Архівна справа на сучасному етапі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Логачова А.В.

АРХІВНЕ СПРАВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Архівна будівництво в Росії має тривалу історію. Архівна справа є галуззю діяльності людського суспільства, що охоплює всі теоретичні, правові та практичні аспекти, які є частиною історичної пам'яті про минуле. Значний внесок у вивчення історії архівної справи та створення концепції вітчизняного архівознавства внесли вітчизняні вчені: Н.В. Калачов, Д.Я. Самоквасов, А.С. Лаппо-Данилевський, С.М. Валк, В.В. Максаков, І.Л. Маяковський, М. Н. Покровський, А. В. Чернов, В.М. Автократів, В.М. Старостін, Є.В. Старостін, В.П. Козлов і ін (1).

Складовою частиною історії архівної справи країни є історія архівної справи на Ставропіллі, яка веде свій відлік з другої половини XVIII ст. Саме тоді, у період освоєння північнокавказьких земель, в результаті діяльності різних урядових установ і організацій, стали формуватися унікальні за складом та змістом архівні фонди. Їх документи сьогодні дозволяють відтворити історію заселення південних земель Російської імперії наприкінці XVIII - XIX ст. Поворотною подією в історії архівної справи Ставропілля стало створення, в 1906 р., Ставропольської ученої архівної комісії.

У державних архівах територіально-адміністративних утворень, що нині входять в Південний федеральний округ, зосереджено майже 12 млн. одиниць зберігання (9% від загального обсягу документів держархівів суб'єктів Російської Федерації), а в муніципальних архівах - близько 4 млн. од. хр. (11% від загального обсягу документів цієї ланки). Найбільш об'ємні архівні фонди мають Ставропольський край і Ростовська область, їхні державні архіви входять до числа так званих архівів-мільйонників. Ці території мають і найбільш розвиненою мережею муніципальних архівів. У Ставропольському краї діють Державний архів Ставропольського краю (більше 1 млн. од. Хр.), Державний архів новітньої історії Ставропольського краю (668204 од. Хр.) Та 33 архіву зі змінним складом документів, які зберігають близько 370 тис. од. хр. У фондах цих архівів зберігаються багатющі джерела, які за цінністю, повноті та обсягом інформації не поступаються матеріалами центральних архівосховищ країни.

На початку XXI століття архівознавство стало самостійною, що стосується всіх і кожного сферою практичної та наукової діяльності, займаної найважливіше місце у системі наукових дисциплін і в суспільному житті. Сучасне архівознавство займається не тільки вивченням ретроспективною інформацією, але і проникає в суть процесів, що відбуваються з документами в сучасній системі управління.

Однією з актуальних проблем вітчизняного архівознавства є розробка питань архівного законодавства. Архівна справа, як і будь-яка інша сфера життя суспільства, має свою правову форму - суспільні відносини, які регулюються архівним законодавством. Головним завданням архівного законодавства є створення законодавчої бази, яка дозволила б, вирішуючи проблему правового регулювання відносин громадян, суспільства і держави у сфері архівної справи, забезпечити збереження, якісне поповнення, державний облік і всебічне використання Архівного фонду Російської Федерації, як найважливішої частини її національного і культурного надбання.

У 2004 р. в Росії була проведена масштабна адміністративна реформа, в результаті якої федеральні органи виконавчої влади залежно від виконуваних ними функцій були розділені на міністерства (з правовстановлюючими функціями), служби (з контрольно-наглядовими функціями) і агентства (з правозастосувальними функціями по надання державних послуг і управління державним майном). Згідно з цими змінами Федеральна архівна служба Росії була перетворена у Федеральне архівне агентство, підвідомче Міністерству культури і масових комунікацій Російської Федерації.

У 2004 р. був прийнятий Федеральний Закон «Про архівну справу в Російській Федерації» (2), який сьогодні регулює відносини у сфері організації, зберігання, комплектування, обліку та використання документів Архівного фонду Російської Федерації, а також інших документів незалежно від їх форм власності . Закон регулює і відносини управління архівною справою в Російській Федерації в інтересах громадян, суспільства і держави.

Принципово важливими положеннями Закону, що відрізняють його від інших законодавчих актів, в архівній сфері є: його більш широка сфера застосування; відсутність поділу на державну і недержавну частина Архівного фонду Російської Федерації; увагу до муніципального архівному ланці; розробка понятійного апарату сучасної архівної сфери; чітке розмежування повноважень Російської Федерації, її суб'єктів і муніципальних утворень у галузі архівної справи; чітке визначення складу Архівного Фонду Російської Федерації; позначення особливості правового становища архівних документів, що знаходяться у власності Російської Федерації; вказівку особливості цивільного обороту документів Архівного Фонду Російської Федерації, що знаходяться в приватній власності; проголошення принципів, пов'язаних з комплектуванням, зберіганням, обліком і організацією використання документів Архівного Фонду Російської Федерації; повна регламентація всього управління архівною справою. В окремих розділах Закону прописані питання доступу до архівних документів та їх використання, а також питання міжнародного співробітництва.

Федеральний закон «Про архівну справу в Російській Федерації» з'явився першим федеральним законом прийнятим в архівній сфері, який незважаючи на свій прогресивний характер все-таки містить певні протиріччя і вади. Прийняття закону загострило проблему, закладену ще в Основах архівного законодавства 1993 року (3). Тоді, з урахуванням зміни державного ладу і появи приватної власності в країні, архівні документи були розділені на державні та недержавні. Наслідки такого рішення ще довго буде позначатися в поточній архівної діяльності установ і організацій, тому що в результаті колосальну кількість документів (особливо з особового складу ліквідованих комерційних структур) вже втрачено і продовжує втрачатися щорічно. Реальних важелів, які б дозволили змінити ситуацію в кращу сторону, до цих пір не знайдено.

З прийняттям нового закону єдиний Архівний фонд Російської Федерації був розділений на три частини: федеральні архівні документи, регіональні архівні документи і муніципальні архівні документи. Поділяючи власність на документи, не передбачили зміна системи комплектування та зберігання документів, що існувала ще з радянського часу. Навпаки, у статті 21 закону було введено положення, яке зберігало існуючий лад: «Документи Архівного фонду Російської Федерації, що утворилися в процесі діяльності територіальних органів, федеральних органів державної влади та федеральних організацій, інших державних органів Російської Федерації, розташованих на території суб'єкта Російської Федерації, можуть передаватися в державні архіви суб'єкта Російської Федерації на підставі договору між органом або організацією, передають зазначені документи, та уповноваженим органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в галузі архівної справи »(4).

У результаті гостро постало питання про долю документів територіальних підрозділів федеральних органів влади, таких, як суди, прокуратури, податкові органи, органи служби безпеки, митні органи, комісаріати, органи статистики, управління федерального казначейства, контрольні і наглядові служби, служби зайнятості населення, відділення Пенсійного фонду, федеральні державні установи та унітарні підприємства, установи культури та освіти і т.д. Згідно нового закону вся їх документація є федеральною власністю і повинна бути прийнята на зберігання у федеральні архіви, можливості яких обмежені. І подібних проблем чимало.

На IV Всеросійському з'їзді російського товариства істориків-архівістів керівник Федерального архівного агентства, член-кореспондент РАН В.П. Козлов зазначав, що за останні 15 років при надмірній централізації організаційного, нормативного та методичного забезпечення архівної справи, по ньому були нанесені відчутні удари (5). Федеральні архіви були відокремлені від регіональних, регіональні - один від одного. Отримала законодавче оформлення відгородженість від державної архівної служби архівних служб ряду відомств, виникли проблеми у взаємодії державних архівних служб суб'єктів РФ і муніципальних архівних служб цих суб'єктів. На федеральному рівні відбулося дроблення функцій, колись сконцентрованих в єдиному федеральному органі виконавчої влади архівної справи, на функції політичні та законотворчі. У результаті адміністративної реформи 2004 р. залишилася «нічиєї» функція контролю за організацією відомчих, архівних та діловодних служб, особливо на федеральному рівні.

На сьогоднішній день створена і правова основа державного обліку. Відповідно до ст. 19 Федерального закону «Про архівну справу в Російській Федерації» документи Архівного фонду Російської Федерації незалежно від місця їх зберігання підлягають державному обліку.

Організовано розробка та впровадження в практику роботи архівних установ країни програмних комплексів - «Архівний фонд» і «Фондовий каталог», в основі яких - забезпечення наступності з традиційними формами і методами обліку, що базується на єдності облікових показників в електронному та традиційному форматах; можливість тиражування програмного забезпечення для організації його використання не тільки на об'єктах архівної галузі, але і в сховищах Архівного фонду Російської Федерації будь відомчої приналежності.

Важливе значення для розширення робіт зі створення системи автоматизованого державного обліку мало прийняття Урядом Російської Федерації підпрограми «Архіви Росії» федеральної цільової програми «Культура Росії (2001-2005 роки)» (6). У ході її реалізації виділялися певні кошти на придбання комп'ютерної техніки для державних і муніципальних архівів, яка використовується, головним чином, для ведення баз даних «Архівний фонд» і «Фондовий каталог».

Примітки:

 1. Чернов А.В. Історія та організація архівної справи в СРСР: Короткий нарис. М., 1940; Максаков В.В. Історія та організація архівної справи в СРСР (1917-1945 рр.).. М., 1969; автократів В.М. Теоретичні проблеми вітчизняного архівознавства. - М., 2001; Самошенко В.М. Історія архівної справи в дореволюційній Росії. М., 1989; Старостін Є.В. Закордонне архівознавство: проблеми історії, теорії та методології. М., 1997; Козлов В.П. Російське архівна справа. - М., 1999; Його ж: Теоретичні основи археографії з позицій сучасності / / Отеч. архіви. - 2001. - № 1.

 2. Федеральний закон «Про архівну справу в Російській Федерації» / / Отеч. Архіви. - 2005. - № 1.

 1. Основи законодавства Російської Федерації про Архівний фонд Російської Федерації і архівах / / Отеч. Архіви. - 1993. - № 5.

 1. Федеральний закон «Про архівну справу в Російській Федерації» / / Отеч. Архіви. - 2005. - № 1.

 1. Інформаційний бюлетень «Вісник архівіста» / / www.vestarhiv.ru/index16.php 18.05.2007г.

 1. ПЦПІ-Публічні центри правової інформації / / www.pcpi.ru/manage/page?tid 18.05.2007г.

Відомості про автора:

Логачова Алла Вікторівна здобувач кафедри археології та регіональної історії

Посилання (links):
 • http://www.vestarhiv.ru/index16.php
 • http://www.pcpi.ru/manage/page?tid
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Різне | Стаття
  26.7кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Архівна справа
  Архівна справа в Російській Федерації
  Архівна справа у Росії XVIII століття
  Діловодство та архівна справа в Республіці Казахстан
  Архівна справа у другій половині XIX ст
  Архіви на сучасному етапі
  Овочівництво на сучасному етапі
  Біотехнологія і біоіндустрії на сучасному етапі
  Реінжиніринг на сучасному етапі розвитку
  © Усі права захищені
  написати до нас