Аналіз фінансових результатів підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
Введення
Глава 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності.
1.1. Формування прибутку підприємства
1.2. Методика аналізу фінансових результатів підприємства
Глава 2. Оцінка фінансових результатів підприємства
2.1. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку
2.2. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції
2.3. Аналіз рентабельності підприємства
Висновок
Список використаної літератури
Програми

ВСТУП
Вивчення явищ природи неможливо без аналізу. Сам термін "аналіз" походить від грецького слова "analizis", що в перекладі означає "розділяю", "розчленовую". Отже, аналіз у вузькому плані являє собою розчленовування явища або предмета на складові його частини (елементи) для вивчення їх як частин цілого. Таке розчленовування дозволяє заглянути усередину досліджуваного предмета, явища, процесу, зрозуміти його внутрішню сутність, визначити роль кожного елемента в досліджуваному предметі або явищі.
Аналітичні здібності людини виникли і вдосконалювались в зв'язку з об'єктивною необхідністю постійної оцінки своїх дій, вчинків в умовах навколишнього середовища. Це завжди спонукало до пошуку найбільш ефективних способів праці, використання ресурсів.
Зі збільшенням чисельності населення, вдосконаленням засобів виробництва, зростанням матеріальних і духовних потреб людини аналіз поступово став найпершим життєвою необхідністю цивілізованого суспільства. Без аналізу сьогодні взагалі неможлива свідома діяльність людей.
В даний час, коли розвивається ринкова економіка нашої країни, з'являється досить багато комерційних організацій, яким необхідний аналіз їх господарської діяльності.
Перші спеціальні книги з АХД з'явилися на початку XX століття. Вони були присвячені аналізу балансу і мали явно методичну спрямованість, що можна взяти за точку відліку розвитку АХД, У СРСР основними вченими, які почали розробку аналізу господарської діяльності стали Н.Р. Вейцман, С.К. Татур, М.І. Баканов та ін
Великий внесок у розвиток методології комплексного аналізу господарської діяльності внесли такі вчені-економісти, як М.І. Баканов, А.Д. Шеремет, С.Б. Барнгольц, В.Ф. Палій, І.І. Поклад, П.І. Савичев, І.І. Каракоз, Є.В. Долгополов, М.Ф. Дьячков, А.Ш. Маргуліс, А.І. Муравйов, В.І. Самбірський, Н.В. Дембінський, Г.М. Тацій, Н.Г. Чумаченко, В.І. Стражев, С.Г. Овсянніков, Н.А. Русак, Л.І. Кравченко, Б.І. Майданчик, Р.С. Сайфулін, А.Ф. Аксьоненко та інші.
Основною метою написання даної курсової роботи є застосування теоретичних основ аналізу господарської діяльності на практиці, в даному випадку аналіз фінансових результатів діяльності виробничого підприємстві «Вікінг».
Основні завдання даної курсової роботи це:
Провести аналіз фінансових результатів підприємства;
здійснити контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку;
визначення впливу як об'єктивних, так суб'єктивних факторів на фінансові результати;
провести аналіз рентабельності підприємства;
зробити оцінку роботи підприємства.
У своїй роботі я використовувала праці вітчизняних і зарубіжних економістів, які займалися розробкою теоретичних основ аналізу господарської діяльності, в тому числі і розглянутої мною темою аналізу фінансових результатів підприємства, а також періодичною пресою для знаходження інформації з питання збільшення суми прибутку і підвищення рентабельності підприємства.
Зроблені розрахунки можуть послужити хорошою базою для розробки і застосування заходів щодо усунення певних статей невиконаний план і здійсненню контролю за фінансовими результатами діяльності підприємства та їх змінами після вжитих заходів.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності.
1.1. Формування прибутку підприємства
Прибуток підприємства - найважливіший показник ефективності його діяльності, джерело фінансування виробничих та соціальних витрат, додаткової винагороди працівників.
Система прибутків визначена Законом України «Про податок підприємств на прибуток і організацій» від 27 грудня 1991р. № 2116-1 і наступними нормативними документами. У цих документах визначаються основні умови формування розподілу прибутку підприємства.
В умовах ринкових відносин є три основних джерела отримання прибутку.
Перше джерело утворюється за рахунок монопольного становища підприємства з випуску тієї чи іншої продукції і (або) унікальності продукту. Друге джерело пов'язаний з безпосередньо з виробничою і підприємницькою діяльністю. Практично він стосується всіх підприємств. Ефективність його використання залежить від знання кон'юнктури ринку і вміння адаптувати розвиток виробництва під цю постійно мінливу кон'юнктуру. Третє джерело пов'язаний з інноваційною діяльністю підприємства.
На підприємстві прибуток формується як сума фінансових результатів по всіх видах його діяльності.
Балансовий прибуток - характеризується фінансовим результатом діяльності підприємства за невизначений період; відображається в балансі підприємства.
Валовий прибуток - розрахунковий показник для оподаткування. На відміну від балансового прибутку на суму збитків (суму сумнівних боргів, тобто дебіторську заборгованість підприємства, яка не погашена в строк і не забезпечена відповідними гарантіями). Валовий прибуток підприємства дорівнює сумі прибутку про реалізацію продукції (робіт, послуг), прибутку від реалізації основних фондів (у тому числі земельних ділянок), іншого майна підприємства і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) дорівнює різниці між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість і акцизів, і витратами на виробництво і реалізацію., Включаються до собівартості продукції (робіт, послуг). При визначенні прибутку від реалізації основних фондів і іншого майна підприємства враховується різниця між продажною ціною і первісною або залишковою на індекс інфляції.
Доходи (витрати) від позареалізаційних операцій: доходи, одержувані від пайової участі в діяльності інших підприємств, від здачі майна в оренду, доходи (дивіденди, відсотки) по акціях, облігаціях і інших цінних паперів, що належать підприємству, а також інші доходи (витрати) від операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом продукції та її реалізацією, включаючи суми, отримані і сплачені у вигляді санкцій і відшкодування збитків. Позареалізаційні витрати: штрафи, пені, неустойки, негативні курсові різниці на валютних рахунках, збитки від зниження безнадійної дебіторської заборгованості, судові витрати та арбітражні збори.
Прибуток, оподатковувана податком, - це валовий прибуток, зменшена на суми дивідендів, резервів, пільг. Сума податку на прибуток підприємства визначається добутком величини бази оподаткування на ставку податку на прибуток, що встановлюється законодавством РФ.
Чистий прибуток - прибуток, що утвориться після сплати з валового прибутку податків та інших обов'язкових платежів. Цей прибуток залишається в розпорядженні підприємства і використовується для технічного його вдосконалення, розширення виробництва і соціального розвитку. [1]
1.2. Методика аналізу фінансових результатів підприємства
Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Прибуток підприємства отримують головним чином від реалізації продукції, а також від інших видів діяльності (здача в оренду основних фондів, комерційна діяльність на фінансових і валютних біржах і т.д.).
Прибуток - це частина чистого доходу, який безпосередньо отримують суб'єкти господарювання після реалізації продукції. Тільки після продажу продукції чистий дохід приймає форму прибутку. Кількісно вона являє собою різницю між чистим виторгом (після сплати податків та інших відрахувань з виторгу в бюджетні і позабюджетні фонди) і повною собівартістю реалізованої продукції. Виходить, чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим більше одержить прибутку, тим краще його фінансовий стан. Тому фінансові результати діяльності слід вивчати в тісному зв'язку з використанням і реальної продукції.
Обсяг реалізації й розмір прибутку, рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької, маркетингової та фінансової діяльності підприємства, інакше кажучи, ці показники характеризують усі сторони господарювання.
Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є:
систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку;
визначення впливу як об'єктивних, так суб'єктивних факторів на фінансові результати;
виявлення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності;
оцінка роботи підприємства по використанню виявлених резервів.
В аналіз фінансових результатів входить аналіз складу і динаміки балансового прибутку, аналіз фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг), аналіз позареалізаційних фінансових результатів, аналіз рентабельності підприємства, методики яких ми розглянемо в цій роботі і зробимо аналіз за даними підприємства.
Аналіз складу і динаміки балансового прибутку
У процесі аналізу господарської діяльності використовуються такі показники прибутку: балансовий прибуток, прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг, прибуток від іншої реалізації, фінансові результати від позареалізаційних операцій, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток.
Балансова прибуток включає в себе фінансові результати від реалізації продукції, робіт і послуг, від іншої реалізації, доходи та витрати від позареалізаційних операцій (рис.1).
Оподатковуваний прибуток - це різниця між балансовим прибутком та сумою прибутку, що обкладається податком на доход (по цінних паперах і від пайової участі у спільних підприємствах), а також суми пільг з податку на прибуток відповідно до податкового законодавства, яке періодично змінюється.
Чистий прибуток - це прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків, економічних санкцій та відрахувань до благодійних фондів.
Необхідно проаналізувати склад балансового прибутку, її структуру, динаміку і виконання плану за звітний рік. При вивченні динаміки прибутку слід враховувати інфляційні фактори змінюючи її суми. Для цього виручку коригують на середньозважений індекс зростання цін на продукцію підприємства в середньому по галузі, а витрати з реалізованої продукції зменшують на їх приріст у результаті підвищення цін спожиті ресурси за аналізований період.
Величина балансової, оподатковуваного та чистого прибутку залежить від численних факторів (рис.1). крім того, слід мати на увазі, що розмір прибутку багато в чому залежить від облікової політики, що застосовується на підприємстві, що аналізується. Закон про бухгалтерський облік та інші нормативні документи надають право суб'єктам господарювання самостійно вибирати деякі методи обліку, здатні істотно вплинути на формування фінансових результатів.
Чинні нормативні акти допускають наступні методи регулювання прибутку суб'єктом господарювання.
1. Зміна вартісних меж віднесення майна до основних засобів чи до малоцінних і швидкозношуваних предметів, що тягне за собою зміну суми поточних витрат і прибутку у зв'язку з різними способами нарахування зносу за основними засобами і по МБП.
2. Зміна методу нарахування зносу по малоцінних та швидкозношуваних предметів.
3. Використання методу прискореної амортизації по активній частині основних засобів також призводить до збільшення собівартості продукції і зменшення суми прибутку, а отже, і податків на прибуток.
4. Застосування різних методів оцінки нематеріальних активів та способів нарахування амортизації по них.
5. Вибір методу оцінки спожитих виробничих запасів.
6. Зміна порядку списання витрат по ремонту основних засобів на собівартість продукції (за фактичними витратами або рівномірним частинам за рахунок створеного ремонтного фонду).
7. Зміна строків погашення витрат майбутніх періодів, скорочення яких веде до зростання собівартості продукції звітного періоду.
8. Зміна методу визначення прибутку від реалізації продукції (за моментом відвантаження продукції або моменту її оплати).
Таким чином, облікова політика, яка формується адміністрацією, відкриває великий простір для вибору методологічних прийомів, здатних радикально міняти всю картину фінансових результатів та фінансового стану підприємства.
Тому в процесі аналізу необхідно встановити відповідність прийнятої облікової політики підприємства чинним законодавчим нормативним положенням щодо ведення бухгалтерського обліку та визначити вплив змін в обліковій політиці на суму балансової, оподатковуваного та чистого прибутку, а також на розмір податків, суму відрахувань до фондів підприємства і суму виплачених дивідендів акціонерам.
Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг).
Основну частину прибутку підприємства одержують від реалізації продукції і послуг. У процесі аналізу вивчаються динаміка, виконання плану прибутку від реалізації продукції і визначається фактори її зміни її суми.
Прибуток від реалізації продукції в цілому по підприємству залежить від чотирьох факторів першого рівня співпідпорядкованості: обсягу реалізації продукції; її структура; собівартість (Сi) та рівня средньореалізаціоних цін (Цi).
Обсяг реалізації продукції може здійснювати позитивний і негативний вплив на суму прибутку. Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції приводить до пропорційного збільшення прибутку. Якщо ж продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку.
Структура товарної продукції може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку. Якщо збільшиться частка більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку зростає і, навпаки, при збільшенні питомої ваги низькорентабельної чи збиткової продукції загальна сума прибутку зменшується.
Собівартість продукції і прибуток знаходяться в обернено пропорційній залежності: зниження собівартості призводить до відповідного зростання суми прибутку і навпаки.
Зміна рівня средньореалізаціоних цін і величина прибутку знаходяться в прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає, і навпаки.
Якщо порівняти суму прибутку планову та умовну, обчислену виходячи їх фактичного обсягу та асортименту продукції, але при планових цінах і плановій собівартості продукції, дізнаємося, наскільки вона змінилася за рахунок обсягу та структури реалізованої продукції (ΔП (VРП, уд)).
Щоб знайти вплив тільки обсягу продажу, необхідно плановий прибуток помножити на відсоток перевиконання (недовиконання) плану з реалізації продукції в оцінці за плановою собівартістю або в натурально-умовному обчисленні і результат розділити на 100 (ΔП VРП).
За тим можна визначити вплив структурного чинника. Для цього необхідно з першого результату відняти другий (ΔП уд).
Вплив зміни повної себестомості на суму прибутку встановлюється порівнянням фактичної суми витрат з плановою, перерахованої на фактичний обсяг продажів (ΔП с).
Зміна суми прибутку за рахунок відпускних цін на продукцію визначається співставленням фактичної виручки з умовною, яку б підприємство отримало за фактичний обсяг реалізації продукції при планових цінах (ΔП ц).
Слід також проаналізувати виконання плану і динаміку прибутку від реалізації окремих видів продукції, величина яких залежить від трьох факторів першого порядку: обсягу продажу продукції, собівартості і средньореалізаціоних цін. Факторна модель прибутку від реалізації окремих видів продукції має вигляд:
Пi = VРПi * (Цi - Сi) (1.2.1) [2]
Розрахунок впливу факторів на зміну суми прибутку за окремими видам продукції проводиться способом ланцюгової підстановки. Результати розрахунків слід детально вивчити і виявити причини зміни обсягу продажу, ціни і собівартості по кожному виду продукції.
Аналіз позареалізаційних фінансових результатів.
Виконання плану прибутку значною мірою залежить від фінансових результатів діяльності, не пов'язаних з реалізацією продукції. Це прибуток або збитки минулих років, виявлені у звітному році; прибуток від здачі в оренду землі та основних засобів; отримані і виплачені пені, штрафи і неустойки; збитки від списання безнадійної дебіторської заборгованості, по якій минули строки позовної давності; збитки від стихійних лих; доходи по акціях, облігаціях, депозитах; доходи і збитки від валютних операцій; збитки від уцінки готової продукції і матеріальних запасів.
У процесі аналізу вивчаються склад, динаміка, виконання плану та фактори зміни суми отриманих збитків і прибутку по кожному джерелу позареалізаційних результатів.
Основними видами цінних паперів є акції, облігації внутрішніх державних і місцевих позик, облігації суб'єктів господарювання (акціонерних товариств, комерційних банків), депозитні сертифікати, казначейські, банківські та комерційні векселі та ін
Дохід власника акцій складається з суми дивіденду і приросту капіталу, вкладеного в акції внаслідок зростання їх цін. Сума дивіденду залежить від кількості акцій і рівня дивіденду на одну акцію, величина якого визначається рівнем рентабельності акціонерного підприємства, його дивідендною політикою, рівнем процентної ставки за кредит, податкової та амортизаційної політикою держави і т.д. в процесі аналізу вивчається динаміка дивідендів, курсу акцій, чистого прибутку, що припадає на одну акцію, встановлюються темпи їх зростання або зниження.
Дохід від інших цінних паперів (облігацій, депозитних сертифікатів, векселів) залежить від їх кількості, вартості та рівня процентних ставок.
У процесі аналізу вивчають динаміку і структуру доходів по кожному виду цінних паперів, визначають вплив факторів на зміну їх величини.
Доходи від здачі в оренду основних засобів і землі залежать від кількості зданих об'єктів в оренду або від розміру земельної площі та рівня орендної плати. На даному підприємстві сума отриманого доходу від здачі в оренду основних засобів збільшилася за рахунок зростання рівня орендної плати у зв'язку з інфляцією.
Збитки від виплати штрафів виникають у зв'язку з порушенням окремими службами договорів з іншими підприємствами, організаціями, установами. При аналізі встановлюється причини невиконання зобов'язань, приймаються заходи для запобігання допущених порушень.
Зміна суми отриманих штрафів може відбутися не тільки в результаті порушення договірних зобов'язань постачальниками і підрядниками, а й через ослаблення фінансового контролю з боку підприємства щодо них. Тому при аналізі даного показника слід перевірити, чи в усіх випадках порушення договірних зобов'язань постачальниками були пред'явлені відповідні санкції.
Збитки від списання незатребуваною дебіторської заборгованості виникають зазвичай на тих підприємствах, де постановка обліку і контролю за станом розрахунків знаходиться на низькому рівні, а також з причини банкрутства клієнтів. Прибутки (збитки) минулих років, виявлені в поточному році, також свідчать про недоліки бухгалтерського обліку.
На закінчення аналізу розробляються конкретні заходи, спрямовані на попередження і зменшення збитків і втрат від позареалізаційних операцій і збільшення прибутку від довгострокових і короткострокових фінансових вкладень.
Аналіз рентабельності підприємства
Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т.д. вони більш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Їх використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.
Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп:
1) показники, що характеризують окупність витрат виробництва та інвестиційних проектів,
2) показники, що характеризують прибутковість продажів,
3) показники, що характеризують прибутковість капіталу та його частин.
Всі показники можуть розраховуватися на основі балансового прибутку, прибутку від реалізації продукції і чистого прибутку.
Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) - відношення валового прибутку рп) або чистого прибутку (ПП) до суми витрат по реалізованій продукції (З рп):
R з = П рп / З рп або R з = ПП / З рп. (1.2.2)
Вона показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Може розраховуватися в цілому по підприємству, окремим його підрозділам і видам продукції.
Аналогічним способом визначається окупність інвестиційних проектів: отримана або очікувана сума прибутку від проекту відноситься до суми інвестицій в даний проект.
Рентабельність продажів (обороту) - відношення прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг або чистого прибутку до суми отриманої виручки (В):
R з = П рп / В або R з = ПП / В. (1.2.3)
Характеризує ефективність підприємницької діяльності: скільки прибутку має підприємство з рубля продажів. Широке застосування цей показник одержав у ринковій економіці. Розраховується в цілому по підприємству та окремим видам продукції.
Рентабельність (прибутковість) капіталу - відношення балансового (валового, чистого) прибутку до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу (КL) або окремих його складових: власного (акціонерного), позикового, перманентного, основного, оборотного, виробничого капіталу і т.д.:
R к = БП / KL; R к = П рп / KL; R к = ПП / KL. (1.2.4)
У процесі аналізу варто вивчити динаміку перерахованих показників рентабельності, виконання плану по їх рівні і провести міжгосподарські порівняння з підприємствами-конкурентами.
Рівень рентабельності виробничої діяльності (окупність витрат), розрахований в цілому по підприємству, залежить від трьох основних факторів першого порядку: зміни структури реалізованої продукції, її собівартості та середніх цін реалізації.
Факторна модель цього показника має вигляд
R = П (при VРП общ, УДi, Цi, Сi) / И (при VРП общ, УДi * Ci). (1.2.5)
Розрахунок впливу факторів першого порядку на зміну рівня рентабельності в цілому по підприємству можна виконати способом ланцюгової підстановки.
Потім необхідно зробити факторний аналіз рентабельності за кожним видом продукції. Рівень рентабельності окремих видів продукції залежить від зміни средньореалізаціоних цін і собівартості одиниці продукції:
R i = Пi / Зi = VРПi (Цi-Сi) / VРПi * Ci = Цi-Ci/Ci = Цi/Ci-1 (1.2.6)
Розрахунок впливу цих факторів на зміну рівня рентабельності виробів зробимо способом ланцюгової підстановки.
Необхідно також більш детально вивчити причини зміни середнього рівня цін і способом пропорційного розподілу розрахувати їх вплив на рівень рентабельності.
Потім треба встановити, за рахунок яких чинників змінилася собівартість одиниці продукції і аналогічним чином визначити їх вплив на рівень рентабельності. Такі розрахунки робляться по кожному виду товарної продукції, що дозволяє більш точно оцінити роботу суб'єкта господарювання і повніше виявити внутрішньогосподарські резерви зростання рентабельності на аналізованому підприємстві.
Приблизно також проводиться факторний аналіз рентабельності продажів. Детермінована факторна модель цього показника, обчисленого в цілому по підприємству, має наступний вигляд:
R рп = П рп = f [VРП общ, УДi, Цi, Сi] / В = f [VРП общ, УДi, Цi]. (1.2.7)
Рівень рентабельності продажів окремих видів продукції залежить від середнього рівня ціни і собівартості виробу:
R рп = Пi / Вi = VРПi (Цi-Сi) / VРПi * Цi = Цi-Сi / Цi. (1.2.8)
Аналогічним способом здійснюється факторний аналіз рентабельності сукупного капіталу. Балансова сума прибутку залежить від обсягу реалізованої продукції (VРП), її структури (УДi), собівартості (Сi), середнього рівня цін (Цi) і фінансових результатів від інших видів діяльності, не пов'язаних з реалізацією продукції та послуг (ВФР).
Середньорічна сума основного та оборотного капіталу (KL) залежить від обсягу продажів і коефіцієнта оборотності капіталу (К об), який визначається відношенням виручки до середньорічної суми основного і оборотного капіталу. Чим швидше обертається капітал на підприємстві, тим менше його потрібно для забезпечення запланованого обсягу продажів. І навпаки, уповільнення оборотності капіталу потребує додаткового залучення коштів для забезпечення того ж обсягу виробництва і реалізації продукції. При цьому виходять з того, що обсяг продажів сам по собі не впливає на рівень рентабельності, тому що з його зміною пропорційно збільшуються або зменшуються, сума прибутку і сума основного та оборотного капіталу за умови незмінності інших чинників.
Взаємозв'язок названих чинників з рівнем рентабельності капіталу можна представити у вигляді
R = БП = f [VРП общ, УДi, Цi, Сi, ВФР] / KL = f [VРП общ, УДi, До про]. (1.2.9)
При поглибленому аналізі необхідно вивчити впливу чинників другого рівня, від яких залежить зміна средньореалізаціоних цін, собівартості продукції і позареалізаційних результатів.
Для аналізу рентабельності виробничого капіталу, що визначається відношення балансового прибутку до середньорічної вартості основних засобів та матеріальних оборотних фондів, можна використовувати факторну модель, запропоновану М.І. Баканова і А.Д. Шереметом.
На закінчення аналізу фінансових результатів мають бути розроблені конкретні заходи щодо усунення виявлених порушень та система здійснення моніторингу.
РОЗДІЛ 2. Аналіз господарської діяльності підприємства
У нашому випадку буде розглядатися торгове підприємство ТОВ «Авто-Майстер Спорт». Основними джерелами інформації будуть служити звітний річний бухгалтерський баланс на 31 грудня 2006р. і звіт про прибутки та збитки за період з 1 січня по 31 грудня 2006р.
2.1. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку
Аналіз безпосередньо за балансом - справа досить трудомістка й неефективне, тому що занадто велика кількість розрахункових показників не дозволяє виділити головні тенденції у фінансовому стані організації.
Один з творців балансоведенія Н. А. Блату рекомендував досліджувати структуру і динаміку фінансового стану підприємства за допомогою порівняльного аналітичного балансу. Такий баланс можна одержати з вихідного балансу шляхом ущільнення окремих статей і доповнення його показниками структури, динаміки та структурної динаміки.
Аналітичний баланс корисний тим, що зводить воєдино і систематизує ті розрахунки, які зазвичай здійснює аналітик при ознайомленні з балансом. Схемою аналітичного балансу охоплено багато важливих показників, що характеризують статику і динаміку фінансового стану організації. Цей баланс фактично включає в себе показники як горизонтального, так і вертикального аналізу.

Таблиця № 2.1.1
Аналіз складу, динаміки і виконання плану балансового прибутку за звітний рік
Склад балансового прибутку
Звітний рік
Минулий рік
Сума,
тис. руб.
Структура,%
Сума,
тис. руб.
Структура,%
Балансова прибуток
1463
100
1560
100
Прибуток від реалізації продукції
630
56,94
859
50,94
Прибуток від іншої реалізації
479
43,06
829
49,06
Як бачимо з таблиці 2.1. найбільшу частку балансового прибутку займає прибуток від продажів (56,94% у звітному році). Темпу приросту прибили в звітному році по відношенню до минулого року не спостерігається, що свідчить про погіршення роботи підприємства.
2.2. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг)
Таблиця № 2.2.1.
Вихідні дані для факторного аналізу прибутку
від реалізації продукції, тис. руб.
Показник
План
План, перерахований н фактичний обсяг продажів
Факт
Виручка від реалізації продукції за вирахуванням ПДВ, акцизного податку й інших відрахувань з виторгу (В)
4934
4539
4546
Повна собівартість реалізованої продукції (З)
4075
3749
3916
Прибуток від реалізації продукції (П)
859
790
630
План по сумі прибутку про реалізацію продукції в звітному році недовиконаний на 229 тис. руб (630-859), або на 36,3%.
Якщо порівняти суму прибутку планову та умовну, обчислену виходячи з фактичного обсягу та асортименту продукції, але при планових цінах і плановій собівартості продукції, дізнаємося, наскільки вона змінилася за рахунок обсягу та структури реалізованої продукції:
ΔП (VРП, уд) = 927-859 = 137 тис.руб.
Щоб знайти лише обсяг продажу, необхідно плановий прибуток помножити на відсоток недовиконання плану по реалізації продукції в оцінці за плановою собівартістю або в натурально-умовному обчисленні (4546/4934 * 100 = -8%) і розділити результат на 100:
ΔП VРП = 859 * (-8%) / 100 = -69 тис.руб.
Визначимо вплив структурного фактора:
ΔП уд = 137 - (-69) = +206 тис.руб.
Визначимо вплив зміни повної собівартості на суму прибутку встановлюється порівнянням фактичної суми витрат з плановою, перерахованої на фактичний обсяг продажів:
ΔП з = 3749-3916 = -167 тис.руб.
Тепер визначимо зміну суми прибутку за рахунок відпускних цін на продукцію:
ΔП ц = 4546-4539 = +7 тис.руб.
Ці ж результати можна отримати і способом ланцюгової підстановки, послідовно замінюючи планову величину кожного факторного показника фактичною.

Таблиця № 2.2.2
Розрахунок впливу факторів першого рівня на зміну суми прибутку від реалізації продукції
Показник
Умови розрахунку
Порядок розрахунку
Сума прибутку, тис. руб.
Обсяг реалізації
структура товарної продукції
ціна
собівартість
План
План
План
План
План
У пл - З пл
859
Усл.1
Факт
План
План
План
П пл * До рп
790
Усл.2
Факт
Факт
План
План
У ум - З ум
790
Усл.3
Факт
Факт
Факт
План
У ф - З ум
797
Факт
Факт
Факт
Факт
Факт
У ф - З ф
630
Спочатку треба знайти суму прибутку при фактичному обсязі продажів і плановій величині інших факторів. Для цього слід розрахувати коефіцієнт виконання плану по реалізації продукції (К рп), а потім планову суму прибутку скорегувати на цей коефіцієнт.
До рп = 4546/4934 = 0,92
Якби не змінилася величина інших факторів, сума прибутку повинна була б зменшитись на 8% і складе 790 тис.руб. (859 * 0,92).
Потім слід визначити суму прибутку при фактичному обсязі і структурі реалізованої продукції, але при плановій собівартості і планових цінах. Прибуток за таких умов становитиме 790 тис.руб. (4539-3749).
Потрібно підрахувати також, скільки прибутку підприємство могло б одержати при фактичному обсязі реалізації, структурі та цінах, але при плановій собівартості продукції. Сума прибутку в цьому випадку складе 797 тис.руб. (4546-3749).
За даними таблиці 2.2. можна встановити, як змінилася сума прибутку за рахунок кожного фактора.
Зміна суми прибутку за рахунок:
обсягу реалізації продукції
ΔП VРП = 790-859 = -69 тис.руб.
середніх цін реалізації
ΔП ц = 797-790 = +7 тис.руб.
собівартості реалізованої продукції
ΔП з = 630-797 = -167 тис.руб.
Із зроблених мною розрахунків можна сказати, що основним чинником надали відчутний вплив на зміну суми прибутку стало підвищенням собівартості продукції, сума прибутку зменшилася на 167 тис.руб.
2.3. Аналіз рентабельності підприємства
Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому. Всі показники розраховуються на основі балансового прибутку, прибутку від реалізації продукції і чистого прибутку.
Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат):
R з = ПП / З рп (1.2.2)
R з пл = 829/4075 = 0,22 (22%)
R з ф = 479/3917 = 0,12 (12%)
Рентабельність продажів:
R рп = ПП / У (1.2.3)
R рп лл = 829/4934 = 0,17 (17%)
R рп ф = 479/4546 = 0,10 (10%)
Рентабельність капіталу:
R к = ПП / КL (1.2.4)
R до пл = 829/3969 = 0,20 (20%)
R к ф = 479/3960 = 0,13 (13%)
Для порівняння планових і фактичних рівнів показника оформимо наші результати у вигляді таблиці:
Таблиця № 2.3.1.
Розрахунки рентабельності підприємства
Показник
Звітний період
Минулий рік
R з
12
22
R рп
10
17
R к
13
20
З вироблених мною розрахунків можна зробити висновок, що підприємство недовиконали план за всіма показниками рентабельності.
Зробимо факторний аналіз рентабельності продажів за такою формулою:
R рп = П рп / В (1.2.7)
R пл = П пл / У пл = (859/4934) * 100 = 17,4%
R усл1 = П усл2 / У ум = (790/4539) * 100 = 17,4%
R усл3 = П усл3 / У Ф = (797/4546) * 100 = 17,5%
R ф = П ф / У ф = (630/4546) * 100 = 13,86%
ΔR заг = R ф - R пл = 13,86-17,4 = -3,54%
в тому числі:
ΔR уд = R усл1 - R пл = 17,4-17,4 = 0
ΔR ц = R усл2 - R усл1 = 17,5-17,4 = +0,1%
  ΔR з = R ф - R усл2 = 13,86-17,5 = -3,64%
Загальна рентабельність продажів була знижена на 3,54% за рахунок підвищення собівартості на 3,64%.
Рівень рентабельності виробничої діяльності зробимо по наступній факторної моделі:
R = П / І (1.2.5)
Зробимо розрахунок впливу факторів першого порядку на зміну рівня рентабельності в цілому по підприємству за допомогою способу ланцюгової підстановки.
R пл = П пл / З пл = (859/3373) * 100 = 25,5%
R усл1 = П усл1 / З ум = (859 * 0,92 / 3373 * 0,92) * 100 = 25,5%
R усл2 = П усл2 / З усл1 = (790/3749) * 100 = 21,08%
R усл3 = П усл3 / З ум = (797/3749) * 100 = 21,26%
R ф = П ф / З ф = 630/3083 * 100 = 20,44%
ΔR заг = R ф - R пл = 20,44% - 25,50% = -5,06%
в тому числі:
ΔR рп = R усл1 - R пл = 25,5-25,5 = 0
ΔR уд = R усл2 - R усл1 = 21,08-25,5 = -4,42%
  ΔR ц = R усл3 - R усл2 = 21,26-21,08 = 0,18%
ΔR з = R ф - R усл3 = 20,44-21,26 = 0,82%
Отримані результати свідчать про те, що план за рівнем рентабельності недовиконаний у зв'язку з зниженням питомої ваги більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі реалізації. Зростання собівартості продукції на 167 тис. руб. викликаний зниженням рівня рентабельності на -0,82%. [3]

ВИСНОВОК
В ході даної курсової роботи було проведено економічний аналіз фінансово-господарської діяльності торгового підприємства ТОВ «Авто-Майстер Спорт». Основними джерелами інформації будуть служити звітний річний бухгалтерський баланс на 31 грудня 2006р. і звіт про прибутки та збитки за період з 1 січня по 31 грудня 2006р.
Проаналізувавши фінансовий стан підприємства ми зміцнили свої теоретичні знання і отримали практичний досвід за методикою аналізу фінансових результатів підприємства. Дослідивши діяльність фірми за рік, на підставі даних звітності тепер ми можемо уявити реальну картину фінансового стану підприємства та її зміна протягом 2006 р .
Тепер ми можемо "читати" звітність підприємства. Так, форма № 1 дає нам відомості про стан основних засобів та необоротних активів, про вартість запасів підприємства, про величину грошових коштів і стан розрахунків з дебіторами і кредиторами, про величину джерел власних коштів, про суму кредитів банків і про картину фінансових вкладень фірми. Форма № 2 дає нам можливість отримати інформацію про фінансові результати фірми, докладно висвітлює використання прибутку, а також дає повну характеристику платежів до бюджету, які здійснює фірма з урахуванням різних пільг.
Проаналізувавши зміну фінансових результатів підприємства протягом 2006 р . ми робимо висновок, що воно погіршилося. На це вказує наявність негативних результатів розрахунків. У цілому, спостерігається тенденція до зниження фінансового стану підприємства за рахунок зниження результатів аналізу фінансових результатів підприємства: загальна рентабельність продажів була знижена на 3,54% за рахунок підвищення собівартості на 3,64%, а також план за рівнем рентабельності недовиконаний у зв'язку з зниженням питомої ваги більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі реалізації. Зростання собівартості продукції на 167 тис. руб. викликаний зниженням рівня рентабельності на -0,82%.
У відношенні рекомендації щодо поліпшення фінансових результатів підприємства можна сказати, що сьогодні склалася така ситуація, коли всі рекомендації з поліпшення фінансових результатів підприємства були використані і результатом є сучасне фінансове становище фірми. Основними засобами можна запропонувати: збільшити обсяг продажів, у тому числі продукції найбільш рентабельною; постаратися знизити собівартість продукції або підібрати нових постачальників даної продукції з більш низькими цінами

Список використаної літератури
1. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. фінансовий аналіз. М.: ДІС, 1997р.
2. Баканов М.І., Шермет А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності: Підручник. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 1997.
3. Єрмолович Л.Л. аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Мн.: БГЕУ, 1997р.
4. Шпаргалка по економіці підприємства / С.В. Загородников. - М.: Вид-во «Іспит», 2006.
5. Ковальов В. В. Фінансовий аналіз: управління капіталом, вибір інвестицій, аналіз звітності. - М.: Фінанси і статистика, 1994, с. 86 - 196.
6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мн.: ІП "Екоперспектіва", 1998, с. 409 - 485.
7. Теорія економічного аналізу. / За ред. Шермета А.Д. - М.: Прогрес, 1982.
8. Турецький Д.М. Звіт про фінансові результати та використанні - Форма № 2 / / Свiт бухгалтерського облiку - 1997 - Березень - с. 60-66 38. Фінансовий менеджмент: теорія і прктики / під ред. Стоянової. - М. Перспектива, 1996-405с.
9. Харламова Г.В, Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств. Харків: - 1995
10. Шеремет А.Д., Сайфулін Р. С. Методика фінансового аналізу. - М.: Инфра-М, 1995


[1] Шпаргалка по економіці підприємства / С.В. Загородников. - М.: Вид-во «Іспит», 2006.
[2] Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мн.: ІП "Екоперспектіва", 1998, с. 409 - 485.
[3] Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мн.: ІП "Екоперспектіва", 1998, с. 409 - 485.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
109.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансових результатів підприємства 2
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 2
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 3
Аналіз фінансових результатів підприємства 2 Сутність і
Облік і аналіз фінансових результатів підприємства
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Аналіз фінансових результатів діяльності організації підприємства
Аналіз фінансових результатів діяльності торговельного підприємства
Аналіз кінцевих фінансових результатів діяльності підприємства
© Усі права захищені
написати до нас