Аналіз фінансового стану

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Фінансової академії при Уряді РФ
ІНСТИТУТ ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА БІЗНЕСУ
ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ
Директор ІДАБ
_________________ А.Л. Денисова
«____»__________________ 200_ р.
КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
на тему:
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
(На прикладі компанії «Coca - Cola Co »)
Слухач програми
МВА фінанси Піраліева К.Г.

Науковий керівник

Доктор економічних наук,
професор Мельник М.В.
МОСКВА 2006

Анотація.
Робота містить 70 сторінок, 3 розділи, 30 рисунків, 65 формул, 10 таблиць, 7 джерел, 1 додаток.
Фінансовий аналіз, коефіцієнт, рентабельність, фінансова звітність, фінансовий стан.
У кваліфікаційній роботі на прикладі компанії «Coca-cola co» було проведено дослідження фінансового стану підприємства, виявлено основні проблеми фінансової діяльності та розроблено рекомендації щодо управління фінансами.
У даній роботі був здійснений огляд методик фінансового аналізу, обгрунтовано комплексну методику аналізу та оцінки фінансових показників, а також наведені результати фінансового аналізу діяльності компанії за період 2001-2003 року по ряду показників. Фінансовий аналіз компанії застосовується для підвищення ефективності функціонування господарюючого суб'єкта за допомогою раціональної фінансової політики.

The summary.
Work contains 70 pages, 3 sections, 30 figures, 65 formulas, 10 tables, 7 sources, 1 appendix. The financial analysis, factor, profitability, the financial reporting, a financial condition. Qualifying work on an example of the company "Coca-cola co" it has been carried out research of a financial condition of the enterprise, the basic problems of financial activity are revealed and recommendations on management of the finance are developed. In the given work the review of techniques of the financial analysis has been carried out, the complex technique of the analysis and an estimation of financial parameters is proved, and also results of the financial analysis of activity of the company for the period of 2001 - 2003 on a number of parameters are resulted. The financial analysis of the company is applied to increase of efficiency of functioning of the managing subject by means of rational financial policy.

ЗМІСТ:
Стор.
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 9
1.1. Сутність аналізу фінансового стану при прийнятті управлінських рішень та його завдання 9
1.2. Інформаційна база фінансового аналізу. 12
1.3. Основні підходи до фінансового аналізу 14
1.4. Деталізований аналіз фінансового стану 15
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 20
2.1. Попередній огляд балансу 20
2.2. Ефективність діяльності 21
2.3. Коефіцієнти ділової активності 24
2.3.1. Оборотність активів 24
2.3.2. Оборотність Основних коштів 25
2.3.3. Оборотність Дебіторської заборгованості 26
2.3.4. Оборотність Запасів 27
2.3.5. Оборотність кредиторської заборгованості 27
2.4. Коефіцієнт рентабельності активів 28
2.5. Коефіцієнти ліквідності 32
2.5.1. Коефіцієнт покриття 33
2.5.2. Коефіцієнт термінової ліквідності 34
2.6. Коефіцієнти фінансової стійкості 35
2.6.1. Коефіцієнт покриття Довгострокових активів 35
2.6.2. Коефіцієнт покриття Довгострокових активів і запасів довгостроковим капіталом 35
2.6.3. Leverage 36
2.7. Оцінка платоспроможності 36
2.7.1. Чистий операційний капітал до активів 37
2.7.2. Коефіцієнт покриття відсотків 37
2.7.3. Тривалість самофінансування 38
2.7.4. Співвідношення між ДДС і прибутком EBITDA 38
2.8. Рентабельність 38
2.8.1. Поняття економічної доданої вартості (EVA) 39
2.8.2. Середньозважена ціна капіталу 41
2.8.3. Шляхи підвищення EVA 42
2.8.4. Коефіцієнт рентабельності чистих операційних активів 46
2.8.5. Коефіцієнт рентабельності вкладеного капіталу 47
2.8.6. Як контролювати та підвищувати ROE? 48
2.8.7. Вплив структури фінансування на ROE 49
2.8.8. Вплив податкового навантаження на ROE 50
2.8.9. Рентабельність операційної діяльності 50
2.8.10. Чутливість і структура фінансування 60
2.8.11. Факторна модель компанії Дюпон як інструмент аналізу ROE 63
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ «COCA-COLA CO» 66
3.1. Огляд галузі 66
3.2. Характер діяльності підприємства. 68
3.3. Аналіз фінансового стану компанії «Coca-colaСо» 71
ВИСНОВОК 77
Бібліографія
Додаток

ВСТУП
В даний час, з переходом економіки до ринкових відносин, підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Все це значно збільшує роль аналізу їхнього фінансового стану: наявності, розміщення і використання грошових коштів.
Результати такого аналізу потрібні насамперед власникам, а також кредиторам, інвесторам, постачальникам, менеджерам і податковим службам. У даній роботі проводиться фінансовий аналіз підприємства саме з точки зору власників підприємства, тобто для внутрішнього використання та оперативного управління фінансами.
Фінансовий аналіз є істотним елементом фінансового менеджменту і аудиту. Практично всі користувачі фінансових звітів підприємств використовують методи фінансового аналізу для прийняття рішень.
Можна виділити кілька причин взаємозв'язку фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку. По-перше, у багатьох підприємствах, особливо невеликих за розміром, посади фінансового менеджера та бухгалтера нерідко об'єднані. По-друге, багато рішень фінансового характеру приймаються на основі інформації, що генерується в системі бухгалтерського обліку, а значить, необхідно розуміти логіку формування вихідних даних і досить добре орієнтуватися у відповідному інформаційному забезпеченні. По-третє, управління фінансами представляє процес, що має на меті поліпшення фінансового стану підприємства і генерування певних фінансових результатів. Можна будувати різні фінансові моделі, що дозволяють робити висновки про правильність та прийнятності обраної фінансової політики, однак, саме бухгалтерський баланс є найкращою з моделей. По-четверте, можливість і обгрунтованість деяких вельми відповідальних рішень фінансового характеру значною мірою залежать від рівня розуміння юридичної та сутнісної природи того чи іншого аспекту діяльності організації або об'єкта обліку. Нарешті, по-п'яте, логіка структурування фінансового менеджменту як самостійної наукової дисципліни, а також зміст і послідовність основних її розділів можуть бути зрозумілі найкращим чином виходячи з бухгалтерського балансу. Саме баланс, будучи якимось організуючим початком, фінансовою моделлю підприємства, надає стрункість і завершеність структурі даної дисципліни.
На основі наведених вище аргументів модно зробити досить очевидний висновок - неможливо стати хорошим фахівцем у галузі фінансового менеджменту, не володіючи основами бухгалтерського обліку та фінансового аналізу.
Говорячи про все вищенаведеному, виникають питання: Що розуміється під фінансовим станом? І для чого ми проводимо аналіз фінансового стану?
Під фінансовим станом суб'єкта господарювання розуміється характеристика його фінансової конкурентноздатності (тобто платоспроможності та кредитоспроможності), використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання зобов'язань перед державою та іншими господарюючими суб'єктами.
А основною метою фінансового аналізу є оцінка реального фінансового стану підприємства і порівняння отриманих результатів з результатами попередніх періодів і виявлення можливості підвищення ефективності функціонування господарюючого суб'єкта за допомогою раціональної фінансової політики. Головне - оцінити ймовірність досягнення цілей та виконання зобов'язань. Оцінити розмір «винагороди» за ризик.
Результати такого аналізу потрібні насамперед власникам, а також кредиторам, інвесторам, постачальникам, менеджерам і податковим службам.
Головна мета даної роботи - дослідити фінансовий стан підприємства, виявити основні проблеми фінансової діяльності та надати рекомендації щодо управління фінансами.
Виходячи з поставлених цілей, можна сформувати завдання:
Ø вивчення методології фінансового аналізу;
Ø попередній огляд балансу;
Ø аналіз фінансових коефіцієнтів:
- Ефективність діяльності (рентабельність продажів);
- Ділова активність (оборотність, тривалість обороту);
- Ліквідність;
- Фінансова стійкість;
- Платоспроможність
- Рентабельність власного капіталу: п'ятифакторна модель аналізу.
Ø аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;
Ø розробка заходів щодо поліпшення фінансово - господарської діяльності.
Алгоритм фінансового аналізу
1. Розрахунок фінансових коефіцієнтів з основними аспектами фінансової діяльності (ефективність діяльності (прибутковість), оборотність (ділова активність), фінансова стійкість і ліквідність, рентабельність капіталу).
2. Порівняльний аналіз значень фінансових коефіцієнтів до нормативів (загальновизнаними, середньогалузевими, встановленими кредитними установами).
3. Аналіз змін фінансових коефіцієнтів (виявлення тенденцій погіршення або поліпшення).
4. Підготовка висновку про фінансовий стан компанії на основі інтерпретації опрацьованих даних.
Для вирішення перерахованих вище завдань була використана річна бухгалтерська звітність за 2001-2003 роки, а саме:
v бухгалтерський баланс
v звіт про рух грошових коштів
v звіт про прибутки та збитки
Об'єктом дослідження є компанія «Coca-Cola Co»
Предмет аналізу - фінансові процеси підприємства і кінцеві виробничо - господарські результати його діяльності.
Дипломна робота містить 3 розділи. Перший розділ носить загальнотеоретичний характер. У ньому на основі вивчення праць вітчизняних і зарубіжних авторів викладається сутність досліджуваної проблеми, розглядаються різні підходи до вирішення, дається їх оцінка. Другий розділ має теоретичний характер, і служить теоретичним обгрунтуванням майбутніх розрахунків. У третьому розділі за допомогою різних методів, включаючи економіко-математичні, проводиться фінансовий аналіз на прикладі підприємства. У ньому дається глибокий аналіз досліджуваної проблеми, а також обгрунтовуються і розробляються конкретні пропозиції (рекомендації) щодо поліпшення ефективності фінансово-господарської діяльності компанії.

РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
Результативність управління підприємством значною мірою визначається рівнем його організації та якістю інформаційного забезпечення. У системі інформаційного забезпечення особливе значення мають бухгалтерські дані, а звітність стає основним видом комунікації, які забезпечують достовірне надання інформації про фінансовий стан підприємства.
Оцінка фінансового стану може бути виконана з різним ступенем деталізації в залежності від мети аналізу, наявною інформацією, програмного, технічного та кадрового забезпечення. Найбільш доцільним є виділення процедур експрес-аналізу та поглибленого аналізу фінансового стану.
1.1. Сутність аналізу фінансового стану при прийнятті управлінських рішень та його завдання
Фінансовий аналіз - найважливіша дисципліна у формуванні професійних знань економіста. Значення фінансового аналізу важко переоцінити, оскільки саме він є тією базою, на якій будується розробка фінансової політики підприємства. На основі даних фінансового аналізу здійснюється вироблення майже всіх напрямків фінансової політики підприємства, а від того, наскільки якісно він проведений, залежить ефективність прийнятих управлінських рішень. Працівники економічних служб повинні вміти правильно оцінювати досягнуті результати, як з позиції інтересів свого підприємства, так і інших суб'єктів господарювання, бачити перспективу підприємства, вміти розраховувати вплив різних чинників, виявляти резерви підвищення ефективності його діяльності. Фінансовий аналіз є істотним елементом фінансового менеджменту і аудиту. Практично всі користувачі фінансових звітів підприємств використовують методи фінансового аналізу для прийняття рішень.
Власники аналізують фінансові звіти з метою підвищення прибутковості капіталу, забезпечення стабільності становища фірми. Кредитори та інвестори аналізують фінансові звіти, щоб мінімізувати свої ризики за позиками, вкладах. Якість прийнятих рішень значною мірою залежить від якості їх аналітичного обгрунтування.
Основним джерелом інформації про фінансову діяльність служить бухгалтерська звітність, яка стала публічною. Звітність підприємства в умовах ринкової економіки базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, що зв'язує підприємство із суспільством і діловими партнерами - користувачами інформації про його діяльність.
Суб'єктами аналізу виступають як безпосередньо, так і опосередковано зацікавлені в діяльності підприємства користувачі інформації. До першої групи користувачів відносяться власники засобів підприємства, позикодавці (банки тощо), постачальники і клієнти (покупці), податкові органи, персонал організації, керівництво.
Кожен суб'єкт аналізу вивчає інформацію, виходячи зі своїх інтересів. Так, власникам необхідно визначити збільшення або зменшення частки власного капіталу й оцінити ефективність використання ресурсів адміністрацією підприємства; кредиторам і постачальникам - доцільність продовження кредиту, умови кредитування, гарантії повернення кредиту; потенційним власникам, кредиторам - вигідність приміщення в підприємство своїх капіталів т.д.
Друга група користувачів фінансової інформації - це суб'єкти аналізу, що хоча безпосередньо і не зацікавлені в діяльності підприємства, але повинні за договором захищати інтереси першої групи користувачів. Це - аудиторські фірми, консультанти, біржі, юристи, преса, асоціації, профспілки.
Основна мета фінансового аналізу - одержання невеликого числа ключових параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін у структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами. Щоб приймати управлінські рішення в галузі виробництва, продажу, збуту, фінансів, інвестицій і нововведень, керівництву потрібна постійна поінформованість з відповідних питань, можлива лише в результаті відбору, аналізу, оцінки вихідної «сирої» інформації.
Фінансовий аналіз являє собою спосіб накопичення, трансформації і використання інформації фінансового характеру, що має на меті:
1.Оценіть поточне і перспективне фінансове становище підприємства;
2.Оценіть можливі і доцільні темпи розвитку підприємства з позиції фінансового забезпечення;
3.Виявіть доступні джерела засобів і оцінити можливість і доцільність їх мобілізації;
В основі фінансового аналізу, як і фінансового менеджменту в цілому, лежить аналіз фінансової звітності.
Зміст і основна цільова установка фінансового аналізу - оцінка фінансового стану і виявлення можливості підвищення ефективності функціонування господарюючого суб'єкта за допомогою раціональної політики. Фінансовий стан господарюючого суб'єкта - це характеристика його фінансової конкурентноздатності, використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання зобов'язань перед державою та іншими господарюючими суб'єктами. Фінансовий стан підприємства виражається у співвідношенні структур його активів і пасивів, тобто коштів підприємства та їх джерел.
Основні завдання аналізу фінансового стану - визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або погіршення за період, підготовка рекомендацій для підвищення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства ..
Інформаційними джерелами для розрахунку показників і проведення аналізу служать річна і квартальна бухгалтерська звітність:
1.Форма № 1 «Бухгалтерський баланс»;
2.Форми № 2 «Звіт про фінансові результати»;
3.Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
4.Форма № 4 «Звіт про рух капіталу»;
5.Форма № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу»,
а також дані бухгалтерського обліку і необхідні аналітичні розшифрування руху і залишків за синтетичними рахунками.
Прийнято виділити два види фінансового аналізу - внутрішній і зовнішній. Внутрішній аналіз проводиться працівниками підприємства (фінансовими менеджерами). Зовнішній аналіз проводиться аналітиками, можуть бути сторонніми особами для підприємства (наприклад, аудиторами).

1.2 Інформаційна база фінансового аналізу.

В умовах ринкової економіки бухгалтерська звітність господарюючих суб'єктів стає основним засобом комунікації і найважливішим елементом інформаційного забезпечення фінансового аналізу. Будь-яке підприємство в тій чи іншій мірі постійно потребує додаткових джерелах фінансування. Знайти їх можна на ринку капіталів, залучаючи потенційних інвесторів і кредиторів шляхом об'єктивного інформування їх про свою фінансово-господарської діяльності, тобто в основному за допомогою фінансової звітності. Наскільки привабливі опубліковані фінансові результати, що показують поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, настільки висока, і можливість отримання додаткових джерел фінансування.
Основна вимога до інформації, представленої у звітності у тому, щоб вона була корисною для користувачів, тобто щоб цю інформацію можна було використовувати для прийняття обгрунтованих ділових рішень. Щоб бути корисною, інформація повинна відповідати відповідним критеріям [[1]]:
¨ Доречність означає, що дана інформація значущою і впливає на рішення, прийняте користувачем. Інформація вважається також доречною, якщо вона забезпечує можливість перспективного і ретроспективного аналізу.
¨ Достовірність інформації визначається її правдивістю, переважання економічного змісту над юридичною формою, можливістю перевірки та документальної обгрунтованістю.
¨ Інформація вважається правдивою, якщо вона не містить помилок та упереджених оцінок, а також не фальсифікує подій господарського життя.
¨ Нейтральність передбачає, що фінансова звітність не робить акценту на задоволення інтересів однієї групи користувачів загальної звітності на шкоду іншій.
¨ Зрозумілість означає, що користувачі можуть зрозуміти зміст звітності без спеціальної професійної підготовки.
¨ Порівнянність вимагає, щоб дані про діяльність підприємства можна було порівняти з аналогічною інформацією про діяльність інших фірм.
У ході формування звітної інформації повинні дотримуватися певні обмеження на інформацію, що включається у звітність:
1. Оптимальне співвідношення витрат і вигод, що означає, що витрати на складання звітності повинні розумно співвідноситися з вигодами, вилучаються підприємством від подання цих даних зацікавленим користувачам.
2. Принцип обережності (консерватизму) передбачає, що документи звітності не повинні допускати завищеної оцінки активів та прибутку, і заниженої оцінки зобов'язань.
3. Конфіденційність вимагає, щоб звітна інформація не містила даних, які можуть завдати шкоди конкурентним позиціям підприємства.
Відповідно до статті 13 III глави Федерального закону РФ «Про бухгалтерський облік» від 21 листопада 1996р. № 129-ФЗ всі організації «... зобов'язані складати на основі даних синтетичного і аналітичного обліку бухгалтерську звітність. Бухгалтерська звітність організацій, за винятком звітності бюджетних організацій, складається з:
• бухгалтерського балансу;
• звіту про прибутки та збитки;
• додатків до них, передбачених нормативними актами;
• аудиторського висновку, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності, якщо вона у відповідності і Федеральним законом підлягає обов'язковому аудиту;
• пояснювальної записки ».
У тому ж Законі зазначено, що пояснювальна записка до річної бухгалтерської звітності повинна містити істотну інформацію про організацію, її фінансове становище, порівнянності даних за звітний період і попередній йому році і т.д.

1.3. Основні підходи до фінансового аналізу

Різні автори пропонують різні методики фінансового аналізу. Деталізація процедурної сторони методики фінансового аналізу залежить від поставлених цілей, а також різних факторів інформаційного, тимчасового, методичного і технічного забезпечення. Логіка аналітичної роботи припускає її організацію у вигляді двухмодульной структури:
1. експрес-аналіз фінансового стану,
2. деталізований аналіз фінансового стану.
Метою експрес-аналізу є наочна і проста оцінка фінансового благополуччя і динаміки розвитку господарюючого суб'єкта. У процесі аналізу В.В. Ковальов пропонує розрахувати різні показники і доповнити їх методами, заснованими на досвіді і кваліфікації фахівця. Автор вважає, що експрес-аналіз доцільно виконувати в три етапи: підготовчий етап, попередній огляд фінансової звітності, економічне читання й аналіз звітності.
Мета першого етапу - прийняти рішення про доцільність аналізу фінансової звітності і переконатися в її готовності до читання. Тут проводиться візуальна і найпростіша рахункова перевірка звітності по формальних ознаках і по суті: визначається наявність всіх необхідних форм і додатків, реквізитів і підписів, перевіряється правильність і ясність усіх звітних форм; перевіряються валюта балансу і всі проміжні підсумки.
Мета другого етапу - ознайомлення з пояснювальною запискою до балансу. Це необхідно для того, щоб оцінити умови роботи в звітному періоді, визначити тенденції основних показників діяльності, а також якісні зміни в майновому і фінансовому становищі господарюючого суб'єкта.
Третій етап - основний в експрес-аналізі, його мета - узагальнена оцінка результатів господарської діяльності та фінансового стану об'єкта. Такий аналіз проводиться з тим чи іншим ступенем деталізації в інтересах різних користувачів.
В.В. Ковальов пропонує проводити експрес-аналіз фінансового стану по вище викладеній методиці. Експрес-аналіз може завершуватися висновком про доцільність або необхідність більш поглибленого і детального аналізу фінансових результатів і фінансового стану.
1.4. Деталізований аналіз фінансового стану.
Його мета - більш докладна характеристика майнового і фінансового положення господарюючого суб'єкта, результатів його діяльності в истекающем звітному періоді, а також можливостей розвитку суб'єкта на перспективу. Він конкретизує, доповнює і розширює окремі процедури експрес-аналізу. При цьому ступінь деталізації залежить від бажання аналітика.
В.В. Ковальов пропонує наступну програму поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства:
1.Предварітельний огляд економічного і фінансового стану суб'єкта господарювання.
- Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності.
- Виявлення «хворих статей звітності».
2. Оцінка і аналіз економічного потенціалу суб'єкта господарювання.
- Оцінка майнового стану.
- Побудова аналітичного балансу-нетто.
- Вертикальний аналіз балансу.
- Горизонтальний аналіз балансу.
- Аналіз якісних зрушень у майновому положенні.
- Оцінка фінансового положення.
- Оцінка ліквідності.
- Оцінка фінансової стійкості.
3.Оценка і аналіз результативності фінансово-
господарської діяльності суб'єкта господарювання.
- Оцінка основної діяльності.
- Аналіз рентабельності.
- Оцінка положення на ринку цінних паперів.
Характеристика основних показників, що використовуються в аналізі фінансово-господарської діяльності буде проведена в практичній частині даної роботи.
Розглянемо далі методику аналізу фінансового стану, пропоновану І.Т. Балабановим в його книзі «Основи фінансового менеджменту». [[2]]
Рух будь-яких ТМЦ, трудових та матеріальних ресурсів супроводжується утворенням і витрачанням грошових коштів, тому фінансовий стан господарюючого суб'єкта відображає всі сторони його виробничо-торговельної діяльності. Характеристику фінансового стану І.Т. Балабанов пропонує провести за такою схемою:
· Аналіз дохідності (рентабельності);
· Аналіз фінансової стійкості;
· Аналіз кредитоспроможності;
· Аналіз використання капіталу;
· Аналіз рівня самофінансування;
· Аналіз валютної самоокупності.
Аналіз прибутковості господарюючого суб'єкта характеризується абсолютними і відносними показниками. Абсолютний показник прибутковості - це сума прибутку, або доходів.
Відносний показник - рівень рентабельності. Рентабельність являє собою прибутковість, або прибутковість виробничо-торгового процесу. Її величина вимірюється рівнем рентабельності. Рівень рентабельності господарюючих суб'єктів, пов'язаних з виробництвом продукції (товарів, робіт, послуг), визначається відсотковим відношенням прибутку від реалізації продукції до собівартості продукції.
У процесі аналізу вивчають динаміку зміни обсягу чистого прибутку, рівня рентабельності та фактори, що їх визначають.
Фінансово стійким вважається таке підприємство, яке за рахунок власних коштів покриває кошти, вкладені в активи (основні фонди, НМА, оборотні кошти), не допускає невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості і розплачується в термін за своїми зобов'язаннями. Головним у фінансовій діяльності, вважає І.Т. Балабанов, є правильна організація та використання оборотних коштів. Тому в процесі аналізу фінансового стану питань раціонального використання оборотних коштів приділяє основну увагу.
Характеристика фінансової стійкості включає в себе аналіз:
· Склад і розміщення активів господарюючого суб'єкта;
· Динаміки і структури джерел фінансових ресурсів;
· Наявності власних оборотних коштів;
· Кредиторської заборгованості;
· Наявності і структури оборотних коштів;
· Дебіторської заборгованості;
· Платоспроможності.
Під кредитоспроможністю господарюючого суб'єкта розуміється наявність у нього передумов для одержання кредиту і здатність повернути його в строк. Кредитоспроможність позичальника характеризується його акуратністю при розрахунках за раніше отриманими кредитами, його поточним фінансовим станом і перспективами зміни, здатністю при необхідності мобілізувати грошові кошти з різних джерел.
При аналізі кредитоспроможності використовується цілий ряд показників. Найбільш важливими з них є, норма прибутку на вкладений капітал і ліквідність. Норма прибутку на вкладений капітал визначається відношенням суми прибутку до загальної суми пасиву по балансу. Ліквідність господарюючого суб'єкта - це здатність його швидко погашати свою заборгованість. Вона визначається співвідношенням величини заборгованості і ліквідних коштів. Більш докладно показники характеризують ліквідність будуть розглянуті у другому розділі даної роботи.
Вкладення капіталу повинно бути ефективним. Під ефективністю використання капіталу розуміється величина прибутку, що припадає на 1 (один) карбованець вкладеного капіталу. Ефективність капіталу - комплексне поняття, яке включає в себе використання оборотних коштів, основних фондів і НМА. Тому аналіз ефективності капіталу проводиться по окремим частинам.
1.Еффектівность використання оборотних коштів характеризуються, перш за все, їх оборотністю. Під оборотністю коштів розуміється тривалість проходження засобами окремих стадій виробництва і обігу. Оборотність оборотних коштів обчислюється тривалістю одного обороту в днях або кількістю оборотів за звітний період
2.Еффектівность використання капіталу в цілому. Капітал в цілому являє собою суму оборотних коштів, основних фондів і НМА. Ефективність використання капіталу найкраще вимірюється його рентабельністю. Рівень рентабельності капіталу вимірюється відсотковим відношенням балансового прибутку до величини капіталу.
Самофінансування означає фінансування за рахунок власних джерел: амортизаційних відрахувань і прибутку. Ефективність самофінансування та її рівень залежить від питомої ваги власних джерел. Рівень самофінансування можна визначити за допомогою коефіцієнта самофінансування:


де, П - прибуток, що спрямовується до фонду нагромадження;
А - амортизаційні відрахування;
К - позикові кошти;
З - кредиторська заборгованість та ін залучені кошти.
Однак господарюючий суб'єкт не завжди може повністю забезпечити себе власними фінансовими ресурсами і тому широко використовує позикові та залучені кошти, як елемент, що доповнює самофінансування.
Принцип валютної самоокупності полягає в перевищенні надходжень валюти над його витратами. Дотримання цього принципу означає, що господарюючий суб'єкт не «проїдає» свій валютний фонд, а постійно накопичує його.

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення, використання фінансових ресурсів підприємства та всю виробничо-господарську діяльність підприємства.
Основною формою при аналізі фінансового стану є баланс. Згідно з діючими нормативними документами баланс в цей час складається в оцінці нетто (облік основних засобів та МШП за залишковою вартістю без урахування зносу). Підсумок балансу дає орієнтовну оцінку суми коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Дослідити структуру і динаміку фінансового стану підприємства зручно за допомогою порівняльного аналітичного балансу.

2.1 Попередній огляд балансу.

Порівняльний аналітичний баланс можна одержати з вихідного балансу шляхом додавання однорідних по своєму складу й економічному змісту статей балансу і доповнення його показниками структури, динаміки та структурної динаміки. Аналітичний баланс охоплює багато важливих показників, що характеризують статику і динаміку фінансового стану організації. Цей баланс включає показники як горизонтального, так і вертикального аналізу.
Безпосередньо з аналітичного балансу можна отримати ряд найважливіших характеристик фінансового стану організації. До них відносяться:
1. Загальна вартість майна організації, що дорівнює підсумку балансу.
2. Вартість іммобілізованих (необоротних) коштів (активів) або нерухомого майна, що дорівнює підсумку розділу 1 активу балансу
3. Вартість мобільних (оборотних) коштів, що дорівнює підсумку розділу 2 активу балансу
4. Вартість матеріальних оборотних коштів
5. Величина власних засобів організації, що дорівнює підсумку розділу 4 пасиву балансу
6. Величина позикових коштів дорівнює сумі підсумків розділів 5 і 6 пасиву балансу
7. Величина власних засобів в обороті, що дорівнює різниці підсумків розділу 4, 1 і 3 балансу
2.2 Ефективність діяльності (рентабельність продажів, норми прибутку)
Return on sales
Ефективність діяльності
Використовуються результати, отримані при «Вертикальному аналізі» Звіту про прибутки та збитки.
• Коефіцієнт (норма) валового прибутку.
• Коефіцієнт (норма) прибутку EBIТDA.
• Коефіцієнт (норма) операційного прибутку.
• Коефіцієнт (норма) прибутку EBIT.
• Коефіцієнт (норма) прибутку EBT.
• Коефіцієнт (норма) чистого прибутку.
• Норми прибутку розраховуються у відсотках від доходу компанії.
Норма валового прибутку
Gross Profit Margin


Рис.1 Валовий прибуток на долар реалізації


Валовий прибуток
SR GROSS


GM
Коефіцієнт EBIТDA%


Рис. 2 EBIТDA на долар реалізації
COGS +
Cash Opex
SR
EBI Т DAEBIТDA


Коефіцієнт операційного прибутку


Рис.3 Операційний прибуток на долар реалізації
COGS +
Opex
Опер.
Приб.


SROI


Коефіцієнт прибутку EBIT


Рис.4 Прибуток на долар доходів
COGS + OPEX + Oth
Exp
Т R

EBIT


EBIТ
Норма (коефіцієнт) чистого прибутку
Net Profit Margin (NPM)


Рис.5 Чистий прибуток на долар доходів
COGS + OPEX + Oth
Exp
Т R

EBIT


EBIТ
Норма (коефіцієнт) чистого прибутку
Net Profit Margin (NPM)


Рис.6 Чистий прибуток на долар доходів
Total Exp
Т otal Rev

NI


NI


Рис.7 Ефективність діяльності, EBIT% за країною
EBIT% за країною
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
US UK EU JN ALL


               25
EBIT%
20
                  
15
                  
10
   
5
   
0
   
Харчова (роздріб) Хімічна Пивоваріння ВСЕ
Харчова (пр-во) Торгівля Охорона здоров'я
Рис.8 Ефективність діяльності, EBIT% за галузями

%


2. 3. Коефіцієнти ділової активності
Business Activity Ratios
2.3.1. Оборотність активів
Assets Tumover (AT)
Відповідає на питання - наскільки ефективно фірма управляє своїми активами? Чи є загальна кількість кожного типу активів, представлених у балансі, прийнятним, занадто великим або занадто малим по відношенню до поточних та прогнозованим продажу? Якщо компанія здійснює надлишкові вкладення в активи, то це скоротить її вільний грошовий потік і ціну акцій. З іншого боку, якщо у компанії недостатньо активів, вона буде втрачати обсяги продажів, що знову зашкодить вільного грошового потоку і знизить ціну акцій. Отже, важливо щоб в активи були інвестовані вірні суми.


«Активи» - середня величина активів, розрахована за період отримання доходу.
Або: величина активів «в кінці» або «на початку» періоду.

Рис. 9 Оборотність активів за країною
Дохід (активи по країнах)
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
US UK EU JN ALL


Дохід / 2,5
Активи
   2
                 
1,5
                  
1
   
0,5
   
0
Харчова (роздріб) Хімічна пр-ть Пивоваріння ВСЕ
Харчова (пр-во) Торгівля Охорона здоров'я
Рис. 10 Оборотність активів за галузями2.3.2. Коефіцієнт оборотності основних засобів
Fixed assets turnover (FAT)
Характеризує ефективність використання основних засобів. Низький рівень свідчить про недостатнє обсязі продажів або про занадто високому рівні капітальних вкладень.
Значення таке залежить від:
• способів нарахування амортизації
• практики оцінки вартості активів
Може бути вище на підприємстві, яке має зношені основні кошти.

Темп робіт має істотне значення і тоді, коли вкладаються кошти в будівництво нового магазина компанії або в установку цінного виробничого обладнання.
Мета - максимально швидко запустити їх у роботу і підвищити оборотність активів.
Невживані виробничі площі, неважливо власні або орендовані, коштують грошей.
Можливі рішення тут залежать від очікуваних термінів простою і можуть включати або тимчасову здачу невикористовуваних площ в піднайом, або переїзду в інше приміщення з тим, щоб вся будівля можна було здавати в оренду або продати.
Оборотність довгострокових активів2.3.3. Оборотність дебіторської заборгованості
Accounts Receivable Turnover


Оборотність Д3
• Занадто швидко:
• Занадто повільно:
висока оборотність.
Низька тривалість обороту.
Кредитна політика жорстка, можуть впасти продажу.
низька оборотність.
Велика тривалість обороту.
Кредитний відділ працює неефективно, можуть бути проблеми з нестачею готівки.
2.3.4. Оборотність запасів
Inventory Turnover


Характеризує політику збуту готової продукції, управління технологічним циклом, політику закупівель сировини і матеріалів.
• Занадто швидко:
• Занадто повільно:
висока оборотність.
Низька тривалість обороту.
Може бути недостатньо готової продукції на складі - невдоволення покупців і упущена вигода.
Брак сировини також небажана - збій у виробництві.
низька оборотність.
Велика тривалість обороту.
Заморожування ДС у запасах.
Ризики знецінення запасів.
Загроза псування.
Високі складські витрати.
Витрати на страхування.
2.3.5. Оборотність кредиторської заборгованості
Accounts Payable Turnover
Показує середнє к-ть днів, яке потрібно компанії для оплати її рахунків.


На відміну від оборотності активів (запасів, дебіторської заборгованості), чим нижче оборотність КЗ, тим «краще» для грошових потоків компанії.
Оборотність КЗ
• Занадто швидко:
• Занадто повільно:
висока оборотність.
Низька тривалість обороту.
«Добрі» відносини з постачальниками можуть призвести до нестачі готівки
низька оборотність.
Велика тривалість обороту.
Втрата довіри постачальників.
Скасування знижок ...
Загроза банкрутства
2.4. Коефіцієнт рентабельності активів
Return on Assets
Коефіцієнт рентабельності активів
Return on Assets (ROA)
Показує:
• Чи має компанія базу для забезпечення високої прибутковості власного капіталу.
• Наскільки вміло менеджери компанії використовують всі її активи для генерування прибутку.


Характеризує прибуток, принесену кожним доларом, вкладеним в активи.
Результати цікавіше, якщо усунути вплив витрати на виплату відсотків і податку на прибуток, тобто перейти від показника «Чистий прибуток» до показника «EBIT».
Змінюється ефективність незалежно від джерела фінансування активів, оскільки здатність активів генерувати прибуток не залежить від того, як їх фінансують.
Ефективність активів також не залежить від оподаткування прибутку ...


Рис. 15 Від чого залежить рентабельність активів?
Рентабельність активів:
Прибуток / Активи (ROA)
Ефективність:
Прибуток / Дохід
Оборотність:
Дохід / Активи
Провідні цього показника - у звіті про прибуток
Провідні цього показника - у балансі


2.5. Коефіцієнти ліквідності
Liquidity Ratios
Аналіз ліквідності та фінансової стійкості
Коефіцієнти ліквідності фірми дають відповідь на наступне запитання: чи буде фірма в змозі погасити свої борги на протязі наступного року без заждержек? Чи виникнуть у компанії проблеми при виконанні своїх зобов'язань? Основний принцип класифікації статей балансу для аналізу ліквідності та фінансової стійкості - класифікація за принципом терміну перенесення вартості (перетворення активів у грошові кошти) і терміну погашення (виплати зобов'язань).
Довгострокові Власний
активи капітал
Запаси Довгострокові т-ва
Поточні (перевертня) Короткострокові
активи зобов'язанняБорг активи + (поточ. активи - Кр. Т-ва) = СК + долгоср. т-ва
Чистий оборотний (робочий) капітал


Довгостроковий капітал
Lt Assets + (CA - CL) = Equity + LT Fin Debt + LT AP
Working Capital
Long - term Capital
Чистий оборотний (робочий) капітал =
= Поточні активи - Короткострокові зобов'язання
Working Capital (WC):
WC = Current Assets - Current Liabilities
Чистий оборотний (робочий) капітал показує наскільки оборотні активи перевищують поточні зобов'язання (або навпаки). Якщо WC> 0, то компанії потрібно залучити довгостроковий капітал для фінансування поточних активів.
Чисті активи (інвестіціі2) = Довгостроковий капітал
Активи - краткоср. з-ть. = Соб. кап. + Долгоср. т-ва.
Net Assets (NA2) = Long-Term Capital (Invested Capital)
Assets - Current Liabilities = Equity + lt Liabilities
Довгостроковий капітал - сума джерел фінансування, якими компанія може користуватися протягом терміну, що перевищує 12 місяців.
Основні коефіцієнти ліквідності
• Коефіцієнт ліквідності (покриття)
• Коефіцієнт термінової ліквідності
Розраховуються на основі складання поточних активів з короткостроковими зобов'язаннями.
2.5.1.Коеффіціент ліквідності (покриття)
Розраховується як частка від ділення оборотних коштів на короткострокові зобов'язання й показує, чи достатньо у підприємства коштів, які можуть бути використані для погашення короткострокових зобов'язань.
CR = Поточні активи / Поточні зобов'язання
Рекомендоване значення в межах від одиниці до двох (іноді до трьох)
Треба мати на увазі що частина оборотних активів можливо не вдасться перетворити на грошову форму. Це можуть бути ТМЗ, які втратили свої корисні характеристики або безнадійні дебітори.
Current Ratio (CR)


Якщо короткострокові зобов'язання ростуть швидше, ніж її оборотні активи, величина відношення між ними буде знижуватися, і це може означати виникнення фінансових труднощів. Високий коефіцієнт може означати, що в компанії багато грошей омертвлені в невиробничих і зазвичай низькодохідних активах, таких як грошові залишки, цінні папери або матеріально-виробничі запаси.
Недолік: не бере до уваги структуру оборотних коштів.
Рис.16 Коефіцієнт ліквідності (покриття)
Область значень Коефіцієнт ліквідності
1,4 рази
0,7 1,0 1,6 2,0
50% компаній
80% компаній

2.5.2. Коефіцієнт термінової ліквідності
Коефіцієнт термінової ліквідності (QL)
Характеризує відношення найбільш ліквідної частини оборотних коштів до короткострокових зобов'язань.
QL = (Грошові кошти + короткострокові інвестиції + рахунку векселі до отримання) / Поточні зобов'язання
Рекомендоване значення більше 1, однак для російських підприємств рідко становить більше 0,7-0,8, що визнається допустимим
Acid Test, Quick Liquidity ratio
Грошові Ринкові Дебіторська кошти + ЦБ + заборгованість
__________________________________________ Короткострокові зобов'язання
Поточні активи - Запаси
___________________________
Короткострокові зобов'язання


Рис.17 Коефіцієнт термінової ліквідності
Область значень Коефіцієнт ліквідності
0,8 рази
0,4 0,7 1,1 1,5
50% компаній
80% компаній


2.6. Коефіцієнти фінансової стійкості
Financial Stability Ratios
2.6.1. Коефіцієнт покриття довгострокових активів
Long-Term Assets Coverage


Бажано, щоб показник перевищував «1»
2.6.2. Коефіцієнт покриття довгострокових активів і запасів довгостроковим капіталом


Бажано, щоб показник перевищував «1»
Чому поняття Фінансова стійкість = поняттю Ліквідність
Подивимося на баланс:
Чому ми говоримо, що показники ліквідності та фінансової стійкості по суті «однакові» і характеризують структури балансу?
К-т фін. Уст-ти> 1

К-т термінової ліквідності> 1

Джерела Фінансування
• фінансові зобов'язання (позиковий капітал):
- Більша фінансова залежність компанії від кредиторів;
- Вище чутливість прибутку до зміни ринку;
- Витрата на відсотки зменшує податки;
- Оплата відсотків і повернення основної частини боргу зменшують позитивне сальдо грошового потоку.
власний капітал:
- Дивіденди не є витратою, що зменшує оподатковуваний прибуток;
- Нижче чутливість прибутку до зміни ринку.
2.6.3. Показники фінансової стійкості
Debt-to-Equity Ratio, Gearing Ratio, Leverage Ratio


Характеризують структуру джерел фінансування: «позикові - власні».
2.7. Оцінка платоспроможності
Показники платоспроможності підприємства характеризують здатність підприємства відповідати за довгостроковими зобов'язаннями без ліквідації довгострокових активів.
Методика оцінки платоспроможності:
• за окремими показниками;
• по одному, але «комплексного» показником;
• по набору показників і їх динаміці;
Показники платоспроможності:
• співвідношення між WC та активами;
• коефіцієнт покриття відсотків;
• тривалість самофінансування;
• співвідношення між EBITDA та операційним потоком ДС;
2.7.1. Чистий оборотний капітал до активів
Working Capital to Assets Ratio


Область значень, що рекомендуються 0,1-0,25
2.7.2. Коефіцієнт покриття відсотка
Interest Coverage Ratio
Показує якою мірою може знизитися операційний прибуток, щоб фірма була ще в змозі обслуговувати свої відсоткові платежі.Рис. 18 Коефіцієнт покриття відсотка
Область значень
6,0 разів
               3, 3 4,3 9,5 31
50 компаній%
80 компаній%


2.7.3. Тривалість самофінансування
Interval Measure, days


Термін, протягом якого підприємство зможе функціонувати й оплачувати рахунки, навіть у тому випадку, якщо не буде надходжень грошових коштів від доходу в майбутньому.
2.7.4. Співвідношення між ДДС і прибутком EBITDA


1. Співвідношення має бути більше 1.
2. Якщо показник менше 1, то в компанії є резерви в управлінні оборотним капіталом.
Оцінка платоспроможності
Деякі висновки з оцінки платоспроможності:
1. Найбільш значимі оцінки платоспроможності можна отримати тільки при аналізі потоків грошових коштів.
2. При використанні набору показників слід будувати тренди і проводити аналіз динаміки.
3. У світі немає жодної надійної методикою, яка могла б передбачити настання банкрутства (неплатоспроможності) протягом року, тим більше через 3, -5 років.
2.8. Рентабельність
Цілі фінансового аналізу з точки зору менеджера компанії
• Чи задоволені акціонери роботою менеджерів?
• Чи збільшується вартість компанії?
• Наскільки добре або погано працює компанія?
• Якщо показники погіршилися, то: «Хто винен»?
Що робити для виправлення становища?
2.8.1. Поняття економічної доданої вартості (EVA)
Економічна додана вартість
Суть концепції «доданої вартості»: компанія, залучаючи фінансові кошти на ринку капіталу, інвестує їх в активи, від яких очікується надходження економічних вигод у майбутньому.
Залучення фінансових коштів «не безкоштовно»:
- Акціонери очікують отримати дивіденди і приріст курсової вартості своїх акцій;
- Кредитори - відсотки.
Отже, компанія повинна отримати такий приплив економічних вигод від використання активів, який би перевищував необхідну прибутковість власників власного і позикового капіталу.
EVA (Economic Value Added) = Приплив економічних вигод - Необхідна прибутковість
Необхідна прибутковість власного капіталу
Показник, що характеризує необхідну прибутковість власного капіталу (equity rate of return) позначуваний Re, залежить від зовнішніх і внутрішніх факторів.
Необхідна прибутковість також називається «ціною власного капіталу» - cost of equity.
Фактори що впливають на необхідну прибутковість (ціну капіталу)
Зовнішні фактори:
1. Економічне середовище (країна, законодавство, інвестиційний клімат, стадія економічного циклу, вартість капіталу, процентні ставки).
2. Стан справ у галузі (п'ять сил Майкла Портера):
• існуючий рівень конкуренції;
• ризик появи нових конкурентів;
• тиск з боку споживачів;
• тиск з боку постачальників;
• ризик появи товарів - замінників.
Внутрішні чинники:
1. Історія компанії (наскільки циклічні прибутку).
2. Існуючий стан (яка ніша).
3. Прогнози на майбутнє (наприклад, а що станеться з бізнесом після закінчення терміну дії патенту?).
4. Оцінка менеджменту (наявність стратегії, знань, досвіду, залежність бізнесу від «ключових персоналій»).
5. Наявність специфічних ризиків для даної компанії в даному регіоні.
Необхідна прибутковість власного капіталу Re може бути розрахована на підставі цілого ряду теорій «Корпоративних фінансів» або «призначатися акціонерами».
По Росії: Re = 13,5% ... 20% залежно від галузі, розміру компанії, складу акціонерів.
По Казахстану: Re = 10 -20%
Необхідна прибутковість вкладеного капіталу
Показники, що характеризують надходження економічних вигод, що надходять у розпорядження власників власного і позикового капіталу, можуть бути:
Абсолютні:
- Прибуток EBIT,
- Прибуток EBITDA,
- Чистий приплив грошових коштів, що надходять у розпорядження акціонерів і кредиторів = CFop - Cfinv.
Відносні:
- Рентабельність вкладеного капіталу (ROCE-Return on Capital Employed).
Необхідна прибутковість позикового капіталу
Показник, що характеризує необхідну прибутковість позикового капіталу (сost of debt) позначуваний Rd, визначається процентною ставкою та / або прибутковістю облігацій до погашення.
Показник також називається «ціною позикових коштів».
Залучаючи позикові кошти компанії отримують можливість скоротити базу оподаткування на величину виплачуваних відсотків, отже, ціна позикових коштів зменшується завдяки податковим щита:
З урахуванням податкового щита ефективна ціна позикових засобів дорівнює:

де Rd - банківська кредитна ставка;
Tc - ставка корпоративного податку на прибуток.
Необхідна прибутковість капіталу
Показник, що характеризує необхідну прибутковість власного і позикового капіталу (cost of capital) позначуваний Rс, залежить від:
• структури капіталу компанії;
• ціни кожного елемента капіталу (Re, Rd);
• ставки оподаткування прибутку (Tax rate).
Найбільш часто під необхідної прибутковістю всього покладеного капіталу (ціною капіталу) розуміють показник WACC - Weighted Average Cost of Capital.
2.8.2. Середньозважена ціна капіталу
WACC - weighted average cost of capital - середньозважена ціна капіталу,%.

де Rd - ціна (необхідна прибутковість) позикових коштів;
Rе - ціна (необхідна прибутковість) власного капіталу;
Tc - (tax) ставка корпоративного податку на прибуток;
Е (Equity) - ринкова вартість акціонерного капіталу;
D (debt) - ринкова вартість фінансових зобов'язань компанії;
CE = D + E (Capital Employed) - вкладений капітал.
Показник відповідає на питання:
• Під скільки відсотків річних у середньому компанія може залучати власний і позиковий капітал для фінансування своєї діяльності?
• Яку прибутковість очікують інвестори від вкладень в компанію даної групи ризику?
WACC забезпечує погляд на компанію з точки зору інвесторів.
Економічна додана вартість
Таким чином, EVA eq для власників власного капіталу може бути розрахована:
EVA eq (%) = ROE (%) - Re (%) = = Return on Equity - Re = Рентабельність власного капіталу - необхідна дохідність власного капіталу,%.
EVA се для власників вкладеного капіталу (власників і кредиторів) може визначатися як різниця:
EVA (%) = ROСE (%) - WACC (%) = Return on Capital Employed - Weighted Average Cot of Capital = Рентабельність вкладеного капіталу (%) - середньозважена ціна вкладеного капіталу (%).
2.8.3. Шляхи підвищення EVA
ROE, ROCE
Зростання ефективності
Re, WACC
Зниження ризику
Рентабельність інвестицій
Фінансова стійкість
Платоспроможність
Відношення з клієнтами
Досконалість бізнес-процесів
Постійне навчання
Прозорість


Рентабельність інвестицій (Return on Investments) характеризує результативність інвестицій, задіяних для досягнення певних цілей і являє собою частку від ділення:

Як вимірюється результат?
Як вимірюються інвестиції?
Рентабельність інвестицій
Балансове рівність
Активи = Зобов'язання + Соб. Капітал
Assets (A) = Liabilities (L) + Equity (Eq)


Фактична дохідність = Необхідна прибутковість =
Приплив економічних вигод Відтік економічних вигод
Схема трактування балансового рівності для аналізу рентабельності інвестицій.
Основний принцип класифікації статей балансу для аналізу рентабельності інвестицій - класифікація за принципом принесеного «результату».
Рівняння балансового рівності для аналізу рентабельності інвестицій.
Довгострокові операційні
активи (ОС + НМА)
Довгострокові неопераційні активи (Борг інвестиції + Інше)
Власний капітал (СК)
Довгострокові фінансові зобов'язання (ДФО)
Довгострокова комерційна (опер.) заборгованість (ДКЗ)

Короткострокові опер. активи (Запаси, дебіторська заборгованість, аванси вид., витрати майбутніх періодів)


Короткострокові неопереним. активи (Гроші + Кр. інв. + Інші)
Короткострокова комерційна (опер.) заборгованість (ККЗ)
Короткострокові фінансові обставини (КФВ)
Рівняння балансового рівності для аналізу рентабельності інвестицій

Долг.оп.акт. + (Крат.оп.акт. - КЗ) + Пр.акт. = СК + ДФО + КФВ
Чистий оборотний опер. капітал
Чисті операційні активи
Чисті активи (1) = Вкладений капітал
Рівняння балансового рівності для аналізу рентабельності інвестицій
Чисті операційні активи
Підпис: Чисті операційні активи
Чистий оборотний операц. капітал
Підпис: Чистий оборотний операц. капітал Довгострокові операційні
активи
СК
Власний капітал
(СК)
Поточні опер. активи
Мінус
(Опер.ком.зад-ть)


ФО
Фінансові
т-ва
Неопераційні активи

Чисті активи (1) = Вкладений капітал
Довгострокові опер.
Операційний прибуток
Підпис: Операційний прибуток активи
EBIT
Підпис: EBIT Поточні опер.актіви
Мінус
(Опер.ком.зад-ть)
Re
Власний капітал
(СК)
Відсотки,%
Підпис: Відсотки,%


Фінансові
т-ва
Неопераційні активи
Чистий оборотний операційний капітал = Поточні операційні активи - операційна заборгованість = Запаси + деб.зад-ть + Пр.опер.акт. - Кому. Зад-ть - Пр.тек.об-ва
Operating Capital (OC):
OC = Inventories + AR - AP
Чистий оборотний операційний капітал показує скільки грошових коштів «заморожено» в оборотних активах, або (при негативній величині), «вільно» для використання.
Чисті операційні активи (інвестиції) = (Чистий оборотний операційний капітал) + (ОС + НМА)
Net Operating Assets (NOA):
NOA = Operating Capital + Lt A op
Чисті операційні активи - активи, від використання яких очікується надходження економічних вигод від основної (операційної) діяльності, наприклад: операційний прибуток.
Чисті активи (інвестиції) = Чисті операційні активи + Грошові кошти + Інвестиції + Інші активи
Net Assets (NA1) = NOA + Cash + Investments + Other
Чисті активи (інвестиції) - активи, від використання яких очікується надходження економічних вигод від основної (операційної) діяльності, наприклад:
Операційний прибуток + Інші прибутки / уб. = EBIT
Трактування поняття чисті активи (ЧА) для аналізу рентабельності інвестицій
Чисті активи (1) «чисті» від:
• амортизації;
• операційної заборгованості;
• короткостроковій;
• довгостроковою.
Використовуються для розрахунку показників рентабельності інвестицій.
Чисті активи (інвестиції) = Вкладений капітал
Активи - Опер.коммер.задолж. = Власний капітал + Фін. зобов
Net Assets (NA1) = Capital Employed
Assets - Accounts Payable = Equity + Lt Debt + St Debt
Вкладений капітал - капітал, необхідний для фінансування чистих активів компанії. Чим вище величина активів і менше обсяг комерційної (безкоштовною) заборгованості, тим більше потрібно вкласти капітал у компанію.
Чисті активи (1) = Вкладений капітал
Від чистих активів компанія очікує припливу економічних вигод, тоді як залучення власних і позикових коштів, необхідних для фінансування даних інвестицій, призводить до відтоку економічних вигод (у вигляді%, дивідендів).
Схема трактування звіту про прибутки та збитки
Основний принцип класифікації статей звіту про прибутки і збитки для аналізу рентабельності інвестицій - співвіднесення доходів і витрат з активами та джерелами фінансування, «відповідальними» за ці доходи і витрати.
Звіт про прибутки та збитки
Дохід від реалізації
- Собівартість
Валова маржа
- Комерційні витрати
- Адміністративні витрати
Чисті операційні активи
+ / - Інші операційні доходи / витрати
Операційний прибуток
Чисті активи (1)
+ / - Доходи і витрати від інвестиційної та іншої діяльності
Прибуток до виплати відсотків і податків (ЕВIТ)
Фінансові зобов'язання
- Відсотки
Прибуток до виплати податків (ЕВТ)
Власний капітал
- Податок на прибуток
+ / - Надзвичайні статті
Чистий прибуток звітного періоду (чистий прибуток)

2.8.4. Коефіцієнт рентабельності чистих операційних активів
Return on Net Operating Assets (RONOA)


Характеризує прибуток, принесену кожним доларом, вкладеним в чисті операційні активи. «Результативність» інвестицій в основну діяльність компанії.
Return on Net Assets (RONA)


Характеризує прибуток, принесену кожним доларом, вкладеним в чисті активи. «Результативність» ВСІХ інвестицій компанії.
2.8.5. Коефіцієнт рентабельності вкладеного капіталу
Return on Net Assets (RONA) = Return on Capital Employed (ROCE) = Return on Invested Capital (ROIC)


Основний показник ефективності інвестицій!
Характеризує прибуток, принесену кожним доларом вкладеного (інвестиційного) капіталу (ВК). Оскільки ВК дорівнює сумі чистих активів, які він «фінансує», то ROCE = RONA. Однак, незважаючи на «алгебраїчне» рівність показників, слід розуміти, що «здатністю приносити економічні вигоди» мають активи!
Економічна додана вартість
Порівнявши ROCE з очікуваною інвесторами дохідністю (WACC), можна зробити висновок про те, чи створює компанія «цінність» для власників капіталу (власного і позикового):


Коефіцієнт рентабельності власного капіталу


Порівнявши ROE з очікуваною акціонерами прибутковістю (Rе), можна зробити висновок про те, чи створює компанія «цінність» для акціонерів:


2.8.6. Як контролювати та підвищувати ROE?
Уявімо «чистий прибуток» в розгорнутому вигляді:

ОП - операційний прибуток
Пр. Дох. / Рас. - Неопераційні доходи і витрати
Через Д / Р - надзвичайні доходи / витрати
1% - витрати на відсотки
Податок - витрата по податку на прибуток
Вплив різних видів діяльності на ROE:

Операційна діяльність
Інша діяльність
Структура финансир.
Податок


ROE - функція ряду параметрів
ROE =
F
• операційної діяльності,
• іншої діяльності,
• структури фінансування,
• податкового навантаження
Який внесок вносить основна та інша (фінансові інвестиції) види діяльності?
Необхідно порівняння
Який показник більше?
RONA (ROCE) або RONOA?
Прибуток у чисельнику відрізняється на «Результат від іншої діяльності». Активи в знаменнику відрізняються на величину активів, задіяних для отримання цього «результату».
Якщо RONOA> RONA, то операційні активи більш ефективні, ніж вся сума чистих активів компанії. Слід направляти вільні кошти в операційну діяльність. Вкладення коштів в інвестиційну та іншу діяльність менш ефективно!
Необхідно порівняння
Якщо RONA> RONОA, то операційні активи менш ефективні. Слід направляти вільні кошти в неопераційну діяльність. Вкладення коштів в інвестиційну та іншу діяльність більш ефективно, ніж в основну. Компанії варто замислитися ...
2.8.7. Вплив структури фінансування на ROE
Необхідно порівняння
Який показник більше? ROСE або ROE bt
ROE bt = рентабельність власного капіталу по прибутку EBT = EBIT - 1 (відсотки)


Рентабельність і структура фінансування
Якщо ROСE> ROE bt - структура фінансування «не оптимальна». Рентабельність власного капіталу знижується за рахунок залучених фінансових зобов'язань. Тобто кожен залучений позиковий долар зменшує рентабельність власного капіталу.
Якщо ROE bt> ROСE - структура фінансування «оптимальна». Рентабельність власного капіталу підвищується за рахунок залучених фінансових зобов'язань.
2.8.8. Вплив податкового навантаження на ROE
Необхідно порівняння
Наскільки ROE bt більше ROE? - Чим більше розрив між показниками, тим гірше поставлено податкове планування в компанії ...
ROE = рентабельність власного капіталу по чистому прибутку; NI = EBT - податок = EBT * (1-tax%)


Основні фактори, які впливають на ROE це операційна діяльність і структура фінансування.
2.8.9. Рентабельність операційної діяльності
Як підвищувати ROE через оптимізацію операційної діяльності?
ROE =
F
• операційної діяльності,
• іншої діяльності,
• структури фінансування,
• податкового навантаження
Цілі фінансового аналізу з точки зору менеджера компанії
• Зрозуміти, наскільки добре або погано працює компанія?
• Хто винен?
• виробничий відділ,
• комерційний відділ,
• особи, відповідальні за управління активами,
• особи, які приймають рішення про залучення кредитів
• особи, які приймають рішення про інвестиції.
• Що з цим робити?
Коефіцієнт рентабельності чистих операційних активів
Return on Net Operating Assets (RONOA)


Характеризує прибуток, принесену кожним доларом, вкладеним в чисті виробничі активи. «Результативність» інвестицій в основну діяльність компанії.
Як збільшити рентабельність операційних активів?

Можливі шляхи:
1. Збільшення ОРЗ (operating profit margin) - норми оперативної прибутку (маржі).
2. Збільшення NOAT (net operating assets turnover) - оборотності чистих операційних активів.
Операційна маржа


Оборотність чистих операційних активів
Assets Utilization Turnover (AUT)


Як збільшити рентабельність операційних активів?
Двома способами:
1) збільшенням маржі: за рахунок цінової конкуренції, перевищення якості продукції, після продажного обслуговування і т.п.
2) збільшенням оборотності шляхом планомірного зменшення загальної величини активів і підвищенням інтенсивності їх використання
Можливості обох шляхів обмежені, а їх реалізація, як правило, вимагає істотних зусиль.

Потрібно розуміти, якої стратегії дотримується компанія.
Наприклад:
1. RONОA = 25% × 2 = 50% (стратегія «Мерседес»)
2. RONОA = 2% × 25 = 50% (стратегія «Фольксваген»)
Якщо в бізнесі різко змінюється одна з складових, а як наслідок, змінюється RONОA, то це звичайно вказує на зміну стратегії.
Хто винен у зниженні рентабельності операційних активів?

Можливі причини падіння RONОA:
Варіант
RONОA =
ОРЗ *
NOAT
12


Const або
3

Const або

RONОA ОРЗ і NOAT
Варіант 1.
одночасне зниження ОРЗ і NОAТ може відбутися тільки при падінні доходу від реалізації
Висновок:
маркетингова проблема
відповідає - комерційний директор
RONОA при ОРЗ і NOAT = Const або
Варіант 2.


Висновок:
• проблема у зростанні витрат
• відповідає особа, що контролює управління витратами (головним чином - виробничу собівартість та операційні витрати).
Варіант 3.
Причиною є зростання чистих (оперативних) виробничих активів (ОС + НМА) + (Опер.тек.Акт - Опер.кратк.об-ва)
RONОA ОРЗ const NOAT

Варіант
RONОA
ОРЗ
NOAT
Проблема
1
Символіку.
Символіку.
Символіку.
Комерційна
2
Символіку.
Символіку.
Сonst
або збільшити.
Виробнича
(Зростання витрат)
3
Символіку.
Сonst
або збільшити.
Символіку.
Зростання операційного капіталу, управління активами і грошовим циклом
Варіант 1.
Що робити з маркетинговою проблемою?
Треба відповісти на питання:
• Як збільшення доходів від реалізації позначиться на зростанні операційного прибутку?
• За рахунок якої стратегії збільшувати доходи?
- Збільшення продажів (Q)
- Або збільшення ціни (Р)?
Як підвищити дохід з найбільшим зростанням прибутку?
1. На скільки відсотків зросте операційний прибуток при збільшенні обсягів продажів (Q) на 1%? - Залежить від рівня операційного важеля (DOL q).
2. На скільки відсотків зросте операційний прибуток при збільшенні цін (Р) на 1%? - Залежить від рівня операційного важеля (DOL р)
3. Порівняти дані показники з конкурентами для вироблення тактики «боротьби за ринок».
Рівень операційного важеля
Degree of Operating Leverage, DOL


Рівень операційного важеля (DOL) показує на скільки відсотків зміниться операційний прибуток при зміні обсягів продажів Q на 1%.
Чутливість прибутку до цінової політики (DOLр)


Рівень операційного важеля (DOLр) показує на скільки відсотків зміниться операційний прибуток при зміні цін (Р) на 1%.
Варіант 2.
Що робити?
Управління витратами
Що таке управління витратами? «Розуміння причин виникнення витрат та використання добутої інформації для зростання доходів, задоволення потреб клієнтів, скорочення витрат, збільшення рентабельності і зростання прибутку».
Використання методології АВС
Праця
Соц.страхование
Матеріали
Амортизація
Інше
$ 250,000
70,000
50,000
60,000
32,000
Якщо Ви хочете скоротити витрати на 10%, з чого почнете?
$ 462,000

Отримання матеріалів
Розвантаження
Укладання
Доставка
Прибирання
Інспекція
Експедирування
Пошук втрат
Управління
$ 92,000
50,000
46,000
46,000
41,000
42,000
25,000
70,000
50,000
Перехід від «доларів» до «діяльності» дає корисний результат!
$ 462,000
Варіант 3.
Що робити?
Управління грошовим та операційним циклами
Що робити з проблемою управління чистими операційними активами?
Як підвищити рентабельність через управління операційними активами?
Управління довгостроковими активами
Поліпшити показник оборотності можна:
• Збільшити дохід - комерційна проблема
• Скоротити активи, продавши надлишкові
• Підвищити завантаження виробничих потужностей
• Введення в дію «заморожених» капітальних вкладень
Управління чистим оборотним капіталом
Управління запасами
• Сировини і матеріалів
• Незавершених і готових виробів
• Товарів
Управління дебіторською заборгованістю
Управління кредиторською заборгованістю
Тривалість обороту активів
Показник, зворотний оборотності:


t - тривалість періоду, протягом якого одержано дохід, наприклад: (365) 360 - 270 - 180 - 90 - 30 днів ...
Тривалість грошового циклу (ДДЦ)
Вимірником ефективності управління чистим оборотним капіталом є показник тривалість грошового циклу, що характеризує «ділову активність» компанії, швидкість обороту грошових коштів.
Грошовий цикл компанії
Грошовий цикл визначає час, що потрібно для того, щоб 1 руб., Вкладений в закуповувані ресурси (товари), повернувся до Компанії у вигляді грошей.
Закупівлі в кредит скорочують тривалість циклу
Тривалість грошового циклу
Тривалість грошового циклу = Тривалість обороту запасів +
+ Тривалість обороту дебіторської заборгованості -
- Тривалість обороту кредиторської заборгованості =
= Тривалість операційного циклу -
Тривалість обороту кредиторської заборгованості
Зростання тривалості обороту кредиторської заборгованості може призвести до Негативною величиною тривалості грошового циклу.
Середній термін погашення дебіторської заборгованості
Days Accounts Receivable, Debtors 'Days, Collection Period


Використовується для розробки кредитної політики компанії. Може бути розрахований по кожному клієнту або групі, наприклад: «ключові», великі, середні, дрібні.
Середній термін зберігання запасів
Days Inventory


Нормується в днях. Використовується при формуванні політики управління запасами і закупівлями.

45 днів
1,4 2,6 50% компаній 67 94
80% компаній
Рис. 23 Тривалість обороту запасів


Середній термін погашення кредиторської заборгованості
Days Accounts Payable, Creditors 'days


Використовуються для оцінки роботи з постачальниками матеріалів, товарів і послуг. Впливають на вибір постачальників.
Розглянемо на прикладах залежність між рентабельністю ROCE, ROE і структурою фінансування.
Рентабельність і структура фінансування
Виникаючі питання:
1) Чи завжди зростання фінансових зобов'язань сприяє підвищенню ROE?
2) Хіба величина процентних ставок не має значення?
3) Чи має значення рентабельність інвестицій при прийнятті рішень про позиковий фінансуванні?
Знайдемо значення ROE bt = EBT / Eq - рентабельність власного капіталу без впливу оподаткування
ROE bt = EBT / Eq = (EBIT - 1%) Eq,
Компанія 1
1. ROE bt = (400 - 0) / 2000 = 20%
Компанія 2
2. ROE bt = (400 - 1000 × 15%) / 1000 = 25%
Висновок:
Друга компанія краще задовольняє власників (ROE bt = 25%) і вона більш правильно обрала структуру фінансування.
2.8.10. Чутливість і структура фінансування
Розглянемо інший бік: чутливість до втрати частки ринку.
Нехай продажі впали і прибуток скоротився:
EBIT = 200
Компанія 1
Компанія 1
ROCE = 200 / (2000 + 0) = 10%
ROE bt = 200/2000 = 10%
ROCE = 200 / (1000 + 1000) 10%
ROE bt = (200 - 1000 × 15%) / 1000 = 5%
ROCE впав з 20% до 10%
ROE bt впав з 20% до 10%
ROCE впало з 20% до 10%
ROE bt впало з 25% до 5%
Рівень зниження ROCE і ROE однаковий
Рівень зниження ROE bt вище, ніж ROCE
Ефект фінансованого важеля
Висновки:
• Якщо ROCE (20%)> 1% (15%) то вигідно фінансуватися позиковим капіталом, тому що при цьому підвищується ROE і підвищується ринкова вартість акцій (позитивний вплив фінансового важеля).
• Якщо ROCE (10%) <1% (15%) то ризиковано фінансуватися позиковим капіталом. Якщо ми залучимо позиковий капітал, ми знизимо ROE і знизимо котирування акцій (негативний вплив фінансового важеля).
Залежність ROE від структури фінансування компанії
ROE bt = ROCE + (ROCE - 1) * Debt / Equity
РСК до оподаткування = РВК + (РВК -% ставка) * ФО / СК
i - середня процентна ставка за фінансовими зобов'язаннями
Якщо ROСE> i, фінансовий важіль робить позитивний вплив на рентабельність власного капіталу: чим більше позикового капіталу, тим вище рентабельність ROE.
Якщо ROСE <i, фінансовий важіль чинить негативний вплив на рентабельність власного капіталу: чим більше позикового капіталу, тим нижча рентабельність ROE
Довгострокові активи
131,8
Власний капітал (Eq)
77,4
Довгострокові позики
78,4
Оборотні активи - Операційні зобов'язання
64,2
Короткостроковий кредит
64,2
2.8.11. Факторна модель компанії Дюпон як інструмент аналізу ROE
Показує, як оборот активів, рентабельність продажів і леверидж впливають на рентабельність власного капіталу. Схема була розроблена і вперше застосована для оцінки ефективності роботи компанії співробітниками компанії Дюпон. Розрахунок починається з рентабельності продажів. Різні статті витрат компанії перераховуються по порядку, а потім сумуються для одержання загальної суми витрат, яка потім вираховується з виручки для знаходження чистого прибутку. Коли ми ділимо чисту прибув на виручку, то отримуємо скільки центів з кожного долара виручки дістаються акціонерам в якості прибутку. Якщо рентабельність продажів низька або прагнути до зниження, можна проаналізувати окремі статті витрат, щоб виділити і надалі усунути проблеми. Схема Дюпон представлена ​​в додатку.
У правій частині схеми представлені різні категорії активів. Вони підсумовуються, а потім виручка ділитися на загальну вартість активів. Так знаходиться коефіцієнт обороту всіх активів. Потім рентабельність продажів множиться на оборот загальних активів. Їх твір дає рентабельність активів, і ця рівність називається формулою Дюпон.
Рентабельність активів = Рентабельність продажів х Оборот активів = Чистий прибуток / Виручка х Виручка / Активи
Щоб знайти рентабельність Власного капіталу, потрібно рентабельність активів помножити на мультиплікатор капіталу, тобто відношення активів до власного капіталу. Очевидно, що чим більше леверидж компанії, тим вище і її мультиплікатор капіталу.
Рентабельність власного капіталу = Рентабельність продажів х Оборот активів х Мультиплікатор капіталу = Чистий прибуток / Виручка х Виручка / Активи х Активи / Власний капітал
Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток / Власний капітал
Як використовувати систему Дюпон?
1. Менеджери - вивчення впливу зростання цін на продукцію фірми (або їх зниження для збільшення обсягу реалізації) або переходу на нову продукцію або нові ринки з більш високою часткою прибутку.
2. Бухгалтери - пошук шляхів зниження витрат
3. Фахівці з маркетингу та виробництва - пошук шляхів підвищення віддачі від різних типів активів.
4. Скарбники - аналіз впливу альтернативних стратегій фінансування (пошук більш низьких процентних ставок і ризиків) \

Рис. 28 Двухфакторная модель компанії Дюпон

Округлений прямокутник:


ROE =


Округлений прямокутник:Округлений прямокутник:


= × =

Фінансовий важіль
Округлений прямокутник: Фінансовий важіль
ROCE-рентабельність Вл капіталу по чистому прибутку
Округлений прямокутник: ROCE-рентабельність Вл капіталу по чистому прибутку
= ×

Рис. 29 трехфакторную модель компанії Дюпон

Округлений прямокутник: ROE =
Фінансовий важіль

Округлений прямокутник:
Округлений прямокутник: Фінансовий важіль


= × =

Фінансовий важіль
Округлений прямокутник: Фінансовий важіль
Оборотність вклав капітал
Округлений прямокутник: Оборотність вклав капітал
Рентабельність продажів по ПП
Округлений прямокутник: Рентабельність продажів по ПП
= × × =Округлений прямокутник:Округлений прямокутник:Округлений прямокутник:


= × ×
Рис. 30 пятифакторную модель компанії Дюпон

Округлений прямокутник: ROE =
Фінансовий важіль

Округлений прямокутник:
Округлений прямокутник: Фінансовий важіль


× x

Фінансовий важіль
Округлений прямокутник: Фінансовий важіль
Оборотність влож капіталу
Округлений прямокутник: Оборотність влож капіталу
Рентабельність продажів по ПП
Округлений прямокутник: Рентабельність продажів по ПП
= × x × x =

Округлений прямокутник:Округлений прямокутник:

ROCE
Tax burden - Interest burden -
Вплив податків Вплив відсотків

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМПАНІЇ COCA - COLA CO.
3.1. Огляд галузі.
Світовий ринок безалкогольних напоїв представлений декількома основними гравцями. Лідером є компанія Coca-Cola. На американському ринку безалкогольних напоїв, загальний обсяг якого становить без малого 62 млрд доларів, частка ринку Coca-Cola зменшилася на 0,4 відсоткового пункту до 43,7%.
При цьому вже третій рік поспіль компанія не може домогтися збільшення свого сегменту ринку в США, проте все ж таки займає позиції лідера. Виручка компанії в 2004 році збільшилася на 4% до $ 21.96 млрд., чистий прибуток - на 12% до $ 4.84 млрд. Провідними брендами компанії, окрім Coca-Cola, є Diet Coke, Fanta і Sprite.
Основний конкурент Coca-Cola компанія Pepsi змогла збільшити частку ринку в США на 0,2 процентного пункту до 31,6% завдяки початку виробництва нових напоїв. Компанія представила пепсі зі смаком лимона і Moutain-Dew зі смаком вишні. Обсяг продажів Pepsi в натуральному вираженні виріс на 1,3%. На американському ринку безалкогольних напоїв, загальний обсяг якого становить $ 61,7 млрд, саме цей показник говорить про фінансовий стан і зростанні компанії.
Третьою в списку найбільших виробників безалкогольних напоїв в США йде компанія Dr Pepper / Seven Up, підрозділ британської Cadbury Schweppes. Поглинання конкурента Royal Crown допомогло компанії збільшити свою частку ринку в США на 0,9 процентного пункту до 15,6%.
Вперше в десятку найбільших виробників газованих безалкогольних напоїв у США увійшла компанія Red Bull North America, підрозділ австрійської Red Bull. За допомогою "розкрутки" в нічних клубах компанія вивела на американський ринок свій новий енергетичний напій у невеликій вузькій банку.
У цілому по галузі обсяг продажів у натуральному вираженні виріс на 0,6%. У 90-і рр.. обсяг продажів зростав на 2 - 3% на рік, і, хоча нинішнє зростання стало відносно невеликим, його все ж можна назвати досягненням у порівнянні з двома попередніми роками. За даними дослідницької компанії Beverage Marketing, споживання безалкогольних напоїв на душу населення в 2005 р . в порівнянні з 2004 р . впало на 1,14 л на рік до 209,69 л на рік.
Зниження споживання газованої води спостерігається на американському ринку протягом останніх кількох років на тлі зростання споживання негазованих напоїв. А ті споживачі, що залишаються вірними "шипучку", хочуть пробувати нові смаки.
З 10 напоїв - лідерів продажів тільки одному вдалося укріпити свої позиції: частка дієтичної кока-коли, яка займає третій рядок у списку, зросла на 0,1 процентного пункту до 8,8%. Класична кока-кола залишилася на першому місці, але її частка зменшилася на 0,5 відсоткового пункту до 19,9%. Частка пепсі-коли (друге місце) зменшилася на 0,4 відсоткового пункту до 13,2%.
Останні п'ять років для компанії Coca-Cola були не найкращими. За цей час загальні обороти компанії збільшилися лише на 2,3% (у основного конкурента Пепсі оборот збільшився на 3,8%) Частка ринку в США скоротилася за останні роки з 50 до 44%. При цьому операційний прибуток тільки в 2003 році по всьому концерну скоротилася на 4%. Акції компанії за останні шість років подешевшали з 80 до 53 доларів за штуку. Крім того, на продажах бренду негативно відбився невдалий запуск виробництва у Великобританії води Dassani, в якій було зафіксовано підвищений вміст шкідливої ​​речовини бромату. Компанія була змушена відкласти загальноєвропейське впровадження мінеральної води на невизначений термін.
3.2 Характер діяльності підприємства.
Компанія Кока-кола, заснована 1892 Азою Грігс Кендлером
Розташування: Атланта, Джорджія, США
Ключові люди Е. Невілл Ісделлом, Голова головного адміністратора
Продукти: Напої
Дохід: USD за 21.9 мільярда $ (2004)
Службовці: 50 000 (2004)
Вебсайт: www.cocacola.com
Компанія Coca-Cola (NYSE: KO) - лідер з виробництва та дистрибуції безалкогольних концентратів напоїв та сиропів в світі. Штаб Coca-Cola знаходиться в Атланті, Джорджії, в Сполучених Штатах Америки. Напій Coca-Cola є найвідомішим її продуктом. Coca-Cola - одна з найбільших корпорацій у Сполучених Штатах.
Згідно Річного звіту за 2004 рік, компанія продає напої більш ніж в 200 країнах. Звіт далі повідомляє, що більше ніж 50 мільярдів типів напоїв споживаються в усьому світі кожен день, напої, що мають торгові марки, що належать або ліцензовані Кока-колою приблизно 1.3 мільярда. Таким чином, напої, які мають торговельну марку "Coca-Cola" або "кока" становили приблизно 56% з повних продажів Компанії.
Також згідно Річного звіту за 2004 рік, Coca-Cola розподілили продажу наступним чином:
28% у Сполучених Штатах
26% у Мексиці, Бразилії, Японії та Китаї
46% у всьому світі
Компанія Coca-Cola (TCCC) виробляє тільки концентрат сиропу, який потім продається різним ботлером (компаніям, що розливають напої по пляшках) у всьому світі, які є власниками марки (франшизи) Coca-Cola. Ботлери Coca-Cola, які дотримуються територіальним контрактами з компанією, проводять вже готовий виріб в каністрах та пляшках з концентрату в комбінації з фільтрованої водою і підсолоджувальними речовинами. Ботлери потім розподіляють і продають готовий продукт Coca-Cola за роздрібними складам, торговельним автоматів, ресторанам і дистриб'юторам.
У 2004, Coca-Cola мала частку акцій в 48 організаціях, які займаються розливом, консервуванням та операціями розподілу, які виробили приблизно 58% із загального обсягу.
Продукти і бренди
Дієтична Кола була введена в 1982 р , І запропонована як альтернатива для турбуються про високий кількості калорій, представлених у класичній колі.
Компанія виробляє також безліч інших м'яких напоїв, включаючи такі види коли, як дієтична, яка містить синтетичний фенілаланін, заснований на підсолоджувачів, для заміни цукру в складі напою.
Види: Без кофеїну, Вишнева, Ванільна, з лимоном.
Вироблені в 1963 р продукти до цих пір є у продажу, однак їх поширення зменшилася, з появою Коли ДІЄТ (дієтична).
Компанія кока кола також проводить декілька інших м'яких напоїв, включаючи Фанту та Спрайт.
Походження Фанти датується II Світовою війною, коли Макс Кейт, керуючий операціями з колою в Німеччині під час війни, змінив склад коли, створивши новий хіт, Фанту, яка надалі стала відома як самостійний бренд.
У 90-ті роки компанія відповіла збільшується споживачам, зацікавленим в оздоровчих напоях, запропонувавши кілька нових, не містять карбонат брендів. Таких, як Сік "Дівчата хвилинка", "Зарядний-спорт", "Осфежающій чай" (зроблений у співпраці з НЕСТЛЕ), фруктовий напій "Фрутопія" і Дасановая вода.
А в 2004 році для шанувальників низькокалорійної коли випускається С2 Кола - що складається з суміші сиропу з високою кількістю фруктози, аспартама, сахарози і т.д.
С2 кола до смаку була більш-менш за смаком близька колі класик, однак її майбутнє було вирішено наперед, розчарувавши споживача нехай малим, але недостатньо низьким вмістом калорій як у Дієтичної колі (0 калорій).
Кока кола-найкраще продається напій у більшості країн. Хоча, є такі місця, як Квібек, острови принца Едварда, Канада, де Пепсі-торговий лідер.
Середній Схід, єдиний регіон у світі, де Кока-не номер 1, тим не менше, Кола тримає 25% ринку (Пепсі-75%) і має божевільне зростання +. Джон Пембертон був першим, хто винайшов освіжаючий смак напою Coca-Cola в Атланті, штат Джорджія. Це було в травні 1886 року, коли аптекар зварив на задньому дворі свого будинку в мідному тазу на трьох ніжках підфарбований карамеллю сироп. Першим ділом він відніс глечик свого сиропу у відому на всю округу аптеку Джейкобса, і всього за п'ять центів покупці могли насолодитися склянкою Coca-Cola.
Партнер і бухгалтер доктора Пембертона, Франк Робінсон, запропонував назву цьому напою і написав його унікальним шрифтом, який знають сьогодні в усьому світі. Містер Робінсон вирішив, що "дві букви" С "будуть виглядати привабливо з точки зору реклами".
У 1886 році напій Coca-Cola в середньому купували дев'ять осіб на день. У той перший рік доктор Пембертон продав 25 галонів сиропу, який поставляв в яскраво червоних дерев'яних бочках. Червоний став почесним кольором, який з тих пір асоціюється з прохолодним напоєм номер один у світі.
До 1891 року підприємець з Атланти айз Кендлер став повноправним власником усього бізнесу "The Coca-Cola Company". У 1919 році "The Coca-Cola Company" була продана групі інвесторів за 25 мільйонів доларів. Роберт Вудрафф став Президентом компанії Coca-Cola a в 1923 році, і під його більш ніж 60-ти річним керівництвом компанія домоглася неймовірних висот комерційного успіху, перетворивши Coca-Cola у світову імперію.
Система розливу.
Сьогодні продукт доходить до споживачів і покупців у всьому світі завдяки величезній мережі розповсюдження, вибудуваної місцевими компаніями. Заводи розташовані по всьому світу і в основному, це незалежний бізнес.
"The Coca-Cola Company" покликана допомагати своїм заводам в кожній країні в їх роботі шляхом ефективної системи розливу. Контроль якості, постійно проводить компанія, необхідний для виробництва високоякісних прохолодних напоїв.
Торгова марка
«Наша торгова марка - найцінніше чим ми володіємо."
Торгова марка Coca-Cola була зареєстрована Американським бюро по патентах і торгових марках в 1893 році, а потім в 1945 році була зареєстровані торгова марка "Coke" (Коук). Пляшка з унікальним контуром, відома споживачам в усьому світі, поряд з кількома іншими упаковками, отримала почесну реєстрацію в бюро по патентах і торгових марках в 1977 році.
Сьогодні прохолодний напій Coca-Cola - найбільший бажаний в світі, найбільша впізнавана і шанована торгова марка, знайома 98% населення всього світу.

3.3. Аналіз фінансового стану компанії «Coca - cola Co »
За звітний період дохід від реалізації продукції збільшився на 1 480,0 млн. USD або на 7,6% і на 31.12.2003 р. склав 21 044,0 млн. USD. Динаміка зміни цього показника за останні 3 роки говорить про відсутність стабільного зростання товарообігу компанії, що підтверджується незначному спадом доходу від реалізації в 2002 р ., Темп росту в якому склав 97%.
Норма маржі в процентному співвідношенні за звітний період склала 67,2% і зменшилася на 0,6%. При цьому чітко простежується тенденція щорічного зниження рівня маржі (станом на 31.12.2001 р. даний показник дорівнював 73,9%), що відповідно говорить про існуючий періодичному зростанні собівартості продукції, що в кінцевому підсумку негативно позначається на прибутковості підприємства.
Показники ефективності діяльності EBITDA і EBIT за аналізований період також незначно зменшилися, відповідно на 193,0 млн. USD і 25,0 млн. USD. Разом з тим, підсумковий фінансовий результат на 31.12.2003 р. істотно перевищує його значення на початок року, чистий прибуток збільшився на 1 297 млн. USD або на 42,5% і на кінець 2003 р . склала 4 347 млн. USD. Даний зростання обумовлене, перш за все, меншими витратами з виплати відсотків і податку на прибуток, а також за рахунок зростання доходу від іншої діяльності
Вартість активів компанії за звітний рік збільшилася порядку 11,5% і на 31.12.2003 р. і склала 27 342 млн. USD. Дане зростання супроводжується збільшенням поточних активи, величина яких за останніх два роки зросла майже на 17%. У структурі поточних активів частка найбільш ліквідних активів, тобто грошових коштів і дебіторської заборгованості відповідно займає 39% і 24%. У цілому в структурі активів компанії найбільшу частку займають довгострокові активи у вигляді довгострокових інвестиції, значення яких на 31.12.21003 р. одно 8 860 млн.USD.
Ділова активність
Рівень оборотності активів залишився на колишньому рівні 0,8, при цьому дана оборотність є адекватною галузі, в якій функціонує підприємство. Разом з тим, необхідно відзначити зростання показника оборотності запасів на 1,7%, значення якого на 31.12.2003 р. одно 16,8 раз на рік або близько 3-х тижнів, що є досить високим показником ефективності основної діяльності. Співвідношення рівня оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості говорить в цілому доброю ліквідності компанії та адекватному побудові її грошових потоків, при цьому дана динаміка щорічно стабільно збережуться.
Рентабельність активів.
За 2003 р . чиста рентабельність активів склала 16% і збільшилася в порівнянні з минулим роком на 4%. Разом з тим в динаміці зміни даного показника за останній рік видно певне зростання, так рівень чистої рентабельності на кінець 2001 р . дорівнював 18%. (18 -20, це рентабельність вище середнього). Дана компанія має широку мережу дистриб'юторів, і використовує всі можливості для ефективного використання активів
Ліквідність.
Коефіцієнт поточної ліквідності компанії в розрахунку за 2003 р. дорівнює 1,06, що говорить про високу ймовірність своєчасного і повного виконання її поточних зобов'язань. Проте, якщо враховувати фактор сезонності даного сегмента харчової промисловості, річний коефіцієнт можливо підняти до рівня 1,2. Крім того, немає помісячного розкладки коефіцієнта, який є більш важливим показником, ніж річна середня. Якщо коливання коефіцієнта спостерігаються більш ніж 3 рази на рік (відхилення від рівня більш ніж на 0,1 пункту), то це сигналізує про можливі проблеми компанії. Коефіцієнт строковий ліквідності повністю відповідає нормальному рівню, що також підтверджує хорошу ліквідність підприємства. Основним моментом при аналізі коефіцієнта термінової ліквідності можна назвати виявлення тренду зростання коефіцієнта, що свідчить про підвищену стійкості підприємства і значне поліпшення якості оперативного менеджменту.
Частки зобов'язань і власного капіталу компанії у валюті балансу на кінець розглянутого періоду говорять про середню фінансової автономності підприємства, при цьому обтяжливою фінансового навантаження не спостерігається.
За останні 3 роки спостерігається суттєві зміни рентабельності власного капіталу, крім того, в 2002 р . стався різкий спад даного показника, близько 9%. Разом з тим, діяльність компанії в 2003 р . показала незначний, але безумовно важливий зростання прибутковості власного капіталу, на кінець 2003 р . значення якого дорівнює 30,6%. Норма чистого прибутку компанії також не має певного рівномірного зростання, незважаючи на це, її рівень у 20,7% досить високий.
Фінансова стійкість і платоспроможність.
Співвідношення фінансових зобов'язань до власного капіталу 1 до 2, що є нормальним показником, достатнім для виконання своїх зобов'язань.
Аналіз коефіцієнта покриття довгострокових активів і запасів, показав, що довгострокові активи покривають довгострокові зобов'язання, але в майбутньому рекомендується збільшити даний коефіцієнт більше 1, для збільшення прибутковості і зменшення ризику дефолту.
Коефіцієнт покриття відсотків має тренд до зростання. Це говорить про поліпшення операційного менеджменту в галузі управління позиковими коштами.
Коефіцієнт самофінансування має стійкий тренд до зростання, в 2002 році збільшення на 22%, в 2003 році на 14%.
Аналіз коефіцієнта співвідношення ДС до EBITDA показав наявність резерву в управлінні оборотним капіталом, що побічно підтверджує коефіцієнти оборотності.
Рентабельність капіталу
У компанії спостерігається стійка тенденція до збільшення чистого грошового потоку. У 2002 році приріст склав 21,6%, а в 2003 - 27%.
Чистий оборотний операційний капітал формується все в більшому обсязі. Тобто гроші в компанії не заморожені, а перебувають в обігу. У компанії немає проблем із затоваренням і платежі постачальникам не перевищують платежів від клієнтів.
Компанія фінансується в основному за рахунок власного капіталу. Співвідношення власного до позикового капіталу становить 2 до 3.
Від операційної діяльності компанія отримує рентабельність 53,9% на кожен інвестований долар. У динаміці спостерігається стійка тенденція зменшення рентабельності чистих операційних активів (у 2002 році RONOA знизився на 26%, а в 2003 на 8%), що говорить про скорочення нвестиц в основну діяльність. Це може бути пов'язано з насиченням ринку, або появою нових альтернативних продуктів (наприклад айс ти). Рентабельність всієї діяльності також має тенденцію до зменшення (в 2002 році зниження на 23%, а в 2003 - на 13,5%)
Рентабельність від операційної діяльності вище, ніж рентабельність від всієї діяльності компанії, операційні активи більш ефективні, і основні інвестиції необхідно направляти в операційну діяльність. Вкладення в інвестиційну та фінансову діяльність менш ефективні.
Порівняльний аналіз рентабельності власного капіталу за EBT і рентабельності власного капіталу по чистому прибутку показав, що структура оподаткування оптимальна і компанія займається податковим плануванням.
Одним із шляхів підвищення ROE є оптимізація операційної діяльності. У компанії спостерігається стійка тенденція зниження рентабельності операційних активів. Мета фінансового менеджера зрозуміти, хто винен у даній проблемі і як її вирішити? У результаті аналізу було виявлено зниження норми операційного прибутку (у 2003 році - на 12,4%), оборотність чистих операційних активів навпаки збільшилась у 2003 році на 4,3%. Висновок: проблема в зростанні витрат. Відповідає особа, що контролює управління витратами (головним чином собівартість та операційні витрати) Після дослідження звіту про прибуток було виявлено збільшення комерційних витрат. Причин збільшення комерційних витрат може бути декілька:
- Збільшення витрат на рекламну кампанію
- Збільшення виплат дистриб'юторам
- Зміна маркетингової стратегії
Тривалості грошового циклу скоротилася майже в 4 рази, що свідчить про більш ефективну політику управління грошовим циклом.
Порівняльний аналіз рентабельності власного капіталу за EBT і рентабельності вкладеного капіталу (ROE bt> ROCE) показав, що структура фінансування оптимальна. Рентабельність власного капіталу підвищується за рахунок залучення фінансових зобов'язань, тобто кожен залучений долар збільшує рентабельність власного капіталу.
Аналіз структури фінансового важеля компанії показав, що в рентабельність вкладеного капіталу більше, ніж процентна ставка по позиках (ROCE> I%). Це є сприятливим чинником для компанії, так як фінансовий важіль надає сприятливу дію на рентабельність власного капіталу, і залучення позикових коштів збільшує рентабельність ROE.
Аналіз пятифакторную моделі Дюпона дозволяє розглянути вплив усіх п'яти чинників на рентабельність власного капіталу, що і є однією з цілей фінансового аналізу даної роботи.
Далі в таблиці проведено аналіз чутливості ROE. Тобто проводиться аналіз, як змінюється ROE, якщо основні показники впливають на ROE зменшуються або збільшуються на 10%.
Модель Торнадо - це розкид відхилень від реального значення ROE при зміні показника на якийсь відсоток.
WACC відповідає на питання:
1) яку дохідність очікують інвестори від вкладень в компанію даної групи ризику?
2) Під скільки відсотків річних у середньому компанія може залучати власний і позиковий капітал для фінансування своєї дейтельності?
WACC = Re x E + Rd (1-T) x D
Re = 24%
E = 64%
Rd = 2,2% x (1-0,40) = 1,32
D = 36%
WACC = 24% x 64% + 1,32 x 36% = 15,36 + 0,6 = 15,83%
Компанія має отримати такий приплив економічних вигод від використання активів, який би перевищував необхідну прибутковість власників власного і позикового капіталу.
EVAce = ROCE - WACC
EVAce = 25,8 - 15,96 = 9,84
EVAeq = ROE - Re
EVAeq = 30,9 - 24 = 6,9
Ставка рефінансування по США дорівнює 2,25%

ВИСНОВОК
На основі проведеного аналізу фінансової діяльності компанії "Coca-Cola" були зроблені наступні висновки.
1. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості говорить про високу ймовірність своєчасного і повного виконання поточних і довгострокових зобов'язань
2. Рентабельність активів вище середнього.
3. Операційні активи більш ефективні, ніж вся сума чистих активів компанії.
4. Рентабельність власного капіталу вище рентабельності інвестицій в активи компанії за рахунок залучених фінансових зобов'язань. Структура фінансування обрана правильно.
5. Аналіз рентабельності операційної діяльності:
фактори, які впливають на рентабельність операційної діяльності: рентабельність продажів, оборотність активів, фінансовий важіль.
6. Структура оподаткування оптимальна і компанія займається податковим плануванням.
7. Компанія фінансується в основному за рахунок власного капіталу.
8. Аналіз показника економічно доданої вартості показав, що інвестування в дану компанію є економічно вигідним. EVA значно перевищує ставки по депозитах.
У цілому фінансово-господарська діяльність компанії стабільна. При цьому в умовах всезростаючої конкуренції важливий не скільки зростання товарообігу, скільки утримання сьогоднішньої ринкової позиції компанії, поліпшення якості активів, зростання підприємства (головним чином рентабельності) за рахунок наявних внутрішніх резервів.

Бібліографія
1. Мельник М.В. «Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності»-М.: Економіст, 2004
2. Стоянова Е.С. «Фінансовий менеджмент» - М.: Перспектива, 1996.
3. Балабанов І.Т. «Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом? »- М.: ФиС, 1995.
4. Брігхем Ю.Ф. «Фінансовий менеджмент» 10-е вид. - Пітер, 2005.
5. Річард Брейлі, Стюард Майерс. «Принципи корпоративних фінансів» (переклад з англійської - ЗАТ "Олім-Бізнес")-М.: 1997
6. Ковальов В.В. «Фінансовий аналіз: управління капіталом, вибір інвестицій, аналіз звітності» - М.: ФиС, 1996
7. Баканов М.І. , Шеремет А.Д. «Теорія економічного аналізи: підручник»
- М.: Фінанси і статистика, 1996
Мережеві ресурси:
1. www.coca-cola.com
2. www.atfbank.kz
3. www.ifin.ru
4. www.nyse.com


[1] Стоянова Є.С. Фінансовий менеджмент. - М.: Перспектива, 1996.
[2] Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом? - М.: ФиС, 1995.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Диплом
282кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансового стану підприємства 2 Аналіз фінансового
Аналіз фінансового стану промислового підприємства Аналіз бухгалтерського
Аналіз фінансового стану 4
Аналіз фінансового стану 2
Аналіз фінансового стану підприємства 18
Аналіз фінансового стану організації
Аналіз фінансового стану підприємства 11
Аналіз фінансового стану організації 2
Аналіз фінансового стану підприємства 4
© Усі права захищені
написати до нас