Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .3

 1. Аналітичний баланс підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... .5

 2. Показники фінансової незалежності, структури капіталу і мобільності підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... 9

 3. Показники забезпеченості підприємства власними оборотними

засобами ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11

 1. Оцінка фінансової стійкості підприємства по забезпеченості запасів джерелами формування ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .13

 2. Оцінка ліквідності балансу ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. 14

 3. Показники платоспроможності підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17

 4. Оцінка задоволеності структури балансу та прогноз втрати (відновлення) платоспроможності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18

 5. Аналіз показників оборотності капіталу підприємства ... .... ... ... ... .19

 6. Аналіз складу, структури та динаміка фінансових результатів підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .. ... ... 22

 7. Оцінка показників рентабельності ... ... ... ... ... ... .... ... .... .... ... ... ... ... ... ... .24

 8. Вихідні дані для факторного аналізу ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... 25

 9. Факторний аналіз показників рентабельності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26

 10. Розрахунок беззбитковості обсягу продажів і запасу фінансової міцності у звітному році ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28

 11. Динаміка обсягів продажів продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30

 12. Аналіз використання трудових ресурсів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30

 13. Оцінка виробничого потенціалу підприємства ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... 32

 14. Аналіз складу, структури та динаміка основних фондів ... ... ... ... ... ... ... .. 33

 15. Показники руху і технічного стану основних фондів .... .... ... 35

 16. Аналіз ефективності використання основних фондів ... .... ... ... ... .... ... ... 36

 17. Аналіз використання матеріальних ресурсів ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38

 18. Аналіз складу, структури і динаміки витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39

 19. Аналіз показників собівартості продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41

Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 43

Введення

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.

Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємства. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства.

Забезпечення ефективного функціонування підприємства вимагає економічної грамотного управління його діяльністю, яка визначається вмінням аналізувати.

Основною метою даної роботи є вивчення методик аналізу фінансово-господарської діяльності, на прикладі підприємства ВАТ «Бєлгородський абразивний завод». У представленій роботі вивчається сутність економічних процесів, їх взаємозв'язок і взаємозалежність, визначаються фактори, оцінюються результати, виявляються резерви поліпшення ефективності функціонування підприємства.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства являє собою цілеспрямовану діяльність аналітика, що складається з ідентифікації показників, чинників та алгоритмів і дозволяє, по-перше, певну дати формалізовану характеристику, факторне пояснення та / або обгрунтування фактів господарського життя як мали місце в минулому, так і очікуваних або планованих до здійснення в майбутньому, і, по-друге, систематизувати можливі варіанти дій.

Сутність характеристики аналізу є можливість уявного розкладання цілого на складові його частини. У даному випадку сенс цієї характеристики полягає у з'ясуванні причин, що призвели об'єкт дослідження (тобто підприємство) до господарської ситуації, або, що більш важливо, до тієї господарської ситуації, яка може скластися в перспективі.

У даному курсовому проекті використовуються форми бухгалтерської звітності, встановлені законодавством РФ для періодичної звітності, на період 2003-2004 рр.., Організації - ВАТ «Бєлгородський абразивний завод».

1. Аналіз аналітичного балансу підприємства

Кожна господарська операція викликає зміна у фінансовому стані підприємства, що негайно позначається на балансі.

Аналітичний баланс підприємства включає показники не обов'язково збігаються з встановленими статутом статті. Як правило, він більш агрегований, більш укрупнено показує склад активів і пасивів. Дозволяє зробити більш деталізований аналіз майнового і фінансового потенціалів підприємства.

Існують різні трактування поняття аналітичний баланс, тим не менш, в будь-якому випадку призначення процесу трансформації досить очевидно - представити баланс у формі, більш придатної для аналізу та реальної з позиції оцінки. Побудова аналітичного балансу переслідує дві мети:

 1. підвищити реальність балансових оцінок майна в цілому та окремих його компонентів

 2. представити баланс у формі, що полегшують розрахунок основних аналітичних коефіцієнтів, наочність і просторово-часову порівнянність.

Аналітичний баланс використовується при проведенні вертикального і горизонтального аналізу, у ході якого вивчаються структура балансу, тенденції зміни його окремих статей і розділів, ступінь прогресивності й оптимальності майна підприємства.

Таблиця 1

Аналітичний баланс підприємства


Порядок розрахунку (коди рядків ф. № 1)

Абсолютні значення, УРАХУВАННЯМ

Питома вага,%

Зміни

Найменування статей


на п.р.

на к.г.

на п.р.

на к.г.

абсолютних значень, УРАХУВАННЯМ

питомої ваги,%

у% до початку року

Нематеріальні активи

110

4758

4522

1,41490497

1,35767256

-236

-0,05723241

-4,96006726

Основні засоби

120

240219

246319

71,4348588

73,9541238

6100

2,519264995

2,53934951

Незавершене будівництво

130

90

7118

0,02676365

2,1370883

7028

2,11032465

7808,888889

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

135

0

0

0

0

0

0

0

Довгострокові фінансові вкладення

140

6

6

0,00178424

0,00180142

0

0,0000172

0

Інші необоротні активи

150

0

0

00

0

0

0

0

Разом необоротні активи

190

245073

257965

72,8783116

77,450686

12892

4,572374412

5,26047341

Запаси

210

42150

47077

12,5343095

14,1342661

4927

1,599956558

11,68920522

ПДВ по придбаних цінностях

220

19312

9136

5,74288459

2,74296694

-10176

-2,99991764

-52,6926263

Довгострокова дебіторська заборгованість

230

0

0

0

0

0

0

0

Короткострокова дебіторська заборгованість

240

17252

11437

5,13029437

3,43381271

-5815

-1,69648166

-33,706237

Короткострокові фінансові вкладення

250

0

0

0

0

0

0

0

Грошові кошти

260

12490

7455

3,7141999

2,23826823

-5035

-1,47593167

-40,3122498

Інші оборотні активи

270

0

0

0

0

0

0

0

Разом оборотні активи

290

91204

75105

27,1216884

22,549314

-16099

-4,57237441

-17,6516381

Разом активи

300

336277

333070

100

100

-3207

0

-0,95367807

Статутний капітал

410

10

10

0,00297374

0,00300237

0

2,8633 E-05

0

Власні акції, викуплені в акціонерів

411

0

0

0

0

0

0

0

Додатковий капітал

420

14893

14893

4,42878936

4,47143243

0

0,04264307

0

Резервний капітал

430

2

2

0,00059475

0,00060047

0

5,72659 E-06

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

470

192229

257723

57,1638857

77,3780286

65494

20,21414292

34,07082178

Разом капітал і резерви

490

207134

272628

61,5962436

81,8530639

65494

20,25682035

31,61914509

Довгострокові позики і кредити

510

66921

19313

19,9005582

5,7984808

-47608

-14,1020774

-71,1405986

Інші довгострокові зобов'язання

520

1700

192

0,50553561

0,05764554

-1508

-0,44789008

-88,7058824

Разом довгострокові зобов'язання

590

68621

19505

20,4060938

5,85612634

-49116

-14,5499674

-71,5757567

Короткострокові позики і кредити

610

19962

15000

5,93617762

4,50355781

-4962

-1,4326198

-24,8572287

Кредиторська заборгованість

620

40560

25937

12,061485

7,78725193

-14623

-4,2742331

-36,0527613

Заборгованість перед учасниками з виплати доходів

630

0

0

0

0

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

640

0

0

0

0

0

0

0

Резерви майбутніх витрат

650

0

0

0

0

0

0

0

Інші короткострокові зобов'язання

660

0

0

0

0

0

0

0

Разом короткострокові зобов'язання

690

60522

40937

17,9976626

12,2908097

-19585

-5,7068529

-32,3601335

Разом капітал,

700

336277

333070

100

100

-3207

0

-0,95367807

в тому числі: власний капітал

490 +
640 +
650

207134

272628

61,5962436

81,8530639

65494

20,25682035

31,61914509

позиковий капітал

590 +690-640-650

129143

60442

38,4037564

18,1469361

-68701

-20,2568203

-53,1976181

Аналізуючи дані аналітичного балансу можна зробити наступні висновки за основними розділами балансу. За зазначений період збільшилася частка необоротних активів (на 4,57%) у загальній сумі активів підприємства, також зросла їх абсолютна величина на 12892 тис. крб., Тобто приріст склав 5,26%. Це говорить про те, що підприємство в звітному році більше проводило інноваційної діяльності, і що на підприємстві виникають активи в матеріально-речовій формі як результат певних операцій. Основні засоби підприємства підвищуються, це свідчить про те, що підприємство веде нове будівництво, відбувається купівля нового обладнання. Темп приросту основних засобів на підприємстві склав 2,54%, що в абсолютному вираженні = 6100 тис. руб. - Ця величина майже вдвічі менше приросту всіх необоротних активів, така ситуація склалася тому що величина всіх інших елементів структури необоротних активів збільшилася, так нематеріальні активи зменшилися на 4,96%, незавершене будівництво зросло на 7808,8%, а довгострокові фінансові вкладення не змінилися .

Оборотні активи дуже динамічні, багато хто з них споживаються протягом року і повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції. Так, частка оборотних активів знизилася в загальній сумі активів на 17,65%, що в абсолютному вираженні склало 16099 тис.руб. Таке різке зниження позначилося і на динаміці всіх активів підприємства. Стан запасів на підприємстві, як видно з балансу, сильно збільшилися на кінець року на 11,68%, що може говорити про те, що підприємство вкладає свої кошти в запаси для заощадження від інфляції або від інших несподіваних змін на ринку. У підприємства немає великої дебіторської заборгованості, що слід розглядати як чинник позитивно впливає на фінансове становище організації, так само ми бачимо зниження її питомої ваги в підсумку балансу на 33,7%. Фінансових вкладень в організації немає, що говорить про відсутність інвестицій.

Пасив балансу це сума зобов'язань організації. Ми бачимо, що власники організації за минулий період не виділяли коштів для здійснення господарської діяльності, статутний капітал може залишатися відносно незмінно скільки завгодно довго і його вагомість у балансі не представляє особливого інтересу і становить 10 тис. руб. Додатковий капітал і резервний капітал так само не змінювався і становить відповідно 14893 і 2 тис. крб. Нерозподілений прибуток один з найбільш важливих підрозділів балансу, на який, перш за все, звертають увагу. У структурі власного капіталу підприємства сталися змін, оскільки збільшилася величина нерозподіленого прибутку з 192229 тис. руб. до 257723 тис. руб. Таким чином, величина власного капіталу збільшилася на 31,62%.

У звітному році в підприємства знизилися довгострокові зобов'язання, величина яких становить 1508 тис. руб. Частка короткострокових кредитів і позик у структурі сукупного капіталу знизилася на 1,437%, тобто їх величина знизилася в порівнянні з минулим роком на 24,85% (або з 19962 до 15000 тис. грн.). Також знизилася величина кредиторської заборгованості з 40560 тис.руб. до 25937 тис.руб., таке зниження склало 36,05%. Все це позначилося на зниженні частки сукупної величини короткострокових зобов'язань з 60522 тис.руб. до 40937 тис.руб., тобто на 32,36%. Таким чином збільшилася величина власного капіталу на 31,62%, а позикового знизилася на 53,19%, отже підприємство платоспроможне. Що позначилося на зниженні сукупної величини капіталу підприємства на 3207 тис.руб., Або на 0,954%.

2. Показники фінансової незалежності, структури капіталу і мобільності підприємства

Розрахуємо розглянуті коефіцієнти і результати зведемо в таблицю 2.

.

.

.

Таблиця 2

Показники фінансової незалежності, структури капіталу і мобільності підприємства№ п / п
Найменування показника

Порядок розрахунку

Нормативне значення

Фактичні значення

Зміна


на п.р.


на к.г.


1.

Коефіцієнт автономії

СК / Совки

≥ 0,5

0,615962436

0,818530639

0,2025682

2.

Коефіцієнт фінансової залежності

ЗК / Совки

≤ 0,5

0,384037564

0,181469361

-0,2025682

3.

Коефіцієнт рівноваги

СК / ЗК

≥ 1

1,603911943

4,510572119

2,90666018

4.

Коефіцієнт фінансового ризику

ЗК / СК

≤ 1

0,623475624

0,221701366

-0,40177426

5.

Коефіцієнт фінансової стійкості

(СК + ДЗК) / Совки

> 0,5

0,820023374

0,877091903

0,05706853

6.

Коефіцієнт мобільності

ОА / Сова

-

0,271216884

0,22549314

-0,04572374

7.

Індекс постійного активу

Вна / СК

≤ 1

1,183161625

0,946216089

-0,23694554

Розрахувавши, всі необхідні показники фінансової незалежності та структури капіталу, можна зробити висновок про те, що майже всі розраховані коефіцієнти відповідає нормативним значенням.

Коефіцієнт автономії - характеризує частку власного капіталу у валюті балансу. Зниження даного показника від нормативного значення, яке має бути не менше 0,5, в іншому випадку це вказує на слабшанню фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел. На початок року цей показник склав, 0,6159 в динаміці він збільшився на 0,2026, і як наслідок коефіцієнт фінансової залежності знизився на 0,2025. Це свідчить про зростання величини власного капіталу, що впливає також в коефіцієнті фінансової рівноваги, його величина також зросла на 2,9066, що призвело відповідно до зниження «плеча фінансового важеля» на 0,4017.

Коефіцієнт рівноваги показує співвідношення власного і позикового капіталу. Він перевищує, норму практично в 4 рази, звідси випливає переважання власного капіталу на підприємстві. Коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля) - це відношення позикового капіталу до власного. Чим він менше, ближче до «0», тим більш фінансово-стійке дане підприємство. У нашому випадку коефіцієнт дорівнює 0,623, а в динаміці зменшується до 0,2217, що позитивно характеризує наше підприємство.

Виріс і коефіцієнт фінансової стійкості, з 0,82 до 0,877 (або на 0,057). Як вже зазначалося раніше (при аналізі аналітичного балансу) знизилася величина оборотних активів, і як наслідок знизилася і його частка в сукупних активах, тобто коефіцієнт мобільності знизився з 0,2712 до 0,225. Коефіцієнт мобільності характеризує загальну частку активів у майні підприємства. У динаміці показник зменшується що, слід, зниження частки активів у майні.

Індекс постійного активу знижується: за минулий рік його величина зменшилася з 1,183 до 0,946 (при нормативі: <1), що свідчить про зростання необоротних активів.

3. Показники забезпеченості підприємства власними оборотними засобами

СОС Н.Г. = 207134 +68621-245073 = 30682;

СОС к.г. = 272628 +19505-257965 = 34168.

Таблиця 3

Показники забезпеченості підприємства власними оборотними засобами№ п / п
Найменування показника

Порядок розрахунку

Нормативне значення

Фактичні значення

Зміна


на п.р.


на к.г.


1.

Величина власних оборотних коштів, УРАХУВАННЯМ

СК + ДЗК-ВНА

-

30682

34168

3486

2.

Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами оборотних активів

СОС / ОА

≥ 0,1

0,336410684

0,454936422

0,1185257

3.

Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами запасів

СОС / З

0,6-0,8

0,727924081

0,725789664

-0,0021344

4.

Коефіцієнт маневреності

СОС / СК

-

0,148126334

0,125328286

-0,022798

СОС - це власні оборотні кошти, показник який гарантує підтримку поточної діяльності, тобто безперебійності процесу виробництва.

З таблиці видно, що величина СОС до кінця року збільшилася на 3486, це свідчить про здатність підприємства вести свою основну діяльність безперебійно, навіть без короткострокових позикових кредитів.

Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами оборотних активів збільшився на 0,1185, що показує частку власних коштів, яка пішла на формування оборотних активів.

Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами запасів дорівнює нормативному значенню = 0,7279, що показує незалежність від зовнішніх джерел.

Обидва ці коефіцієнта говорять, про фінансову стійкість підприємства. Так як ці коефіцієнти відповідають нормативним значенням, то можна сказати, що підприємство фінансово-стійке.

Розрахований коефіцієнт маневреності показує, яка частка власних і прирівняних до них коштів вкладена в оборотні кошти. Видно, що даний коефіцієнт на кінець року зменшився на 0,0227, це говорить про недостатню частки власних засобів, що вкладаються в оборотні кошти.

4. Оцінка фінансової стійкості підприємства по забезпеченості запасів джерелами формування

Соб-е джерелом. фор-я зап. (П.р.) = 207134-245073 =- 37939

Соб-е джерелом. фор-я зап. (К.г.) = 272628-257965 = 14663

Соб-е і долгоср. дже. фор-я зап. (П.р.) = 207134 +68621-245073 = 30682

Соб-е і долгоср. дже. фор-я зап. (К.г.) = 272628 +19505-257965 = 34168

Загальна сума норм-х источн-в фор-я зап. (П.р.) = 207134 +68621-245073 +19962 = 50644

Загальна сума норм-х источн-в фор-я зап. (К.г.) = 272628 +19505-257965 +15000 = 49168

Таблиця 4

Оцінка фінансової стійкості підприємства по забезпеченості запасів джерелами формування

Найменування показника

Порядок розрахунку

Значенняна п.р.

на к.г.

Величина запасів, УРАХУВАННЯМ

210

42150

47077

Власні джерела формування запасів, УРАХУВАННЯМ

СК-ВНА

-37939

14663

Власні та довгострокові джерела формування запасів, УРАХУВАННЯМ

СК + ДЗК-ВНА

30682

34168

Загальна сума нормальних джерел формування запасів, УРАХУВАННЯМ

СК + ДЗК + КЗК-ВНА

50644

49168

Тип фінансової стійкості


Нестійке фінансове становище

Нестійке фінансове становище

Фінансова стійкість підприємства - це такий стан його фінансових ресурсів, яке забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах допустимого ризику.

Тип фінансової стійкості:

Запаси £ СК-ВНА абсолютна фінансова стійкість.

Якщо Запаси> СК-ВНА, то розраховуємо далі,

Запаси £ СК + ДЗК-ВНА нормальна фінансова стійкість.

Якщо Запаси> СК + ДЗК-ВНА, то розраховуємо далі,

Запаси £ СК + ДЗК + КЗК-ВНА нестійке фінансове становище.

Якщо Запаси> СК + ДЗК + КЗК-ВНА кризовий фінансовий стан.

Так як З (42150)> Власних джерел формування запасів (-37 939), то розраховуємо далі. З (42150)> Власних і довгострокових джерел формування запасів (30862), розраховуємо далі. З (42150) <Загальної суми нормальних джерел (50644), значить у підприємства нестійке фінансове становище.

На кінець року стан підприємства не покращився 47077 <49168 УРАХУВАННЯМ

5. Оцінка ліквідності балансу

Активи підприємства поділяються на:

А1 = 250 +260 - найбільш ліквідні активи: готівка і короткострокові фінансові вкладення.

А1н.г. = 0 +12490 = 12490

А1к.г. = 0 +7455 = 7455

А2 = 240 +270 - швидко реалізовані активи: короткострокова дебіторська заборгованість, інші оборотні активи.

А2н.г. = 17252 +0 = 17252

А2к.г. = 11437 +0 = 11437

А3 = 210 +220 - повільно реалізовані активи: запаси і довгострокова дебіторська заборгованість.

А3н.г. = 42150 +19312 = 61462

А3к.г. = 47077 +9136 = 56123

А4 = 190 +230- важкореалізовані активи: необоротні активи, ПДВ по придбаних цінностях.

А4н.г. = 245 073 +0 = 245 073

А4к.г. = 257 965 +0 = 257 965

Пасиви підприємства структуруються таким чином:

П1 = 620 - найбільш термінові зобов'язання: кредиторська заборгованість.

П1н.г. = 40560

П1к.г. = 25937

П2 = 610 +630 +660 - короткострокові зобов'язання: позики і кредити, заборгованість з виплати доходів.

П2н.г. = 19962 +0 +0 = 19962

П2к.г. = 15000 +00 +0 = 15000

П3 = 590 - довгострокові зобов'язання.

П3н.г. = 68621

П3к .. р. = 19505

П4 = 490 +640 +650 - постійні зобов'язання: власний капітал.

П4н.г. = 207 134 +0 +0 = 207 134

П4кк.г. = 272 628 +0 +0 = 272 628

Таблиця 5

Оцінка ліквідності балансу

Найменування групи активів, порядок розрахункуЗначення, УРАХУВАННЯМ

Найменування групи пасивів, порядок розрахункуЗначення, УРАХУВАННЯМЗнак

Величина платіжного надлишку (нестачі), УРАХУВАННЯМп.р.


к.г.п.р.


к.г.


п.р.


к.г.


п.р.


к.г.

А1

12490

7455

П1

40560

25937

<

<

-28070

-18482

А2

17252

11437

П2

19962

15000

<

<

-2710

-3563

А3

61462

56213

П3

68621

19505

<

>

-7159

36708

А4

245073

257965

П4

207134

272628

>

<

-37939

14663

Ліквідність організації характеризується здатністю її активів перетворюватися в грошові кошти з метою погашення зобов'язань у міру настання їх термінів. Баланс підприємства вважається ліквідним, якщо виконуються наступні нерівності:

 1. A1> П1

 2. А2> П2

 3. А3> П3

 4. А4 <П4

Оцінка ліквідності за станом на початок звітного періоду:

 1. 12490 <40560

 2. 17250 <19962

 3. 61462 <68621

 4. 245073> 207134

з вище представлених виразів видно, що баланс на початок звітного періоду абсолютно неліквідний, тому що не виконується не одна умова. Це говорить про перевищення на підприємстві кредиторських заборгованостей над грошовими засобами, тобто в організації не вистачає грошових коштів для розрахунків по термінових зобов'язаннях.

Оцінка ліквідності за станом на кінець звітного періоду:

 1. 7455 <25937

 2. 11437 <15000

 3. 56213> 19505

 4. 257965 <272628

баланс на кінець звітного року став неабсолютно ліквідним, так як виконуються останніх дві умови.

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок про те, що з необхідних для абсолютної ліквідності чотирьох нерівностей виконується два: повільно реалізовані активи (запаси і дебіторська заборгованість терміном понад 12 місяців) перевищують довгострокові пасиви, таким чином, підприємство платоспроможне лише в довгостроковому періоді і власний капітал перевищує важкореалізовані активи, таким чином на підприємстві присутні власні оборотні кошти. При цьому величина платіжного надлишку по повільно реалізованих активів значно зменшилася з -7159 тис. руб. до 36708 тис. руб. Розплатитися за своїми поточними зобов'язаннями підприємство не в змозі, оскільки не виконуються перші два нерівності. Тобто фірма не платоспроможна в короткостроковому періоді. А величина платіжного надлишку за власним капіталом збільшилася з -37939 тис. руб. до 14663 тис. руб. Це говорить, про те що власний капітал починає перевищувати необоротні активи до кінця року. Величина платіжного нестачі по найбільш ліквідних активів зросла з 28070 тис. руб. до 18482 тис. руб. При цьому спостерігається негативна тенденція у збільшенні величини платіжного нестачі по швидко реалізованим активах з 2710 тис. руб. до 3563 тис. руб.

6. Показники платоспроможності підприємства

Таблиця 6

Показники платоспроможності підприємства

№ п / п

Найменування показника

Порядок розрахунку

Нормативне значення

Фактичні значення

Зміна

на п.р.

на к.г.


1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,206371

0,18210

-0,024262

2.

Коефіцієнт проміжної ліквідності

0,491424

0,46148

-0,029935

3.

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,506956

1,83464

0,327692

Платоспроможність підприємства - це наявність у нього коштів, яких достатньо для сплати боргів за короткостроковими зобов'язаннями та одноразової здійснення фінансово-господарської діяльності.

Оцінка платоспроможності підприємства здійснюється за допомогою коефіцієнтів платоспроможності, є відносними величинами. Вони відображають можливості підприємства погасити короткострокову заборгованість за рахунок тих чи інших елементів оборотних коштів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокової заборгованості може бути покрита найбільш ліквідними оборотними активами - грошовими коштами і короткостроковими фінансовими вкладеннями. В динаміці цей показник зменшився на 0,0242. Показник на кінець року не відповідає нормативному, тобто короткострокова заборгованість не може бути погашена за рахунок найбільш ліквідних оборотних активів.

Коефіцієнт проміжної ліквідності показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити за рахунок найбільш ліквідних і бистрореалізуемих активів. Протягом аналізованого періоду цей показник зменшився з 0,491 до 0,461, нормативне значення цього показника не менше 1, в дійсності він не становить лише половину норми. Це свідчить, що підприємство не може погасити навіть половину зобов'язань за рахунок найбільш ліквідних і бистрореалізуемих активів.

Коефіцієнт поточної ліквідності показує, якою мірою оборотні активи підприємства перевищує його короткострокові зобов'язання. Нормальний рівень коефіцієнта має бути не менше 2, за аналізований період у нашому випадку він збільшився на 0,3277, що говорить про спроможність підприємства відповідати майже за всіма своїми зобов'язаннями.

7. Оцінка задовільності структури балансу та прогноз втрати (відновлення) платоспроможності

Таблиця 7

Оцінка задовільності структури балансу

і прогноз втрати (відновлення) платоспроможності

Найменування показника

Порядок розрахунку

Нормативне значення

Фактичне значення
на п.р.

на к.г.

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,506956

1,83464

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

СОС / ОА

0,336410

0,4549364

Коефіцієнт втрати платоспроможності за період, рівний 3 місяцям

> 1

-

Коефіцієнт відновлення платоспроможності за період, рівний 6 місяцям

> 1

0,9993

При оцінки задовільності структури балансу використовують коефіцієнти поточної ліквідності, забезпеченості власними обіговими коштами і втрати (відновлення) платоспроможності. Якщо один з перших двох коефіцієнтів не відповідає своїм нормативним значенням, то структура балансу визнається не задовільною, а підприємство не платоспроможним. З таблиці видно, що коефіцієнт поточної ліквідності нижче нормативного значення, отже, розраховуємо коефіцієнт відновлення платоспроможності підприємства. Коефіцієнт відновлення платоспроможності за період рівний 6 місяцям, дорівнює 0,9993. Це означає, що через 6 місяців підприємство стане платоспроможним.

8. Аналіз показників оборотності капіталу підприємства

Таблиця 8

Аналіз показників оборотності капіталу підприємства

№ п / п

Найменування показника

Порядок розрахунку

Значення

Зміна
пр. рік

отч. рік


1.

Оборот за рік, УРАХУВАННЯМ

Виручка

511099

652598

141499

2.

Середньорічна величина сукупного капіталу, УРАХУВАННЯМ

281512,5

334673,5

53161

3.

Коефіцієнт оборотності сукупного капіталу

1,815546379

1,949954209

0,13440783

4.

Тривалість одного обороту сукупного капіталу, дн.

198,2874159

184,61972

-13,66769599

5.

Середньорічна величина власного капіталу, УРАХУВАННЯМ

176588,5

239881

63292,5

6.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

2,894293796

2,720507252

-0,173786545

7.

Тривалість одного обороту власного капіталу, дн.

124,3826734

132,3282633

7,945589926

8.

Середньорічна величина позикового капіталу, УРАХУВАННЯМ

104924

94792,5

-10131,5

9.

Коефіцієнт оборотності позикового капіталу

4,871135298

6,884489807

2,013354509

10.

Тривалість одного обороту позикового капіталу, дн.

73,90474253

52,29145661

-21,61328592

11.

Середньорічна величина оборотних активів, УРАХУВАННЯМ

82347,5

83154,5

807

12.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

6,206612223

7,848017846

1,641405624

13.

Тривалість одного обороту оборотних активів, дн. У тому числі:

58,00265702

45,87145532

-12,1312017

14.

тривалість одного обороту запасів, дн.

27,44415465

24,61064852

-2,833506139

15.

тривалість одного обороту дебіторської заборгованості, дн.

13,58014788

7,913018428

-5,66712945

16.

тривалість одного обороту короткострокових фінансових вкладень, дн.

0

0

0

17.

тривалість одного обороту грошових коштів, дн.

8,854214154

5,501242725

-3,352971429

18.

тривалість одного обороту інших оборотних активів, дн.

0

0

0

19.

Одноденний оборот, УРАХУВАННЯМ

Х

1812,772222

Х

20.

Економія (перевитрата) оборотних активів внаслідок зміни оборотності

Х

-21991,10546

Х

Аналізуючи, розрахунки можна зробити висновок про зростання середньорічної величини сукупного капіталу на 53161 тис. руб. Позитивною тенденцією є також зниження тривалості одного обороту сукупного капіталу з 198,3 днів до 184,6 днів, при цьому збільшилася величина коефіцієнта оборотності (з 1,8155 до 1,9499). У порівнянні з минулим роком зменшилася кількість днів обороту позикового капіталу з 73,9 днів до 52,29. Зменшення склало майже місяць. Такий стан пояснюється зменшенням довгострокових зобов'язань при одночасному зниженні короткострокових. Що стосується оборотності власного капіталу, то коефіцієнт оборотності збільшився з 2,894 до 2,7205, що сприяло зниженню періоду одного обороту на 7,9 днів.

Середньорічна величина оборотних активів за аналізований період збільшилася на 807 тис. руб., При цьому коефіцієнт оборотності зріс з 6,206 до 7,848, внаслідок чого скоротилася тривалість одного обороту на 12,13 днів. Що стосується окремих елементів оборотних активів, то можна відзначити значне зниження тривалості одного обороту запасів практично на 2,8 днів (з 27,44 до 24,61 днів). А також зниження тривалості одного обороту дебіторської заборгованості з 13,58 до 7,91 днів. Короткострокових фінансових вкладень взагалі відсутні. Тривалість обороту грошових коштів знизилася з 8,854 до 5,501 днів. Одноденний оборот в звітному році склав 1812,77 днів. Економія оборотних активів склала 21991,105 тис. руб.

9. Аналіз складу, структури і динаміки

фінансових результатів підприємства

Таблиця 9

Аналіз складу, структури і динаміки фінансових результатів підприємстваНайменування показника

Порядок розрахунку (коди рядків)

Абс. зн., УРАХУВАННЯМ

Уд. вага,%

Зміни


Темп приросту,%За попередній період

За звітний період

За попередній період

За звітний період

Абс. значень, УРАХУВАННЯМ

Питомої ваги,%


Виручка

010

511099

652598

100

100

141499

-

27,68524298

Собівартість проданої продукції

020

402772

522811

78,80508473

80,112259

120039

1,30717427

29,80321373

Валовий прибуток

029

108327

129787

21,19491527

19,887741

21460

-1,30717427

19,81038892

Комерційні витрати

030

4873

5377

0,953435636

0,823937554

504

-0,12949808

10,3427047

Управлінські витрати

0400

0

0

0


Прибуток (збиток) від продажу

050

103454

124410

20,24147964

19,06380344

20956

-1,17767619

20,25634582

Сальдо операційних доходів і витрат

60-70 +80 +90-100

0

0

0

0

0

0


Сальдо позареалізаційних доходів і витрат

120-130

-7808

-1094

-1,527688373

-0,167637657

6714

1,36005072

-85,9887295

Прибуток (збиток) до оподаткування

140

102360

116602

20,02743108

17,86735479

14242

-2,1600763

13,91363814

Відкладені податкові активи і зобов'язання

141 +1420

0

0

0


Поточний податок на прибуток

150

24566

27327

4,806505198

4,187417062

2761

-0,61908814

11,23911097

Сальдо надзвичайних доходів і витрат

170-180

0

0

0

0

0

0


Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

190

77794

89275

15,22092589

13,67993773

11481

-1,54098816

14,75820757

Кожне підприємство, перш ніж почати виробництво визначає який дохід, воно може отримати.

Прибуток підприємства залежить від ціни продукції і витрат на виробництво. Ціна на ринку є наслідок взаємодії попиту і пропозиції. Витрати на виробництво продукції можуть зростати або знижуватися залежно від споживаних обсягів ресурсів, рівня техніки, організації виробництва та інших чинників.

З розрахунків випливає, що за аналізований період значно зросла виручка то продажів у підприємства з 511099 тис. руб. до 652598 тис. руб., тобто темп приросту склав 27,685%. Здебільшого це пояснюється зростанням собівартості виробленої продукції, вона збільшилася на 29,8%.

Значне зростання спостерігається і в розмірі валового прибутку, вона зросла з 108237 тис. руб. до 129787 тис. руб., що забезпечило її приріст в 19,81%.

Також зросли комерційні витрати на 10,34%. При цьому повністю зникли з витратних статей управлінські витрати.

Прибуток від продажів в аналізованому періоді зросла на 20,256% (з 103454 тис. руб. До 124410 тис. крб.). Однак відсутність операційних доходів і витрат і високі позареалізаційні витрати підприємству не перешкодило отримувати досить високий прибуток. І тим самим збільшився податок на прибуток на 2761 тис. руб.

Чистий прибуток збільшився на 11481 тис. руб. і у звітному році склала 89275 тис. руб. а зміна частки чистого прибутку склало 1,54% від виручки.

10. Оцінка показників рентабельності

Таблиця 10

Оцінка показників рентабельності

№ п / п

Найменування показника

Порядок розрахунку

За формою № 2

Значення

Зміна
пр. рік

отч. рік


1.

Окупність витрат з чистого прибутку

19,08376161

16,90212576

-2,181635848

2.

Рентабельність продажів по прибутку від продажів

20,24147964

19,06380344

-1,177676191

3.

Рентабельність продажів по чистому прибутку

15,22092589

13,67993773

-1,540988161

4.

Рентабельність активів за прибутком до оподаткування

36,36072999

34,84052367

-1,520206311

5.

Рентабельність власного капіталу по чистому прибутку

44,05383137

37,21636978

-6,837461582

Результативність і економічна доцільність функціонування підприємства оцінюється не тільки абсолютними, але і відносними показниками. Відносними показниками є система показників рентабельності.

У широкому сенсі слова поняття рентабельності означають прибутковість, дохідність. Підприємство вважається рентабельним, якщо результати від реалізації продукції покривають витрати виробництва і, крім того, утворюють суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємства.

Економічна сутність рентабельності може бути розкрита тільки через характеристику системи показників. Загальний їхній зміст у визначенні суми прибутку з одного рубля вкладеного капіталу. І оскільки це відносні показники вони практично не схильні до інфляції.

Окупність витрат з чистого прибутку показує яку прибуток підприємство отримує з кожного витраченого рубля. У базисному періоді цей показник склав, - 19,08% у динаміки зменшився на 2,181 це відбувається внаслідок зменшення частки прибутку в загальній вартості продукції.

Рентабельність продажів по чистому прибутку убуває, це викликано незначним збільшенням виручки підприємства. Рентабельність активів за прибутком до оподаткування показує, який прибуток отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної в активи. У динаміці показник зменшився з 36,36 до 34,84%. Це говорить про зменшення рентабельності активів, в свою чергу це викликано збільшенням прибутку.

Рентабельність власного капіталу відображає частку прибутку у власному капіталі. Цей показник зменшився на 6,837, це свідчить про зниження прибутковості власного капіталу.

11.Ісходние дані для факторного аналізу показників рентабельності

Факторний аналіз - комплексне систематизоване вивчення причин, які обумовлюють той або інший стан досліджуваного об'єкта. На підставі цього вивчення відбувається виділення конкретних факторів, що визначають цей стан. Аналіз визначає характер і вид взаємозв'язку між виділеними і результуючими показниками, цей вимір чинника і його впливу на величину результуючого показника. Аналіз дозволяє виявити резерви, розробити заходи, що дозволяють підсилити чи послабити дію тих чи інших факторів, що необхідно для вирішення прикладних завдань.

Таблиця 11

Вихідні дані для факторного аналізу показників рентабельності

№ п / п

Найменування показника

Порядок розрахунку


Значення

Зміна
пр. рік

отч. рік


1.

Рентабельність продажів за прибутком до оподаткування

20,02743108

17,86735479

-2,160076297

2.

Коефіцієнт оборотності сукупних активів

1,815546379

1,949954209

0,13440783

3.

Рентабельність продажів по чистому прибутку

15,22092589

13,67993773

-1,540988161

4.

Середньорічна величина коефіцієнта фінансового ризику

0,594172327

0,395164686

-0,199007641

12.Факторний аналіз показників рентабельності

Знайдемо внесок кожного з факторів на величину відхилення результативного показника (тобто величину відхилення економічної рентабельності або рентабельності власного капіталу під впливом рентабельності від продажу, коефіцієнта оборотності сукупних активів і коефіцієнта фінансового ризику).

Таблиця 12

Факторний аналіз показників рентабельності

Фактор

Розрахунок впливу

Розмір впливу

1) оцінка впливу факторів на зміну показника рентабельності сукупних активів за прибутком до оподаткування

Рентабельність продажів за прибутком до оподаткування

-4,066884283

Оборотність сукупних активів

2,546677972

Сумарний вплив факторів

-1,520206311

2) оцінка впливу факторів на зміну показника рентабельності власного капіталу по чистому прибутку

Рентабельність продажів по чистому прибутку

-4,33304074

Оборотність сукупних активів

2,906456563

Коефіцієнт фінансового ризику

-5,4108774

Сумарний вплив факторів

-6,83746158

Аналізуючи вплив факторів на економічну рентабельність можна зробити висновок про те, що найбільший вплив робить рентабельність продажів, її внесок у загальну зміну економічної рентабельності становить 4,06688, але також вплив коефіцієнта оборотності сукупних активів рівного 2,546 позначається на зміні рентабельності.

У другій факторної моделі найбільший вплив на показник рентабельності власного капіталу надає коефіцієнт фінансового ризику, який становить 5,4108, також рентабельність продажів = 4,333. Вплив коефіцієнта оборотності сукупних активів незначна і становить 2,9065.

13. Розрахунок беззбиткового обсягу продажів і запасу фінансової міцності у звітному році

Розрахуємо розглянуті показники:

Таблиця 13

Розрахунок беззбиткового обсягу продажів і запасу фінансової

міцності у звітному році

№ п / п

Найменування показника

Порядок розрахунку (коди рядків)

Величина показника

1.

Обсяг продажів за звітний рік, УРАХУВАННЯМ

Вир.

652598

2.

Сума змінних витрат, УРАХУВАННЯМ

357950,0459

3.

Сума постійних витрат, УРАХУВАННЯМ

49694,95407

4.

Беззбитковий обсяг продажів, УРАХУВАННЯМ

110066,3595

5.

Запас фінансової міцності, УРАХУВАННЯМ

Вир.от.г. - Вир.без.

542531,6405

6.

Запас фінансової міцності,%

83,13412553

Беззбитковий обсяг продажів - це мінімальний обсяг продукції, що випускається, при якому забезпечується нульовий прибуток. Беззбитковий обсяг продажів склав 110066,359 тис. руб. При такій виручці прибуток і рентабельність дорівнюють нулю.

Запас фінансової міцності показує, на скільки може скоротитися обсяг реалізації продукції, перш ніж підприємство зазнає збитків. Він розраховується як різниця між обсягом продажів і беззбитковим обсягом. Цей показник склав 83,134% обсяг реалізації можна скоротити на цей відсоток і підприємство не понесе збитки, він складає набагато більше половини обсягу виробництва. Підприємству необхідно постійно стежити за запасом фінансової міцності, з'ясовувати наскільки близький, або далекий поріг рентабельності, нижче якого не повинна опускатися виручка підприємства. Це дуже важливий показник для оцінки фінансової стійкості підприємства.

Зобразимо величину беззбиткового обсягу продажів на графіку беззбитковості (рис.1).

Рис. 1. Графік беззбитковості

14. Динаміка обсягів продажів продукції

Обсяг реалізації продукції може виражатися в порівнянних, планових і діючих цінах. Визначимо індекс зростання на основі розрахунку обсягу продажів у звітному році в порівнянних цінах.

Вир. в зіставлення на. цінах тис. руб.

Таблиця 14

Динаміка обсягів продажів продукції

Обсяг продажів продукції, УРАХУВАННЯМ

Вимірюв-ня, УРАХУВАННЯМ

Темп приросту,%

Індекс зростання

пр. рік

отч. рік у цінах пр. року

отч. рік
1

2

3

4 = 2-1

5 = 4 / 1 * 100

2 / 1

511099

578031,8866

652598

66932,88663

13,09587509

1,130958751

У цінах базисного року обсяг продажів у звітному році виріс на 13,09%.

15. Аналіз використання трудових ресурсів

Продуктивність праці є чинником прямого впливу. Основну роль у виробничому процесі відіграє виробничий персонал підприємства.

Завдання аналізу трудових ресурсів:

Таблиця 15

Аналіз використання трудових ресурсів

№ п / п


Найменування показника

Порядок розрахунку

Значення

Вимірюв-ня
пр. рік

отч. Рік


1.

Середньорічна чисельність працівників, чол.

Х

567

570

3

2.

Обсяг продажів продукції в порівнянних цінах, УРАХУВАННЯМ


Х

511099

578031,8866

66932,88663

3.

Відпрацьовано годин одним працівником за рік у середньому

Кількість раб.дн *

Прод-ть див.

1927,6

1950

22,4

4.

Середньорічне виробництво одного працівника, УРАХУВАННЯМ / чол.

901,4091711

1014,091029

112,6818581

5.

Середньогодинна виробіток одного працівника, р. / чол.

0,467632896

0,520046682

0,052413785

6.

Трудомісткість одного рубля продукції, год / р.

2,138429541

1,922904299

-0,215525242

Аналіз даних таблиці 15 показує, що у звітному періоді збільшилася кількість відпрацьованих годин одним працівником за рік з 1927,6 до 1950, або на 22,4 годин. Середньорічне виробництво одного працівника - це кількість продукції, виробленої одним працівником за рік в середньому. В динаміці цей показник збільшився на 112,681 тис. руб. і склав 1014,09 тис.руб. при збільшенні середньорічної чисельності персоналу з 567 до 570 чоловік. Це свідчить про скорочення витрат на утримання персоналу. Збільшилася і середньогодинна виробіток одного працівника на 0,0524 грн. / чол. Результатом збільшення вироблення стало дуже незначне зниження трудомісткості одного рубля продукції, всього на 0,2155 чол / руб. Трудомісткість - це показник, який враховує витрати праці на виробництво одиниці продукції, трудомісткість скоротилася з 2,138 до 1,922 ч. Загалом можна зробити висновок про ефективне використання трудових ресурсів на підприємстві.

16. Оцінка виробничого потенціалу підприємства

Матеріальну базу підприємства утворюють засоби праці, які об'єднуються в засоби виробництва. Засоби праці враховуються у формі основних фондів. ОФ у вартісному вираженні є кошти, які обліковуються в системі бухгалтерської звітності. При аналізі ОФ, перш за все треба відзначити, що вони, є активними елементами виробництва, і при правильному їх використанні не тільки забезпечується створення товарів, але і сприяють поліпшенню праці працівників.

Виробничий потенціал - майно виробничого призначення (як оборотні, так і необоротні активи).

Частка произв. піт. п.р. =

Частка произв. піт. к.г. =

Таблиця 16

Оцінка виробничого потенціалу підприємстваНайменування показника

Порядок розрахунку (коди рядків)

Абс. зн-ия, УРАХУВАННЯМ

Уд. вага,%

Зміна питомої ваги,%

Темп приросту,%на п.р.

на к.г.

на п.р.

на к.г.Основні фонди за залишковою вартістю

120

240219

246319

89,75519171

88,72939083

-1,02580088

2,53934951

Незавершене будівництво

130

90

7118

0,033627512

2,564056382

2,53042887

7808,888889

Запаси сировини і матеріалів

211

18806

14006

7,026655408

5,045261827

-1,98139358

-25,52376901

Незавершене виробництво

213

8523

10164

3,184525366

3,661290962

0,476765595

19,25378388

Виробничий потенціал

120 +130 +211 +213

267638

277607

100

100


3,724807389

Частка виробничого потенціалу в активах

Х

Х

79,58855348

83,34794488

3,759391392


З таблиці видно, що величина виробничого потенціалу за минулий період збільшився на 3,7248%. Така ситуація склалася здебільшого через те, що незначно знизилася величина запасів сировини і матеріалів з ​​18806 до 14006. Але збільшилася величина незавершеного будівництва з 8523 до 10164. Значення всіх інших складових виробничого потенціалу зросли, в тому числі величина основних виробничих фондів збільшилася з 240219 до 246319. Частка ж виробничого потенціалу в сукупних активах підприємства зріс з 79,58% до 83,34% (на 3,759%).

17. Аналіз складу, структури і динаміки основних фондів

Активна частина = Маш. і облад-е + транс.ср-ва

Акт. ч. п.р. = 207367 +10126 = ​​217493 тис.руб.

Акт. ч. к.г. = 219962 +9212 = 229174 тис.руб.

Таблиця 17

Аналіз складу, структури і динаміки основних фондівНайменування показника

Порядок розрахунку (№ ф., Коди рядків)

Абс. зн-ия, УРАХУВАННЯМ

Уд. вага,%

Зміна питомої ваги,%

Темп приросту,%на п.р.

на к.г.

на п.р.

на к.г.Будинки

060

54760

65531

19,43980972

21,39641037

1,956600649

19,66946676

Споруди та передавальні пристрої

065

5047

4642

1,791685896

1,515651172

-0,27603472

-8,024569051

Машини та обладнання

070

207367

219962

73,61532181

71,81940177

-1,79592004

6,073772587

Транспортні засоби

075

10126

9212

3,594731797

3,007793751

-0,58693805

-9,02626901

Виробничий і госп. інвентар

080

1282

1241

0,455110228

0,405196705

-0,04991352

-3,198127925

Земельні ділянки і об'єкти природокористування

110

2868

4868

1,018140509

1,58944203

0,571301521

69,73500697

Інші основні засоби

100

240

815

0,085200043

0,266104202

0,180904159

239,5833333

Разом основні фонди, в тому числі:

130

281690

306271

100

100

-

8,726259363

активна частина

070 +075

217493

229174

77,21005361

74,82719552

-2,38285808

5,370747564

Як видно з таблиці 17 за звітний період відбулися суттєві зміни в наявності і структурі основних засобів. Сума їх зросла на 24581 тис. крб., Або на 8,726%. Значно збільшилася питома вага активної частини фондів на 5,37%, що слід оцінити позитивно. Здебільшого це сталося через істотного приросту входять в активну частину машин і обладнання з 207367 тис. руб. до 219962 тис. руб. (Темп приросту склав 6,074%). Необхідно відзначити і збільшення вартості будівель на 19,669% (з 54760 тис.руб. До 65531 тис. руб.). Незначно, але все ж зменшилися транспортних засобів (з 10126 тис. руб. До 9212 тис. руб.) На 9,02%. Також зменшилися споруди та передавальні пристрої на 8,024%, виробничий і господарський інвентар на 3,198%, а земельні ділянки і об'єкти природокористування збільшилися на 69,73%.

18.Показателі руху і технічного стану основних фондів

Показники руху і технічного стану основних фондів

Таблиця 18

Показники руху і технічного стану основних фондів

№ п / п


Найменування показника

Порядок розрахунку

Значення

Вимірюв-ня
пр. рік

отч. рік


1.

Індекс зростання ОФ

1,61384

1,0872

-0,52658

2.

Коефіцієнт оновлення ОФ

0,3822

0,0883

-0,2939

3.

Коефіцієнт вибуття ОФ

0,0030

0,0087

0,00569

4.

Середній термін експлуатації ОФ

323,83

113,860

-209,972

5.

Коефіцієнт зносу основних фондів станом на кінець року

0,1472

0,1957

0,04852

6.

Коефіцієнт придатності основних фондів станом на кінець року

0,85277

0,8042

-0,04852

Аналізуючи таблицю можна зробити висновок про те, що індекс росту основних фондів за звітний рік значно знизився на 0,52658. Негативна тенденція також намітилася і в динаміці коефіцієнта оновлення. Його величина в звітному періоді склала всього 0,0883, проти 0,382 в минулому році. За звітний рік вибуло незначна кількість обладнання, внаслідок чого збільшився і коефіцієнт вибуття на 0,00569. Як наслідок, збільшення коефіцієнта вибуття значно знизився середній термін експлуатації основних засобів з 323,833 років до 113,86 років (або на 209,972). Коефіцієнт зносу показує ступінь зносу. У нашому випадку він зростає із 0,1472 до 0,1957, це наслідок вибуття ОПФ. Коефіцієнт придатності в попередньому році 0,8527, а в звітному 0,8042 він знизився на 0,0485.

19. Аналіз ефективності використання основних фондів

Ефективність роботи підприємства, виконання виробничого плану та зниження собівартості багато в чому залежить від розміру наявних у господарстві основних фондів, їх структури і ступеня використання. Основні фонди це належать підприємству об'єкти тривалого користування, які беруть участь у багатьох циклах виробничого процесу, що зберігають свої натурально речову форму і переносять свою вартість на вартість робіт (послуг) у міру зносу.

Основні завдання аналізу ОФ спрямовані на виконання забезпеченості підприємства ОФ, підвищення ступеня їх використання і т.д.

Основні фонди становлять більшу частину майна підприємства. Залежно від характеру участі ОФ у виробництві їх ділять на виробничі і невиробничі.

Таблиця 19

Аналіз ефективності використання основних фондів

№ п / п


Найменування показника

Порядок розрахунку

Значення

Вимірюв-ня
пр. рік

отч. рік


1.

Обсяг продажів продукції в порівнянних цінах, УРАХУВАННЯМ


Х

511099

578031,8866

Х

2.

Середньорічна величина основних фондів по залишковій вартості в порівняних цінах, УРАХУВАННЯМ

191939,5

243269

51329,5

3.

Фондовіддача основних фондів, р. / Р.

2,662813022

2,376101709

-0,286711313

4.

Фондомісткість продукції, р. / Р.

0,375542703

0,420857405

0,045314702

5.

Рентабельність основних фондів з прибутку до оподаткування

53,32930429

47,93130239

-5,398001901

6.

Відносна економія (перевитрата) ОФ, УРАХУВАННЯМ


26193,34283З розрахунків видно, що за минулий рік значно збільшилася вартість основних фондів підприємства: з 191939,5 до 243269 тис. рублів, або на 51329,5 тис. рублів.

Фондовіддача показує, яку кількість продукції припадає на один рубль ОФ. Виходячи з таблиці видно, що в базисному році на один рубль ОФ доводилося 2,6628 руб. вартості продукції. В динаміці цей показник зменшився на 0,2867 і склав 2,376 р. / Р., Цей показник говорить про незначне зниження обсягів виробництва продукції.

Фондомісткість - це показник зворотний фондовіддачі, тобто показує вартість ОФ припадають на один рубль, що випускається. Відповідно, якщо фондовіддача в динаміці зменшилася, то фондомісткість збільшилася. Так зміна цього показника ставили 0,04531.

Рентабельність ОФ за прибутком до оподаткування показує, який прибуток отримує підприємство з кожної гривні вкладеного в ОФ. У базисному році цей показник склав 53,329%, у звітному році зменшилася на 5,398 і склав 47,931%, тобто у звітному році на кожен рубль вкладений в ОС отримали 58 копійок прибутку.

Показник економії ВПФ показує кількість зекономлених або перевитрачено ОПФ. Перевитрата ОС склав 26193,34 тис.руб.

20. Аналіз використання матеріальних ресурсів

Таблиця 20

Аналіз використання матеріальних ресурсів

№ п / п


Найменування показника

Порядок розрахунку

Значення

Вимірюв-ня
пр. рік

отч. рік


1.

Обсяг продажів продукції в порівнянних цінах, УРАХУВАННЯМ


Х

511099

578031,8866

Х

2.

Матеріальні витрати в порівнянних цінах, УРАХУВАННЯМ


Х

268060

394543,389

Х

3.

Матеріаловіддача, р. / Р.

1,906658957

1,465065447

-0,44159351

4.

Матеріаломісткість продукції, р. / Р.

0,524477645

0,682563364

0,158085719

5.

Економія (перевитрата) матеріальних ресурсів, УРАХУВАННЯМ


91378,58623


Матеріаловіддача показує, вартість продукції, що припадає на одиницю матеріалу (сировини).

У звітному році збільшилася величина матеріальних витрат у собівартості продукції, і як наслідок знизився показник матеріаловіддачі з 1,90665 до 1,465 р. / Р., Або на 0,441. Відповідно зворотний йому показник матеріаломісткості виріс на 0,158. Перевитрата матеріальних ресурсів склав 91378,58 тис. крб.

21. Аналіз складу, структури та динаміки витрат

Таблиця 21

Аналіз складу, структури та динаміки витрат

Найменування показника

Порядок розрахунку (коди рядків)

Абс. значення, тис. руб.

Уд. вага,%

Зміни


Темп приросту,%за попередній період

за звітний період

за попередній період

за звітний період

абс. значень, тис. руб.

питомої ваги,%


Матеріальні витрати

710

268060

353217

77,77407047

80,17236683

85157

2,398296358

31,76788779

Витрати на оплату праці

720

37812

46305

10,97065266

10,51020038

8493

-0,460452287

22,46112345

Відрахування на соціальні потреби

730

13439

15918

3,899148448

3,613030333

2479

-0,286118115

18,44631297

Амортизація

740

10433

20063

3,026997229

4,553852719

9630

1,52685549

92,30326848

Інші витрати

750

14921

5069

4,329131185

1,15054974

-9852

-3,178581445

-66,02774613

Разом по елементах витрат

760

344665

440572

100

100

95907

-

27,82615003

Матеріальні витрати в базисному періоді склали 268060 тис.руб. у динаміки вони збільшилися, і у звітному році склали 353217 тис.руб. частка в цьому ж році матеріальних витрат у загальній їхній сумі склали 80,17%. Темп приросту склав 31,76%.

Витрати на оплату праці збільшуються на 8493 тис.руб. з 37812 до 46305 тис.руб., частка витрат на оплату праці зменшилася на 0,46%.

Відрахування на соціальні потребу в динаміці збільшилися, темп їх приросту збільшився на 18,44%.

Амортизаційні відрахування в базисному році склали 10433 тис.руб. а в звітному періоді вони збільшилися на 9630 тис.руб. і склали 20063 тис.руб., це говорить про трохи пришвидшенням окупності ОПФ.

22. Аналіз показників собівартості продукції

Таблиця 22

Аналіз показників собівартості продукціїНайменування показника

Порядок розрахунку (коди рядків)

ЗначенняЗміна
пр. рік


отч. рік


Повна собівартість проданої продукції, УРАХУВАННЯМ

407645

528188

120543

Витрати на 1 рубль проданої продукції, р. / Р.

0,797585204

0,809361966

0,011776762

Як видно з таблиці за минулий рік повна собівартість своєї продукції збільшилася з 407645 до 528188 тис.рублей, або на 120543 тис. рублів. Проте за даний проміжок часу зросла і виручка від реалізації на 141499 тис. рублів, таким чином, витрати на 1 рубль проданої продукції практично не змінилися, і як і раніше складають приблизно 80 копійок.

Висновок

Використовуючи результати структури, складу і динаміки джерел коштів підприємства ВАТ «Бєлгородський абразивний завод» і оцінивши стан підприємства за період 2003-2004 рр.., Можна зробити висновок про те, що організація знаходиться у фінансово-нестійкому стані, але простежується позитивна динаміка деяких показників, що свідчить про поліпшення фінансового становища в майбутньому.

З таблиці 3, видно, що забезпеченість підприємства власними оборотними засобами характеризується позитивно, всі показники відповідають нормативним значенням.

По забезпеченості запасів підприємства джерелами формування можна зробити висновок, що у підприємства нестійке фінансове становище.

З таблиці 8, бачимо, що, оцінивши показники оборотності капіталу і його частин, простежується збільшення оборотності, а це в свою чергу, задовільний для даного підприємства. Його ділова активність і інтенсивність використання капіталу організації за два роки підвищується.

Проаналізувавши звіт про прибутки та збитки за 2003-2004 рр.., Робимо висновок, що фінансовий результат підприємства в звітному році збільшився.

Дані про зростання цін на продукцію підприємства в звітному році в порівнянні з попереднім свідчать, про збільшення собівартості продукції та збільшення обсягів продажів.

Оцінивши виробничий потенціал, бачимо, що підприємство в звітному році збільшило його частку в своїх активах.

Після проведення аналізу складу, структури та динаміки витрат підприємства за 2 роки, зробимо оцінку внеску окремих факторів виробництва в собівартість. Матеріальні витрати перевищують багато в чому всі інші фактори.

З таблиці 22, бачимо, що витрати на 1 рубль проданої товарної продукції залишаються колишніми.

З таблиці 5 видно, що баланс підприємства неліквідний. Але до кінця звітного року з'являються проблиски і можливо в недалекому майбутньому баланс стане ліквідним.

Підвищується платоспроможність підприємства. Також у таблиці 15 спостерігається економія трудових ресурсів, середньорічна вироблення одного робочого збільшилася на 112,681 тис.руб. / чол. в цілому можна зробити висновок про ефективне використання трудових ресурсів. Спостерігається зростання матеріальних ресурсів. Загальна структура собівартості змінилася при її збільшенні, що говорить про збільшення обсягів виробництва. Показники рентабельності трохи зменшилися, але може в майбутньому вони покращаться. І підприємство фінансово-стійке.

Список використаної літератури

 1. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства / Табурчак П.П., Вікуленко А.Є., Овчинникова Л.А. Учеб. посібник для вузів / Під ред. П.П. Табурчака, В.М. Тумин. - СПб: Хіміздат, 2001

 2. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2004

 3. Крейнина М.М. «Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки »- М. ​​ЦКЗ« ДІС », 2001р.

 4. Аналіз фінансового стану підприємства - М.: Центр економіки і маркетингу 98г.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
249кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності 2
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності залізниці
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності компанії
Аналіз фінансово-господарської діяльності 2 Діагностика стану
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності залізниці
© Усі права захищені
написати до нас