Арбітражний Процесуальний Кодекс РФ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

24 липня 2002 N 95-ФЗ


РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Прийнято

Державною Думою

14 червня 2002

Схвалений

Радою Федерації

10 липня 2002

(В ред. Федеральних законів від 28.07.2004 N 80-ФЗ,

від 02.11.2004 N 127-ФЗ, від 31.03.2005 N 25-ФЗ,

від 27.12.2005 N 197-ФЗ,

з ізм., внесеними Постановами Конституційного Суду РФ

від 16.07.2004 N 15-П, від 17.11.2005 N 11-П,

Ухвалою Конституційного Суду РФ від 02.03.2006 N 22-О)

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Здійснення правосуддя арбітражними судами

Правосуддя у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності здійснюється арбітражними судами в Російській Федерації, утвореними відповідно до Конституції Російської Федерації і федеральним конституційним законом (далі - арбітражні суди), шляхом вирішення економічних суперечок та розгляду інших справ, віднесених до їх компетенції Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації та іншими федеральними законами, за правилами, встановленими законодавством про судочинство в арбітражних судах.

Стаття 2. Завдання судочинства в арбітражних судах

Завданнями судочинства в арбітражних судах є:

1) захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів осіб, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність, а також прав і законних інтересів Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб у зазначеній сфері;

2) забезпечення доступності правосуддя у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності;

3) справедливий і відкритий судовий розгляд у встановлений законом строк незалежним і безстороннім судом;

4) зміцнення законності та попередження правопорушень у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності;

5) формування шанобливого ставлення до закону і суду;

6) сприяння становленню і розвитку партнерських ділових відносин, формуванню звичаїв і етики ділового обороту.

Стаття 3. Законодавство про судочинство в арбітражних судах

1. Відповідно до Конституції Російської Федерації законодавство про судочинство в арбітражних судах знаходиться у веденні Російської Федерації.

2. Порядок судочинства в арбітражних судах визначається Конституцією Російської Федерації, Федеральним конституційним законом "Про судову систему Російської Федерації" і Федеральним конституційним законом "Про арбітражних судах Російській Федерації", Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації (далі - Кодекс) та прийнятими відповідно до них іншими федеральними законами.

3. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені законодавством Російської Федерації про судочинство в арбітражних судах, застосовуються правила міжнародного договору.

4. Судочинство в арбітражних судах здійснюється відповідно до федеральних законів, що діють під час вирішення спору та розгляду справи (далі - розгляд справи), вчинення окремої процесуальної дії або виконання судового акта.

Стаття 4. Право на звернення до арбітражного суду

1. Зацікавлена ​​особа має право звернутися до арбітражного суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і законних інтересів у порядку, встановленому цим Кодексом.

2. У випадках, передбачених цим Кодексом, в арбітражний суд вправі звернутися й інші особи.

3. Відмова від права на звернення до суду недійсний.

4. Звернення до арбітражного суду здійснюється у формі:

позовної заяви - з економічних спорів та інших справах, що виникають з цивільних правовідносин;

заяви - у справах, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин, у справах про неспроможність (банкрутство), у справах окремого провадження, при зверненні про перегляд судових актів у порядку нагляду і в інших випадках, передбачених цим Кодексом;

скарги - при зверненні до арбітражного суду апеляційної та касаційної інстанцій, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами;

подання - при зверненні Генерального прокурора Російської Федерації та його заступників про перегляд судових актів у порядку нагляду.

5. Якщо для певної категорії спорів федеральним законом встановлено претензійний чи іншій досудовий порядок врегулювання або він передбачено договором, суперечка передається на вирішення арбітражного суду після дотримання такого порядку.

6. За угодою сторін підвідомчий арбітражному суду спір, який виникає з цивільних правовідносин, до прийняття арбітражним судом першої інстанції судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті, може бути переданий сторонами на розгляд третейського суду, якщо інше не встановлено федеральним законом.

Стаття 5. Незалежність суддів арбітражних судів

1. При здійсненні правосуддя судді арбітражних судів незалежні, підкоряються тільки Конституції Російської Федерації і федеральному закону.

2. Будь-яке стороннє вплив на суддів арбітражних судів, втручання в їх діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, організацій, посадових осіб чи громадян забороняються і тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

3. Гарантії незалежності суддів арбітражних судів встановлюються Конституцією Російської Федерації і федеральним законом.

Стаття 6. Законність при розгляді справ арбітражним судом

Законність при розгляді справ арбітражним судом забезпечується правильним застосуванням законів та інших нормативних правових актів, а також дотриманням усіма суддями арбітражних судів правил, встановлених законодавством про судочинство в арбітражних судах.

Стаття 7. Рівність всіх перед законом і судом

1. Правосуддя в арбітражних судах здійснюється на засадах рівності всіх перед законом і судом незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань та інших обставин, рівності всіх організацій перед законом і судом незалежно від організаційно-правової форми, форми власності, підпорядкованості, місця знаходження та інших обставин.

2. Арбітражний суд забезпечує рівний судовий захист прав і законних інтересів всіх осіб, які беруть участь у справі.

Стаття 8. Рівноправність сторін

1. Судочинство в арбітражному суді здійснюється на основі рівноправності сторін.

2. Сторони користуються рівними правами на заяву відводів і клопотань, подання доказів, участь в їх дослідженні, виступ у судових дебатах, подання арбітражному суду своїх доказів і пояснень, здійснення інших процесуальних прав і обов'язків, передбачених цим Кодексом.

3. Арбітражний суд не вправі своїми діями ставити будь-яку зі сторін у переважне положення, так само як і применшувати права однієї зі сторін.

Стаття 9. Змагальність

1. Судочинство в арбітражному суді здійснюється на засадах змагальності.

2. Особи, які беруть участь у справі, має право знати про аргументи один одного до початку судового розгляду. Кожній особі, що бере участь у справі, гарантується право представляти докази арбітражному суду і іншій стороні у справі, забезпечується право заявляти клопотання, висловлювати свої доводи і міркування, давати пояснення з усіх виникаючих у ході розгляду справи питань, пов'язаних з поданням доказів. Особи, які беруть участь у справі, несуть ризик настання наслідків вчинення або невчинення ними процесуальних дій.

3. Арбітражний суд, зберігаючи незалежність, об'єктивність і неупередженість, здійснює керівництво процесом, роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки, попереджує про наслідки вчинення або невчинення ними процесуальних дій, сприяє у реалізації їх прав, створює умови для всебічного і повного дослідження доказів, встановлення фактичних обставин і правильного застосування законів та інших нормативних правових актів при розгляді справи.

Стаття 10. Безпосередність судового розгляду

1. Арбітражний суд при розгляді справи зобов'язаний безпосередньо дослідити всі докази у справі.

2. Докази, які не були предметом дослідження в судовому засіданні, не можуть бути покладені арбітражним судом в основу прийнятого судового акта.

Стаття 11. Гласність судового розгляду

1. Розгляд справ в арбітражних судах відкрите.

2. Розгляд справи в закритому судовому засіданні допускається у випадках, якщо відкритий розгляд справи може призвести до розголошення державної таємниці, в інших випадках, передбачених федеральним законом, а також при задоволенні клопотання особи, яка бере участь у справі і що посилається на необхідність збереження комерційної, службової або іншої захищеної законом таємниці.

3. Розголошення відомостей, що становлять державну, комерційну, службову або іншу охоронювану законом таємницю, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

4. Про розгляд справи в закритому судовому засіданні виноситься ухвала. Визначення виноситься щодо всього судового розгляду або його частини.

5. При розгляді справи в закритому судовому засіданні присутні особи, які беруть участь у справі, їх представники, а в необхідних випадках і в порядку, що встановлені цим Кодексом, присутні також експерти, свідки та перекладачі.

6. Розгляд справи в закритому судовому засіданні здійснюється з дотриманням правил судочинства в арбітражних судах.

7. Особи, присутні у відкритому судовому засіданні, мають право робити нотатки по ходу судового засідання, фіксувати його за допомогою засобів звукозапису. Кіно-і фотозйомка, відеозапис, а також трансляція судового засідання арбітражного суду по радіо і телебаченню допускається з дозволу судді - головуючого в судовому засіданні.

8. Судові акти арбітражним судом оголошуються публічно.

Стаття 12. Мова судочинства

1. Судочинство в арбітражному суді ведеться російською мовою - державною мовою Російської Федерації.

2. Особам, які беруть участь у справі і не володіють російською мовою, арбітражний суд роз'яснює і забезпечує право знайомитися з матеріалами справи, брати участь у судових діях, виступати в суді рідною мовою або вільно обраному мовою спілкування і користуватися послугами перекладача.

Стаття 13. Нормативні правові акти, що застосовуються при розгляді справ

1. Арбітражні суди розглядають справи на підставі Конституції Російської Федерації, міжнародних договорів Російської Федерації, федеральних конституційних законів, федеральних законів, нормативних правових актів Президента Російської Федерації і нормативних правових актів Уряду Російської Федерації, нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади, конституцій (статутів), законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації, актів органів місцевого самоврядування.

Арбітражні суди у випадках, передбачених федеральним законом, застосовують звичаї ділового обороту.

2. Арбітражний суд, встановивши при розгляді справи невідповідність нормативного правового акта іншому має більшу юридичну силу нормативного правового акту, в тому числі видання його з перевищенням повноважень, приймає судовий акт згідно з нормативним правовим актом, що має більшу юридичну силу.

3. Якщо при розгляді конкретної справи арбітражний суд прийде до висновку про невідповідність закону, застосованої чи що підлягає застосуванню в даному справі, Конституції Російської Федерації, арбітражний суд звертається до Конституційного Суду Російської Федерації із запитом про перевірку конституційності цього закону.

4. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законом, арбітражний суд застосовує правила міжнародного договору.

5. Арбітражний суд відповідно до міжнародного договору Російської Федерації, федеральним законом, угодою сторін, укладеним відповідно до них, застосовує норми іноземного права. Дане правило не зачіпає дію імперативних норм законодавства Російської Федерації, застосування яких регулюється розділом VI Цивільного кодексу Російської Федерації.

6. У випадках, якщо спірні відносини прямо не врегульовані федеральним законом і іншими нормативними правовими актами або угодою сторін і відсутня застосовний до них звичай ділового обороту, до таких відносин, якщо це не суперечить їх суті, арбітражні суди застосовують норми права, регулюючі подібні відносини (аналогія закону), а за відсутності таких норм розглядають справи виходячи з загальних засад федеральних законів та інших нормативних правових актів (аналогія права).

Стаття 14. Застосування норм іноземного права

1. При застосуванні норм іноземного права арбітражного суду встановлює зміст цих норм відповідно з їх офіційним тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі.

2. З метою встановлення змісту норм іноземного права суд може звернутися в установленому порядку за сприянням і роз'ясненням до Міністерства юстиції України й інші компетентні органи або організації Російської Федерації і за кордоном або залучити експертів.

Особи, які беруть участь у справі, можуть подавати документи, що підтверджують зміст норм іноземного права, на які вони посилаються в обгрунтування своїх вимог або заперечень, та іншим чином сприяти суду у встановленні змісту цих норм.

За вимогами, пов'язаних із здійсненням сторонами підприємницької та іншої економічної діяльності, обов'язок доказування змісту норм іноземного права може бути покладена судом на сторони.

3. Якщо зміст норм іноземного права, незважаючи на вжиті згідно з цією статтею заходи, в розумні строки не встановлений, арбітражний суд застосовує відповідні норми російського права.

Стаття 15. Судові акти арбітражного суду

1. Арбітражний суд приймає судові акти у формі рішення, постанови, визначення.

2. Судовий акт, прийнятий арбітражним судом першої інстанції при розгляді справи по суті, іменується рішенням.

Судові акти, прийняті арбітражними судами апеляційної та касаційної інстанцій за результатами розгляду апеляційних та касаційних скарг, а також судові акти, прийняті Президією Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації за результатами перегляду судових актів у порядку нагляду, іменуються постановами.

Всі інші судові акти арбітражних судів, що приймаються в ході здійснення судочинства, іменуються визначеннями.

3. Прийняті арбітражним судом рішення, постанови, визначення повинні бути законними, обгрунтованими та вмотивованими.

Стаття 16. Обов'язковість судових актів

1. Набрали законної сили судові акти арбітражного суду є обов'язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших органів, організацій, посадових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території Російської Федерації.

Вимоги арбітражного суду про надання доказів, відомостей та інших матеріалів, дачі пояснень, роз'яснень, висновків та інші вимоги, пов'язані з даною справою, є також обов'язковими і підлягають виконанню органами, організаціями та особами, яким вони адресовані.

2. Невиконання судових актів, а також невиконання вимог арбітражних судів тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими федеральними законами.

3. Обов'язковість судових актів не позбавляє осіб, які брали участі у справі, можливості звернутися до арбітражного суду за захистом порушених цими актами їх прав і законних інтересів шляхом оскарження зазначених актів.

4. Визнання та обов'язковість виконання на території Російської Федерації судових актів, прийнятих іноземними судами, іноземних арбітражних рішень визначаються міжнародним договором Російської Федерації, федеральним законом.

Про деякі питання застосування глави 2 см. Інформаційне лист Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82.

Глава 2. СКЛАД АРБІТРАЖНОГО СУДУ

Стаття 17. Одноосібне і колегіальний розгляд справ

1. Справи у першій інстанції арбітражного суду розглядаються суддею одноособово, якщо колегіальний розгляд справи не передбачено цією статтею. Колегіальний розгляд справ в арбітражному суді першої інстанції здійснюється в складі трьох суддів або судді і двох арбітражних засідателів.

2. У першій інстанції арбітражного суду колегіальним складом суддів розглядаються:

1) справи, пов'язані з підсудності Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації;

2) справи про оскарження нормативних правових актів;

3) справи про неспроможність (банкрутство), якщо інше не встановлено федеральним законом;

4) справи, направлені до арбітражного суду першої інстанції на новий розгляд із зазначенням на колегіальний розгляд.

3. Арбітражний суд першої інстанції у складі судді і двох арбітражних засідателів розглядає економічні суперечки і інші справи, що виникають із цивільних та інших правовідносин, якщо яка-небудь зі сторін заявить клопотання про розгляд справи за участю арбітражних засідателів.

Не підлягають розгляду за участю арбітражних засідателів справи, передбачені частиною 2 цієї статті, а також справи, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин, і справи окремого провадження.

4. Справи в арбітражному суді апеляційної та касаційної інстанцій, а також у порядку нагляду розглядаються колегіально у складі трьох або іншого непарної кількості суддів, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

При колегіальному розгляді справи один із суддів головує в судовому засіданні.

5. У випадку, якщо цим Кодексом судді надано право одноосібно розглядати справи і вирішувати окремі процесуальні питання, суддя діє від імені арбітражного суду.

Стаття 18. Формування складу суду

1. Склад суду для розгляду конкретної справи формується з урахуванням навантаження і спеціалізації суддів у порядку, що виключає вплив на його формування осіб, що у результаті судового розгляду.

2. Справа, розгляд якої розпочато одним суддею чи складом суду, повинна бути розглянута цим же суддею чи складом суду.

Заміна судді або одного із суддів можлива у разі:

1) заявленого і задоволеного в порядку, встановленому цим Кодексом, самовідводу або відведення судді;

2) тривалої відсутності судді через хворобу, відпустки, перебування на навчанні.

Після заміни судді розгляд справи починається спочатку.

Стаття 19. Залучення до розгляду справ арбітражних засідателів

1. Арбітражні засідателі залучаються до здійснення правосуддя в арбітражних судах першої інстанції відповідно до федерального закону.

2. Клопотання про розгляд справи за участю арбітражних засідателів має бути заявлено стороною не пізніше ніж за один місяць до початку судового розгляду. Таке клопотання може бути заявлено при кожному новому розгляді справи.

Суд зобов'язаний при підготовці справи до судового розгляду роз'яснити сторонам їх право заявляти таке клопотання.

3. Якщо клопотання про розгляд справи за участю арбітражних засідателів задоволено, кожна із сторін обирає кандидатуру арбітражного засідателя для розгляду справи зі списку арбітражних засідателів, затвердженого в установленому федеральним законом порядку для даного арбітражного суду, і заявляє про обрану кандидатуру суду не пізніше десяти днів до початку судового розгляду.

Якщо сторона у зазначений строк не заявить про обрану кандидатуру арбітражного засідателя, суд має право самостійно визначити таку кандидатуру.

4. Клопотання про розгляд справи за участю арбітражних засідателів і заяву про залучення до розгляду справи обраної кандидатури арбітражного засідателя вирішуються арбітражним судом у порядку, передбаченому статтею 159 цього Кодексу.

При розгляді заяви про залучення до розгляду справи обраної кандидатури арбітражного засідателя суд зобов'язаний перевірити, чи є встановлені пунктами 1 - 4 частини 1 статті 21 цього Кодексу обставини, при яких даний кандидат не може брати участь як арбітражного засідателя в розгляді конкретної справи. Наявність зазначених обставин є підставою відмови в задоволенні заяви про залучення до розгляду справи обраної кандидатури арбітражного засідателя. При цьому суд пропонує відповідній стороні вибрати іншу кандидатуру в порядку, встановленому частиною 3 цієї статті.

5. При розгляді справи арбітражні засідателі користуються правами і несуть обов'язки судді.

6. Суддя і арбітражний засідатель при розгляді справи, вирішення всіх питань, що виникають при розгляді та прийнятті судових актів, користуються рівними процесуальними правами.

7. Арбітражний засідатель не може бути головуючим у судовому засіданні.

Стаття 20. Порядок вирішення питань судом у колегіальному складі

1. Питання, що виникають при розгляді справи судом у колегіальному складі, дозволяються суддями більшістю голосів. Ніхто із суддів не має права утриматися від голосування. Суддя - головуючий у засіданні - голосує останнім.

2. Суддя, не згодний з думкою більшості, зобов'язаний підписати судовий акт і має право викласти в письмовій формі окрему думку, яка долучається до справи, але не оголошується.

Про деякі питання застосування глави 3 см. Інформаційне лист Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82.

Глава 3. ВІДВОДИ

Стаття 21. Відвід судді

1. Суддя не може брати участь у розгляді справи і підлягає відводу, якщо він:

1) при попередньому розгляді даної справи брав участь у ньому як суддя і його повторна участь у розгляді справи відповідно до вимог цього Кодексу є неприпустимим;

2) при попередньому розгляді даної справи брав участь у ньому в якості прокурора, помічника судді, секретаря судового засідання, представника, експерта, перекладача чи свідка;

3) при попередньому розгляді даної справи брав участь у ньому як суддя іноземного суду, третейського суду або арбітражу;

4) є родичем особи, яка бере участь у справі, або його представника;

5) особисто, прямо чи опосередковано зацікавлений у результаті справи або є інші обставини, які можуть викликати сумнів у його неупередженості;

6) знаходиться або раніше знаходився у службовій або іншій залежності від особи, яка бере участь у справі, або його представника;

7) робив публічні заяви або давав оцінку по суті даної справи.

2. До складу арбітражного суду, який розглядає справу, не можуть входити особи, які є родичами.

3. З підстав, передбачених пунктами 1 - 4 частини 1 цієї статті, відведенню підлягає також арбітражний засідатель.

Стаття 22. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи

1. Суддя, який брав участь у розгляді справи в арбітражному суді першої інстанції, не може брати участь у розгляді цієї справи в судах апеляційної і касаційної інстанцій, а також у порядку нагляду.

2. Суддя, який брав участь у розгляді справи в арбітражному суді апеляційної інстанції, не може брати участь у розгляді цієї справи в судах першої та касаційної інстанцій, а також у порядку нагляду.

3. Суддя, який брав участь у розгляді справи в арбітражному суді касаційної інстанції, не може брати участь у розгляді цієї справи в судах першої та апеляційної інстанцій, а також у порядку нагляду.

4. Суддя, який брав участь у розгляді справи в порядку нагляду, не може брати участь у розгляді цієї справи в судах першої, апеляційної і касаційної інстанцій.

Стаття 23. Відведення помічника судді, секретаря судового засідання, експерта, перекладача

1. Помічник судді, секретар судового засідання, експерт, перекладач не можуть брати участь у розгляді справи і підлягають відводу з підстав, передбачених статтею 21 цього Кодексу.

Підставою для відводу експерта є також проведення їм ревізії або перевірки, матеріали яких стали приводом для звернення до арбітражного суду або використовуються при розгляді справи.

2. Участь помічника судді, секретаря судового засідання, експерта, перекладача у попередньому розгляді арбітражним судом даної справи в якості відповідно помічника судді, секретаря судового засідання, експерта, перекладача не є підставою для їх відводу.

Стаття 24. Заяви про самовідводи та про відводи

1. При наявності підстав, зазначених у статтях 21 - 23 цього Кодексу, суддя, арбітражний засідатель, помічник судді, секретар судового засідання, експерт, перекладач зобов'язані заявити самовідвід. З тих же підстав відвід може бути заявлений особами, що у справі. Відведення помічникові судді, секретарю судового засідання, експерту, перекладачу може бути розглянуто також за ініціативою суду.

2. Самовідвід або відвід повинен бути мотивований і заявлений до початку розгляду справи по суті.

У ході розгляду справи заяву про самовідвід або про відвід допускається тільки у випадку, якщо підстава самовідводу або відведення стало відомо особі, заявляющему самовідвід або відвід, після початку розгляду справи по суті.

3. Повторна заява про відвід з тих самих підстав не може бути подано тією ж особою.

Стаття 25. Порядок вирішення заявленого відводу

1. У разі заявлення відводу арбітражного суду заслуховує думку осіб, які беруть участь у справі, а також особи, якій заявлено відвід, якщо відводиться бажає дати пояснення.

2. Питання про відвід судді, який розглядає справу одноособово, дозволяється головою арбітражного суду, заступником голови арбітражного суду або головою судового складу.

3. Питання про відвід судді при розгляді справи в колегіальному складі дозволяється цим же складом суду більшістю голосів за відсутності судді, якому заявлено відвід. При рівному числі голосів, поданих за відвід і проти відводу, суддя вважається відведеним.

Питання про відвід, заявлений кільком суддям або всьому розглядає справу складу суду, вирішується головою арбітражного суду, заступником голови арбітражного суду або головою судового складу.

4. Питання про відвід помічника судді, секретаря судового засідання, експерта, перекладача дозволяється складом суду, який розглядає справу.

5. За результатами розгляду питання про самовідвід або про відвід виноситься визначення.

Стаття 26. Наслідки задоволення заяви про відвід

1. Суддя, який заявив самовідвід, а також суддя, щодо якого задоволено заяву про відвід, замінюється іншим суддею.

2. У разі задоволення заяви про самовідвід або про відвід судді, або декількох суддів, або всього складу суду справа розглядається в тому ж арбітражному суді, але в іншому складі суддів.

3. Якщо в результаті задоволення самовідводів та відводів неможливо сформувати новий склад суду для розгляду даної справи в тому ж арбітражному суді, справа передається в інший арбітражний суд того ж рівня в порядку, встановленому статтею 39 цього Кодексу.

Глава 4. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів

Параграф 1 "Підвідомчість" введений в дію через десять днів з дня офіційного опублікування цього документа (стаття 6 Федерального закону від 24.07.2002 N 96-ФЗ).

Постановою Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11 роз'яснено, що § 1 "Підвідомчість" глави 4 введений в дію 7 серпня 2002 року.

§ 1. Підвідомчість

Стаття 27. Підвідомчість справ арбітражному суду

1. Арбітражному суду підвідомчі справи з економічним суперечок і інші справи, пов'язані із здійсненням підприємницької та іншої економічної діяльності.

Відповідно до статті 7 Федерального закону від 24.07.2002 N 96-ФЗ справи, які перебувають у провадженні судів загальної юрисдикції і які відповідно до цього Кодексу віднесені до підвідомчості арбітражних судів, протягом двох тижнів з дня введення в дію пункту 1 "Підвідомчість "глави 4 за згодою позивачів передаються судами загальної юрисдикції на підставі ухвали суду в арбітражні суди відповідно до правил підсудності, встановленими Арбітражним процесуальним кодексом РФ і діючими на момент передачі справи.

Якщо позивач не згоден на передачу його справи судом загальної юрисдикції в арбітражний суд, суд загальної юрисдикції припиняє провадження у даній справі у зв'язку з непідвідомчістю справи суду загальної юрисдикції.

2. Арбітражні суди вирішують економічні суперечки і розглядають інші справи за участю організацій, що є юридичними особами, громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і мають статус індивідуального підприємця, придбаний у встановленому законом порядку (далі - індивідуальні підприємці), а у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами, за участю Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб, утворень, що не мають статусу юридичної особи, і громадян, які не мають статусу індивідуального підприємця (далі - організації та громадяни).

3. До підвідомчості арбітражних судів федеральним законом можуть бути віднесені й інші справи.

4. Заява, прийняте арбітражним судом до свого провадження з дотриманням правил підвідомчості, повинно бути розглянуто їм по суті, хоча б в подальшому до участі в справі буде притягнутий громадянин, який не має статусу індивідуального підприємця, в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору .

5. Арбітражні суди розглядають підвідомчі їм справи за участю російських організацій, громадян Російської Федерації, а також іноземних організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства, які здійснюють підприємницьку діяльність, організацій з іноземними інвестиціями, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації.

Стаття 28. Підвідомчість економічних суперечок та інших справ, що виникають з цивільних правовідносин

Арбітражні суди розглядають в порядку позовного провадження виникають із цивільних правовідносин економічні суперечки та інші справи, пов'язані із здійсненням підприємницької та іншої економічної діяльності юридичними особами та індивідуальними підприємцями, а у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами, іншими організаціями та громадянами.

З питання застосування статті 29 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11.

Стаття 29. Підвідомчість економічних суперечок та інших справ, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин

Арбітражні суди розглядають в порядку адміністративного судочинства виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин економічні суперечки та інші справи, пов'язані із здійсненням організаціями та громадянами підприємницької та іншої економічної діяльності:

1) про оскарження нормативних правових актів, які зачіпають права і законні інтереси заявника у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, якщо федеральним законом їх розгляд віднесено до компетенції арбітражного суду;

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про перевірку конституційності пункту 2 частини 1 статті 29 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 20.11.2003 N 449-О і від 04.12.2003 N 418-О.

2) про оскарження ненормативних правових актів органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів і посадових осіб, які зачіпають права і законні інтереси заявника в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності;

3) про адміністративні правопорушення, якщо федеральним законом їх розгляд віднесено до компетенції арбітражного суду;

4) про стягнення з організацій і громадян, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність, обов'язкових платежів, санкцій, якщо федеральним законом не передбачено інший порядок їх стягнення;

5) інші справи, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин, якщо федеральним законом їх розгляд віднесено до компетенції арбітражного суду.

Стаття 30. Підвідомчість справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Арбітражні суди розглядають в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення для виникнення, зміни та припинення прав організацій і громадян у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності.

Стаття 31. Підвідомчість справ про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів

Арбітражні суди розглядають відповідно до глави 30 цього Кодексу справи:

1) про оскарження рішень третейських судів по спорах, що виникають при здійсненні підприємницької та іншої економічної діяльності;

2) про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів по спорах, що виникають при здійсненні підприємницької та іншої економічної діяльності.

Стаття 32. Підвідомчість арбітражним судам справ про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень

Арбітражні суди розглядають відповідно до глави 31 цього Кодексу справи про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень по спорах, що виникають при здійсненні підприємницької та іншої економічної діяльності.

З питання про застосування статті 33 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11.

Стаття 33. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам

1. Арбітражні суди розглядають справи:

1) про неспроможність (банкрутство);

2) у спорах про створення, реорганізації та ліквідації організацій;

3) у спорах про відмову в державній реєстрації, ухилення від державної реєстрації юридичних осіб, індивідуальних підприємців;

4) у спорах між акціонером і акціонерним товариством, учасниками інших господарських товариств і товариств, що випливають з діяльності господарських товариств і товариств, за винятком трудових спорів;

5) про захист ділової репутації у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності;

6) інші справи, що виникають при здійсненні підприємницької та іншої економічної діяльності, у випадках, передбачених федеральним законом.

2. Зазначені у частині 1 цієї статті справи розглядаються арбітражним судом незалежно від того, чи є учасниками правовідносин, з яких виникли суперечка чи вимога, юридичні особи, індивідуальні підприємці чи інші організації та громадяни.

§ 2. Підсудність

Стаття 34. Підсудність справ арбітражним судам

1. Справи, підвідомчі арбітражним судам, розглядаються у першій інстанції арбітражними судами республік, країв, областей, міст федерального значення, автономної області, автономних округів (далі - арбітражні суди суб'єктів Російської Федерації), за винятком справ, віднесених до підсудності Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації.

2. Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації розглядає як суд першої інстанції:

1) справи про оскарження нормативних правових актів Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, федеральних органів виконавчої влади, які зачіпають права і законні інтереси заявника у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності;

2) справи про оскарження ненормативних правових актів Президента Російської Федерації, Ради Федерації та Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, не відповідають закону і які зачіпають права і законні інтереси заявника у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності;

3) економічні суперечки між Російською Федерацією та суб'єктами Російської Федерації, між суб'єктами Російської Федерації.

Стаття 35. Пред'явлення позову за місцем знаходження або місцем проживання відповідача

Позов пред'являється до арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації за місцем знаходження або місцем проживання відповідача.

Стаття 36. Підсудність за вибором позивача

1. Позов до відповідача, місце знаходження або місце проживання якої невідоме, може бути пред'явлений до арбітражного суду за місцем знаходження його майна або за його останнім відомим місцезнаходженням або місцем проживання в Російській Федерації.

2. Позов до відповідачів, які знаходяться або проживають на територіях різних суб'єктів Російської Федерації, пред'являється до арбітражного суду за місцем знаходження або місцем проживання одного з відповідачів.

3. Позов до відповідача, що знаходиться або проживає на території іноземної держави, може бути пред'явлений до арбітражного суду за місцем знаходження на території Російської Федерації майна відповідача.

4. Позов, який випливає з договору, в якому вказано місце його виконання, може бути пред'явлений також до арбітражного суду за місцем виконання договору.

5. Позов до юридичної особи, що випливає з діяльності його філії, представництва, розташованих поза місцем знаходження юридичної особи, може бути пред'явлений до арбітражного суду за місцем знаходження юридичної особи або її філії, представництва.

6. Позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням суден, стягнення винагороди за надання допомоги та рятування на морі можуть пред'являтися до арбітражного суду за місцем знаходження судна відповідача або порту приписки судна відповідача або за місцем заподіяння збитків.

7. Вибір між арбітражними судами, яким згідно з цією статтею підсудна справа, належить позивачеві.

Стаття 37. Договірна підсудність

Підсудність, встановлена ​​статтями 35 і 36 цього Кодексу, може бути змінена за згодою сторін до прийняття арбітражним судом заяви до свого провадження.

Стаття 38. Виключна підсудність

1. Позови про права на нерухоме майно пред'являються до арбітражного суду за місцем знаходження цього майна.

2. Позови про права на морські та повітряні судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти пред'являються до арбітражного суду за місцем їх державної реєстрації.

3. Позов до перевізника, який випливає з договору перевезення вантажів, пасажирів та їх багажу, в тому числі у випадку, якщо перевізник є одним з відповідачів, пред'являється до арбітражного суду за місцем знаходження перевізника.

4. Заява про визнання боржника банкрутом подається в арбітражний суд за місцем знаходження боржника.

5. Заява про встановлення фактів, що мають юридичне значення, подається до арбітражного суду за місцем знаходження або місцем проживання заявника, за винятком заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення для виникнення, зміни або припинення прав на нерухоме майно, яке подається в суд за місцем знаходження нерухомого майна.

6. Заява про оскарження рішень і дій (бездіяльності) судового пристава - виконавця подається до арбітражного суду за місцем знаходження судового пристава - виконавця.

7. Заяви по спорах між російськими організаціями, які здійснюють діяльність або мають майно на території іноземної держави, подаються до арбітражного суду за місцем державної реєстрації на території Російської Федерації організації-відповідача.

Заяви по спорах між російськими організаціями, які здійснюють діяльність або мають майно на території іноземної держави і не мають державної реєстрації на території Російської Федерації, подаються до Арбітражного суду Московської області.

8. Заяви про оскарження рішення третейського суду та про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду подаються до арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації, на території якої прийнято рішення третейського суду.

9. Заява про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень подається стороною, на користь якої відбулося рішення іноземного суду, в арбітражний суд суб'єкта Російської Федерації за місцем знаходження або місцем проживання боржника або, якщо місце знаходження або місце проживання боржника невідоме, за місцем знаходження майна боржника.

10. Зустрічний позов незалежно від його підсудності пред'являється в арбітражного суду за місцем розгляду первісного позову.

Стаття 39. Передача справи з одного арбітражного суду до іншого арбітражного суду

1. Справа, прийнята арбітражним судом до свого провадження з дотриманням правил підсудності, повинна бути розглянута їм по суті, хоча б надалі воно стало підсудним іншому арбітражному суду.

2. Арбітражний суд передає справу на розгляд іншого арбітражного суду того ж рівня у випадку, якщо:

1) відповідач, місце знаходження або місце проживання якого не було відомо раніше, заявить клопотання про передачу справи в арбітражний суд за місцем його знаходження або місцем проживання;

2) обидві сторони заявили клопотання про розгляд справи за місцем знаходження більшості доказів;

3) при розгляді справи в суді з'ясувалося, що воно було прийнято до провадження з порушенням правил підсудності;

Ухвалою Конституційного Суду РФ від 02.03.2006 N 22-О положення пункту 4 частини 2 статті 39 у взаємозв'язку з положенням частини 1 цієї ж статті - у тій мірі, в якій воно покладає на арбітражний суд, що є учасником спору, вчинення процесуальних дій щодо порушення справи, вибору на свій розсуд суду для розгляду справи по суті і напряму його в цей суд, - як аналогічне положенням, раніше визнаним Конституційним Судом РФ не відповідають Конституції РФ в зберігають свою силу Постановах від 16.03.1998 N 9-П та від 25.02. 2004 р. N 4-П, визнано не відповідним Конституції РФ і не застосовуються арбітражними судами.

Відповідно до частини 3 статті 79 Федерального конституційного закону від 21.07.1994 N 1-ФКЗ акти або їх окремі положення, визнані неконституційними, втрачають силу.

4) однією із сторін у спорі є той же арбітражний суд;

5) після відводу одного або кількох суддів або з інших причин неможливо сформувати склад суду для розгляду даної справи.

3. Про передачу справи на розгляд іншого арбітражного суду виноситься ухвала.

Справа з визначенням направляється до відповідного арбітражного суду у п'ятиденний строк з дня винесення ухвали.

4. Справа, спрямоване з одного арбітражного суду до іншого, має бути прийнято до розгляду судом, до якого воно направлено. Спори про підсудність між арбітражними судами в Російській Федерації не допускаються.

Глава 5. ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ, І ІНШІ

УЧАСНИКИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 40. Склад осіб, які беруть участь у справі

Особами, які беруть участь у справі, є:

сторони;

заявники та зацікавлені особи - у справах окремого провадження, у справах про неспроможність (банкрутство) та в інших передбачених цим Кодексом випадках;

треті особи;

прокурор, державні органи, органи місцевого самоврядування та інші органи, звернулися в арбітражний суд у випадках, передбачених цим Кодексом.

Стаття 41. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

1. Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити виписки з них, знімати копії, заявляти відводи; подавати докази і ознайомлюватися з доказами, представленими іншими особами, що у справі, до початку судового розгляду; брати участь у дослідженні доказів; задавати питання іншим учасникам арбітражного процесу, заявляти клопотання, робити заяви, давати пояснення арбітражному суду, наводити свої доводи по всіх виникаючих в ході розгляду справи питань; знайомитися з клопотаннями, заявленими іншими особами, заперечувати проти клопотань, доводів інших осіб, які беруть участь у справі; знати про скарги, поданих іншими особами, що у справі, знати про прийняті у даній справі судових актах та отримувати копії судових актів, прийнятих у вигляді окремого документа; оскаржити судові акти; користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом та іншими федеральними законами.

2. Особи, які беруть участь у справі, повинні сумлінно користуватися усіма належними їм процесуальними правами.

Зловживання процесуальними правами особами, що у справі, тягне за собою для цих осіб передбачені цим Кодексом несприятливі наслідки.

3. Особи, які беруть участь у справі, несуть процесуальні обов'язки, передбачені цим Кодексом та іншими федеральними законами або покладені на них арбітражним судом відповідно до цього Кодексу.

Невиконання процесуальних обов'язків особами, що у справі, тягне за собою для цих осіб передбачені цим Кодексом наслідки.

Стаття 42. Права осіб, які брали участі у справі, про права і про обов'язки яких арбітражний суд прийняв судовий акт

Особи, які не брали участі у справі, про права і про обов'язки яких арбітражний суд прийняв судовий акт, має право оскаржити цей судовий акт, а також оскаржити його в порядку нагляду за правилами, встановленими цим Кодексом. Такі особи користуються правами і несуть обов'язки осіб, які беруть участь у справі.

Стаття 43. Процесуальна правоздатність і процесуальна дієздатність

1. Здатність мати процесуальні права і нести процесуальні обов'язки (процесуальна правоздатність) визнається в рівній мірі за всіма організаціями і громадянами, що володіють відповідно до федерального закону правом на судовий захист в арбітражному суді своїх прав і законних інтересів.

2. Здатність своїми діями здійснювати процесуальні права та виконувати процесуальні обов'язки (процесуальна дієздатність) належить в арбітражному суді організаціям і громадянам.

3. Права і законні інтереси недієздатних громадян захищають в арбітражному процесі їхні законні представники - батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники.

Стаття 44. Сторони

1. Сторонами в арбітражному процесі є позивач і відповідач.

2. Позивачами є організації та громадяни, які пред'явили позов в захист своїх прав і законних інтересів.

3. Відповідачами є організації та громадяни, яким пред'явлено позов.

4. Сторони користуються рівними процесуальними правами.

Стаття 45. Заявники

1. Заявниками є організації та громадяни, які звертаються до арбітражного суду з заявами в передбачених цим Кодексом та іншим федеральним законом випадках і вступають в арбітражний процес з цих заяв.

2. Заявники користуються процесуальними правами і несуть процесуальні обов'язки сторони, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Стаття 46. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів

1. Позов може бути пред'явлений до арбітражного суду сумісно декількома позивачами або до кількох відповідачів (процесуальна співучасть). Кожен з позивачів або відповідачів виступає в процесі самостійно. Співучасники можуть доручити ведення справи одному або декільком з співучасників.

2. При неможливості розгляду справи без участі іншого відповідача арбітражний суд першої інстанції за клопотанням сторін або за згодою позивача залучає до участі в справі іншого відповідача.

Якщо федеральним законом передбачено обов'язкову участь у справі іншого відповідача, а також по справах, що випливають з адміністративних та інших публічних правовідносин, арбітражний суд першої інстанції за своєю ініціативою залучає до участі в справі іншого відповідача.

Після залучення до участі в справі іншого відповідача розгляд справи проводиться з самого початку.

Стаття 47. Заміна неналежного відповідача

1. У випадку, якщо при підготовці справи до судового розгляду або під час судового розгляду в суді першої інстанції буде встановлено, що позов пред'явлений не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, арбітражний суд може за клопотанням або за згодою позивача допустити заміну неналежного відповідача належним .

2. Якщо позивач не згоден на заміну відповідача іншою особою, суд може за згодою позивача залучити цю особу як другого відповідача.

3. Після заміни неналежного відповідача або вступу в справу другого відповідача розгляд справи проводиться з самого початку.

4. Про заміну неналежного відповідача належним або залучення належного відповідача в якості другого відповідача арбітражний суд виносить ухвалу.

5. Якщо позивач не згоден на заміну відповідача іншою особою або на залучення цієї особи як другого відповідача, арбітражний суд розглядає справу за пред'явленим позовом.

Стаття 48. Процесуальне правонаступництво

1. У випадках вибуття однієї зі сторін у спірному або встановленому судовим актом арбітражного суду правовідношенні (реорганізація юридичної особи, поступка вимоги, переведення боргу, смерть громадянина і інші випадки переміни осіб у зобов'язаннях) арбітражний суд проводить заміну цієї сторони її правонаступником і вказує на це в судовому акті. Правонаступництво можливе на будь-якій стадії арбітражного процесу.

2. Судовий акт, яким зроблена заміна боку її правонаступником, може бути оскаржений.

3. Для правонаступника всі дії, вчинені в арбітражному процесі до вступу правонаступника в справу, обов'язкові в тій мірі, в якій вони були обов'язкові для особи, яка правонаступник замінив.

Стаття 49. Зміна підстави або предмета позову, зміна розміру позовних вимог, відмова від позову, визнання позову, мирова угода

1. Позивач має право при розгляді справи в арбітражному суді першої інстанції до прийняття судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті, змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог.

2. Позивач має право при розгляді справи в арбітражному суді будь-якої інстанції до прийняття судового акта, яким закінчується розгляд справи в суді відповідної інстанції, відмовитися від позову повністю або частково.

3. Відповідач має право при розгляді справи в арбітражному суді будь-якої інстанції визнати позов повністю або частково.

4. Сторони можуть закінчити справу мировою угодою в порядку, передбаченому главою 15 цього Кодексу.

5. Арбітражний суд не приймає відмову позивача від позову, зменшення ним розміру позовних вимог, визнання відповідачем позову, не затверджує мирову угоду сторін, якщо це суперечить закону або порушує права інших осіб. У цих випадках суд розглядає справу по суті.

Стаття 50. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

1. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу до прийняття рішення арбітражним судом першої інстанції.

2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, користуються правами і несуть обов'язки позивача, за винятком обов'язку дотримання претензійного чи іншого досудового порядку врегулювання спору, якщо це передбачено федеральним законом для даної категорії спорів або договором.

3. У випадку, якщо третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, вступила у справу після початку судового розгляду, розгляд справи в першій інстанції арбітражного суду проводиться з самого початку.

4. Про вступ у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, виноситься ухвала.

Стаття 51. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

1. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття судового акта, яким закінчується розгляд справи в першій інстанції арбітражного суду, якщо цей судовий акт може вплинути на їх права або обов'язки по відношенню до однієї зі сторін. Вони можуть бути залучені до участі в справі також за клопотанням сторони або з ініціативи суду.

2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, користуються процесуальними правами і несуть процесуальні обов'язки сторони, за винятком права на зміну підстави або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмова від позову, визнання позову або укладення мирової угоди, пред'явлення зустрічного позову, вимога примусового виконання судового акта.

3. Про вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, або про залучення третьої особи до участі у справі або про відмову в цьому арбітражним судом виноситься ухвала.

4. У випадку, якщо третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, вступила у справу після початку судового розгляду, розгляд справи в першій інстанції арбітражного суду проводиться з самого початку.

Стаття 52. Участь у справі прокурора

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про оскарження конституційності частини першої статті 52 см. ухвали Конституційного Суду РФ від 18.11.2004 N 367-О, від 21.12.2004 N 409-О.

1. Прокурор має право звернутися до арбітражного суду:

із заявами про оскарження нормативних правових актів, ненормативних правових актів органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, які зачіпають права і законні інтереси організацій та громадян у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності;

з позовом про визнання недійсними угод, укладених органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, державними і муніципальними унітарними підприємствами, державними установами, а також юридичними особами, у статутному капіталі (фонді) яких є частка участі Російської Федерації, частка участі суб'єктів Російської Федерації, частка участі муніципальних утворень;

з позовом про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину, вчиненого органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, державними і муніципальними унітарними підприємствами, державними установами, а також юридичними особами, у статутному капіталі (фонді) яких є частка участі Російської Федерації, частка участі суб'єктів Російської Федерації, частка участі муніципальних утворень.

2. Звернення до Вищого Арбітражний Суд Російської Федерації надсилає Генеральний прокурор Російської Федерації або заступник Генерального прокурора Російської Федерації, до арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації направляють також прокурор суб'єкта Російської Федерації або заступник прокурора суб'єкта Російської Федерації та прирівняні до них прокурори або їх заступники.

3. Прокурор, який звернувся до арбітражного суду, користується процесуальними правами і несе процесуальні обов'язки позивача.

4. Відмова прокурора від пред'явленого ним позову не позбавляє позивача права вимагати розгляду справи по суті, якщо позивач бере участь у справі.

5. У справах, зазначених у частині 1 цієї статті, прокурор має право вступити у справу, що розглядається арбітражним судом, на будь-якій стадії арбітражного процесу з процесуальними правами і обов'язками особи, яка бере участь у справі, з метою забезпечення законності.

З питання про застосування статті 53 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11.

Стаття 53. Участь у справі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів

1. У випадках, передбачених федеральним законом, державні органи, органи місцевого самоврядування й інші органи вправі звернутися з позовами або заявами до арбітражного суду на захист публічних інтересів.

2. У зверненні має бути зазначено, в чому полягає порушення публічних інтересів, що стали підставою для звернення до арбітражного суду.

3. Орган, який звернувся до арбітражного суду, користується процесуальними правами і несе процесуальні обов'язки позивача.

4. Відмова органу від пред'явленого ним позову не позбавляє позивача права вимагати розгляду справи по суті, якщо позивач бере участь у справі.

Стаття 54. Інші учасники арбітражного процесу

У арбітражному процесі поряд з особами, які беруть участь у справі, можуть брати участь їхні представники і сприяють здійсненню правосуддя особи - експерти, свідки, перекладачі, помічник судді та секретар судового засідання.

Стаття 55. Експерт

1. Експертом в арбітражному суді є особа, що володіє спеціальними знаннями по стосуються даної справи питань і призначене судом для дачі висновку у випадках і в порядку, що передбачені цим Кодексом.

2. Особа, якій доручено проведення експертизи, зобов'язана за викликом арбітражного суду з'явитися в суд і дати об'єктивний висновок з поставлених питань.

3. Експерт має право з дозволу арбітражного суду знайомитися з матеріалами справи, брати участь у судових засіданнях, ставити питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам, заявляти клопотання про подання йому додаткових матеріалів.

4. Експерт має право відмовитися від дачі висновку з питань, що виходять за межі його спеціальних знань, а також у разі, якщо подані йому матеріали недостатні для дачі висновку.

5. За дачу завідомо неправдивого висновку експерт несе кримінальну відповідальність, про що він попереджається арбітражним судом і дає підписку.

Стаття 56. Свідок

1. Свідком є особа, що має відомостями про фактичні обставини, що мають значення для розгляду справи.

2. Свідок зобов'язаний за викликом арбітражного суду з'явитися до суду.

3. Свідок зобов'язаний повідомити арбітражному суду відомості по суті справи, що розглядається, які відомі йому особисто, і відповісти на додаткові запитання арбітражного суду та осіб, які беруть участь у справі.

4. За дачу завідомо неправдивих показань, а також за відмову від дачі показань свідок несе кримінальну відповідальність, про що він попереджається арбітражним судом і дає підписку.

5. Не підлягають допиту як свідків судді та інші особи, які беруть участь у здійсненні правосуддя, про обставини, які стали їм відомі у зв'язку з участю у розгляді справи, представники з цивільного і іншої справи - ​​про обставини, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням обов'язків представників, а також особи, які в силу психічні вади не здатні правильно розуміти факти і давати про них показання.

6. Ніхто не зобов'язаний свідчити проти себе самого, свого чоловіка і близьких родичів, коло яких визначається федеральним законом.

7. Свідок має право на відшкодування витрат, пов'язаних з викликом до суду, і отримання грошової компенсації у зв'язку з втратою часу.

Стаття 57. Перекладач

1. Перекладачем є особа, яка вільно володіє мовою, знання якої необхідно для перекладу в процесі здійснення судочинства, та притягнуто арбітражним судом до участі в арбітражному процесі у випадках і в порядку, що передбачені цим Кодексом.

2. Особи, які беруть участь у справі, вправі запропонувати арбітражному суду кандидатури перекладача.

Інші учасники арбітражного процесу не вправі приймати на себе обов'язки перекладача, хоча б вони і володіли необхідними для перекладу мовами.

3. Про залучення перекладача до участі в арбітражному процесі арбітражний суд виносить ухвалу.

4. Перекладач зобов'язаний за викликом арбітражного суду з'явитися до суду і повно, правильно, своєчасно здійснювати переклад.

5. Перекладач має право задавати присутнім при перекладі особам питання для уточнення перекладу, знайомитися з протоколом судового засідання або окремої процесуальної дії і робити зауваження з приводу правильності запису перекладу.

6. За завідомо неправильний переклад перекладач несе кримінальну відповідальність, про що він попереджається арбітражним судом і дає підписку.

7. Правила цієї статті поширюються на особу, що володіє навичками сурдоперекладу і притягнуте арбітражним судом до участі в арбітражному процесі.

Стаття 58. Помічник судді. Секретар судового засідання

1. Помічник судді надає допомогу судді у підготовці та організації судового процесу і не має права виконувати функції по здійсненню правосуддя.

2. Помічник судді може вести протокол судового засідання та здійснювати інші процесуальні дії у випадках і в порядку, що передбачені цим Кодексом.

3. Помічник судді не має права здійснювати дії, що тягнуть за собою виникнення, зміну або припинення прав або обов'язків осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників арбітражного процесу.

4. Секретар судового засідання веде протокол судового засідання. Він зобов'язаний повно і правильно викладати в протоколі дії і рішення суду, а також дії учасників арбітражного процесу, що мали місце в ході судового засідання.

5. Секретар судового засідання за дорученням головуючого перевіряє явку до суду осіб, які повинні брати участь у судовому засіданні.

Про деякі питання застосування глави 6 см. Інформаційне лист Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82.

Глава 6. Представництво в арбітражному суді

Стаття 59. Ведення справ в арбітражному суді через представників

1. Громадяни мають право вести свої справи в арбітражному суді особисто або через представників. Ведення справи особисто не позбавляє громадянина права мати представників.

2. Права і законні інтереси недієздатних громадян захищають в арбітражному процесі їхні законні представники - батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники, які можуть доручити ведення справи в арбітражному суді іншому обраному ними представнику.

3. Представниками громадян, у тому числі індивідуальних підприємців, і організацій можуть виступати в арбітражному суді адвокати та інші надають юридичну допомогу особи.

(В ред. Федерального закону від 31.03.2005 N 25-ФЗ)

4. Справи організацій ведуть в арбітражному суді їх органи, що діють у відповідності з федеральним законом, іншим нормативним правовим актом або установчими документами організацій.

Від імені ліквідованої організації в суді виступає уповноважений представник ліквідаційної комісії.

5 - 5.1. Втратили силу. - Федеральний закон від 31.03.2005 N 25-ФЗ.

6. Представником в арбітражному суді може бути дієздатна особа з належним чином оформленими і підтвердженими повноваженнями на ведення справи, за винятком осіб, зазначених у статті 60 цього Кодексу.

Стаття 60. Особи, які не можуть бути представниками в арбітражному суді

1. Представниками в арбітражному суді не можуть бути судді, слідчі, прокурори, помічники суддів і працівники апарату суду. Це правило не поширюється на випадки, якщо зазначені особи виступають в арбітражному суді в якості представників відповідних органів або законних представників.

2. Представниками в арбітражному суді не можуть бути особи, що не володіють повною дієздатністю або перебувають під опікою чи піклуванням.

Стаття 61. Оформлення та підтвердження повноважень представника

1. Повноваження керівників організацій, що діють від імені організацій в межах повноважень, передбачених федеральним законом, іншим нормативним правовим актом або установчими документами, підтверджуються представляються ними суду документами, що засвідчують їх службове становище, а також установчими та іншими документами.

2. Повноваження законних представників підтверджуються представленими суду документами, що засвідчують їх статус та повноваження.

3. Повноваження адвоката на ведення справи в арбітражному суді засвідчуються відповідно до федерального закону.

4. Повноваження інших представників на ведення справи в арбітражному суді повинні бути виражені в довіреності, виданої та оформленої відповідно до федерального закону, а у випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації або федеральним законом, в іншому документі.

5. Довіреність від імені організації повинна бути підписана її керівником чи іншим уповноваженим на це її установчими документами особою і скріплений печаткою організації.

Стаття 62. Повноваження представника

1. Представник має право вчиняти від імені особи, всі процесуальні дії, за винятком дій, зазначених у частині 2 цієї статті, якщо інше не передбачено в дорученні або іншому документі.

2. У довіреності, виданої акредитуючою особою, або іншому документі має бути спеціально обумовлено право представника на підписання позовної заяви та відзиву на позовну заяву, заяви про забезпечення позову, передачу справи до третейського суду, повну або часткову відмову від позовних вимог і визнання позову, зміну підстави або предмета позову, укладення мирової угоди та угоди з фактичним обставинам, передачу своїх повноважень представника іншій особі (передоручення), а також право на підписання заяви про перегляд судових актів за нововиявленими обставинами, оскарження судового акта арбітражного суду, отримання присуджених коштів або іншого майна.

Стаття 63. Перевірка повноважень осіб, що беруть участь у справі, та їх представників

1. Арбітражний суд зобов'язаний перевірити повноваження осіб, що беруть участь у справі, та їх представників.

2. Арбітражний суд вирішує питання про визнання повноважень осіб, що беруть участь у справі, та їх представників і допуск їх до участі в судовому засіданні на підставі дослідження документів, пред'явлених зазначеними особами суду.

3. Документи, що підтверджують повноваження зазначених осіб, при необхідності долучаються до справи, або відомості про них заносяться до протоколу судового засідання.

4. У разі неподання особою, які беруть участь у справі, його представником необхідних документів на підтвердження повноважень або подання документів, які не відповідають вимогам, встановленим цим Кодексом та іншими федеральними законами, а також у разі порушення правил про представництво, встановлених статтями 59 і 60 цього Кодексу, арбітражний суд відмовляє у визнанні повноважень відповідної особи на участь у справі, на що вказується в протоколі судового засідання.

Про деякі питання застосування глави 7 см. Інформаційне лист Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82.

Глава 7. Докази і доказування

Стаття 64. Докази

1. Доказами у справі є отримані в передбаченому цим Кодексом та іншими федеральними законами порядку відомості про факти, на підставі яких арбітражний суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, а також інші обставини, що мають значення для правильного розгляду справи .

2. Як докази допускаються письмові і речові докази, пояснення осіб, які беруть участь у справі, висновки експертів, показання свідків, аудіо-та відеозаписи, інші документи і матеріали.

3. Не допускається використання доказів, отриманих з порушенням федерального закону.

Стаття 65. Обов'язок доказування

1. Кожна особа, яка бере участь у справі, повинна довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обов'язок доведення обставин, що стали підставою для прийняття державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими органами, посадовими особами оспорюваних актів, рішень, вчинення дій (бездіяльності), покладається на відповідні орган чи посадова особа.

2. Обставини, що мають значення для правильного розгляду справи, визначаються арбітражним судом на підставі вимог і заперечень осіб, що беруть участь у справі, відповідно до підлягають застосуванню норм матеріального права.

3. Кожна особа, яка бере участь у справі, повинна розкрити докази, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, перед іншими особами, що у справі, до початку судового засідання, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, має право посилатися тільки на ті докази, з якими інші особи, які беруть участь у справі, були ознайомлені завчасно.

Стаття 66. Подання та витребування доказів

1. Докази подаються особами, що у справі.

Копії документів, поданих до суду особою, які беруть участь у справі, надсилаються їм іншим особам, які беруть участь у справі, якщо у них ці ​​документи відсутні.

2. Арбітражний суд вправі запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати додаткові докази, необхідні для з'ясування обставин, що мають значення для правильного розгляду справи та прийняття законного і обгрунтованого судового акту до початку судового засідання.

3. При зміні обставин, що підлягають доведенню у зв'язку зі зміною позивачем підстави або предмета позову і пред'явленням відповідачем зустрічного позову, арбітражний суд вправі встановити строк для подання додаткових доказів.

4. Особа, яка бере участь у справі і не має можливості самостійно отримати необхідне доказ від особи, у якої воно знаходиться, вправі звернутися до арбітражного суду з клопотанням про витребування даного доказу.

У клопотанні має бути позначена доказ, зазначено, які обставини, що мають значення для справи, можуть бути встановлені цим доказом, вказані причини, що перешкоджають отриманню доказу, і місце його знаходження.

При задоволенні клопотання суд витребовує відповідний доказ від особи, у якої воно знаходиться.

5. У разі неподання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами, посадовими особами доказів у справах, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин, арбітражний суд витребує докази від цих органів за своєю ініціативою.

Копії документів, витребуваних арбітражним судом за своєю ініціативою, направляються судом особам, які беруть участь у справі, якщо у них ці ​​документи відсутні.

6. Про витребування доказів арбітражний суд виносить ухвалу.

У визначенні вказуються строк і порядок подання доказів.

Копія ухвали надсилається особам, які беруть участь у справі, а також особі, у якої знаходиться истребуемой судом доказ.

7. Особа, у якої знаходиться истребуемой судом доказ, спрямовує його безпосередньо до арбітражного суду. При необхідності на запит суду истребуемой доказ може бути видано на руки особі, яка має відповідний запит, для подання в суд.

8. Якщо особа, від якого арбітражним судом витребується доказ, не має можливості його представити взагалі або подати у встановлений судом строк, воно зобов'язане повідомити про це суд із зазначенням причин неподання в п'ятиденний строк з дня отримання копії ухвали про витребування доказу.

9. У разі невиконання обов'язку подати истребуемой судом доказ з причин, визнаним арбітражний суд неповажними, або неповідомлення суду про неможливість подання доказу взагалі або у встановлений термін на особу, від якої витребується доказ, судом накладається судовий штраф у порядку та в розмірах, які встановлені в розділі 11 цього Кодексу.

10. Про накладення судового штрафу арбітражний суд виносить ухвалу.

В ухвалі про накладення судового штрафу встановлюється новий строк, протягом якого має бути представлено истребуемой доказ.

У разі невиконання цих вимог у строк, зазначений в ухвалі про накладення судового штрафу, арбітражний суд може повторно накласти штраф за правилами, передбаченими частиною 9 цієї статті.

11. Накладення судових штрафів не звільняє особу, в якої знаходиться истребуемой доказ, від обов'язку його представити в арбітражний суд.

12. Визначення арбітражного суду про накладення судового штрафу може бути оскаржено.

Стаття 67. Належність доказів

1. Арбітражний суд приймає тільки ті докази, які мають відношення до даної справи.

2. Арбітражний суд не приймає надійшли до суду документи, що містять клопотання про підтримку осіб, що беруть участь у справі, або оцінку їх діяльності, інші документи, не мають відношення до встановлення обставин у цій справі, і відмовляє в залученні їх до матеріалів справи. На відмову в залученні до матеріалів справи таких документів суд зазначає у протоколі судового засідання.

Стаття 68. Допустимість доказів

Обставини справи, які відповідно до закону повинні бути підтверджені певними доказами, не можуть підтверджуватися в арбітражному суді іншими доказами.

Стаття 69. Підстави звільнення від доказування

1. Обставини справи, визнані арбітражним судом загальновідомими, не потребують доведення.

2. Обставини, встановлені набрав законної сили судовим актом арбітражного суду по раніше розглянутій справі, не доводяться знову при розгляді арбітражним судом іншої справи, в якому беруть участь ті самі особи.

3. Вступило в законну силу рішення суду загальної юрисдикції по раніше розглянутій цивільній справі обов'язково для арбітражного суду, який розглядає справу, з питань про обставини, встановлені рішенням суду загальної юрисдикції та мають відношення до осіб, які беруть участь у справі.

4. Вступив у законну силу вирок суду у кримінальній справі є обов'язковим для арбітражного суду з питань про те, чи мали місце певні дії та чи вчинені вони певною особою.

Стаття 70. Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами

1. Арбітражні суди першої та апеляційної інстанцій на всіх стадіях арбітражного процесу повинні сприяти досягненню сторонами угоди в оцінці обставин в цілому або в їх окремих частинах, проявляти в цих цілях необхідну ініціативу, використовувати свої процесуальні повноваження і авторитет органу судової влади.

2. Визнані сторонами в результаті досягнутої між ними угоди обставини приймаються арбітражним судом в якості фактів, які не потребують подальшого доказування.

Досягнуте в судовому засіданні або поза судового засідання угода сторін за обставинами засвідчується їх заявами в письмовій формі і заноситься до протоколу судового засідання.

3. Визнання стороною обставин, на яких інша сторона обгрунтовує свої вимоги або заперечення, звільняє іншу сторону від необхідності доказування таких обставин.

Факт визнання сторонами обставин заноситься арбітражним судом до протоколу судового засідання та засвідчується підписами сторін. Визнання, викладене в письмовій формі, долучається до матеріалів справи.

4. Арбітражний суд не приймає визнання стороною обставин, якщо має докази, що дають підставу вважати, що визнання такою стороною зазначених обставин скоєно з метою приховування певних фактів або під впливом обману, насильства, погрози, омани, на що арбітражним судом зазначається у протоколі судового засідання.

У цьому випадку дані обставини підлягають доказуванню на загальних підставах.

5. Обставини, визнані і засвідчені сторонами в порядку, встановленому цією статтею, у разі їх прийняття арбітражним судом не перевіряються їм у ході подальшого провадження у справі.

Стаття 71. Оцінка доказів

1. Арбітражний суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

2. Арбітражний суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

3. Доказ визнається арбітражним судом достовірним, якщо в результаті його перевірки та дослідження з'ясовується, що містяться в ньому відомості відповідають дійсності.

4. Кожний доказ підлягає оцінці арбітражним судом поряд з іншими доказами.

5. Ніякі докази не мають для арбітражного суду заздалегідь встановленої сили.

6. Арбітражний суд не може вважати доведеним факт, який підтверджується тільки копією документа чи іншого письмового доказу, якщо втрачено або не переданий до суду оригінал документа, а копії цього документа, представлені особами, що у справі, не тотожні між собою і неможливо встановити справжній зміст першоджерела з допомогою інших доказів.

7. Результати оцінки доказів суд відображає в судовому акті, що містить мотиви прийняття чи відмови у прийнятті доказів, поданих особами, які беруть участь у справі, в обгрунтування своїх вимог і заперечень.

Стаття 72. Забезпечення доказів

1. Особи, які беруть участь у справі, мають підстави побоюватися, що подання до арбітражного суду необхідних доказів стане неможливим або складним, можуть звернутися із заявою про забезпечення цих доказів.

2. Заява про забезпечення доказів подається до арбітражного суду, в провадженні якого знаходиться справа.

У заяві повинні бути зазначені докази, які необхідно забезпечити, обставини, для підтвердження яких необхідні ці докази, причини, що спонукали звернутися із заявою про їх забезпечення.

3. Забезпечення доказів здійснюється арбітражним судом за правилами, встановленими цим Кодексом для забезпечення позову.

4. Арбітражний суд за заявою організації або громадянина має право вжити заходів щодо забезпечення доказів до пред'явлення позову в порядку, передбаченому статтею 99 цього Кодексу.

Стаття 73. Судові доручення

1. Арбітражний суд, який розглядає справу, в разі неможливості отримання доказів, що знаходяться на території іншого суб'єкта Російської Федерації, у порядку, передбаченому статтею 66 цього Кодексу, вправі доручити відповідному арбітражному суду провести певні процесуальні дії.

2. Про доручення провести певні процесуальні дії виноситься ухвала.

У визначенні коротко викладається зміст справи, вказуються обставини, що підлягають з'ясуванню, докази, які повинен отримати арбітражний суд, що виконує доручення.

Копія ухвали надсилається до суду, якому дано судове доручення.

3. Ухвала про судове доручення обов'язково для арбітражного суду, якому дано доручення, і повинно бути виконано не пізніше ніж у десятиденний строк з дня отримання копії ухвали.

Стаття 74. Порядок виконання судового доручення

1. Судове доручення виконується у судовому засіданні арбітражного суду за правилами, встановленими цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце судового засідання. Неявка зазначених осіб, повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою до проведення засідання, якщо це не суперечить суті доручення.

2. Про виконання судового доручення виноситься ухвала, яка з усіма матеріалами, зібраними при виконанні судового доручення, негайно пересилається до арбітражного суду, який направив судове доручення.

При неможливості виконання судового доручення з причин, незалежних від суду, на це зазначається в ухвалі.

3. Особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, що дали пояснення, показання або висновки арбітражного суду, що виконував судове доручення, у разі своєї участі в судовому засіданні арбітражного суду, який розглядає справу, дають пояснення, показання та укладення в загальному порядку.

Стаття 75. Письмові докази

1. Письмовими доказами є відомості про обставини, що мають значення для справи, договори, акти, довідки, ділова кореспонденція, інші документи, виконані у формі цифрового, графічного запису або іншим способом, що дозволяє встановити достовірність документа.

2. До письмових доказів відносяться також протоколи судових засідань, протоколи вчинення окремих процесуальних дій і додатки до них.

3. Документи, отримані за допомогою факсимільного, електронного чи іншого зв'язку, а також документи, підписані електронним цифровим підписом або іншим аналогом власноручного підпису, допускаються в якості письмових доказів у випадках і в порядку, що встановлені федеральним законом, іншим нормативним правовим актом або договором.

4. Документи, що подаються до арбітражного суду та підтверджують вчинення юридично значущих дій, повинні відповідати вимогам, встановленим для даного виду документів.

5. До акредитуючою в арбітражний суд письмовим доказам, виконаним повністю або в частині іноземною мовою, повинні бути додані їх належним чином завірені переклади на російську мову.

6. Документ, отриманий в іноземній державі, визнається в арбітражному суді письмовим доказом, якщо він легалізований у встановленому порядку.

7. Іноземні офіційні документи визнаються в арбітражному суді письмовими доказами без їх легалізації у випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації.

8. Письмові докази подаються в арбітражний суд в оригіналі або у формі належним чином завіреної копії. Якщо до цій справі має відношення тільки частина документа, представляється завірена виписка з нього.

9. Справжні документи подаються до арбітражного суду у разі, якщо обставини справи згідно федеральному закону чи іншого нормативного правового акту підлягають підтвердженню тільки такими документами, а також на вимогу арбітражного суду.

10. Справжні документи, наявні у справі, за заявами представили їх осіб можуть бути повернуті їм після набрання законної сили судового акта, яким закінчується розгляд справи, якщо ці документи не підлягають передачі іншій особі. Одночасно з заявами зазначені особи подають належним чином завірені копії документів або клопочуть про засвідчення судом вірності копій, що залишаються у справі.

11. Якщо арбітражний суд прийде до висновку, що повернення оригіналів документів не нанесе шкоди правильному розгляду справи, ці документи можуть бути повернуті в процесі провадження у справі до вступу судового акту, яким закінчується розгляд справи, в законну силу.

Стаття 76. Речові докази

1. Речовими доказами є предмети, які своїми зовнішнім виглядом, властивостями, місцем знаходження або іншими ознаками можуть служити засобом встановлення обставин, що мають значення для справи.

2. Про прилучення речових доказів до справи арбітражний суд виносить ухвалу.

Стаття 77. Зберігання речових доказів

1. Речові докази зберігаються за місцем їх знаходження. Вони повинні бути детально описані, опечатані, а в разі потреби зняті на фото-чи відеоплівку.

2. Речові докази можуть зберігатися в арбітражному суді, якщо суд визнає це необхідним.

3. Витрати на зберігання речових доказів розподіляються між сторонами відповідно до правил, встановлених статтею 110 цього Кодексу.

4. Арбітражний суд і зберігач вживають заходів по збереженню речових доказів у незмінному стані.

Стаття 78. Огляд і дослідження письмових і речових доказів за місцем їх знаходження

1. Арбітражний суд може провести огляд і дослідження письмових і речових доказів за місцем їх знаходження в разі неможливості або затруднительности доставки в суд.

Про проведення огляду і дослідження на місці виноситься ухвала.

2. Огляд і дослідження письмових і речових доказів проводяться арбітражним судом з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, про місце і час огляду і дослідження. Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає проведенню огляду і дослідження.

3. У разі необхідності для участі в огляді і дослідженні письмових і речових доказів арбітражним судом можуть бути викликані експерти і свідки, а також здійснено фотографування, аудіо-та відеозапис.

4. Безпосередньо в процесі огляду і дослідження письмових і речових доказів за місцем їх знаходження арбітражним судом складається протокол в порядку, встановленому статтею 155 цього Кодексу. До протоколу додаються складені чи перевірені при огляді документи, зроблені фотознімки, аудіо-та відеозапису.

Стаття 79. Огляд і дослідження речових доказів, що швидко псуються

1. Речові докази, що швидко псуються, негайно оглядаються і досліджуються арбітражний суд за місцем їх знаходження. Після огляду вони підлягають реалізації в установленому порядку.

2. Про місце і час огляду і дослідження речових доказів, що швидко псуються, особи, які беруть участь у справі, сповіщаються арбітражним судом. Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає огляду і дослідженню речовинних доказів, що швидко псуються.

3. Огляд і дослідження речових доказів, що швидко псуються, проводяться в порядку, встановленому статтею 78 цього Кодексу, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.

Стаття 80. Розпорядження речовими доказами, що знаходяться в арбітражному суді

1. Речові докази, які знаходяться в арбітражному суді, після їх огляду і дослідження судом повертаються особам, від яких вони були отримані, якщо вони не підлягають передачі іншим особам.

2. Арбітражний суд має право зберегти речові докази до ухвалення судового акта, яким закінчується розгляд справи, і повернути їх після вступу вказаного судового акта в законну силу.

3. Предмети, які згідно з федеральним законом не можуть перебувати у володінні окремих осіб, передаються відповідним організаціям.

4. З питань розпорядження речовими доказами арбітражний суд виносить ухвалу.

Стаття 81. Пояснення осіб, які беруть участь у справі

1. Особа, яка бере участь у справі, представляє арбітражному суду свої пояснення про відомі йому обставини, що мають значення для справи, в письмовій або усній формі. За пропозицією суду особа, яка бере участь у справі, може викласти свої пояснення у письмовій формі.

Пояснення, викладені у письмовій формі, залучаються до матеріалів справи.

2. Пояснення, викладені у письмовій формі беруть участь у справі особами, оголошуються в судовому засіданні.

Після оголошення пояснення, викладеного в письмовій формі, особа, яка подала це пояснення, має право дати відносно нього необхідні пояснення, а також зобов'язана відповісти на питання інших осіб, які беруть участь у справі, та арбітражного суду.

Стаття 82. Призначення експертизи

1. Для роз'яснення які виникають за розгляді справи питань, потребують спеціальних знань, арбітражний суд призначає експертизу за клопотанням особи, яка бере участь у справі, або за згодою осіб, що беруть участь у справі. У випадку, якщо призначення експертизи наказано законом чи передбачено договором або необхідно для перевірки заяви про фальсифікацію представленого доказу або якщо необхідне проведення додаткової або повторної експертизи, арбітражний суд може призначити експертизу з власної ініціативи.

2. Круг і зміст питань, за якими має бути проведена експертиза, визначаються арбітражним судом. Особи, які беруть участь у справі, має право подати до арбітражного суду питання, які повинні бути роз'яснені при проведенні експертизи. Відхилення питань, поданих особами, які беруть участь у справі, суд зобов'язаний мотивувати.

3. Особи, які беруть участь у справі, має право клопотати про залучення в якості експертів зазначених ними осіб або про проведення експертизи в конкретному експертній установі, заявляти відвід експерту; клопотати про внесення до ухвалу про призначення експертизи додаткових питань, поставлених перед експертом; давати пояснення експерту; знайомитися з висновком експерта або повідомленням про неможливість дати висновок; клопотати про проведення додаткової або повторної експертизи.

4. Про призначення експертизи або про відхилення клопотання про призначення експертизи арбітражний суд виносить ухвалу.

В ухвалі про призначення експертизи зазначаються підстави для призначення експертизи, прізвище, ім'я та по батькові експерта або найменування експертної установи, в якій повинна бути проведена експертиза, питання, поставлені перед експертом: матеріали і документи, надані в розпорядження експерта; термін, протягом якого повинна бути проведена експертиза і повинно бути представлений висновок в арбітражний суд.

У визначенні також вказується на попередження експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку.

Стаття 83. Порядок проведення експертизи

1. Експертиза проводиться державними судовими експертами за дорученням керівника державного судово-експертної установи та іншими експертами з числа осіб, що володіють спеціальними знаннями, відповідно до федеральним законом.

Проведення експертизи може бути доручено декільком експертам.

2. Особи, які беруть участь у справі, можуть бути присутніми при проведенні експертизи, за винятком випадків, якщо така присутність здатне перешкодити нормальній роботі експертів, але не має права втручатися в хід досліджень.

3. При складанні експертом висновку і на стадії наради експертів і формулювання висновків, якщо судова експертиза проводиться комісією експертів, присутність учасників арбітражного процесу не допускається.

Стаття 84. Комісійна експертиза

1. Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами однієї спеціальності. Комісійний характер експертизи визначається арбітражним судом.

2. У випадку, якщо за результатами проведених досліджень думки експертів з поставлених питань збігаються, експертами складається єдиний висновок. У разі виникнення розбіжностей кожен з експертів, що брали участь у проведенні експертизи, дає окремий висновок з питань, які викликали розбіжності експертів.

Стаття 85. Комплексна експертиза

1. Комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами різних спеціальностей.

2. У висновку експертів зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків прийшов. Кожен експерт, який брав участь у проведенні комплексної експертизи, підписує ту частину висновку, яка містить опис здійснених ним досліджень, і несе за неї відповідальність.

3. Загальний висновок роблять експерти, компетентні в оцінці отриманих результатів і формулюванні даного висновку. У разі виникнення розбіжностей між експертами результати досліджень оформляються відповідно до частини 2 статті 84 цього Кодексу.

Стаття 86. Висновок експерта

1. На підставі проведених досліджень і з урахуванням їх результатів експерт від свого імені або комісія експертів дає висновок у письмовій формі і підписує його.

2. У висновку експерта або комісії експертів повинні бути відображені:

1) час і місце проведення судової експертизи;

2) підстави для проведення судової експертизи;

3) відомості про державний судово-експертній установі, про експерта (прізвище, ім'я, по батькові, освіта, спеціальність, стаж роботи, вчений ступінь і вчене звання, посада), яким доручено проведення судової експертизи;

4) запису про попередження експерта відповідно до законодавства Російської Федерації про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку;

5) питання, поставлені перед експертом або комісією експертів;

6) об'єкти досліджень і матеріали справи, представлені експерту для проведення судової експертизи;

7) зміст і результати досліджень із зазначенням застосованих методів;

8) оцінка результатів досліджень, висновки з поставлених питань та їх обгрунтування;

9) інші відомості відповідно до федеральним законом.

Матеріали та документи, що ілюструють висновок експерта або комісії експертів, додаються до висновку і служать його складовою частиною.

Якщо експерт при проведенні експертизи встановить обставини, що мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання, він вправі включити висновки про ці обставини в свій висновок.

3. Висновок експерта оголошується в судовому засіданні і досліджується поряд з іншими доказами у справі.

За клопотанням особи, яка бере участь у справі, або з ініціативи арбітражного суду експерт може бути викликаний у судове засідання.

Експерт після оголошення його висновку має право дати по ньому необхідні пояснення, а також зобов'язаний відповісти на додаткові питання осіб, які беруть участь у справі, і суду. Відповіді експерта на додаткові запитання заносяться до протоколу судового засідання.

Стаття 87. Додаткова і повторна експертизи

1. При недостатній ясності або повноти висновку експерта, а також при виникненні питань щодо раніше досліджених обставин справи може бути призначена додаткова експертиза, проведення якої доручається тому самому або іншому експерту.

2. У разі виникнення сумнівів в обгрунтованості висновку експерта або наявності суперечностей у висновках експерта або комісії експертів з тих самих питань може бути призначена повторна експертиза, проведення якої доручається іншому експерту або іншої комісії експертів.

Стаття 88. Свідчення свідків

1. За клопотанням особи, яка бере участь у справі, арбітражний суд викликає свідка для участі в арбітражному процесі.

Особа, яка подала клопотання про виклик свідка, зобов'язана зазначити, які обставини, що мають значення для справи, може підтвердити свідок, і повідомити суду його прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання.

2. Арбітражний суд за своєю ініціативою може викликати у якості свідка особу, яка брала участь у складанні документа, досліджуваного судом як письмовий доказ, або у створенні або зміні предмета, досліджуваного судом як речовий доказ.

3. Свідок повідомляє відомі йому відомості усно. За пропозицією суду свідок може викласти показання, дані усно, у письмовій формі.

Показання свідка, викладені в письмовій формі, залучаються до матеріалів справи.

4. Не є доказами відомості, що повідомляються свідком, якщо він не може вказати джерело своєї поінформованості.

Стаття 89. Інші документи і матеріали

1. Інші документи і матеріали допускаються в якості доказів, якщо містять відомості про обставини, що мають значення для правильного розгляду справи.

2. Інші документи і матеріали можуть містити відомості, зафіксовані як у письмовій, так і в іншій формі. До них можуть відноситися матеріали фото-і кінозйомки, аудіо-та відеозапису та інші носії інформації, отримані, витребувані або представлені у порядку, встановленому цим Кодексом.

3. Документи долучаються до матеріалів справи і зберігаються в арбітражному суді протягом усього терміну зберігання справи. За клопотанням особи, від якої вони були отримані, документи або їх копії можуть бути йому повернуті.

Про застосування глави 8 см. інформаційний лист Президії ВАС РФ від 07.07.2004 N 78.

Глава 8. Забезпечувальні заходи АРБІТРАЖНОГО СУДУ

Про застосування статті 90 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 09.07.2003 N 11.

Стаття 90. Підстави забезпечувальних заходів

1. Арбітражний суд за заявою особи, яка бере участь у справі, а у випадках, передбачених цим Кодексом, і іншої особи може прийняти термінові тимчасові заходи, спрямовані на забезпечення позову або майнових інтересів заявника (забезпечувальні заходи).

2. Забезпечувальні заходи допускаються на будь-якій стадії арбітражного процесу, якщо невжиття цих заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання судового акта, у тому числі якщо виконання судового акта передбачається за межами Російської Федерації, а також з метою запобігання заподіяння значної шкоди заявнику.

3. З підстав, передбачених частиною 2 цієї статті, і за правилами цієї глави забезпечувальні заходи можуть бути прийняті арбітражним судом за заявою сторони третейського розгляду за місцем знаходження третейського суду, або за місцезнаходженням або місцем проживання боржника, або місцем знаходження майна боржника.

4. Заява про вжиття забезпечувальних заходів, що подається до арбітражного суду особами, зазначеними у частині 3 цієї статті та статті 99 цього Кодексу, оплачується державним митом у розмірі, передбаченому федеральним законом для оплати заяв про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.

Про застосування статті 91 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 09.07.2003 N 11.

Стаття 91. Забезпечувальні заходи

1. Забезпечувальними заходами можуть бути:

1) накладення арешту на грошові кошти або інше майно, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або інших осіб;

Про відмову у прийнятті до розгляду скарг про визнання не відповідним Конституції РФ пункту 2 частини 1 статті 91 см. визначення Конституційного Суду РФ від 12.07.2005 N 316-О.

2) заборона відповідачу та іншим особам вчиняти певні дії, що стосуються предмета спору;

3) покладання на відповідача обов'язку вчинити певні дії з метою запобігання псування, погіршення стану спірного майна;

4) передача спірного майна на зберігання позивачу або іншій особі;

5) зупинення стягнення по спірному позивачем виконавчому чи іншого документа, стягнення за яким провадиться у безспірному (безакцептному) порядку;

6) призупинення реалізації майна у разі пред'явлення позову про звільнення майна від арешту.

Арбітражним судом можуть бути прийняті інші забезпечувальні заходи, а також одночасно може бути прийнято кілька забезпечувальних заходів.

2. Забезпечувальні заходи повинні бути відповідні заявленому вимогу.

Стаття 92. Заява про забезпечення позову

1. Заява про забезпечення позову може бути подано в арбітражний суд одночасно з позовною заявою або в процесі провадження у справі до прийняття судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті. Клопотання про забезпечення позову може бути викладено в позовній заяві.

2. У заяві про забезпечення позову повинні бути зазначені:

1) найменування арбітражного суду, до якого подається заява;

2) найменування позивача і відповідача, їх місце знаходження або місце проживання;

3) предмет спору;

4) розмір майнових вимог;

5) обгрунтування причини звернення із заявою про забезпечення позову;

6) забезпечувальна міра, яку просить прийняти позивач;

7) перелік документів.

У заяві про забезпечення позову можуть бути також вказані зустрічне забезпечення та інші відомості, у тому числі номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти осіб, що беруть участь у справі.

3. Заява про забезпечення позову підписується особою, що беруть участь у справі, або його представником.

До заяви, підписаної представником, додається довіреність або інший підтверджує повноваження на її підписання документ.

4. У разі, якщо клопотання про забезпечення позову викладено в позовній заяві, в цьому клопотанні повинні бути зазначені відомості, передбачені пунктами 5 і 6 частини 2 цієї статті.

5. До заяви сторони третейського розгляду про забезпечення позову додаються засвідчена головою постійно діючого третейського суду копія позовної заяви, прийнятої до розгляду третейським судом, або нотаріально посвідчена копія такої заяви і завірена належним чином копія угоди про третейський розгляд.

6. До заяви про забезпечення позову, якщо воно відповідно до цього Кодексу оплачується державним митом, додається документ, що підтверджує її сплату.

Стаття 93. Порядок розгляду заяви про забезпечення позову

1. Заява про забезпечення позову розглядається арбітражним судом, який розглядає справу, не пізніше наступного дня після дня надходження заяви до суду без повідомлення сторін. Заява про забезпечення позову розглядається суддею одноосібно.

2. Арбітражний суд залишає заяву про забезпечення позову без руху за правилами статті 128 цього Кодексу, якщо воно не відповідає вимогам, передбаченим статтею 92 цього Кодексу, про що негайно повідомляє особі, яка подала заяву. Після усунення порушень, зазначених судом, заява про забезпечення позову розглядається арбітражним судом негайно.

3. У забезпеченні позову може бути відмовлено, якщо відсутні передбачені статтею 90 цього Кодексу підстави для вжиття заходів щодо забезпечення позову.

4. У забезпеченні позову не може бути відмовлено, якщо особа, яка подала клопотання про забезпечення позову, надало зустрічне забезпечення.

5. За результатами розгляду заяви про забезпечення позову арбітражний суд виносить ухвалу про забезпечення позову або про відмову в забезпеченні позову.

6. Копії ухвали про забезпечення позову не пізніше наступного дня після дня її винесення надсилаються особам, які беруть участь у справі, іншим особам, на яких арбітражним судом покладено обов'язки з виконання забезпечувальних заходів, а також залежно від виду вжитих заходів до державних органів, інші органи, що здійснюють державну реєстрацію майна або прав на нього.

Копія ухвали про відмову в забезпеченні позову надсилається особі, яка звернулася із заявою про забезпечення позову.

7. Визначення арбітражного суду про забезпечення позову або про відмову в забезпеченні позову може бути оскаржено. Подача скарги на ухвалу про забезпечення позову не зупиняє виконання цієї ухвали.

8. Клопотання про забезпечення позову, викладене в позовній заяві, розглядається арбітражним судом у порядку, встановленому цією статтею, і окремо від інших містяться в цьому позовній заяві клопотань і вимог.

Стаття 94. Зустрічне забезпечення

1. Арбітражний суд, допускаючи забезпечення позову, за клопотанням відповідача може зажадати від звернулася із заявою про забезпечення позову особи або запропонувати йому з власної ініціативи надати забезпечення відшкодування можливих для відповідача збитків (зустрічне забезпечення) шляхом внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів у розмірі, запропонованому судом , або надання банківської гарантії, поруки чи іншого фінансового забезпечення на ту ж суму. Розмір зустрічного забезпечення може бути встановлений в межах майнових вимог позивача, зазначених у його заяві, а також суми відсотків від цих вимог. Розмір зустрічного забезпечення не може бути менше половини розміру майнових вимог.

2. Зустрічне забезпечення може бути надано також відповідачем натомість заходів щодо забезпечення позову про стягнення грошової суми шляхом внесення на депозитний рахунок арбітражного суду грошових коштів у розмірі вимог позивача.

3. Про зустрічному забезпеченні арбітражний суд виносить ухвалу не пізніше наступного дня після дня надходження до суду заяви про забезпечення позову.

У визначенні вказуються розмір зустрічного забезпечення та термін його надання, який не може перевищувати п'ятнадцять днів з дня винесення ухвали.

Копія ухвали надсилається особам, які беруть участь у справі, не пізніше наступного дня після дня винесення ухвали.

Ухвала про зустрічному забезпеченні може бути оскаржено.

4. У разі винесення ухвали про зустрічному забезпеченні арбітражний суд не розглядає заяву про забезпечення позову до подання до арбітражного суду документа, що підтверджує зроблене зустрічне забезпечення.

5. При поданні до арбітражного суду документа, що підтверджує зроблене зустрічне забезпечення, або після закінчення зазначеного в ухвалі суду терміну його подання арбітражний суд не пізніше наступного дня після дня надходження такого документа розглядає заяву про забезпечення позову в порядку, встановленому статтею 93 цього Кодексу.

6. Невиконання особою, клопоче про забезпечення позову, визначення арбітражного суду про зустрічний забезпеченні в термін, зазначений в ухвалі, може бути підставою для відмови у забезпеченні позову.

7. Подання відповідачем документа, що підтверджує зроблене їм зустрічне забезпечення, є підставою для відмови у забезпеченні позову або скасування забезпечення позову.

Стаття 95. Заміна однієї забезпечувальний захід іншого

1. За клопотанням позивача або відповідача допускається заміна однієї забезпечувальний захід інший.

2. Питання про заміну однієї забезпечувальний захід другий дозволяється арбітражним судом в судовому засіданні не пізніше наступного дня після дня надходження до суду клопотання про заміну одного забезпечувальний захід другий за правилами, передбаченими цим Кодексом.

Стаття 96. Виконання ухвали арбітражного суду про забезпечення позову

1. Визначення арбітражного суду про забезпечення позову виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових актів арбітражного суду. На підставі ухвали про забезпечення позову видається виконавчий лист.

2. За невиконання ухвали про забезпечення позову особою, на яку судом покладено обов'язки з виконання забезпечувальних заходів, ця особа може бути піддано штрафу в судовому порядку і у розмірах, які встановлені главою 11 цього Кодексу.

3. У випадку, якщо при виконанні ухвали арбітражного суду про забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти або інше майно, що належать відповідачу, відповідач надав зустрічне забезпечення шляхом внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів у розмірі вимог позивача або надання банківської гарантії, поруки чи іншого фінансового забезпечення на ту ж суму, він вправі звернутися до арбітражного суду, який розглядає справу, з клопотанням про скасування забезпечувальних заходів, яке розглядається відповідно до статті 93 цього Кодексу.

4. У разі задоволення позову забезпечувальні заходи зберігають свою дію до фактичного виконання судового акта, яким закінчено розгляд справи по суті.

5. У разі відмови в задоволенні позову, залишення позову без розгляду, припинення провадження у справі забезпечувальні заходи зберігають свою дію до набрання законної сили відповідного судового акта. Після вступу судового акту в законну силу арбітражного суду за клопотанням особи, яка бере участь у справі, приймає ухвалу про скасування заходів щодо забезпечення позову або вказує на це в судових актах про відмову в задоволенні позову, про залишення позову без розгляду, про припинення провадження у справі.

6. Суперечка про відшкодування збитків, завданих невиконанням визначення арбітражного суду про забезпечення позову, розглядається в тому ж арбітражному суді.

Стаття 97. Скасування забезпечення позову арбітражним судом

1. Забезпечення позову за клопотанням особи, яка бере участь у справі, може бути скасовано арбітражним судом, що розглядає справу.

2. Питання про скасування забезпечення позову вирішується в судовому засіданні у п'ятиденний строк з дня надходження заяви до арбітражного суду в порядку, передбаченому статтею 93 цього Кодексу.

3. У разі подання відповідачем документа, що підтверджує зроблене їм зустрічне забезпечення, питання про скасування забезпечення позову розглядається арбітражним судом не пізніше наступного дня після дня подання зазначеного документа.

4. За результатами розгляду клопотання про скасування забезпечення позову виноситься ухвала.

Копії ухвали направляються особам, бере участі у справі, не пізніше наступного дня після дня її винесення. Копії ухвали про скасування забезпечення позову в залежності від виду вжитих заходів направляються також до державних органів, інші органи, які здійснюють державну реєстрацію майна або прав на нього.

5. Визначення арбітражного суду про скасування забезпечення позову та про відмову в скасуванні забезпечення позову можуть бути оскаржені.

6. Відмова у скасуванні забезпечення позову не перешкоджає повторному зверненню з таким же клопотанням при появі нових обставин, що обгрунтовують необхідність скасування забезпечення позову.

Стаття 98. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову

Відповідач та інші особи, яким завдано збитків забезпеченням позову, після набрання законної сили судового акта арбітражного суду про відмову в задоволенні позову має право вимагати від особи, що клопочеться про забезпечення позову, відшкодування збитків шляхом пред'явлення позову.

З питання про застосування статті 99 см. Постанови Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11, від 09.07.2003 N 11.

Стаття 99. Попередні забезпечувальні заходи

1. Арбітражний суд за заявою організації або громадянина вправі прийняти попередні забезпечувальні заходи, спрямовані на забезпечення майнових інтересів заявника до пред'явлення позову.

2. Попередні забезпечувальні заходи вживаються арбітражним судом за правилами, передбаченими цією главою, з особливостями, встановленими цією статтею.

3. Заява про забезпечення майнових інтересів подається до арбітражного суду за місцем знаходження заявника, або за місцем знаходження грошових коштів та іншого майна, стосовно яких заявник клопочеться про вжиття заходів щодо забезпечення майнових інтересів, або за місцем порушення прав заявника.

4. При подачі заяви про забезпечення майнових інтересів заявник подає до арбітражного суду документ, що підтверджує зроблене зустрічне забезпечення в розмірі зазначеної в заяві суми забезпечення майнових інтересів.

У разі неподання зазначеного документа арбітражний суд вправі запропонувати заявнику надати зустрічне забезпечення відповідно до статті 94 цього Кодексу і залишає заяву про забезпечення майнових інтересів без руху за правилами статті 128 цього Кодексу до подання документа, що підтверджує зроблене зустрічне забезпечення.

5. Про забезпечення майнових інтересів арбітражний суд виносить ухвалу. У визначенні встановлюється термін, що не перевищує п'ятнадцяти днів з дня винесення ухвали, для подання позовної заяви за вимогою, у зв'язку з яким судом вжито заходів щодо забезпечення майнових інтересів заявника.

6. Боржник за вимогою, у зв'язку з яким арбітражним судом прийняті попередні забезпечувальні заходи, може клопотатися перед судом про заміну цих заходів зустрічним забезпеченням відповідно до частини 2 статті 94 цього Кодексу.

7. Позовна заява подається заявником до арбітражного суду, який виніс ухвалу про забезпечення майнових інтересів, чи інший суд, про що заявник повідомляє арбітражному суду, який виніс зазначену ухвалу.

8. Якщо заявником не було подано позовну заяву в строк, встановлений у визначенні арбітражного суду про забезпечення майнових інтересів, забезпечення скасовується тим же арбітражним судом.

Про скасування забезпечення майнових інтересів виноситься ухвала.

Копії ухвали надсилаються заявнику та іншим зацікавленим особам не пізніше наступного дня після дня винесення ухвали.

9. У разі подання заявником позовної заяви за вимогою, у зв'язку з яким арбітражним судом вжито заходів щодо забезпечення майнових інтересів заявника, ці заходи діють як заходи по забезпеченню позову.

10. Організація або громадянин, яким забезпеченням майнових інтересів до пред'явлення позову заподіяно збитки, вправі вимагати від заявника їх відшкодування, якщо заявником у встановлений судом строк не було подано позовну заяву за вимогою, у зв'язку з яким арбітражним судом було вжито заходів щодо забезпечення його майнових інтересів, або якщо набрав законної сили судовим актом арбітражного суду в позові відмовлено.

Стаття 100. Забезпечення виконання судових актів

Правила про забезпечення позову, передбачені цією главою, застосовуються при забезпеченні виконання судових актів.

Про деякі питання застосування глави 9 см. Інформаційне лист Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82.

Глава 9. СУДОВІ ВИТРАТИ

Стаття 101. Склад судових витрат

Судові витрати складаються з державного мита та судових витрат, пов'язаних з розглядом справи арбітражним судом.

Стаття 102. Сплата державного мита

(В ред. Федерального закону від 02.11.2004 N 127-ФЗ)

Підстави та порядок сплати державного мита, а також порядок надання відстрочки або розстрочки сплати державного мита встановлюються відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори.

Стаття 103. Ціна позову

1. Ціна позову визначається:

1) за позовами про стягнення грошових коштів, виходячи з стягуваної суми;

2) за позовами про визнання яке підлягає виконання виконавчого чи іншого документа, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку, виходячи з оспорюваної грошової суми;

3) за позовами про витребування майна, виходячи з вартості витребуваного майна;

4) за позовами про витребування земельної ділянки, виходячи з вартості земельної ділянки.

У ціну позову включаються також вказані в позовній заяві суми неустойки (штраф, пені) і відсотки.

Ціна позову, що складається з кількох самостійних вимог, визначається сумою всіх вимог.

2. За позовними заявами про визнання права, в тому числі права власності, права користування, права володіння, права розпорядження, державне мито сплачується в розмірах, встановлених для позовних заяв немайнового характеру.

3. Ціна позову вказується заявником.

У разі неправильного зазначення заявником ціни позову вона визначається арбітражним судом.

Стаття 104. Підстави і порядок повернення або заліку державного мита

(В ред. Федерального закону від 02.11.2004 N 127-ФЗ)

Підстави і порядок повернення або заліку державного мита встановлюються відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори.

Стаття 105. Пільги зі сплати державного мита

(В ред. Федерального закону від 02.11.2004 N 127-ФЗ)

Пільги зі сплати державного мита надаються у випадках і порядку, що встановлені законодавством Російської Федерації про податки і збори.

Стаття 106. Судові витрати

До судових витрат, пов'язаних з розглядом справи в арбітражному суді, відносяться грошові суми, що підлягають виплаті експертам, свідкам, перекладачам, витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці, витрати на оплату послуг адвокатів та інших осіб, які надають юридичну допомогу (представників), та інші витрати, понесені особами, що у справі, у зв'язку з розглядом справи в арбітражному суді.

Стаття 107. Грошові суми, що підлягають виплаті експертам, свідкам і перекладачам

1. Експертам, свідкам і перекладачам відшкодовуються понесені ними у зв'язку з явкою до арбітражного суду витрати на проїзд, найм житлового приміщення і виплачуються добові.

2. Експерти отримують винагороду за роботу, виконану ними за дорученням арбітражного суду, якщо ця робота не входить у коло їхніх службових обов'язків як працівників державних судово-експертних установ.

Розмір винагороди експерту визначається судом за погодженням з особами, які беруть участь у справі, і за угодою з експертом.

3. Перекладач отримує винагороду за роботу, виконану ним за дорученням арбітражного суду.

Розмір винагороди перекладачу визначається судом за угодою з перекладачем.

4. За працюючими громадянами, що викликаються до арбітражного суду в якості свідків, зберігається середній заробіток за місцем їх роботи за час відсутності у зв'язку з явкою їх до суду. Свідки, які не перебувають у трудових відносинах, за відволікання їх від звичайних занять отримують компенсацію з урахуванням фактично витраченого часу, виходячи зі встановленого федеральним законом мінімального розміру оплати праці.

Стаття 108. Внесення сторонами грошових сум, необхідних для оплати судових витрат

1. Грошові суми, що підлягають виплаті експертам і свідкам, вносяться на депозитний рахунок арбітражного суду особою, який заявив відповідне клопотання, у строк, встановлений арбітражним судом. Якщо зазначене клопотання заявлено обома сторонами, необхідні грошові суми вносяться сторонами на депозитний рахунок арбітражного суду в рівних частинах.

2. У випадку, якщо у встановлений арбітражним судом строк на депозитний рахунок арбітражного суду не були внесені грошові суми, що підлягають виплаті експертам і свідкам, арбітражний суд має право відхилити клопотання про призначення експертизи та виклик свідків, якщо справа може бути розглянута і рішення прийняте на підставі інших представлених сторонами доказів.

Стаття 109. Виплата грошових сум, належних експертам, свідкам і перекладачам

1. Грошові суми, належні експертам, свідкам і перекладачам, виплачуються за виконання ними своїх обов'язків.

2. Грошові суми, належні експертам і свідкам, виплачуються з депозитного рахунку арбітражного суду.

3. Оплата послуг перекладача, залученого арбітражним судом до участі в арбітражному процесі, виплата цього перекладачеві добових та відшкодування понесених ним витрат у зв'язку з явкою до арбітражного суду, а також виплата грошових сум експертам, свідкам у випадку, якщо призначення експертизи, виклик свідка здійснені з ініціативи арбітражного суду, проводиться за рахунок коштів федерального бюджету.

4. Правило про оплату послуг перекладача за рахунок коштів федерального бюджету не поширюється на відшкодування витрат на оплату послуг перекладача, понесених іноземними особами та особами без громадянства, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації.

Стаття 110. Розподіл судових витрат між особами, що у справі

1. Судові витрати, понесені особами, що у справі, на користь яких ухвалено судовий акт, стягуються арбітражним судом зі сторони.

У випадку, якщо позов задоволено частково, судові витрати відносяться на осіб, які беруть участь у справі, пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про визнання не відповідає Конституції РФ частини 2 статті 110 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 21.12.2004 N 454-О.

2. Витрати на оплату послуг представника, понесені особою, на користь якої прийнято судовий акт, стягуються арбітражним судом з іншої особи, яка бере участь у справі, в розумних межах.

3. Державне мито, від сплати якого в установленому порядку позивач був звільнений, стягується з відповідача в доход федерального бюджету пропорційно розміру задоволених позовних вимог, якщо відповідач не звільнений від сплати державного мита.

4. При угоді осіб, що беруть участь у справі, про розподіл судових витрат арбітражний суд відносить на них судові витрати відповідно до цієї угоди.

5. Судові витрати, понесені особами, що у справі, у зв'язку з розглядом апеляційної, касаційної скарги, розподіляються за правилами, встановленими цією статтею.

Стаття 111. Віднесення судових витрат на особа, яка зловживає своїми процесуальними правами

1. У випадку, якщо суперечка виникла внаслідок порушення особою, які беруть участь у справі, претензійної чи іншого досудового порядку врегулювання спору, передбаченого федеральним законом або договором, у тому числі порушення терміну подання відповіді на претензію, залишення претензії без відповіді, арбітражний суд відносить на цю особу судові витрати незалежно від результатів розгляду справи.

2. Арбітражний суд вправі віднести всі судові витрати по справі на особа, яка зловживає своїми процесуальними правами або не виконує своїх процесуальних обов'язків, якщо це призвело до зриву судового засідання, затягування судового процесу, перешкоджання розгляду справи та прийняття законного і обгрунтованого судового акту.

3. За заявою особи, яка бере участь у справі, на яку покладається відшкодування судових витрат, арбітражний суд має право зменшити розмір відшкодування, якщо цією особою представлені докази їх надмірності.

Стаття 112. Дозвіл питань про судові витрати

Питання розподілу судових витрат, віднесення судових витрат на особа, яка зловживає своїми процесуальними правами, і інші питання про судові витрати вирішуються арбітражним судом, який розглядає справу, в судовому акті, яким закінчується розгляд справи по суті, або у визначенні. Зазначене визначення може бути оскаржене.

Глава 10. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

Стаття 113. Встановлення та обчислення процесуальних строків

1. Процесуальні дії вчиняються у строки, встановлені цим Кодексом або іншими федеральними законами, а у випадках, якщо процесуальні терміни не встановлені, вони призначаються арбітражним судом.

2. Строки вчинення процесуальних дій визначаються точною календарною датою, вказівкою на подію, яка обов'язково має настати, чи періодом, протягом якого дія може бути вчинена.

3. Процесуальні строки обчислюються роками, місяцями і днями. У строки, що обчислюються днями, не включаються неробочі дні.

4. Перебіг процесуального строку, обчислюваного роками, місяцями або днями, починається наступного дня після календарної дати або дня настання події, якими визначено початок процесуального строку.

Стаття 114. Закінчення процесуальних строків

1. Процесуальний строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідний місяць і число останнього року встановленого терміну.

2. Процесуальний строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо закінчення процесуального строку, обчислюваного місяцями, припадає на місяць, що відповідного числа не має, строк закінчується в останній день цього місяця.

3. Процесуальний строк, який обчислюється днями, закінчується в останній день встановленого терміну.

4. У випадках, якщо останній день процесуального строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.

5. Процесуальна дія, для здійснення якої встановлений строк, може бути виконано до двадцяти чотирьох годин останнього дня встановленого терміну.

6. Якщо заява, скарга, інші документи або грошові суми були здані на пошту, передані або заявлені до органу чи уповноваженій особі їх прийняти до двадцяти чотирьох годин останнього дня процесуального строку, строк не вважається пропущеним.

7. Якщо процесуальна дія повинна бути вчинена безпосередньо в арбітражному суді або іншої організації, термін закінчується в той час, коли в цьому суді або цієї організації за встановленими правилами закінчується робочий день або припиняються відповідні операції.

Стаття 115. Наслідки пропуску процесуальних строків

1. Особи, які беруть участь у справі, втрачають право на вчинення процесуальних дій із закінченням процесуальних строків, встановлених цим Кодексом або іншим федеральним законом або арбітражним судом.

2. Заяви, скарги та інші подані після закінчення процесуальних строків документи, якщо відсутня клопотання про відновлення або продовження пропущених строків, не розглядаються арбітражним судом і повертаються особам, якими вони були подані.

Стаття 116. Зупинення процесуальних строків

1. Перебіг усіх неистекших процесуальних строків зупиняється одночасно з зупиненням провадження у справі.

2. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

Стаття 117. Відновлення процесуальних строків

1. Процесуальний строк підлягає відновленню за клопотанням особи, яка бере участь у справі, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

2. Арбітражний суд поновлює пропущений процесуальний строк, якщо визнає причини пропуску поважними і якщо не закінчилися передбачені статтями 259, 276, 292 і 312 цього Кодексу граничні допустимі строки для відновлення.

(В ред. Федерального закону від 31.03.2005 N 25-ФЗ)

3. Клопотання про відновлення пропущеного процесуального строку подається до арбітражного суду, в якому повинно бути здійснено процесуальна дія. Одночасно з подачею клопотання здійснюються необхідні процесуальні дії (подається заява, скарга, подаються документи та інше), щодо яких пропущено строк.

4. Клопотання про відновлення пропущеного процесуального строку розглядається у п'ятиденний строк з дня її надходження до арбітражного суду в судовому засіданні без повідомлення осіб, що беруть участь у справі, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Відновлення пропущеного процесуального строку арбітражним судом зазначається у відповідному судовому акті.

5. Про відмову у відновленні пропущеного процесуального строку арбітражний суд виносить ухвалу.

Копія ухвали надсилається особі, яка звернулася з клопотанням, не пізніше наступного дня після дня винесення ухвали.

6. Визначення арбітражного суду про відмову у відновленні пропущеного процесуального строку може бути оскаржено.

Стаття 118. Продовження процесуальних строків

1. Призначені арбітражним судом процесуальні строки можуть бути ним продовжені за заявою особи, яка бере участь у справі, за правилами, передбаченими статтею 117 цього Кодексу.

2. Визначення арбітражного суду про відмову у продовженні призначеного ним процесуального строку може бути оскаржено.

Глава 11. СУДОВІ ШТРАФИ

Стаття 119. Накладення судових штрафів

1. Судові штрафи накладаються арбітражним судом у випадках, передбачених цим Кодексом. Розмір судового штрафу, що накладається на громадян, не може перевищувати двадцять п'ять встановлених федеральним законом мінімальних розмірів оплати праці, на посадових осіб - п'ятдесят встановлених федеральним законом мінімальних розмірів оплати праці, на організації - тисячу встановлених федеральним законом мінімальних розмірів оплати праці.

2. Арбітражний суд має право накласти судовий штраф на осіб, які беруть участь у справі, та інших присутніх у залі судового засідання осіб за виявлену ними неповагу до арбітражного суду.

Судовий штраф за неповагу до суду накладається, якщо вчинені дії не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

3. Судові штрафи, накладені арбітражним судом на посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів, організацій, стягуються з їх особистих коштів.

4. Судові штрафи стягуються в дохід федерального бюджету.

Стаття 120. Порядок розгляду питання про накладення судового штрафу

1. Питання про накладення судового штрафу на особу, яке у судовому засіданні, дозволяється в тому ж судовому засіданні арбітражного суду.

2. Питання про накладення судового штрафу на особу, не присутнє в судовому засіданні, дозволяється в іншому судовому засіданні арбітражного суду.

3. Особа, щодо якої розглядається питання про накладення судового штрафу, сповіщається про час і місце судового засідання із зазначенням підстав проведення судового засідання. Неявка належним чином повідомленого особи не є перешкодою до розгляду питання про накладення судового штрафу.

4. За результатами розгляду питання про накладення судового штрафу арбітражний суд виносить ухвалу.

Копія ухвали про накладення судового штрафу надсилається особі, на яку накладено штраф, у п'ятиденний строк з дня винесення ухвали.

5. Ухвала про накладення судового штрафу виконується негайно в порядку, встановленому для виконання рішення арбітражного суду.

Виконавчий лист надсилається арбітражним судом судовому приставу - виконавцю за місцем проживання або місцем перебування особи, на яке накладено судовий штраф.

6. Визначення арбітражного суду про накладення судового штрафу може бути оскаржено у десятиденний строк з дня одержання особою, на яке накладено судовий штраф, копії ухвали.

7. Подача скарги на ухвалу про накладення судового штрафу не зупиняє виконання ухвали.

Глава 12. СУДОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Стаття 121. Судові повідомлення

1. Особи, які беруть участь у справі, та інші учасники арбітражного процесу сповіщаються арбітражним судом про час і місце судового засідання або проведення окремої процесуальної дії шляхом надсилання копії судового акта не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку судового засідання або проведення процесуальної дії, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

2. Судовий акт, яким сповіщаються або викликаються учасники арбітражного процесу, повинен містити:

1) найменування та адресу арбітражного суду;

2) час і місце судового засідання або проведення окремої процесуальної дії;

3) найменування особи, сповіщаємо або викликається до суду;

4) найменування справи, по якому здійснюється повідомлення або виклик, а також вказівку, в якості кого особа викликається;

5) зазначення, які дії і до якого терміну сповіщаємо або викликається особа має право або зобов'язана вчинити.

3. У випадках, не терплять зволікання, арбітражний суд може сповістити або викликати осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників арбітражного процесу телефонограмою, телеграмою, факсимільним зв'язком або електронною поштою або з використанням інших засобів зв'язку.

4. Повідомлення направляються арбітражним судом за адресою, вказаною особою, що беруть участь у справі, або за місцем знаходження організації (філії, представництва юридичної особи, якщо позов виник з їхньої діяльності) або за місцем проживання громадянина. Місце знаходження організації визначається місцем її державної реєстрації, якщо відповідно до федерального закону в установчих документах не встановлено інше.

5. Іноземні особи сповіщаються арбітражним судом за правилами, встановленими у цій главі, якщо інше не передбачено цим Кодексом або міжнародним договором Російської Федерації.

Стаття 122. Порядок направлення арбітражним судом копій судових актів

1. Копія судового акта надсилається арбітражним судом поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або шляхом вручення адресату безпосередньо в арбітражному суді або за місцем знаходження адресата, а у випадках, не терплять зволікання, шляхом направлення телефонограми, телеграми, по факсимільному зв'язку або електронній пошті або з використанням інших засобів зв'язку.

2. У разі, якщо копія судового акта вручається адресату або його представнику безпосередньо в арбітражному суді або за місцем їх знаходження, таке вручення здійснюється під розписку.

3. У разі, якщо копія судового акта надсилається адресату телефонограмою, телеграмою, факсимільним зв'язком або електронною поштою або з використанням інших засобів зв'язку, на копії переданого тексту, що залишається в арбітражному суді, зазначаються прізвище особи, що передала цей текст, дата і час його передачі, а також прізвище особи, яка його прийняла.

4. У випадку, якщо адресат відмовився прийняти, одержати копію судового акта, особа, її доставляє або вручає, повинна зафіксувати відмову шляхом відмітки про це на повідомленні про вручення або на копії судового акта, які підлягають поверненню в арбітражний суд.

5. Документи, що підтверджують напрям арбітражним судом копій судових актів та їх одержання адресатом у порядку, встановленому цією статтею (повідомлення про вручення, розписка, інші документи), долучаються до матеріалів справи.

Стаття 123. Належне повідомлення

1. Особи, які беруть участь у справі, та інші учасники арбітражного процесу вважаються повідомлених належним чином, якщо до початку судового засідання, проведення окремої процесуальної дії арбітражний суд має відомості про отримання адресатом надісланої йому копії судового акта.

2. Особи, які беруть участь у справі, та інші учасники арбітражного процесу також вважаються повідомлених належним чином арбітражним судом, якщо:

1) адресат відмовився від одержання копії судового акта і ця відмова зафіксовано;

2) незважаючи на поштове повідомлення, адресат не з'явився за одержанням копії судового акта, спрямованої арбітражним судом у встановленому порядку, про що орган зв'язку поінформував арбітражний суд;

3) копія судового акта, спрямована арбітражним судом за останнім відомим місцем знаходження суду організації, місцем проживання громадянина, не вручена у зв'язку з відсутністю адресата за вказаною адресою, про що орган зв'язку поінформував арбітражний суд.

Стаття 124. Зміна адреси під час провадження у справі

1. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомити арбітражному суду про зміну своєї адреси під час провадження у справі. При відсутності такого повідомлення копії судових актів направляються за останнім відомим арбітражному суду адресою й вважаються доставленими, хоча б адресат за цією адресою більше не знаходиться чи не проживає.

2. У випадку, якщо особа, яка бере участь у справі, повідомляло арбітражному суду номери телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншу аналогічну інформацію, воно має поінформувати арбітражний суд про їх зміну під час провадження у справі.

Розділ II. ВИРОБНИЦТВО в Арбітражному суді

ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ. Позовна ВИРОБНИЦТВО

Про деякі питання застосування глави 13 см. Інформаційне лист Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82.

Глава 13. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ

Стаття 125. Форма і зміст позовної заяви

1. Позовна заява подається до арбітражного суду в письмовій формі. Позовна заява підписується позивачем або його представником.

2. У позовній заяві мають бути зазначені:

1) найменування арбітражного суду, до якого подається позовна заява;

2) найменування позивача, його місце знаходження; якщо позивачем є громадянин, його місце проживання, дата і місце його народження, місце його роботи або дата і місце його державної реєстрації як індивідуального підприємця;

3) найменування відповідача, його місце знаходження або місце проживання;

4) вимоги позивача до відповідача з посиланням на закони та інші нормативні правові акти, а при пред'явленні позову до кількох відповідачам - вимоги до кожного з них;

5) обставини, на яких засновані позовні вимоги, і підтверджують ці обставини докази;

6) ціна позову, якщо позов підлягає оцінці;

7) розрахунок стягуваної чи оспорюваної грошової суми;

8) відомості про дотримання позивачем претензійної чи іншого досудового порядку, якщо він передбачений федеральним законом або договором;

9) відомості про заходи, вжиті арбітражним судом щодо забезпечення майнових інтересів до пред'явлення позову;

10) перелік доданих документів.

У заяві можуть бути вказані й інші відомості, у тому числі номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, якщо вони необхідні для правильного та своєчасного розгляду справи, можуть міститися клопотання, в тому числі клопотання про витребування доказів від відповідача або інших осіб.

3. Позивач зобов'язаний направити іншим особам, які беруть участь у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів, які у них відсутні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Стаття 126. Документи, що додаються до позовної заяви

До позовної заяви додаються:

З питання про застосування пункту 1 статті 126 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11.

1) повідомлення про вручення або інші документи, що підтверджують напрям іншим особам, які беруть участь у справі, копій позовної заяви та доданих до неї документів, які в інших осіб, які беруть участь у справі, відсутні;

2) документ, що підтверджує сплату державного мита у встановлених порядку і в розмірі або право на отримання пільги по сплаті державного мита, або клопотання про надання відстрочки, розстрочки, про зменшення розміру державного мита;

3) документи, що підтверджують обставини, на яких позивач обгрунтовує свої вимоги;

4) копії свідоцтва про державну реєстрацію як юридичної особи або індивідуального підприємця;

5) довіреність або інші документи, що підтверджують повноваження на підписання позовної заяви;

6) копії ухвали арбітражного суду про забезпечення майнових інтересів до пред'явлення позову;

7) документи, що підтверджують дотримання позивачем претензійної чи іншого досудового порядку, якщо він передбачений федеральним законом або договором;

8) проект договору, якщо заявлено вимогу про спонукання укласти договір.

Стаття 127. Прийняття позовної заяви і порушення провадження у справі

1. Питання про прийняття позовної заяви до провадження арбітражного суду вирішується суддею одноособово в п'ятиденний строк з дня надходження позовної заяви до арбітражного суду.

2. Арбітражний суд зобов'язаний прийняти до провадження позовну заяву, подану з дотриманням вимог, що пред'являються цим Кодексом до її форми і змісту.

3. Про прийняття позовної заяви арбітражний суд виносить ухвалу, якою порушується провадження у справі.

4. У визначенні вказується на підготовку справи до судового розгляду, дії, які належить вчинити особам, які беруть участь у справі, і строки їх вчинення.

5. Копії ухвали про прийняття позовної заяви до провадження арбітражного суду надсилаються особам, які беруть участь у справі, не пізніше наступного дня після дня її винесення.

З питання про застосування статті 128 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11.

Стаття 128. Залишення позовної заяви без руху

1. Арбітражний суд, встановивши при розгляді питання про прийняття позовної заяви до провадження, що вона подана з порушенням вимог, встановлених статтями 125 і 126 цього Кодексу, виносить ухвалу про залишення заяви без руху.

2. У визначенні арбітражного суду вказує підстави для залишення позовної заяви без руху і строк, протягом якого позивач повинен усунути обставини, які послужили підставою для залишення позовної заяви без руху.

Копія ухвали про залишення позовної заяви без руху надсилається позивачеві не пізніше наступного дня після дня її винесення.

3. У разі, якщо обставини, які послужили підставою для залишення позовної заяви без руху, будуть усунені в строк, встановлений у визначенні арбітражного суду, заява вважається поданою в день його первісного надходження до суду і приймається до виробництва арбітражного суду.

4. У разі, якщо зазначені в частині 2 цієї статті обставини не будуть усунуті у термін, встановлений у визначенні, арбітражний суд повертає позовну заяву і додані до нього документи в порядку, передбаченому статтею 129 цього Кодексу.

Стаття 129. Повернення позовної заяви

1. Арбітражний суд повертає позовну заяву, якщо при розгляді питання про прийняття заяви встановить, що:

1) справа непідсудна даному арбітражному суду;

2) в одній позовній заяві з'єднане кілька вимог до одного або кількох відповідачів, якщо ці вимоги не пов'язані між собою;

3) до винесення ухвали про прийняття позовної заяви до провадження арбітражного суду від позивача надійшло клопотання про повернення заяви;

4) не усунуті обставини, що послужили підставами для залишення позовної заяви без руху, у строк, встановлений в ухвалі суду.

Арбітражний суд також повертає позовну заяву, якщо відхилено клопотання про надання відстрочки, розстрочки сплати державного мита, про зменшення її розміру.

2. Про повернення позовної заяви арбітражний суд виносить ухвалу.

У визначенні вказуються підстави для повернення заяви, вирішується питання про повернення державного мита з федерального бюджету.

3. Копія ухвали про повернення позовної заяви направляється позивачу не пізніше наступного дня після дня винесення ухвали або після закінчення строку, встановленого судом для усунення обставин, що стали підставою для залишення заяви без руху, разом із заявою та доданими до неї документами.

4. Визначення арбітражного суду про повернення позовної заяви може бути оскаржено.

5. У разі скасування ухвали позовна заява вважається поданою в день первісного звернення до арбітражного суду.

6. Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з такою ж вимогою до арбітражного суду в загальному порядку після усунення обставин, що стали підставою для його повернення.

Стаття 130. З'єднання і роз'єднання кількох вимог

1. Позивач вправі з'єднати в одній заяві кілька вимог, пов'язаних між собою з підстав виникнення або поданими доказами.

2. Арбітражний суд першої інстанції вправі об'єднати кілька однорідних справ, в яких беруть участь одні й ті ж особи, в одне провадження для спільного розгляду.

3. Арбітражний суд першої інстанції вправі виділити одне або кілька з'єднаних вимог в окреме провадження, якщо визнає за доцільне роздільне розгляд вимог.

4. Об'єднання справ в одне провадження і виділення вимог в окреме провадження допускаються до прийняття судового акта, яким закінчується розгляд справи в арбітражному суді першої інстанції.

5. Про об'єднання справ в одне провадження і про виділення вимог в окреме провадження арбітражний суд виносить ухвалу.

Копії ухвали направляються особам, бере участі у справі.

Стаття 131. Відгук на позовну заяву

1. Відповідач надсилає або подає до арбітражного суду відгук на позовну заяву з додатком документів, які підтверджують заперечення щодо позову, а також документів, що підтверджують направлення копій відкликання та доданих до неї документів позивачеві та іншим особам, які беруть участь у справі.

2. Відгук направляється до арбітражного суду та особам, які беруть участь у справі, рекомендованим листом з повідомленням про вручення в строк, що забезпечує можливість ознайомлення з ним до початку судового засідання.

3. У випадках і в порядку, що встановлені цим Кодексом, інші особи, які беруть участь у справі, вправі надіслати до арбітражного суду і іншим особам, які беруть участь у справі, відгук в письмовій формі на позовну заяву.

4. У відгуку зазначаються:

1) найменування позивача, його місце знаходження або місце проживання;

2) найменування відповідача, його місце знаходження; якщо відповідачем є громадянин, його місце проживання, дата і місце народження, місце роботи або дата та місце державної реєстрації як індивідуального підприємця;

3) заперечення по суті заявлених вимог з посиланням на закони та інші нормативні правові акти, а також на докази, що обгрунтовують заперечення;

4) перелік доданих до відкликання документів.

У відгуку можуть бути вказані номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та інші відомості, необхідні для правильного та своєчасного розгляду справи.

5. Відгук підписується відповідачем або його представником. До відкликанню, підписаної представником, додається довіреність або інший документ, що підтверджують його повноваження на підписання відкликання.

Стаття 132. Пред'явлення зустрічного позову

1. Відповідач до прийняття арбітражним судом першої інстанції судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті, має право пред'явити позивача зустрічний позов для розгляду його спільно з первісним позовом.

2. Пред'явлення зустрічного позову здійснюється за загальними правилами пред'явлення позовів.

3. Зустрічний позов приймається арбітражним судом у разі, якщо:

1) зустрічна вимога направлена ​​до заліку початкового вимоги;

2) задоволення зустрічного позову виключає повністю або в частині задоволення первісного позову;

3) між зустрічним і первісним позовами є взаємний зв'язок і їх спільний розгляд приведе до більш швидкого і правильного розгляду справи.

4. Арбітражний суд повертає зустрічний позов, якщо відсутні умови, передбачені частиною 3 цієї статті, за правилами статті 129 цього Кодексу.

Про деякі питання застосування глави 14 см. Інформаційне лист Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82.

Глава 14. ПІДГОТОВКА справи до судового розгляду

Стаття 133. Завдання підготовки справи до судового розгляду

1. Арбітражний суд першої інстанції після прийняття заяви до провадження виносить ухвалу про підготовці справи до судового розгляду і вказує дії, які належить вчинити особам, які беруть участь у справі, і строки їх вчинення.

На підготовку справи до судового розгляду може бути зазначено в ухвалі про прийняття заяви до провадження.

2. Підготовка справи до судового розгляду проводиться суддею одноособово у кожній справі, що знаходиться у виробництві арбітражного суду першої інстанції, з метою забезпечення його правильного та своєчасного розгляду.

3. Завданнями підготовки справи до судового розгляду є визначення характеру спірних правовідносин і підлягає застосуванню законодавства, обставин, що мають значення для правильного розгляду справи, вирішення питання про склад осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників арбітражного процесу, надання сприяння особам, які беруть участь у справі, в подання необхідних доказів; примирення сторін.

Стаття 134. Термін підготовки справи до судового розгляду

Підготовка справи до судового розгляду повинна бути завершена в термін, що не перевищує двох місяців з дня надходження заяви до арбітражного суду, проведенням попереднього судового засідання, якщо відповідно до цього Кодексу не встановлено інше.

При визначенні терміну здійснення судом процесуальних дій, передбачених статтею 135, не враховується час, протягом якого заява або скарга залишалися без руху (Постанова Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11).

Стаття 135. Дії з підготовки справи до судового розгляду

1. При підготовці справи до судового розгляду суддя:

1) викликає сторони і (або) їх представників і проводить з ними співбесіду з метою з'ясування обставин, що стосуються істоти заявлених вимог і заперечень; пропонує розкрити докази, що їх підтверджують, та подати при необхідності додаткові докази у визначений термін; роз'яснює сторонам їх права і обов'язки , наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій у встановлений термін; визначає за погодженням із сторонами терміни подання необхідних доказів та проведення попереднього судового засідання;

2) роз'яснює сторонам їх право на розгляд справи за участю арбітражних засідателів, право передати спір на вирішення третейського суду, право звернутися за сприянням до посередника з метою врегулювання спору і наслідки вчинення таких дій, вживає заходів для укладення сторонами мирової угоди, сприяє примиренню сторін;

3) сприяє сторонам в одержанні необхідних доказів, витребовує за клопотанням сторін, а у випадках, передбачених цим Кодексом, за своєю ініціативою необхідні докази, вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, необхідності огляду на місці письмових і речових доказів, а також приймає інші заходи для подання сторонами доказів;

4) за клопотанням сторін вирішує питання про забезпечення позову, про надання зустрічного забезпечення, а також про забезпечення доказів, спрямовує судові доручення;

5) розглядає питання про вступ у справу інших осіб, заміні неналежного відповідача, з'єднанні і роз'єднання кількох вимог, прийняття зустрічного позову, можливості проведення виїзного судового засідання;

6) здійснює інші спрямовані на забезпечення правильного та своєчасного розгляду справи дії.

2. Дії з підготовки справи до судового розгляду здійснюються суддею в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Стаття 136. Попереднє судове засідання

1. У попередньому судовому засіданні справу розглядається одноосібно суддею з повідомленням сторін та інших зацікавлених осіб про час і місце його проведення.

При неявці в попереднє судове засідання належним чином повідомлених позивача і (або) відповідача, інших зацікавлених осіб, які можуть бути залучені до участі в справі, засідання проводиться за їх відсутності.

2. Арбітражний суд у попередньому судовому засіданні:

1) дозволяє клопотання сторін;

2) визначає достатність представлених доказів, доводить до відома сторін, які докази є у справі;

3) виносить на розгляд питання, які вирішуються при підготовці справи до судового розгляду, і здійснює передбачені цим Кодексом інші процесуальні дії.

3. У попередньому судовому засіданні сторони вправі подавати докази, заявляти клопотання, викладати свої доводи по всіх виникаючих у засіданні питань.

4. Суд за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, має право оголосити перерву в попередньому судовому засіданні на термін не більше п'яти днів для подання ними додаткових доказів.

5. Після завершення розгляду всіх винесених у попереднє судове засідання питань арбітражний суд з урахуванням думки сторін і залучених до участі в справі третіх осіб вирішує питання про готовність справи до судового розгляду.

Стаття 137. Призначення справи до судового розгляду

1. Суддя, визнавши справу підготовленим, виносить ухвалу про призначення справи до судового розгляду.

2. В ухвалі про призначення справи до судового розгляду вказується на закінчення підготовки справи до судового розгляду та вирішення питань про залучення до справи третіх осіб, прийняття зустрічного позову, з'єднання або роз'єднання кількох вимог, залучення арбітражних засідателів, а також на вирішення інших питань, якщо по ним не були винесені відповідні визначення, час і місце проведення судового засідання в арбітражному суді першої інстанції.

3. Копії ухвали про призначення справи до судового розгляду направляються особам, бере участі у справі.

4. Якщо в попередньому судовому засіданні присутні особи, які беруть участь у справі, і вони не заперечують проти продовження розгляду справи в судовому засіданні арбітражного суду першої інстанції, суд завершує попереднє засідання та відкриває судове засідання в першій інстанції, за винятком випадків, коли відповідно до цього Кодексу потрібно колегіальне розгляд даної справи.

Глава 15. Примирних процедур. СВІТОВЕ УГОДУ

Стаття 138. Примирення сторін

1. Арбітражний суд приймає заходи для примирення сторін, сприяє їм у врегулюванні спору.

2. Сторони можуть врегулювати спір, уклавши мирову угоду або використовуючи інші примирливі процедури, якщо це не суперечить федеральному закону.

Стаття 139. Укладення мирової угоди

1. Мирова угода може бути укладена сторонами на будь-якій стадії арбітражного процесу і при виконанні судового акта.

2. Мирова угода може бути укладена з кожного справі, якщо інше не передбачено цим Кодексом та іншим федеральним законом.

3. Мирова угода не може порушувати права і законні інтереси інших осіб і суперечити закону.

4. Мирова угода затверджується арбітражним судом.

Стаття 140. Форма і зміст мирової угоди

1. Мирова угода укладається у письмовій формі і підписується сторонами або їх представниками за наявності у них повноважень на укладення мирової угоди, спеціально передбачених у довіреності або іншому документі, що підтверджують повноваження представника.

2. Мирова угода має містити узгоджені сторонами відомості про умови, про розмір і про терміни виконання зобов'язань один перед одним або однією стороною перед іншою.

В мировій угоді можуть міститися умови про відстрочення або про розстрочку виконання зобов'язань відповідачем, про відступлення прав вимоги, про повне або часткове прощення чи визнання боргу, про розподіл судових витрат та інші умови, які не суперечать федеральному закону.

3. Якщо у мировій угоді відсутня умова про розподіл судових витрат, арбітражний суд вирішує це питання при затвердженні мирової угоди в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.

4. Мирова угода складається і підписується в кількості примірників, що перевищує на один примірник кількість осіб, які уклали мирову угоду, один з цих примірників долучається арбітражним судом, який затвердив мирову угоду, до матеріалів справи.

Стаття 141. Затвердження арбітражним судом мирової угоди

1. Мирова угода затверджується арбітражним судом, у провадженні якого перебуває справа. У разі, якщо мирова угода укладена в процесі виконання судового акта, воно подається на затвердження арбітражного суду першої інстанції за місцем виконання судового акта або до арбітражного суду, який прийняв зазначений судовий акт.

2. Питання про затвердження мирової угоди розглядається арбітражним судом у судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце судового засідання.

3. У разі неявки в судове засідання осіб, які уклали мирову угоду і повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, питання про затвердження мирової угоди не розглядається арбітражним судом, якщо від цих осіб не надійшла заява про розгляд даного питання за їх відсутності.

4. Питання про затвердження мирової угоди, що укладається в процесі виконання судового акта, розглядається арбітражним судом у строк, що не перевищує місяця з дня надходження до суду заяви про його затвердження.

5. За результатами розгляду питання про затвердження мирової угоди арбітражний суд виносить ухвалу.

6. Арбітражний суд не затверджує мирову угоду, якщо вона суперечить закону або порушує права і законні інтереси інших осіб.

7. У визначенні арбітражного суду вказується на:

1) затвердження мирової угоди або відмову в затвердженні мирової угоди;

2) умови мирової угоди;

3) повернення позивачу з федерального бюджету половини сплаченого ним державного мита, за винятком випадків, якщо мирова угода укладена в процесі виконання судового акта арбітражного суду;

4) розподіл судових витрат.

В ухвалі про затвердження мирової угоди, укладеної в процесі виконання судового акта арбітражного суду, має бути також зазначено, що цей судовий акт не підлягає виконанню.

8. Ухвала про затвердження мирової угоди підлягає негайному виконанню і може бути оскаржене до арбітражного суду касаційної інстанції протягом місяця з дня винесення ухвали.

9. Про відмову в затвердженні мирової угоди арбітражний суд виносить ухвалу, яку може бути оскаржено.

Стаття 142. Виконання мирової угоди

1. Мирова угода виконується особами, його уклали, добровільно в порядку і в строки, які передбачені цією угодою.

2. Мирова угода, не виконане добровільно, підлягає примусовому виконанню за правилами розділу VII цього Кодексу на підставі виконавчого листа, видаваного арбітражним судом за клопотанням особи, яка уклала мирову угоду.

Глава 16. ЗУПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

Стаття 143. Обов'язок арбітражного суду зупинити провадження у справі

1. Арбітражний суд зобов'язаний зупинити провадження у справі в разі:

1) неможливості розгляду даної справи до вирішення іншої справи, що розглядається Конституційним Судом Російської Федерації, конституційним (статутним) судом суб'єкта Російської Федерації, судом загальної юрисдикції, арбітражним судом;

2) перебування громадянина-відповідача в діючій частині Збройних Сил Російської Федерації або клопотання громадянина-позивача, який перебуває в діючій частині Збройних Сил Російської Федерації;

3) смерті громадянина, що є стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускає правонаступництво;

4) втрати громадянином, що є стороною у справі, дієздатності.

2. Арбітражний суд зупиняє провадження у справі та в інших передбачених федеральним законом випадках.

Стаття 144. Право арбітражного суду зупинити провадження у справі

Арбітражний суд має право зупинити провадження у справі в разі:

1) призначення арбітражним судом експертизи;

2) реорганізації організації, яка є особою, що беруть участь у справі;

3) залучення громадянина, що є особою, що беруть участь у справі, для виконання державного обов'язку;

4) знаходження громадянина, що є особою, що беруть участь у справі, в лікувальному закладі або тривалому службовому відрядженні;

5) розгляду міжнародним судом, судом іноземної держави іншої справи, рішення по якому може мати значення для розгляду даної справи.

Стаття 145. Терміни зупинення провадження у справі

Провадження у справі зупиняється:

1) у випадках, передбачених пунктом 1 частини 1 статті 143 та пунктом 5 статті 144 цього Кодексу, до набрання законної сили судового акта відповідного суду;

2) у випадках, передбачених пунктом 2 частини 1 статті 143 та пунктом 4 статті 144 цього Кодексу, до усунення обставин, що стали підставою для зупинення провадження у справі;

3) у випадках, передбачених пунктами 3 та 4 частини 1 статті 143 та пунктом 2 статті 144 цього Кодексу, до визначення правонаступника особи, яка бере участь у справі, або призначення недієздатній особі представника;

4) у випадку, передбаченому пунктом 1 статті 144 цього Кодексу, до закінчення строку, встановленого арбітражним судом.

Стаття 146. Відновлення провадження у справі

Арбітражний суд поновлює провадження у справі за заявою осіб, які беруть участь у справі, або за своєю ініціативою після усунення обставин, що викликали його зупинення, або до їх усунення за заявою особи, за клопотанням якої провадження у справі було припинено.

Стаття 147. Порядок зупинення та поновлення провадження у справі

1. Про зупинення провадження у справі, його поновлення або про відмову у поновленні арбітражний суд виносить ухвалу.

Копії ухвали направляються особам, бере участі у справі.

2. Визначення арбітражного суду про зупинення провадження у справі, про відмову у поновленні провадження у справі може бути оскаржено.

Глава 17. Залишення заяви без розгляду

Стаття 148. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду

Арбітражний суд залишає позовну заяву без розгляду, якщо після його прийняття до виробництва встановить, що:

1) у виробництві арбітражного суду, суду загальної юрисдикції, третейського суду є справа по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

2) позивачем не дотриманий претензійної чи іншій досудовий порядок врегулювання спору з відповідачем, якщо це передбачено федеральним законом або договором;

3) при розгляді заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення, з'ясовується, що виник спір про право;

4) заявлено вимогу, яка відповідно до федерального закону повинне бути розглянуто у справі про банкрутство;

5) є угода сторін про розгляд даного спору третейським судом, якщо будь-яка із сторін не пізніше дня подання своєї першої заяви щодо суті спору в арбітражному суді першої інстанції заявить за цим пунктом заперечення щодо розгляду справи в арбітражному суді, за винятком випадків, якщо арбітражний суд встановить, що ця угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконано;

6) сторони уклали угоду про передачу спору на розгляд третейського суду під час судового розгляду до прийняття судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті, якщо будь-яка зі сторін заявить за цим пунктом заперечення щодо розгляду справи в арбітражному суді, за винятком випадків, якщо арбітражний суд встановить, що ця угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконано;

7) позовну заяву не підписано або підписано особою, яка не має права підписувати його, або особою, посадове становище якої не вказано.

Стаття 149. Порядок і наслідки залишення позовної заяви без розгляду

1. У разі залишення позовної заяви без розгляду провадження у справі закінчується винесенням ухвали.

У визначенні арбітражного суду вказує підстави для залишення позовної заяви без розгляду, а також вирішує питання про повернення державного мита з федерального бюджету у випадку, передбаченому пунктом 2 статті 148 цього Кодексу.

Копії ухвали направляються особам, бере участі у справі.

2. Визначення арбітражного суду про залишення позовної заяви без розгляду може бути оскаржено.

3. Залишення позовної заяви без розгляду не позбавляє позивача права знову звернутися до арбітражного суду з заявою в загальному порядку після усунення обставин, що стали підставою для залишення заяви без розгляду.

Глава 18. ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

Стаття 150. Підстави для припинення провадження у справі

1. Арбітражний суд припиняє провадження у справі, якщо встановить, що:

1) справа не підлягає розгляду в арбітражному суді;

2) є що вступив у законну силу прийнятий по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих самих підстав судовий акт арбітражного суду, суду загальної юрисдикції або компетентного суду іноземної держави, за винятком випадків, якщо арбітражний суд відмовив у визнанні та приведенні у виконання рішення іноземного суду;

3) є прийняте по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих же підстав рішення третейського суду, за винятком випадків, якщо арбітражний суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду;

4) позивач відмовився від позову і відмову прийнято арбітражним судом;

5) організація, що є стороною у справі, ліквідовано;

6) після смерті громадянина, що є стороною у справі, спірні правовідносини не допускає правонаступництва;

7) є підстави, передбачені частиною 7 статті 194 цього Кодексу.

2. Арбітражний суд також закриває провадження у справі в разі затвердження мирової угоди.

Стаття 151. Порядок і наслідки припинення провадження у справі

1. Про припинення провадження у справі арбітражний суд виносить ухвалу.

У визначенні арбітражного суду вказує підстави для припинення провадження у справі, а також вирішує питання про повернення державного мита з федерального бюджету у випадку, передбаченому пунктом 1 статті 150 цього Кодексу, і розподіл між сторонами судових витрат.

Копії ухвали направляються особам, бере участі у справі.

2. Визначення арбітражного суду про припинення провадження у справі може бути оскаржено.

3. У разі припинення провадження у справі повторне звернення до арбітражного суду зі спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Глава 19. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

Стаття 152. Термін розгляду справи та прийняття рішення

Справа має бути розглянута арбітражним судом першої інстанції і рішення прийняли термін, не перевищує місяця з дня винесення ухвали суду про призначення справи до судового розгляду, якщо цим Кодексом не встановлено інше.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про визнання не відповідає Конституції РФ статті 153 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 20.12.2005 N 518-О.

Стаття 153. Судове засідання арбітражного суду

1. Розгляд справи здійснюється в судовому засіданні арбітражного суду з обов'язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі, про час і місце засідання.

2. Суддя, а при колегіальному розгляді справи головуючий у судовому засіданні:

1) відкриває судове засідання і оголошує, яка справа підлягає розгляду;

2) перевіряє явку в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, їх представників та інших учасників арбітражного процесу, встановлює їх особу і перевіряє повноваження; встановлює, сповіщені належним чином особи, що не з'явилися в судове засідання, і які є відомості про причини їх неявки ;

3) з'ясовує питання про можливість слухання справи;

4) оголошує склад арбітражного суду, повідомляє, хто веде протокол судового засідання, хто бере участь в якості експерта, перекладача, і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх право заявляти відводи;

5) роз'яснює особам, які беруть участь у справі, та іншим учасникам арбітражного процесу їх процесуальні права та обов'язки;

6) видаляє із залу судового засідання з'явилися свідків до початку їх допиту;

7) попереджає перекладача про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад, експерта за дачу завідомо неправдивого висновку, свідків (безпосередньо перед їх допитом) за дачу завідомо неправдивих показань і відмову від дачі показань;

8) визначає з урахуванням думок осіб, які беруть участь у справі, послідовність проведення процесуальних дій;

9) з'ясовує, чи підтримує позивач позов, чи визнає позов відповідач, чи не хочуть сторони закінчити справу мировою угодою, про що робляться відповідні записи в протоколі судового засідання;

10) керує судовим засіданням, забезпечує умови для всебічного і повного дослідження доказів та обставин справи, забезпечує розгляд заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі;

11) вживає заходів щодо забезпечення в судовому засіданні належного порядку.

Стаття 154. Порядок у судовому засіданні

1. При вході суддів до зали судового засідання всі присутні в залі встають. Рішення арбітражного суду всі наявні в залі судового засідання особи вислуховують стоячи.

2. Особи, які беруть участь у справі, та інші учасники арбітражного процесу звертаються до арбітражного суду зі словами: "Шановний суд!". Свої пояснення і показання суду, питання іншим особам, які беруть участь у справі, відповіді на питання вони дають стоячи. Відступ від цього правила може бути допущено тільки з дозволу суду.

3. Судове засідання проводиться в умовах, які забезпечують нормальну роботу суду і безпеку учасників арбітражного процесу. Дії осіб, присутніх у залі судового засідання та здійснюють дозволену судом кіно-і фотозйомку, відеозапис, трансляцію судового засідання по радіо і телебаченню, не повинні заважати порядку в судовому засіданні. Ці дії можуть бути обмежені судом у часі.

4. Особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані дотримуватися встановленого порядку. Особа, що порушує порядок у судовому засіданні або не підкоряється законним розпорядженням головуючого, після попередження може бути видалено із залу судового засідання.

5. Арбітражний суд може піддати обличчя, порушує порядок у судовому засіданні або не підкоряється законним розпорядженням головуючого, судовому штрафу в порядку і в розмірі, що встановлені у главі 11 цього Кодексу.

Про деякі питання застосування статті 155 см. Інформаційне лист Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82.

Стаття 155. Протокол

1. У ході кожного судового засідання арбітражного суду першої інстанції, а також при здійсненні окремих процесуальних дій поза судовим засіданням ведеться протокол.

2. У протоколі судового засідання зазначаються:

1) рік, місяць, число і місце проведення судового засідання;

2) час початку і закінчення судового засідання;

3) найменування арбітражного суду, який розглядає справу, склад суду;

4) найменування і номер справи;

5) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників арбітражного процесу; відомості про представлених суду і пред'явлених для огляду документи, які посвідчують особу та підтверджують належні повноваження осіб, що беруть участь у справі, та їх представників;

6) відомості про роз'яснення особам, які беруть участь у справі, та іншим учасникам арбітражного процесу їх процесуальних прав і обов'язків;

7) відомості про попередження про кримінальну відповідальність перекладача за завідомо неправильний переклад, свідків за дачу завідомо неправдивих показань і відмову від дачі показань, експерта за дачу завідомо неправдивого висновку;

8) усні заяви і клопотання осіб, які беруть участь у справі;

9) угоди сторін за фактичними обставинами справи і заявленим вимогам і запереченням;

10) пояснення осіб, які беруть участь у справі, показання свідків, пояснення експертів за своїми висновками;

11) визначення, винесені судом без видалення із залу судового засідання;

12) результати проведених в судовому засіданні оглядів та інших дій з дослідження доказів;

13) дата складання протоколу.

У протоколі про вчинення окремої процесуальної дії зазначаються також відомості, отримані в результаті вчинення цієї процесуальної дії.

Відповідно до статті 5 Федерального закону від 24.07.2002 N 96-ФЗ обов'язки з ведення протоколу судового засідання та протоколу про вчинення окремої процесуальної дії з 1 вересня 2002 року можуть покладатися на суддю надалі до призначення помічника судді, на помічника судді надалі до призначення секретаря судового засідання.

3. Протокол веде суддя, який розглядає справу, або секретар судового засідання або помічник судді.

4. Протокол складається у письмовій формі. Він може бути написаний від руки, або надрукований на машинці, або складений з використанням комп'ютера. Протокол підписується головуючим в судовому засіданні і секретарем судового засідання або помічником судді, який вів протокол судового засідання, не пізніше наступного дня після дня закінчення судового засідання, а протокол про вчинення окремої процесуальної дії - безпосередньо після вчинення окремої процесуальної дії.

5. У разі, якщо арбітражним судом проводиться стенографічний запис, а також аудіо-і (або) відеозапис судового засідання, у протоколі, складеному в письмовій формі, повинні бути зазначені відомості, передбачені пунктами 7, 8 і 11 частини 2 цієї статті, а також зроблена відмітка про використання технічних засобів запису судового засідання. Матеріальні носії аудіо-та відеозаписи прилучаються до протоколу судового засідання.

6. Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з протоколами судового засідання і окремих процесуальних дій і представляти зауваження щодо повноти та правильності їх складання у триденний термін після підписання відповідного протоколу. До зауважень можуть бути додані матеріальні носії проведеної особою, які беруть участь у справі, аудіо-і (або) відеозапису судового засідання.

Зауваження на протокол, представлені в арбітражний суд після закінчення триденного терміну, судом не розглядаються і повертаються особі, яка подала ці зауваження.

7. Про прийняття або про відхилення зауважень на протокол арбітражний суд виносить ухвалу не пізніше наступного дня після дня надходження зауважень до суду. Зауваження на протокол і ухвала суду долучаються до протоколу.

8. За висловленим у письмовій формі клопотанням особи, яка бере участь у справі, і за його рахунок може бути виготовлена ​​копія протоколу.

Стаття 156. Розгляд справи при ненаданні відкликання на позовну заяву, додаткових доказів, а також за відсутності осіб, які беруть участь у справі

1. Неподання відзиву на позовну заяву чи додаткових доказів, які арбітражний суд запропонував уявити особам, які беруть участь у справі, не є перешкодою для розгляду справи за наявними у справі доказам.

2. Сторони вправі повідомити арбітражний суд про можливість розгляду справи в їх відсутність.

3. При неявці в судове засідання арбітражного суду позивача і (або) відповідача, належним чином повідомлених про час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу за їх відсутності.

4. У випадку, якщо в судове засідання не з'явилися особи, які беруть участь у справі, а їх явка відповідно до цього Кодексу була визнана обов'язковою арбітражним судом, суд може накласти на зазначених осіб судовий штраф у порядку та в розмірах, які передбачені в розділі 11 цього Кодексу .

5. При неявці в судове засідання інших осіб, які беруть участь у справі і належним чином повідомлених про час і місце судового розгляду, суд розглядає справу за їх відсутності.

Стаття 157. Наслідки неявки в судове засідання експертів, свідків, перекладачів

1. При неявці в судове засідання експертів, свідків, перекладачів, належним чином повідомлених про час і місце судового засідання, арбітражний суд виносить ухвалу про відкладення судового розгляду, якщо сторони не заявили клопотання про розгляд справи за відсутності зазначених осіб.

2. У випадку, якщо викликані в судове засідання експерт, свідок, перекладач не з'явилися до суду з причин, визнаних судом неповажними, суд може накласти на них судовий штраф у порядку та в розмірі, що встановлені у главі 11 цього Кодексу.

Стаття 158. Відкладення судового розгляду

1. Арбітражний суд відкладає судовий розгляд у випадках, передбачених цим Кодексом, а також у разі неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі, якщо стосовно цієї особи у суду відсутні відомості про повідомлення його про час і місце судового розгляду.

2. Арбітражний суд може відкласти судовий розгляд за клопотанням обох сторін у разі їх звернення за сприянням до суду чи посереднику з метою врегулювання спору.

3. У випадку, якщо особа, яка бере участь у справі і повідомлення належним чином про час і місце судового засідання, заявило клопотання про відкладення судового розгляду з обгрунтуванням причини неявки в судове засідання, арбітражний суд може відкласти судовий розгляд, якщо визнає причини неявки поважними.

4. Арбітражний суд може відкласти судовий розгляд за клопотанням особи, яка бере участь у справі, у зв'язку з неявкою в судове засідання його представника з поважної причини.

5. Арбітражний суд може відкласти судовий розгляд, якщо визнає, що воно не може бути розглянуто в даному судовому засіданні, в тому числі внаслідок неявки кого-небудь з осіб, які беруть участь у справі, інших учасників арбітражного процесу, а також при задоволенні клопотання сторони про відкладення судового розгляду у зв'язку з необхідністю подання нею додаткових доказів, при здійсненні інших процесуальних дій.

6. При відкладення судового розгляду арбітражний суд має право допитати свідків з'явилися, якщо в судовому засіданні присутні сторони. Показання цих свідків оголошуються у новому судовому засіданні. Повторний виклик цих свідків в нове судове засідання проводиться тільки у випадках необхідності.

7. Судовий розгляд може бути відкладено на строк, необхідний для усунення обставин, що стали підставою для відкладення, але не більше ніж на один місяць.

8. Про відкладення судового розгляду арбітражний суд виносить ухвалу.

9. Про час і місце нового судового засідання арбітражний суд повідомляє осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників арбітражного процесу. Особи, які з'явилися в судове засідання, повідомляються про час і місце нового засідання безпосередньо в судовому засіданні під розписку в протоколі судового засідання.

10. Судовий розгляд у новому судовому засіданні поновлюється з того моменту, з якого воно було відкладено. Повторний розгляд доказів, досліджених до відкладення судового розгляду, не провадиться.

Стаття 159. Дозвіл арбітражним судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі

1. Заяви і клопотання осіб, які беруть участь у справі, про досягнуті ними угоди за обставинами справи, суті заявлених вимог і заперечень, про витребування нових доказів і з усіх інших питань, пов'язаних з розглядом справи, обгрунтовуються особами, що у справі, та подаються в письмовій формі або заносяться до протоколу судового засідання, вирішуються арбітражним судом після заслуховування думок інших осіб, що у справі.

2. За результатами розгляду заяв та клопотань арбітражний суд виносить ухвали.

3. Особа, якій відмовлено в задоволенні клопотання, у тому числі при підготовці справи до судового розгляду, в попередньому засіданні, має право заявити його знову в ході подальшого судового розгляду.

Стаття 160. Розгляд справи в роздільних засіданнях арбітражного суду

1. У випадку, якщо в одній заяві з'єднані вимогу про встановлення підстав відповідальності відповідача і пов'язане з ним вимога про застосування заходів відповідальності, арбітражний суд має право за згодою сторін розглянути такі вимоги в роздільних судових засіданнях.

Про розгляд справи в роздільних судових засіданнях виноситься ухвала.

2. При відмові в задоволенні вимоги про встановлення підстав відповідальності відповідача арбітражний суд не розглядає пов'язане з ним вимога про застосування заходів відповідальності і друге судове засідання не проводить.

3. У разі задоволення вимоги про встановлення підстав відповідальності відповідача арбітражний суд відразу ж або після перерви, термін якого не може перевищувати п'ять днів, має право провести друге судове засідання і в цьому судовому засіданні розглянути вимогу про застосування заходів відповідальності, в тому числі визначити розмір стягуваної суми. За результатами розгляду арбітражний суд приймає рішення по всім заявленим вимогам.

4. У випадку, якщо в судовому засіданні оголошувалася перерва, під час якого сторони досягли домовленості або врегулювали суперечку в частині вимог про застосування заходів відповідальності, арбітражний суд не розглядає ці вимоги і закриває провадження у справі в частині вимог про застосування заходів відповідальності за умови, що позивач звернувся з відмовою у письмовій формі від позову або сторони уклали мирову угоду в цій частині вимог і відмову прийнято або мирову угоду затверджено судом, на що вказується в судовому акті арбітражного суду.

Стаття 161. Заява про фальсифікацію доказу

1. Якщо особа, яка бере участь у справі, звернеться до арбітражного суду з заявою у письмовій формі про фальсифікації докази, представленого іншою особою, які беруть участь у справі, суд:

1) роз'яснює кримінально-правові наслідки такої заяви;

2) виключає оспорюване доказ за згодою особи, його представив, з числа доказів у справі;

3) перевіряє обгрунтованість заяви про фальсифікацію доказу, якщо особа, яка подала цей доказ, заявило заперечення щодо його виключення з числа доказів у справі.

В цьому випадку арбітражний суд приймає передбачені федеральним законом заходів для перевірки достовірності заяви про фальсифікацію доказу, у тому числі призначає експертизу, витребовує інші докази або приймає інші заходи.

2. Результати розгляду заяви про фальсифікацію доказу арбітражний суд відображає в протоколі судового засідання.

Стаття 162. Дослідження доказів

1. При розгляді справи арбітражний суд повинен безпосередньо дослідити докази у справі: ознайомитися з письмовими доказами, оглянути речові докази, заслухати пояснення осіб, які беруть участь у справі, показання свідків, висновки експертів, а також оголосити такі пояснення, показання, висновки, представлені в письмовій формі.

2. Відтворення аудіо-і відеозаписів проводиться арбітражним судом в залі судового засідання або в іншому спеціально обладнаному для цієї мети приміщенні. Факт відтворення аудіо-і відеозаписів відображається у протоколі судового засідання.

3. При дослідженні доказів арбітражний суд оголошує угоди осіб, які беруть участь у справі, про досягнуті домовленості за обставинами справи.

4. Особа, яка бере участь у справі, вправі дати господарському суду пояснення про представлені їм доказах, і докази, витребувані судом за її клопотанням, а також задати питання викликаним у судове засідання експертам і свідкам. При цьому першим задає питання особа, за клопотанням якої були викликані експерти і свідки.

Стаття 163. Перерва в судовому засіданні

1. Арбітражний суд за клопотанням особи, яка бере участь у справі, або за своєю ініціативою може оголосити перерву в судовому засіданні.

2. Перерва в судовому засіданні може бути оголошено на термін, що не перевищує п'яти днів.

3. На перерву в межах дня судового засідання і час, коли засідання буде продовжено, зазначається у протоколі судового засідання.

Про перерві на більш тривалий термін арбітражний суд виносить ухвалу, яке заноситься до протоколу судового засідання. У визначенні вказуються час і місце продовження судового засідання.

4. Після закінчення перерви судове засідання продовжується, про що оголошує головуючий в судовому засіданні. Повторний розгляд досліджених до перерви доказів не провадиться, у тому числі при заміні представників осіб, які беруть участь у справі.

5. Особи, які беруть участь у справі і присутні в залі судового засідання до оголошення перерви, вважаються належним чином повідомлений про час і місце судового засідання, і їх неявка в судове засідання після закінчення перерви не є перешкодою для його продовження.

Стаття 164. Судові дебати

1. Після завершення дослідження всіх доказів головуючий в судовому засіданні з'ясовує у осіб, що беруть участь у справі, чи не бажають вони чимось доповнити матеріали справи. При відсутності таких заяв головуючий у судовому засіданні оголошує дослідження доказів закінченими і суд переходить до судових дебатів.

2. Судові дебати складаються з усних виступів осіб, що у справі, та їх представників. У цих виступах вони обгрунтовують свою позицію у справі.

3. У судових дебатах першими виступають позивач і (або) його представник, потім - третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, відповідач та (або) його представник. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, виступає після позивача або відповідача після, на боці якого воно бере участь у справі.

Прокурор, представник державного органу, органу місцевого самоврядування та іншого органу, що звернулися до арбітражного суду відповідно до статей 52 і 53 цього Кодексу, виступають у судових дебатах першими.

4. Учасники дебатів не вправі посилатися на обставини, які судом не з'ясовувалися, і на докази, які не досліджувалися в судовому засіданні або визнані судом неприпустимими.

5. Після виступу всіх учасників судових дебатів кожен з них має право виступити з репліками. Право останньої репліки завжди належить відповідачеві і (або) його представника.

Стаття 165. Відновлення дослідження доказів

1. У випадку, якщо арбітражний суд під час або після судових дебатів визнає за необхідне з'ясувати додаткові обставини або дослідити нові докази, суд відновлює дослідження доказів, на що вказує у протоколі судового засідання.

2. Після закінчення додаткового дослідження доказів судові дебати відбуваються в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.

Стаття 166. Закінчення розгляду справи по суті

Після дослідження доказів у справі і судових дебатів головуючий в судовому засіданні оголошує розгляд справи по суті закінченим і арбітражний суд видаляється для прийняття рішення, про що оголошується присутнім у залі судового засідання.

Про деякі питання застосування глави 20 см. Інформаційне лист Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82.

Глава 20. РІШЕННЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ

Стаття 167. Прийняття рішення

1. При вирішенні спору по суті арбітражний суд першої інстанції приймає рішення. Рішення приймається ім'ям Російської Федерації.

2. Арбітражний суд може прийняти окреме рішення по кожному з вимог, об'єднаних в одній справі.

3. Рішення приймається суддями, які беруть участь в судовому засіданні, в умовах, що забезпечують таємницю наради суддів.

4. У приміщенні, в якому арбітражний суд проводить нараду і приймає судовий акт, можуть перебувати тільки особи, що входять до складу суду, що розглядає справу. Забороняється доступ у це приміщення інших осіб, а також інші способи спілкування з особами, що входять до складу суду.

5. Судді арбітражного суду не має права повідомляти будь-кому було відомості про зміст обговорення при прийнятті судового акта, про позицію окремих суддів, що входили до складу суду, і іншим способом розкривати таємницю наради суддів.

Стаття 168. Питання, які вирішуються при ухваленні рішення

1. При прийнятті рішення арбітражний суд оцінює докази і доводи, наведені особами, що у справі, в обгрунтування своїх вимог і заперечень; визначає, які обставини, що мають значення для справи, встановлені які обставини не встановлені, які закони і інші нормативні правові акти слід застосувати по даній справі; встановлює права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі; вирішує, чи підлягає позов задоволенню.

2. При прийнятті рішення арбітражний суд вирішує питання про збереження дії заходів щодо забезпечення позову або про скасування забезпечення позову або про забезпечення виконання рішення, при необхідності встановлює порядок і строк виконання рішення; визначає подальшу долю речових доказів, розподіляє судові витрати, а також вирішує інші питання, виникли в ході судового розгляду.

3. Арбітражний суд, визнавши при ухваленні рішення необхідним додатково досліджувати докази або продовжити з'ясування обставин, що мають значення для справи, відновлює судовий розгляд, про що виносить ухвалу.

Стаття 169. Виклад рішення

1. Рішення арбітражного суду викладається у вигляді окремого документа і має бути написано від руки або виконано за допомогою технічних засобів.

2. У рішенні повинні бути зазначені мотиви його прийняття, і воно повинно бути викладено мовою, зрозумілою для осіб, які беруть участь у справі, та інших осіб.

3. Рішення підписується суддею, а в разі колегіального розгляду справи - ​​усіма суддями, які брали участь у прийнятті рішення, у тому числі суддею, який має окрему думку.

4. Виправлення в рішенні повинні бути обумовлені та засвідчені підписами всіх суддів в нарадчій кімнаті до оголошення рішення.

5. Рішення арбітражного суду виконується в одному примірнику і долучається до справи.

Стаття 170. Зміст рішення

1. Рішення арбітражного суду має складатися з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.

2. Вступна частина рішення повинна містити найменування арбітражного суду, який прийняв рішення, склад суду, прізвище особи, яка вело протокол судового засідання; номер справи, дату і місце прийняття рішення; предмет спору; найменування осіб, що беруть участь у справі, прізвища осіб, присутніх у судовому засіданні , із зазначенням їх повноважень.

3. Описова частина рішення повинна містити стислий виклад заявлених вимог і заперечень, пояснень, заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі.

4. У мотивувальній частині рішення повинні бути зазначені:

1) фактичні та інші обставини справи, встановлені арбітражним судом;

2) докази, на яких грунтуються висновки суду про обставини справи та доводи на користь прийнятого рішення; мотиви, з яких суд відкинув ті чи інші докази, прийняв чи відхилив наведені в обгрунтування своїх вимог і заперечень доводи осіб, що беруть участь у справі;

3) закони та інші нормативні правові акти, якими керувався суд при прийнятті рішення, і мотиви, з яких суд не застосував закони та інші нормативні правові акти, на які посилалися особи, що беруть участь у справі.

У мотивувальній частині рішення повинні міститися також обгрунтування прийнятих судом рішень і обгрунтування з інших питань, зазначених у частині 5 цієї статті.

У разі визнання позову відповідачем у мотивувальній частині рішення може бути зазначено тільки на визнання позову відповідачем і прийняття його судом.

У мотивувальній частині рішення можуть міститися посилання на постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації з питань судової практики.

5. Резолютивна частина рішення повинна містити висновки про задоволення чи відмову в задоволенні повністю або в частині кожного із заявлених вимог, вказівку на розподіл між сторонами судових витрат, строк і порядок оскарження рішення.

При повному або частковому задоволенні первісного і зустрічного позовів в резолютивній частині рішення вказується грошова сума, що підлягає стягненню внаслідок заліку.

Якщо арбітражний суд встановив порядок виконання рішення або вжив заходів щодо забезпечення його виконання, на це вказується в резолютивній частині рішення.

Стаття 171. Рішення про стягнення грошових коштів та присудження майна

1. При задоволенні вимоги про стягнення грошових коштів у резолютивній частині рішення арбітражний суд вказує загальний розмір які підлягають стягненню грошових сум з роздільним визначенням основної заборгованості, збитків, неустойки (штрафу, пені) і відсотків.

2. При присудження майна арбітражного суду вказує найменування майна, що підлягає передачі позивачеві, його вартість і місце знаходження.

Стаття 172. Рішення про визнання яке підлягає виконання виконавчого чи іншого документа

При задоволенні вимоги щодо спору про визнання яке підлягає виконання виконавчого чи іншого документа, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку, у тому числі на підставі виконавчого напису нотаріуса, в резолютивній частині рішення арбітражний суд вказує найменування, номер, дату видачі документа, не підлягає виконанню, і грошову суму, що не підлягає списанню.

Стаття 173. Рішення про укладення або про зміну договору

За спору, який виник при укладанні або зміні договору, в резолютивній частині рішення вказується висновок арбітражного суду з кожного спірного умові договору, а у спорі про спонукання укласти договір вказуються умови, на яких сторони зобов'язані укласти договір.

Стаття 174. Рішення, що зобов'язує відповідача вчинити певні дії

1. При прийнятті рішення, що зобов'язує відповідача вчинити певні дії, не пов'язані зі стягненням грошових коштів або з передачею майна, арбітражний суд в резолютивній частині рішення вказує особа, яка зобов'язана вчинити ці дії, а також місце і термін їх здійснення.

2. При прийнятті рішення, що зобов'язує організацію вчинити певні дії, не пов'язані зі стягненням грошових коштів або з передачею майна, арбітражний суд в резолютивній частині рішення може вказати керівника або інша особа, на яких покладається виконання рішення, а також термін виконання.

3. Арбітражний суд може вказати в рішенні, що позивач має право здійснити відповідні дії за рахунок відповідача зі стягненням з нього необхідних витрат у випадку, якщо відповідач не виконає рішення протягом встановленого строку.

Стаття 175. Рішення на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів

1. При прийнятті рішення на користь кількох позивачів арбітражний суд зазначає, в якій частині (долі) воно відноситься до кожного з них, або вказує, що право вимоги є солідарним.

2. При прийнятті рішення проти кількох відповідачів арбітражний суд зазначає, в якій частині (долі) кожен з відповідачів повинен виконати рішення, або вказує, що їх відповідальність є солідарною.

Стаття 176. Оголошення рішення

1. Рішення арбітражного суду оголошується головуючим у тому судовому засіданні, в якому закінчено розгляд справи по суті, після прийняття рішення арбітражного суду.

2. У судовому засіданні, в якому закінчено розгляд справи по суті, може бути оголошена тільки резолютивна частина прийнятого рішення. В цьому випадку арбітражний суд оголошує, коли буде виготовлено рішення в повному обсязі, і роз'яснює порядок доведення його до відома осіб, які беруть участь у справі.

Виготовлення рішення в повному обсязі може бути відкладено на строк, не перевищує п'яти днів. Дата виготовлення рішення в повному обсязі вважається датою прийняття рішення.

3. Оголошена резолютивна частина рішення повинна бути підписана всіма суддями, які брали участь у розгляді справи та прийнятті рішення, і долучена до справи.

4. Головуючий у судовому засіданні після оголошення рішення роз'яснює порядок його оскарження.

Стаття 177. Напрямок рішення особам, які беруть участь у справі

1. Арбітражний суд направляє копії рішення особам, які беруть участь у справі, в п'ятиденний строк з дня прийняття рішення рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручає їм під розписку.

2. У випадках і в порядку, що передбачені цим Кодексом, арбітражний суд надсилає копії рішення і іншим особам.

3. Повторна видача копій рішення та інших судових актів особам, які беруть участь у справі, оплачується державним митом.

Стаття 178. Додаткове рішення

1. Арбітражний суд, який прийняв рішення, до набрання ним законної сили за своєю ініціативою або за заявою особи, яка бере участь у справі, має право прийняти додаткове рішення в разі, якщо:

1) з якого-небудь вимогу, щодо якої особи, що беруть участь у справі, представили докази, судом не було прийнято рішення;

2) суд, дозволивши питання про право, не зазначив у рішенні розмір присудженої грошової суми, що підлягає передачі майно або не вказав дії, які зобов'язаний зробити відповідач;

3) судом не вирішено питання про судові витрати.

2. Питання про прийняття арбітражним судом додаткового рішення дозволяється в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце судового засідання. Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду питання про прийняття додаткового рішення.

3. Додаткове рішення приймається за правилами, встановленими в цій главі.

4. У разі відмови у прийнятті додаткового рішення виноситься визначення.

5. Додаткове рішення арбітражного суду та ухвалу арбітражного суду про відмову у прийнятті додаткового рішення можуть бути оскаржені.

Стаття 179. Роз'яснення рішення. Виправлення описок, помилок і арифметичних помилок

1. У разі неясності рішення арбітражного суду, який прийняв це рішення, за заявою особи, яка бере участь у справі, судового пристава - виконавця, інших виконуючих рішення арбітражного суду органу, організації вправі роз'яснити рішення без зміни його змісту.

2. Роз'яснення рішення допускається, якщо воно не приведено у виконання і не закінчився термін, протягом якого рішення може бути примусово виконано.

3. Арбітражний суд, який прийняв рішення, за заявою особи, яка бере участь у справі, судового пристава - виконавця, інших виконуючих рішення арбітражного суду органу, організації або за своєю ініціативою має право виправити допущені в рішенні описки, помилки і арифметичні помилки без зміни його змісту.

4. З питань роз'яснення рішення, виправлення описок, помилок, арифметичних помилок арбітражний суд виносить ухвалу в десятиденний строк з дня надходження заяви до суду, яке може бути оскаржене.

Стаття 180. Набрання законної сили рішенням

1. Рішення арбітражного суду першої інстанції, за винятком рішень, зазначених у частинах 2 і 3 цієї статті, набирає законної сили після закінчення місячного терміну з дня його прийняття, якщо не подана апеляційна скарга. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано і не змінено, набирає законної сили з дня прийняття постанови арбітражного суду апеляційної інстанції.

2. Рішення Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації і рішення у справах про оскарження нормативних правових актів набирають законної сили негайно після їх прийняття.

3. Рішення арбітражного суду у справах про адміністративні правопорушення, а у випадках, передбачених цим Кодексом або іншим федеральним законом, і в інших справах набирають законної сили у строки та в порядку, що встановлені цим Кодексом або іншим федеральним законом.

Стаття 181. Оскарження рішення арбітражного суду

1. Рішення арбітражного суду, яке не набрало законної сили, може бути оскаржене до арбітражного суду апеляційної інстанції.

2. Рішення арбітражного суду, що вступило в законну силу, за винятком рішення Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, може бути оскаржене до арбітражного суду касаційної інстанції.

Стаття 182. Виконання рішення

Про деякі питання застосування частини 1 статті 182 см. інформаційний лист Президії ВАС РФ від 24.07.2003 N 73.

1. Рішення арбітражного суду виконується після набрання ним законної сили, за винятком випадків негайного виконання, в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими федеральними законами, які регулюють питання виконавчого провадження.

Про деякі питання застосування частини 2 статті 182 см. інформаційний лист Президії ВАС РФ від 24.07.2003 N 73.

2. Рішення арбітражного суду у справах про оскарження ненормативних актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших органів, а також рішення у справах про оскарження рішень і дій (бездіяльності) зазначених органів підлягають негайному виконанню.

3. Арбітражний суд за заявою позивача має право звернути рішення до негайного виконання, якщо внаслідок особливих обставин уповільнення його виконання може привести до значного збитку для стягувача або зробити виконання неможливим. Негайне виконання рішення допускається при наданні стягувачем забезпечення повороту виконання на випадок відміни рішення суду (зустрічного забезпечення) шляхом внесення на депозитний рахунок арбітражного суду грошових коштів у розмірі присудженої суми або надання банківської гарантії, поруки чи іншого фінансового забезпечення на ту ж суму.

4. Питання про звернення рішення до негайного виконання розглядається в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце судового засідання. Неявка осіб, повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою для вирішення питання про негайне виконання рішення арбітражного суду.

5. За результатами розгляду питання про звернення рішення до негайного виконання арбітражний суд виносить ухвалу, яку може бути оскаржено.

Копії ухвали направляються особам, бере участі у справі, не пізніше наступного дня після дня її винесення.

6. Визначення про звернення рішення до негайного виконання підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

7. Арбітражний суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити заходів щодо забезпечення виконання рішення, не зверненого до негайного виконання, за правилами, передбаченими главою 8 цього Кодексу.

Стаття 183. Індексація присуджених грошових сум

1. Арбітражний суд першої інстанції, який розглянув справу, виробляє за заявою стягувача індексацію присуджених судом грошових сум на день виконання рішення суду у випадках і в розмірах, які передбачені федеральним законом або договором.

2. Зазначене у частині 1 цієї статті заява розглядається в судовому засіданні в десятиденний строк з дня надходження заяви до суду. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце судового засідання. Неявка належним чином повідомлених осіб, які беруть участь у справі, не є перешкодою для розгляду заяви про індексацію присуджених грошових сум.

За результатами розгляду заяви виноситься ухвала.

3. Визначення арбітражного суду про індексацію присуджених грошових сум або про відмову в індексації може бути оскаржено.

Глава 21. ВИЗНАЧЕННЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ

Стаття 184. Винесення арбітражним судом ухвал

1. Арбітражний суд виносить ухвали у випадках, передбачених цим Кодексом, і в інших випадках з питань, які вимагають вирішення в ході судового розгляду.

2. Визначення виноситься арбітражним судом у письмовій формі у вигляді окремого судового акта або протокольного визначення.

3. Визначення у вигляді окремого судового акта арбітражного суду виносить у всіх випадках, якщо цим Кодексом передбачена можливість оскарження ухвали окремо від оскарження судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті.

В інших випадках арбітражний суд вправі винести ухвалу як у вигляді окремого судового акта, так і у вигляді протокольного визначення.

4. Визначення у вигляді окремого судового акта арбітражного суду виносить в умовах, що забезпечують таємницю наради суддів, за правилами, встановленими для прийняття рішення.

5. Протокольне визначення може бути винесено арбітражним судом без видалення із залу судового засідання. У випадку, якщо справа розглядається в колегіальному складі, судді радяться з питань, пов'язаних з винесенням такого визначення, на місці, в залі судового засідання. Протокольне визначення оголошується усно і заноситься до протоколу судового засідання.

Стаття 185. Зміст ухвали

1. В ухвалі повинні бути зазначені:

1) дата і місце винесення ухвали;

2) найменування арбітражного суду, склад суду, прізвище особи, яка вела протокол судового засідання;

3) найменування і номер справи;

4) найменування осіб, що беруть участь у справі;

5) питання, з якого виноситься ухвала;

6) мотиви, якими арбітражного суду прийшов до своїх висновків, прийняв або відхилив доводи осіб, що беруть участь у справі, з посиланням на закони та інші нормативні правові акти;

7) висновок за результатами розгляду судом питання;

8) порядок і строк оскарження ухвали.

Визначення, що виноситься у вигляді окремого судового акта, підписується суддею або складом арбітражного суду, які винесли це визначення.

2. У протокольному ухвалі повинні бути зазначені питання, з якого виноситься ухвала, мотиви, по яких суд прийшов до своїх висновків, і висновок за результатами розгляду питання.

Стаття 186. Напрямок визначення

1. Копії ухвали, винесеного у вигляді окремого судового акта, направляються особам, бере участі у справі, та іншим зацікавленим особам рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручаються їм під розписку.

2. Копії ухвали направляються в п'ятиденний строк з дня винесення ухвали, якщо інший термін не встановлено цим Кодексом.

Стаття 187. Виконання ухвали

Ухвала, винесена арбітражним судом, виконується негайно, якщо інше не встановлено цим Кодексом або арбітражним судом.

Стаття 188. Порядок і строки оскарження ухвал

1. Визначення арбітражного суду може бути оскаржене окремо від оскарження судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті, у випадках, якщо відповідно до цього Кодексу передбачено оскарження цього визначення, а також якщо це визначення перешкоджає подальшому руху справи.

2. Щодо визначення, оскарження якої не передбачено цим Кодексом, а також щодо протокольного визначення можуть бути заявлені заперечення при оскарженні судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті.

3. Скарга на ухвалу може бути подана у строк, що не перевищує місяця з дня винесення ухвали, якщо інший термін не встановлено цим Кодексом.

Розділ III. ВИРОБНИЦТВО в арбітражному суді першої

ІНСТАНЦІЇ ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ

Та інших публічних правовідносин

Глава 22. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ

З адміністративних та інших публічних правовідносин

Стаття 189. Порядок розгляду справ, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин

1. Справи, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин, розглядаються за загальними правилами позовного провадження, передбачених цим Кодексом, з особливостями, встановленими в цьому розділі, якщо інші правила адміністративного судочинства не передбачені федеральним законом.

2. Заяви у справах, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин, подаються до арбітражного суду за загальними правилами підсудності, передбачених цим Кодексом, якщо в цьому розділі не встановлено інше.

3. Обов'язок доведення обставин, що стали підставою для прийняття оспорюваного акта, законності оскаржуваних рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб, покладається на органи та осіб, які взяли оспорюваний акт, рішення, вчинили оскаржувані дії (бездіяльність ).

З питання про застосування статті 190 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11.

Стаття 190. Примирення сторін

Економічні суперечки, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин, можуть бути врегульовані сторонами за правилами, встановленими у главі 15 цього Кодексу, шляхом укладення угоди або з використанням інших примирних процедур, якщо інше не встановлено федеральним законом.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про визнання не відповідає Конституції РФ глави 23 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 20.12.2005 N 518-О.

Про деякі питання, що виникають при розгляді справ про оскарження нормативних правових актів, див. Інформаційний лист Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 80.

Глава 23. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО Оспорювання

НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ

Стаття 191. Порядок розгляду справ про оскарження нормативних правових актів

1. Справи про оскарження нормативних правових актів, які зачіпають права і законні інтереси осіб у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, розглядаються арбітражним судом за загальними правилами позовного провадження, передбачених цим Кодексом, з особливостями, встановленими в цій главі.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про визнання не відповідає Конституції РФ частиною 2 статті 191 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 20.12.2005 N 518-О.

2. Провадження у справах про оскарження нормативних правових актів порушується на підставі заяв зацікавлених осіб, які звернулися з вимогою про визнання такого акта нечинним.

3. Справи про оскарження нормативних правових актів розглядаються в арбітражному суді, якщо їх розгляд відповідно до федеральним законом віднесено до компетенції арбітражних судів.

Стаття 192. Право на звернення до арбітражного суду з заявою про визнання нормативного правового акта нечинним

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про визнання не відповідає Конституції РФ частини 1 статті 192 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 20.12.2005 N 518-О.

1. Громадяни, організації та інші особи мають право звернутися в арбітражний суд із заявою про визнання нечинним нормативного правового акта, прийнятого державним органом, органом місцевого самоврядування, іншим органом, посадовою особою, якщо вважають, що оспорюваний нормативний правовий акт або окремі його положення не відповідають закону або іншому нормативному правовому акту, що має більшу юридичну силу, і порушують їх права і законні інтереси в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, незаконно покладають на них будь-які обов'язки або створюють інші перешкоди для здійснення підприємницької та іншої економічної діяльності.

2. Прокурор, а також державні органи, органи місцевого самоврядування, інші органи вправі звернутися до арбітражного суду у випадках, передбачених цим Кодексом, із заявами про визнання нормативних правових актів нечинними, якщо вважають, що такий оспорюваний акт або окремі його положення не відповідають закону або іншому нормативному правовому акту, що має більшу юридичну силу, і порушують права і законні інтереси громадян, організацій, інших осіб у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності.

3. Звернення заінтересованої особи до вищестоящого в порядку підлеглості органу або до посадової особи не є обов'язковою умовою для подання заяви до арбітражного суду, якщо федеральним законом не встановлено інше.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про визнання не відповідає Конституції РФ статті 193 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 20.12.2005 N 518-О.

Стаття 193. Вимоги до заяви про визнання нормативного правового акта нечинним

1. Заява про визнання нормативного правового акта нечинним повинно відповідати вимогам, передбаченим частиною 1, пунктами 1, 2 і 10 частини 2, частиною 3 статті 125 цього Кодексу.

У заяві повинні бути також зазначені:

1) найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування, іншого органу, посадової особи, що прийняли оспорюваний нормативний правовий акт;

2) назва, номер, дата прийняття, джерело опублікування і інші дані про оспорюваному нормативному правовому акті;

3) права і законні інтереси заявника, які, на його думку, порушуються цим оспорюваним актом або його окремими положеннями;

4) назву нормативного правового акта, який має більшу юридичну силу і на відповідність якому слід перевірити оскаржуваний акт чи його окремі положення;

5) вимога заявника про визнання оспорюваного акта нечинним;

6) перелік доданих документів.

2. До заяви додаються документи, зазначені в пунктах 1 - 5 статті 126 цього Кодексу, а також текст оскаржуваного нормативного правового акта.

3. Подача заяви до арбітражного суду не зупиняє дію оскаржуваного нормативного правового акта.

Стаття 194. Судовий розгляд у справах про оскарження нормативних правових актів

1. Справа про оскарження нормативного правового акта розглядається колегіальним складом суддів у термін, що не перевищує двох місяців з дня надходження заяви до суду, включаючи строк на підготовку справи до судового розгляду та прийняття рішення у справі.

2. Арбітражний суд повідомляє про час і місце судового засідання заявника, орган, який прийняв оспорюваний нормативний правовий акт, а також інших зацікавлених осіб. Неявка зазначених осіб, повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою для розгляду справи, якщо суд не визнав їх явку обов'язковою.

3. Арбітражний суд може визнати обов'язковою явку в судове засідання представників державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб, які взяли оспорюваний акт, і викликати їх у судове засідання для дачі пояснень.

Неявка зазначених осіб, викликаних в судове засідання, є підставою для накладення штрафу в порядку і в розмірах, які встановлені у главі 11 цього Кодексу.

4. При розгляді справ про оскарження нормативних правових актів арбітражний суд в судовому засіданні здійснює перевірку оскаржуваного акта чи його окремого положення, встановлює відповідність його федеральному конституційному закону, федеральному закону та іншого нормативного правового акту, що має більшу юридичну силу, а також повноваження органу або особи, які взяли оспорюваний нормативний правовий акт.

5. Арбітражний суд не зв'язаний доводами, що містяться в заяві про оскарження нормативного правового акта, і перевіряє оспорюване положення в повному обсязі.

6. Обов'язок доведення відповідності оскаржуваного акта федеральному конституційному закону, федеральному закону та іншого нормативного правового акту, що має більшу юридичну силу, наявності в органу або посадової особи належних повноважень на прийняття оспорюваного акта, а також обставин, що стали підставою для його прийняття, покладається на орган, посадова особа, які прийняли акт.

7. У випадку, якщо є що вступило в законну силу рішення суду по раніше розглянутій справі, який перевірив з тих самих підстав відповідність оспорюваного акта іншому нормативному правовому акту, що має більшу юридичну силу, арбітражний суд припиняє провадження у справі.

8. Відмова заінтересованої особи, яка звернулася до арбітражного суду з заявою про оскарження нормативного правового акта, від своєї вимоги, визнання вимоги органом або особою, які взяли оспорюваний акт, не перешкоджають розгляду арбітражним судом справи по суті.

Стаття 195. Рішення суду у справі про оскарження нормативного правового акта

1. Рішення у справі про оскарження нормативного правового акта приймається арбітражним судом за правилами, встановленими у главі 20 цього Кодексу.

2. За результатами розгляду справи про оскарження нормативного правового акта арбітражний суд приймає одне з рішень:

1) про визнання оспорюваного акта або окремих його положень відповідними іншому нормативному правовому акту, що має більшу юридичну силу;

2) про визнання оспорюваного нормативного правового акта або окремих його положень не відповідають іншому нормативному правовому акту, що має більшу юридичну силу, і не чинними повністю або в частині.

3. У резолютивній частині рішення у справі про оскарження нормативного правового акта повинні міститися:

1) найменування органу або особи, які прийняли оспорюваний акт, його назва, номер, дата прийняття акта;

2) назва нормативного правового акта, який має більшу юридичну силу і на відповідність якому перевірений оспорюваний акт;

3) вказівка ​​на визнання оспорюваного акта відповідним нормативному правовому акту, що має більшу юридичну силу, і на відмову в задоволенні заявленої вимоги чи на визнання оспорюваного акта не відповідає нормативному правовому акту, що має більшу юридичну силу, і не чинним повністю або в частині.

4. Рішення арбітражного суду у справі про оскарження нормативного правового акта набирає законної сили негайно після його прийняття.

5. Нормативний правовий акт або окремі його положення, визнані арбітражним судом нечинними, не підлягають застосуванню з моменту набрання законної сили рішенням суду і повинні бути приведені органом або особою, що прийняли оспорюваний акт, у відповідність до закону або іншим нормативно-правовим актом, що мають більшу юридичну силу .

6. Копії рішення арбітражного суду в термін, що не перевищує десяти днів з дня його прийняття, надсилаються особам, які беруть участь у справі, в арбітражні суди в Російській Федерації, Конституційний Суд Російської Федерації, Верховний Суд Російської Федерації, Президента Російської Федерації, в Уряд Російської Федерації, Генеральному прокурору Російської Федерації, Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації, до Міністерства юстиції Російської Федерації. Копії рішення можуть бути направлені також в інші органи та іншим особам.

7. Рішення арбітражного суду у справі про оскарження нормативного правового акта, за винятком рішення Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, може бути оскаржене до арбітражного суду касаційної інстанції протягом місяця з дня набрання законної сили.

Стаття 196. Опублікування рішення арбітражного суду у справі про оскарження нормативного правового акта

1. Вступило в законну силу рішення арбітражного суду у справі про оскарження нормативного правового акта направляється арбітражним судом в офіційні видання державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, у яких був опублікований оскаржуваний акт, і підлягає негайному опублікуванню зазначеними виданнями.

2. Рішення арбітражного суду у справі про оскарження нормативного правового акта публікується в "Віснику Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації" і при необхідності в інших виданнях.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про визнання не відповідає Конституції РФ глави 24 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 20.12.2005 N 518-О.

Глава 24. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО Оспорювання

Ненормативних правових актів, РІШЕНЬ І ДІЙ

(БЕЗДІЯЛЬНОСТІ) ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ, ІНШИХ ОРГАНІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ

Стаття 197. Порядок розгляду справ про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб

1. Справи про оскарження зачіпають права і законні інтереси осіб у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб, в тому числі судових приставів - виконавців, розглядаються арбітражним судом за загальними правилами позовного провадження, передбачених цим Кодексом, з особливостями, встановленими в цій главі.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про визнання не відповідає Конституції РФ частиною 2 статті 197 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 20.12.2005 N 518-О.

2. Провадження у справах про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб порушується на підставі заяви зацікавленої особи, яка звернулася до арбітражного суду з вимогою про визнання недійсними ненормативних правових актів чи про визнання незаконними рішень і дій (бездіяльності) зазначених органів та осіб.

Стаття 198. Право на звернення до арбітражного суду з заявою про визнання ненормативних правових актів недійсними, рішень і дій (бездіяльності) незаконними

Про відмову у прийнятті до розгляду скарг про перевірку конституційності частини 1 статті 198 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 20.11.2003 N 449-О, від 04.12.2003 N 418-О, від 20.12.2005 N 518-О.

1. Громадяни, організації та інші особи мають право звернутися в арбітражний суд із заявою про визнання недійсними ненормативних правових актів, незаконними рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб, якщо вважають, що оскаржуваний ненормативний правовий акт, рішення і дія (бездіяльність) не відповідають закону або іншому нормативному правовому акту і порушують їх права і законні інтереси в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, незаконно покладають на них будь-які обов'язки, створюють інші перешкоди для здійснення підприємницької та іншої економічної діяльності.

2. Прокурор, а також державні органи, органи місцевого самоврядування, інші органи вправі звернутися до арбітражного суду з заявою про визнання недійсними ненормативних правових актів, незаконними рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб, якщо вони вважають , що оспорюваний ненормативний правовий акт, рішення і дія (бездіяльність) не відповідають закону або іншому нормативному правовому акту і порушують права і законні інтереси громадян, організацій, інших осіб у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, незаконно покладають на них будь-які обов'язки, створюють інші перешкоди для здійснення підприємницької та іншої економічної діяльності.

3. Заяви про визнання ненормативних правових актів недійсними, рішень і дій (бездіяльності) незаконними розглядаються в арбітражному суді, якщо їх розгляд відповідно до федерального закону не віднесено до компетенції інших судів.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про оскарження конституційності частини четвертої см. Визначення Конституційного Суду РФ від 18.11.2004 N 367-О.

4. Заява може бути подана в арбітражний суд протягом трьох місяців з дня, коли громадянинові, організації стало відомо про порушення їх прав і законних інтересів, якщо інше не встановлено федеральним законом. Пропущений з поважної причини термін подачі заяви може бути відновлений судом.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про визнання не відповідає Конституції РФ статті 199 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 20.12.2005 N 518-О.

Стаття 199. Вимоги до заяви про визнання ненормативного правового акта недійсним, рішень і дій (бездіяльності) незаконними

1. Заява про визнання ненормативного правового акта недійсним, рішень і дій (бездіяльності) незаконними повинна відповідати вимогам, передбаченим частиною 1, пунктами 1, 2 і 10 частини 2, частиною 3 статті 125 цього Кодексу.

У заяві повинні бути також зазначені:

1) найменування органу або особи, які прийняли оспорюваний акт, рішення, вчинили оскаржувані дії (бездіяльність);

2) назва, номер, дата прийняття оспорюваного акта, рішення, час вчинення дій;

3) права і законні інтереси, які, на думку заявника, порушуються оскаржуваним актом, рішенням і дією (бездіяльністю);

4) закони та інші нормативні правові акти, яким, на думку заявника, не відповідають оспорюваний акт, рішення і дія (бездіяльність);

5) вимога заявника про визнання ненормативного правового акта недійсним, рішень і дій (бездіяльності) незаконними.

У заяві про оскарження рішень і дій (бездіяльності) судового пристава - виконавця повинні бути також зазначено відомості про виконавче документі, у зв'язку з виконанням якого оскаржуються рішення і дії (бездіяльність) судового пристава - виконавця.

2. До заяви додаються документи, зазначені у статті 126 цього Кодексу, а також текст оскаржуваного акта, рішення.

До заяви про оскарження рішень і дій (бездіяльності) судового пристава - виконавця додаються, крім того, повідомлення про вручення або інші документи, що підтверджують надіслання копії заяви та необхідних доказів судовому приставу - виконавцю і іншій стороні виконавчого провадження.

Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини 3 статті 199 см. Інформаційне лист Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 83.

Ухвалою Конституційного Суду РФ від 06.11.2003 N 390-О відмовлено в прийнятті до розгляду запиту про перевірку конституційності частини третьої статті 199, як не відповідає вимогам, відповідно до яких запит може бути визнаний допустимим.

3. За клопотанням заявника арбітражний суд може зупинити дію оскаржуваного акта, рішення.

Стаття 200. Судовий розгляд у справах про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб

1. Справи про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб розглядаються суддею одноособово у строк, що не перевищує двох місяців з дня надходження відповідної заяви до арбітражного суду, включаючи строк на підготовку справи до судового розгляду та прийняття рішення у справі, якщо інший термін не встановлено федеральним законом.

Справи про оскарження рішень і дій (бездіяльності) судового пристава - виконавця розглядаються в термін, що не перевищує десяти днів з дня надходження заяви до арбітражного суду, включаючи строк на підготовку справи до судового розгляду та прийняття рішення у справі.

2. Арбітражний суд повідомляє про час і місце судового засідання заявника, а також орган чи посадова особа, які прийняли оспорюваний акт, рішення або вчинили оскаржувані дії (бездіяльність), та інших зацікавлених осіб. Неявка зазначених осіб, повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою для розгляду справи, якщо суд не визнав їх явку обов'язковою.

3. Арбітражний суд може визнати обов'язковою явку в судове засідання представників державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб, які взяли оспорюваний акт, рішення або вчинили оскаржувані дії (бездіяльність), і викликати їх у судове засідання. Неявка зазначених осіб, повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, є підставою для накладення штрафу в порядку і в розмірах, які встановлені у главі 11 цього Кодексу.

4. При розгляді справ про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб арбітражний суд в судовому засіданні здійснює перевірку оскаржуваного акта чи його окремих положень, оспорюваних рішень і дій (бездіяльності) і встановлює їх відповідність закону чи іншого нормативного правового акту, встановлює наявність повноважень в органа або особи, які прийняли оспорюваний акт, рішення або вчинили оскаржувані дії (бездіяльність), а також встановлює, чи порушують оспорюваний акт, рішення і дії (бездіяльність) права і законні інтереси заявника у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності.

5. Обов'язок доказування відповідності оскаржуваного ненормативного правового акта закону чи іншого нормативного правового акту, законності ухвалення оскаржуваного рішення, вчинення оскаржуваних дій (бездіяльності), наявності в органу або особи належних повноважень на прийняття оспорюваного акта, рішення, вчинення оскаржуваних дій (бездіяльності), а також обставин , що стали підставою для прийняття оспорюваного акта, рішення, вчинення оскаржуваних дій (бездіяльності), покладається на орган або особа, які прийняли акт, рішення або вчинили дії (бездіяльність).

6. У разі неподання органом чи особою, які взяли оспорюваний акт, рішення або вчинили оскаржувані дії (бездіяльність), доказів, необхідних для розгляду справи і прийняття рішення, арбітражний суд може витребувати їх за своєю ініціативою.

Стаття 201. Рішення арбітражного суду у справі про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб

1. Рішення у справі про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб приймається арбітражним судом за правилами, встановленими у главі 20 цього Кодексу.

2. Арбітражний суд, встановивши, що оспорюваний ненормативний правовий акт, рішення і дії (бездіяльність) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб не відповідають закону або іншому нормативному правовому акту і порушують права і законні інтереси заявника у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, приймає рішення про визнання ненормативного правового акта недійсним, рішень і дій (бездіяльності) незаконними.

3. У випадку, якщо арбітражний суд встановить, що оскаржуваний ненормативний правовий акт, рішення і дії (бездіяльність) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб відповідають закону або іншому нормативному правовому акту і не порушують права і законні інтереси заявника, суд ухвалює рішення про відмову в задоволенні заявленої вимоги.

4. У резолютивній частині рішення у справі про оскарження ненормативних правових актів, рішень державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб повинні міститися:

1) найменування органу або особи, які взяли оспорюваний акт, рішення, назва, номер, дата прийняття оспорюваного акта, рішення;

2) назва закону чи іншого нормативного правового акта, на відповідність якому перевірені оспорюваний акт, рішення;

3) вказівка ​​на визнання оспорюваного акта недійсним чи рішення незаконним повністю або в частині та обов'язок усунути допущені порушення прав і законних інтересів заявника або на відмову в задоволенні вимоги заявника повністю або в частині.

5. У резолютивній частині рішення у справі про оскарження дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб, про відмову у вчиненні дій, у прийнятті рішень повинні міститися:

1) найменування органу або особи, які вчинили оскаржувані дії (бездіяльність) і які відмовили у вчиненні дій, прийнятті рішень; відомості про дії (бездіяльність), рішення;

2) назва закону чи іншого нормативного правового акта, на відповідність яким перевірені оскаржувані дії (бездіяльність), рішення;

3) вказівка ​​на визнання оскаржуваних дій (бездіяльності) незаконними та обов'язок відповідних державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб вчинити певні дії, прийняти рішення чи іншим чином усунути допущені порушення прав і законних інтересів заявника у встановлений судом строк або на відмову в задоволенні вимоги заявника повністю або в частині.

6. У резолютивній частині рішення арбітражний суд може вказати на необхідність повідомлення суду відповідними органом чи особою про виконання рішення суду.

Про деякі питання застосування частини 7 статті 201 см. інформаційний лист Президії ВАС РФ від 24.07.2003 N 73.

7. Рішення арбітражного суду у справах про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб підлягають негайному виконанню, якщо інші терміни не встановлені в рішенні суду.

8. З дня прийняття рішення арбітражного суду про визнання недійсним ненормативного правового акта повністю або в частині вказаний акт або окремі його положення не підлягають застосуванню.

9. Копія рішення арбітражного суду направляється у п'ятиденний строк з дня його прийняття заявнику, до державного органу, в орган місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб, які взяли оспорюваний акт, рішення або вчинили оскаржувані дії (бездіяльність). Суд може також направити копію рішення до вищестоящого в порядку підлеглості органу або вищестоящому в порядку підлеглості особі, прокурору, іншим зацікавленим особам.

Про деякі питання, що виникли в судовій практиці при розгляді справ про адміністративні правопорушення, див Постанова Пленуму ВАС РФ від 02.06.2004 N 10.

Глава 25. РОЗГЛЯД СПРАВ

ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

§ 1. Розгляд справ про притягнення

до адміністративної відповідальності

Стаття 202. Порядок розгляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності

З питання про застосування частини 1 статті 202 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11.

1. Справи про притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб і індивідуальних підприємців у зв'язку із здійсненням ними підприємницької та іншої економічної діяльності, віднесені федеральним законом до підвідомчості арбітражних судів, розглядаються за загальними правилами позовного провадження, передбачених цим Кодексом, з особливостями, встановленими в цій главі і федеральному законі про адміністративні правопорушення.

2. Провадження у справах про притягнення до адміністративної відповідальності порушується на підставі заяв органів та посадових осіб, уповноважених відповідно до федерального закону складати протоколи про адміністративні правопорушення (далі в параграфі 1 глави 25 цього Кодексу - адміністративні органи) і звернулися з вимогою про притягнення до адміністративної відповідальності зазначених у частині 1 цієї статті осіб, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність.

Стаття 203. Подача заяви про притягнення до адміністративної відповідальності

Заява про притягнення до адміністративної відповідальності подається до арбітражного суду за місцем знаходження або місцем проживання особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення.

Стаття 204. Вимоги до заяви про притягнення до адміністративної відповідальності

1. Заява про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність, повинно відповідати вимогам, передбаченим частиною 1, пунктами 1, 2 і 10 частини 2, частиною 3 статті 125 цього Кодексу.

У заяві повинні бути також зазначені:

1) дата і місце вчинення дій, що стали підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення;

2) посаду, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол про адміністративне правопорушення;

3) відомості про особу, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення;

4) норми закону, що передбачає адміністративну відповідальність за дії, які послужили підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення;

5) вимога заявника про притягнення до адміністративної відповідальності.

2. До заяви додаються протокол про адміністративне правопорушення та додані до протоколу документи, а також повідомлення про вручення або інший документ, що підтверджують надіслання копії заяви особі, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення.

Стаття 205. Судовий розгляд у справах про притягнення до адміністративної відповідальності

1. Справи про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність, розглядаються в судовому засіданні суддею одноособово у строк, що не перевищує п'ятнадцяти днів з дня надходження до арбітражного суду заяви про притягнення до адміністративної відповідальності, включаючи строк на підготовку справи до судового розгляду та прийняття рішення у справі, якщо інший термін розгляду не встановлено федеральним законом про адміністративні правопорушення.

2. Арбітражний суд може продовжити термін розгляду справи про притягнення до адміністративної відповідальності не більш ніж на місяць за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або в разі потреби в додатковому з'ясуванні обставин справи. Про продовження терміну розгляду справи арбітражний суд виносить ухвалу.

3. Арбітражний суд повідомляє про час і місце судового засідання осіб, які беруть участь у справі. Неявка зазначених осіб, повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою для розгляду справи, якщо суд не визнав їх явку обов'язковою.

4. Арбітражний суд може визнати обов'язковою явку в судове засідання представника адміністративного органу, а також особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, і викликати їх у судове засідання для дачі пояснень. Неявка зазначених осіб, викликаних в судове засідання, є підставою для накладення штрафу в порядку і в розмірах, які встановлені у главі 11 цього Кодексу.

5. У справах про притягнення до адміністративної відповідальності обов'язок доведення обставин, що стали підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення, не може бути покладена на особу, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У разі неподання адміністративним органом, що склав протокол, доказів, необхідних для розгляду справи і прийняття рішення, арбітражний суд може витребувати докази від зазначеного органу за своєю ініціативою.

6. При розгляді справи про притягнення до адміністративної відповідальності арбітражний суд в судовому засіданні встановлює, чи було подія адміністративного правопорушення і чи був факт його вчинення особою, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, чи були підстави для складання протоколу про адміністративне правопорушення та повноваження адміністративного органу , що склав протокол, чи передбачена законом адміністративна відповідальність за вчинення даного правопорушення і чи є підстави для притягнення до адміністративної відповідальності особи, щодо якої складено протокол, а також визначає заходи адміністративної відповідальності.

Стаття 206. Рішення арбітражного суду у справі про притягнення до адміністративної відповідальності

1. Рішення у справі про притягнення до адміністративної відповідальності приймається арбітражним судом за правилами, встановленими у главі 20 цього Кодексу.

2. За результатами розгляду заяви про притягнення до адміністративної відповідальності арбітражний суд приймає рішення про притягнення до адміністративної відповідальності або про відмову в задоволенні вимоги адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності.

3. У резолютивній частині рішення про притягнення до адміністративної відповідальності повинні міститися:

1) найменування особи, залученого до адміністративної відповідальності, його місце знаходження або місце проживання, відомості про його державну реєстрацію як юридичної особи або індивідуального підприємця;

2) норми закону, на підставі яких дана особа притягується до адміністративної відповідальності;

3) вид адміністративного покарання та санкції, покладені на обличчя, притягнуте до адміністративної відповідальності.

4. Рішення у справі про притягнення до адміністративної відповідальності набирає законної сили після закінчення десяти днів з дня його прийняття, якщо не подана апеляційна скарга.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо воно не змінено або не скасовано, набирає законної сили з дня прийняття постанови арбітражним судом апеляційної інстанції.

5. Копія рішення арбітражного суду у справі про притягнення до адміністративної відповідальності направляється арбітражним судом у триденний строк з дня його прийняття особам, які беруть участь у справі. Арбітражний суд може направити копію рішення також до вищестоящого в порядку підлеглості адміністративний орган.

§ 2. Розгляд справ про оскарження рішень

адміністративних органів про притягнення

до адміністративної відповідальності

Стаття 207. Порядок розгляду справ про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності

1. Справи про оскарження рішень державних органів, інших органів, посадових осіб, уповноважених відповідно до Федеральним законом розглядати справи про адміністративні правопорушення (далі в параграфі 2 глави 25 цього Кодексу - адміністративні органи), про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність, розглядаються арбітражним судом за загальними правилами позовного провадження, передбачених цим Кодексом, з особливостями, встановленими в цій главі і федеральному законі про адміністративні правопорушення.

2. Провадження у справах про оскарження рішень адміністративних органів порушується на підставі заяв юридичних осіб та індивідуальних підприємців, залучених до адміністративної відповідальності у зв'язку із здійсненням підприємницької та іншої економічної діяльності, про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності.

Стаття 208. Подача заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності

1. Заява про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності подається до арбітражного суду за місцем знаходження або місцем проживання заявника.

2. Заява може бути подана в арбітражний суд протягом десяти днів з дня отримання копії оспорюваного рішення, якщо інший термін не встановлено федеральним законом.

У разі пропуску зазначеного терміну він може бути відновлений судом за клопотанням заявника.

3. За клопотанням заявника арбітражний суд може зупинити виконання оспорюваного рішення.

4. Заява про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності державним митом не обкладається.

Стаття 209. Вимоги до заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності

1. Заява про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності має відповідати вимогам, передбаченим частиною 1, пунктами 1, 2 і 10 частини 2, частиною 3 статті 125 цього Кодексу.

У заяві повинні бути також зазначені:

1) найменування адміністративного органу, який прийняв оскаржуване рішення;

2) назва, номер, дата прийняття оспорюваного рішення та інші відомості про нього;

3) права і законні інтереси заявника, які порушені, на його думку, оспорюваним рішенням;

4) вимога заявника та підстави, за якими він оскаржує рішення адміністративного органу.

2. До заяви про оскарження рішення адміністративного органу додаються текст оспорюваного рішення, а також повідомлення про вручення або інший документ, що підтверджують надіслання копії заяви про оскарження рішення в адміністративний орган, його прийняв.

Стаття 210. Судовий розгляд у справах про оскарження рішень адміністративних органів

1. Справи про оскарження рішень адміністративних органів розглядаються суддею одноособово у строк, що не перевищує десяти днів з дня надходження до арбітражного суду заяви, включаючи строк на підготовку справи до судового розгляду та прийняття рішення у справі, якщо інші строки не встановлені федеральним законом.

2. Арбітражний суд повідомляє про час і місце судового засідання осіб, які беруть участь у справі, та інших зацікавлених осіб. Неявка зазначених осіб, повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою для розгляду справи, якщо суд не визнав їх явку обов'язковою.

3. Арбітражний суд може визнати обов'язковою явку представника адміністративного органу, який прийняв оскаржуване рішення, і особи, яка звернулася до суду з заявою, і викликати їх у судове засідання для дачі пояснень. Неявка зазначених осіб, викликаних в судове засідання, є підставою для накладення штрафу в порядку і в розмірах, які встановлені у главі 11 цього Кодексу.

4. У справах про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності обов'язок доведення обставин, що стали підставою для притягнення до адміністративної відповідальності, покладається на адміністративний орган, який прийняв оскаржуване рішення.

5. У разі неподання адміністративними органами доказів, необхідних для розгляду справи і прийняття рішення, арбітражний суд може витребувати докази від зазначених органів за своєю ініціативою.

6. При розгляді справи про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності арбітражний суд в судовому засіданні перевіряє законність і обгрунтованість оскаржуваного рішення, встановлює наявність відповідних повноважень адміністративного органу, який прийняв оскаржуване рішення, встановлює, чи були законні підстави для притягнення до адміністративної відповідальності, чи дотриманий встановлений порядок притягнення до відповідальності, чи не минули строки давності притягнення до адміністративної відповідальності, а також інші обставини, що мають значення для справи.

7. При розгляді справи про оскарження рішення адміністративного органу арбітражний суд не зв'язаний доводами, що містяться в заяві, і перевіряє оспорюване рішення в повному обсязі.

Стаття 211. Рішення арбітражного суду у справі про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності

1. Рішення у справі про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності приймається арбітражним судом за правилами, встановленими у главі 20 цього Кодексу.

2. У випадку, якщо при розгляді заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності арбітражний суд встановить, що оскаржуване рішення або порядок його прийняття не відповідає закону, або відсутні підстави для притягнення до адміністративної відповідальності або застосування конкретної міри відповідальності, або оспорюване рішення прийнято органом або посадовою особою з перевищенням їхніх повноважень, суд приймає рішення про визнання незаконним і про скасування оскаржуваного рішення повністю або в частині або про зміну рішення.

3. У випадку, якщо при розгляді заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності арбітражний суд встановить, що рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності є законним і обгрунтованим, суд приймає рішення про відмову в задоволенні вимоги заявника.

4. У резолютивній частині рішення у справі про оскарження рішення адміністративного органу повинні міститися:

1) назву, номер, дата і місце прийняття, інші необхідні відомості про оспорюваному рішенні;

2) найменування особи, залученого до адміністративної відповідальності, його місце знаходження або місце проживання, відомості про його державну реєстрацію як юридичної особи або індивідуального підприємця;

3) вказівка ​​на визнання рішення незаконним і його скасування в цілому або в частині, або на відмову в задоволенні вимоги заявника повністю або в частині, або на міру відповідальності, якщо вона змінена судом.

5. Рішення арбітражного суду набирає законної сили після закінчення десяти днів з дня його прийняття, якщо не подана апеляційна скарга.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо воно не змінено або не скасовано, набирає законної сили з дня прийняття постанови арбітражним судом апеляційної інстанції.

6. Копія рішення надсилається арбітражним судом у триденний строк з дня його прийняття особам, які беруть участь у справі. Арбітражний суд може направити копію рішення також до вищестоящого в порядку підлеглості адміністративний орган.

Глава 26. РОЗГЛЯД СПРАВ про стягнення

ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ І САНКЦІЙ

Стаття 212. Порядок розгляду справ про стягнення обов'язкових платежів і санкцій

1. Справи про стягнення з осіб, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність, обов'язкових платежів і санкцій, передбачених законом, розглядаються арбітражним судом за загальними правилами позовного провадження, передбачених цим Кодексом, з особливостями, встановленими в цій главі.

2. Провадження у справах про стягнення обов'язкових платежів і санкцій збуджується в арбітражному суді на підставі заяв державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, що здійснюють контрольні функції, з вимогою про стягнення з осіб, які мають заборгованість по обов'язкових платежах, грошових сум в рахунок їх сплати та санкцій.

Стаття 213. Право на звернення до арбітражного суду з заявою про стягнення обов'язкових платежів і санкцій

1. Державні органи, органи місцевого самоврядування, інші органи, наділені відповідно до федерального закону контрольними функціями (далі - контрольні органи), має право звернутися в арбітражний суд із заявою про стягнення з осіб, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність, встановлених законом обов'язкових платежів і санкцій , якщо федеральним законом не передбачено інший порядок їх стягнення.

2. Заява про стягнення подається в арбітражний суд, якщо не виконано вимогу заявника про сплату стягуваної суми в добровільному порядку або пропущений зазначений у такому вимозі строк сплати.

Стаття 214. Вимоги до заяви про стягнення обов'язкових платежів і санкцій

1. Заява про стягнення обов'язкових платежів і санкцій повинно відповідати вимогам, передбаченим частиною 1, пунктами 1, 2 і 10 частини 2, частиною 3 статті 125 цього Кодексу.

У заяві повинні бути також зазначені:

1) найменування платежу, що підлягає стягненню, розмір і розрахунок його суми;

2) норми федерального закону та іншого нормативного правового акта, що передбачають сплату платежу;

3) відомості про направлення вимоги про сплату платежу в добровільному порядку.

2. До заяви про стягнення обов'язкових платежів і санкцій додаються документи, зазначені в пунктах 1 - 5 статті 126 цього Кодексу, а також документ, що підтверджує напрям заявником вимоги про сплату стягується платежу в добровільному порядку.

Стаття 215. Судовий розгляд у справах про стягнення обов'язкових платежів і санкцій

1. Справи про стягнення обов'язкових платежів і санкцій розглядаються суддею одноособово у строк, що не перевищує двох місяців з дня надходження відповідної заяви до арбітражного суду, включаючи строк на підготовку справи до судового розгляду та прийняття рішення у справі.

2. Арбітражний суд повідомляє про час і місце судового засідання осіб, які беруть участь у справі.

Неявка зазначених осіб, повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою для розгляду справи, якщо суд не визнав їх явку обов'язковою.

3. Арбітражний суд може визнати обов'язковою явку в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, і викликати їх у судове засідання для дачі пояснень.

Неявка зазначених осіб, викликаних в судове засідання, є підставою для накладення штрафу в порядку і в розмірі, що встановлені у главі 11 цього Кодексу.

4. Обов'язок доведення обставин, що стали підставою для стягнення обов'язкових платежів і санкцій, покладається на заявника.

5. У разі неподання заявником доказів, необхідних для розгляду справи і прийняття рішення, арбітражний суд може витребувати їх за своєю ініціативою.

6. При розгляді справ про стягнення обов'язкових платежів і санкцій арбітражний суд в судовому засіданні встановлює, чи є підстави для стягнення суми заборгованості, повноваження органу, який звернувся з вимогою про стягнення, перевіряє правильність розрахунку і розміру стягуваної суми.

Стаття 216. Рішення арбітражного суду у справі про стягнення обов'язкових платежів і санкцій

1. Рішення арбітражного суду у справі про стягнення обов'язкових платежів і санкцій приймається за правилами, встановленими у главі 20 цього Кодексу.

2. При задоволенні вимоги про стягнення обов'язкових платежів і санкцій у резолютивній частині рішення повинні бути зазначені:

1) найменування особи, яка зобов'язана сплатити суму заборгованості, його місце знаходження або місце проживання, відомості про його державну реєстрацію;

2) загальний розмір підлягає стягненню грошової суми з визначенням окремо основної заборгованості і санкцій.

Розділ IV. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА

В арбітражному суді за ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ СПРАВ

Про практику розгляду арбітражними судами справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, див Інформаційне лист Президії ВАС РФ від 17.02.2004 N 76.

Глава 27. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ

ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Стаття 217. Порядок розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення

1. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, розглядаються арбітражним судом за загальними правилами позовного провадження, встановленими цим Кодексом, з особливостями, передбаченими в цій главі.

2. Провадження у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, порушується в арбітражному суді на підставі заяв про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

3. У випадку, якщо при розгляді справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, з'ясовується, що виник спір про право, арбітражний суд залишає заяву про встановлення фактів, що мають юридичне значення, без розгляду, про що виносить ухвалу. У визначенні заявнику та іншим зацікавленим особам роз'яснюється їх право вирішити суперечку в порядку позовного провадження.

Стаття 218. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

1. Арбітражний суд встановлює факти, що мають юридичне значення для виникнення, зміни або припинення прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності.

2. Арбітражний суд розглядає справи про встановлення:

1) факту володіння і користування юридичною особою або індивідуальним підприємцем нерухомим майном як своїм власним;

2) факту державної реєстрації юридичної особи або індивідуального підприємця в певний час і в певному місці;

3) факту належності правовстановлюючого документа, що діє в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, юридичній особі або індивідуальному підприємцю, якщо найменування юридичної особи, ім'я, по батькові або прізвище індивідуального підприємця, зазначені в документі, не збігаються з найменуванням юридичної особи за її установчого документу, ім'ям, по батькові або прізвищем індивідуального підприємця за її паспортом або свідоцтвом про народження;

4) інших фактів, що породжують юридичні наслідки у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності.

Стаття 219. Право на звернення до арбітражного суду з заявою про встановлення фактів, що мають юридичне значення

1. Юридична особа або індивідуальний підприємець вправі звернутися до арбітражного суду з заявою про встановлення фактів, що мають юридичне значення, тільки якщо у заявника відсутній можливість отримати або відновити належні документи, що засвідчують ці факти, і якщо федеральним законом або іншим нормативно-правовим актом не передбачено інший позасудовий порядок встановлення відповідних фактів.

2. Заява про встановлення фактів, що мають юридичне значення, подається до арбітражного суду за місцем знаходження або місцем проживання заявника, за винятком заяв про встановлення фактів володіння, користування і розпорядження нерухомим майном та інших фактів, що мають юридичне значення для виникнення, зміни або припинення прав на нерухоме майно, що подаються до арбітражного суду за місцем знаходження нерухомого майна.

Стаття 220. Вимоги до заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення

1. Заява про встановлення фактів, що мають юридичне значення, повинно відповідати вимогам, передбаченим частиною 1, пунктами 1, 2 і 10 частини 2 статті 125 цього Кодексу.

У заяві повинні бути також зазначені:

1) факт, про встановлення якого клопоче заявник;

2) норми закону, що передбачає, що даний факт породжує юридичні наслідки у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності;

3) обгрунтування необхідності встановлення даного факту;

4) докази, що підтверджують неможливість одержання заявником належних доказів або відновлення втрачених документів.

2. До заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення, додаються документи, передбачені пунктами 2 - 5 статті 126 цього Кодексу.

Стаття 221. Судовий розгляд у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення

1. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, розглядаються суддею одноособово в судовому засіданні за участю заявника та інших зацікавлених осіб. До їх розгляду не можуть залучатися арбітражні засідателі.

2. При підготовці справи до судового розгляду суддя визначає коло зацікавлених у справі осіб, права яких може торкнутися рішення про встановлення факту, що має юридичне значення, сповіщає цих осіб про виробництві у справі, розглядає питання про залучення їх до участі у справі, сповіщає про час і місце судового засідання.

3. При розгляді справи про встановлення факту, що має юридичне значення, арбітражний суд в судовому засіданні перевіряє, чи не передбачений законом чи іншим нормативним правовим актом інший позасудовий порядок встановлення даного факту, була чи у заявника інша можливість отримати або відновити необхідні документи, встановлює, чи породжує даний факт юридично значимі наслідки для заявника у зв'язку із здійсненням нею підприємницької або іншої економічної діяльності, з'ясовує, чи не зачіпає права інших осіб встановлення необхідного факту, не виник спір про право.

4. У випадку, якщо в ході судового розгляду у справі про встановлення факту, що має юридичне значення, з'ясується, що виник спір про право, арбітражний суд залишає заяву про встановлення факту, що має юридичне значення, без розгляду, про що виносить ухвалу.

У визначенні заявнику та іншим зацікавленим у справі особам роз'яснюється їх право вирішити суперечку в порядку позовного провадження.

Стаття 222. Рішення арбітражного суду у справі про встановлення факту, що має юридичне значення

1. Рішення у справі про встановлення факту, що має юридичне значення, приймається арбітражним судом за правилами, встановленими у главі 20 цього Кодексу.

2. При задоволенні судом заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, у резолютивній частині рішення вказується на наявність факту, що має юридичне значення, і викладається встановлений факт.

3. Рішення арбітражного суду про встановлення факту, що має юридичне значення, є підставою для реєстрації такого факту чи оформлення прав, які виникають у зв'язку з встановленим фактом, відповідними органами і не замінює собою документи, що видаються цими органами.

Глава 28. РОЗГЛЯД СПРАВ

Про неспроможність (банкрутство)

Стаття 223. Порядок розгляду справ про неспроможність (банкрутство)

1. Справи про неспроможність (банкрутство) розглядаються арбітражним судом за правилами, передбаченими цим Кодексом, з особливостями, встановленими федеральними законами, які регулюють питання неспроможності (банкрутства).

2. Справи про неспроможність (банкрутство) розглядаються колегіальним складом суддів, якщо інше не передбачено федеральним законом, що регулює питання неспроможності (банкрутства). До розгляду таких справ не можуть залучатися арбітражні засідателі.

Частина 3 статті 223 не застосовується до судових актів, перелічених у пункті 1 статті 52 Федерального закону від 26.10.2002 N 127-ФЗ (Постанова Пленуму ВАС РФ від 08.04.2003 N 4).

3. Визначення, які виносяться арбітражним судом при розгляді справ про неспроможність (банкрутство) та оскарження яких передбачено цим Кодексом та іншими федеральними законами, які регулюють питання неспроможності (банкрутства), окремо від судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті, можуть бути оскаржені до арбітражного суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з дня їх винесення.

Стаття 224. Право на звернення до арбітражного суду у справах про неспроможність (банкрутство)

Із заявою про визнання боржника банкрутом до арбітражного суду за місцем знаходження боржника вправі звернутися боржник, кредитори та інші зацікавлені особи відповідно до федерального закону, що регулює питання неспроможності (банкрутства).

Стаття 225. Примирення у справах про неспроможність (банкрутство)

У справах про неспроможність (банкрутство) може бути укладено мирову угоду відповідно до федерального закону, а також допускаються інші примирливі процедури, передбачені главою 15 цього Кодексу та іншими федеральними законами, які регулюють питання неспроможності (банкрутства).

Про деякі питання застосування глави 29 см. Інформаційні листи Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82 та від 20.01.2005 N 89.

Глава 29. РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ

Спрощення виробництва

Стаття 226. Умови розгляду справ в порядку спрощеного виробництва

1. У випадку, якщо вимоги позивача носять безперечний характер, визнаються відповідачем чи позов заявлений на незначну суму, справа може бути розглянута в порядку спрощеного виробництва.

2. Справа розглядається в порядку спрощеного виробництва за клопотанням позивача при відсутності заперечень відповідача або за пропозицією арбітражного суду за згодою сторін.

Стаття 227. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного виробництва

У порядку спрощеного провадження можуть бути розглянуті справи:

1) про майнові вимоги, заснованих на документах, що підтверджують заборгованість з оплати за спожиті електричну енергію, газ, воду, за опалення, послуги зв'язку, по орендній платі та інших витрат, пов'язаних з експлуатацією приміщень, що використовуються з метою здійснення підприємницької та іншої економічної діяльності ;

2) за позовами, заснованим на представлених позивачем документах, що встановлюють майнові зобов'язання відповідача, які відповідачем зізнаються, але не виконуються;

3) за позовами юридичних осіб на суму до двохсот встановлених федеральним законом мінімальних розмірів оплати праці, за позовами індивідуальних підприємців на суму до двадцяти встановлених федеральним законом мінімальних розмірів оплати праці;

4) за іншими вимогами при наявності умов, передбачених статтею 226 цього Кодексу.

Стаття 228. Судовий розгляд у справах спрощеного виробництва

1. Справи спрощеного провадження розглядаються арбітражним судом за загальними правилами позовного провадження, передбачених цим Кодексом, з особливостями, встановленими в цій главі.

2. Справи спрощеного провадження розглядаються суддею одноособово у строк, що не перевищує місяця з дня надходження позовної заяви до арбітражного суду, включаючи строк на підготовку справи до судового розгляду та прийняття рішення у справі.

3. В ухвалі про прийняття позовної заяви до провадження арбітражний суд вказує на можливість розгляду справи в порядку спрощеного виробництва і встановлює п'ятнадцятиденний строк для подання сторонами заперечень щодо розгляду справи в порядку спрощеного виробництва, а також для подання відзиву на заявлені вимоги або інших доказів.

4. При розгляді справ у порядку спрощеного виробництва судове засідання проводиться без виклику сторін. Судом досліджуються тільки письмові докази, а також відгук, пояснення по суті заявлених вимог, представлені в письмовій формі, інші документи.

5. У випадку, якщо боржник заперечує щодо заявлених вимог, а також якщо сторона заперечує щодо розгляду справи в порядку спрощеного виробництва, арбітражний суд виносить ухвалу про розгляд цієї справи за загальними правилами позовного провадження, встановленими цим Кодексом.

Стаття 229. Рішення по справі, що розглядається в порядку спрощеного виробництва

1. Рішення за результатами розгляду справи в порядку спрощеного провадження може бути прийнято тільки в тому випадку, якщо боржник не представив заперечень по суті заявлених вимог у встановлений судом строк.

2. Рішення по справі, розглянутому в порядку спрощеного виробництва, приймається за правилами, встановленими главою 20 цього Кодексу.

3. Копія рішення надсилається особам, які беруть участь у справі, не пізніше наступного дня після дня його прийняття.

4. Рішення може бути оскаржено в термін, що не перевищує місяця з дня його прийняття, в арбітражний суд апеляційної інстанції.

Глава 30. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ

Про заперечування рішень третейських судів

І ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧИХ ЛИСТІВ НА ПРИМУСОВЕ

Виконання рішень третейських судів

§ 1. Провадження у справах про оскарження

рішень третейських судів

Стаття 230. Оскарження рішень третейських судів

1. Правила, встановлені в цьому параграфі, застосовуються при розгляді арбітражним судом заяв про оскарження рішень третейських судів і міжнародних комерційних арбітражів, прийнятих на території Російської Федерації (третейські суди).

2. Оспорювання в арбітражному суді рішень третейських судів по спорах, що виникають з цивільних правовідносин при здійсненні підприємницької та іншої економічної діяльності, може бути здійснено особами, що у третейському розгляді, шляхом подання заяви до арбітражного суду про скасування рішення третейського суду відповідно до статті 233 цього Кодексу .

3. Заява про скасування рішення третейського суду подається в арбітражний суд суб'єкта Російської Федерації, на території якої прийнято рішення третейського суду, у термін, що не перевищує трьох місяців з дня отримання оспорюваного рішення стороною, яка звернулася із заявою, якщо інше не встановлено міжнародним договором Російської Федерації або федеральним законом.

4. Заява про скасування рішення третейського суду оплачується державним митом у розмірі, передбаченому федеральним законом для оплати заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.

5. У передбачених міжнародним договором Російської Федерації випадках відповідно до цього пункту може бути оскаржене іноземне арбітражне рішення, при прийнятті якого застосовані норми законодавства Російської Федерації, шляхом подачі заяви про скасування такого рішення до арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації за місцем знаходження або місцем проживання боржника або, якщо місце знаходження або місце проживання боржника невідоме, за місцем знаходження майна боржника - сторони третейського розгляду.

Стаття 231. Вимоги до заяви про скасування рішення третейського суду

1. Заява про скасування рішення третейського суду подається в письмовій формі і підписується особою, який оскаржить рішення, або її представником.

2. У заяві про скасування рішення третейського суду повинні бути зазначені:

1) найменування арбітражного суду, до якого подається заява;

2) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення, місце його знаходження;

3) найменування сторін третейського розгляду, їх місце знаходження або місце проживання;

4) дата і місце прийняття рішення третейського суду, його номер;

5) дата отримання оспорюваного рішення третейського суду стороною, яка звернулася із заявою про скасування вказаного рішення;

6) вимога заявника про скасування рішення третейського суду, підстави, за якими воно оскаржується.

У заяві можуть бути вказані номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та інші відомості.

3. До заяви про скасування рішення третейського суду додаються:

1) належним чином засвідченого рішення третейського суду або його належним чином завірена копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду може бути завірена головою третейського суду; копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору повинна бути нотаріально посвідчена;

2) справжнє угоду про третейський розгляд або його належним чином завірена копія;

3) документи, що подаються в обгрунтування вимоги про скасування рішення третейського суду;

4) документ, що підтверджує сплату державного мита у порядку і в розмірі, що встановлені федеральним законом;

5) повідомлення про вручення або інший підтверджуючий направлення копії заяви про скасування рішення третейського суду іншій стороні третейського розгляду документ;

6) довіреність або інший документ, що підтверджують повноваження особи на підписання заяви.

4. Заява про скасування рішення третейського суду, подана з порушенням вимог, передбачених у статті 230 цього Кодексу та у цій статті, залишається без руху або повертається особі, яка подала його, за правилами, встановленими в статтях 128 і 129 цього Кодексу.

Стаття 232. Порядок розгляду заяви про скасування рішення третейського суду

1. Заява про скасування рішення третейського суду розглядається суддею одноособово у строк, що не перевищує місяця з дня її надходження до арбітражного суду, включаючи строк на підготовку справи до судового розгляду та винесення ухвали, за правилами, передбаченими цим Кодексом.

2. При підготовці справи до судового розгляду за клопотанням обох сторін третейського розгляду суддя може витребувати з третейського суду матеріали справи, рішення по якому оскаржується в арбітражному суді, за правилами, що передбачені цим Кодексом для витребування доказів.

3. Сторони третейського розгляду сповіщаються арбітражним судом про час і місце судового засідання. Неявка зазначених осіб, повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою для розгляду справи.

4. При розгляді справи арбітражний суд в судовому засіданні встановлює наявність або відсутність підстав для скасування рішення третейського суду, передбачених статтею 233 цього Кодексу, шляхом дослідження поданих до суду доказів на обгрунтування заявлених вимог і заперечень.

Стаття 233. Підстави для скасування рішення третейського суду

1. Рішення третейського суду може бути скасовано арбітражним судом лише у випадках, передбачених у цій статті.

2. Рішення третейського суду може бути скасовано у випадках, якщо сторона, яка звернулася до арбітражного суду з заявою про скасування рішення третейського суду, представить арбітражному суду докази того, що:

1) третейський угода є недійсною з підстав, передбачених федеральним законом;

2) сторона не була належним чином повідомлена про обрання (призначення) третейських суддів або про третейському розгляді, в тому числі про час і місце засідання третейського суду, або з інших поважних причин не могла уявити третейському суду свої пояснення;

3) рішення третейського суду винесено щодо спору, не передбаченому третейською угодою або не підпадає під її умови, або містить постанови з питань, що виходять за межі третейської угоди. Якщо постанови з питань, охоплених третейським угодою, можуть бути відокремлені від тих, які не охоплюються такою угодою, арбітражний суд може скасувати лише ту частину рішення третейського суду, яка містить постанови з питань, не охоплених угодою про передачу спору на розгляд третейського суду;

4) склад третейського суду або процедура третейського розгляду не відповідали угоді сторін або федеральним законом.

3. Арбітражний суд скасовує рішення третейського суду, якщо встановить, що:

1) спір, розглянутий третейським судом, не може бути предметом третейського розгляду відповідно до федеральним законом;

2) рішення третейського суду порушує основоположні принципи російського права.

4. Рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути скасовано арбітражним судом з підстав, передбачених міжнародним договором Російської Федерації і федеральним законом про міжнародний комерційний арбітраж.

Стаття 234. Визначення арбітражного суду у справі про оскарження рішення третейського суду

1. За результатами розгляду заяви про скасування рішення третейського суду арбітражний суд виносить ухвалу за правилами, встановленими у главі 20 цього Кодексу для прийняття рішення.

2. У визначенні арбітражного суду у справі про оскарження рішення третейського суду повинні міститися:

1) відомості про оспорюваному рішенні третейського суду і про місце його прийняття;

2) відомості про найменування і склад третейського суду, який прийняв оскаржуване рішення;

3) найменування сторін третейського розгляду;

4) вказівка ​​на скасування рішення третейського суду повністю або в частині або відмова в задоволенні вимоги заявника повністю або в частині.

3. Скасування рішення третейського суду не перешкоджає сторонам третейського розгляду повторно звернутися до третейського суду, якщо можливість звернення до третейського суду не втрачена, або до арбітражного суду за загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

4. У випадку, якщо рішення третейського суду скасовано арбітражним судом повністю або в частині внаслідок недійсності угоди про третейський розгляд, або воно було прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або не підпадає під її умови, або містить постанови з питань, не охоплених угодою про третейському розгляді, сторони третейського розгляду можуть звернутися за дозволом такого спору в арбітражний суд за загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

5. Визначення арбітражного суду у справі про оскарження рішення третейського суду може бути оскаржене до арбітражного суду касаційної інстанції протягом місяця з дня винесення ухвали.

Стаття 235. Розгляд заяви з питання компетенції третейського суду

1. У випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації і федеральним законом, будь-яка сторона третейського розгляду може звернутися до арбітражного суду з заявою про скасування постанови третейського суду попереднього характеру про наявність у нього компетенції.

2. Заява з питання компетенції третейського суду може бути подано протягом місяця після одержання стороною повідомлення про постанову третейського суду, зазначеній у частині 1 цієї статті.

3. Арбітражний суд розглядає заяву з питання компетенції третейського суду за правилами, передбаченими цим пунктом.

4. За результатами розгляду заяви арбітражний суд виносить ухвалу про скасування постанови третейського суду про наявність у нього компетенції або про відмову в задоволенні вимоги заявника.

§ 2. Провадження у справах про видачу виконавчого

листа на примусове виконання рішення

третейського суду

Стаття 236. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

1. Правила, встановлені в цьому параграфі, застосовуються при розгляді арбітражним судом заяв про видачу виконавчих листів на примусове виконання прийнятих на території Російської Федерації рішень третейських судів і міжнародних комерційних арбітражів (третейські суди).

2. Питання про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду по спору, який виник з цивільних правовідносин при здійсненні підприємницької та іншої економічної діяльності, розглядається арбітражним судом за заявою сторони третейського розгляду, на користь якої прийнято рішення третейського суду.

3. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду подається в арбітражний суд суб'єкта Російської Федерації за місцем знаходження або місцем проживання боржника або, якщо місце знаходження або місце проживання їх невідоме, за місцем знаходження майна боржника - сторони третейського розгляду.

Стаття 237. Вимоги до заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

1. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду подається в письмовій формі і повинна бути підписана особою, на користь якої прийнято рішення, або її представником.

2. У заяві про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду повинні бути зазначені:

1) найменування арбітражного суду, до якого подається заява;

2) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення, місце його знаходження;

3) найменування сторін третейського розгляду, їх місце знаходження або місце проживання;

4) дата і місце прийняття рішення третейського суду;

5) вимога заявника про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.

У заяві можуть бути вказані номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та інші відомості.

3. До заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду додаються:

1) належним чином засвідченого рішення третейського суду або його належним чином завірена копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду може бути завірена головою третейського суду; копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору повинна бути нотаріально посвідчена;

2) справжнє угоду про третейський розгляд або його належним чином завірена копія;

3) документ, що підтверджує сплату державного мита у порядку і в розмірі, що встановлені федеральним законом;

4) повідомлення про вручення або інший документ, що підтверджує направлення копії заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду іншій стороні третейського розгляду;

5) довіреність або інший документ, що підтверджують повноваження особи на підписання заяви.

4. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, подана з порушенням вимог, передбачених у статті 236 цього Кодексу та у цій статті, залишається без руху або повертається особі, яка подала його, за правилами, встановленими в статтях 128 і 129 цього Кодексу.

Стаття 238. Порядок розгляду заяв про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

1. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду розглядається суддею одноособово у строк, що не перевищує місяця з дня її надходження до арбітражного суду, включаючи строк на підготовку справи до судового розгляду та винесення ухвали, за правилами, передбаченими цим Кодексом.

2. При підготовці справи до судового розгляду за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, суддя може витребувати з третейського суду матеріали справи, по якій запитується виконавчий лист, за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

3. Сторони третейського розгляду сповіщаються арбітражним судом про час і місце судового засідання. Неявка зазначених осіб, повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою для розгляду справи.

4. При розгляді справи арбітражний суд в судовому засіданні встановлює наявність або відсутність підстав для видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених статтею 239 цього Кодексу, шляхом дослідження поданих до суду доказів обгрунтування заявлених вимог і заперечень.

5. Якщо в суді, зазначеному в пункті 5 частини 2 статті 239 цього Кодексу, знаходиться на розгляді заяву про скасування або про призупинення виконання рішення третейського суду, арбітражний суд, в якому розглядається заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання цього рішення, може, якщо визнає доцільним, відкласти розгляд заяви про видачу виконавчого листа і за клопотанням сторони, яка звернулася із заявою про видачу виконавчого листа, може також зобов'язати іншу сторону надати належне забезпечення за правилами, передбаченими цим Кодексом.

Стаття 239. Підстави відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

1. Арбітражний суд може відмовити у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду лише у випадках, передбачених цією статтею.

2. Арбітражний суд може відмовити у видачі виконавчого листа у випадках, якщо сторона третейського розгляду, проти якої ухвалено рішення третейського суду, надасть докази того, що:

1) третейський угода є недійсною з підстав, передбачених федеральним законом;

2) сторона не була належним чином повідомлена про обрання (призначення) третейських суддів або про третейському розгляді, в тому числі про час і місце засідання третейського суду, або з інших поважних причин не могла уявити третейському суду свої пояснення;

3) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою або не підпадає під її умови, або містить постанови з питань, що виходять за межі третейської угоди. Якщо в рішенні третейського суду постанови з питань, охоплених третейським угодою, можуть бути відокремлені від тих, які не охоплюються такою угодою, арбітражний суд може видати виконавчий лист тільки на ту частину рішення третейського суду, яка містить постанови з питань, охоплених третейським угодою;

4) склад третейського суду або процедура третейського розгляду не відповідали угоді сторін або федеральним законом;

5) рішення ще не стало обов'язковим для сторін третейського розгляду або було скасовано або його виконання зупинено арбітражним судом чи іншим судом в Російській Федерації, або судом іншої держави, на території якого це рішення було прийнято, або держави, закон якої застосовується.

3. Арбітражний суд відмовляє у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, якщо встановить, що:

1) спір, розглянутий третейським судом, не може бути предметом третейського розгляду відповідно до федеральним законом;

2) рішення третейського суду порушує основоположні принципи російського права.

4. Арбітражний суд може відмовити у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу з підстав, передбачених міжнародним договором Російської Федерації і федеральним законом про міжнародний комерційний арбітраж.

Стаття 240. Визначення арбітражного суду у справі про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

1. За результатами розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду арбітражний суд виносить ухвалу за правилами, встановленими у главі 20 цього Кодексу для прийняття рішення.

2. У визначенні у справі про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду повинні міститися:

1) відомості про найменування і склад третейського суду;

2) найменування сторін третейського розгляду;

3) відомості про рішення третейського суду, про видачу виконавчого листа на примусове виконання якого клопоче заявник;

4) вказівка ​​на видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або відмову у видачі виконавчого листа.

3. Відмова у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду не є перешкодою для повторного звернення до третейського суду, якщо можливість звернення до третейського суду не втрачена, або до арбітражного суду за загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

4. У випадку, якщо у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду відмовлено арбітражним судом повністю або в частині внаслідок недійсності угоди про третейський розгляд, або рішення було прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або рішення не підпадає під умови третейської угоди, або містить постанови з питань, не охоплених третейським угодою, сторони третейського розгляду можуть звернутися за вирішенням спору до арбітражного суду за загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

5. Визначення арбітражного суду у справі про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду може бути оскаржене до арбітражного суду касаційної інстанції протягом місяця з дня винесення ухвали.

Глава 31. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ

І ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ

І ІНОЗЕМНИХ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ

Стаття 241. Визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень

1. Рішення судів іноземних держав, прийняті ними по спорах та інших справах, що виникають при здійсненні підприємницької та іншої економічної діяльності (іноземні суди), рішення третейських судів і міжнародних комерційних арбітражів, прийняті ними на територіях іноземних держав у спорах та інших справах, що виникають при здійсненні підприємницької та іншої економічної діяльності (іноземні арбітражні рішення), визнаються і виконуються в Російській Федерації арбітражними судами, якщо визнання і приведення у виконання таких рішень передбачено міжнародним договором Російської Федерації і федеральним законом.

2. Питання визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення вирішуються арбітражним судом за заявою сторони у спорі, розглянутому іноземним судом, або сторони третейського розгляду.

Стаття 242. Заява про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення

1. Заява про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення подається стороною в спорі, на користь якої відбулося рішення (далі - стягувач), в арбітражний суд суб'єкта Російської Федерації за місцем знаходження або місцем проживання боржника або, якщо місце знаходження або місце проживання боржника невідоме, за місцем знаходження майна боржника.

2. Заява про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення подається в письмовій формі і повинна бути підписана стягувачем або його представником.

У заяві повинні бути зазначені:

1) найменування арбітражного суду, до якого подається заява;

2) найменування та місце знаходження іноземного суду або найменування й склад третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу, місце його знаходження;

3) найменування стягувача, його місцезнаходження або місце проживання;

4) найменування боржника, його місце знаходження або місце проживання;

5) відомості про рішення іноземного суду або про іноземне арбітражне рішення, про визнання і приведення у виконання яких клопоче стягувач;

6) клопотання стягувача про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду або іноземного арбітражного рішення;

7) перелік документів.

У заяві про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення можуть бути також вказані номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти стягувача, боржника, їх представників та інші відомості.

3. До заяви про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду додаються:

1) засвідчена належним чином копія рішення іноземного суду або іноземного арбітражного рішення, про визнання і приведення у виконання яких клопоче стягувач;

2) документ, засвідчений належним чином і підтверджує вступ рішення іноземного суду в законну силу, якщо це не зазначено в тексті самого рішення;

3) документ, засвідчений належним чином і підтверджує, що боржник був своєчасно та в належній формі сповіщений про розгляд справи в іноземному суді, про визнання і приведення у виконання рішення якого клопоче стягувач;

4) довіреність або інший документ, засвідчені належним чином і підтверджують повноваження особи, яка підписала заяву в арбітражний суд;

5) документ, що підтверджує напрям боржникові копії заяви про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду;

6) засвідчений належним чином переклад зазначених у пунктах 1 - 5 цієї частини документів на російську мову.

4. До заяви про визнання і приведення у виконання іноземного арбітражного рішення, якщо міжнародним договором Російської Федерації не передбачено інше, додаються:

1) належним чином засвідченого іноземне арбітражне рішення або його належним чином завірена копія;

2) справжнє угоду про третейський розгляд або його належним чином завірена копія;

3) належним чином засвідчений переклад на російську мову документів, зазначених в пунктах 1 і 2 цієї частини.

5. До заяви про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення додається також документ, що підтверджує сплату державного мита у порядку і в розмірі, що встановлені федеральним законом для сплати державного мита при поданні до арбітражного суду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.

6. Документи, зазначені у цій статті, визнаються засвідченими належним чином, якщо вони відповідають вимогам статті 255 цього Кодексу.

Стаття 243. Порядок розгляду заяви про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення

1. Заява про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення розглядається в судовому засіданні суддею одноособово у строк, що не перевищує місяця з дня її надходження до арбітражного суду, за правилами цього Кодексу з особливостями, встановленими цією главою, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації.

2. Арбітражний суд повідомляє осіб, які беруть участь у справі, про час і місце судового засідання. Неявка зазначених осіб, повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою для розгляду справи.

3. При розгляді справи арбітражний суд в судовому засіданні встановлює наявність або відсутність підстав для визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення, передбачених статті 244 цього Кодексу, шляхом дослідження представлених в арбітражний суд доказів, обгрунтування заявлених вимог і заперечень.

4. При розгляді справи арбітражний суд не вправі переглядати рішення іноземного суду по суті.

Стаття 244. Підстави відмови у визнанні й виконанні рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення

1. Арбітражний суд відмовляє у визнанні та приведення у виконання рішення іноземного суду повністю або в частині у разі, якщо:

1) вирішення за законом держави, на території якої воно прийнято, не вступило в законну силу;

2) сторона, проти якої ухвалено рішення, не була своєчасно і належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи або з інших причин не могла подати до суду свої пояснення;

3) розгляд справи відповідно до міжнародного договору Російської Федерації або федеральним законом належить до виключної компетенції суду в Російській Федерації;

4) є набрало законної сили рішення суду в Російській Федерації, прийняте по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

5) на розгляді суду в Російській Федерації знаходиться справа по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих самих підстав, виробництво за яким порушено до порушення провадження у справі в іноземному суді, або суд в Російській Федерації першим прийняв до свого провадження заяву щодо спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

6) закінчився строк давності приведення рішення іноземного суду до примусового виконання і цей термін не відновлений арбітражним судом;

7) виконання рішення іноземного суду суперечило б публічному порядку України.

2. Арбітражний суд відмовляє у визнанні та приведення у виконання повністю або в частині іноземного арбітражного рішення з підстав, передбачених пунктом 7 частини 1 цієї статті та частиною 4 статті 239 цього Кодексу для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації.

Стаття 245. Визначення арбітражного суду у справі про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення

1. За результатами розгляду заяви про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення арбітражний суд виносить ухвалу за правилами, встановленими у главі 20 цього Кодексу для прийняття рішення.

2. У визначенні у справі про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення повинні міститися:

1) найменування та місце знаходження іноземного суду або найменування й склад третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу, які прийняли рішення;

2) найменування стягувача і боржника;

3) відомості про рішення іноземного суду або про іноземне арбітражне рішення, про визнання і приведення у виконання якого клопотав стягувач;

4) вказівка ​​на визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду або іноземного арбітражного рішення або на відмову у визнанні та приведення у виконання рішення іноземного суду або іноземного арбітражного рішення.

3. Визначення арбітражного суду у справі про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду або іноземного арбітражного рішення може бути оскаржене до арбітражного суду касаційної інстанції протягом місяця з дня винесення ухвали.

Стаття 246. Примусове виконання рішення іноземного суду або іноземного арбітражного рішення

1. Примусове виконання рішення іноземного суду або іноземного арбітражного рішення провадиться на підставі виконавчого листа, видаваного арбітражним судом, який виніс ухвалу про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду або іноземного арбітражного рішення, у порядку, передбаченому цим Кодексом та Федеральним законом про виконавче провадження.

2. Рішення іноземного суду або іноземне арбітражне рішення може бути пред'явлено до примусового виконання в термін, що не перевищує трьох років з дня набрання ним законної сили. У разі пропуску зазначеного терміну він може бути відновлений арбітражним судом за клопотанням стягувача за правилами, передбаченими главою 10 цього Кодексу.

Розділ V. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ

ІНОЗЕМНИХ ОСІБ

Глава 32. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів

В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ з РОЗГЛЯДУ СПРАВ

ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ

Стаття 247. Компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб

1. Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають справи з економічним суперечок і інші справи, пов'язані із здійсненням підприємницької та іншої економічної діяльності, за участю іноземних організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність (далі - іноземні особи) , у разі, якщо:

1) відповідач знаходиться або проживає на території Російської Федерації або на території Російської Федерації знаходиться майно відповідача;

2) орган управління, філія чи представництво іноземної особи знаходиться на території Російської Федерації;

3) спір виник з договору, за яким виконання повинно мати місце або мала місце на території Російської Федерації;

4) вимога виникла із заподіяння шкоди майну дією чи іншим обставиною, що мали місце на території Російської Федерації, або при настанні шкоди на території Російської Федерації;

5) спір виник з безпідставного збагачення, що мав місце на території Російської Федерації;

6) позивач у справі про захист ділової репутації знаходиться в Російській Федерації;

7) спір виник з відносин, пов'язаних з обігом цінних паперів, випуск яких мав місце на території Російської Федерації;

8) заявник у справі про встановлення факту, що має юридичне значення, вказує на наявність цього факту на території Російської Федерації;

9) суперечка виникла з відносин, пов'язаних з державною реєстрацією імен та інших об'єктів і наданням послуг у міжнародній асоціації мереж "Інтернет" на території Російської Федерації;

10) в інших випадках за наявності тісного зв'язку спірного правовідносини з територією Російської Федерації.

2. Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також економічні суперечки і інші справи, пов'язані з підприємницькою та іншою економічною діяльністю за участю іноземних осіб та які відповідно до статті 248 цього Кодексу до їх виключної компетенції.

3. Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також справи відповідно до угоди сторін, укладеним за правилами, встановленими статтею 249 цього Кодексу.

4. Справа, прийнята арбітражним судом до свого розгляду з дотриманням правил, передбачених цією статтею, повинно бути розглянуто їм по суті, хоча б у ході провадження у справі у зв'язку зі зміною місця знаходження або місця проживання осіб, що беруть участь у справі, чи іншими обставинами воно стане належати до компетенції іноземного суду.

Стаття 248. Виключна компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб

1. До виключної компетенції арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб належать справи:

1) у спорах щодо перебуває у державній власності Російської Федерації майна, у тому числі у спорах, пов'язаних з приватизацією державного майна і примусовим відчуженням майна для державних потреб;

2) у спорах, предметом яких є нерухоме майно, якщо таке майно знаходиться на території Російської Федерації, або права на нього;

3) у спорах, пов'язаних з реєстрацією чи видачею патентів, реєстрацією і видачею свідоцтв на товарні знаки, промислові зразки, корисні моделі чи реєстрацією інших прав на результати інтелектуальної діяльності, які вимагають реєстрації або видачі патенту або свідоцтва в Російській Федерації;

4) зі спорів про визнання недійсними записів у державні реєстри (регістри, кадастри), вироблених компетентним органом Російської Федерації, провідним такий реєстр (регістр, кадастр);

5) по спорах, пов'язаних з установою, ліквідацією або реєстрацією на території Російської Федерації юридичних осіб і індивідуальних підприємців, а також з оскарженням рішень органів цих юридичних осіб.

2. У виключній компетенції арбітражних судів у Російської Федерації знаходяться також передбачені у розділі III цього Кодексу справи з участю іноземних осіб, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин.

Стаття 249. Угода про визначення компетенції арбітражних судів у Російської Федерації

1. У випадку, якщо сторони, хоча б одна з яких є іноземною особою, уклали угоду, в якій визначили, що арбітражний суд в Російській Федерації має компетенцію з розгляду виник або може виникнути суперечки, пов'язаної із здійсненням ними підприємницької та іншої економічної діяльності, арбітражний суд в Російській Федерації буде володіти виключною компетенцією з розгляду даного спору за умови, що така угода не змінює виключну компетенцію іноземного суду.

2. Угода про визначення компетенції має бути укладена в письмовій формі.

Стаття 250. Компетенція арбітражних судів у Російської Федерації щодо використання забезпечувальних заходів у справах за участю іноземних осіб

У справах за участю іноземних осіб, віднесених до компетенції арбітражних судів у Російської Федерації відповідно до глави 32 цього Кодексу, арбітражний суд в Російській Федерації може прийняти забезпечувальні заходи за правилами глави 8 цього Кодексу.

Стаття 251. Судовий імунітет

1. Іноземна держава, що виступає в якості носія влади, володіє судовим імунітетом стосовно пред'явленим до нього позовом в арбітражному суді в Російській Федерації, залученню його до участі в справі в якості третьої особи, накладення арешту на майно, що належить іноземній державі та знаходиться на території Російської Федерації, і прийняття по відношенню до нього судом заходів щодо забезпечення позову і майнових інтересів. Звернення стягнення на це майно в порядку примусового виконання судового акта арбітражного суду допускається лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації або федеральним законом.

2. Судовий імунітет міжнародних організацій визначається міжнародним договором Російської Федерації і федеральним законом.

3. Відмова від судового імунітету може бути зроблено в порядку, передбаченому законом іноземної держави або правилами міжнародної організації. В цьому випадку арбітражний суд розглядає справу в порядку, встановленому цим Кодексом.

Стаття 252. Процесуальні наслідки розгляду іноземним судом справи по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих самих підстав

1. Арбітражний суд в Російській Федерації залишає позов без розгляду за правилами глави 17 цього Кодексу, якщо у виробництві іноземного суду знаходиться на розгляді справа щодо спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих самих підстав, за умови, що розгляд даної справи не відноситься до виключної компетенції арбітражного суду в Російській Федерації відповідно до статті 248 цього Кодексу.

2. Арбітражний суд в Російській Федерації припиняє провадження у справі за правилами глави 18 цього Кодексу, якщо є що вступило в законну силу рішення іноземного суду, прийняте по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих самих підстав, за умови, що розгляд даного справи не відноситься до виключної компетенції арбітражного суду в Російській Федерації або зазначене рішення не підлягає визнанню та виконанню відповідно до статті 244 цього Кодексу.

Глава 33. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЗА УЧАСТЮ

ІНОЗЕМНИХ ОСІБ

Стаття 253. Порядок розгляду справ за участю іноземних осіб

1. Справи за участю іноземних осіб розглядаються арбітражним судом за правилами цього Кодексу з особливостями, передбаченими цією главою, якщо міжнародним договором Російської Федерації не передбачено інше.

2. Справи за участю іноземних осіб, якщо ці особи або їх органи управління, філії, представництва чи їх представники, уповноважені на ведення справи, знаходяться або проживають на території Російської Федерації, розглядаються в строки, встановлені цим Кодексом.

3. У випадках, якщо іноземні особи, які беруть участь у справі, що розглядається арбітражним судом в Російській Федерації, перебувають або проживають поза межами Російської Федерації, такі особи повідомляються про судовий розгляд ухвалою арбітражного суду шляхом направлення доручення до установи юстиції або іншого компетентного органу іноземної держави. У цих випадках строк розгляду справи продовжується арбітражний суд на строк, встановлений договором про правову допомогу для направлення доручень до установи юстиції або іншого компетентного органу іноземної держави, а за відсутності в договорі такого строку або за відсутності зазначеного договору не більше ніж на шість місяців.

Стаття 254. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб

1. Іноземні особи користуються процесуальними правами і несуть процесуальні обов'язки нарівні з російськими організаціями та громадянами. Процесуальні пільги надаються іноземним особам, якщо вони передбачені міжнародним договором Російської Федерації.

2. Іноземні особи мають право звертатися в арбітражні суди в Російській Федерації за правилами підвідомчості та підсудності, встановленими цим Кодексом, для захисту своїх порушених або оспорюваних прав і законних інтересів у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності.

3. Іноземні особи, які беруть участь у справі, повинні подати до арбітражного суду докази, що підтверджують їх юридичний статус і право на здійснення підприємницької та іншої економічної діяльності.

У разі неподання таких доказів арбітражний суд має право витребувати їх за своєю ініціативою.

4. Урядом Російської Федерації можуть бути встановлені відповідні обмеження (реторсии) щодо іноземних осіб тих іноземних держав, в яких введено обмеження щодо російських організацій і громадян.

Стаття 255. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження

1. Документи, видані, складені або засвідчені за встановленою формою компетентними органами іноземних держав поза межами Російської Федерації за нормами іноземного права відносно російських організацій і громадян або іноземних осіб, приймаються арбітражними судами в Російській Федерації при наявності легалізації зазначених документів або проставленні апостиля, якщо інше не встановлено міжнародним договором Російської Федерації.

2. Документи, складені іноземною мовою, при поданні до арбітражного суду в Російській Федерації повинні супроводжуватися їх належним чином завіреним перекладом на російську мову.

Стаття 256. Доручення про виконання окремих процесуальних дій

1. Арбітражний суд виконує передані йому в порядку, встановленому міжнародним договором Російської Федерації або федеральним законом, доручення іноземних судів і компетентних органів іноземних держав про виконання окремих процесуальних дій (вручення повісток та інших документів, отримання письмових доказів, виробництво експертизи, огляд на місці та інші) .

2. Доручення іноземного суду або компетентного органу іноземної держави не підлягає виконанню, якщо:

1) виконання доручення порушує основоположні принципи російського права або іншим чином суперечить публічному порядку України;

2) виконання доручення не належить до компетенції арбітражного суду в Російській Федерації;

3) не встановлено достовірності документа, що містить доручення про виконання окремих процесуальних дій.

3. Виконання арбітражним судом доручень про виконання окремих процесуальних дій провадиться в порядку, встановленому цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації.

4. Арбітражні суди можуть в порядку, встановленому міжнародним договором Російської Федерації або федеральним законом, звертатися до іноземних судів або компетентним органам іноземних держав з дорученнями про виконання окремих процесуальних дій.

Розділ VI. Провадження з перегляду

Судових актів арбітражних судів

Про деякі питання застосування глави 34 см. Інформаційне лист Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82.

Глава 34. ВИРОБНИЦТВО в Арбітражному суді

Апеляційна інстанція

Стаття 257. Право апеляційного оскарження

1. Особи, які беруть участь у справі, а також інші особи у випадках, передбачених цим Кодексом, мають право оскаржити в порядку апеляційного провадження рішення арбітражного суду першої інстанції, яке не набрало законної сили.

2. Апеляційна скарга подається через прийняв рішення в першій інстанції арбітражний суд, який зобов'язаний направити її разом із справою у відповідний арбітражний суд апеляційної інстанції в триденний строк з дня надходження скарги до суду.

3. В апеляційній скарзі не можуть бути заявлені нові вимоги, які не були предметом розгляду в арбітражному суді першої інстанції.

Стаття 258. Арбітражний суд апеляційної інстанції

Апеляційні скарги розглядає в порядку апеляційного провадження арбітражний суд апеляційної інстанції, створена відповідно до Федеральним конституційним законом "Про арбітражних судах Російській Федерації".

Стаття 259. Термін подачі апеляційної скарги

1. Апеляційна скарга може бути подана протягом місяця після прийняття арбітражним судом першої інстанції оскаржується рішення, якщо інший термін не встановлено цим Кодексом.

Про припинення провадження у справі про перевірку конституційності частини другої статті 259 см. Постанова Конституційного Суду РФ від 17.11.2005 N 11-П.

2. За клопотанням особи, яка звернулася зі скаргою, пропущений термін подання апеляційної скарги може бути відновлений арбітражним судом апеляційної інстанції за умови, якщо клопотання подано не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення і арбітражний суд визнає причини пропуску строку поважними.

3. Клопотання про відновлення строку подання апеляційної скарги розглядається арбітражним судом апеляційної інстанції в порядку, передбаченому статтею 117 цього Кодексу.

4. На відновлення строку подання апеляційної скарги зазначається в ухвалі арбітражного суду про прийняття апеляційної скарги до провадження.

5. До закінчення строку, встановленого цим Кодексом для подання апеляційної скарги, справа не може бути витребувано з арбітражного суду.

Стаття 260. Форма і зміст апеляційної скарги

1. Апеляційна скарга подається до арбітражного суду в письмовій формі. Апеляційна скарга підписується особою, яка подає скаргу або її представником, уповноваженим на підписання скарги.

2. В апеляційній скарзі мають бути зазначені:

1) найменування арбітражного суду, до якого подається апеляційна скарга;

2) найменування особи, яка подає скаргу, та інших осіб, які беруть участь у справі;

3) найменування арбітражного суду, який прийняв оскаржуване рішення, номер справи і дата прийняття рішення, предмет спору;

4) вимоги особи, яка подає скаргу, і підстави, за яких особа, яка подає скаргу, оскаржує рішення, з посиланням на закони, інші нормативні правові акти, обставини справи та наявні у справі докази;

5) перелік доданих до скарги документів.

В апеляційній скарзі можуть бути вказані номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та інші необхідні для розгляду справи відомості, а також заявлені наявні клопотання.

3. Особа, яка подає апеляційну скаргу, зобов'язана надіслати іншим особам, які беруть участь у справі, копії апеляційної скарги та доданих до неї документів, які у них відсутні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручити їх іншим особам, які беруть участь у справі, або їх представникам особисто під розписку.

4. До апеляційної скарги додаються:

1) копія оспорюваного рішення;

2) документи, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку та розмірі або право на отримання пільги по сплаті державного мита, або клопотання про надання відстрочки, розстрочки його сплати або про зменшення розміру державного мита;

3) документ, що підтверджує напрям або вручення іншим особам, які беруть участь у справі, копій апеляційної скарги та документів, які у них відсутні;

4) довіреність або інший документ, що підтверджують повноваження на підписання апеляційної скарги.

До апеляційної скарги на визначення арбітражного суду про повернення позовної заяви повинні бути також включені повернене позовну заяву та документи, що додавалися до нього при подачі в арбітражний суд.

Стаття 261. Прийняття апеляційної скарги до провадження арбітражного суду

1. Апеляційна скарга, подана з дотриманням вимог, що пред'являються цим Кодексом до її формою і змістом, приймається до виробництва арбітражного суду апеляційної інстанції. У разі порушення зазначених вимог арбітражний суд або залишає скаргу без руху, або повертає її в порядку, передбаченому в статтях 263 і 264 цього Кодексу.

2. Питання про прийняття апеляційної скарги до провадження вирішується суддею арбітражного суду апеляційної інстанції одноособово у п'ятиденний строк з дня її надходження до арбітражного суду апеляційної інстанції.

Про прийняття апеляційної скарги арбітражний суд апеляційної інстанції виносить ухвалу, якою порушується провадження за апеляційною скаргою.

У визначенні вказуються час і місце проведення судового засідання з розгляду апеляційної скарги.

3. Копії ухвали направляються особам, бере участі у справі, в п'ятиденний строк з дня надходження скарги до арбітражного суду апеляційної інстанції.

Стаття 262. Відгук на апеляційну скаргу

1. Особа, яка бере участь у справі, направляє відгук на апеляційну скаргу з наданням документів, що підтверджують заперечення щодо скарги, іншим особам, які беруть участь у справі, і в арбітражний суд.

До відкликанню, який направляється до арбітражного суду, додається також документ, що підтверджує напрям оглядів іншим особам, які беруть участь у справі.

2. Відгук надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення в строк, що забезпечує можливість ознайомлення з ним до початку судового засідання.

3. Відгук підписується особою, що беруть участь у справі, або його представником. До відкликанню, підписаної представником, додається довіреність або інший документ, що підтверджують повноваження на підписання відкликання.

Стаття 263. Залишення апеляційної скарги без руху

1. Арбітражний суд апеляційної інстанції, встановивши при розгляді питання про прийняття апеляційної скарги до провадження, що вона подана з порушенням вимог, встановлених статтею 260 цього Кодексу, виносить ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху.

Визначення може бути оскаржено.

2. У визначенні арбітражного суду вказує підстави для залишення апеляційної скарги без руху і строк, протягом якого особа, яка подала апеляційну скаргу, має усунути обставини, які послужили підставою для залишення апеляційної скарги без руху.

3. Копія ухвали про залишення апеляційної скарги без руху надсилається особі, яка подала апеляційну скаргу, не пізніше наступного дня після дня її винесення.

4. У разі, якщо обставини, які послужили підставою для залишення апеляційної скарги без руху, будуть усунені в строк, вказаний у визначенні суду, апеляційна скарга вважається поданою в день її первісного надходження до суду і приймається до виробництва арбітражного суду апеляційної інстанції.

5. У разі, якщо зазначені обставини не будуть усунуті у термін, вказаний у визначенні, арбітражний суд повертає апеляційну скаргу і додані до неї документи особі, яка подала скаргу, в порядку, встановленому статтею 264 цього Кодексу.

Стаття 264. Повернення апеляційної скарги

1. Арбітражний суд апеляційної інстанції повертає апеляційну скаргу, якщо при розгляді питання про прийняття апеляційної скарги до провадження встановить, що:

1) апеляційна скарга подана особою, яка не має права на оскарження судового акта в порядку апеляційного провадження;

2) апеляційна скарга подана на судовий акт, який відповідно до цього Кодексу не оскаржується в порядку апеляційного провадження;

3) апеляційна скарга подана після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого у цьому Кодексі, і не містить клопотання про його відновлення або у відновленні пропущеного строку на подання апеляційної скарги відмовлено;

4) до винесення ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження суду від особи, яка подала скаргу, надійшло клопотання про її повернення;

5) не усунуті обставини, що послужили підставою для залишення скарги без руху, у строк, встановлений в ухвалі суду.

Арбітражний суд апеляційної інстанції також повертає скаргу, якщо відхилено клопотання про надання відстрочки, розстрочки сплати державного мита або про зменшення її розміру.

2. Про повернення апеляційної скарги арбітражний суд виносить ухвалу.

3. У визначенні вказуються підстави для повернення апеляційної скарги, вирішується питання про повернення державного мита з федерального бюджету.

Копія ухвали про повернення апеляційної скарги надсилається особі, яка подала скаргу, разом зі скаргою та доданими документами не пізніше наступного дня після дня її винесення або після закінчення строку, встановленого судом для усунення обставин, що стали підставою для залишення апеляційної скарги без руху.

4. Визначення арбітражного суду про повернення апеляційної скарги може бути оскаржено.

У разі скасування ухвали апеляційна скарга вважається поданою в день первісного звернення до арбітражного суду.

5. Повернення апеляційної скарги не перешкоджає повторному зверненню з апеляційною скаргою до арбітражного суду в загальному порядку після усунення обставин, що стали підставою для її повернення.

Стаття 265. Припинення виробництва за апеляційною скаргою

1. Арбітражний суд апеляційної інстанції припиняє провадження за апеляційною скаргою, якщо від особи, її подала, після прийняття апеляційної скарги до провадження арбітражного суду надійшло клопотання про відмову від апеляційної скарги і відмова був прийнятий арбітражним судом відповідно до статті 49 цього Кодексу.

2. У випадку, якщо в апеляційній скарзі заявлені нові вимоги, які не були предметом розгляду в арбітражному суді першої інстанції, який ухвалив оскаржуване рішення, арбітражний суд апеляційної інстанції припиняє провадження за апеляційною скаргою в частині цих вимог.

3. Про припинення провадження у апеляційній скарзі арбітражний суд виносить ухвалу.

Копії ухвали про припинення провадження за апеляційною скаргою надсилаються особам, які беруть участь у справі, не пізніше наступного дня після дня її винесення.

4. Визначення арбітражного суду про припинення провадження за апеляційною скаргою може бути оскаржено.

5. У разі припинення виробництва за апеляційною скаргою повторне звернення тієї ж особи з тих самих підстав до арбітражного суду з апеляційною скаргою не допускається.

Стаття 266. Порядок розгляду справи арбітражним судом апеляційної інстанції

1. Арбітражний суд апеляційної інстанції розглядає справу у судовому засіданні колегіальним складом суддів за правилами розгляду справи арбітражним судом першої інстанції з особливостями, передбаченими цією главою. До розгляду справи в порядку апеляційного провадження не залучаються арбітражні засідателі.

2. У ході кожного судового засідання арбітражного суду апеляційної інстанції, а також при здійсненні окремих процесуальних дій поза судовим засіданням ведеться протокол за правилами, передбаченими у статті 155 цього Кодексу.

3. В арбітражному суді апеляційної інстанції не застосовуються правила про з'єднання і роз'єднання кількох вимог, про зміну предмета або підстави позову, про зміну розміру позовних вимог, про пред'явлення зустрічного позову, про заміну неналежного відповідача, про залучення до участі в справі третіх осіб, а також інші правила, встановлені цим Кодексом тільки для розгляду справи в арбітражному суді першої інстанції.

При визначенні терміну, встановленого статтею 267, не враховується час, протягом якого заява або скарга залишалися без руху (Постанова Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11).

Стаття 267. Термін розгляду апеляційної скарги

Арбітражний суд апеляційної інстанції розглядає апеляційну скаргу на рішення арбітражного суду першої інстанції в строк, що не перевищує місяця з дня надходження скарги до арбітражного суду апеляційної інстанції, включаючи строк на підготовку справи до судового розгляду та прийняття судового акта.

Стаття 268. Межі розгляду справи арбітражним судом апеляційної інстанції

1. При розгляді справи в порядку апеляційного провадження арбітражний суд за наявними в справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу.

2. Додаткові докази приймаються арбітражним судом апеляційної інстанції, якщо особа, яка бере участь у справі, обгрунтувало неможливість їх подання до суду першої інстанції з причин, не залежних від нього, і суд визнає ці причини поважними.

Документи, представлені для обгрунтування заперечень щодо апеляційної скарги відповідно до статті 262 цього Кодексу, приймаються та розглядаються арбітражним судом апеляційної інстанції по суті.

3. При розгляді справи в арбітражному суді апеляційної інстанції особи, які беруть участь у справі, має право заявляти клопотання про виклик нових свідків, проведенні експертизи, приєднання до справи або про витребування письмових і речових доказів, в дослідженні або витребування яких їм було відмовлено судом першої інстанції. Суд апеляційної інстанції не вправі відмовити в задоволенні зазначених клопотань на тій підставі, що вони не були задоволені судом першої інстанції.

4. Обставини справи, які визнані, засвідчені особами, які беруть участь у справі, в порядку, встановленому статтею 70 цього Кодексу, і прийняті арбітражним судом першої інстанції, не перевіряються арбітражним судом апеляційної інстанції.

5. У випадку, якщо в порядку апеляційного провадження оскаржується тільки частину рішення, арбітражний суд апеляційної інстанції перевіряє законність і обгрунтованість рішення лише в оскаржуваної частини, якщо при цьому особи, які беруть участь у справі, не заявлять заперечень.

6. Незалежно від доводів, що містяться в апеляційній скарзі, арбітражний суд апеляційної інстанції перевіряє, чи не порушені судом першої інстанції норми процесуального права, які відповідно до частини 4 статті 270 цього Кодексу підставою для скасування рішення арбітражного суду першої інстанції.

7. Нові вимоги, які не були предметом розгляду в арбітражному суді першої інстанції, не приймаються і не розглядаються арбітражним судом апеляційної інстанції.

Стаття 269. Повноваження арбітражного суду апеляційної інстанції

За результатами розгляду апеляційної скарги арбітражний суд апеляційної інстанції має право:

1) залишити рішення арбітражного суду першої інстанції без зміни, а апеляційну скаргу - без задоволення;

2) скасувати або змінити рішення суду першої інстанції повністю або частково і прийняти по справі новий судовий акт;

3) скасувати рішення повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити позовну заяву без розгляду повністю або в частині.

Стаття 270. Підстави для зміни або скасування рішення арбітражного суду першої інстанції

1. Підставами для зміни або скасування рішення арбітражного суду першої інстанції є:

1) неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи;

2) недоведеність які мають значення для справи обставин, які суд вважав встановленими;

3) невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи;

4) порушення або неправильне застосування норм матеріального права або норм процесуального права.

2. Неправильним застосуванням норм матеріального права є:

1) незастосування закону, що підлягає застосуванню;

2) застосування закону, не підлягає застосуванню;

3) неправильне тлумачення закону.

3. Порушення або неправильне застосування норм процесуального права є підставою для зміни або скасування рішення арбітражного суду першої інстанції, якщо це порушення призвело або могло призвести до прийняття неправильного рішення.

4. Підставами для скасування рішення арбітражного суду першої інстанції в будь-якому випадку є:

1) розгляд справи арбітражним судом у незаконному складі;

2) розгляд справи за відсутності будь-кого з беруть участь у справі, не повідомлених належним чином про час і місце судового засідання;

3) порушення правил про мову при розгляді справи;

4) прийняття судом рішення про права й про обов'язки осіб, не залучених до участі у справі;

5) непідписання рішення суддею або одним із суддів, якщо справа розглянута у колегіальному складі суддів, або підписання рішення не тими суддями, які зазначені в рішенні;

6) відсутність у справі протоколу судового засідання або підписання його не тими особами, які зазначені у статті 155 цього Кодексу;

7) порушення правила про таємницю наради суддів при прийнятті рішення.

5. При скасуванні рішення з підстав, передбачених у частині 4 цієї статті, арбітражний суд апеляційної інстанції розглядає справу за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в арбітражному суді першої інстанції.

Стаття 271. Постанова арбітражного суду апеляційної інстанції

1. За результатами розгляду апеляційної скарги арбітражний суд апеляційної інстанції приймає судовий акт, іменований постановою, яка підписується суддями, які розглядали справу.

2. У постанові арбітражного суду апеляційної інстанції повинні бути зазначені:

1) найменування арбітражного суду апеляційної інстанції, склад суду, який прийняв постанову; прізвище особи, яка вела протокол судового засідання;

2) номер справи, дата і місце прийняття постанови;

3) найменування особи, яка подала апеляційну скаргу, і його процесуальне становище;

4) найменування осіб, що беруть участь у справі;

5) предмет спору;

6) прізвища осіб, присутніх у судовому засіданні, із зазначенням їх повноважень;

7) дата прийняття оскаржуваного рішення арбітражним судом першої інстанції і прізвища взяли його суддів;

8) короткий виклад змісту прийнятого рішення;

9) підстави, за якими в апеляційній скарзі заявлено вимогу про перевірку законності та обгрунтованості рішення;

10) доводи, викладені у відгуку на апеляційну скаргу;

11) пояснення осіб, які беруть участь у справі і присутніх у судовому засіданні;

12) обставини справи, встановлені арбітражним судом апеляційної інстанції; докази, на яких грунтуються висновки суду про ці обставини; закони та інші нормативні правові акти, якими керувався суд при прийнятті постанови; мотиви, з яких суд відхилив ті чи інші докази і не застосував закони та інші нормативні правові акти, на які посилалися особи, що беруть участь у справі;

13) мотиви, з яких суд апеляційної інстанції не погодився з висновками суду першої інстанції, якщо його рішення було скасовано повністю або в частині;

14) висновки про результати розгляду апеляційної скарги.

3. У постанові арбітражного суду апеляційної інстанції зазначається на розподіл між сторонами судових витрат, у тому числі судових витрат, понесених у зв'язку з поданням апеляційної скарги.

4. Копії постанови арбітражного суду апеляційної інстанції направляються особам, бере участі у справі, в п'ятиденний строк з дня прийняття постанови.

5. Постанова арбітражного суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня його прийняття.

6. Постанова арбітражного суду апеляційної інстанції може бути оскаржене до арбітражного суду касаційної інстанції.

Стаття 272. Апеляційні скарги на визначення арбітражного суду першої інстанції

1. Визначення арбітражного суду першої інстанції оскаржуються до арбітражного суду апеляційної інстанції відповідно до статті 188 цього Кодексу.

2. Апеляційні скарги на визначення арбітражного суду першої інстанції подаються до арбітражного суду апеляційної інстанції і розглядаються ним за правилами, передбаченими для подання та розгляду апеляційних скарг на рішення арбітражного суду першої інстанції, з особливостями, передбаченими в частині 3 цієї статті.

3. Апеляційні скарги на визначення арбітражного суду першої інстанції про повернення позовної заяви та на інші визначення, які перешкоджають подальшому руху справи, розглядаються арбітражним судом апеляційної інстанції в строк, що не перевищує десяти днів з дня надходження такої скарги до суду.

4. Арбітражний суд за результатами розгляду скарги на визначення арбітражного суду першої інстанції має право:

1) залишити ухвалу без зміни, скаргу без задоволення;

2) скасувати ухвалу арбітражного суду першої інстанції і направити питання на новий розгляд до господарського суду першої інстанції;

3) скасувати ухвалу повністю або частково і вирішити питання по суті.

Про деякі питання застосування глави 35 см. Інформаційне лист Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82.

Глава 35. ВИРОБНИЦТВО в Арбітражному суді

Касаційна інстанція

Стаття 273. Право касаційного оскарження

Особи, які беруть участь у справі, а також інші особи у випадках, передбачених цим Кодексом, мають право оскаржити в порядку касаційного провадження рішення арбітражного суду першої інстанції, яке набрало законної сили, за винятком рішень Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, і (або) постанову арбітражного суду апеляційної інстанції повністю або в частині.

Стаття 274. Арбітражний суд касаційної інстанції

Касаційні скарги розглядає в порядку касаційного провадження арбітражний суд касаційної інстанції, створена відповідно до Федеральним конституційним законом "Про арбітражних судах Російській Федерації".

Стаття 275. Порядок подання касаційної скарги

1. Касаційна скарга подається в арбітражний суд касаційної інстанції, повноважний її розглядати, через арбітражний суд, який прийняв рішення.

2. Арбітражний суд, який прийняв рішення, зобов'язаний подати касаційну скаргу разом зі справою до відповідного арбітражного суду касаційної інстанції у триденний строк з дня надходження скарги до суду.

Стаття 276. Термін подачі касаційної скарги

1. Касаційна скарга може бути подана у строк, що не перевищує двох місяців з дня набрання законної сили оскаржуваних рішення, постанови арбітражного суду, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Про припинення провадження у справі про перевірку конституційності частини другої статті 276 см. Постанова Конституційного Суду РФ від 17.11.2005 N 11-П.

2. За клопотанням особи, яка звернулася з касаційною скаргою, пропущений термін подання касаційної скарги може бути відновлений арбітражним судом касаційної інстанції за умови, що клопотання подано не пізніше шести місяців з дня набрання законної сили оскаржуваного судового акта і арбітражний суд касаційної інстанції визнає причини пропуску строку поважними .

3. Клопотання про поновлення пропущеного строку подання касаційної скарги розглядається арбітражним судом касаційної інстанції в порядку, передбаченому статтею 117 цього Кодексу.

4. На відновлення пропущеного строку подання касаційної скарги арбітражного суду вказує в ухвалі про прийняття касаційної скарги до провадження.

5. До закінчення строку, встановленого цим Кодексом для подання касаційної скарги, справа не може бути витребувано з арбітражного суду.

Стаття 277. Форма і зміст касаційної скарги

1. Касаційна скарга подається до арбітражного суду в письмовій формі. Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу або її уповноваженим на підписання скарги представником.

2. У касаційній скарзі має бути зазначено:

1) найменування арбітражного суду, до якого подається касаційна скарга;

2) найменування особи, яка подає скаргу, із зазначенням його процесуального становища, а також інших осіб, які беруть участь у справі, їх місце знаходження або місце проживання;

3) найменування арбітражного суду, який прийняв оскаржуване рішення, постанову, номер справи і дата прийняття рішення, постанови, предмет спору;

4) вимоги особи, яка подає скаргу, про перевірку законності оскаржуваного судового акта і підстави, за яких особа, яка подає скаргу, оскаржує рішення, постанова, з посиланням на закони чи інші нормативні правові акти, обставини справи та наявні у справі докази;

5) перелік доданих до скарги документів.

У касаційній скарзі можуть бути також вказані номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та інші необхідні для розгляду справи відомості, заявлені наявні клопотання.

3. Особа, яка подає касаційну скаргу, зобов'язана надіслати іншим особам, які беруть участь у справі, копії касаційної скарги та доданих до неї документів, які у них відсутні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручити їх іншим бере участь у справі або їх представникам особисто під розписку.

4. До касаційної скарги додаються:

1) копія оскаржуваного судового акта;

2) документи, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку та розмірі або право на отримання пільги по сплаті державного мита, або клопотання про надання відстрочки, розстрочки сплати державного мита, про зменшення її розміру;

3) документи, що підтверджують напрям або вручення іншим особам, які беруть участь у справі, копій касаційної скарги і документів, які у них відсутні;

4) довіреність або інший документ, що підтверджують повноваження на підписання касаційної скарги.

Стаття 278. Прийняття касаційної скарги до провадження арбітражного суду

1. Касаційна скарга, подана з дотриманням вимог, що пред'являються цим Кодексом до її формою і змістом, приймається до виробництва арбітражного суду касаційної інстанції. У разі порушення зазначених вимог арбітражний суд касаційної інстанції або залишає касаційну скаргу без руху, або повертає касаційну скаргу в порядку, передбаченому статтями 280, 281 цього Кодексу.

2. Питання про прийняття касаційної скарги до провадження арбітражного суду касаційної інстанції вирішується суддею одноособово в п'ятиденний строк з дня її надходження до арбітражного суду касаційної інстанції.

3. Про прийняття касаційної скарги до провадження арбітражний суд виносить ухвалу, якою порушується провадження за касаційною скаргою.

У визначенні вказуються час і місце проведення судового засідання з розгляду касаційної скарги.

Копії ухвали про прийняття касаційної скарги направляються особам, бере участі у справі, не пізніше наступного дня після дня її винесення.

Стаття 279. Відгук на касаційну скаргу

1. Особа, яка бере участь у справі, направляє відзив на касаційну скаргу з наданням документів, що підтверджують заперечення щодо скарги, іншим особам, які беруть участь у справі, і в арбітражний суд.

До відкликанню, який направляється до арбітражного суду, додається також документ, що підтверджує напрям оглядів іншим особам, які беруть участь у справі.

2. Відгук надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення в строк, що забезпечує можливість ознайомлення з відкликанням до початку судового засідання.

3. Відгук підписується особою, що беруть участь у справі, або його представником. До відкликанню, підписаної представником, додається довіреність або інший документ, що підтверджують його повноваження на підписання відкликання.

Стаття 280. Залишення касаційної скарги без руху

1. Арбітражний суд касаційної інстанції, встановивши при розгляді питання про прийняття касаційної скарги до провадження, що вона подана з порушенням вимог, встановлених статтею 277 цього Кодексу, виносить ухвалу про залишення касаційної скарги без руху.

2. У визначенні арбітражного суду вказує підстави залишення касаційної скарги без руху і строк, протягом якого особа, яка подала касаційну скаргу, має усунути обставини, які послужили підставою для залишення касаційної скарги без руху.

3. Копія ухвали про залишення касаційної скарги без руху надсилається особі, яка подала касаційну скаргу, не пізніше наступного дня після дня її винесення.

4. У разі, якщо обставини, які послужили підставою для залишення касаційної скарги без руху, будуть усунені в строк, вказаний у визначенні суду, касаційна скарга вважається поданою в день її первісного надходження до суду і приймається до виробництва арбітражного суду касаційної інстанції.

5. У разі, якщо зазначені обставини не будуть усунуті у термін, встановлений у визначенні, арбітражний суд повертає касаційну скаргу і додані до неї документи особі, яка подала скаргу, в порядку, встановленому статтею 281 цього Кодексу.

Стаття 281. Повернення касаційної скарги

1. Арбітражний суд касаційної інстанції повертає касаційну скаргу, якщо при розгляді питання про прийняття касаційної скарги до провадження встановить, що:

Про оспорювання конституційності практики застосування пункту першого частини 1 статті 281 АПК у справах про неспроможність (банкрутство) см. Визначення Конституційного Суду РФ від 23.06.2005 N 280-О.

1) касаційна скарга подана особою, яка не має права на оскарження судового акта в порядку касаційного провадження, або подана на судовий акт, який відповідно до цього Кодексу не оскаржується в порядку касаційного провадження;

2) касаційна скарга подана після закінчення строку подання касаційної скарги, встановленого цим Кодексом, і не містить клопотання про його відновлення або у відновленні пропущеного строку відмовлено;

3) до винесення ухвали про прийняття касаційної скарги до провадження арбітражного суду касаційної інстанції від особи, яка подала касаційну скаргу, надійшло клопотання про її повернення;

4) не усунуті обставини, що послужили підставою для залишення касаційної скарги без руху, у строк, встановлений в ухвалі суду.

Арбітражний суд касаційної інстанції також повертає касаційну скаргу, якщо відхилено клопотання про надання відстрочки, розстрочки сплати державного мита, про зменшення її розміру.

2. Про повернення касаційної скарги арбітражного суду виносить ухвалу.

Копія ухвали про повернення касаційної скарги надсилається особі, яка подала її, разом з касаційною скаргою і доданими до неї документами не пізніше наступного дня після дня її винесення або після закінчення строку, встановленого судом для усунення обставин, що стали підставою для залишення касаційної скарги без руху.

3. Ухвала про повернення касаційної скарги може бути оскаржено до арбітражного суду касаційної інстанції в порядку, встановленому статтею 291 цього Кодексу.

У разі скасування ухвали касаційна скарга вважається поданою в день первісного звернення до арбітражного суду.

4. Повернення касаційної скарги не перешкоджає повторному зверненню з касаційною скаргою до арбітражного суду в загальному порядку після усунення обставин, що стали підставою для її повернення.

Стаття 282. Припинення провадження за касаційною скаргою

1. Арбітражний суд касаційної інстанції припиняє провадження за касаційною скаргою, якщо після прийняття касаційної скарги до провадження суду від особи, її подала, надійшло клопотання про відмову від касаційної скарги і відмову прийнято судом відповідно до статті 49 цього Кодексу.

2. Про припинення провадження за касаційною скаргою арбітражний суд виносить ухвалу.

У визначенні можуть бути вирішені питання про розподіл між сторонами судових витрат, про повернення державного мита з федерального бюджету.

Копії ухвали про припинення провадження за касаційною скаргою надсилаються особам, які беруть участь у справі.

3. У разі припинення провадження за касаційною скаргою повторне звернення тієї ж особи з тих самих підстав до арбітражного суду з касаційною скаргою не допускається.

4. Визначення арбітражного суду про припинення провадження за касаційною скаргою може бути оскаржено до арбітражного суду касаційної інстанції в порядку, встановленому у статті 291 цього Кодексу.

Стаття 283. Зупинення виконання судових актів арбітражний суд касаційної інстанції

1. Арбітражний суд касаційної інстанції має право за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, призупинити виконання судових актів, прийнятих арбітражним судом першої та апеляційної інстанцій, за умови, якщо заявник обгрунтував неможливість або затруднительность повороту виконання або надав забезпечення, передбачене в частині 2 цієї статті.

2. Виконання рішення, постанови арбітражного суду призупиняється арбітражним судом касаційної інстанції при наданні особою, клопоче про таке призупинення, забезпечення відшкодування іншій стороні у справі можливих збитків (зустрічного забезпечення) шляхом внесення на депозитний рахунок арбітражного суду касаційної інстанції грошових коштів у розмірі оспорюваної суми або надання банківської гарантії, поручительства чи іншого фінансового забезпечення на ту ж суму.

3. Про зупинення виконання судового акта або про відмову в зупинення виконання арбітражного суду касаційної інстанції виносить ухвалу в триденний строк з дня надходження клопотання до суду. Визначення може бути оскаржене до арбітражного суду касаційної інстанції. Зміст цього визначення може бути викладено в ухвалі про прийняття касаційної скарги до провадження суду.

Копія ухвали надсилається особам, які беруть участь у справі.

4. Виконання судового акта припиняється на строк до прийняття арбітражним судом касаційної інстанції постанови за результатами розгляду касаційної скарги, якщо судом не встановлено інший термін призупинення.

Стаття 284. Порядок розгляду справи арбітражним судом касаційної інстанції

1. Арбітражний суд касаційної інстанції розглядає справу у судовому засіданні колегіальним складом суддів за правилами розгляду справи арбітражним судом першої інстанції, передбачених цим Кодексом, з особливостями, встановленими в цій главі.

2. Правила, встановлені цим Кодексом тільки для розгляду справи в арбітражному суді першої інстанції, не застосовуються при розгляді справи в арбітражному суді касаційної інстанції, якщо в цій главі не передбачено інше.

3. Неявка в судове засідання арбітражного суду касаційної інстанції особи, яка подала касаційну скаргу, та інших осіб, які беруть участь у справі, не може бути перешкодою для розгляду справи в їх відсутність, якщо вони були належним чином повідомлені про час і місце судового розгляду.

При визначенні терміну, встановленого статтею 285, не враховується час, протягом якого заява або скарга залишалися без руху (Постанова Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11).

Стаття 285. Термін розгляду касаційної скарги

Арбітражний суд касаційної інстанції розглядає касаційну скаргу на рішення арбітражного суду першої інстанції та (або) постанову арбітражного суду апеляційної інстанції в строк, що не перевищує місяця з дня надходження касаційної скарги разом зі справою до арбітражного суду касаційної інстанції, включаючи строк на підготовку справи до судового розгляду і прийняття судового акта.

Стаття 286. Межі розгляду справи в арбітражному суді касаційної інстанції

1. Арбітражний суд касаційної інстанції перевіряє законність рішень, постанов, прийнятих арбітражним судом першої та апеляційної інстанцій, встановлюючи правильність застосування норм матеріального права і норм процесуального права при розгляді справи та прийнятті оскаржуваного судового акта і виходячи з доводів, що містяться в касаційній скарзі і заперечення щодо скарги, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

2. Незалежно від доводів, що містяться в касаційній скарзі, арбітражний суд касаційної інстанції перевіряє, чи не порушені арбітражним судом першої та апеляційної інстанцій норм процесуального права, які відповідно до частини 4 статті 288 цього Кодексу підставою для скасування рішення арбітражного суду першої інстанції, постанови арбітражного суду апеляційної інстанції.

3. При розгляді справи арбітражний суд касаційної інстанції перевіряє, чи відповідають висновки арбітражного суду першої і апеляційної інстанцій про застосування норми права встановленими ними у справі обставинам та наявним у справі доказам.

Стаття 287. Повноваження арбітражного суду касаційної інстанції

1. За результатами розгляду касаційної скарги арбітражного суду касаційної інстанції має право:

1) залишити рішення арбітражного суду першої інстанції та (або) постанову суду апеляційної інстанції без зміни, а касаційну скаргу без задоволення;

2) скасувати або змінити рішення суду першої інстанції та (або) постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і, не передаючи справу на новий розгляд, прийняти новий судовий акт, якщо фактичні обставини, що мають значення для справи, встановлені арбітражним судом першої та апеляційної інстанцій на підставі повного і всебічного дослідження наявних у справі доказів, але цим судом неправильно застосована норма права або законність рішення, постанови арбітражного суду першої і апеляційної інстанцій повторно перевіряється арбітражним судом касаційної інстанції при відсутності підстав, передбачених пунктом 3 частини 1 цієї статті;

3) скасувати або змінити рішення суду першої інстанції та (або) постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і направити справу на новий розгляд до відповідного арбітражного суду, рішення, постанова якого скасовано або змінено, якщо цим судом порушено норми процесуального права, що є в Відповідно до частини 4 статті 288 цього Кодексу підставою для скасування рішення, постанови, або якщо висновки, що містяться в оскаржуваних рішенні, постанові, не відповідають встановленим у справі фактичним обставинам або наявними у справі доказам. При направленні справи на новий розгляд суд може вказати на необхідність розгляду справи колегіальним складом суддів і (або) в іншому судовому складі;

4) скасувати або змінити рішення суду першої інстанції та (або) постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і передати справу на розгляд іншого арбітражного суду першої або апеляційної інстанції в межах одного і того ж судового округу, якщо зазначені судові акти повторно перевіряються арбітражним судом касаційної інстанції і що містяться в них висновки не відповідають встановленим у справі фактичним обставинам або наявними у справі доказам;

5) залишити в силі одне із раніше прийнятих у справі рішень чи постанов;

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про визнання не відповідним Конституції РФ пункту 6 частини 1 статті 287 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 20.12.2005 N 518-О.

6) скасувати рішення суду першої інстанції та (або) постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити позовну заяву без розгляду повністю або в частині.

2. Арбітражний суд, який розглядає справу в касаційній інстанції, не вправі встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні або постанові або були відкинуті судом першої або апеляційної інстанції, вирішувати наперед питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, перевагу одних доказів над іншими , про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення, постанова має бути прийнято при новому розгляді справи.

Стаття 288. Підстави для зміни або скасування рішення, постанови арбітражного суду першої і апеляційної інстанцій

1. Підставами для зміни або скасування рішення, постанови арбітражного суду першої і апеляційної інстанцій є невідповідність висновків суду, що містяться в рішенні, постанові, фактичним обставинам справи, встановленим арбітражним судом першої та апеляційної інстанцій, та наявним у справі доказам, порушення або неправильне застосування норм матеріального права або норм процесуального права.

2. Неправильним застосуванням норм матеріального права є:

1) незастосування закону, що підлягає застосуванню;

2) застосування закону, не підлягає застосуванню;

3) неправильне тлумачення закону.

3. Порушення або неправильне застосування норм процесуального права є підставою для зміни або скасування рішення, постанови арбітражного суду, якщо це порушення призвело або могло призвести до прийняття неправильного рішення, постанови.

4. Підставами для скасування рішення, постанови арбітражного суду в будь-якому випадку є:

1) розгляд справи арбітражним судом у незаконному складі;

2) розгляд справи за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі і не повідомлених належним чином про час і місце судового засідання;

3) порушення правил про мову при розгляді справи;

4) прийняття судом рішення, постанови про права й про обов'язки осіб, не залучених до участі у справі;

5) непідписання рішення, постанови суддею або одним із суддів або підписання рішення, постанови не тими суддями, які зазначені в рішенні, постанові;

6) відсутність у справі протоколу судового засідання або підписання його не тими особами, які зазначені у статті 155 цього Кодексу;

7) порушення правила про таємницю наради суддів при прийнятті рішення, постанови.

Стаття 289. Постанова арбітражного суду касаційної інстанції

1. За результатами розгляду касаційної скарги арбітражного суду касаційної інстанції приймає судовий акт, іменований постановою, яка підписується суддями, які розглядали справу.

2. У постанові арбітражного суду касаційної інстанції повинні бути зазначені:

1) найменування арбітражного суду касаційної інстанції, склад суду, який прийняв постанову;

2) номер справи, дата і місце прийняття постанови;

3) найменування особи, яка подала касаційну скаргу, його процесуальне становище;

4) найменування осіб, що беруть участь у справі;

5) предмет спору;

6) прізвища осіб, присутніх у судовому засіданні, із зазначенням їх повноважень;

7) найменування арбітражних судів, які розглянули справу у першій та апеляційній інстанціях; дата прийняття оскаржуваних рішення, постанови; прізвища суддів, їх прийняли;

8) короткий виклад змісту прийнятих у справі рішення, постанови;

9) підстави, за якими в касаційній скарзі заявлені вимоги про перевірку законності рішення, постанови;

10) доводи, викладені у відгуку на касаційну скаргу;

11) пояснення осіб, які беруть участь у справі і присутніх в судовому засіданні;

12) закони та інші нормативні правові акти, якими керувався суд касаційної інстанції при прийнятті постанови; мотиви прийнятого постанови; мотиви, з яких суд не застосував закони та інші нормативні правові акти, на які посилалися особи, що беруть участь у справі;

13) мотиви, з яких суд касаційної інстанції не погодився з висновками суду першої, апеляційної інстанцій, якщо їх рішення, постанову було скасовано повністю або в частині;

14) висновки за результатами розгляду касаційної скарги;

15) дії, які повинні бути виконані особами, що у справі, і арбітражний суд першої або апеляційної інстанції, якщо справа передається на новий розгляд.

Вказівки арбітражного суду касаційної інстанції, в тому числі на тлумачення закону, викладені в його постанові про скасування рішення, постанови суду першої, апеляційної інстанцій, обов'язкові для арбітражного суду, знову розглядає дану справу.

3. У постанові арбітражного суду касаційної інстанції зазначається на розподіл між сторонами судових витрат, понесених у зв'язку з поданням касаційної скарги.

При скасуванні судового акта з передачею справи на новий розгляд питання про розподіл судових витрат дозволяється арбітражним судом, знову розглядає справу.

4. Копії постанови арбітражного суду касаційної інстанції направляються особам, бере участі у справі, в п'ятиденний строк з дня прийняття постанови.

5. Постанова арбітражного суду касаційної інстанції набирає законної сили з дня його прийняття.

Стаття 290. Касаційні скарги на визначення арбітражного суду першої і апеляційної інстанцій

Касаційні скарги на визначення арбітражного суду першої і апеляційної інстанцій, подані за правилами, встановленими цим Кодексом, розглядаються арбітражним судом касаційної інстанції в порядку, передбаченому цією главою для розгляду касаційних скарг на рішення та постанови відповідного арбітражного суду.

Стаття 291. Скарги на визначення арбітражного суду касаційної інстанції

1. Скарги на визначення арбітражного суду касаційної інстанції про повернення касаційної скарги, подані до арбітражного суду касаційної інстанції, який виніс таке визначення, розглядаються колегіальним складом суддів цього ж суду в десятиденний строк з дня надходження скарги до суду без повідомлення сторін.

2. Скарги на інші визначення арбітражного суду касаційної інстанції, оскарження яких передбачено цим Кодексом, розглядаються тим же арбітражним судом касаційної інстанції в іншому судовому складі в порядку, передбаченому цим розділом.

3. За результатами розгляду скарги на визначення арбітражного суду касаційної інстанції виноситься ухвала.

Глава 36 вступила в силу з 1 січня 2003 року (стаття 8 Федерального закону від 24.07.2002 N 96-ФЗ).

Глава 36. Провадження з перегляду СУДОВИХ

АКТІВ У ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ

Стаття 292. Перегляд судових актів у порядку нагляду

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про визнання не відповідає Конституції РФ частини 1 статті 292 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 20.12.2005 N 518-О.

1. Набрали законної сили судові акти арбітражних судів у Російської Федерації можуть бути переглянуті в порядку нагляду за правилами цієї глави Вищим Арбітражним Судом Російської Федерації за заявами осіб, які беруть участь у справі, та інших зазначених у статті 42 цього Кодексу осіб, а в справах, зазначених в статті 52 цього Кодексу, за поданням прокурора.

2. Особи, які беруть участь у справі, та інші особи у випадках, передбачених цим Кодексом, мають право оскаржити в порядку нагляду судовий акт, якщо вважають, що цим актом істотно порушені їхні права і законні інтереси в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності в результаті порушення або неправильного застосування арбітражним судом, який прийняв оспорюваний судовий акт, норм матеріального права або норм процесуального права.

Про припинення провадження у справі про перевірку конституційності частини третьої статті 292 див Постанова Конституційного Суду РФ від 17.11.2005 N 11-П.

3. Заява або подання про перегляд у порядку нагляду судового акта може бути подано до Вищого Арбітражний Суд Російської Федерації в термін, що не перевищує трьох місяців з дня набрання законної сили останнього оспорюваного судового акта, прийнятого у даній справі, якщо вичерпані інші наявні можливості для перевірки в судовому порядку законності зазначеного акта.

(В ред. Федерального закону від 31.03.2005 N 25-ФЗ)

Про припинення провадження у справі про перевірку конституційності частини четвертої статті 292 см. Постанова Конституційного Суду РФ від 17.11.2005 N 11-П.

Відновлення строків, передбачене частиною 4 статті 292, допускається при оскарженні судових актів, прийнятих до набрання чинності Федерального закону від 31.03.2005 N 25-ФЗ, якщо на день набрання чинності встановлені частиною 4 статті 292 граничні допустимі строки не минули (Федеральний закон від 31.03.2005 N 25-ФЗ).

4. Термін подачі заяви

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Кодекс
1012.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Арбітражний процесуальний кодекс України Розділ ІІІ
Кримінально-процесуальний кодекс
Кримінально процесуальний кодекс
Цивільний процесуальний кодекс РФ
Господарський процесуальний кодекс України
Цивiльний кодекс процесуальний України
Кримінально-процесуальний Кодекс України ст 1-93
Кримінально-процесуальний Кодекс України ст 94-236
Кримінально-процесуальний Кодекс України ст 237-449
© Усі права захищені
написати до нас