Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі підприємства ТОВ Суперстрой-Перм

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти

ГОУВПО "Пермський державний університет»

Кафедра обліку, аудиту та економічного аналізу

Допустити до захисту

Зав. кафедрою ________________

«_____» _______________2008 Р.

Дипломна робота

за фахом 080109.65

на тему:

«Аналіз фінансового стану підприємства

(На прикладі підприємства ТОВ «СуперСтрой-Перм»)

Студентка 5 курсу, 2 в / о

Воронова Ольга Анатоліївна _____________

Науковий керівник:

Посохина Аліна Віталіївна _____________

Перм 2008

Зміст.

Введення

1. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану

1.1 Огляд методик аналізу фінансового стану ТОВ «Суперстрой-Перм»

1.2 Попередній аналіз фінансового стану підприємства

1.3 Аналіз фінансової стійкості

1.4 Аналіз ліквідності підприємства

1.5 Аналіз фінансових коефіцієнтів підприємства

2. Аналіз фінансового стану ТОВ "СуперСтрой-Перм"

2.1 Техніко-економічна характеристика ТОВ "СуперСтрой-Перм»

2.2 Аналіз майна та джерел його формування ТОВ "Суперстрой-Перм»

2.3 Аналіз фінансової стійкості ТОВ "СуперСтрой-Перм

2.4 Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності ТОВ "СуперСтрой-Перм»

2.5. Аналіз фінансових коефіцієнтів ТОВ "СуперСтрой-Перм»

3. Рекомендації щодо поліпшення фінансового стану ТОВ "СуперСтрой-Перм»

Висновок

Список використаної літератури

Введення.

Забезпечення ефективного функціонування підприємства вимагає економічно грамотного управління їх діяльністю, яке багато в чому визначається умінням її аналізувати. За допомогою економічного аналізу вивчаються тенденції розвитку, глибоко і системно досліджуються чинники зміни результатів діяльності, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності роботи підприємства, оцінюються результати його діяльності, виробляється економічна стратегія розвитку.

Економічний аналіз господарської діяльності є науковою базою для прийняття управлінських рішень у бізнесі. Для їх обгрунтування необхідно виявляти і прогнозувати існуючі та потенційні проблеми, виробничі і фінансові ризики, визначати вплив прийнятих рішень на рівень ризиків і доходів суб'єкта господарювання. Важливою складовою економічного аналізу є аналіз фінансового стану підприємства.

У даній дипломній роботі проводиться аналіз фінансового стану ТОВ «СуперСтрой-Перм», видами діяльності якої є оптова і роздрібна торгівля будівельними матеріалами.

Мета даної дипломної роботи - проаналізувати фінансового стану ТОВ «СуперСтрой-Перм» і запропонувати рекомендації щодо його стабілізації.

Для досягнення поставленої мети в першому розділі дипломної роботи розглянуті методики проведення аналізу фінансового стану різних навчальних посібників. Грунтуючись на зовнішніх джерелах інформації (звітності) ТОВ «СуперСтрой-Перм» для проведення аналізу обрана методика, застосування якої дає можливість більш чіткого і всебічного розгляду фінансового стану підприємства. Відповідно до обраної методикою структура другого розділу виглядає наступним чином:

 • Техніко-економічна характеристика ТОВ "СуперСтрой-Перм»

 • Аналіз майна та джерел його формування ТОВ "СуперСтрой-Перм»

 • Аналіз фінансової стійкості ТОВ "СуперСтрой-Перм"

 • Аналіз ліквідності ТОВ "СуперСтрой-Перм"

 • Аналіз фінансових коефіцієнтів ТОВ "СуперСтрой-Перм"

За результатами проведеного аналізу даються рекомендації щодо поліпшення фінансового стану ТОВ «СуперСтрой-Перм» грунтуючись на стандартах з бухгалтерського обліку та звітності, методичних рекомендаціях та Податкового кодексу РФ.

Джерелами інформації є Бухгалтерський баланс (форма № 1); Звіт про прибутки та збитки (форма № 2); Звіт про зміни капіталу (форма № 3); Звіт про рух грошових коштів (форма № 4); Додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5).

1. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства

1.1 Огляд методик аналізу фінансового стану підприємства

Виходячи з істотних характеристик ринкової економіки, а також з огляду на національні особливості реструктуризації економіки Росії, виникає різне обгрунтування походів до аналізу фінансового стану підприємства, причому будь-який з таких підходів не вільний від недоліків, а значить, і обгрунтованої критики.

Фінансовий стан підприємства - це складна економічна категорія, що відображає на певний момент стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку.

У процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, змінюються структура засобів і джерел їх формування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і як наслідок - фінансовий стан підприємства

Щоб забезпечити виживання підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно, перш за все, вміти реально оцінювати фінансовий стан як свого підприємства, так і його існуючих і потенційних контрагентів. Для цього необхідно володіти методикою оцінки фінансового стану підприємства, мати відповідне інформаційне забезпечення; мати кваліфікований персонал, здатний реалізувати дану методику на практиці.

Оцінка фінансового стану може бути виконана з різним ступенем деталізації в залежності від мети аналізу, наявною інформацією, програмного, технічного та кадрового забезпечення. Найбільш доцільним визнається виділення процедур експрес-аналізу та поглибленого аналізу фінансового стану.

Ключове завдання економічного аналізу - одержання невеликого числа, але, по можливості, найбільш інформативних параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану, його прибутків і збитків, змін у структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами. При цьому аналітика і керівництво підприємства може цікавити як поточний фінансовий стан, так і можливе його положення на майбутнє, тобто очікувані параметри фінансового стану підприємства.

Цілі аналізу фінансового стану досягаються в результаті вирішення певного взаємозалежного набору аналітичних завдань. Аналітична задача являє собою конкретизацію цілей фінансового аналізу з урахуванням організаційних, технічних, інформаційних та методичних можливостей проведення аналізу. До основних факторів відносяться обсяг і якість вихідної інформації. Слід мати на увазі, що періодична бухгалтерська і фінансова звітність підприємства - це лише «вихідна інформація», підготовлена ​​в ході виконання на підприємстві облікових процедур. Однак необхідно враховувати, що бухгалтерська звітність може розділятися: на зовнішню, для подання в податкові органи; внутрішню, для подання її керівництву підприємства.

У даному випадку ми маємо зовнішню звітність, і на прикладі наявної інформації спробуємо розробити методику проведення аналізу фінансового стану, після розгляду існуючих методик.

В даний час в Росії існують різні методики проведення аналізу фінансового стану підприємства.

1. Методика О. В. Єфімової [4]:

1. Аналіз платоспроможності та ліквідності:

 • попередня оцінка платоспроможності та ліквідності;

 • внутрішній аналіз стану активів;

 • внутрішній аналіз короткострокової заборгованості.

2. Аналіз структури джерел коштів і їх використання.

3. Аналіз оборотності оборотних коштів:

 • загальна оцінка оборотності активів підприємства;

 • рух грошових коштів на підприємстві;

 • аналіз дебіторської заборгованості;

 • аналіз оборотності товарно-матеріальних запасів.

4. Аналіз ефективності використання майна.

5. Зведена оцінка фінансового стану підприємства.

2. Методика Шеремета - Сайфуліна [16]:

1. Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу.

2. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

3. Аналіз ліквідності балансу.

4. Аналіз фінансових коефіцієнтів:

 • оцінка рентабельності;

 • оцінка ефективності управління;

 • оцінка ділової активності;

 • оцінка ринкової вартості;

 • оцінка ліквідності підприємства.

5. Методика оцінки незадовільної структури балансу (банкрутства).

6. Система показників ділової активності та ефективності.

3. Методика Г. В. Савицької [12]:

1. Аналіз фінансової структури балансу.

2. Аналіз рівноваги між активами підприємства та джерелами їх формування. Оцінка фінансової стійкості підприємства.

3. Оцінка виробничо-фінансового левериджу.

4. Аналіз запасу фінансової прозорості (зони беззбитковості) підприємства.

5. Аналіз платоспроможності підприємства на основі показників ліквідності балансу.

6. Oцeнка платоспроможності підприємства на основі вивчення потоків грошових коштів.

7. Загальна оцінка фінансового стану підприємства.

8. Прогнозування й розробка моделей фінансового стану суб'єкта господарювання.

4. Методика А. Б. Крутиков, М. М. Хайкіна [13]:

1. Попередня оцінка фінансового положення підприємства.

2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства.

3. Аналіз поточної діяльності:

 • управління дебіторською заборгованістю;

 • управління виробничими запасами;

 • управління грошовими потоками.

4. Аналіз рентабельності.

5. Узагальнений аналіз фінансового стану підприємства.

6. Аналіз положення на фондовому ринку.

5. Методика В. В. Ковальова [17]:

1. Попередній огляд економічного і фінансового стану суб'єкта господарювання:

 • характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності;

 • виявлення "хворих" статей.

2. Оцінка і аналіз економічного потенціалу суб'єкта господарювання:

оцінка майнового положення:

 • побудова аналітичного балансу-нетто,

 • вертикальний аналіз балансу,

 • горизонтальний аналіз балансу,

 • аналіз якісних зрушень у майновому положенні;.

оцінка фінансового положення:

 • оцінка ліквідності,

 • оцінка фінансової стійкості.

3. Оцінка і аналіз результативності фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання:

 • оцінка виробничої діяльності;

 • аналіз рентабельності;

 • оцінка становища на ринку цінних паперів.

Для проведення подальшого аналізу обрана схема проведення фінансового аналізу, представлена ​​на малюнку 1. На наш погляд, її застосування дає можливість більш чіткого і всебічного розгляду фінансового стану підприємства.

Отже, першим етапом є попередня оцінка фінансового стану.

Малюнок 1. Схема оцінки фінансового стану підприємства.

1.2 Попередній аналіз фінансового стану підприємства

Результат попереднього аналізу - загальна оцінка фінансового стану підприємства, а також визначення платоспроможності і задовільної структури балансу підприємства. Для виявлення причин сформованого фінансового стану, перспектив і конкретних шляхів виходу з нього проводиться детальний, заглиблений і комплексний аналіз діяльності підприємства. Аналізуються динаміка валюти балансу, структура активів і пасивів, джерела формування оборотних коштів та їх структури, основні засоби та інші необоротні активи, результати фінансової діяльності підприємства.

Попередня оцінка фінансового стану підприємства проводиться на основі дослідження:

1. Валюти балансу - для виявлення зміни активу балансу і пасиву балансу.

Нормальним вважається збільшення валюти балансу за рахунок інфляції та переоцінки основних засобів.

Зменшення валюти балансу за конкретний період - це, як правило, результат зниження обсягу виробництва, що може служити однією з причин неплатоспроможності підприємства. Тому підприємство повинно чітко уявляти, чому падає обсяг виробництва і як його можна зупинити.

2. Активу балансу - для аналізу структури активів, тобто співвідношення між іммобілізованими (необоротних) і мобілізованими (оборотними) активами, а також визначення частки матеріальних оборотних коштів, частки дебіторської заборгованості, частки вільних грошових коштів.

3. Пасиву балансу.

При аналізі структури пасивів реалізуються наступні цілі:

 • визначається співвідношення між позиковими і власними джерелами коштів;

 • виявляється забезпеченість запасів і витрат підприємства власними джерелами, а також з урахуванням довгострокового, а потім і короткострокового кредитів;

 • розглядаються причини утворення кредиторської задoлжeннocті (залежні і не залежні від підприємства), її питома вага, динаміка, структура, частка простроченої заборгованості.

Аналіз структури пасивів проводиться у взаємозв'язку з аналізом джерел формування оборотних коштів. При проведенні аналізу довгостроковий кредит може бути прирівняний до власних джерел підприємства, так як він використовується головним чином для формування основних фондів. Крім того, інші джерела формування оборотних коштів (доходи майбутніх періодів, резерви майбутніх витрат і платежів, резерви по сумнівних боргах) за певних умов слід враховувати у складі власних джерел.

4. Запасів - вивчення даного розділу обумовлено його значимістю при оцінці фінансової стійкості підприємства.

5. Фінансових результатів діяльності підприємства - оцінка динаміки показників прибутку (обгрунтованості освіти і розподілу її фактичної величини, виявлення і вимірювання дії різних факторів на прибуток, оцінка можливості резервів подальшого зростання прибутку).

Фактичною базою для попередньої оцінки фінансового стану є дані бухгалтерської звітності, а саме: форма № l "Бухгалтерський баланс", форма № 2 "Звіт про прибутки та збитки", а також форма № 5 "Додаток до балансу підприємства".

Для проведення загального аналізу підприємства заздалегідь:

1) будується ущільнений аналітичний баланс-нетто шляхом агрегування однорідних по складу елементів балансових статей в необхідному для аналізу розрізі;

2) розраховуються:

 • питомі ваги абсолютних значень показників балансу, що характеризують структуру у відсотках,

 • зміна в абсолютних величинах, яке характеризує динаміку зміни показників у рублях,

 • темп приросту показників балансу, що відображає масштаб змін,

 • зміна в питомих вагах - показує динаміку зміни структури в пунктах,

 • питома вага зміни кожного показника у зміні валюти - характеризує структуру змін.

На стадії попередньої оцінки формується початкове уявлення про діяльність підприємства, виявляються джерела доходів, встановлюються взаємозв'язки між показниками.

1.3 Аналіз фінансової стійкості

Після визначення загальної характеристики фінансового стану і його зміни за звітний період наступним важливим завданням оцінки фінансового стану є дослідження показників фінансової стійкості підприємства.

Фінансова стійкість підприємства - це здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в змінюється внутрішньому та зовнішньому середовищі, що гарантує його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах допустимого рівня ризику.

Стійкий фінансовий стан досягається при достатності власного капіталу, хорошій якості активів, достатньому рівні рентабельності з урахуванням операційного і фінансового ризику, достатності ліквідності, стабільних доходах і широких можливостях залучення позикових коштів.

Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і як наслідок погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Отже, стійкий фінансовий стан не є щасливою випадковістю, а підсумком грамотного, умілого керування всім комплексом факторів, що визначають результати господарської діяльності підприємства.

Стійкий фінансовий стан в свою чергу робить позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності повинна бути спрямована на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективне його використання.

Для початку необхідно з'ясувати, які показники відображають сутність стійкості фінансового стану. Перш за все це пов'язано з балансовою моделлю, із якої виходить аналіз. Відповідно до МСФЗ балансова модель має наступний вигляд:

Активи = Капітал + Зобов'язання

Активи = А1 + А2;

Капітал = П3;

Зобов'язання = П4 + П5.

Від сюди слід, що

А1 + А2 = П3 + П4 + П5

А1 - перший розділ балансу «Необоротні активи»;

А2 - другий розділ балансу "Оборотні активи";

П3 - третій розділ балансу «Капітал і резерви»;

П4 - четвертий розділ балансу «Довгострокові зобов'язання»;

П5 - П'ятий розділ балансу «Поточні зобов'язання».

А2 можна розбити на наступні групи:

А2 = (Запаси + ПДВ) + (Дебіторська заборгованість + Грошові кошти + Інші оборотні активи).

У А2 всі показники, крім Запасів, назвемо Розрахунками. П5 для зручності розіб'ємо на дві групи:

П5 = Позики та кредит + Кредиторська заборгованість та інші короткострокові зобов'язання.

Одержуємо:

А1 + Запаси ПДВ + Розрахунки = (П3 + П4 + Позики і кредит) + Кредиторська заборгованість та інші короткострокові зобов'язання.

Розіб'ємо це рівність на два нерівності:

А1 + Запаси ПДВ <П3 + П4 + Позики і кредит;

Розрахунки> Кредиторська заборгованість та інші короткострокові зобов'язання.

Співвідношенням, що оцінює фінансову стійкість підприємства, будемо вважати наступне:

Запаси ПДВ <П3 - А1 + П4 + Позики і кредит.

Таким чином, співвідношення вартості матеріальних оборотних коштів і величин власних і позикових джерел їх формування визначає стійкість фінансового стану підприємства. Забезпеченість запасів

+, 6и витрат джерелами формування складає сутність фінансової стійкості, тоді як платоспроможність виступає зовнішнім її проявом. У той же час ступінь забезпеченості запасів і витрат джерелами є причина тієї чи іншою мірою платоспроможності (або неплатоспроможності), що виступає як наслідок забезпеченості.

Найбільш узагальнюючим показником фінансової стійкості визнається надлишок або недолік джерел коштів для формування запасів і витрат, що отримується у вигляді різниці величини джерел засобів і величини запасів і витрат. При цьому мається на увазі забезпеченість певними видами джерел (власними, кредитними та іншими позиковими), оскільки достатність суми всіх можливих видів джерел (включаючи короткострокову кредиторську заборгованість та інші пасиви) гарантована тотожністю підсумків активу і пасиву балансу.

Для характеристики джерел формування запасів і витрат підприємства використовується декілька показників, що відображають різну ступінь охоплення різних видів джерел:

наявність власних оборотних коштів, рівне різниці величини джерел власних засобів і величини основних засобів і вкладень:

Запаси = ПЗ - A1 (Власні оборотні кошти - СОС);

наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат, одержувана з попереднього показника збільшенням на суму довгострокових кредитів і позик:

Запаси = ПЗ - A1 + П4 (Перманентні оборотні кошти - ПОС);

загальна величина основних джерел формування запасів і витрат, що дорівнює сумі попереднього показника і величини короткострокових кредитів і позикових коштів (до яких в даному випадку не приєднуються позики, не погашені в строк):

Запаси = ПЗ - A1 + П4 + Позики і кредит (Основні джерела формування - ОІФ).

Відповідно з показником забезпеченості запасів і витрат власними та позиченими джерелами виділяються наступні типи фінансової стійкості:

 1. Абсолютно стійкий фінансовий стан:

Запаси ПДВ <ВОК.

Дане співвідношення показує, що всі запаси повністю фінансуються власними оборотними коштами, тобто підприємство не залежить від зовнішніх кредиторів. Така ситуація зустрічається вкрай рідко. Більш того, вона навряд чи може розглядатися як ідеальна, оскільки означає, що підприємство не вміє, не бажає або не має можливості використовувати джерела коштів для основної діяльності. Отже, прибуток підприємства знижується.

2. Нормальне стійкий фінансовий стан:

Запаси> СОС;

Запаси <ПОС.

Наведене співвідношення відповідає положенню, коли успішно функціонуюче підприємство використовує для покриття запасів різні "нормальні" джерела засобів власні та залучені. Кожне підприємство повинно прагнути потрапити в цей тип фінансової стійкості, тому що він забезпечує і платоспроможність підприємства, і ефективне використання фінансових ресурсів.

3. Нестійкий фінансовий стан:

Запаси> СОС;

Запаси <ПОС;

Запаси <ОІФ.

Нестійкий фінансовий стан поділяється на:

1) допустимий;

2) неприпустиме.

Допустимим вважається нестійкий фінансовий стан, при якому та частина запасів, яку неможливо продати (товари відвантажені, малоцінні і швидкозношувані предмети, витрати майбутніх періодів, витрати в незавершене виробництво) забезпечуються за рахунок перманентних оборотних коштів. У цьому випадку передбачається, що решта запасів може бути у випадку необхідності продана, і за рахунок виручених коштів будуть погашені короткострокові кредити і позики:

ПОС> Товари відвантажені + Витрати у незавершене виробництво + МШП + Витрати майбутніх періодів.

Якщо дана нерівність не виконується, значить, підприємство знаходиться у неприпустимому фінансовому стані.

4. Кризовий фінансовий стан:

Запаси> СОС;

Запаси> ПОС;

Запаси> ОІФ.

При такій ситуації підприємство знаходиться на межі банкрутства, оскільки грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення та дебіторська заборгованість підприємства не покривають навіть його кредиторської заборгованості і прострочених позик.

Поряд з оптимізацією структури пасивів у ситуаціях, що задаються останніми двома умовами, стійкість може бути відновлена ​​шляхом обгрунтованого зниження рівня запасів і витрат.

В даний час багато підприємств знаходяться в кризовому стані. Запаси і витрати перевищують джерела формування. Недолік оборотних коштів покривається за рахунок кредиторської заборгованості, зобов'язань перед бюджетом, з оплати праці і т.д.

Щоб зняти фінансове напруження, підприємствам необхідно з'ясувати причини різкого збільшення на кінець року таких статей матеріальних оборотних коштів: виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція і товари. Це вже завдання внутрішнього фінансового аналізу.

У рамках внутрішнього аналізу здійснюється поглиблене дослідження фінансової стійкості підприємства на основі побудови балансу неплатоспроможності, що включає наступні взаємопов'язані групи показників.

1. Загальна величина неплатежів:

 • прострочена заборгованість по позиках банку;

 • прострочена заборгованість за розрахунковими документами постачальників;

 • недоїмки до бюджетів;

 • інші неплатежі, у тому числі з оплати праці.

2. Причина неплатежів - відсутність готівки через:

 • нестачі власних оборотних коштів;

 • надпланових запасів товарно-матеріальних цінностей;

 • товарів відвантажених, не оплачених у строк покупцями;

 • товарів на відповідальному зберіганні у покупців через відмови від акцепту;

3. Джерела, що послабляють фінансову напруженість:

 • тимчасово вільні власні кошти (фонди економічного стимулювання, фінансові резерви та ін);

 • залучені кошти (перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською);

 • кредити банку на тимчасове поповнення оборотних коштів та інші позикові кошти.

При повному обліку загальної величини неплатежів і джерел, що послаблюють фінансову напруженість, підсумок по групі 2 повинен дорівнювати сумі підсумків по групах 1 і 3. Для аналізу фінансового стану, платіжної дисципліни і кредитних відносин рекомендується розглядати дані показники в динаміці (наприклад, поквартально).

На наш погляд, побудова такого балансу дуже важливо для підприємства, так як відображає "слабкі сторони" підприємства, причини їх виникнення та методи усунення.

Розглянемо концепцію оцінки фінансової стійкості, в основі якої лежить розподіл активів підприємства на фінансові та нефінансові. Дана концепція запропонована М.С. Абрютина і А.В. Грачовим [12, с. 563].

Фінансові активи в свою чергу діляться на немобільні і мобільні. Мобільні фінансові активи - це високоліквідні активи (грошові кошти та легко реалізовані короткострокові фінансові вкладення). Немобільні фінансові активи включають довгострокові фінансові вкладення, всі види дебіторської заборгованості, строкові депозити.

Нефінансові активи поділяються на довгострокові нефінансові активи, куди входять основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво, і оборотні нефінансові активи, що включають запаси та витрати.

Нефінансові активи і немобільні фінансові активи разом складають немобільні активи.

Сума всіх фінансових активів та нефінансових оборотних активів складають ліквідні активи.

Відповідно до цієї концепції, фінансову рівновагу і стійкість фінансового положення досягаються, якщо нефінансові активи покриваються власним капіталом, а фінансові - позиковим. Запас стійкості збільшується в міру перевищення власного капіталу над нефінансовими активами або те ж саме в міру перевищення фінансових активів над позиковим капіталом. Протилежне відхилення від параметрів рівноваги в бік перевищення нефінансових активів над власним капіталом свідчить про втрату стійкості.

Відповідно до цих відхиленнями від параметрів рівноваги виділяють кілька варіантів стійкості (табл.1).

Таблиця 1.1

Варіанти фінансово-економічного стану підприємства

п / п

Ознака варіанту

Найменування варіанту

1

Мобільні фінансові активи більше всіх зобов'язань

Суперстійкі (абсолютна платоспроможність)

2

Мобільні фінансові активи менше всіх зобов'язань, але сума всіх фінансових активів більше їх

Достатня стійкість, (гарантувати платоспроможність

3

Власний капітал дорівнює нефінансовим активів, а фінансові активи рівні всіма зобов'язаннями

Фінансову рівновагу (гарантована платоспроможність)

4

Власний капітал більше довгострокових фінансових активів, але менше всієї суми нефінансових активів

Допустима фінансова напруженість (потенційна платоспроможність)

5

Власний капітал менше довгострокових нефінансових активів

Зона ризику (втрата платоспроможності)

Згідно даної методики, межа між допустимим і ризикованим варіантом запозичення коштів проходить по критичної межі (власний капітал дорівнює сумі довгострокових нефінансових активів). В області напруженості різниця між власним капіталом і довгостроковими нефінансовими активами позитивна. Навпаки, в стані ризику ця різниця буде негативна [12, с. 565].

Таким чином, фінансова стійкість складне, багатогранне стан рахунків будь-якої організації, що гарантує її постійну платоспроможність. У процесі господарських операцій фінансовий стан постійно змінюється. Знання граничних меж (нормативних значень, установлених шляхом статистичних значень) використання власних і позикових коштів для покриття вкладень в оборотні та необоротні активи дозволяє власнику маневрувати ресурсами та господарськими операціями з метою підвищення ефективності виробничо-фінансової діяльності, вишукувати можливості зміцнення платоспроможності і фінансової стійкості організації в ринкової системи господарювання, а також створювати умови для запобігання "фінансових потрясінь".

1.4 Аналіз ліквідності підприємства

Потреба в аналізі ліквідності балансу виникає в умовах ринку у зв'язку з посиленням фінансових обмежень і необхідністю оцінки кредитоспроможності підприємства, тобто здатності розраховуватися за своїми зобов'язаннями.

Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів.

Угруповання активів:

 1. Найбільш ліквідні активи (НЛА) = Грошові кошти (ДС) + Короткострокові фінансові вкладення (КФВ).

 2. Швидко реалізовані активи (БРА) = Дебіторська заборгованість терміном погашення протягом 12 місяців (ДЗ <12) та інші оборотні активи (ПА).

 3. Повільно реалізовані активи (МРА) = Запаси (З) - Витрати майбутніх періодів (РБП) + Довгострокові фінансові вкладення + Прибуткові вкладення (ДВ) + ПДВ + Дебіторська заборгованість терміном погашення більше 12 місяців (ДЗ> 12).

 4. Важко реалізовані активи (ТРА) = Необоротні активи (ВОА) - Прибуткові вкладення - довгострокові фінансові вкладення.

Пасиви групуються за ступенем терміновості їх оплати:

 1. Найбільш термінові зобов'язання (НСО) = Кредиторська заборгованість (КЗ) + Інші короткострокові зобов'язання (ПрКо).

 2. Короткострокові пасиви (КСП) = Позики і кредит (ЗІК).

 3. Довгострокові пасиви (ДСП) = П4.

 4. Постійні пасиви (ПСП) = П3 - РБП.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови:

НЛА> НСО;

БРА> КСП;

МРА> ДСП;

ТРА <ПСП.

Виконання перших трьох нерівностей з необхідністю тягне виконання і четвертого нерівності, тому практично істотним є зіставлення підсумків перших трьох груп по активу і пасиву. Четверте нерівність носить "балансуючий" характер; в той же час воно має глибокий економічний сенс: його виконання свідчить про дотримання мінімального умови фінансової стійкості - наявність у підприємства власних оборотних коштів.

Невиконання однієї з нерівностей свідчить про порушення ліквідності балансу. При цьому нестачу коштів по одній групі активів компенсується їх надлишком по іншій групі у вартісній оцінці, у реальній же ситуації менш ліквідні активи не можуть замістити більш ліквідні [1, с. 257].

Зіставлення найбільш ліквідних коштів і швидко реалізованих активів з найбільш терміновими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами дозволяє з'ясувати поточну ліквідність. Порівняння ж повільно реалізованих активів з довгостроковими і середньостроковими пасивами відображає перспективну ліквідність. Поточна ліквідність свідчить про платоспроможність (або неплатоспроможність) підприємства на найближчий до розглянутого моменту проміжок часу.

Перспективна ліквідність являє собою прогноз платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів (з яких у відповідних групах активу і пасиву представлена, звісно, ​​лише частина, тому прогноз досить наближений).

Для комплексної оцінки ліквідності балансу (оцінки фінансової ситуації з точки зору ліквідності, вибору найбільш надійного партнера з декількох потенційних партнерів) розраховується загальний показник ліквідності (Кількість):

Кількість = НЛА + О, 5 БРА + О, З МРА

НСО + О, 5 КСП + О, З ДСП

Цей коефіцієнт характеризує, на скільки господарюючий суб'єкт може мобілізувати грошові кошти за рахунок реалізації найбільш ліквідних активів, частини швидко реалізовуються і повільно реалізованих активів для покриття короткострокової заборгованості. Чим вище даний коефіцієнт, тим надійніше позичальник. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо значення даного коефіцієнта дорівнює одиниці.

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кількість) дозволяє порівнювати баланси підприємства, що відносяться до різних звітних періодів, а також баланси різних підприємств і з'ясувати, який баланс більш ліквідний.

Також для оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства розраховують наступні відносні показники: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності і коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Дані показники становлять інтерес не тільки для керівництва підприємства, але і для зовнішніх суб'єктів аналізу: коефіцієнт абсолютної ліквідності становить інтерес для постачальників сировини і матеріалів, коефіцієнт швидкої ліквідності - для банків, коефіцієнт поточної ліквідності - для інвесторів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (норма грошових резервів) визначається відношенням коштів і короткострокових фінансових вкладень до всієї суми короткострокових боргів підприємства. Його рівень показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок наявної готівки. Чим вище його величина, тим більше гарантія погашення боргів. Однак і при невеликому його значенні підприємство може бути завжди платоспроможним, якщо зуміє збалансувати і синхронізувати приплив і відтік грошових коштів за обсягом і термінами. Тому будь-яких загальних нормативів і рекомендацій за рівнем даного показника не існує.

Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності - відношення грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і короткострокової дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати, до суми короткострокових фінансових зобов'язань. Задовольняє звичайне співвідношення 0,7-1. Однак воно може виявитися недостатнім, якщо більшу частку ліквідних коштів становить дебіторська заборгованість, частина якої важко своєчасно стягнути.

Коефіцієнт поточної ліквідності (загальний коефіцієнт покриття боргів) - відношення всієї суми оборотних активів, включаючи запаси і незавершене виробництво, до загальної суми короткострокових зобов'язань. Він показує ступінь, в якій оборотні активи покривають оборотні пасиви.

Перевищення оборотних активів над короткостроковими фінансовими зобов'язаннями забезпечує резервний запас для компенсації збитків, які може понести підприємство при розміщенні й ліквідації всіх оборотних активів, крім готівки. Чим більше величина цього запасу, тим більше впевненість кредиторів, що борги будуть погашені. Задовольняє зазвичай коефіцієнт> 2. Однак обгрунтувати загальну величину даного показника для всіх підприємств практично неможливо, тому що вона залежить від сфери діяльності, структури і якості активів, тривалості виробничо-комерційного циклу, швидкості погашення кредиторської заборгованості і т.д.

Якщо коефіцієнт поточної ліквідності і частка власного оборотного капіталу в формуванні оборотних активів менше нормативу, але намітилася тенденція зростання цих показників, то визначається коефіцієнт відновлення платоспроможності (К вп) за період, що дорівнює шести місяцях:

К вп = (Ктл1 + 6 / Т (Ктл1 - Ктл0)) / КТЛ норм,

де Ктл1 і Ктл0 - відповідно фактичне значення коефіцієнта ліквідності в кінці і на початку звітного періоду; КТЛ норм-нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності; 6 - період відновлення платоспроможності, рівний 6 міс.; Т - звітний період, міс.

Якщо К вп> 1, то в підприємства є реальна можливість відновити свою платоспроможність, і навпаки, якщо вп <1 - у підприємства немає реальної можливості відновити свою платоспроможність у найближчий час.

У разі якщо фактичний рівень КТЛ дорівнює або вище нормативного значення на кінець періоду, але намітилася тенденція його зниження, розраховують коефіцієнт втрати платоспроможності (Куп) за період, рівний 3 місяцям:

Куп = (Ктл1 + 3 / Т (Ктл1 - Ктл0)) / КТЛ норм,

Якщо Куп> 1, то підприємство має реальну можливість зберегти свою платоспроможність протягом трьох місяців, і навпаки.

1.5 Аналіз фінансових коефіцієнтів підприємства

Фінансові коефіцієнти - це відносні показники фінансового стану підприємства.

Класифікація фінансових коефіцієнтів:

1. За формою розрахунку:

 • коефіцієнти розподілу;

 • коефіцієнти координації.

2. За призначенням:

 • коефіцієнти, що характеризують платоспроможність підприємства;

 • коефіцієнти, що характеризують кредитоспроможність підприємства;

 • коефіцієнти, що характеризують ефективність використання майна та капіталу підприємства;

 • коефіцієнти, що характеризують надійність постачальника-покупця підприємства.

3. За ступенем охоплення інформації:

Коефіцієнти, що характеризують фінансовий стан використовуються для дослідження змін стійкості становища підприємства або проведення порівняльного аналізу кількох конкуруючих фірм. Дані коефіцієнти розраховуються на основі форми № 1 "Бухгалтерський баланс".

Узагальнюючими показниками оцінки фінансової (ринкової) стійкості є наступні:

1. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) = СК / А

2. Коефіцієнт фінансової стійкості = (СК + ДН) / А

3. Коефіцієнт фінансової залежності = ЗК / А

4. Коефіцієнт фінансування = ЗК / СК

5. Коефіцієнт інвестування = СК / ВА

6. Коефіцієнт постійного активу = ВА / СК

7. Коефіцієнт маневреності = (СК - ВА) / СК

8. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними засобами (КОСС) = (СК - ВА) / СК

9. Коефіцієнт співвідношення активів і власного капіталу = А / СК

Коефіцієнт автономії характеризує роль власного капіталу у формуванні активів організації. Зростання коефіцієнта свідчить про збільшення фінансової незалежності підприємства, зниженні ризику фінансових труднощів в майбутні періоди, підвищує гарантії погашення підприємством своїх зобов'язань. Цей показник має зацікавити інвесторів і кредиторів, а також фінансових менеджерів компанії, щоб сформувати думку про участь капіталу власників у примноженні активів (майна) їх організації.

Коефіцієнт фінансової стійкості можна застосовувати для розрахунку як доповнення і розвитку показника фінансової незалежності (автономії), шляхом додавання до власного капіталу коштів довгострокового кредитування, які по суті є довгостроковими зобов'язаннями.

Коефіцієнт фінансової залежності показує, наскільки організація залежить від кредиторів (оптимальне значення <0,5). Це зворотний показник коефіцієнту фінансової незалежності. Він показує, яка сума активів припадає на рубль власних коштів. Якщо його величина дорівнює 1, то це означає, що всі активи підприємства сформовані тільки за рахунок власного капіталу. Його значення 1,5 показує, що на кожні 1,5 руб., Вкладених в активи, припадає 1 руб. власних коштів і 0,5 крб. - Позикових.

Коефіцієнт фінансування характеризує співвідношення власного і позикового капіталу. Чим більше коефіцієнт, тим стійкіше фінансовий стан. Середнє значення даного показника по галузі дорівнює одиниці [2, с. 149].

Коефіцієнт маневреності показує, наскільки мобільні власні джерела коштів з фінансової точки зору: чим більше, тим краще фінансовий стан (оптимальне значення> 0,5).

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними засобами (КОСС) показує, якою мірою матеріальні запаси покриті власними коштами і не потребують залучення позикових (оптимальне значення> 0,6-0,8).

У ринковій економіці самим головним мірилом ефективності роботи організації є результативність.

Поняття "результативність" складається з декількох важливих складових фінансово-господарської діяльності організації [1, с. 246].

Загальною характеристикою результативності фінансово-господарської діяльності прийнято рахувати оборот, тобто загальний обсяг продажів продукції (робіт, послуг) за певний період часу. Для організацій, що працюють в умовах ринкових відносин, важливим показником стає і прибуток.

Розгляд сутності результативності дозволяє визначити основні завдання щодо аналізу. Вони полягають в тому, щоб: по-перше, визначити достатність досягнутих результатів для ринкової фінансової стійкості організації, збереження конкурентоспроможності, забезпечення належної якості життя трудового колективу, по-друге, вивчити джерела виникнення та особливості впливу на результативність різних факторів, по-третє, розглянути основні напрямки подальшого розвитку аналізованого об'єкта.

Набір економічних показників, що характеризують результативність діяльності організації, залежить від глибини дослідження. За даним зовнішньої звітності можна проаналізувати такі показники (Малюнок 2.):

Рис.1. 2.

Показники, що характеризують результативність.

Аналіз коефіцієнтів фінансових результатів діяльності (табл. 2) проводиться для виявлення тенденцій зміни ділової активності і рентабельності підприємства.

Розрахунок коефіцієнтів рентабельності і ділової активності проводиться на основі форми № 1 "Бухгалтерський баланс" і форми № 2 "Звіт про прибутки і збитки".

Таблиця 1.2.

Коефіцієнти рентабельності і ділової активності.

Показник

Порядок розрахунку

Характеристика

1. Рентабельність продажів

Пр

У

Показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. Зменшення свідчить про зниження попиту на продукцію підприємства.

2. Рентабельності всього капіталу підприємства

Пр

СБ

Показує ефективність використання всього майна підприємства. Зниження також свідчить про падіння попиту але продукцію і про перенакоплении активів.

3. Рентабельність необоротних активів

Пр

А 1

Відображає ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів.

4. Рентабельність власного капіталу

Пр

П 3

Показує ефективність використання власного капіталу. Динаміка показника впливає на рівень котирування акцій підприємства.

5. Загальної оборотності капіталу

У

СБ

Відбиває швидкість обороту всього капіталу підприємства. Зростання означає прискорення кругообігу засобів підприємства або інфляційне зростання цін.

6. Оборотність мобільних коштів

У

А 2

Показує швидкість обороту мобільних засобів. Зростання характеризується позитивно.

7. Оборотності матеріальних оборотних коштів

У

Запаси + ПДВ

Відбиває число оборотів запасів і витрат підприємства. Зниження свідчить про відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва або про зниження попиту на готову продукцію.

8. Оборотності готової продукції

У

ДП

Показує швидкість обороту готової продукції. Зростання показника означає збільшення попиту на продукцію підприємства, зниження - затоварення.

9. Оборотності дебіторської заборгованості

У

ДЗ <1

Показує розширення (зростання показника) або зниження (зменшення) комерційного кредиту, що надається підприємством.

10. Середнього терміну обороту дебіторської заборгованості

ДЗ <1 * N

У

Характеризує середній термін погашення дебіторської заборгованості. Позитивно оцінюється зниження показника.

11. Оборотності кредиторської заборгованості

У

КЗ

Показує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого підприємству. Зростання означає збільшення швидкості сплати заборгованості підприємства, зниження - зростання покупок у кредит.

12. Середнього терміну оборотності кредиторської заборгованості

КЗ * N

У

Відбиває середній термін повернення комерційного кредиту підприємства.

13. Фондовіддачі

У

А 1

Характеризує ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів, вимірювану величиною продажів, що припадають на одиницю вартості засобів.

14. Оборотності власного капіталу

У

П 3


Показує швидкість обороту власного капіталу. Різке зростання відображає підвищення рівня продажів. Істотне зниження показує тенденцію до бездіяльності частини власних коштів.

Примітка: А 1 - перший розділ балансу "Необоротні активи". А 2 - другий розділ балансу "Оборотні активи". П 3 - третій розділ балансу "Капітал і резерви". Пр - прибуток від продажів. В - виручка від продажів. СБ - валюта балансу. ДП - готова продукція. ДЗ <1 - дебіторська заборгованість менше року. N - кількість днів в періоді. КЗ - кредиторська заборгованість.

Основна мета розрахунку і використання даного аналізу - визначення ефективності формування, розподілу і використання прибутку підприємства. Аналіз виявляє тенденції зміни інтенсивності виробництва і відображає рівень прибутковості щодо визначеної бази. Для даного аналізу розраховуються різні показники рентабельності. Аналіз останніх проводиться в динаміці, тобто значення показника одного періоду щодо наступного.

2. Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ "СуперСтрой-Перм"

2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ "СуперСтрой-Перм"

Об'єктом дослідження є підприємство ТОВ "СуперСтрой-Перм", зареєстроване 6 березня 2000. Предметом діяльності Товариства є:

- Роздрібна торгівля

- Здача майна в оренду

- Оптова торгівля

- Посередницька діяльність

- Будівельні, ремонтні, оздоблювальні роботи

- Дизайнерська діяльність

-Надання різних послуг, у тому числі побутового та сервісного обслуговування і закупівля та реалізація товарів народного споживання, продуктів харчування, продукції виробничо-технічного призначення .... Т.д

ТОВ «СуперСтрой-Перм» здійснює торговельну діяльність, пов'язану з реалізацією, будівельних матеріалів. ТОВ «СуперСтрой-Перм» забезпечує клієнтів товарами і матеріалами будівельно-господарського призначення за доступними цінами і високої якості.

Головний принцип, покладений в основу діяльності організації: «Продукція найвищої якості від провідних виробників за доступними цінами» - незмінний протягом багатьох років роботи.

В асортименті організації понад 15 000 найменувань різноманітної продукції. Це - різноманітні лакофарбові матеріали, підвісні стелі, шпалери, панелі, плінтуси для підлоги і стелі, паркет, ламінат, лінолеум, кахель, гіпсокартон, змішувачі, санфаянсовимі вироби, сухі суміші, різноманітний будівельний інструмент. Усі пропоновані товари для ремонту та будівництва тільки високої якості, екологічно чисті і безпечні для здоров'я людини і навколишнього середовища.

Всі товари магазину «СуперСтрой-Перм» сертифіковані і відповідають світовим стандартам.

ТОВ «СуперСтрой-Перм» плідно співпрацює з багатьма відомими виробниками (постачальники підприємства): Глімс-ПРОДАКШН, Лакра Синтез, Капарол Лакуфа - Твер, Крепе Виробниче підприємство, Кубанський гіпс Кнауф, Сінтерос, Петропрофіль та ін

Завдяки прямим поставкам більшої частини товарів, ТОВ «СуперСтрой-Перм» підтримує оптимальне співвідношення ціни і якості практично на весь пропонований асортимент різноманітної продукції.

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві за 2006 рік склала 208 чоловік, а за даними статистичних спостережень за 2005 рік -146 чол. Чисельність працюючих зросла на 62 працівники - це сталося в результаті відкриття нового магазину вул. М. Островського 75. Щоб інформація про організації була більш повною, буде не без цікаво розглянути організаційну структуру, яка показана в (рис 2.1)

Рис.2.1 Організаційна структура підприємства ТОВ «СуперСтрой-Перм»

Узагальнена структура організації складається з наступних блоків: продажі, облік, логістика та запобігання втрат.

Директор товариства, обирається єдиним учасником товариства і керує поточною діяльністю три роки. Порядок діяльності Директора товариства встановлюється трудовим договір.

Підрозділу, що виконує функції економічного аналізу, на підприємстві ТОВ «СуперСтрой-Перм" немає. Роботу аналітика виконує головний бухгалтер. Дуже важливо щодня займатися управлінням підприємства, так як найчастіше криза зумовлена ​​саме внутрішніми чинниками. Для того, щоб підприємство не опинилося в кризовому стані ситуацію необхідно оцінювати комплексно (продажу, виробництво, витрати, дебіторська заборгованість і т.д.) головному бухгалтеру стікається вся інформація по підприємству і їй легше вести аналітичну роботу. Бухгалтерська звітність складається бухгалтерами суспільства та облікової групою, засвідчується головним бухгалтером і керівником товариства. До складу бухгалтерської звітності включаються:

 • форма № 1 "Баланс";

 • форма № 2 "Звіт про прибутки і збитки".

 • Форма № 3 «Звіт про зміни капіталу»

 • Форма № 4 «Звіт про рух грошових середовищ»

 • Форма № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу»

Організація має високий рівень автоматизації облікових робіт, кожен з працівників бухгалтерії має ПК, зі встановленою програмою «1С-Підприємство», що дає можливість використовувати робочий час з найбільшою ефективністю і зберігати більшу частину інформації (крім суворо документованої) на електронних носіях.

2.2 Аналіз майна та джерел його формування ТОВ «СуперСтрой-Перм»

Дані бухгалтерської звітності дозволяють отримати узагальнену оцінку фінансового стану організації, що характеризується розміщенням коштів (власних і позикових) і використання активів, величина яких представлена ​​у бухгалтерському балансі (додаток № 3)

Проаналізуємо структуру і характер змін, що відбулися в складі майна ТОВ «СуперСтрой-Перм". Аналітична характеристика майна ТОВ «СуперСтрой-Перм» за 2006 рік наведена в Таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Аналітична характеристика майна ТОВ «СуперСтрой-Перм»

Показник

Звітний період

Зміна


2005рік

2006


Всього майна, тис. р..

9006

22876

13870

в тому числі
Необоротні активи, тис. р..

1329

6232

4903

Необоротні активи в% від майна

14,76

27,24

12,49

Довгострокова дебіторська заборгованість, тис. р..

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість у% від майна

0

0

0

Оборотні активи, тис. р..

7677

16644

8967

Оборотні активи в% від майна

85,24

72,76

-12,49

Матеріальні оборотні активи, тис. р..

3150

8047

4897

Матеріальні оборотні активи у% від оборотних активів

41,03

48,35

7,32

Поточна дебіторська заборгованість, тис. р..

3039

5306

2267

Поточна дебіторська заборгованість в% від оборотних активів

39,59

31,88

-7,71

Грошові кошти та інші оборотні активи, тис. р..

1426

3291

1865

Грошові кошти та інші оборотні активи в% від оборотних активів

18,575

19,7729

1,20

З даних наведених в Таблиці 2.1 можна сформулювати висновок, що вартість майна ТОВ «Суперстрой-Перм» за 2006 рік збільшилася на 13870 тис. руб. Основна причина цього - збільшення необоротних активів на 4903 тис. руб. і оборотних активів, зокрема - матеріальних оборотних активів на 4897 тис.руб. і поточної дебіторської заборгованості на 2267 тис. руб.

Охарактеризуємо зміни, що відбулися в структурі майна в аналізованому періоді. (Рис.2.2).

Рис. 2.2. Структура активів ТОВ «СуперСтрой-Перм»

Збільшення необоротних активів на 4903 тис. руб. відбулося за рахунок збільшення основних засобів та незавершеного будівництва. У цілому за 2006 рік придбано основних засобів на суму 4940 тис. руб., А вибуття основних засобів не було. Обсяги незавершеного будівництва збільшилися на 788 тис. руб. Довгострокові фінансові вкладення в ТОВ «Суперстрой-Перм» відсутні.

У структурі необоротних активів найбільшу частину займають основні засоби (рис.2.3). Їх частка в загальному обсязі позаоборотних активів, становить на кінець аналізованого періоду - 86,26%.

Рис. 2.3 Структура необоротних активів ТОВ «СуперСтрой-Перм»

У складі майна на початок звітного періоду оборотні активи складали 7677тис. руб. За звітний період вони збільшилися на 8967 тис. крб., А їх питома вага у вартості активів підприємства знизився на 12,49% і склав на кінець року 72,76%.

Найбільшу питому вагу у вартості оборотних активів має їх матеріальна частина, яка істотно зросла на 4897 тис. руб., Її питома вага у вартості оборотних активів склав 48,35%. (Рис.2.4)

Рис. 2.4. Структура оборотних активів ТОВ «Суперстрой-Перм»

Основні зміни в структурі оборотних активів організації відбулися за такими показниками:

 1. абсолютна величина запасів збільшилася на 4897 тис. крб.;

 2. залишки товарів збільшилися на 5087тис. руб.

 3. залишок ПДВ зменшився на 62 тис. руб., у зв'язку з проведенням інвентаризації дебіторської заборгованості та проведенням інвентаризації розрахунків;

 4. дебіторська заборгованість збільшилася на 2267 тис. руб.

 5. грошові кошти та інші оборотні активи збільшилися на 865 тис. руб.

Відсутність короткострокових фінансових вкладень у досліджуваної організації свідчить про відсутність майбутніх грошових надходжень.

Таким чином результати аналізу показали, що валюта активу балансу ТОВ «СуперСтрой-Перм» збільшилася на 13870 тис. крб., За рахунок зростання необоротних активів, матеріальних активів і поточної дебіторської заборгованості. Відсутність довгострокової дебіторської заборгованості в структурі необоротних активів є для підприємства позитивним чинником і свідчить про хорошу організацію розрахунків з покупцями і замовниками.

Для вивчення джерел формування майна організації використовуються дані пасиву балансу. Оцінюючи ці джерела необхідно розрахувати частку власних і позикових коштів у загальній сумі джерел, а також визначити їх динаміку. У таблиці 2.2 представлені дані, що характеризують джерела формування майна ТОВ «Суперстрой-Перм".

Таблиця 2.2.

Аналітична характеристика джерел майна ТОВ «Суперстрой-Перм".

Показник

Звітний період

Зміни


2005

2006


Всього джерел коштів, тис. р.., В тому числі

9006

22876

13870

Власні кошти, тис. р..

3592

3803

211

Власні кошти у% від джерел коштів

39,88

16,62

-23,26

Позикові кошти, тис. р..

5414

19073

13659

Позикові кошти у% від джерел коштів

60,12

83,38

23,26

Довгострокові позикові кошти, тис. р..

18

11

-7

Довгострокові позикові кошти у% від позикових коштів

0,33

0,06

-0,27

Короткострокові позикові кошти, тис. р..

0

0

0,00

Короткострокові позикові кошти у% від позикових коштів

0

0

0,00

Кредиторська заборгованість, тис. р..

5396

19062

13666,00

Кредиторська заборгованість у% від позикових коштів

99,67

99,94

0,27

Джерела майна ТОВ «СуперСтрой-Перм» за 2006 рік збільшився на 13870 тис. руб. При цьому, власні кошти досліджуваної організації збільшилися на 211 тис. руб .. Аналізуючи стан власного капіталу, ми бачимо, що збільшення відбулося за рахунок нерозподіленого прибутку.

Частка позикових коштів у складі джерел збільшилася на 23,26% і склала 83,38%, що говорить про низьку фінансової стійкості підприємства.

Рис. 2.5. Структура формування джерел майна ТОВ «СуперСтрой-Перм".

Основним джерелом формування майна підприємства в аналізованому періоді є позикові кошти. Вони збільшилися на 13659 тис. р.. Це пояснюється збільшенням короткострокових зобов'язань підприємства.

Висновок: Структура джерел майна ТОВ «Суперстрой-Перм» характеризується переважанням позикового капіталу.

2.3 Аналіз фінансової стійкості

Однією з характеристик стабільного становища підприємства служить її фінансова стійкість.

Фінансова стійкість - це такий стан фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, які забезпечують розвиток організації на основі зростання прибутку капіталу при збереженні платоспроможності.

Важливим завданням аналізу фінансового стану є дослідження показників фінансової стійкості організації. Під фінансовою стійкістю розуміють раціональне співвідношення джерел і вкладень підприємства. До показників, за допомогою яких можна охарактеризувати фінансову ситуацію в організації, відносять наявність власних оборотних коштів, величину і склад інших джерел формування запасів і витрат. При цьому маються на увазі джерела власних і позикових коштів.

Використовуючи таблицю «Тип фінансової ситуації», необхідно визначити стан фінансової стійкості підприємства ТОВ «СуперСтрой-Перм". (Таблиця 2.3).

Таблиця 2.3

«Тип фінансової ситуації»

Показники

Тип фінансової ситуації


Абсолютна незалежність

Нормальна незалежність

Нестійкий стан

Кризовий стан

Δ СОС

Δ СОС

Δ СОС

Δ СОС

Δ СОС

Δ СД

Δ СД

Δ СД

Δ СД

Δ СД

Δ ОІ

Δ ОІ

Δ ОІ

Δ О І

Δ ОІ

Оцінка наявності власних джерел фінансування оборотних коштів

У Таблиці 2.4 представлені дані про абсолютні показники, що характеризують фінансову ситуацію у ТОВ «Суперстрой-Перм»

Таблиця 2.4

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ТОВ «Суперстрой-Перм», тис.р.

Показник

2005

2006

Зміна

1. Джерела власних коштів (стор. 490 балансу)

3592

3803

211

2. Вартість необоротних активів (стор. 190 балансу)

1329

6232

4903

3. Наявність власних оборотних коштів (стор. 490 - стор.190 балансу)

2263

-2429

-4692

4. Довгострокові позикові кошти (стор. 590 балансу)

18

11

-7

5. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування оборотних коштів (стор. 490 - стор 190 + стор 590)

2281

-2418

-4699

6. Короткострокові позикові кошти (стор. 690)

5396

19062

13666

7. Загальна величина джерел формування оборотних коштів (стор. 490 - стор 190 + стор 590 + стр.690)

7677

16644

8967

8. Величина запасів і витрат (стор. 210)

3150

8047

4897

9. Надлишок (+), нестача (-) власних оборотних коштів (стор. 490 - стор.190 - стор 210)

-887

-10476

-9589

10. Надлишок (+), нестача (-) власних і довгострокових джерел формування оборотних коштів (стор. 490 + стор 590 - стор. 190 - стор 210)

-869

-10465

-9596

11. Надлишок (+), нестача (-) загальної величини джерел формування оборотних коштів (стор. 490 + стр.590 + стор 610 - стор. 190 - стор 210)

-869

-10465

-9596

Дані таблиці показують, що на початок і кінець звітного періоду організація знаходилося в нестійкому фінансовому стані. Не дивлячись на те, що діяльність ТОВ «Суперстрой-Перм» прибуткова, в організації спостерігається брак власних оборотних коштів. ТОВ «Суперстрой-Перм» не залучає довгострокові і короткострокові кредити і позики. На кінець звітного періоду істотно збільшився недолік загальної величини джерел формування оборотних коштів на 9596 тис. руб. і склав на 31.12.2006 року 10465 тис. руб.

Для стабілізації фінансового стану ТОВ «Суперстрой-Перм» необхідно:

а) збільшити частку власного капіталу в оборотних активах;

б) знизити залишки товаро-матеріальних цінностей за рахунок реалізації малорухомих і чи невикористовуваних запасів.

2.4 Аналіз ліквідності підприємства

Платоспроможність і ліквідність є найважливішими характеристиками фінансового стану.

Ліквідність - Це здатність своєчасно погашати борги. Ліквідність підприємства визначається як ступінь погашення зобов'язань підприємства його активами, термін погашення яких в грошову форму, відповідає терміну погашення зобов'язань.

Аналіз ліквідності (платоспроможності) необхідний не тільки для підприємства з метою оцінки і прогнозування фінансової діяльності, але і для зовнішніх інвесторів (банків).

Аналіз ліквідності балансу ТОВ «Суперстрой-Перм» наведено в Таблиці 2.5

Таблиця 2.5

Аналіз ліквідності балансу ТОВ «Суперстрой-Перм», тис.р.

Баланс

Період

Актив

2005

2006

1. Найбільш ліквідні активи (А1 = ряд 250 + стор. 260)

1022

3115

2.Бистрореалізуемие активи (А2 = стор. 240)

3039

5306

3. Повільно реалізовані активи (А3 = ряд 210 + стр.220 + стр.230 + стор.270)

3616

8223

4. Важкореалізовані активи (А4 = стор.190)

1329

6232

Баланс

9006

22876

Пасив

1. Найбільш термінові зобов'язання (П1 = стр.620)

5396

19062

2. Короткострокові зобов'язання (П2 = стр.610 + стр.630 + стр.660)

0

0

3. Довгострокові зобов'язання (П3 = стр.590 + стор.640 + стр.650)

18

11

4. Постійні пасиви (П4 = стр.490)

3592

3803

Баланс

9006

22876

Таблиця 2.6

Результати аналізу ліквідності ТОВ «Суперстрой-Перм»

Абсолютно ліквідний баланс

Співвідношення активів і пасивів


на початок

на кінець

А1> П1

А1 <П1

А1 <П1

А2> П2

А2> П2

А2> П2

А3> П3

А3> П3

А3> П3

А4 <П4

А4 <П4

А4> П4

За даними таблиці 2.5 та 2.6 видно, що у звітному періоді у ТОВ «Суперстрой-Перм» спостерігається платіжний недолік, тому що не виконується нерівність 1 і 4. Можна зробити висновок, що баланс ТОВ «Суперстрой-Перм» не є абсолютно ліквідним.

Для того, щоб оцінити платоспроможність підприємства необхідно зробити слід. розрахунок:

Поточна ліквідність підприємства = (А1 + А2) - (П1 + П2)

Поточна ліквідність підприємства = -10641 тис. р..

Звідси випливає, що в найближчому до звітного періоду часу ТОВ «Суперстрой-Перм» не буде платоспроможним.

Перспективна ліквідність = А3 - П3

Перспективна ліквідність = 8212 тис. р..

На далеку перспективу, можна зробити прогноз про те, що ТОВ «Суперстрой-Перм» буде платоспроможним. Аналіз коефіцієнтів ліквідності ТОВ «Суперстрой-Перм» наведено в Таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Аналіз коефіцієнтів ліквідності

Показник, норматив (N)

Формула розрахунку за Ф № 1

.2005 Р.

2006р.

Зміна +,(-)

1) Коефіцієнт абсолютної ліквідності

N> = 0,25 - 0,30

стор (250 +260): стор (610 +620)0,190,16-0,03

2) Коефіцієнт поточної ліквідності

N> або = 0,7 - 0,8

стор (240 +250 +260): стор (610 +620)0,750,44-0,31

3) Коефіцієнт покриття

стор (240 +250 +260 +210): стор (610 +620)


1,34


0,86


-0,48

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину своїх зобов'язань підприємство може погасити негайно грошовими коштами З даних таблиці видно, що Коефіцієнт абсолютної ліквідності досліджуваного підприємства дорівнює 0,16, так як у ТОВ «Суперстрой-Перм» відсутні короткострокові фінансові вкладення, а частка грошових коштів в порівнянні з короткостроковими зобов'язаннями мала. Отже, баланс ТОВ «Суперстрой-Перм» не є абсолютно ліквідним.

Коефіцієнт поточної ліквідності показує, яку частину своїх зобов'язань підприємство зможе погасити за умови надходження коштів від дебіторів. Коефіцієнт поточної ліквідності ТОВ «Суперстрой-Перм» станом на 31.12.2006 року знизився на 0,31 і не досягає рекомендованого значення, склавши при цьому 0,44%., Отже за умови надходження всіх боргів від дебіторів ТОВ «Суперстрой-Перм» зможе погасити 44% короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт покриття показує, чи зможе підприємство розрахуватися за своїми короткостроковими зобов'язаннями всіма оборотними активами, включаючи виробничі запаси НЗП. Коефіцієнт покриття ТОВ «Суперстрой-Перм» не досягає рекомендованого значення. (1,5-2)

Висновок: Ліквідність і платоспроможність ТОВ «Суперстрой-Перм» на кінець року істотно знизилася, оскільки зросла кредиторська заборгованість.

2.5 Аналіз фінансових коефіцієнтів підприємства

Коефіцієнти, що характеризують фінансовий стан використовуються для дослідження змін стійкості становища підприємства.

Проведемо аналіз фінансових коефіцієнтів, розділивши їх за ступенем охоплення інформації на коефіцієнти, що характеризують фінансовий стан підприємства і коефіцієнти фінансових результатів діяльності.

Розрахунковий аналіз відносних показників фінансової стійкості або фінансових коефіцієнтів є оцінку складу і структури джерел коштів організації та їх використання. Результатом такого аналізу повинна стати оцінка незалежності організації від зовнішніх кредиторів. Чим вище частка позикових коштів у загальній величині джерел, тим вище фінансовий ризик для контрагентів в роботі з цією організацією, тим більше нестійкий її фінансове становище.

Всі відносні показники фінансової стійкості, що характеризують стан та структуру активів організації та забезпеченість їх джерелами покриття (пасивними) можна розділити на показники:

визначають стан оборотних коштів;

характеризують фінансову незалежність.

Стійкість фінансового стану підприємства характеризується системою відносних показників - фінансових коефіцієнтів, які розраховуються у вигляді співвідношень абсолютних показників активу і пасиву балансу. Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТОВ «СуперСтрой-Перм» наведено в Таблиці 2.8

Таблиця 2.8

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТОВ «Суперстрой-Перм»

Показник

2005

2006

Зміни

Нормальне обмеження

1. Коеф-т забезпеченості власними оборотними засобами поточних активів

(Стор. 490 - стор 190) / стор 290

0,29

-0,15

-0,44

> 0,1

2. Коеф-т забезпеченості запасів і витрат власними оборотними засобами

(Стор. 490 - стор 190) / стор.210

0,72

-0,30

-1,02

> 0,6 - 0,8

3. Коеф-т маневреності власних коштів (стор. 490-стр.190) / стор 490

0,63

-0,64

-1,27

> 0,5

4. Коеф-т автономії

(Стор. 490 / стор 700)

0,40

0,17

-0,23

> 0,5

5. Коеф-т співвідношення позикових і власних коштів

(Стор. 690 / стор 49 0)

1,50

5,01

3,51

<1

6. Індекс постійного активу

(Стор. 190 / стор 490)

0,37

1,64

1,27


7. Коеф-т, що показує в якій мірі основні засоби покриваються за рахунок власного капіталу (стор.120 / стр.490)

0,36

1,41

1,05


8. Коеф-т співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів (стр.290/стр.190)

5,78

2,67

-3,11


З таблиці можна зробити висновок про те, що ТОВ «Суперстрой-Перм» фінансово залежно від зовнішніх інвесторів. На початок звітного року 40% майна сформовано за рахунок власних коштів, на кінець звітного року коефіцієнт автономії знизився до 17%. Значення показника нижче рекомендованого значення, отже ТОВ «СуперСтрой-Перм» не може забезпечити захист від втрат в періоди спаду ділової активності.

Співвідношення позикових і власних коштів показує, що на 1 руб. власних коштів на початок звітного року припадає 1,5 крб. позикових коштів. На кінець звітного року відбулося не значне збільшення до 5,01 руб. Це показує, що у ТОВ «Суперстрой-Перм» є небезпека виникнення дефіциту грошових коштів. У ТОВ «Суперстрой-Перм» склався низький рівень маневреності власного капіталу: коефіцієнт маневреності на кінець звітного періоду склав -0,64 і перебуває на рівні нижче допустимого (> 0,5). У зв'язку з цим спостерігається зниження забезпеченості оборотними активами, в тому числі і запасів власного оборотного капіталу. Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів протягом періоду знизився на 3,11, і в кінці звітного періоду склав 2,67.

Досліджувана організація на кінець звітного періоду 100% власних коштів вкладено у необоротні активи, що вище рекомендованої значення 50%. Це свідчить про абстрагованості власних коштів у необоротні активи. На підставі даних, наведених в Таблиці 2.8 ТОВ «Суперстрой-Перм» не вистачає власних коштів для фінансування запасів і витрат. Тому доводиться використовувати всі наявні джерела коштів, включаючи кредиторську заборгованість. Ситуація, при якій для фінансування запасів і витрат використовується кредиторська заборгованість носить назву «кризової». Іншими словами досліджувана організація має низький ступінь фінансової стійкості.

Різні сторони виробничої, збутової, постачальницької і фінансової діяльності підприємства одержують закінчену грошову оцінку в системі показників фінансових результатів. Узагальнено найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності підприємства представлені у звіті про прибутки та збитки.

Показники фінансових результатів характеризують ефективність господарювання підприємства. Найважливішими серед них є показники прибутку, яка в умовах ринкової економіки складає основу економічного розвитку підприємства.

Аналітичні можливості Звіту про прибутки та збитки (форма № 2) дозволяють оцінити рентабельність звичайних видів діяльності організації. Для оцінки розраховують і аналізують у динаміці наступні показники:

 1. Рентабельність продажів - відображає величину прибутку отриману кожної гривні виручки від продажів товарів, послуг.

 2. Рентабельність витрат дозволяє оцінити, скільки прибутку отримано організацією з кожної гривні витрат на виробництво і продаж продукції.

 3. Рентабельність виробничих витрат - характеризує величину прибутку з кожної гривні витрат, пов'язаних з виробництвом продукції.

 4. Рентабельність управлінських витрат - показує величину прибутку отриману кожного рубля управлінських витрат.

 5. Рентабельність комерційних витрат - показує величину прибутку отриману кожного рубля комерційних витрат.

Проаналізуємо динаміку рентабельності звичайних видів діяльності за допомогою табл. 2.9 Таблиця 2.9

Динаміка показників рентабельності звичайних видів діяльності ТОВ «СуперСтрой-Перм»

Показник

2005рік

2006року

Відхилення (+, -)

Вихідні дані для аналізу

1. Виручка (нетто) від продажу товарів, послуг, тис. руб.

79124

137040

+57916

2. Собівартість проданих товарів, тис. руб

42445

53855

+11410

3. Комерційні витрати

34234

82153

+47919

4. Повна собівартість проданих товарів, тис. руб.

76679

136008

+59329

5. Прибуток від продажів, тис.руб

2445

1032

-1413

Показники рентабельності звичайний діяльності

6. Рентабельність продажів,% (п.5/п.1)

3,09

0,75

-2,34

7. Рентабельність витрат по звичайних видах діяльності,% (п.5/п.4)

3,19

0,76

-2,43

8.Рентабельность комерційних витрат,% (п.5/п.3)

7,14

1,26

-5,88

9. Рентабельність виробничих витрат,% (п.5/п.2)

5,76

1,92

-3,84

Отримані результати дозволяють побачити, що в звітному році в порівнянні з 2005 роком відбулося зниження рентабельності від звичайної діяльності. Зокрема, рентабельність продажів зменшилася з 3,09 до 0,76%. Аналогічна тенденція склалася щодо рентабельності витрат і приватних показників прибутковості звичайної діяльності (рентабельності виробничих і комерційних витрат.)

Висновок: В цілому діяльність підприємства прибуткова, але керівництву підприємства необхідно звернути увагу на зниження рентабельності від звичайної діяльності, що означає - підприємство працювало у звітному 2006 році не зовсім ефективно.

Слід звернути увагу на такі фактори, як:

- Структура продукції;

- Ціни на продавані товари;

- Рівень витрат на продаж продукції;

-Якість продукції;

-Рівень організації та управління продажами;

Одним з напрямків аналізу результативності фінансово-господарської діяльності підприємства є оцінка ділової активності аналізованого об'єкта. Ділова активність проявляється в динамічності розвитку організації, досягненні нею поставлених цілей, що відображають абсолютні вартісні і відносні показники.

Ділова активність у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів - показників оборотності. Вони дуже важливі для підприємства.

Показники оборотності оборотних активів ТОВ «СуперСтрой-Перм» наведено в Таблиці 2.10.

Таблиця 2.10

Показники оборотності ТОВ «Суперстрой-Перм»


Період

Зміни


2005р.

2006р.


1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис.р.

79124

137040

57916,00

2. Середня вартість майна, тис.р.

10081

15941

5860,50

3. Оборотність активів, раз

7,85

8,60

0,75

4. Тривалість обороту, дні

46,50

42,46

-4,04

5. Середня вартість оборотних активів, тис.р.

8769

12161

3392,00

6. Оборотність оборотних активів, раз

9,02

11,27

2,25

7. Тривалість обороту, дні

40,45

32,39

-8,06

8. Коефіцієнт закріплення оборотних коштів

(Середня вартість оборотних активів / Виручка від реалізації продукції)

0,11

0,09

-0,02

9. Середня вартість запасів, тис.р.

2791

5599

37897,50

10. Оборотність запасів, раз

28,35

24,48

-3,87

11. Тривалість обороту, дні

12,87

14,91

2,04

Протягом звітного періоду оборотність активів збільшилася з 7,85 до 8,6 разів, тобто на 1 рубль активів на кінець звітного періоду припадає 8,6 рублів виручки від реалізації продукції.

Отже, у ТОВ «Суперстрой-Перм» повний цикл і цикл обігу відбуватися досить швидко і на кінець періоду збільшився на 0,75 рази, а тривалість 1-го обороту в днях знизилася на 4 дні.

ТОВ «Суперстрой-Перм» протягом звітного періоду більш ефективно стало використовувати свої активи, про це свідчить збільшення оборотності активів і одночасно зниження тривалості одного обороту.

Протягом звітного періоду оборотність оборотних активів збільшилася на 2,25 і склала на кінець звітного періоду 11,27 рази. Тривалість обороту оборотних коштів знизився на 8,06 і склала на кінець звітного періоду 32 дні. Коефіцієнт закріплення оборотних засобів знизився з 0,11 до 0,09. У ТОВ «Суперстрой-Перм» оборотні активи стали використовуватися в 2006 році більш ефективно.

Показник оборотності запасів знизився на 3,87 і склав на кінець звітного періоду 24,48 рази. Тривалість обороту запасів збільшилася на 2 дні і склала на кінець аналізованого періоду 15 днів.

Висновок: За звітний період показники оборотності активів, у тому числі оборотних активів збільшилися, а тривалість обороту активів, у тому числі оборотних активів знизилася, що свідчить про позитивну динаміку розвитку ТОВ «СуперСтрой-Перм". Слід зазначити, незначне зменшення швидкості оборотності і запасів і як наслідок збільшення тривалості обороту запасів на 2 дні.

За результатами проведення попередньої оцінки фінансового стану можна зробити наступні висновки:

1. Вартість майна за 2006 рік збільшилася на 13870 тис.руб. Основна причина цьому збільшення необоротних активів за рахунок придбання основних засобів і оборотних активів, найбільшу вагу яких має матеріальна частина.

2. У звітному році політика підприємства була спрямована на формування майна за рахунок оборотних активів. Структура джерел майна характеризується переважанням позикового капіталу.

Після проведення аналізу фінансової стійкості стало очевидним що:

В цілому стан ТОВ "СуперСтрой-Перм» можна охарактеризувати як передкризовий. Воно обумовлене, перш за все, порушенням ліквідності балансу: іммобілізація поточних активів до розрахунків з покупцями і заморожування коштів у запасах порушують платоспроможність підприємства. Збільшується недолік власних оборотних коштів та джерел формування запасів і витрат. Звертає на себе увагу необхідність залучення довгострокових і середньострокових позикових коштів і скорочення частки короткострокових зобов'язань у загальній сумі коштів.

За результатами аналізу ліквідності балансу стає очевидним, що у ТОВ "СуперСтрой-Перм" немає коштів для покриття кредиторської заборгованості, термін погашення якої вже настав, навіть якщо дебітори достроково розплатяться за своїми зобов'язаннями.

У цілому значення коефіцієнтів фінансової стійкості не перебувають у межах середніх значень по галузі. Це говорить про нестійкому фінансовому стані ТОВ "СуперСтрой-Перм»

Показників рентабельності у звітному році знизилися а, значить, діяльність підприємства є не зовсім ефективною.

У динаміці фінансових результатів можна відзначити наступні позитивні зміни: Протягом звітного періоду підприємство стало більш ефективно використовувати свої активи, про це свідчить збільшення оборотності активів і одночасно зниженням тривалості одного обороту.

У 2006 році ТОВ СуперСтрой-Перм »відкрило новий магазин на вул. М. Островського, а також готувалося до відкриття нове торгове представництво за адресою вул. Магістральна 12-б. Цим фактом можна пояснити багато незадовільні показники приховані при аналізі фінансового стану підприємства.

І так, можна виділити 2 основні причини нестійкого фінансового стану ТОВ «СуперСтрой-Перм» - це зростання кредиторської заборгованості, а також заморожування оборотних коштів у товарних запасах.

3. Рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства

Одним з ознак наближення фінансової кризи на підприємстві є зростання простроченої кредиторської заборгованості. Причини тут можуть бути найрізноманітніші. У нашому випадку одним з основних чинників зростання простроченої кредиторської заборгованості є швидке розширення господарської діяльності. Але навіть якщо причини встановлені, саме по собі це не вирішує проблему невиконання зобов'язань з оплати перед кредиторами. Хотілося б звернути увагу на деякі моменти. По-перше, для того, щоб не довелося «латати дірки» в умовах кризи, потрібно щодня займатися управлінням підприємства, так як найчастіше криза зумовлена ​​саме внутрішніми чинниками. По-друге, якщо підприємство все-таки виявилося в кризі, ситуацію необхідно оцінювати комплексно (продажу, витрати, дебіторська заборгованість і т.д.). По-третє, управління кредиторською заборгованістю необхідно здійснювати одночасно з управлінням дебіторською заборгованістю хоча б тому, що виручка від продажів є по суті єдиним засобом для погашення всіх видів кредиторської заборгованості. Відповідно, збалансованість кредиторської та дебіторської заборгованостей за вартістю, строками погашення, обсягом дозволяють підприємству сплачувати рахунки в строк. Таким чином, аналіз кредиторської заборгованості повинно зводитися до встановлення таких договірних взаємовідносин з постачальниками, які ставлять терміни та розміри платежів підприємства в залежності від надходжень грошових коштів від покупців. (8)

Практичне здійснення такого аналізу передбачає наявність інформації про реальний стан дебіторської та кредиторської заборгованості та їх оборотності. Мова йде про оцінку руху дебіторської та кредиторської заборгованості в даному періоді. Тому в якості вихідних даних для такої оцінки повинні бути прийняті борги, пов'язані саме до цього періоду. Іншими словами, із балансових залишків дебіторської та кредиторської заборгованості треба виключати довгострокову і прострочену, тобто ті елементи боргів, перетворення яких у грошові кошти відносяться до інших часових періодів. Що залишилася після цього частина дебіторської та кредиторської заборгованості є основа для оцінки періодичності надходження боргів покупців, достатнього погашення кредиторської заборгованості, а також балансових залишків дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець періоду за умови їх оборотності відповідно до договірних умов або встановленим порядком розрахунків.

У кінцевому рахунку, все це дозволяє відповісти на питання, чи забезпечують договірні умови розрахунків з покупцями і постачальниками потреба підприємства в грошових коштах і достатній рівень його платоспроможності. (5)

Розглянемо нашу сьогоднішнє положення (Варіант1):

Підприємство має наступні показники за квартал (тис. крб.)

1. Виручка від продажів -34260

2. Витрати на продану продукцію -34002

3. Середні балансові залишки дебіторської заборгованості -1327

4. Середні балансові залишки кредиторської заборгованості -4765

5. З п. 4 - прострочена -2000

6. Зміна балансових залишків запасів за період (+, -) - +1224

Виходячи з наведених звітних даних підприємства, можна визначити показники, що характеризують рух дебіторської і кредиторської заборгованості.

Одноденна виручка від продажів складає 34 260 / 90 = 380,6 тис. руб. Відповідна їй дебіторська заборгованість дорівнює 1327 тис. руб. Отже, середня оборотність дебіторської заборгованості як результат договірних умов розрахунків з покупцями становить 3 дні (1327 / 380,6 = 3).

Одноденні витрати на продану продукцію з урахуванням зміни залишків запасів дорівнюють 34 002 + 1224/90 = 391тис. руб. Кредиторська заборгованість, що відноситься до оцінюваного кварталу: 4765-2000 = 2765 тис. руб.

Середня оборотність кредиторської заборгованості, відбиває умови розрахунків з постачальниками, розрахунків з оплати праці та розрахунків з бюджетом, дорівнює 7 днів (2765 / 391 = 7).

Таким чином, в середньому через кожні 3 дні підприємство отримує оплату від дебіторів і через кожні 7 днів зобов'язана платити кредиторам.

Якщо умови розрахунків не порушуються, то кожні 3 дні підприємство отримує грошові кошти від покупців у сумі, що дорівнює 1327 тис. руб., А кожні 7днів сплачує кредиторську заборгованість у розмірі 2765 тис. руб. Можна простежити рух платежів дебіторів і кредиторів і стан грошових коштів на кожну дату платежу дебіторів і платежу кредиторам. При цьому можна оцінити, породжують чи сформовані умови розрахунків недолік коштів в обороті або вільні кошти в обігу, яка величина названих засобів, протягом якого періоду часу вони мають місце, визначити залишки дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець періоду, оцінити в цілому вплив умов розрахунків на фінансовий стан підприємства, чинники, що формують характер цього впливу. У кінцевому рахунку оцінка всього перерахованого дозволяє приймати рішення про зміни умов розрахунків з покупцями і постачальниками в межах наявних можливостей.

У наступній таблиці показано рух грошових коштів під впливом розрахунків з покупцями і постачальниками в умовах нашого сьогоднішнього стану справ.

Табл.3.1 Рух дебіторської і кредиторської заборгованості ТОВ «Суперстрой-Перм» при відповідності умов розрахунків договірними (тис. крб.) - (Варіант I)

Порядковий номер дня платежу

Надходження платежів дебіторів

Платежі кредиторам

Вільні кошти (+), нестача коштів в обороті (-)

1

2

3

4

3

1327


+1327

6

1327


+2654

7


2765

-111

9

1327


+1216

12

1327


+2543

14


2765

-222

15

1327


+1105

18

1327


+2432

21


2765

-333

21

1327


+994

24

1327


+2321

27

1327


+3648

28


2765

+883

30

1327


+2210

33

1327


+3537

35


2765

+772

36

1327


+2099

39

1327


+3426

42


2765

+661

42

1327


+1988

45

1327


+3315

48

1327


+4642

49


2765

+1877

51

1327


+3204

54

1327


+4531

56


2765

+1766

57

1327


+3093

60

1327


+4420

63

1327


+5747

63


2765

+2982

66

1327


+4309

69

1327


+5636

70


2765

+2871

72

1327


+4198

75

1327


+5525

77


2765

+2760

78

1327


+4087

81

1327


+5414

84

1327


+6741

84


2765

+3976

87

1327


+5303

90

1327


+6630

Результати розрахунку показують, що взаємовідносини підприємства з дебіторами та кредиторами, що відповідають умовам розрахунків з ними, сприятливі для підприємства: у першому кварталі недолік коштів в обороті має місце лише на деякі дати: починаючи з 28 дня в обороті присутні вільні кошти. Зростання вільних коштів не є рівномірним: станом на окремі дати їх сума знижується, а потім знову зростає. Протягом всього періоду підприємство може використовувати в обороті вільні кошти в розмірі 661 тис. руб., А в окремі відрізки часу - значно більші суми. У цих умовах підприємство здатне частково гасити прострочену кредиторську заборгованість (2000 тис. руб.)

Ми з'ясували основний фактор зростання простроченої кредиторської заборгованості, це розширення господарської діяльності, в результаті чого запаси і витрати зростають швидше обсягу продажів. І якщо в звітному періоді фінансовий стан підприємства можна класифікувати як передкризовий, то необхідно вживати заходів, які б дали можливість ТзОВ СуперСтрой-Перм »не лише гасити прострочену кредиторську заборгованість, а й появи вільних коштів в обороті, яких би вистачало для подальшого розвитку підприємства. Адже в планах підприємства відкриття ще нових торгових підрозділів у Пермському краї.

Як було сказано раніше, нове торговельне представництво, яке було відкрито ТОВ «СуперСтрой-Перм» зажадало у керівництва ухвалення рішення про зниження цін на товари в ході конкурентної боротьби, для завоювання нових покупців, але зараз магазин довідалися. Можна встановити ціни на товари в середньому по галузі. Припустимо, це буде 10% до виручки.

Також нам потрібно звернути увагу на більш ефективну роботу з постачальниками. У організації більше сотні постачальників. Відносини з ними починають формуватися вже на етапі їх вибору, нам важливо домогтися від постачальників таких умов, які б дозволили просувати його товар. Зокрема, як і система знижок і відстрочок платежу, чи є можливість безкоштовної доставки та повернення товару при необхідності, крім того, ми зацікавлені в тому, щоб наші партнери проводили рекламні акції спільно з нами або фінансували б нам маркетингові заходи. (6) Постачальники вибирають на конкурсній основі, але головний критерій вибору - розумне співвідношення ціни і якості. У нас існують така категорія постачальників, які дають нам можливість за певних умов (зокрема, при відкритті нових ТП) оплачувати їхній товар через 90 днів і більше. Припустимо, що категорія таких постачальників збільшилася (тобто частину кредиторської заборгованості ми переведемо в довгострокову на 40%).

І ще залишається в якості способу вирішення проблеми - збільшення суми платежів дебіторів, а вище було запропоновано підняти ціни, тобто суми платежів дебіторів умовно підростуть на 10%.

Отримуємо нові показники за квартал. (Тис.руб):

1. Виручка від продажів -34260

2. Витрати на продану продукцію -34002

3. Середні балансові залишки дебіторської заборгованості -1327 +10% = 1460

4. Середні балансові залишки кредиторської заборгованості -4765

5. З п. 4 - прострочена -1000

6. з п. 4 - довгострокова - 2000

7. Зміна балансових залишків запасів за період (+, -) - +1224

Середня оборотність дебіторської та кредиторської заборгованості залишається колишньою: 3 дні - дебіторська заборгованість і 7 днів кредиторська.

Табл.3.2

Рух дебіторської і кредиторської заборгованості ТОВ «СуперСтрой-Перм» підприємства при відповідності умов розрахунків договірними (тис. крб.) - Варіант II

Порядковий номер для платежу

Надходження платежів дебіторів

Платежі кредиторам

Вільні кошти (+), нестача коштів в обороті (-)

1

2

3

4

3

1460

1460

6

1460

2920

7

1765

1155

9

1460

2615

12

1460

4075

14

1765

2310

15

1460

3770

18

1460

5230

21

1765

3465

21

1460

4925

24

1460

6385

27

1460

7845

28

1765

6080

30

1460

7540

33

1460

9000

35

1765

7235

36

1460

8695

39

1460

10155

42

1765

8390

42

1460

9850

45

1460

11310

48

1460

12770

49

1765

11005

51

1460

12465

54

1460

13925

56

1765

12160

57

1460

13620

60

1460

15080

63

1460

16540

63

1765

14775

66

1460

16235

69

1460

17695

70

1765

15930

72

1460

17390

75

1460

18850

77

1765

17085

78

1460

18545

81

1460

20005

84

1460

21465

84

1765

19700

87

1460

21160

90

1460

22620

За розрахунками ми можемо бачити, що заходи прийняті нами сприятливі для підприємства: в обороті постійно присутні вільні кошти, сума яких послідовно зростає. Протягом всього періоду підприємство може використовувати в обороті вільні кошти в розмірі 1115 тис. руб., А в окремі відрізки часу - більші суми. У цих умовах підприємство здатне погасити прострочену кредиторську заборгованість (1000 тис. руб.).

Ми вже з'ясували, що будь-яке несвоєчасне надходження коштів від покупців знижує платоспроможність підприємства і виражається у зростанні простроченої кредиторської заборгованості. Тому в першу чергу підприємство повинно створити ефективну систему взаємовідносин з покупцями (визначення кредитоспроможності покупців і, відповідно, можливості надати кредит; визначення оптимальних умов кредитування; чітку процедуру пред'явлення претензій; контроль за виконанням договорів). У залежності від виробленої політики кредитування покупців визначаються умови взаємовідносин з постачальниками: вибір постачальника (в даному випадку повинні прийматися до уваги солідність постачальника, варіабельність у встановленні фінансово-розрахункових відносин, наявність різних схем поставки сировини і матеріалів, терміни поставки і оплати і т.д .), контроль своєчасності розрахунків. З метою зниження ризику втрати платоспроможності підприємству можна порадити ще:

* Створювати резерви по сумнівних боргах (не важливо, що система взаємин з покупцями добре налагоджена, завжди є ймовірність форс-мажору);

* Мати «про запас» відкриту в банку кредитну лінію. (Дуже хороший спосіб на випадок раптового виникнення дефіциту коштів);

* Намагатися максимально збільшити оборотність дебіторської заборгованості та знизити її обсяг;

* Мінімізувати кредиторську заборгованість;

У другій главі диплома в якості однієї з основних причин нестійкого фінансового стану ТОВ «СуперСтрой-Перм» ми виділяємо заморожування оборотних коштів у товарних запасах. Як же знизити товарні запаси і досягти їх оптимального рівня?

Ефективне управління підприємством, а зокрема його запасами, дозволяє в майбутньому отримати додатковий дохід. Але для досягнення такого результату необхідно приділяти основну увагу формуванню:

* Оптимального портфеля запасів;

* Розрахунку норм резервного запасу;

* Організації роботи з постачальниками.

Звернемо особливу увагу на необхідність визначати оптимальний портфель запасів, так як, для організації важливо, щоб клієнти могли купити в наших магазинах все, «відразу і зараз» при цьому кошти, які на це виділено, б працювали, а не лежали «мертвим вантажем» .

* Формування оптимального портфеля товарів.

Для цього, в першу чергу, необхідно провести їх класифікацію за:

* Показниками оборотності;

* Обсягами продажів у натуральній і вартісній оцінці;

* Стабільності попиту, тобто дорогий товар з високою оборотністю; дешевий товар з високою оборотністю; дорогий товар із середньою оборотністю і т. д.

Правила формування оптимального портфеля товарів

Для управління товарно-матеріальними запасами можна використовувати дві моделі:

* З фіксованим періодом;

* З фіксованим обсягом.

У моделі з фіксованим обсягом чергове замовлення на поставку виробляється, коли запас знижується до певного рівня. Дана модель передбачає, що розміщення чергового замовлення проводиться заздалегідь через певний контрольний період часу.

Вибір моделі управління товарними запасами на підприємствах враховує обсяг пов'язаного різними товарними групами капіталу і умови роботи з постачальниками. Для визначення обсягу пов'язаного капіталу використовуються два типи аналізу: ABC і XYZ. Перший грунтується на класифікації товарних і матеріальних запасів на базі питомої ваги річного обсягу продажів у грошовому вираженні різних товарних позицій. Якщо річна потреба в запасі товарів зазначається відповідно до гро обсягом, частіше за все виявляється, що невелика кількість найменувань складає вагомий грошовий обсяг, а велика - незначний грошовий обсяг. Ті товарні позиції, які мають велику питому вагу, відносяться до категорії А, що займають середню величину в структурі обороту - до категорії В, інші - до категорії С. Товарні позиції, які, незважаючи на невелику питому вагу, мають критичне значення для продажу підприємства, також будуть віднесені до категорії А. Практика показує, що товари категорії А зазвичай займають від 20 до 35% в структурі продажів підприємства.

Для класифікації за принципом XYZ аналізується показник стабільності попиту або потреби для різних товарних і матеріальних позицій запасів. Попит вважається стабільним, якщо відхилення знаходиться в межах до 10% (X), середнім - від 10 до 25% (Y) і нестабільним - понад 25% (Z). (10) Підіб'ємо підсумок: група Х - стабільний попит, група Y - попит прогнозується середньо, група Z - попит носить випадковий характер. Надалі це визначить відповідь на питання: як часто перевіряти залишки запасу? Наприклад, ресурси групи Х можна контролювати періодично, тобто регулярно з якимось ритмом. Для групи Z бажаний щоденний безперервний контроль, для ресурсів групи Y - або періодичний, або безперервний. Звичайно, галузеві особливості можуть внести корективи в показники відхилень.

Наступний етап - формування окремої системи управління запасами для кожної групи товарів. Найбільш проблематичною буде група AZ - особлива зона уваги, що вимагає постійного контролю.

В асортименті організації ТОВ «СуперСтрой-Перм» більше 15 000 найменувань різної продукції. Наведемо приклад у таблиці 3.3 товарного запасу ТОВ «СуперСтрой-Перм» з розбивкою по групах при використанням АВС-аналізу. Дані в таблиці наведені з програми підприємства у скороченій формі.

Табл. 3.3

Товарний запас ТОВ «СуперСтрой-Перм» при використанні АВС-аналізу.

п / п

код

Найменування

Арті-кул

Розмір

Изгот.

Од.вим

Група

1

14975

KNAUF.Клей д / гіпсокартону Перлфікс

-

30кг

Кубань

шт

А

2

104429

Лист гіпсокартонний Кнауф вологість. 12.5мм

ГКЛВ КК

2500х1200х12.5

Кунгур

шт

А

3

104428

Лист гіпсокартонний Кнауф вологість. 9.5мм

ГКЛВ КК

2500х1200х9.5

Кунгур

шт

А

4

69617

KNAUF.Штукатурка гіпсова Гольдбанд

-

30кг

Кубань

шт

А

5

69618

KNAUF.Штукатурка гіпсова Ротбанд

-

30кг

Кубань

шт

А

6

3657

MAXIT.Ровнітель д / підлоги Ветоніт 3000

-

25кг

0.3мм

шт

А

7

98786

ФАНКОМ.Фанера береза ​​/ береза ​​10мм IV / IV

ФК / НШ (IBBNS С)

1525х1525х10мм


шт

А

8

24937

Лист гіпсоволокнисті Кнауф вологість. 10мм

ГВЛВ ФК (КК)

2500х1200х10

Урал

шт

У

9

15536

Підвіс д / ПП-профілів

NG д/ПП-60-27

47x100мм

1к = 50шт

шт

У

10

50019

Профіль маячкових д / штукатурки

-

3000х21х10х0.6

Роспрофіль

шт

У

11

55162

Профіль направляючий

ПН-50

3000х50х40

СКМ

шт

У

12

46806

Профіль направляючий

ПН-100

3000х100х40х0.6

СКМ

шт

У

13

25830

Профіль стієчний

ПС-100

3000х100х50х0.6

СКМ

шт

У

14

55179

Профіль стієчний

ПС-75

3000х75х50

СКМ

шт

У

15

66560

ПДФ.Плінтус дерев'яний

-

2500x40x40мм

1к = 20шт

шт

У

16

90647

MAXIT.Шпатлевка Ветоніт ЛР плюс

-

5кг

0.3мм

шт

У

17

58013

Sheetrock.Шпатлевка Універсальна

готова

28кг


шт

У

18

16418

ГЛІМС.Шпатлевка цементна

100

15кг


шт

У

19

101847

SOM.Гідроізоляція Поліфлюід

-


шт

У

20

81502

ISOV.Пліта скловолокна. KL-E-100

-

1220х565х100

1уп = 10шт

шт

У

21

106135

ІЗП.Пенополіетілен

НПЕ 03

1050х3мм


м

У

22

106378

ХІМПЛ.Пліта пінополістирольна

ПСБ-С-15

2000х1000х100мм


шт

З

23

46864

BROZEX.Гіпс будівельний

-

2кг

1к = 10шт

шт

З

24

55192

Тяга до підвісу д / ПП-профілів гак-круглий

П11.45

L = 1м

1к = 100шт

шт

З

25

53194

Подовжувач д / ПП-профілів

П-60шт

З

26

69491

Елемент збірного статі гіпсоволокнисті

ЕП-ГВЛ

1500x500x20

Авангард

шт

З

27

21648

Лист гіпсоволокнисті Кнауф простий 10мм

ГВЛ ФК (КК)

2500х1200х10

Урал

шт

З

28

107249

Плита гіпсова пазогребенева Кнауф вологість.

ПлГг

667x500x80мм

Кунгур

шт

З

29

24232

Сітка склотканинні Стробі

802

1000 (2х2) мм/50м

1рул = 50м

м

З

30

67679

Сітка склотканинні Стробі Інтер'єр new

82г/кв.м

1000 (5х5) мм/50м

1рул = 50м

м

З

31

61904

З'єднувач дворівневий

-


1к = 100шт

шт

З

32

27115

Тяга до підвісу д / ПП-профілів гак-круглий

П11.45

L = 0.25м

1к = 400шт

шт

З

33

89952

DOW.Пліта пінополістирольна Флурмат

500-40

1250x600x40

1уп = 10шт

шт

З

34

133105

ISOV.Пліта скловолокна. KL 37-50

-

1170x565x50мм


шт

З

35

92530

ІЗОРОК.Пліта хв-ватна Ізолайт

100

1000х500х100

1уп = 4шт

шт

З

Погодьтеся, дуже складно тримати під контролем і аналізувати такий величезний асортимент товару. У таблиці 3.3 ми показали самий мінімум товару і то лише при використанні АВС-аналізу, а якщо ще ввести XYZ-аналіз ...

Йде на розум тільки наш добрий, старий комп'ютер, ми пропонуємо для підприємства створити комп'ютерну програму, умовно назвемо її «Автозаказ», в якій би відстежувалися всі продажі торгових підрозділів по всьому асортименту товарів у співвідношенні із залишками на складах відповідного товару і все це, безумовно з урахуванням АВС-, XYZ-аналізу. Наприклад, у якійсь таблиці з програми висвічуються такі дані, як продажі за період, а в наступній колонці залишки цього товару на складах, так само було б правильно ввести такі дані, як мінімальна кількість, що повинне бути присутнім на складі і верхню межу замовлення від постачальника в кількісному відношенні, цю роботу можливо робити і одній людині в підрозділі - фахівця з логістики, тому що всі процеси підприємства комп'ютеризовані і всі комп'ютерні бази взаємопов'язані. І ще - це спрощує роботу звичайних менеджерів, яким зараз доводиться витрачати час і відслідковувати це по залишках товару знаходиться на складі, вручну заповнювати замовлення на товар, а не займатися своєю безпосередньою роботою - продавати товар.

Керівництво підприємства усвідомлює всю значимість аналізу, за товарними потоками вводячи таку посаду. Будемо, сподівається, що компетентний спеціаліст прийме всі вищезгадані переваги на озброєння, які дозволять керівництву підприємства ефективно управляти товарними потоками, сприяти інтенсифікації трансформування їх у грошові потоки і тим самим забезпечувати підприємству платоспроможність, оборотність, фінансову стійкість, рентабельність і як наслідок - ділову активність.

Висновок

У даній дипломній роботі був проведений аналіз фінансового стану на прикладі підприємства ТОВ «СуперСтрой-Перм», основним видом діяльності якого є торгівля будівельними матеріалами.

Для аналізу, більш наближеного до специфіки діяльності підприємства, були розглянуті різні методики аналізу фінансового стану, опубліковані в даний час в російських навчальних посібниках. На основі методик О.В. Ефімової; Шеремета - Сайфуліна; Г.В. Савітской; А.В. Крутиков, М.М. Хайкіна і В.В. Ковальової була розроблена відмінна від них методика, яка виглядає наступним чином:

 • Попередня оцінка фінансового стану (аналіз майна і джерел його формування);

 • Аналіз фінансової стійкості;

 • Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності підприємства;

 • Аналіз фінансових коефіцієнтів.

За результатами проведення попередньої оцінки фінансового стану можна зробити наступні висновки:

1. Вартість майна за 2006 рік збільшилася на 13870 тис.руб. Основна причина цьому збільшення необоротних активів за рахунок придбання основних засобів і оборотних активів, найбільшу вагу яких має матеріальна частина.

2. У звітному році політика підприємства була спрямована на формування майна за рахунок оборотних активів. Структура джерел майна характеризується переважанням позикового капіталу.

Після проведення аналізу фінансової стійкості стало очевидним що:

В цілому стан ТОВ "СуперСтрой-Перм» можна охарактеризувати як передкризовий. Воно обумовлене, перш за все, порушенням ліквідності балансу: іммобілізація поточних активів до розрахунків з покупцями і заморожування коштів у запасах порушують платоспроможність підприємства. Збільшується недолік власних оборотних коштів та джерел формування запасів і витрат.

За результатами аналізу ліквідності балансу стає очевидним, що у ТОВ "СуперСтрой-Перм" немає коштів для покриття кредиторської заборгованості, термін погашення якої вже настав, навіть якщо дебітори достроково розплатяться за своїми зобов'язаннями.

У цілому значення коефіцієнтів фінансової стійкості не перебувають у межах середніх значень по галузі. Це говорить про нестійкому фінансовому стані ТОВ "СуперСтрой-Перм»

Показників рентабельності у звітному році знизилися а, значить, діяльність підприємства є не зовсім ефективною.

У динаміці фінансових результатів можна відзначити лише такі позитивні зміни: Протягом звітного періоду підприємство стало більш ефективно використовувати свої активи, про це свідчить збільшення оборотності активів і одночасно зниженням тривалості одного обороту.

Для стабілізації фінансового стану було запропоновано збалансувати кредиторську і дебіторську заборгованостей за вартістю, строками погашення, обсягом, які дозволять підприємству сплачувати рахунки в строк. Таким чином, управління кредиторською заборгованістю повинно зводитися до встановлення таких договірних взаємовідносин з постачальниками, які ставлять терміни та розміри платежів підприємства в залежності від надходжень грошових коштів від покупців. Запропоноване захід явно призведе до поліпшення платоспроможності і фінансової стійкості.

Керівництво підприємства, усвідомлюючи всю значущість ефективного управління товарними потоками, вводить на підприємстві посаду логіста. Адже ефективний аналіз запасів дозволяє знизити тривалість виробничого та всього операційного циклу, зменшити поточні витрати на їх зберігання, визволити з поточного господарського обороту частину фінансових засобів, реінвестуя їх в інші активи. А також дає можливість рядовим менеджерам, займатися своєю безпосередньою роботою - продавати товар, приносячи тим самим підприємству прибуток. Забезпечення цієї ефективності досягається за рахунок розробки нової комп'ютерної програми «Автозаказ».

Будемо сподіватися, що запропоновані заходи знайдуть місце в управлінні підприємством і дозволять ТОВ «СуперСтрой-Перм» привести в норму платоспроможність, фінансову стійкість, рентабельність і як наслідок - ділову активність.

Список використаної літератури

Нормативно-законодавчі акти:

 1. . Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 р. № 129-ФЗ;

 2. . Цивільний кодекс РФ. Частини I та II .- М.: Проспект, 2006 р.;

 3. . Становище ведення бухгалтерського обліку та звітності в Російській Федерації. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 29.07.98 р. № 34н (в ред. Наказу Мінфіну РФ від 24.03.2000 р. № 31н);

1.4 План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкція по його застосуванню. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. № 94н;

1.5 Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організацій». ПБО 1 / 98. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 09.12.98 р. № 60н;

1.6 Положення з бухгалтерського обліку «Облік договорів (контрактів) на капітальне будівництво». ПБО 2 / 94. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 20.12.94 р. № 167;

1.7 Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації». ПБО 10/99. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 06.05.99 р. № ЗЗн;

1.8 Положення з бухгалтерського обліку «Облік позик та кредитів і витрат з їх обслуговування». ПБО 15/01. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 02.08.01 р. № 60н;

Монографії, навчальні посібники, статті:

2.1 Адамов Н.А. Облік, аналіз і аудит в будівництві: Учеб. посібник - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 320 с.;

2.2 Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексний аналіз бухгалтерської звітності. М.: ДІС, 2001.

2.3 ДЖ.К.Ван Хорн Основи управління фінансами: Навчальний посібник-М.: Фінанси і статістіка.2003г

2.4 Єфімова О. В. Аналіз фінансово-господарської діяльності: Навчальний посібник. - М. ЮНИТИ, 2004 р.;

2.5 Крейнина М.М. Управління рухом кредиторської та дебіторської заборгованістю підприємства / / Фінансовий менеджмент. 2001. № 3

2.6 Як контролювати кредиторську заборгованість. (За підсумками «круглого столу», проведеного редакцією журналу.) / / Фінансовий директор. 2007. № 3

2.7 Морозова В.Л. Відносний характер економічної інтерпретації змін виявлених за результатами читання балансу. / / Економічний аналіз: теорія і практіка.2007. № 13

2.8 Попковіч. Н Управління кредиторською заборгованістю в умовах кризи. / / Фінансовий директор. 2007. № 4

2.9 Пожидаєва Т.А., Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник-М.: КНОРУС, 2007р.-С.320.

2.10 Самсонова.С Управління товарними запасами / / Фінансовий директор. 2007. № 4

2.11 Самойлова І.В Кредиторська заборгованість підприємства торгівлі та громадського харчування. / / Бухоблік і податки у торгівлі та громадському пітаніі.2004. № 4

2.12 Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник - 6-е вид., переробки і доп. - Мн.: Нове знання, 2001. - С.387-669;

2.13 Хайкін М.М., Аналіз фінансово-господарської діяльності: Навчальний посібник - М. 2001.

2.14 Шеремет А.Д. Комплексний аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник-М.РІОР.2007г.-с.254.

2.15 Шестерікова Е Впровадженні системи управління запасами в компанії. / / Фінансовий діректор.2006. № 7,8

2.16 Економічний аналіз господарської діяльності / За ред. Шеремета О. Д. - М.: Економіка, 1999;

2.17 Економічний аналіз: Підручник для вузів / Під ред. Ковальова В.В. - 2-е вид. - М., 2004.

2.18 Етріл П. Фінансовий менеджмент для неспеціалістів: Навчальний пособіе.М.; 2007р

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Диплом
355.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ Кінескоп
Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ Землепроект
Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ Торговий до
Облік і аналіз доходів і витрат комерційного підприємства на прикладі ТОВ СуперСтрой-Уфа
Аналіз фінансового стану клієнта-позичальника на прикладі підприємства ТОВ ЕЛЕКТРО Коннект
Оцінка фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ Монтажник
Шляхи поліпшення фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ Жілтрест 1
Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ Пакарт
Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ Автосервіс
© Усі права захищені
написати до нас