Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти
Державна освітня установа вищої професійної освіти Самарський Державний Аерокосмічний Університет імені академіка С. П. Корольова
Кафедра: Організація виробництва
Курсова робота
Тема: Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Виконав: Тучина І.
Група: 444A
Прийняв: Шебуняева О. М.
Оцінка
Дата
Самара 2008

РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка: 33 стор, 11 таблиць, 10 джерел.
Ліквідність, рентабельність, актив, пасив, дебіторська заборгованість, баланс, прибуток, збитки, фінансова стійкість
У даній курсовій роботі проведено аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на основі бухгалтерського балансу, а також звіту про фінансові результати. Здійснено розрахунок фінансових показників підприємства, зроблені висновки про його роботу.

Зміст
ВСТУП
1. Фінансова звітність підприємства.
1.1.Баланс підприємства.
1.2. Звіт про прибутки та збитки.
2.Аналіз балансу підприємства.
2.1. Аналіз активів підприємства.
2.2. Аналіз пасивів підприємства.
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства.
3.1. Аналіз платоспроможності підприємства.
3.2. Аналіз фінансової стійкості.
3.3. Аналіз ділової активності.
4. Аналіз прибутковості і рентабельності.
ВИСНОВОК.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

ВСТУП
Фінансовий стан є найважливішою характеристикою фінансово-господарської діяльності підприємства. Воно визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів всіх учасників фінансових відносин: як самого підприємства, так і його партнерів.
Стійке фінансове становище підприємства досягається за допомогою кваліфікованого управління всією сукупністю виробничо-господарських факторів, що визначають результати діяльності підприємства. Оцінка результатів роботи будь-якого підприємства включає в себе аналіз його фінансового становища.
Розрізняють внутрішній і зовнішній аналіз.
Внутрішній аналіз здійснюється для потреб керування підприємством. Його результати використовуються для планування, контролю і прогнозу фінансового становища. Зовнішній аналіз здійснюється на основі фінансової звітності, зміст якої визначається інтересами контролюючих органів, а також власників фінансових ресурсів. Основними задачами як внутрішнього, так і зовнішнього аналізу є:
- Загальна оцінка фінансового положення і факторів його зміни;
- Визначення раціонального розміщення фінансових ресурсів та ефективності їх використання;
- Встановлення положення підприємства на фінансовому ринку та кількісне визначення його фінансової конкурентоспроможності;
- Дотримання фінансової, розрахункової та кредитної дисципліни;
- Оцінка заходів, розроблених для ліквідації виявлених недоліків та підвищення віддачі фінансових ресурсів;
- Довгострокове і короткострокове прогнозування стійкості фінансового положення;
- Виявлення проблем управління фінансовою діяльністю.
Аналіз фінансової діяльності відіграє все більшу роль у процесі прийняття економічних рішень. Він може представляти інтерес для різних користувачів фінансових даних, які переслідують свої цілі і мають свої критерії оцінки фінансового становища.
Кредитори використовують аналіз для оцінки доцільності виділення кредиту, посилення гарантій його повернення, оцінки довіри до підприємства кЯ до клієнта.
Інвестори (власники) вкладають гроші у власний капітал підприємства. Їм необхідно визначити зменшення або збільшення частки власного капіталу й оцінити ефективність використання ресурсів адміністрацією підприємства. Ці користувачі схильні до великих ризиків, тому вони відчувають значну потребу в достовірній інформації.
Керівництво підприємства визначає за даними звітності потреба у фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсах. Фінансовий аналіз необхідний також для розробки основних напрямків розвитку підприємства, визначення можливості його реорганізації. Маючи необмежений доступ до фінансової документації, керівництво може правильно визначити фінансовий стан підприємства, рентабельність його діяльності та подальші перспективи.
Податкові органи та аудитори на основі представлених даних здійснюють ревізію діяльності підприємства і правильність розрахунків з бюджетом.
Цілі фінансового аналізу можуть бути різними для кожної групи. Необхідно точно встановити предмет аналізу (сфери діяльності підприємства). Це може бути аналіз господарської діяльності, аналіз управління активами, аналіз прибутковості, ліквідності і т. д.

1.Фінансова звітність підприємства
Найважливішим засобом представлення інформації, що характеризує фінансове становище підприємства, є фінансові звіти, які представлені наступними документами:
- Бухгалтерський баланс підприємства;
- Звіт про фінансові результати;
- Звіт про рух грошових коштів;
- Дані поточного бухгалтерського обліку.

1.1.Баланс підприємства

Головним документом пакету фінансової звітності є баланс підприємства - деталізований уявлення активів, зобов'язань і власного капіталу підприємства на конкретний момент часу. Він є кумулятивним за своїм характером, тому що являє фінансові результати роботи підприємства з моменту його утворення.
Застосовуваний в даний час баланс наближений за своїм змістом до умов ринкової економіки та міжнародним стандартам, тому що активи в ньому відображаються як вартість майна і боргових прав, якими володіє підприємство на звітну дату, а пасиви - як джерела фінансових ресурсів і зобов'язання підприємства за позиками та кредиторської заборгованості.
Баланс підприємства, діяльність якого аналізується в цій курсовій роботі, наведено нижче.

Таблиця 1. Бухгалтерський баланс підприємства.
Додаток
Додаток П1 До наказу Мінфіну РФ
Від 13 січня 2000 р
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
На 31 грудня 2007 р
Форма № 1 по ОКУД
Дата (число, місяць, рік)
Коди
0710001
2007.12.31
07546311
Організація Відкрите акціонерне товариство «КлімТех»
за ЄДРПОУ
Вид діяльності Надання послуг
за ЗКГНГ
Організаційно-правова форма ВАТ
по ОКОПФ
Єдинці виміру: тис. руб.
по ОКЕІ
Адреса 443026 м. Самара вул. С. Лазо 22.
Актив
Код показника
На початок року
На кінець року
1
2
3
4
Необоротні активи
Нематеріальні активи
110
220
200
Основні засоби
120
8636
8690
Незавершене будівництво
130
972
284
Довгострокові фінансові вкладення
140
400
200
У тому числі: позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців
144
400
200
Разом у розділі Ⅰ
190
10228
9374
Оборотні активи
Запаси
210
4684
5272
У тому числі: сировина, матеріали та інші аналогічні цінності
211
2430
2828
малоцінні та швидкозношувані предмети
213
686
666
витрати в незавершеному виробництві
214
612
1094
готова продукція і товари для перепродажу
215
790
480
витрати майбутніх періодів
217
166
204
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
600
640
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після о. Д.)
240
322
494
в тому числі: покупці та замовники
241
142
258
аванси видані
245
58
98
інші дебітори
246
122
138
Грошові кошти
260
230
298
в тому числі: розрахункові рахунки
262
2
2
валютні рахунки
263
228
296
Інші оборотні активи
270
238
244
Разом у розділі Ⅱ
290
6074
6948
БАЛАНС (код 190 + код 290)
300
16302
16322
Пасив
Код показника
На початок року
На кінець року
1
2
3
4
Капітал і резерви
Статутний капітал
410
5600
5600
Додатковий капітал
420
4000
4000
Резервний капітал
430
600
400
Фонди нагромадження
440
1000
400
Фонд соціальної сфери
450
596
164
Нерозподілений прибуток минулих років
470
400
-
Нераспр. прибуток звітного року
480
-
200
Разом у розділі Ⅳ
490
12196
10764
Довгострокові пасиви
Позикові кошти
510
600
400
в тому числі: кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати
511
600
400
Разом у розділі Ⅴ
590
600
400
Короткострокові пасиви
Позикові кошти
610
1626
3434
в тому числі: кредити банків
611
1274
2980
Кредиторська заборгованість
620
1838
1688
в тому числі: постачальники і підрядчики
621
1416
1372
з оплати праці
624
134
144
по соц. страхуванню і забезпеченню
625
50
54
заборгованість перед бюджетом
626
60
40
інші кредитори
628
178
78
Резерви майбутніх витрат і платежів
660
42
36
Разом у розділі Ⅵ
690
3506
5158
БАЛАНС (код 490 + код 590 + код 690)
700
16302
16322
1.2 Звіт про прибутки та збитки
Даний звіт покликаний відображати доходи і витрати підприємства за певний період часу і поряд з балансом є найважливіший інструмент фінансової оцінки результатів діяльності.
Таблиця 2. Звіт про прибутки та збитки.
Затверджено Міністерством фінансів
Додаток П2 Російської Федерації для
бухгалтерської звітності 1997
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
За період з 1 січня по 31 грудня 2007
Форма № 1 по ОКУД
Дата (число, місяць, рік)
Коди
0710001
2007.12.31
07546311
Організація Відкрите акціонерне товариство «КлімТех»
за ЄДРПОУ
Вид діяльності Надання послуг
за ЗКГНГ
Організаційно-правова форма ВАТ
по ОКОПФ
Єдинці виміру: тис. руб.
по ОКЕІ
Адреса 443026 м. Самара вул. С. Лазо 22.
Показник
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
Найменування показника минулого року
Код
стор
1
2
3
4
Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)
010
78956
122556
Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг
020
60392
93752
Комерційні витрати
030
2200
3400
Управлінські витрати
040
11040
17140
Прибуток (збиток) від реалізації
050
5324
8264
Відсотки до отримання
060
40
500
Відсотки до сплати
070
20
100
Інші операційні доходи
090
200
600
Інші операційні витрати
100
124
200
Прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності
110
5420
9064
Інші позареалізаційні доходи
120
780
1116
Інші позареалізаційні витрати
130
200
180
Прибуток (збиток) звітного періоду
140
6000
10000
Податок на прибуток
150
2000
3400
Абстрактні кошти
160
3800
6200
Нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду
170
200
400

2. Аналіз балансу підприємства

2.1 Аналіз активів підприємства

Аналіз діяльності підприємства починається з аналізу складу й розміщення його активів. Від раціональності розміщення та ефективності використання активів значною мірою залежить успішний результат роботи підприємства. Тому в процесі аналізу вивчається структура активів, розміщення їх у сфері виробництва та обігу, ефективність їх використання. За даними балансу складається аналітична таблиця.
Таблиця 3. Склад і структура активів підприємства.
Кошти підприємства
На початок року
На кінець року
Зміни за звітний період
Змін. структури
Сума, тис. руб.
Уд. вага,%
Сума, тис. руб.
Уд. вага,%
тис. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Необоротні активи
Нематеріальні активи
220
1.35
200
1.23
-20
-9.09
-0.12
Основні засоби
8636
52.98
8690
53.24
54
0.63
0.26
Незавершене будівництво
972
5.96
284
1.73
-688
-70.78
-4.23
Довгострокові фінансові вкладення
400
2.45
200
1.23
-200
-50
-1.22
в тому числі: позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців
400
2.45
200
1.23
-200
-50
-1.22
Разом у розділі
10228
62.74
9374
57.43
-854
-8.35
-5.31
Оборотні активи
Запаси
4684
28.73
5272
32.30
588
12.55
3.57
в тому числі: сировина, матеріали та інші аналогічні цінності
2430
14.90
2828
17.33
398
16.38
2.43
малоцінні та швидкозношувані предмети
686
4.21
666
4.08
-20
-2.92
-0.13
витрати в незавершеному виробництві
612
3.75
1094
6.70
482
78.76
2.95
готова продукція і товари для перепродажу
790
4.85
480
2.94
-310
39.24
-1.91
витрати буд. періодів
166
1.02
204
1.25
38
22.89
0.23
ПДВ по придбаних цінностях
600
3.68
640
3.92
40
6.67
0.24
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після о. Д.)
322
1.98
494
3.03
172
53.42
1.05
в тому числі: покупці та замовники
142
0.87
258
1.58
116
81.69
0.71
аванси видані
58
0.36
98
0.60
40
68.97
0.24
інші дебітори
122
0.75
138
0.85
16
13.11
0.1
Грошові кошти
230
1.41
298
1.83
68
29.57
0.42
в тому числі: розрахункові рахунки
2
0.01
2
0.01
0
0
0
валютні рахунки
228
1.40
296
1.81
68
29.82
0.41
Інші оборотні активи
238
1.46
244
1.49
6
2.52
0.03
Разом у розділі
6074
37.26
6948
42.57
874
14.39
5.31
Разом
16302
100
16322
100
20
0.12
0
Важливим показником оцінки фінансового стану підприємства є темп приросту реальних активів, які характеризують фінансовий потенціал підприємства. До них відносяться основні засоби за залишковою вартістю, виробничі запаси і незавершене виробництво. Темп приросту реальних активів характеризує інтенсивність нарощування майна та визначається за формулою
де О 0, О 1 - основні засоби на початок і кінець року,
З 0, З 1 - запаси на початок і кінець року,
Д 0, Д 1 - грошові кошти без урахування використання позикових коштів на початок і кінець року.
Таким чином, темп приросту реальних активів склав 5,19%.
Активи підприємства поділяються на довгострокові і поточні.
- Довгострокові активи - це вкладення коштів з довготривалими цілями в нерухомість, цінні папери, спільні підприємства і т. д. Аналіз довгострокових активів підприємства представлений в таблиці 4.
Таблиця 4. Аналіз складу і структури довгострокових активів підприємства.
Кошти підприємства
На початок року
На кінець року
Зміни за звітний період
Змін. стр-ри
Сума, тис. руб.
Уд. вага,%
Сума, тис. руб.
Уд. вага,%
Тис. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Основні засоби
8636
84.43
8690
92.7
54
0.63
8.27
Незавершене будівництво
972
9.5
284
3.03
-688
-70.78
-6.47
Довгострокові фінансові вкладення
в тому числі:
- Позики, надані організаціям на термін більше 12 міс.
400
400
3.91
3.91
200
200
2.13
2.13
-200
-200
-50
-50
-1.78
-1.78
Нематеріальні активи
220
2.15
200
2.13
-20
-9.09
-0.02
Разом
10228
100
9374
100
-854
-8.35
0
Поточні активи займають велику питому вагу в загальній сумі коштів, якими володіє підприємство. Вони включають запаси за вирахуванням витрат майбутніх періодів, грошові кошти, дебіторську заборгованість і короткострокові фінансові вкладення. У процесі аналізу вивчається структура поточних активів, розміщення їх у сфері виробництва та у сфері обігу, ефективність їх використання. Склад і структура поточних активів наводяться у таблиці 5.
Таблиця 5. Склад, структура та аналіз поточних активів.
Кошти підприємства
На початок року
На кінець року
Зміни за звітний період
Змін.
стр-ри
Сума, тис. руб.
Уд. вага,%
Сума, тис. руб.
Уд. вага,%
Тис. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Запаси
в тому числі:
- Сировина, матеріали та інші матеріальні цінності
- Малоцінні та швидкозношувані предмети
- Витрати у незавершеному виробництві
- Готова продукція і товари для перепродажу
- Витрати майбутніх періодів
4684
2430
686
612
790
166
77.11
40.01
11.29
10.08
13
2.73
5272
2828
666
1094
480
204
75.88
40.7
9.58
15.75
6.91
2.94
588
398
-20
482
-310
38
12.55
16.38
-2.92
78.76
-39.24
22.89
-1.23
0.69
-1.71
5.67
-6.09
0.21
Дебіторська заборгованість
322
5.3
494
7.11
172
53.42
1.81
Грошові кошти
230
3.79
298
4.29
68
29.57
0.5
Інші оборотні активи
238
3.92
244
3.51
6
2.52
-0.41
ПДВ по придбаних цінностях
600
9.88
640
9.21
40
6.67
-0.67
Разом
6074
100
6948
100
874
14.39
0

2.2 Аналіз пасивів підприємства

Бухгалтерський баланс повинен забезпечувати рівність активів і пасивів, оскільки передбачається, що вкладення коштів у різні активи в будь-який момент часу повинні бути забезпечені відповідними джерелами фінансування. В якості таких джерел виступають власний і позиковий капітал, поданий у пасиві. Дані для аналізу пасивів готуються за формою таблиці 6.

Таблиця 6. Склад, структура та аналіз пасивів підприємства.
Кошти підприємства
На початок року
На кінець року
Зміни за звітний період
Сума, тис. руб.
Уд. вага,%
Сума, тис. руб.
Уд. вага,%
Тис. руб.
%
Всього джерел
1. Капітал і резерви
- Статутний капітал
- Додатковий капітал
- Резервний капітал
- Фонди накопичення
- Фонд соціальної сфери
- Нераспр. прибуток минулих років
- Нераспр. прибуток звітного року
5600
4000
600
1000
596
400
-
34.35
24.54
3.68
6.13
3.66
2.45
-
5600
4000
400
400
164
-
200
34.31
24.51
2.45
2.45
1
-
1.23
0
0
-200
-600
-432
-400
200
0
0
-33.3
-60
-72.5
-100
100
2 Довгострокові пасиви
- Позикові ср-ва
600
3.68
400
2.45
-200
-33.3
3 Короткострокові пасиви
- Позикові кошти
- Кредиторська заборгованість
1626
1838
9.97
11.28
3434
1688
21.04
10.34
1808
-150
111.2
-8.2
4 Резерви майбутніх витрат і платежів
42
0.26
36
0.22
-6
-14.3
Разом
16302
100
16322
100
20
0.1
При аналізі слід звернути увагу на співвідношення власних джерел до їх загальній сумі, називане коефіцієнтом власності. Цей коефіцієнт характеризує співвідношення інтересів власників підприємства і власників акцій, позикодавців і кредиторів. Коефіцієнт власності підтримує стабільну структуру джерел коштів (капіталу). Саме такій структурі віддають перевагу інвестори і кредитори.

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз фінансової звітності підприємства дозволяє виявити взаємозв'язки і взаємозалежності між різними показниками його фінансово-господарської діяльності, включеними у звітність. Результати аналізу дозволяють зацікавленим особам та організаціям прийняти управлінські рішення на основі оцінки поточного фінансового стану та діяльності підприємства за попередні роки і його потенційних можливостей на попередні роки.
Для аналізу фінансового стану комерційного підприємства застосовується система абсолютних і відносних показників, а також пов'язаних з їх вимірюванням фінансових коефіцієнтів. Найбільш важливими з них є показники, що характеризують:
- Платоспроможність - можливість підприємства розплатитися за своїми зобов'язаннями;
- Фінансову стійкість - стан фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, що забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні кредитоспроможності та платоспроможності в умовах допустимого рівня ризику;
- Ділову активність - ефективність використання підприємством своїх коштів;
- Прибутковість (рентабельність) - рівень прибутку щодо вкладених коштів або витрат підприємства;
- Ефективність використання власного (акціонерного) капіталу.
Широке поширення і використання коефіцієнтів представляє інтерес в силу того, що вони усувають спотворює вплив на звітний матеріал інфляції, що особливо актуально при аналізі в довгостроковому аспекті.

3.1 Аналіз платоспроможності підприємства
Показник платоспроможності характеризує здатність підприємства виконувати свої зобов'язання по заборгованості. Розрахунок і аналіз цього показника має велике значення для підприємства, так як його низький потенціал може з'явитися причиною для припинення ним своїх платежів. У процесі аналізу вивчається поточна і довгострокова платоспроможність.
Поточна платоспроможність може бути визначена за даними балансу шляхом порівняння його платіжних засобів з терміновими зобов'язаннями. Найкращий варіант, коли у підприємства є вільні грошові кошти, достатні для погашення наявних зобов'язань. Але підприємство є платоспроможним і в тому випадку, коли вільних грошових коштів у нього недостатньо або вони зовсім відсутні, але підприємство здатне швидко реалізувати свої активи і розплатитися з кредиторами.
До найбільш платіжних засобів відносяться грошові кошти, короткострокові цінні папери, частина дебіторської заборгованості, по якій є впевненість у її вступі. Термінові зобов'язання включають зобов'язання і борги, які підлягають погашенню: короткострокові кредити банку, кредиторська заборгованість за товари і послуги бюджету. Про платоспроможність підприємства говорить ставлення платіжних засобів до термінових зобов'язаннях. Якщо воно менше 1, то є ймовірність, що підприємство вчасно не зможе погасити свою короткострокову заборгованість.
Платоспроможність підприємства оцінюється показниками ліквідності. З одного боку, під ліквідністю розуміється здатність підприємства сплатити свої короткострокові зобов'язання, з іншого боку, це готовність і швидкість, з якою поточні активи можуть бути перетворені в грошові кошти. При цьому слід враховувати і ступінь знецінення поточних активів у результаті швидкої їх реалізації.
Низький рівень ліквідності - це відсутність свободи дій адміністрації підприємства. Більш серйозними наслідками низької ліквідності є неспроможність підприємства оплатити свої поточні борги і зобов'язання, що може привести до вимушеної продажу довгострокових фінансових вкладень та активів, і, в кінцевому рахунку, до неплатежів і банкрутства.
Платоспроможність часто визначається по ліквідності балансу. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку її убування, із зобов'язаннями по пасиву, об'єднаними за строками їх погашення і в порядку їх зростання.
У залежності від ступеня ліквідності активи підприємства поділяються на такі групи:
- А1 - найбільш ліквідні (всі грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення);
- А2 - швидко реалізовані (дебіторська заборгованість та інші оборотні активи);
- А3 - повільно реалізовані (запаси, за винятком витрат майбутніх періодів, а також довгострокові фінансові вкладення);
- А4 - важко реалізовані (нематеріальні активи, основні засоби, незавершене будівництво).
Пасиви групуються за ступенем терміновості їх оплати:
- П1 - найбільш термінові (кредиторська заборгованість, інші короткострокові пасиви);
- П2 - короткострокові (короткострокові позикові засоби);
- П3 - довгострокові (довгострокові позикові кошти та інші довгострокові пасиви);
- П4 - постійні (капітал і резерви, доходи майбутніх періодів, фонди споживання, резерви майбутніх доходів і витрат).
Для збереження балансу активу і пасиву підсумок даної групи зменшується на величину витрат майбутніх періодів і ПДВ.
Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо А1 ³ П1, А2 ³ П2, А3 ³ П3, А4 £ П4.
Таблиця 7. Аналіз ліквідності підприємства.
Акти-
ви
На початок року
На кінець року
Пассі-
ви
На початок року
На кінець року
Платіжний надлишок або недолік (А-П)
Сума, тис. руб.
%
Сума, тис. руб.
%
Сума, тис. руб.
%
Сума, тис. руб.
%
На початок року
На кінець року
А1
830
5.14
938
5.82
П1
1838
11.39
1688
10.47
-1008
-750
А2
560
3.47
738
4.58
П2
1626
10.08
3434
21.31
-1066
-2696
А3
4918
30.48
5268
32.68
П3
600
3.72
400
2.48
4318
4868
А4
9828
60.91
9174
56.92
П4
12072
74.81
10596
65.74
-2244
-1422
Разом
16136
100
16118
100
Разом
16136
100
16118
100
0
0
Таким чином, очевидно перевищення найбільш термінових елементів пасивів над найбільш ліквідними елементами активів, що несприятливо позначається на здатності підприємства виконувати свої короткострокові зобов'язання. Ліквідність балансу в рамках даної оцінки підтримується лише перевищенням запасів і довгострокових фінансових вкладень над довгостроковими позиками, а також капіталу і резервів над необоротні активи.
Для більш точної оцінки ліквідності балансу необхідно проаналізувати такі показники ліквідності:
- Коефіцієнт поточної ліквідності, розраховується як відношення поточних оборотних активів до поточних пасивів:
Л 1 = Поточні активи / Поточні пасиви
До поточних активів у разі ставляться запаси (за вирахуванням витрат майбутніх періодів), грошові кошти і дебіторська заборгованість; до поточних пасивів - короткострокові позики і кредиторська заборгованість. Одержуємо:
КЛ 1 = 56703464 = 1.64 (на початок року)
КЛ 1 = 65005122 = 1.27 (на кінець року)
Теоретично достатнім вважається значення даного коефіцієнта в межах 2 ¸ 2.5, проте воно оцінюється позитивно при величині більше 1. Тим не менш, спостерігається зниження коефіцієнта поточної ліквідності до кінця звітного року, що свідчить про деяке погіршення фінансового становища підприємства.
- Коефіцієнт термінової ліквідності визначає здатність підприємства виконувати свої поточні зобов'язання з бистроліквідних активів:
КЛ 2 = Поточні актіви-Запаси/Текущіе пасиви
Одержуємо:
КЛ 2 = 5670 - 45183464 = 0.33 (на початок року)
КЛ 2 = 6500 - 50685122 = 0.28 (на кінець року)
Він показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути негайно погашена за рахунок грошових коштів і надходжень по розрахунках з клієнтами. Оптимальним вважається значення 0.8 ¸ 1, однак у даному випадку поточні значення виявляються набагато нижче.
- Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень до поточних пасивів. Він характеризує можливість підприємства негайно погасити свої короткострокові зобов'язання за рахунок грошових коштів і легко реалізованих короткострокових фінансових вкладень.
КЛ 3 = Грошові кошти + короткострокові фінансові вкладення / Поточні пасиви
Оскільки в звітному періоді підприємство немає короткостроковими фінансовими вкладеннями, в розрахунок беруться тільки грошові кошти (в касі та на рахунках)
КЛ 3 = 8303464 = 0,24 (на початок року)
КЛ 3 = 9385122 = 0,18 (на кінець року)
Теоретично вважається достатнім, якщо величина даного коефіцієнта перевищує 0,2-0,25. З розрахунків видно, що абсолютна ліквідність підприємства практично знаходиться в даних межах.
Таблиця 8. Аналіз показників ліквідності підприємства.
Показники
На початок року
На кінець року
Зміни
1. Поточні активи, тис. руб.
5670
6500
830
1.1 Запаси, тис. руб.
4684
5272
588
1.1.1 Витрати майбутніх періодів, тис. руб.
166
204
38
1.2 Грошові кошти, тис. руб.
230
298
68
1.3 Дебіторська заборгованість, тис. руб.
322
494
172
1.5 Інші оборотні активи
238
244
6
1.6 ПДВ
600
640
40
2. Поточні пасиви, тис. руб.
3464
5122
1658
2.1 Позикові кошти, тис. руб.
1626
3434
1808
2.2 Кредиторська заборгованість, тис. руб.
1838
1688
-150
3. Показники ліквідності
3.1 Коефіцієнт поточної ліквідності
1.64
1.27
-0,37
3.2 Коефіцієнт термінової ліквідності
0.33
0.28
-0.05
3.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0.24
0.18
-0.06
3.4 Чистий оборотний капітал
2206
1378
828
3.4.1 Частка чистого оборотного капіталу в поточних активах,%
38.9
21.2
17.7
3.5 Частка грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень в поточних активах,%
14.6
14.4
-0.2

3.2 Аналіз фінансової стійкості

Поняття фінансової стійкості тісно пов'язане з перспективною платоспроможністю підприємства. Оцінка фінансової стійкості пов'язана з аналізом структури капіталу, тобто вивчається співвідношення позикового, власного і загального капіталу з різних позицій. Ця оцінка дозволяє зовнішнім суб'єктам аналізу (особливо інвесторам і кредиторам) визначити фінансові можливості підприємства на тривалу перспективу і характеризує ступінь захищеності їхніх інтересів.
- Найважливішим показником фінансової стійкості є коефіцієнт незалежності (автономії). Він показує частку власних коштів у загальній сумі капіталу:
КУ 1 = Власний капітал Загальний капітал
КУ 1 = 12238 16302 = 0.75 (на початок року)
КУ 1 = 10800 16322 = 0.66 (на кінець року)
Отримані значення коефіцієнта автономії свідчать про високий ступінь фінансової стабільності підприємства. Значення КУ 1> 0.5 показує, що всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті його власними засобами. Однак зниження коефіцієнта автономії в кінці року свідчить про деяке зменшення фінансової незалежності підприємства.
- Питома вага позикових коштів у загальному капіталі є показником, зворотним коефіцієнту незалежності:
КУ 2 = Загальні позикові кошти Загальний капітал
КУ 2 = 4064 16 302 = 0.25 (на початок року)
КУ 2 = 5522 16 322 = 0.34 (на кінець року)
Позикові кошти в цьому випадку представляють собою суму поточних і довгострокових пасивів підприємства. Даний коефіцієнт характеризує частку боргу в загальній сумі капіталу підприємства.
- Дані про заборгованість підприємства корисно зіставити з боргами дебіторів, питома вага яких у вартості капіталу розраховується за допомогою коефіцієнта:
КУ 3 = Дебіторська заборгованість Загальний капітал
КУ 3 = 32216302 = 0.02 (на початок року)
КУ 3 = 49416322 = 0.03 (на кінець року)
- Залежність підприємства від зовнішніх позик характеризується співвідношенням власних і позикових коштів:
КУ 4 = Загальні позикові кошти Власний капітал
КУ 4 = 406 412 238 = 0.33 (на початок року)
КУ 4 = 552 210 800 = 0.51 (на кінець року)
Зростання даного коефіцієнта також свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх джерел, про втрату фінансової стійкості.
- Розраховується також коефіцієнт, що показує забезпеченість підприємства власними засобами:
КУ 5 = Власні кошти Поточні активи
Власні кошти визначаються різницею між розділом Ⅳ пасиву і розділом Ⅰ активу балансу.
КУ 5 = 1968 5670 = 0.35 (на початок року)
КУ 5 = 1390 6500 = 0.21 (на кінець року)
- Коефіцієнт фінансової стійкості (стабільності):
КУ 6 = Власні кошти + довгострокові позикові кошти Загальна сума джерел
КУ 6 = 1968 + 600 16 302 = 0.16
КУ 6 = 1390 + 400 16 322 = 0.11
Даний коефіцієнт показує питому вагу тих джерел фінансування, які підприємство може використовувати у своїй діяльності тривалий час.
Узагальнюючий аналіз показників фінансової стійкості підприємства проводиться в таблиці 9.
Таблиця 9. Аналіз показників фінансової стійкості.
Показники
На початок року
На кінець року
Зміни
1. Загальний капітал, тис. руб.
16302
16322
20
2. Власний капітал, тис. руб.
12238
10800
-1438
3. Позиковий капітал, тис. руб.
4064
5522
1458
4. Дебіторська заборгованість, тис. руб.
322
494
172
5. Власні кошти, тис. руб.
1968
1390
-578
6. Показники фінансової стійкості
6.1. Коефіцієнт співвідношення власного і загального капіталу
0.75
0.66
-0.09
6.2. Коефіцієнт співвідношення позикового і загального капіталу
0.25
0.34
0.09
6.3. Коефіцієнт співвідношення дебіторської заборгованості і спільного капіталу
0.02
0.03
0.01
6.4. Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу
0.33
0.51
0.18
6.5. Коефіцієнт співвідношення власних коштів і поточних активів
0.35
0.21
-0.14
6.6. Коефіцієнт фінансової стійкості
0.16
0.11
-0.05
Виходячи з результатів аналізу, можна зробити висновок про досить високої фінансової стійкості підприємства, проте також слід зауважити і виявляється тенденцію до її зниження.

3.3 Аналіз ділової активності
Показники ділової активності характеризують ефективність використання підприємством своїх коштів. До них відносяться різні показники оборотності, оскільки швидкість обороту коштів надає безпосередній вплив на платоспроможність підприємства.
Для оцінки ділової активності використовуються наступні коефіцієнти.
- Коефіцієнт загальної оборотності капіталу показує, скільки разів за рік реалізується цикл виробництва та обігу, або скільки одиниць реалізованої продукції принесла кожна грошова одиниця балансу.
КА 1 = Обсяг реалізації Середній за період підсумок балансу
КА 1 = 78956 16312 = 4.84 (за звітний період)
КА 1 = 122556 16312 = 7.51 (за аналогічний період попереднього року)
- Середній термін обороту капіталу
СО 1 = 365 КА1
СО 1 = 365 4.84 = 75 днів.
СО 1 = 365 7.51 = 49 днів.
- Коефіцієнт оборотності власного капіталу
КА 2 = Обсяг реалізації Середня за період величина власного капіталу
КА 2 = 78956 11519 = 6.85
КА 2 = 122 556 11 519 = 10.64
- Середній термін обороту власного капіталу
СО 2 = 365 КА2
СО 2 = 365 6.85 = 53 дні.
СО 2 = 365 10.64 = 34 дні.
- Коефіцієнт оборотності загальної заборгованості
КА 3 = Обсяг реалізації Середня за період загальна заборгованість
КА 3 = 78956 4793 = 16.47
КА 3 = 122556 4793 = 25.57
- Середній термін обороту загальної заборгованості
СО 3 = 365 КА3
СО 3 = 365 16.47 = 22 дні.
СО 3 = 365 25.57 = 14 днів.
- Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
КА 4 = Обсяг реалізації Середня за період дебіторська заборгованість
КА 4 = 78956 408 = 193.52
КА 4 = 122556 408 = 300.38
- Середній термін обороту дебіторської заборгованості
СО 4 = 365 КА4
СО 4 = 365 193.52 = 2 дні.
СО 4 = 365 300.38 = 1.2 дня.
- Коефіцієнт оборотності запасів
КА 5 = Собівартість реалізованої продукцііСтоімость запасів
КА 5 = 60 392 4978 = 12.13
КА 5 = 93 752 4978 = 18.83
- Середній термін обороту запасів
СО 5 = 365 КА5
СО 5 = 365 12.13 = 30 днів.
СО 5 = 365 18.83 = 19 днів.
Оцінка ділової активності підприємства дана в таблиці 10.
Таблиця 10. Аналіз ділової активності підприємства.
Показники
На початок року
На кінець року
Зміни
1. Обсяг реалізації, тис. крб.
122556
78956
-43600
2. Собівартість реалізованої продукції, тис. руб.
93752
60392
-33360
3. Загальний капітал, тис. руб.
16302
16322
20
4. Власний капітал, тис. руб.
12238
10800
-1438
5. Позиковий капітал, тис. руб.
4064
5522
1458
6. Дебіторська заборгованість, тис. руб.
322
494
172
7. Запаси, тис. руб.
4684
5272
588
8. Показники ділової активності
8.1. Коефіцієнт загальної оборотності
Термін обігу капіталу, днів
7.51
49
4.84
75
-2.67
26
8.2. Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Термін обороту власного капіталу, днів
10.64
34
6.85
53
-3.79
19
8.3. Коефіцієнт оборотності загальної заборгованості
Термін обігу загальної заборгованості, днів
25.57
14
16.47
22
-9.1
8
8.4. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Термін обороту дебіторської заборгованості, днів
300.38
1.2
193.52
2
-106.86
0.8
8.5. Коефіцієнт оборотності запасів
Термін обороту запасів, днів
18.83
19
12.23
30
-6.6
11

4 Аналіз прибутковості і рентабельності
Коефіцієнти рентабельності характеризують прибутковість діяльності підприємства і розраховуються як відношення отриманого прибутку до витрачених засобів чи обсягу реалізованої продукції. Залежно від бази порівняння розрізняють рентабельність всього капіталу, власних коштів, виробничих фондів, фінансових вкладень, продажів.
- Рентабельність всього капіталу є основним показником при аналізі, вона визначається за допомогою коефіцієнтів:
КР 1 = Прибуток від реалізацііСредній за період підсумок балансу · 100%
КР 2 = Балансова прібильСредній за період підсумок балансу · 100%
КР 3 = Прибуток після сплати налоговСредній за період підсумок балансу · 100%
Одержуємо:
КР 1 = 532 416 312 · 100% = 32.64% (за звітний період)
КР 1 = 826 416 312 · 100% = 50.66% (за аналогічний період попереднього року)
КР 2 = 600 016 312 · 100% = 36.78%
КР 2 = 1000016312 · 100% = 61.3%
КР 3 = 400 016 312 · 100% = 24.52%
КР 3 = 660 016 312 · 100% = 40.46%
- Важливим показником є ​​рентабельність власного капіталу, яка визначається за допомогою коефіцієнтів:
КР 4 = Балансова прібильСредняя за період величина власного капіталу · 100%
КР 5 = Прибуток після сплати налоговСредняя за період величина власного капіталу · 100%
КР 4 = 600 011 519 · 100% = 52.1%
КР 4 = 1000011519 · 100% = 86.8%
КР 5 = 400 011 519 · 100% = 34.73%
КР 5 = 660 011 519 · 100% = 57.3%
- Рентабельність виробничих фондів обчислюється відношенням суми прибутку до вартості основних засобів і нормованих оборотних коштів:
КР 6 = Балансова прібильСредняя за період величина + Середня за період величина основних коштів норм. обор. коштів
КР 7 = Прибуток після сплати налоговСредняя за період величина + Середня за період величина основних коштів норм. обор. коштів
КР 6 = 60008663 +4978 = 0.52
КР 6 = 100 008 663 +4978 = 0.87
КР 7 = 40008663 +4978 = 0.35
КР 7 = 66008663 +4978 = 0.57
- Рентабельність власного і довгострокового позикового капіталу служить для оцінки ефективності використання всього довгострокового капіталу підприємства:
КР 8 = Балансова прібильСобств. капітал + довгострокові позикові кошти
КР 9 = Прибуток після сплати налоговСобств. капітал + довгострокові позикові кошти
КР 8 = 600 012 238 +600 = 0.47
КР 9 = 400012238 +600 · 100% = 0.31
- Рентабельність продажів визначається за допомогою наступних коефіцієнтів:
КР 10 = Прибуток від реалізацііЧістий обсяг продажів · 100%
КР 11 = Балансова прібильЧістий обсяг продажів · 100%
КР 12 = Прибуток після сплати налоговЧістий обсяг продажів · 100%
Чистий обсяг продажів - це виручка від реалізації товарів, послуг за вирахуванням ПДВ і акцизів. Одержуємо:
КР 10 = 532 478 956 · 100% = 6.7%
КР 11 = 600 078 956 · 100% = 7.6%
КР 12 = 400 078 956 · 100% = 5.1%

ВИСНОВОК
З аналізу господарської діяльності підприємства стає очевидним погіршення його фінансового становища до кінця звітного періоду, що відбивається практично в усіх показниках його діяльності.
Очевидно перевищення найбільш термінових елементів пасивів над найбільш ліквідними елементами активів, що несприятливо позначається на здатності підприємства виконувати свої короткострокові зобов'язання. Ліквідність балансу в поточний період підтримується лише перевищенням запасів і довгострокових фінансових вкладень над довгостроковими позиками, а також капіталу і резервів над необоротні активи. Позитивною тенденцією в даному випадку є лише значне зменшення платіжного нестачі по найбільш термінових пасивів (який, втім, не зникає). Це тим складніше для підприємства, що до кінця звітного періоду практично вдвічі збільшилися його короткострокові позики. У свою чергу, це призвело до зниження фінансової стійкості підприємства.
Звіт про прибутки та збитки, складений за минулий період, також дозволяє виявити погіршення поточного стану підприємства, про що свідчить значне скорочення операційної виручки (на 36% в порівнянні з попереднім періодом). У зв'язку з цим знизилися показники рентабельності підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Абрамов Є. А. Основи аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності підприємства. М.: Фінанси і статистика, 1994.
2. Балабанов І. Т. Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта. М.: Фінанси і статистика, 1994.
3. Берстайн Л. А. Аналіз фінансової звітності. М.: Фінанси і статистика, 1996.
4. Бородіна Є. І., Голікова Ю. С., Колчина Н. В., Смирнова З. М. Фінанси підприємства. М.: Банки і біржа, 1995.
5. Владимирова Т. А., Соколов В. Г. Як оцінити фінансовий стан фірми. Новосибірськ: Ескор, 1994.
6. Єфимов О. В. Як оцінити фінансове становище підприємства. М.: АТ Бізнес-школа, 1994.
7. Методичні рекомендації щодо складання планів фінансового оздоровлення (бізнес-планів). Розпорядження Федерального управління у справах про неспроможність (банкрутство) від 5 грудня 1994 № 98-р.
8. Романов А. Н., Лукасевич И. Я. Оцінка комерційної діяльності підприємництва. М.: Фінанси і статистика, 1993.
9. Фінансовий менеджмент / За редакцією Є. С. Стоянової. М.: Перспектива, 1993.
10. Шишкін А. К., Вартанян С. С., Мікрюков В. А. Бухгалтерський облік і фінансовий аналіз на комерційних підприємствах. М.: ИНФРА-М, 1996.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
219.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 14
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 6
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 7
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 9
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 5
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 13
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 4
© Усі права захищені
написати до нас