Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 7

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
1. Організаційно - економічна характеристика ВАТ «ВО« Красноярський завод комбайнів »... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства .................. 10
2.1 Завдання аналізу фінансових результатів ............................................. .... 10
2.2 Аналіз складу і динаміки прибутку підприємства ................................ 11
2.3 Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт, послуг ....................................... .................................................. .......................... 12
2.4 Аналіз показників рентабельності підприємства .................................. 16
2.5 Аналіз інших фінансових доходів і витрат .................................... 17
2.6 Висновок по главі 2 ............................................. ............................................ 20
3. Аналіз фінансового стану підприємства ............................................ 21
3.1 Поняття, значення і завдання аналізу фінансового стану підприємства та його фінансової стійкості .................................... ........... 21
3.2 Аналіз джерел формування капіталу підприємства .................... 22
3.3 Аналіз майнового комплексу підприємства ................................... 24
3.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства ..................................... 26
3.5 Діагностика ризику банкрутства .............................................. .................. 30
3.5.1 Оцінка фінансової стійкості за моделлю, передбаченого російським законодавством ...................................... ................................. 30
3.5.2 Модель інтегральної бальної оцінки ........................................... ....... 31
3.6 Висновок на чолі 3 ............................................. ............................................ 34
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
Додаток

Введення
Метою даної роботи є вивчення виробничої та фінансової діяльності красноярського підприємства ВАТ «ВО« Красноярський завод комбайнів »та проведення аналізу фінансово - господарської діяльності даної підприємства. Повне найменування Фірми: Відкрите акціонерне товариство «Виробниче об'єднання« Красноярський завод комбайнів ».
У свою чергу, аналіз фінансово - господарської діяльності підприємства має на меті визначити і виділити найбільш суттєві проблеми, так звані «вузькі місця» у виробничо - господарської і фінансової діяльності організації, встановити причини їх виникнення та виявити резерв підвищення його стійкості.
Завданнями даної курсової роботи є:
- Вивчення організаційно-економічної характеристики ВАТ «ВО« Красноярський завод комбайнів »;
- Аналіз складу і динаміки балансового прибутку;
- Аналіз фінансового стану підприємства.

1. Організаційно - економічна характеристика ВАТ «Виробниче об'єднання« Красноярський завод комбайнів ».
Досліджуваним підприємством в курсовій роботі є відкрите акціонерне товариство «Виробниче об'єднання« Красноярський завод комбайнів ».
Юридична адреса Товариства: Російська федерація, 660049, р . Красноярськ, ул.Профсоюзов, 3.
Дата державної реєстрації товариства 19 вересня 2002 року, основний державний реєстраційний № ОГРН 1022401788474, зареєстровано ІМНС РФ по Залізничному району м. Красноярська.
Правове становище ВАТ «ВО« Красноярський завод комбайнів »визначається Цивільним кодексом Російської Федерації, законом Російської Федерації та іншим російським законодавством, Статутом Товариства та Установчим договором. Товариство має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі, і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Товариство має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банках і інших кредитних установах, у тому числі в іноземній валюті, має печатку, штампи і бланки, може мати товарний знак, емблему та інші засоби індивідуалізації. Суспільство може створювати представництва та філії. Представництва та філії не є юридичними особами і діють на підставі затверджених Товариством положень про них.
«ВО« Красноярський завод комбайнів »може мати дочірні і залежні господарські товариства з правами юридичної особи, створені на території Російської Федерації і відповідно до законодавства Російської Федерації, а за межами території Російської Федерації відповідно до законодавства іноземної держави.
Товариство має право здійснювати випуск цінних паперів відповідно до чинного законодавства, проводити операції з цінними паперами, валютою і валютними цінностями відповідно до чинного законодавства Російської Федерації. Товариство має право залучати для роботи російських та іноземних фахівців, самостійно визначати форми, розміри і види оплати праці.
Суспільство може бути добровільно реорганізовано в порядку, передбачених законодавством РФ. Реорганізація може бути здійснена у формі злиття, приєднання, поділу, виділення і перетворення. Якщо федеральним законом будуть встановлені інші форми реорганізації, Товариство буде вправі реорганізуватися у зазначених формах. При реорганізації вносяться відповідні зміни до установчих документів.
Ліквідація Товариства тягне за собою його припинення без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб, ліквідація Товариства здійснюється в порядку, встановленому Цивільним кодексом РФ, Федеральним законом «Про акціонерні товариства», іншими законодавчими актами.
Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів, і становить 700 000 000 (сімсот мільйонів) рублів. Статутний капітал складається з номінальної вартості акцій, придбаних акціонерами. Він розділений на момент установи на звичайні іменні акції в кількості 7000000 штук номінальною вартістю 100 рублів кожна, придбаних акціонерами при установі Товариства всі акції випускаються в бездокументарній формі, мають однакову номінальну вартість і надають їх власникам однаковий обсяг прав. Статутний капітал повністю оплачений.
Товариство має Назаровський філія Відкритого акціонерного товариства «ВО« КЗК », за місцезнаходженням 662200, РФ, Красноярський край, г.Назарово, а / с 4.
Основним видом діяльності відкритого акціонерного товариства «Виробниче об'єднання« Красноярський завод комбайнів »є виробнича діяльність.
У відкритому акціонерному товаристві «Виробниче об'єднання« Красноярський завод комбайнів »структура бухгалтерії складається з відділів:
- Розрахункової групи, працівники якої на підставі первинних документів виконують всі розрахунки по заробітній платі та утримання з неї, здійснюють контроль за використанням фонду оплати праці, ведуть облік розрахунків по відрахуваннях у позабюджетні фонди;
- Виробничо - калькуляційної групи, працівники якої ведуть облік витрат на всі види виробництва, калькулюють фактичну собівартість продукції, що випускається і складають звітність, визначають склад витрат на незавершене виробництво;
- Загальної групи, працівники якої здійснюють облік решти операцій, ведуть Головну книгу і складають бухгалтерську звітність;
- Фінансової групи, працівники якої ведуть облік грошових коштів і розрахунків з дебіторами та кредиторами, юридичними та фізичними особами;
- Матеріальної групи, працівники якої ведуть облік придбаних матеріальних цінностей, розрахунків з постачальниками матеріалів, надходження і витрачання матеріалів у розряді місць їх зберігання і використання.
Апарат бухгалтерії має безпосереднє відношення до усіх відділів організації. Він отримує від них ті чи інші дані, необхідні для здійснення обліку.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несе керівник підприємства. Головний бухгалтер, який очолює бухгалтерську службу, діє у відповідності з законом "Про бухгалтерський облік" та Положенням ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації. Він підпорядковується керівнику підприємства і несе відповідальність за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне надання повної і достовірної бухгалтерської звітності. Головний бухгалтер підписує грошові та розрахункові документи, фінансові і кредитні зобов'язання. До фінансових і кредитних зобов'язаннях належать документи, які оформляють фінансові вкладення, договори позики, кредитні договори.
Економічну характеристику підприємства можна дати на основі розрахунків, наведених у таблицях 1.1. і 1.2.
Таблиця 1.1.
Розміри і основні економічні показники підприємства.
Показник
Базовий період (2005)
Звітний період (2006)
Виручка (нетто) від реалізації продукції, товарів, послуг (У)
2653059,0
4531713,0
Середньорічна вартість основних засобів виробництва, руб.
674984,5
685241,5
Прибуток від реалізації продукції, тис. грн.
21043
1833
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
6417
6523
Фотдоотдача ОСП, руб.
3,93
6,61
Фондовіддача активної частини фондів, руб.
13,76
9,32
Фондовіддача машин і устаткування, руб.
17,52
11,38
Середньорічне виробництво продукції одним працівником в цінах базового періоду, тис. грн.
413,44
466,72
середньорічне колітчество діючого обладнання, шт.
2304
6245

Таблиця 1.2.
Фінансові результати і фінансовий стан підприємства

Показники
2005р.
2006р.
1
Прибуток від реалізації продукції, тис. грн.
21043
1833
2
Балансова прибуток, руб.
343922,0
624412,0
3
Рентабельність продажів,%
0,06
0,05
4
Коефіцієнт маневреності
-0,02
-0,18
5
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами.
0,39
0,45
6
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,079
0,005
7
Коефіцієнт проміжної ліквідності
0,17
0,00488
8
Коефіцієнт поточної ліквідності
1,04
1,06
На підставі даних таблиці 1.1. можна визначити ефективність використання ресурсів підприємства.
Згідно з проведеними розрахунками (таблиця 1.1.) Спостерігається тенденція збільшення значень майже за всіма показниками. Так за 2006 рік виторг становить 4531713,0 руб. фондовіддачі - основному узагальнюючим показником використання фондів. За 2005 рік підприємство отримало 2653059,0 виручки від продажу продукції, надання послуг та виконання робіт.
В даний час порушення господарських зв'язків, криза неплатежів, зниження попиту в наслідок низької платоспроможності знижують оборотність коштів підприємства. На сьогоднішній день фінансовий стан підприємства не зовсім благополучно, в цьому можна переконатися проаналізувавши дані, наведені в таблиці 1.2.
За 2005 р . підприємство отримало прибуток у розмірі 21043тис. руб., але вже в 2006 р . - 1833 тис. руб.
На підставі проведених розрахунків, можна сказати про підвищення балансового прибутку - у 2006 р . вона склала 624412,0 рублів, що на 280490,0 рублів більше даного показника за 2005 рік (він склав 343922,0 грн.).
При розрахунку коефіцієнта проміжної ліквідності визначили, що всього лише 12% поточних зобов'язань у 2006 р . може бути досить швидко погашено за рахунок активів першого та другого ступеня ліквідності, тобто грошових коштів, цінних паперів та очікуваних надходжень від дебіторів. Це цифра недостатньо велика, якщо врахувати той факт, що оптимальне значення становить 0,8.
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) склав за 2006 рік 1,06, що на 0,02 більше даного коефіцієнта за 2005 рік, таким чином, це говорить про нездатність підприємства оплачувати свої поточні зобов'язання в ході звичайного відтворювального процесу.

2.Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
2.1. Завдання аналізу фінансових результатів
Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються приростом суми власного капіталу (чистих активів), основним джерелом якого є прибуток від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності, а також в результаті надзвичайних обставин.
Розмір прибутку, рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької, маркетингової, збутової, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства. Тому дані показники характеризують усі сторони господарювання.
Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є:
- Вивчення можливостей отримання прибутку відповідно до наявним ресурсним потенціалом підприємства та кон'юнктурою ринку;
- Систематичний контроль за процесом формування прибутку і зміною її динаміки;
- Визначення впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів на фінансові результати та оцінка якості прибутку;
- Виявлення резервів збільшення суми прибутку та підвищення рівня прибутковості бізнесу;
- Оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення прибутку та рентабельності;
- Вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності системи управління прибутком.
Основними джерелами інформації при аналізі фінансових результатів прибутку служать накладні на відвантаження продукції, дані аналітичного бухгалтерського обліку по рахунках результатів, фінансової звітності ф. 2 «Звіт про фінансові результати» а також відповідні таблиці плану, підприємства.
2.2. Аналіз складу і динаміки прибутку підприємства.
У процесі аналізу необхідно вивчити склад прибутку, її структуру, динаміку і виконання плану за звітний рік (табл. 2.1). При вивченні динаміки прибутку слід враховувати інфляційні фактори зміни її суми. Для цього виручку коригують на середньозважений індекс зростання цін на продукцію підприємства в середньому по галузі, а витрати з реалізованої продукції зменшують на їх приріст у результаті підвищення цін на спожиті ресурси за аналізований період.
Таблиця 2.1
Склад і динаміка балансового прибутку
Найменування показника
Код рядка
Сума, тис. грн.
Зміна (+,-). П.4-п.З.
Темп зростання.%
п.4/п.3 * 100
2005
2006
1
2
3
4
5
6
1 Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ. Акцизом і аналогічних обов'язкових платежів)
010
2653059,0
4531713,0
1878654,0
170,8
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг
020
2309137.0
3907301.0
1598164.0
169.2
Валовий прибуток
029
343922.0
624412,0
280490,0
181.6
Комерційні витрати
030
191282,0
377431,0
186149.0
197.3
Управлінські витрати
040
0,0
0,0
0,0
0,0
Прибуток (збиток) від продажу (рядки 010-020-030-040)
050
152640.0
246981.0
94341,0
161.8
II Операційні доходи і витрати
Відсотки до отримання
060
20247,0
1931.0
-18316,0
9.5
Відсотки до сплати
070
89006,0
181501,0
92495.0
203.9
Інші операційні доходи
090
2673380,0
612171,0
-2061209
22.9
Інші операційні витрати
100
2718403,0
637612,0
-2080791
23.5
III. Позареалізаційні доходи і витрати
Позареалізаційні доходи
120
47705,0
62273.0
14568.0
130.5
Позареалізаційні витрати
130
63930,0
92031,0
28101.0
144,0
Прибуток (збиток) до оподаткування (рядки 050 +060-070 +080 +090- 100 + 120-130)
140
22633.0
12212.0
-10421.0
54,0
Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі
150
78.0
4661.0
4583,0
5975,6
1
2
3
4
5
6
Інші аналогічні обов'язкові платежі
160
1513.0
5718.0
4205.0
377.9
Числах прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду) (рядки 160-470-180)
190
21042,0
221833,0
-19209,0
8,7
Чистий прибуток на 1 крб. прибутку від продажів
13,8
0.7
-13,0
5.4
Висновок: як показують дані табл. 2.1, загальна сума прибутку до виплати податків у звітному році зменшилася на 54% в порівнянні з 2005 роком. Чистий прибуток за звітний період знизилася на 8,7%. Також спостерігається істотне зниження чистого прибутку на 1 карбованець прибутку від продажів. Ці показники говорять про погану працездатності підприємства аналізованого підприємства.
2.3.Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг
Основну частину прибутку підприємства одержують від реалізації продукції і послуг. У процесі аналізу вивчаються динаміка, виконання плану прибутку від реалізації продукції і визначаються фактори зміни її суми.

Таблиця 2.2
Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від реалізації продукцiї, тис. руб
Показник
Базовий період (2005)
Дані базового періоду, перераховані на обсяг продажу звітного періоду
Звітний період (2006)
Виручка (нетто) від реалізації продукції, товарів, послуг (У)
2653059,0
2716154,12
4531713,0
Повна собівартість реалізованої продукції (3)
2309137,0
2297750,8
3907301,0
Прибуток (П)
343922,0
418403,3
624412,0
Таблиця 2.3
Розрахунок впливу факторів на зміну суми прибутку від реалізації продукції.
Показники
Умови розрахунку
Розрахунок
Сума прибутку
Зміна
УРП
УД
Ц
З
План
План
План
План
План
ВПЛ-Спл
343922
-
Условіе1
Факт
План
План
План
ППЛ * Крп
472009
128087
Условіе2
Факт
Факт
План
План
Вусл-сусла
418403
-53606
УсловіеЗ
Факт
Факт
Факт
План
ВФ-сусла
2233962
1815559
Факт
Факт
Факт
Факт
Факт
ВФ-Сф
624412
-1609550
На даному підприємстві індекс обсягу продажів становить:
За результатами факторного аналізу можна оцінити якість прибутку. Якість прибутку від основної діяльності визнається високим, якщо її збільшення обумовлене зростанням обсягу продажів, зниженням собівартості продукції. Низька якість прибутку характеризується ростом цін на продукцію без збільшення фізичного обсягу продажів і зниження витрат на карбованець продукції.
На аналізованому підприємстві сума прибутку зросла в основному за рахунок збільшення среднереалізованних цін. У зв'язку з підвищенням собівартості продукції сума прибутку зменшилася на 1609550 тис. крб.
Слід проаналізувати також виконання плану і динаміку прибутку від реалізації окремих видів продукції, величина якої залежить від трьох факторів першого порядку: обсягу продажу продукції (УРНi), собівартості (С) і средньореалізаціоних цін (Цi). Факторна модель прибутку від реалізації окремих видів продукції має вигляд:
Розрахунок впливу факторів на зміну суми прибутку за окремими видами продукції зробимо способом ланцюгової підстановки, табл. 2.4.
Висновок: Дані, наведені в табл. 2.4, показують, по яких видах продукції прибуток збільшився, а за якими зменшилася і які чинники мали позитивний вплив, а які - від'ємне і в якій мірі. Аналізуючи табл. 2.4 можна зробити висновок, що прибуток збільшився в основному за рахунок зміни ціни за всіма видами продукції. У загальній картині, навіть збільшення собівартості по всіх видах своєї продукції в сумі не спричинило зниження прибутку.

Таблиця 2.4
Факторний аналіз прибутку від реалізації окремих видів продукції.
Вид продукції
Кількість реалізованої продукції, шт.
Середня ціна реалізації,
тис. руб
Собівартість 1 од, тис.руб
Сума прибутку від реалізації продукції, тис. грн
Зміна прибутку, тис.руб
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
загальне
за рахунок УРП
ціни
себестоі мости
Єнісей ІМ
1250
1870
479
712
406
606
92323
199069
106745
45792
435068 _
-374115
Єнісей РМ
583
740
857
1059
725
900
76936
117099
40164
20718
149393
-129948
Єнісей М
241
336
829
1282
701
1091
30775
64405
33630
12131
152306
-130807
Руслан
654
854
764
1147
646
975
76936
146374
69439
23528
326991
-281080
Машинокомплекти
580
740
344
529
291
450
30775
58550
27775
8490
136779
-117493
Послуги (торгівля)
36179
38916
Разом
3308
4540
343923
624412
280489
110659
1200537 1
-1033444

2.4.Аналіз показників рентабельності підприємства.
Рентабельність - це ступінь дохідності, вигідності; прибутковості бізнесу. Вона вимірюється за допомогою цілої системи відносних показників, що характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної тощо), вигідність виробництва окремих видів продукції та послуг. Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина відображає співвідношення ефекту з вкладеним капіталом або спожитими ресурсами. Їх використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.
Рівень рентабельності продукції (коефіцієнт окупності витрат), розрахований в цілому по підприємству, залежить від трьох основних факторів першого порядку: зміни структури реалізованої продукції, її собівартості і середник цін реалізації.
Факторна модель цього показника має вигляд:
Розрахунок впливу факторів першого порядку на зміну рівня рентабельності в цілому по підприємству можна виконати способом ланцюгової підстановки, використовуючи дані табл. 2 .2 і 2 .3:
Таблиця 2.5
Вплив факторів на зміни рентабельності
Показники
Умови розрахунку
Розрахунок
Рентабельність,%
Зміна
УР
У
Ц
З
План
План
План
План
План
343922/2309137 * 100
14,89
-
Умова 1
Факт
План
План
План
343922 * 1 / 2309 137 * 1 * 100
14,89
0,00
Условіе2
Факт
Факт
План
План
418403,3 / 2297750,8 * 100
18,21
3,32
Умова З
Факт
Факт
Факт
План
2233962/2297750, 8 * 100
97,22
79.01
Факт
Факт
Факт
Факт
Факт
624412/3907301 * 100
15,98
-81,24
Отримані результати свідчать про те, що зростання рівня рентабельності пов'язане з підвищенням середнього рівня цін (більшою мірою) і питомої ваги більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі реалізації. Зростання собівартості реалізованої продукції викликав велике зниження рентабельності (на 79,01%).
Далі необхідно зробити факторний аналіз рентабельності за кожним видом продукції. Розрахунок зробимо способом ланцюгової підстановки.
Таблиця 2 .6
Факторний аналіз рентабельності окремих видів продукції
Вид продукції
Ціна од,
тис.руб / од
Собівартість од, тис.руб.
Рентабельність,%
Зміна рентабельності,%
Загальне
У тому числі за рахунок
t0
t1
t0
t1
t0
Умова
t1
ціни
собівартості
Єнісей НМ
479
712
406
606
18,2
756
1 7,6
-0,6
57,4
-58,0
Єнісей РМ
857
1059
725
900
18,2
46,1
17,6
-0,6
27,9
-28,5
Єнісей М
829
1282
701
1091
18,2
82,8
17,6
-0,6
64.6
-65,3
Руслан
764
1147
646
975
18,2
77.5
17,6
-0,6
59,3
-59,9
Машинокомплекти
344
529
291
450
18,2
81.6
17,6
-0,6
63,4
-64.1
Висновок: Рівень рентабельності по всіх видах продукції знизився в цілому на 0,6%. За рахунок зміни ціни рентабельність збільшується, а за рахунок зміни собівартості продукції вона зменшується.
2.5.Аналіз інших фінансових доходів і витрат.
Розмір прибутку значною мірою залежить від фінансових результатів діяльності, не пов'язаних з реалізацією продукції. Це доходи і витрати від операційної та позареалізаційної діяльності, а також до-коди від інвестиційної та фінансової діяльності.

Таблиця 2.7
Динаміка і структура операційних доходів і витрат
Види операційних доходів і витрат
Сума
Питома вага,%
пр. рік
отч.год
отклон
пр.год
отч.год
отклон
Доходи від реалізації основних засобів
1048
39076
38028
0,04
6,38
6,34
Від реалізації товарно-матеріальних цінностей
24876
66030
41154
0,93
10,79
9,86
Від реалізації вал шив
661293
143002
"518291
24,74
23,36
-1,38
Реалізація векселів
1975024
360644
-1614380
73,88
58.91
-14,97
Реалізація незавершеного будівництва
7623
1260
-6363
0,29
0,21
-0,08
Інші види операційних доходів
3516
2159
-1357
0,13
0,35
0,22
Разом доходів
2673380
612171
-2061209
100
100
Від реалізації валюти
661376
144441
-516935
24,33
22.65
-1,68
Реалізація векселів
1974559
360644
-1613915
72.64
56,56
-16,08
Від реалізації товарно-матеріальних
цінностей
26013
66135
40122
0,96
10,37
9,42
Реалізація незавершеного будівництва
7442
21,0
-7421
0,27
0.00
-0,27
Витрати від реалізації основних засобів
747
32249
31502
0,03
5,06
5,03
Витрати пов'язані з оплатою послуг, що надаються кредитними організаціями
7952
6328
-1624
0,29
0,99
0,70
Сума сплачених податків та зборів з фінансових результатів діяльності
36440
21718
-14722
К34
3,41
2,07
Інші види операційних витрат
3874
6076
2202
0,14
0.95
0,81
Разом витрат
2718403
637612
-2080791
100
100
Висновок: операційні витрати перевищують операційні доходи, що свідчить про неефективну операційної діяльності даного підприємства.

Таблиця 2.8
Динаміка і структура внеріалізаціонних доходів і витрат
Види позареалізаційних доходів і витрат
Сума, тис. грн
Питома вага в загальній сумі,%
Пр.год
Отч.год
Відхилення
Пр.год
Отч.год
Відхилення
Сума кредиторської заборгованості, але якої минули строки позовної давності
0
0
0
0
0
0
Прибуток минулих ліг, виявлення у вогні гном році
0
10371
10371
0,00
16,65
16,65
Отримані пені, штрафи, неустойки та інші види санкцій за порушення господарських договорів, присуджені або визнані боржником
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Вартість зарахованого на баланс майна, що опинилося в надлишку за результатами інвентаризації
3225
20186
16961
6,76
32,42
25,66
Позитивні курсові різниці
43901
31614
-12287
92,03
50,77
-41,26
Інші види внеріалізаціонних доходів
579
102
-477
1,21
0,16
-1,05
Разом внеріалізаціонние доходи
47705
62273
14568
100
100
0
Сплачені штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за порушення господарських договорів
7
3275
3268
0,01
3,56
3,55
Збитки по операціях минулих років, виявлених у звітному році
19
20425
20406
0,03
22,19
22,16
Судові витрати
0
0
0
0,00
0.00
0,00
Нестачі, виявлені під час інвентаризації
692
451
-241
1,08
0,49
-0,59
Суми дебіторської заборгованості, за якими витік термін позовної давності, а також суми інших боргів, нереальних для стягнення
0
29
29
0,00
0,03
0,03
Негативні курсові різниці
31180
41442
10262
48,77
45,03
-3,74
Премія, мат.помощь, подарунки
8072
4028
-4044
12,63
4,38
-8,25
Витрати на невиробничі цілі
10670
8057
-2613
16,69
8,75
-7,94
Благодійна допомога
5800
6240
440
9,07
6,78
-2,29
Витрати по обслуживши. Виробництвам І господарствам
2628
6808
4180
4,11
7,40
3,29
Інші внеріалізаціонние витрати
4862
1276
-3586
7,61
1,39
-6,22
Разом внеріалізаціонние витрати
63930
92031
28101
100
100
0
Висновок: позареалізаційні витрати перевищують позареалізаційні доходи, що свідчить про неефективну позареалізаційної діяльності даного підприємства.
2.6 Висновки до розділу 2.
Виходячи з результатів аналізу складу і динаміки прибутку підприємства та аналізу інших фінансових доходів і витрат видно, що основний розмір прибутку підприємства залежить від обсягу реалізованої продукції. Необхідно більш ефективно розвивати операційні і позареалізаційні діяльність підприємства.
Необхідно збільшити якість прибутку від основної діяльності за рахунок зростання обсягу продажів, зниженням собівартості продукції.
Збільшення ціни позитивно впливає на прибуток підприємства та рентабельність, Аналізуючи табл. 1.4 можна зробити висновок, що прибуток збільшився в основному за рахунок зміни ціни за всіма видами продукції. У загальній картині, навіть збільшення собівартості по всіх видах своєї продукції в сумі не спричинило зниження прибутку. Необхідно збільшити рентабельність за рахунок зменшення собівартості і збільшення питомої ваги більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі реалізації, зростанням обсягу продажів, зниженням собівартості продукції. Низька якість прибутку характеризується ростом цін на продукцію без збільшення фізичного обсягу продажів і зниження витрат на карбованець продукції.

3. Аналіз фінансового стану підприємства
3.1. Поняття, значення і завдання аналізу фінансового стану підприємства та його фінансової стійкості.
У процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, змінюються структура засобів і джерел їх формування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і як наслідок - фінансовий стан підприємства, зовнішнім проявом якого виступає платоспроможність.
Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння й підтримувати свою платоспроможність у несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки.
Фінансова стійкість підприємства - це здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в змінюється внутрішньому та зовнішньому середовищі, що гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість в довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику. Основні завдання аналізу:
1. Своєчасна і об'єктивна діагностика фінансового стану підприємства, встановлення його «больових точок» і вивчення причин їх утворення.
2. Пошук резервів поліпшення фінансового стану підприємства, його платоспроможності та фінансової стійкості.
3. Розробка конкретних рекомендацій, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.
4. Прогнозування можливих фінансових результатів і розробка моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.
3.2. Аналіз джерел формування капіталу підприємства.
Керівництво підприємства повинно мати чітке уявлення, за рахунок яких джерел ресурсів воно буде здійснювати свою діяльність і в які сфери діяльності буде вкладати свій капітал. Турбота про забезпечення бізнесу необхідними фінансовими ресурсами є ключовим моментом у діяльності будь-якого підприємства.
Капітал - це кошти, якими володіє суб'єкт господарювання для здійснення своєї діяльності з метою одержання прибутку.
Таблиця 3.1
Динаміка структури власного капіталу
Джерело капіталу
Сума
Структура капіталу%
п.р.
к. р.
п.р.
к. р.
відхилення
Статутний капітал
700 000
700 000
96,92
96,681
-0,25
Додатковий капітал
0
0
0,00
0,00
0,00
Резервний капітал
1 112
1 112
0,15
"0,15
0,00
Фонд накопичення
0
0
0,00,
0.00
0,00
Фонд соціальної сфери
0
0
0,00
0.00
0,00
Цільові фінансування я надходження
0
0
0,00
0,00
0,00
Нерозподілений прибуток
21 122
22 955
2,92
3,17
0,25
РАЗОМ
722 234
724 067
100
100
Висновок: з таблиці 3.1 видно, що основна частка власного капіталу складається з статутного капіталу (96,98% до кінця звітного року) і не значна частка в ньому резервного капіталу (0,15%) і нерозподіленого прибутку 3,17%).
Великий вплив на фінансовий стан підприємства надають склад і структура позикових коштів, тобто співвідношення довгострокових, середньострокових і короткострокових фінансових зобов'язань.
Таблиця 3.2
Динаміка структури позикового капіталу
Джерело капіталу
Сума
Структура капітана%
п.р.
к. р.
п.р.
к.г.
Відхилення
Довгострокові кредити банків
106928
285 085
5,00
11,81
6,81
Короткострокові позикові кошти
954915
1 079917
44,63
44.72
0,10
Кредиторська заборгованість
1 077918
1 049 698
50,38
43,47
-6,90
постачальники та підрядники
393 735
379477
18,40
15,72
-2,69
векселі до сплати
301 939
25000
14.11
1,04
-13,08
з оплати праці
37611
41 338
1,76
1,71
-0,05
по соціальному страхуванню і забезпеченню
27 005
67656
1,26
2,80
1,54
заборгованість перед бюджетом
31 475
61 982
1,47
2,57
1,10
аванси отримані
194272
354 708
9,08
14,69
5,61
інші кредитори
91 881
119537
4,29
4,95
0,66
Розрахунки подівідендам
0
0
0
0
0
Доходи майбутніх періодів
0
0
0,00
0,00
0,00
РАЗОМ
2 139761
2414700
100
100
Висновок: з таблиці 3.2 випливає, що за звітний період сума позикових коштів збільшилась незначно на 274939 тис.руб. В основному це збільшення пов'язане зі збільшенням довгострокового кредиту банку на 6,81%. У підприємства зменшується кредиторська задолжность перед постачальниками і підрядчиками на 2,69%, спостерігається незначне зменшення заборгованості з оплати праці.
Залучення позикових коштів в оборот підприємства - явище нормальне, сприяє тимчасовому покращенню фінансового стану при умові, що ці кошти не заморожуються на тривалий час в обороті і своєчасно повертаються. В іншому випадку може виникнути прострочена кредиторська задолжность, що в кінцевому підсумку приводь до виплати штрафів і погіршення фінансового становища.
3.3. Аналіз майнового комплексу підприємства
Фінансовий стан підприємства і його стійкість в значній мірі залежать від того, яким майном володіє підприємство, в які активи вкладено капітал, і який дохід вони приносять.
Залежно від ступеня ризику вкладення капіталу розрізняють оборотний капітал:
• з мінімальним ризиком вкладень (грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення);
• з малим ризиком вкладень: дебіторська заборгованість за мінусом сумнівних боргів, виробничі запаси за вирахуванням залежаних, залишки готової продукції за вирахуванням не користується попитом, незавершене виробництво;
• з високим ризиком вкладень: сумнівна дебіторська заборгованість, залежані запаси, що не користується попитом готова продукція.
Таблиця 3.3
Аналіз довгострокових активів
Необоротні активи
На початок року
На кінець року
Відхилення.
%
тис.руб
%
тис.руб
%
1
2
3
4
5
6
НМА
0
0
7
0,001
0,001
Основні засоби
673 499
91,67
764618
84,575
-7,093
Незавершене будівництво
59784
8,14
89644
9,916
1,779
Прибуткові вкладення в мат цінності
819
0,11
464
0.051
-0.060
1
2
3
4
5
6
Долгосрочнае фінансові вкладення
612
0,08
49339
5.457
5,374
Інші необоротні активи
0
0,00
0
0,000
0.000
РАЗОМ
734714
100
904072
100.00
Висновок: з табл. 3.3 видно, що за звітний рік структура довгострокових активів аналізованого підприємства дещо змінилася: частка основних засобів у загальній сумі необоротних активів зменшилася на 7%, частка незавершеного будівництва збільшилася на 1,779%, частка довгострокових фінансових вкладень збільшилася на 5,37%.
Таблиця 3.4.
Аналіз структури оборотних коштів підприємства
Види коштів
Наявність коштів, тис. руб.
Структура СР
п.р.
к. р.
відхилення
п.р.
к. р.
відхилення
Запаси
1 314955
1 578 095
263 140
61,81
70,62
8,80
Незавершене виробництво
418769
402 009
-16760
19,69
17,99
-1,70
Готова продукція
320 335
402 983
82648
15,06
1 8,03
2,97
Товари відвантажені
103 138
190963
8782
4,85
8,55
3,70
Витрати майбутніх періодів
16212
18671
2459
0,76
0,84
0,07
ПДВ по придбаних цінностях
117 184
80015
-37 169
5,51
3,58
-1,93
Дебіторська заборгованість
502 994
529 470
26476
23,64
23,69
0,05
Короткострокові фінансові вкладення
32512
1 849
-30 663
1,53
0,08
-1,45
Грошові кошти
159636
8539
-151 097
7,50
0,38
-7,12
РАЗОМ
2 127281
2 234 695
107414
100,00
100,00
Висновок: як видно з табл. 3.4, найбільшу питому вагу в <активах мають запаси: на початок року - 61,8%, на кінець - 70,6 ° / року скоротилися питомі ваги: ​​незавершеного виробництва на 1,93%, короткострокових фінансових вкладень на 1,45% і коштів на 7,12%.

3.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства
Таблиця 3.5.
Показники оцінки ліквідності активів і балансі
Показник
Формула розрахунку
2005
2006
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,079
0,005
Коефіцієнт критичної ліквідності (проміжного покриття)
0,17
0,00488
Коефіцієнт поточної ліквідності
1,04
1,06
Співвідношення важкореалізованих активів з постійним капіталом
1,02
1,25
Висновок. За даними табл. 3.5 проаналізуємо показники оцінки ліквідності активів та балансу ВАТ «ВО« Красноярський завод комбайнів »за 2005 - 2006 рр.. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок наявної готівки. За 2005 р . даний показник дорівнює 0,079, за 2006 р . -0,005, Тобто дуже незначна частина короткострокових зобов'язань гризе бути погашена за рахунок наявної готівки, і, варто зазначити, що в 2006 році значення показника значно зменшилась по відношенню до 2005 р ., Що говорить про погіршення ліквідності активів підприємства. Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує здатність підприємства погасити свою короткострокову заборгованість за рахунок наявних оборотних коштів (оптимальне значення від 1 до 2). Значення показника в 2005 р . склало 1,04, в 2006 р . - 1,06. Тобто значення показника оптимальні, що говорить про задовільному рівні ліквідності активів підприємства.
Далі розглянемо показники оцінки фінансової стійкості. Коефіцієнт автономії характеризує, яка частина активів сформована за рахунок власних джерел коштів; показує незалежність фінансового стану господарюючого суб'єкта від позикових джерел засобів (частка власних коштів у загальній сумі джерел). Коефіцієнт фінансування показує, яка частина діяльності підприємства фінансується за рахунок власних коштів. Оптимальне значення дорівнює 1.
Таблиця 3.6
Показники оцінки фінансової стійкості
Показник
Формула розрахунку
2005
2006
Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) 03> 0.5
0.25
0,23
Коефіцієнт фінансової стійкості ОЗ 0.7
0,29
0.32
Коефіцієнт фінансової залежності ОЗ 0,5
0,75
0,77
Коефіцієнт фінансування ОЗ> 1
0,34
0,30
Коефіцієнт маневреності О3> 0,1
-0,02
1
-0,18
Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами ОЗ = 0, 1
0,39
0,45
Висновок. У 2005 р . коефіцієнт автономії дорівнює 0,25; в 2006 р . дорівнює -0,23. Значення коефіцієнта менше оптимального значення, рівного 0,5 і більше. Це говорить про те, що підприємство залежно від позикових джерел коштів. Це ж показує коефіцієнт фінансової залежності, прямо пропорційний попереднього показнику, і в 2005 р , Він дорівнює 0,75, а в 2006 р . дорівнює 0,77, тобто перевищує оптимальне значення, рівне 0,5. Значення коефіцієнта фінансування ВАТ «ВО« Красноярський завод комбайнів »за 2005 - 2006 рр.. відповідно рівні: 0,34 і 0,3. Це означає, за рахунок власних коштів фінансується третину частині діяльності підприємства, тобто на підприємстві має місце нестача власних коштів. На даному підприємстві коефіцієнт маневреності негативний, що означає про нездатність підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу й поповнювати оборотні кошти у разі необхідності за рахунок власних джерел.
Далі проведемо аналіз показників оборотності (в оборотах) активів, позикового капіталу і складових їх елементів. Коефіцієнт оборотності активів показує швидкість обороту всього авансованого капіталу (активів) підприємства, тобто кількість скоєних ним оборотів за аналізований період. Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (покриття дебіторської заборгованості) показує, що дебіторська заборгованість підприємства не повинна перевищувати її кредиторську заборгованість (оптимальне значення <1).
Таблиця 3.7.
Показники оборотності (в оборотах) активів, позикового капіталу і складових їх елементів
Показник
Формула розрахунку
2005
2006
Коефіцієнт оборотності активів
1,49
1,51
Коефіцієнт оборотності оборотних активів
1,87
2,08
Коефіцієнт оборотності позикового капіталу, залучених коштів
4,98
3,73
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
6,20
8,51
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
4,92
4,26
Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (покриття дебіторської заборгованості)
0,50
0,50
Коефіцієнт запасів (за видами)
3,51
2,70
Висновок. Коефіцієнт оборотності оборотних активів показує швидкість обороту матеріальних і грошових ресурсів підприємства за аналізований період і скільки рублів обороту (виручки) знімається з кожного рубля даного виду активів або характеризує швидкість обороту мобільних активів за аналізований період. Значення даного коефіцієнта за 2005 - 2006 рр.. відповідно рівні: 1,87 і 2,08. Кредиторська заборгованість перевищує дебіторську.
Далі розглянемо показники рентабельності. Рентабельність витрат на продукцію показує скільки прибутку від реалізації продукції припадає на 1 крб. повних витрат.
Таблиця 3.8
Показники рентабельності
Показник
Формула розрахунку
2005
2006
Рентабельність продажів
0,06
0,05
Рентабельність витрат на продукцію
0,06
0,06
Рентабельність активів
0,008
0,004
Рентабельність власного капіталу
0,02
0,003
Фондорентабельность
0,002
0,009
Загальна рентабельність
0,001
0.002
Висновок з табл.3.8. Значення показників говорять нам про те, що в 2005 році на 1 крб. витрат припало 0,06 руб., і в 2006 р . - 0,06. Значення дуже невеликі, і не видно тенденції до поліпшення фінансового стану. Загальна рентабельність характеризує прибутковість (збитковість) виробничої діяльності підприємства за певний період часу. Значення даного коефіцієнта за 2005 - 2006 рр.. відповідно рівні: 0,001 і 0,002. Тобто в 2005 р . І в 2006 р . підприємство безприбуткове. Видно незначні тенденції до поліпшення фінансового стану підприємства.

3.5 Діагностика ризику банкрутства
3.5.1 Оцінка фінансової стійкості за моделлю, передбаченої російським законодавством.
Відповідно до закону «Про неспроможність (банкрутство)» підприємство вважається не платоспроможним, якщо виконується одна з умов:
1) коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного;
де ТА - поточні активи; РБП - витрати майбутніх періодів; ТП - поточні пасиви; ДБП - доходи майбутніх періодів; ФП - фонд споживання;> ПП - резерви майбутніх платежів.
2) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного.
де ТА - поточні активи; ТП - поточні пасиви.
Так як обидва аналізовані показники мають значення нижче своїх нормативних (але намітилася тенденція їх зниження), то визначається коефіцієнт відновлення платоспроможності (Кв.п.) за період, що дорівнює шести місяцях:
де Клікв1, Клікв0 - фактичне значення коефіцієнта ліквідності на кінець і початок звітного періоду, відповідно; клікв (норматив) - нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності; 6 - період відновлення платоспроможності, міс.; Т - звітний період, міс.
Якщо Кв.п.> 1, то в підприємства є реальна можливість відновити свою платоспроможність; навпаки, якщо вп <1, це означає, що підприємство не здатне відновити свою платоспроможність у найближчий час.
У таблицях 3.8 та 3.9 наведено приклад оцінки платоспроможності підприємства ВАТ «ВО« Красноярський завод комбайнів »за моделлю, передбаченою законодавством РФ.
Показник
Значення
Відхилення від нормативного значення
Нормативне значення
2005
2006
+ / -
+ / -
Коефіцієнт поточної ліквідності
1,04
1,06
-0,96
-0,94
2
Коефіцієнт забезпеченості
власними оборотними засобами
0? 04
0,05
-0,06
-0,05
0,1
Коефіцієнт відновлення платоспроможності
-
0,53
-
-0,47
1
Згідно з наведеними розрахунками в таблиці 3.9, коефіцієнт відновлення платоспроможності за 2006р., Нижче нормативного значення. Але так як спостерігається незначне, але все збільшення коефіцієнта поточної ліквідності та за умов збереження даної тенденції в майбутніх періодах, можна зробити припущення про подальше відновлення платоспроможності підприємства.
3.5.2. Модель інтегральної бальної оцінки
Сутність інтегральної бальної оцінки полягає в класифікації підприємств за ступенем ризику виходячи з фактичного рівня показників фінансової стійкості і рейтингу кожного показника, вираженого в балах. Відповідно до цієї моделі всі підприємства рекомендується розбити на шість класів:
I клас - підприємства з гарним запасом фінансової стійкості, що дозволяє бути впевненим у поверненні позикових засобів;
II клас - підприємства, що демонструють деякий ступінь ризику по заборгованості, але ще не розглядаються як ризиковані;
III клас - проблемні підприємства (коли втрати коштів немає, але повного отримання відсотків представляється сумнівним);
IV клас - підприємства з високим ризиком банкрутства навіть після вжиття заходів щодо фінансового оздоровлення; при цьому кредитори можуть втратити свої кошти і відсотків;
V клас - підприємства найвищого ризику, практично неспроможні;
VI клас - безнадійні підприємства.
Рейтинг кожного фінансового показника і класифікація підприємств за ступенем ризику представлені в Таблиці 3.10.
Таблиця 3.10
Угруповання підприємств за критеріями оцінки фінансового стану
Показник
Межі класів згідно з критеріями
I кл.
II кл.
III кл.
IV кл.
V кл.
VI кл.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Значення
> 0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
<0,05
Кількість балів
20
16
2
8
4
0
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Значення
> 1,0
0,9
0,8
0.7
0,6
<0,5
Кількість балів
18
15
12
9
6
0
Коефіцієнт поточної
ліквідності
Значення
> 2,0
1,9-1,7
1,6-1,4
1,3-1,11,
1,0
<1,0
Кількість балів
16,5
15 - 12
10,5-7,5
6-3
1,5
0
Таблиця 3.11
Вихідні дані для розрахунку фінансової стійкості підприємства за методом інтегральної бальної оцінки (тис.руб)
Показник
Року
2005
2006
Активи, що мають абсолютну ліквідність та прирівняні до них кошти (ф. № 1 стор.250 - + стр.260)
159636
10388
Швидко реалізовані активи (ф. № 1 стр.230 + стор.214 + стор.215)
423473
593946
Повільно реалізовані активи (ф. № 1 стр.211 + стор.213 + стр.216 + стр.240 + стр.220)
1544227
1593634
Поточні активи (ф. № 1 стр.290)
2127336
2234695
Поточні пасиви (ф. № 1 стр.690)
2032888
2129615
Власний капітал підприємства (ф. № 1 стор 490)
722234
724067
Власний оборотний капітал підприємства (поточні активи мінус поточні пасиви
94448
105080
Запаси сировини, матеріалів (ф. № 1 стор 211)
456501
563469
Сума активу балансу (ф. № 1 стор.300)
2862050
3138767
Таблиця 3.12
Результати оцінки фінансової стійкості за методом інтегральної
бальної оцінки
Показник
Року
2005
2006
Значення
Бал
Значення
Бал
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,079
4
0,005
0
Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,21
0
0,28
0
Коефіцієнт поточної ліквідності
1,04
1,5
1,06
1,5
Коефіцієнт фінансової незалежності
0,25
0,00
0,23
0
Коефіцієнт забезпеченості оборотними засобами
0,04
0
0,05
0
Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними засобами
0,21
0
0,19
0
Сума балів
5,5
1,5
Клас
6
6
За результатами таблиці 3.12 можна зробити наступний висновок. Всі два попередніх роки (2005-2006) аналізоване підприємство відносилося до VI класу, (безнадійні підприємства.). У 2006-му році його становище навіть погіршилося. Якщо не приймати ніяких заходів з оздоровлення підприємства, то в наступні рік-два підприємство доведеться ліквідувати про оголошувати про банкрутство.
3.6.Вивод до розділу 3.
З аналізу на чолі 3 видно, що основна частка власного капіталу складається з статутного капіталу, 96,98%. На підприємстві короткострокові позикові кошти переважають над довгостроковими. Як видно з таблиці 2.4., Найбільшу питому вагу в оборотних активах мають запаси: на початок року - 61,8%, на кінець 70,6% від всієї частки оборотних коштів підприємства. З аналізу фінансової стійкості видно, що підприємство є неліквідним І не платоспроможним, так як незначна частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок наявної готівки. Усунення неплатоспроможності можна забезпечити двома шляхами: зменшенням розміру поточних зовнішніх і внутрішніх фінансових зобов'язань організації в короткостроковому періоді, прийняттям на себе менших за обсягом нових зобов'язань; збільшенням суми грошових коштів за рахунок продажу запасів, що забезпечують погашення прострочених і виконання термінових зобов'язань. Скорочення розміру короткострокових фінансових зобов'язань, що забезпечують зниження обсягу негативного грошового потоку в короткостроковому періоді, можна досягти за рахунок наступних основних заходів: збільшення періоду надається постачальниками товарного кредиту; відстрочення розрахунків по окремих форм внутрішньої кредиторської заборгованості; скорочення витрат на відрядження, рекламу.
З таблиці 3.6 видно, що підприємство є фінансово нестійким, оскільки коефіцієнт автономії менше нормативного значення, в 2005р. менше на 0,25, а в 2006 р . на 0,27. Значення коефіцієнта фінансування ВАТ «ВО« Красноярський завод комбайнів »за 2005 - 2006 рр.. відповідно рівні: 0,34 і 0,3. Це означає, за рахунок власних коштів фінансується третину частині діяльності підприємства, Тобто на підприємстві має місце нестача власних коштів. На даному підприємстві коефіцієнт маневреності негативний, що означає про нездатність підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу й поповнювати оборотні кошти у разі необхідності за рахунок власних джерел. Відновлення фінансової стійкості організації в середньостроковому періоді відбувається як продовження реалізації нових заходів щодо скорочення споживання фінансових ресурсів і збільшення позитивного потоку приросту власних фінансових ресурсів. Це можна досягти наступними заходами: здійснення дивідендної політики, адекватної кризового фінансового розвитку, з метою збільшення чистого прибутку, що спрямовується на виробничий розвиток; скороченням обсягу програми участі найманих працівників у прибутку; відмовою від зовнішніх соціальних програм, що фінансуються за рахунок прибутку. Мета цього етапу буде досягнута, коли підприємство вийде на рубіж рівноваги, Тобто потреба і наявність грошових коштів у обігу будуть збалансовані.
Забезпечення фінансової стабільності (рівноваги) у тривалому періоді необхідно буде забезпечити наступними заходами: прискорити оборотність позаоборотних і оборотних активів, скоротити терміни розрахунків за поставляються матеріали.
Забезпечення фінансової стійкості в тривалому періоді за рахунок збільшення прибутку створить хороші умови для самофінансування економічного зростання ВАТ «ВО« Красноярський завод комбайнів »і скоротить залучення кредитних ресурсів.

Висновок.
Аналіз фінансового стану ВАТ «ВО« Красноярський завод комбайнів »дозволяє зробити наступні висновки.
Протягом 2005-2006 рр.. підприємство знаходиться в зоні банкрутства та неплатоспроможності. За інтегральної бальної оцінки спостерігає погіршення, а за іншими поліпшення фінансового стану.
Як видно з показника ліквідності активів (за 2005 р . він дорівнює 0,079, 2005р .- 0,005) дуже незначна частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок наявної готівки. Тому для збільшення грошової готівки необхідно продати частину запасів, яких по балансу дуже багато (за 2005р.-l 314 955 тис. руб та за 2006р. 1578095 тис. руб).
На проаналізована підприємстві спостерігається перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською, що означає залежність ВАТ «ВО« Красноярський завод комбайнів »від позикових джерел коштів.
Коефіцієнт маневреності негативний, що означає про нездатність підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу й поповнювати оборотні кошти у разі необхідності за рахунок власних джерел.
Значення рентабельності витрат на продукцію говорять нам про те, що в 2005 році на 1 крб. витрат припало 0,003 руб., а в 2006 р . - 0,038. Значення дуже невеликі, але видно тенденції до поліпшення фінансового стану.
Загальна рентабельність характеризує прибутковість (збитковість) виробничої діяльності підприємства за певний період часу. Значення коефіцієнта загальної рентабельності за 2005 - 2006 рр.. відповідно рівні: 0,001 і 0,002. Ті. у 2005р. і в 2006 р . підприємство безприбутковим. Видно незначні тенденції до поліпшення фінансового стану підприємства.

Список використаної літератури
1. Економічний аналіз: Підручник для ВУЗІВ / Под ред. Л.Т. Гілеровской. - 2-е вид., Доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 615 с.
2. Економічний аналіз: Учеб. / Г.В. Савицька. - 10-е изд., Испр. - М.: Нове знання, 2004. - 640 с. - (Економічна освіта).
3. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 425 с. (Вища освіта).
4. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічною діяльністю підприємства. М.: ДНС, 1998.
5. Грачов А.В. Аналіз і управління фінансовою стійкістю підприємства. М.: Финпресс, 2002.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
521.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 14
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 6
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 9
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 5
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 13
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 4
© Усі права захищені
написати до нас