Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


ДИПЛОМ

З ПРЕДМЕТУ:

БУХОБЛІК І АУДИТ

ЗА ТЕМОЮ:

"АНАЗІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА"
ВИКОНАВ:
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 
______________________________________________________
 
ВИКЛАДАЧ:
 
______________________________________________________
МОСКВА 2003
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
1.1 ПРЕДМЕТ АХД
1.2 ЗМІСТ І ФУНКЦІЇ АХД
1.3 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.4 МЕТОД АХД, ЙОГО ХАРАКТЕРНІ РИСИ
1.5 МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.6 РОЛЬ АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЦТВОМ
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТОВ "ВУД ТРЕЙД"
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ВУД ТРЕЙД"
2.2. АНАЛІЗ СКЛАДУ, ДИНАМІКИ І ВИКОНАННЯ ПЛАНУ балансового прибутку за ЗВІТНИЙ РІК
2.3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
2.4. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "Онисько ПЛЮС"
2.5. АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 3. РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ВУД ТРЕЙД"
3.1. РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.2. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ВУД ТРЕЙД"
ВИСНОВОК
Список використаної літератури

ДОДАТОК


ВСТУП
В останні роки, в умовах переходу до ринкових відносин в діяльності підприємства фінансові результати стали займати одне з провідних напрямків, як в області обліку, так і при аналізі та аудиті діяльності підприємства.
Власники підприємств зацікавлені в максимізації прибутку, оскільки саме за рахунок прибутку підприємства можуть розвиватися, збільшувати масштаби виробництва, а, отже, і приносити більший дохід своїм власникам.
Проблемами аналізу фінансових результатів у вітчизняній практиці займаються багато вчених. Серед них, такі як: Безруких П.С., Патров В.В., Никифорова Н.А., Подільський В.І., Волкова В.М., Донцова Л.В., Овсейчук М.Ф. та інші.
Ці автори дають своє розуміння проблем аудиту та аналізу фінансових результатів, і їх думки часто досить суперечливі.
Важливим напрямом дослідження аналізу фінансових результатів є вивчення закордонного досвіду і спроба адаптації елементів зарубіжних методик на вітчизняних підприємствах.
Всі вищевказані фактори обумовлюють важливість і актуальність теми дипломної роботи.
Метою дипломної роботи є узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду аналізу фінансових результатів.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
· Вивчити економічну літературу з питань формування та використання фінансової інформації, існуючі методики аналізу фінансових результатів та зарубіжного досвіду підвищення аналітичності їх інформаційної бази;
· Показати застосування викладеної методики на практиці.
Об'єктом дослідження дипломної роботи є фінансові результати діяльності діючого підприємства.
Для написання дипломної роботи була використана методична, наукова і навчальна література, нормативні документи, законодавчі акти, статті періодичної преси.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
 
1.1 ПРЕДМЕТ АХД
 
Кожна наука має свій предмет дослідження, який вона вивчає з відповідною метою властивими їй методами. Філософія під предметом будь-якої науки (включаючи і АХД) розуміє якусь частину або сторону об'єктивної дійсності, яка вивчається лише даної наукою. Один і той самий об'єкт може розглядатися різними науками. Кожна з них знаходить в ньому специфічні сторони або відносини.
Господарська діяльність є об'єктом дослідження багатьох наук: економічної теорії, макро-і макроекономіки, управління, організації і планування виробничо-фінансової діяльності, статистики, бухгалтерського обліку, економічного аналізу і т. д. Економіка вивчає вплив загальних, приватних і специфічних законів на розвиток економічних процесів у конкретних умовах галузі або окремого підприємства. Статистика досліджує кількісні боку масових економічних явищ і процесів, які відбуваються у господарській діяльності. Предметом бухгалтерського обліку є кругообіг капіталу в процесі господарської діяльності. Він документально відображає всі господарські операції, процеси і пов'язане з ними рух коштів підприємства і результати його діяльності.
Що ж є предметом АХД?
У спеціальній літературі з економічного аналізу можна зустріти десятки самих різних його формулювань. Усі визначення предмета АХД можна згрупувати наступним чином:
а) господарська діяльність підприємств;
б) господарські процеси і явища.
При більш уважному розгляді цих визначень можна помітити, що аналіз вивчає не саму господарську діяльність як технологічний процес, а економічні результати господарювання як наслідку економічних процесів. Тому останнім часом більшість дослідників цієї проблеми предметом АХД вважають економічні процеси, які відбуваються в результаті господарської діяльності. Однак, як вже зазначалося, господарська діяльність підприємства і ті процеси, що в ній відбуваються, є об'єктом вивчення багатьох наук. Дані визначення не містять те специфічне, що дозволяє відрізнити АХД від інших наук.
Щоб виділити ту частину або ті відносини в цьому об'єкті, які відносяться тільки до аналізу, потрібно виходити із сутності процесів господарської діяльності. Процес-це причинно-обумовлене перебіг подій, зміна явищ, стану об'єкта у відповідності з наміченою метою або результатом. Результати економічних процесів як наслідок плануються і прогнозуються на майбутнє у відповідних показниках, враховуються в міру фактичного формування і потім аналізуються. Але результати як наслідку процесів є не предметом АХД, а об'єктами. Предметом же економічного аналізу є причини утворення та зміни результатів господарської діяльності. Пізнання причинно-наслідкових зв'язків у господарській діяльності підприємств дозволяє розкрити сутність економічних явищ і на цій основі дати правильну оцінку досягнутим результатам, виявити резерви підвищення ефективності виробництва, обгрунтувати плани й управлінські рішення.
Класифікація, систематизація, моделювання, вимірювання причинно-наслідкових зв'язків є головним методологічним питанням АХД.
Таким чином, предметом аналізу господарської діяльності є причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ і процесів.
1.2 ЗМІСТ І ФУНКЦІЇ АХД
 
Розглянемо зміст аналізу господарської діяльності як науки, спрямованої на вирішення певних завдань. Це зміст випливає передусім із тих функцій, які економічний аналіз виконує в системі інших прикладних економічних наук.
Однією з таких функцій є вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій відбуваються явищ і процесів у конкретних умовах підприємства.
Важливою функцією АХД є наукове обгрунтування поточних і перспективних планів. Без глибокого економічного аналізу результатів діяльності підприємства за минулі роки (5-10 років) і без обгрунтованих прогнозів на перспективу, без виявлення мали місце недоліків і помилок не можна розробити науково обгрунтований план, вибрати оптимальний варіант управлінського рішення.
До функцій аналізу належить також контроль за виконанням планів і управлінських рішень, за економним використанням ресурсів. Ряд економістів принижують або зовсім заперечують цю функцію аналізу, приписуючи її виключно бухгалтерського обліку і контролю. Однак, аналіз проводиться не тільки з метою констатації фактів і оцінки досягнутих результатів, але і з метою виявлення недоліків, помилок та оперативного впливу на процес виробництва. Саме тому необхідно підвищувати оперативність і дієвість аналізу.
Центральна функція АХД, яку він виконує на підприємстві, - пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики.
Наступна функція аналізу - оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей.
І нарешті, розробка заходів щодо використання виявлених резервів у процесі господарської діяльності - також одна з функцій АХД.
Таким чином, аналіз господарської діяльності як наука являє собою систему спеціальних знань, пов'язаних з дослідженням тенденцій господарського розвитку, науковим обгрунтуванням планів, управлінських рішень, контролем за їх виконанням, оцінкою досягнутих результатів, пошуком, вимірюванням і обгрунтуванням величини господарських резервів підвищення заходів щодо їх використання .

1.3 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
Основною метою фінансового аналізу є отримання невеликого числа ключових (найбільш інформативних), параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін у структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами. При цьому аналітика і керуючого (менеджера) може цікавити як поточний фінансовий стан підприємства, так і його проекція на найближчу або більш віддалену перспективу, тобто очікувані параметри фінансового стану.
Але не тільки тимчасові границі визначають альтернативність цілей фінансового аналізу. Вони залежать також від цілей суб'єктів фінансового аналізу, тобто конкретних користувачів фінансової інформації.
Цілі аналізу досягаються в результаті вирішення певного взаємозалежного набору аналітичних завдань. Аналітична задача являє собою конкретизацію цілей аналізу з обліком організаційних, інформаційних, технічних і методичних можливостей проведення аналізу. Основним фактором у кінцевому рахунку є обсяг і якість вихідної інформації. При цьому треба мати на увазі, що періодична бухгалтерська або фінансова звітність підприємства - це лише "сира інформація", підготовлена ​​в ході виконання на підприємстві облікових процедур.
Щоб приймати рішення по управлінню в області виробництва, збуту, фінансів, інвестицій і нововведень керівництву потрібна постійна ділова поінформованість з відповідних питань, яка є результатом відбору, аналізу, оцінки і концентрації вихідних даних виходячи з цілей аналізу і управління.
Основний принцип аналітичного читання фінансових звітів - це дедуктивний метод, тобто від загального до конкретного. Але він повинен застосовуватися багаторазово. У ході такого аналізу як би відтворюється історична і логічна послідовність господарських фактів і подій, спрямованість і сила впливу їх на результати діяльності.
Практика фінансового аналізу вже виробила основні правила читання (методику аналізу) фінансових звітів. Серед них можна виділити 6 основних методів:
· Горизонтальний (тимчасовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом;
· Вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результати в цілому;
· Трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показника, очищеної від випадкових впливів і індивідуальних особливостей окремих періодів. За допомогою тренда формують можливі значення показників у майбутньому, а отже, ведеться перспективний прогнозний аналіз;
· Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відносин між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників;
· Порівняльний (просторовий) аналіз - це як внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показником фірми, дочірніх фірм, підрозділів, цехів, так і міжгосподарський аналіз показників даної фірми з показниками конкурентів, з середньогалузевими і середніми господарськими даними;
· Факторний аналіз - аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих чи стахостатіческіх прийомів дослідження. Причому факторний аналіз може бути як би прямим (власне аналіз), коли результативний показник дроблять на складові частини, так і зворотним (синтез), коли його окремі елементи з'єднують у загальний результативний показник.
Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є:
· Систематичний контроль виконання планів реалізації продукції та отримання прибутку;
· Визначення впливу як об'єктивних, так суб'єктивних факторів на фінансові результати;
· Виявлення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності;
· Оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення прибутку та рентабельності;
· Розробка заходів щодо використання виявлених резервів.
Основними джерелами інформації при аналізі фінансових результатів прибутку служать накладні на відвантаження продукції, дані аналітичного бухгалтерського обліку за рахунками 46, 47, 48 і 80, фінансової звітності ф.2 "Звіт про прибутки та збитки", а також відповідні таблиці бізнес-плану підприємства.
1.4 МЕТОД АХД, ЙОГО ХАРАКТЕРНІ РИСИ
 
Під методом науки в широкому сенсі розуміють спосіб дослідження свого предмета. Специфічні для різних наук способи підходу до вивчення предмета (у тому числі і АХД) базуються на загальному діалектичному методі пізнання. Матеріалістична діалектика виходить з того, що всі явища і процеси необхідно розглядати у постійному русі, зміні, розвитку. Тут витік однієї з характерних рис методу АХД - необхідність постійних порівнянь.
Матеріалістична діалектика вчить, що кожне явище треба розглядати як єдність і боротьбу протилежностей. Звідси випливає необхідність вивчення внутрішніх протиріч, позитивних і негативних сторін кожного явища, кожного процесу. Це теж одна з характерних рис АХД. Наприклад, НТП надає позитивний результат на зростання продуктивності праці, підвищення рівня рентабельності та інші показники, але при цьому треба враховувати і його негативні риси, такі, як забруднення навколишнього середовища, розвиток гіподинамії та ін
Використання діалектичного методу в аналізі означає, що вивчення господарської діяльності підприємства має проводитися з урахуванням всіх взаємозв'язків. Наприклад, впровадження нової техніки збільшує витрати виробництва, а значить і собівартість. Але при цьому зростає продуктивність праці, що в свою чергу сприяє економії заробітної плати і зниження собівартості продукції. Якщо темпи зростання продуктивності праці будуть більшими, ніж темпи зростання витрат на утримання та експлуатацію нової техніки, тоді собівартість продукції буде знижуватися.
Важливою методологічною рисою аналізу є й те, що він здатний не тільки встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, а й давати їм кількісну характеристику, тобто забезпечувати вимірювання впливу факторів на результати діяльності.
Кожне економічне явище треба розглядати як систему, як сукупність багатьох елементів, пов'язаних між собою. З цього випливає необхідність системного підходу до вивчення об'єктів аналізу, що є ще однією його характерною рисою.
Важливою методологічною рисою АХД, яка випливає безпосередньо з попередньої, є розробка та використання системи показників, необхідної для комплексного, системного дослідження причинно-наслідкових зв'язків економічних явищ і процесів у господарській діяльності підприємства.
Таким чином, метод АХД представляє системне, комплексне вивчення, вимірювання та узагальнення впливу факторів на результати діяльності підприємства шляхом обробки спеціальними прийомами системи показників плану, обліку, звітності та інших джерел інформації з метою підвищення ефективності виробництва.
1.5 МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Під методикою розуміється сукупність способів, правил найбільш доцільного виконання якої-небудь роботи. В економічному аналізі методика являє собою сукупність аналітичних способів і правил дослідження економіки підприємства, певним чином підлеглих досягненню мети аналізу. Загальну методику розуміють як систему дослідження, яка однаково використовується при вивченні різних об'єктів економічного аналізу в різних галузях національної економіки. Приватні методики конкретизують загальну відносно до певним галузям економіки, до певного типу виробництва або об'єкта дослідження.
Будь-яка методика аналізу буде являти собою наказ або методологічні поради по виконанню аналітичного дослідження. Вона містить такі моменти, як:
а) завдання та формулювання цілей аналізу;
б) об'єкти аналізу;
в) системи показників, за допомогою яких буде досліджуватися кожен об'єкт аналізу;
г) поради щодо послідовності та періодичності проведення аналітичного дослідження;
д) опис способів дослідження об'єктів, що вивчаються;
е) джерела даних, на підставі яких проводиться аналіз;
е) вказівки з організації аналізу (які особи, служби будуть проводити окремі частини дослідження);
з) технічні засоби, які доцільно використовувати для аналітичної обробки інформації;
і) характеристика документів, якими краще всього оформляти результати аналізу;
к) споживачі результатів аналізу.
В якості найважливішого елементу методики АХД виступають технічні прийоми та способи аналізу. Стисло ці способи можна назвати інструментарієм аналізу. Вони використовуються на різних етапах дослідження для:
· Первинної обробки зібраної інформації (перевірки, угруповання, систематизації);
· Вивчення стану та закономірностей розвитку досліджуваних об'єктів;
· Визначення впливу чинників на результати діяльності підприємств;
· Підрахунку невикористаних і перспективних резервів підвищення ефективності виробництва;
· Узагальнення результатів аналізу та комплексної оцінки діяльності підприємств;
· Обгрунтування планів економічного і соціального розвитку, управлінських рішень, різних заходів.
В аналізі господарської діяльності використовується багато різних способів. Серед них можна виділити традиційні способи, які широко застосовуються і в інших дисциплінах для обробки і вивчення інформації (порівняння, графічний, балансовий, середніх та відносних чисел, аналітичних угруповань).
Для вивчення впливу факторів на результати господарювання, застосовуються такі способи, як: ланцюгові підстановки, абсолютні та відносні різниці, інтегральний метод, кореляційний, компонентний, методи лінійного, опуклого програмування, теорія ігор, дослідження операцій, методи вирішення економічних завдань на підставі інтуїції, минулого досвіду, експертних оцінок фахівців і ін Застосування тих чи інших способів залежить від мети і глибини аналізу, об'єкта дослідження, технічних можливостей виконання розрахунків та ін
Удосконалення інструментарію наукового дослідження має дуже велике значення і є основою успіху і ефективності аналітичної роботи. Чим глибше людина проникає в сутність досліджуваних явищ, тим точніші методи дослідження йому потрібні. Це характерно для всіх наук. За останні роки методики дослідження у всіх галузях науки стали більш точними. Важливим придбанням економічної науки є використання математичних методів в аналітичному дослідженні, що робить аналіз більш глибоким і точним.

1.6 РОЛЬ АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЦТВОМ
 
Відомо, що система управління складається з наступних взаємопов'язаних функцій: планування, обліку, аналізу та прийняття управлінських рішень.
Для управління виробництвом потрібно мати повну і правдиву інформацію про хід виробничого процесу, про хід виконання планів. Тому, однією з функцій управління виробництвом є облік. Він забезпечує постійний збір, систематизацію та узагальнення даних, необхідних для управління виробництвом і контролю за ходом виконання планів і виробничих процесів.
Однак для управління виробництвом потрібно мати уявлення не тільки про хід виконання плану, результати господарської діяльності, але і про тенденції і характер змін, що відбуваються в економіці підприємства. Осмислення, розуміння інформації досягаються за допомогою економічного аналізу. У процесі аналізу первинна інформація проходить аналітичну обробку: проводиться порівняння досягнутих результатів виробництва з даними за минулі відрізки часу, з показниками інших підприємств і середньогалузевими; визначається вплив різних чинників на величину результативних показників, виявляються недоліки, помилки, невикористані можливості, перспективи і т. д .
На основі результатів аналізу розробляються і обгрунтовуються управлінські рішення. Економічний аналіз передує рішенням і діям, обгрунтовує їх і є основою наукового управління виробництвом, забезпечує його об'єктивність та ефективність. Таким чином, економічний аналіз - це функція управління, яка забезпечує науковість прийняття рішень.
Роль аналізу як засобу управління виробництвом з кожним роком зростає. Це зумовлено різними обставинами. По-перше, необхідністю неухильного підвищення ефективності виробництва у зв'язку зі зростанням дефіциту і вартості сировини, підвищенням науко-і капіталомісткості виробництва. По-друге, відходом від командно-адміністративної системи управління і поступовим переходом до ринкових відносин. По- третє, створенням нових форм господарювання у зв'язку з роздержавленням економіки, приватизацією підприємств та іншими заходами економічної реформи.
Велика роль відводиться аналізу в справі визначення й використання резервів підвищення ефективності виробництва. Він сприяє ощадливому використанню ресурсів, виявленню і впровадженню передового досвіду, наукової організації праці, нової техніки і технології виробництва, попередженню зайвих витрат і т. д.

Отже, АХД є важливим елементом в системі управління виробництвом, дієвим засобом виявлення внутрішньогосподарських резервів, основою розробки науково обгрунтованих планів і управлінських рішень.
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТОВ "ВУД ТРЕЙД"


Розглянувши теоретичні аспекти теми "Аналіз фінансових результатів на підприємстві", ми перейдемо безпосередньо до аналізу фінансових результатів конкретного підприємства. Назва даного підприємства змінено з метою збереження конфіденційності.
 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ВУД ТРЕЙД"


Основним видом діяльності ТОВ "Вуд Трейд" є виробництво та реалізація продукції деревообробки: пиломатеріалів (вагона, дошка обрізна та необрізна та ін), а також виробів з дерева (віконні рами, двері, дверні блоки, плінтуса, лиштви та ін.)
Метою діяльності ТОВ "Вуд Трейд" є виробництво даної продукції і задоволення існуючого попиту на неї на ринку Твері і Тверської області і, відповідно, отримання прибутку в процесі цієї діяльності.
Виробнича фірма "Вуд Трейд" є товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ). ТОВ - це організаційно-правова форма підприємства. Під ТОВ розуміється об'єднання громадян і (або) юридичних осіб для спільної господарської діяльності, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки в межах свого майна. Учасники ТОВ несуть відповідальність у межах своїх вкладів.
У ТОВ "Вуд Трейд" створений статутний фонд, розмір якого складає 713 тис. руб. Майно товариства з обмеженою відповідальністю формується за рахунок внесків учасників, одержаних доходів та інших законних джерел, і належить його учасникам на правах пайової власності. Число учасників ТОВ "Вуд Трейд" складає 19 фізичних осіб.
Вищим органом управління ТОВ "Вуд Трейд" є збори учасників. У його компетенції знаходяться питання визначення головних напрямків підприємницької діяльності, розгляд і затвердження кошторисів, звітів і балансів, обрання та відкликання виконавчого органу та ревізійної комісії, визначення умов оплати праці посадових осіб, розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків та ін
Виконавчим органом ТОВ "Вуд Трейд" є директор. У його компетенції знаходяться питання розробки і реалізації цілей, політики і стратегії їх досягнення, а також організація та керівництво поточною діяльністю фірми, розпорядження майном, оренду і звільнення персоналу.
У 1999 році середньосписочна чисельністю працівників ТОВ "Вуд Трейд" склала 62 людини.
У тому числі:
· Управлінський персонал - 3 чол.;
· Фахівці - 3 чол.;
· Виробничі робітники - 51 чол.;
· Обслуговуючий персонал - 5 чол.
У попередньому, 1998 р., чисельність персоналу фірми складала 60 осіб.
ТОВ "Вуд Трейд" випускає широкий асортимент продукції деревообробки, що містить більше двадцяти найменувань. Ціни на вироблену продукцію ТОВ "Вуд Трейд" аналогічні цінами конкуруючих фірм.
 
Таблиця 1. Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ "Вуд Трейд" за 1999р., Тис. руб.
Показники
1999
1998
Виручка від реалізації продукції (за мінусом ПДВ, акцизу та аналогічних платежів)
3603,10
1923,46
Повна собівартість реалізованої продукції
3210,44
1844,86
Прибуток від реалізації продукції
392,66
78,60
Прибуток звітного періоду
407,78
82,94
Податок на прибуток
130,48
26,90
Чистий прибуток
277,30
56,04

Основними джерелами інформації для проведення аналізу фінансових результатів діяльності аналізованого підприємства є документи фінансової звітності: форма № 1 "Бухгалтерський баланс" (Додаток 1); форма № 2 "Звіт про прибутки та збитки" (Додаток 2); форма № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу ", а також опитування фахівців ТОВ" Вуд Трейд ".
Тут слід зазначити, що збір інформації про діяльність підприємства представляє певні труднощі, тому що фахівці, боячись витоку конфіденційної інформації, неохоче йдуть на контакт.
На аналізованому нами підприємстві регулярно проводиться внутрішній аналіз фінансово-господарської діяльності, однак як результати, так і деякі вихідні дані цього аналізу не розголошуються, оскільки керівництво ТОВ "Вуд Трейд" відносить цю інформацію до комерційний таємниці.

2.2. АНАЛІЗ СКЛАДУ, ДИНАМІКИ І ВИКОНАННЯ ПЛАНУ балансового прибутку за ЗВІТНИЙ РІК


Розглянемо структуру балансового прибутку ТОВ "Вуд Трейд" за 1999 рік, простежимо її динаміку, порівнюючи з показниками попереднього року, а також оцінимо виконання плану з балансового прибутку.
Як показують дані, наведені в таблиці 2., План з балансового прибутку перевиконаний на 10,21% .
Таблиця 2.
Аналіз складу, динаміки і виконання плану балансового прибутку ТОВ "Вуд Трейд".
Склад балансового прибутку
1998
1999
Фактична сума прибутку в порівнянних цінах 1998 р., тис. руб.
Сума, тис. руб.
Структура,%
План
факт
Сума, тис. руб.
Структура,%
Сума, тис. руб.
Структура,%
Балансова прибуток
82,94
100
370,0
100
407,78
100
226,5
Прибуток від реалізації продукції
78,6
94,77
370,0
100
392,66
96,29
218,14
Прибуток від іншої реалізації
-
-
-
-
-
-
-
Внереализ-ційних результати
4,34
5,23
-
-
15,12
3,71
8,4

У порівнянні з попереднім роком темп приросту балансового прибутку склав 391,66% , Однак значний вплив тут надали інфляційні процеси, тому що в порівняних цінах (у цінах базового - 1998 року) темп приросту склав 173,09% . Настільки значний приріст є позитивною тенденцією.
Найбільшу частку в структурі балансового прибутку займає прибуток від реалізації товарної продукції - 96,29%.
Питома вага позареалізаційних результатів склав лише 3,71% балансового прибутку.
Це є відображенням того, що підприємство займається тільки основним видом діяльності - виробництвом і реалізацією продукції деревообробки і не має дольової участі в інших підприємствах, не має цінних паперів, не є орендодавцем основних фондів і т.п.

2.3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ


Основну частину прибутку підприємство ТОВ "Вуд Трейд" отримує за рахунок реалізації товарної продукції. План по сумі прибутку від реалізації товарної продукції за 1999 р. перевиконано на 22,66 тис. руб. , Або на 6,12% . У порівнянні з попереднім роком сума прибутку зросла на 314,06 тис. руб. , Або на 399,57% .
Прибуток від реалізації товарної продукції залежить від чотирьох факторів першого порядку: обсягу реалізації продукції; її структури; собівартості і рівня средньореалізаціоних цін. Ці ж чинники є чинниками другого порядку по відношенню до балансового прибутку.
Тут слід зазначити, що аналіз результатів діяльності підприємства ми проводимо за 1998 і 1999 роки. Після серпня 1998 р. ціни на продукцію значно зросли в результаті інфляції. Індекс цін на продукцію в 1998 році склав 1,8 (даний індекс розрахований бухгалтером розглянутого нами підприємства). Мало місце збільшення собівартості умовної одиниці продукції в 1,7 рази за рахунок інфляції. На нашу думку, факторний аналіз, який показує за рахунок яких чинників і на скільки змінилася сума прибутку в 1999 р. в порівнянні з 1998 р. представляє безперечний інтерес.
Вихідні дані, необхідні для розрахунку впливу цих факторів на суму прибутку, розмістили в таблиці 3.
Таблиця 3.
Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від реалізації товарної продукції, тис. руб.
Показник
1998
Умовний показник, розрахований у цінах 1998 р. на обсяг 1999
1999
Виручка від реалізації (без ПДВ, акцизу та інших відрахувань з виручки)
1923,46
2001,72
3603,1
Повна собівартість реалізованої продукції
1844,86
1888,49
3210,44
Прибуток від реалізації продукції
78,6
113,23
392,66

Порівнюючи суму прибутку, що передує року та умовну, розраховану виходячи з фактичного обсягу та асортименту продукції звітного року, але при цінах і собівартості базового (попереднього) року, дізнаємося, на скільки вона змінилася за рахунок обсягу та структури реалізованої продукції (DП (V, стор .):
тис. руб.
Щоб знайти вплив тільки обсягу продажів, помножимо суму прибутку базового року на відсоток приросту обсягу реалізації в оцінці по собівартості або в умовно-натуральному виразі і результат розділимо на 100.
Приріст обсягу реалізації становив:
%.
Вплив обсягу продажів на суму прибутку (DП (V)):
тис. руб.
Визначимо вплив структурного чинника (DП (стор.)):

тис. руб.
Вплив зміни повної собівартості на суму прибутку (DП (С)) встановлюється порівнянням фактичної собівартості реалізованої продукції у звітному році з умовним показником, що розраховується в цінах базового року:
тис. руб.
Зміна суми прибутку за рахунок відпускних цін на продукцію (DП (Ц)) встановлюється зіставленням фактичної виручки звітного року з умовною, яку підприємство одержало б за фактичний обсяг реалізації при цінах базового періоду:
тис. руб.
Загальна зміна суми прибутку:
тис. руб.,
в тому числі за рахунок зміни:
1) обсягу продажів тис. руб.;
2) структури товарної продукції тис. руб.;
3) повної собівартості тис. руб.;
4) цін реалізації тис. руб.
Баланс факторів:
.
Далі проведемо факторний аналіз зміни суми прибутку в порівнянні з планом.
Даний аналіз також проведемо способом цінних підстановок, послідовно заміняючи планову величину кожного фактора фактичної. Алгоритм розрахунку представлений в таблиці 5.
Таблиця 4.
Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від реалізації товарної продукції, тис. руб.
Показник
План
План, перерахований на фактичний обсяг продажів
Факт
Виручка від реалізації (без ПДВ)
3514
3598,8
3603,1
Повна собівартість
3144
3207,8
3210,44
Прибуток від реалізації
370
391,0
392,66

Таблиця 5.
Розрахунок впливу факторів на зміну суми прибутку від реалізації продукції.
Показу-тель
Умови розрахунку
Алгоритм розрахунку
Обсяг реалі-зації
Структура товарної продукції
Ціна
Собівартість-імость
План
План
План
План
План
У пл - З пл
Усл1
Факт
План
План
План
П пл * До рп
Усл2
Факт
Факт
План
План
У ум - З ум
Усл3
Факт
Факт
Факт
План
У ф - П ум
Факт
Факт
Факт
Факт
Факт
У ф - П ф

де В пл, У ф, У ум - виручка від реалізації без ПДВ, відповідно, планова, фактична і умовна;
З пл, З ф, З ум - собівартість;
П - прибуток;
До рп - відсоток виконання плану по кількості реалізованої продукції.
1. П пл = 370 тис. руб.
2. Знайдемо суму прибутку при фактичному обсязі інших факторів. Для цього розрахуємо відсоток виконання плану по реалізації продукції (К пр) і скорегуємо планову суму прибутку на цей відсоток:
%.
3. тис. руб.
4. тис. руб.
5. тис. руб.
6. тис. руб.
Зміна суми прибутку за рахунок:
- Обсягу реалізації продукції:
тис. руб.;
- Структури товарної продукції:
тис.руб.;
- Середніх цін реалізації:
тис. руб.;
- Собівартості реалізованої продукції:
тис. руб.
Баланс факторів:
тис. руб.
Результати розрахунків показують, що план прибутку перевиконаний більшою мірою за рахунок зміни структури продукції (на 13,6 тис. крб.), Також збільшення обсягу реалізації продукції сприяла збільшенню суми прибутку на 7,4 тис. руб. Зростання цін реалізації спричинив за собою збільшення суми прибутку на 4,3 тис. руб.
Негативний вплив на зміну суми прибутку мало збільшення повної собівартості продукції, за рахунок цього фактора прибуток зменшився на 2,64 тис. руб.
Такі результати факторного аналізу показують, що керівництво підприємства приділяє велику вплив структурі продукції, що випускається, а саме, прагне збільшити питому вагу більше доходної продукції. Так, готові вироби з деревини, такі як двері, рами, дверні блоки є більш рентабельною продукцією, ніж необроблені пиломатеріали.
Тут також варто відзначити, що позитивний вплив зростання цін реалізації продукції і збільшення обсягу випущеної продукції значно перекриває негативний вплив збільшення собівартості продукції. Це також позитивно характеризує діяльність підприємства.

2.4. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "Онисько ПЛЮС"


Для проведення аналізу рентабельності діяльності ТОВ "Вуд Трейд" необхідні дані, представлені в таблиці 6.
Для розрахунку показників рентабельності капіталу краще брати середню величину капіталу. Так, власний капітал на початок року становив 828,42 тис. руб., А на кінець року - 1059,9 тис. руб. Середня сума капіталу, що використовується у формулі рентабельності складе:
тис. руб.
Однак в умовах інфляції більш реальні оцінки можна отримати, використовуючи моментні значення показників капіталу. З цієї причини, а також через відсутність у нас інформації про суму капіталу на початок 1998 р., ми використовували одномоментне значення капіталу за 1998 р. - на кінець року.
 
Таблиця 6. Вихідні дані для аналізу рентабельності діяльності підприємства.
Показник
1998
тис. руб.
1999 р.,
тис. руб.
Виручка від реалізації товарної продукції
1923,46
3603,1
Витрати на виробництво і збут продукції
1844,86
3210,44
Прибуток від реалізації продукції
78,6
392,66
Балансова прибуток
82,94
407,78
Податок на прибуток
26,90
130,48
Чистий прибуток
56,04
277,3
Власний капітал
828,42
944,16
Необоротні активи
238,1
32535
Весь капітал підприємства
1608,92
2024,43

Розрахуємо показники рентабельності:
1) Рентабельність продажів
[1] , (2.1.)
де R п - рентабельність продажів;
П рп - прибуток від реалізації продукції;
В - виручка від реалізації продукції.
В аналізованому періоді (1999 р.):
%.
У попередньому періоді (1998 р.):
%.
Таким чином, якщо в 1998 році з кожної гривні реалізованої продукції підприємство одержувало прибутку 4,09 коп., То в 1999 році цей показник зріс у 2,67 рази і склав 10,9 коп.
2) Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат):
[2] , (2.2.)
де І - витрати на виробництво і збут продукції.
У 1999 р. %
У 1998 р. %.
Звідси випливає, що кожен карбованець витрат на виробництво і збут продукції в 1999 році приніс підприємства прибутку 12,23 коп., Це у 2,87 рази більше, ніж у попередньому 1998 році.
3) рентабельність (прибутковість) всього капіталу підприємства (R К):
[3] ,
де ЧП - чистий прибуток;
В (ср) - підсумок балансу (середній).
У 1999 р. %
У 1998 р. %.
У 1999 році чистий прибуток підприємства склав 13,7% від середньорічної вартості всього інвестованого капіталу.
У 1998 р. частка чистого прибутку составіла3, 48% від суми всього капіталу на кінець року.
4) Рентабельність необоротних активів (R F):
[4] ,
де F (ср) - середня вартість необоротних активів.
У 1999 р. %
У 1998 р. %.
На кожен карбованець, вкладені у необоротні активи, доводиться 85,19 коп. чистого прибутку, що в 3,62 рази більше, ніж у попередньому році.
5) Рентабельність власного капіталу (R ск):
[5] ,
де СК - власний капітал підприємства.
У 1999 р. %
У 1998 р. %.
Ефективність використання власних коштів підприємства у 1999 р. зросла в порівнянні з попереднім роком в 4,34 рази.
Наведені показники рентабельності залежать від безлічі факторів. Тут ми наведемо факторний аналіз рівня рентабельності виробничої діяльності підприємства.
 
Таблиця 7. Показники рентабельності діяльності ТОВ "Вуд Трейд".
Показник
1998 р.,
%
1999 р.,
%
Рентабельність продажів (R п)
4,09
10,9
Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) (R З)
4,26
12,23
Рентабельність всього капіталу підприємства (R к)
3,48
13,70
Рентабельність необоротних активів (R F)
23,54
85,19
Рентабельність власного капіталу (R ск)
6,76
29,37

Рівень рентабельності виробничої діяльності (окупність витрат) залежить від трьох основних факторів першого порядку: зміни структури реалізованої продукції, її собівартості та середніх цін реалізації.
Факторна модель цього показника має вигляд:
[6] , (2.6.)
де V рп заг - загальний обсяг реалізованої продукції;
УД i - питома вага i-го виду продукції в загальному обсязі;
Ц i - ціна реалізації i-го виду продукції;
З i - собівартість i-го виду продукції.
Розрахунок вплив чинників першого порядку на зміну рівня рентабельності в цілому по підприємству виконаємо способом ланцюгових підстановок, використовуючи дані таблиці 3.:
(Приріст обсягу продажів 2,36%)


;
;
;
.
Порівнюючи розраховані умовні і фактичні показники, обчислимо вплив факторів:
%;
;
%;
%;
%.
Баланс факторів:
%.
Зведемо отримані дані в таблицю (див. табл. 8.)
 
Таблиця 8. Вплив факторів на рентабельність виробничої діяльності підприємства.
Фактор
Зміна рентабельності,%
Зміна структури продукції, що випускається
+ 1,91
Зміна собівартості продукції
- 79,89
Зміна цін у зв'язку з інфляцією
+ 84,79

Отримані результати показують, що зростання рентабельності виробничої діяльності відбулося за рахунок збільшення средньореалізаціоних цін і зміни структури товарної продукції. Зростання собівартості продукції надав негативний вплив на рівень рентабельності. Тут слід зазначити, що і збільшення цін і зростання собівартості товарної продукції є наслідком інфляційних процесів, однак темпи зростання цін реалізації випереджають темпи зростання собівартості продукції, і це випередження надає позитивний вплив на зміну рентабельності (+4,9%).

2.5. АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА


Прибуток є джерелом фінансування різних за економічним змістом потреб. При її розподілі перетинаються інтереси як суспільства в цілому в особі держави, так і підприємницькі інтереси засновників підприємства та інтереси окремих працівників. Об'єктом розподілу є валовий прибуток. Законодавчо розподіл прибутку реалізується в частині, що надходить у Федеральний бюджет і бюджети суб'єктів Федерації у вигляді податків та інших обов'язкових платежів. Розподіл решти прибутку є прерогативою підприємства, регламентується внутрішніми документами підприємства і фіксується в його облікової політики. При розподілі прибутку виходять з наступних принципів:
1) першочергове виконання зобов'язань перед бюджетом;
2) прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства, розподіляється на накопичення і споживання.
Механізм впливу фінансів на ефективність господарювання залежить від характеру розподільних відносин, конкретних форм і методів їх організації, їх відповідності рівню продуктивних сил виробничих відносин.
Орієнтиром для встановлення співвідношення між накопиченням і споживанням повинні бути стану виробничих фондів та конкурентоспроможність продукції, що випускається. У процесі розподілу чистого прибутку підприємство має право самостійно визначити спосіб розподілу чистого прибутку.
Розподіл чистого прибутку ТОВ "Вуд Трейд" здійснюється за допомогою утворення спеціальних фондів: фонду накопичення, фонду споживання і резервного фонду.
Фонд накопичення ТОВ "Вуд Трейд" використовується на конструкторські та технологічні роботи, розробку та освоєння нових видів продукції, технологічних процесів, на фінансування витрат, пов'язаних з технічним переозброєнням і реконструкцією виробництва, проведенням природоохоронних заходів. Сюди ж відносяться витрати з погашення довгострокових позик і сплату відсотків по них, сплаті відсотків по короткострокових позиках понад суми, що відносяться на собівартість продукції, фінансування приросту оборотних коштів.
Фонд споживання аналізованого підприємства використовується на соціальний розвиток і соціальні потреби. За рахунок нього фінансується будівництво об'єктів невиробничого призначення, здійснюється виплата премій за виконання особливо важливих виробничих завдань, надання матеріальної допомоги тощо
Як видно з таблиці 9., Понад 50% чистого прибутку залишилося нерозподіленим. Частка відрахувань до фонду накопичення складає 39,67% від чистого прибутку, це дозволяє нам зробити висновок про те, що керівництво ТОВ "Вуд Трейд" планує розширювати виробництво, а саме, збільшувати основні і оборотні фонди, освоювати нові види продукції.
Таблиця 9. Розподіл прибутку ТОВ "Вуд Трейд".
Показник
Сума, тис. руб.
Балансова прибуток
407,78
Податок на прибуток
130,48
Податок на доходи від цінних паперів
-
Прибуток, що залишилася в розпорядженні підприємства
277,3
Економічні санкції
-
Відрахування до благодійні фонди
-
Чистий прибуток
277,3
Розподіл чистого прибутку:
До резервного фонду
До фонду накопичення
До фонду споживання
Нерозподілений прибуток

10,0
110,0
16,4
140,9
Частка чистого прибутку,%
До резервного фонду
До фонду накопичення
До фонду споживання
У нерозподіленого прибутку

3,6
39,67
5,92
50,81

Невелика частка (5,9%) відрахувань до фонду споживання показує, що в плани керівництва даного підприємства в короткостроковому періоді не входить значний розвиток соціальної сфери підприємства.

РОЗДІЛ 3. РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ВУД ТРЕЙД"

3.1. РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


У цьому розділі нашої дипломної роботи ми розглянемо резерви збільшення суми прибутку виробничої фірми "Вуд Трейд".
Резерви зростання прибутку - це кількісно вимірні можливості її збільшення за рахунок зростання обсягу реалізації продукції, зменшення витрат на її виробництво і реалізацію, недопущення поза реалізаційних збитків, вдосконалення структури виробленої продукції. Резерви виявляються на стадії планування і в процесі виконання планів. Визначення резервів зростання прибутку базується на науково обгрунтованій методиці їх розрахунку, мобілізації і реалізації. Виділяють три етапи цієї роботи: аналітичний, організаційний і функціональний.
На першому етапі виділяють і кількісно оцінюють резерви; на другому розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, що забезпечують використання виявлених резервів; на третьому етапі практично реалізують заходи і ведуть контроль за їх виконанням.
При підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок можливого зростання обсягу реалізації використовуються результати аналізу випуску і реалізації продукції.
Сума резерву зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу продукції розраховується за формулою:
, [7] (3.1.)
де: - Резерв зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу продукції;
П i - планова сума прибутку на одиницю i-й продукції;
РП ki -        кількість додатково реалізованої продукції в натуральних одиницях виміру.
Якщо прибуток розрахована на карбованець товарної продукції, сума резерву її зростання за рахунок збільшення обсягу реалізації визначається за формулою:
, [8] (3.2.)
де: PV - можливе збільшення обсягу реалізованої продукції, грн.;
П - фактичний прибуток від реалізації продукції, грн.;
V - фактичний обсяг реалізованої продукції, грн.
Зіставлення можливого об'єму продажів, встановленого за результатами маркетингових досліджень, з виробничими можливостями підприємства дозволяє спрогнозувати збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції ТОВ "Вуд Трейд" на 5% наступного року.
Розрахуємо резерв збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягу випуску і реалізації продукції ТОВ "Вуд Трейд" за формулою (3.2).
Маємо:
PV =         3603,1 тис. руб. * 5% = 180,155 тис.руб.
П = 392,66 тис.руб.
V = 3603,1 тис.руб.
тис.руб.
Таким чином, збільшивши обсяг випуску продукції на 5% розглянуте нами підприємство збільшить свій прибуток на 19,633 тис. руб.
Важливий напрямок пошуку резервів зростання прибутку - зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, наприклад, сировини, матеріалів, палива, енергії, амортизації основних фондів та інших витрат.
Для виявлення і підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок зниження собівартості може бути використаний метод порівняння. У цьому випадку для кількісної оцінки резервів дуже важливо правильно вибрати базу порівняння. В якості такої бази можуть виступати рівні використання окремих видів виробничих ресурсів: плановий і нормативний: досягнутий на передових підприємствах: базовий фактично досягнутий середній рівень в цілому по галузі: фактично досягнутий на передових підприємствах зарубіжних країн.
Методичною базою економічної оцінки резервів зниження витрат упредметненої праці є система прогресивних техніко-економічних норм і нормативів за видами витрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів, нормативів використання виробничих потужностей, питомих капітальних вкладень, норм і нормативів в устаткуванні й ін
При порівняльному методі кількісного вимірювання резервів їх величина визначається шляхом порівняння досягнутого рівня витрат з їх потенційної величиною:
, [9] (3.3.)
де: - Резерв зниження собівартості продукції за рахунок i-го виду ресурсів;
- Фактичний рівень використання i-го виду виробничих ресурсів;
- Потенційний рівень використання i-го виду виробничих ресурсів.
Узагальнююча кількісна оцінка загальної суми резерву зниження собівартості продукції проводиться шляхом підсумовування їх величини по окремих видах ресурсів:
, [10] (3.4.)
де: - Загальна величина резерву зниження собівартості продукції;
- Резерв зниження собівартості по i-му виду виробничих ресурсів.
Якщо аналізу прибутку передує аналіз собівартості продукції та визначена загальна сума резерву її зниження, то розрахунок резерву зростання прибутку здійснюється за формулою:
, [11] (3.5.)
де: - Резерв збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості продукції;
- Можливе зниження витрат на карбованець продукції;
V - фактичний обсяг реалізованої продукції за досліджуваний період;
PV - можливе збільшення обсягу реалізації продукції.
Витрати на виробництво та реалізацію виробленої продукції в цілому і по статтях за звітний рік (фактично і за планом), а також за попередній рік представлено в таблиці 10.
Таблиця 10.
Витрати на виробництво і реалізацію продукції.
Статті витрат
1998 тис.руб.
1999 тис.руб.
план
факт
Сировина і матеріали
623,44
1062,5
998,86
Транспортно-заготівельні витрати
36,80
62,70
58,80
Заробітна плата виробничих робітників (основна і додаткова)
427,48
728,50
744,50
Амортизація основних фондів
164,58
280,80
286,63
Інші виробничі витрати
199,88
340,63
330,33
Виробнича собівартість продукції
1511,48
2575,93
2517,82
Управлінські витрати
182,96
312,00
391,34
Комерційні витрати
150,96
253,07
301,28
Повна собівартість продукції
1844,86
3144,00
3210,44

Для того, щоб витрати на виробництво і реалізацію продукції за статтями привести у порівняні значення, перерахуємо їх на 1 карбованець виробленої та реалізованої продукції, використовуючи формулу:
. (3.6.)
Таблиця 11.
Витрати на 1 карбованець товарної продукції.
Статті витрат
1998 тис. руб.
1999 тис. руб.
план
факт
Сировина і матеріали
0,324
0,302
0,277
Транспортно-заготівельні витрати
0,019
0,018
0,016
Заробітна плата виробничих робітників (основна і додаткова)
0,222
0,207
0,207
Амортизація основних фондів
0,086
0,080
0,080
Інші виробничі витрати
0,031
0,029
0,027
Виробнича собівартість продукції
0,104
0,097
0,092
Управлінські витрати
0,095
0,089
0,108
Комерційні витрати
0,078
0,073
0,084
Повна собівартість продукції
0,959
0,895
0,891

Як показують дані таблиці 11, існують резерви зниження собівартості продукції за рахунок зменшення управлінських і комерційних витрат.
Можливе зниження витрат на карбованець товарної продукції дорівнює:
руб.
Витрати на рубль товарної продукції в 1999 році склали 0,891 руб. зниження цієї суми на 0,03 руб. дозволить збільшити суму прибутку. Розрахуємо резерв збільшення суми прибутку за рахунок зниження собівартості:
тис. руб.
А це в свою чергу підвищить рентабельність продажів.
Фактична рентабельність продажів в 1999 р. склала:
%.
Можлива рентабельність продажів при зниженні на 0,03 руб. витрат на карбованець реалізованої продукції складе:
%.
Істотним резервом зростання прибутку є поліпшення якості товарної продукції.
Розглянуте підприємство ТОВ "Вуд Трейд" випускає продукцію I-го і II-го сорту. Специфіка продукції, що випускається, а саме продукції деревообробки, така, що не завжди якість повністю залежить від виробника. Часто якість продукції залежить від якості сировини. Проте дотримання технологічної дисципліни контроль за роботою обладнання і своєчасна його налагодження, умови зберігання і транспортування сировини та готової продукції є найважливішими чинниками підвищення якості товарної продукції.
Резерв збільшення прибутку за рахунок підвищення якості звичайно визначається наступним чином: зміна питомої ваги кожного сорту множиться на відпускну ціну відповідного сорту, результати підсумовуються, і отримана зміна середньої ціни множиться на можливий обсяг реалізації продукції:
, [12] (3.7.)
де: - Резерв збільшення прибутку за рахунок повішення якості продукції;
УД i     - Питома вага i-го виду продукції в загальному обсязі реалізації;
Ц i        - Відпускна ціна i-го виду продукції;
V         - Фактичний обсяг реалізації продукції в аналізованому періоді;
PV - можливе збільшення обсягу реалізації продукції.
У 1999 році продукція I-го сорту в загальному обсязі реалізації продукції ТОВ "Вуд Трейд" становила 65%, II-го сорту - 35%.
Відпускна ціна продукції деревообробки II-сорти на 20% нижче ціни продукції I-сорти (тобто = 100%; = 80%).
Підприємство має можливість змінити структуру продукції таким чином: на 5% збільшити питому вагу продукції I-го сорту і на стільки ж знизити питома вага продукції II-го сорту.
Розрахуємо резерв збільшення прибутку за рахунок такої зміни структури
Таблиця 12. Розрахунок резерву зростання прибутку за рахунок поліпшення якості продукції.
Сорт продукції
Відпускна ціна за умовну одиницю, ум. ден. од.
Питома вага,%
Зміни середньої ціни реалізації, умов. ден. од.
Факти-ний
Можли-вий
Відхи-ня, +, -
I
100
65
70
+5
+5
II
80
35
30
-5
-4
Разом:
-
100
100
-
+1

Середня ціна реалізації умовної одиниці зросла на 1 умовну грошову одиницю.
Розрахуємо, чому ж дорівнює 1 умовна грошова одиниця.
Весь обсяг продукції приймемо за 100 умовних одиниць кількості, тоді фактичний обсяг продукції I-го сорту буде дорівнює 65 умовних одиниць кількості, - II-го сорту - 35 умовних одиниць кількості.
Суму виручки від реалізації можна виразити в умовних одиницях і представити у вигляді суми:
ум. ден. од.
У той же час виручка від реалізації продукції з урахуванням можливого збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції становить 3783,255 тис. руб.
Тоді 9300 ум. ден од. = 3783,255 тис. руб.
Звідси 1 ум. ден од. = 0,4068 тис. руб.
Отже, у зв'язку зі збільшенням питомої ваги продукції I-го сорту на 5% і скороченням питомої ваги II-го сорту середня ціна зростає на 0,4068 тис. крб. за умовну одиницю кількості, а сума прибутку за можливий обсяг реалізації збільшується на 40,68 тис. руб.
тис. руб.
Узагальнимо всі виявлені резерви зростання прибутку (табл. 13).
 
 
Таблиця 13. Узагальнені резерви збільшення суми прибутку.
Джерело резервів
Резерви збільшення прибутку, тис.руб.
Збільшення обсягу продажів
19,633
Зниження собівартості продукції
113,500
Підвищення якості продукції
40,680
Разом:
173,813

Основними джерелами резервів підвищення рівня рентабельності продукції є збільшення суми прибутку від реалізації продукції, зниження собівартості товарної продукції. Для підрахунку резервів збільшення рентабельності продажів може бути використана наступна формула:
, [13] (3.8.)
де: - Резерв зростання рентабельності;
- Рентабельність можлива;
- Рентабельність фактична;
- Фактична сума прибутку;
- Резерв зростання прибутку від реалізації продукції;
- Можлива собівартість продукції з урахуванням виявлених резервів;
- Фактична сума витрат з реалізованої продукції.
Можлива сума витрат на карбованець товарної продукції:
0,8910 - 00,03 = 0,861 руб.
Помножимо цю суму витрат на можливий обсяг товарної продукції виражений в цінах реалізації (3783,255 тис. руб.), Отримаємо значення суми можливої ​​собівартості:
тис. руб.
Підрахувавши всі відомі дані у формулу (3.8) обчислимо резерв збільшення рентабельності виробничої діяльності фірми ТОВ "Вуд Трейд" за рахунок названих вище чинників:


Таким чином, при збільшенні обсягу виробництва і реалізації продукції на 5%, зниження на 0,03 руб. витрат на карбованець товарної продукції, збільшення на 5% питомої ваги продукції I-го сорту в загальному обсязі реалізованої продукції фірма ТОВ "Вуд Трейд" отримає додатковий прибуток у сумі 173,813 тис. руб. і збільшить рентабельність виробництва (окупність витрат) на 5,16%.

3.2. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ВУД ТРЕЙД"


На основі аналізу резерву збільшення прибутку і рентабельності підприємства, проведеного в попередньому пункті даної глави, тут ми може зробити висновки про те, що на даному підприємстві існують наступні резерви збільшення прибутку:
- Збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції, що випускається;
- Зниження собівартості продукції, що випускається;
- Підвищення якості продукції, що випускається.
Також нам представляється необхідним зробити ряд пропозицій щодо поліпшення фінансових результатів ТОВ "Вуд Трейд", які можливо застосувати як в короткостроковому і середньостроковому, так і в довгостроковому періоді:
- Розглянути і усунути причини виникнення перевитрати фінансових ресурсів на управлінські і комерційні витрати;
- Удосконалити управління підприємством, а саме:
- Виділити в складі структурних підрозділів та структурних одиниць підприємства центри витрат і центри відповідальності;
- Впровадження на підприємстві системи управлінського обліку витрат у розрізі центрів відповідальності, центрів витрат і окремих груп товарної продукції;
- Підвищити у складі реалізації питомої ваги дрібнооптової продукції;
- Здійснювати своєчасну уцінку виробів, які втратили первинну якість;
- Здійснювати ефективну цінову політику, диференційовану по відношенню до окремих категорій покупців;
- Удосконалювати рекламну діяльність, підвищувати ефективність окремих рекламних заходів;
- Здійснювати систематичний контроль за роботою обладнання і виробляти своєчасну його наладку з метою недопущення зниження якості і випуску бракованої продукції;
- При введенні в експлуатацію нового обладнання приділяти достатньо уваги навчанню і підготовці кадрів, підвищенню їхньої кваліфікації, для ефективного використання обладнання та недопущення його поломки із-за низької кваліфікації;
- Підвищення кваліфікації працівників, що супроводжується зростанням продуктивності праці;
- Розробити та запровадити ефективну систему матеріального стимулювання персоналу, тісно пов'язану з основними результатами господарської діяльності підприємства і економією ресурсів;
- Використовувати системи депреміювання працівників при порушенні або трудової чи технологічної дисципліни;
- Розробити та здійснити заходи, спрямовані на поліпшення матеріального клімату в колективі, що в кінцевому підсумку відбитися на підвищенні продуктивності праці;
- Здійснювати постійний контроль за умовами зберігання і транспортування сировини та готової продукції.


ВИСНОВОК


Пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів - одне з найважливіших завдань будь-якого виробництва. Виявляти і практично використовувати ці резерви можна тільки за допомогою ретельного фінансового економічного аналізу.
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є невід'ємною частиною фінансово-економічного аналізу. Основними показниками, що характеризують ефективність діяльності підприємства є прибуток і рентабельність.
Як показав аналіз фінансових результатів виробничого підприємства ТОВ "Вуд Трейд", дане підприємство успішно працює на ринку міста Твері і Тверській області, воно є конкурентним, а також у розглянутому періоді воно поліпшило свої фінансові результати.
Балансова прибуток у звітному році збільшилася на 39155% в порівнянні з попереднім роком, у порівнянних цінах цей приріст склав 173,09%. План з балансового прибутку перевиконаний на 10,21%.
Основний дохід підприємство отримує від виробництва і реалізації продукції деревообробки. Частка прибутку від реалізації у складі балансового прибутку - 96,29%
План прибутку від основної діяльності перевиконано на 22,66 тис. руб. або на 6,12%.
Сума прибутку від реалізації продукції в 1999 році майже в 5 разів (на 399,5%) більше, ніж у 1998 році.
Чистий прибуток підприємства збільшився на 221,26 тис. руб. або 395%.
Значну роль у такому швидкому прирості суми прибутку зіграли інфляційні процеси. Однак і поліпшення діяльності самого підприємства також зіграло чималу роль. Це показав факторний аналіз прибутку та рентабельності.
Найбільше зміна прибутку від реалізації продукції відбулося за рахунок зміни структури реалізованої продукції. У структурі продукції, що випускається питома вага більш доходної продукції зростає. Так, підприємство більш швидкими темпами нарощує виробництво готових виробів з деревини, таких як двері. Рами, дверні та віконні блоки, ніж необроблених пиломатеріалів. Збільшення прибутку від реалізації продукції за рахунок обсягу виробництва продукції зріс на 2,36%.
Найбільш повно, ніж прибуток, остаточні результати господарювання характеризують показники рентабельності.
Рентабельність продажів, що показує частку прибутку в сумі виручки від реалізації, у звітному році склала 10,9%, що в 2,67 рази більше цього показника за попередній рік і на 0,4% більше планового.
Рентабельність витрат на виробництво і реалізацію продукції в звітному році склала 12,23, це на 0,46% більше, ніж за планом і у 2,87 рази перевищує результат минулого року.
Рентабельність всього капіталу зросла майже в 4 рази і склала 13,7%. Рентабельність необоротних активах склала 8519%, що в 3,62 рази перевищує показник попереднього року.
Аналіз також показав, що на розглянутому нами підприємстві існують резерви збільшення прибутку і рентабельності. До них відносяться: збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції, зниження питомої собівартості продукції і підвищення якості продукції.
Використовуючи виявлені резерви, ТОВ "Вуд Трейд" може отримати додатковий прибуток у сумі 173,813 тисяч рублів і збільшити рентабельність виробництва з 12,23% до 17,39%, тобто в 1,42 рази
У даній дипломній роботі нами було проведено аналіз фінансових результатів виробничого підприємства ТОВ "Вуд Трейд". Даний аналіз є ретроспективним, тому що використано інформація вже доконаних фактів господарської діяльності; внутрішнім, тобто вивчалася діяльність тільки одного підприємства; підсумковим (за один рік); фінансово-економічним, тобто його змістом є вивчення взаємодії економічних процесів і фінансових результатів.
За використаної методикою проведений нами аналіз є порівняльним і факторним. За охопленням досліджуваних об'єктів - вибірковий і тематичний, тобто розглядалися не всі сторони господарської діяльності ТОВ "Вуд Трейд", а лише фінансові результати.
Даний аналіз не носить вичерпного характеру, це продиктовано обмеженістю наданої підприємством інформації та, а деякою мірою, обмеженістю обсягу даної дипломної роботи.

Список використаної літератури


1. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз. М.: ДІС, 1997.
2. Бакаєв О.С. Річна бухгалтерська звітність організації: підходи та коментарі до складання. - М.: Бухгалтерський облік, 1997.
3. Бакаєв М.І., Шеремет А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності. - М.: Фінанси і статистика, 1999.
4. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом? - М.: Фінанси і статистика, 1995.
5. Балабанов І.Т. Ризик - менеджмент. - М.: Фінанси і статистика, 1996.
6. Беркстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності. - М.: Фінанси і статистика, 1996.
7. Великий економічний словник. / Под ред. Азрімяна О.М. - Інститут нової економіки, 1998.
8. Бухгалтерський облік. / Под ред. Безруких П.С. - М.: Бухгалтерський облік, 1995.
9. Бикадоров В.Л., Алексєєв П.Д. Фінансово-економічний стан підприємства. Практичний посібник. - М.: Видавництво "ПРИОР", 2000. .
10. Глущенко В.В., Глущенко І.І. "Розробка управлінського рішення. Прогнозування планування. Теорія проектування експериментів ". м. Залізнична, Моськ.обл.: ТОВ НВЦ "Крила", 2000. 400с., Вид. 2-е, испр.
11. Друрі К. Введення в управлінський і виробничий облік. / Под ред. Табаліной С.А. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994.
12. Єрмолович Л. Л. Аналіз фінансово-господарської діяльності предпріятія.Мн.: БГЕУ, 1997.
13. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. - М.: Бухгалтерський облік, 1996.
14. Жмінько С.І. Фінансовий облік на підприємствах. - Ростов-на-Дону: изд. "Фенікс", 1998.
15. Дослідження операцій в економіці: Навч. Посібник для вузів / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, І.М. Тришин, М.М. Фрідман; Під ред. проф. Н.Ш. Кремера. М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997. 407С.
16. Карпова Т.П. Управлінський облік. - М.: ЮНИТИ, 1998.
17. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - М.: Фінанси і статистика, 2000.
18. Криньскій х.е. Математика для економістів. / Под ред. Баренгольца М.І. - М.: Статистика, 1970.
19. Податки. / Под ред. Чорниця Д.Г. - М.: Фінанси і статистика, 1999.
20. Павлова Л.П. Фінансовий менеджмент. - М.: ИНФРА-М, 1999.
21. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. - М.: Економіка, Справа, 1992.
22. Підприємницьке право. / Под ред. Клейн Н.І. - М.: Юридична література, 1999.
23. Румянцева З.П., Саломатін Н.А. та ін Менеджмент організації. - М.: ИНФРА-М, 1996.
24. Русак Н.А. Стражев В.І., Моргун О.Ф. Аналіз Господарської діяльності в промисловості. / Под ред. Стражева В.І. - Міснк: Вишейшая школа, 1998.
25. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мінськ: ІП "Екоперспектіва", 1998.
26. Довідник фінансиста підприємства. - М.: ИНФРА-М, 1996.
27. Стоянова Е.С. Фінансовий менеджмент. Російська практика. - М.: Перспектива, 1995.
28. Стражев В.І. Оперативне управління підприємством, проблеми обліку та аналізу, - Мінськ: Наука і техніка, 1973.
29. Теорія економічного аналізу. / Под ред. Шеремета А.Д. - М.: Прогрес, 1992.
30. Урезов В.А., Александрова В.Ф., Звєрєв С.М. Довідник керівника (менеджера) підприємств. - М.: Ленпромбитіздат, 1992.
31. Фінансовий менеджмент. / Под ред. Стоянової Є.С. - М.: Перспектива, 1993.
32. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. М.В. Романовського. Спб.: "Видавничий дім" Бізнес-преса ", 2000. 528с.
33. Фінанси. / Под ред. Ковальової А.М. - М.: Фінанси і статистика, 1996.
34. Фінанси. / Под ред. Дробозиной Л.А. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2000.
35. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу підприємства. - М.: ИНФРА-М, 1996.
36. Економіка підприємства: Підручник / За ред. проф. О.І. Волкова. М.: ИНФРА-М, 1997. 416с.
37. Економічна теорія / За ред. Добриніна А.І., Тарасевича Л.С. - СПб.: Вид. СПбГУЕФ, вид. "Пітер Паблішинг", 1997.

ДОДАТОК


1. Бухгалтерський баланс (Форма № 1)
Додаток
до наказу Мінфіну РФ
від 13 січня 2000 р. № 4н
(В ред. Від 4 грудня 2002 р.)
Бухгалтерський баланс


на
 
20
 
р.

Коди
Форма № 1 по ОКУД

0710001
Дата (рік, місяць, число)
Організація

за ЄДРПОУ


Ідентифікаційний номер платника податків ІПН


Вид діяльності

за КОАТУУ


Організаційно-правова форма / форма власності

по ОКОПФ / ОКФС

Одиниця виміру: тис. руб. / Млн. руб. (Непотрібне закреслити) за ОКЕІ

384/385
Адреса


Дата затвердження


Дата відправлення (прийняття)Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звіт-
ного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
110


в тому числі:
патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні з переліченими права та активи
111


організаційні витрати
112


ділова репутація організації
113


Основні засоби
120


в тому числі:
земельні ділянки і об'єкти природокористування
121


будівлі, машини та обладнання
122


Незавершене будівництво
130


Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
135


в тому числі:
майно для передачі в лізинг
136


майно, що надається за договором прокату
137


Довгострокові фінансові вкладення
140


в тому числі:
інвестиції в дочірні суспільства
141


інвестиції в залежні суспільства
142


інвестиції в інші організації
143


позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців
144


інші довгострокові фінансові вкладення
145


Інші необоротні активи
150


РАЗОМ по розділу I
190
Форма 0710001 с. 2
Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звіт-
ного періоду
1
2
3
4
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
210


в тому числі:
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності
211


тварини на вирощуванні та відгодівлі
212


витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення)
213


готова продукція і товари для перепродажу
214


товари відвантажені
215


витрати майбутніх періодів
216


інші запаси і витрати
217


Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220


Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)
230


в тому числі:
покупці і замовники
231


векселі до отримання
232


заборгованість дочірніх і залежних товариств
233


аванси видані
234


інші дебітори
235


Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240


в тому числі:
покупці і замовники
241


векселі до отримання
242


заборгованість дочірніх і залежних товариств
243


заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу
244


аванси видані
245


інші дебітори
246


Короткострокові фінансові вкладення
250


в тому числі:
позики, надані організаціям на термін менше 12 місяців
251


власні акції, викуплені в акціонерів
252


інші короткострокові фінансові вкладення
253


Грошові кошти
260


в тому числі:
каса
261


розрахункові рахунки
262


валютні рахунки
263


інші грошові кошти
264


Інші оборотні активи
270


РАЗОМ по розділу II
290


БАЛАНС (сума рядків 190 + 290)
300
Форма 0710001 с. 3
Пасив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звіт-
ного періоду
1
2
3
4
III. Капітали і резерви
Статутний капітал
410


Додатковий капітал
420


Резервний капітал
430


в тому числі:
резерви, утворені відповідно до законодавства
431


резерви, утворені відповідно до установчих документів
432


Фонд соціальної сфери
440


Цільові фінансування і надходження
450


Нерозподілений прибуток минулих років
460


Непокритий збиток минулих років
465


Нерозподілений прибуток звітного року
470
х

Непокритий збиток звітного року
475
х

РАЗОМ по розділу III
490


IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
510


в тому числі:
кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати
511


позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати
512


Інші довгострокові зобов'язання
520


РАЗОМ за розділом IV
590


V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
610


в тому числі:
кредити банків, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати
611


позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати
612


Кредиторська заборгованість
620


в тому числі:
постачальники та підрядники
621


векселі до сплати
622


заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами
623


заборгованість перед персоналом організації
624


заборгованість перед державними позабюджетними фондами
625


заборгованість перед бюджетом
626


аванси отримані
627


інші кредитори
628


Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів
630


Доходи майбутніх періодів
640


Резерви майбутніх витрат
650


Інші короткострокові зобов'язання
660


РАЗОМ по розділу V
690


БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690)
700


Форма 0710001 с. 4
Довідка про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках
Найменування показника
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звіт-
ного періоду
1
2
3
4
Орендовані основні засоби
910


в тому числі по лізингу
911


Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання
920


Товари, прийняті на комісію
930


Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів
940


Забезпечення зобов'язань і платежів отримані
950


Забезпечення зобов'язань і платежів видані
960


Знос житлового фонду
970


Знос об'єктів зовнішнього благоустрою й інших аналогічних об'єктів
980990КерівникГоловний бухгалтер
(Підпис)

(Розшифровка підпису)

(Підпис)

(Розшифровка підпису)

«

»

20

р. (кваліфікаційний атестат професійного

бухгалтера від «

»р. №

)

2. Звіт про прибутки і збитки (Форма № 2).
Додаток до наказу Мінфіну РФ
від 13 січня 2000 р. № 4н
(В ред. Від 4 грудня 2002 р.)
Звіт про прибутки та збитки


за
 
20
 
р.

Коди
Форма № 2 по ОКУД

0710002
Дата (рік, місяць, число)
Організація

за ЄДРПОУ


Ідентифікаційний номер платника податків ІПН


Вид діяльності

за КОАТУУ


Організаційно-правова форма / форма власності

по ОКОПФ / ОКФС

Одиниця виміру: тис. руб. / Млн. руб. (Непотрібне закреслити) за ОКЕІ

384/385

Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період перед-
дущего року
1
2
3
4
1. Доходи і витрати
по звичайних видах діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)
010


в тому числі від продажу:

011012013


Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг
020


в тому числі проданих:

021022023


Валовий прибуток
029


Комерційні витрати
030


Управлінські витрати
040


Прибуток (збиток) від продажу (рядки (010 - 020 - 030 - 040))
050


II. Операційні доходи і витрати
Відсотки до отримання
060


Відсотки до сплати
070


Доходи від участі в інших організаціях
080


Інші операційні доходи
090


Інші операційні витрати
100


III. Позареалізаційні доходи і витрати
Позареалізаційні доходи
120


Позареалізаційні витрати
130


Прибуток (збиток) до оподаткування (рядки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130))
140


Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі
150


Прибуток (збиток) від звичайної діяльності
160


IV. Надзвичайні доходи і витрати
Надзвичайні доходи
170


Надзвичайні витрати
180


Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду) (рядки (160 + 170 - 180))
190Форма 0710002 с. 2
Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період перед-
дущего року
1
2
3
4
Довідково.
Дивіденди, що припадають на одну акцію *:
за привілейованими
201


за звичайними
202


Передбачувані в наступному звітному році суми дивідендів, що припадають на одну акцію *:
за привілейованими
203


за звичайними
204* Заповнюється в річної бухгалтерської звітності.
Розшифровка окремих прибутків і збитків
Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
прибуток
збиток
прибуток
збиток
1
2
3
4
5
6
Штрафи пені та неустойки, визнані або по яких отримані рішення суду (арбітражного суду) про їх стягнення
210
Прибуток (збиток) минулих років
220
Відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань
230
Курсові різниці за операціями в іноземній валюті
240
Зниження собівартості матеріально-виробничих запасів на кінець звітного періоду
250
х

х

Списання дебіторських і кредиторських заборгованостей, за якими минув термін позовної давності
260
 
270

КерівникГоловний бухгалтер
(Підпис)

(Розшифровка підпису)

(Підпис)

(Розшифровка підпису)

«

»
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Диплом
548кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 3
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Аналіз кінцевих фінансових результатів діяльності підприємства
Аналіз фінансових результатів народногосподарської діяльності підприємства
Аналіз фінансових результатів діяльності торговельного підприємства
Аналіз фінансових результатів діяльності організації підприємства
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ СМР
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ Автосвіт
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ Аквія
© Усі права захищені
написати до нас