Аудиторська перевірка 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Всеросійський Заочний Фінансово-Економічний Інститут.
Контрольна робота
з дисципліни «основи аудиту»
Студента: Ільющенкова Дениса Сергійовича
Факультет: Фінансово - кредитний.
Спеціальність: Фінансовий менеджмент.
Номер особової справи: 04ФФБ00841.
Варіант: № 1
Калуга 2009р.

ЗМІСТ
1. Методика аудиторської перевірки обліку фінансових результатів ... ... 3
1.1. Типові помилки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
2. Контроль якості аудиту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,, ... ... ... ... .19

1. Методика аудиторської перевірки обліку фінансових результатів
В якості джерел інформації при перевірці обліку фінансових результатів використовуються даний аналітичного і синтетичного обліку за рахунками 90 «Продажі», 91 «Інші доходи і витрати», 99 «Прибутки та збитки», а також інформація звіту про прибутки і збитки (форма № 2) .
Кінцевий фінансовий результат (чистий прибуток або чистий збиток) відображається на рахунку 99 і визначається з фінансового результату від звичайних видів діяльності (продажів), а також інших доходів і витрат.
Аудитор насамперед з'ясовує, як в обліковій політиці для оподаткування підприємства передбачено враховувати фінансовий результат від продажу продукції (робіт, послуг) - методом нарахування або касовим методом.
Аудитор перевіряє аналітичні документи, регістри обліку та встановлює законність, правильність і достовірність відображених сум прибутків і збитків.
Фінансовий результат від продажу продукції визначається як різниця між виручкою від реалізації (кредитовий оборот рахунка 90) без ПДВ і акцизів і фактичною собівартістю реалізованої продукції (робіт, послуг) (дебетовий оборот рахунка 90), збиток (дебет рахунку 99-1 - кредит 90) .
Якщо підприємство реалізує продукцію (роботи, послуги) за валюту, то отримані у валюті доходи підлягають оподаткуванню за сукупністю з рублевої виручкою. Аудитор перевіряє при цьому правильність переказу валюти в рублі, віднесення курсових різниць на рахунок 91.
Фінансовий результат від інших видів діяльності (субрахунок 99-2) включає результати від реалізації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів, цінних паперів тощо, відображаються зазвичай на рахунку 91.
Аудитор здійснює перевірку за даними, наведеними по рахунку 91, і встановлює правильність віднесення і списання сум, відображення ПДВ та ін.
При перевірці доходів і витрат організації (відповідно до ПБО 9 / 99 «Доходи організації» та ПБО 10/99 «Витрати організації) встановлюється:
• правильність визначення прибутку від реалізації основних засобів і іншого майна;
• правильність відображення ПДВ від реалізації основних засобів і іншого майна;
• правильність відображення в обліку збитків, пов'язаних з передачею основних засобів та інших активів, та ін;
• повнота отримання доходів і правильність відображення в обліку результатів від здачі майна в оренду (перевірити наявність і оформлення договорів оренди);
• законність списання витрат на утримання законсервованих потужностей і об'єктів;
• правильність отримання відсотків за сумами коштів, що значаться на розрахункових, поточних, валютних та інших рахунках
організації (відповідно до договорів організації з установами банків, в яких знаходяться її рахунку);
• правильність відображення сум, отриманих від покупців у вигляді фінансової допомоги, поповнення фондів спеціального призначення та інших надходжень;
• правильність відображення операцій з нарахування та сплати до бюджету податкових платежів з прибутку (Дт 99 - Кт 68; Дт 68 - Кт 51), а також місцевих податків і зборів;
• законність і обгрунтованість створення резервів по сумнівних боргах, резервів під знецінення вкладень у цінні папери, резервів під зниження вартості матеріальних цінностей;
• правильність списання боргів і дебіторської заборгованості та дотримання строків позовної давності;
• правильність відображення додаткових витрат по замовленнях, розрахунки по яких закінчено у минулих роках. Потрібно також з'ясувати причини їх несвоєчасного списання на витрати;
• правильність і повнота відображення і своєчасність списання витрат і доходів майбутніх періодів, обліковуються на рахунку 97 «Витрати майбутніх періодів» і 98 «Доходи майбутніх періодів»;
• правильність списання збитків минулих років.
За підсумками аудиту прибутку доцільно розробити заходи, спрямовані на прискорення продажу продукції, зниження собівартості, запобігання втрат.
Сальдо, що формується на рахунку 99 «Прибутки та збитки», показує: кредитове - балансовий прибуток; дебетове - балансовий збиток. Загальний фінансовий результат (балансовий прибуток або збиток) відображається у звіті про прибутки і збитки (ф. № 2) у рядку 140. Оподатковуваний прибуток являє собою суму балансового прибутку, що дорівнює різниці податкових доходів і податкових витрат, визначених відповідно до глави 25 НК РФ.
Таким чином, протягом звітного року фінансові результати та їх використання відображаються в обліку на рахунках 90 «Продажі», 91 «Інші доходи і витрати», 99 «Прибуток і збитки» після закінчення звітного року проводиться закриття цих рахунків та субрахунків.
Аудиторська перевірка повинна торкнутися і контроль використання чистого прибутку (частини балансового прибутку, що залишилася в розпорядженні організації після сплати податків на прибуток до бюджету). Для узагальнення інформації про наявність та рух сум нерозподіленого прибутку або непокритого збитку організації призначений рахунок 84 «Нерозподілений прибуток» (непокритий збиток).
Для систематизації однорідних операцій аудиту доцільно рекомендувати ведення аналітичного обліку по рахунку 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», таким чином, щоб забезпечити формування інформації по напрямах використання коштів (наприклад, розділити прибуток, використану в якості фінансового забезпечення виробничого розвитку організації і інших аналогових заходів з придбання (створення) нового майна і ще не використану) з метою полегшення контролю за використанням чистого прибутку та проведення економічного аналізу.
При перевірці звіту про прибутки і збитки (ф. № 2) (табл. 1) аудитор повинен звернути увагу, зокрема, на наступне:
· Зразок форми № 2 «Звіт про прибутки та збитки» затверджено Наказом Мінфіну РФ № 67н від 22 липня 2003 р . Це рекомендована форма. На сьогоднішній день немає єдиних затверджених уніфікованих форм бухгалтерської звітності. Кожна організація може скласти і затвердити свої форми звітності в обліковій політиці. Можна користуватися і зразками звітності, запропоновані Мінфіном.
· З 2006 р . після вступу в силу наказів Мінфіну РФ № 115н і 116н від 18 вересня 2006 р ., Які внесли поправки в 12 з 22 діючих ПБО, необхідно використовувати нову форму № 2 «Звіт про прибутки і збитки» і виділити рядки відповідно до нових вимог. Відповідно до внесених поправок до ПБО операційні доходи і витрати, надзвичайні доходи та витрати замінені на інші доходи і витрати.
· Показники звіту представляються наростаючим підсумком з початку року до звітної дати.
· У звіті подаються дані про доходи та витрати, прибуток і збитки організації, як мінімум, за два роки. З цією метою у формі, рекомендованій Мінфіном, введено дві графи для формування показників. У графі 3 відображаються дані за звітний період, а в графі 4 - за аналогічний період попереднього року.
При заповненні звіту поетапно формуються такі показники:
ü Прибуток (збиток) від продажів;
ü Прибуток (збиток) до оподаткування (фінансовий результат);
ü Чистий прибуток (збиток) звітного періоду.
Після цього заповнюються довідкові дані і наводиться розшифрування окремих прибутків і збитків.
У довідковому розділі звіту про прибутки і збитки по рядку 200 вказується сума нарахованих постійних податкових активів і зобов'язань. Ця величина відображається у звіті в згорнутому вигляді як різниця між сумами «Постійне податкове зобов'язання» і «Постійний податковий актив», нарахованими за звітний період.
Крім того, в довідковому розділі звіту в окремих рядках наводиться базова та розбавлений прибуток (збиток) на одну акцію. Ці рядки звіту заповнюють лише акціонерні товариства. При розрахунку цих показників слід керуватися Методичними рекомендаціями щодо розкриття інформації про прибуток, що припадає на одну акцію, Цей документ затверджений Наказом Мінфіну РФ № 29н від 21 березня 2000 р .
У формі звіту, рекомендованої Мінфіном РФ, наведена таблиця для розшифровки окремих сум прибутків і збитків організацій за звітний період і за аналогічний період попереднього року. У рядках цієї таблиці зазначаються відомості про нараховані, штрафи, пенях і неустойки за порушення умов господарських договорів, суми прибутку (збитку) минулих років, суми відшкодування завданих збитків, а також про позитивні і негативні курсових різницях. Крім того, тут показуються суми відрахувань у оціночні резерви, зокрема в резерви під зниження вартості матеріальних цінностей, під знецінення фінансових вкладень і ін
Після заповнення форми № 2 повинна була завершена реформація балансу. Реформація балансу - це списання прибутку (збитку), отриманого фірмою за минулий фінансовий рік. Реформацію проводять 31 грудня, після того як в обліку буде відображена остання господарська операція фірми.
Операція по реформації балансу складається з двох етапів:
- Закривають рахунки, на яких протягом року враховувалися доходи, витрати і фінансові результати діяльності фірми. Це рахунки 90 "Продажі" і 91 "Інші доходи і витрати";
- Включають фінансовий результат, отриманий фірмою за минулий рік, до складу нерозподіленого прибутку або непокритого збитку.
Таблиця 1.
Додаток
до наказу Мінфіну РФ від 22 липня 2003 р . № 67н
(З урахуванням наказу Держкомстату РФ і Мінфіну РФ
від 14 листопада 2003 р . № 475/102н)
(В ред. Від 18 вересня 2006 р .)

Звіт про прибутки та збитки

за
20
р.
Коди
Форма № 2 по ОКУД
0710002
Дата (рік, місяць, число)
Організація
за ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер платника податків ІПН
Вид діяльності
за КОАТУУ
Організаційно-правова форма / форма власності
по ОКОПФ / ОКФС
Одиниця виміру: тис. руб. / млн. руб. (Непотрібне закреслити) за ОКЕІ
384/385


Показник
За звітний
період
За аналогічний період перед-
дущего року
найменування
код
1
2
3
4
Доходи і витрати по звичайних видах
діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)
010
Собівартість проданих товарів, продукції,
робіт, послуг
020
()
()
Валовий прибуток
029
Комерційні витрати
030
()
()
Управлінські витрати
040
()
()
Прибуток (збиток) від продажу
050
Інші доходи і витрати
Відсотки до отримання
060
Відсотки до сплати
070
()
()
Доходи від участі в інших організаціях
080
Інші доходи
090
Інші витрати
100
()
()

Прибуток (збиток) до оподаткування

140
Відкладені податкові активи
141
Відкладені податкові зобов'язання
142
Поточний податок на прибуток
150
()
()

Чистий прибуток (збиток) звітного
періоду

190
ДОВІДКОВО.
Постійні податкові зобов'язання (активи)
200
Базовий прибуток (збиток) на акцію
Разводнения прибуток (збиток) на акцію

Форма 0710002 с. 2

Розшифровка окремих прибутків і збитків

Показник
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
найменування
код
прибуток
збиток
прибуток
збиток
1
2
3
4
5
6
Штрафи, пені та неустойки, приз-
нанние або щодо яких отримано рішення суду (арбітражного суду)
про їх стягнення
Прибуток (збиток) минулих років
Відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань
Курсові різниці за операціями
в іноземній валюті
Відрахування в оціночні резерви
х
х
Списання дебіторських і кредитор-
ських заборгованостей, за якими минув термін позовної давності
Керівник
Головний
(Підпис)
(Розшифровка підпису)
бухгалтер
(Підпис)
(Розшифровка підпису)
1.1 Типові помилки
Як правило, в ході перевірок виявляються такі помилки:
o Неправильне віднесення в бухгалтерському обліку інших витрат і доходів до доходів і витрат від звичайних видів діяльності;
o Несвоєчасне і неправильне відображення курсових різниць;
o Оформлення бартерних операцій, минаючи рахунки продажів;
o Прибуток (збиток), виявлена ​​у звітному періоді, але відноситься до минулих періодів, включена до складу прибутку (збитку) звітного періоду;
o Неправильний облік доходів і витрат для цілей оподаткування прибутку;
o Неправильне віднесення доходів і витрат до звичайних видів діяльності і позареалізаційні для цілей оподаткування.
Якщо аудиторська організація проводить перевірку платника податків не перший рік, то бажана перевірка декларацій за кожен звітний період протягом року і по закінченні календарного року - за весь податковий період, що дозволить платникові податків оперативно виправити всі виявлені аудитором помилки.
Після перевірки декларацій за кожний звітний період і в цілому за податковий період доцільно обговорити з головним бухгалтером всі виявлені недоліки і виправити їх.
2. Контроль якості аудиту
Аудиторські компанії, будучи комерційними організаціями, стикаються при здійсненні своєї господарської діяльності з різними ризиками. Серед них найбільш істотним є ризик неякісного надання аудиторських послуг, який може призвести як до втрати клієнта, так і до анулювання ліцензії на здійснення аудиторської діяльності.
Контроль за якістю аудиторських послуг є найважливішим елементом забезпечення якості роботи аудиторів. Організація системи контролю якості роботи аудиторів - одне з найважливіших напрямів розвитку аудиту в Росії.
Федеральним законом «Про аудиторську діяльність» передбачено три рівні контролю якості аудиту, два з яких зовнішні, а третій - внутрішній.
Зовнішні перевірки контролю якості аудиту можуть виконуватися:
• Уповноваженим органом з державного регулювання аудиторської діяльності. Основні функції, в тому числі контрольні, Уповноваженого федерального органу державного регулювання аудиторської діяльності;
• акредитованими професійними аудиторськими об'єднаннями, якщо право проведення таких перевірок делеговане їм Уповноваженим органом з регулювання аудиторської діяльності. Права акредитованих професійних аудиторських об'єднань, у тому числі щодо здійснення контролю.
Однак акредитовані професійні аудиторські об'єднання можуть проводити перевірки тільки у відношенні членів своїх об'єднань.
Система перевірки якості роботи індивідуальних аудиторів та аудиторських організацій зовнішніми перевіряючими встановлюється Уповноваженим органом.
В даний час свої права з контролю якості Уповноважений орган з регулювання аудиторської діяльності Мінфіну РФ передав професійним аудиторським об'єднанням. Концепція проведення зовнішнього контролю якості викладена в документі «Тимчасові методичні рекомендації та програма проведення акредитованими при Мінфіні Росії професійними аудиторськими об'єднаннями перевірок якості аудиторських послуг» (схвалені Радою з аудиторської діяльності при Мінфіні Росії, протокол № 36 від 26 травня 2005 р .).
Основоположним елементом системи контролю якості аудиту є наявність внутрішнього контролю якості роботи в аудиторських організаціях. Аудиторські організації та індивідуальні аудитори зобов'язані встановити та дотримуватися правил внутрішнього контролю якості проведених ними аудиторських перевірок. Вимоги, що пред'являються до зазначених правил, регламентуються федеральними правилами (стандартами) аудиторської діяльності, зокрема Правилом (стандартом) N 7 "Внутрішній контроль якості аудиту".
У даному правилі (стандарті) викладені загальні вимоги до забезпечення якості роботи як в рамках всієї аудиторської діяльності та надання супутніх аудиту послуг, визначення методів і процедур контролю якості роботи, підбору аудиторів та інших працівників для проведення аудиту, так і вимоги до забезпечення внутрішнього контролю якості роботи в ході проведення кожної аудиторської перевірки, в тому числі вибору перевіряючих, які здійснюють контроль за ходом аудиторської перевірки та виконання ними контрольних функцій, а також вимоги до перевірки виконаної роботи. Таким чином, система внутрішнього контролю передбачає включення попереднього контролю, поточного контролю в ході проведення аудиторської перевірки і наступного контролю.
Система міжнародних стандартів аудиту не обійшла увагою такий аспект аудиторської діяльності, як контроль якості надання аудиторських послуг. До 15 червня 2005 р . діяв стандарт МСА 220 "Контроль якості роботи в аудиті", регулюючий питання контролю якості. Російським аналогом цього стандарту є діючу в даний час федеральний правило (стандарт) аудиторської діяльності N 7 "Внутрішній контроль якості аудиту" (далі - стандарт N 7). Однак, починаючи з 15 червня 2005 р . набули чинності два нових міжнародних стандарту: ISA 220R "Контроль якості аудиторських перевірок історичної фінансової інформації"; ISQC 1 "Контроль якості в аудиторських організаціях, що здійснюють аудиторські та оглядові перевірки історичної фінансової інформації, а також виконують інші завдання, що забезпечують упевненість, або надають супутні аудиту послуги "(далі - Стандарт). Якщо перший стандарт встановлює вимоги до процедур внутрішнього контролю в аудиторській організації щодо якості виконання окремого аудиторського завдання, то другий стандарт встановлює вимоги щодо організації всього процесу надання аудиторських послуг, виконання яких (вимог) здатне забезпечити їх високу якість.
Організація системи зовнішнього контролю якості роботи індивідуальних аудиторів та аудиторських організацій покладено на уповноважений федеральний орган. Він має право проводити перевірки якості роботи індивідуальних аудиторів і аудиторських організацій, а також делегувати право проведення таких перевірок акредитованим професійним аудиторським об'єднанням відносно учасників цих об'єднань.
Необхідно зазначити, що уповноважений федеральний орган є і ліцензіюючим аудиторську діяльність органом, тому він здійснює перевірки відповідності ліцензійним вимогам і умовам, а також якості роботи аудиторських організацій і індивідуальних аудиторів.
Перевірки проводяться з метою визначення відповідності діяльності аудиторських організацій і індивідуальних аудиторів вимогам законодавства про аудит і ліцензування, інших нормативних актів, федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності. Важливо перевірити достовірність даних у документах, поданих для отримання ліцензії, і своєчасність внесення до них змін.
Аудиторські організації та індивідуальні аудитори не вправі ухилятися від проведення зовнішньої перевірки якості аудиту. На них покладено обов'язок представляти всю необхідну для перевірки документацію та іншу необхідну інформацію перевіряльникам.
Закон про аудит встановлює обов'язок перевіряючого повідомити про виявлені факти систематичного порушення аудитором (аудиторською організацією чи індивідуальним аудитором) при проведенні аудиту вимог нормативних правових актів, федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності.
На осіб, винних у таких порушеннях, може бути накладено стягнення у встановленому законом порядку.
Захід з контролю повинно проводитися на підставі розпорядження (наказу) органу державного контролю (нагляду). У такому розпорядженні (наказі) вказуються:
- Номер і дата розпорядження (наказу) про проведення заходу з контролю;
- Найменування органу державного контролю (нагляду);
- ПІБ та посада особи (осіб), уповноваженого на проведення заходу з контролю;
- Найменування юридичної особи або ПІБ індивідуального підприємця, щодо яких проводиться захід з контролю;
- Цілі, завдання і предмет проведеного заходу з контролю;
- Правові підстави проведення заходу з контролю, у тому числі нормативні правові акти, обов'язкові вимоги яких підлягають перевірці;
- Дата початку і закінчення заходу з контролю.
Тривалість перевірки не може становити більше одного місяця. У виняткових випадках, пов'язаних з необхідністю проведення спеціальних досліджень (випробувань), експертиз із значним обсягом заходів з контролю, на підставі мотивованого пропозиції посадової особи, що здійснює захід з контролю, керівником органу державного контролю (нагляду) або його заступником термін проведення перевірки може бути продовжений , але не більше ніж на один місяць.
Планова перевірка, здійснювана з метою оцінки виконання перевіряється обов'язкових вимог, може проводитися не більше ніж один раз на два роки. При цьому встановлено особливе правило щодо суб'єкта малого підприємництва: такі перевірки можуть проводитися не раніше ніж через три роки з моменту його державної реєстрації.
Позапланові перевірки проводяться у випадках контролю за виконанням приписів про усунення виявлених порушень, виявлених плановими перевірками, а також в інших випадках, встановлених законом, у тому числі звернення громадян, юридичних осіб і індивідуальних підприємців зі скаргами на порушення їх прав і законних інтересів діями (бездіяльністю ) інших юридичних осіб або індивідуальних підприємців, пов'язані з невиконанням ними обов'язкових вимог, а також отримання іншої інформації, що підтверджена документами та іншими доказами, що свідчать про наявність ознак таких порушень. Звернення, що не дозволяють встановити особу, що звернулася до органу державного контролю (нагляду), не можуть служити підставою для проведення позапланового заходу з контролю.
Отримання звітності від аудиторських організацій та аудиторів та її аналіз дозволяють організувати в рамках чинного законодавства систематичний контроль, використовувати інформацію при організації та проведенні попереджувального контролю, в значній мірі знизити ризик некваліфікованого проведення аудиту, підвищити ефективність і віддачу роботи аудиторів для держави в цілому. У той же час дані звітів дозволяють отримувати більш повні відомості про діяльність аудиторських організацій та аудиторів, і на їх основі проводити аналіз ситуації на ринку аудиту в Росії.
Таким чином, можна говорити про те, що система контролю за діяльністю аудиторських організацій і індивідуальних аудиторів з урахуванням виконання ними ліцензійних вимог і умов охоплює попередній, поточний і наступний контроль якості аудиту.
Контроль може здійснюватися у вигляді як планових перевірок, так і позапланових, пов'язаних з перевіркою фактів пропонованих претензій на якість роботи конкретної аудиторської організації або індивідуального аудитора.
Мінфін Росії (як уповноважений федеральний орган державного регулювання аудиторської діяльності) у частині здійснення контрольних функцій тісно взаємодіє з акредитованими професійними аудиторськими об'єднаннями.
Акредитовані професійні аудиторські об'єднання здійснюють контроль якості роботи (аудиту) у відношенні своїх учасників на підставі розроблюваних такими об'єднаннями документів і правил (стандартів) аудиторської діяльності.
Інститут професійних аудиторів Росії 12 лютого 2001 р . прийняв Концепцію оцінки якості роботи аудиторської фірми (аудитора), в якій основним завданням в оцінці якості роботи аудиторської фірми (аудитора) називається розробка методології та методики оцінки якості роботи. Прийнята Методика контролю якості роботи аудиторських організацій і індивідуальних аудиторів - членів Інституту професійних аудиторів Росії описує принципи, цілі та процедури контролю, права та обов'язки перевіряються аудиторських організацій і контролерів. Відповідно до цієї методики контроль Інституту професійних аудиторів Росії спрямований на перевірку наявності розроблених і прийнятих внутрішньофірмових стандартів; дослідження внутрішньофірмової системи контролю якості та її ефективності; оцінку практичного здійснення всіх етапів аудиторської перевірки (від етапу планування аудиту та формування робочої групи до оформлення робочої документації) в суворій відповідності з нормативними документами аудиту; оцінку системи підбору кадрів та програми підвищення кваліфікації співробітників, внутрішньофірмової атестації.
У 2001-2002 рр.. було організовано 763 перевірки аудиторських організацій. На грудень 2002 р . Департамент організації аудиторської діяльності Мінфіну Росії розглянув матеріали перевірок 527 аудиторських організацій, в ході яких виявлені різні порушення ліцензійних вимог і умов.

Список використаної літератури.
1. Аудит: Підручник для вузів / В.І. Подільський, А.А. Савін, Л.В. Сотникова та ін; Під ред. Проф. В.І. Подільського. - 3-е изд., Перераб. І доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Аудит, 2003. - 583 с.
2. Контроль якості аудиту (Є. В. Зубова, "Аудиторські відомості", N 3, березень 2006 р .)
3. Булгакова Л.І. Аудит у Росії: механізм правового регулювання. - "Волтерс Клувер", 2005 р .
4. Нове в міжнародних стандартах аудиту: контроль якості аудиту (Є. Л. Сквирська, "Фінансові та бухгалтерські консультації", N 6, червень 2006 р .)
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
115.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Аудиторська перевірка 4
Аудиторська перевірка
Аудиторська перевірка 3
Аудиторська перевірка бюджетування
Аудиторська перевірка нематеріальних активів
Аудиторська перевірка основних засобів
Аудиторська перевірка АТ Ретро АТ Манеж
Аудиторська перевірка ВАТ Ростовоблгаз
Аудиторська перевірка касових операцій
© Усі права захищені
написати до нас