Аудиторський висновок

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Марійського державного ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Контрольна робота
з дисципліни: Міжнародні стандарти аудиту
Аудиторський висновок
Виконала: студентка
___________________
Перевірила: к.е.н.д.
___________________
Йошкар-Ола
2009

Зміст

1. Вимоги МСА, які пред'являються до складання аудиторського висновку щодо фінансової звітності
2. Висновки аудитора про порівняннях, що включаються до перевіряється звітність
3. Відображення в аудиторському висновку результатів перевірки іншої інформації, що має відношення до фінансової звітності
Бібліографічний список

1. Вимоги МСА, які пред'являються до складання аудиторського висновку щодо фінансової звітності
Після вивчення та оцінки висновків, зроблених на підставі отриманих доказів, аудитор визначає, підготовлена ​​чи інформація відповідно до встановлених основами фінансової звітності, і формулює думку про фінансову звітність в цілому.
Згідно МСА 700 «Аудиторський висновок щодо фінансової звітності» основними елементами аудиторського висновку є:
1. Назва.
2. Адресат.
3. Вступний параграф (введення).
4. Параграф, що описує обсяг перевірки.
5. Параграф, в якому висловлено думку аудитора про фінансову звітність.
6. Дата видачі аудиторського висновку.
7. Адреса аудитора.
8. Підпис аудитора.
У назві стандарту рекомендується використовувати слова «незалежний аудитор», щоб відрізнити аудиторський висновок від звітів інших осіб.
Адресат визначається відповідно до умов домовленості про аудит та місцевими нормативними актами. Як правило, висновок адресується акціонерам або раді директорів аудируемого особи.
Вступ містить перелік перевіреної звітності з зазначенням дати та звітного періоду, згадка про відповідальність керівництва за фінансову звітність і що містяться в ній затвердження та обов'язки аудитора, що полягає тільки у виразі його думки про цю звітності на основі проведеної перевірки.
У параграфі, що описує обсяг перевірки, має бути посилання на МСА або відповідні стандарти і норми і вказівка ​​на те, що перевірка планувалася і проводилася з метою забезпечення достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Крім цього, вказується, що перевірка включала:
· Аналіз доказів, підтверджуючих суми та відомості, що містяться у звітності;
· Визначення відповідності застосованих принципів обліку;
· Дослідження істотних облікових оцінок, зроблених керівництвом;
· Оцінку загального подання звітності.
Висновок також має містити підтвердження аудитора щодо того, що перевірка надає достатні підстави для вираження думки.
У параграфі, що виражає думку аудитора, вказується, чи дає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірне і об'єктивне уявлення (допускається формулювання «представлена ​​об'єктивно») фінансового стану і результатів діяльності суб'єкта відповідно до встановлених основами фінансової звітності.
Безумовно-позитивна думка виражається тоді, коли аудитор вважає, що фінансова звітність представлена ​​об'єктивно у всіх істотних аспектах відповідно до встановлених основами фінансової звітності.
Висновок вважається модифікованим, якщо воно містить пояснювальний параграф або думку, відмінну від безумовно-позитивного. Аудитор повинен модифікувати висновок шляхом включення додаткового пункту, якщо є фактор, який вказує на недоречність припущення безперервності діяльності, або значна невизначеність, здатна в майбутньому вплинути на фінансову звітність. Ці фактори не впливають на думку аудитора, що має бути відображено в ув'язненні.
Аудитор не має можливості висловити безумовно-позитивну думку, якщо існує одна з нижченаведених обставин:
1. обмеження обсягу аудиту;
2. незгоду з керівництвом щодо допустимості обраної облікової політики, методів її застосування або достатності розкриття фінансової інформації в звітності.
Якщо вплив цих обставин істотно для фінансової звітності, то аудитор висловлює негативну думку. Якщо вплив цих факторів не настільки суттєво і глибоко, але безумовно-позитивну думку висловити не можна, то аудитор висловлює умовно-позитивну думку.
При суттєве обмеження обсягу, через що аудитор не може отримати достатні відповідні аудиторські докази, повинен бути складений відмова від висловлення думки.
Якщо висновок відмінно від містить безумовно-позитивну думку, то аудитор повинен описати всі суттєві причини цього і по можливості дати кількісну оцінку можливого впливу на фінансову звітність.
Висновок датується числом, відповідним датою завершення аудиторської перевірки, і не раніше дати підписання або затвердження фінансової звітності. Аудиторський висновок зазвичай підписується від імені аудиторської фірми і особисто від імені аудитора. В адресі вказуються місто і місце, де знаходиться офіс аудитора, відповідального за проведення перевірки. У додатку А наведено приклад безумовно позитивного аудиторського висновку.

2. Висновки аудитора про порівняннях, що включаються до перевіряється звітність
Зіставлення - це відповідні суми і інші розкриваються відомості за попередній звітний фінансовий період або інші періоди, представлені для цілей зіставлення. У МСА 710 «Зіставлення» викладено стандарти і рекомендації щодо обов'язків аудитора, що стосуються зіставлень.
Показники для зіставлення можуть бути наступними:
ü відповідні показники - включаються як частина фінансової звітності за поточний період. Розглядаються тільки у зв'язку з показниками за цей період (наприклад, суми доходів і витрат за поточний і минулий періоди, наведені у звіті про прибутки та збитки за звітний період);
ü порівнянна фінансова звітність - фінансова звітність за попередній період, наведена для цілей зіставлення з фінансовою звітністю поточного періоду.
Аудитор повинен визначити, чи відповідають зіставлення основам фінансової звітності, які належать до перевіреній звітності. У відношенні зіставлень аудитор визначає:
ü відповідність облікової політики поточного та попереднього періодів, наявність необхідних коригувань і розкриття відомостей;
ü узгодження показників з сумами і розкривають відомості, представленими за попередній період.
При складанні аудиторського висновку аудитор не вказує окремо на відповідні показники, оскільки виражає думку про звітність в цілому. Виняток становлять наступні випадки:
1. Раніше видане аудиторський висновок за попередній період містить думку, відмінну від безумовно-позитивного, і питання, що викликав модифікацію висновків, не вирішене. У цьому випадку аудитор модифікує висновок про звітність поточного року по відношенню до відповідних показників.
2. Раніше видане аудиторський висновок містить безумовно-позитивну думку, але аудитор дізнався про істотні перекручування, що впливають на звітність за попередній період. У цьому випадку якщо звітність не переглянута і відомості не були розкриті належним чином, то висновок щодо звітності за поточний період модифікується по відношенню до відповідних показників, а якщо відповідні показники представлені у звітності за поточний період належним чином, то на закінчення можна включити пояснюючий параграф з приводу відповідних показників.
Якщо фінансова звітність, що містить відповідні показники, перевіряється новим аудитором, то висновок повинен містити або посилання на те, що фінансова звітність за попередній період перевірялася іншим аудитором, або вказівка ​​на те, що звітність за попередній період не перевірялася. Якщо при перевірці новий аудитор виявить, що відповідні показники спотворені, вона повинна вимагати від керівництва їх перегляду і в разі відмови модифіковані аудиторський висновок.
У висновку за порівнянною фінансової звітності аудитор конкретно вказує на зіставлення. Висновок застосовується до кожного окремо представленому фінансового звіту, і аудитор, у разі необхідності, може висловити думку, відмінну від безумовно-позитивного, за окремі періоди і в той же час видати окремий висновок по решті звітності. Якщо думка про звітність за попередній період, що склалося в ході поточної перевірки, відрізняється від раніше вираженого, то аудитор розкриває істотні причини цієї відмінності в пояснюючим параграфі.
Якщо звітність за попередній період була перевірена іншим аудитором, то можливий розвиток подій за одним з таких варіантів:
1. Попередній аудитор може повторно скласти аудиторський висновок за перевіреною ним звітності, а новий складає висновок тільки за поточний період.
2. Новий аудитор складає висновок, в якому міститься інформація про те, що звітність за попередній період перевірено іншим аудитором, і про тип і дату укладення, виданого попередником.
При перевірці звітності новий аудитор може виявити не помічене попереднім аудитором істотне спотворення, що впливає на фінансову звітність за попередній період. У цьому випадку новий аудитор повинен обговорити дане питання з керівництвом і після отримання згоди звернутися до попередника з пропозицією про повторному складанні ув'язнення за попередній період. Якщо попередник погоджується видати висновок, то новий аудитор складає висновок за поточний період. Якщо попередній аудитор відмовляється виконати зазначені вимоги, то новий аудитор може у своєму висновку відзначити, що передує висновок щодо звітності було складено до її перевидання і що при перевиданні були зроблені необхідні коректування.
Якщо звітність за попередній період не перевірялася, новий аудитор повинен вказати на цей факт в ув'язненні та перевірити початкові сальдо поточного періоду. Якщо при перевірці виявиться, що показники за попередній період спотворені, аудитор повинен зажадати від керівництва їх перегляду, а в разі відмови - модифікувати аудиторський висновок.

3. Відображення в аудиторському висновку результатів перевірки іншої інформації, що має відношення до фінансової звітності
Інша інформація - це інформація фінансового і нефінансового характеру, що міститься разом з фінансовою звітністю в опублікованому документі (наприклад, включені в річний звіт дані про посадових осіб, зайнятості, планованих капітальних витратах, аналітичні коефіцієнти та інша інформація). Згідно МСА 720 «Інша інформація в документах, що містять перевірену фінансову звітність» аудитор не зобов'язаний складати висновок за цією інформацією, але повинен ознайомитися з нею для виявлення істотних невідповідностей з перевіреною звітністю, оскільки такі протиріччя можуть поставити під сумнів висновки, що містяться в аудиторському висновку . Інша інформація повинна бути отримана аудитором до дати складання аудиторського висновку. Аудитор не несе відповідальності за з'ясування того, чи належним чином викладена інша інформація.
При виявленні невідповідностей аудитор повинен визначити необхідність внесення поправок в перевірену звітність або іншу інформацію. Якщо потрібно внести поправки до звітності, але суб'єкт не виконує ці вимоги, то аудитор повинен висловити умовно-позитивне чи негативне думку. Якщо потрібні поправки до іншої інформації, але суб'єкт відмовляється їх вносити, то аудитор включає на закінчення пояснюючий параграф, що описує невідповідність, або вживає інших заходів (відмовляється від видачі висновку або продовження перевірки).
У разі виявлення аудитором в іншої інформації спотворення фактів, що не мають відношення до змісту перевіреної звітності, він повинен обговорити це питання з керівництвом суб'єкта і в залежності від результатів обговорення попросити керівництво:
ü проконсультуватися з компетентною третьою стороною;
ü усунути спотворення фактів.
Якщо керівництво відмовляється усувати спотворення фактів, то аудитор повинен вжити заходів щодо повідомлення осіб, відповідальних за загальне керівництво суб'єктом, про свої сумніви, при необхідності отримавши юридичну консультацію.
Якщо аудитор не отримав доступу до іншої інформації до дати складання висновку, то він повинен ознайомитися з нею при першій можливості. У разі виявлення невідповідностей чи перекручень фактів аудитор повинен визначити необхідність перегляду перевіреної звітності чи іншої інформації. Якщо необхідний перегляд звітності, то аудитор слідує рекомендаціям МСА 560 «Подальші події», а якщо потрібно перегляд іншої інформації, то аудитор звертається до керівництва з пропозицією проінформувати її користувачів про проведення перегляду. У разі відмови керівництва аудитор вживає заходів щодо інформування осіб, відповідальних за загальне керівництво суб'єктом, про свої сумніви з приводу іншої інформації.
У державному секторі аудитор може мати додаткові обов'язки з перевірки іншої інформації, в такому разі застосування вищеописаних положень недоречно.

Бібліографічний список
1. МСА 700 «Незалежний аудиторський висновок по фінансовій звітності загального призначення»
2. МСА 710 «Зіставлення»
3. МСА 720 «Інша інформація в документах, що містять проаудірованную фінансову звітність»
4. Аудит: Підручник / За ред. В.І. Подільського. - М.: Економіст, 2004. - 494 с.
5. Міжнародні стандарти аудиту: навчальний посібник / Б.Т. Жарилгасова, А.Є. Суглобов. - М.: КНОРУС, 2005. - 400 с.
6. Панкова С.В. Взаємозв'язок міжнародних стандартів фінансової звітності та аудиту / / Міжнародний бухгалтерський облік. 2002. № 1.
7. Панкова С.В. Міжнародні стандарти аудиту: Навчальний посібник. - М.: Економіст, 2005. - 158 с.
8. Федеральний закон «Про аудиторську діяльність» від 30.12.2008 р. № 307-ФЗ.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
28.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Аудиторський звіт і аудиторський висновок
Аудиторський висновок 2
Аудиторська діяльність і аудиторський висновок
Аудиторський висновок нематеріальних активів
Аудиторський висновок 2 Аналіз основних
Аудиторський висновок 2 Організаційно-правові основи
Подвійний запис кореспонденція рахунків Аудиторський висновок
Аудиторський висновок підсумковий документ аудиторської перевірки
Аудиторський ризик 2
© Усі права захищені
написати до нас