Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 13

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти
Державна освітня установа вищої професійної освіти
Красноярський Державний Технічний Університет
Фінанси, грошовий обіг і кредит
Контрольна робота
Виконав: Ковальов Д.А.
Курс: 5
Спеціальність: 240100
Красноярськ 2006

Зміст
1. Введення
2. Фінансові результати підприємства
3. Ліквідність підприємства
4. Оборотні кошти
5. Висновок
6. Список літератури
7. Програми

1. Введення
Фінансовий стан - Комплексне поняття, яке характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів підприємства, це характеристика його фінансової конкурентноздатності (тобто платоспроможності, кредитоспроможності), виконання зобов'язань перед державою та іншими господарюючими суб'єктами.
Основною метою аналіз фінансового стану є одержання невеликого числа ключових (найбільш інформативних) параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін у структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами. При цьому керуючого (менеджера) може цікавити як аналітика поточного фінансового стану підприємства, так і його прогноз на найближчу або віддалену перспективу, тобто очікувані параметри фінансового стану.
Вихідною базою аналіз фінансового стану дані бухгалтерського обліку і звітності, аналітичний перегляд яких відновлює всі основні аспекти господарської та здійснених операцій в узагальненій формі, тобто з необхідною для аналізу ступенем агрегування.

2. Фінансові результати підприємства
Для даної роботи приймаємо такі дані:
Звітний період
(2007р.)
Аналогічний період пред.года (2006р.)
Вантажообіг
Т.ткм
1587,1
1541,9
Тариф ставка
Руб / ткм
11,94
10,85
Витрати на 1 ткм, всього, в т.ч.:
12,35
10,92
ФЗП + ЕСН
Руб
6,18
5,46
Амортизація
Руб.
2,47
2,47
Паливо
Руб.
1,85
1,64
Інші витрати
Руб.
1,85
1,35
1. Виручка від реалізації визначається за формулою:

(1)
де В - виручка (дохід), грн.; Р - вантажообіг, ткм; d - тарифна ставка без ПДВ, грн. / ткм.
У 2007 = 1587,1 т.ткм х 11,94 руб. = 18950 УРАХУВАННЯМ
У 2006 = 1541,9 т.ткм х 10,85 руб. = 16730 УРАХУВАННЯМ
Повна собівартість визначається за формулою:

(2)
де S - собівартість, руб.; ФОП - фонд оплати праці з відрахуваннями на соціальні потреби, руб.; З ПРОВ - змінні витрати, грн.; З ПОСТ - постійні витрати, руб.
S 2007 = (6,18 руб. +3,7 Руб. +2,47 Руб.) Х 1587,1 т.ткм = 19601 УРАХУВАННЯМ
S 2006 = (5,46 руб. +2,99 Руб. +2,47 Руб.) Х 1541,9 т.ткм = 16833 УРАХУВАННЯМ
Прибуток від продажів знаходиться за формулою:
П П = В - S, (3)
де П П - прибуток від продажів, руб.
П П2007 = 18950т.р.-19601т.р. = -651 Т.р.
П П2006 = 16730т.р.-16833т.р. = -103 Т.р.
Маржинальний (валовий) дохід можна обчислити за формулою:

(4)
де МД - маржинальний дохід, руб.
МД 2007 = 18950т.р .- (3,70 руб.х1587, 1т.ткм) = 13077,7 т.р
МД 2006 = 16730т.р .- (2,99 руб.х1541, 9т.ткм) = 12119,7 т.р
Відносний дохід - це валовий дохід, виражений у відсотках по відношенню до виручки від продажу продукції. Відносний дохід визначають за формулою:

(5)
де ОД - відносний дохід, руб.
ОД 2007 = 13077,7 т.р./18950т.р.х100% = 0,69%
ОД 2006 = 12119,7 т.р./13730т.р.х100% = 0,72%
Передаточне відношення - це відношення валового доходу до прибутку від продажу продукції. Його можна визначити за формулою:

(6)
де ПО - передавальне відношення, руб.
ПО 2007 = 13077,7 т.р / (-651 т.р.) = -20,1 руб
ПО 2006 = 12119,7 т.р / (-103 т.р.) = -117,7 руб
Рентабельність від продажів визначає ефективність витрат підприємства на виробництво і продаж транспортної продукції, визначають за формулою:

(7)
де R П - Рентабельність від продажів, руб.
R П2007 = -651т.р. / 19601т.р. = -0,03
R П2006 = -103т.р. / 16833т.р. = -0,01
Рентабельність до оподаткування (R ДН):

(8)
де П ДН - прибуток до оподаткування, руб.
R ДН2007 = 10382 т.р./18950т.р. = 0,55
R ДН2006 = 9993 т.р./16730т.р. = 0,6
Рентабельність від звичайної діяльності (R ОД):

(9)
де П ОД - прибуток від звичайної діяльності, руб.
R ОД2007 =- 651т.р./18950т.р. = -0,03
R ОД2006 =- 103т.р./16730т.р. = -0,01
Рентабельність активів (R A) визначають за формулою:

(10)
де А КР - актив бухгалтерського балансу (сума рядків 190 +290), грн.; П ЧО - чистий прибуток звітного періоду.
R А 2007 = 8082 т.р./9867т.р .= 0,8
R А 2006 = 8004 т.р./10817т.р .= 0,7
Рентабельність власного капіталу визначається з відношення:

(11)
де R СК - рентабельність власного капіталу; П III - пасив бухгалтерського балансу підсумок III - го розділу.
R СК 2007 = 8082 т.р./1651т.р. = 4,9
R СК 2006 = 8004 т.р./1784т.р. = 4,5
Рентабельність поточних активів визначається з виразу:

(12)
де R ТА - рентабельність поточних активів; А II - величина активу бухгалтерського балансу, підсумок II - Го розділу.
R ТА2007 = 8082т.р/7773т.р = 1,0
Примітка: далі порівняння з 2006р. неможливо, оскільки немає даних форми № 2 за 2006року
Аналогічним шляхом розраховується рентабельність необоротних активів:

(13)
де R ВА - рентабельність необоротних активів; А СР I - середня величина активу I - Го розділу бухгалтерського балансу.
R ВА = 8082т.р. / ((3788:2) + (3044:2)) = 2,3
На підставі рентабельності акціонерного капіталу підприємство може прогнозувати темпи зростання свого прибутку.
Приріст прибутку можна визначити на підставі наступних розрахунків:

(14)
де ΔП - приріст прибутку, крб. До ФН - коефіцієнт коштів, що спрямовуються на розвиток виробництва з фонду накопичення.
ΔП = (1 +2,3) х 846 = 2177,3 УРАХУВАННЯМ
100

3. Ліквідність підприємства
Коефіцієнт ліквідності:

(15)
де А 11 (немато) - нематеріальні оборотні кошти (дебітори, грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення); П V - величина пасиву бухгалтерського балансу, підсумок V-го розділу; Нормативний показник К Л = 0,8 -1.
До Лнач.п. = (3563 +381 +1381) / 8186 = 0,65
До Лконец.п. = (4812 +580 +1712) / 9003 = 0,79
Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

(16)
де НЛС - найбільш ліквідні засоби (величина стор.250 + 260 активу бухгалтерського балансу).
До АЛнач.п. = (381 +1381) / 8186 = 0,22
До АЛконец.п. = (580 +1712) / 9003 = 0,25
Коефіцієнт поточної ліквідності:

(17)
До ТЛнач.п. = 9867т.р. / (30т.р. +8186 т.р.) = 1,2
До ТЛконец.п. = 10817т.р. / (30т.р. +9003 т.р.) = 1,2

4. Оборотні кошти
Коефіцієнт автономії показує автономність підприємства від позикових джерел і відображає частку власних коштів в обороті підприємства. Він визначається за формулою:

(18)
де ІБ - підсумок балансу
До А = 1784т.р./10817т.р. = 0,2
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів визначається наступним чином:

(19)
До ЗС = (30 +9003) / 1784 = 5,1
Оборотність матеріальних оборотних коштів визначається за допомогою наступного показника:

(20)
де О ОСР - оборотність (в днях) матеріальних оборотних коштів; А II МС / НП - активи з II-го розділу балансу на початок і кінець звітного періоду (виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, готова продукція); Д К - кількість днів у звітному періоді (квартал або рік); В - виручка від продажу продукції за звітний період береться з форми № 2. Ст.010.
Про ЗСР = 817 +669 х 365 = 1486 / 0,0001 х 365 = 5423900
2 / 18950

Висновок
На підставі вище проведеного аналізу, видно, що у звітному періоді, незважаючи на підвищення тарифу і збільшення обсягу робіт, підприємство спрацювало зі збитками від реалізації послуг. Але у зв'язку з отриманими позареалізаційними доходами підприємством отримано балансовий прибуток.
Аналіз рентабельності показує, що по звичайних видах діяльності підприємство не рентабельно, але є показники рентабельності по власному капіталу, рентабельність до оподаткування, рентабельність активів.
Аналіз ліквідності показав, що активи підприємства ліквідні, але чи зможуть бути перетворені в гроші з поступкою в ціні.
Аналіз оборотних коштів показав, що частка власних коштів в обороті підприємства не значна, в той час як в умовах ринку важливою характеристикою є фінансова незалежність підприємства від зовнішніх позикових джерел.

Додаток А
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
за 2007 р.
Коди
0710001
2006
01
01
32100256
3568255531
23.12.10
23
25
256
Форма № 1 по ОКУД Дата (рік, місяць, число)
Організація Унітарна муніципальне автотранспортне підприємство «УМ АТП» за ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер платника податків ІПН
Вид діяльності послуги вантажних і пасажирських перевезень КВЕД
Організаційно-правова форма / форма власності унітарне муніципальне підприємство _______________________________________________________ за ОКОПФ / ОКФС
Одиниця виміру: тис. руб. / По ОКЕІ
Місцезнаходження (адреса) Красноярський край
АКТИВ
Код
показника
На початок звітного
року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
110
0
0
Основні засоби
120
3703
2945
Незавершене будівництво
130
0
0
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
135
0
0
Довгострокові фінансові вкладення
140
37
47
Відкладені податкові активи
145
48
52
Інші необоротні активи
150
0
0
151
151
151
РАЗОМ по розділу I
190
3788
3044
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
210
817
669
в тому числі:
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності
211
781
617
тварини на вирощуванні та відгодівлі
212
0
0
витрати в незавершеному виробництві
213
0
0
готова продукція і товари для перепродажу
214
0
0
товари відвантажені
215
0
0
витрати майбутніх періодів
216
36
52
інші запаси і витрати
217
0
0
218
218
218
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
0
0
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)
230
0
0
в тому числі покупці і замовники
231
0
0
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються
протягом 12 місяців після звітної дати)
240
3563
4812
в тому числі покупці і замовники
241
2016
2653
Короткострокові фінансові вкладення
250
381
580
Грошові кошти
260
1381
1712
Інші оборотні активи
270
0
0
271
271
271
РАЗОМ по розділу II
290
6079
7773
БАЛАНС
300
9867
10817
Форма 0710001 с. 2
ПАСИВ
Код показника
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал
410
103
103
Власні акції, викуплені в акціонерів
411
0
0
Додатковий капітал
420
835
835
Резервний капітал
430
0
0
в тому числі: резерви, утворені відповідно до
законодавством
431
0
0
резерви, утворені відповідно до
установчими документами
432
0
0
433
433
433
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
713
846
РАЗОМ по розділу III
490
1651
1784
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
510
0
0
Відкладені податкові зобов'язання
515
30
30
Інші довгострокові зобов'язання
520
0
0
521
521

521
РАЗОМ за розділом IV
590
30
30
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
610
0
0
Кредиторська заборгованість
620
8186
9003
в тому числі:
постачальники та підрядники
621
798
845
заборгованість перед персоналом організації
622
2548
2617
заборгованість перед державними позабюджетними фондами
623
2983
3083
заборгованість з податків і зборів
624
1541
2072
інші кредитори
625
316
386
Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті
доходів
630
0
0
Доходи майбутніх періодів
640
0
0
Резерви майбутніх витрат
650
0
0
Інші короткострокові зобов'язання
660
0
0
661
661
661
РАЗОМ по розділу V
690
8186
9003
БАЛАНС
700
9867
10817
Довідка про наявність цінностей, які обліковуються на
позабалансових рахунках
Орендовані основні засоби
910
0
0
в тому числі по лізингу
911
0
0
Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання
920
0
0
Товари, прийняті на комісію
930
0
0
Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів
940
0
0
Забезпечення зобов'язань і платежів отримані
950
0
0
Знос житлового фонду
970
0
0
Знос об'єктів зовнішнього благоустрою й інших аналогічних об'єктів
980
0
0
Нематеріальні активи, отримані в користування
990
0
0
1000

Додаток Б
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
за 2007 р.
Коди
0710002
2006
01
01
32100256
3568255531
23.12.10
23
25
256
Форма № 2 по ОКУД Дата (рік, місяць, число)
Організація Унітарна муніципальне автотранспортне підприємство «УМ АТП» за ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер платника податків ІПН
Вид діяльності послуги вантажних і пасажирських перевезень по КВЕД
Організаційно-правова форма / форма власності унітарне муніципальне підприємство _________________________ по ОКОПФ / ОКФС
Одиниця виміру: тис. руб. / По ОКЕІ
Показник
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
найменування
код
1
2
3
4
Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, \ слуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)
010
18950
16730
011
011
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг
020
(19601)
(16833)
У ТОМУ ЧИСЛІ МІСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
021
(5301)
(4957)
Валовий прибуток
029
(651)
(103)
Комерційні витрати
030
0
0
Управлінські витрати
040
0
0
Прибуток (збиток) від продажу
050
(651)
(103)
Інші доходи і витрати
Відсотки до отримання
060
0
0
Відсотки до сплати
070
0
0
Доходи від участі в інших організаціях
080
0
0
Інші операційні доходи
090
567
0
091
091
Інші операційні витрати
100
(37)
0
110
110
Позареалізаційні доходи
120
10638
10185
121
121
Позареалізаційні витрати
130
(135)
(89)
131
131
Прибуток (збиток) до оподаткування
140
10382
9993
Відкладені податкові активи
141
0
0
Відкладені податкові зобов'язання
142
0
0
Поточний податок на прибуток
150
2300
1989
180
180
Чистий прибуток (збиток) звітного періоду
190
8082
8004
ДОВІДКОВО
Постійні податкові зобов'язання (активи)
200
0
0
Базовий прибуток (збиток) на акцію
0
0
Разводнения прибуток (збиток) на акцію
0
0

СПИСОК
1. Ковальов А. К. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит / Підручник А. К. Ковальов. Ростов н / д: Фенікс, 2001.
2. Економіка і життя, 2006 - 2007 р.р.
3. Фінансова газета 2007р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
268.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 14
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 6
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 7
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 9
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 5
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 4
© Усі права захищені
написати до нас