Аналіз управління інноваційною діяльністю підприємства на прикладі ВАТ Гродномебель

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Методика проведення аналізу інноваційної діяльності підприємства

Як уже підкреслювалося, від будь-яких інновацій необхідно в першу чергу чекати саме економічної ефективності. У зв'язку з цим виникає необхідність проведення економічного аналізу цієї діяльності.

В даний час зміст економічного аналізу постійно змінюється і вдосконалюється під впливом ринкової економіки, лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків, посилення впливу факторів ризику та невизначеності на результати господарської діяльності. Як зазначає С.В. Валдайцев, змінюється цільова спрямованість економічного аналізу: «контрольна функція відступає на другий план, і основний упор робиться на перехід до обгрунтування управлінських та інвестиційних рішень, напрямків можливого вкладення капіталу та оцінці їх доцільності».

На першому етапі повинен здійснюється аналіз інноваційного потенціалу підприємства. Одночасно з цим дається оцінка ролі власного капіталу у формуванні та розвитку інноваційного потенціалу. Надалі проводиться аналіз впливу основних техніко-економічних факторів на зміну структури інноваційного потенціалу в звітному періоді в порівнянні з попереднім. При цьому виявляються внутрішньогосподарські резерви зростання інноваційного потенціалу підприємства.

На другому етапі проводиться аналіз інноваційної активності підприємства, перш за все на основі динаміки зміни величини витрат на інноваційну діяльність і кількості інноваційних проектів, що знаходяться в розробці підприємства, у звітному періоді в порівнянні з попереднім. Виявляється вплив основних факторів на зміну цих показників. Потім виявляються внутрішні резерви підвищення інноваційної активності підприємства.

На третьому етапі оцінюються результати інноваційної діяльності. Тут же проводиться оцінка ефективності реалізованих підприємством інновацій та їх впливу на показники ефективності функціонування підприємства. Потім виявляються можливі резерви поліпшення цих показників [2, с.37-38].

Крім того, даний аналіз в залежності від поставлених завдань можна доповнювати наступними групами показників ефективності:

науково-технічні (новизна, простота, корисність та ін);

ресурсні;

соціальні (враховують соціальні результати інновацій);

екологічні (враховують вплив інновацій на людину і навколишнє середовище) [10, с. 528-534].

За результатами аналізу обгрунтовується доцільність розробки та реалізації управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності інноваційної діяльності та стійкості функціонування підприємства.

Аналіз управління інноваційною діяльністю ВАТ «Гродномебель»

Відкрите акціонерне товариство "Гродненська меблева фабрика" є виробником корпусних меблів для оформлення інтер'єру квартир і офісів. Підприємство має 65-річну історію свого розвитку. До справжнього моменту на підприємстві проведено модернізацію технологічного устаткування. За представлений новий асортимент меблів на міжнародній виставці "Меблі - 2004" у м. Ростов (Росія) ВАТ "Гродненська меблева фабрика" удостоєне "Диплома III ступеня".

Підприємство проводить досить активну інноваційну політику за рахунок власних коштів. На даний момент іде пошук інвестора для покупки повної технологічної лінії по виготовленню меблевих клеєних щитів з масивної деревини цінних порід, що дозволить виготовити екологічно чисту, з сучасним дизайном меблі та розширити її асортимент.

Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства наведені в табл. 2.1

Таблиця 2.1

Основні техніко-економічні показники

Найменування од. ізм. 2004 2005 2006 (план)
Товарна продукція в зіставлення на. цінах тис. руб. 4 742 000 5 325 000 5 700 000
Темп зростання товарної продукції в зіставлення на. цінах % 94 104 107
Фонд оплати праці тис. руб. 1 090 100 1 150 000 1 240 000
Собівартість товарної продукції тис. руб. 4 700 000 5 210 000 5 520 000
Рентабельність реалізованої продукції % 1,5 0,2 8,0
Прибуток балансова тис. руб. 10 000 20 000 150 000
Витрати на інновації тис. руб. 98 000 126 000 257 000
Відношення витрат на інновацію до собівартості продукції % 2,09% 2,42% 4,66%

Як видно з табл. 2.1, незважаючи на зростання випуску продукції в порівняних цінах, рентабельність залишається низькою. На обличчя необхідність вдосконалення виробничих процесів. Витрати на інновації по відношенню до собівартості виробленої продукції залишаються порівняно незначною величиною. Разом з тим, на поточний рік заплановано подвоїти витрати на інновації (відносні інноваційні витрати до собівартості також повинні практично подвоїтися). На тлі цього запланована норма рентабельності на рівні 8% виглядає більш, ніж оптимістично.

Але зростання загальної суми інвестицій в новаторство не може однозначно свідчити про зростання рентабельності. Тут дуже важливо подивитися структуру цих інвестицій та їх ефективність (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Заходи плану технічного і організаційного розвитку у 2006 р.

Найменування Од. ізм. Термін виконання Обсяг впровадження Кошторисна вартість, УРАХУВАННЯМ Ефективна від-нось, тис. руб. (У.у.т) * Частка в загальних витратах на інновації,%
1 2 3 4 5 6 7
1. Створення, освоєння нових видів продукції і підвищення її якості 2300 36000 78400 14,0%
в т.ч.
1.1 Набір меблів "Агата" шт 1 кв. 200 4500 20000
1.2. Набір меблів нової моделі шт 4 кв. 1000 4500 1500
2. Впровадження нової технології, механізації і автоматизації праці - 124200 у.у.т 48,3%
в т.ч.
Автонавантажувач ДВ-+1792 шт 1-2 кв 1 35000 у.у.т.
3. Совершентствованіе організації праці - 8700 у.у.т 3,4%
в т.ч.
3.1 Забезпечити тепловий режим на ділянці розкрою поролону - 1 кв. 1 4000 у.у.т.
4. Економія матеріалів, сировини, палива, енергії 88400 262 34,4%
в т.ч.
4.1 Установка нового котла меншої потужності ДСЕ 2.5-14 шт 2-3 кв 1 58000 103
4.2. Забезпечення максимального повернення конденсату - 2-4 кв 5000 46
РАЗОМ 257300 100311 100%

* У.у.т. - Поліпшення умов праці

З таблиці. 2.2 видно, що політика управління інноваціями підприємства в поточному році буде спрямована переважно на впровадження нових технологій механізації і автоматизації праці, а також на економію матеріалів. Разом з тим, інвестиції у створення і освоєння нової продукції порівняно малі, хоча приносять найбільший ефект. Можна припустити, що такий скромні інвестування - це тимчасова міра, яка пов'язана з пошуком інвестора для розширення виробництва та асортименту продукції.

Логічним завершенням аналізу управління інноваційною діяльністю підприємства повинна бути оцінка ефективності інновацій. На основі аналізу джерел літератури [1,2,3,10] можна прийти до висновку, що більшість показників оцінки ефективності інновацій запозичені з оцінки інвестиційний проектів. Проте, якщо терміни реалізації інвестиційний проектів, як правило, перевищують 1 рік, то цикл впровадження інновацій деяких процесів можуть становити 1-2 квартали. Тому для загальної оцінки ефективності інноваційної діяльності раціонально скористатися загальною формулою рентабельності інновацій без урахування дисконтування IR [5, с.276]:

(2.1)

де Д - дохід від інновацій;

К - розмір інвестицій.

Таким чином, рентабельність інновацій на 2006 р. складе:

Підводячи підсумок даного питання, слід зазначити, що економічний аналіз політики управління інноваціями - це багатоступінчастий процес, який доцільно змінювати залежно від конкретних об'єктів дослідження.

Інноваційна діяльність аналізованого підприємства характеризується позитивною динамікою зростання величини інвестицій. Разом з тим, структура інвестицій виглядала б дещо дивною, якщо б не кроки керівництва по залученню інвестицій в основне виробництво.

У результаті аналізу був розрахований індекс рентабельності інновацій, рівний 0,39, що суттєво перевищує запланований індекс рентабельності продукції - 0,08.

Список літератури

Балабанов І. Т. Інноваційний менеджмент. - СПб: Питер, 2001 - 304 с.

Валдайцев С. В. Оцінка бізнесу та інновацій - М.: «Філін», 1997 - 516с.

Воронецький Л.І. Управління інтелектуальною власністю та інноваційна економіка: Науково-інноваційна політика в регіонах Білорусі: Н 34 Матеріали республіканської науково-практичної конференції (Гродно, 19-20 жовтня 2005р.). - Мн.: ДУ «Беліса», 2005 .- 100с.

Державне регулювання інвестицій. М.: Наука, 2000 - 318 с.

Інноваційний менеджмент: Підручник для вузів / Під ред. С.Д. Ильенковой. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997 - 327 с.

Коробейников О. П. Інтеграція стратегічного та інноваційного менеджменту / / Менеджмент у Росії і за кордоном. - 2001 .- № 4. - С.25 - 37.

Про концепцію інноваційної політики Республіки Білорусь на 2003 - 2007 рр..: Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 31липня 2003 р. № 1016.

Основи інноваційного менеджменту: Підручник для вузів / Під ред. П.М. Завліна. - М.: Економіка, 2000 - 472 с.

Сергєєв І. В. Економіка підприємств: Уч. посібник - 2-е вид., - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 304 с.

Фатхутдінов Р.А. Інноваційний менеджмент: Підручник для вузів. - М.: ЗАТ «Бізнес-школа« Інтел-синтез », 1998. - 600 с.

Економіка підприємства: Підручник / За ред. проф. Н.А. Сафронова. - М. «МАУП». - 1998. - 584 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
37.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація планування і система управління інноваційною діяльністю підприємства
Управління природоохоронною діяльністю на прикладі підприємства ВАТ Хімпром г Волгограда
Зміст і організаційні форми управління інноваційною діяльністю
Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Полтавській області
Підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю на підприємстві за рахунок впровадження CALS
Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ Третє Нижньокамське монтажне управління
Аналіз ефективності управління фінансами підприємства на прикладі ВАТ Нефтекамськ-Лада-Сервіс
Управління фінансово-господарською діяльністю підприємства на прикладі ТОВ Тіара
Аналіз управління фінансовою діяльністю підприємства
© Усі права захищені
написати до нас