Аудит каси

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
"1-3" Вступ. 3
Глава1.Теоретіческіе основи аудиту касових операцій на підприємствах 4
1.1. Джерела інформації для перевірки. 4
1.2. Основні нормативні документи .. 5
1.3. Питання для складання плану і програми перевірки. 7
Глава2.Краткая характеристика фінансово-економічної діяльності МУПО «Їдальня № 8». 13
Глава 3. Аудит каси і касових операцій. 19
3.1. Перелік аудиторських процедур. 19
3.2.Ошібкі, виявлені за підсумками перевірки каси і касових операції в МУПО «Їдальня № 8». 23
Висновок. 25
Література. 2 6

Введення

Правила проведення операцій з готівкою на території Російської Федерації визначаються Центральним банком, рішенням Ради директорів якого за № 40 від 22 вересня 1993 р. прийнято документ «Порядок ведення касових операцій в Російській Федерації».
Для більш раціонального обороту готівкових грошей, скорочення трудових і матеріальних витрат, пов'язаних з обслуговуванням обороту готівкових грошей, основна маса платежів має здійснюватися в, безготівковому порядку. Підприємства та організації всіх форм власності повинні здавати в банк для зарахування на їх розрахункові (поточні) рахунки всі суми, отримані ними готівкою за продані товари, надані послуги та виконані роботи та ін
Підприємствам і організаціям за погодженням з обслуговуючими їх банками встановлюється ліміт касової готівки, тобто гранична сума готівкових грошей, яка може зберігатися в касі підприємства.
Мета роботи - розглянути організацію аудиту каси і касових операцій в організаціях на прикладі МУПО «Їдальня № 8».
Завдання роботи:
- Розглянути нормативне забезпечення аудиту касових операцій,
- Виявити джерела інформації для перевірки,
- Визначити перелік аудиторських процедур,
- Вивчити методику проведення аудиту касових операцій.
 
 
 
 

Глава 1. Теоретичні основи аудиту касових операцій на підприємствах

1.1. Джерела інформації для перевірки

Склад первинних касових документів, з одного боку, дуже вузьке - це прибуткові та видаткові касові ордери, касова книга. З іншого боку, касові операції пов'язані практично з усіма іншими розділами обліку, наприклад, з реалізацією, розрахунками з підзвітними особами, з постачальниками і т. д. Отже, під час перевірки необхідно зіставити касові документи з іншими.
Основними документами, які необхідно вивчити при перевірці касових операцій, є: касова книга; звіти касира; прибуткові касові ордери; витратні касові ордери, журнал (книга) реєстрації прибуткових касових ордерів, журнал (книга) реєстрації видаткових касових ордерів; журнал (книга) реєстрації виданих довіреностей; журнал (книга) реєстрації депонентів; журнал (книга) реєстрації платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей; виправдувальні документи до касових документів; авансові звіти.
Численні і різноманітні операції руху грошових коштів в касі підприємства знаходять відображення в наступних регістрах синтетичного обліку та звітності:
• Головна книга;
• журнал-ордер № 1 і відомість № 1 (для журнально-ордерної форми рахівництва),
• інші регістри синтетичного обліку касових операцій;
• баланс підприємства (ф. № 1);
звіт про фінансові результати та їх використання (ф. № 2), розділ 3 «Рух грошових коштів» (у бухгалтерській звітності до 1 липня 1996 р.);
звіт про рух грошових коштів (ф. № 4) (в бухгалтерській звітності за перше півріччя 1996 р.).

1.2. Основні нормативні документи

1. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ.
2. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина 1 і 11.
3. Положення про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації. Затверджено наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 26 грудня 1994 р. № 170.
4. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства та інструкція щодо його застосування. Затверджено наказом Міністерства фінансів від I листопада 1991 р. № 56 та рекомендовані для застосування на території управління Російської Федерації листом Міністерства економіки та Міністерства фінансів УРСР від 19 грудня 1991 р. № 18-5. із змінами, затвердженими наказом Міністерства фінансів Російської Федерацій від 28 грудня 1994р. № 173, від 28 липня 1995р. № 81 та від
17 лютого 1997 № 15.
5.0 річної бухгалтерської звітності організації. Наказ Мінфіну РФ від 12 листопада 1996 р. № 97. Додатки 1,2 до наказу Мінфіну РФ від 12 листопада 1996 р. № 97.
6. Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань. Затверджено наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 13 червня 1995 р. № 49,
7. Положення з бухгалтерського обліку «Облік майна і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті». Затверджено наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від
13 червня 1995 № 50.
8. Інструкція про безготівкові розрахунки. Затверджена Центробанком РФ від 9 липня 1992 р. № 14.
9. Інструкція про розрахункові, поточних та бюджетних рахунках, відкритих в установах Держбанку СРСР. Затверджена Держбанком СРСР 30 жовтня 1986 № 28 (з подальшими змінами і доповненнями).
10. Порядок ведення касових операцій в Російській Федерації. Інструкція Центрального банку РФ від 4 жовтня 1993 р. № 18.
11.0 застосування контрольно-касових машин при здійсненні грошових розрахунків з населенням. Закон Російської Федерації від 18 червня 1993 р. № 5215-1.
12. Про Центральний банк Російської Федерації. Федеральний закон РФ від 2 грудня 1990 р. № 394-1.
13. Інструкція про порядок відкриття та ведення уповноваженими банками рахунків нерезидентів у валюті Російської Федерації. Затверджена Центробанком Росії 16 липня 1993 р. № 16.
14. Положення про правила організації готівкового грошового обігу на території РФ. ЦБ РФ від 5 січня 1998 р. № Г4-П.
15. Положення щодо застосування контрольно-касових машин при здійсненні грошових розрахунків з населенням та Перелік окремих категорій підприємств, які можуть здійснювати грошові розрахунки з населенням без застосування контрольно-касових машин. Затверджено Постановою Ради Міністрів - Уряди РФ від 30 липня 1993 р. № 745.
16. Про заходи щодо підвищення збирання податків та інших обов'язкових платежів та впорядкування готівкового та безготівкового грошового обігу. Указ Президента РФ від 18 серпня 1996 р. № 1212.
17. Про встановлення граничного розміру розрахунків готівкою в Російській Федерації між юридичними особами. Лист ЦБ РФ від 29 вересня 1997 р № 525.
18. Про здійснення комплексних заходів щодо своєчасного та повного внесення до бюджету податків та інших обов'язкових платежів. Указ Президента РФ від 23 травня 1994 р. № 1006.

1.3. Питання для складання плану і програми перевірки

Перш ніж приступити до суцільної перевірки касових операцій, аудитор повинен спланувати цю перевірку, так як «суцільна» перевірка не означає, що один за іншим будуть переглянуті всі касові документи. Ці документи можуть переглядатися неодноразово, але кожного разу аудитор виконує цілком певну процедуру, спрямовану на виявлення одного з можливих порушень. Кожна процедура має своє призначення, переслідує певну мету, а її результати необхідно оформити у вигляді спеціальної таблиці.
Складання плану перевірки передує оцінка стану внутрішнього контролю за рухом і збереженням грошових коштів та інших цінностей в касі підприємства.
Аудитор за допомогою спеціально складеного опитувальника визначає стан внутрішнього контролю, дає попередню оцінку дотримання на підприємстві касової дисципліни, виявляє найбільш вразливі з точки зору зловживань місця, планує складу основних контрольних процедур, визначає специфічні риси ведення обліку на підприємстві, опис яких відсутня в наявному у нього наборі стандартних процедур.
Ознаками відсутності або недостатності внутрішнього контролю за рухом грошових коштів у касі підприємства для аудитора є.
• відсутність на підприємстві налагодженої системи проведення раптових ревізій каси з повним перерахуванням грошової готівки і перевіркою інших цінностей, що знаходяться в касі;
• відсутність на підприємстві наказу керівника, який встановлює періодичність перевірок,
• наявність ознак формального проведення ревізій каси: призначення в комісії з проведення ревізій постійно одних і тих же осіб, відсутність доданих до акта робочих записів ревізійної комісії, які свідчать про поаркушно перерахунку банкнот, проведення перевірок каси на звітні дати, коли касир знає про них і заздалегідь готується, та ін;
• надання права підпису прибуткових і видаткових касових ордерів іншим особам крім головного бухгалтера і керівника підприємства, не відображене в розпорядженнях керівника підприємства;
• формальне проведення ревізії каси при зміні (звільненні) касирів;
• відсутність в штаті касира та покладання цих функцій на рахункового працівника без письмового розпорядження керівника підприємства;
• відсутність договорів з касиром про повну матеріальну відповідальність;
• відсутність у касира навичок підготовки до ревізії каси, які свідчать про те, що така процедура є для нього звичайною.
Відповідальність за дотримання порядку ведення касових операцій покладається на керівників підприємств, головних бухгалтерів та касирів, тому аудитор повинен опитати кожного з відповідальних осіб. Запитальник аудитора складається таким чином, що в більшості випадків відповідь не треба вписувати, так як аудитор відзначає в запитальнику отриману відповідь, номер процедури і номер попереднього висновку. Запитальник побудований за принципом блок-схеми: якщо немає необхідності задавати будь-яке питання, номер наступного питання зазначений у графі «Номер наступного питання».
Запитальник аудитора складається у трьох примірниках, на кожному з них проставляються посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, з яким буде проведена бесіда.
Результати опитування відповідальних осіб можуть не збігатися: касир може не знати, чи є на підприємстві наказ про раптові ревізії каси, керівник підприємства - про необхідність укладати договір про повну матеріальну відповідальність з касиром. Розбіжності у відповідях на поставлені аудитором запитання можуть також свідчити про слабкі сторони внутрішнього контролю.
Відповіді на питання можуть бути типу «повинен (повинні) бути», тобто відповідає може бути не впевнений у своїй відповіді, в цьому випадку відповідь на поставлене запитання аудитору доводиться знаходити самому або опитувати інших співробітників підприємства.
За результатами опитування у аудитора складається певне враження про стан касової дисципліни на підприємстві. Поданий запитальник дозволяє аудитору зробити ряд проміжних висновків, сукупність яких дає право зробити основний висновок про те, що касова дисципліна у клієнта не дотримується, а порядок ведення касових операцій порушується.
Подібний висновок може стати підставою для таких дій:
• якщо за результатами опитування працівників підприємства, що перевіряється і даними експрес-аналізу звітності касові операції становлять невелику питому вагу в загальному числі господарських операцій, то аудитор може планувати перевірку касових операцій у звичайному порядку для оцінки матеріальності статті «Каса» у звітності підприємства;
• якщо питома вага касових операцій великий, наприклад, реалізація продукції підприємства ведеться через касу, то це може послужити підставою аудитору для відмови від висловлення своєї думки про достовірність звітності підприємства.
У загальному випадку за результатами опитування у аудитора виявляється сформованим план проведення перевірки касових операцій та намічено складу процедур.
За результатами опитування відповідальних працівників підприємства, що перевіряється по запитальника аудитор може зробити наступні висновки:
1. В порушення п. 13 Порядку ведення касових операцій у РФ касові ордери підписуються паралельно з головним бухгалтером особами, повноваження яких не підтверджені письмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства.
2. В порушення п. 14 Порядку ведення касових операцій у РФ витратні касові ордери підписуються паралельно з керівником підприємства особами, повноваження яких не підтверджені письмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства.
3. В порушення п. 21 Порядку ведення касових операцій у РФ в бухгалтерії підприємства не ведеться Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів.
4. В порушення п. 37 Порядку ведення касових операцій у РФ на підприємстві не встановлені наказом (розпорядженням) керівника підприємства терміни раптової ревізії каси з повним полістний перерахунком готівки і перевіркою інших цінностей, що знаходяться в касі.
5. В порушення п. 37 Порядку ведення касових операцій у РФ на підприємстві при зміні касира не була проведена ревізія каси.
6. В порушення п. 37 Порядку ведення касових операцій у РФ наказом керівника підприємства не призначена спеціальна комісія для проведення ревізії каси.
7. В порушення п. 37 Порядку ведення касових операцій у РФ і наказу керівника підприємства № __ від _______ на підприємстві раптові ревізії каси не проводилися.
8. В порушення п. 32 Порядку ведення касових операцій у РФ договір про повну матеріальну відповідальність з касиром не був укладений.
9. В порушення ст. 1 Закону РФ «Про застосування контрольно-касових машин при здійсненні грошових розрахунків з населенням» № 5215-1 від 18.06.93 підприємство проводить розрахунки з населенням за готову продукцію, матеріали та інше без використання контрольно-касових машин.
10. В порушення ст. 2 Закону РФ «Про застосування контрольно-касових машин при здійсненні грошових розрахунків з населенням» № 5215-1 від 18.06.93 підприємство не зареєструвало в податковій службі використовувані при розрахунках з населенням контрольно-касові машини.
11. В порушення Порядку реєстрації контрольно-касових машин в податкових органах, затвердженого Наказом ГНС РФ № ВГ-3-14/36 від 22.06.95 підприємство не має договорів з центром технічного обслуговування і ремонту контрольно-касових машин.
12. В порушення пп. 22, 23 Порядку ведення касових операцій у РФ на підприємстві не ведеться касова книга.
Очевидно, що одна така запис перевищує значення всіх попередніх і наступних. Але такий висновок цілком може бути зроблений і тоді, коли касова книга являє собою розрізнені листи, листи не пронумеровані, книга не прошнурована і не опечатана печаткою підприємства.
13. В порушення п. 6 Інструкції МФ СРСР № 17 від 14.01.67 «Про порядок видачі довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей і відпуску їх за дорученням». Для реєстрації та обліку виданих довіреностей журнал виданих довіреностей не ведеться.
14. Внутрішній контроль за правильністю та своєчасністю розрахунків з персоналом з виплати заробітної плати та соціально-трудових пільг ослаблений відсутністю для підприємства журналу реєстрації платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей, переданих з відділу праці та заробітної плати в касу підприємства для оплати.
15. Внутрішній контроль за витрачанням і використанням грошових коштів з каси підприємства ослаблений відсутністю для підприємства встановленого наказом керівника підприємства кола осіб, яким можуть бути видані гроші на господарські потреби.
16. В порушення п. 11 Порядку ведення касових операцій у РФ при видачі грошей на господарські потреби термін, на який вони видані, не встановлюється. Таке положення знижує можливість контролю за витрачанням коштів.
17. В порушення п. 18 Порядку ведення касових операцій у РФ касир при закритті платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей реєстру депонованих сум не становить.
18. Внутрішній контроль за виплатою депонованих сум ослаблений відсутністю на підприємстві журналу обліку депонентів.
19. Внутрішній контроль за видачею депонованих сум ослаблений тим, що обов'язок ведення книги реєстрації депонентів (картотеки депонентів) покладено на касира, а не на рахункового працівника.

Глава 2. Коротка характеристика фінансово-економічної діяльності МУПО «Їдальня № 8»

Муніципальне підприємство громадського харчування їдальня № 8 є комерційною організацією, створено відповідно до розпорядження комітету з управління майном м. Волгограда від 01.02.92 р. № 24-р та зареєстровано розпорядженням адміністрації Красноармійського району м. Волгограда від 10.02.92 р. № 208 -р, реєстраційний № 69. Статут МП громадського харчування їдальня № 8 приведений у відповідність до вимог Цивільного Кодексу РФ.
Офіційне повне найменування підприємства - Муніципальне унітарне підприємство громадського харчування їдальня № 8. Скорочене найменування - МУП громадського харчування їдальня № 8.
Від імені муніципального освіти Волгоград Засновником Муніципального унітарного підприємства громадського харчування їдальня № 8 виступає департамент муніципального майна адміністрації Волгограда.
Підприємство є юридичною особою, має в господарському віданні відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штамп, бланк, товарний знак.
Підприємство від свого імені набуває і здійснює майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, виступає у якості позивача і відповідача в суді.
Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями засновника, засновник не відповідає за зобов'язаннями підприємства.
Права і обов'язки юридичної особи підприємство набуває з моменту його державної реєстрації.
Місцезнаходження та поштова адреса підприємства: 400029, м. Волгоград, Красноармійський район, вул. 40 років ВЛКСМ, 55 (територія 000 «Лукойл - ВНП»).
Метою створення підприємства є організація харчування населення й одержання прибутку.
Для здійснення зазначених цілей підприємство здійснює такі основні види діяльності:
- Надання послуг громадського харчування для населення або промислових підприємств;
- Торгово-закупівельна діяльність,
Право підприємства здійснювати діяльність, на заняття якою необхідно отримання ліцензії, виникає з моменту отримання такої ліцензії, або в замовлений у ній термін, і припиняється після закінчення терміну її дії, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативними правовими актами.
Статутний фонд підприємства може бути збільшений або зменшений Засновником у випадках і в порядку, передбачених Цивільним Кодексом Російської Федерації.
Джерелом формування майна підприємства у грошовій чи іншій формі є:
- Майно, передане Засновником;
- Капітальні вкладення і дотації з бюджету;
- Цільове бюджетне фінансування;
- Прибуток, отриманий від реалізації товарів, робіт і послуг;
- Позикові кошти;
- Амортизаційні відрахування;
- Кредити банків та інших кредиторів;
- Інші, не заборонені законом надходження.
Майно підприємства є муніципальною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Майно підприємства є неподільним і не може бути розподілено за депозитними вкладами (часток, паїв), в тому числі між працівниками Підприємства. Підприємство володіє, користується і розпоряджається закріпленим за нею майном у порядку, встановленому чинним законодавством, статутом підприємства, договором про закріплення майна на праві господарського відання. Підприємство не має права продавати належне йому на праві господарського відання нерухоме майно, здавати його в оренду, віддавати в заставу, вносити в якості внеску до статутного (складеного) капіталу господарських товариств і товариств або іншим способом розпоряджатися цим майном без згоди засновника.
Іншим майном, що належить підприємству, воно розпоряджається самостійно, за винятком випадків, встановлених законом або іншими правовими актами. Підприємство не в праві відволікати тимчасово вільні оборотні кошти на надання позик, позик, фінансової допомоги фізичним і юридичним особам. Списання та реалізація основних виробничих фондів, автотранспорту здійснюється в порядку, встановленому департаментом муніципального майна адміністрації Волгограда.
Плоди, продукція та доходи від використання майна, що перебуває у господарському віданні, а також майно, придбане підприємством за договорами або інших підстав, є муніципальною власністю.
Виплати податків провадяться відповідно до чинного законодавства. З прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, формуються такі фонди:
резервний фонд - 5%, який призначений для покриття його збитків і не може бути використаний для інших цілей.
- Фонд накопичення - 20%;
- Фонд споживання - 75%;
Кошти, отримані підприємством у вигляді амортизаційних відрахувань, можуть бути направлені (використані) тільки на цілі відтворення основних фондів підприємства.
Підприємство будує свої взаємини з іншими установами, підприємствами, організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності на основі господарських договорів. Підприємство є вільним у виборі форм і предмета господарських договорів, та зобов'язань з іншими установами, підприємствами, організаціями, та громадянами, якщо ці відносини не суперечать законодавству РФ, Статуту та договору про закріплення муніципального майна.
Підприємство має право:
- Самостійно здійснювати свою діяльність у межах, визначених Цивільним кодексом Російської Федерації, федеральними законами та іншими правовими актами,
- Встановлювати ціни і тарифи на вироблені роботи, послуги, продукцію відповідно до чинного законодавства, нормативними актами, затвердженими адміністрацією м. Волгограда і Волгоградським міською Радою народних депутатів;
- Укладати договори з підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами на надання робіт і послуг відповідно до видів діяльності підприємства, визначеними статутом;
- Придбавати і / або орендувати при здійсненні господарської діяльності основні і оборотні кошти за рахунок наявних у нього фінансових ресурсів, одержуваних для цих цілей кредитів та інших джерел фінансування;
- Здійснювати матеріально-технічне забезпечення виробництва і розвиток власної соціальної сфери, планувати свою діяльність, і визначати перспективи розвитку, виходячи з попиту споживачів на виконувані роботи і послуги;
Працівники підприємства мають права, користуються пільгами і несуть обов'язки відповідно до чинного трудового законодавства, колективним договором і статутом.
Рішенням трудового колективу для працівників підприємства можуть бути встановлені додаткові пільги за рахунок коштів, спрямованих на цілі споживання.
Управління підприємством здійснюється відповідно до чинного законодавства Російської Федерації і статутом. Керівником підприємства є його директор. Найм директора та укладання з ним контракту здійснюється адміністрацією Красноармійського району м. Волгограда. Порядок і умови винагороди, відповідальність особи, що призначається на посаду директора підприємства, а також порядок і умови звільнення його з посади встановлюються трудовим договором (контрактом), що укладаються з адміністрацією Красноармійського району м. Волгограда, відповідно до чинного законодавства. Трудовий договір (контракт) укладається у письмовій формі
Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни Російської Федерації, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність і несе відповідальність за їх достовірність відповідно до чинного законодавства.
Ревізія і перевірка діяльності підприємства здійснюється засновником та відповідними уповноваженими органами.
Контроль за ефективністю використання і збереженням майна, дотриманням договору про передачу майна у господарське відання здійснює департамент муніципального майна адміністрації Волгограда.
Підприємство має один склад для зберігання запасів товарів і продуктів, чотири столові для реалізації продукції.

Глава 3. Аудит каси і касових операцій

3.1. Перелік аудиторських процедур

Для виявлення кожного із можливих порушень чи зловживань розроблений певний набір контрольних процедур.
Всі процедури побудовані за єдиною схемою: найменування, мета процедури; кошти, необхідні для її виконання; техніка виконання процедури; оформлення результатів.
Процедури забезпечені класифікаційними номерами, дозволяють робити посилання на них у програмі аудиторської перевірки у конкретного клієнта. Класифікаційний номер містить назву розділу бухгалтерського обліку та три знаки. Будується за серійно-порядковій системі: перший знак - номер порушення за класифікацією (виділено сім порушень порядку ведення касових операцій); другий знак - номер різновиду порушення (від 1 до 4); третій знак - порядковий номер процедури для виявлення даного порушення.
Можливий набір аудиторських процедур:
• Для виявлення прямого розкрадання грошових коштів, не замаскованого ніякими діями, застосовується процедура:
«Каса 1.1.1» - інвентаризації касової готівки.
• Для виявлення розкрадання грошових коштів, замаскованого розписками посадових осіб, працівників бухгалтерії та інших працівників підприємства, застосовні процедури:
«Каса 1.2.1» - перевірки наявності на прибуткових і видаткових касових ордерах підпису головного бухгалтера або уповноваженої особи;
«Каса 1.2.2» - перевірки наявності на видаткових касових документах підписів керівника підприємства або уповноваженої особи;
«Каса 1.2.3» - перевірки наявності на видаткових касових документах розписок одержувачів грошей;
«Каса 1.2.4» - усне опитування осіб, які отримали гроші за видатковими касовими ордерами, але не підтвердив цей факт своєї розпискою.
• Для виявлення випадків неоприбуткування і привласнення надійшли грошових сум і, зокрема, неоприбуткування і привласнення надійшли грошових сум з банку застосовуються процедури:
«Каса 2.1.1» - перевірки чекової книжки (книжок) підприємства на повноту;
«Каса 2.1.2» - перевірки повноти оприбуткування грошових коштів в касу підприємства, отриманих з банку по чеку.
• Для виявлення випадків неоприбуткування і привласнення грошових сум, що надійшли від різних фізичних і юридичних осіб по прибуткових ордерах, застосовуються процедури:
«Каса 2.2.1» - перевірки своєчасності розрахунків співробітників підприємства з витрат на відрядження;
«Каса 2.2.2» - перевірки своєчасності розрахунків співробітників за коштами, виданими на господарські потреби;
«Каса 2.2.3» - перевірки відповідності прибуткових касових ордерів записам у журналі реєстрації прибуткових касових ордерів;
«Каса 2.2.4» - перевірки одночасності оформлення касових ордерів та руху грошей за ними.
• Для виявлення випадків неоприбуткування і привласнення надійшли грошових сум від різних юридичних осіб за довіреностями застосовуються процедури:
«Каса 2.3.1» - перевірки журналу (журналів) обліку виданих довіреностей;
«Каса 2.3.2» - перевірка правильності оприбуткування сум за дорученнями.
• Для виявлення зайвого списання грошей по касі шляхом повторного використання одних і тих самих документів застосовуються процедури:
«Каса 3.1.1» - перевірки повноти первинних прибуткових касових документів, доданих до звіту касира;
«Каса 3.1.2» - перевірки повноти первинних видаткових касових документів, доданих до звіту касира;
«Каса 3.1.3» - перевірка правильності і своєчасності гасіння додатків.
• Для виявлення зайвого списання грошей по касі неправильним підрахунком підсумків у касових документах і касових звітах застосовуються процедури:
«Каса 3,2.1» - перевірки збігу вхідного залишку по касі на кожен день з кінцевим залишком по касі за попередній день,
«Каса 3.2.2» - перевірки підсумків касових звітів.
• Для виявлення зайвого списання грошей по касі без підстав або за підробленими документами застосовуються процедури:
«Каса 3.3.1» - перевірки збігу видаткових касових ордерів з інформацією про них, що міститься в журналі реєстрації видаткових касових ордерів;
«Каса 3.3.2» - перевірки доброякісності первинних документів;
«Каса 3.3.3» - перевірки обгрунтованості включення осіб в розрахунково-платіжні відомості.
• Для виявлення зайвого списання грошей по касі шляхом підробки в законно оформлених документах із збільшенням сум списань застосовуються процедури:
«Каса 3.4.1» - перевірки повноти реєстрації платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей у журналі реєстрації платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей;
«Каса 3.4.2» - перевірки відповідності даних аналітичного-і синтетичного обліку за розрахунками з персоналом.
• Для виявлення випадків привласнення сум, законно нарахованих різним особам і організаціям, зокрема, депонованої заробітної плати і коштів, нарахованих за іншими підставами, застосовують процедури:
«Каса 4.1.1» - перевірки відповідності платіжних (розрахунково-платіжних відомостей) реєстрів депонованих сум;
«Каса 4.1.2» - перевірки повноти та своєчасності здачі в банк депонованих сум;
«Каса 4.1.3» - перевірки повноти оприбуткування депонованих сум на розрахунковий рахунок в банку;
«Каса 4.1.4» - перевірки відповідності виписаних видаткових касових ордерів журналу реєстрації депонентів;
«Каса 4.1.5» - перевірки відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку грошових сум.
• Для виявлення випадків привласнення сум, належних іншим підприємствам:
«Каса 4.2.1» - перевірки достовірності доручень від інших підприємств на отримання грошей.
• Для виявлення випадків розрахунків сумами готівкових грошових коштів, що перевищують граничну величину, з іншими юридичними особами та підприємцями, що діють без утворення юридичної особи, застосовують процедури:
«Каса 5.1.1» - перевірки здійснення розрахунків готівкою з іншими юридичними особами сумами, що перевищують встановлену граничну величину;
«Каса 5.1.2» - перевірки дотримання встановленого банком ліміту залишку каси;
«Каса 5.2.1» - перевірки дотримання підприємством граничних сум розрахунків між юридичними особами готівкою грошовими коштами, які надходять до каси.
• Для виявлення випадків розрахунків з населенням готівкою грошовими коштами за готову продукцію, товари, виконані роботи та надані послуги із застосуванням контрольно-касових машин застосовуються процедури:
«Каса 6.1.1» - перевірки правильності ведення книг касира-операціоніста;
«Каса 6.1.2» - перевірки повноти оприбуткування в касу підприємства виручки контрольно-касових машин;
«Каса 6.2.1» - перевірки своєчасності постановки на облік контрольно-касових машин у податковому органі;
«Каса 6.2.2» - перевірки своєчасності зняття з обліку в податковому органі контрольно-касових машин.
• Некоректне відображення касових операцій в регістрах синтетичного обліку виявляється за допомогою процедури:
«Каса 7.1.1» - перевірки відповідності контирування, проставленої на первинних касових документах, записам у журналі-ордері № 1 «Каса».
В умовах автоматизованого складання звіту касира та ведення касової книги необхідність у проведенні багатьох із зазначених процедур відпадає.

3.2. Помилки, виявлені за підсумками перевірки каси і касових операції в МУПО «Їдальня № 8»

Основні порушення касових операцій у МУПО «Їдальня № 8»:
1. Пряме розкрадання грошових коштів касиром Похилько О.А.
1.1. Нічим не замасковане.
1.2. Відверта неоформленими документами і розписками.
2. Неоприбуткування і привласнення надійшли грошових сум
2.1. З банку.
2.2. Від різних фізичних і юридичних осіб по прибуткових ордерах.
2.3. Від різних юридичних осіб за довіреностями.
3. Надмірне списання грошей по касі
3.1. Повторне використання одних і тих самих документів.
3.2. Неправильний підрахунок підсумків в касових документах і звітах.
3.3. Списання сум без підстав або за підробленими документами.
3.4. Підробка в законно оформлених документах із збільшенням сум списань.
4. Присвоєння сум, законно нарахованих різним особам і організаціям
4.1. Присвоєння депонованої заробітної плати і коштів, нарахованих за іншими підставами.
4.2. Присвоєння сум, належних іншим підприємствам.
5. Розрахунки сумами готівкових грошових коштів, що перевищують граничну величину
5.1. З іншими юридичними особами та підприємцями, що діють без утворення юридичної особи.
5.2. Вступниками в касу підприємства, що перевіряється. 6. Розрахунки з населенням готівкою за готову продукцію, товари, виконані роботи та надані послуги
6.1. Без застосування контрольно-касових машин.
6.2. Без реєстрації контрольно-касових машин у податкових органах.
7. Некоректне відображення касових операцій в регістрах синтетичного обліку.

Висновок

Склад первинних касових документів, з одного боку, дуже вузьке - це прибуткові та видаткові касові ордери, касова книга. З іншого боку, касові операції пов'язані практично з усіма іншими розділами обліку, наприклад, з реалізацією, розрахунками з підзвітними особами, з постачальниками і т. д. Отже, під час перевірки необхідно зіставити касові документи з іншими.
Перш ніж приступити до суцільної перевірки касових операцій, аудитор повинен спланувати цю перевірку, так як «суцільна» перевірка не означає, що один за іншим будуть переглянуті всі касові документи. Ці документи можуть переглядатися неодноразово, але кожного разу аудитор виконує цілком певну процедуру, спрямовану на виявлення одного з можливих порушень. Кожна процедура має своє призначення, переслідує певну мету, а її результати необхідно оформити у вигляді спеціальної таблиці.
Для виявлення кожного із можливих порушень чи зловживань розроблений певний набір контрольних процедур.
Всі процедури побудовані за єдиною схемою: найменування, мета процедури; кошти, необхідні для її виконання; техніка виконання процедури; оформлення результатів.
Процедури забезпечені класифікаційними номерами, дозволяють робити посилання на них у програмі аудиторської перевірки у конкретного клієнта.
За підсумками перевірки аудиторською фірмою керівництву МУПО «Їдальня № 8» було видано умовно-позитивний висновок.

Література

1. Андрєєв В.К. Правове регулювання аудиту в Росії. - М.: ИНФРА-М, 1996.-127с.
2. Аудит у Росії / під. ред. Данилевського Ю.А. - М.: НДФІ, 1994. - 185с.
3. Аудит: Підручник для вузів / В. І. Подольський, Г. Б. Поляк. А.А. Савін, Л. В. Сотников; Під ред. проф. В. І. Подільського - М.: Аудит.: ЮНИТИ, 1997. -432с.
4. Баришніков Н.П. Організація і методика проведення загального аудиту. -М.: Філін, 1995. - 448с.
5. Білолипецький І.А. Бухгалтерський облік та внутрішній аудит. - М.: Б-ка ж. "Консультант бухгалтера". -1994 Р.
6. Дубровіна Т.А. та ін Аудиторська діяльність і страхування: Учеб. пособ. / Т.А. Дубровіна, В. А. Сухов, А. Д. Шеремет: Під ред. А. Д. Шеремета. - М.: ИНФРА-М, 1997.-384с.
7. Овсійчук М.Ф. Зовнішній аудит. - М.: МУПК, 1995
8. Рітар Н.С. Аудит і аналіз господарської діяльності підприємства / П
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
72.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Каси гостролистого сенна
Документальне оформлення видачі готівки з каси
Внутрішній аудит Аудит і ревізія
Аудит 2
Аудит 9
Аудит 10
Аудит 5
Аудит 8
Аудит 7
© Усі права захищені
написати до нас