Атестація робочих місць за умовами праці 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство праці та соціального захисту Республіки Білорусь
Державна установа освіти
«Республіканський інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки
Працівників Міністерства праці та соціального захисту
Республіки Білорусь »
Кафедра соціально-трудових відносин
Контрольна робота
з дисципліни
Охорона праці
тема
Атестація робочих місць за умовами праці
Мінськ, 2009

Зміст
Введення
1. Поняття, сутність, терміни та визначення безпеки праці
2. Умови і заходи безпеки на робочих місцях
3. Цілі і завдання атестації робочих місць
4. Організація і проведення атестації робочих місць
5. Результати атестації робочих місць
6. Застосовувані санкції
Висновок
Список використаної літератури

Введення
Праця людини в сучасному автоматизованому і механізованому виробництві є процес взаємодії людини, виробничого середовища (довкілля) і машини. Під машиною розуміється сукупність технічних засобів, що використовуються людиною в процесі виробничої діяльності. У системі «людина - середовище проживання - машина» відбувається мобілізація психологічних і фізіологічних функцій людини. Велика швидкість протікання технологічних процесів, потреба у швидкій реакції людини-оператора до зовнішніх подразників залежно від одержуваної інформації, вимагають від людини виняткової уваги до одержуваних сигналів. Людина повинна швидко орієнтуватися у складній виробничій обстановці, забезпечувати постійний контроль і самоконтроль за діями системи і надходять сигналами. Все це вимагає підвищеної уваги до безпеки людини у виробничих умовах. Безпека людини визначається відсутністю виробничих і невиробничих аварій, стихійних і інших природних лих, небезпечних факторів, що викликають травми або різке погіршення здоров'я, шкідливих чинників, що викликають захворювання людини і знижують його працездатність. На роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на роботах, виконуваних в особливих температурних умовах або пов'язаних із забрудненням, працівники перебувають під впливом шкідливих і небезпечних виробничих факторів, тому робоче місце вимагає особливого контролю. Атестація робочих місць за умовами праці як встановлена ​​нормативними актами процедура є основним засобом для отримання об'єктивної оцінки стану умов праці працівників, зайнятих на роботах з небезпечними і шкідливими умовами праці.

1. Поняття, сутність, терміни та визначення безпеки праці
Охорона праці - система збереження життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, яка включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи. Виробнича діяльність - сукупність дій людей із застосуванням знарядь праці, необхідних для перетворення ресурсів в готову продукцію, що включають в себе виробництво та переробку різних видів сировини, будівництво, надання різних видів послуг. Безпека робочого місця - властивість робочого місця зберігати безпечні умови праці при здійсненні там трудової діяльності працівників, для яких це місце призначене, відповідно до вимог нормативних правових актів охорони праці. Атестація робочих місць за умовами праці - процедура аналізу і контролю відповідності стану умов і безпеки праці на робочих місцях вимогам законодавчих та нормативних правових актів з охорони та безпеки праці, встановлена ​​нормативами і служить основним засобом для отримання об'єктивної оцінки стану умов і безпеки праці на робочих місцях . Робоче місце - місце, в якому працівник повинен знаходитись або в який йому необхідно прибути в зв'язку з його роботою і яке прямо або опосередковано знаходиться під контролем роботодавця. Індивідуальне робоче місце - робоче місце, призначене для трудової діяльності одного працівника (машиністи будівельних машин, водії транспортних засобів, зварювальники, токарі тощо). Стаціонарне робоче місце - робоче місце, розташування, а також технічне оснащення якого мають стаціонарний характер, тобто робоче місце пов'язане з певним цехом або ділянкою робіт. Параметри такого робочого місця і прийняті заходи безпеки визначаються по факту.
Нестаціонарне робоче місце - робоче місце, місцерозташування якого, а також його технічне оснащення мають нестаціонарний характер, тобто робоче місце пов'язане з певним будівельним об'єктом або експлуатуються спорудою, а технічне оснащення є мобільним або переносним. Безпека праці - стан умов праці, при яких виключено вплив на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Шкідливий виробничий фактор - виробничий фактор, вплив якого на працюючого може призвести до його захворювання. Небезпечний виробничий фактор - виробничий фактор, вплив якого на працівника може привести до його травми. Постійно діючі небезпечні та шкідливі виробничі фактори - небезпечні та шкідливі виробничі фактори, дія яких постійно і пов'язане з нормальним ходом виробничого процесу. Потенційно небезпечні та шкідливі виробничі фактори - небезпечний виробничий фактор, виникнення якого пов'язане з порушенням нормального ходу виробничого процесу.
Сертифікат відповідності робіт з охорони праці - документ, що засвідчує відповідність проведених в організації робіт з охорони праці встановленим державним нормативним вимогам.
2. Умови і заходи безпеки на робочих місцях
Умови праці - сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на працездатність і здоров'я працівника. Умови праці визначаються як:
- Безпечні;
- Допустимі;
- Шкідливі;
- Небезпечні.
Безпечні умови праці - умови праці, при яких вплив на працюючих шкідливих або небезпечних виробничих факторів виключено, або рівні їх впливу не перевищують встановлені нормативи. Допустимі умови праці - умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують рівнів, встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни, і які надають несприятливий вплив в найближчому і віддаленому періоді на стан здоров'я працюючих і їх потомство (гігієнічні критерії). Шкідливі умови праці - умови праці, які характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та (або) його потомство (гігієнічні критерії).
Небезпечні умови праці - умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни (або її частини) створює загрозу для життя, високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень.
Клас умов праці визначається як 1Б, 2Б або 3Б
1 Б - Відповідний (безпечний) клас умов праці. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори відсутні. Об'єкти оцінки безпеки відповідають вимогам нормативних правових актів з безпеки праці. Засоби індивідуального захисту, інструкції з охорони праці відповідають встановленим вимогам.
2 Б - Невідповідний (допустимий). Є окремі порушення нормативних вимог щодо застосування засобів колективного захисту, а також засобів підмощування, які технічно усуваються і не сприяють виникненню небезпеки впливу постійно діючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів на працюючих. Порушення, що призводять до збільшення ймовірності виникнення потенційно небезпечних виробничих факторів відсутні. Порушені строки носіння спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ і перегляду інструкцій з охорони праці.
3 Б - Невідповідний (небезпечний). Відсутні або несправні засоби колективного захисту, що створює загрозу впливу постійно діючих виробничих факторів на працівників. Є порушення нормативних вимог, що збільшують ймовірність виникнення потенційно небезпечних виробничих факторів, що збільшують ймовірність виникнення аварійних ситуацій (обвалення конструкцій, вибухів, пожеж). Засоби індивідуального захисту або відсутні, або за своїми захисними властивостями не відповідають умовам праці на робочому місці. Інструкції з охорони праці або відсутні, або не відповідають нормативним вимогам.
Об'єкти оцінки безпеки поділяються на постійно діючі та потенційні. Орієнтовна класифікація об'єктів оцінки з найменуваннями небезпечних і шкідливих виробничих факторів і рекомендованих засобів і заходів безпеки наводиться в таблицях 1 і 2.
3. Цілі і завдання атестації робочих місць
Атестація робочих місць за умовами праці здійснюється з метою:
- Планування і проведення заходів щодо поліпшення, оздоровлення умов праці та приведення робочих місць у відповідність з діючими нормативними правовими документами;
- Розгляду питання про припинення (зупинення) виконання робіт на робочих місцях, які надають за результатами атестації загрозу для життя і здоров'я працівників;
- Сертифікації робіт з охорони праці в організаціях;
- Обгрунтування надання компенсацій працівникам, зайнятим на важких роботах і на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, у передбаченому законодавством порядку;
- Вирішення питання про зв'язок захворювання з професією при підозрі на професійне захворювання, встановлення діагнозу профзахворювання, в тому числі при вирішенні спорів, розбіжностей в судовому порядку;
- Ознайомлення працівників з умовами праці на робочих місцях;
- Складання статистичної звітності про стан умов праці та компенсації за роботу зі шкідливими і небезпечними умовами праці.
Відповідно до чинного законодавства обов'язки з проведення атестації робочих місць за умовами праці покладаються на роботодавця. Атестації за умовами праці підлягають робочі місця всіх працівників організації. Кожне робоче місце враховується як одна, незалежно від того, як воно використовується - в одну або дві зміни. При атестації робочих місць за умовами праці проводиться експертна оцінка їх безпеки з урахуванням забезпеченості працівників засобами індивідуального та колективного захисту, а також здійснюється інструментальне вимірювання фактичних значень небезпечних і шкідливих виробничих факторів, дія яких може призвести до погіршення здоров'я працівників. При цьому намічаються заходи щодо покращення і оздоровлення умов праці. Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів на аналогічних за характером виконуваних робіт і за умовами праці робочих місцях, атестація за умовами праці виробляються на підставі даних, отриманих при атестації не менше 20% таких робочих місць. Терміни проведення атестації встановлюються не рідше одного разу на 5 років з моменту проведення останньої атестації робочих місць. Обов'язковою переатестації підлягають робочі місця при зміні організації праці, заміні машин, обладнання, на вимогу органів нагляду і контролю. Вимірювання параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, визначення показників важкості та напруженості трудового процесу здійснюють лабораторні підрозділи організації. За відсутності у організації необхідних для цього технічних засобів та нормативно-довідкової бази залучаються центри державного епідеміологічного нагляду, лабораторії органів Державної експертизи умов праці та інші лабораторії, акредитовані в установленому порядку на право проведення зазначених вимірювань.
4. Організація і проведення атестації робочих місць
1.Регламентація і компетенція державної експертизи умов праці здійснюється на підставі ст. 37 Закону про охорону праці Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення.
2. Органи державної експертизи умов праці створюються в структурі Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь і в комітетах з праці, зайнятості та соціального захисту обласних, Київського міського виконавчих комітетів відповідно до законодавства.
3. Ці органи:
здійснюють державний контроль за якістю проведення всіма наймачами атестації робочих місць за умовами праці, обгрунтованістю надання працівникам компенсацій на основі атестації робочих місць за умовами праці, а також дотриманням встановлених вимог щодо умов праці в проектній документації на будівництво та реконструкцію об'єктів виробничого призначення;
аналізують стан умов праці по галузях економіки.
4. Посадові особи органів державної експертизи умов праці при виконанні своїх обов'язків мають право:
після попереднього повідомлення і в установленому законодавством порядку за умови пред'явлення посвідчення встановленого зразка безперешкодно проходити на територію, об'єкти і в приміщення наймача з метою реалізації своїх повноважень;
запитувати та безоплатно отримувати необхідні для проведення державної експертизи умов праці документи, ведення яких наймачеві наказано законодавством про пенсійне забезпечення та законодавством про працю, що стосуються надання компенсацій працівникам за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, атестації робочих місць;
скасовувати в установленому законодавством порядку результати атестації робочих місць за умовами праці при виявленні порушень в її організації та проведенні;
готувати за результатами проведених експертиз висновки за запитами органів з праці, зайнятості та соціального захисту, роботодавців, які працюють, а також в інших випадках, передбачених законодавством;
видавати в межах своєї компетенції наймачам обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень законодавства про пенсійне забезпечення та законодавства про працю, що стосуються надання компенсацій працівникам за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, атестації робочих місць.
Основними об'єктами експертної оцінки є:
- Відповідність заходів, що проводяться при організації робочого місця, вимогам Снипов та ГОСТів;
- Відповідність машин, устаткування, оснащення, інструменту характером виконуваної роботи і вимог ГОСТів;
- Відповідність застосовуваних матеріалів, конструкцій і виробів технології робіт та вимог, передбачених СНіПами, ГОСТами;
- Забезпеченість засобами навчання та інструктажу.
При проведенні експертної оцінки слід встановити небезпечні та шкідливі виробничі фактори, пов'язані з виконанням робіт на робочому місці, а також заходи і засоби безпеки, що запобігають вплив цих факторів на працівників. Перед оцінкою відповідності безпеки робочого місця вимогам охорони праці та безпеки праці слід перевірити наявність, правильність оформлення і обліку вимог охорони та безпеки праці в технологічних документах (технологічних картах, схемою організації робочого місця) і інструкціях з охорони праці. При визначенні небезпечних виробничих факторів необхідно враховувати імовірнісний характер їх дії. З урахуванням цього небезпечні виробничі фактори поділяються на дві категорії:
1) постійної дії - наявність яких відомо заздалегідь і пов'язане з нормальним ходом виробничого процесу (рушійні частини машин, розташування робочого місця на висоті тощо);
2) потенційно небезпечні - які виникають при відмовах технічних систем (перекидання машин, пробій ізоляції і поява електроструму на металевих конструкціях або устаткування).
Небезпечні виробничі фактори, що відносяться до першої категорії, як правило, пов'язані з характером роботи на робочому місці. Небезпечні виробничі фактори, що відносяться до другої категорії, можуть бути не пов'язані з характером діяльності на даному робочому місці. У разі стаціонарного робочого місця обидві категорії небезпечних виробничих факторів враховуються завжди. У випадку нестаціонарних робочих місць значна частина цих факторів враховується за нарядом-допуском. При визначенні небезпечного виробничого фактора необхідно враховувати зону його дії, яка називається небезпечною. Розміри небезпечних зон встановлюються розрахунком, інструментальними замірами чи нормативами. У разі наявності на робочому місці небезпечних виробничих чинників постійної дії небезпечна зона повинна бути ізольована від працівника. Залежно від ставлення вжитих заходів безпеки до небезпечних виробничих факторів вони можуть носити загальний або приватний характер. Заходи безпеки загального характеру спрямовані на забезпечення захисту від усіх можливих небезпечних виробничих факторів. Заходи безпеки приватного характеру спрямовані на забезпечення захисту від дії якогось одного конкретного небезпечного виробничого фактора. Заходи безпеки загального характеру повинні передбачатися в інструкціях з охорони праці для професій або видів робіт. Зазначені інструкції повинні розроблятися на основі Типових галузевих інструкцій з охорони праці для працівників будівництва та житлово-комунального господарства з урахуванням особливостей праці на аттестуемого робочому місці. В інструкції повинні міститися вичерпні вимоги щодо безпечного виконання робіт на даному робочому місці. Заходи безпеки приватного порядку пов'язані, як правило, із застосуванням технічних засобів безпеки. Оцінка відповідності заходів безпеки вимогам охорони та безпеки праці повинна здійснюватися з урахуванням категорії небезпечних і шкідливих виробничих факторів, на запобігання дії яких вони спрямовані.
При наявності постійно діючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів заходи безпеки повинні бути спрямовані на запобігання доступу працівників в небезпечні зони або зниження рівня впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на працівників до допустимого рівня. Для визначення вказаних заходів безпеки виникає необхідність встановлення фактичного рівня впливу деяких небезпечних чи шкідливих виробничих факторів на основі інструментальних вимірів. При наявності потенційно небезпечних виробничих факторів заходи безпеки повинні бути спрямовані на попередження працівників про можливість виникнення небезпечних виробничих факторів, а також на зниження ймовірності їх виникнення. Результати оцінки відповідності безпеки робочого місця вимогам охорони та безпеки праці оформляються протоколом. Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів, фактичне значення яких вимагає перевірки, встановлюється при оцінці відповідності безпеки робочого місця вимогам охорони та безпеки праці. Рівні небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що впливають на гігієнічну оцінку умов праці, визначають на основі інструментальних вимірів. Інструментальні вимірювання фізичних, хімічних, біологічних і психофізіологічних факторів, ергономічних параметрів повинні виконуватися в процесі роботи, тобто при проведенні виробничих процесів відповідно до технологічного регламенту при справних і ефективно діючих засобах колективного та індивідуального захисту: При цьому використовуються методи контролю, передбачені відповідними ГОСТами та іншими нормативними документами.
5. Результати атестації робочих місць
Оцінка фактичного стану умов праці на робочому місці складається з оцінок:
- За ступенем безпеки;
- По забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту, а також відповідності цих засобів вимогам безпеки;
- За ступенем шкідливості і небезпеки.
Критерієм для оцінки відповідності (невідповідності) робочих місць умовами безпеки є наявність порушень вимог нормативних документів, які можуть призвести до виникнення небезпечних виробничих факторів. Для оцінки можливої ​​тяжкості наслідків використовується класифікатор. Оцінка фактичного стану умов праці за ступенем шкідливості і небезпеки проводиться відповідно до Гігієнічними критеріями оцінки та класифікації умов праці за показниками шкідливості і небезпеки факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу на основі зіставлення результатів вимірювань всіх небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу з встановленими для них гігієнічними нормативами. На базі зіставлень визначається клас умов праці, як для кожного фактора, так і для їх комбінації і поєднання, а також для робочого місця в цілому. Визначення допустимого часу контакту працівників з небезпечними і шкідливими виробничими чинниками за робочу зміну та (або) період трудової діяльності (обмеження стажу роботи) здійснюють центри державного санітарно-епідеміологічного нагляду за поданням адміністрації організації стосовно професійними групами. При відсутності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів при виконанні вимог з безпеки та забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту вважається, що умови праці на робочому місці відповідають нормативним вимогам безпеки. Робоче місце в цьому випадку слід вважати атестованим. У випадках, коли на робочому місці фактичні значення небезпечних і шкідливих виробничих факторів перевищують існуючі норми та вимоги з безпеки та забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту не відповідають існуючим нормам, умови праці на такому робочому місці відносяться до шкідливих та (або) небезпечним. Результати оцінки фактичного стану умов праці на робочому місці з протоколів оцінок заносяться в карту атестації робочих місць за умовами і безпеки праці, в якій атестаційною комісією організації дається висновок про результати атестації. За відповідності умов і безпеки праці на робочому місці вимогам норм і правил охорони праці атестаційна комісія виносить висновок - «робоче місце атестовано». При наявності порушень, які безпосередньо не створюють загрозу життю і здоров'ю працівників і можуть бути усунені силами організації, виноситься рішення «робоче місце умовно атестовано». При наявності порушень, які створюють загрозу життю і здоров'ю працівників, які не можуть бути усунені найближчим часом через відсутність ресурсів, виноситься рішення - «робоче місце не атестовано і підлягає негайному переоснащення або ліквідації». Атестаційна комісія здійснює контроль за своєчасним приведенням умовно атестованих робочих місць у відповідність з нормативними вимогами охорони праці. З урахуванням результатів атестації робочих місць за умовами праці Комісія розробляє пропозиції про порядок підготовки і проведення сертифікації робіт з охорони праці в організації. Інформація про результати атестації робочих місць доводиться до відома працівників організації. Документи атестації робочих місць за умовами праці є матеріалами суворої звітності і підлягають зберіганню протягом 45 років.
6. Застосовувані санкції
На підставі ст. 9.16 Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення п.3.4. непроведення наймачем або уповноваженою посадовою особою наймача у встановлених законодавством випадках атестації робочих місць за умовами праці, порушення порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, подання наймачем або уповноваженою посадовою особою наймача документів з атестації робочих місць за умовами праці, що містять недостовірні відомості, що тягне накладення штрафу в розмірі від двадцяти до п'ятдесяти базових величин, а на юридичну особу - до ста базових величин.

Висновок
За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. Основним напрямом державної політики в галузі охорони праці є забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників. Державними нормативними вимогами охорони праці, що містяться в законах та інших нормативних правових актах, встановлюються правила, процедури та критерії, спрямовані на збереження життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності. Система нормативних правових актів, що містять державні нормативні вимоги охорони праці, складається з міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці, будівельних та санітарних норм і правил, правил та інструкцій з безпеки, правил будови і безпечної експлуатації, зводів правил з проектування та будівництва , гігієнічних нормативів та державних стандартів безпеки праці. Вимоги охорони праці обов'язкові для виконання при здійсненні будь-яких видів діяльності, у тому числі при проектуванні, будівництві (реконструкції) та експлуатації об'єктів, конструюванні машин, механізмів та іншого обладнання, розробці технологічних процесів, організації виробництва і праці. Кожен працівник має право на робоче місце, що відповідає вимогам охорони праці. Тому, згідно з чинним законодавством, для отримання об'єктивної оцінки стану умов праці працівників, зайнятих на роботах з небезпечними і шкідливими умовами праці проводиться атестація робочих місць за умовами праці. Кожен роботодавець зобов'язаний забезпечити проведення атестації робочих місць за умовами праці з наступною сертифікацією робіт з охорони праці.

Список використаної літератури
1. Закон республіки Білорусь «Про охорону праці» 23 червня 2008 р . № 356-3 в ред.Законов Республіки Білорусь від 26.06.2008 № 2 / 1453 від 04.06.2008 / / Національний реєстр правових актів республіки Білорусь. 2008. № 2 / 1453.
2. Лазаренко, А.М. Охорона праці / А. М. Лазаренко. Мн., БНТУ, 2004 - 497с.
3. Трудовий кодекс Республіки Білорусь від 26.06.1999 № 296-3 в ред. Законів Республіки Білорусь від 19.07.2005 № 37-3, від 16.05.2006 № 118-3, від 29.06.2006 № 138-З, від 07.05.2007 № 219-З / / національний реєст правових актів Республіки Білорусь. 199. № 2 / 70
4. Челноков, А.А. Охорона праці / А. А. Челноков, Л. Ф. Ющенко. Мн., 2007.
5. www.zakon.by.
6. Довідкові Правові Системи сімейства КонсультантПлюс ТОВ "ЮрСпектр"
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Контрольна робота
51.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Атестація робочих місць за умовами праці
Атестація робочих місць за умовами праці і аудит пожежної безпеки
Атестація робочих місць за умовами праці Сертифікація виробництва на відповідність вимогам безпеки
Питання вдосконалення оцінки травмобезопасності робочих місць за їх атестації за умовами праці
Комп`ютерна допомога для підприємств при проведенні атестації робочих місць за умовами праці
Атестація робочих місць 2
Атестація робочих місць
Атестація робочих місць
Атестація робочих місць 2 2
© Усі права захищені
написати до нас