Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство Російської Федерації по зв'язку та інформатизації
УрТІСІ ГОУ ВПО СібГУТІ
Курсова робота
з дисципліни: «Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності»
на тему: «Аналіз діяльності підприємства на основі річної бухгалтерської звітності»
Виконала: студентка гр. ЕЕ-43
Багаутдінова Нелля
Перевірив: викладач
Богаткіна Є.А.
Єкатеринбург, 2008

Відгук керівника:

Уральський технічний інститут зв'язку та інформатики (філія)
Сибірського державного університету телекомунікацій та інформатики
Завдання для курсової роботи
на уроках: Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності.
Курс 4
Група ЕЕ-43
Студент Багаутдінова Нелля Анвіровна
Тема курсової роботи: Аналіз діяльності підприємства на основі річної бухгалтерської звітності.
Вихідні дані: Річний бухгалтерський звіт підприємства
«ВАТ Машинобудівний завод»
(Додається)
Дата видачі завдання 1.10.2007
Термін здачі курсової роботи 10.04.2008
Руководітель________________________ / Богаткіна О.О. /

Зміст:
Ведення 5
1. Попередній огляд економічного і фінансового положення 7
2. Аналіз економічного потенціалу 7
2.1. Оцінка майнового положення 8
2.2. Оцінка фінансового положення 12
2.2.1 Оцінка ліквідності 12
2.2.2 Оцінка фінансової стійкості 18
3. Оцінка і аналіз результативності господарської діяльності 27
3.1. Оцінка ділової активності 27
3.2. Аналіз прибутку і рентабельності 32
3.3. Аналіз ефективності використання майна 36
3.4. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості 39
3.5. Аналіз конкурентоспроможності і кредитоспроможності 44
3.6. Діагностика банкрутства 47
Висновок 53
Література 54

Введення
В даний час значно зростає роль економічного аналізу як важливого засобу, що дозволяє оцінити результати господарської діяльності підприємства, виявити внутрішні резерви та визначити шляхи найбільш ефективного використання ресурсів.
Фінансовий аналіз стає особливо актуальним при підготовці фахівців в області економіки, тому що для них господарська діяльність поламаний, перш за все, через призму фінансових відносин, тому курсовий проект пропонується виконати саме з фінансового аналізу.
Основна мета фінансового аналізу - одержання невеликого числа ключових параметрів, що дають об'єктивну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін у структурі активів і пасивів. Фінансовий аналіз дозволяє виявити найбільш раціональні напрямки розподілу матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
Основними функціями фінансового аналізу є:
-Об'єктивна оцінка фінансового стану, фінансових результатів;
-Ефективності та ділової активності аналізованої компанії;
-Виявлення чинників і причин досягнутого стану та отриманих результатів;
-Підготовка та обгрунтування прийнятих управлінських рішень в галузі фінансів;
-Виявлення і мобілізація резервів поліпшення фінансового стану і фінансових результатів, підвищення ефективності всієї господарської діяльності.
Практика фінансового аналізу виробила основні методи читання фінансових звітів, серед них можна виділити наступні:
горизонтальний аналіз;
вертикальний аналіз;
трендовий аналіз;
метод фінансових коефіцієнтів;
порівняльний аналіз;
факторний аналіз.
Горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім роком.
Вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат у цілому.
Трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показника, очищеної від випадкових впливів і індивідуальних особливостей окремих періодів. За допомогою тренда формуються можливі значення показників у майбутньому, а, отже, ведеться перспективний прогнозний аналіз.
Порівняльний (просторовий) аналіз - це як внутрішньогосподарський порівняння за окремими показниками фірми, дочірніх фірм, підрозділів, цехів, так і міжгосподарське порівняння показників даної фірми з показниками конкурентів, з середньогалузевими і середніми загальноекономічними даними.
Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відносин даних звітності, визначення взаємозв'язку показників. Факторний аналіз - це аналіз впливу окремих факторів на результативний показник за допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів дослідження. Причому факторний аналіз може бути як прямим, тобто що полягає в роздробленні результативного показника на складові частини, так і зворотним, коли окремі елементи з'єднуються в загальний результативний показник.
Жоден показник сам по собі не дає достатньої інформації, на підставі якої ми в змозі були б судити про фінансовий стан фірми. Для цілей проведення повного і якісного аналізу фінансової звітності підприємства необхідно повною мірою використовувати всі зазначені вище методи.
Основним джерелом інформації для виконання курсового проекту служить річний бухгалтерський звіт підприємства.
Метою виконання курсового проекту є освоєння методики фінансового аналізу діяльності підприємств.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
-Ознайомитися з методиками проведення фінансового аналізу;
-Провести необхідні розрахунки;
-Скласти висновки за підсумками отриманих результатів.

ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД ЕКОНОМІЧНОГО І ФІНАНСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
Характеристика узагальнюючих показників діяльності.
Ринкова економіка зумовлює необхідність розвитку фінансового аналізу в першу чергу на мікрорівні - тобто на рівні окремих підприємств, так як саме підприємства (при будь-якій формі власності) складають основу ринкової економіки.
У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб), зацікавлених в результаті його функціонування. На підставі доступної звітно-облікової інформації вказані особи прагнуть оцінити фінансовий стан підприємства. Основним інструментом для цього служить фінансовий аналіз, за ​​допомогою якого можна об'єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини аналізованого об'єкту: охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку, а потім по його результатам прийняти обгрунтовані рішення.
Таблиця 1

Характеристика узагальнюючих показників діяльності

№ п / п
Найменування показників
Джерела інформації
Базисний період
Звітний період
Звітний період до базисного,%
1
2
3
4
5
6
1
Балансова прибуток
Ф. № 2стр.140
22910
10295
45
2
Прибуток від реалізації
Ф. № 2стр.050
42191
36144
85,7
3
Виручка від реалізації (без ПДВ і акцизів)
Ф. № 2 стр.010
432456
511572
118,3
4
Рентабельність продукції,
(Стор.2 / стор.3) * 100
9,7
7,06
72,4
5
Середньорічна чисельність працівників
Ф. № 5 стр.760
3850
3850
100
6
Середньорічна продуктивність праці 1 працівника, тис. руб.
стор.3 / стор.5
112,3
132,8
1,18
7
Середньорічна вартість активів
Ф. № 1 (стор. 700 на початок року + р. 700 на кінець року) / 2
969410
886141
91,4
8
Рентабельність підприємства,%
(Стор. 1 / стор. 7) * 100
2,36
1,16
49,1
9
Дебіторська заборгованість на кінець року, всього
Ф. № 5 стор 21 0 + р. 220
210283
106792
50,7
10
У тому числі прострочена
Ф. № 5 (стор.21 1 + р. 221)
-
-
-
11
Питома вага простроченої дебіторської заборгованості,%
(Стор. 10 / стор. 9) * 100
-
-
-
12
Кредиторська заборгованість на кінець року, всього
Ф. № 5 (стр.230 + стр.240)
306337
224805
73,3
13
У тому числі прострочена
Ф. № 5 (стор. 231 + стор.241)
-
-
-
14
Питома вага простроченої кредиторської заборгованості,%
(Стор. 13 / стор. 12) * 100
-
-
-
15
Довгострокові кредити банк
Ф. № 5 стор 110
2807
2807
100
16
У тому числі не погашені
Ф. № 5 стор. 111
-
-
-
17
Короткострокові кредити ба
Ф. № 5стр 130
22598
30410
134,5
18
У тому числі не погашені
Ф. № 5 стор.131
-
-
-
Висновок: загалом роботу підприємства можна вважати неефективною - про це свідчить зменшення показників: Прибуток балансова скоротилася на 45%, прибуток від реалізації-на 14,34%, середньорічної чисельність працівників залишилася незмінною. Темп зростання виручки від реалізації випереджає темп зростання прибутку від реалізації. Вартість активів зменшилася, отже, підприємство не розширює свою діяльність.

ОЦІНКА І АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Оцінка майнового стану
Побудова аналітичного балансу - нетто
Для аналізу балансу потрібно побудувати ущільнений аналітичний баланс Ущільнений аналітичний баланс можна одержати з вихідного балансу шляхом ущільнення (агрегування) окремих статей і доповнення його показниками структури і динаміки
В основі згортки лежить поділ активів і пасивів на довгострокові і короткострокові.
Ущільнення балансу виконувати згідно з таблицею 2.
Таблиця 2
Ущільнений баланс - нетто.
Стаття
На початок року
На кінець року

Актив

I Оборотні активи
Грошові кошти та їх еквіваленти (стр.260 + стор.250)
Розрахунки з дебіторами (стр.240)
Запаси і витрати (стр 210)
Інші оборотні активи (стр.220 + стр.230 стр 270)

80
210283
188962
7754

9869
106792
192748
10728
Разом у розділі I
407079
320137
II Необоротні активи
Основні засоби (стор. 120)
Довгострокові фінансові вкладення (стор.140)
Інші необоротні активи (стор.110 + стор.130 + стор.150 + стор.135)

554137
7259
935

556858
7507
1639
Разом по розділу II
562331
566004
Усього активів
969410
886141

Пасив

I Позиковий капітал
Короткострокові пасиви (стор. 690)
Довгострокові пасиви (стор. 590)
330546
2807

257364
2807
Разом у розділі I
333353
260171
II Власний капітал
Статутний капітал (стор. 410)
Фонди і резерви (стор. 490 - стор 1 квітня 0)

13110
622947

13110
6259
Разом по розділу II
636057
625970
Всього джерел
969410
886414
Висновок: частка власного оборотного капіталу зменшилася - це говорить про нестійкому фінансовому положенні. Темп зростання власного капіталу випереджає темп росту позикового, а темп зростання пасивів випереджають темпи зростання довгострокових пасивів, що чинить негативний вплив.
Вертикальний аналіз балансу.
Вертикальний аналіз балансу дозволяє представити баланс підприємства у вигляді відносних показників.
Таке подання дозволяє бачити питома вага кожної статті балансу в його загальному підсумку.
Таблиця 3.
Структурний подання ущільненого балансу-нетто (вертикальний аналіз)

Стаття

На початок року, (%)
На кінець року, (%)
Зміна,
%
Актив
1 Оборотні активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Розрахунки з дебіторами
Запаси і витрати
Інші оборотні активи
0,008
21,7
19,5
0,8
1,1
12,05
21,72
12,1

1,09
-9,6
2,2
11,3
Разом у розділі I
42
36
-6
1 Необоротні активи
Основні засоби
Довгострокові фінансові вкладення
Інші необоротні активи
57,16
0,74
0,096
62,8
0,84
0,18

5,64
0,1
0,08
Разом по розділу II
58
64
6
Усього активів
100%
100%

Пасив
1 Позиковий капітал
Короткострокові пасиви
Довгострокові пасиви
34,09
0,28
29,04
0,31

-5,05
0,03
Разом у розділі I
65
29
-5
II Власний капітал
Статутний капітал
Фонди і резерви (нетто)
1,35
64,2
1,47
69,1

0,12
4,9
Разом по розділу II
66
71
5
Всього джерел
100%
100%
Висновок: найбільшу питому вагу в структурі активів займають необоротні активи (58%), де значне місце займають основні засоби (57,16%). Динаміка зростання видно за статтею інших оборотних активів (11,3%). У структурі пасивів найбільшу питому вагу займає власний капітал 66%, де фонди та резерви (64,2%). У цілому структура засобів організації джерел їх покриття змінилося не значно. Стабільність майнового становища свідчить про те, що організація працює стійко.
Горизонтальний аналіз балансу.
Горизонтальний аналіз балансу полягає в побудові аналітичної таблиці, в якій абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження).
Таблиця 4.
Горизонтальний аналіз ущільненого балансу-нетто

Стаття

На початок року (базисний період)
На кінець року (звітний період)
млн. руб.
%
Млн. руб.
%
Актив
1 Оборотні активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Розрахунки з дебіторами
Запаси і витрати
Інші оборотні активи

80
210283
188962
7754
0,00
21,7
19,5
0,8

986
106792
192748
10728

1,1
12,05
21,7
12,5
Разом у розділі I
407079
42
320137
36
1 Необоротні активи
Основні засоби
Довгострокові фінансові вкладення
Інші необоротні активи

554137
7259
935
57,16
0,74
0,096

556858
7507
1639

62,8
0,84
0,18
Разом по розділу II
562331
58
566004
64
Усього активів
969410
100%
886141
100%
Пасив
1 Позиковий капітал
Короткострокові пасиви
Довгострокові пасиви
330546
2807
34,09
0,28
257364
2807
29,04
0,31
Разом у розділі I
333353
34
260171
29
II Власний капітал
Статутний капітал
Фонди і резерви (нетто)
13110
622947
1,35
64,2
13110
612860
1,47
69,1
Разом по розділу II
636057
66
625970
71
Всього джерел
969410
100%
886141
100%
Висновок: за звітний рік структура балансу змінилася таким чином: оборотні активи зменшилися на 21,4%, а необоротні активи збільшилися на 0,6%. Позиковий капітал зменшився на 21,96%, а власний капітал зменшився на 1,6%. Загалом підсумок баланс зменшився на 8,6%. Зменшення дебіторської заборгованості позитивно позначається на роботі підприємства.
Оцінка фінансового становища.
Аналіз ліквідності.
Завдання аналізу ліквідності балансу виникає в зв'язку з необхідністю давати оцінку кредитоспроможності організації, тобто її здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов'язаннями.
Ліквідність балансу (платоспроможність) визначається як ступінь покриття зобов'язань організацій, її активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Ліквідність активів - величина, зворотна часу, необхідному для перетворення їх в грошові кошти. Чим менше час, який буде потрібно, щоб цей вид активів перетворився в гроші, тим вище їх ліквідність.
У залежності від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові кошти, активи організації поділяються на такі групи:
Найбільш абсолютні ліквідні активи А 1:
суми по всіх статтях грошових коштів, які можуть бути використані для проведення розрахунків негайно;
• короткострокові фінансові вкладення (цінні папери)
Високоліквідні активи А 2 - активи, для обертання яких у наявні кошти потрібен певний час,
дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати);
• інші дебіторські активи:
Среднеліквідние активи А 3 - найменш ліквідні активи -
• запаси, крім рядка «Витрати майбутніх періодів»;
податок на додану вартість по придбаних цінностей;
• дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати).
Нелеквідние активи А 4 - всі статті розділу I балансу «Необоротні активи»
Ці активи призначені для використання в господарській діяльності протягом досить тривалого періоду часу.
Перші три групи активів можуть постійно змінюватися протягом господарського періоду і відносяться до поточних активів організації. Вони більш ліквідні, ніж інше майно фірми.
Зобов'язання організації (статті пасиву балансу) також групуються в чотири групи і розташовуються за ступенем терміновості їх оплати.
Найбільш термінові зобов'язання П 1
кредиторська заборгованість;
• заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів;
• інші короткострокові зобов'язання;
• позики, не погашені в строк
Короткострокові пасиви П 2
• короткострокові позики та кредити;
• інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати,
Довгострокові пасиви Пз
• довгострокові кредити і позики, статті розділу IV балансу.
Постійні пасиви П 4
статті розділу III балансу «Капітал і резерви»;
• окремі статті розділу V балансу «Поточні зобов'язання», які не ввійшли в попередні групи;
• доходи майбутніх періодів;
• резерви майбутніх витрат.
Для збереження балансу активу і пасиву підсумок даної групи слід зменшити на суму за статтею «Витрати майбутніх періодів».
Організація вважається ліквідною, якщо її поточні активи перевищують її короткострокові зобов'язання. Реальну ступінь ліквідності та її платоспроможність можна визначити на основі ліквідності балансу.
На першій стадії аналізу зазначені групи активів і пасивів зіставляються в абсолютному вираженні. Баланс вважається ліквідним за умови наступних співвідношень груп активів і зобов'язань:
a 1 ³ П 1
А 2 ³ П 2
А 3 ³ П 3
А 4 ³ П 4
Невиконання однієї з перших трьох нерівностей свідчить про порушення ліквідності балансу. При цьому нестачу коштів по одній групі активів не компенсується їх надлишком по іншій групі, так як компенсація може бути лише по вартості; в реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш ліквідні.
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, що згруповано за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів погашення.
На підставі розрахункових даних складається баланс ліквідності, в якому визначається платіжний надлишок або дефіцит.
Таблиця 5
Баланс ліквідності.
Актив
На початок періоду
на кінець періоду
Пасив
на початок періоду
на кінець періоду
платіжний надлишок або недолік
на початок періоду
На кінець періоду
1
2
3
4
5
6
7 = 2-5
8 = 3-6
Найбільш ліквідні активи (А1)
200
9976
найбільш термінові зобов'язання (П1)
306337
224805
-306137
-214829
Швидко реалізовані активи (А2)
210283
106792
короткострокові пасиви (П2)
22598
30410
187685
76382
Повільно реалізовані активи (A3)
196596
203369
довгострокові пасиви (ПЗ)
4418
4956
192178
198413
Важкореалізовані активи (А4)
562331
566004
постійні пасиви (П4)
636057
625970
-73726
-59966
Баланс
969410
886141
Баланс
969410
886141
0
0
Висновок: аналіз ліквідності балансу зводитися до перевірки того, покриваються чи зобов'язання в пасивах балансу активами, термін перетворення яких у грошові кошти відповідає терміну погашення зобов'язань. У даному балансі спостерігається недолік найбільш ліквідних активів і важкореалізованих активів на початок року, до кінця року недолік їх зберігся, але за значенням зменшився. У цілому по балансу спостерігається зниження ліквідності балансу.

Аналіз платоспроможності.
Друга стадія аналізу - розрахунок фінансових коефіцієнтів ліквідності, який виробляється шляхом поетапного зіставлення окремих груп активів з короткостроковими пасивами на основі даних балансу.
Традиційно розрахунки починають з визначення коефіцієнта абсолютної ліквідності, який розраховується як відношення найбільш ліквідних активів до суми найбільш термінових зобов'язань і короткострокових пасивів (сума кредиторської заборгованості та короткострокових кредитів)-показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена найближчим до моменту складання балансу час, що є однією з умов платоспроможності.
Якщо фактичні значення коефіцієнта укладаються в зазначений діапазон, що у разі підтримки залишку грошових коштів на рівні звітної дати (за рахунок забезпечення рівномірного надходження платежів від партнерів по бізнесу) наявна короткострокова заборгованість може бути погашена за 2-5 днів (1: 0,5; 1: 0,2).
Наступним коефіцієнтом є коефіцієнт критичної ліквідності (або проміжний коефіцієнт покриття) - він розраховується як частка від ділення величини грошових коштів, короткострокових цінних паперів і розрахунків на суму короткострокових зобов'язань організації.
У цьому випадку до суми активів, використовуваних для погашення короткострокових зобов'язань, додають короткострокову дебіторську заборгованість і визначають або можливість повного покриття короткострокових зобов'язань цими активами, або частку зобов'язань, які можуть бути покриті в даній ситуації.
Коефіцієнт критичної ліквідності відбиває прогнозовані платіжні здатності організації за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Теоретично виправдане значення цього коефіцієнта »0,8.
На заключному етапі аналізу розраховують коефіцієнт поточної ліквідності (або коефіцієнт покриття), який визначається як відношення всіх оборотних коштів поточних активів - (розділ II балансу) за вирахуванням податку на додану вартість по придбаних цінностей (рядок 220 і дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати (рядок 230) до поточних зобов'язань (сума рядків 610 + 620 + 630).
Суму активів, що використовуються для розрахунку попереднього коефіцієнта, збільшують на величину запасів (рядок 210 балансу). Коефіцієнт поточної ліквідності показує, якою мірою поточні активи покривають короткострокові зобов'язання. Він характеризує платіжні можливості організації, оцінювані за умови не тільки своєчасних розрахунків з дебіторами і сприятливою реалізації готової продукції, а й продажу разі потреби інших елементів матеріальних оборотних коштів. Рівень коефіцієнта покриття залежить від галузі виробництва, тривалості виробничого циклу, структури запасів і витрат. Нормальним значенням для даного показника вважається - 2.
Виконання цього нормативу організацією означає, що на кожен рубль його короткострокових зобов'язань припадає не менше двох рублів ліквідних коштів. Перевищення встановленого нормативу свідчить про те, що організація своєму розпорядженні достатній обсяг вільних ресурсів, сформованих за рахунок власних джерел. З точки зору кредиторів, подібний варіант формування оборотних коштів є найбільш бажаним.
Невиконання встановленого нормативу створює загрозу фінансової нестабільності з огляду на різного ступеня ліквідності активів і неможливості їх термінової реалізації у разі одночасного звернення кредиторів.
Враховуючи, що до складу поточних активів входить дебіторська заборгованість, частина з якої може бути сумнівною, а в складі запасів товарно-матеріальних цінностей можуть бути неліквіди (про що було сказано вище), в процесі аналізу необхідно розглянути структуру активів і провести їх ранжування за ступенем ліквідності. Знаменник коефіцієнта (короткострокові зобов'язання) також може бути структурований за термінами погашення.
Таблиця 6
Коефіцієнти, що характеризують платоспроможність.
Коефіцієнти платоспроможності
Нормальне обмеження
На початок періоду
На кінець періоду
Відхилення (в частках одиниць)
1. Узагальнюючий показник ліквідності (L1)
L1> = 1
0,23
0,52
0,29
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (L2)
L2> 0,2-0,7
0,001
0,4
0,399
3. Коефіцієнт «критичної" ліквідності (L3)
Допустиме ~ 0,7-0,8; бажано L3> = 1,5
0,64
0,46
-0,18
4. Коефіцієнт поточної ліквідності (L4)
Необхідне значення 1; оптимальне не менше 2,0
1,24
1,25
0,01
5. Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу (L5)
Зменшення показника в динаміці - позитивний факт.
2,5
1,6
-0,9
6. Частка оборотних коштів в активах (L6)
Залежить від галузевої приналежності організації
0,41
0,36
-0,05
7. Коефіцієнт забезпеченості власними засобами (L7)
Не менше 0,1
2,94
0,18
-2,76
Висновок: загальний показник ліквідності не відповідає нормальному обмеження, значить можна оцінити його в динаміці. У даному балансі спостерігається збільшення значення L1 до 0,52, отже, фінансова ситуація на підприємстві поліпшується, але в цілому організація неплатоспроможна. Коефіцієнт критичної оцінки L3 до кінця року зменшився на 0,18 та його значення склало 0,46 - це не відповідає нормальному обмеження, значить мала частина поточних зобов'язань може бути погашена не тільки за рахунок очікуваних надходжень від різних дебіторів. Коефіцієнт L4 на кінець року становить 1,25 отже характеризує задовільному бухгалтерського балансу і показує, що поточні активи зможуть покрити короткострокові зобов'язання. Коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився до 0,4 і відповідає нормальному значенню-це говорить про позитивну динаміку здатності підприємства перетворювати свої активи в грошові кошти. Коефіцієнт L5 на кінець року становить 1,6, за рік відбулося його зменшення на 0,9 - отже, кількість незадіяного капіталу зменшується, а це є позитивним показником. L6-частка оборотних коштів в активах зменшилася на кінець року на 0,5 і склала 0,36 - це говорить про зменшення ресурсовитрат у виробництві, це є позитивною динамікою. Коефіцієнт L7 на кінець року зменшився і склав 0,18, отже, організація фінансово стійка, тобто забезпечена власними оборотними засобами.
Аналіз платоспроможності даного підприємства показав, що близько 90% всіх показників ліквідності відповідає нормальному обмеження, крім коефіцієнта загальної ліквідності - це говорить про неплатоспроможності організації, але в цілому динаміка її розвитку позитивна.
Для відновлення платоспроможності підприємства потрібно збільшити частку довгострокових пасивів і розширити обсяг продажів.

Оцінка фінансової стійкості.
Запорукою виживаності і основою стабільності організації служить її фінансова стійкість, тобто такий стан фінансів, яке гарантує її постійну платоспроможність. Такий господарюючий суб'єкт за рахунок власних коштів покриває вкладені в активи кошти, не допускає невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості і розплачується в термін за своїми зобов'язаннями.
На стійкість організації впливають різні фактори:
• положення організації на товарному ринку;
виробництво дешевої і користується попитом;
• потенціал у діловому співробітництві;
• ступінь залежності від зовнішніх кредиторів та інвесторів;
• наявність платоспроможних дебіторів;
• ефективність господарських і фінансових операцій і т.д.
Загальна стійкість - досягається рухом грошових потоків, що забезпечує постійне перевищення надходження коштів (доходів) над їх витрачанням (витратами).
Фінансова стійкість - визначається перевищенням доходів над витратами, забезпечує вільне маневрування грошовими коштами і безперебійний процес виробництва та реалізації продукції. Фінансова стійкість формується в процесі всієї виробничо-господарської діяльності і є головним компонентом загальної стійкості організації.
На фінансову стійкість організації впливає величезна кількість факторів, які можна розділити по:
Ø місцем виникнення - зовнішні і внутрішні;
Ø важливості результату - основні і другорядні;
Ø структурою - прості і складні;
Ø часу дії - постійні і тимчасові.
При проведенні аналізу основну увагу приділяється внутрішнім чинникам, що залежать від діяльності організації і на які вона має можливість впливати, корегувати їх вплив і певною мірою керувати ними.
До внутрішніх факторів належать:
Ø галузева приналежність організації;
Ø структура продукції, що випускається (послуг), її частка в загальному платоспроможному попиті;
Ø розмір сплаченого статутного капіталу;
Ø величина витрат, їхня динаміка порівняно з грошовими доходами;
Ø стан майна і фінансових ресурсів, включаючи запаси і резерви, їхній склад і структуру.
До зовнішніх факторів відносять вплив економічних умов господарювання, яка панує в суспільстві техніку і технологію, платоспроможний попит і рівень доходів споживачів, податкову кредитну політику уряду, законодавчі акти з контролю за діяльністю організації, зовнішньоекономічні зв'язки, систему цінностей у суспільстві та ін
Впливати на ці фактори організація не в змозі, вона лише може адаптуватися до їх впливу.
Аналіз фінансової стійкості проходить у кілька етапів:
Ø оцінка та аналіз абсолютних і відносних показників фінансової стійкості;
Ø ранжування факторів за значимістю, якісна і кількісна оцінка їх впливу на фінансову стійкість організації;
Ø прийняття управлінського рішення з метою підвищення фінансової стійкості і платоспроможності організації. Аналіз фінансової стійкості підприємства дозволяє відповісти на питання:
Ø наскільки організація незалежна з фінансової точки зору;
Ø стійко Чи є фінансове становище організації.
Фінансова стійкість базується на оптимальному співвідношенні між окремими видами активів організації (оборотними або позаоборотних активів з урахуванням їх внутрішньої структури) та джерелами їх фінансування (власними або залученими коштами).
В якості абсолютних показників фінансової стійкості використовують показники, що характеризують ступінь забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування.
Для оцінки стану запасів і витрат використовують дані групи статей «Запаси» розділу II активу балансу.
Для характеристики джерел формування запасів визначають три основні показники:
наявність власних оборотних коштів (ВОК) - обчислюється як різниця між капіталом і резервами (розділ III пасиву балансу) і необоротні активи (розділ I активу балансу); характеризує чистий оборотний капітал. Збільшення цього показника в порівнянні з попереднім періодом свідчить про подальший розвиток діяльності організації. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (СД) - визначається шляхом збільшення попереднього показника на суму довгострокових пасивів, загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (ОН) - розраховується шляхом збільшення попереднього показника на суму короткострокових позикових коштів (КЗС) - рядок 610 розділу V пасиву балансу.
Розрахунковий аналіз відносних показників фінансової стійкості або фінансових коефіцієнтів є оцінку складу і структури джерел коштів організації та їх використання. Результатом такого аналізу повинна стати оцінка незалежності організації від зовнішніх кредиторів. Чим вище частка позикових коштів у загальній величині джерел, тим вище фінансовий ризик для контрагентів в роботі з цією організацією, тим більше нестійкий її фінансове становище.
В якості власних коштів організації тут розглядають: підсумкові показники по розділу III балансу «Капітал і резерви», збільшені на суму доходів майбутніх періодів (рядок 650 розділу V балансу) і резервів майбутніх витрат (рядок 660 розділу V балансу), а власні оборотні засоби організації визначають як різницю між власними засобами і підсумковим показником за розділом I балансу «Необоротні активи».
Всі відносні показники фінансової стійкості, що характеризують стан та структуру активів організації та забезпеченість їх джерелами покриття (пасивними) можна розділити на показники:
• визначають стан оборотних коштів;
• визначають стан основних засобів;
• характеризують фінансову незалежність.
Стан оборотних засобів відображається через:
Ø коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними засобами - характеризує ступінь забезпеченості СОС організації, необхідну для фінансової стійкості
Ø коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними засобами - показує, якою мірою матеріальні запаси покриті власними джерелами та не потребують залучення позикових
Рівень аналізованого показника оцінюється насамперед в залежності від матеріальних запасів організації. Якщо їх величина значно вище обгрунтованої потреби, то власні оборотні кошти можуть покрити лише частину матеріальних запасів, тобто показник буде менше одиниці. І навпаки, при недостатності матеріальних запасів для безперебійного здійснення господарської діяльності, показник може бути вище одиниці, але це навряд чи можна вважати ознакою хорошого фінансового стану організації;
Ø коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, наскільки мобільні власні джерела коштів організації з фінансової точки зору, він визначається шляхом ділення власних оборотних коштів на суму всіх джерел власних коштів
Рівень розглянутого коефіцієнта залежить від характеру діяльності організації: в фондомістких виробництвах його нормальна величина повинна бути нижче, ніж в матеріаломістких, тому що в цьому випадку значна частина власних коштів є джерелом покриття основних виробничих фондів. З фінансової точки зору, чим вище коефіцієнт маневреності, тим краще фінансовий стан організації.
У чисельнику розглянутих вище показників - власні оборотні кошти, тому в цілому покращення стану оборотних коштів залежить від випереджаючого зростання суми власних оборотних коштів у порівнянні із загальним зростанням оборотних активів, матеріальних запасів та власних джерел коштів. Залежність можна визначити виходячи з того, що власних оборотних коштів у організації тим більше, чим менше основних засобів і необоротних активів припадає на 1 крб. джерел власних коштів. Зрозуміло, що прагнути до зменшення основних засобів і необоротних активів (або до відносно повільного їх росту) не завжди доцільно.
У зв'язку з цим рівень і динаміку даних коефіцієнтів слід розглядати в зіставленні з іншими показниками фінансової стійкості.
Оцінка фінансової стійкості організації була б односторонньою, якщо б її єдиним критерієм була б мобільність власних коштів. Не менше значення має фінансова оцінка виробничого потенціалу організації, тобто стану її основних засобів.
Оцінка фінансової стійкості за трикомпонентного показником.
Узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок чи недолік джерел коштів для формування запасів і витрат, який визначається у вигляді різниці величини джерел засобів і величини запасів і витрат.
Можливо виділення 4-х типів фінансових ситуацій:
1. Абсолютна стійкість фінансового стану. Цей тип ситуації зустрічається вкрай рідко, являє собою крайній тип фінансової стійкості, S = {1,1,1};
2. Нормальна стійкість фінансового стану, яка гарантує платоспроможність, тобто S = {0, 1,1}
3. Нестійкий фінансовий стан пов'язана з порушенням платоспроможності, але при якому все-таки зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів, за рахунок скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів, тобто S = {0,0,1}
4. Кризовий фінансовий стан, при яких підприємство знаходиться на межі банкрутства, оскільки в даній ситуації грошові кошти, короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість не покривають навіть його кредиторської заборгованості, т е S = {0,0,0}.
Результати розрахунків наводяться в таблиці 10
Таблиця 7
Тип фінансового стану підприємства.
Показники
На початок періоду (грн.)
На кінець періоду (грн.)
1 Загальна величина запасів і витрат (33)
2. Наявність власних оборотних коштів (ВОК)
3. Функціонуючий капітал (КФ)
4. Загальна величина джерел (ВІ)
5. Фс-СОС-33
6. Фт = КФ-33
7. Фо = ВІ-33 8
8. Трикомпонентний показник типу фінансової ситуації S = {S (+-Фc), S (+-Фт), S (+-Фо)}.
196596
73726
76131
99131
-122870
-120063
-97465
0,0,0
203369
59966
62773
93183
-143403
-140596
-110186
0,0,0
Висновок: на початок періоду підприємство знаходилося в кризовому стані, тому що трикомпонентний показник становив 0,0,0, це означає, що підприємство знаходилося на межі банкрутства, тому що активи підприємства не покривають його кредиторської заборгованості, зокрема бракує власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат і нестача основних джерел для формування запасів і витрат. До кінця року становище підприємства погіршився, тому що зросла кількість запасів і витрат на 6773 тр., Власні оборотні кошти зменшилися і склали 59966 тр., Отже, з'явилося більше позикових коштів, а функціонуючий капітал скоротився на 13760 тр., Значить, менше грошей приносить дохід, тобто робота підприємства не ефективна, а загальна величина джерел формування запасів і витрат зменшилася і склала 93183.
В цілому стан економіки на підприємстві на кінець року не змінилося, тобто підприємство на межі банкрутства, до того ж всі показники фінансової стійкості зменшилися, що ще більше погіршило ситуацію.
Аналіз платоспроможності.
Загальна платоспроможність організації визначається як її здатність покрити всі свої зобов'язання (короткострокові і довгострокові) усіма наявними активами. У процесі аналізу відслідковується динаміка коефіцієнта загальної платоспроможності та проводиться його порівняння з зазначеним нормативом. Розрахунок платоспроможності проводиться на конкретну дату. Отримана оцінка суб'єктивна і може бути виконана з різним ступенем точності. Для підтвердження платоспроможності перевіряють: наявність коштів на розрахункових рахунках, валютних рахунках, короткострокові фінансові вкладення. Всі перераховані активи повинні мати оптимальну величину. З одного боку, чим значніше розмір грошових коштів на рахунках, тим з більшою ймовірністю можна стверджувати, що організація має достатньо коштів для поточних розрахунків і платежів.
З іншого боку, наявність незначних залишків коштів на грошових рахунках не завжди означає, що організація неплатоспроможна: кошти можуть надійти на розрахункові, валютні рахунки, в касу протягом найближчих днів, короткострокові фінансові вкладення легко перетворити на грошову готівку. Постійне кризовий відсутність готівки призводить до того, що організація перетворюється в «технічно неплатоспроможну», а це вже може розглядатися як перший ступінь на шляху до банкрутства. Далі слідують відсутність простроченої заборгованості і затримки платежів та несвоєчасне погашення кредитів, а також тривале безперервне користування кредитами.
Низька платоспроможність може бути як випадкової тимчасової, так і тривалої, хронічної, причинами виникнення якої можуть бути:
• недостатня забезпеченість фінансовими ресурсами;
• невиконання плану реалізації продукції;
• нераціональна структура оборотних коштів;
• несвоєчасне надходження платежів від контрактів;
товари на відповідальному зберіганні та ін
У процесі аналізу і деталізації коефіцієнта загальної платоспроможності організації проводиться аналіз показників ф. № 4 «Звіт про рух грошових коштів» (додаток 3). На основі даних ф. № 4 визначають джерела надходження грошових коштів і спрямування їх руху.
З метою аналізу внутрішньоструктурних змін проводиться оцінка поточної платоспроможності шляхом порівняльної оцінки суми наявних грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень з загальною величиною заборгованості, терміни оплати якої вже наступили. Ідеальним вважається варіант, коли отриманий результат дорівнює одиниці або перевищує її. Однак при проведенні зазначених розрахунків за даними балансу та ф. № 4 «Звіт про рух грошових коштів» необхідно враховувати наступне: платоспроможність організації - показник дуже динамічний, змінюється дуже швидко, і його обчислення одномоментно один раз на квартал або один раз на рік не дозволяє сформувати достовірну картину. Тому і складається платіжний календар, де зіставлення готівкових очікуваних коштів і платіжних зобов'язань проводиться на дуже короткі періоди часу (1; 5; 10; 15 днів, місяць). Оперативний платіжний календар складається на основі даних про відвантаження та реалізації продукції, про закупівлі сировини, матеріалів і устаткування, і також за інформацією, що міститься в документах про розрахунки з оплати праці, на видачу авансів працівникам, у виписках з рахунків банків і т.п. За даними оперативного платіжного календаря формують динамічні ряди, а потім проводять аналіз змін показника платоспроможності.
Крім поточної у процесі аналізу розглядають і довгострокову платоспроможність. При цьому в якості показника, що відображає довгострокову платоспроможність організації, беруть ставлення довгострокового позикового капіталу до власного. Цей коефіцієнт характеризує можливість погашення довгострокових позик і здатність організації функціонувати тривалий час. Збільшення частки позикового капіталу в структурі капіталу вважається ризикованим. Організація зобов'язана своєчасно сплачувати відсотки за кредитами, своєчасно погашати отримані позики. Відповідно, чим вище значення цього коефіцієнта, тим більше заборгованість організації та нижче оцінка рівня довгострокової платоспроможності.
Аналіз зазначених коефіцієнтів проводиться шляхом порівняння з аналогічними показниками минулих років, з внутріфірмовими нормативами і плановими показниками, що дозволяє оцінити платоспроможність організації та прийняти відповідні управлінські рішення як оперативні, так і на перспективу. Очевидно, що вищою формою стійкості організації є її здатність не тільки в термін розплачуватися за своїми зобов'язаннями, але і розвиватися в умовах внутрішнього і зовнішнього середовища. Для цього вона повинна володіти гнучкою структурою фінансових ресурсів і при необхідності мати можливість як залучати Позикові кошти, так і своєчасно повертати взяту позику зі сплатою належних відсотків за рахунок прибутку або інших фінансових ресурсів, тобто бути кредитоспроможною.
Основним фактором, що формує загальну платоспроможність організації, служить наявність у неї реального власного капіталу. Тому крім перерахованих вище коефіцієнтів при проведенні оцінки платоспроможності аналізують також:
• величину власного оборотного капіталу;
• різні коефіцієнти ліквідності;
• співвідношення власного і позикового капіталу;
• коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів;
• коефіцієнт забезпеченості відсотків за кредитами і т.д.
Комплексний аналіз названих коефіцієнтів дозволяє не тільки більш точно визначити фактичний рівень платоспроможності, але й формує базу для прогнозних розрахунків.
Таблиця 8
Значення коефіцієнтів, які характеризують фінансову стійкість (в частках одиниці)
№ п / п
Показники
Нормальне обмеження
На початок періоду
На кінець періоду
Відхилення (+, -)
1.
Коефіцієнт капіталізації
U1меньше або ра
0,5
0,4
-0,1
2.
Коефіцієнт забезпечення власними джерелами фінансування (U2)
U2> = 0,6:0,8
0,1
0,2
0,1
3.
Коефіцієнт фінансової незалежності (U3)
U3> = 0,5
0,6
0,7
0,1
4.
Коефіцієнт фінансування (U4)
U4> = 1
2
2,4
0,4
5.
Коефіцієнт фінансової стійкості (U5)
оптимальне 0,8 - 0,9 тривожне 0,75
0,6
0,7
0,1
6.
Коефіцієнт незалежності в частині формування запасів (U6)
0,6-0,8
0,4
0,3
-0,1
Висновок: коефіцієнт капіталізації відповідає нормальному обмеження, тобто менше 1, на кінець року склав 0,4, зменшившись на 0,1 - це є позитивною динамікою, тому що зменшується кількість позикових коштів і підприємство справляється власними ресурсами, тобто скорочуються зобов'язання; U2 на кінець року збільшився і склав 0,2, тобто підприємство за рахунок власних джерел фінансує тепер більшу частину оборотних активів; U3 відповідає нормальному обмеження і на кінець року становить 0,7, збільшившись на 0,1, отже, збільшилася фінансова незалежність підприємства, на 10% збільшилася питома вага власних коштів у загальній сумі джерел фінансування. Коефіцієнт фінансування на кінець року збільшився на 0,4 і склав 2,4, значить на 40% виросла частина діяльності підприємства, що фінансується за рахунок власних коштів-а це є позитивною динамікою. U5 на кінець року становить 0,7 - це тривожне значення, означає, що мала частина активів фінансується за рахунок стійкості джерел, це говорить про нестійкість діяльності. U6 не відповідає нормальній обмеження, до того ж на кінець року коефіцієнт зменшився на 0,1 пункт, отже, скоротилася частка запасів, сформованих за рахунок власних джерел, значить у підприємства збільшилась частка позикових коштів, це негативне значення.

Таблиця 9
Коефіцієнти ділової активності.
Показники фінансового стану.
На початок періоду.
На кінець періоду.
Фактичне значення
Кількість балів
Фактичне значення
Кількість балів
L2
L3
L4
U3
U2
0,001
0,64
1,24
0,6
0,1
0
0
5
17
3
0,4
0,46
1,25
0,7
0,2
16
0
5
17
6
Висновок: коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець року збільшився і склав 0,4, що відповідає 16 балам, тобто 1 клас, отже, цей коефіцієнт відповідає організації, чиї кредити та зобов'язання підкріплені інформацією, що дозволяє бути впевненим у поверненні кредитів і виконання інших зобов'язань, згідно з доходами з гарним запасом на можливу помилку; значення L3 на початок і на кінець року залишилося практично незмінним , кількість балів дорівнює 0, що відповідає 6 класу організації, тобто неплатоспроможною. Коефіцієнти L4, U3 і U2 відповідають 1 класу організації, тобто дуже хороші показники; L4 на кінець року збільшився на 0,01 пункт; U3 збільшився на 0,1, що відповідає 17 балам, а коефіцієнт U2 збільшився на 0,1 і на кінець року отримав 6 балів, тобто зросла забезпеченість власними джерелами фінансування.
Підприємство на кінець року по трикомпонентного показником фінансової стійкості залишилося банкрутом, але коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість, відчувають позитивну динаміку, за винятком U5 і U6; в цілому ділова активність по підприємству покращилася, крім коефіцієнта L3, який на кінець року визначає підприємство як неплатоспроможне, Для поліпшення ситуації на підприємстві можна порекомендувати накопичити капітал і резерви для збільшення U5, збільшити кількість довгострокових зобов'язань, або зменшити активи підприємства; для збільшення U6 потрібно накопичити необоротні активи, або скоротити кількість запасів, які не працюють у виробництві, для збільшення L3 потрібно накопичити кількість ліквідних і бистрореалізуемих активів, або скоротити кількість термінових і короткострокових зобов'язань.

ОЦІНКА І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
Оцінка ділової активності
У ринковій економіці самим головним мірилом ефективності роботи організації є результативність
Набір економічних показників, що характеризують результативність діяльності організації, залежить глибини дослідження. За даним зовнішньої звітності можна проаналізувати такі показники
Індикатори результативності
фінансово - економічної
діяльності


показники економічний показники
ділової ефект (прибуток) економічної
активності ефективності
(Рентабельності)
Одним з напрямків аналізу результативності є оцінка ділової активності аналізованого об'єкта. Ділова активність у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту його засобів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів - показників оборотності Вони дуже важливі для підприємства.
По-перше, від швидкості обороту коштів залежить розмір річного обороту
По-друге, з розмірами обороту, а отже і з оборотністю, пов'язана відносна величина умовно - постійних витрат: чим швидше оборот, тим менше на кожен оберт доводиться витрат.
По-третє, прискорення обороту на тій або іншій стадії кругообігу засобів тягне за собою прискорення обороту і на інших стадіях.
Фінансове становище організації, її платоспроможність залежать від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші.
Таким чином, для аналізу ділової активності організації використовують дві групи показників:
А) Загальні показники оборотності активів
Б) Показники управління активами
Як показують дані таблиці 16, оборотність можна обчислити як по всіх оборотних коштах (коефіцієнт ресурсоотдачи Д1), так і по окремих видах оборотних коштів
Оборотність коштів, вкладених у майно організації, може оцінюватися:
А) швидкістю обороту - кількість оборотів, які робить за аналізований період капітал організації або його складові
Б) періодом обороту - середній строк, за який повертаються в господарську діяльність організації грошові кошти, вкладені у виробничо-комерційні діяльність операції.
Інформація про величину виручки від реалізації міститься у формі № 2 «Звіт про прибутки і збитки». Середня величина активів для розрахунку коефіцієнтів ділової активності визначається за балансом за формулою середньої арифметичної:
Середня величина активів =
Він, Ок - відповідна величина активів і пасивів на початок і кінець авізіруемого періоду.
Таблиця 10
Показники ділової активності

Найменування

Джерела
Базисний період
Звітний період
Відхилення
1
Виручка від реалізації.
Ф2, стор 010
432456
511572
79116
2.
Капітал підприємства.
Ф1, стор.300
969410
886141
-83269
3
Мобільні засоби підприємства
Ф1, стр.290
407079
320137
-86942
4
Власний капітал
Ф1, стор 490
636057
625970
-10087
5.
Матеріальні засоби.
Ф1, стор.210 + стр.220
196569
203369
6773
6.
Грошові кошти.
Ф1, стр.260
80
9869
9789
7.
Кошти в розрахунках.
Ф1, стр.230 + стр.240
210283
106792
-103491
8
Кредиторська заборгованість
Ф1, стр.620
306337
224805
-81532
9.
Ресурсоотдачи (Д1).
стор.1
стор.2
0,44
0,57
0,13
10.
Коефіцієнт оборотності мобільних засобів (Д2).
стор.1
стор.3
1,06
1,59
0,53
11
Коефіцієнт оборотності матеріальних засобів (Дб).
Стор.1
Стор.5
2,19
2,51
0,32
12.
Коефіцієнт оборотності грошових коштів (Д7)
Стор.1
стор.6
5405,7
51,8
0-5353,9
13
Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках (Д8).
стр. 1
стор.7
2,05
4,79
2,74
14
З рок
Оборотності (Д9)
360
стр 13
175,6
75,1
-100,5
15
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (Д 1 0).
стр 1
стор.8
1,41
2,27
0,86
16
Термін оборотності (ДІ) -
360
стор.15
255,3
158,5
96,8
17
Коефіцієнт оборотності власного капіталу (ДЗ).
стор.1
стор.4
0,67
0,81
0,14
Висновок: фінансове становище організації, її платоспроможність залежить від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи перетворюються в реальні гроші.
На початок року виросли такі показники як виручка від продажів, матеріальні засоби, грошові кошти, а зменшилися-капітал підприємства, мобільні засоби, собственни і капітал, кошти в розрахунках і кредиторська заборгованість, за винятком останнього показника, зменшення всіх інших є негативною динамікою. Загальним показником оборотності активів є коефіцієнт ресурсоотдачи, який збільшився до кінця року на 0,13 пунктів і склав 0,57, отже швидкість обороту всього капіталу збільшилася, тобто зросла прибутковість діяльності підприємства. Коефіцієнт оборотності мобільних коштів збільшилась на 0,53, коефіцієнт оборотності СК-на 0,14, коефіцієнт оборотності матеріальних засобів на 0,32, коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках-на 2,74 і коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості - на 0,86 пунктів: збільшення швидкості оборотності будь-яких активів є позитивним фактором, оскільки сприяє збільшенню прибутковості та ефективності діяльності підприємства. Коефіцієнт оборотності грошових коштів зменшився на 5353,9 т.р і склав на кінець року 51,8 - це є дуже поганий динамікою, оскільки говорить про те, що грошові кошти або застоюються, тобто втрачають свою вартість і не приносять прибуток, або про те, що вони вилучаються з обігу, тобто підприємство різко втрачає ліквідність. Термін оборотності скоротився з 175,6 до 75,1 дня, що є дуже гарним показником, оскільки збільшується активність використання грошових коштів. Термін оборотності (ДІ) зменшився на 96,8 отже, частина власного капіталу не діє, а це негативно впливає на ефективність діяльності підприємства.
У цілому ділова активність по підприємству підвищилась, багато показників виросли, а для виправлення ситуації з коефіцієнтом оборотності грошових коштів та власного капіталу потрібно скоротити вливання грошових коштів оборот або збільшити швидкість обігу.
Таблиця 11
Показники фінансових результатів.

Найменування показника
Джерела інформації
Базис
Звіт
ТР,%
1
Виручка від реалізації продукції (без ПДВ і акцизів).
Ф. № 2
стр.010
432456
511572
118
2
Витрати на виробництво та реалізацію продукції
Ф. № 2 стр.020 + стр.030 + стр.040
390265
475428
122
3
Прибуток від реалізації продукції
Ф. № 2 стр.050
42191
36144
86
4
Результат від іншої реалізації (прибуток (+) або збиток (-))
Ф. № 2 стр.060-стр.070 + стр.090-стр.100
-2386
7170
5
Результат від позареалізаційних операцій (прибуток (+) або збиток (-))
Ф. № 2
стр 120-стр 130
-2761
-8469
6
Балансова прибуток
Ф № 2 стр 140
22910
10295
45
Висновок: результати аналізу показників фінансових результатів такі, що виросли: виручка від продажів на 18% і склала в звітному періоді 511572 тр, також зросли витрати на виробництво, але так як ТР витрат вище ТР виручки на 4% і склав 22% отже прибуток від продажів скоротився на 14% і склала 36144 тр у звітному періоді. Результатом іншої реалізації є прибуток, який становить 7170тр, а результатом від позареалізаційних операцій - виріс до кінця року збиток-8469 тр. Прибуток до оподаткування становить 10295 тр, що менше на 55%, ніж у базисному періоді.
Факторний аналіз прибутку від реалізації.
Фінансові результати діяльності підприємстві характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Прибуток підприємство одержує головним чином від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, а також інших видів діяльності (здача в оренду основних фондів, комерційна діяльність на фінансових і валютних біржах і т.д.). Прибуток - це частина чистого доходу, який безпосередньо отримують суб'єкти господарювання після реалізації продукції. Тільки після продажу продукції чистий дохід приймає форму прибутку. Кількісно вона являє собою різницю між чистим виторгом (після сплати податків на додану вартість, акцизного податку й інших відрахувань з виторгу в бюджетні і небюджетні фонди) і повною собівартістю реалізованої продукції. Виходить, чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим більше одержить прибутку, тим краще його фінансовий стан. Тому фінансові результати діяльності слід вивчати в тісному зв'язку з використанням і реалізацією продукції. Процеси виробництва та споживання відповідних послуг нероздільні. У цьому головна відмінність між виробництвом продукції і наданням послуг. Якщо при виробництві товарів предмет праці змінюється, піддається обробці, то у транспорті предмет праці зберігається незмінним. Обсяг реалізації й розмір прибутку, рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької, маркетингової та фінансової діяльності підприємства, інакше кажучи, ці показники характеризують усі сторони господарювання. Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є:
1) систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку;
2) визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів на фінансові результати;
3) виявлення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності;
4) оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення прибутку та рентабельності;
5) розробка заходів щодо використання виявлених резервів. Основними джерелами інформації при аналізі фінансових результатів прибутку служать накладні на відвантаження продукції, дані аналітичного бухгалтерського обліку по рахунках фінансових результатів, фінансової звітності ф. 2 «Звіт про фінансові результати», а також відповідні таблиці бізнес-плану підприємства.
Потрібно визначити вплив на прибуток зміни, обсягу продукції, зміни рівня собівартості і структури продукції та зміни відпускних цін на реалізовану продукцію. Потім проводиться аналіз позареалізаційних доходів і витрат: вивчається їх склад, структура, динаміка; оцінюються тенденції динаміки окремих статей доходів і витрат.
При аналізі використання прибутку зіставляють темпи зміни: балансової (валового) прибутку, чистого прибутку, нерозподіленого прибутку (чистий прибуток за вирахуванням використаної в звітному періоді на виробничий і соціальний розвиток, на виплату дивідендів акціонерам та інші цілі). Оцінюється також політика підприємства у сфері оподаткування прибутку, використання пільг; зіставляються теми приросту власних джерел за рахунок спрямування прибутку до фонду виробничого розвитку, а також шляхи зростання нерозподіленого прибутку та дивідендна політика підприємства. За результатами аналізу використання прибутку можна зробити висновки про наміри підприємства чи існує тенденція до накопичення капіталу, розширення можливості виробничого розвитку або переважає прагнення до розподілу чистого прибутку на виплату дивідендів, поточні витрати.
Аналіз показників рентабельності
Показники рентабельності підприємства характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної), окупність витрат і т.д. Вони найбільш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарювання, тому що з величина показує ефекту з наявними або використаними ресурсами. Їх використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні. Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп:
1) показники, що характеризують окупність витрат виробництва та інвестиційних проектів;
2) показники, що характеризують прибутковість продажів;
3) показники, що характеризують прибутковість капіталу та його частин.
Всі показники можуть розраховуватися на основі балансового прибутку, прибутку від реалізації продукції і чистого прибутку. Факторний аналіз роблять методом абсолютних різниць.
Прибуток не може розглядатися в якості універсального показника ефективності виробництва.
Для оцінки інтенсивності та ефективності виробництва застосовуються система показників рентабельності, при численні яких абсолютний розмір прибутку порівнюється з певною базою.
Показники рентабельності характеризують ефективність поточних витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом та реалізацією як всієї продукції, так і окремих її видів. У той же час ці показники відображають рівень використання всієї сукупності коштів підприємства, як авансовані в даному виробничому циклі, так і спожитих у ньому.
Основні показники рентабельності:
1. Рентабельність продажів = (11)
Цей показник характеризує прибутковість реалізованої продукції прибуток отримує підприємство на рубль реалізованої продукції, ефективність виробничої і комерційної діяльності: скільки прибутку має підприємство з рубля продажів. Широке застосування цей показник одержав у ринковій економіці. Розраховується в цілому по підприємству та окремим видам продукції.
2 Рентабельність п / п = (12)
Даний показник характеризує прибутковість фондів, прибуток, отриманий підприємством на рубль вкладених у виробництво основних і оборотних фондів. Формула (12) може бути представлена ​​наступним чином:
Рентабельність п / п = (13)
Показник характеризує залежність рентабельності підприємства від прибутковості продажів і фондовіддачі. Ця формула показує, що рентабельність обумовлена ​​як ціновою політикою підприємства і рівнем витрат на виробництво і реалізацію продукції, так і його діловою активністю, яка відображається оборотністю або віддачею вкладених коштів
3.Рентабельність капіталу = (14)
Показник характеризує ефективність використання всього майна підприємства. Його зниження свідчить про Паданії попиту на продукцію, зниження її доходності, перенакоплении активів, зменшення ділової активності. Зниження рентабельності капіталу при зростанні рентабельності підприємства свідчить про утворення зайвих запасів готової продукції, затоварення, надмірному зростанні дебіторської заборгованості або про заморожування грошових коштів на рахунках.
4.Рентабельність власного капіталу = (15)
Показник показує ефективність використання власного капіталу і перебуває під впливом зміни рентабельності продажів і віддачі від вкладення власних джерел виробництві. (Зазначена в знаменнику формули їх сума визначається за даними форми № 1 балансу, першого розділу пасиву). Формулу рентабельності власних джерел коштів можна представити в наступному деталізованому вигляді:
Рентабельність власного капіталу = (16)

Перший співмножник характеризує рентабельність продажу, другий - оборотність активів, третій - частку власних джерел по відношенню до підсумку балансу.
Таблиця 12
Показники рентабельності

Найменування показника
Джерела інформації
Базисний період
Звітний період
Звітний до базисного,%
1
Балансова прибуток
Ф. № 2стр, 140
22910
10295
45
2
Виручка від реалізації без ПДВ і акцизів
Ф. № 2 стр.010
432456
511572
118
3
Середньорічна сума підсумку балансу
Ф. № 1, стр300
969410
886141
91
4
Середньорічна сума власних джерел
Ф. № 1 стр490
636057
625970
98
5.
Рентабельність продукції, частка одиниці
стр. 1 / стор 2
0,05
0,02
40
6.
Виручка на один рубль активів, частка одиниці
стр.2/стр. З
0,44
0,57
130
7
Співвідношення підсумку балансу і власних джерел, частка одиниці
стор З/стр.4
1,52
1,41
93
8
Рентабельність власного капіталу, частка одиниці
Стор.1 / стор 4
0,03
0,01
33
Висновок: аналізуючи показники рентабельності бачимо, що на 18% зросла виручка від продажів і на 30% збільшилася виручка на 1 руб активів-збільшення виручки завжди є позитивним фактором, У результаті зменшення середньорічної суми власних джерел на 2% і скорочення балансового прибутку на 55% зменшилася рентабельність власного капіталу на 67%, тобто ефективність використання власного капіталу знизилася-це негативний показник. Також на рентабельність власних джерел впливає зменшення середньорічної суми підсумку балансу на 95, що складає в звітному періоді 886141 тр. Через зменшення прибутку від продажів і збільшення виручки від продажів скоротився на 60% рентабельність продажів, тобто зменшилася прибутковість реалізованої продукції.
У цілому аналіз прибутку і рентабельності підприємства показує, що витрати у підприємства зростають швидше виручки отже підприємство не ефективне, до того ж операції по позареалізаційної діяльності є збитковими. Незважаючи на те, що прибуток балансова не є універсальними показником ефективності виробництва, інші показники рентабельності також мають динаміку зменшення. Для збільшення ефективності виробництва необхідно зменшувати витрати шляхом зміни постачальника сировини, внесення раціоналізації у виробництво, скоротити до мінімуму позареалізаційних операцій. Для нормалізації показників рентабельності, потрібно оптимізувати кількість власних джерел, шляхом їх скорочення, для збільшення балансового прибутку необхідно скоротити витрати, також потрібно збільшити середньорічну суму підсумку балансу.
Факторний аналіз рентабельності власного капіталу
Розглянемо в таблиці методику розрахунку впливу факторів на рентабельність власного капіталу.

Таблиця 13
Розрахунок впливу факторів на рентабельність власного капіталу способом цінного капіталу


Характер підстановки

Приватні факторні показники
Узагальнюючий показник
Розмір впливу фактора
Рентабельність продажів
Виручка на 1 рубль активів
Співвідношення всіх власних джерел
Рентабельність власного капіталу
1.
Базисний розрахунок
0,05
0,89
1,52
0,033
-
2.
Підстановка 1: рентабельність продажів (фактична)
0,89
034
1,52
0,013
-0,02
3.
Підстановка 2:
Виручка на 1 рубль активів (фактична)
0,02
1,15
1,52
0,017
0,004
4.
Підстановка 3: співвідношення всіх власних джерел (фактичне)
0,02
1,15
1,42
0,016
-0,001
5.
Разом
-0,0017
Висновок: рентабельність власного капіталу зменшилася на 0,017, негативний вплив на цей показник зробило зниження рентабельності продажів на 0,02 і зменшення співвідношення всіх власних джерел на 0,001, лише один позитивний показник вплинув на рентабельність власного капіталу-виторг на 1 крб активів на 0,004.
Аналіз оборотних коштів.
Оборотні кошти (ОБС) - виробничі запаси і витрати, готова продукція і товари, грошові кошти і розрахунки.
Методика проведення аналізу.
1. Аналіз складу, структура і динаміки ОБС.
Величина цих показників визначається галузевою належністю підприємства, особливостями продукції, видом діяльності.
Визначається ТР ОБС. Він порівнюється з ТР всіх видів активів. Далі визначається частка участі власних джерел підприємства в формуванні ОБС, структура ОБС.
Аналізується зміни частки запасів і витрат, частка дебіторської заборгованості, частка залишку готової продукції.
2. Визначення показників ефективності використання ОБС.
Узагальнюючим відносним показником є ​​віддача всіх ОБС, яка характеризує суму виручки від реалізації продукції на 1 руб. ОБС. На динаміку віддачі всіх ОБС впливає рівень ефективності використання виробничих ОБС п частка ОБС, абстрактних з обороту:
- Залишки на рахунках грошових коштів
- Фінансові вкладення в короткострокові цінні папери
- Іммобілізовані ОБС
Ефективність використання ОБС визначається показником оборотності (тобто швидкість переходу ОБС з виробничих запасів у готову продукцію, з готової продукції в грошову форму)
Оборотність вимірюється:
1) До оборотності = (22)
2) Кількість днів обороту = (Середньорічна вартість ОБС * 360 (днів) / Виручка від реалізації продукції без ПДВ і акцизів)
Прискорення оборотності дозволяє збільшити обсяг реалізації (приплив грошових ресурсів), скоротити витрати виробництва, збільшити прибуток і рентабельність.
3) Розрахунок показників оборотності всіх ОБС, оборотності запасів і витрат, дебіторської заборгованості, готової продукції і т.д.
3.1 Визначається частка впливу кожного доданка загальної оборотності на зміну загальної оборотності. Для цього оборотність окремого елемента множиться на його частку в структурі оборотних коштів.
3.2 Розраховується вплив прискорення або уповільнення оборотності на розмір використовуваних ресурсів.
3.3 Розрахунок показників оборотності всіх ОБС, оборотності запасів і витрат, дебіторської заборгованості, готової продукції, і т.д.
3.4 Визначається частка впливу кожного доданка загальної оборотності на зміну загальної оборотності. Для цього оборотність окремого елемента множиться на його частку в структурі оборотних коштів.
3.5 Розраховується вплив прискорення або уповільнення оборотності на розмір використання ресурсів.
Дані розрахунків зводиться в таблицю.
Таблиця 14
Показники стану і використання оборотних коштів
№ п / п
Найменування показника
Джерела інформації
Базис період
Звіт період
Звіт до базису,%
1
Середньорічна вартість активів
Ф № 1 (стр300на поч. Року + на кінець року) / 2
969410
886141
91,4
2
Середньорічна вартість оборотних засобів
Ф № 1 (стр 290 на початок року + стр.290 на кінець року) / 2
407079
320137
78,6
3
Питома вага оборотних коштів в активах,%
(Стр.2/стр1) * 100
41,9
36,1
85,9
4
Власні джерела формування оборотних коштів (середня сума)
Ф. № 1 ((стр.490-стр.190 поч. Року) + (стр.490-стр.190 на кінець року)) / 2
73726
59966
81,3
5
Питома вага власних джерел формування оборотних коштів,%
(Стр.4/стр2) * 100
18,1
18,7
103,4
6
Середньорічна вартість запасів і витрат
Ф № 1 (стор.210 на початок року + стр210 на кінець року) / 2
188962
192748
102
7
Питома вага запасів і витрат в оборотних коштах,%
(Стр.6/стр.2) * 100
46,4
60,2
129,7
8
Середньорічна сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, іншої дебіторської заборгованості
Ф. № 1 (стр.230 [поч. + Кінець року] + стр.240 [початок + кін. Року]) / 2
210283
106792
50,7
9
Питома вага дебіторської заборгованості в оборотних коштах,%
(Стр.8/стр.2) * 100
51,6
33,3
64,5
10
Виручка від реалізації продукції в діючих цінах (без ПДВ і акцизів)
Ф № 2 стр.010
432456
511572
118,2
11
Загальна оборотність оборотних коштів, день
(Стр 2/стр 10) * 360
339
225
66,3
12
Оборотність запасів і витрат, день
(Стр 6 / стор. 10) * 360
157
136
86,6
13
Оборотність дебіторської заборгованості, день
(Стор.8 / стор. 10) * 360
175
75
42,8
14
Сума залучення в господарський оборот (відволікання з обороту) за рахунок прискорення (уповільнення) оборотності
(Стор.11 гp.5-стp.11 гр.4) * стр.10гр.5/360

-1619978

15
Виручка від реалізації на 1 карбованець оборотних коштів, грн
стр 10 / стор 2
1,06
1,59
150
Висновок: за даними аналізованого періоду максимальний ТР має виручка від продажів на 1 руб Ос і він дорівнює 50% - це є позитивною динамікою. У результаті скорочення оборотності оборотних коштів з 339 до225 днів вивільнилося 1619978 тр отже з'явилися кошти для розширення виробництва. Негативним є збільшення на 30% запасів і витрат-це значить, що гроші не перебувають в обороті і не приносять дохід. На 9% знизилася вартість активів і на 22% - вартість оборотних коштів, значить за рахунок цих коштів підприємство не може нарощувати виробничі потужності. Питома вага власних джерел формування оборотних коштів на початок року становив 18,1% - цього достатньо для забезпечення фінансової незалежності організації, до того ж цей показник має позитивну динаміку. Негативний вплив на загальну оборотність зробило уповільнення оборотності дебіторської заборгованості на 100 днів.
Для прискорення оборотності можна впровадити нову техніку і вдосконалювати організацію праці, використовувати джерела формування оборотних коштів на інші цілі.
Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості.
Дебіторська заборгованість. Рівень дебіторської заборгованості визначається багатьма факторами: вид продукції, місткість ринку, ступінь насиченості ринку даною продукцією, прийнята на підприємстві система розрахунків та ін Останній фактор особливо важливий для фінансового менеджера. Основними видами розрахунків є продаж за готівку і продаж в кредит. В умовах нестабільної економіки переважної формою розрахунків стає передоплата. Оплата за готівковий розрахунок може бути виконана рублями, за допомогою кредитної картки або дебетної картки. Кредитна картка представляє собою пластикову картку з зазначенням імені власника, присвоєного йому коду, особистого підпису та терміну дії картки. Власник картки може здійснювати покупки в межах певної суми, обумовленої при видачі картки, навіть у тому випадку, якщо в момент покупки вона перевищує залишок на його рахунку. На відміну від кредитної дебетні картки не дозволяє оплачувати покупки при відсутності коштів на рахунку покупця. Безготівкові розрахунки виконуються за допомогою платіжних доручень (доручення господарюючого суб'єкта своєму банку про перерахування вказаної суми іншому господарюючому суб'єкту), платіжних вимог (вимога продавця до покупця оплатити поставлені йому за договором товари), акредитивів (доручення банку постачальника, зроблене покупцем через свій банк про оплату рахунків постачальника негайно після отримання документів про відвантаження продукції), розрахункових чеків (документ, що містить вказівку чекодавця банку виплати зазначеної суми пред'явнику чека). Велике значення мають відбір потенційних покупців і визначення умов оплати товарів, що передбачаються в контрактах. Відбір здійснюється з допомогою неформальних критеріїв: дотримання платіжної дисципліни в минулому, прогнозні фінансові можливості покупця з оплати запитуваної ним обсягу товарів, рівень поточної платоспроможності і так далі. Кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість поділяється на короткострокову або довгострокову кредиторську заборгованість (довгострокові і короткострокові пасиви). До довгострокових пасивів належать: · довгострокові кредити банку, які використовуються для капітальних вкладень на тривалий термін: на придбання високовартісного обладнання, будівництво будинків, модернізацію виробництва; · довгострокові позики, що відображають довгострокові кредити (крім банківських) та інші залучені кошти на строк більше одного року, в тому числі за випущеними підприємством довгостроковим облігаціям і виданими довгостроковими векселями. До короткострокових пасивів належать: · зобов'язання, які покриваються оборотними засобами або погашаються внаслідок утворення нових короткострокових зобов'язань. Ці зобов'язання погашаються протягом порівняно короткого періоду часу (зазвичай протягом року). Короткострокові зобов'язання наводяться у балансі або за їх Ткання ціною, що відбиває майбутні витрати готівкових коштів для погашення цих зобов'язань, або за ціною на дату погашення боргу. У короткострокові зобов'язання включаються такі статті, як рахунки і векселі до оплати, що виникають в результаті надання підприємству кредиту, боргові свідоцтва про отримання компанією короткострокового позики; заборгованість по податках, що є по суті формою кредиту, що надається державою даної компанії; заборгованість по заробітній платі; частина довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню в поточному періоді.
Стан дебіторської та кредиторської заборгованості, їх розміри і якість роблять сильний вплив на фінансовий стан підприємства. Для поліпшення фінансового стану підприємства необхідно:
1) Слідкувати за відношенням дебіторської та кредиторської заборгованості (ДЗ і КЗ). Значне перевищення ДЗ створює загрозу фінансовій стійкості організації і робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування,
2) Контролювати стан розрахунків за простроченими заборгованостями,
3) По можливості орієнтуватися на збільшення кількості замовників, з метою зменшення ризику несплати монопольним замовникам.
Для оцінки складу та руху ДЗ складається аналітична таблиця 23.
Таблиця 15
Аналіз складу і руху ДЗ.
Показники
Рух коштів
Залишок на кінець року
Темп зростання залишку,%
Залишок на початок року
Виникло
Погашено
Сума, руб.
Питома вага,%
Сума руб.
Питома вага,%
Сума, руб.
Питома вага,%
Сума, руб.
Питома вага,%

А

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. . ДЗ. всього
210283
100
106792
100
50,8
1.1 Короткострокова в т ч. прострочена - з її тривалістю понад 3 місяців
210283
100
106792
100
50,8
ДЗ визначається показниками:
Оборотність ДЗ розраховується «в оборотах» і «в днях»
ДЗ за рік = ДЗ1 + ДЗ2 / 2 = 158 537 тр
1. ОДЗ = виручка від реалізації / Ср.ДЗ (об)
ОДЗн = 432456/158537 = 3
ОДЗк = 511572/158537 = 3
2. ОДЗ (в днях) = 360/ОДЗ
ОДЗ = 360 / 3 = 120 днів
де ОДЗ-оборотність ДЗ,
t-звітний період в днях,
По-виручка від реалізації (за Ф № 2).
3. Частка ДЗ в загальному обсязі поточних активів:
УДЗ =
УДЗн = 210283/407079 * 100% = 52%
УДЗк = 106792/320137 * 100% = 33
Таблиця 16
Аналіз оборотності дебіторської заборгованості
№ п / п.
Показники
На початок року
На кінець року
Зміна +, -
1
Оборотність ДЗ, в обертах.
3
3
100
1.1.
У тому числі короткостроковою.
210283
106792
50,8
2.
Період погашення ДЗ, дні.
120
120
100
2.1.
У тому числі короткостроковій
120
120
100
3.
Частка ДЗ в загальному обсязі поточних активів,%
52
33
63
3 січня
У тому числі частка ДЗ покупців
44
21
48
ізаказчіков в загальному обсязі
поточних активів,%
4.
Частка сумнівної ДЗ у загальному обсязі ДЗ,%.
Висновок: ДЗ до кінця року склала 106792 тр в порівнянні з початком року вона скоротилася на 103491 тр, а темп зростання ДЗ склав 50,8%. Вся ДЗ є короткостроковою.

Таблиця 17
Аналіз складу і руху КЗ.
Показники
Рух коштів
Залишок на кінець року
Темп зростання залишку,%
Залишок на початок року
Виникло
Погашено
Сума, руб.
Питома вага,%
Сума руб.
Питома вага,%
Сума, руб.
Питома вага,%
Сума, руб.
Питома вага,%

А

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. . ДЗ. всього
306337
100
224805
100
73,4
1.1 Короткострокова в т ч. прострочена - з її тривалістю понад 3 місяців
306337
100
224805
100
73,4
КЗ визначається показниками:
КЗ за рік = КЗ1 + КЗ2 / 2 = 164 571 тр
1.ОКЗ = виручка від реалізації / Ср.ДЗ (об)
ОКЗн = 432456/164571 = 3
ОКЗк = 511572/164571 = 4
2.ОКЗ (в днях) = 360/ОКЗ
ОКЗн = 360 / 3 = 120 днів
ОКЗк = 360 / 4 = 90 днів
де ОКЗ-оборотність КЗ,
t-звітний період в днях,
По-виручка від реалізації (за Ф № 2).
3. Частка КЗ в загальному обсязі поточних активів:
УДЗ =
УКЗн = 306337/407079 * 100% = 76%
УКЗк = 224805/320137 * 100% = 70%
Таблиця 18
Аналіз оборотності кредиторської заборгованості
№ п / п.
Показники
На початок року
На кінець року
ТР
1
Оборотність КЗ, в обертах.
3
4
133
1.1.
У тому числі короткостроковою.
306337
224805
73,4
2.
Період погашення КЗ, дні.
120
90
68
2.1.
У тому числі короткостроковій
120
90
68
3.
Частка КЗ у загальному обсязі пасивів,%
76
70
92
3 січня
У тому числі частка КЗ продавців
52
47
90
в загальному обсязі пасивів,%
Висновок: КЗ до кінця року склала 224805 тр в порівнянні з початком року вона скоротилася на 81532 тр, а темп зростання КЗ склав 73,4%. Вся КЗ є короткостроковою.
Таблиця 19
Порівняльний аналіз ДЗ і КЗ.
Показники
Кредиторська заборгованість
Дебіторська заборгованість
1. Темп росту,%
50,8
73,4
2. Оборотність, в оборотах
3
4
3. Оборотність, в днях
120
90
Висновок: Порівнявши ТР ДЗ і ТР КЗ можна сказати, що динаміка цих показників негативна, але ТР КЗ вище ТР ДЗ на 22,6%, тобто у підприємства зменшується потреба у фінансуванні, це є позитивним чинником.
Монетарні активи нг = 210283 +80 = 210 363 тр
Монетарні активи кг = 106792 +9869 = 116661 тр
Монетарні пасиви нг = 306337тр
Монетарні зобов'язання кг = 224805
Нетто-монетарна позиція нг = 210363-306337 =- 95974 тр
Нетто-монетарна позиція кг = 116661-224805 =- 108144 тр
Висновок: нетто-монетарна позиція негативна, отже підприємство є нетто-дебітором (позичальником), це знімає для організації проблему фінансування операційного циклу, а так само приносять певний інфляційний дохід, оскільки платежі по зобов'язаннях здійснюються у більш пізні терміни знецінилися грошима і організація має на цьому виграш.
Аналіз конкурентоспроможності і кредитоспроможності
Кінцева мета будь-якої фірми - перемога в конкурентній боротьбі. Перемога не разова, не випадкова, а як закономірний підсумок постійних і грамотних зусиль фірми. Досягається вона чи ні - залежить від конкурентоспроможності товарів і послуг фірми, тобто від того, наскільки вони кращі в порівнянні з аналогами - продукцією і послугами інших фірм. Конкурентноздатність включає три основні складові. Одна з них жорстко зв'язана з виробом як таким і значною мірою зводиться до якості. Інша пов'язана як з економікою створення збуту і сервісу товару, так і з економічними можливостями й обмеженнями споживача. Нарешті, третя відбиває все те, що може бути приємно чи неприємно споживачу як покупцю, як людині, як члену тієї чи іншої соціальної групи і т. д. Покупець - головний оцінювач товару. А це призводить до дуже важливої ​​в ринкових умовах істині: всі елементи конкурентноздатності товару повинні бути настільки очевидні потенційному покупцю, щоб не могло виникнути найменшого сумніву чи іншого тлумачення у відношенні будь-якого з них. Коли ми формуємо "комплекс конкурентноздатності", у рекламі дуже важливо враховувати особливості психологічного виховання й інтелектуальний рівень споживачів, багато інших факторів особистого характеру. Ринкове господарство, а слідом за ним і його вчені давно і добре зрозуміли, що намагатися схематично виразити конкурентноздатність товару - це все одно що намагатися схемою показати всю складність і всі тонкощі ринкового процесу. Для них конкурентноздатність стала тому просто зручним, що концентрує увагу і думку терміном, за яким вибудовується вся розмаїтість стратегічних і тактичних прийомів менеджменту в цілому і маркетингу зокрема. Конкурентноздатність - не показник, рівень якого можна обчислити для себе і для конкурента, а потім перемогти. Перш за все - це філософія роботи в умовах ринку, орієнтована на розуміння потреб споживача і тенденції їх розвитку; знання поведінки і можливостей конкурентів; знання стану і тенденцій розвитку ринку; знання навколишнього середовища і її тенденцій; уміння створити такий товар і так довести його до споживача , щоб споживач зволів його товару конкурента.
Таблиця 20
Показники конкурентоспроможності
Показники
Базисний період
Звітний період
1. Виручка, тр
432456
511572
2.Темп зростання виручки,%
-
118
3. Темп інфляції,%
-
13.3
4.Реальний темп приросту виручки,%
-
104,7
5. Рентабельність продажів,%
0,02
0,004
6. Питома вага комерційних витрат у виручці,%
0,2
0,3
7. Тривалість обороту готової продукції
35
46
8. Видані аванси, тр
20316
24796
9.Полученние аванси, тр
83766
22973
10.Нетто-позиція організації (видані-отримані), тр
-63450
1823
11. Нетто-позиція організації за розрахунками (ДЗ покуп-ДЗ постачальн), тр
120487
-16577
12. Питома вага грошових розрахунків у виручці,%
100
100
Висновок: в цілому все розраховані показники негативно характеризують ринкову діяльність організації, за винятком виручки від продажів, яка виросла фактично на 4,7%. Зменшення маржі до 0,004 свідчить про зменшення віддачі з одиниці вкладених у виробництво коштів, це є негативним показником, на 0,1% збільшилися комерційні витрати на виручці, на 11 днів збільшилася тривалість обороту. Співвідношення виданих та отриманих показників складається не на користь організації, підприємство видало авансів на 1823 тр більше, ніж отримало. Кредиторська заборгованість перед постачальниками у підприємства висока і становить 16577 тр-це хороший показник, значить підприємству не повинні грошові кошти покупці.
Таблиця 21
Показники комплексної оцінки організації
Показники
Базисний період
Звітний період
ТР,%
1. Рентабельність продажів,%
0,004
10
0,004
2. Оборотність активів, раз на рік
0,6
2
0,3
3. До автономії,%
0,7
50
0,014
4. Рентабельність власного капіталу,%
0,02
30
0,006
5. Рівень придатності ОС,%
30
50
0,6
6. Продуктивність праці (через виручку), тр / чол
133
1500
0,09
7. Темп приросту виручки,%
104,7
18
6
8. До поточної ліквідності
1,25
1
1,25
Висновок: більшість показників перебувають у межах нормального значення за винятком коефіцієнта поточної ліквідності і ТПРВ-ці два показники є позитивним фактором, так як підприємство може покрити свої зобов'язання за рахунок оборотних активів і виручка у підприємства зростає. Це свідчить про гарний фінансовий стан підприємства.

Таблиця 22
Аналіз кредитоспроможності організації
Показники
Значення
Бал
1. До фінан важеля
3,3
8
2. До фінан залежності
5,3
8
3. До тек ліквідності
29
4
4. До абс ліквідності
0,32
2
5. Оборотність ДЗ
76
47
6. Оборотність КЗ
160
32
7. Оборотність запасів
181
97
8. Норма валового прибутку
2,02
3
9. Норма ПП
0,5
2
10. До відс покриття
0,84
3
11. Рентабельсть СК
0,4
1
12 Фондовіддача
0,9
18
Висновок: в результаті за сумою набраних балів фінансовий стан позичальника оцінюється як дуже хороше, тому що кількість балів дорівнює 225. Нормативного значення відповідають такі показники як коефіцієнт фінансово важеля, До фінансової залежності, До тек ліквідності - це означає, що підприємство має можливість впливати на прибуток і рентабельність змінюючи обсяг і структуру довгостроковий пасивів, зобов'язання свої воно може покрити за рахунок власного капіталу, не залучаючи позикові кошти. Більше оптимального значення мають оборотність ДЗ і КЗ та запасів, отже це є негативним показником, так як оборотність потрібно максимально скоротити. Не відповідає нормальному значенню До абс ліквідності, тобто підприємство своїми грошовими коштами не зможе покрити короткострокові зобов'язання, Рентабельність СК має негативне значення, так як фондовіддача менше 2 рублів, а саме 0,9 значить у підприємства недостатньо виручки від продажів, або невиправдано багато основних фондів.

Діагностика банкрутства
Відповідно до Федерального Закону РФ «Про неспроможність (банкрутство)» від 8 січня 1998 р . № 6-ФЗ під неспроможністю (банкрутством) організації розуміється нездатність задовольняти вимоги кредиторів по оплаті товарів (робіт, послуг), включаючи нездатність забезпечити обов'язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди в зв'язку з перевищенням зобов'язань боржника над його майном або у зв'язку з незадовільною структурою балансу боржника.
Незадовільна структура балансу - такий стан майна і зобов'язань боржника, коли за рахунок майна не може бути забезпечено своєчасне виконання зобов'язань перед кредиторами у зв'язку з недостатнім ступенем ліквідності майна боржника. При цьому загальна вартість майна може дорівнювати загальній сумі зобов'язань боржника або перевищувати її.
Незадовільність структури балансу організації служить підставою для визнання її неплатоспроможною.
Підставою для прийняття рішення про неспроможність (банкрутство) організації є система критеріїв для визначення незадовільної структури балансу неплатоспроможних організацій, затверджена постановою Уряду Російської Федерації 20 травня 1994 р . № 498. Вона складається з трьох показників:
• коефіцієнта поточної ліквідності;
• коефіцієнта забезпеченості власними коштами;
• коефіцієнта відновлення (втрати) платоспроможності.
Коефіцієнти наводяться з урахуванням зміни бухгалтерської звітності на основі Наказу Міністерства фінансів РФ від 13 січня 2000 р . № 4н.
Структура балансу організації визнається незадовільною, а організація - неплатоспроможною, якщо:
• коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду нижче;
• коефіцієнт забезпеченості власними засобами - менше 0,1.
Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує ступінь загального покриття усіма оборотними засобами організації суми термінових зобов'язань (суми короткострокових кредитів і позик, а також кредиторської заборгованості) і визначає загальну забезпеченість організації оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань.
Коефіцієнт поточної ліквідності визначається як відношення фактичної вартості знаходяться в наявності у організації оборотних коштів у вигляді виробничих запасів, готової продукції, грошових коштів, дебіторської заборгованості та інших оборотних активів до найбільш термінових зобов'язаннях організації у вигляді короткострокових позик і різних кредиторських заборгованостей. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами характеризує наявність у організації власних оборотних коштів, необхідних для його фінансової стійкості, і визначається як відношення різниці між обсягами джерел власних коштів і фактичною вартістю основних засобів та інших необоротних активів до фактичної вартості знаходяться в наявності оборотних коштів у вигляді виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, дебіторської заборгованості та інших оборотних активів.
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами являє собою відношення різниці між обсягами джерел власних коштів і фактичних необоротних активів до фактичної вартості знаходяться в наявності оборотних коштів. При незадовільної структури балансу для перевірки реальної можливості організації відновити свою платоспроможність розраховується коефіцієнт відновлення платоспроможності строком на 6 місяців наступним.
Якщо коефіцієнт відновлення менше 1, то значить, у організації в найближчі 6 місяців немає реальної можливості відновити платоспроможність.
Значення коефіцієнта відновлення більше 1 свідчить про реальну можливість у організації відновити свою платоспроможність.
При задовільною структурі балансу (К тл> 2 і Коб.с.с> 0,1) Для перевірки стійкості фінансового положення розраховується коефіцієнт втрати платоспроможності на термін 3.
Значення коефіцієнта втрати платоспроможності більше 1 означає що в організації є реальна можливість не втратити платоспроможності протягом найближчих 3-х місяців.
Якщо коефіцієнт втрати менше 1, то це свідчить про те, що організація в найближчі 3 місяці може втратити платоспроможності.
Методика № 1
До ТЛН = А1 + А2 + А3/П1 + П2
До ТЛН = 200 +210283 +196596 / 306337 +22598 = 1,24
До телеф = 9976 +106792 +203369 / 224805 +30410 = 1,25
До сосни = П4-А4 / А1 + А2 + А3
До сосни = 636057-562331/200 +210283 +196596 = 2,94
До Сосфена = 625970-566004/9976 +106792 +203369 = 0,18
К в (у) пл = К Тл + П / Т * (Ктлф-Ктлн) / 2
К в (у) пл = 1,25 +6 / 6 * (1,25-1,24) / 2 = 0,006
Висновок: так як К в (у) пл менше 1, то підприємство має ймовірність найближчим часом втратити свою платоспроможність.
Методика № 2
Z =- 0,3877 + (-1,0736 * До тл) + (0,0579 * Д)
Д = Позикові кошти / П
Дн = 2807 +330546 / 969410 = 0,344
Дф = 2807 +257364 / 886141 = 0,294
Zн =- 0,3877 + (-1,0736 * 1,24) + (0,0579 * 0,344) =- 1,6991
Zф =- 0,3877 + (-1,0736 * 1,25) + (0,0579 * 0,294) =- 1,7127
Висновок: так як і Z менше 0, до того ж до кінця періоду зменшилася, отже ймовірність банкрутства менш 50%, тобто в підприємства зросла рентабельність продажів
Таблиця 23
Прогноз банкрутства за двофакторної моделі
Показники
Базисний період
Звітний період
1. До тл
1,25
1,24
2. Для позикових коштів у П
0,344
0,294
3. Показник ймовірності банкрутства
-1,6991
-1,7127
4. Вірогідність банкрутства,%
Менше 50
Менше 50
5. Рентабельність продажів,%
0,05
0,02
Підприємство скоротило свою прибутковість, але ймовірність банкрутства менш 50%, і ця частка зменшується, частка позикових коштів скорочується-це хороший показник.
Методика № 3
Z = 1,2 * Х1 + 1,4 * Х2 +3,3 * Х3 +0,6 * Х4 +1 * Х5
Х1 = оборотні А / А
Х1н = 73726/969410 = 0,076
Х1ф = 59966/88141 = 0,067
Х2 = Пнераспределенная / А
Х2н = 9619/99410 = 0,009
Х2ф = 2394/886141 = 0,003
Х3 = Д від основної діяльності / А
Х3н = 7259/969410 = 0,007
Х3ф = 7507/886141 = 0,008
Х4 = рин. вартість звичайних і привілейованих акцій / П
Х4н = 636057/333353 = 1,908
Х4ф = 625970/260171 = 2,406
Х5 = обсяг продажів / А
Х5н = 432456/969410 = 0,446
Х5ф = 511572/886141 = 0,577
Zн = 1,2 * 0,076 +1,4 * 0,009 +3,3 * 0,007 +0,6 * 1,908 +1 * 0,446 = 1,7177
Zф = 1,2 * 0,067 +1,4 * 0,003 +3,3 * 0,008 +0,6 * 2,406 +1 * 0,577 = 2,1316
Висновок: на початок періоду ймовірність банкрутства підприємства за спеціальною шкалою була дуже високою, до кінця року вона зменшилася до 2,1316, але за шкалою все одно залишилася високою, так як і Z менш 2,675, отже найближчим часом підприємство збанкрутувати.
Таблиця 24
Прогноз банкрутства за пятифакторную моделі
Показники
Базисний період
Звітний період
ТР,%
1. Усього активів, тр
969410
886141
91,4
2. Сос, тр
73726
59966
81,3
3. П до оподаткування, тр
7259
7507
103,4
4. Чистий прибуток, тр
9619
2394
24,8
5. Власний капітал, тр
636057
625970
98,4
6. Позикові кошти, тр
333353
260171
78,04
7. Виручка від продажів, тр
432456
511572
118,3
8. Частка Сос в активах (Х1)
0,076
0,067
9. Рентабельність активів за ПП (Х2)
0,009
0,003
10. Рентабельність активів за П до оподаткування (Х3)
0,007
0,008
11. Співвідношення СК і ЗК (Х4)
1,908
2,406
12. До трансформації (Х5)
0,446
0,577
Методика № 4
R = 8,38 * К1 + К2 +0,54 * К3 +0,63 * К4
Rн = 8,38 * 0,076 +0,015 +0,054 * 0,446 +0,63 * 0,025 = 0,692
Rк = 8,38 * 0,067 +0,004 +0,054 * 0,577 +0,63 * 0,005 = 0,599

Таблиця 25
Прогноз банкрутства за четирехфакторной моделі Іркутської ГЕА
Показники
Базисний період
Звітний період
1. К1
0,076
0,067
2. К2
0,015
0,004
3. К3
0,446
0,577
4. К4
0,025
0,005
5. R
0,692
0,599
6. Вірогідність банкрутства
хв
хв
Висновок: дані таблиці показують, що ймовірність банкрутства мінімальна (до 10%), але негативна динаміка полягає в тому, що на кінець року рентабельність зменшується на 0,1 - це означає, що ймовірність банкрутства зростає. З даних аналітичних показників на основі яких будуватиметься показник ймовірності банкрутства найбільшу роль грає К3, то є ймовірність банкрутства може збільшитися або зменшитися, якщо змінити співвідношення активів і виручки від продажів.
Методика № 5
Таблиця 26
Показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства

Показник
Баз. пер.
Отч. пер.
Відхилення
Коеф-ти, що характеризують платоспроможність
1
Коеф-т абс. ліквідності =
0,001
0,4
+0,399
2
Коеф-т тек. ліквідності =
1,24
1,25
+0,01
3
Пок-ль, обеспеч. обязат-в п / п його активами =
3
3,4
+0,4
4
Ступінь платіж-ти по тек. обязат-вам =
9
6
-3
Коеф-ти, що характеризують фінансову стійкість
5
Коеф-т автономії =
0,6
0,7
+0,1
6
Коеф-т забезпечений. ВОК =
0,2
0,2
0
7
Частка краткосрочн. КЗ в П =
32
25
-7
8
Пок-ль відносини ДЗ до совок. активами =
0,2
0,1
-0,1
Коеф-ти, що характеризують ділову активність
9
Рентабельність А =
1
0,3
-0,7
10
Норма чистого П =
2
0,5
-1,5
Висновок: Коефіцієнт абсолютної ліквідності зріс до 0,4, це говорить про позитивну динаміку, тобто організація може погасити частину короткострокової заборгованості найближчим часом за рахунок грошових коштів. Коефіцієнт поточної ліквідності на кінець року становить 1,25 отже характеризує задовільному бухгалтерського балансу і показує, що поточні активи зможуть покрити короткострокові зобов'язання. Коефіцієнт автономії на кінець року становить 0,7, збільшившись на 0,1 пункту, значить підвищилася фінансова незалежність підприємства, тобто на 10%. Зменшилися такі показники як ступінь платоспроможності - це має негативний вплив і говорить про погіршення платоспроможності, частка короткострокової кредиторської заборгованості у пасивах - значить у підприємства скоротилися його зобов'язання - це хороший показник, на 0,1 зменшився показник відношення дебіторської заборгованості до активів підприємства, отже, йому віддали займані кошти, значить воно отримало додаткову грошову масу в обігу, рентабельність активів зменшилась на 0,7 пунктів означає на 70%, скоротилася віддача вкладених коштів. Таким чином підприємство відчуває позитивну динаміку розвитку та банкрутство найближчим часом не передбачається.

Висновок

У результаті проведеної роботи була досягнута мета виконання курсового проекту: освоєння методики фінансового аналізу діяльності підприємств.
Були виконані наступні завдання:
-Ознайомлення з методиками проведення фінансового аналізу;
-Проведення необхідних розрахунків;
-Складання висновків за підсумками результатів.
Результатом проведення фінансового аналізу було визначення ВАТ
«Машинобудівний завод» як неплатоспроможного підприємства з ймовірністю найближчим часом збанкрутувати.
* Тут спостерігається зниження ліквідності балансу, низька платоспроможність, для її відновлення підприємству потрібно збільшити частку довгострокових пасивів і розширити обсяг продажів.
* По трикомпонентного показником фінансової стійкості підприємство має вигляд (0,0,0), тобто підприємство на межі банкрутства, до того ж всі показники фінансової стійкості зменшилися, що ще більше погіршило ситуацію.
* Ділова активність по підприємству підвищилась, багато показників виросли, а для виправлення ситуації з коефіцієнтом оборотності грошових коштів та власного капіталу потрібно скоротити вливання грошових коштів оборот або збільшити швидкість обігу.
* За методикою пятифакторную моделі на початок періоду ймовірність банкрутства підприємства за спеціальною шкалою була дуже високою, до кінця року вона зменшилася до 2,1316, але за шкалою все одно залишилася високою, так як і Z менш 2,675, отже найближчим часом підприємство збанкрутувати.

Список використаної літератури
1. Закон РФ "Про бухгалтерський облік" від 21.11.96 р., № 129-ФЗ -> Закон РФ "Про неспроможність (банкрутство)" від 08.01.98 р., № 6-ФЗ - Положення "Про бухгалтерський облік та звітність в РФ ", затверджене наказом Мінфіну РФ № 1 Ю від 26.12.94 р., зі змінами та доповненнями.
2. Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика підприємств", затверджене наказом Мінфіну РФ № 100 від 28.06.94 р.
3. Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організацій", затверджене наказом Мінфіну РФ № 10 від 08.02.96 р.
4. "Порядок складання аудиторського висновку про бухгалтерську звітність". Протокол комісії з аудиторської діяльності при президенті РФ № 1 від 09.02.96 р.
5. "Про річний бухгалтерської звітності організацій" та "Інструкція про порядок заповнення форм річної бухгалтерської звітності". Наказ Мінфіну РФ від 12.11.96г
6. "Про квартальну бухгалтерську звітність організацій". Наказ Мінфіну РФ № 8 від 03.02.97 р.
7. "Про порядок оцінки вартості чистих активів акціонерних товариств". Наказ № 71 Мінфіну РФ, N ° 149 Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 05.08.96 р.
8. "Про порядок публікації бухгалтерської звітності відкритими АТ". Наказ Мінфіну РФ № 101 від 28. П.96 р
9. Положення з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" від 03.09.97г.
10. Єфімова О.В. "Фінансовий аналіз" - М.: Бухгалтерський облік, 1996 р
11. Ковальов В.В "Фінансовий аналіз. Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності" - М.: Фінанси і статистика, 1995 р .
12. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. "Методика фінансового аналізу" - М.: ИНФРА-М, 1995 р .
1 3. Ковальов В.В. "Фінансовий аналіз" - М.: Фінанси і статистика, 1996 р .
14. Ковальов В.В., Патров В.В. "Як читати баланс" - М.: Фінанси і статистика, 1998 р .
15. Донцова Л. В., Нікіфорова Н.А. "Аналіз бухгалтерської звітності" - М ІКЦ "ДІС" 1998 р
16. Савицька ТВ "Аналіз господарської діяльності підприємства" - Мінськ ІП "Екоперспектіва" 1998 р
17. Лаврушин О. І. "Аналіз економічної діяльності клієнтів банку" - М Инфра-М 1996 р
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
594кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 14
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 6
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 7
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 9
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 5
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 13
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 4
© Усі права захищені
написати до нас