Аудиторська перевірка формування фінансових результатів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Аудиторська перевірка формування фінансових результатів

Введення

В умовах ринкових відносин основою стабільного становища будь-якого підприємства є фінансова стійкість, мірою якої служить його фінансовий стан.

Фінансовий стан являє собою сукупність показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Саме фінансовий стан визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, дозволяє оцінити ступінь гарантій економічних інтересів як самого підприємства, так і його теперішніх та потенційних партнерів по фінансовим і іншим відносинам.

Метою перевірки фінансових результатів є встановлення відповідності застосовуваної підприємством методики обліку операцій з формування та використання фінансових результатів нормативних документів, які у Російської Федерації. Це необхідно для встановлення достовірності кінцевого фінансового результату і бухгалтерської (фінансової) звітності в усіх суттєвих аспектах.

Основними завданнями даного виду аудиту є:

 1. Оцінка відповідності бухгалтерської (фінансової) звітності даним синтетичного та аналітичного обліку складових кінцевого фінансового результату.

 2. Підтвердження відповідності оформлених підприємством бухгалтерських операцій чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку.

 3. Перевірка правильності формування та відображення прибутку (збитку) від продажу.

 4. Перевірка правильності формування та відображення прибутку (збитку) від інших доказів.

 5. Перевірка правильності формування та використання чистого прибутку.

Під час перевірки правильності формування фінансового результату використовуються процедури, що виконуються відповідно до вимог правил (стандартів) аудиторської діяльності.

Аудит достовірності фінансових результатів проведемо, використовуючи бухгалтерські дані ТОВ «Гамма». Заключним етапом курсової роботи буде висновок про достовірність формування фінансового результату підприємства.

Джерела інформації аудиту достовірності фінансових результатів

Джерелами інформації для проведення аудиторської перевірки правильності формування фінансових результатів є:

 • уніфіковані документи, що служать підставою для відображення в обліку

 • операцій з реалізації товарів (робіт, послуг), та інші первинні документи, що є підставою для схвалення і відображення в обліку господарських операцій, пов'язаних з формуванням та використанням фінансових результатів;

 • облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку (на підприємствах, що застосовують єдину журнально - ордерну форму рахівництва, затвердженої Листом Мінфіну СРСР від 08.03.1960 № 63 «Про Інструкцію по застосуванню єдиної журнально - ордерної форми рахівництва»);

 • головна книга;

 • бухгалтерський баланс (ф. № 1) і звіт про прибутки і збитки (ф. № 2).

При перевірці фінансових результатів слід враховувати, що в Бухгалтерському балансі (ф. № 1) у розд. 3 «Капітал і резерви" відображаються показники:

 • нерозподілений прибуток минулих років (стор. 460);

 • непокритий збиток минулих років (стор. 465);

 • нерозподілений прибуток звітного року (стор. 470);

 • непокритий збиток звітного року (стор. 475).

Формування фінансового результату діяльності організації наводиться у Звіті про прибутки і збитки (ф. № 2).

Аудиту можуть бути піддані й інші джерела інформації:

 • планово - економічна документація з калькулювання вартості продукції (робіт, послуг);

 • звіти про використання бюджетних асигнувань організацією, підприємством;

 • відповідні таблиці бізнес - плану та ін

2.Планірованіе аудиту

На першому етапі, відповідно до Правила (стандарту) аудиторської діяльності «Планування аудиту», проводиться збір інформації про господарюючого суб'єкта з метою з'ясування особливостей його фінансово-господарської діяльності, характер зовнішнього і внутрішнього середовища, що роблять як прямий, так і непрямий вплив на його діяльність, а також про структуру капіталу, рівень рентабельності, системі внутрішнього контролю, порядок розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні господарюючого суб'єкта.

При первинному знайомстві з попередньою бухгалтерської (фінансової) звітністю проводяться аналітичні процедури з елементами спрощеного фінансового аналізу. Цілі цих процедур - виявлення нетипових і істотних коливань, визначення сутності, змісту та часових меж аудиторської перевірки.

Отримана таким чином попередня інформація є головним орієнтиром в ході виконання основної програми аудиту.

На другому етапі аудитору необхідно скласти свою думку про постановку бухгалтерського обліку, достовірності та об'єктивності облікових даних, ефективності внутрішнього контролю.

Планування перевірки достовірності фінансових результатів є безперервним процесом. Аудитор зобов'язаний внести до плану перевірки необхідні зміни, якщо:

 • замовник надав неточні відомості про стан справ, що призвело до

 • зміни вузлових позицій перевірки;

 • виявлені суттєві помилки і необхідно провести

 • додаткові перевірочні процедури;

Вся надана для перевірки інформація (баланс, звіт про прибутки і збитки) підрозділяється на окремі ділянки, які класифікуються за ступенем ризику і розмірами меж суттєвості.

На наступному етапі необхідно визначити, за якими ділянкам проводиться системна перевірка, за яким - перевірка окремих елементів. На це рішення впливають результати аналітичних процедур та оцінки систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

Під час розробки загального плану перевірки необхідно з урахуванням ступеня ризику визначити аудиторські процедури для тих позицій річної бухгалтерської звітності, які не підлягають системної перевірці.

Після вибору окремих аудиторських процедур визначається обсяг позицій звітності, призначених для проведення вибіркової перевірки, тобто обсяг інформації для вибірок. Обсяг вибірки залежить від ступеня ризику, пов'язаного з проведенням перевірки по даній позиції річної бухгалтерської звітності; рівня суттєвості; ступеня точності очікуваних результатів; оцінки надійності системи внутрішнього контролю.

3. Перевірочні процедури

Під час перевірки правильності формування фінансового результату

аудиторами проводяться зазначені в плані та програмі аудиту перевірочні процедури, які виконуються відповідно до вимог правил (стандартів) аудиторської діяльності:

 • збір і оцінка аудиторських доказів («Аудиторські докази»);

 • оцінка результатів вибірки та поширення її результатів на проверяемую сукупність («Аудиторська вибірка»);

 • дослідження незвичайних відхилень показників бухгалтерської звітності («Аналітичні процедури»);

 • перевірка достовірності початкових і порівняльних показників бухгалтерської звітності («Первинний аудит початкових і порівняльних показників бухгалтерської звітності»);

 • отримання та розгляд висновку експерта («Використання роботи експерта);

 • відображення виконання аудиторських процедур і їх результатів («Документування аудиту»);

 • оцінка рівня суттєвості та аудиторського ризику в ході виконання конкретних аудиторських процедур («Суттєвість та аудиторський ризик»);

 • встановлення відповідності фінансових і господарських операцій застосовуваному законодавству («Перевірка дотримання нормативних актів при проведенні аудиту»);

 • отримання доказів («Роз'яснення, що представляються керівництвом економічного суб'єкта»);

 • перевірка існування будь-якого серйозного сумніви в застосовності допущення безперервності діяльності для підготовки бухгалтерської звітності клієнта («Застосовність допущення безперервності діяльності»);

 • перевірка і оцінка повноти і правильності розкриття у звітності операцій з пов'язаними сторонами («Облік операцій з пов'язаними сторонами»);

 • проведення аудиту в середовищі комп'ютерної обробки даних («Аудит в умовах комп'ютерної обробки даних»);

 • оцінка ризику викривлення бухгалтерської звітності і коректування проведених процедур («Дії аудитора при виявленні спотворень бухгалтерської звітності»);

 • контроль якості роботи в ході проведення аудиту («Внутрішньофірмовий контроль якості аудиту»);

4. Види аналітичних процедур

У процесі проведення перевірки аудитор може застосовувати такі аналітичні процедури:

 • порівняння фактичних показників бухгалтерської звітності з плановими (кошторисними) показниками, визначеними економічним суб'єктом;

 • порівняння фактичних показників бухгалтерської звітності з

  прогнозованими показниками, самостійно визначеними аудитором;

  • порівняння показників бухгалтерської звітності з середньогалузевими

  даними;

  • порівняння показників бухгалтерської звітності з бухгалтерську

  даними (даними, що не входять до складу бухгалтерської звітності);

  • аналіз змін з плином часу показників бухгалтерської

  звітності і відносних коефіцієнтів, пов'язаних з ними;

  • інші види аналітичних процедур, у тому числі враховують

  індивідуальні особливості організаційної структури економічного суб'єкта, щодо якого проводиться аудит.

  5. Перевірка формування фінансового результату

  Детальна аудиторська перевірка правильності визначення фінансових результатів господарської діяльності економічного суб'єкта значно відрізняється від перевірки балансових статей активів і зобов'язань організації.

  Фінансовий результат включає результат всіх операцій, згрупованих за відповідними категоріями доходів і витрат за звітний період.

  Об'єктом перевірки фінансових результатів є бухгалтерський прибуток (збиток), що представляє собою кінцевий фінансовий результат, виявлений за звітний період на підставі бухгалтерського обліку всіх господарських операцій організації та оцінки статей бухгалтерського балансу за правилами, прийнятими відповідно до Положення з ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російської Федерації. Мета аудиту - сформувати думку про достовірність кінцевого фінансового результату і бухгалтерської звітності по фінансовим результатам.

  Відповідно до Положень по бухгалтерському обліку «Доходи організації» (ПБУ 9 / 99) і «Витрати організації» (ПБУ 10/99) доходи і витрати організації залежно від характеру, умов одержання і здійснення напрямків діяльності організації поділяють:

  Доходи

  Витрати

  Доходи від звичайних видів діяльності

  Витрати від звичайних видів діяльності

  Операційні доходи

  Операційні витрати

  Позареалізаційні доходи

  Позареалізаційні витрати

  Надзвичайні доходи

  Надзвичайні витрати

  Здійснюючи перевірку необхідно враховувати, що у звітності формування фінансового результату показується розгорнуто.

  Для досягнення мети перевірки фінансових результатів та їх використання необхідно проконтролювати:

  • правильність формування фінансового результату від продажу (продаж продукції (робіт, послуг), відповідність звітності даним синтетичного та аналітичного обліку;

  • облік операційний доходів і витрат;

  • облік позареалізаційних доходів і витрат;

  • облік надзвичайних доходів і витрат;

  • облік використання прибутку (податки, фінансові санкції).

  Тест перевірки формування показників "Звіту про прибутки і збитки" (ф. N 2)

  Показники звітної форми

  Дані регістрів синтетичного і
  аналітичного обліку

  Код
  рядки

  Показник

  Сума,
  руб.

  Заповнення за даними
  бухгалтерського обліку

  Сума,
  руб.

  Відхилення

  010


  1. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

  Виручка від
  продажу товарів,
  продукції, робіт,
  послуг за вирахуванням
  податку на
  додану
  вартість, акцизів
  і т.п. податків і
  обов'язкових
  платежів

  Сальдо рахунку 90-1
  мінус сальдо
  рахунку 90-3 мінус
  сальдо рахунку 90-4
  мінус сальдо рахунку 90-5 "Експортні мита" мінус сальдо рахунку 90-6 "Податок з продажів"

  Разом сальдо
  нетто-виручки
  020

  Собівартість
  проданих
  товарів, продукції, робіт,
  послуг

  Сальдо рахунку 90-2
  (Крім комерційних
  та управлінських
  витрат)


  030

  Комерційні
  витрати

  Сальдо субрахунка 90-7 "Витрати на продаж" (або за даними
  аналітичного обліку до субрахунка 90-2)


  040
  <*>

  Керуючі
  витрати


  Сальдо субрахунка 90-8
  "Управлінські
  витрати "


  060

  Відсотки до
  отриманню


  За даними
  аналітичного обліку рахунку 91-1 або за даними окремого субрахунка  070

  Відсотки до
  сплату

  За даними
  аналітичного обліку рахунку 91-2


  080

  Доходи від
  участі в інших організаціях


  За даними
  аналітичного обліку рахунку 91-1


  090

  Інші
  операційні доходи

  За даними
  аналітичного обліку рахунку 91-2


  100

  Інші
  операційні
  витрати

  За даними
  аналітичного обліку до рахунку 91-2


  110

  Позареалізаційні доходи

  За даними
  аналітичного обліку до рахунку 91-1  130

  Позареалізаційні
  витрати

  За даними
  аналітичного обліку до рахунку 91-2


  150

  Податок на прибуток та інші аналогічні
  обов'язкові платежі

  За даними
  аналітичного обліку до рахунку 99 "Прибутки і збитки" (субрахунок)


  170

  Надзвичайні доходи

  За даними
  аналітичного обліку до рахунку 99 "Прибутки і збитки"


  180

  Надзвичайні
  витрати

  За даними
  аналітичного обліку до рахунку 99 "Прибутки і збитки"


  <*> Стор. 040 заповнюється в тих організаціях, які застосовують методику списання загальногосподарських витрат безпосередньо на рахунок 90 "Продажі".

  Перед початком перевірки аудитор повинен ознайомитися з положеннями облікової політики підприємства, що стосуються визнання доходів як доходи від звичайних видів діяльності, відповідно до п.4 ПБУ 9 / 99.

  Аудитор повинен перевірити арифметичні підрахунки. Для підтвердження достовірності та точності визначення показників звітної форми проводиться звірка тотожності показників гр.3 «За звітний рік» з даними головної книги і регістрів аналітичного обліку за рахунками обліку доходів і витрат.

  Перевірка формування показників по стор 090 «Інші операційні доходи», 100 «Інші операційні витрати», 120 «Позареалізаційні доходи» і 130 «Позареалізаційні витрати» повинна бути направлена ​​і на підтвердження достовірності складу цих витрат.

  Важливо звернути увагу на дотримання принципу суттєвості (п.11 ПБУ 4 / 99), згідно з яким доходи і витрати повинні приводитися відокремлено, якщо вони істотні. При формуванні показників звіту про прибутки і збитки повинні дотримуватися такі вимоги:

  Проведені процедури перевірки формування показників звіту про прибутки і збитки (ф. № 2) дозволяють підтвердити достовірність показників, що формують прибуток.

  Перевірка правильності визначення фінансового результату від продажу

  Перевірка правильності визначення фінансового результату економічного суб'єкта повинна починатися з аналізу правильності розрахунку прибутку (збитку) від продажу.

  У процесі проведення перевірки доцільно звернути увагу на ряд питань.

  Прийнятий підприємством спосіб відображення виручки від реалізації в облікових регістрах бухгалтерського обліку. При вивченні наказу аудитор повинен визначити, як організація веде бухгалтерський облік із застосуванням припущень і правил бухгалтерського обліку або відступом від таких, і висвітлені чи в обліковій політиці фактори, що впливають на правильність формування фінансового результату від звичайної діяльності.

  Операції з продажу належним чином санкціоновані. Необхідно перевірити дотримання політики економічного суб'єкта щодо надання кредитів покупцям, процедур доставки та ціноутворення при виконанні щоденних операцій. Аудиторська перевірка проводиться шляхом порівняння фактичних цін по різних видах продукції, умов оплати транспортних витрат або доставки, вказаних в рахунках, з даними відповідних документів, затверджених керівництвом. Фактичні ціни та умови доставки можна дізнатися з рахунків - фактур або товарно - транспортних накладних. Ці показники можуть бути співставлені з затвердженими прайс - листами, номенклатурою цін, іншими документами, що визначають порядок і умови реалізації.

  Якщо продажні ціни або умови продажу продукції визначаються індивідуально для кожного замовника, то необхідно упевнитися в тому, що вони були належним чином санкціоновані уповноваженим на це працівником економічного суб'єкта (наприклад, начальником відділу продажів). У випадку, якщо продаж базуються на виконанні кількох великих договорів, сума та опис фактично доставлених товарів або наданих послуг повинні бути пов'язані з умовами цих угод.

  На рахунках бухгалтерського обліку відображені всі реально здійснені угоди з продажу. При проведенні цього тесту необхідно звернути увагу на можливість виникнення двох видів помилок:

  Подібні помилки можуть призводити відповідно до заниження або завищення вартості активів та сум продажу.

  При перевірці достовірності відображення сум від продажу продукції, товарів слід вибірково звірити ряд записів в регістрах обліку продажів з даними первинних документів (коносаментів, товарно-транспортних накладних і т.д.), а також з документами, що свідчать про приймання відвантаженої продукції (виконаних робіт , наданих послуг), для підтвердження того, що товари були дійсно доставлені, роботи виконані, послуги надані і право власності на них перейшло від виконавця до замовника (покупцеві). На додаток до цього необхідно також перевірити умови поставки для точного визначення моменту переходу права власності.

  Узгодженість записів синтетичного й аналітичного обліку відвантаження та реалізації в розрізі здійснюваних видів діяльності та номенклатури продукції (робіт, послуг). Аудитору необхідно виявити, чи відповідає рівень аналітичного обліку реалізації специфіці діяльності підприємства.

  Перевірка повноти та достовірності відображення сум продажу на рахунках бухгалтерського обліку є частиною перевірки ефективності системи внутрішнього контролю. Правильність відображення операцій з продажу встановлюється в ході вибіркової перевірки цих операцій шляхом звірки даних, відображених у бухгалтерських регістрах економічного суб'єкта, з первинними документами і навпаки.

  Наявність документів, що підтверджують своєчасність та правильність відображення виручки від реалізації на рахунках бухгалтерського обліку. Перевірка своєчасності відображення продажів припускає, що дані про реалізацію враховуються у міру здійснення операції (надання, відвантаження, виконання) з віднесенням до відповідних періодів.

  Перевіряючи правильність відображення у звітності показників собівартості послуг (продукції, робіт), аудитор повинен спочатку ознайомитися з методом обліку витрат і калькулювання собівартості послуг, зафіксованим в обліковій політиці підприємства на звітний період, звертаючи при цьому увагу на його незмінність у всьому, що перевіряється.

  При аудиті організації аналітичного обліку витрат на виробництво слід встановити, як групуються витрати, пов'язані з виробництвом і наданням (реалізацією) послуг (продукції, робіт) при плануванні, обліку і калькулювання собівартості послуг (продукції, робіт), тобто чи ведеться аналітичний облік даних витрат (або ведеться з порушеннями чинного законодавства).

  З метою підвищення якості перевірки можуть розроблятися по кожному елементу перевірки схеми відповідності аналітичного і синтетичного обліку досліджуваного елемента, а також схеми аудиту окремих фінансово - господарських операцій (табл. 1).

  Таблиця 1

  Схема відповідності аналітичного і синтетичного обліку фінансового результату від продажу

  Номер
  рядки
  ф. N 2

  Номер і
  найменування
  рахунки

  Регістр
  синтет
  тичного
  обліку

  Регістр
  аналітичного
  обліку

  Первинний
  обліковий документ

  010

  90 "Продажі"

  Ж / о 11,
  Головна
  книга

  Ведомости: "Обліку готових виробів, реалізації продукції і матеріальних
  цінностей "(N 16)
  "Обліку реалізації продукції і матеріальних
  цінностей "(N 16а)

  Накази - накладні, рахунки - фактури, товарно-транспортні накладні, договори,
  акти приймання -
  передачі виконаних робіт і
  наданих послуг

  020

  20 "Основне
  виробництво "
  21 "Напівфабрикати власного
  виробництва "
  23 "Допоміжні
  виробництва "
  29 "Обслуговуючі виробництва і
  господарства "
  40 "Випуск
  продукції
  (Робіт, послуг) "
  41 "Товари"
  42 "Торгова
  націнка "
  44 "Витрати
  на продаж "
  45 "Товари
  відвантажені "

  Ж / о 10,
  10 / 1, 10а,
  10-сн,
  Головна
  книга

  Ведомости:
  "Обліку витрат
  цехів "(N 12)
  "Обліку витрат
  обслуговуючих
  виробництв і
  господарств "(NN 13, 13а)," Обліку втрат у виробництві "
  (N 14), "Обліку загальногосподарських витрат, витрат майбутніх періодів і внутрішньовиробничих витрат" (N 15), "Обліку витрат обігу та
  інших витрат
  постачальницьких і збутових організацій "

  Вимоги - накладні, лімітно-забірні карти,
  розрахунково - пла-
  тежние відомості,
  шляхові листи,
  рахунки - фактури,
  товарно - транс-
  кравці накладні, акти приймання - передачі робіт (послуг), договори, калькуляційні відомості

  030

  44

  Ж / о 10-сн,
  Головна
  книга

  Відомість "Обліку витрат обігу та інших витрат постачальницьких і
  збутових організацій "

  Договори, рахунки -
  фактури, накладні, акти приймання - передачі робіт (послуг)

  040

  26 "Загальногосподарські
  витрати "

  Ж / о 10,
  Головна
  книга

  Відомість N 15

  Вимоги накладні, лімітно-
  забірні карти,
  розрахунково-платіжні відомості, шляхові листи, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти приймання - передачі робіт (послуг), договори, калькуляційні відомості

  При перевірці фінансового результату від продажу продукції (робіт, послуг) аудитору необхідно враховувати, що цей результат по-різному визначається для цілей бухгалтерського обліку та для цілей оподаткування.

  5.2 Перевірка правильності визначення фінансового результату від інших операцій

  Перевірка прибутку (збитку) за іншими операціями полягає у перевірці законності та правильності відображення операційних і позареалізаційних доходів і витрат із застосуванням вибіркового методу виходячи зі складу цих показників та їх суттєвості.

  В процесі проведення аудиту необхідно звернути увагу на наступні питання.

  Узгодженість записів синтетичного й аналітичного обліку інших доходів і витрат. Перевірка узгодженості цих записів передбачає перевірку ведення аналітичного і синтетичного обліку доходів за схемою аудиту фінансових операцій (табл. 2).

  Таблиця 2

  Схема аудиту фінансово - господарських операцій з обліку інших доходів (витрат)

  Найменування
  операції

  Кореспон-
  денція

  Докумен-
  тальне
  відображення
  операції

  Цілі і процедури аудиту

  Дебет

  Кредит

  Операції з обліку операційних доходів (витрат)

  Відсотки,

  Належні до сплати за довгостроковими кредитами і позиками

  91-2

  66, 67

  Ж / о 4, 15,
  договори

  Перевірити правильність
  розрахунків і віднесення
  відсотків на фінансовий
  результат

  Витрати, пов'язані з отриманням операційних доходів, враховані в складі інших витрат

  91-2

  60, 76

  Ж / о 6, 8,
  15, відомості
  NN 5, 7

  Перевірити правомірність
  включення витрат до складу інших витрат, зроблених організацією, і їхнє ставлення до отриманих операційних доходів

  Відображено витрати від здачі
  майна в
  оренду

  91-2

  02, 10,
  23, 70,
  69 ...

  Ж / о 10, 10 / 1, 10а, 10-сн, відомість
  N 12, договори

  Перевірити складу витрат, які покладаються на орендодавця

  Передано майно в якості внеску до статутного капіталу іншої організації

  58-1

  91-1

  Ж / о 15,
  витратні
  накладні,
  договори,
  рахунки - фактури
  для цілей
  податкового
  обліку

  Перевірити правильність оцінки майна, що передається в
  Відповідно до статуту
  засновуваної організації, і наявність документів,
  підтверджують права
  підприємства
  як засновника

  Враховано належні до по-
  отримання доходи від участі в
  статутному капіталі інших
  організацій

  76

  91-1

  Ж / о 15,
  установчий договір,
  протокол
  зборів
  засновників

  Перевірити правильність
  нарахування належних
  доходів, а також своє-
  тимчасовість їх

  перерахування

  Операції з обліку позареалізаційних доходів (витрат)

  Враховані суми
  визнаних
  (Присуджених) пені, штрафів
  і неустойок,
  нарахованих за порушення господарських
  договорів

  76

  91-1

  Ж / о 15, 6,
  картки
  обліку розрахунків з
  постачальниками і
  підрядниками, договори,
  рішення
  судових
  органів

  Перевірити правильність
  визначення та обгрунтованість сум нарахованих
  штрафних санкцій за на-
  рушення договірної дисципліни згідно з відповідним договором з
  постачальником або покупцем

  Відображено вартість безоплатно отриманих (надійшли) активів

  01,
  04,
  10,
  51,
  50,
  52,
  98

  98,
  91-1

  Ж / о 15,
  відомість
  N 10, інвентарні
  картки,
  витратні
  накладні, рахунки -
  фактури
  для цілей
  податкового
  обліку

  Перевірити наявність документів, що підтверджують
  дані операції, своє-
  тимчасовість їх відображення
  в обліку, перевірити правильність визначення
  вартості одержуваних
  об'єктів для цілей бухгалтерського і податкового
  обліку

  Оприбутковано
  невраховані матеріали, виявлені при інвентаризації

  10

  91-1

  Ж / о 15,
  відомість
  N 10, інвентарні
  картки,

  інвентаризаційні
  і звірити-
  тільні
  відомості

  Перевірити повноту і
  своєчасність віднесення неврахованих матеріалів на фінансовий результат, виявлених в результаті інвентаризації

  Відображено суму
  дооцінки матеріальних запасів

  14

  91-1

  Ж / о 15,
  відомість
  N 10, картки
  складського
  обліку, інвентаризаційні
  опису - акти

  Перевірити порядок проведення переоцінки матеріальних цінностей та відображення її результатів на
  рахунках бухгалтерського
  обліку

  Зроблена
  уцінка готової
  продукції

  91-2

  43

  Ж / о 15,
  акти уцінки готової
  продукції,
  бухгалтерські довідки - рас-
  подружжя

  Перевірити обгрунтованість
  здійсненої підприємством уцінки готової продукції і списання на
  позареалізаційні витрати, а також правильність
  визначення вартості
  уціненої продукції

  Нараховано на-
  логи і збори,
  зараховують на
  фінансовий
  результат

  91-2

  68

  Ж / о 15,
  картки
  обліку
  розрахунків з
  бюджетом,
  податкові
  декларації

  Перевірити правильність
  нарахування і своєчасність перерахування податків та інших платежів, що відносяться на фінансовий результат діяльності організації

  Відображено негативна курсова різниця
  по готівкової
  іноземній
  валюті

  91-2

  50

  Ж / о 1, 15,
  документи,
  підтверджують со-
  відповідних курс
  іноземної валюти по відношенню до валюти
  Російської
  Федерації
  на дату
  оформлення
  операції,
  бухгалтерські довідки - розрахунки

  Перевірити правильність
  визначення курсової
  різниці відповідно до
  чинним на дату

  Оформлення операції курсом
  іноземних валют

  Списано суму
  дебіторської
  заборгованості
  з вичерпаним
  терміном позовної
  давності

  91-2

  76

  Ж / о 6, 8,
  15, картки обліку
  розрахунків з
  постачальниками, відомості
  N 7, 16, 16а, бухгалтерські довідки - розрахунки

  Перевірити правомірність
  списання заборгованості,
  а також наявність документів, що підтверджують

  обгрунтованість оформлення
  даної операції

  Операції з обліку інших доходів (витрат)

  Створений резерв
  по сумнівних боргах

  91-2

  63

  Ж / о 15,
  наказ і
  положення
  про облікову
  політиці
  підприємства, бухгалтерські
  довідки -
  розрахунки

  Перевірити дотримання
  облікової політики підприємства, правильність і
  своєчасність формування резерву та обгрунтованість списання на фінансовий результат

  Визначено
  сума резервів
  під знецінення цінних
  паперів

  91-2

  59

  Ж / о 15,
  наказ і
  положення
  про облікову
  політиці
  підприємства, бухгалтерські
  довідки -
  розрахунки

  Перевірити дотримання
  облікової політики перед
  підприємства, правильність і
  своєчасність

  формування резерву та обгрунтованість списання на фінансовий результат

  Орендодавцем
  передана сума
  раніше надійшла орендної плати

  98

  91-1

  Ж / о 15,
  бухгалтерські довідки - розрахунки

  Перевірити правильність
  розподілу раніше надійшли сум в рахунок платежів з оренди між
  звітними періодами

  В кінці року
  списана сума
  невикористаних резервів

  63,
  59

  91-1

  Ж / о 15,
  наказ і
  положення
  про облікову
  політиці
  підприємства, бухгалтерські
  довідки -
  розрахунки

  Перевірити правильність
  формування, своєчасність списання резервів, а також причини їх
  невикористання

  Відображено
  прибуток від
  інших видів
  діяльності

  91-9

  99

  Ж / о 15

  Перевірити повноту і правильність визначення
  прибутку від інших видів
  діяльності

  При перевірці операційних доходів і витрат аудитор встановлює:

  • правильність відображення доходів від надання в тимчасове користування активів підприємства;

  • правильність визначення прибутку (збитку) від продажу, вибуття основних засобів та іншого майна;

  • підстави для вибуття об'єктів основних засобів: безоплатна передача, списання у разі морального і фізичного зносу, ліквідація при аваріях і стихійних лихах. Аудитору слід встановити законність здійснення даних операцій і правильність їх відображення в бухгалтерському обліку;

  • правильність формування бази оподаткування, застосування ставок та арифметичних розрахунків;

  • правильність відображення інших операційних витрат, до складу яких включається оплата послуг, що надаються кредитними організаціями. Аудитор перевіряє правильність і своєчасність їх відображення в облікових регістрах бухгалтерського обліку.

  Відображення в обліку позареалізаційних доходів і витрат. При цьому аудитор встановлює:

  • правильно чи здійснюється облік штрафів, пені, неустойок та сум відшкодування збитків, чи прийняті ці суми до бухгалтерського обліку в розмірі, визначеному судом або визнаному боржником. Аналізуються первинні документи, на підставі яких вони приймаються до обліку;

  • чи правильно відображаються в обліку прибутки і збитки минулих років, виявлені у звітному періоді. Аудитор має визначити структуру і склад виявлених прибутків і збитків, а також причини їх виникнення;

  • чи правильно відображаються в обліку кредиторська, депонентська, дебіторська заборгованість та борги, не реальні для стягнення. Списання заборгованості здійснюється після закінчення встановленого строку позовної давності і підтверджується відповідними документами;

  • чи правильно відображаються в обліку курсові різниці відповідно до п.12 Положення з бухгалтерського обліку "Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті" (ПБУ 3 / 2000), затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 10.01.2000 N 2н. Курсові різниці відображаються в бухгалтерському обліку та звітності в тому звітному періоді, до якого належить дата виконання зобов'язань по оплаті або за який складена бухгалтерська звітність. Крім того, піддавши аналізу первинні облікові документи, слід переконатися в обгрунтованості та правильності визначення курсових різниць;

  • чи правильно відображаються в обліку активи, отримані безоплатно. При аудиті слід перевірити, оформлена чи безоплатна передача майна відповідно до вимог чинного законодавства договором;

  • чи правильно відображаються в обліку суми дооцінки активів. При цьому слід встановити, які активи підприємства піддавалися дооцінку або уцінку. В даний час законодавством передбачена тільки уцінка активів, однак відсутня пряма заборона проводити дооцінку активів у випадках перевищення ринкових цін над їх фактичною вартістю. Дооцінка та уцінка повинні супроводжуватися обов'язковим відповідним оформленням;

  • чи правильно відображаються в обліку доходи майбутніх періодів на рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів". За кредитом відповідних субрахунків цього рахунку відображаються отримані у звітному періоді суми, які будуть включені до виручки від реалізації в майбутніх періодах. При перевірці слід встановити, чи враховані на рахунку 98 кошти, отримані у звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів, та нараховані доходи, отримання яких передбачається в наступних періодах. Також необхідно перевірити правильність віднесення доходів, вважалися на рахунку доходів майбутніх періодів на початок звітного періоду, на фінансові результати тільки в частині, яка відноситься до даного періоду.

  5.3 Перевірка правильності визначення фінансового результату від звичайної діяльності

  При перевірці правильності визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності аудитору необхідно проаналізувати правильність розрахунку величини нормованих для цілей оподаткування витрат над фактичними, правильність розрахунку податку на прибуток та інших обов'язкових платежів з метою визначення фінансового результату від звичайної діяльності. При перевірці правильності відображення в обліку на рахунку 99 "Прибутки і збитки" інших обов'язкових платежів аналогічних необхідно мати на увазі, що по рядку 150 Звіту про прибутки та збитки слід відображати суми штрафних санкцій, що підлягають сплаті до бюджету та державних позабюджетних фондів (Д-т 99, К-т 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню"). За статтею "Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі" Звіту про прибутки та збитки наведена сума податку на прибуток (доход), а також врахована заборгованість перед бюджетом та державними позабюджетними фондами по іншим аналогічним обов'язкових платежів (за винятком враховуються в установленому порядку в складі інших операційних витрат).

  Зокрема, аудитор встановлює:

  • чи правильно враховані платежі, пов'язані з перевищенням гранично допустимих викидів (скидів) забруднюючих речовин у природне середовище;

  • чи правильно врахований результат від реалізації основних фондів та іншого майна, за винятком цінних паперів;

  • чи правильно враховані операції з безоплатно отриманого майна. Для обчислення податку на прибуток вартість безоплатно отриманого майна включається в базу оподаткування того періоду, коли воно фактично отримано. Аудитор повинен перевірити, коригується чи оподатковуваний прибуток на суму щомісяця відображаються позареалізаційних доходів по безоплатно отриманого майна;

  • чи правильно відображаються прибутки і збитки минулих років, виявлені у звітному періоді. Аудитору слід упевнитися, що на суму прибутків і збитків минулих років, виявлених в звітному періоді, відповідно не занижена (завищена) оподатковуваний прибуток, і, отже, чи були зроблені виправлення в податкових деклараціях у тих звітних періодах, до яких відносяться дані помилки.

  5.4 Перевірка чистого прибутку та його використання

  Аудитор перевіряє законність і правильність відображення в обліку нарахованого податку на прибуток, так званих надзвичайних доходів і витрат із застосуванням вибіркового методу виходячи зі складу цих показників та їх суттєвості.

  При перевірці правильності відображення в обліку записів з відображення надзвичайних доходів і витрат необхідно враховувати, що відповідно до Податковим кодексом Російської Федерації дані доходи (витрати) відносяться до позареалізаційних. Аудитору необхідно перевірити повноту і правомірність віднесення проведених витрат, отриманих доходів до надзвичайних. Зазначимо, що перелік доходів і витрат, що відносяться до надзвичайних, є закритим (вичерпним).

  При перевірці чистого прибутку та його використання слід приділити серйозну увагу наступним питанням.

  Відповідність даних звіту про прибутки і збитки (рядків 160, 170, 180, 190) даними аналітичного і синтетичного обліку. Перевіряється шляхом арифметичного розрахунку та співставлення даних Звіту про фінансові результати (форма N 2) з даними Головної книги. У табл. 3 наводиться схема аудиту відповідності синтетичного та аналітичного обліку чистого прибутку та його використання при журнально-ордерній системі рахівництва, в табл. 4 - схема аудиту фінансово - господарських операцій з обліку чистого прибутку та його використання.

  Таблиця 3

  Схема відповідності синтетичного та аналітичного обліку чистого прибутку та його використання

  Номер
  рядки
  ф. N 2

  Номер
  рахунки

  Регістр
  синтетичного
  обліку

  Регістр
  аналітичного
  обліку

  Первинний обліковий
  документ

  160,
  170,
  180,
  190

  99

  Ж / о 15,
  Головна книга

  Ж / о 15

  Акти, кошториси, претензійні розписки, рішення суду,
  відомості обліку результатів, виявлених інвентаризацією, документи, що підтверджують факт звернення до право-охоронні органи

  Таблиця 4

  Схема аудиту фінансово - господарських операцій з обліку чистого прибутку та його використання

  Найменування │ Кореспон-│ докумен-│ Цілі і процедури аудиту │

  операції │ денція │ тальне │ │

  │ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ відображення │ │

  │ │ │ Дебет Кредит │ операції │ │

  Операції з обліку чистого прибутку │

  Відображено фінан-│ 90-9 │ 99 │ Ж / о 11, │ Перевірити повноту і пра-│

  совий резуль-│ │ │ 15, Ведо-│ правильність визначення │

  тат від про-│ │ │ │ мости прибутку від продажів │

  продажів - прибуток │ │ │ NN 16 і │ │

  │ │ │ │ 16а, │ │

  │ │ │ │ Головна │ │

  │ │ │ │ книга │ │

  Відображено фінан-│ 99 │ 90-9 │ Ж / о 11, │ Перевірити повноту і пра-│

  совий резуль-│ │ │ 15, Ведо-│ правильність визначення │

  тат від про-│ │ │ │ мости збитку від продажу │

  даж - збиток │ │ │ NN 16 і │ │

  │ │ │ │ 16а, │ │

  │ │ │ │ Головна │ │

  │ │ │ │ книга │ │

  Сальдо інших │ 91-9 │ 99 │ Ж / о 15, │ Перевірити правильність і │

  доходів і рас-│ │ │ │ Головна правомірність сальдо │

  ходів - при-│ │ │ │ книга інших доходів і видатків │

  бувальщина │ │ │ │ │ дов

  Сальдо інших │ 99 │ 91-9 │ Ж / о 15, │ Перевірити правильність і │

  доходів і рас-│ │ │ │ Головна правомірність сальдо │

  ходів - збиток │ │ │ │ книга інших доходів і видатків │

  │ │ │ │ │ │ дов

  Втрати і рас-│ 99 │ 10, 70 │ Ж / о 15, │ Перевірити правомірність │

  ходи у зв'язку з │ │ і т.д. │ акти, сме-│ віднесення втрат і рас-│

  надзвичайними │ │ │ ти, пре-│ ходів до надзвичайних і │

  обстоятельст-│ │ │ │ тензіонние правильне їх докумен-│

  вами госпо-│ │ │ розписки, │ тальне оформлення │

  кої діяльності │ │ │ │ рішення (суцільним методом) │

  ності │ │ │ суду, ве-│ │

  │ │ │ │ домості │ │

  │ │ │ │ обліку ре-│ │

  │ │ │ │ результатів, │ │

  │ │ │ │ виявлених │ │

  │ │ │ │ інвентарі-│ │

  │ │ │ │ зацией, │ │

  │ │ │ │ документи, │ │

  │ │ │ │ підтверджені │ │

  │ │ │ │ дають │ │

  │ │ │ │ факт обра-│ │

  │ │ │ │ домлення в │ │

  │ │ │ │ правоохра-│ │

  │ │ │ │ Передачі │ │

  │ │ │ │ органи, │ │

  Доходи, свя-│ 76, │ 99 │ Ж / о 15, │ Перевірити правомірність │

  занние з над-│ 51, │ │ акти, ве-│ віднесення доходів до │

  вичайно об-│ 50 і │ │ домості │ надзвичайним і правиль-│

  стоятельство │ т.д. │ │ обліку ре-│ ное їх документальне │

  господарської │ │ │ результатів, │ оформлення (суцільним ме-│

  діяльності │ │ │ │ виявлених тодом) │

  │ │ │ │ інвентарі-│ │

  │ │ │ │ зацией, │ │

  │ │ │ │ рішення │ │

  │ │ │ │ державного-│ │

  │ │ │ │ ських ор-│ │

  │ │ │ │ ганів ис-│ │

  │ │ │ │ виконавцем-│ │

  │ │ │ │ ної влади │ │

  Нараховано пла-│ 99 │ 68 │ Податкові │ Перевірити, обчислений Чи │

  тежі податку на │ │ │ декларації │ податок на прибуток в соот-│

  прибутку й інші │ │ │ ції, акти │ повідно до вимог │

  аналогічні │ │ │ перевірок, │ законодавства, вироб-│

  платежі │ │ │ │ вимоги ведена чи коригування │

  │ │ │ │ про сплату │ оподатковуваного при-│

  │ │ │ │ │ податків чи, чи правильно враховані │

  │ │ │ │ │ суми штрафів і пені за │

  │ │ │ │ │ податків й іншим зобов'язань │

  │ │ │ │ │ тільних платежах до бюд-│

  │ │ │ │ │ жет, чи правильно сплата платником │

  │ │ │ │ │ чиваются авансові пла-│

  │ │ │ │ │ тежі з податку на при-│

  │ │ │ │ │ │ бувальщина

  Закриття │ │ │ Ж / о 15, │ Перевірити правильність │

  рахунку 99 │ │ │ │ Головна відображення за результатами │

  оборотами │ │ │ │ книга звітного періоду сум │

  грудня: │ │ │ │ нерозподіленого прибутку │

  чистий прибуток │ 99 │ 84, │ │ (непокритого збитку) за │

  │ │ │ субрахунок │ │ звітний період │

  │ │ │ "Нерас-│ │ │

  │ │ │ МЕЖАХ │ │ │

  │ │ │ ленна │ │ │

  │ │ │ при-│ │ │

  │ │ │ бувальщина "│ │ │

  │ │ │ │ │ │

  чистий збиток │ 84, │ 99 │ │ │

  │ │ суб-│ │ │ │

  │ │ рахунок │ │ │ │

  │ │ "Не-│ │ │ │

  │ │ пок-│ │ │ │

  │ │ ритий │ │ │ │

  │ │ уби-│ │ │ │

  │ │ струм "│ │ │ │

  Операції з обліку використання прибутку │

  Поповнений │ 84, │ 82 │ Облікові │ Перевірити, зроблені │

  резервний │ суб-│ │ регістри │ чи відрахування в резерв-│

  капітал │ рахунок │ │ бухгалтер-│ ний фонд в розмірах, │

  │ │ "Не-│ │ ського уче-│ передбачених заснував-│

  │ │ рас-│ │ та по рахун-│ тільних документами або │

  │ │ пре-│ │ ту 84, │ рішенням власника │

  │ │ деле-│ │ ж / о 12, │ │

  │ │ нна │ │ │ │

  │ │ при-│ │ │ │

  │ │ бувальщина "│ │ │

  На погашення │ 82 │ 84, │ Облікові │ Перевірити правильність і │

  збитку направ-│ │ субрахунок │ регістри │ правомірність відображення │

  лени кошти │ │ "непо-│ бухгалтер-│ в обліку операцій з по-│

  резервного ка-│ │ критий │ ського уче-│ гасіння непокритого │

  живила │ │ збиток "│ та по рахун-│ збитку за рахунок коштів │

  │ │ │ │ ту 84, │ резервного фонду і име-│

  │ │ │ │ ж / о 12, │ ється на це відповідних │

  │ │ │ │ │ ціалу рішення собст-│

  │ │ │ │ │ │ Венніка

  │ │ │ │ │ │

  Правомірність віднесення некомпенсовані втрат від простоїв за зовнішніми причинами до надзвичайних. Аудитору слід перевірити належне документальне оформлення цих витрат, чи були виявлені винні особи за даними фактами і чи є документальне підтвердження виробничої необхідності даних витрат.

  Правомірність списання збитків від розкрадань, винуватці по яких не були встановлені. Аудитор повинен переконатися, що виявлені як в ході перевірки, так і підприємством самостійно і в результаті інвентаризації нестачі майна або його псування в межах норм природних втрат віднесені на витрати підприємства, а понад норми - за рахунок винних осіб. Якщо винні особи не встановлені або суд відмовив у стягненні збитків з них, то збитки від нестачі майна і його псування відносяться на фінансові результати підприємства.

  Правильність відображення прибутку (збитку) протягом року на рахунку 99. Аудитор перевіряє, чи був по завершенні року закритий рахунок 99, тобто проведена чи реформація балансу на 31 грудня звітного року. Сума нерозподіленого прибутку або збитку звітного року списується заключними записами звітного періоду з рахунку 99 на рахунок 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".

  Встановлення правомірності та правильності використання прибутку аудитор повинен почати з перевірки правильності відображення в бухгалтерському балансі за рядком "Нерозподілений прибуток минулих років" залишків прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства за результатами роботи за минулий звітний період та прийнятих рішень щодо її використання. Аудитор повинен переконатися, що в річному бухгалтерському балансі відповідні дані показані з урахуванням підсумків діяльності організації за звітний рік відповідно до прийнятих рішень про покриття збитків за звітний рік, виплати дивідендів і створенні і поповненні резервного капіталу.

  Аудиторська перевірка правильності формування фінансового результату ТОВ «Гамма»

  ТОВ «Гамма» відноситься до сфери матеріального виробництва і є підприємством поліграфічної промисловості. На підприємстві здійснюється весь цикл виробництва - від розробки дизайну поліграфічної продукції до її відвантаження покупцям. На підприємстві є відділ дизайну, реклами, лабораторія, друкарський цех, цех упаковки та склад готової продукції. Діяльність підприємство здійснює на орендованих площах на сучасному обладнанні німецьких і швейцарських фірм. Бухгалтерський облік фінансово - господарської діяльності здійснюється з використанням бухгалтерської програми "БЕСТ-4».

  Аудит звіту про фінансові результати ТОВ «Гамма» почнемо з вивчення наказу про облікову політику (Додаток 1). Підприємство, грунтуючись на п.3 ст. 271 НК РФ встановило, що визначення доходів і витрат при обчисленні податку на прибуток здійснюється з використанням методу нарахування, тому виручка відображена по рядку 010 ф.2 (Додаток 2) дорівнює різниці сум відображених за субрахунком 90-1 і субрахунками 90-3 «ПДВ »і 90-4« Податок з продажів ».

  Підприємством використовується позамовний метод обліку виробничих витрат. Це пов'язано по-перше, з особливістю виробництва, а по - друге, з несопоставимостью різних замовлень (кишеньковий календар накладом 1000 штук та цукеркова коробка тиражем 20 000 примірників). У зв'язку з цим, процедура затвердження ціни кожного замовлення виглядає наступним чином. Спочатку економіст складає розрахунок сировинної собівартості замовлення, а потім кілька варіантів повної собівартості (з різним рівнем рентабельності). Після узгодження ціни із замовником, затверджений розрахунок надходить до технологу. Технолог робить на ньому відповідну відмітку і віддає в бухгалтерію підприємства. Затверджена ціна є для бухгалтерії ціною реалізації поліграфічної продукції. Після цього технологом складається бланк супроводу замовлення (Додаток 3), який є документом внутрішнього обліку підприємства, і буде супроводжувати замовлення на всіх етапах його виконання. Потім технолог передає бланк супроводу замовлення на склад, де комірник уточнює наявність необхідного для виконання замовлення кількості сировини за видами, формату і т.д. При його наявності замовлення передається в друкарський цех для безпосереднього виконання. При відсутності сировини комірником робиться запис у книзі заявок для відділу постачання з зазначенням необхідної кількості, виду сировини і дати виконання. Після друку і вирубки готова продукція надходить на упаковку, а потім у склад готової продукції. Після цього бланк супроводу замовлення передається в бухгалтерію, де є первинним документом по списанню сировини для виробництва цього виду продукції і первинним документом на оприбуткування готової продукції.

  Згідно з наказом про облікову політику облік готової продукції ведеться за повної виробничої собівартості, отже, сальдо рахунку 90-2 (Додаток 4) дорівнює сумі собівартості, відображеної по рядку 020 ф.2.

  Хочеться окремо відзначити, що бухгалтерією підприємства повною мірою використовуються не тільки уніфіковані форми первинної документації для відображення різних операцій, а й велика кількість самостійно розроблених форм, що істотно полегшує облік.

  Прибуток від продажів (Додаток 5), відображена по рядку 029 та 050 ф.2 для даного підприємства - це прибуток від основного і єдиного виду діяльності (виробництво поліграфічної продукції).

  До іншими операціями на даному підприємстві належать: реалізація відходів основного виробництва (макулатура) і іншого майна (матеріалів, основних засобів і т.д.). Витратами, що зменшують прибуток від інших операцій, будуть податок на майно, цільові збори на утримання муніципальної міліції та пожежної охорони, податок на рекламу, послуги кредитних організацій, собівартість реалізованих відходів та матеріалів.

  Податки і збори, що сплачуються згідно з встановленим законодавством порядком за рахунок фінансових результатів, включені до складу позареалізаційних витрат, також повинні бути піддані аудиторській перевірці на предмет правильності складання розрахунків за вказаними податками (визначення бази оподаткування, застосування ставок, арифметична перевірка розрахунків). ТОВ «Гамма» сплачує податок на майно за ставкою 2%, розрахунок середньорічної вартості майна здійснено вірно. Також було перевірено розрахунок цільових зборів на утримання муніципальної міліції та пожежної охорони (Додаток 6). Найбільшу увагу було визначено визначення середньооблікової чисельності, використовуваної в розрахунку. Вона визначається щомісяця, наростаючим підсумком з початку року.

  Собівартість реалізованих відходів визначається виходячи з ціни можливої ​​реалізації (ціна покупки ВАТ «Вторресурси»).

  Наявність аналітичного обліку на рахунку 91 (Додаток 7) ведеться по кожному виду інших доходів і витрат накопичувально протягом року. Побудова аналітичного обліку забезпечує можливість виявлення фінансового результату за кожною операцією.

  Відображення здійснюваних операцій проводитися своєчасно і в повному обсязі, що дозволяє з упевненістю сказати про достовірність даних відображених на рахунку 91 (Додаток 8) і по рядках 090, 100, 120 і 130 форми № 2.

  До позареалізаційних доходів та витрат на даному підприємстві належать позитивні і негативні сумові різниці.

  У звітному році по позареалізаційних операціях підприємством отримана

  прибуток у сумі 93 088 руб. за рахунок перевищення позитивної суммовой різниці над негативною. Інших видів позареалізаційних доходів і витрат виявлено в ході аудиту не було.

  Надзвичайних доходів та витрат на даному підприємстві немає.

  Проведений аудит дозволяє підтвердити достовірність звіту про фінансові результати ТОВ «Гамма» (Додаток 2) і правильність формування та відображення фінансових результатів (Додаток 9) різних видів діяльності.

  Висновок

  У ході виконання курсової роботи з використанням фінансової звітності діючого підприємства «Гамма» були вивчені методики обліку операцій з формування фінансового результату. Велику увагу було приділено вивченню глави 25 Податкового Кодексу Російської Федерації, як одного з основних документів по порядку визначення та відображення фінансових результатів.

  Виконання контрольної роботи було направлено на ознайомлення та оцінку фінансових результатів ТОВ «Гамма». Бухгалтерією підприємства правильно застосовуються вимоги нормативних документів в частині відображення виручки від продажів. Однак зазначу, що при перевірці складу прямих витрат, що враховуються при обчисленні податкової бази по податку на прибуток, виявлена ​​помилка. Бухгалтером до складу прямих витрат віднесено витрати у вигляді страхових внесків, що обчислюються відповідно до Федеральним законом від 15.12.2001 № 167-ФЗ «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації». Перелік витрат на виробництво і реалізацію відносяться до прямих і непрямих витрат обумовлений у п.1 ст. 318 НК. Причому наведений перелік прямих витрат є вичерпним і страхові внески по обов'язковому страхуванню в ньому не пойменовані. Тому суми обчислених страхових внесків не включаються до витрат платника податку ні на оплату праці, ні у складі витрат на сплату єдиного соціального податку, але при цьому вони підлягають відображенню в складі інших витрат і, отже, враховуються в складі непрямих витрат. Прямі витрати на виробничих підприємствах після закінчення місяця підлягають розподілу на залишок незавершеного виробництва, залишок готової продукції на складі, залишок реалізованої, але не оплаченої продукції і власне реалізованої продукції. Непрямі витрати відносяться на собівартість у повному обсязі. У зв'язку з тим, що вище перераховані залишки відсутні, непрямі витрати віднесені повністю сума податку на прибуток, обчислена за правилами гл. 25 НК не змінилася. Аудиторська перевірка підтвердила правильності формування та відображення господарських операцій та їх результатів не тільки на рахунках бухгалтерського обліку, а й у звітності, що надається зовнішнім і внутрішнім користувачам.

  Грамотність фахівців бухгалтерської служби, правильність застосування нормативних документів і використання уніфікованих форм первинної документації дозволило підприємству достовірно відобразити фінансовий результат господарської діяльності підприємства у бухгалтерському обліку та звітності.

  Дотримуючись принципу суттєвості - достовірність звіту про фінансові результати та їх використання підтверджую.

  Бібліографічний список

  1. Податковий Кодекс Російської Федерації, частина перша і друга

  2. Наказ Мінфіну РФ від 06.0.1999 № 43н «Про затвердження положення по бухгалтерському обліку« Бухгалтерська звітність організації ПБО 4 / 99) »/ /« Податковий вісник », № 10, 1999

  3. Наказ Мінфіну РФ від 28.06.2000 № 60н «Про методичні рекомендації про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації» / / «Економіка і життя», № 31, 2000

  4. Газарян А.В. Значення аналізу фінансового стану підприємства для висновків в аудиторському висновку / / «Бухгалтерський облік», № 7, 2001

  5. Газарян А.В., Шіркіна Є.І. Аудиторська перевірка бухгалтерської звітності / / «Бухгалтерський облік», № 13, 2001

  6. Газарян А.В., Костюк Г.І. Аудиторська перевірка фінансових результатів та їх використання / / «Бухгалтерський облік», № 5, 2001

  7. Костюк Г.І. Перевірка бухгалтерської звітності аудитором / / «Бухгалтерський облік», № 4, 2003

  8. Макарьева В.І. Про визнання доходів і витрат при методі нарахування і касовому методі в бухгалтерському та податковому обліку / / «Податковий вісник», № 5, 2003

  9. Овсійчук М.Ф. Аудит: організація, методика проведення. - М.: ТОВ «Інтел-тех», 1996. -152 С.

  10. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 4-е изд., Перераб. і доп. - К.: ТОВ «Нове знання», 2000. - 688 с.

  11. Ситнов А. Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності / / «Фінансова газета. Регіональний випуск », № 39, 2000

  12. Стандарти аудиторської діяльності. - М.: Видавництво ПРІОР, 2002. - 320 с.

  13. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 240 с.

   Додати в блог або на сайт

   Цей текст може містити помилки.

   Бухгалтерія | Реферат
   204.7кб. | скачати


   Схожі роботи:
   Перевірка формування фінансових результатів і використання прибутку
   Перевірка формування фінансових результатів і використання прибутку при проведенні аудиту
   Аудиторська перевірка фінансових вкладень
   Формування та використання фінансових результатів
   Формування та використання фінансових результатів 2
   Порядок формування та облік фінансових результатів
   Облік і формування доходів і фінансових результатів
   Структура і порядок формування фінансових результатів
   Формування фінансових результатів діяльності промислового підприємства
  © Усі права захищені
  написати до нас