Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 5

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Контрольна робота
"АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА"

Горизонтальний аналіз бухгалтерського балансу
АКТИВ
Код рядка
на 1.01.2007 р.
на 1.01.2008 р
Зміна (+,-)
Темп росту,%
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
110
2 534
2151
-383
84,9
Основні засоби
120
458 749
469 630
10 881
102,4
Незавершене будівництво
130
160 849
132 912
-27 937
82,6
Довгострокові фінансові вкладення
140
41 715
20 199
-21 516
48,4
РАЗОМ ПО ПОДІЛУ 1:
663 847
624892
-36 421
94,1
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси, в ​​тому числі:
210
67 891
119 167
51 276
175,5
Сировина, матеріали та ін аналогічні цінності
211
44 017
67 883
23 866
154,2
витрати в незавершеному виробництві
213
17 526
29 135
11 609
166,2
Готова продукція і товари для перепродажу
214
102
8 050
7948
7892,2
Товари відвантажені
215
1 222
358
-864
29,3
Витрати майбутніх періодів
216
5 024
13 741
8717
273,5
Податок на додану вартість по придбаних
220
17 967
24 580
6613
136,8
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш, чем12месяцев після звітної дати), в тому числі:
230
63 064
5 150
-57 914
8,2
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
127 941
198 417
70 476
155,08
Короткострокові фінансові вкладення
250
16 738
37 060
20 322
221,4
Грошові кошти
260
389
259
-130
66,6
Інші оборотні активи
270
-
-
-
-
РАЗОМ ПО ПОДІЛУ 2:
293 990
384633
90 643
130,8
БАЛАНС (Актив)
957837
1009525
51688
105,4
ПАСИВ
Код рядка
на 1.01.2007 р.
на 1.01.2008 р
Зміна (+,-)
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал
410
271 010
271 010
0
100
Додатковий капітал
420
209 534
209 534
0
100
Резервний капітал
430
52 868
56 589
7 384
107,04
271 010
271 010
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
93 212
-1053
(-103743)
1,13
РАЗОМ ПО ПОДІЛУ 3:
490
626 624
512 007
-114 617
81,7
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
510
7 679
14 936
7 257
194,5
РАЗОМ ПО ПОДІЛУ 4:
590
7679
14936
7257
194,5
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
610
83 276
214 147
130 871
257,2
Кредиторська заборгованість
620
180 393
221 748
41 355
122,9
Доходи майбутніх періодів
640
59 865
46 346
-13 519
77,4
РАЗОМ ПО ПОДІЛУ 5:
690
327 197
497 177
169980
151,9
РАЗОМ (Пасив)
957837
1009525
51688
105,4
БАЛАНС
700
957 837
1009525
51 688
105,4
Вертикальний аналіз бухгалтерського балансу:
Найменування статті балансу
На 1.01.2007 р.
На 1.01.2008 р.
Структура в%
Зміни за структурою
2007
2008
Нематеріальні активи
2 534
2151
0,26
0,21
- 0,05
Основні засоби
458 749
469 630
47,9
46,5
-1,4
Незавершене будівництво
160 849
132 912
16,8
13,2
- 3,6
Довгострокові фінансові вкладення
41 715
20 199
4,36
2,0
-2,36
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ 1Внеоборотние активи:
663 847
624892
69,3
61,9
-7,4
Запаси, в ​​тому числі:
67 891
119 167
7,09
11,8
4,71
Сировина, матеріали та ін аналогічні цінності
44 017
67 883
4,6
6,72
2,12
витрати в незавершеному виробництві
17 526
29 135
1,83
2,9
1,07
Готова продукція і товари для перепродажу
102
8 050
0,7
0,8
0,1
Товари відвантажені
1 222
358
0,13
0,03
-0,1
Витрати майбутніх періодів
5 024
13 741
0,52
1,36
0,84
Податок на додану вартість по придбаних
17 967
24 580
1,88
2,43
0,55
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш, чем12месяцев після звітної дати), в тому числі:
63 064
5 150
6,58
0,51
-6,07
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
127 941
198 417
13,4
19,6
6,2
Короткострокові фінансові вкладення
16 738
37 060
1,75
3,67
1,92
Грошові кошти
389
259
0,04
0,02
-0,02
Інші оборотні активи
-
-
-
-
-
РАЗОМ ПО ПОДІЛУ 2. Оборотні активи:
293 990
384633
30,7
38,1
7,4
БАЛАНС
957837
1009525
100,0
100,0
0,0
ПАСИВ
на 1.01.2007 р.
на 1.01.2008 р
Статутний капітал
271 010
271 010
28,3
26,8
-1,5
Додатковий капітал
209 534
209 534
21,9
20,76
-1,14
Резервний капітал
52 868
56 589
5,52
5,6
0,08
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
93 212
-1053
9,73
0,1
-9,63
РАЗОМ ПО ПОДІЛУ 3: Капітал і резерви:
626 624
512 007
65,4
50,7
-14,7
Позики і кредити
7 679
14 936
0,8
1,48
0,68
РАЗОМ ПО ПОДІЛУ 4. Довгострокові зобов'язання:
7679
14936
0,8
1,48
0,68
Позики і кредити
83 276
214 147
8,69
21,2
12,51
Кредиторська заборгованість
180 393
221 748
18,8
21,9
3,1
Доходи майбутніх періодів
59 865
46 346
6,25
4,59
-1,66
РАЗОМ ПО ПОДІЛУ 5. Короткострокові зобов'язання:
327 197
497 177
34,2
49,2
15
БАЛАНС
957 837
1009525
100,0
100,0
0,0
Тип ліквідності
Актив
Пасив
на 1.01.2007 р.
на 1.01.2008 р
Нерівності ліквідності
актив
пасив
актив
пасив
На 1.01.07
На 1.01.08
А1
П1
17 127
180 393
37 319
221 748
А1 <П1
А1 <П1
А2
П2
147 130
143 141
223 355
260 493
А2> П2
А2 <П2
А3
П3
61 645
7 679
105068
14 936
А3> П3
А3> П3
А4
П4
731 935
626 624
643 783
512 007
А4> П4
А4> П4

Ступінь фінансової стійкості:
1) ЗЗ = 210 +220
ЗЗ баз .= 85867
ЗЗ отч .= 143747
2) СС = СК - ВА
ССбаз. = -37223
ССотч .= -112885
3) + - СОС = СС - ЗЗ
+ - СОСбаз. = - 123090
+ - СОСотч. = - 256632
4) Величина довгострокових пасивів, необхідна для формування запасів і витрат:
ДП = СК + ДКЗ - ВА
ДПбаз. = 626 624 + 7679 - 663 847 = - 29544
ДПотч .= 512007 +14 936 - 624892 = - 97922
5) Надлишок або нестача довгострокових пасивів:
+ - ДП = ДП - ЗЗ
+ - ДП баз .= - 29544 - 85867 = - 115411
+ - ДПотч .= - 97922 - 143747 = - 241669
6) Загальна величина джерел, необхідних для формування запасів і витрат:
ВІ = СК + ДКЗ + ККЗ - ВА
ВІбаз. = 626 624 + 7679 + 327 197 - 663 847 = 297 653
ВІ отч. = 512 007 +14 936 +497 177 - 624 892 = 399 228
7) Надлишок або нестача загальної величини джерел:
Поточна ліквідність бухгалтерського балансу = А1 + А2 - (П1 + П2)
Тек.ліквід. баз. = (17 127 +147 130) - (180 393 +143 141) = - 159277
Текущ.ліквід. отч. = (37 319 +223 355) - (221 748 +260 493) = - 221567
Отже, підприємство неплатоспроможним в поточний момент часу.
Перспективна платоспроможність = А3 - П3
Перс.платежеспособ. баз. = 61 645 - 7679 = 53966
Перс.платежеспособ. отч. = 90132, Отже, підприємство платоспроможне на період, що перевищує 12 місяців.
Основні коефіцієнти ліквідності:
1) Загальний показник ліквідності: α1 = (А1 +0,5 А2 +0,3 А3) / (П1 +0,5 П2 +0,3 П3)
α1баз. = (17 127 +0,5 * 147 130 +0,3 * 61 645) / (180 393 +0,5 * 143 141 +0,3 * 7 679) = 0,43
α1отч. = (37 319 +0,5 * 223 355 +0,3 * 105068) / (221 748 +0,5 * 260 493 +0,3 * 14 936) = 0,51
Поточний рівень ліквідності з урахуванням реальних надходжень і можливих платежів склав у баз. році 43%, у звітному - 51%.
2) коефіцієнт абсолютної ліквідності:
α2 = А1 / (П1 + П2)
α2 баз .= 17 127 / (180 393 +143 141) = 0,053
α2отч. = 37 319 / (221 748 +260 493) = 0,077
У баз. році підприємство могло погасити всього 5,3% кредиторської заборгованості за рахунок грошових коштів, у звітному році може погасити вже 7,7% заборгованості.
3) коефіцієнт швидкої ліквідності:
α3 = (А1 + А2) / (П1 + П2)
α3баз. = (17 127 +147 130) / (180 393 +143 141) = 0,51
α3отч .= (37 319 +223 355) / (221 748 +260 493) = 0,54
Значення показника менше норми, 51% заборгованості підприємство в баз. році могло погасити не тільки за рахунок грошових коштів, але і надходжень за розрахунками, у звітному році трохи більше.
4) коефіцієнт поточної ліквідності:
α4 = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)
α4баз. = (17 127 +147 130 +61 645) / (180 393 +143 141) = 0,47
α4отч .= (37 319 +223 355 +105068) / (221 748 +260 493) = 1,13
Ідеально, якщо показник дорівнює 1. У баз. році у підприємства було недостатньо коштів, які могли бути використані для погашення короткострокових зобов'язань, а в звітному році - достатньо.
5) Частка оборотних коштів в активах:
α5 = (А1 + А2 + А3) / Б
α5баз. = (17 127 +147 130 +61 645) / 957 837 = 0,24
α5отч .= (37 319 +223 355 +105068) / 1009525 = 0,36
У баз. році частка оборотних коштів у всіх активах організації становила 24%, у звітному році частка оборотних коштів зросла до 36%.
6) Коефіцієнт забезпеченості власними коштами:
α6 = (П4-А4) / (А1 + А2 + А3)
α6баз. = (626 624-731 935) / (17 127 +147 130 +61 645) = - 0,47
α6отч .= (512 007-643 783) / (37 319 +223 355 +105068) = - 0,36
Не відповідає нормі (більше або дорівнює 0,5-0,6). Показує яка частина оборотних активів сформована за рахунок власного капіталу організації.
7) Коефіцієнт маневреності функціонування капіталу:
α7 = А3 / (А1 + А2 + А3) - (П1 + П2)
α7баз. = 61 645 / (17 127 +147 130 +61 645) - (180 393 +143 141) = - 0,63
α7отч .= 105068 / (37 319 +223 355 +105068) - (221 748 +260 493) = - 0,9
Показує, яка частина функціонуючого капіталу знерухомлена у виробничих запасах.
Фінансова стійкість:
1) Коефіцієнт капіталізації:
К1 = (П1 + П2 + П3) / П4
К1баз. = (180 393 +143 141 +7 679) / 626 624 = 0,53
К1отч .= (221 748 +260 493 +14 936) / 512 007 = 0,97
Повинен бути менше 1. Показники відповідають нормі. У баз. році 53% позикових засобів організація залучила на 1 руб.вложенной в активах власності. У отч. році ця частка збільшилася до 97%.
2) Коефіцієнт фінансової незалежності:
К2 = П4 / Б
К2баз. = 626 624 / 957 837 = 0,65
К2отч .= 512 007 / 1009525 = 0,51
Норма = 0,5. У баз. році підприємство залежало від зовнішніх джерел фінансування на 65%, в отч. року залежність зменшилася до 51%. Таким чином, високі значення даного показника відображають потенційну небезпеку виникнення дефіциту грошових коштів.
3) Коефіцієнт фінансування:
К3 = 1 / К2
К3баз. = 1 / 0,65 = 1,54
Котч. = 1 / 0,51 = 1,96
Повинен бути більше 1. Показує, яка частина активів фінансується за рахунок постійних джерел, і відображає залежність підприємства чи незалежність від короткострокових джерел фінансування.
4) Коефіцієнт фінансової стійкості:
К4 = (П3 + П4) / Б
К4баз .= (7 679 +626 624) / 957 837 = 0,66
К4отч .= (14 936 +512 007) / 1009525 = 0,52
У баз. році 66% активів фінансувалася за рахунок стійких джерел, тобто власного капіталу і довгострокових кредитів і позик. У отч. році ця частка зменшилася до 52%.
5) Коефіцієнт фінансової незалежності в частині формування запасів:
К5 = (П4 - А4) / ЗЗ
К5баз. = (626 624-731 935) / 85867 = -1,23
К5отч .= (512 007-643 783) / 143747 = -0,92
Показує, яка частина матеріальних запасів забезпечується власними коштами.
Оцінка ділової активності підприємства:
Показник
Ум. Позначення
На 1.01. 2007
На 1.01.2008 р.
Нормативне значення
Оборотність (віддача) всіх активів, об.
К19 = ВР / ВБср
0,4
0,49
K19 ® 1 (чим більше, тим краще)
Оборотність (віддача) оборотних коштів, про.
К20 = ВР / Ос ср
1,16
1,41
К20> = 3 обороту на рік
Оборотність (віддача) власного капіталу, об.
К21 = ВР / Ісос ср
0,69
0,84
K21 ® 1 (чим більше, тим краще)
Додаткові дані:
Виручка
тис. руб.
393396
479013
Значення коефіцієнта К19, показують скільки разів за період здійснюється повний цикл виробництва, що приносить прибуток, на звітні дати: Це говорить про досить велику віддачу від використання активів підприємства.
К19баз. = 393396 / 983681 = 0,4
К19отч. = 479013 / 983681 = 0,49, Це говорить про недостатньо віддачі від використання активів підприємства, так як значення менше норми.
Коефіцієнт К20 показує швидкість обороту всіх оборотних коштів підприємства за період:
К20баз .= 393396 / 339311,5 = 1,16
К20отч .= 479013 / 339311,5 = 1,41
Даний коефіцієнт збільшився, тим не менш, його значення нижче нормативного, отже, мають місце фактори, які негативно позначаються на оборотності оборотних коштів. Можливо це відбувається через надмірне збільшення запасів.
Коефіцієнт К21, що показує швидкість обороту вкладеного власного капіталу.
К21баз. = 393396 / 569315,5 = 0,69
К21отч .= 479013 / 569315,5 = 0,84
Спостерігається збільшення даного показника, однак, на всі звітні дати показники не більше критичного значення, що говорить про неефективність його використання.
Оцінка інтенсивності використання ресурсів підприємства:
Показник
Ум. Позначення
На 1.01.2007
На 1.01.2008 р.
Нормативне значення
Рентабельність активів,%
К15 = ПЧ / ВБ * 100%
20,7
24,5
> = 13%
Рентабельність власної. капіталу,%
К16 = ПЧ / Ісос * 100%
31,6
48,3
> = 13%
Рентабельність виробництв. деят-ти,%
К17 = ВП / З * 100%
19,05
9,9
> = 10%
Додаткові дані:
ПЧ = 197982; 247447.
Коефіцієнт К15, показує відсоток прибутку підприємства з кожної гривні, вкладеної в активи.
К15баз. = 197982 / 957 837 = 20,7
К15отч. = 247447 / 1009525 = 24,5, отже показники відповідають нормативу.
Коефіцієнт К16 показує, яка віддача від використання власного капіталу, він є найбільш поширеним індикатором оцінки доцільності інвестицій з позиції власників підприємства.
К16 баз .= (197982 / 626 624) * 100 = 31,6
К16отч. = (247447 / 512007) * 100 = 48,3
Коефіцієнт К17 показує частку прибутку від реалізації продукції в сумі витрат на її виробництво.
К17баз. = 19,05
К17отч. = 9,9
На період цей показник був значно вище норми, частка прибутку у витратах досить велика. У звітному періоді спостерігається зниження показника.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
187.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 14
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 6
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 7
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 9
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 13
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 4
© Усі права захищені
написати до нас