Аудиторська перевірка АТ Ретро АТ Манеж

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Факультет дистанційного навчання

Томський державний університет систем управління та радіоелектроніки (ТУСУР)

Кафедра економіки

Контрольна робота № 1

з дисципліни «Основи аудиту»

виконана за методикою Тухватуліна Л.А. «Основи аудиту»

Варіант-8

Виконав:

студент ФДО ТУСУР

гр.: з-828-Б

спеціальності 080105

Афоніна Ю.В,

Г. Нефтеюганськ

2010

1. При проведенні аудиторської перевірки АТ «Ретро» встановлено, що в серпні 2001 року даний економічний суб'єкт відвантажив АТ «Місячне світло» готову продукцію на суму 12 тис. руб. В оплату за цю відвантаження (моментом реалізації є момент відвантаження) АТ «Ретро» було отримано вексель на суму 15 тис. руб. Вексель повинен був бути погашений за АТ «Ретро» надійшло тільки 11 тис. руб. В кінці третього кварталу бухгалтер вказав кореспонденцію:

На 11 тис. руб.:

Дебет рахунку 51 «розрахунковий рахунок»

Кредит рахунку 62 «розрахунок з покупцями і замовниками»;

На 3 тис. руб. записом сторно:

Дебет рахунку 62 «розрахунок з покупцями і замовниками»

Кредит рахунку 80 «прибуток і збитки»;

На 1 тис. руб. записом сторно:

Дебет рахунку 62 «розрахунок з покупцями і замовниками»

Кредит рахунку 46 «реалізація продукції»

Якщо покупець передає продавцеві власний простий вексель (вексель, виписаний покупцем), то факт передачі векселя лише фіксує зобов'язання покупця (векселедавця) сплатити при настанні передбаченого в векселі терміну певну грошову суму. Тому отримання векселя не можна в цьому випадку розглядати як надходження плати за відвантажену покупцю продукцію (роботи, послуги).

У бухгалтерському обліку підприємства-продавця відвантаження продукції та отримання векселя покупця відображаються таким чином:

Д-т рахунки 62 - К-т рахунку 90 - відвантажена продукція покупцеві - 3 тис. руб;

Д-т рахунку 90 - К-т рахунки 43 - списана собівартість відвантаженої продукції;

Д-т рахунку 90 - К-т рахунку 76 / «ПДВ» - відображено ПДВ з вартості реалізованої продукції;

Д-т рахунки 62 / «Векселі одержані" - К-т рахунки 62 - отримано вексель покупця - 15 тис.руб.

Після отримання векселя покупця на балансі продавця продовжує числитися непогашена дебіторська заборгованість покупця за відвантажену йому продукцію.

Обов'язок з нарахування ПДВ до сплати в бюджет виникне у продавця, що визначає виручку за оплатою, тільки в тому податковому періоді, коли відбудеться погашення заборгованості покупця за відвантажену продукцію.

У даному випадку погашення дебіторської заборгованості покупця відбувається або в момент надходження грошових коштів за векселем, або в момент передачі продавцем отриманого векселя за індосаментом третій особі (п. 4 ст. 167 НК РФ).

Якщо покупець проводить оплату за векселем, то продавець повинен нарахувати ПДВ до сплати в бюджет у періоді надходження грошей.

У бухгалтерському обліку продавця в момент надходження грошей за векселем робляться проводки:

Д-т рахунки 51 - К-т рахунку 62 /

«Векселі одержані" - надійшли грошові кошти за векселем -11 тис. руб.;

Д-т рахунку 76 / «ПДВ» - К-т рахунки 68 - ПДВ з вартості реалізованої продукції нараховано до сплати в бюджет.

2. При вивченні форм звітності АТ «Манеж» аудитор звернув увагу на наявність у балансі цього підприємства станом на 1 січня 1999р. Статті «Резерви майбутніх витрат і платежів» у сумі 70 тис. руб. Зазначені резерви розподілені наступним чином: резерв на ремонт основних засобів - 40 тис. руб. і резерв на оплату відпусток - 30 тис. руб. Які дії аудитора?

Рахунок 96 "Резерви майбутніх витрат" призначений для узагальнення інформації про стан і рух сум, зарезервованих з метою рівномірного включення витрат у витрати на виробництво і витрати на продаж. Зокрема, на цьому рахунку можуть бути відображені суми: майбутньої оплати відпусток (включаючи платежі на соціальне страхування та забезпечення) працівникам організації;

на виплату щорічної винагороди за вислугу років;

виробничих витрат з підготовчих робіт у зв'язку з сезонним характером виробництва; на ремонт основних засобів;

майбутніх витрат на рекультивацію земель та здійснення інших природоохоронних заходів;

на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування. Резервування тих чи інших сум відображається по кредиту рахунку 96 "Резерви майбутніх витрат" в кореспонденції з рахунками обліку витрат на виробництво і витрати на продаж. Фактичні витрати, на які був раніше утворено резерв, відносяться в дебет рахунку 96 "Резерви майбутніх витрат" в кореспонденції, зокрема, з рахунками: 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" - на суми оплати праці працівникам за час відпустки та щорічної винагороди за вислугу років; 23 "Допоміжні виробництва" - на вартість ремонту основних засобів, виробленого підрозділом організації, та ін Правильність утворення і використання сум з того чи іншого резерву періодично (а на кінець року обов'язково) перевіряється за даними кошторисів, розрахунків і т. п. і при необхідності коригується. Аналітичний облік по рахунку 96 "Резерви майбутніх витрат" ведеться за окремими резервам. Співробітники йдуть у відпустку нерівномірно. Зазвичай говорять про сезон відпусток (літо, золота осінь). Природно, що саме на ці місяці припадає основна частина витрат підприємства на виплату відпускних. Звідси, з початку року бухгалтер, визначивши річну суму відпускних, ділить її на дванадцять і кожен місяць, утворюючи резерв, робить запис:

Дебет 20 "Основне виробництво" (інші рахунки витрат)

Кредит 96 "Резерви майбутніх витрат"

Якщо співробітник йде у відпустку, то бухгалтер складає проводку:

Дебет 96 "Резерви майбутніх витрат"

Кредит 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Кредит 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню".

Так і для обліку ремонтного фонду в Плані рахунків передбачено рахунок 96 "Резерви майбутніх витрат". Якщо наказом про облікову політику передбачено формування ремонтного фонду, то підприємство щомісяця нараховує до цього фонду необхідні суми відповідно до нормативу, самостійно затвердженим підприємством, і включає їх у витрати виробництва. У бухгалтерському обліку щомісяця робиться проводка: Дебет 20 (23, 26) Кредит 96 - направлені кошти на формування ремонтного фонду. У міру завершення ремонту фактичні витрати підприємства відносяться на зменшення ремонтного фонду. Залишки створеного резерву на ремонт основних засобів за станом на 31 грудня звітного року закриваються і приєднуються до прибутку. Якщо коштів у ремонтному фонді зарезервовано недостатньо, то суму перевищення витрат на ремонт можна відобразити як витрати майбутніх періодів. Надалі в міру накопичення у фонді коштів витрати списуються на витрати виробництва. Підприємства, які не створюють ремонтний фонд, фактичні витрати, пов'язані з проведенням ремонту, включають у витрати виробництва (собівартість).

Дебет 96-кредит 70-30 тис.руб.

Дебет 20-кредит 96 - 40 тис.

3. У результаті перевірки встановлено, що АТ «Меблі» в січні 1998 р. оплачує витрати по підвищенню кваліфікації керівних працівників і фахівців у розмірі 37 тис.руб. Академії народного господарства при Уряді РФ. У договорі на підвищення кваліфікації був вказаний номер ліцензії на підготовку кадрів. Бухгалтер на цю суму вказав:

Дебет рахунку 81 «використання прибутку»

Кредит рахунку 76 «розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»

Виручка від реалізації продукції - 1 500 тис. руб. Фонд оплати праці - 150 тис. руб. Середньооблікова чисельність - 21 чол. Які рекомендації аудитора?

Витрати організації по оплаті навчання її працівника на курсах підвищення кваліфікації включаються до складу витрат по звичайних видах діяльності на підставі п. 5 ПБУ 10/99 "Витрати організації".

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затвердженої Наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 N 94н, витрати на оплату навчання на курсах підвищення кваліфікації працівника, як правило, відображаються за дебетом рахунка 26 "Загальногосподарські витрати". У разі якщо в коло обов'язків працівника входить торгова діяльність, ці витрати враховуються за дебетом рахунка 44 "Витрати на продаж" у кореспонденції з кредитом рахунка 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками":

Дебет 60 Кредит 51 - перерахована оплата за навчання закладу - 37 тис.руб.;

Або

Дебет 26 (44)-0Кредіт 73 (76) - на суму підтверджених документами витрат - 37 тис.руб.;

Дебет 73 (76) - Кредит 50,51 - виплачена з каси компенсація за навчання

4. У ході перевірки було встановлено, що бухгалтер АТ «Контур» виробляв нарахуванні зносу по картинах, які прикрашають офісу цієї фірми, і відображав його:

Дебет рахунку 26 «загальногосподарські витрати»

Кредит рахунку 02 «знос основних засобів»

Які рекомендації аудитора?

Основні засоби підприємства в процесі виробництва поступово зношуються. Знос - вартісний показник втрати об'єктами основних засобів фізичних якостей або втрати техніко-економічних властивостей, а внаслідок цього - вартості. Тому кожному підприємству слід забезпечити накопичення коштів, необхідних для придбання та відновлення остаточно зношених основних засобів. Таке нагромадження досягається за рахунок включення у витрати виробництва сум відрахувань, які називаються амортизаційними. Розміри амортизаційних накопичень встановлюються у відсотках до балансової вартості основних засобів і називаються нормами амортизаційних відрахувань. Амортизація, яка підлягає нарахуванню за звітний місяць, дорівнює сумі амортизації, нарахованої за минулий місяць, плюс амортизація по котрі вступили основних засобів в минулому місяці мінус амортизація по вибулим основним засобам минулого місяця. Розрахунок амортизації основних засобів служить підставою для запису сум амортизаційних відрахувань, тобто зносу основних засобів за відповідними рахунками, а саме:

Дебет рахунків 20,25,26 і ін Кредит рахунку 02.

Рахунок 02 - пасивний. Сальдо кредитове відображає не тільки суму зносу всіх об'єктів основних засобів підприємства, а й суму відшкодованої їх вартості через амортизаційні відрахування; оборот по дебету - суми зносу по вибулим об'єктів незалежно від причин вибуття, оборот по кредиту - суми нарахованої амортизації (зносу) за звітний період . Він може мати два субрахунки:

02-1 "Знос власних основних засобів",

02-2 "Знос довгостроково орендованих основних засобів".

Д 26-К 02 - нарахування амортизації за власним основним засобам.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
34.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Аудиторська перевірка 4
Аудиторська перевірка 2
Аудиторська перевірка 3
Аудиторська перевірка
Аудиторська перевірка бюджетування
Аудиторська перевірка кредитних операцій
Аудиторська перевірка нематеріальних активів
Аудиторська перевірка основних засобів
Аудиторська перевірка фінансових вкладень
© Усі права захищені
написати до нас