Аудиторські перевірки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
1. Порядок проведення аудиторських перевірок. Основні етапи
2. Перевірка правильності відображення продажу продукції у відповідність до прийнятої облікової політики, документального підтвердження відвантаження та продажу продукції
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Порядок проведення аудиторських перевірок. Основні етапи
Згідно із Законом про аудиторську діяльність від 07.08.2001 № 119-ФЗ аудиторська діяльність, аудит - підприємницька діяльність по незалежній перевірці бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності організацій і індивідуальних підприємців (аудіруемих особи).
Метою аудиту є висловлення думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності аудіруемих осіб і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерації.
У той час як аудитор несе відповідальність за формулювання і вираження думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності, відповідальність за підготовку та подання фінансової (бухгалтерської) звітності несе керівництво аудируемого особи. Аудит фінансової (бухгалтерської) звітності не звільняє керівництво аудируемого особи від такої відповідальності.
При вибірковій перевірці документи перевіряються за вибором перевіряючого. При цьому, якщо під час вибіркової перевірки окремих питань будуть встановлені серйозні недоліки і порушення в організації та веденні бухгалтерського обліку, приведення до виправленого обчисленню витрат, фінансових результатів і до недочислення готівкових платежів, то такі операції рекомендується перевірити суцільним методом. При проведенні вибірки важливе місце має правильний вибір тих документів, записів, які будуть піддаватися перевірці. Вибір порядку перевірки залежить від обставин і вирішується на місці проведення перевірки.
У сучасній практиці застосовуються комплексні аудиторські перевірки. Основними їх завданнями є всебічна документационная перевірка підприємств і фінансово-господарської діяльності організацій, стан їх економіки, проведення поглибленого аналізу фінансового стану.
Цільові перевірки проводяться з певного кола питань на прохання керівників підприємств або за дорученням органів прокуратури, слідства, податкових та інших державних органів.
Експертна оцінка бухгалтерських документів організацій проводиться аудитором за дорученням державних органів за наявності у них кримінальних, цивільних справ, або справ, розглянутих в арбітражному суді.
Аудиторська перевірка на підприємстві складається з наступних етапів:
1. Підготовка до проведення аудиту.
2. Оцінка облікових систем і систем внутрішнього контролю;
3. Планування аудиторської перевірки
4. Проведення власної перевірки;
5. Складання аудиторського висновку.
Підготовка до проведення аудиту або попереднє планування включає в себе: ознайомлення з клієнтом, визначення обсягу аудиту, його вартість і укладення договору на проведення аудиту.
Для визначення обсягу аудиту аудитор повинен отримати достатнє уявлення про всі сторони господарсько-фінансової діяльності підприємства, про організацію бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту. Це необхідно йому для того, щоб встановити обсяг, характер і види діяльності підприємства, що перевіряється, що прямо впливає на обсяг і зміст аудиторської перевірки, а також визначає вартість аудиту, яка узгоджується з клієнтом. Сума послуг вказується в договорі на проведення аудиторської перевірки.
Наступним етапом аудиту є планування, яке необхідно для того, щоб своєчасно і якісно провести аудит. Планування містить у собі складання плану і програми очікуваних робіт.
Організація і проведення аудиторської перевірки на підприємстві необхідно для оцінки достовірності фінансових звітів і бухгалтерського балансу. Аудиторська перевірка повинна супроводжуватися внесенням аудитором керівництву підприємства пропозицій і побажань щодо поліпшення обліку та внутрішнього аудиту.
На підставі зібраної в процесі аудиторської перевірки інформації, що дає підставу аудитору зробити висновок про достовірність чи недостовірність фінансової звітності, законності господарсько - фінансових операціях, про ведення бухгалтерського обліку відповідно до встановлених правил і положень, складається аудиторський висновок.

2. Перевірка правильності відображення продажу продукції у відповідність до прийнятої облікової політики, документального підтвердження відвантаження та продажу продукції

Метою перевірки реалізації готової продукції є встановлення правильності відображення у звітності:
• фактичної виручки від реалізації продукції;
• фактичних витрат на виробництво реалізованої продукції;
• прибутку від іншої реалізації;
• позареалізаційних доходів;
• визначення цін на реалізацію інших матеріальних цінностей, ОС, нематеріальних активів;
Джерелами інформації для перевірки фактичної виручки від реалізації є:
наказ про організацію облікової політики на обліковий рік;
• головна книга;
• журнал-ордер № № 1, 2, 10 / 1, 11;
• відомість 16.
Первинні документи на відпуск готової продукції зі складу:
• банківські виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку;
• платіжне вимога і платіжне доручення на оплату відвантаженої продукції;
• прибуткові касові ордери на прихід готівки у касу, пред'являються для оплати рахунків за відвантажену продукцію;
• інші платіжні документи, цінні папери, листи, пов'язані з оплати за відвантажену продукцію;
звіт про фінансові результати та їх використання.
Перевірка правильності відображення реалізації готової продукції
Перевіряючи правильність відображення у звітності показників реалізації продукції, необхідно спочатку ознайомитися з методом оцінки реалізації, зафіксованому в обліковій політиці організації на звітний рік, звертаючи увагу на її незмінність протягом усього періоду, що перевіряється. У процесі перевірки даного об'єкта контролю аудитор повинен проаналізувати правильність обраного варіанта визначення виручки від реалізації продукції і визнання прибутку.
Необхідно встановити і перевірити наявність договорів на поставку продукції і правильність їхнього оформлення; дотримання обраного варіанта обліку і визначення виручки за рахунками 46, 47, 48 протягом року; ведення синтетичного і аналітичного обліку по рахунках 45, 46, 47, 48 і 62, потім доцільно з'ясувати, наскільки ефективна СВК і наскільки можна довіряти її даними. Слабкі та сильні сторони внутрішнього контролю можна виявити шляхом упорядкування та проведення тестування, вказати в листах до керівництва.
Запитальники складаються таким чином, що відповіді «ні» або «немає відповіді» вказують на слабкі сторони контролю. Мета оцінки ефективності внутрішнього контролю - розробити заключну програму аудиторської перевірки. Всі бухгалтерські регістри, перераховані вище, взаємопов'язані між собою, а тому в них необхідно перевірити:
• повноту і своєчасність відображення собівартості відвантаженої продукції і виручки від її реалізації;
• правильність списання собівартості реальної продукції;
• обгрунтованість і правильність віднесення комерційних витрат;
• точність списання торгової націнки;
• правильність розрахунку фінансових результатів від реалізації продукції (кожного виду), або наданих послуг, виконаних робіт;
• аудитор повинен встановити відповідність даних аналітичного обліку з реалізації продукції з даними синтетичного обліку, із взаємною звіркою записів з реалізації, у різних регістрах можна встановити точність відображення сум і правильність кореспонденції рахунків по цих операціях.
Так звіряються дані у Головній книзі з даними журналу-ордера № 11, а також зведені показники журналу-ордера № 11 повинні відповідати аналогічним показникам відомості № № 16, 17.
Після звірки звітних показників з даними облікових регістрів, аудитор повинен провести документальну перевірку відвантаження та реалізації продукції. Підставою для оформлення відвантаження продукції є наступні первинні документи:
• видаткові накладні складу готової продукції;
• товарно-транспортні накладні при перевезенні продукції автотранспортом;
транспортні квитанції при перевезенні продукції іншими видами транспорту;
• довіреності;
• пропуск на вивіз (винесення) продукції з території організації за наявності в організації пропускного режиму.
Перевіряючи перераховані вище документи, аудитор повинен зіставити дати оформлення відповідних документів на відвантаження з датою відображення операцій по відвантаженню у відповідному обліковому регістрі та датою оплати відвантаженої продукції за виписками банку. При виявленні розбіжностей запропонувати працівникам бухгалтерії внести зміни та виправлення в облікові та звітні показники.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аудит: Підручник / За ред. Проф. В. І. Подільського. - М.: Аудит, Юніті, 1997. - 432 с.
2. Андрєєв В.Д. Практичний аудит. Довідковий посібник. - М.: Економіка, 1994 - 357 с.
3. Баришніков Н.П. "Організація і методика проведення загального аудиту", М.: "Філін", 1996.-309 с.
4. Шишлянникова Л. П. Стандарти аудиту: теорія і практика: навч. посібник. - Іркутськ: Изд-во БГУЕП, 2005. - 85 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
20.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аудиторські перевірки сільськогосподарських підприємств
Аудиторські ризики
Аудиторські докази
Аудиторські вибірки
Аудиторські ризики
Аудиторські докази 2
Аудиторські докази 2
Аудиторські докази
Аудиторські послуги 2
© Усі права захищені
написати до нас