Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності компанії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Курсова робота
З дисципліни: «Фінансовий менеджмент»
НА ТЕМУ: АНАЛІЗ І ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
Москва, 2007 рік

Зміст
Введення
Глава 1. Фінансове і господарське становище економічного
суб'єкта
1.1 Характеристика поняття фінансового стану, цілі і завдання його аналізу
1.2 Показники аналізу господарської діяльності
1.3 Аналіз фінансового стану
Глава 2. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності (на прикладі ВАТ «Салан»)
2.1 Аналіз рентабельності
2.2 Аналіз оборотності оборотних активів
2.3 Аналіз ліквідності
2.4 Аналіз показників структури капіталу
Висновок
Програми
Розрахункова частина (варіант 1)
Література

Введення
У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарського суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах його функціонування.
Для того щоб забезпечувати виживання, необхідно, вміти реально оцінювати фінансові стану, як свого підприємства, так і існуючих потенційних конкурентів. Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Вона визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні.
Мета аналізу фінансового стану - дати керівництву підприємства картину його дійсного стану, а особам, безпосередньо не працюють на даному підприємство, але зацікавлених у його фінансовому стані, - відомості, необхідні для безстороннього судження, наприклад, про раціональність використання вкладених у підприємства додаткових інвестицій і тому подібне.
Аналіз же господарської діяльності, оцінка її ефективності є важливим елементом в системі управління
Управлінські рішення і дії сьогодні повинні бути засновані на точних розрахунках, глибокому і всебічним економічному аналізі. Вони повинні бути науково обгрунтованими, мотивованими, оптимальними. Жодне організаційне, технічне та технологічне захід не має здійснюватися до тих пір, поки не обгрунтована його економічна доцільність. Недооцінка ролі аналізу ефективності господарської діяльності та її оцінки, помилки в планах і управлінських діях в сучасних умовах приносять відчутних втрат.
Головна мета даної роботи - показати, як на основі розрахунків економічних показників дослідити фінансовий і господарський стан економічного суб'єкта і на наочному прикладі (ВАТ «Салан») провести аналіз діяльності компанії.

Глава 1. Фінансове і господарське положення економічного суб'єкта
1.1 Характеристика поняття фінансового стану, цілі і завдання його аналізу
Підприємство - це самостійний господарюючий суб'єкт, створений для ведення господарської діяльності, яка здійснюється з метою отримання прибутку і задоволення суспільних потреб.
Під фінансовим станом підприємства розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.
Фінансовий стан підприємства може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його гарне фінансове стані. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничі та фінансові плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансовий стан підприємства, і, навпаки, в результаті невиконання плану по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, знижується виручка і сума прибутку, отже, погіршується фінансовий стан підприємства і його платоспроможність .
Стійкий фінансовий стан в свою чергу робить позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності направлена ​​на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективного його використання. Головною метою фінансової діяльності є рішення, де, коли і як використовувати фінансові ресурси для ефективного розвитку виробництва і отримання максимального прибутку.
Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, треба добре знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, яку частку повинні займати власні і позикові кошти. Слід знати і такі поняття ринкової економіки як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості (зона безпеки), ступінь ризику, ефект фінансового важеля та інші, а також методику їх аналізу.
Тому фінансовий аналіз є істотним елементом фінансового менеджменту і аудиту, Практично всі користувачі фінансових звітів підприємств використовують методи фінансового аналізу для прийняття рішень по оптимізації своїх інтересів.
Власники аналізують фінансові звіти для підвищення прибутковості капіталу, забезпечення стабільності підвищення фірми. Кредитори та інвестори аналізують фінансові звіти, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та вкладами. Можна твердо говорити, що якість прийнятих рішень цілком залежить від якості аналітичного обгрунтування рішення.
Мета аналізу полягає не тільки в тому, щоб встановити та оцінити фінансовий стан підприємства, але і в тому, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на його покращення. Аналіз фінансового стану підприємства показує, по яких напрямках треба вести цю роботу, дає можливість виявити найбільш важливі аспекти і слабкі позиції у фінансовому стані підприємства. Відповідно до цього результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші способи поліпшення фінансового стану підприємства в конкретний період його діяльності. Але головною метою аналізу є своєчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується ціла система показників, що характеризують зміни:
структури капіталу підприємства по його розміщенню до джерел освіти;
ефективності та інтенсивності його використання;
платоспроможності і кредитоспроможності підприємства;
запасу його фінансової стійкості.
Показники мають бути такими, щоб усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли відповісти на питання, наскільки надійно підприємство як партнер а, отже, прийняти рішення про економічну вигідність продовження відносин з ним. Аналіз фінансового стану підприємства грунтується головним чином на відносних показниках, тому що абсолютні показники балансу в умовах інфляції практично неможливо привести в порівнянний вид. Відносні показники можна порівнювати з:
загальноприйнятими "нормами" для оцінки ступеня ризику і прогнозування можливості банкрутства;
аналогічними даними інших підприємств, що дозволяє виявити сильні і слабкі сторони підприємства і його можливості;
аналогічними даними за попередні роки для вивчення тенденції поліпшення або погіршення фінансового стану підприємства.
Основні завдання аналізу:
своєчасне виявлення і усунення недоліків у фінансовій діяльності, і пошук резервів поліпшення фінансового стану підприємства, його платоспроможності;
прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявності власних і позикових ресурсів, розробка моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів;
розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.
Аналізом фінансового стану підприємства займаються не лише керівники і відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки для оцінки умов кредитування і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень коштів до бюджет і т. д.
Основною метою фінансового аналізу є отримання невеликого числа ключових (найбільш інформативних) параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін у структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами. При цьому аналітика і керуючого (менеджера) може цікавити як поточний фінансовий стан підприємства, так і його проекція на найближчу або більш віддалену перспективу, тобто очікувані параметри фінансового стану.
Але не тільки тимчасові границі визначають альтернативність цілей фінансового аналізу. Вони залежать також від цілей суб'єктів фінансового аналізу, тобто конкретних користувачів фінансової інформації.
Цілі аналізу досягаються в результаті вирішення певного взаємозалежного набору аналітичних завдань. Аналітична задача являє собою конкретизацію цілей аналізу з обліком організаційних, інформаційних, технічних і методичних можливостей проведення аналізу. Основним чинником, в кінцевому рахунку, є обсяг і якість вихідної інформації. При цьому треба мати на увазі, що періодична бухгалтерська або фінансова звітність підприємства - це лише "сира інформація", підготовлена ​​в ході виконання на підприємстві облікових процедур.
Щоб приймати рішення по управлінню в області виробництва, збуту, фінансів, інвестицій і нововведень керівництву потрібна постійна ділова поінформованість з відповідних питань, яка є результатом відбору, аналізу, оцінки і концентрації вихідної сирої інформації, необхідно аналітичне прочитання вихідних даних виходячи з цілей аналізу та управління .
Основний принцип аналітичного читання фінансових звітів - це дедуктивний метод, тобто від загального до приватного, але він повинен застосовуватися багаторазово. У ході такого аналізу як би відтворюється історична і логічна послідовність господарських фактів і подій, спрямованість і сила впливу їх на результати діяльності.
Введення нового плану рахунків бухгалтерського обліку, приведення форм бухгалтерської звітності в більшу відповідність з вимогами міжнародних стандартів викликає необхідність використання нової методики фінансового аналізу, що відповідає умовам ринкової економіки. Така методика потрібна для обгрунтованого вибору ділового партнера, визначення ступеня фінансової стійкості підприємства, оцінки ділової активності та ефективності підприємницької діяльності.
Основним (а в ряді випадків і єдиним) джерелом інформації про фінансову діяльність підприємства є бухгалтерська звітність, яка стала публічною. Звітність підприємства в ринковій економіці базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, що зв'язує підприємство із суспільством і діловими партнерами-користувачами інформації про діяльність підприємства.
У певних випадках для реалізації цілей фінансового аналізу буває недостатньо використовувати лише бухгалтерську звітність. Окремі групи користувачів, наприклад керівництво і аудитори, мають можливість залучати додаткові джерела (дані виробничого і фінансового обліку). Тим не менш, частіше за все річна і квартальна звітність є єдиним джерелом зовнішнього фінансового аналізу.
Методика фінансового аналізу складається з трьох взаємопов'язаних блоків:
1) аналізу фінансових результатів діяльності підприємства;
2) аналізу фінансового стану;
3) аналізу ефективності фінансово-господарської діяльності.
Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану служить бухгалтерський баланс підприємства (форма N1 річної та квартальної звітності). Його значення настільки велике, що аналіз фінансового стану нерідко називають аналізом балансу. Джерелом даних для аналізу фінансових результатів є звіт про фінансові результати та їх використання (форма N 2 річної та квартальної звітності). Джерелом додаткової інформації для кожного з блоків фінансового аналізу служить додаток до балансу (форма N 5 річної звітності).
1.2 Показники аналізу господарської діяльності
Предметом аналізу господарської діяльності є господарські процеси і кінцеві результати роботи підприємства, що протікають в умовах дії об'єктивних і суб'єктивних факторів, які знаходять відображення в системі економічної інформації.
Суб'єктами аналізу як безпосередньо, так і опосередковано є зацікавлені користувачі інформації. Безпосередніми користувачами є власники засобів підприємства, банки, постачальники, податкові органи, персонал підприємства і керівництво.
Друга група користувачів - це суб'єкти аналізу, які безпосередньо не зацікавлені в діяльності підприємства, але повинні за договором захищати інтереси першої групи користувачів звітності (наприклад, аудиторські служби).
На господарську діяльність підприємства, навіть на окремо взятий показник, можуть впливати численні і різноманітні причини. Виявити та вивчити дію абсолютно всіх причин дуже важко, до того ж не завжди це практично доцільно.
Аналіз тих чи інших показників економічних явищ, процесів, ситуацій починається з використання абсолютних величин (обсяг виробництва за вартістю і в натуральному вираженні, обсяг товарообігу, сума виробничих витрат і витрат обігу та ін)
В аналізі абсолютні величини використовуються в більшій мірі в якості бази для обчислення середніх і відносних величин.
Відносні величини незамінні при аналізі явищ в динаміці. До них відносять коефіцієнти, відсотки, індекси, які виявляють аналітичну характеристику явищ: їх частоту або інтенсивність, зміна явищ у часі чи просторі і т.д.
Ефективність діяльності підприємства може досліджуватися з самих різних сторін: з точки зору формування витрат, планування обсягу виробництва, прибутку, реалізації інвестиційних проектів та ін Однак, аналіз поведінки витрат, методів їх розподілу, складання і контроль виконання кошторисів, калькулювання собівартості виробів і продукту, визначення порогу рентабельності виробництва і реалізації продукції - всі ці питання є лише необхідним початковим етапом оцінки загальної ефективності діяльності підприємства, яке функціонує як єдине ціле.
Господарська діяльність характеризується порівняно невеликим колом показників. (Мал. 1 - Додаток 1)
Від умов виробництва (техніко-організаційного рівня, природних умов, умов соціального розвитку виробничого колективу і зовнішньоекономічних умов) залежить міра використання виробничих ресурсів: засобів праці (блок 2), предметів праці (блок 3), і самого живого праці (блок 4). Інтенсивність використання виробничих ресурсів виявляється в таких узагальнюючих показниках, як фондовіддача основних виробничих коштів, матеріаломісткість виробництва продукції, продуктивність праці.
Зіставлення показників обсягу продукції і собівартості характеризує величину прибутку і рентабельність продукції (блок 8),. Зіставлення обсягу продукції і величини авансованих основних оборотних коштів характеризує відтворювання і оборотність капіталу (блок 9), тобто фондовіддачу основних виробничих функцій і оборотність оборотних коштів. Отримані показники в свою чергу в сукупності визначають рівень рентабельності господарської діяльності. Рівень загальної рентабельності в чисельнику формули відображає не тільки прибуток від реалізації продукції, але і інші фінансові результати.
Від виконання плану по прибутку і в цілому фінансового плану, з одного боку і від оборотності оборотних коштів - з іншого, залежать фінансовий стан і платоспроможність підприємства (блок 11). Така загальна принципова схема формування економічних і фінансових показників господарської діяльності підприємства.

1.3 Аналіз фінансового стану
Аналіз є однією з найважливіших функцій управління будь-яким підприємством. Аналіз ефективності - частина цієї функції і роль його в ринковій економіці дуже значна.
Цілями аналізу є:
- Оцінка поточного та перспективного стану підприємства;
- Оцінка можливих і доцільних темпів розвитку підприємства з позиції їх фінансового забезпечення;
- Виявлення доступних джерел коштів і оцінка можливостей і доцільності їх мобілізації.
У результаті аналізу ефективності визначається ряд резервів, введення в дію яких дозволяє підвищити ефективність і результативність роботи підприємства.
Основу інформаційного забезпечення аналізу становить бухгалтерська звітність: форма № 1 «Баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові результати».
Аналіз ефективності господарської діяльності включає в себе кілька етапів (Рис.2 - Додаток 2).
На першому етапі виконується так званий експрес-аналіз, мета якого полягає в отриманні наочної і швидкої оцінки фінансового благополуччя і динаміки розвитку господарюючого суб'єкта. Методикою експрес-аналізу звітності передбачається аналіз структури коштів підприємства і їх джерел.
На другому етапі виконується аналіз прибутку як фінансового результату господарської діяльності підприємства і різних показників рентабельності.
Далі проводиться аналіз оборотності оборотних активів, від якої залежить розмір мінімально необхідних для господарської діяльності оборотних коштів і розмір витрат, пов'язаних з володінням і зберіганням запасів. Оскільки це відбивається на собівартості продукції, у результаті аналізу можна визначити резерви підвищення фінансових результатів підприємства.
У розвитку даного напрямку проводиться аналіз різних фінансових коефіцієнтів ліквідності та структури капіталу. Вони розраховуються для визначення здатності підприємства погашати свою заборгованість і розкриття резервів на рівні окремих складових капіталу підприємства.
Фінансове становище підприємства, значною мірою, залежить від доцільності і правильності вкладення фінансових ресурсів в активи. Активи динамічні за своєю природою. У процесі функціонування підприємства величина активів і їх структура зазнає постійних змін. Оцінку прогресивності мали місце якісних змін в структурі засобів та їх джерел, а також динаміку цих змін можна отримати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності.
1.3.1 Оцінка рентабельності підприємства та ефективності використання його економічного потенціалу
Результативність і економічна доцільність функціонування підприємства вимірюються поруч абсолютних і відносних показників прибутку. Прибуток як економічна категорія відбиває чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва в процесі підприємницької діяльності. Значення прибутку полягає в тому, що вона відображає кінцевий фінансовий результат.
Кінцевим фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є балансовий прибуток. Балансовий прибуток - це сума прибутку (збитків) підприємства як від реалізації продукції так і доходів (збитків), не пов'язаних з її виробництвом і реалізацією.
Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) - це фінансовий результат, отриманий від основної діяльності підприємства, яка може здійснюватися в будь-яких видах, зафіксованих в її статуті і не заборонених законом. Фінансової результат визначається окремо по кожному виду діяльності підприємства, що належить до реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг. Він дорівнює різниці між виручкою від реалізації продукції в діючих цінах і витратами на її виробництво і реалізацію.
Прибуток (збиток) від реалізації основних засобів, їх іншого вибуття, реалізації іншого майна підприємства - це фінансовий результат не пов'язаний з основними видами діяльності підприємства. Він відображає прибутки (збитки) за іншої реалізації, до якої відноситься продажу на сторону різних видів майна, що значиться на балансі підприємства.
Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг займає найбільшу питому вагу в структурі балансового прибутку підприємства. Її величина формується під впливом трьох основних чинників: собівартості продукції, обсягу реалізації і рівня діючих цін на реалізовану продукцію. Найважливішим із них є собівартість. Кількісно в структурі ціни вона займає значну питому вагу, тому зниження собівартості дуже помітно позначається на зростанні прибутку за інших рівних умовах.
Для оцінки ефективності роботи підприємства прибуток зіставляється з витратами або використовуваними ресурсами. Порівняння прибули з витратами означає рентабельність. У практиці роботи підприємств застосовуються ряд показників рентабельності:
Рентабельність можна розрахувати по всій реалізованої продукції і по окремих її видах. Вона розраховується як відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації продукції. Показники рентабельності всієї реалізованої продукції дають уявлення про ефективність поточних витрат підприємства і прибутковості реалізованої продукції.
Рентабельність виробничих фондів розраховується як співвідношення прибутку середньорічної вартості основних виробничих фондів.
Рентабельність вкладень в підприємство визначається за вартістю майна, наявного в його розпорядженні. Рентабельність власних засобів підприємства визначається відношенням прибутку до власних коштів, що визначається за балансом.
Оцінка динаміки абсолютних показників фінансових результатів може бути виконана за допомогою аналітичної таблиці (Таблиця 1 - Додаток 3).
Умовні позначення, які використовуються у подальших розрахунках і джерела отримання інформації наведено в таблиці 2 (Додаток 4)
Для оцінки динаміки відносних показників (коефіцієнтів рентабельності) необхідно попередньо виконати їх розрахунок за формулами.
1.Коеффіціент рентабельності продажів
Крент.п. = Прибуток від реалізації продукції
Виручка від реалізації продукції
Даний коефіцієнт показує скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції.
2. Коефіцієнт рентабельності всього капіталу підприємства
Крент. капіталу = Прибуток від реалізації продукції
Середня вартість активів
Коефіцієнт показує ефективність використання всього майна підприємства.
3. Коефіцієнт рентабельності основних засобів та інших необоротних активів
Крент. ос. = Прибуток від реалізації продукції
Середня вартість основних засобів та інших необоротних активів (А1ср)
Даний показник відображає ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів.
4. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
Крент. ск. = Прибуток від реалізації продукції
Середня вартість власного капіталу (П1ср)
Коефіцієнт показує ефективність використання власного капіталу.
1.3.2 Аналіз оборотності оборотних активів
Найважливішою складовою частиною капіталу підприємства є його оборотні активи.
Вони включають запаси (сировина, матеріали, малоцінні і швидкозношувані предмети, готову продукцію, товари відвантажені, незавершене виробництво тощо); грошові кошти (кошти на поточних і валютних рахунках, в касі і ін) короткострокові фінансові вкладення (цінні папери, надані короткострокові позики тощо); дебіторську заборгованість (заборгованість покупців і замовників дочірніх і залежних товариств засновників за внесками до статутного капіталу, векселями, за дорученням та ін.)
Від стану оборотних активів багато в чому залежить успішне здійснення виробничого циклу підприємства, бо недолік оборотних коштів паралізує виробничу діяльність підприємства, перериває виробничий цикл і в кінцевому підсумку призводить підприємство до відсутності можливості оплачувати за своїми зобов'язаннями і до банкрутства. Показники оборотності дозволяють проаналізувати, наскільки ефективно підприємство взаємодіє з навколишнім середовищем. Вони мають велике значення для оцінки резервів поліпшення фінансового становища підприємства, оскільки швидкість обороту коштів, тобто швидкість перетворення їх у грошову форму безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства. Показники оборотності розраховуються у вигляді коефіцієнтів за формулами:
1. Коефіцієнт загальної оборотності капіталу.
Кобщ.обор. = Виручка від реалізації продукції
Середня вартість активів
Показник відображає швидкість обороту всього капіталу підприємства.
2. Коефіцієнт оборотності мобільних засобів
Коб.м.ср. = Виручка від реалізації продукції
А2ср. (Середня величина виробничих запасів) + А3 СР (Середня величина грошових коштів та дебіторська заборгованість)
Коефіцієнт відображає швидкість обороту всіх мобільних коштів.
3. Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів
Коб.м.ср. = Виручка від реалізації продукції
Середня величина виробничих запасів (А2ср)
Даний показник відображає число оборотів запасів і витрат підприємства.
4.Коеффіціент оборотності готової продукції
Коб.г.пр. = Виручка від реалізації продукції
Середні запаси готової продукції
Коефіцієнт показує швидкість обороту готової продукції.
5. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Коб.д.з. = Виручка від реалізації продукції
Середня величина дебіторської заборгованості
Даний коефіцієнт показує розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.
6. Коефіцієнт середнього терміну обороту дебіторської заборгованості
Ксрока.д.з. = 365 * Середня величина дебіторської заборгованості (Дзср)
Виручка від реалізації продукції
Показник характеризує середній термін погашення дебіторської заборгованості.
7. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
Кобор.к.з. = Виручка від реалізації продукції
Середня величина кредиторської заборгованості
Коефіцієнт показує розширення або зниження комерційного кредиту. 8. Коефіцієнт середнього росту кредиторської заборгованості
Кобор.к.з. = 365 * Середня величина кредиторської заборгованості
Виручка від реалізації продукції
Показник відображає середній термін повернення комерційного кредиту підприємством.
9. Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів
Фо.с. = Виручка від реалізації продукції
Середня вартість основних засобів та інших необоротних активів (А1ср.)
Фондовіддача характеризує ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів, вимірювану величиною продажів, що припадають на одиницю вартості засобів.
10. Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Кобор.ск. = Виручка від реалізації продукції
Середня вартість власного капіталу (П1ср.)
Коефіцієнт показує швидкість обороту власного капіталу.
1.3.3 Аналіз ліквідності
Ліквідність господарюючого суб'єкта означає здатність його швидко погашати свою заборгованість. Розрізняють ліквідність балансу і ліквідність різних груп.
Ліквідність балансу виражається в ступені покриття зобов'язань підприємства його активами, термін погашення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Ліквідність балансу досягається шляхом встановлення рівності між зобов'язаннями підприємства і його активами.
Технічна сторона аналізу ліквідності балансу полягає в зіставленні засобів по активу з зобов'язаннями по пасиву. При цьому активи повинні бути згруповані за ступенем їх ліквідності і розташовано в порядку убування ліквідності, а зобов'язання мають бути згруповані за термінами їх погашення і розташовані в порядку зростання термінів сплати.
Для оцінки ліквідності балансу слід виконати порядкове зіставлення значень окремих сопоставляющих активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо:
Анл> = ПНС
Абр> = ПКС
Амр> = ПДС
Атр <= Пп
Коефіцієнти і показники ліквідності дозволяють визначити здатність підприємства: оплатити свої короткострокові зобов'язання протягом звітного періоду.
Порядок розрахунку найбільш важливих з них представлений нижче. Умовні позначення, які використовуються у подальших розрахунках і джерела отримання інформації наведено в таблиці 2 (Додаток 4)
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Ка.л. = анл
Пз
Даний коефіцієнт показує, яку частину короткочасної заборгованості підприємство може погасити найближчим часом за допомогою грошових коштів і цінних паперів. Нормативне значення даного показника: (0,2 - 0,5)
2. Коефіцієнт термінової ліквідності
Кср.л. = Аз
Пз
Показник відображає прогнозовані платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Нормативне значення коефіцієнта: 0,8 - 1.
3. Коефіцієнт покриття або платоспроможності
Кпл .= А2 + Аз
Пз
Коефіцієнт показує платіжні можливості підприємства, оцінювані за умови не тільки своєчасних розрахунків з дебіторами і сприятливою реалізації готової продукції, але й продажу, у разі потреби інших елементів матеріальних оборотних коштів. Нормативне значення даного показника: = 2.
4. Показник чистого оборотного капіталу
Чоб.к. = (А2 + А3) - Пз
Чистий оборотний капітал необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємства, оскільки перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями означає, що підприємство не тільки може погасити свої короткострокові зобов'язання, а й має фінансові ресурси для розширення своєї діяльності в майбутньому. Наявність чистого оборотного капіталу служить для інвесторів і кредиторів позитивним індикатором до вкладення коштів у компанію.

1.3.4 Аналіз показників структури капіталу
Показники структури капіталу характеризують ступінь захищеності інтересів кредиторів та інвесторів, які мають довгострокові вкладення в компанію. Коефіцієнти цієї групи називаються також коефіцієнтами платоспроможності. Порядок їх розрахунку, нормативні значення та характеристика представлені нижче. Умовні позначення, які використовуються у подальших розрахунках і джерела отримання інформації наведено в таблиці 2 (Додаток 4).
1. Коефіцієнт автономії
Ка = П1
ІБ
Нормативне значення коефіцієнта:> = 0,5
2. Співвідношення позикових і власних коштів
Ксоотн. = П3
П1
Коефіцієнт характеризує залежність фірми від зовнішніх позик. Нормативне значення: = 1.
3. Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами
Кобесп. = П1 + П2 - А1
А2
Нормативне значення коефіцієнта: = 1

Глава 2. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності (на прикладі ВАТ «Салан»)
Розібравши теоретичні основи господарського та фінансового аналізу, а також формули розрахунків економічних показників можна зробити аналіз і діагностику конкретного господарюючого суб'єкта на прикладі ВАТ «Салан».
ВАТ «Салан» заснований в 2000 році. Основним напрямком діяльності його є виробництво і продаж офісних меблів. Поточний стан ВАТ «Салан» за 2004 представлено в Таблицях 3 - 11. (Додатки 5 - 13)
Отже, поточний стан представлено структурою активу, пасиву, майна, його джерел, структурою запасів і витрат, а також динамікою рівня прибутку за 2003 та 2004 рік. (Таблиці 3 - 11)
Зробимо аналіз рентабельності, ліквідності, аналіз оборотності оборотних активів і структури капіталу.
2.1 Аналіз рентабельності
Визначимо коефіцієнти рентабельності по відомим формулам.
1.Коеффіціент рентабельності продажів
Крент.п. (Пред.г.) = 227,7 * 100 = 0,19%
119566,2
Крент.п.04 = 3187,5 * 100 = 2,4%
135099,6
Коефіцієнт рентабельності за 2004 рік збільшився в порівнянні з (пред.г.). Це свідчить про збільшення попиту на продукцію підприємства в 2004 році.
2.Коеффіціент рентабельності всього капіталу підприємства
Крент. (Пред.г.) = 227,7 * 100 = 0,13%
170228,9
Крент. кап.04 = 3187,5 * 100 = 1,23%
260026,05
Збільшення коефіцієнта свідчить про збільшення попиту на продукцію.
3. Коефіцієнт рентабельності основних засобів та інших необоротних активів
Кр. ос. (Пред.г.) = 227,7 * 100 = 0,19%
122360
Кр. ос. 04 = 3187,5 * 100 = 1,6%
196820,75
Як бачимо, коефіцієнт за 2004рік значно вище ніж коефіцієнт за перед. рік. Отже, ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів у 2004 році збільшилася.
4. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
Кр. ск. (Пред.г.) = 227,7 * 100 = 0,2%
109484,85
Кр. ск. 04 = 3187,5 * 100 = 1,7%
191913,9
Показник за 2004 рік збільшився в порівнянні з перед. роком, що свідчить про збільшення ефективності використання власного капіталу в 2004 році.

2.2 Аналіз оборотності оборотних активів
1. Коефіцієнт загальної оборотності капіталу.
Кобщ.обор. (Пред.г.) = 119556,2 = 0,7
170228,9
Кобщ.обор. 04 = 135099,6 = 0,5
260026,05
Як бачимо швидкість обороту капіталу за пред.год вище, ніж швидкість обороту за 2004 рік. Отже, в пред.году відбулося її зниження.
2. Коефіцієнт оборотності мобільних засобів
Коб.м.ср. (Пред.г.) = 119566,2 = 2,5
28452,25 +19416,65
Коб.м.ср.04 = 135099,6 = 2,1
44553,1 +18652,2
Порівнюючи отримані вище результати можна зробити висновок, що швидкість обороту всіх мобільних коштів за 2004 рік зменшилася в порівнянні з пред.годом. Дана тенденція до зниження характеризується негативно.
Зростання мобільних засобів характеризується позитивно.
3. Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів
Коб.м.ср. (Пред.г.) = 119566,2 = 4,2
28452,25
Коб.м.ср. 04 = 135099,6 = 3,0
44553,1
Зниження коефіцієнта за 2004р. в порівнянні з коефіцієнтом за пред.год свідчить про відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва або про зниження попиту на готову продукцію. 4.Коеффіціент оборотності готової продукції
Коб.г.пр. (Пред.г.) = 119566,2 = 9,7
12293,9
Коб.г.пр. 04 = 135099,6 = 5,4
24944,95

Зниження коефіцієнта за 2004 рік у порівнянні з пред.годом може означати затоварення.
5. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Коб.д.з. (Пред.г.) = 119566,2 = 6,3
19001,1
Коб.д.з. 04 = 135099,6 = 9,8
13839,45
Якщо порівнювати показники за 2004 і 2003 рік, то можна зробити висновок, що оскільки коефіцієнт за 2004 збільшився, отже, на підприємстві відбулося розширення комерційного кредиту, що надається підприємством.
6. Коефіцієнт середнього терміну обороту дебіторської заборгованості
До срока.д.з. (Пред.г.) = 365 * 19001,1 = 58 (дн)
119566,2
До срока.д.з. 04 = 365 * 13839,45 = 37,4 (дн)
1135099,6
Зниження коефіцієнта в 2004р. в порівнянні з пред.годом оцінюється як позитивне.
7. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
До обор.к.з. (Пред.г.) = 119566,2 = 2,0
58924,8
До обор.к.з. 04 = 135099,6 = 1,9
67663,65
Зниження показника за 2004р. в порівнянні з пред.годом свідчить про зростання покупок у кредит.
8. Коефіцієнт середнього росту кредиторської заборгованості
До обор.к.з. (Пред.г.) = 365 * 58924,8 = 179,9 (дн)
119566,2
До обор.к.з. 04 = 365 * 67663,65 = 182,8 (дн)
135099,6
Як видно з розрахунків, середній термін повернення комерційного кредиту збільшився в 2004р. в порівнянні з пред.годом
9. Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів
Фо.с. (Пред.г.) = 119566,2 = 0,97
122360
Фо.с.04 = 135099,6 = 0,69
196820,75
Ефективність використання основних засобів у 2004р. знизилася в порівнянні з пред.годом.
10. Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Кобор.ск.о.с. (Пред.г.) = 119566,2 = 1,1
109484,85
Кобор.ск.04 = 135099,6 = 0,7
191913,9
Зниження швидкості обороту в 2004р. в порівнянні з пред.годом відображає тенденцію до бездіяльності частини власних коштів.
2.3. Аналіз ліквідності
Ліквідність балансу можна оцінити за допомогою Таблиці 8.
Таблиця 8. Аналіз ліквідності балансу на 2004 р.
Складові активу та їх умовні позначення
Джерело інформації
На початок періоду
На кінець періоду
Складові пасиву і їх умовні позначення
Джерело інформації
На початок періоду
На кінець періоду
1. Найбільш ліквідні активи, анл
ф. № 1 сума ряд 220-240
595,8
890,3
1. Найбільш термінові зобов'язання, ПНС
ф. № 1 сума ряд 520-610
73115,4
75469,3
2. Швидко реалізовані активи, АБР
ф. № 1 сума ряд 150-210
14484,4
16445,3
2. Короткострокові пасиви, ПКС
ф. № 1 сума
стор 500
11,9
-
3. Повільно реалізовані активи, Амр
ф. № 1 сума ряд 100-140Б, 040, 050
49655
49616,1
3. Довгострокові пасиви, ПДС
ф. № 1 сума ряд 440-450
-
-
4. Важкореалізовані активи, Атр
ф. № 1 стор 010 - 030 + 070
183325
171561,3
4. Постійні пасиви, Пп
ф. № 1 підсумок 1, 2 розділу пасиву мінус
стор. 270
183520,8
167121,8
порядкове зіставлення значень окремих сопоставляющих активу і пасиву.
На початок 2004 року: На кінець 2004 року:
Анл   = ПНС анл   = ПНС
Абр   = ПКС АБР   = ПКС
Амр   = ПДС Амр   = ПДС
Атр   = Пп Атр   = Пп
Виконавши порядкове зіставлення значень активу і пасиву, можна зробити висновок, що баланс не ліквідний.
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Ка.л.нач .=- 595,8 = 0,008
73127,3
Ка.л.кон .= 890,3 = 0,011
75469,3
Порівнюючи отримані результати на кінець і початок 2004р. можна замінити, що відбулося незначне збільшення коефіцієнта і він як і раніше залишився вкрай низьким.
2. Коефіцієнт термінової ліквідності
Кср.л.нач .= 23667,3 = 0,3
73127,3
Кср.л.кон .= 27491,7 = 0,4
75469,3
Розглянутий результат на кінець 2004р. збільшився в порівнянні з початком незначно і все ще не відповідає нормативному значенню.
3. Коефіцієнт покриття або платоспроможності
Кпл.нач .= 49680,5 + 27491,7 = 1,0
73127,3
Кпл.кон .= 49620,7 + 27491,7 = 1,0
75469,3
Якщо говорити про аналізованому підприємстві, то протягом року коефіцієнт покриття не змінився платіжні можливості підприємства низькі. 4. Показник чистого оборотного капіталу
Чоб.к.нач. = (49680,5 + 23667,3) - 73127,3 = 220,5 тис. грн.
Чоб.к.кон. = (49620,7 + 27491,7) - 75469,3 = 1643,1 тис. грн.
Величина чистого оборотного капіталу на кінець 2004 р. збільшився в порівняння з показником на початок року, що оцінюється позитивно
2.4. Аналіз показників структури капіталу
1. Коефіцієнт автономії
Ка. поч. = 183546,5 = 0,7
256673,8
Ка.кон .= 167126,6 = 0,6
248673,9
Зниження показника на кінець 2004 р. в порівнянні з величиною на початок року свідчить про зменшення фінансової незалежності підприємства, збільшення ризику фінансових труднощів в майбутні періоди, знижує гарантії погашення підприємством своїх зобов'язань.
2. Співвідношення позикових і власних коштів
Ксоот. поч. = 73127,3 = 0,4
183546,5
Ксоот.кон .= 75469,3 = 0,5
167126,6
Збільшення коефіцієнта на кінець 2004р. в порівнянні з показником на початок 2004 р. може свідчити про незначне збільшення позик у підприємства. Рівень коефіцієнта низький і говорить про те, що залежність підприємства протягом року від залученого капіталу невисока.
3. Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами
До обесп. = 183546,5 - 183326,0 = 0,01
49680,5
До обесп. = 173204,6 - 171561,5 = 0,03
49620,7
Аналізуючи показники на початок і кінець 2004р., Можна помітити, що, хоча величина забезпеченості власними джерелами на кінець року зросла в порівнянні з показником на початок періоду, коефіцієнт свідчить про нестачу власних джерел коштів.

Висновок

Відповідно до обраної теми ми визначили основні теоретичні аспекти аналізу фінансової та господарської діяльності, дали характеристику фінансового та господарського стану, визначили мету і завдання аналізу, розглянули показники діяльності, такі як:
* Коефіцієнти рентабельності (продажів, капіталу, основних засобів та інших необоротних активів);
* Оборотності оборотних активів;
* Ліквідності (абсолютної, термінової, коефіцієнт покриття і платоспроможності, показник чистого оборотного капіталу);
* Оборотності капіталу;
* Показники структури капіталу (коефіцієнт автономії, співвідношення позикових і власних коштів, коефіцієнт забезпеченості власними джерелами).
На основі цих показників провели аналіз і простежили динаміку господарської та фінансової діяльності економічного суб'єкта на прикладі ВАТ «Салан».
Аналіз та оцінка господарської діяльності ВАТ «Салан» з точки зору його прибутковості показує, що в цілому діяльність підприємства неефективна.
Це підтверджується наступними факторами: 1) відсутність прибутку.
Аналіз динаміки рівня прибутку за останні роки показав, що, незважаючи на зростання виручки від реалізації, на підприємстві в звітному році з'явився балансовий збиток. Отриманого підприємством прибутку від реалізації виявилося недостатньо, щоб покрити позареалізаційні витрати.
2) Вкрай низькі коефіцієнти рентабельності. Коефіцієнти рентабельності основних засобів і рентабельності власного капіталу майже однакові і збільшуються однаковими темпами. Це пояснюється тим, що більша частина основних засобів сформована за рахунок власного капіталу.
3) Спостерігається тенденція до уповільнення оборотності коштів. Число оборотів запасів і витрат підприємства знижується з кожним роком, що, по всій видимості, пов'язано з низьким попитом. Дане припущення підтверджує розрахований коефіцієнт оборотності готової продукції.
Розмір дебіторської заборгованості підприємства набагато нижче кредиторської.
Позитивно оцінюється зниження середнього терміну погашення дебіторської заборгованості.
Швидкість обороту власного капіталу підприємства знижується. Очевидно, частина коштів підприємства знаходиться в бездіяльності.
Баланс підприємства неліквідний, і показники ліквідності різних груп активів набагато нижче норми.
Прогресивне зіставлення значень окремих складових активу і пасиву показало, що сума найбільш термінових зобов'язань (кредиторська заборгованість) перевищує суму найбільш ліквідних активів (грошових коштів), що говорить про низьку платоспроможність підприємства, неможливість вчасно розплачуватися з боргами.
Стан балансу на кінець аналізованого періоду погіршилося перевищенням суми важкореалізованих активів над величиною постійних пасивів (капітал, фонди і резерви підприємства).
Коефіцієнт платоспроможності підприємства не відповідає нормативному значенню.
Позитивним моментом у визначенні ліквідності можна вважати наявність у підприємства чистого оборотного капіталу.
Для ВАТ «Салан» характерний високий рівень коефіцієнта автономії. Співвідношення позикових і власних коштів говорить про те, що залежність підприємства від залученого капіталу протягом року невисока.
У той же час підприємство відчуває дуже велику нестачу коштів і майже не здатне покрити матеріальні витрати за рахунок власних джерел.
У цілому ситуація на підприємстві складається несприятлива. Підприємство гостро потребує інвестицій, грошові надходження ззовні.

Додаток 1

1. Техніко-організаційний рівень та інші умови виробництва
7. Капітал (фонди)
К (К = F + Е)
2. Засоби праці
F; l1; А
11. Фінансовий стан Е> <З
10. Рентабельність капіталу
P / K = (P / N) * (N / K)
8. Прибутковість продукції Р = NS
P / N; S / N; P / S
9. Оборотність капіталу N / К; К / N
6. Собівартість продукції S (S = А + М + U)
5. Продукція (N = F * l1 = M * l2 = K * l3
4. Праця
R; l3; U
3. Предмети праці
М; l2


Малюнок 1. Формування узагальнюючих показників господарської діяльності підприємства в умовах ринкової економіки
Умовні позначення:
F - основні виробничі засоби (фонду);
N - продукція;
   - фондовіддача (N / F);
А - амортизація;
   - матеріаловіддача (N / М);
R - виробничий персонал;
   - продуктивність праці (N / R);
U - оплата праці персоналу;
S - собівартість продукції;
К - авансований капітал;
Р - прибуток;
Е - оборотні кошти;
С - джерела формування оборотних коштів

Додаток 2
Аналіз ефективності
Баланс (ф. № 1) Звіт про фінансові результати та їх викорис-танні
(Ф. № 2)
Показники структури, динаміки та структурної динаміки активу і пасиву балансу
Динаміка показу-телей при-чи і рентабельність
Динаміка показників оборотності
Оцінка динаміки і зіставлення з норма-тивними значен-нями
Опр-еделеніе типу фінансової стійкості
Аналіз фінан-совою устої-чівості
Аналіз коефіцієнтів структури капіта-ла
Ана-ліз ліквідності
Аналіз волок-чивает-мости оборотних коштів
Аналіз фінан-сових резуль-татів
Екс-прес-аналіз стану підприємства
Вихідні дан-ні для аналізу
Оцінка ліквідності балансу і коефіцієнтів ліквідності


Малюнок 2. Схема аналізу ефективності господарської діяльності підприємства

Додаток 3
Таблиця 1. Аналіз динаміки рівня прибутку
Показники
Джерело інформації
1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ і акцизів
ф. № 2 стр.010
2. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)
ф. № 2 стр.050
3. Результат від іншої реалізації
ф. № 2 стр.060
4. Балансова прибуток
ф. № 2 стр.090
5. Чистий прибуток залишається в розпорядженні підприємства
ф. № 2 стр.090-стр.200

Додаток 4
Таблиця 2. Умовні позначення
Умовні позначення
Назва показника
Джерело інформації
Пр
Прибуток від реалізації продукції
ф. № 2, стор 050
У
Виручка від реалізації продукції
ф. № 2, стор 010
ІБср
Середня вартість активів
ф. № 1 (підсумок балансу на початок періоду + підсумок балансу на кінець періоду) / 2
П1ср
Середня вартість власного капіталу
ф. № 1 (підсумок 1 +2 розділу пасиву на початок періоду + підсумок 1 +2 розділу пасиву на кінець періоду) / 2
П2ср
Середня вартість довгострокового кредиту
ф. № 1 (підсумок 3 розділу пасиву на початок періоду + підсумок 3 розділу пасиву на кінець періоду) / 2
П3ср
Розрахунки та інші короткострокові пасиви
ф. № 1 (підсумок 4 розділу пасиву на початок періоду + підсумок 4 розділу пасиву на кінець періоду) / 2
А1ср
Середня вартість основних засобів та інших необоротних активів
ф. № 1 (підсумок 1 розділу активу на початок періоду + підсумок 1 розділу активу на кінець періоду) / 2
А2ср
Середня величина виробничих запасів
ф. № 1 (сума ряд 100-140 і 270 активу на початок періоду + сума стор.100-140 і 270 активу на кінець періоду) / 2
А3ср
Середня величина грошових коштів та дебіторська заборгованість
ф. № 1 (сума стор.150-250 активу на початок періоду + сума стор.150-250 активу на кінець періоду) / 2
ДЗср
Середня величина дебіторської заборгованості
ф. № 1 (сума ряд 150-210 на початок періоду + сума ряд 150-210 на кінець періоду) / 2
ГПср
Середні запаси готової продукції
ф. № 1 (стор. 130 на початок періоду + сума ряд 130 на кінець періоду) / 2
КРср
Середня величина кредиторської заборгованості
ф. № 1 (сума ряд 510-610 на початок періоду + сума ряд 510-610 на кінець періоду) / 2
Анл
Найбільш ліквідні активи
ф. № 1 (сума стр.220-250)

Додаток 5
Таблиця 3. Аналіз активу балансу за 2003р.
Джерело інформації
Абсолютна величина, тис. грн.
Питома вага,%
Зміна
На початок періоду
На кінець періоду
На початок періоду
На кінець періоду
У абсол. величиною, тис. руб.
У питомій вазі,%
У% до величини на початок періоду
У% до зміни підсумку балансу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Основні засоби та інші необоротні активи, А1
Підсумок 1 розділу активу балансу
210315,5
183326
79,9
71,4
-26989,5
-8,5
-12,8
402,55
2. Запаси і витрати, А2
Стор.
100 - 140
+270
39425,7
29680,5
15
19,4
110254,8
4,4
26
-153
3. Грошові кошти, розрахунки та інші активи, А3
Стор.
150-250
13637,1
23667,3
5,1
9,2
10030,2
4,1
73,6
-149,6
Баланс, ІБ
Підсумок балансу
263378,3
256674
100
100
-6704,5
0
-2,5
100

Додаток 6
Таблиця 4. Аналіз пасиву балансу за 2003р.
Джерело інформації
Абсолютна величина, тис. руб.
Питома вага,%
Зміна
На початок періоду
На кінець періоду
На початок періоду
На кінець періоду
У абсол. величиною, тис. руб.
У питомій вазі,%
У% до величини на початок періоду
У% до зміни підсумку балансу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Джерела власних коштів, П1
Підсумок 1,2,5 розділу пасиву ф. № 1
200281,3
183547
76
71,51
-16734,8
-4,49
-8,4
249,6
2. Розрахунки та інші пасиви, в тому числі:
Підсумок 3 та 4 розділу балансу
63097
73127,3
24
28,49
100308
4,49
15,9
-149,6
-Краткосроч-ні кредити та позики, Кк
стор 500
ф. № 1
638,7
11,9
0,3
0,01
-626,8
-0,29
-91,1
9,3
- Довгострокові позики, П2
стор 460
ф. № 1
-
-
-
-
-
-
-
-
- Розрахунки з кредиторами та інші розрахунки, Кр
сума ряд 510 - 610 ф. № 1
62458,3
73115,4
23,7
28,48
10657,1
4,78
17,1
-158,9
Баланс, ІБ
Підсумок балансу
263378,3
256674
100
100
-6704,5
0
-2,5
100

Додаток 7
Таблиця 5. Аналіз активу балансу за 2004р.
Джерело інформації
Абсолютна величина, тис. руб.
Питома вага,%
Зміна
На початок періоду
На кінець періоду
На початок періоду
На кінець періоду
У абсол. величиною, тис. руб
У питомій вазі,%
У% до величини на початок періоду
У% до зміни підсумку балансу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Основні засоби та інші необоротні активи, А1
Підсумок 1 розділу активу балансу
183326
171561,5
71,4
69
-11764,5
-2,4
-6,4
147,1
2. Запаси і витрати, А2
Стор.
100 - 140
+270
49680,5
49620,7
19,4
19,9
-59,8
0,5
-0,1
0,7
3. Грошові кошти, розрахунки та інші активи, А3
Стор.
150-250
23667,3
27491,7
9,2
11,1
3824,4
1,9
16,2
-47,8
Баланс, ІБ
Підсумок балансу
256673,8
248673,9
100
100
-7999,9
0
-3,1
100

Додаток 8
Таблиця 6. Аналіз пасиву балансу за 2004р.
Джерело інформації
Абсолютна величина, тис. руб.
Питома вага,%
Зміна
На початок періоду
На кінець періоду
На початок періоду
На кінець періоду
У абсол. величиною, тис. руб.
У питомій вазі,%
У% до величини на початок періоду
У% до зміни підсумку балансу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Джерела власних коштів, П1
Підсумок 1,2,5 розділу пасиву ф. № 1
183546,5
167126,6
71,51
67,2
-16419,9
-4,31
-8,9
205,3
2. Розрахунки та інші пасиви, в тому числі:
Підсумок 3 та 4 розділу балансу
713127,3
81547,3
28,49
32,8
8420
4,31
11,5
-105,3
Підсумок 2 і 3 розділу балансу
стор 500
ф. № 1
11,9
-
0,01
-
-11,9
-0,01
-100
0,1
- Довгострокові позики, П2
стор 460
ф. № 1
-
6078
-
2,4
6078
2,4
-
76
- Розрахунки з кредиторами та інші розрахунки, Кр
сума ряд 510 - 610 ф. № 1
73115,4
75469,3
28,48
30,4
2353,9
1,92
3,2
-29,4
Баланс, ІБ
Підсумок балансу
256673,8
248673,9
100
100
-7999,9
0
-3,1
100

Додаток 9
Таблиця 7. Аналіз структури майна та його джерел за 2003р.
Актив
На початок періоду,%
На кінець періоду,%
Пасив
На початок періоду,%
На кінець періоду,%
1. Всього майно
100
100
1. Всього майно
100
100
У тому числі:
У тому числі:
2. Основні засоби та інші необоротні активи, А1
79,9
71,4
2. Власні кошти, П1
76
71,51
3. Запаси і витрати, А2
15
19,4
3. Довгострокові кредити і позикові кошти Кк (сума ряд 460 ф. № 1)
-
-
4. Дебіторська заборгованість, Дз (сума ряд 150-210,060 ф. № 1)
5
5,6
4. Короткострокові кредити і позикові кошти Кк (сума ряд 500 ф. № 1)
0,3
0,01
5. Грошові кошти та цінні папери, Д (сума ряд 220-250 ф. № 1)
0,1
3,6
5. Кредиторська заборгованість, Кр (сума ряд 510-610 ф. № 1)
23,7
28,48
6. Мобільні засоби (стор. 3 + стор.4 + стор.5)
20,1
71,4
6. Розрахунки та інші пасиви (стор. 3 + стор.4 + стор.5)
24
28,49

Додаток 10
Таблиця 8. Структура запасів і витрат за 2003р.
Джерело інформації
Абсолютна величина, тис. руб.
Питома вага,%
Зміна
На початок періоду
На кінець періоду
На початок періоду
На кінець періоду
У абсол. величиною, тис. руб
У питомій вазі,%
У% до величини на початок періоду
У% до зміни підсумку балансу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Виробничі запаси
ряд. 100 ф. № 1
12308,9
13592,6
31,22
27,4
1283,7
-3,82
10,4
12,5
2. Незавершене виробництво
стор 120 ф. № 1
2967,6
2751,3
7,53
5,54
-216,3
-1,99
-7,3
-2,1
3. Витрати майбутніх періодів
стор. 270 ф. № 1
2,6
25,7
0,01
0,05
23,1
0,04
888,5
0,2
4. Готова продукція
стор 130 ф. № 1
20689,9
29200
52,47
58,75
8510,1
6,28
41,1
83
5. Товари
стор 140 ф. № 1
64,2
80,6
0,16
0,16
16,4
0
25,4
0,2
6. Інші запаси і витрати
стор 100 + стор 110 ф. № 1
3392,5
4030,3
8,61
8,1
637,8
-0,51
18,8
6,2
Загальна величина запасів і витрат
Стор.100-140 ф № 1
39425,7
49680,5
100
100
10254,8
0
26
100

Додаток 11
Таблиця 9. Аналіз структури майна та його джерел за 2004р.
Актив
На початок періоду,%
На кінець періоду,%
Пасив
На початок періоду,%
На кінець періоду,%
1. Всього майно
100
100
1. Всього майно
100
100
У тому числі:
У тому числі:
2. Основні засоби та інші необоротні активи, А1
71,4
69
2. Власні кошти, П1
71,51
67,2
3. Запаси і витрати, А2
19,4
19,9
3. Довгострокові кредити і позикові кошти Кк (сума ряд 460 ф. № 1)
-
2,4
4. Дебіторська заборгованість, Дз (сума ряд 150-210,060 ф. № 1)
5,6
6,6
4. Короткострокові кредити і позикові кошти Кк (сума ряд 500 ф. № 1)
0,01
-
5. Грошові кошти та цінні папери, Д (сума ряд 220-250 ф. № 1)
3,6
4,5
5. Кредиторська заборгованість, Кр (сума ряд 510-610 ф. № 1)
28,48
30,4
6. Мобільні засоби (стор. 3 + стор.4 + стор.5)
28,6
31
6. Розрахунки та інші пасиви (стор. 3 + стор.4 + стор.5)
28,49
32,8

Додаток 12
Таблиця 10. Структура запасів і витрат за 2004р.
Джерело інформації
Абсолютна величина, тис. руб.
Питома вага,%
Зміна
На початок періоду
На кінець періоду
На початок періоду
На кінець періоду
У абсол. величиною, тис. руб
У питомій вазі,%
У% до величини на початок періоду
У% до зміни підсумку балансу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Виробничі запаси
ряд. 100 ф. № 1
13592,6
13436,9
27,4
27,07
-155,7
-0,33
-1,2
260,4
2. Незавершене виробництво
стор 120 ф. № 1
2751,3
1663,2
5,54
3,35
-1088,1
-2,19
-39,5
1819,6
3. Витрати майбутніх періодів
стор. 270 ф. № 1
25,7
4,8
0,05
0,01
-20,9
-0,04
-81,3
34,9
4. Готова продукція
стор 130 ф. № 1
29200
30877,7
58,75
62,23
1677,7
3,48
5,7
-2805,5
5. Товари
стор 140 ф. № 1
80,6
95,5
0,16
0,2
14,9
0,04
18,5
-24,9
6. Інші запаси і витрати
стор 100 + стор 110 ф. № 1
4030,3
3542,6
8,1
7,14
-487,7
-0,96
-12,1
815,5
Загальна величина запасів і витрат
Стор.100-140 ф № 1
49680,5
49620,7
100
100
-59,8
0
-0,1
100

Додаток 13
Таблиця 11. Аналіз динаміки рівня прибутку
Показники
Джерело інформації
2003р. тис. руб
2004р. тис. руб
1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ і акцизів
ф. № 2 стр.010
119566,2
135099,6
2. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)
ф. № 2 стр.050
227,7
3187,5
3. Результат від іншої реалізації
ф. № 2 стр.060
2953,4
1522,7
4. Балансова прибуток
ф. № 2 стр.090
3831,8
5206,9
5. Чистий прибуток залишається в розпорядженні підприємства
ф. № 2 стр.090-стр.200
2648,3
3459,1

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

(Варіант 1)

«Аналіз та прогнозування фінансових результатів підприємства»
Завдання: Фінансовий менеджер компанії оцінює збутову політику. Належить оцінити систему доходів, витрат і фінансових результатів компанії, зробити висновок про структуру витрат і спрогнозувати можливу зміну прибутку.
1. На підставі аналітичних даних за звітний рік визначити:
• прибуток від реалізації;
• оподатковуваний прибуток;
• рентабельність продукції;
податок на прибуток, що підлягає перерахуванню до бюджету;
• ПДВ, що підлягає перерахуванню до бюджету.
2. Оцінити ефект виробничого важеля, розрахувати поріг рентабельності і запас фінансової міцності підприємства; інтерпретувати отримані результати.
3. Побудувати прогнозну фінансову звітність на кінець планового періоду, за умови зростання виручки від реалізації на Х% (задається викладачем).
Рішення:
1) Зробимо порівняльний аналіз балансу:

Таблиця № 1
Порівняльний аналітичний баланс
Абсолютна вів-на
Питома вага в%
Зміни
на п.р.
на к.г.
на п.р.
на к.г.
абсол.велічіна
уд.вес
1
2
3
4
5
6
7
Актив
I.внеоборотние активи 190 стор
2259
2346
116,62
104,41
87,00
28,06
1.1 нематеріальні активи 110 стор
350
355
18,07
15,80
5,00
1,61
1.2 основні ср-ва 120стр.
1830
1906
94,48
84,82
76,00
24,52
1.3 інші внеобор-ті активи 150стр.
79
85
4,08
3,78
6,00
1,94
II. оборотні активи 290 стор
1465
1719
75,63
76,50
254,00
81,94
2.1 запаси 210 стор
718
867
37,07
38,58
149,00
48,06
2.2 дебеторська заборгованість платежі по кіт очікуються більш ніж через 12 міс. 230 стор
35
48
1,81
2,14
13,00
4,19
2.3 дебеторська заборгованість платежі по кіт очікуються протягом ніж через 12 мес.после звітної дати 240 стор
190
222
9,81
9,88
32,00
10,32
2.4 короткострокові фінансові вкладення 250 стор
300
310
15,49
13,80
10,00
3,23
2.5 грошові ср-ва 260 стор
202
250
10,43
11,13
48,00
15,48
2.6 ПДВ 220 стор
20
22
1,03
0,98
2,00
0,65
2.7 інші оборотні активи 270 стор
0
0
0,00
154,83
0,00
0,00
РАЗОМ АКТИВ:
3724
4065
192,26
335,74
341,00
110,00
Пасив
III. Капітал і резерви 490 стор
3340
3479
172,43
154,83
139,00
44,84
3.1 статутний капітал 410 стор
3000
3000
154,88
133,51
0,00
0,00
3.2 додатковий капітал 420 стор
250
276
12,91
12,28
26,00
8,39
3.3 резервний капітал 430 стор
120
0,00
5,34
120,00
38,71
3.4 фонди і цільове фінансування
0,00
0,00
0,00
0,00
3.5 нерозподілений прибуток
90
83
4,65
3,69
-7,00
-2,26
IV. Долглсрочние зобов'язання 590 стор
80
120
4,13
5,34
40,00
12,90
V. Короткострокові зобов'язання 690 стор
304
466
15,69
20,74
162,00
52,26
5.1 позикові ср-ва 610стр.
80
136
4,13
6,05
56,00
18,06
5.2 кредиторська заборгованість 620 стор
198
298
10,22
13,26
100,00
32,26
5.3 доходи майбутніх періодів 640стр.
11
13
0,57
0,58
2,00
0,65
5.4 резерви майбутніх платежів 650стр.
15
19
0,77
0,85
4,00
1,29
5.5 інші короткострокові зобов 660стр.
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
РАЗОМ ПАСИВ:
3724
4065
192,26
180,91
341,00
100,00

2) Розглянемо ліквідність даного балансу:
Баланс вважається ліквідним, якщо виконується нерівність:
А1 ≥ П1
А2 ≥ П2
А3 ≥ П3
А4 ≤ П4
Таблиця № 2
Аналіз ліквідності балансу
АКТИВ
на п.р.
на к.г.
ПАСИВ
на п.р.
на к.г.
платіжний надлишок / нестача
п.р.
к.г.
А1 найбільш ліквідні активи (250 +260)
502
560
А1 ≥ П1
П1 термінові зобов'язання (620)
198
298
304
262
А2 швидко реалізовані активи 240
190
222
А2 ≥ П2
П2 короткостроковий пасив (610 +660 +630)
80
136
110
86
А3 повільно реалізовані активи (230 +210 +220 +270)
773
937
А3 ≥ П3
П3 довгостроковий пасив (590)
80
120
693
817
А4 важко реалізовані активи (190)
2259
2346
А4 ≤ П4
П4 постійний пасив (490 +640 +650)
3366
3511
1107
1165
Даний баланс ліквідний.
3) Розрахуємо фінансові коефіцієнти платоспроможності:

Таблиця № 3
Фінансові коефіцієнти платоспроможності
назву коефіцієнта
нормативні обмеження
формула
показник
відхилення
на п.р.
на к.г.
загальний показник ліквідності
≥ 1
(А1 +0,5 * А2 +0,3 * А3) / (П1 +0,5 * П2 +0,3 * П3)
3,16
2,37
-0,80
коеф-т абсолютної ліквідності
≥ 0,2-0,7
А1 / (П1 + А2)
1,29
1,08
-0,22
коеф-т поточної ліквідності
≥ 2
(А1 + А2 + А3) / (П1 + А2)
3,78
3,31
-0,47
коеф-т маневреності
уменьшен.являет покладе
(П4-190стр.) / П4 + П3)
0,32
0,32
0,00
частка оборотних ср-в в активах
≥ 0,5
(А1 + А2 + А3) / стор.300
0,39
0,42
0,03
забезпеченість власними ср-ми
≥ 0,1
(490-190) / (А1 + А2 + А3)
0,74
0,66
-0,08
Загальна ліквідність: характеризує здатність підприємства покрити всі зобов'язання і продовжити свою діяльність. Даний коефіцієнт розраховується як відношення всіх активів організації до її зобов'язань. Задовільним станом вважається, коли активи організації у два рази перевищують її зобов'язання.
Загальний показник ліквідності зменшився з 3,16 до 2,37, що нижче норми.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частина короткострокової заборгованості організація може погасити найближчим часом за рахунок грошових коштів. На кінець періоду показник зменшився з 1,29 до 1,08, тобто 108% короткострокової заборгованості організація може погасити найближчим часом за рахунок грошових коштів.
Коефіцієнт поточної ліквідності - це головний показник платоспроможності. Він відображає яку частину поточних зобов'язань можна погасити мобілізувавши всі оборотні кошти. Показник знизився с3, 78 до 3,31. Так як коефіцієнт знаходиться в педель норми ≥ 2, то можна сказати, що підприємство знаходиться на відносно нормальному рівні.
4) Визначимо тип фінансової стійкості:
Таблиця № 4
Визначення типу фінансової стійкості
показник
початок року
кінець року
1.капітал і резерви
3340
3479
2.внеоборотние активи
2259
2346
3.собствен-ті оборот-е ср-ва п1-п2
1081
1133
4.долгосрочние кредити і позики
80
120
5. наявність функціаніруещего капіталу П3 + П4
1161
1253
6. короткострокові кредити і позики
304
466
7. загальна влічіна джерел ср-в П6 + П5
1465
1719
8. величина запасів і витрат стор.210 +220
738
889
9. ізліщек / недолік власних оборотних ср-в П3-П8
343
244
10. ізліщек / недолік власних позикових ср-в П5-П8
423
364
Фінансова стійкість - це стабільність фінансового становища підприємства, що забезпечується достатньою часткою власного капіталу в складі джерел фінансування. Достатня частка власного капіталу означає, що позикові джерела фінансування використовуються підприємством лише в тих межах, в яких вона може забезпечити їх повне й своєчасне повернення. З цієї точки зору короткострокові зобов'язання за сумою не повинні перевищувати вартості ліквідних активів. У даному випадку ліквідні активи - не всі оборотні активи, які можна швидко перетворити в гроші без відчутних втрат вартості в порівнянні з балансової, а тільки їх частину. У складі ліквідних активів - запаси і незавершене виробництво. Їх перетворення на гроші можливо, але його порушить безперебійну діяльність підприємства. Мова йде лише про тих ліквідних активах, перетворення яких в гроші є природною стадією їх руху. Крім самих грошових коштів і фінансових вкладень сюди відносяться дебіторська заборгованість і запаси готової продукції, призначеної до продажу.
Можна виявити 4 типи фінансової стійкості:
Абсолютна фінансова стійкість, коли
З <(СК-ВА) + ККЗ + КЗ АБО СТР. 210 <490-190 +610 +620
Нормальна фінансова стійкість, яка гарантується її платоспроможністю:
З = (СК-ВА) + ККЗ + КЗ АБО СТР. 210 = 490-190 +610 +620
Нестійке положення, при якому є збої в платоспроможності, але є можливість її відновити:
З = (СК-ВА) + ККЗ + КЗ + скосу чи СТР. 210 = 490-190 +610 +620 +630 +660;
Кризовий фінансовий стан:
З> (СК-ВА) + ККЗ + КЗ + скосу чи СТР. 210> 490-190 +610 +620 +630 +660
За проведеними розрахунками підприємство перебуває в абсолютній фінансової стійкості, як на кінець року, так і на початок:
590 <1680-1137 +41 +155 = 639 на початок року та
641 <1776-1304 +109 +277 = 858 на кінець року.
5) Визначимо фінансові коефіцієнти платоспроможності:

Таблиця № 5
Фінансові коефіцієнти платоспроможності
назву коефіцієнта
нормативні обмеження
формула
показник
відхилення
на п.р.
на к.г.
F1-коеф-т концентрації влас-го капіталу
≥ 0,4-0,6
СК / ВАЛ.Б
0,90
0,86
-0,04
F2-коеф-т концентрації позикового капіталу
≤ 0,4-0,6
ЗК / ВАЛ.Б
0,10
0,14
0,04
F3-коеф-т капіталізації
≤ 1,5
ЗК / СК
0,11
0,16
0,05
F4-коеф-т маневреності СК
≥ 0,5
(СК-ВА) / СК
0,32
0,32
0,00
коеф-т фін. Стійкості
≥ 0,6
СК + Долгоср.об / Вал.Б
0,93
0,89
-0,03
коеф-т фінансування
≥ 0,7 оптим 1,5
СК / ЗК
9,40
6,34
-3,06
коеф-т забезпеченості собствен.ср-ми
≥ 0,1
(СК-ВА) / ОБОР.СР-ВА
0,74
0,66
-0,08
коеф-т інвестування
СК / ВА
1,49
1,50
0,01
СК (Н.Г.) = 3340 +11 +15 = 3366
СК (К.Г.) = 3479 +13 +19 = 3511
ЗК (Н.Г.) = 80 +80 +198 = 358
ЗК (К.Г.) = 120 +136 +298 = 554
СК-ВА (Н.Г) = 3340-2259 = 1 081
СК-ВА (к.г) = 3479-2346 = тисяча сто тридцять-три
ВА (Н.Г) = 2259
ВА (к.г) = 2346
Д зобов (Н.Г.) = 80
Д зобов (К.Г.) = 120
6) Зробимо аналіз динаміки і структури оборотних активів:

Таблиця № 6
Аналіз динаміки і структури оборотних активів
поточні активи
на п.р.
на к.г.
відхилення
темп зростання
питома вага в%
на п.р.
на к.г.
1
2
3
4
5
6
7
Всього поточних активів у т.ч.:
1667,00
1969,00
302,00
118,12
запаси і ПДВ
738,00
889,00
151,00
120,46
44,27
45,15
ДЗ
225,00
270,00
45,00
120,00
13,50
13,71
КФВ
300,00
310,00
10,00
103,33
18,00
15,74
ДС у т.ч.:
0,00
0,00
0,00
каса
202,00
250,00
48,00
123,76
12,12
12,70
каса
102,00
135,00
33,00
132,35
13,82
15,19
р / р
100,00
115,00
15,00
115,00
13,55
12,94
інші ден. Ср-ва
0,00
0,00
0,00
Валюта балансу
3724,00
4065,00
341,00
Питома вага поточних активів у валюті балансу
44,76
48,44
115,25
115,42
7) Зробимо розрахунок оборотності оборотних активів. (Таблиця 7)
Таблиця № 7
Оборотність оборотних активів
поточні активи
середні залишки
число оборотів
тривалість 1-го обороту
отчет.г.
Попер. р.
отчет.г.
Попер. р.
отчет.г.
Попер. р.
1
2
4
5
6
7
Виручка від реалізації без ПДВ
5253
3906
Собівартість проданих товарів, робіт, послуг
3135
2445
поточні активи всього в т.ч.
1445
1697
3,30
2,45
109,10
146,73
запаси
718
867
3,96
3,09
91,00
116,69
ДЗ
225
270
21,22
15,78
16,96
22,81
КФВ
300
310
17,22
12,81
20,90
28,11
ДС
202
250
23,24
17,28
15,49
20,83
середня вів-аOA
1592
середня вів-а запасів =
792,5
середня вів-аДЗ =
247,5
середня вів-а ДС =
226
середня вів-а КФВ =
305
Коеф-т оборотності оборотних активів = N / середня вів-а OA
середня вів-аOA = (ОА на п.р. + ОА на к.г.) / 2
оборач-ть запасів, обороти = себес-ть / сред.запаси
оборач-ть ОА в днях = 360 / Коеф-т оборотності оборотних активів
Тривалість оборотів = 360 / коеф-т оборотності
Розрахунки таблиці № 7 показують, що коефіцієнти оборотності оборотних активів на кінець року погіршилися порівняно з початком року, що є негативним чинником.
8) Зробимо аналіз запасів
Таблиця № 8
Аналіз запасів
показник
п.р.
к.г.
відхилення
темп зростання
питома вага в%
п.р.
к.г.
1
2
3
4
5
6
7
Запаси в т.ч.:
сировину, матеріали
523
600
77
114,72
72,84
69,20
витрати в незавершеному виробництві
60
78
18
130,00
8,36
9,00
готова продукція і товари для перепродажу
115
167
52
145,22
16,02
19,26
ПДВ по придбаних цінностях
20
22
2
110,00
2,79
2,54
РАЗОМ
718
867
149
120,75
100,00
100,00
9) Аналіз прибутку

Таблиця № 9
Аналіз прибутку
показник
код рядка
звіт. Період
предидущ.період
відхилення
темп зростання
1
2
3
4
5
6
I. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності.
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)
010
5253
3906
1347
134,485407
собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг
020
3135
2445
690
128,220859
Валовий прибуток
029
2118
1461
657
144,969199
Комерційні витрати
030
240
180
60
133,333333
Управлінські витрати
040
814,5
510
304,5
159,705882
Прибуток (збиток) від продажу (010-020-030-040)
050
1063,5
771
292,5
137,937743
II. операційні доходи і витрати
Відсотки до отримання
060
Відсотки до сплати
070
3
9
-6
33,3333333
Доходи від участі в інших організаціях
080
24
21
3
114,285714
Інші операційні доходи
090
7,5
6
1,5
125
Інші операційні витрати
100
28,5
15
13,5
190
III.Внереалізаціонние доходи і витрати
Позареалізаційні доходи
120
18
24
-6
75
Позареалізаційні витрати
130
21
12
9
175
прибуток (збиток) до оподаткування (050 +060-070 +080 +090-100 +120-130)
140
1060,5
786
274,5
134,923664
Поточний податок на прибуток
150
970,5
711
259,5
136,49789
прибуток (збиток) від звичайної діяльності
160
90
75
15
120
IV. Надзвичайні доходи і витрати
Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток)
190
90
75
15
120

Оцінюючи економічний ефект діяльності підприємства, можна зробити висновок про підвищення у звітному році:
- Прибутку від продажів на 195 тис.рублей,
- Прибутку до оподаткування на 292,5 тис.рублей,
- І чистого прибутку від звичайної діяльності на 15 тис.рублей.
10) Зробимо аналіз показників рентабельності
Таблиця № 10
Аналіз показників рентабельності
показник
Попередн
отчетн
зміни
вихідні дані
1.
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)
010
5253
3906
-1347
2.
собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг
020
3135
2445
-690
3.
Валовий прибуток
029
2118
1461
-657
4.
Комерційні витрати
030
240
180
-60
5.
Управлінські витрати
040
814,5
510
-304,5
6.
Прибуток (збиток) від продажу
050
1063,5
771
-292,5
7.
прибуток (збиток) до оподаткування
140
6021
4629
-1392
8.
Чистий прибуток (нерозподілений прибуток)
190
90
75
-15
9.
середньорічна величина ОС
2302,5
10.
середньорічна величина запасів з ПДВ
813,5
11.
середньорічна величина поточних активів
1592
12.
середньорічна величина валюти балансу
3894,5
13.
середньорічна величина СК
3438,5
показники рентабельності
15.
рентабельність витрат
3 \ 2
0,68
0,60
-0,08
16.
рентабельність продажів
6 \ 1
0,20
0,20
-0,01
17.
рентабельність капіталу
7 \ 12
1,55
1,19
-0,36
18.
рентабельність СК
8 \ 13
0,03
0,02
0,00
19.
рентабельність поточних активів
8 \ 11
0,06
0,05
-0,01

Література
1) Ковальов В.В. , Введення у фінансовий менеджмент-М.: Фінанси і статистика ,2004-768с.
2) Ковальов В.В., Фінансовий аналіз: методи й процедури, - М.: Фінанси і статистика, 2001-560с.
3) Савицька Г.В. , Аналіз господарської діяльності підприємства: 4-е вид., Перераб. і доп., - М.: ТОВ «Нове знання» ,2000-688с.
4) Савицька Г.В., Аналіз господарської діяльності підприємства, Підручник-3-е вид., Інфа-М. ,2004-425с.
5) Селезньова М.М., Фінансовий аналіз: Навчальний посібник - М.: ЮНИТИ-Дана ,2001-476с.
6) Ілясов Г., Оцінка фінансового стану підприємства / / Економіст-2004, № 6, с.49-54
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
585.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз і діагностика фінансово хозяйствееной діяльності компанії
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності страхової компанії Росгосстрах
Аналіз фінансово-господарської діяльності страхової компанії Росгосстрах
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності залізниці
© Усі права захищені
написати до нас