Аудит касових операцій 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
\ * MERGEFORMAT ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
1.1. Ревізія каси і контроль за дотриманням касової дисципліни
1.2. Проведення аудиту касових операцій
2. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ТОВ «Магнолія»
2.1. Планування аудиторської перевірки у ТОВ «Магнолія»
2.2. Проведення аудиту касовий операцій у ТОВ «Магнолія»
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Актуальність даної теми полягає в тому, що аудит касових операцій є встановлення відповідності застосовуваної в організації методики бухгалтерського обліку, що діє в періоді, що перевіряється, нормативним документам для того, щоб сформувати думку про достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності у всіх суттєвих аспектах. У роботі розглядаються задачі аудиту касових операцій, етапи його проведення та відповідні нормативні документи.
Всі підприємства, здійснюючи виробничу і господарську діяльність, вступають у взаємини з іншими підприємствами, організаціями, установами, працівниками підприємства й окремими особами. Ці взаємовідносини засновані на різних грошових розрахунках в процесі заготовлення, виробництва і реалізації продукції, робіт або послуг. Всі розрахунки по виконанню зобов'язань і пред'явленню вимог здійснюються через установи банків. Розрахунки готівкою між підприємствами носять обмежений характер і суворо регламентований.
Підприємства в умовах ринкових відносин мають господарські зв'язки з іншими підприємствами. Чітка організація розрахунків сприяє прискоренню оборотності оборотних коштів, своєчасному надходженню коштів, а отже ефективної роботи підприємства.
Поняття каси включає в себе готівку, наявні у підприємства, а також спеціально обладнане приміщення для прийому, зберігання та видачі грошей та інших засобів, що зберігаються в касі.
Підприємство зобов'язане забезпечувати схоронність грошей як в приміщенні каси, так і при транспортуванні. Якщо з вини керівника підприємства не були створені необхідні умови безпеки, то відповідальність лежить на керівнику.
Метою даної роботи є вивчення аудиту касових операцій.
Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання:

- Вивчення ревізії каси і контролю за дотриманням касової дисципліни;

- Розгляд етапів проведення аудиту касових операцій.

Предметом даної роботи є аудит касових операцій.
Об'єктом дослідження виступає ТОВ «Магнолія».
Джерелами написання роботи слугували навчальні посібники Рапопорта М.М., Сорокіної Є.М., Терехова А.А. та інших авторів.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

1.1. Ревізія каси і контроль за дотриманням касової дисципліни

У терміни, встановлені керівником підприємства, а також при зміні касирів на кожному підприємстві проводиться раптова ревізія каси з повним полістний перерахунком готівки і перевіркою інших цінностей, що знаходяться в касі. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку по касовій книзі. Для виробництва ревізії каси наказом керівника підприємства призначається комісія, яка складає акт. При виявленні ревізією недостачі або надлишку цінностей у касі в акті вказується їх сума і обставини виникнення. [1]
В умовах автоматизованого ведення касової книги повинна проводитися перевірка правильності роботи програмних засобів оброблення касових документів.
Засновники підприємств, вищестоящі організації (у разі їх наявності), а також аудитори (аудиторські фірми) відповідно до укладених договорів при виробництві документальних ревізій і перевірок на підприємствах проводять ревізію каси і перевіряють дотримання касової дисципліни. При цьому особлива увага повинна приділятися питанню забезпечення схоронності грошей і цінностей.
Відповідальність за дотримання Порядку ведення касових операцій покладається на керівників підприємств, головних бухгалтерів та касирів.
Особи, винні в неодноразовому порушенні касової дисципліни, притягуються до відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації.
Банки систематично перевіряють дотримання підприємствами вимог Порядку ведення касових операцій.
Перевірки Порядку ведення касових операцій в бюджетних організаціях здійснюються відповідними фінансовими органами.
Органи внутрішніх справ у межах своєї компетенції перевіряють технічну укріпленість кас і касових пунктів, забезпечення умов збереження грошей і цінностей на підприємствах.
Пропозиції та рекомендації щодо усунення виявлених у ході перевірок касової дисципліни недоліків, а також причин та умов, що сприяють вчиненню розкрадань і зловживань, обов'язкові до виконання підприємствами. [2]

1.2. Проведення аудиту касових операцій

Послідовність робіт при проведенні аудиту грошових коштів можна розділити на три етапи: ознайомлювальний, основний і заключний. На кожному етапі повинні бути виконані певні процедури перевірки, що дозволяють досягти мети та вирішити завдання аудиту грошових коштів.
На ознайомлювальному етапі вивчаються відкриті організацією розрахункові та спеціальні рахунки.
Основний етап полягає у проведенні аналізу операцій, здійснених у звітному періоді та здійснених на підставі виписок банку з розрахункових рахунків за перевіряються місяці, що надаються до перевірки в повному обсязі. Проводиться звірка суми залишку грошових коштів з даними журналу ордера рахунку 51.
При перевірці операцій по розрахунковому рахунку необхідно відповісти на такі основні питання:
- Чи у повному обсязі є договори банківського обслуговування;
- Чи хто регістри синтетичного обліку в кожному розрахунковому рахунку;
- Чи вчасно відображаються операції по руху грошових коштів на розрахунковому рахунку в регістрах синтетичного обліку;
- Виробляються чи запису в облікові регістри по кожній виписці банку;
- Чи тотожні записи в облікових регістрах і у виписках банку.
Типовими помилками, які виявляються під час перевірки банківських операцій, є:
- Відсутність платіжних документів, що підтверджують факт здійснення операцій, або оформлення їх неналежним чином;
- Відсутність додатків до платіжних документів, що стали підставою для здійснення операцій;
- Перерахування авансів за безтоварними рахунками, без попереднього оформлення договору та з інших сумнівних операціях;
- Невідповідність даних у платіжних дорученнях даними виписки банку;
- Некоректна кореспонденція рахунків з обліку банківських операцій.
Встановлено штрафні санкції за грубе порушення правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності, під якими розуміється в тому числі спотворення будь-якої статті (рядки) форми бухгалтерської звітності не менш ніж на 10%. Таким чином, якщо інформація про розмір грошових коштів, відображена в бухгалтерському балансі (форма N 1), спотворена не менше ніж на 10%, стягується адміністративний штраф на посадових осіб у розмірі від 20 до 30 МРОТ.
При аудиті касових операцій послідовно перевіряються: [3]
- Правильність документального оформлення касових операцій;
- Збереження наявних грошових коштів в касі;
- Дотримання встановленого ліміту залишку грошових коштів в касі;
- Правильність застосування контрольно-касової техніки (ККТ) при здійсненні розрахунків з населенням;
- Повнота та своєчасність оприбуткування грошових коштів та відображення даних господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;
- Правильність списання грошей у розхід і відображення даних господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;
- Організація збереження вільних грошових коштів у касах організації.

2. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ТОВ «Магнолія»

2.1. Планування аудиторської перевірки у ТОВ «Магнолія»

Для перевірки правильності документального оформлення касових операцій використовується певний перелік питань, який може бути робочим документом аудитора (табл. 1).
Таблиця 1
Робочий документ аудитора
Перевірка правильності документального оформлення
касових операцій
Організація ТОВ «Магнолія»
Аудитор Мальцев В.В.
Період, що перевірявся 01.01.07 - 31.12.07
Дата початку перевірки 15.02.08
Дата закінчення перевірки 18.03.08

Питання
Так / Ні
Примітка
Ведення касових операцій
здійснюється автоматизованим способом
Так
Вказати, із застосуванням будь
програмного продукту
Готівкові гроші в касу
приймаються за прибутковими
касовими ордерами
Ні
Порушення п. 13 Порядку ведення касових операцій; вказати, на підставі яких документів був оформлений прихід готівкових грошових коштів у межах масштабу вибірки
Видача готівки з каси організації проводиться за видатковими касовими ордерами або
належно оформленим інших документів (платіжних відомостях (розрахунково-платіжними), заявами на видачу грошей, рахунками та ін) з накладенням на цих документах штампа з реквізитами видаткового касового ордера
Ні
Порушення п. 14 Порядку
ведення касових операцій; вказати, на підставі яких документів була оформлена видача готівкових грошових коштів у межах масштабу вибірки
Прибуткові касові ордери підписані головним бухгалтером
Так

Документи на видачу грошей підписані керівником, головним бухгалтером
Так
Чи є повноваження у осіб, фактично підписують прибуткові та видаткові касові
документи у разі відсутності підписів керівника і головного
бухгалтера
Так
Вказати реквізити організаційно-
розпорядчого документа, на підставі якого одпісиваются
прибуткові та видаткові документи
Усі передбачені реквізити в прибуткових і витратних документах
заповнені
Ні
Привести приклади касових документів у межах вибірки, у яких не заповнені передбачені
реквізити
Прибуткові та видаткові касові ордери реєструються в журналі
Ні
Порушення п. 21 Порядку
ведення касових операцій
Здійснювалася видача грошей особам, які не перебувають в обліковому складі
Так
Вказати, на підставі яких
документів була проведена видача грошових коштів особам, які не перебувають в обліковому складі
Складалися окремі витратні касові ордери по кожній особі або окремі відомості на підставі укладених договорів
Ні
Порушення п. 16 Порядку
ведення касових операцій
Здійснювалася видача грошових коштів особам, не вказаним у видаткових касових ордерах, без
оформлення довіреності
Так
Порушення п. 16 Порядку ведення касових операцій
Форма довіреності оформляється з вказівкою інформації про аіменованіі
документа (паспорта або іншого документа), що засвідчує особу одержувача, номера, ким і
коли виданий документ
Так
Вказати, на підставі яких документів були видані
грошові кошти за дорученням
Допускаються підчистки, помарки або виправлення у прибуткових касових ордерах, видаткових касових ордерах
або замінюють їх документах
Так
Порушення п. 19 Порядку
ведення касових операцій
Касова книга пронумерована, прошнурована і опечатана сургучною або мастичної печаткою; кількість аркушів у касовій книзі завірено
підписами керівника та головного бухгалтера організації
Ні
Порушення п. 23 Порядку
ведення касових операцій
Допускаються підчистки та необумовлені виправлення в
касовій книзі
Так
Привести приклади виправлень у касовій книзі в межах вибірки
Виправлення завірені підписами касира, а також головного бухгалтера
організації або особи, що його замінює
Ні
Привести приклади виправлень у касовій книзі в межах вибірки

Касова книга пронумерована з початку року
Ні
Навести приклади, що доводять порушення нумерації в касовій книзі
Звіти касира передаються разом з прибутковими та видатковими ордерами в бухгалтерію
Так
-
Форми касових документів відповідають вимогам законодавства Російської Федерації в період, що перевірявся
Ні
Привести приклади форм
касових документів, які не відповідають вимогам
законодавства Російської
Федерації в перевірявся
період
Контроль за правильним веденням касової книги покладено на головного
бухгалтера організації
Так
Вказати реквізити організаційно-розпорядчого документа,
на підставі якого покладено контроль за правильним веденням касової книги

2.2. Проведення аудиту касовий операцій у ТОВ «Магнолія»

На даному етапі проводиться перевірка збереження готівкових грошових коштів в касі. Аудитор має встановити, чи проводиться інвентаризація каси перед складанням річної бухгалтерської звітності, при зміні матеріально-відповідальних осіб, при виявленні фактів розкрадання, зловживання чи псування майна, в разі стихійного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами, при реорганізації або ліквідації організації та в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.
При перевірці дотримання встановленого ліміту залишку грошових коштів в касі організації необхідно запросити розрахунок на встановлення організації ліміту залишку каси і оформлення дозволу на витрачання готівки з виручки, що надходять в її касу за аудіруемих період, затверджений банком. Далі згідно з поданим розрахунком вибірково проводиться дотримання встановленого банком ліміту залишку готівки.
Перевірка дотримання встановленого розміру проведення готівкових розрахунків між юридичними особами полягає в тому, щоб встановити відповідність вказівкою N 1050-У. Результати перевірки оформлені в табл. 2.

Таблиця 2
Перевірка дотримання встановленого розміру проведення готівкових розрахунків
Первинний
обліковий
документ
Найменування
постачальника
Підстава
платежу
Сума,
руб.
Ліміт
розрахунку
готівкою
грошовими
засобами,
руб.
Перевищення
встановленого
ліміту, руб.
Прибутковий
касовий
ордер
N 002
від
04.01.2007
ЗАТ "АВВ"
За ремонт
принтера,
рахунки-фактури
NN 003, 004
від 04.01.2007
3 961,07
60 000
-
Прибутковий
касовий
ордер N 6
від
04.01.2007
ТОВ "Пілот"
Пиломатеріали,
накладна N 5
від 04.01.2007
59 940,00
60 000
-
Прибутковий
касовий
ордер N 6
від
05.01.2007
ТОВ "Ната"
Шпон,
накладні
NN 1 - 18
від 05.01.2007
58 275,00
60 000
-
При перевірці касових операцій особлива увага приділяється з'ясуванню повноти, своєчасності та правильності оприбуткування готівки в результаті надходжень з банку, повернення підзвітних сум, виручки, внесків орендної плати та інших операційних і позареалізаційних доходів. Надходження з банку перевіряються шляхом звірки ідентичних сум, записаних у корінцях чеків, виписках банку і прибуткових касових ордерах. Надходження виручки вивчається шляхом звірки сум у прибуткових касових ордерах, накладних і рахунках-фактурах, стрічках касового апарата і т.п. Повернення невикористаних авансів аналізується за прибутковими касовими ордерами. Результати перевірки оформляються аудитором в табл. 3.
Таблиця 3
Перевірка повернення невикористаних авансів
Дата
N прибуткового
касового
ордера
Кореспонденція
рахунків
Сума,
руб.
У тому
числі
податок на
прибуток
ПДВ
Від кого
Підстава
Дебет
Кредит
06.09.2007
860
50
62-2
378
18
60
Шилова А.Ю.
За розміщення
реклами в
програмах,
трансльованих
на каналі
10.09.2007
863
50-1
62-2
189
9
30
Єрмакової Є.В.
За розміщення
реклами в
програмах,
трансльованих
на каналі
10.09.2007
865
50-1
62-2
123,38
5,88
19,58
Лавренова А.М.
Заява про
відпустці за
готівковий
розрахунок
відходів
металобрухту
(Труба,
куточок) в
кількості
40 кг
Перевіряючи витрачання готівкових грошових коштів з каси, аудитор повинен звернути увагу на юридичну обгрунтованість видачі грошей, тобто на наявність наказів і розпоряджень на преміювання співробітників, на надання матеріальної допомоги, на відрядження, на видачу коштів на представницькі витрати; довіреностей від сторонніх організацій; виконавчих листів та ін Встановлюється також цільове використання коштів, отриманих з банку по чеку.
Якщо організація веде розрахунки з фізичними особами із застосуванням ККТ, то необхідно перевірити, чи вся ККТ пройшла реєстрацію у державній податковій інспекції, про що свідчитимуть картки реєстрації ККТ. Журнали реєстрації показань підсумкових грошових і контрольних лічильників контрольно-касових машин повинні вестися за формою N КМ-5, затвердженої Постановою N 132, вони повинні бути прошиті, пронумеровані, підписані керівником, головним бухгалтером і представником податкового органу.
Результати вибіркової перевірка повноти і своєчасності оприбуткування готівково-грошового виторгу в касу оформляються табл. 4.
Таблиця 4
Результати вибіркової перевірка повноти і своєчасності оприбуткування готівково-грошового виторгу в касу
Дата
Прізвище
касира-
операціоніста
Показання
лічильника
на початок
робочого
дня (зміни)
Показання
лічильника
на кінець
робочого
дня (зміни)
Сума
виручки,
руб.
Здано
готівкою,
руб.
Сума,
повернена
покупцям за
невикористаним
касових чеках,
руб.
03.01.2007
Салюкова І.А.
5 770 632,40
5 774 454,40
3 822,00
3 822,00
-
04.01.2007
Трофимчук А.Т.
5 774 454,40
5 776 638,40
2 184,00
2 184,00
-
05.01.2007
Трофимчук А.Т.
5 776 638,40
5 779 677,10
3 038,70
3 038,70
-
06.01.2007
Трофимчук А.Т.
5 779 677,10
5 780 202,63
525,53
525,53
-
07.01.2007
Салюкова І.А.
5 780 202,63
5 781 045,78
843,15
843,15
-
08.01.2007
Салюкова І.А.
5 781 045,78
5 782 609,23
1 563,45
1 563,45
-
09.01.2007
Трофимчук А.Т.
5 782 609,23
5 784 693,48
2 084,25
2 084,25
-
10.01.2007
Трофимчук А.Т.
5 784 693,48
5 788 288,88
3 595,40
3 595,40
-
11.01.2007
Салюкова І.А.
5 788 288,88
5 808 467,36
20 178,48
20 178,48
-
12.01.2007
Салюкова І.А.
5 808 467,36
5 809 689,36
1 222,00
1 222,00
-

При перевірці організації зберігання вільних грошових коштів у касах організації встановлюється відповідність Порядку ведення касових операцій в Російській Федерації, згідно з яким:
- Каса організації повинна знаходитись в ізольованому приміщенні, призначеному для прийому, видачі і тимчасового зберігання готівки;
- Забезпечена схоронність грошей у приміщенні каси, а також при доставці їх з установи банку і здачі в банк;
- Всю готівку і цінні папери зберігаються у вогнетривких металевих шафах або у комбінованих і звичайних металевих шафах, які після закінчення роботи каси закриваються ключем і опечатуються печаткою касира.
Досвід аудиторських перевірок свідчить, що найбільш поширеними порушеннями, які виявляються під час перевірки касових операцій, є:
- Відсутність первинних касових документів або оформлення їх з порушенням встановлених вимог;
- Виплати підзвітним особам на підставі документів, що підтверджують витрати, без оформлення авансових звітів;
- Недотримання встановленого ліміту розрахунків готівкою між юридичними особами;
- Арифметичні помилки при підрахунку оборотів і залишків в облікових регістрах при ручному веденні обліку;
- Неповне оприбуткування виручки, що виразилося в тому, що касири залишають у касах організації невеликий розмір грошових коштів на "розмін".
За допущене порушення встановлені штрафні санкції. Так, ст. 120 НК РФ передбачено штрафні санкції за грубе порушення організацією правил обліку доходів і (або) витрат і (або) об'єктів оподаткування, якщо ці діяння вчинені протягом одного податкового періоду, під яким розуміється в тому числі несвоєчасне або неправильне відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності грошових коштів. За вказане порушення у разі відсутності ознак податкового правопорушення, передбаченого п. 2 ст. 120, стягується штраф у розмірі 5 тис. руб. Якщо порушення вчинено протягом більше одного податкового періоду, то штраф становить 15 тис. руб. За дане порушення, що призвело до заниження податкової бази, стягується штраф у розмірі 10% суми несплаченого податку, але не менше 15 тис. руб.
Статтею 15.1 КоАП РФ встановлені штрафні санкції за порушення порядку роботи з готівкою і порядку ведення касових операцій. Так, порушення порядку роботи з готівкою і порядку ведення касових операцій, що виразилося в здійсненні розрахунків готівкою з іншими організаціями понад установлені розміри, неоприбуткування (неповне оприбуткування) в касу готівки, недотриманні порядку зберігання вільних грошових коштів, а також у накопиченні в касі готівки понад встановлених лімітів, тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від 40 до 50 МРОТ; на юридичних осіб - від 400 до 500 МРОТ.

ВИСНОВОК

В ході написання курсової роботи були отримані ряд висновків:
1. Грошові кошти є рухомими і легко реалізованими активами. Найбільшу активність мають готівку. Їхній рух здійснюється за допомогою касових операцій.
2. Всі підприємства, організації та установи незалежно від організаційно - правових форм і сфери діяльності зобов'язані зберігати вільні грошові кошти в установах банків і проводити розрахунки за своїми зобов'язаннями з іншими підприємствами, як правило, в безготівковому порядку. Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство має касу. Операції по руху грошових коштів перевіряються суцільним порядком.
3. Основні документи, що вивчаються і перевіряються при аудиті касових операцій, наступні: прибуткові та видаткові касові ордери; касова книга, звіти касира; журнали реєстрації прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, виданих довіреностей, депонованих сум; платіжні (розрахунково - платіжні) відомості та ін .
4. У касі підприємств можуть зберігатися готівка в межах лімітів, що встановлюються обслуговуючими їх установами банків за погодженням з керівниками цих підприємств. Ліміт залишку готівки в касі встановлюється установами банків щороку всім підприємствам незалежно від організаційно - правової форми та сфери діяльності, які мають касу і здійснюють готівково - грошові розрахунки.
5. При перевірці (проведенні аудиту) необхідно приділити особливу увагу правильному, всебічно грамотному заповнення первинних документів, наявності та достовірності підписів одержувачів грошей на видаткових касових ордерах. При перевірці методом інвентаризації виявляється нічим не замасковане розкрадання грошових коштів. Для цього необхідно провести інвентаризацію готівки в момент виходу аудитора на підприємство.
6. При аудиті касових операцій часто зустрічається порушення ліміту розрахунків між юридичними особами в межах одного плану.
7. Документами, що підтверджують рух (оприбуткування) грошових коштів, є прибуткові касові ордери, що відображають факт надходження грошових коштів у касу з розрахункового рахунку, а також чекові книжки, корінці чекових книжок і виписки банку.
8. При перевірці аудитору слід проаналізувати рух грошової готівки, виявити розбіжність між сумами фактично зроблених оплат в погашення дебіторської заборгованості і сумами, зарахованими до каси, а також проконтролювати своєчасність здачі виручки в банк і виявити випадки її витрати на різні цілі.
Мета і завдання курсової роботи сформульовані у введенні виконані у відповідності з авторською логікою курсового дослідження згідно з якою в перовой чолі був розглянутий об'єкт (облік касових операцій), а в другій, заключної, метод (тобто безпосередньо аудит касових операцій).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Федеральний закон «Про аудиторську діяльність» від 07.08.2001г. № 119-ФЗ. (В ред. 12.2006г.)
2. Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" № 129-ФЗ від 21.11.1996г. (В ред. Від 03.11.2006 р.).
3. Бичкова С.М., Карзаева М.М. Аудит: ситуації, приклади, тести: Учеб. посібник для вузів. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2006. - 478с.
4. Камишанов П.І. Практичний посібник з аудиту. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 476с.
5. Кравцов М.В. Основи аудиту: Підручник для вузів. - М.: Юрайт-М, 2006. - 412с.
6. Кравченко І.М.. Аудит. Навчальний посібник - М.: Фінанси. 2004. - 480с.
7. Петров І.Ф. Аудит. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 425с.
8. Подільський В.І. Аудит. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 583с.
9. Рапопорт М.М. Міжнародні стандарти обліку і аудиту: Збірник з коментарями.: Міжнародні положення аудиту .- М.: Аудит, 2006. - 487с.
10. Романова А.А. Аудит на підприємстві. - М.: Економіка і Фінанси, 2005. - 487с.
11. Романовський М.В., Врублевська О.В. Основи аудиту: Підручник для вузів. - М.: Юрайт-М, 2007. - 412с.
12. Соловйова О.Є. Аудит: Підручник для вузів. - М.: Юрайт-М, 2005. - 412с.
13. Спічкова Є.В., Богомолов А.М. Аудит розрахункових операцій. - М.: БЕК, 2005. - 528с.
14. Терехов А.А. Аудит. - М.: Юніті, 2007. - 632с.
15. Терехов А.А. Терехов М.А. Контроль і аудит. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 318с.
16. Шеремет А.Д., Суйц В.Л. Аудит. Підручник для вузів. - М.: Инфра-М, 2005. - 358с.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Договір № 123/04

на надання аудиторських послуг
м.Новомосковськ «01» квітня 2007
000 «Аудит +», іменоване надалі «Виконавець», що діє на підставі Ліцензії № 000098, затвердженої Наказом Мінфіну РФ № 130 від 07.02.99 р., в особі генерального директора Іванова І.І., що діє на підставі Статуту, і ТОВ «Магнолія», іменоване надалі «Замовник», в особі Орлова А.В. , Що діє на підставі Статуту, уклали цей договір про наступне:
1. Предмет договору.
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання по аудиторську перевірку бухгалтерської звітності Замовника за період з 01.01.20076 р.   по 31.12.2007 р. (поквартально, по півріччях, за результатами роботи за рік).
1.2. У результаті проведення аудиторської перевірки складається звіт аудиторської фірми керівництву економічного суб'єкта, а також аудиторський висновок про достовірність бухгалтерської звітності.
2. Порядок оплати.
2.1. Відповідно до плану аудиту вартість аудиторської перевірки становить 15630 рублів.
2.2. Оплата аудиторських послуг здійснюється Замовником на підставі рахунку-фактури, що виписуються Виконавцем.
2.3. Оплата здійснюється в наступному порядку: 30% від вартості робіт з перевірки відповідного періоду Замовник перераховує Виконавцю у триденний термін з моменту початку перевірки. 70% від вартості робіт з перевірки відповідного періоду Замовник перераховує Виконавцю у триденний термін з моменту передачі Виконавцем звіту аудиторської фірми про результати аудиту відповідного періоду та рахунки-фактури.
3. Обов'язки та права Замовника.
3.1. Замовник зобов'язаний:
- Створити Виконавцю умови для своєчасного і повного проведення аудиторської перевірки, надавати всю необхідну документацію, давати по запиту аудитора роз'яснення і пояснення;
- Оперативно усувати виявлені аудиторською перевіркою порушення порядку ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;
- Не обмежувати коло питань, що підлягають з точки зору аудитора з'ясуванню при проведенні аудиторської перевірки;
- Своєчасно здійснювати оплату за цим договором.
3.2. Замовник має право:
- В ході перевірки знайомитися з її попередніми результатами;
- У разі сумніву Замовника в кваліфікованому проведенні аудиторської перевірки звернутися до органу, що видав ліцензію Виконавцю, із заявою на проведення повторної перевірки.
4. Обов'язки та права Виконавця:
4.1. Виконавець зобов'язаний:
- Кваліфіковано проводити аудиторську перевірку, керуючись Законом «Про аудиторську діяльність» № 119-ФЗ від 07.08.01г., Правилами (стандартами) аудиторської діяльності в РФ, внутріфірмовими стандартів аудиторської діяльності фірми «Акцепт-Аудит», плану та програми аудиту;
- Неухильно дотримуватися вимог законодавчих актів РФ та інших нормативних документів під час проведення аудиту;
- Забезпечувати збереження документів, що отримуються і складаються в ході аудиторської перевірки, і не розголошувати їх зміст без згоди Замовника, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством РФ, незалежно від продовження або припинення відносин із Замовником і без обмеження терміну давності;
- Надавати Замовнику вичерпну інформацію про нормативні акти, на яких грунтуються зауваження і висновки аудитора.
4.2. Виконавець має право:
- Самостійно визначати форми і методи аудиторської перевірки;
- Перевіряти у Замовника в повному обсязі документацію про фінансово-господарської діяльності, наявність грошових сум, цінних паперів, матеріальних цінностей, одержувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для перевірки;
- Отримувати за письмовим запитом необхідну для здійснення аудиторської перевірки інформацію від третіх осіб;
- Залучати на договірній основі до участі в аудиторській перевірці інших фахівців;
- Відмовитися від проведення аудиторської перевірки у разі неподання Замовником необхідної документації. У такому випадку Замовник оплачує Виконавцю відповідно до рахунку-фактурі фактично виконаний обсяг робіт.
5. Звіт аудиторської фірми і аудиторський висновок.
5.1. За результатами аудиторської перевірки відповідного періоду (кварталу, півріччя, року) Виконавець представляє Замовнику звіт аудиторської фірми, складений відповідно до внутрішньофірмовим аудиторським стандартом.
5.2. Після усунення Замовником зазначених у звіті аудиторської фірми істотних порушень у веденні обліку і складання звітності Виконавець представляє Замовнику аудиторський висновок у складі вступної, аналітичної та підсумкової частини з безумовним або умовним підтвердженням достовірності бухгалтерської звітності.
5.3. При неусунення Замовником виявлених Виконавцем істотних порушень у веденні обліку і складанні звітності Виконавець представляє Замовнику негативне аудиторський висновок.
5.4. Аудиторський висновок складається Виконавцем згідно з порядком, передбаченим Федеральним законом № 119-ФЗ, правилом (стандартом) аудиторської діяльності в РФ, внутрішньофірмовим аудиторським стандартом.
6. Відповідальність сторін.
6.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим договором сторони несутьвідповідальність у встановленому законом порядку.
6.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке є наслідком обставин непереборної сили, що визначаються відповідно до звичаєм ділового обороту.
6.3. Спори, що виникають між сторонами за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів вони вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством, в Арбітражному суді міста Тула.
7. Термін дії договору.
7.1. Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до закінчення розрахунків між сторонами.
7.2. Початок аудиторської перевірки не пізніше 15.02. 2007 року.
7.3. Подання звіту аудиторської фірми не пізніше 18 .. 03.2007 р.
7.4. Подання аудиторського висновку не пізніше 3 - х днів після усунення Замовником зазначених аудитором порушень і оплати послуг 100%,
7.5. Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням Арбітражного суду міста Москви.
7.6. При достроковому розірванні Договору з ініціативи Замовника ка Замовник зобов'язується оплатити Виконавцю понесені збитки і вартість фактично зроблених ним на момент растор вання даного договору робіт з урахуванням раніше перерахованого авансу вого платежу.
8. Особливі условия_____________________________________________.
9. Реквізити і підписи сторін

Додаток 2

Лист-зобов'язання аудиторської фірми

ТОВ «Магнолія»
Генеральному директору
Орлову О.В.
У відповідності до Вашого пропозицією про проведення аудиту бухгалтерської звітності ТОВ «Магнолія» за 2007 рік направляємо Вам договір на проведення аудиторської перевірки.
Вважаємо своїм обов'язком відзначити, що аудит буде проводитися відповідно до вимог Федерального закону «Про аудиторську діяльність» від 07.08.01 р., Правил (стандартів) аудиторської діяльності в РФ, внутрішньофірмових аудиторських стандартів, плану та програми аудиту.
Метою аудиту буде вираження думки нашої організації про достовірність бухгалтерської звітності ТОВ «Магнолія» за 2007 рік у всіх суттєвих аспектах.
За результатами аудиту Вам буде представлений конфіденційний звіт, що містить зауваження по всіх виявлених в ході аудиту помилок, недоліків, порушень і рекомендації щодо їх усунення, а також представлено офіційне аудиторський висновок. Разом з тим вважаємо за необхідне зазначити, що через вибіркового характеру перевірки та інших властивих аудиту обмежень впевненість аудиторської організації в надійності виражається думки про достовірність бухгалтерської звітності не може бути абсолютною.
Оцінка можливого при вираженні думки аудиторського ризику буде приведена у плані аудиту, примірник якого буде Вам вчасно наданий.
Просимо Вас повернути в нашу адресу один примірник договору на аудиторську перевірку, підписаний з Вашої сторони, або направити на нашу адресу Ваші зауваження щодо його змісту.
Додаток:
Договір на проведення аудиторської перевірки - 2 екз.
Директор аудиторської фірми Іванов І.І. Підпис


[1] Соловйова О.Є. Аудит: Підручник для вузів. - М.: Юрайт-М, 2005. - С. 118
[2] Романовський М.В., Врублевська О.В. Основи аудиту: Підручник для вузів. - М.: Юрайт-М, 2007. - С. 258
[3] Романова А.А. Аудит на підприємстві. - М.: Економіка і Фінанси, 2005. - С. 158
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
132.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Аудит касових операцій 3
Аудит касових операцій
Аудит касових і банківських операцій
Аудит обліку касових операцій
Бухгалтерський облік і аудит касових операцій
Бухгалтерський облік і аудит касових операцій 2
Аудит розрахунково-касових операцій кредитної організації ВАТ Новосибірський Муніципальний Банк
Уч т касових операцій
Облік касових операцій 3
© Усі права захищені
написати до нас