Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 14

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
3
Глава 1. Опис організації
1.1 Організаційна структура
1.2 Зовнішня і внутрішнє середовище
6
6
8
Глава 2. Аналіз фінансово-господарського стану
2.1 Загальний аналіз балансу підприємства
2.1 Характеристика майна підприємства
2.3 Оцінка ліквідності
2.4 Оцінка фінансової стійкості
2.5 Оцінка платоспроможності
2.6 Оцінка рентабельності
18
18
25
30
35
39
44
Глава 3. Розробка інновації на підприємстві
49
Висновок
66
Література
68

Введення
Для сучасної економіки Росії характерна нестабільність, невизначеність у поведінці покупців, конкурентів, постачальників, державних органів. Ця невизначеність породжена пережитої фазою циклічного розвитку систем, коли розвиток, що здійснюється за відомим законам, змінюється періодом криз і катаклізмів.
Щоб забезпечувати виживання підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно, перш за все, вміти реально оцінювати фінансові стану, як свого підприємства, так і існуючих потенційних конкурентів. Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Вона визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні. Однак одного вміння реально оцінювати фінансовий стан не досить для успішного функціонування підприємства та досягнення ним поставленої мети.
Конкурентоспроможність підприємству може забезпечити тільки правильне управління рухом фінансових ресурсів і капіталу, що знаходяться в розпорядженні.
У ринковій економіці давно вже сформувалася самостійний напрям дозволяє вирішувати ряд поставлених вами завдань, відоме як «Фінансове управління» або «Фінансовий менеджмент».
Фінансовий менеджмент як наука має складну структуру. Однією із складових його частин є фінансовий аналіз, що базується на даних бухгалтерського обліку та імовірнісних оцінках майбутніх чинників господарського життя. Зв'язок бухгалтерського обліку з управлінням очевидна. Управляти - значить приймати рішення. Управляти - значить передбачати, а для цього необхідно володіти гідною інформацією. У зв'язку з цим бухгалтерська звітність стає інформаційною основою подальших аналітичних розрахунків, необхідних для прийняття управлінських рішень. Рішення фінансового характеру точні настільки, наскільки хороша і об'єктивна інформаційна база.
Фінансовий менеджмент базується на кількох основних концепціях: тимчасова цінність грошових ресурсів, грошові потоки, фінансовий ризик, ціна капіталу, ефективний ринок і ін
Для фінансового менеджера тимчасова цінність грошових ресурсів має особливе значення, оскільки в аналітичних розрахунках доводиться порівнювати грошові потоки, генеровані в різні періоди часу. У справжніх умовах фінансовий менеджер стає одним з ключових фігур на підприємстві. Він відповідальний за постановку проблем фінансового характеру, аналіз доцільності використання того чи іншого способу вирішення прийнятого керівництвом підприємства і пропозиції найбільш прийнятного варіанту дії.
Діяльність фінансового менеджера в загальному, вигляді може бути представлена ​​наступними напрямками: загальний фінансовий аналіз та планування; забезпечення підприємства фінансовими ресурсами (управління джерелами коштів), розподіл фінансових ресурсів (інвестиційна політика).
Отже, успішне фінансове управління направлено на:
- Виживання фірми в умовах конкурентної боротьби;
- Запобігання банкрутства і великих фінансових невдач;
- Лідерство в боротьбі з конкурентами;
- Прийнятні темпи росту економічного потенціалу фірми;
- Зростання обсягів виробництва та реалізації;
- Максимізація прибутку;
- Мінімізація витрат;
- Забезпечення рентабельної роботи фірми.
Об'єктом дослідження даної роботи є ЗАТ "Хлібозавод № 2". Предметом дослідження - його фінансово-господарський стан.
Головна мета даної роботи - дослідити фінансовий стан підприємства ЗАТ "Хлібозавод № 2", виявити основні проблеми фінансової діяльності та надати рекомендації щодо управління фінансами.
Виходячи з поставлених цілей, можна сформувати завдання:
- Попередній огляд балансу та аналіз його ліквідності;
- Характеристика майна підприємства: основних і оборотних засобів та їх оборотності, виявлення проблем;
- Характеристика джерел коштів підприємства: власних і позикових;
- Оцінка фінансової стійкості;
- Розрахунок коефіцієнтів ліквідності;
- Аналіз прибутку та рентабельності;
- Розробка заходів щодо поліпшення фінансово - господарської діяльності.

Глава 1. Опис організації
1.2 Організаційна структура
"Хлібозавод № 2" був зареєстрований як організації, що займається підприємницькою діяльністю у 1999р. в Архангельську відповідно до цивільного законодавства. До цього "Хлібозавод № 2" мав іншу організаційно-правову форму.
Організаційно-правова форма зараз - закрите акціонерне товариство.
Юридична адреса: м. Архангельськ, вул. Мещерського, 3.
Чисельність персоналу, що працює на ЗАТ "Хлібозавод № 2" в 1999 році - 601 осіб.
Напрямками підприємницької діяльності за Статутом є виробництво та реалізація хлібобулочної продукції в широкому асортименті.
ЗАТ "Хлібозавод № 2" має ліцензію на право займатися даною діяльністю.
Організаційна структура ЗАТ "Хлібозавод № 2" наведена нижче. Є на даний момент оптимальної і не потребує оновлення в зв'язку з впровадженням нової технології.

Генеральний директор
Головний бухгалтер
Головний економіст
Головний інженер
Заступник з будівництва та транспорту
Заступник з маркетингу та збуту
Начальник відділу кадрів

Схема 1. Організаційна структура ЗАТ "Хлібозавод № 2"
Начальник юридичного відділу
Начальник виробництв
Начальник відділу МТС
Бухгалтера, касири
економісти
Начальник ділянки, інженери-механіки, інженер з експлуатації, ремонту будинків
Начальник відділу маркетингу, агенти по збуту
Начальник МТС, інженер МТС
Юрист
Відділ кадрів
Виробничі дільниці
Начальник комп'ютерного забезпечення, програмісти;
Начальник виробничо-технологічної лабораторії, інженери-технологи;
Інженер з охорони праці ТБ, інженери з експлуатації обладнання, майстер з ремонту холодильного обладнання, інженер електрозв'язку1.2 Зовнішня і внутрішнє середовище організації
Для визначення існуючої позиції організації потрібно оцінити зовнішні і внутрішні чинники, які можуть вплинути на реалізацію плану. Підприємство має реагувати на зміну ситуації на ринку. Кожна дія всіх без винятку організацій можливо тільки в тому випадку, якщо середовище допускає його здійснення. Внутрішнє середовище організації є джерелом її життєвої сили. Вона містить в собі той потенціал, який дає можливість організації функціонувати, а, отже, існувати і виживати в певному проміжку часу. Але внутрішнє середовище може також бути і джерелом проблем і навіть загибелі організації в тому випадку, якщо вона не забезпечує необхідного функціонування організації.
Зовнішнє середовище є джерелом, що організацію ресурсами, необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні. Організація знаходиться в стані постійного обміну з зовнішнім середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість виживання. Але ресурси зовнішнього середовища не безмежні. І на них претендують багато інших організацій, що знаходяться в цьому ж середовищі. Тому завжди існує можливість того, що організація не зможе одержати потрібні ресурси з зовнішнього середовища. Це може послабити її потенціал і привести до багатьох негативних для організації наслідків. Завдання стратегічного управління складається в забезпеченні такої взаємодії організації із зовнішнім середовищем, яке дозволяло б їй підтримувати її потенціал на рівні, необхідному для досягнення її цілей, і тим самим давало б їй можливість виживати в довгостроковій перспективі.
Для того щоб визначити стратегію поведінки організації і провести цю стратегію в життя, керівництво повинно мати поглиблене уявлення як про внутрішнє середовище організації, її потенціал і тенденції розвитку, так і про зовнішнє середовище, тенденції його розвитку і місця, що займає в ній організацією. При цьому внутрішнє середовище вивчається для того, щоб розкрити сильні і слабкі сторони організації, а зовнішнє оточення вивчається стратегічним управлінням, у першу чергу для того, щоб розкрити ті загрози і можливості, які організація повинна враховувати при визначенні своїх цілей і при їх досягненні.
Стратегічне управління розглядає оточення як сукупність середовищ підприємства: зовнішньої і внутрішньої. Розглянемо більш детально то, як аналізується кожна із середовищ.
Аналіз зовнішнього середовища
Економічна компонента. Вивчення економічної компоненти макрооточення дозволяє зрозуміти те, як формуються і розподіляються ресурси. Цілком очевидно, що це є життєво важливим для організації, так як доступ до ресурсів дуже сильно визначає стан входу в організацію. Вивчення економіки передбачає аналіз ряду показників: величини валового національного продукту, темпів інфляції, рівня безробіття, процентної ставки, продуктивності праці, норм оподатковування, платіжного балансу, норм нагромадження і т.п. При вивченні економічної компоненти важливо звертати увагу на такі фактори, як загальний рівень економічного розвитку, що видобуваються природні ресурси, клімат, тип і рівень розвиненості конкурентних відносин, структура населення, рівень освіченості робочої сили і розмір заробітної плати.
Для стратегічного управління при вивченні перерахованих показників і чинників становлять інтерес не значення показників як такі, а в першу чергу те, які можливості для ведення бізнесу це дає. Також у сферу інтересу стратегічного управління входить і розкриття потенційних загроз для фірми, які укладені в окремих складових економічної компоненти. Дуже часто буває так, що можливості і загрози йдуть у жорсткій зв'язці. Наприклад, низька ціна робочої сили, з одного боку, може привести до зниження витрат. Але, з іншого боку, вона таїть у собі загрозу зниження якості праці.
Аналіз економічної компоненти ні в якому разі не повинен зводитися до аналізу окремих її складових. Він повинен бути спрямований на комплексну оцінку її стану. У першу чергу, це фіксація рівня ризику, ступінь напруженості конкуренції і рівень ділової привабливості.
Правова компонента. Аналіз правового регулювання, що передбачає вивчення законів та інших нормативних актів, що встановлюють правові норми і межі відносин, дає організації можливість визначити для себе допустимі межі дій у взаємовідносинах з іншими суб'єктами права і прийнятні методи відстоювання своїх інтересів. Вивчення правового регулювання не повинно зводитися тільки до вивчення змісту правових актів. Важливо звертати увагу на такі аспекти правового середовища, як дієвість правової системи, що склалися традиції в цій області і процесуальна сторона практичної реалізації законодавства.
При вивченні правової компоненти макрооточення стратегічне управління цікавить ступінь правової захищеності, динамізм правового середовища, рівень суспільного контролю за діяльністю правової системи суспільства. Дуже важливими є з'ясування ступеня обов'язковості дії правових норм, а також того, чи поширюється їх дія на всі організації або ж існують винятки з правил, і, нарешті, з'ясування того, наскільки невідворотно застосування санкцій до організації у разі порушення нею правових норм.
Політична компонента. Політична складова макрооточення повинна вивчатися в першу чергу для того, щоб мати ясне уявлення про наміри органів державної влади щодо розвитку суспільства та про засоби, за допомогою яких держава має намір проводити в життя свою політику. Вивчення політичної компоненти повинно концентруватися на з'ясуванні того, які програми намагаються провести в життя різні партійні структури, які групи лобіювання існують в органах державної влади, як уряд ставиться до різних галузей економіки і регіонам країни, які зміни в законодавстві і правовому регулюванні можливі в результаті прийняття нових законів і нових норм, що регулюють економічні процеси. При цьому важливо усвідомити базові характеристики політичної системи: яка ідеологія визначає політику уряду, наскільки стабільно уряд, наскільки він в змозі проводити свою політику, яка ступінь суспільного невдоволення і наскільки сильні опозиційні політичні структури.
Ключовим процесом політичної компоненти макрооточення є боротьба за владу. Влада ж у свою чергу пов'язана з регламентацією того, як звертаються гроші. Влада, з одного боку, визначає те, як здійснюється доступ до грошей, і, з іншого боку, то, як і в якому розмірі відчужуються гроші в організацій на державні потреби. Обидва ці процесу є джерелом можливостей і загроз для функціонування фірми.
Соціальна компонента. Вивчення соціальної компоненти макро оточення спрямоване на те, щоб усвідомити вплив на бізнес таких соціальних явищ і процесів, як відношення людей до роботи і якості життя, як існуючі у суспільстві звичаї і вірування, як колективні людьми цінності, як демографічна структура суспільства, зростання населення, рівень освіти, мобільність людей і т.п. Особливість соціальної компоненти полягає в тому, що вона впливає як на інші компоненти макрооточення, так і на внутрішнє середовище організації.
Вивчення безпосереднього оточення організації спрямоване на аналіз стану тих складових зовнішнього середовища, з якими організація знаходиться в безпосередній взаємодії. При цьому важливо підкреслити, що організація може робити істотний вплив на характер та зміст цієї взаємодії і тим самим активно брати участь у формуванні додаткових можливостей і в запобіганні загроз її подальшому існуванню.
Покупці. Аналіз покупців як компоненти безпосереднього оточення організації в першу чергу має своїм завданням складання профілю тих, хто купує продукт, реалізований організацією. Вивчення покупців дозволяє організації краще усвідомити те, який продукт в найбільшій мірі буде прийматися покупцями, на який обсяг продажів може розраховувати організація, якою мірою покупці прихильні продукту саме даної організації, наскільки можна розширити коло потенційних покупців, що очікує продукт у майбутньому і багато іншого .
Профіль покупця може бути складений за такими характеристиками:
• географічне місце розташування;
демографічні характеристики (вік, освіта, сфера діяльності тощо);
• соціально-психологічні характеристики (положення в суспільстві, стиль поведінки, смаки, звички і т.п.);
• ставлення покупця до продукту (чому він купує даний продукт, чи є він сам користувачем продукту, як оцінює продукт і т.п.).
Вивчаючи покупця, фірма також з'ясовує для себе, наскільки сильні його позиції по відношенню до неї в процесі торгу. Якщо, наприклад, покупець має обмежену можливість вибору продавця потрібного йому товару, то його сила торгуватися істотно нижче. Якщо ж навпаки, то продавець повинен намагатися замінити даного покупця іншим, який мав би менше свободи у виборі продавця. Торгова сила покупця залежить, наприклад, також від того, наскільки істотно для нього якість продукції, що купується.
Існує ряд факторів, що визначають торгову силу покупця, які обов'язково повинні бути розкриті і вивчені в процесі аналізу. До числа таких факторів належать:
• співвідношення ступеня залежності покупця від продавця зі ступенем залежності продавця від покупця;
• обсяг закупівель, здійснюваних покупцем;
• рівень інформованості покупця;
• наявність продуктів, що заміщають;
• вартість для покупця переходу до іншого продавця;
• чутливість покупця до ціни, що залежить від загальної вартості здійснюваних ним закупівель, від його орієнтації на певну марку, від наявності певних вимог до якості товару, від величини його доходу.
При вимірі показника важливо звертати увагу на те, хто платить, хто купує і хто споживає, так як необов'язково всі три функції виконує один і той же особа.
Постачальники. Аналіз постачальників спрямований на виявлення тих аспектів в діяльності суб'єктів, що забезпечують організацію різних сировиною, напівфабрикатами, енергетичними та інформаційними ресурсами, фінансами і т.п., від яких залежить ефективність роботи організації, собівартість і якість виробленого організацією продукту.
Постачальники матеріалів і комплектуючих виробів, якщо вони володіють великою конкурентною силою, можуть поставити організацію в дуже високу залежність від себе. Тому при виборі постачальників важливо глибоко і всебічно вивчити їх діяльність та їх потенціал, з тим щоб зуміти побудувати такі відносини з ними, які забезпечували б організації максимум сили у взаємодії з постачальниками. Конкурентна сила постачальника залежить від наступних факторів:
• рівень спеціалізованості постачальника;
• величина вартості для постачальника перемикання на інших клієнтів;
• ступінь спеціалізованості покупця в придбанні певних ресурсів;
• концентрованість постачальника на роботі з конкретними клієнтами;
• важливість для постачальника обсягу продажів.
При вивченні постачальників матеріалів та комплектуючих в першу чергу слід звертати увагу на такі характеристики їх діяльності:
• вартість товару, що поставляється;
• гарантія якості товару, що поставляється;
• часовий графік постачання товарів;
• пунктуальність та обов'язковість виконання умов поставки товару.
Конкуренти. Вивчення конкурентів, тобто тих, з ким організації доводиться боротися за покупця і за ресурси, які вона прагне отримати із зовнішнього середовища, щоб забезпечити своє існування, займає особливе і дуже важливе місце в стратегічному управлінні. Таке вивчення спрямоване на те, щоб виявити слабкі і сильні сторони конкурентів і на базі цього побудувати свою стратегію конкурентної боротьби.
Конкурентне середовище формується не тільки внутрішньогалузевими конкурентами, що виробляють аналогічну продукцію і реалізують її на одному і тому ж ринку. Суб'єктами конкурентного середовища є і ті фірми, які можуть увійти на ринок, а також ті, які виробляють замісник продукт. Крім них на конкурентне середовище організації надають помітне вплив покупці її продукту та постачальники, які, володіючи силою до торгу, можуть помітно послабити позицію організації.
Багато фірм не приділяють належної уваги можливу загрозу з боку тих, хто прийшов на їх ринок і тому програють у конкурентній боротьбі саме їм. Про це дуже важливо пам'ятати і заздалегідь створювати бар'єри на шляху входження потенційних прибульців. Такими бар'єрами можуть бути поглиблена спеціалізація у виробництві продукту, низькі витрати за рахунок ефекту масштабу виробництва, контроль над каналами розподілу, використання місцевих особливостей, що дають перевагу у конкуренції, і т.п. Однак дуже важливо добре знати те, які бар'єри можуть зупинити або перешкодити потенційному приходькові вийти на ринок, і споруджувати саме ці бар'єри.
Дуже велику конкурентну силою володіють виробники замещающей продукції. Особливість трансформації ринку у випадку з появою що заміщує продукту полягає в тому, що, якщо їм був убитий ринок старого продукту, то він вже зазвичай не піддається відновленню. Тому для того, щоб зуміти гідно зустріти виклик із боку фірм, що виробляють замісник продукт, організація повинна мати достатній потенціал для переходу до створення продукту нового типу.
Ринок робочої сили. Аналіз ринку робочої сили направлений на те, щоб виявити його потенційні можливості у забезпеченні організації кадрами, необхідними для вирішення нею своїх завдань. Організація повинна вивчати ринок робочої сили як з точки зору наявності на цьому ринку кадрів необхідної спеціальності і кваліфікації, необхідного рівня освіти, необхідного віку, статі і т.п., так і з точки зору вартості робочої сили. Важливим напрямком вивчення ринку робочої сили є аналіз політики профспілок, які впливають на цей ринок, тому що в ряді випадків вони можуть сильно обмежувати доступ до необхідної для організації робочій силі.

Аналіз внутрішнього середовища

Внутрішнє середовище організації - це та частина загального середовища, яка знаходиться в межах організації. Вона надає постійне і найбезпосередніший вплив на функціонування організації. Внутрішнє середовище має декілька зрізів, стан яких в сукупності визначає той потенціал і ті можливості, якими володіє організація.
Кадровий зріз внутрішнього середовища охоплює такі процеси, як:
• взаємодія менеджерів і робітників;
• наймання, навчання і просування кадрів;
• оцінка результатів праці і стимулювання;
• створення і підтримку відносин між працівниками і т.п.
Організаційний зріз включає:
комунікаційні процеси;
організаційні структури;
• норми, правила, процедури;
• розподіл прав і відповідальності;
• ієрархію підпорядкування.
У виробничий зріз входять:
• виготовлення продукту;
• постачання і ведення складського господарства;
• обслуговування технологічного парку;
• здійснення досліджень і розробок.
Маркетинговий зріз внутрішнього середовища організації охоплює такі сторони, які пов'язані з реалізацією продукції:
• стратегія продукту, стратегія ціноутворення;
• стратегія просування продукту на ринку;
вибір ринків збуту і систем розподілу.
Фінансовий зріз включає процеси, пов'язані із забезпеченням ефективного використання і руху грошових коштів в організації:
• підтримання належного рівня ліквідності та забезпечення прибутковості;
• створення інвестиційних можливостей і т.п.
Внутрішнє середовище як би повністю пронизує організаційною культурою, яка також повинна піддаватися самому серйозному вивченню.

Глава 2. Аналіз фінансово-господарського

стану

2.1 Загальний аналіз балансу підприємства
Аналіз фінансового та господарського становища грунтується на аналізі балансу підприємства.
Порівняльний аналітичний баланс можна одержати з вихідного балансу шляхом додавання однорідних по своєму складу й економічному змісту статей балансу і доповнення його показниками структури, динаміки та структурної динаміки. Аналітичний баланс охоплює багато важливих показників, що характеризують статику і динаміку фінансового стану організації. Цей баланс включає показники як горизонтального, так і вертикального аналізу.
Безпосередньо з аналітичного балансу можна отримати ряд найважливіших характеристик фінансового стану організації. До них відносяться:
1. Загальна вартість майна організації, що дорівнює підсумку балансу (рядок 399 або 699);
2. Вартість необоротних засобів (активів) або нерухомого майна, що дорівнює підсумку розділу 1 активу балансу (рядок 190);
3. Вартість оборотних коштів, що дорівнює підсумку розділу 2 активу балансу (рядок 290);
4. Вартість матеріальних оборотних коштів (рядок 210);
5. Величина власних засобів організації, що дорівнює підсумку розділу 4 пасиву балансу (рядок 490);
6. Величина позикових коштів дорівнює сумі підсумків розділів 5 і 6 пасиву балансу (рядок 590 +690);
7. Величина власних засобів в обороті, що дорівнює різниці підсумків розділу 4, 1 і 3 балансу (рядок 490-190-390).
З даних таблиці 1 бачимо, що за звітний період майно підприємства збільшилося на 23054940 рублів або на 54,8%. Дане збільшення відбулося в основному за рахунок збільшення в оборотних активах майже за всіма статтями, в тому числі матеріальні оборотні кошти збільшилися на 19965440 рублів або в 4 рази, грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення на 1616120 рублів або у 8 разів, дебіторська заборгованість зросла на 2395190 рублів або в 3,75 рази. У той же час нерухоме майно зменшилося на 2936910 рублів, що складає 9,2% від величини на початок року.
Після оцінки зміни майна підприємства необхідно виявити так звані «хворі» статті балансу.
1. До таких статей відноситься «Непокритий збиток звітного року» (рядок 320). На ЗАТ "Хлібозавод № 2" на початок періоду такої статті не спостерігається, але на кінець 2001 року вона склала 604 000 рублів, що свідчить про незадовільну роботу підприємства за 2001 рік. Так само на аналізованому підприємстві присутній «Непокритий збиток минулих літ» у розмірі 2499120 рублів, що становить 5,9% від вартості майна, що також свідчить про незадовільну роботу підприємства в 2000 році.
2. Статті, що говорять про певні недоліки у роботі підприємства: наявність сум "поганих" боргів у статтях: "Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)» (рядок 230) і «Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) »(рядок 240).
На нашому підприємстві відсутня довгострокова дебіторська заборгованість, що знижує частку повільно реалізованих активів. Але має місце короткострокова дебіторська заборгованість у сумі 3265550 рублів на кінець року, що збільшилася за рік на 2395190 рублів (+ 275%), що збільшило підсумок балансу на 10%.
Незважаючи на те, що дебіторська заборгованість короткострокова, наявність її в такій значній сумі характеризує відволікання обігових коштів підприємства з виробничо-господарського обороту.

Таблиця 1. Оцінка майна підприємства (АКТИВ), рублів.

Показники
2000
2001
Відхилення 2000
Відхилення 2001
на початок року
на кінець року
на початок року
на кінець року
Абсолют.
%
Абсолют.
%

Необоротні активи

1.ОС та інші необоротні активи
(Рядок 190)
38100130
31905990
31905990
28969080
-6194140
83,7
-2936910
90,8
- Те ж у% до майна
78,6
75,8
75,8
44,5
-2,8
----
-31,3
----
1.1.Основние кошти
(Рядок 120)
34312830
27618690
27618690
24194160
-6694140
80,5
-3424530
87,6
-Те ж у% до позаоборотних активів
90
86,6
86,6
83,5
-3,4
----
-3,1
----
1.2.Незавершенное будівництво (рядок 130)
3585880
4085880
4085880
4573500
500000
113,9
487620
112
-Те ж у% до позаоборотних активів
9,4
12,8
12,8
15,8
3,4
----
3,0
----
1.3.Долгосрочние фінансові вкладення
(Рядок 140)
201420
201420
201420
201420
0
100,0
0
100,0
-Те ж у% до позаоборотних активів
0,53
0,63
0,63
0,70
0,10
----
0,06
----
Оборотні активи
2.Оборотние (мобільні) засоби
(Рядок 290)
10374230
7682360
7682360
33070210
-2691870
74
25387850
430
- Те ж у% до майна
21,4
18,3
18,3
50,8
-3,1
----
32,5
----
2.1.Матеріальние оборотні кошти
(Рядок 210)
7683020
6583240
6583240
26548680
-1099780
85,7
19965440
403
-Те ж у% до оборотних засобів
74
85,7
85,7
80,3
11,6
----
-5,4
----
2.2.Денежние кошти і короткострокові фінансові вкладення
(Рядки 250 +260)
933550
228760
228760
1844880
-704790
24,5
1616120
в 8 разів
-Те ж у% до оборотних засобів
9,0
3,0
3,0
5,6
-6,0
----
2,6
----
2.3.Дебіторская заборгованість (рядка 230 +240)
1757660
870360
870360
3265550
-887300
49,5
2395190
в 3,75 рази
-Те ж у% до оборотних засобів
16,9
11,3
11,3
9,9
-5,6
----
-1,5
----
2.4.НДС по придбаним цінностям (рядок 220)
----
----
----
1411100
----
----
1411100
----
-Те ж у% до оборотних засобів
----
----
----
4,3
----
----
4,3
----
3.Убиткі (рядок 390)
0
2499120
2499120
3103120
2499120
----
604000
124
- Те ж у% до майна
0
5,9
5,9
4,8
5,9
----
-1,1
----
БАЛАНС
(Усього майна) (рядок 399)
48474360
42087470
42087470
65142410
-6386890
86,8
23054940
154,8
Пасивна частина балансу зведена в таблицю 2 і має наступний вигляд:
Таблиця 2. Власні і позикові кошти підприємства (ПАСИВ), рублів.
Показники
2000
2001
Відхилення 2000
Відхилення 2001
на початок року
на кінець року
на початок року
на кінець року
Абсолют.
%
Абсолют.
%
1. Власні кошти підприємства (рядок 490);
35445620
36670760
36670760
36670760
1225140
103,5
0
100,0
-Те ж у% до майна
73,1
87,1
87,1
56,3
14,0
----
-30,8
----
1.1.Налічіе власних оборотних коштів (рядки 490-190-390)
-2654510
2265650
2265650
4598560
4920160
-85,4
2332910
203,0
-Те ж у% до власних коштів.
----
6,18
6,18
12,5
6,18
----
6,32
----
2. Позикові кошти (рядки 590 +690)
13028740
5416710
5416710
28471650
-7612030
41,6
23054940
в 5 разів
-Те ж у% до майна;
26,9
12,9
12,9
43,7
-14,0
----
30,8
----
2.1.Краткосрочние кредити і позики (рядок 610);
2000000
----
----
9297600
-2000000
----
9297600
----
- У% до позикових коштів.
15,4
----
----
32,7
-15,4
----
32,7
----
2.2.Кредіторская заборгованість (рядок 620);
11028740
5416710
5416710
19174050
-5612030
49
13757340
в 3,75 рази
- У% до позикових коштів.
84,6
100,0
100,0
67,3
15,4
----
-32,7
----
БАЛАНС (всього коштів підприємства) (рядок 699)
48474360
42087470
42087470
65142410
-6386890
86,8
23054940
154,8
Пасивна частина балансу збільшилася за рахунок зростання позикових коштів на 23054940 рублів, у тому числі за рахунок збільшення за такими статтями:
- «Кредиторська заборгованість» збільшилася на 13757340 рублів (у 3,75 рази);
- «Короткострокові кредити і позики" на початок періоду рівні 0, а кінця 2001 року склали 9297600 рублів.
Питома вага власних засобів досить значний в структурі балансу на початок року і складає 87,1%, а до кінця періоду відбулося значне зменшення їх частки до 56,3%. Причиною такого зниження частки власних засобів з'явився ріст кредиторської заборгованості з 5416710 рублів до 19174050 рублів, або на 354% і як наслідок збільшення її частки у валюті балансу на 16,5%.
Також значний вплив на зниження частки власних коштів мала поява до кінця періоду такої статті як "Короткострокові кредити і позики», яка до кінця звітного періоду стала дорівнювати 9297600 рублів і склала 14,27% до валюти балансу. Дану спрямованість збільшення позикових коштів, навіть при не зменшуємо вартість власних коштів, потрібно назвати негативною.
Однією з найбільш «хворих» статей на хлібозаводі, є кредиторська заборгованість. Найбільша вага в ній має заборгованість постачальникам і підрядникам (67,3% від суми позикових коштів) за неоплаченим вчасно розрахунковими документами, і не відвантаженої продукції в рахунок отриманих авансів. Це свідчить про фінансові ускладнення.
Таким чином, на підставі проведеного попереднього огляду балансу ЗАТ "Хлібозавод № 2" за 2000-2001 роки, можна зробити висновок про незадовільну роботу підприємства і зростання «хворих» статей в 2001 році.
2.2 Характеристика майна підприємства
Актив балансу дозволяє дати загальну оцінку майна, що знаходиться в розпорядженні підприємства, а також виділити в складі майна оборотні (мобільні) і позаоборотні (іммобілізовані) кошти. Майно це основні фонди, оборотні кошти та інші цінності, вартість яких відображена в балансі. Дані аналітичних розрахунків наведені у таблиці 2.
Аналізуючи в динаміці показники, можна відзначити, що загальна вартість майна підприємства збільшилась за звітний рік на 23054940 рублів або на 54,8%, у той час як за попередній рік даний показник зменшився на 6386890 рублів або на 13,2% . Збільшення майна підприємства в 2001 році можна охарактеризувати як негативне, тому що їх зростання відбулося не за рахунок зростання власних коштів, а за рахунок зростання позикових коштів.
У складі майна до початку звітного року оборотні кошти становили 18,3%. За минулий період вони зросли на 25387850 рублів, а їх питома вага у вартості активів підприємства піднявся до 50,8%.
Частка найбільш мобільних коштів і короткострокових фінансових вкладень зросла на 2,6% (зросли на 1616120 рублів) в структурі оборотних коштів. Але незважаючи на зростання в 8 разів, частка їх у структурі оборотних коштів склала лише 5,6% на кінець 2001 року, при 3% на кінець 2000 року.
У той же час менш ліквідні кошти - дебіторська заборгованість становила на початок року 11,3% оборотних засобів, а на кінець року 9,9%, таке зниження можна охарактеризувати позитивно. Її абсолютне збільшення на 2395190 рублів (у 3,75 разів), сприяло зростанню оборотних коштів лише на 9,4% (2 395 190 / 25 387 850 х 100%). На ЗАТ "Хлібозавод № 2" дана заборгованість є короткостроковою (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати), що зменшує ризик не повернення боргів. Але наявність непогашеної дебіторської заборгованості на кінець року в сумі 3265550 рублів свідчить про відволікання частини поточних активів на кредитуванні споживачів готової продукції (робіт, послуг) та інших дебіторів, фактично відбувається іммобілізація цієї частини оборотних засобів із виробничого процесу.
Великими темпами росли матеріальні оборотні кошти, які збільшилися на 19965440 рублів в 2001 році або в 4 рази, при їх зменшенні у 2000 році на 1099780 рублів або 14,3% (100-6 583 240 / 7 683 020 * 100 ). Частка їх у загальній вартості оборотних коштів у 2000 році зросла з 74% до 85,7%, а 2001 року частка матеріальних оборотних коштів незважаючи на їх абсолютне зростання впала з 85,7% до 80,3% (-5,4%) . Необхідно зазначити що частка запасів у складі майна на кінець 2001 року склала 50,8%, тобто має значну вагу. Це говорить про те, що у підприємства дуже багато запасів. Причиною такого стану є труднощі зі збутом продукції, які обумовлені тим, що на ринку продуктів жорстка конкуренція. Готові вироби при тривалому зберіганні втрачають свої якості, після чого ціна їх реалізації значно знижується. Крім того, на підприємстві не налагоджені канали збуту продукції, немає постійних замовників.
Тому необхідно найбільш ефективно управляти запасами, а для цього потрібно розрахувати оптимальний обсяг запасів необхідний для задоволення потреб ринку і нормального забезпечення виробничого процесу.
З фінансової точки зору структура оборотних коштів покращала в порівнянні з попереднім роком, тому що частка найбільш ліквідних засобів зросла (кошти й короткострокові фінансові вкладення), а частка менш ліквідних активів (дебіторська заборгованість) зменшилася. Це підвищило їхню можливу ліквідність. Ефективність використання оборотних коштів характеризується, перш за все, їх оборотністю.
Таким чином, перейдемо до аналізу оборотності всіх оборотних засобів та їх складових. Оцінка оборотності виробляється шляхом зіставлення її показників за кілька хронологічних періодів по аналізованому підприємству. Показниками оборотності є:
1. Коефіцієнт оборотності, що показує число обертів аналізованих засобів за звітний період і дорівнює відношенню виручки від реалізації без ПДВ до середньої вартості оборотних коштів.
2. Час обороту, що показує середню тривалість одного обороту в днях і визначається відношенням середньої вартості до виторгу від реалізації і помножене на число календарних днів в аналізованому періоді.
Розраховані показники оборотності оборотних засобів наведено в таблиці 3.
Таблиця 3. Показник оборотності оборотних коштів за 2000-2001 роки.

Показники
Значення показників за роками
Відхилення
% До 2000
2000
2001
1
Середня вартість матеріальних оборотних коштів, грн.
7133130
16565960
232,2
2
Середня дебіторська заборгованість, руб.
1314010
2067955
157,4
3
Середня вартість оборотних коштів, грн.
9028295
20376285
225,7
4
Виручка від реалізації без ПДВ, руб.
56494320
75044920
132,8

Розрахункові показники

5
Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів (стор. 4/стр. 1).
7,9
4,5
57,2
6
Час обороту матер. обор. Коштів, днів (365 днів / стор. 5)
46
81
174,8
7
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості.
43,0
36,3
84,4
8
Час обороту дебіторської заборгованості, днів
8
10
118,5
9
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів.
6,3
3,7
58,9
10
Час обороту оборотних коштів, днів.
58
99
169,9
З даних таблиці видно, що відбулося зниження оборотності всіх наведених показників. Оборотність дебіторської заборгованості зменшилася в порівнянні з 2000 роком з 43 обертів на рік до 36,3 оборотів, тобто в порівнянні з попереднім роком погашення дебіторської заборгованості відбувалося більш повільними темпами. Час обороту дебіторської заборгованості становить 8 днів, у 2000 і 10 днів у 2001 році. Це говорить про те, що дебіторська заборгованість погашається досить швидко.
Більш істотно зменшилася оборотність матеріальних оборотних коштів з 7,9 оборотів у 2000 році до 4,5 оборотів у 2001 році. Відповідно час обороту збільшилася до 81 дня. Зменшення оборотності в 2001 році відбулося за рахунок утруднень зі збутом продукції, які в свою чергу викликані неефективністю управління запасами, недостатнім дослідженням фірмою ринків збуту своєї продукції і можливостей розширення каналів збуту.
Величина необоротних активів протягом 2-х років безперервно знижувалася. У 2000 році це зменшення склало 6194140 рублів, а в 2001 році 2936910 рублів або 9,2%. Їх частка у майні також знижувалася. Так у 2001 вона впала з 75,8 до 44,5%. У той же час, як вже зазначалося, оборотні засоби зросли у 4 рази. Таким чином, темп приросту оборотних коштів був у 4,74 рази вище, ніж необоротних коштів (430% / 90,8%). Таку тенденцію можна було б охарактеризувати позитивно, якби не фактори вплинули на їх зростання, а саме, різке збільшення кількості запасів, які заморозили частину оборотних коштів.
Зниження вартості необоротних активів обумовлене скороченням такого елемента, як «Основні засоби», які за рік зменшилися на: 3424530 рублів або на 12,4% при їх питомій вазі у необоротних активах на кінець року 83,5%. Зниження необоротних активів у 2000 році також пов'язано зі зменшенням статті «Основні засоби» за рік на 6694140 рублів або на 19,6%, їх питома вага за 2000 рік скоротився на 3,4% (з 90 до 86,6%) . Стаття «Незавершене будівництво» протягом двох років поступово зростає. У 2000 році вона зросла на 500 000 рублів або 13,9%, її частка в необоротних активах збільшилася з 9,4% до 12,8% (+3,4%). У 2001 році «Незавершене будівництво» збільшилася на 487 620 рублів або 12%, при її зростанні в частці необоротних активів з 12,8% до 15,8% (+3,0%). Оскільки ця стаття не бере участь у виробничому обороті і, отже, збільшення її частки в структурі необоротних активів негативно позначалося на результативності фінансово-господарської діяльності підприємства.
Довгострокові фінансові вкладення у складі необоротних активів становлять незначну частку, до початку 2000 року вони становили 0,53%, на початку 2001 року 0,63%, а на початку 2002 року 0,7%. Їх питома вага незначно збільшується (при незмінній абсолютною величиною рівній 201 420 рублів) за рахунок зміни частки інших статей необоротних активів. Це вказує на не інвестиційну спрямованість вкладень підприємства.
У структурі необоротних активів найбільшу частку складають основні засоби, а найменшу частку довгострокові фінансові вкладення.
У цілому по активу можна відзначити деяке поліпшення фінансового стану ЗАТ "Хлібозавод № 2", збільшення частки оборотних коштів, скорочення частки дебіторської заборгованості, і в той же погіршення коефіцієнтів оборотності, що відволікають грошові кошти з обороту. Істотним негативним моментом є наявність непокритого збитку минулого року в сумі 2499120 рублів і непокритого збитку звітного року в сумі 604 000 рублів.
2.3 Оцінка ліквідності
Завдання аналізу ліквідності балансу виникає в зв'язку з необхідністю давати оцінку кредитоспроможності підприємства, тобто його здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов'язаннями.
Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Від ліквідності балансу слід відрізняти ліквідність активів, яка визначається як величина, зворотна часу, необхідному для перетворення їх в грошові кошти. Чим менше час, який буде потрібно, щоб цей вид активів перетворився в гроші, тим вище їх ліквідність.
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів. Аналіз ліквідності балансу наведено в таблиці 4 і таблиці 5.
Таблиця 4. Аналіз ліквідності балансу на 2000 рік, рублів.
АКТИВ
Розрахунок
На початок року
На
кінець року
ПАСИВ
Розрахунок
На початок року
На кінець року
Платіжний надлишок
на початок року
на
кінець року
1
2
3
4
5
6
7
8
9 = 3-7
10 = 4-8
1.Наіболее ліквідні активи (А1)
стор 250 +
стор. 260
933550
228760
1.Наіболее термінові зобов'язання (П1)
стр.620
11028740
5416710
-10095190
-5187950
2.Бистро-реалізовані активи (А2)
стр.240
1757660
870360
2.Кратко-строкові пасиви (П2)
стр.610
2000000
0
-242340
870360
3.Медленно-реалізовані активи (А3)
стор.210 + 220 +230 +270
8500330
6681930
3.Долго-строкові пасиви (П3)
стр.590 +630 +
640 +650 +660
0
0
8500330
6681930
4.Трудно-реалізовані активи (А4)
стор.190
38100130
11905990
4.Постоян-ні пасиви (П4)
стр.490
35445620
36670760
2654510
-4764770
БАЛАНС
стр.399
48474360
42087470
БАЛАНС
стр.699
48474360
42087470
-
-
Таблиця 5. Аналіз ліквідності балансу на 2001 рік, рублів.
АКТИВ
Розрахунок
На початок року
На
кінець року
ПАСИВ
Розрахунок
На початок року
На кінець року
Платіжний надлишок
на початок року
на
кінець року
1
2
3
4
5
6
7
8
9 = 3-7
10 = 4-8
1.Наіболее ліквідні активи (А1)
стор 250
+ Р. 260
228760
1844880
1.Наіболее термінові зобов'язання (П1)
стр.620
5416710
19174050
-5187950
-17329170
2.Бистро-реалізовані активи (А2)
стор. 240
870360
3265550
2.Кратко-строкові пасиви (П2)
стр.610
0
9297600
870360
-6032050
3.Медленно-реалізовані активи (А3)
стор.210
+220 +230 +270
6681930
27959780
3.Долго-строкові пасиви (П3)
стр.590 +630 +
640 +650
+660
0
0
6681930
27959780
4.Трудно-реалізовані активи (А4)
стор.190
11905990
28969080
4.Постоян-ні пасиви (П4)
стр.490
36670760
36670760
-4764770
-7701680
БАЛАНС
стр.399
42087470
65142410
БАЛАНС
стр.699
42087470
65142410
-
-
Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови (таблиця 6.).
Таблиця 6. Абсолютна ліквідність балансу.
Абсолютно
Ліквідний баланс
Співвідношення активів і пасивів балансу ЗАТ "Хлібозавод № 2"
2000
2001
на початок року
на кінець року
на початок року
на кінець року
А1 ³ П1;
А2 ³ П2;
А3 ³ П3;
А4 £ П4.
А1 <П1;
А2 <П2;
А3> П3;
А4> П4.
А1 <П1;
А2> П2;
А3> П3;
А4 <П4.
А1 <П1;
А2> П2;
А3> П3;
А4 <П4.
А1 <П1;
А2 <П2;
А3> П3;
А4 <П4.
А1 ³ П1 - найбільш ліквідні активи рівні найбільш термінових зобов'язаннях або перекривають їх (А1-грошові кошти; П1-кредиторська заборгованість);
А2 ³ П2 - швидко реалізованих активи рівні короткострокових пасивів або перекривають їх (А2-ДЗ платежі по якій очікуються протягом 12 місяців; П2-короткострокові кредити і позики);
А3 ³ П3 - повільно реалізованих активів рівні довгостроковим пасивів або перекривають їх (А3 - запаси; П3-довгострокові кредити і позики);
А4 £ П4 - постійні пасиви рівні важкореалізованих активів або перекривають їх (А4 - важкореалізовані активи, підсумок розділу 1 активу балансу; П4-власні кошти (капітал і резерви)).
Виходячи з цього, можна охарактеризувати ліквідність ЗАТ "Хлібозавод № 2" як недостатню. Зіставлення підсумків А1 і П1 відображає співвідношення поточних платежів і надходжень. На аналізованому підприємстві це співвідношення не задовольняє умові абсолютно ліквідного балансу, що свідчить про те, що в найближчий до розглянутого моменту проміжок часу організації не вдасться поправити свою платоспроможність. Причому, за звітний рік зріс платіжний недолік найбільш ліквідних активів для покриття найбільш термінових зобов'язань з 5187950 рублів до 17329170 рублів. На початку аналізованого року співвідношення А1 і П1 було 0,042:1 (228 760 крб. / 5416710 крб.), А на кінець року 0,096:1. Хоча теоретично значення даного співвідношення повинне бути 0,2:1. Таким чином, в кінці року підприємство могло оплатити ліквідними засобами лише 9,6% своїх короткострокових зобов'язань, що свідчить про істотне нестачі ліквідних коштів.
Порівняння підсумків А2 і П2 в терміни до 6 місяців показує тенденцію зміни поточної ліквідності в недалекому майбутньому. Поточна ліквідність свідчить про платоспроможність (+) або неплатоспроможності (-) організації на найближчий до розглянутого моменту проміжок часу.
Поточна ліквідність на кінець року = (А1 + А2) - (П1 + П2) = (1 844 880 +3 265 550) - (19 174 050 +9 297 600) = -23 361 220 рублів.
Тобто на кінець року поточна ліквідність підприємства негативною. Так як друга нерівність не відповідає умові абсолютної ліквідності балансу (А2 <П2), то навіть при погашенні ЗАТ "Хлібозавод № 2" короткострокової дебіторської заборгованості, підприємство не зможе погасити свої короткострокові зобов'язання і ліквідність не буде позитивною. Можна відзначити, що в порівнянні з 2000 роком ситуація кардинально змінилася, тобто в кінці 2000 року за умови погашення короткострокової дебіторської заборгованості, підприємство змогло б погасити свої короткострокові зобов'язання.
Проведений за викладеною схемою аналіз ліквідності балансу є наближеним.
2.4 Оцінка фінансової стійкості
У ринкових умовах, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюється за рахунок самофінансування, а при недостатності власних фінансових ресурсів - за рахунок позикових коштів, важливою аналітичної характеристикою є фінансова стійкість підприємства.
Фінансова стійкість - Це певний стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність. У результаті здійснення будь-якої господарської операції фінансовий стан підприємства може залишитися незмінним, або поліпшитися, або погіршитися. Потік господарських операцій, що здійснюються щодня, є як би «підбурювачем» певного стану фінансової стійкості, причиною переходу з одного типу стійкості в інший. Знання граничних меж зміни джерел коштів для покриття вкладення капіталу в основні фонди чи виробничі запаси дозволяє генерувати такі потоки господарських операцій, які ведуть до поліпшення фінансового стану підприємства, до підвищення його стійкості.
Завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка величини і структури активів і пасивів. Це необхідно, щоб відповісти на питання: наскільки організація незалежна з фінансової точки зору, росте чи знижується рівень цієї незалежності і чи відповідає стан його активів і пасивів завданням її фінансово-господарської діяльності.
На практиці застосовують різні методики аналізу фінансової стійкості. Проаналізуємо фінансову стійкість підприємства за допомогою абсолютних показників.
Узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок чи недолік джерел коштів для формування запасів і витрат, який визначається у вигляді різниці величини джерел засобів і величини запасів і витрат. Загальна величина запасів і витрат дорівнює сумі рядків 210 і 220 активу балансу. Для характеристики джерел формування запасів і витрат використовується декілька показників, які відображають різні види джерел:
1. Наявність власних оборотних коштів (490-190-390);
2. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат чи функціонуючий капітал (490 +590-190);
3. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (490 +590 +610-190). З причини відсутності короткострокових позикових коштів (610) даний показник сумарно дорівнює другому.
Розраховані показники наведені в таблиці 7.
Таблиця 7. Визначення типу фінансового стану підприємства, рублів.
Показники
2000
2001
на початок року
на кінець року
на початок року
на кінець року
1.0бщая величина запасів і витрат (таблиця 2 р. 2.1 + р. 2.4) (33)
7683020
6583240
6583240
27959780
2.Наличие власних оборотних коштів (ВОК)
-2654510
2265650
2265650
4598560
3.Функціонірующій капітал (КФ)
-2654510
4764770
4764770
7701680
4.0бщая величина джерел (ВІ)
-654510
4764770
4764770
16999280
Розрахункові показники
1.Ізлішек (+) або нестача (-) СОС (Фс = СОС-ЗЗ)
-10337530
-4317590
-4317590
-23361220
2.Ізлішек (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел (Фт = КФ-33)
-10337530
-1818470
-1818470
-20258100
3.Ізлішек (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел (Фо = ВІ-ЗЗ)
-8337530
-1818470
-1818470
-10960500
Тобто не одного з перерахованих вище джерел не вистачало ні на початок, ні на кінець року.
За допомогою цих показників визначається трикомпонентний показник типу фінансової ситуації EQ
Можливо виділення 4-х типів фінансових ситуацій:
1. Абсолютна стійкість фінансового стану. Цей тип ситуації зустрічається вкрай рідко, являє собою крайній тип фінансової стійкості і відповідає таким умовам: Фс ³ О; Фт ³ О; Фо ³ 0; тобто S = {1,1,1};
2. Нормальна стійкість фінансового стану, яка гарантує платоспроможність: Фс <0; Фт ³ 0; Фо ³ 0; тобто S = {0,1,1};
3. Нестійкий фінансовий стан, пов'язана з порушенням платоспроможності, але при якому все-таки зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів за рахунок скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів: Фс <0; Фт <0; Фо ³ 0; тобто S = {0,0,1};
4. Кризовий фінансовий стан, при якому підприємство на межі банкрутства, оскільки в даній ситуації грошові кошти, короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість не покривають навіть його кредиторської заборгованості: Фс <0; Фт <0; Фо <0; тобто S = {0,0,0}.
На ЗАТ "Хлібозавод № 2" трикомпонентний показник фінансової ситуації S = {0, 0, 0} як у 2000, так і в 2001 році. Таким чином, фінансову стійкість на початку і в кінці звітного періоду можна вважати критичною.
Тепер можна зробити висновки про фінансову стійкість підприємства в цілому.
1. Коефіцієнт незалежності на ЗАТ "Хлібозавод № 2" на кінець 2001 року становить 0,56, що близько до рекомендованої норми, отже, підприємство має власних коштів більше, ніж позикових і що говорить про його фінансової незалежності. Але потрібно відзначити зниження даного коефіцієнта в порівнянні з 2000 року на 0,31.
2. Значення коефіцієнта співвідношення позикових і власних засобів свідчить, що на початку звітного періоду підприємство залучало на кожен 1 рублів власних коштів, вкладених в активи 15 копійок позикових коштів. Протягом звітного періоду позикові кошти зросли до 78 копійок за кожен 1 рубль власних вкладень. Тенденція різкого збільшення позикових засобів може в майбутньому підсилити залежність підприємства від залучених коштів. На ЗАТ "Хлібозавод № 2" це виражається в постійному зростанні кредиторської заборгованості з одночасним падінням частки власних засобів.
3. Коефіцієнт реальної вартості основних і матеріальних оборотних коштів починаючи з кінця 1999 року поступово знижується, так на кінець 1999 року він становив 0,7, а до кінця 2001 року склав лише 0,4. Таке різке зниження негативно впливає на фінансове становище підприємства, тому що майно довільного призначення склало лише 40% у майні підприємства.
4. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів на кінець періоду також нижче нормативного і становить 0,37, що свідчить про занадто малу частку основних засобів у майні підприємства.

2.5 Оцінка платоспроможності

Ліквідність підприємства - Це здатність повернути в термін отримані у кредит грошові кошти, чи здатність оборотних коштів перетворюватися в готівку, необхідну для нормальної фінансово-господарської діяльності підприємства.
Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому варто використовувати загальний показник ліквідності (LI), що обчислюється за формулою, наведеною в таблиці 8. За допомогою даного показника здійснюється оцінка зміни фінансової ситуації в організації з точки зору ліквідності. Даний показник застосовується також при виборі найбільш надійного партнера з декількох потенційних партнерів на основі звітності.
Різні показники ліквідності не тільки дають характеристику стійкості фінансового стану організації при різному ступені урахування ліквідності засобів, а й відповідають інтересам різних зовнішніх користувачів аналітичної інформації. Наприклад, для постачальників сировини і матеріалів найбільш цікавий коефіцієнт абсолютної ліквідності. Покупці і власники акцій підприємства у більшою мірою оцінюють платоспроможність за коефіцієнтом поточної ліквідності.
Виходячи з даних балансу на ЗАТ "Хлібозавод № 2" коефіцієнти, що характеризують платоспроможність, мають наступні значення (таблицю 8).
Проаналізуємо коефіцієнти L2, L3, L4 і їхню зміну.
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець 2001 року склав 0,06, при його значенні на початок року 0,04. Це означає, що лише 6% (з необхідних 20%) короткострокових зобов'язань підприємства, може бути негайно погашено за рахунок грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень. Цей показник практично в 3 рази нижче нормативного, що може викликати недовіру до даної організації з боку постачальників (сума заборгованості постачальникам складає 65% від загальної суми кредиторської заборгованості). Хоча можна відзначити зростання даного показника за звітний період у 1,5 рази, що є позитивним моментом.
2. Значення проміжного коефіцієнта покриття з 0,2 на початок 2001 року зменшилося до 0,18 на кінець року і стало нижче нормативного значення на 0,052. Тобто за рахунок дебіторської заборгованості, у випадку її виплати, ЗАТ "Хлібозавод № 2" зможе погасити 18% кредиторської заборгованості. Але в цілому значення даного коефіцієнта можна назвати прогнозним, тому що підприємство не може точно знати, коли і в якій кількості дебітори погасять свої зобов'язання. Тобто практично співвідношення можна вважати на кінець 2001 року не задовільним, і в дійсності може ще більше погіршитися внаслідок залежності від таких факторів, як: швидкості платіжного документообігу банків; термінів дебіторської заборгованості; платоспроможності дебіторів.
3. Загальний поточний коефіцієнт покриття L4 скоротився за звітний період на 0,3 і склав на кінець року 1,1 (при нормі> 2). Сенс цього показника полягає в тому, що якщо підприємство направить всі свої оборотні активи на погашення боргів, то воно ліквідує короткострокову кредиторську заборгованість на 100% і у нього залишиться після даного погашення заборгованості для продовження діяльності 10% від суми оборотних активів.
Таким чином, всі показники крім (L6), що характеризують платоспроможність підприємства знаходяться на рівні нижче норми, крім того, при цьому спостерігається їх незначне зниження. У цілому висновок про платоспроможність можна зробити по загальним коефіцієнтом ліквідності (LI). Його значення на кінець року становила 0,498, тобто в середньому (за умови реалізації абсолютно ліквідних засобів, 50% бистрореалізуемих активів і 30% повільно реалізованих активів) підприємство не зможе покрити ще 50,2% зобов'язань у порядку їхньої терміновості. У порівнянні з 2000 роком загальна ліквідність коштів підприємства дещо покращилась. Так у минулому році ЗАТ "Хлібозавод № 2" не міг погасити в порядку терміновості 51% зобов'язань.
Таблиця 8. Коефіцієнти, що характеризують платоспроможність.
Найменування показника
Спосіб розрахунку
Норма
Пояснення
На початок 2000 р.
На кінець 2000 р.
Відхилення 2000
На початок 2001 р.
На кінець 2001 р.
Відхилення 2001
Загальний показник ліквідності

³ 1
Здійснюється оцінка зміни фінансової ситуації в організації
0,36
0,49
+0,13
0,49
0,498
0,008
Коефіцієнт абсолютної ліквідності

³ 0,2 ¸ 0,7
Показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може реально погасити найближчим часом за рахунок грошових коштів.
0,07
0,04
-0,03
0,04
0,06
0,02
Проміжний коефіцієнт покриття

³ 0,7
Відбиває прогнозовані платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.
0,2
0,2
0
0,2
0,18
-0,02
Загальний поточний коефіцієнт покриття

³ 2
Показує платіжні можливості підприємства, не тільки за умови своєчасних розрахунків з дебіторами, але і продажем, у разі необхідності, інших елементів матеріальних оборотних коштів.
0,796
1,4
0,6
1,4
1,1
-0,28
Коефіцієнт поточної ліквідності

³ 2
Характеризує загальну забезпеченість підприємства оборотними коштами.
0,796
1,4
0,6
1,4
1,16
-0,24
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

³ 0,1
Характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості.
<0
0,29
-
0,29
0,14
-0,15
Коефіцієнт відновлення платоспроможності.

³ 1
Характеризує можливість підприємства відновити свою платоспроможність через 6 місяців. Він розраховується у випадку, якщо хоча б один з коефіцієнтів L4 або L5 приймає значення менше критичного.
-
0,85
-
-
0,585
-
2.6 Оцінка рентабельності
В умовах ринкових відносин велика роль показників рентабельності продукції, що характеризують рівень прибутковості (збитковості) її виробництва. Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони характеризують відносну прибутковість підприємства, вимірювану у відсотках до витрат коштів чи капіталу з різних позицій.
Показники рентабельності - це найважливіші характеристики фактичної середовища формування прибутку і доходу підприємств. З цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Основні показники рентабельності можна об'єднати в таку групу: Рентабельність продукції, продажу (показники оцінки ефективності управління);
Рентабельність продукції показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. Зростання даного показника є наслідком росту цін при постійних витратах на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) або зниження витрат на виробництво при постійних цінах, тобто про зниження попиту на продукцію підприємства, а також більш швидким зростанням цін, ніж витрат.
Показник рентабельності продукції включає в себе наступні показники:
- Рентабельність всієї реалізованої продукції, що представляє собою відношення прибутку від реалізації продукції на виручку від її реалізації (без ПДВ);
- Загальна рентабельність, рівна відношенню балансового прибутку до виручки від реалізації продукції (без ПДВ);
- Рентабельність продажів по чистому прибутку, обумовлена ​​як відношення чистого прибутку до виручки від реалізації (без ПДВ);
- Рентабельність окремих видів продукції. Відношення прибутку від реалізації даного виду продукту до продажної ціни.
Таблиця 9. Показники рентабельності продукції.
Показники
Розрахунок
2000
2001
Відхилення 2000/2001
1.Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів).
стр.010
56494320
75044920
18550600
2. Прибуток від реалізації.
стр.050
2015300
1995040
-20260
3. Балансова прибуток.
стор.140
108600
732340
623740
4. Чистий прибуток.
стор.140-150
81010
606470
525460
Розрахункові показники,%.
1. Рентабельність всієї реалізованої продукції.
стор 050/стр. 010
3,6
2,6
-1
2. Загальна рентабельність.
стор 140/стр. 010
0,19
0,97
0,78
3. Рентабельність продажів по чистому прибутку.
стор 140-150 / стор 010
0,14
0,8
0,66
На основі розрахунків можна зробити наступні висновки.
Показник загальної рентабельності за звітний період виріс з 0,19 у 2000 до 0,97 у 2001 році, тобто збільшився в 5 разів. Це говорить про те, що в 2001 році кожен рубль реалізації приносив у середньому близько 1 копійки балансового прибутку.
Показник рентабельності продажів по чистому прибутку також зріс у 2001 році з 0,14 на початок року до 0,8 на кінець звітного періоду. Це говорить про те, що попит на продукцію дещо зріс. Таким чином, у 2001 році на 1 карбованець реалізованої продукції підприємство мало лише 0,8 копійок чистого прибутку.
Рентабельність всієї реалізованої продукції знизилася за звітний період на 1% і склала до кінця 2001 року 2,6%. Це означає, що в кінці звітного періоду кожен рубль реалізації став приносити на 1 копійку менше прибутку від реалізації.
Як видно з вище сказаного, всі показники рентабельності продукції дуже низькі.
У 2000 році внаслідок зниження попиту на продукцію через неплатоспроможність більшості споживачів, а також внаслідок отримання збитків від позареалізаційних операцій показники рентабельності продукції істотно знизилися.
Висновки: Балансова прибуток на ЗАТ "Хлібозавод № 2" в 2001 році істотно збільшилася в порівнянні з 2000 роком на 623 740 рублів. Цьому збільшенню сприяло: збільшення прибутку від фінансово-господарської діяльності, в основному за рахунок появи статті доходу «Відсотки до отримання» і перевищення абсолютної зміни операційних доходів над абсолютним перевищенням операційних витрат, що збільшило балансовий прибуток на 60,5%. Зниженню балансового прибутку сприяв збиток від позареалізаційних операцій в сумі 274 090 рублів, знизив балансовий прибуток на 37,4%.
Таким чином, фактори, що зменшують балансовий прибуток по сумі, були перекриті дією збільшують її чинників, що в підсумку й обумовило зростання балансового прибутку в звітному році в порівнянні з попереднім.
Результатом від іншої фінансово-господарської діяльності в 2001 році став збиток у розмірі 988 610 рублів (050-110), в той час як у попередньому році спостерігався збиток у розмірі 1445350 карбованців, який зменшився за звітний період на 456 740 рублів.
У звітному році результат від інших позареалізаційних операцій являє собою збиток, який зменшився в порівнянні з 2000 роком на 59,4%.
Після сплати податку на прибуток у розпорядженні підприємства залишилося 606 470 рублів (150-140). Цих коштів виявилося не достатньо для покриття усіх витрат. У 2001 році збиток звітного періоду склало 604 000 руб.
За 2001 рік показники загальної рентабельності продукції і рентабельність продажів по чистому прибутку збільшилися, у порівнянні з 2000 роком, хоча за аналогічний період минулого року спостерігався різкий спад всіх показників рентабельності продукції.
Загальна рентабельність вкладень знаходиться на низькому рівні, так на 1 рубль майна підприємства в звітному році припадало 1,12 копійок балансового прибутку.

У цілому всі показники прибутку і рентабельності в звітному році зросли, що позитивно характеризує діяльність підприємства в 2001 році.


Глава 3. Розробка інновації на підприємстві

Інновація, розроблена в цьому розділі призначена для вдосконалення організації діяльності ЗАТ "Хлібозавод № 2" шляхом підвищення загальної продуктивності праці підприємства з метою збільшення прибутковості та оздоровлення загального фінансового стану підприємства.
Основним напрямком діяльності хлібозаводу є виробництво хлібобулочної продукції. Даний вид продуктів є товаром першої необхідності, отже, мав постійний високим попитом. Попит на нього нееластичний, що забезпечує певну надійність у збуті продукції. Дана специфіка товару буде позитивним чином впливати на збутову діяльність підприємства, забезпечуючи тим самим сприятливі передумови для можливих змін у структурі чи організації всієї роботи ЗАТ "Хлібозавод № 2".
Суть проекту полягає у запровадженні нового тестомесильной обладнання на виробництві, що дозволить значно підвищити продуктивність праці на хлібозаводі. Після тривалих розрахунків та порівняння різних варіантів, було вирішено зупинитися на закупівлю машини тістомісильної хч-ХТВ. Впровадження у виробництво машини цієї марки дозволить:
1. Збільшити частку ринку
2. Знизити витрати за рахунок "масштабу виробництва"
3. Підвищити якість продукції
Вартість даного проекту складе близько 560 тис. рублів, які будуть отримані у вигляді кредиту. Ці гроші підуть на придбання необхідного обладнання. Окупність проекту оцінюється в 24 місяці після початку діяльності, коли повністю буде погашена заборгованість по кредиту, після чого проект почне приносити чистий прибуток. Таким чином даний проект є прибутковим і вигідним вкладенням вільних коштів.
Опис товару
Сферою діяльності ЗАТ "Хлібозавод № 2" є виробництво та реалізація хлібобулочної продукції. У виробництві представлений широкий асортимент даних виробів. Це дозволить залучити різні цільові групи споживачів з різним рівнем доходу. Втім пріоритет буде віддаватися досить недорогим виробам, які будуть купувати люди переважно з невисоким і середнім доходом, для яких важливо співвідношення "ціна-якість".
Магазини ЗАТ "Хлібозавод № 2" знаходяться в різних частинах міста, як правило, у спальних районах, де високий попит на дану продукцію.
Магазини працюють щодня, тобто з 10 ранку до 19 вечора без перерви на обід. Зручний для споживача час роботи, зручне місце розташування, широкий вибір досить недорогих і якісних хлібобулочних виробів, розрахованих, на всі смаки, а також професіоналізм і доброзичливість продавців, що пройшли ретельний відбір і перевірку - все це дозволило завоювати і утримувати гарну репутацію, "завести" свого покупця, зміцнитися в певній ніші на даному ринку послуг, мати солідний обсяг продажів. Все це дозволяє оцінювати ситуацію як стабільну і планувати перспективу подальшого існування та ефективного функціонування ЗАТ "Хлібозавод № 2".
Продукція ЗАТ "Хлібозавод № 2" кілька разів визнавалася лауреатом конкурсу "100 кращих товарів Архангельської області".

Оцінка ринку збуту

Оцінка ринку збуту - один з найважливіших моментів, які необхідно зробити при плануванні будь-якої діяльності. Розрахуємо кількісно обсяг нашого ринку збуту. Для цього необхідно дізнатися якомога точніше кількість потенційних клієнтів всіх магазинів ЗАТ "Хлібозавод № 2". У найкращій мірі це дозволить зробити сегментування.
Ринки складаються з покупців, а покупці відрізняються один від одного по самих різних параметрах. Різними можуть бути потреби, ресурси, географічне положення, купівельну ставлення і звички. І будь-який з цих змінних можна скористатися в якості основи для сегментації. Сегментація ринку - один з найважливіших інструментів маркетингу. Від того, наскільки правильно вибраний сегмент ринку, багато в чому залежить успіх починання в конкурентній боротьбі.
В якості факторів сегментації ринку за групами споживачів виберемо:
· Рівень доходу
· Приналежність до соціальної групи
· Віковий склад
· Місце проживання
Потреба у хлібі не є потребою якоїсь однієї або іншої групи людей з перерахованих вище, отже, споживачами будуть всі люди, незалежно від їх рівня доходу, приналежності до тієї або іншої соціальної групи, або віком. Для цілей сегментування визначимо, що всі з перерахованих вище груп потребують хлібобулочних виробах, а значить, є нашою цільовою аудиторією.
Специфічність даного ринку в тому, що рівень цін на ринку хлібобулочних виробів слабко диференційований, отже, головним критерієм при виборі того або продавця буде служить його місце розташування щодо покупця.
Тому єдиним критерієм, за яким можна просегментіровать ринок, є місцепроживання потенційних покупців.
Таблиця 10. Місце проживання.
Район міста
Частка жителів району в загальній чисельності населення,%
Ісакогорскій
5
Ломоносовський
25
Жовтневий
21
Соломбальскій
20
Варавіна-Факторія
12
Маймаксанскій
6
Північний
4
Травнева гірка
3
Цігломенскій
4
Разом
100
Якщо в якому-небудь з перерахованих вище округів міста, не було б магазину ЗАТ "Хлібозавод № 2", то з числа потенційних клієнтів можна було б відразу відняти кількість жителів даного району.
Але так як магазини ЗАТ "Хлібозавод № 2" знаходяться у всіх округах міста, то визначимо, що нашими потенційними клієнтами все населення міста. Однак це лише потенційні клієнти, а значить не факт, що вони куплять хліб саме нашого виробництва. Більше того, різних магазинів і ларьків, що торгують даною продукцією на сьогоднішній день дуже багато, тому навряд чи людина піде далеко за потрібною продукцією. Скоріше він купить її в найближчому магазині. На сьогодні в Архангельську порядку 300-350 торгових точок, що продають хлібобулочну продукцію. Це говорить про наступне: при кількості наших торгових точок в 28 одиниць, наша потенційна аудиторія зменшується до 8-9% (28/300-350). Примірне їх кількість не так важко підрахувати. Візьмемо загальна кількість жителів Архангельська - 360 000 чоловік і перемножимо на нашу долю (8-9) відсотків.
Отримуємо, що приблизно 30000 чоловік є нашими постійними покупцями. Таке це орієнтовна кількість і як вже говорилося, основними відвідувачами магазинів будуть жителі найближчих кварталів.
Проводячи сегментацію за різними ознаками, отримали, що ємність цільового сегмента дорівнює порядку 30000 чоловік. Але це тільки люди, які купують хліб саме в наших магазинах. Однак на цьому наш ринок збуту не закінчується. Є інші приватні організації, державні та муніципальні установи, які закуповують хлібобулочну продукцію на ЗАТ "Хлібозавод № 2". Їх кількість-близько 180 - 200 одиниць. Тому непряма частка ринку ЗАТ "Хлібозавод № 2" багато більше, ніж безпосередня (свої магазини) і становить орієнтовно 60%. Разом сумарна частка ринку ЗАТ "Хлібозавод № 2" - близько 68-69%.
Розглянемо також основних конкурентів, які функціонують на даному ринку м. Архангельська. Проаналізуємо кожного з конкурентів з різних аспектів його діяльності.
Таблиця 11. Аналіз конкурентоспроможності (за 5-ти бальною шкалою).
Фактори конкурентоспроможності
ЗАТ Хлібозавод № 2 "

Конкуренти

Приватні пекарні
Новодвінськ хлібозавод
Северодвинск хлібозавод
1.Услуга
1.1 Якість
5
3
5
5
1.2 Сервіс
4
4
4
4
2. Ціна
2.1 Продажна
4
3
4
4
2.2.Скідкі з ціни
2
2
2
2
3.Продвіженіе продукту на ринок
3.1. Реклама
4
3
3
3
3.2 Пропаганда
3
3
3
3
3.3 Пільги
3
2
2
2
Загальна кількість балів
25
20
23
23
Як видно з таблиці, основним конкурентом продукції ЗАТ "Хлібозавод № 2" є Новодвінськ і Северодвінську хлібозаводи. Особливу увагу слід звернути ціноутворення підприємства (робота над знижками, наданням певним клієнтам пільг), а також по-можливості підвищити рівень сервісу. Саме за цими показниками ЗАТ "Хлібозавод № 2" може ще посилити свої позиції.

Стратегія маркетингу

У цілому стратегія маркетингу повинна орієнтуватися на завоювання гідного місця на даному ринку, певної стабільності і визнання якості товару в очах споживачів.
Для більшої ефективності та наочності стратегію маркетингу представимо у вигляді маркетингового плану, де і описується процес ціноутворення на фірмі, канали розповсюдження продукції, методи просування і т.д.
Що стосується ЗАТ "Хлібозавод № 2", то схема розповсюдження продукції досить проста. Весь вироблений товар розвозиться по власних магазинах, а також реалізується оптовим посередникам і магазинах міста.

Другим важливим моментом у розробці ефективної стратегії маркетингу є визначення еластичності попиту на товар. Це допоможе оптимізувати цінову політику підприємства, оскільки стане можливим прогнозувати рівень виручки підприємства в залежності від поточного рівня цін.
Рис.1 Графік попиту на продукцію ЗАТ "Хлібозавод № 2"
Як видно з графіка, попит на хлібобулочну продукцію нееластичний (тобто слабо змінюється від зміни ціни). Це пояснюється тим, що дана продукція відноситься до розряду товарів першої необхідності, без яких не можна прожити. Тому, наприклад, підвищення ціни на хліб не викличе різкого падіння обсягів його продажів.
Дана крива попиту дуже корисна для визначення ціни й розрахунку виручки підприємства при кожній рівні цін.
Візьмемо до прикладу, що буханець хліба коштує 5 рублів (всі цифри умовні), тоді обсяг продажів 1 магазина складе 95 одиниць (див. графік). Припустимо, що ціна піднялася на 1 рубль і склала 6 рублів. попит у цьому випадку знизиться, але не на багато і складе 90 одиниць. Отже, ціна змінилася на 20 відсотків (з 5 до 6 рублів), а обсяг попиту змінився на 5,5 відсотка (з 95 до 90 одиниць). Як таке підвищення вплине на виручку?
При ціні в 5 рублів магазин виручав за хліб 95х5 = 475 рублів, а при ціні 6 рублів 90х6 = 540. Різниця очевидна. Здавалося, що в цілях підвищення прибутковості продажів розумно підвищувати ціни, однак практика показує, що конкуренти, як правило, не підвищують свої ціни, а значить наша продукція стане програвати з цінового фактору, що відверне значну частину покупців і обсяги продажів знову впадуть. Тому вибираючи стратегію ціноутворення, необхідно зважувати безліч факторів, балансуючи між самому найнижчою та найвищою ціною на дану продукцію.
Знижувати ціну теж не має сенсу, оскільки попит нееластичний і різкого збільшення продажів продукції не буде. Висновок: залишимо ціну на колишньому рівні.
Стратегія ціноутворення повинна бути спланована таким чином, щоб влаштовувати споживача з низьким і середнім рівнем доходу, але в той же час ціни не повинні бути дуже низькими, тому що це може викликати у покупців відчуття недоброякісності продукції.
В якості основної цінової стратегії ЗАТ "Хлібозавод № 2" виберемо стратегію єдиних цін. Дана стратегія викликає довіру покупців до фірми. Вона полягатиме у встановленні цін і утриманні на одному рівні незалежно від коливання цін постачальників і, в меншій мірі, від коливань цін конкурентів. Для цього швидше за все доведеться спочатку встановити кілька завищений рівень цін, проте це дозволить в подальшому, при зміні цін постачальниками і конкурентами, зберегти стабільність своїх роздрібних цін.
Важливе значення для збільшення обсягу продажів і підвищення популярності фірми має реклама та інші засоби просування.
Для цілей економії грошових коштів та більш ефективного впливу на ринок, необхідно розподілити цілі й завдання реклами наступним чином:
• для створення і підтримки іміджу - здійснювати регулярну рекламу по радіо та в друкованих ЗМІ.
інформаційну рекламу про реалізованої продукції і рівень цін.
• для інформування про способи зв'язку з фірмою використовувати спеціалізовану рекламу в друкованих ЗМІ, на транспорті та рекламні вивіски в магазинах.
Основні заходи маркетингу відображені у річному бюджеті маркетингу (див. таблицю 12).
Таблиця 12. Річний бюджет маркетингу ЗАТ "Хлібозавод № 2".
Стаття витрат
Сума
1
Реклама в ЗМІ
23000
2
Адресна реклама
------
3
Участь у ярмарках, виставках та інших заходах
3000
4
Організація пропагандистських заходів (серія статей у газетах)
2500
5
Інше
1500
РАЗОМ:
30000

Організаційний план

Для роботи нового обладнання не потрібен додатковий персонал, достатньо буде перенавчити старий.
Для підвищення стимулювання роботи заробітна плата працівників по-можливості буде преміюватись за результатами кварталу. Вони будуть отримувати частину заробітної плати фіксовано, незалежно від обсягу проданого товару. Розмір другій частині буде залежати від продажів.
Таблиця 13. Оплата праці працівників
Посада
Фіксована заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Генеральний директор
10000
Головний економіст
7000
Заступник з маркетингу та збуту
7000
Головний бухгалтер
7000
Заступник з будівництва та транспорту
7000
Головний інженер
7000
Начальник відділу МТС
7000
Начальник відділу кадрів
7000
Начальник юридичного відділу
7000
Начальник виробництв
7000
Агент зі збуту
2000
1% угоди
Інженер
4000
Начальник ділянки
5000
Програміст
5000
Технолог
4000
Майстер
3500
Бухгалтер
4000
Економіст
5000
По можливості, в залежності від результатів діяльності, за підсумками кварталу буде видаватися премія в розмірі 500 рублів.
Відбір персоналу буде ще більш ретельно, перевага буде віддаватися людям з досвідом роботи кілька років (не менше року) і відповідною освітою: для продавців - торговим, для бухгалтерів - бухгалтерським, для керуючого ланки - управлінським чи економічним. Будь-який з працівників спочатку повинен буде пройти випробувальний термін в 3 місяці, протягом якого людина буде працювати за договором. Якщо він добре себе зарекомендує, то він буде прийнятий в штат і йому заведуть трудову книжку.
Фінансовий план
Почнемо з графіка прибутковості, який показує обсяги виробництва, при яких вигідно займатися даною справою.
Виручка від реалізації
Повна собівартість
Витрати,
Виручка

Обсяг
виробництва
А
Зона збитковості
Зона прибутковості

Рис. 2 Графік критичної програми випуску продукції
500000 600000 700000
З
У


На графіку відкладаються крива сукупної собівартості виробництва, одержувана додаванням усіх витрат, пов'язаних з виробництвом, і крива загальної виручки, що отримується множенням ціни на продукцію на обсяг виробництва. У певний момент при збільшенні обсягів виробництва ці криві перетинаються, тобто сукупні доходи ростуть швидше сукупних витрат (ефект масштабу). Проекція точки перетину на вісь абсцис (точка А) є обсяг виробництва продукції в 500000 одиниць продукції на місяць, при якому витрати дорівнюють виручці. Починаючи з цього обсягу, званого критичної програмою випуску, виручка стає більше витрат і фірма входить в зону прибутковості. На даний момент виробництво становить 600000 одиниць на місяць (точка В на графіку). У цьому випадку виручка перевищує витрати, проте введення у виробництво нового обладнання дозволить ЗАТ "Хлібозавод № 2" підійти до позначки 700000 одиниць продукції на місяць. Графічно видно, що це значно збільшить виручку.
Таблиця. 14. Обсяг реалізації продукції ЗАТ "Хлібозавод № 2"
Період
Обсяг реалізації за місяць (в тис. крб.)
2001
3000000
1 половина 2002
3250000
2 половина 2002
3500000
У даній таблиці наведені статистичні та прогнозні дані про величину продажів продукції ЗАТ "Хлібозавод № 2". Як видно, в 2001 році середньомісячна реалізація становила близько 3 млн. рублів. З введенням в експлуатацію нової тестомесильной машини продуктивність праці збільшиться і дозволить наростити обсяги виробництва до 3,5 млн. рублів. однак у першій половині 2002 року заплануємо обсяг реалізації в 3,25 млн. рублів. Як вже говорилося, дане устаткування дозволить, по-перше,
знизити витрати за рахунок "масштабу виробництва", по-друге, підвищити якість продукції. Зниження витрат, у свою чергу, дозволить в якійсь мірі зменшити ціну, як оптову, так і роздрібну, що викличе певне збільшення попиту. До того ж призведе і підвищити якість продукції. Однак, відбудеться це не миттєво. Саме тому, у першій половині 2002 року заплановано збільшення обсягу продажів тільки до 3,25 млн. рублів і лише в другій половині 2002 року обсяг виробництва і реалізації повинен скласти плановані 3,5 млн. рублів
Розрахунок необхідних фінансових вкладень в покупку устаткування наведено нижче:
Розрахунок необхідного кредиту
Таблиця 15. Розрахунок необхідного кредиту
1
2
3
4
5
Місяць
Додаткові грошові поступ-
лення
Виплати
Сальдо
Валове сальдо
одноразові
поточні
Січень
0
550
10
-560
-560
Лютий
100
50
10
40
-520
Березень
100
50
10
40
-480
Квітень
100
50
10
40
-440
Травень
100
50
10
40
-400
Червень
100
50
10
40
-360
Липень
100
50
10
40
-320
Серпень
100
50
10
40
-280
Вересень
100
50
10
40
-240
Жовтень
100
50
10
40
-200
Листопад
100
50
10
40
-160
Грудень
100
50
10
40
-120
РАЗОМ по 2002 році:
-120
Січень
100
10
90
-30
Лютий
100
10
90
60
Березень
100
10
90
150
Квітень
100
10
90
240
Травень
100
10
90
330
Червень
100
10
90
420
Липень
100
10
90
510
Серпень
100
10
90
600
Вересень
100
10
90
690
Жовтень
100
10
90
780
Листопад
100
10
90
870
Грудень
100
10
90
960
РАЗОМ по 2003 році:
960
У другому стовпці показуються додаткові доходи кожен місяць, які отримує підприємство від введення в експлуатацію тестомесильной машини. Звичайно, це не чистий прибуток, це лише збільшення валової виручки. Надходження виручки від продажу продукції передбачається з затримкою 1 місяць, тому в січні - 0. Візьмемо за основу збільшення виручки в наступні місяці рівної 100 тис. рублів. Виплати (витрати) поділимо на одноразові і поточні. На початок 2002 року досягнута домовленість з ТОВ "Спектр" про покупку тестомесильной машини хч-ХТВ вартістю 1 млн. рублів. Умови оплати наступні: половина суми оплачується на умовах передоплати, друга половина виплачується протягом року кожного місяця рівними частками, тобто по 50 тисяч щомісяця. Отже, одноразові витрати - виплата першої половини вартості обладнання. Поточні витрати складаються з: щомісячних виплат суми, що залишилася + витрати на її утримання.
Складаючи всі витрати січня (поточні + одноразові) одержуємо цифру 560 (550 +10). Додаткових доходів у січні ще немає, тому що обладнання тільки встановлюється, проходить його випробування, тестування і навчання персоналу роботі з ним. Додаткові доходи поки рівні 0 і сальдо (4 стовпець) = -560 тис. Саме така сума необхідна як кредит. Четвертий стовпець показує різницю між виручкою і платежами. П'ятий стовпець (валове сальдо) показує загальний стан сальдо з початку року. Валове сальдо є сума сальдо по всіх місяцях, обчислювана наростаючим підсумком. Як видно з таблиці, валове сальдо постійно зменшується. Це говорить про те, що додаткові доходи від введення обладнання більше витрат на його введення.
Якщо скласти сальдо всіх місяців, то отримаємо валове сальдо за рік, яке і покаже з яким результатом закінчена робота за рік. Як видно до кінця року ЗАТ "Хлібозавод № 2" вийде на валове сальдо в -120 тис.
У наступному році вже не треба виплачувати вартість обладнання, тому вже в лютому сальдо вперше ставати позитивним і до кінця року доходить до 960 тис. рублів.
Як видно з таблиці сальдо ставати позитивним у лютому. Це говорить про те, в лютому проект окупився, але кредит потрібно брати більше ніж на 13 місяців (до лютого 2003 року). Не можна забувати про відсотки. Кредит буде взято в Ощадному Банку РФ на строк від 2 роки за ставкою відсотка 30% річних. Сума, необхідна при купівлі становила 560 тис. рублів (половина вартості машини + поточні витрати). Всі інші витрати на оплату обладнання ЗАТ "Хлібозавод № 2" виробляв за рахунок додаткових доходів, отриманих від впровадження машини у виробництво. (Див. таблицю 15).
Взявши в кредит 560 тис. рублів на 2 роки, необхідно буде повернути в кінці першого року 560х30% = 728тис. рублів (дана сума не виплачується, а залишається в кредиті у ЗАТ "Хлібозавод № 2"). За другий рік сума дорівнює: 728х30% = 946,4 тис. рублів. Отже, в кінці 2003 року, ЗАТ "Хлібозавод № 2" повинен буде віддати суму кредиту з відсотками - 946,4 тис. рублів. Як видно, валове сальдо на кінець 2003 року становитиме 960 тис. рублів, що і дозволить розрахуватися в банком. Далі додатковими доходами від нового обладнання ЗАТ "Хлібозавод № 2" буде розпоряджатися на власний розсуд.
Отже, вартість даного проекту за нашими розрахунками, становить близько 560тис. рублів, які будуть отримані у вигляді кредиту. Всі отримані кошти будуть використовуватися для оплати комплекту устаткування. Термін окупності складе 2 роки, після яких повністю буде закрито кредит банку.
Оцінка ризику і страхування
Ризики, які можуть виникнути у ЗАТ "Хлібозавод № 2" і його інвесторів пов'язані з:
• Нестабільностио економічного законодавства,
• Несприятливими соціально - психологічними змінами в країні або місті, пов'язані з невизначеністю економічної ситуації в країні,
Коливаннями ринкової кон'юнктури, цін, валютних курсів.
З іншого боку, мінімальний ризик з поставкою продукції, тому що існує безліч альтернативних постачальників, многая продукція є стандартною.
У принципі ризик може двох типів:
1. Ризик економічного характеру - зміна курсу валют, рівень інфляції, порушення зв'язків постачальниками і клієнтами, обмеженість оборотних коштів.
2. Ризик соціального характеру - виявляється у формі соціальних конфліктів. До цього ж виду ризику відносяться проблеми, пов'язані з організованою і неорганізованою злочинністю, як-то: крадіжки, грабежі, рекет і т.д. причому з усіх видів ризику цей, мабуть, найбільш імовірний. Збиток від такого ризику може скласти до половини вартості проекту.
Від ризику ніхто не застрахований, але розумні запобіжні заходи допоможуть звести до мінімуму можливість ризику, і в крайньому випадку, збиток від виниклої неприємності. Це і добре налагоджена інформаційна система, і наявність великої кількості корисних зв'язків у різних колах суспільства, і страхування майна. Страхування майна в даний час необхідно з багатьох причин, тому сума кредиту повинна бути збільшена на відповідну суму для страхового внеску.
Стратегія фінансування
Стратегія фінансування полягає у складанні плану отримання коштів на організацію та проведення проекту. Даний проект полягає у виробництві та реалізації хлібобулочної продукції, яка буде проводитися і реалізовуватися ЗАТ "Хлібозавод № 2". Є проект і тепер тільки необхідні кошти для його реалізації. Для цього потрібно: одноразово близько 560 тис. рублів на 2 роки з подальшою виплатою відсотків. Ставка відсотка складе 30% річних, які будуть нараховуватися після закінчення кожного року на всю взяту в кредит суму. Отримані кошти підуть на придбання необхідного обладнання. Вся необхідна сума буде узята в кредит в Ощадного банку РФ або іншою організацією, яка запропонує відповідні умови.

Висновок
Головна мета виробничого підприємства в сучасних умовах - отримання максимального прибутку, що неможливо без ефективного управління капіталом. Пошуки резервів для збільшення прибутковості підприємства становлять основну задачу управлінця.
Очевидно, що від ефективності управління фінансовими ресурсами і підприємством цілком і повністю залежить результат діяльності підприємства в цілому. Якщо справи на підприємстві йдуть самопливом, а стиль управління в нових ринкових умовах не змінюється, то боротьба за виживання стає безперервною.
У даної роботи був показаний механізм формування фінансових ресурсів підприємства, що складають основу економічного потенціалу держави. Основним джерелом фінансових ресурсів діючих підприємств виступає виручка від реалізації продукції, послуг, робіт. У процесі перерозподілу виручки окремі її частини приймають форму доходів і накопичень. Також було встановлено реальний стан справ на підприємстві, виявлені зміни у фінансовому стані і фактори, що викликали ці зміни.
Дослідження показали, що діяльність підприємства фінансується за рахунок власних коштів. Баланс підприємства можна вважати в достатній мірі ліквідним, хоча воно і постійно відчуває нестачу в коштах (факт, що ускладнює становище підприємства). Зроблені розрахунки оборотності елементів поточних активів призвели до висновку, що керівництво підприємства не в достатній мірі використовує наявні резерви, тому що зміна швидкості обігу не відображає підвищення виробничо-технічного потенціалу підприємства.
Потрібно сказати, що необгрунтовано високий рівень виробничих запасів, значно впливає на загальну оборотність активів підприємства; негнучка політика розрахунків із замовником і клієнтом на умовах взаємної вигоди, що передбачає зокрема систему знижок - все це говорить про невмілому управлінні капіталом. Проведений аналіз також показав, що прибутковість власного капіталу знизилася у звітному році. Це викликало зменшення віддачі з кожної гривні вкладених коштів за минулий рік.
У наявності тенденція до зниження фінансової стійкості фірми. Тому для стабілізації фінансового стану підприємства хоча б до рівня минулих років пропонується провести наступні заходи:
1. Зміна керівного ланки.
2. Оптимізація дебіторської заборгованості.
3. Продаж готової продукції.
4. Продаж незавершеного виробництва.
Як вже говорилося вище, підприємства є основними ланками господарювання і формують основу економічного потенціалу держави.
Чим прибутковіше фірма, що стабільніше її дохід, тим більшим стає її внесок у соціальну сферу держави, в її економічний потенціал, нарешті, тим краще живуть люди, що працюють на такому підприємстві.

Література
1. Аналіз господарської діяльності в промисловості. Під ред. Стражева В.І. - Мінськ: Вища школа, 1998.
2. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізи - М.: Фінанси і статистика, 1996.
3. Баків Н.А. Механізми фінансової оцінки недержавних підприємств. - М.: Изд-во "Торговий Дім", 2000.
4. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом? - М.: Фінанси і Статистика, 1996.
5. Бізнес - план (методичні матеріали). - М: Фінанси і статистика, 1995.
6. Бізнес-план. Методичні матеріали. Під ред. Р.Г. Манилівське. - М.: Фінанси і статистика, 1997.
7. Бізнес-план - основа успіху. Під ред. Ліпсіца І.В. - М.: Дело ЛТД ", 1994.
8. Буров І.С., Морошкин М.В., Новиков А.П. Бізнес - план. Методика складання. - М.: ЦІПКК, 1994.
9. Дмитрієв Ю.А., Гутман Г.В., Країв В.М. Бізнес - план: структура, зміст. Методичні вказівки до розробки - М: Фінанси і статистика, 1998.
10. Казаков Л. С. Підприємництво. М.: ИНФРА-М, 1998.
11. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності - М.: Фінанси і статистика, 1997.
12. Крейнина М.М. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки .- М.: Дис, 1998.
13. Моляков Д.С. Фінанси підприємств галузей народного господарства. - М.: Дис, 1997.
14. Новодворський В.Д. та ін Фінанси. Підручник для вузів. - С-Пб.: Наука, 2000.
15. Павлова Н.Л. Як відстежити фінансове становище організації в сучасних умовах? Навчальний посібник для студентів. - М.: Фінанси і статистика, 2001.
16. Практикум з аналізу господарської діяльності промислових підприємств. Навчальний посібник для вузів. Під ред. Н.А. Русак. - Мінськ: Вища школа, 1998.
17. Рашев А.С. Аналіз фінансово-господарської діяльності на підприємстві. Підручник. - СПб.: Наука, 1999.
18. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мінськ: ІП "Екоперспектіва", 1999.
19. Збірник бізнес-планів. Під ред. В. М. Попова. - М.: Фінанси і статистика, 1998.
20. Скоун Т. Управлінський облік. - М.: Юніті, 1998.
21. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. Експертна діагностика і аудит фінансово-господарського становища підприємства. - М.: Перспектива, 1996.
22. Уткін Е.А., Кочеткова О.І. Бізнес-план. Як розгорнути власну справу .- М.: АКАЛІС, 1996.
23. Фінансовий менеджмент: теорія і практика. Під ред. Стоянової Є.С. - М.: Перспектива, 1997.
24. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу - М.: Инфра - М, 1997.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Диплом
531.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 6
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 7
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 9
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 5
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 13
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 4
© Усі права захищені
написати до нас