Анатомія людини

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РФ

Державні освітні установи

ВИЩА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Ставропольський ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ
ПРОГРАМА

Ставрополь - 2007

Робоча програма дисципліни «Анатомія людини» для студентів, що навчаються за спеціальністю «Безпека життєдіяльності» факультету «Фізична культура і спорт» складена канд. біол. наук, доцентом Чагаровой С.А.


I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ


1. Мета курсу:
Підготувати студентів до вивчення дисциплін медико-біологічного циклу: фізіології, вікової фізіології та шкільної гігієни, біохімії, спортивної медицини, спортивного масажу, лікувальної фізкультури.
2. Завдання курсу:
Забезпечити студента, майбутнього фахівця, знаннями про форму, будову, функції та розвиток людини у взаємозв'язку його з навколишнім середовищем.
Вивчити вікові та індивідуальні особливості організму людини і ті зміни, які відбуваються в ньому у зв'язку із заняттями фізичною культурою і спортом.
Прищепити навички та вміння використання отриманих знань з анатомії людини у практичній діяльності: побудові навчально-тренувальний занять для різних груп спортивної орієнтації, індивідуалізації спортивного тренування.
3. Місце курсу у професійній підготовці випускника:
Програма курсу «Анатомія людини» складена з урахуванням багаторівневої системи освіти, спрямованої на підготовку творчо мислячого, висококваліфікованого фахівця з широким біологічним кругозором. Курс «Анатомія людини» забезпечує студента знанням і розумінням морфологічних особливостей будови тіла людини з позицій запитів майбутньої професійної діяльності.
4. Вимога до рівня засвоєння змісту курсу:
Навчання студентів за курсом «Анатомія людини» проводиться у формі лекцій (18 год), лабораторних занять (18часов), самостійної роботи. На лекціях викладаються загальнотеоретичні основи з урахуванням сучасних досягнень морфологічних і суміжних дисциплін. На лабораторних заняттях дається фактичний матеріал по розділам анатомії людини, необхідний для самостійної роботи студентів. При вивченні даного курсу використовуються навчально-наочні посібники: анатомічні та гістологічні препарати, таблиці, муляжі, планшети, рентгенстенд, діапозитиви, фільми. Поточний контроль знань студентів проводиться на кожному лабораторному занятті і підсумковий за темами. В основу даної програми була покладена офіційна програма з «Анатомії людини» М., 2003.
При вивченні анатомії людини з позицій філогенетичного і онтогенетичного підходів необхідно закласти правильні уявлення про основні принципи та взаємозв'язках у функціонуванні всіх систем організму. На основі цих фундаментальних знань сформувати навик самостійного мислення з цілком усвідомленим уявленням про навколишній світ і своє місце в ньому і правильної орієнтації в професійно значущих проблемах.

II. ЗМІСТ КУРСУ
1. Розділи курсу:
Введення в анатомію. Загальнотеоретичні основи функціональної анатомії.
Анатомія кісткової системи (остеологія).
Анатомія м'язової системи (міологія).
Теоретична анатомія внутрішніх органів (спланхнологія).
Теоретична анатомія серцево-судинної системи.
Теоретична анатомія нервової системи (неврологія).
Теоретична анатомія периферичної нервової системи.
2. Теми та їх короткий зміст:
1. Введення в анатомію. Загальнотеоретичні основи функціональної анатомії.
Анатомія як наука та предмет викладання. Зміст анатомії та її місце серед біологічних наук. Завдання анатомії, її зв'язок з дисциплінами медико-біологічного і спортивно-педагогічного профілів. Методичні основи анатомії. Проблема цілісності організму людини. Будова тіла людини у взаємозв'язку з його функціями в процесі індивідуального історичного розвитку. Значення соціальних і біологічних факторів у становленні організму людини. Методи дослідження в анатомії. Класифікація морфологічних (анатомічних) і спортивно-морфологічних наук. Роль вітчизняних (І. І. Пирогов, В. О. Бец, П. Ф. Лесгафт, М. П. Гундобін, Д. І. Зернов, В. М. Тонков, В. П. Воробйов, В. М. Шевкувенко , Г. М. Йосипів, В. В. Бунак, М. Ф. Іваницький, Д. А. Жданов, В. В. Купріянов і ін) учених у розвитку анатомічних наук. Принципи вивчення анатомії.
Сучасні уявлення про цілісність організму і рівнях його структурної організації. Організм і середовище.
Органи, системи та апарати органів. Принципи розмежування систем і апаратів. Органи (системи, апарати) виконання, забезпечення і регуляції рухів людини.
Поняття про адаптацію і преадаптаціі. Управління адаптацією та її морфологічний контроль.
2. Остеологія.
Теоретична анатомія кісткової системи. Вікові зміни. Адаптація кісток до фізичних навантажень.
Поняття про скелет і його функціях. Кость як складова частина скелета. Будова кістки. Кісткова тканина. Особливості будови клітинних елементів і міжклітинної речовини. Особливості їх будови та розташування. Остеон - структурна одиниця компактної речовини трубчастої кістки. Грубо - волокниста кісткова тканина. Регенерація кісткової тканини. Окістя. Компактний і губчасту речовину. Особливості будови трубчастих, плоских, губчастих, змішаних і повітроносних кісток. Кістковий мозок і його функціональне значення. Форма кісток і її зв'язок з виконуваної функцією. Хімічні властивості кісток. Вікові зміни хімічного складу і механічних властивостей кісток. Розвиток і зростання кісток. Первинні і вторинні точки скостеніння. Поняття про ендесмальном, періхондральном і енхондральном видах окостеніння. Зростання кісток у довжину та товщину. Зовнішні та внутрішні чинники зростання, розвитку і старіння кісток. Вплив механічних навантажень на інтенсивність росту кісток. Функціональні особливості росту кісток. Основні закономірності функціональної обумовленості росту і будови кісток. Значення норми реакції в адаптації кісток у спортсменів.
Загальна та місцева морфологічна перебудова кісток. Зміна хімічного складу кісток. Перебудова остеонів структури кісток. Зміна компактного речовини, губчастої речовини, костномозговой порожнини. Адаптаційні зміни черепа, тулуба (хребетного стовпа, ребер), кісток верхньої та нижньої кінцівок у спортсменів.
3. Теоретична анатомія з'єднань кісток. Вікові зміни. Адаптація з'єднань кісток до фізичних навантажень.
Вчення про з'єднання кісток. Класифікація з'єднань кісток: неперервні (сінартрози), (геміартрози) і перериваним (діартрози). Безперервні з'єднання: фіброзні, хрящові і кісткові. Фіброзні: синдесмози (Зв'язки і перетинки між діафіза кісток передпліччя і гомілки); шви черепа і вбивання (кореня зуба в зубну альвеоли). Хрящові (синхондрози) - тимчасові та постійні. Кісткові (синостоз). Полупреривние з'єднання або Симфізи (міжхребетні і лобкової). Синовіальні з'єднання (суглоби). Основні елементи суглоба (суглобові поверхні, суглобовий хрящ, суглобова капсула, суглобова порожнина, синовіальна рідина. Фактори зміцнення суглобів. Класифікація суглобів за: кількістю об'єднуються кісток, формі суглобових поверхонь, кількості осей обертання (одно -, дво - багатовісні) і функціонального зв'язку. Прості, складні, двокамерні і комбіновані суглоби. Форма, осі обертання і руху в суглобах. Фактори, що обумовлюють рухливість у з'єднаннях кісток. Функціональна залежність між формою суглоба, співвідношенням суглобових поверхонь і розмахом рухів. Гальма і обмежувачі руху в суглобах. Додаткові освіти суглобів: меніски, всередині суглобові диски, хрящові губи, синовіальні сумки складки.
Адаптація з'єднання кісток. Зміни фіброзних, хрящових і синовіальних сполук. Зміни компонентів суглоба у спортсменів: суглобових поверхонь, суглобової сумки, суглобової щілини. Топографія рухливості в суглобах у спортсменів.
4. Міологія.
Скелетні м'язи. Загальна та функціональна анатомія м'язів. Поперечнополосатая м'язова тканина. М'язове волокно (міонов)-основний елемент поперечнополосатой (скелетної) м'язової тканини, його форма та розміри. Соедініте6льний (система міофібрил), трофічний (сукупність ядерно - саркоплазматический структур), мембранний (Т-система), опорний (оболонка м'язового волокна - антисарколемальних), Z-і М-смужки) і нервовий (моторні бляшки, чутливі елементи), апарати м'язового волокна. Білки міофібрил.
Саркомер. Протофібріли, їх різновиди та склад. Структурні основи сокрашенія м'язового волокна. Типи м'язових волокон, червоні, білі і перехідного типу. Їх структурно - функціональна характеристика, значимість типування м'язових волокон в практиці спорту. Рухові одиниці (великі і малі) та їх функції. Самовідновлення й зростання м'язової маси.
Функції м'язів. Форма м'язів: довгі, короткі, широкі, віялоподібні і кільцеві. Сильні і спритні м'язи. Зв'язок форми м'язів з виконанням функції. Будова м'язів. Ендомізій, перимизий і власна фасція м'язів. Частини м'язи. Допоміжний апарат м'язів і його функціональне значення. Кровопостачання і іннервація м'язів. Місця початок і прикріплення м'язів.
Функціональна характеристика м'язів: стан м'язів, тонус м'язів. Сила м'язів та фактори що його визначають. Абсолютна, відносна і питома сила м'язів. Величина прискорення. М'язи одно-, дво-, многосуставние. Парадоксальне дію м'язів. Ланцюг ланок. М'язи - антагоністи і синергисти.
Характеристика роботи м'язів. Перемагаюча, поступлива, утримує і балістична робота м'язів. Напрями тяги м'язів. Поняття про рівнодіючої силі м'язів групи м'язів. Розкладання рівнодіючої сили м'язів на її складові. Додавання і віднімання сил м'язів. Паралелограм сил. Момент сили м'язів. Закони важеля і робота м'язів. Приклади важелів I, II і III роду в руховому апараті людини.
5.Ученіе про внутрішні органи (спланхнологія). Теоретична анатомія внутрішніх органів.
Системи забезпечення рухів. Травна, дихальна, сечостатева, серцево - судинна і лімфатична система людини. Функції органів систем забезпечення, їх функціональний взаємозв'язок і адаптація до фізичних навантажень.
Загальна характеристика внутрішніх органів і їх функціональне значення. Порожнини тіла і розташування органів у них. Класифікація внутрішніх органів. Загальний план будови стінки порожніх органів. Сполучнотканинний шар і його будову у зв'язку з місцем розташування органу. Вісцеральний та паріетальний листки серозної оболонки. Розташування та будова м'язового шару. Механізм перистальтики. Слизова оболонка, залежність її будови від функції організму. Лімфоїдні освіти слизової оболонки та їх значення. Адвентиція. Будова паренхіматозних органів, їх підрозділ на частки, сегменти, часточки.
6.Теоретіческая анатомія серцево-судинної системи. Анатомія серце.
Загальний огляд судинної системи. Функції кровоносної системи. Класифікація судин. Будова стінок кровоносних судин. Відмінності артерій і вен. Артерії м'язового і еластичного типів. Внеорганние і внутріорганние судини. Капіляри. Шляхи мікроциркуляції крові: артериола, прекапиллярах, капіляр, посткапілярів і венула. Роботи В.В. Купріяноваі його школи з вивчення мікроциркулярного русла крові.Кругі кровообігу і їх функціональне значення: великий, малий, серцевий. Загальні закономірності перебігу та розгалужень артерій. Формування венозного русла. Функції внутрішньоорганного кровообігу. Чудові мережі. Венозні синуси. Поняття про анастомозах і коллатеральном кровообігу. Роботи В. Н. Тонкова і його школи з колатерального кровообігу. Принципи розташування судин.
Серце. Форма, положення, поверхні, краї і межі серця. Фіброзний остов серця. М'язова тканина серця, її відмінності від скелетної мускулатури. Кардіоміоцит, його структурні компоненти, регенерація кардіоміоцитів. Будова стінки серця: ендокард, міокард, епікардом, перикард. Особливості будови міокарда передсердь і шлуночків. Відділи серця-передсердя і шлуночки, їх будова і функції. Праве і ліве передсердно-шлуночкові отвори. Клапанний апарат серця, його положення, будову і функції. Сосочкові м'язи і сухожилкові струни. Судини, що виносять кров з серця (аорта і легеневий стовбур). Судини приносять кров в серці (верхня і нижня порожнисті вени). Кровопостачання і іннервація серця. Характеристика специфічної (проводить імпульси) м'язової тканини серця. Провідна система та її функціональне значення.

7. Вчення про нервову систему (неврологія). Теоретична анатомія нервової системи.
Загальний план будови та класифікація нервової системи. Інтегруюча і координуюча - функції нервової системи. Відділи та функціональне значення центральної і периферичної нервової системи. Нейрон як структурно - функціональна одиниця нервової системи. Класифікація нейронів. Класифікація рецепторів. Анатомія рефлекторної дуги. Поняття про аналізаторі і сенсорних системах. Загальний принцип сенсорно - моторної іннервації м'яза.
8. Теоретична анатомія провідних шляхів нервової системи.
Чутливі шляху.
Провідні шляхи ЦНС та їх участь у формуванні рефлекторних дуг. Класифікація чутливих провідних шляхів. Асоціативні, комісуральних та проекційні шляхи. Короткі і довгі проекційні провідні шляхи. Функціональне значення висхідних шляхів: латерального спиноталамического шляху; тонкого і клиноподібного пучків, заднього і переднього спіномозжечкових шляхів.
Рухові шляху.
Функціональне значення низхідних шляхів: латерального і переднього корково - спинномозкового (пірамідних) шляхів. Нейронний складу, локалізація ядер (тел нейронів) і їх функціональне значення. Функціональне значення екстрапірамідної системи. Красноядерно - спинномозкової шлях, його нейронний складу, локалізація ядер і функціональне значення.
9. Теоретична анатомія периферичної нервової системи.
Загальна характеристика черепних нервів та їх функціональне значення. Риси подібності та відмінності черепних і спинномозкових нервів. Чутливі рухові і змішані по функції нерви. Принцип виходу черепних нервів з мозку і з черепа.
Загальна характеристика спинномозкових нервів. Їхня освіта, стан, склад нервових волокон. Гілки спинномозкових нервів. Принцип утворення сплетінь.
ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЇХ ЗМІСТ.
1. Кістки тулуба. Кістки верхньої кінцівки. Кістки нижньої кінцівки.
Хребетний стовп. Хребетний стовп як ціле. Відділи хребетного стовпа. Загальний план будови хребця. Особливості будови шийних, грудних і поперекових хребців. Будова крижів і куприка. Функції хребетного стовпа. Фізіологічні вигини хребетного стовпа, їх функціональні зміни і зв'язок з поставою людини. Рух хребетного стовпа. Зміни вигинів хребетного стовпа при його рухах.
Грудна клітина. Грудна клітина як ціле. Будова ребер і грудини. Справжні і помилкові ребра. Форма грудної клітки і кут Шарпі. Вікові і статеві особливості грудної клітини.
Відділи вірніше кінцівки: пояс верхньої кінцівки і вільна верхня кінцівкою Кістки поясу верхньої кінцівки: лопатка і ключиця. Відділи вільної верхньої кінцівки та їх кістки: плече (плечова кістка), передпліччя (ліктьова і променева кістки) і кисть, яка в свою чергу, поділяється на зап'ястя (8короткіх губчастих кісток), п'ясток (5 коротких трубчастих кісток) і фаланги пальців (1 палець - 2 фаланги; 2-5 пальці - по 3 фаланги).
Розташування і будова кісток пояса верхньої кінцівки та вільної верхньої кінцівки. Проекція кісткових утворень верхньої кінцівки на поверхню тіла людини.
Відділи нижньої кінцівки: пояс нижньої кінцівки і вільна нижня кінцівка. Пояс нижньої кінцівки - тазова кістка.
Відділи вільної нижньої кінцівки і їх кістки: стегно (стегнова кістка), гомілку (великої та малої гомілкових кістки) і стопа, у якої виділяють предплюсну (7 кісток), плюсну (5 кісток) і фаланги пальців (14 фаланг).
Будова кісток пояса нижньої кінцівки (тазової кістки) та вільної нижньої кінцівки. Проекція скелетних утворень нижньої кінцівки на поверхню тіла людини. З'єднання кісток пояса нижньої кінцівки. Таз як ціле. Великий і малий таз, його межі. Вікові і статеві особливості таза.
2. З'єднання кісток тулуба, верхньої та нижньої кінцівок.
Безперервні (сінартрози) і перериваним (діартрози). З'єднання хребців: сполуки тіл, дуг і відростків хребців. Міжхребцеві диски та їх будова. Міжхребцеві суглоби. Зв'язковий апарат хребетного стовпа. З'єднання хребетного стовпа з черепом. З'єднання крижів з куприком. Викривлення (сколіози) хребетного стовпа, їх формування та функціональне значення. З'єднання ребер з грудиною і хребетним стовпом. Механізм руху ребер. Реберні дуги. Форми грудної клітки у спортсменів з видів спорту. Рентгеноанатомія з'єднань кісток тулуба. Рухи хребетного стовпа.
З'єднання кісток пояса верхньої кінцівки, їх функціональне призначення. Грудинно-ключичний і акроміально-ключичний суглоби. Осі обертання і руху в цих суглобах. З'єднання пояса верхньої кінцівки зі вільної верхньої кінцівки - плечовий суглоб; з'єднання плеча з передпліччям - ліктьовий суглоб; з'єднання кісток передпліччя між собою; з'єднання передпліччя з кистю - променевозап'ястний суглоб; з'єднання кісток кисті між собою. Особливості будови, осі обертання і руху в перерахованих вище суглобах.
Особливості будови суглобів і зв'язкового апарату кисті, її тверда основа.
З'єднання кісток пояса нижньої кінцівки: крижово-клубової суглоб, лобковий симфіз. Зв'язковий апарат. Таз в цілому. Тазостегновий, колінний і гомілковостопний суглоби, їх будова. Форма суглобових поверхонь, суглобова капсула, суглобова порожнина, зв'язковий апарат, осі обертання і руху; їх особливості в будові. З'єднання кісток гомілки. Особливості будови суглобів і зв'язкового апарата стопи; таранно - п'ятковий човноподібний, подтаранний суглоб, предпюсно - плеснові, плюснефалангових і міжфалангові суглоби. Тверда основа стопи. Поздовжній і поперечний склепіння стопи. Активні і пасивні затяжки склепінь стопи. Фактори, що сприяють зміцненню склепінь стопи. Попередження плоскостопості.
3. Кістки черепа. З'єднання кісток черепа.
Загальна характеристика черепа та його відділів.
Кістки мозкового відділу черепа. Особливості будови кісток черепа.
Непарні кістки мозкового відділу черепа: потилична, клиноподібна, лобова, решітчаста. Парні кістки мозкового відділу черепа: тім'яна і скронева.
Кістки лицьового відділу черепа - верхня щелепа, вилична, піднебінна, носова, слізна, нижня носова раковина; непарні - леміш, нижня щелепа, під'язикова кістка. Череп як ціле. Підстава черепа. Вікові та статеві особливості черепа. Проекція частин черепа на зовнішню поверхню голови.
Класифікація з'єднань кісток черепа та обличчя. Синдесмози (шви) і суглоби (скронево-нижньощелепні) черепа. Рухи в з'єднаннях кісток черепа. Синхондрози.
4. М'язи голови і шиї. М'язи тулуба. М'язи верхньої та нижньої кінцівок.
Морфофункціональні характеристики м'язів голови. Мімічні м'язи, їх стан і функції, особливості прикріплення. Функціональні групи м'язів, що беруть участь в рухах нижньої щелепи: підніманні, опусканні, в рухах перед, назад і в сторони. Жувальні м'язи.
Проекція мімічних і жувальних м'язів на поверхню голови. М'язи шиї: поверхневі м'язи, що фіксуються на під'язикової кістки, і глибокі. Функціональні групи м'язів, що беруть участь в рухах голови: нахил вперед, назад, рухах в сторони і поворотах. Функція м'язів шиї при різних видах опори. Топографічні освіти шиї - сонний і підщелепної трикутники. Фасції шиї.
Короткий огляд м'язів тулуба по областях: м'язи спини, грудей, шиї, живота. М'язи, які беруть участь у розгинанні тулуба, їх розташування, місця початку і прикріплення. Функції м'язів спини при різних видах опори. М'язи, які здійснюють згинання та розгинання в шийному і поперековому відділах хребетного стовпа. М'язи живота, їх розташування, місця фіксації. Слабо захищені місця черевної стінки. М'язи, що беруть участь в нахилах і ротації тулуба.
Демонстрація проекції м'язів і станів м'язових груп при рухах тулуба на натурника.
Механізм дихальних рухів вдиху і видиху. Діафрагма, її частини (сухожильний центр і м'язова частини, отвори діафрагми). Розташування діафрагми у дітей і дорослих, рухливість діафрагми. Функції діафрагми (респіраторна, кардіоваскуляторная і пресорних). М'язи вдиху і м'язи видиху (основні і допоміжні). Черевний прес. М'язи, що беруть участь в утворенні черевного преса. Натуживание і його значення для стабілізації тулуба при виконанні фізичних вправ. Демонстрація на натурника типів дихання - грудне (реберний), черевне (діафрагмальне), а також скорочення м'язів при напруженні. Типи дихання: черевне (діафрагмальне), грудне (реберний).
Рухи пояса верхньої кінцівки в грудинно-ключично суглобі. Осі обертання і закономірності розташування м'язів по відношенню до осей обертання, що у рухах пояси: вгору - вниз, вперед - назад і нижнім кутом лопатки всередину і назовні. Функціональні м'язові групи, які здійснюють ці рухи. Місця початку і прикріплення м'язів.
Короткий огляд м'язів вільної верхньої кінцівки по їх формулою, напрямку волокон, місцем положення, початку і прикріплення. Функціональні групи м'язів, що беруть участь в рухах плеча в плечовому суглобі: згиначі і розгиначі, відвідні і призводять, пронірующіе і супінірующіе. Функціональні групи м'язів, що беруть участь в рухах передпліччя: згиначі і розгиначі, пронірующіе і супінірующіе передпліччя. Функціональні групи м'язів, що беруть участь в рухах кисті і пальців: згиначі і розгиначі кисті і пальців, м'язи відводять і приводять кисть. Функціональні групи м'язів великого пальця і ​​мізинця і середня долонна група м'язів. Знаходити на препараті і натурника пахвову западину, медіальну і латеральну головки двоголового борозни, ліктьову ямку і ін
Короткий огляд м'язів нижньої кінцівки за їх формою, напрямком волокон, місцем положення, початку і прикріплення. Демонстрація на препараті функціональних груп м'язів, що беруть участь в рухах стегна в тазостегновому суглобі: в згинанні, розгинанні, відведення, проведення, пронації і супінації; функціональних груп м'язів, що беруть участь в рухах гомілки в колінному суглобі: в згинанні, розгинанні, пронації і супінації.
5. Травна система. Дихальна система. Сечостатева система.
Загальна характеристика органів травної системи і її функціональне значення. Травний канал, травні залози.
Порожнина рота. Переддень рота: ротова щілина, стінки переддень рота. Зуби. Молочні та постійні зуби, їх будова. Власне порожнину рота. Стінки ротової порожнини. Мова. М'яке піднебіння. Зів. Кільце Пирогова. Слинні залози.
Глотка, її становище і будову. Функціональне значення відділів глотки. Лімфоїдне глоткове кільце. Функціональне значення мигдалин. Механізм акту ковтання. М'язи глотки.
Стравохід, його частини, положення, будова стінки, звуження стравоходу.
Шлунок, його положення, форма, відділи. Будова стінки шлунка, залози шлунка. Сфінктер.
Тонка кишка, її відділи, їх положення, складки, їх будова, кишкові залози і ворсинки, механізми всмоктування речовин у тонкій кишці. М'язова і серозна оболонки.
Товста кишка, її відділи, їхнє становище. Будова стінки товстої кишки. Морфологічні відмінності товстої кишки від тонкої. Особливості будови прямої кишки.
Одноклітинні і багатоклітинні залози, їх будова. Функція залоз травної системи. Ферменти. Розщеплення полімерів вуглеводів, білків, жирів і нуклеїнових кислот у різних відділах травного тракту. Механізм всмоктування мономерів органічних речовин.
Слинні залози, їх розташування і функції.
Печінка. Її положення і проекція на зовнішню поверхню тіла людини. Зовнішня будова печінки: поверхні, краї, частки, зв'язки та ворота печінки. Функція печінки. Внутрішня будова печінки. Особливості кровопостачання печінки. Чудова венозна мережа. Сегменти печінки. Печінкова часточка. Жовчний міхур, його положення, будову і функції. Функції жовчі. Шляхи виведення жовчі.
Підшлункова залоза. Її положення, будову і функції. Зовнішньосекреторна і всередині секреторна частина залози.
Очеревина. Паріетальний і вісцеральний листки очеревини. Порожнину очеревини. Відношення внутрішніх органів до очеревині. Освіти очеревини: брижі, зв'язки, сальники. Функціональне значення очеревини.
Вивчити на препаратах повітроносні шляхи (носова порожнина, гортань, трахея, бронхи) і додаткові повітроносні порожнини. Вивчити хрящовий скелет дихальних шляхів. Гортань як орган голосоутворення.
Особливості слизової оболонки носової порожнини і трахеї. Ацинус - структурна одиниця легені. Будова плеври. Плевра. Паріетальний і вісцеральний листки плеври. Плевральні синуси. Функціональне значення плеври. Проекція меж легень і плеври на поверхню тіла людини.
Середостіння. Його відділи та органи, розташування в кожному відділі середостіння. Поняття про середостінні.
Вивчити на анатомічних препаратах і таблицях будова розташування сечових органів.
Ознайомити студентів з анатомічними особливостями сечових органів та їх проекцією на поверхню тіла людини.
Нирка, положення і форма, ниркові ворота і ниркова пазуха. Внутрішня будова нирки - кіркова і мозкова речовина, будова нефрона і його функціональне значення. Фіксуючий апарат нирки. Ниркова балія і сечовід, їх положення, будова і функція; сечовий міхур, його положення, будова і функція.
6. Судини великого кола кровообігу.
Частини аорти та їхнє становище. Гілки висхідної частини аорти. Гілки дуги аорти: плечеголовной стовбур, загальні права і ліва сонні артерії, підключичні артерії, їх хід і області кровопостачання. Зовнішня сонна артерія і її основні гілки. Внутрішня сонна артерія, її становище, хід, основні гілки і області кровопостачання. Артеріальний коло основи великого мозку. Артерії вільної верхньої кінцівки: пахвова, плечова, променева, ліктьова, артерії кисті. Їх стан і основні гілки. Анастомози артерій верхньої кінцівки. Артеріальні мережі плечового, ліктьового і лучезапястного суглобів. Артеріальні мережі тазостегнового, колінного гомілковостопного суглобів. Проекція артерій голови, ший, тулуба, кінцівок і на поверхню тіла людини. Визначення місць пульсації великих артерій.
Грудна частина аорти, її вісцеральні і парієтальні гілки. Кровопостачання стінок органів грудної порожнини. Черевна частина аорти. Парієтальні гілки черевної аорти. Вісцеральні гілки черевної аорти: парні і непарні. Кровопостачання органів черевної порожнини. Артерії стінок та органів тазу. Внутрішня і зовнішня клубові артерії, їх гілки і області кровопостачання. Серединна крижова артерія. Артерії вільної нижньої кінцівки: стегнова, підколінної, великогомілкова (задня і передня), малогомілкова, їх хід, основні гілки і області кровопостачання. Артерії стопи, їх хід, гілки і області кровопостачання.
Система верхньої порожнистої вени, її розташування і притоки. Вени голови і шиї. Внутрішня яремна вена. Внутрішньочерепні вени: синуси твердої мозкової оболонки, диплоическими вени, Глибокі і поверхневі вени мозку. Позачерепних вени. Відня шиї: внутрішня, зовнішня і передня яремна вени. Підключична вена. Вени верхньої половини тулуба. Система нижньої порожнистої вени, її утворюють. Відня стінок та органів черевної порожнини. Шляхи відтоку крові від парних і непарних органів черевної порожнини. Ворітна вена, її притоки, їхнє становище. Особливості відтоку крові по ворітної вени. Порто-кавальних і кава-кавальних анастомози і їх функціональне значення. Загальна, внутрішня і зовнішня клубові вени. Глибокі і поверхневі вени верхньої та нижньої кінцівок. Проекція великих вен на поверхню тіла людини.
7. Центральна нервова система (ЦНС).
Положення і будова спинного мозку. Сегмент спинного мозку і його складові елементи. Потовщення, борозни, канатики білої речовини спинного мозку. Сегмент спинного мозку. Сіра речовина спинного мозку, його ядра, їх локалізація і функціональне значення. Центральний канал. Спинномозкові вузли, корінці та спинномозкові нерви. Оболонки спинного мозку: тверда, павутинна, судинна. Простір між оболонками і їх характеристика. Фіксуючий апарат спинного мозку.
Структурно-функціональна організація головного мозку. Загальний план будови головного мозку. Його відділи. Стовбурова частина мозку. Відростки твердої оболонки головного мозку. Підпаутиний простір, цистерни. Циркуляція спинномозкової рідини.
Довгастий мозок. Його положення, поверхні; піраміди і оливи, тонкий і клиновидний пучки і розділяють їх борозни. Будова білого і сірого речовини. Ромбоподібна ямка. Основні ядра довгастого мозку, їх локалізація і функції.
Задній мозок. Відділи заднього мозку. Міст, його положення, будову і функції. Ніжки мозочка. Ядра мосту. Мозочок, його положення, будова, анатомічні зв'язки з іншими відділами нервової системи. Ядра мозочка і їх функціональне значення. Четвертий шлуночок мозку.
Середній мозок. Його відділи, їх положення, будова і зв'язку. Дах середнього мозку і її функціональне значення. Ніжки мозку, їх положення і будову. Ядра середнього мозку і їх функції. Водопровід мозку.
Проміжний мозок. Його відділи. Таламус, епіталамус, метаталамус і гіпоталамус, їх положення, будову і функції. Функціональне значення метаталамус і ядер таламуса як підкіркових чутливих центрів і підкоркового центру вегетативних функцій. Третій шлуночок мозку і його повідомлення. Поняття про ретикулярної формації спинного мозку і стовбура мозку. Функціональне значення ретикулярної формації.
Півкулі великого мозку. Плащ півкуль великого мозку. Нюховий мозок. Зовнішня будова півкуль: поверхні, частки, борозни, звивини. Сіра і біла речовина півкуль. Кора півкуль та її будова. Локалізація кіркових кінців аналізаторів в корі мозку. Функціональне значення кори. Базальні ядра основи мозку, їх положення і функціональне значення. Бічні шлуночки мозку, їхні повідомлення. Судинні сплетення шлуночків. Спинномозкова рідина. Мозолисте тіло. Оболонки мозку. Сформувати уявлення про загальні принципи периферичної іннервації, шляхи чутливої, рухової і вегетативної іннервації в організмі людини.
8. Периферична нервова система.
Чутливі, рухові і змішані по функції черепні нерви. Особливості будови нюхового (I), зорового (II) і преддверно-завиткового (VIII) нервів специфічної чутливості в зв'язку з розвитком органів чуття. Особливості будови рухових черепних нервів; окорухового (III), блокового (IV), що відводить (VI), лицьового (VII), додаткового (XI), і під'язикової (XII). Розташування ядер, вихід на основу мозку і з порожнини черепа, зони іннервації. Змішані черепні нерви: трійчастий (V), язикоглоткового (IX), блукаючий (X), їх характеристика, ядра, зони іннервації.
Зв'язок III, V, VII, IX, X пар черепних нервів з вегетативною нервовою системою.
3. Перелік примірних контрольних питань для самостійної роботи:
Самостійно-контрольована робота № 1
Тема: Лімфатична система та її функціональне значення
1. Загальна характеристика лімфатичної системи. Відмінність лімфи від крові.
2. Шляхи, які проводять лімфу: лімфатичні капіляри, судини, протоки, стовбури.
3. Фактори, що сприяють руху лімфи.
4. Лімфоїдні органи: лімфоїдні освіти на слизовій оболонці внутрішніх органів, лімфатичні вузли, селезінка.
5. Будова лімфоїдних органів та їх функції.
6. Вплив фізичних вправ і спорту і судинну систему.
Самостійно-контрольована робота № 2
Тема: Вегетативна нервова система
1. Центри вегетативної нервової системи і місця їх розташування.
2. Анатомічні утворення, що входять до складу периферичного відділу вегетативної нервової системи.
3. Нерви симпатичного стовбура вегетативної нервової системи.
4. Нерви і вузли парасимпатичної частини вегетативної нервової системи.

Самостійно-контрольована робота № 3
Тема: Ендокринна система
1. Класифікація ендокринних залоз.
2. Гормони, їх функції та властивості.
3. Дифузна нейроендокринна система.
4. Примірний перелік питань до іспиту з усього курсу
1. Значення робіт російських анатомів І.І. Пирогова, Н.Ф. Лестгафта, М.Р. Іваницького.
2. Класифікація анатомічних наук.
3. Роль анатомії як науки для майбутнього викладання фізичної культури і безпеки життєдіяльності, її місце серед інших наук.
4. Типи з'єднань кісток.
5. М'язи як орган (будова м'язи, класифікація, допоміжний апарат м'язів).
6. Хребетний стовп (будова, з'єднання хребців, осі руху, м'язи, що виробляють рух в ньому).
7. Скелет тулуба (будова грудної клітини, будову ребер, осі руху, дихальні м'язи)
8. Загальна будова грудної клітини, її функціональне значення, м'язи, що приводять її в рух.
9. Череп як ціле (будова, функції, вікові особливості).
10. Мозковий череп, вікові особливості, м'язи голови.
11. Кістки лицьового черепа, порожнину очниці, мімічні м'язи.
12. Суглоби хребта (будова, осі руху, м'язи діючі).
13. Скронево-нижньощелепний суглоб (будова, осі руху, м'язи, що діють на цей суглоб).
14. Суглоби плечового пояса (будова, зв'язки, вісі руху, м'язи, що виробляють рух у плечовому поясі).
15. Плечовий суглоб (кістки його утворюють, форма, функції, м'язи діють на нього).
16. Ліктьовий суглоб (будова, зв'язки, вісі руху, м'язи діють на нього).
17. Лучезапястной суглоб (особливості будови, зв'язки, м'язи, що виробляють рух).
18. Суглоби кисті, кисть як ціле.
19. Таз як ціле (будова, функції, статеві та вікові особливості).
20. Тазостегновий суглоб (будова, зв'язки, вісі руху, м'язи, що діють на нього).
21. Колінний суглоб (будова, зв'язки, вісі руху, м'язи, що виробляють рух в колінному суглобі).
22. Гомілковостопний суглоб (будова, зв'язки, вісі руху, м'язи, що виробляють рух в ньому).
23. Суглоби стопи, стопа як ціле.
24. Топографія та функціональне значення м'язів спини.
25. Функціональне значення м'язів живота, значення в спорті.
26. Будова клітини, її функції.
27. Класифікація тканин.
28. Порожнина рота, зуби, слинні залози, язик.
29. Тонка кишка, топографія, будова, функції, кровопостачання. Вплив фізичних вправ на форму і положення тонкої кишки.
30. Стравохід, шлунок, топографія, будова, функції, кровопостачання.
31. Товста кишка, топографія, будова, функції.
32. Серце, топографія, будова, функції. Кола кровопостачання.
33. Легкі, топографія, будова, функції, кровопостачання.
34. Гортань, топографія, будова, функції, кровопостачання.
35. Трахея, бронхи, топографія, будова, функції, кровопостачання.
36. Спинний мозок, зовнішня будова, оболонки, кровопостачання.
37. Середній мозок, будова, функції.
38. Проміжний мозок, будова, функції.
39. Кінцевий мозок, будова, функції.
40. Блукаючий, під'язиковий (X, XII пари) черепно-мозкові, нерви, область їх інтеграції.
41. Нюховий, зоровий (I і II пари) черепно-мозкові нерви, область їх інтеграції.
42. Особовий (VII пари) черепно-мозкової нерв, область його інтеграції.
43. Окоруховий, блокової (3 і 4 пари) і відвідний (6 пара) черепно-мозкові нерви, область їх інтеграції.
44. Парасимпатична частина вегетативної нервової системи.
45. Трійчастий нерв (5 пара), область його інтеграції.
46. Крижове сплетіння, область інтеграції.
47. Нейрон, поняття про дендрит, аксоні, синапсі, нервових закінченнях, рефлекс.
48. Симпатична частина вегетативної нервової системи.
49. Поперекове сплетіння, його гілки, область його інтеграції.
50. Задній мозок, його будова, функції.
51. Гілки дуги аорти, область їх кровопостачання.
52. Кровопостачання головного мозку, відтік крові від голови і головного мозку.
53. Орган зору - око, його будова, функції, кровопостачання.
54. Шийне сплетіння, топографія, область іннервації.
55. Корково-спинномозковій шлях, його значення.
56. Проприорецептивной (суставное почуття) і екстрорецетівний (шкірної чутливості) шляху.
57. Лімфатична система, її значення.
58. Ендокринна система, її значення. Залози внутрішньої секреції.
III. Розподіл годин курсу за темами та видами робіт
№ п / п
Найменування тем і розділів
Усього (годин)
Аудиторні заняття
Самостійна робота
У тому числі
лекції
лаб. заняття
Введення в анатомію. Загальнотеоретичні основи функціональної анатомії.
2
2
Анатомія кісткової системи (остеологія). Вікові зміни. Адаптація кісток до фізичних навантажень.
Теоретична анатомія з'єднання кісток. Вікові зміни. Адаптація з'єднання кісток до фізичних навантажень.
6
4
2
Міологія. Скелетні м'язи. Загальна та функціональна анатомія м'язів.
6
2
4
Навчання про внутрішні органи (спланхнологія). Теоретична анатомія внутрішніх органів.
4
2
2
Теоретична система серцево-судинної системи. Анатомія серця.
4
2
2
Навчання про нервову систему (неврологія). Теоретична анатомія нервової системи. Теоретична анатомія провідних шляхів ЦНС.
8
4
4
Чутливі і рухові шляхи. Теоретична анатомія периферичної нервової системи.
4
2
2
Лімфатична система
2
2
Вегетативна нервова система
4
4
Ендокринна система
2
2
Разом
42
18
16
8
IV. Форма підсумкового контролю
Іспит (1 семестр)
V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДІІЧЕСКОЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
Література
1. Анатомія спортивної морфології (практикум). - М.: ФиС, 1989.
2. Анатомія людини: Підручник для медичних інститутів / За ред. М.Р. Сапін. - М.: Медицина, 1985.
3. Анатомія людини: Підручник для технікумів фізичної культури / За ред. А.А. Гладишева. - М.: ФиС, 1984.
4. Іваницький М.Ф. Анатомія людини: Підручник для студентів фізичної культури / Відп. ред. Б.А. Никитюк. - М.: ФиС, 2004.
5. Липченко В. Л., Самусєв Р.П. Атлас нормальної анатомії людини. -М.: Медицина, 1983.
6. Морфологія людини / За ред. Б.А. Никитюка, В.П. Чтецова. - М.: Изд-ВОМГО, 1990.
7. Сапін М.Р., Біліч Г.Л. Анатомія людини: Підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - М.: Вища школа, 2000.
8. Сапін М.Р., Бриксін З.Г. Анатомія людини: Підручник для студентів біологічних факультетів Пед.Университета, інститутів, пед.учіліщ, коледжів. - М.: Просвещение, Владос, 1995.
9. Синельников Р.Д. Атлас анатомії людини: Учеб.: У 3 т. М.: Медицина, 1978-1981.
Перелік навчальних, контролюючих комп'ютерних програм, діафільмів, кіно-і телефільмів, мультимедіа і т.д.
1. Комп'ютерні тестові завдання.
2. Відеофільми з анатомії людини.
3. Лекції з використанням мультимедіа: «міологія. Скелетні м'язи. Загальна функціональна анатомія м'язів »,« Теоретична анатомія серцево-судинної системи. Анатомія серця »,« Вчення про нервову систему ».
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Біологія | Методичка
100.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Анатомія людини 2
Анатомія людини 5
Анатомія людини 4
Анатомія та фізіологія людини
Анатомія людини 2 лютого
Анатомія людини Системи органів
Анатомія спинного мозку людини
Анатомія і фізіологія нирок людини
Анатомія та фізіологія травної системи людини
© Усі права захищені
написати до нас