліку (жур налу-ордери, Головної книги). Взаємної звіркою записів опера цій з реалізації в різних регістрах можна встановити точ ність відображення сум і правильність кореспонденції рахунків по цих операціях.

3.3. Методика перевірки

Перевірка здійснюється за наступною блок-схемою:
ref SHAPE \ * MERGEFORMAT
Облікова політика організації
Договори на БМР
Довідки про вартість виконаних робіт
Рахунки-фактури на виконані роботи
Картка рахунку 20
Акти виконаних робіт
Форма № 2
Головна книга
Бухгалтерський баланс

Спочатку йде ознайомлення з обліковою політикою організації в частині:
1. Методу обліку витрат на виробництво і калькулювання фактичної собівартості прибутку:
2. Способу ведення бухгалтерського обліку готової продукції:
2. 3. Списання рахунку 26 «Загальногосподарські витрати»:
2. 4. Зізнання виручки від продажу продукції для цілей оподаткування.
Далі слід ознайомитися з договорами на реалізацію готової продукції, перевірити відображення у бухгалтерському обліку розрахунків з покупцями і замовниками.
При проведенні перевірки необхідно встановити:
1. Правильність відображення в бухгалтерському обліку операцій пов'язаних з випуском готової продукції;
1. 2. правильність визначення виробничої собівартості готової продукції;
1. 3. правильність складання бухгалтерських проводок з обліку випуску готової продукції (робіт, послуг);
1. 4. відповідність записів аналітичного і синтетичного обліку по балансових записах рахунка 43 «Готова продукція» і рахунку 40 «Випуск продукції» записам у головній книзі і балансі;
1. 5. правильність оцінки готової продукції.
При перевірці правильності відвантаження та реалізації продукції (робіт, послуг) необхідно встановити:
v чи укладені договори на постачання готової продукції і правильність їхнього оформлення;
v правильність оформлення цін;
v своєчасність пред'явлення до банку платіжної вимоги-доручення за виконані роботи;
v правильність ведення аналітичного і синтетичного обліку реалізації продукції (робіт, послуг);
v відповідність записів синтетичного й аналітичного обліку по рахунку 90 «Продажі» в журналі-ордері № 11 записів у головній книзі і балансі.

3.4. Звіт за результатами аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка була проведена відповідно до чинного на момент перевірки законодавчими актами, інструкціями та листами державної податкової адміністрації, а також стандартами аудиторської діяльності. Проведена перевірка вибірковим методом. Бухгалтерський облік в організації ТОВ "Сарн" ведеться за журнально-ордерною формою обліку. При перевірці були використані первинні документи, журнали-ордери, відомості аналітичного обліку, головна книга за 2002 р., бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та збитки, інші форми звітності.
Первинні документи та облікові регістри виконані на комп'ютері. У головній книзі дуже багато виправлень, підчисток, незавірених підписом особи, зробив виправлення, що є порушенням ст. 10 Закону про бухгалтерський облік. Відповідно до цього закону ст. 9 Усі первинні документи повинні містити обов'язкові реквізити. Однак на підприємства, деякі рахунки-фактури не містять адреси організації, від якої складено документ; номери первинних документів; вимірювачі господарської операції; найменування посад осіб, відповідальних за здійснення господарської операції.
Аудит реалізованої продукції
Дохід підприємства формується в основному за рахунок реалізації будівельно-монтажних робіт, а також реалізації матеріалів на сторону. Розрахунки з покупцями і замовниками враховуються на рахунку 62. До нього відкриті такі субрахунки:
1 .- розрахунки з замовниками та субпідрядниками за виконані роботи
2 .- розрахунки з покупцями за матеріали і послуги.
Для обліку реалізованої продукції підприємство не використовує журнал - ордер № 11 і відомість № 5.
Згідно облікову політику виручка від реалізації з метою оподаткування враховується по оплаті. Проте насправді вся продукція оплачується відразу, тобто немає відвантаженої, але неоплаченої продукції.
Перевірка Головної книги показала, що в ній рахунку розташовані не по порядку, багато виправлень, підчисток, незавірених підписом особи, зробив виправлення.
Перевірці були піддані такі первинні документи:
· Довідки про вартість виконаних робіт і витрат;
· Рахунки - фактури;
· Акти приймання виконаних робіт;
Об'єктами будівельно-монтажних робіт виступають:
1) Будівництво під'їзду № 2 до стадіону
У процесі перевірки була проведена звірка відповідних сум у первинних документах, в журналі-ордері, у відомостях аналітичного обліку, в Головній книзі і в формі № 2. У перевірених документах всі суми з первинних документів вірно відображені у відомостях аналітичного обліку (відомість № 5) та у журналі-ордері № 11.

Висновки і пропозиції

У ході перевірки була вивчена система внутрішнього контролю підприємства, і відразу при первинному ознайомленні з організацією бухгалтерського обліку спостерігається неуважність і зверхність до вимог законодавства. Всі зміни, поправки, які пропонуються нормативними актами, приймаються до виконання не відразу, що тягне за собою різночитання при порівнянні звітності різних організацій.
Найчастіше в бухгалтерії взагалі відсутні документи, що регламентують бухгалтерський облік в нашій країні, або їх прочитання носить лише формальний характер. Те ж можна сказати і про облікову політику. У кращому випадку вона складається відповідно з вимогою ПБУ 1 / 98, але не завжди всі її положення виконуються підприємством.
Необхідно більш уважно і серйозно підходити до вимоги законодавчих актів та документування обліку.
У цілому на досліджуваному підприємстві не виявлено грубих помилок, однак всі виявлені помилки говорять про необхідність підвищити контроль за дотриманням методології обліку, правильності його ведення.
Облікова політика ТОВ "Сарн" не повною мірою відповідає вимогам ПБО 1 / 98. необхідно більш детально вивчити нормативні документи і внести доповнення до наказу «Про облікову політику» відповідно до вищезазначеного Положення та Інструкції щодо застосування плану рахунків. А саме:
1. Затвердити розподіл службових обов'язків працівників бухгалтерії;
2. Розробити організацію документообігу;
3. Вказати терміни і порядок проведення інвентаризації готівкових грошових коштів;
4. Затвердити список осіб, які мають право отримувати гроші підзвіт;
5. Доцільність, розміри та строки, на які виділяються кошти під звіт.
Рекомендується до наказу про облікову політику розробити додаток для внутрішніх користувачів (посадові інструкції працівників бухгалтерії, система оплати праці, складання бухгалтерської документації, порядок зберігання та термін зберігання первинних документів і облікових регістрів, план рахунків і т.д.)
Рекомендується за підсумками перевірки виправити допущені порушення і силами працівників бухгалтерії здійснити виправлення за аналогічним порушень в інших періодах, не підданих аудиторської перевірки, внести зміни в облікові та звітні дані.

Література
1. Закон РФ "Про аудиторську діяльність" від 14 грудня 2001 № 164-ФЗ.
1. 2. Алборов Р. А. Аудит в організаціях промисловості, торгівлі і АПК. - М.: Видавництво "Справа і Сервіс", 2003.
3. Аудит у Росії. Законодавство. Стандарти. - М.: Изд-во "Інвест Фонд", 1994 - 192 с.
4. Аудит: Підручник для вузів / Під ред. проф. В.І. Подільського. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.
4. 5. Баришніков Н.П. Організація і методика проведення загального аудиту. - Вид.
6. Данилевський Ю.А., Шапігузов С.М., Ремізов Н.А., Старовойтова Є.В. Аудит: навчальний посібник. - М.: ІД ФБК-ПРЕС, 2000.
7. Закон РФ "Про аудиторську діяльність" від 14 грудня 2001р. № 164-ФЗ.
8. Камишанов П.І. Практичний посібник з аудиту. - М.: ИНФРА-М, 1998.
9. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств та Інструкція з його застосування. (Наказ МФ РФ № 94н від 31 жовтня 2000р.) Затверджено Наказом Мінфіну СРСР від 31.10.2000 № 94н.
10. Положення з бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів" ПБУ 5 / 01 (Наказ Мінфіну № 44н від 9 червня 2001р.).
10. 11. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації. Затверджено Наказом Мінфіну РФ від 29.07.98 № 34 н.
12. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 1995.
13. ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерська звітність організації». Затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 06.07.99 № 43н
14. ПБУ 1 / 98 «Облікова політика організації». Затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 09.12.98 № 60н
15. Податковий кодекс РФ, частина перша. Прийнятий Державною Думою 16.07.98
16. Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку. Затверджено Постановою Уряду РФ від 5.08.92 № 552, зі змінами та доповненнями, затвердженими Урядом РФ від 1.07.95 № 661, від 20.11.95. № 1133 та від 11.03.97. № 273
17. Баришніков Н.П. Організація і методика проведення загального аудиту .- М.: Філін, 1996р.
18. Данилевський Ю.А. Аудит промислових акціонерних товариств. -М.: Финстатинформ, 1995р.
19. Щадрілова С.М. Бухгалтеру про внутрішній аудит. - М., 1996р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
268кб. | скачати


Схожі роботи:
Аудит операцій з обліку реалізації готової продукції
Ревізія і аудит обліку відвантаження і реалізації готової продукції
Організація обліку та контролю реалізації готової продукції і аналіз фінансових результатів від реалізації
Аудит реалізації продукції
Аудит випуску готової продукції та її реалізації
Аудит випуску та реалізації готової продукції
Аудит випуску відвантаження та реалізації готової продукції
Автоматизація обліку та реалізації продукції на підприємстві
Організація обліку випуску і реалізації готової продукції
© Усі права захищені
написати до нас