Аналіз управління фінансовою діяльністю підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
  Введення
1.Теоретические аспекти управління фінансами підприємства
1.1 Основні елементи управління фінансами підприємства
1.2 Нормативно - законодавча база, що регулює фінансову діяльність підприємства
1.3 Методи оцінки управління фінансовою діяльністю підприємства
2.Аналіз управління фінансовою діяльністю ТОВ «Прокатний завод»
2.1 Коротка характеристика діяльності підприємства
2.2 Аналіз фінансової діяльності підприємства
2.3Оценка ділової активності підприємства
3.Розробка рекомендацій спрямованих на поліпшення управління фінансовою діяльністю ТОВ «Прокатний завод»
3.1 Обгрунтування рекомендацій спрямованих на поліпшення фінансової діяльності підприємства
3.2 Розробка рекомендацій спрямованих на поліпшення управління фінансовою діяльністю
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури


Введення

У ринкових умовах заставою стабільного положення підприємства служить його фінансова стійкість. Вона відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маніпулюючи коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції, а також мінімізувати витрати на його розширення і оновлення.
Успішна робота будь-якого підприємства залежить від ряду умов, одним з найважливіших серед яких є наявність необхідного обсягу фінансів підприємства. В умовах конкурентного середовища ефективність виробництва є основоположним фактором, що дозволяє підприємству займати провідні позиції у своїй ніші ринкової інфраструктури.
Таким чином, проблеми раціональної організації фінансів та підвищення ефективності їх використання, гостро постають перед підприємствами, оскільки рішення цих питань є запорукою забезпечення безперервності виробничого процесу і одним з доданків рентабельного виробництва.
Все це зумовлює особливу значимість процесу грамотного управління фінансами підприємства на різних етапах його існування. Особливої ​​актуальності набуває формування фінансової діяльності, яка відповідає інтересам підприємства. Основною метою підприємства має стати побудова нової ефективної системи управління фінансовою діяльністю, які забезпечують підвищення ефективності господарської діяльності. Відсутність ретельно обгрунтованої фінансової політики призводить до того, що багато проектів реформування зведені тільки до реорганізації підприємства і зміни умов погашення зобов'язань, що в більшості випадків не призводить до підвищення ефективності діяльності. Без глибоких змін у сферах управління активами, капіталом, собівартістю частина підприємств після короткочасного успіху знову опиняється на межі банкрутства. Раціональна фінансова діяльність дозволить підприємству уникнути на стадії реформування багатьох типових помилок. Цьому має сприяти хороше методичне забезпечення, яка окрім іншого дозволить заощадити час на створення фінансової програми
Актуальність теми дослідження полягає в розгляді специфіки управління фінансами підприємства та виявленні проблем фінансової діяльності.
Об'єкт дослідження - система управління фінансами ТОВ «Прокатний завод».
Предмет дослідження - ефективність системи управління фінансовою діяльністю підприємства.
Мета дипломної роботи розробка рекомендацій спрямованих на поліпшення фінансової діяльності ТОВ «Прокатний завод».
Для розкриття мети необхідно розглянути такі основні завдання:
1. Розглянути теоретичні аспекти управління фінансами підприємства.
2. Проаналізувати управління фінансовою діяльністю ТОВ «Прокатний завод».
3. Розробити рекомендації спрямовані на поліпшення фінансової діяльності ТОВ «Прокатний завод».
Теоретичною та методологічною основою дослідження слугують праці вітчизняних і зарубіжних авторів. Фінансову діяльність підприємства вивчали такі вітчизняні вчені, як І.Т. Балабанов, В.П. Іваницький, В.В. Ковальов, М.В. Романов, Є.С. Стоянова, Е.А. Уткін, А.Д. Шеремет, Є.І. Шохін і ін У зарубіжній літературі питання фінансового менеджменту, формування політики, стратегічного і оперативного управління фінансами підприємствами, розроблені в працях І. Ансоффа, Р. Брейлі, П. Друкера, Ф. Дослідження проведені на основі матеріалів бухгалтерської звітності, фінансово - економічних планів ТОВ «Прокатний завод» за 2004 - 2006 рр..
У дипломній роботі використані наступні методи дослідження: горизонтальний, вертикальний, метод логічної обробки інформації.
У першому розділі роботи розглядаються теоретичні питання управління фінансами підприємства: основні елементи управління фінансами підприємства, нормативно - законодавча база, що визначає фінансову діяльність підприємства, а також методи оцінки управління фінансовою діяльністю підприємства.
У другому розділі роботи проводиться аналіз управління фінансовою діяльністю ТОВ «Прокатний завод».
У третьому розділі дипломної роботи розроблені рекомендації спрямовані на поліпшення фінансової діяльності ТОВ «Прокатний завод».

1. Теоретичні аспекти управління фінансами підприємства

1.1 Основні елементи управління фінансами підприємства

Фінанси підприємств утворюються в процесі фінансової діяльності підприємств, тобто діяльності за освітою, розподілу та використання грошових фондів для здійснення своїх виробничих і соціальних завдань, а також служать перерозподілу у централізовані фонди.
Є.І. Бородіна, В.В. Ковальов і ряд інших авторів, вважають, що управління підприємством - це, сукупність заходів і рішень на основі їх підготовки та аналізу і відповідно до стратегічних і тактичними цілями і завданнями, планами діяльності (7, С.21). Саме через управління, і його результати проявляється корисність і професіоналізм управлінців, менеджерів, керівників. Впливають через такі категорії, як прибуток, вартість капіталу, заробітна плата, дивіденди, інвестиції, соціальні витрати.
Н.В. Лаврухіна, Л.П. Казанцева вважають, що управління фінансами підприємства - це послідовна діяльність його працівників з організації та управління фінансовими відносинами, грошовими фондами та грошовими потоками (15, С.49).
Для управління фінансами підприємств використовується фінансовий механізм. Фінансовий механізм (менеджмент) підприємств - це система управління фінансами підприємства. Призначена для організації взаємодії фінансових відносин, фондів грошових коштів та грошових потоків. А також для взаємозв'язку між майном підприємства, (активами) та джерелами грошових коштів (пасивами), з метою ефективного впливу на кінцеві результати, що встановлюються підприємством, відповідно до вимог економічних законів, законодавчих та нормативних документів держави, положень фінансової науки, а також професіоналізмом і досвідом працівників (14, С.57).
М.М. Крейнина виділяє, що фінансовий механізм підприємств є центральним у всьому фінансовому механізмі, що пояснюється провідною роллю фінансів сфери матеріального виробництва (13, С.102).
Фінансовий механізм підприємств повинен сприяти найбільш повної і ефективної реалізації фінансами своїх функцій та їх взаємодії, за допомогою механізму управління фінансами підприємств досягається забезпеченість їх необхідними коштами. При цьому, джерелом грошових коштів підприємств, служать власні доходи, за рахунок яких повинні покриватися всі витрати. Додаткова тимчасова потреба в коштах задовольняється за допомогою кредиту. Фінансова діяльність підприємства - це діяльність людей його спеціальної організаційної підсистеми, пов'язаної з прийняттям та реалізацією рішень з управління фінансами. Організація управління фінансами - це і є управління фінансовою діяльністю підприємства (рис. 1.1.1).
Управління фінансами підприємства передбачає вирішення таких проблем, які є, по суті, цілями фінансової стратегії:
- Ліквідність і платоспроможність підприємства;
- Прибутковість і рентабельність його діяльності;
- Матеріальна забезпеченість працівників і власників, а в умовах соціально орієнтованої економіки - і соціальна забезпеченість (32, С.134).
Реалізація першої мети припускає, оптимізацію майна підприємства, його необоротних та оборотних активів, а також тих фінансових джерел і засобів, за рахунок яких сформовано це майно. Це передбачає забезпечення підприємства необхідними грошовими коштами з точки зору як їх кількості, тобто задоволення потреби, так і оптимізації джерел грошових коштів.
Управління фінансами підприємства
Фінансовими відносинами
- З іншими підприємствами та організаціями;
- Всередині підприємства;
- Всередині об'єднань підприємств і організацій;
- З фінансово-кредитною системою;
Грошовими фондами
- Власних коштів;
- Залучених коштів;
- Позикових коштів;
- Оперативними;
- Іншими;
Грошовими потоками
- В основній діяльності;
- В інвестиційній діяльності;
- У фінансовій діяльності;


Рис. 1.1.1. Управління фінансами підприємства
Реалізація другої мети, тобто досягнення оптимального фінансового результату, - прибутковості та рентабельності, передбачає раціональне та ефективне використання грошових коштів.
Таким чином, можна дати ще одне визначення управління фінансами це і джерела грошових коштів та напрями їх використання.
При реалізації другої мети фінансової стратегії підприємство може вибрати один з більш конкретних варіантів:
- Максимізацію прибутку на основі досягнутого рівня розвитку та часток на ринку;
- Завоювання ринку і підготовка таким чином фундаменту для максимізації прибутку;
- Економічне зростання на базі ринків, що розвиваються, властивостей і якостей, що випускається, особливостей застосовуваних технологій тощо;
- Постійне збільшення і максимізацію вартості майна підприємства (28, С.87).
Особливе місце серед цілей і завдань підприємств у галузі управління фінансами займає постійне збільшення вартості майна підприємства, максимізація його вартості. Існує досить тісний взаємозв'язок між максимізацією вартості підприємства і його прибутку. При цьому значна роль тут належить політиці в галузі розподілу прибутку - пріоритет розвитку виробництва в порівнянні з виплатою дивідендів. Орієнтиром для підприємств є ринкові котирування цінних паперів (акцій).
Теоретичний аналіз робіт Л.М. Павлової дозволяє автору стверджувати, що стратегічними цілями підприємства в області фінансів є забезпечення його ліквідності та рентабельності (25, С.57). При цьому якщо забезпечення ліквідності є обов'язковою умовою економічного розвитку підприємства, тоді як друга стратегічна мета - забезпечення рентабельності - може поєднуватися з такими цілями, як завоювання ринку або просто виживання підприємства.
Ряд авторів вважає, що в управлінні фінансами виділяють декілька функціональних елементів: оперативне управління, планування, і контроль (15, С.42).
Л. Т. Снітко, Т. Ю. Бугайова, Є.М. Вісторобская вважають, що оперативне управління являє собою комплекс заходів, що розробляються на основі оперативного аналізу складається фінансової і мета одержання максимального ефекту при мінімумі витрат з допомогою перерозподілу фінансових ресурсів (30, с.278). Основний зміст оперативного управління зводиться до маневрування фінансовими ресурсами з метою ліквідації "вузьких" місць, вирішення знову виникаючих задач.
Контроль як елемент управління здійснюється і в процесі планування, і на стадії оперативного управління. Він дозволяє зіставити фактичні результати від використання фінансових ресурсів з плановими, виявити резерви росту фінансових ресурсів, намітити шляхи більш ефективного господарювання.
Таким чином, були виявлені різні трактування управління фінансами та запропоновано власне трактування - фінанси - це об'єктивна економічна категорія, яка існує незалежно від волі людей, а фінансовий механізм призначений для управління фінансами. Далі розглядається нормативно - законодавча база, що регулює фінансову діяльність підприємства.

1.2 Нормативно - законодавча база, що регулює фінансову діяльність підприємства

Правове забезпечення функціонування фінансового механізму включає законодавчі акти, постанови, накази та інші правові документи.
Нормативне забезпечення - це інструкції. Нормативи, норми, тарифні ставки, методичні вказівки, роз'яснення.
До фінансової інформації відносяться відомості про фінансову стійкість і платоспроможність партнерів і конкурентів. Ціни, курси, дивіденди, відсотки на товарному, фондовому, валютному ринках, відомості про стан справ на біржовому та позабіржовому ринках, фінансової та комерційної діяльності господарюючих суб'єктів.
Ю. А. Максимов, Є.М. Максимова, А.В. Семенов, вважають, що правова база фінансів підприємств дуже широка. Вона включає: Цивільний кодекс РФ, Податковий кодекс РФ, Бюджетний кодекс РФ, Федеральний закон «Про бухгалтерський облік», Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), і про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку, Облікову політику організацій (19, С.12).
Діяльність акціонерних товариств регулюється Федеральним законом від 26 грудня 1995 року № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства». Даним Федеральним законом відповідно до Цивільного кодексу РФ визначено порядок створення, реорганізації, ліквідації, правове становище АТ. Права і обов'язки акціонерів, розглянуті питання захисту прав та інтересів акціонерів. Діяльність товариств з обмеженою відповідальністю регулюється Федеральним законом від 08.02.1998 N 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю».
Згідно російським стандартам бухгалтерська звітність - це єдина система даних про майнове і фінансове становище організації. Про результати її господарської діяльності, що складається на основі даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан організації у формі, зручній і зрозумілій для прийняття цими користувачами певних ділових рішень (18, С.41).
При формуванні показників фінансової звітності необхідно керуватися:
- Федеральним законом від 21.11.96 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік»;
- Положенням по бухгалтерському обліку «Бухгалтерська звітність організації» (ПБУ 4 / 99), затвердженим наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 06.07.99 № 43н;
- Іншими положеннями з бухгалтерського обліку;
- Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств та Інструкцією щодо його застосування, затвердженими наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 № 94н;
- Окремими рекомендаціями та вказівками, що регулюють питання складання бухгалтерської звітності, затверджуваними Мінфіном Росії (21, С.99).
Правова регламентація грошової оцінки майна підприємств необхідна для нормального розвитку фінансової системи держави в цілому. Оцінка майна підприємств закріплена у Федеральному законі «Про бухгалтерський облік» і конкретизована в Облікової політики організації. Майно організації та джерела його формування відображаються в індивідуальному фінансово-правовому акті - балансі, правова основа складання якого визначена ст. 13-16 Федерального закону «Про бухгалтерський облік».
При розробці організацією форм фінансової звітності самостійно на основі зразків форм, наведених у додатку до наказу Міністерства фінансів Російської Федерації від 22.07.2002 № 67н «Вказівки про порядок складання та подання бухгалтерської звітності», повинні дотримуватися загальні вимоги до фінансової звітності (повнота, суттєвість, нейтральність, порівнянність, зіставність та ін.) До фінансової звітності повинні включатися дані, необхідні для формування достовірного і повного уявлення про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому положенні (15, С.57).
Організація повинна розкрити у фінансовій звітності дані по групах статей, включених в бухгалтерський баланс, і статтями, включеним до звіту про прибутки та збитки, відповідно до вимоги Положення з бухгалтерського обліку ПБО 4 / 9 «Бухгалтерська звітність організації». У ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерська звітність організації» користувач фінансової звітності визначено як юридична або фізична особа, зацікавлена ​​в інформації про організацію. Відповідно до вимог Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» та фінансової звітності не допускається залік між статтями активів і пасивів, статтями прибутків і збитків, крім випадку, коли такий залік передбачено відповідними положеннями з бухгалтерського обліку.
Відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1 / 98 облікової політики, що передбачає майнову відокремленість і безперервність діяльності організації, послідовність застосування облікової політики, а також тимчасову визначеність фактів господарської діяльності. У фінансовій звітності організації повинна бути забезпечена порівнянність звітних даних з показниками за попередній звітний рік (роки) або відповідні періоди попередніх звітних періодів виходячи із змін, пов'язаних із застосуванням Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1 / 98, законодавчих та інших нормативних актів, з урахуванням виробленої реорганізації і пр.
Правова регламентація основних засобів визначається «Положенням по обліку основних засобів», основні засоби - частина майна, яка у ролі коштів-праці при виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг або управлінні організацією протягом періоду, що перевищує 12 місяців.
Правовою основою оцінки банкрутства російських підприємств є Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)» від 26.10.2002г. № 127-ФЗ.
Таким чином, прийняття законів та інших нормативних актів, що регулюють фінансову діяльність підприємств, є одним із напрямків реалізації внутрішньої фінансової політики держави. Законодавчі та нормативні основи цієї політики регулюють фінансову діяльність підприємства в різних формах. Далі розглядаються методи оцінки управління фінансовою діяльністю підприємства.

1.3 Методи оцінки управління фінансовою діяльністю підприємства

Методом оцінки управління фінансовою діяльністю підприємства є діалектичний спосіб пізнання, шлях дослідження свого предмета, тобто фінансових процесів і явищ у їх взаємозв'язку і взаємозалежності. М.М. Крейнина вказує на те, що всі методи можна розділити на дві великі групи: якісні та кількісні. До якісних методів належать аналітичні прийоми та способи, засновані на логічному мисленні, на використанні професійного досвіду аналітика. Кількісні методи - це прийоми, які використовують математику (12, С.87).
Аналіз динаміки складу і структури майна дає можливість встановити розмір абсолютного і відносного приросту або зменшення всього майна підприємства та окремих його видів, приріст (зменшення) активу свідчить про розширення (звуження) діяльності підприємства. Істотний блок аналізу включає оцінку оборотності активів підприємства. Справа в тому, що фінансове становище підприємства безпосередньо залежить від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші. Адже зі швидкістю обороту коштів пов'язані необхідна величина авансованого капіталу, потреба в додаткових джерелах фінансування і багато інші витрати.
У загальному випадку оборотність коштів, вкладених у майно, оцінюється такими основними показниками:
1. Швидкість обороту, тобто кількість оборотів, що роблять за аналізований період капітал підприємства або його складові. Так, коефіцієнти оборотності активів (Ко) і оборотності поточних активів (Кіт) розраховуються за формулами:
, (1.3.1)
, (1.3.2)
де Nр - виторг від реалізації;
А - середня величина активів;
Ат - середня величина поточних активів.
У процесі виробництва експлуатовані основні засоби зношуються фізично і старіють морально. Ступінь фізичного зносу визначається в процесі нарахування амортизації. За даними обліку і звітності можна розрахувати коефіцієнти зносу (kи) і придатності (Кг), що характеризують відповідно частку зношеної і частку придатної до експлуатації частини основних засобів за формулами:
, (1.3.3)
, (1.3.4)
де З - знос основних засобів;
F - початкова вартість основних засобів.
Важливе аналітичне значення для оцінки стану засобів праці мають також показники руху основних засобів: коефіцієнти відновлення (До обн) і вибуття (K в), що розраховуються за формулами:

, (1.3.5)
, (1.3.6)
де + F - вартість надійшли за звітний період основних засобів;
-F - вартість вибулих за звітний період основних засобів;
Fк, Fн - первісна (відновна) вартість основних засобів на початок і кінець року.
Для аналізу ефективності використання основних фондів розраховується показник фондовіддачі:
, (1.3.7)
де N - виручка;
Рср - середньорічна вартість основних фондів.
Показник фондовіддачі F 0 характеризує обсяг виробництва продукції припадає на 1 рубль середньорічної вартості основних фондів.
Аналізуючи стан запасів і витрат, не можна обмежитися лише даними про абсолютні відхилення фактичних залишків на кінець звітного періоду від нормативу і минулого року (кварталу).
Запаси в днях (3) обчислюються як відношення абсолютної величини залишку відповідного виду матеріальних оборотних засобів на дату балансу до одноденного обороту з їх витраті (вибуття) за допомогою формули:
, (1.3.8)

Про - залишок на дату балансу за відповідною статтею запасів і витрат;
Р - оборот по витраті (вибуття) даного виду коштів за звітний період (рік, квартал);
Д - число днів у звітному періоді (за рік - 360, квартал - 90).
Необхідно також оцінити структуру запасів товарно-матеріальних цінностей за допомогою коефіцієнта накопичення запасів (Кн). Він визначається як відношення вартості виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, незавершеного виробництва до вартості готової продукції і товарів за формулою:
, (1.3.9)
де Zп - виробничі запаси;
Zм - малоцінні та швидкозношувані предмети;
Zн - витрати у незавершеному виробництві;
Zг - готова продукція;
Zт - товари.
Кількість оборотів (або прямий коефіцієнт оборотності) розраховується за формулою:
, (1.3.10)
де Np - виручка від реалізації,
Z - середня величина запасів і витрат.
Тривалість одного обороту всіх матеріальних оборотних коштів розраховується за формулою:
, (1.3.11)
де Zп - середній залишок виробничих (матеріальних) запасів;
Zн-середній зачепив незавершеного виробництва;
Zг-середній залишок готової продукції на складах;
Zт-середній залишок товарів відвантажених і інших запасів і витрат.
Основна мета аналізу дебіторської заборгованості - прискорення її оборотності, Слід також зазначити, що в цій області з особливою силою виявляється негативний вплив загального економічного становища, фактора масових неплатежів (31, С.48). Для аналізу оборотності дебіторської заборгованості розраховуються такі показники:
1) Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (разів), рівний виручці від реалізації (Nр), поділеній на середню величину дебіторської заборгованості (R):
, (1.3.12)
2) Період погашення дебіторської заборгованості
. (1.3.13)
Одним з основних умов фінансового добробуту підприємства є приплив коштів, що забезпечує покриття його зобов'язань. Звіт про рух грошових коштів відображає надходження грошових коштів і спрямування їх витрачання за певний період. У ньому міститься інформація, яка доповнює дані бухгалтерського балансу необхідних для виконання необхідного обсягу фінансово-господарських операцій (20, С.25). Для практичної роботи з аналізу проводиться групування всіх формуються на підприємстві грошових потоків за трьома найважливішими сферами його діяльності, відповідним трьох частин форми звіту:
- Грошові потоки від поточної основної (виробничої) діяльності;
- Грошові потоки від інвестиційної діяльності;
- Грошові потоки від фінансової діяльності.
Для характеристики структури джерел коштів підприємства, можна використовувати також приватні показники структури окремих груп джерел. До них відносяться:
1) Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, що дорівнює відношенню величини довгострокових кредитів і позикових коштів до суми джерел власних коштів підприємства і довгострокових кредитів і позик:
ККТ = Кт / (Іс + Кт), (1.3.14)
де Кт - довгострокові кредити і позикові кошти;
Іс - джерела власних коштів.
Даний коефіцієнт відбиває частку заборгованості підприємства в складі перманентного (постійного) капіталу. Збільшення частки заборгованості свідчить про більшу залежність організації від зовнішніх джерел фінансування і меншої платоспроможності (10, С.109).
2) Коефіцієнт короткострокової заборгованості виражає частку короткострокових зобов'язань у загальній сумі зобов'язань:
Ккt = К t + R р + К 0 / К т + К t + R р + К (1.3.15)
де К t - Короткострокові кредити і позикові кошти;
R р - розрахунки (кредиторська заборгованість) та інші пасиви;
К 0 - позики, не погашені в строк.
Він показує, яка частка в загальній сумі заборгованості вимагає короткострокового погашення. Збільшення коефіцієнта підвищує залежність організації від короткострокових зобов'язань, вимагає збільшення ліквідності активів для забезпечення платоспроможності і фінансової стійкості.
3) Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших пасивів виражає частку кредиторської заборгованості й інших пасивів у загальній сумі зобов'язань підприємства:
До R Р = R р + К 0 / К т + К t + R р + К 01, (1.3.16)
Коефіцієнт відбиває частку найбільш термінової заборгованості в загальній сумі зобов'язань, збільшення якої означає зниження можливостей організації використовувати капітал у власному обороті і вимагає негайного відчуження частки коштів, яка відповідає даному коефіцієнту.
У ринковій економіці самим головним мірилом ефективності роботи підприємства є результативність. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів - показників оборотності, які дуже важливі для організації з наступних причин:
- Від швидкості обороту коштів залежить розмір річного обороту;
- З розмірами обороту, а отже, і з оборотністю пов'язана відносна величина умовно-постійних витрат: чим швидше оборот, тим менше на кожен оберт доводиться цих витрат (35, С.64).
Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп:
- Показники, що характеризують окупність витрат виробництва та інвестиційних проектів;
- Показники, що характеризують прибутковість продажів;
- Показники, що характеризують прибутковість капіталу та його частин.
Таким чином, важливою умовою для успішної діяльності підприємства є проведення аналізу його роботи, і розробка на основі результатів аналізу заходів по використанню виявлених резервів. Представлена ​​вище методика дозволить провести аналіз фінансової діяльності і отримати комплексну інформацію про фінансовий стан підприємства. Далі буде представлений аналіз управління фінансовою діяльністю ТОВ «Прокатний завод».

2. Аналіз управління фінансовою діяльністю ТОВ «Прокатний завод»

2.1 Коротка характеристика діяльності підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Прокатний завод» діє у відповідності з чинним законодавством на підставі Статуту, Федерального Закону «Про товариства обмеженою відповідальністю». ТОВ «Прокатний завод» є юридичною і має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
Основною метою діяльності ТОВ «Прокатний завод» є повне і якісне задоволення потреб вітчизняних та іноземних організацій і громадян в продукції вироблених заводом і отримання прибутку в результаті своєї виробничо-господарської діяльності.
Для досягнення цієї мети ТОВ «Прокатний завод» здійснює такі види діяльності:
- Виробництво листа з міді, алюмінію, сталі і їх сплавів;
- Виробництво біметалічного листа;
- Виробництво деталей і напівфабрикатів з вироблених листів;
- Виготовлення деталей машинобудування, радіоелектронної промисловості та будівництва;
- Виготовлення будівельних конструкцій;
- Збір відходів чорних металів (чавуну, сталі).
Вищим органом управління товариства є загальні збори його учасників. Загальні збори учасників товариства обирає свого голову, який керує діяльністю загальних зборів, строком на два роки. Статутний капітал товариства складається з номінальної вартості вкладів його учасників. У таблиці 2.1.1. представлений розмір і номінальна вартість кожного з учасників у статутному капіталі.
Таблиця 2.1.1.
Статутний капітал ТОВ «Прокатний завод»
Учасники
Статутний капітал
Тис.руб.
%
ТОВ «Челкон»
633600
52,8
ВАТ «Камгесенергострой»
340800
28,4
Фізичні особи
225600
18,8
Разом
12000000
100
Організаційна структура управління представлена ​​на малюнку 2.1.1.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Генеральний директор
Перший заступник генерального директора
Виробничий директор
Цех лиття
Юридичний відділ
Торговий відділ
Фінансовий директор
Бухгалтерія
Старший економіст
Каса
Відділ АСУ
Відділ комплектації
Відділ закупівель
Рис. 2.1.1. Організаційна структура управління ТОВ «Прокатний завод»

Як видно з малюнку 2.1.1. на сьогоднішній день організаційна структура ТОВ «Прокатний завод» являє собою ієрархічну лінійно-функціональну модель. Основу лінійно-функціональних структур складає, крім лінійних принципів керівництва, спеціалізація управлінської діяльності за функціональним підсистемам.
Автор дипломної роботи виявив переваги і недоліки організаційної структури управління ТОВ «Прокатний завод», які представлені в таблиці 2.1.2.
Таблиця 2.1.2.
Переваги та недоліки організаційної структури управління ТОВ «Прокатний завод»
Переваги
Недоліки
- Стимулювання ділової і професійної спеціалізації;
- Висока продуктивна реакція заводу, так як вона побудована на вузькій спеціалізації виробництва і вузькій кваліфікації фахівців;
- Поліпшення координації діяльності в функціональних областях;
- Зменшення дублювання зусиль у функціональних областях.
- Відсутність тісних взаємозв'язків і взаємодій на горизонтальному рівні між підрозділами;
- Різке збільшення обсягу роботи керівника ТОВ «Прокатний завод» і його заступників через необхідність узгодження дій різних функціональних служб.
Клієнтська база ТОВ «Прокатний завод» налічує більше 100 клієнтів всіх регіонів Росії, країн СНД і ближнього зарубіжжя.
Основними замовниками ТОВ «Прокатний завод» є: - ТОВ «Кама-про», м. Наб. Челни; ТОВ «Тат-Крафт», м. Балаково; ТОВ «ДТА-Центр», м. Наб. Челни; ТОВ «Пульс», м. Конотоп; ТОВ Інсайт-Мобіль », г.Саратов; ВАТ Завод« Елекон », м. Казань; ТОВ« ЕЛЕКТРОСНАБ », м. Тольятті; ТОВ« Елліна-200 », г.Кургана ; ТОВ Інсайт-Мобіль », г.Саратов; ТОВ« Емпісад », г.Тула; ТОВ« ЕскортСервіс », м. Волгоград, ТОВ «СпецАвтоТранс», м. Саратов.
Власне автотранспортне підприємство ТОВ «Прокатний завод» доставляє вантажі з усіх регіонів Росії і СНД, а також надає в користування клієнтам за їх заявками автотранспорт і спеціалізовану будівельну техніку.
Таким чином, у підприємства ТОВ «Прокатний завод» є непогані можливості розвитку бізнесу і зміцнення своїх позицій на ринку.

2.2 Аналіз фінансової діяльності підприємства

Фінанси ТОВ «Прокатний завод» - це сукупність грошових відносин, пов'язані з формуванням і використанням грошових доходів і накопичень підприємства. Фінанси ТОВ «Прокатний завод» забезпечують кругообіг основного та оборотного капіталу і стосунки з державним бюджетом, податковими органами, банками, страховими компаніями та іншими установами фінансово-кредитної системи. При цьому вони виконують дві функції:
- Відтворювальну;
- Контрольну.
Відтворювальна функція полягає в обслуговуванні грошовими ресурсами кругообігу основного і оборотного капіталу в процесі комерційної діяльності ТОВ «Прокатний завод» на основі формування і використання грошових доходів і накопичень. Контрольна функція - це фінансовий контроль за виробничо-господарською діяльністю ТОВ «Прокатний завод». Фінансова стратегія підприємства будується на певних принципах організації:
1. Жорстка централізація фінансових ресурсів, забезпечує фірмі швидку маневреність фінансовими ресурсами, їх концентрацію на основних напрямках виробничо-господарської діяльності.
2. Фінансове планування, на перспективу всі надходження грошових коштів підприємства та основні напрямки їх витрачання.
3. Формування великих фінансових резервів, що забезпечують сталу роботу підприємства в умовах можливих коливань ринкової кон'юнктури.
4. Безумовне виконання фінансових зобов'язань перед партнерами.
Дослідження структури балансу ТОВ «Прокатний завод» здійснюється за допомогою порівняльного аналітичного балансу за звітний період, таблиця 2.2.3.
Таблиця 2.2.3.
Склад динаміки майна ТОВ «Прокатний завод» за період 2004-2006рр. (Тис. крб.)
Показник
2004г.Сумма, тис. руб.
2005р.
2006р.
Сума, тис. руб.
Темп росту до 2004,%
Абсол. зрад., тис. руб.
Сума, тис. руб.
Темп зростання до 2005,%
Абсол. зрад., тис. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Майно - усього
15302
19273
125,95
3971
26893
139,54
7620
1.1. Необоротні активи
4643
4080
87,87
-563
4972
121,86
892
1.2. Оборотні активи
10659
15193
142,54
4534
21921
144,28
6728
1.2.1.Запаси
4476
5297
118,34
821
10114
190,94
4817
в тому числі: сировина, матеріали
4294
4955
115,39
661
9668
195,12
4713
готова продукція
139
299
215,11
160
387
129,43
88
витрати будущіхперіодов
43
43
100,0
0
60
139,53
17
1.2.2. Податок на додану вартість
491
45
9,16
-446
7
15,56
-38
1.2.3.Дебіторская заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
4596
8118
176,63
3522
10818
133,26
2700
1.2.4.Денежние кошти
1096
1733
158,12
637
982
56,66
-751
Горизонтальний аналіз активів підприємства ТОВ «Прокатний завод» показує, що відбулося збільшення активів з 15302 тис. руб. до 19273 тис. руб. у 2005 році, в 2006 році с19273 тис.руб. до 26893 тис. руб .. Динаміка активів ТОВ «Прокатний завод» у 2004-2006 рр.. представлена ​​на малюнку 2.2.4.
тис.руб.
Підпис: тис.руб. \ S Рис. 2.2.4. Динаміка активів ТОВ «Прокатний завод» 2004 - 2006 рр..
Абсолютна сума позаоборотних активів за звітний період 2004 - 2006 рр.. збільшилася з 4643 тис. руб. до 4972 тис. руб. Це відбувається за рахунок введення в експлуатацію основних засобів, за рахунок збільшення капітальних вкладень у придбання і будівництво об'єктів основних засобів. Необоротні активи представлені в ТОВ «Прокатний завод» головним чином основними засобами.
У 2005 році вартість необоротних активів зменшилася і склала 4080 тис. руб. (87,87%). Зниження необоротних активів викликала реалізація основних засобів і процес амортизації майна. У 2006 році відбулося збільшення необоротних активів до 4972 тис. руб., Темп росту склав 121,86%. Збільшення відбулося за рахунок придбання земельних ділянок і об'єктів природокористування.
Структура необоротних активів у 2006 році представлена ​​на малюнку 2.2.5.
\ S
Рис. 2.2.5. Структура необоротних активів ТОВ «Прокатний завод» у 2006 році
Оборотні активи ТОВ «Прокатний завод», продовжують залишатися найбільш мобільною частиною і у вирішальній мірі визначати платоспроможність і кредитоспроможність підприємства. Оборотні активи представлені в ТОВ «Прокатний завод» головним чином запасами, податком на додану вартість, короткострокової дебіторської заборгованістю і грошовими засобами.
Спостерігається тенденція зростання оборотних активів. Вартість оборотних активів на кінець 2005 року составіла15193 тис. руб., Що на 4534 тис. руб. більше, ніж на початку 2004року. Вартість оборотних активів на кінець 2006 року склала 21921 тис. руб., Що на 6728 тис. руб. більше, ніж на початку 2005 року.
Темп зростання оборотних активів в ТОВ «Прокатний завод» у 2005 році склав 142,54%, а в 2006 році темп зростання склав 144,28%. Підвищення оборотних коштів відбулося за рахунок збільшення запасів, податку на додану вартість і надходження грошових коштів.
Аналіз структури оборотних активів в ТОВ «Прокатний завод» виявив, що відбувається збільшення запасів: з 4476 тис. руб. до 5297 тис. руб. у 2005 році і до 10114 тис. руб. у 2006 році.
Сума дебіторської заборгованості 2005 року збільшилася на 3522 тис. руб. в порівнянні з 2004 роком темп росту склав, 176,63% в 2006 році темп зростання дебіторської заборгованості склав 133,26%, що свідчить про поточних розрахунках з постачальниками. Скорочення дебіторської заборгованості оцінюється позитивно, тому що йде скорочення періоду її погашення.
Грошові кошти на кінець 2005 року в порівнянні з 2004 роком збільшилися на 637тис. руб. і составілі1733 тис. руб. у 2006 році відбулося зменшення грошових коштів до 982 тис. руб. Відтік грошових коштів, свідчить про те, що ТОВ «Прокатний завод» погано проводить роботу з дебіторами підприємства.
Структура оборотних активів ТОВ «Прокатний завод» у 2006 році представлено на малюнку 2.2.6.


Ріс.2.2.6. Структура оборотних активів ТОВ «Прокатний завод» у 2006 році (%).
Горизонтальний аналіз джерел майна показує темп зростання власного і позикового капіталу в структурі джерел. Вертикальний аналіз показує зміни питомої ваги власного і позикового капіталу.
Таблиця 2.2.7
Складу джерел коштів ТОВ «Прокатний завод», 2004-2006рр.
Показник
2004 р .
2005р.
2006р.
Сума, тис. руб.
Сума, тис. руб.
Темп росту до 2004,%
Абсол. зрад., тис. руб.
Сума, тис. руб.
Темп зростання до 2005%
Абсол. зрад., тис. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Джерела майна - всього
15302
19273
125,95
3971
26893
139,54
7620
1.1. Власний капітал
7643
8333
109,03
690
9590
115,08
1257
1.2. Позиковий капітал
7495
10629
141,81
3134
16418
154,46
5789
1.2.1.Долгосрочние зобов'язання
-
348
100
348
345
99,14
-3
1.2.2. Кредиторська заборгованість
7495
10281
137,17
2786
16073
156,34
5792
в тому числі: постачальники і підрядчики
4167
6394
153,44
2227
13356
208,88
6962
заборгованість перед персоналом
758
772
101,85
14
881
114,12
109
заборгованість перед державними позабюджетними фондами
-
183
100
183
266
145,36
83
заборгованість перед бюджетом
549
355
64,66
-194
273
76,9
-82
інші кредитори
1982
2576
129,97
594
1297
50,35
1279
Заборгованість учасникам
16
293
1831,2
277
867
295,9
574
Резерви майбутніх витрат
23
18
78,26
-5
14
77,78
-4
Власний капітал підприємства в 2005 році збільшився на 3971 тис. руб. і темп приросту склав 125,95%. У 2006 році власний капітал збільшився на 7620 тис. руб., Темп приросту склав 139,54%. Це говорить про те, що підприємство нарощує власний капітал.
Зростання власного капіталу в 2005 році не забезпечив необхідну потребу зростаючого підприємства в джерелах фінансування, тому в даний період діяльність підприємства забезпечувалося, довгостроковими позиковими джерелами, які склали на кінець року -348 тис.руб. і в 2006 році - 345 тис.руб. Кредити залучалися для закупівлі нового обладнання і під інвестиційну діяльність підприємства.
У 2005 році кредиторська заборгованість в порівнянні з 2004 роком збільшилася до 10281, тис. руб., Темп приросту - 137,17%, до кінця 2006 року - до 16073 тис. руб., І темп приросту - 156,34%. Збільшення відбулося за рахунок відсутності грошових коштів, підприємство не може розрахуватися з постачальниками. Зростання кредиторської заборгованості як позикових джерел коштів - ненадійний спосіб досягнення мобільності майна в силу самого характеру кредиторської заборгованості, яка може бути затребувана в терміни, які не влаштовують підприємство. Більш доцільно знаходити кошти для збільшення власних джерел.
Можна відзначити збільшилася заборгованість перед персоналом: на кінець 2005 року вона становила 772 тис. руб. і до кінця 2006 року вона вже склала 881 тис. руб. Все це свідчить про наявність суб'єктивних чинників: низький рівень відповідальності та платіжної дисципліни з боку керівництва.
Для наочності представимо графіки динаміки зміни структури власного і позикового капіталу (див. ріс.2.2.8).
SHAPE \ * MERGEFORMAT
7643
7495
8333
10629
9590
16418
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2004рік
2005
2006року
Власний капітал
Позиковий капітал

Рис. 2.2.8. Динаміка зміни структури пасиву ТОВ «Прокатний завод» 2004-2006рр.
Представлені дані на малюнку 2.2.8. показують, що за досліджуваний період 2004-2006рр. на підприємстві переважає позиковий капітал, власних джерел для розвитку фінансової діяльності у підприємства не вистачає.
Наявність, рух і структура основних засобів ТОВ «Прокатний завод» у 2006 р . представлено в таблиці 2.2.9.

Таблиця 2.2.9.
Наявність, рух і структура основних фондів ТОВ «Прокатний завод» 2006 р . (Тис. крб.)
Група основних засобів
Наявність на початок року
Надійшло за рік
Вибуло за рік
Наявність на кінець року
Зміни за рік
Вартість
Питомої ний вага%
Вар-тість, тис.. руб.
Уде-ний вага%
Вар-тість
Питома вага%
1
2
3
5
6
7
8
9
10
1. Будинки
326
4,99
-
-
326
3,94
-
-1,05
2. Споруди та передавальні пристрої
209
3,20
-
-
209
2,53
-
-0,67
3. Машини та обладнання
5507
84,39
1685
-
7192
86,94
1685
2,55
4. Транспортні засоби
296
4,55
61
-
357
4,32
61
-0,23
5. Виробництві-ний і господарський інвентар
188
2,88
-
-
188
2,27
-
-0,61
9. Разом основних засобів
6526
100
1746
-
8272
100
-
-
З таблиці. 2.2.9. видно, що збільшення основних фондів ТОВ «Прокатний завод» у 2006 рік на 1746 тис. руб. відбулося за рахунок придбання обладнання на 1685 тис. руб. і транспортних засобів на 61 тис. руб.
Вивчивши склад і структуру основних виробничих фондів, можна зробити наступні висновки:
1. Найбільшу частку в загальній структурі основних засобів займають машини та обладнання - 86,94%.
2. Основне завдання ТОВ «Прокатний завод» зводиться до того, щоб не допускати надмірного старіння ОПФ (особливо активної частини), так як від цього заздрості рівень їх фізичного та морального зносу, а, отже, і результати роботи підприємства. Зміни у складі та структурі основних фондів, відбулися за рахунок надходження основних виробничих фондів.
У процесі аналізу стану запасів і витрат необхідно:
- Встановити забезпеченість підприємства нормальними перехідними запасами сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, товарів;
- Виявити зайві і непотрібні запаси матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва, готової продукції і товарів.
Стан витрат і запасів представлено в таблиці 2.2.10.
Таблиця 2.2.10.
Стан запасів і витрат у ТОВ «Прокатний завод», 2004 - 2006 рр..
Матеріальні оборотні кошти
Фактіческіеостаткі на початок року
Фактіческіеостаткі на кінець року
Норматив на кінець року
Відхилення (+;-) від минулого року
Відхилення (+;-) отнорматіва
тис. руб.
у% до підсумку
тис. руб.
у% до підсумку
тис. руб.
у% до підсумку
тис. руб.
у% до підсумку
тис. руб.
у% до підсумку
2004р.
Сировина і матеріалу
2359
88,88
4294
95,93
2200
88,53
+1935
6,2
+2094
5,1
Готова продукція
269
10,14
139
3,11
260
10,46
-130
1692
-121
-6,1
Витрати майбутніх періодів
26
0,98
43
0,96
25
1,01
+17
0,93
+18
0,9
Разом
2654
100
4476
100
2485
100
+1822
-
1991
-
2005р.
Сировина і матеріалу
4294
95,93
4955
93,54
4700
93,63
+661
80,51
+255
92,06
Готова продукція
139
3,11
299
5,64
280
5,58
+160
19,49
+19
6,86
Витрати майбутніх періодів
43
0,96
43
0,82
40
0,79
-
-
+3
1,08
Разом
4476
100
5297
100
5020
100
+821
-
+277
-
2006р.
Сировина і матеріалу
4955
93,54
9668
95,59
9500
95,72
+4713
97,82
+168
88,42
Готова продукція
299
5,64
387
3,83
370
3,73
+88
1,83
+17
8,95
Витрати майбутніх періодів
43
0,82
60
0,58
55
0,55
+17
0,35
+5
2,63
Разом
5297
100
10114
100
9925
100
+4818
-
+190
-
З таблиці 2.2.4 видно, що наприкінці 2004 року в порівнянні з початком 2004 року фактичні запаси товарно-матеріальних цінностей і витрати в цілому підвищилися на 1822 тис. руб. Збільшення залишків запасів і витрат мало місце майже по всіх видах матеріальних оборотних коштів, крім готової продукції зменшення склало 130 тис. руб.
В кінці 2005 року також відбувається збільшення запасів і витрат, збільшення склало 821 тис. руб. Збільшення відбулося за рахунок підвищення запасів сировини і матеріалів на 661 тис. руб. і збільшення залишків готової продукції на 160 тис. руб. За всіма іншими показниками відбулося зниження. Фактичні залишки на кінець року перевищують норматив запасів на 277 тис. руб.
В кінці 2006 року в порівнянні з початком 2006 року фактичні запаси і витрати збільшилися на 4818 тис. руб. Фактичні залишки на кінець 2006 року перевищують норматив запасів на 190 тис. руб. Це негативно позначається зростання прибутку підприємства. Динаміку запасів за період 2004 -2006 рр.. представимо на малюнку 2.2.11.

SHAPE \ * MERGEFORMAT
4294
139
43
4955
299
43
9668
387
60
0
2000
4000
6000
8000
10000
2004
2005
2006
Сировина і матеріалу
Готова продукція
Витрати майбутніх періодів

Тис.руб.
Рис. 2.2.11. Динаміка запасів ТОВ «Прокатний завод» 2004 -2006 рр..
Аналіз динаміки структури запасів і витрат показав зростання виробничих запасів на підприємстві, що негативно впливає на діяльність підприємства, так як у запасах залишаються грошові кошти підприємства.
Таблиця 2.2.12.
Аналіз запасів ТОВ «Прокатний завод» у 2004 -2006 рр.. (Тис. крб.)
Показники
2004 р .
2005 р .
Зміни
2006 р .
Зміни
Виручка,
66899
78815
+11916
98655
+19840
Середня величина запасів, тис. грн.
3564,5
4886,5
+1322
7705,5
+2819
Коефіцієнт накопичення запасів
8,87
31,2
+22,33
16,71
-14,9
Коефіцієнт оборотності (оборотів)
18,77
16,13
-2,64
12,8
-3,33
Тривалість одного обороту всіх матеріальних оборотних коштів (днів)
19,18
22,32
+3,14
28,13
+5,81

Фахівці сходяться на думці, що оптимальна величина оборотності матеріальних запасів для виробничих підприємств становить 4 - 8 оборотів на рік. Автор дипломної роботи виявив, що на даному підприємстві ТОВ «Прокатний завод» коефіцієнт оборотності в 2004 році склав 18,77 оборотів. У 2005 році коефіцієнт оборотності зменшився на 2,64 обороту, що говорить про те, що на підприємстві надлишки матеріальних оборотних коштів. У 2006 році значення коефіцієнта оборотності склало 12,8. Період одного обороту всіх матеріальних оборотних коштів у 2005 році збільшився з 19,8 днів у 2004 році до 22,32 днів, а в 2006 році збільшення склало 5,81 днів.
Стан дебіторської заборгованості робить істотний вплив на фінансовий стан підприємства, характеризує розрахункову дисципліну. Автор дипломної роботи встановив, що аналіз дебіторської заборгованості ТОВ «Прокатний завод» здійснюється щомісяця, і він базується як на даних бухгалтерської звітності, так і на даних аналітичного обліку за відповідними рахунками. Основна мета аналізу дебіторської заборгованості - прискорення її оборотності. Для більш поглибленого аналізу дебіторської заборгованості необхідно провести аналіз динаміки та структури дебіторської заборгованості ТОВ «Прокатний завод» за період 2004 -2006 рр..
Таблиця 2.2.13.
Структура дебіторської заборгованості ТОВ «Прокатний завод» 2004-2006 рр..
Показник
2004 р .
2005 р .
2006 р .
Сума, тис. руб.
Уд. вага,%
Сума, тис. руб.
Уд. вага,%
Вимкнути.,%
Сума, тис. руб.
Уд. вага,%
Вимкнути.,%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Дебіторська заборгованість за все
4596
30,04
8118
42,12
3522
10818
40,23
-1,89
У тому числі: покупці та замовники
1647
35,83
3017
37,16
1370
4604
42,56
5,4
Інші дебітори
2949
64,17
6101
62,84
3152
6214
57,44
-5,4
Майна - всього
15302
-
19273
-
3971
26893
-
З даного аналізу видно, що у майні підприємства дебіторська заборгованість займає невеличку частку в 2004 р . - 30,04%, в 2005 р . - 42,12%, в 2006 р . - 40,23%. Дебіторська заборгованість за статтею «покупці і замовники» підвищилася і склала в 2005 році - 3017 тис. руб. (37,16%), у 2006 році-також відбувається збільшення до 4604 тис. руб. (42,56%). Збільшення дебіторської заборгованості негативно впливає на діяльність підприємства. Динаміка дебіторської заборгованості відображена на малюнку 2.2.14.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
4596
8118
10818
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2004рік
2005рік
2006року
Тис.руб.

Ріс.2.2.14. Динаміка дебіторської заборгованості ТОВ «Прокатний завод», 2004 -2006 рр..
Як видно з ріс.2.2.14 дебіторська заборгованість ТОВ «Прокатний завод» збільшується. Відбувається заморожування грошових коштів підприємства. Автор вважає, що економічний відділ підприємства не може приділяти належної уваги стягненню дебіторської заборгованості, а саме подання позовів до суду і пред'явлення претензій самим дебіторам, а юриста та відділу постачання у підприємства немає.
У таблиці 2.2.15 автором розрахована оборотність дебіторської заборгованості ТОВ «Прокатний завод», 2004 - 2006 рр..
Таблиця 2.2.15.
Оборотність дебіторської заборгованості ТОВ «Прокатний завод», 2004 - 2006 рр.. (Тис. крб.)
Показники
2004 р .
2005 р .
Зміни
2006р.
Зміни
Середня величина дебіторської заборгованості
3291,5
6357
+3065,5
9468
+3111
Оборотність дебіторської заборгованості, оборотів
20,32
12,39
-7,93
10,42
-1,97
Період погашення дебіторської заборгованості (дні)
17,72
29,06
+11,34
34,55
+5,49
Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів,%
43,12
53,43
10,31
49,35
-4,08
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості склав 20,32 оборотів у 2004 році, 12,39 оборотів у 2005 році і 10,42 обороту в 2006 році. Він показує, що на 1 рубль дебіторської заборгованості припадає 20,32 руб., 12,39 руб. і 10,42 руб. виручки відповідно. З аналізованої табл.2.2.15. видно, що тривалість одного обороту дебіторської заборгованості в 2006 році в порівнянні з 2005 роком знизилося на 1,97 обороту, що говорить про актуальність проблеми для підприємства. Збільшення дебіторської заборгованості спричиняє погіршення фінансового стану підприємства і впливає на фінансову стійкість підприємства.
Співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості дає найбільш загальну оцінку дебіторської та кредиторської заборгованості. Проведемо аналіз співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості поданий у табл. 2.2.16.

Таблиця 2.2.16.
Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей ТОВ «Прокатний завод», 2004 - 2006 рр..
Показник
2004 р .
2005 р .
2006 р .
Сума, тис. руб.
Абсолютна зміна
Темп росту,%
Сума, тис. руб.
Абсолютна зміна
Темп росту,%
Дебіторська заборгованість
4596
8118
+3522
176,6
10818
+2700
133,3
Кредиторська заборгованість
4167
10281
+6114
246,72
16073
+5792
156,3
Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей
1,1
0,78
-0,32
-
0,67
-0,09
-
З аналізованої табл. 2.2.16 видно, що кредиторська заборгованість за період 2005 - 2006 рр.. перевищує дебіторську заборгованість.
У 2004 році дебіторська заборгованість вище кредиторської заборгованості в 1,1 разів, у 2005 році дебіторська заборгованість нижче кредиторської заборгованості - у 0,78 рази, в 2006 році - нижче в 0,09 разів. Заморожування коштів у дебіторській заборгованості приводить до уповільнення оборотності капіталу. Кредиторська заборгованість погашається повільно, так як у підприємства відчувається гостра нестача грошових коштів і ця тенденція має місце на протязі аналізованого періоду.
Аналіз руху грошових коштів прямим методом детально розкриває рух грошових коштів на рахунках бухгалтерського обліку, дає можливість робити висновки щодо достатності коштів для сплати за рахунками поточних зобов'язань, крім того, підприємство здійснює інвестиційну діяльність.
Аналіз грошових коштів на підприємстві представлений автором у таблиці 2.2.17.
Таблиця 2.2.17.
Рух грошових коштів ТОВ «Прокатний завод», 2004-2006рр. (Тис. крб.)
Показник
2004
2005
Изм-я
2006
Ізм - я
Залишки грошових коштів на початок року
339
1096
757
1733
+637
Рух грошових коштів по поточній діяльності
Кошти отримані від покупців
74290
974600
900310
124130
-850470
Інші надходження грошових коштів
8739
113
-8626
-
-
Грошові кошти спрямовані
(82272)
(96847)
14575
(124408)
27561
Чисті грошові кошти від поточної діяльності
(404)
726
322
(278)
-448
Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності
Придбання об'єктів основних засобів
-
(273)
273
(473)
200
Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності
-
(273)
273
(473)
200
Рух грошових коштів з фінансової діяльності
Надходження від позик і кредитів представленими іншими організаціями
5500
12918
7418
7035
-5883
Погашення позик і кредитів (без%-ів)
(5500)
(12734)
7234
(7035)
19769
Чисті грошові кошти від фінансової діяльності
-
184
184
-
-
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів
757
637
-120
(-751)
114
Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду
1096
1733
637
982
-751

З таблиці. 2.2.17. видно, що підприємство кінець 2006 року не має в своєму розпорядженні достатню суму грошових коштів для сплати за рахунками поточних зобов'язань, а також здійснення фінансових вкладень.
Таким чином, на підприємстві протягом аналізованого періоду відбувається зростання виробничих запасів і дебіторської заборгованості, що негативно впливає на діяльність підприємства. ТОВ «Прокатний завод» не має в своєму розпорядженні достатню суму грошових коштів, у зв'язку з цим у підприємства збільшується позиковий капітал.

2.3 Оцінка ділової активності підприємства

Фінансове становище ТОВ «Прокатний завод» знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші. Прискорення оборотності оборотних коштів дозволяє або при тому ж обсязі виробництва вивільнити з обороту частину оборотних коштів, або за тому ж розмірі оборотних коштів - збільшити обсяг виробництва.
Ділова активність у фінансовому аспекті знаходить своє відображення в оборотності коштів ТОВ «Прокатний завод», яка виражається за допомогою відносних показників, які дуже важливі для організації з наступних причин:
- Від швидкості обороту коштів залежить розмір річного обороту;
- З розмірами обороту, а отже, і з оборотністю пов'язана відносна величина умовно-постійних витрат: чим швидше оборот, тим менше на кожен оберт доводиться цих витрат;
- Прискорення обороту на тій або іншій стадії кругообігу засобів тягне за собою прискорення обороту і на інших стадіях.
Фінансовий стан ТОВ «Прокатний завод» прямо пропорційно швидкості перетворення коштів, вкладених в активи, в реальні гроші. На тривалість знаходження засобів в обороті впливають різні зовнішні і внутрішні чинники. До зовнішніх факторів належать:
- Галузева приналежність; сфера діяльності організації;
- Масштаб діяльності організації; вплив інфляційних процесів;
- Характер господарських зв'язків з партнерами.
До внутрішніх факторів належать:
- Ефективність стратегії управління активами;
- Цінова політика організації;
- Методика оцінки товарно-матеріальних цінностей і запасів.
Для оцінки ефективності використання оборотних коштів застосовуються показники оборотності активів, які характеризують ефективність оборотності активів у цілому, оборотних активів, у тому числі запасів і дебіторської заборгованості. Показники оборотності представлені розраховані автором у таблиці 2.3.18.
Таблиця 2.3.18.
Ділова активність ТОВ «Прокатний завод» у 2004-2006 рр..
Найменування коефіцієнта
2004 р .
2005 р .
Відхи-
нання
2006 р .
Відхи-гання
Загальні показники оборотності
1.Коеффіціент загальної оборотності капіталу (ресурсоотдачи), оборотів
4,37
4,08
-0,36
3,69
-0,39
2.Коеффіціент оборотності оборотних (мобільних) коштів, оборотів
6,28
5,19
-1,09
4,5
-0,69
3. Фондовіддача, оборотів
14,58
19,56
4,98
20,01
0,45
4. Коефіцієнт оборотності власного капіталу
8,75
9,46
0,71
10,29
0,83
6.Оборачіваемость матеріальних засобів (запасів), днів
14,95
14,89
-0,06
9,75
-5,14
7.Оборачіваемость грошових коштів, днів
61,04
45,49
-15,55
100,46
54,97
8.Коеффіціент оборотності коштів у розрахунках, оборотів
14,56
9,71
-4,85
9,12
-0,59
9. Термін погашення дебіторської заборгованості, днів
24,73
37,08
12,35
39,47
2,39
10. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, оборотів
8,97
7,67
-1,3
6,14
-1,53
11. Термін погашення кредиторської заборгованості, днів
40,13
46,94
6,81
58,63
11,69
Коефіцієнт загальної оборотності (ресурсоотдачи), або коефіцієнт трансформації, відображає швидкість обороту всього капіталу організації або ефективність використання всіх наявних ресурсів незалежно від їх джерел. Даний показник ділової активності має велике аналітичне значення, так як він тісно пов'язаний з прибутковістю організації, а отже, впливає на результативність її фінансово-господарської діяльності.
Дані таблиці 2.3.18 показують, що в 2005 році цей показник зменшився на 0,36 обороту і склав 4,08 обороту, в 2006 році також відбулося зниження оборотів на 0,39 і склав 3,69 обороту. Це означає, що в організації повільніше відбувався повний цикл виробництва та обігу, що приносить прибуток.
Коефіцієнт власного капіталу показує активність використання коштів. На кожен інвестований рубль власних коштів підприємства припадає 8,75 руб. виручки в 2004 році, на кожен інвестований рубль власних коштів підприємства припадає 9,46 руб. виручки в 2005 році.
У 2006 році на інвестований рубль власних коштів підприємства припадає 10,29 руб. виручки
Чим вище показник оборотності запасів, тим менше затоварення і тим швидше підприємство погашає борги. У 2005 році цей показник для ТОВ «Прокатний завод» склав 14,89 днів, у 2006 році відбулося зменшення на 5 днів. В умовах нормально функціонуючої ринкової економіки це сприятлива величина оборотності матеріальних запасів для виробничої організації.
Швидкість віддачі на власний капітал відображає активність використання грошових коштів. У 2005 році його значення склало 2,5 оборотів, в 2006 році значення збільшилося до 2,8 оборотів. Значення цього показника свідчить про роботу власних коштів - на кожен рубль інвестованих власних коштів припадає 0,3 тис. руб. виручки від продажу.
Під ліквідністю (платоспроможністю) підприємства розуміють здатність до швидкого погашення своїх короткострокових боргових зобов'язань. Ліквідність підприємства оцінюють за низкою показників, в основі розрахунку яких визначення співвідношення ліквідних оборотних активів підприємства і його короткострокових боргових зобов'язань.
Автор провів аналіз ліквідності балансів ТОВ «Прокатний завод» за період 2004 - 2006 рр.., Виявивши тенденції і динаміку змін по роках. З цією метою склав аналітичні баланси, виділивши групи майна та джерел за ступенем ліквідності і терміновості погашення відповідно.
Аналіз зміни питомої ваги ліквідних груп майна за аналізований період (табл.2.3.19) показує, що частка груп А 1 і А 2 абсолютно ліквідних і бистрореалізуемих активів була менше разом взятих груп А 3 і А 4 (повільно реалізованих і важкореалізованих).
Таблиця 2.3.19.
Аналіз ліквідності балансу ТОВ «Прокатний завод» у 2004 - 2006 рр..
Групи активу
2004 р .
2005 р .
2006 р .
тис. руб.
%
тис. руб.
%
тис. руб.
%

А 1

1096
7,16
1733
8,99
982
3,65
А 2
4596
30,03
8118
42,12
10818
40,23
А 3
4967
32,46
5342
27,72
10121
37,63
А 4
4643
30,35
4080
21,17
4972
18,49
Разом
15302
100
19273
100
26893
100
В абсолютному і відносному значенні це виглядає наступним чином: сума активів (А 1 + А 2) дорівнює 5692 тис. руб. (37,19%) на кінець 2004 року, 9851 тис. руб. (51,11%) на кінець 2005 року, 11800 тис.руб. (43,88%) на кінець 2006 року. Тобто за період 2004 - 2006 рр.. актив балансу ставав менш ліквідним.
Аналіз пасиву балансу за групами терміновості платежів представлений автором у таблиці 2.3.20.
Таблиця 2.3.20.
Аналіз пасиву балансу ТОВ «Прокатний завод», 2004 - 2006 рр..
Групи пасиву
2004 р .
2005 р .
2006 р .
тис.. руб.
%
тис.. руб.
%
тис.. руб.
%
П1
7495
48,98
10592
54,96
16954
63,04
П 2
-
-
-
-
-
-
П 3
164
1,07
348
1,81
349
1,29
П 4
7643
49,95
8333
43,23
9590
35,66
Разом
15302
100
19273
100
26893
100
Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо:
А 1 ≥ П 1; А 2 ≥ П 2; А 3 ≥ П 3; А 4 ≤ П 4;
У 2004 році значення нерівності показало:
1096 ≥ 7495; 4596 ≥ 0; 4967 ≥ 164; 4643 ≤ 7643;
Перше нерівність не виконується, тому баланс не вважається абсолютно ліквідним.
У 2005 році значення нерівності показало:
1733 ≥ 10592; 8118 ≥ 0; 5342 ≥ 348; 4080 ≤ 8333;
У даному випадку одне нерівність не виконується, тому баланс не вважається ліквідним.
У 2006 році значення нерівності показало:
982 ≥ 16954; 10818 ≥ 0; 10121 ≥ 349; 4972 ≤ 9590;
У даному випадку також одне нерівність не виконується, тому баланс не вважається ліквідним.
Частка групи термінових платежів (П 1) у 2005 році склала 54,96% (10592 тис. руб. У вартісному вираженні), збільшилася в 2006 році - 63,04% (16954 тис. крб.). Відповідно зменшувалася частка самої «неплатіжної групи» - П 4. У 2004 року - 49,95% (7643 тис. руб.), У 2005 році - 43,23% (8333 тис. руб.), У 2006 році - 35,66% (9590 тис. руб.). Це свідчить про те, що ліквідність пасиву балансу також погіршувалася, «пік» якого припав на кінець 2005 року, коли з одного боку в активах переважали важкореалізовані, а з іншого боку, група термінових платежів мала значну питому вагу, все це позначилося на платоспроможності підприємства . Розрахунок показників ліквідності свідчать про несприятливу тенденції по платоспроможності. Цьому сприяли як зовнішні, так і внутрішні чинники. Серед зовнішніх: погіршення загальноекономічної ситуації в країні, зниження платіжної дисципліни. До внутрішніх факторів можна віднести: зміна форм розрахунків з покупцями, в основному використання системи попередньої оплати та оплати за готівковий розрахунок.
Таким чином, в ході проведеного аналізу було виявлено проблеми у фінансовій політиці підприємства ТОВ «Прокатний завод» табл.2.3.21.
Найбільш великі втрати в довгостроковій перспективі ТОВ «Прокатний завод» несе через відсутність чіткої фінансово-економічної стратегії (цілей, критеріїв і шляхів досягнення поставлених цілей) і механізму її реалізації, здійснювану з участю систем фінансового планування і контролю, управлінського обліку.

Таблиця 2.3.21
Причини виникнення проблем в області управління фінансовою діяльністю підприємства ТОВ «Прокатний завод»
Проблема
Причини виникнення проблем
зовнішні
внутрішні
Низька частка грошових коштів у виручці
- Неплатоспроможність підприємств-контрагентів;
- Фіскальна система (наприклад, безакцептне списання в рахунок заборгованості по податках);
- Конкуренція з боку аналогічних підприємств;
- Інші.
- Відсутність фінансової економічної стратегії підприємства - не проводиться вибір стратегічних альтернатив, не визначені шляхи виходу з такого становища;
- Прорахунки в маркетинговій і збутовій політиці,
асортиментної політики і ціноутворення;
- Посередники, на рахунках яких осідають гроші підприємства.
Неефективне управління фінансовими потоками
- Нестабільна ситуація на ринку, труднощі прогнозування попиту і надходжень грошових коштів;
- Використання складних схем розрахунків через дочірні та інші фірми.
- Неефективна робота служб маркетингу та збуту, проблеми на стиках «маркетинг - фінанси»;
- Відсутність чітких процедур планування, аналізу та контролю руху грошових коштів, відсутність або недоробки у фінансовому плані підприємства;
- Присутність дебіторської заборгованості;
- Немає інструменту автоматизації планування та управління фінансовими потоками, що забезпечує оперативні варіантні розрахунки фінансових планів.
Таким чином, на підприємстві, протягом аналізованого періоду видно, що коефіцієнт загальної оборотності знизився, повільніше відбувається повний цикл виробництва та обігу, що зменшує прибуток. Коефіцієнт оборотності запасів зменшився, що позитивно впливає на фінансову діяльність організації. Показники ліквідності даного підприємства свідчать про несприятливу тенденції по платоспроможності. Далі будуть розглянуті рекомендації спрямовані на поліпшення управління фінансовою діяльністю ТОВ «Прокатний завод».

3. Розробка рекомендації спрямованих на покращення управління фінансової діяльності ТОВ «Прокатний завод»
3.1 Обгрунтування рекомендацій спрямованих на поліпшення фінансової діяльності підприємства
Метою розробки фінансової політики підприємства ТОВ «Прокатний завод» має бути побудова ефективної системи управління фінансами, спрямованої на досягнення стратегічних і тактичних цілей його діяльності.
Фінансової службі підприємства ТОВ «Прокатний завод» необхідно:
- Розрахувати потребу в позикових коштах (при її відсутності можливу вигоду від їх залучення);
- Правильно вибрати кредитну організацію (враховуючи наявність ліцензії, розмір процентної ставки, способи її розрахунку - складним відсотком або простим відсотком, терміни погашення, форми видачі, репутацію на ринку цінних паперів, умови пролонгації кредитів і т.д.);
- Скласти план погашення позикових коштів і розрахунок процентної суми з урахуванням особливостей оподаткування прибутку.
Фінансової службі ТОВ «Прокатний завод» підприємства доцільно постійно контролювати черговість термінів фінансування активів, вибираючи один з декількох існуючих на практиці способів:
1) хеджування (компенсація активів зобов'язаннями при рівному термін погашення);
2) фінансування за короткостроковими позиками;
3) фінансування по довгострокових позиках;
4) фінансування переважно за довгостроковими позиками (консервативна політика);
5) фінансування переважно за короткостроковими позиками (агресивна політика).
У справжніх умовах підприємство ТОВ «Прокатний завод» може підтримувати забезпеченість узятих позик наступними методами:
а) збільшення частки ліквідних активів;
б) подовження термінів, на які видаються позики підприємству.
У результаті аналізу оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості з урахуванням їх нормативних значень рекомендується провести наступні заходи:
1. Прийняття рішення про заміну негрошових форм розрахунків або принаймні про встановлення їх оптимального критичного рівня на основі аналізу ефективності вексельних розрахунків або операцій по переуступці прав вимоги боргу.
2. Складання програми з ліквідації заборгованості та виплати заробітної плати.
3. Розгляд можливості реструктуризації заборгованості по платежах у федеральний бюджет і позабюджетні державні фонди.
З метою управління витратами і вибору амортизаційної політики рекомендується використовувати дані фінансово економічного аналізу, які дають початкове уявлення про рівень витрат підприємства, а також рівень рентабельності. При розробці облікової політики підприємства рекомендується вибрати такі методи калькулювання собівартості, які забезпечують найбільш наочне уявлення про структуру витрат виробництва, рівні постійних і змінних витрат, частці комерційних витрат.
При розробці облікової політики службам, які здійснюють планування діяльності підприємства, разом з бухгалтерією варто правильно вибрати базу для розподілу непрямих витрат між об'єктами калькулювання або вибрати метод віднесення непрямих витрат на собівартість реалізованої продукції.
З метою створення передумов для ефективної аналітичної роботи та підвищення якості прийнятих фінансово-економічних рішень необхідно чітко визначити та організувати роздільний управлінський облік витрат за такими групами:
А) змінні витрати, які зростають або зменшуються пропорційно обсягу виробництва. Це витрати на закупівлю сировини і матеріалів, споживання електроенергії, транспортні витрати, торгово-комісійні та інші витрати;
Б) постійні витрати, зміна яких не пов'язано безпосередньо зі зміною обсягів виробництва. До таких витрат належать амортизаційні відрахування, відсотки за кредит, орендна плата, витрати на утримання апарату управління, адміністративні витрати та ін;
В) змішані витрати, що складаються з постійної і змінної частини. До таких витрат належать, наприклад, витрати на поточний ремонт обладнання, поштові та телеграфні витрати та ін
Велику роль при формуванні фінансової політики підприємства має вибір амортизаційної політики. Підприємство може застосувати метод прискореної амортизації, збільшуючи тим самим витрати, зробити переоцінку основних засобів з урахуванням ринкової вартості або за рекомендованим коефіцієнтам, що знову вплине на витрати виробництва, на суму податку на майно, а отже, на рівень позареалізаційних витрат. Крім того, сума амортизації впливає і на оподатковуваний прибуток підприємства.
Створення надійної і гнучкої системи управління фінансами, спрямованої на вирішення питань бюджетної, кредитної, інвестиційної політики, дозволить істотно прискорити реорганізацію діяльності підприємства. Функціонування такої системи вимагає тісної взаємодії маркетингових, збутових, виробничих та інших служб підприємства. Нова система фінансового планування повинна бути націлена на:
I. Підвищення керованості та адаптованості підприємства до змін на товарних і фінансових ринках.
II. Забезпечення оперативного одержання інформації про необхідність коригування стратегії і тактики управління підприємством.
З переходом на якісно інший рівень поточного планування підприємство розширює внутрішні можливості накопичень для модернізації виробництва, стає більш привабливим для сторонніх інвесторів. Впровадження системи наскрізного фінансового планування робить підприємство інформаційно - "прозорим" для комерційних банків та інвестиційних компаній, що здатне розширити можливості підприємства у наданні довгострокових кредитів.

3.2 Розробка рекомендацій спрямованих на поліпшення управління фінансовою діяльністю

Аналіз фінансової діяльності підприємства ТОВ «Прокатний завод» дають можливість автору розробити програму заходів щодо підвищення ефективності управління фінансовою діяльністю на підприємстві і забезпечити контроль за її практичним здійсненням, за наступними напрямками:
I. Побудова системи управління грошовими потоками у ТОВ «Прокатний завод».
II. Методика розрахунку економічного розміру замовлення і матеріальних запасів.
III. Методика проведення заходів з управління дебіторською заборгованістю підприємства.
I. Побудова системи управління грошовими потоками у ТОВ «Прокатний завод»
1. Принципи управління грошовими потоками:
1.1. Інформативною достовірності та прозорості.
1.2. Плановості та контролю.
1.3. Платоспроможності та ліквідності.
1.4. Раціональності та ефективності.
2.Задачі управління грошовими потоками
2.1. Впровадження на підприємстві системи планування
2.2. Впровадження на підприємстві обліку, аналізу та контролю.
3.Еффектівность управління грошовими потоками передбачає
3.1. Збільшення оборотності грошових активів та дебіторської заборгованості, а також вибору раціональної структури грошових потоків.
3.2. Використання тимчасово вільних грошових коштів (у тому числі страхових залишків) шляхом здійснення фінансових інвестицій підприємства.
3.3. Забезпечення профіциту грошових коштів і необхідної платоспроможності підприємства в поточному періоді шляхом синхронізації позитивного і негативного грошового потоку в розрізі кожного часового інтервалу.
4. Способи щодо вишукування додаткових грошових надходжень
4.1.Способи щодо вишукування додаткових грошових надходжень від основних засобів:
4.1.1. Необхідно проаналізувати ступінь використання обладнання-вання з тим, щоб визначити перелік майна, що не використовується в поточній господарській діяльності.
4.1.2. Обговорити з персоналом яке обладнання є необхідним для підтримки поточного та очікуваного рівня виробництва, можливості оптимізації використання приміщень або можливості знаходження підрядника для виконання деяких виробничих процесів на стороні.
4.2. Способи по стягненню заборгованості з метою прискорення оборотності грошових коштів:
4.2.1. Створити стимул своїм клієнтам швидше платити за рахунками шляхом надання спеціальних знижок.
4.2.2. Створити систему оцінки клієнтів, яка б підсумувала всі ризики, пов'язані з таким діловим партнером. Загальна залежність від такого партнера буде включати його дебіторську заборгованість, товари на складі, підготовлені до відвантаження, продукцію у виробництві, призначених цьому клієнтові. Встановити формальний ліміт кредиту кожного клієнта, які будуть визначатися загальними відносинами з цим клієнтом, потребами в грошах, і оцінкою фінансового становища конкретного клієнта.
4.2.3. Розглянути можливість продажу дебіторської заборгованості вашому банку.
4.2.4. Способи з розмежування виплат кредиторам за ступенем пріоритетності для зменшення відтоку грошових коштів:
4.2.5. Розділити постачальників на категорії за ступенем їх важливості для діяльності і прибутковості компанії. Інтенсифікувати контакти з критично важливими постачальниками з тим, щоб зміцнити взаєморозуміння і прагнення до співпраці.
4.2.6. Запропонувати різні схеми платежів: переконати кредиторів, що новий підхід був би найкращим способом для обох сторін зберегти взаємовигідні відносини, і постаратися досягти відповідної угоди про це.
4.2.7. Відкласти здійснення платежів менш важливим постачальникам.
4.3. Способи збільшення припливу грошових коштів за рахунок перегляду планів капітальних вкладень:
4.3.1. Оцінити, які термінові потреби в капітальних інвестиціях не можна відкласти на більш пізній термін.
4.3.2. Зупинити інвестиційні проекти, які стали менш ефективними в результаті зміни фінансової ситуації в Росії.
4.3.3. Змінити графік інвестицій так, щоб зменшити пікове навантаження на грошові потоки, шляхом перегляду етапів вкладень так, щоб супутній відтік грошових коштів не погіршував б здатність компанії здійснювати інші термінові платежі.
4.4. Способи збільшення продажів:
4.4.1. Провести обмежені маркетингові дослідження на щоденній щотижневій основі.
4.4.2. Ретельно оцінити прогнозовані націнки за групами товарів, що реалізуються.
4.4.3. Визначити область професійного знання, проаналізувати конкурентні переваги і розробити шляхи одержання вигоди з них.
4.4.4. Проаналізувати ціни і обсяги реалізованих послуг, знайти найбільш розумний компроміс, який допоможе збільшити надходження додаткових грошових коштів.
5. Прогнозування грошових потоків підприємства
Схема пропонованого порядку прогнозування грошових потоків ТОВ «Прокатний завод», виходячи з можливих до здійснення заходів і подій, представлена ​​на малюнку 3.2.22.
Заходи


Встановлення взаємозв'язку між відповідними показниками
1 етап


Математичний опис взаємозв'язку між відповідними показниками
2 етап


Експериментування з математичною моделлю
3 етап
Вибір прогнозних орієнтирів


4 етап
Ріс.3.2.22. Пропонований порядок прогнозування грошових потоків ТОВ «Прокатний завод»

6. Заходи щодо мінімізації відтоку грошових коштів.
Таблиця 3.2.23.
Заходи щодо мінімізації відтоку грошових коштів у ТОВ «Прокатний завод» на 2008 р . (Тис. крб.)
Фактори
Заходи
Здійснення фінансових вкладень
Закупівля топогрофо - геодезичного обладнання
Перший варіант
Другий варіант
1
2
3
4
1. Зміна фінансових вкладень Δ Ф
20000
-
-
2. Зміна інших операційних доходів Δ Од
6000
-
-
3. Зміна виручки від продажу основних засобів і іншого майна ΔВі
26 000
-
-
4. Зміна оплати сировини Δ Від
-
20000
20000
5. Зміна собівартості реаліізованной продукції ΔС
-
20000
20000
6. Зміна виручки від реалізації продукції нарахованої ΔВпн
-
40094
13368
7. Зміна виручки від реалізації продукції, отриманої грошовими коштами Δ Вп
-
30950
40728
8. Зміна виручки від реалізації продукції, отриманої негрошовими засобами Δ ВНД
-
1033
2308
9. Зміна приросту (зменшення) дебіторської заборгованості в частині доходів Δ ДЗд
-
8 359
-
6.1. Порядок розрахунку вибору оптимального рішення:
6.1.1. Здійснення фінансових вкладень:
Δ Ок = ΔВі + ΔОд * Снп 0 - ΔФ (3.2.1)
ΔФр = ΔОч + ΔОд - ΔВі + ΔФ (3.2.2)
Ер = ΔФр / Р * 100% (3.2.3)
Результати розрахунків узагальнюються (див. табл. 3.2.24).
Таблиця 3.2.24.
Варіанти ефективності фінансових вкладень (тис. крб.)
Заходи
Кінцевий залишок грошових коштів (Δ Ок), тис. руб.
Чистий фінансовий результат (ΔФр), тис. руб.
Рентабельність витрачених коштів
Приріст (зменшення)
Абсолютне значення
Приріст (зменшення)
Абсолютне значення
1
2
3
4
5
6
1. Здійснюва-ня фінан-сових вкладень
7 800
154 676
7 800
12 659
-
2. Закупівля обладнання:
а) перший варіант
4 950
151 826
14 342
19 201
71
б) другий варіант
14 728
161 604
12 420
17 279
62
7. Результати впровадження системи управління грошовими потоками дозволить:
- Забезпечити необхідний рівень ліквідності за рахунок впровадження системи контролю виплат і надходжень;
- Знизити витрати за рахунок скорочення величини позикових засобів і термінів запозичення;
- Збільшити віддачу від інвестицій.
- Припинення росту кредиторської заборгованості;
- Прийняття управлінських рішень до закінчення розрахункового періоду в будь-який час.
II. Методика розрахунку економічного розміру замовлення і матеріальних запасів.
1. Застосовувати для економічного розміру замовлення модель Уілсона - модель економічного розміру замовлення (Economic Order Quanity - EOQ):

(3.2.4)
де EOQ - оптимальний розмір замовлення;
Про - потреба в запасі;
S - операційні витрати на замовлення;
H - вартість зберігання запасу протягом періоду.
2. Необхідно врахувати ряд додаткових факторів, які впливають на сумарні витрати, пов'язані із закупівлями матеріалів.
2.1. Зміна вартості доставки в залежності від розміру партії.
2.2. Втрати від «заморожування» фінансових коштів при придбанні великих партій матеріалів.
2.3. Витрати на доставку партій матеріалів багато в чому залежать від розміру замовлення, виду транспортного засобу, ступеня завантаження транспортної одиниці. Тому при визначенні оптимального розміру замовлення необхідно врахувати залежність вартості доставки замовлення від його величини.
3. Модель управління запасами.
При побудові моделі використовуємо наступні параметри.
1. Вхідні:
а) М - потреба в матеріалі на плановий період;
б) f (х) - залежність вартості доставки одного замовлення від розміру партії х; допустимо, що ця залежність лінійна і f (х) = а + bх, де а і b - постійні коефіцієнти, отримані на основі даних прейскуранта перевізника на деякому відрізку можливих значень розміру замовлення;
в) k - операційні витрати на замовлення (підготовка заявки, ведення переговорів, контроль виконання поставки, облік, здійснення розрахунків, оформлення можливих претензій контрагенту і т.д.);
г) h - витрати на зберігання одиниці запасу протягом планового періоду.
2. Вихідні:
а) х - розмір партії матеріалу;
б) Z - сумарні витрати на управління запасами і доставку матеріалу протягом планового періоду.
Дана модель характеризується наступними припущеннями:
- Вартість доставки замовлення залежить від розміру партії;
- Кожне замовлення поставляється у вигляді однієї партії;
- Розмір замовлення постійний протягом планового періоду;
- Витрати на оформлення замовлення не залежить від розміру замовлення.
Сумарні витрати на управління запасами і доставку матеріалу за плановий період для ТОВ «Прокатний завод» в даній моделі складуть:
Z = z дост + z оф + z хр, (3.2.5)
де z дост - сумарні витрати на доставку всієї потреби в матеріалі на планований період,
z дост = М / г * f (х) = М / г (а + bх);
z оф - витрати на оформлення, контроль і облік всіх замовлень, z оф = KМ / г;
z хр - середні витрати на зберігання партії матеріалу: z хр = хh / 2.
Приклад розрахунку. Визначимо витрати ТОВ «Прокатний завод» з використанням даної моделі управління запасами, де визначення є величина замовлення х, при якому сумарні витрати мінімальні. У таблицях 3.2.25 і 3.2.26 і на малюнку 3.2.27 наведені аналітичні розрахунки та графічне визначення оптимального розміру замовлення і мінімальних витрат на управління запасами з урахуванням перемінної вартості доставки в ТОВ «Прокатний завод».

Таблиця 3.2.25.
Вихідні дані для визначення оптимального розміру замовлення і мінімальних витрат на управління запасами в ТОВ «Прокатний завод»
Потреба в матеріалі на період
M
400 од.
Витрати на обслуговування замовлення
K
1.9 УРАХУВАННЯМ
Витрати на зберігання одиниці запасу
H
2,1 т. р.
Коефіцієнти для розрахунку вартості доставки замовлення
A
2,0 т. р.
b
0,2 т. р.
Таблиця 3.2.26
Розрахунок витрат у ТОВ «Прокатний завод»
10
20
30
40
50
60
70
80
x
розмір партії
4
6
8
10
12
14
16
18
a + bx
витрати на доставку партії
40,0
20,0
13,3
10,0
8,0
6,7
5,7
5,0
M / x
кількість замовлень на період
160
120
107
100
96
93
91
90
(A + bx) / M / x
витрати на доставку за період
76,0
38,0
25,3
19,0
15,2
12,7
10,9
9,5
kM / x
витрати на обслуговування замовлень
10,5
21,0
31,5
42,0
52,5
63,0
73,5
84,0
xh / 2
витрати на зберігання запасів
247
179
163
161
164
169
176
184
Z
сумарні витрати

Витрати за період (т.р.)
Підпис: Витрати за період (т.р.)


300
250
200
150
100
50
0
10 20 30 40 50 60 70 80
Розмір замовлення
витрати на доставку на період
витрати на обслуговування замовлень
витрати на зберігання замовлень
сумарні витрати
Рис. 3.2.27. Розрахунок оптимального розміру замовлення при перемінної вартості доставки
4. Коригування моделі управління запасами
У модель вводиться додаткове допущення про те, що втрати від зв'язування фінансових коштів залежать від розміру замовлення.
У таблицях 3.2.28 і 3.2.29 і на малюнку 3.2.30 наведені приклади аналітичного розрахунку та графічного визначення оптимального розміру замовлення і мінімальних витрат на управління запасами з урахуванням цих додаткових факторів. При порівнянні результатів розрахунків, зображених на обох малюнках, видно вплив додаткових витрат від зв'язування фінансових коштів.

Таблиця 3.2.28.
Вихідні дані для визначення оптимального розміру замовлення і мінімальних витрат на управління запасами в ТОВ «Прокатний завод»
Плановий період
квартал
Кількість планових періодів на рік
n
4
Відсоток річних по позиках
r
15%
Ціна матеріалу
c
10 УРАХУВАННЯМ
Потреба в матеріалі на період
M
400 од.
Витрати на обслуговування замовлення
k
1,9 т. р.
Витрати на зберігання одиниці запасу
h
2,1 т. р.
Коефіцієнти
a
2,0 т. р.
b
0,2 т. р.
Таблиця 3.2.29.
Розрахунок витрат у ТОВ «Прокатний завод»
10
20
30
40
50
60
70
80
x
розмір партії
4
6
8
10
12
14
16
18
a + bx
витрати на доставку партії
40,0
20,0
13,3
10,0
8,0
6,7
5,7
5,0
M / x
кількість замовлень на період
160
120
107
100
96
93
91
90
(A + bx) / M / x
витрати на доставку за період
76,0
38,0
25,3
19,0
15,2
12,7
10,9
9,5
kM / x
витрати на обслуговування замовлень
10,5
21,0
31,5
42,0
52,5
63,0
73,5
84,0
xh / 2
витрати на зберігання запасів
3,8
7,5
11,3
15,0
18,8
22,5
26,3
30,0
xcr / n
втрати від зв'язування фін. коштів
247
179
163
161
164
169
176
184
Z
сумарні витрати
 

Витрати за період (т.р.)
Підпис: Витрати за період (т.р.)


300
250
200
150
100
50
0
10 20 30 40 50 60 70 80
Розмір замовлення
витрати на доставку на період
витрати на обслуговування замовлень
витрати на зберігання замовлень
сумарні витрати
втрати від зв'язування фін. коштів
Рис. 3.2.30. Розрахунок оптимального розміру замовлення з урахуванням перемінної вартості доставки замовлення і втрат від зв'язування фінансових коштів
З рис. 3.2.30. видно, що додаткові витрати змістили в бік зменшення точку оптимального розміру замовлення і збільшили сумарні витрати в порівнянні з першою моделлю (рис. 3.2.27).
Розглянуті коригування моделі розрахунку оптимального розміру замовлення і мінімізації витрат на управління запасами дозволяють підвищити ефективність діяльності підприємства за рахунок мінімізації витрат, пов'язаних із закупівлями матеріальних ресурсів, а також оптимізації використання фінансових коштів ТОВ «Прокатний завод».
5. Метод управління запасами
Нормативний метод - це ефективне управління запасами, процесами постачання, виробництва, збуту. Метод нормування дозволяє концентруватися не тільки на підвищенні швидкості процесів, але і на їх ефективності. Крім цього, поряд з якісними характеристиками він дозволяє отримати кількісний вимір ефективності, продуктивності і надійності процесів.
6. Результати впровадження методики розрахунку економічного розміру замовлення і матеріальних запасів
6.1. Формування видів і розміру оборотних коштів відповідно до змін господарської діяльності промислового підприємства.
6.2. Забезпечення економічно обгрунтованої структури джерел фінансування оборотних коштів.
6.3. Групування основних принципів фінансового забезпечення окремих видів оборотних коштів.
6.4. Впровадження організаційно-технічних заходів зі скорочення внутрішньовиробничих втрат у процесі використання оборотних коштів.
6.5. Облік сезонних відхилень у господарській діяльності промислового підприємства при формуванні обсягу і складу оборотних засобів.
6.6. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня рентабельності оборотних коштів.
III. Методика проведення заходів з управління дебіторською заборгованістю підприємства
1. Розрахунок кредитної політики
1.1. Встановлення ціни комерційного кредиту.
1.1.1. При встановленні ціни комерційного кредиту потрібно керуватися не тільки витратами, пов'язаними з його наданням, але і стратегічними цілями і ринковими умовами.
1.2.1. Мінімальну вартість комерційного кредиту можна визначити як дохід від альтернативного варіанту безризикового розміщення грошових коштів.
2. Терміни по комерційних кредитах
Необхідно стежити за тим, щоб середня оборотність дебіторської заборгованості була вище аналогічного показника за кредиторською заборгованістю.
3. Визначення можливого обсяг грошових коштів
Визначення можливого обсяг грошових коштів, що інвестуються в дебіторську заборгованість (ІДЗ), можна за такою формулою:
ІДЗ = ОРК х КСЦ х (ВПК + ПР), (3.2.6)
де ОРК - планований обсяг реалізації продукції в кредит;
КСЦ - коефіцієнт співвідношення собівартості і ціни продукції;
ППК - середній період надання кредиту покупцям (у днях);
ПР - середній період прострочення платежів за наданим кредитом (у днях).
4. Заходи з управління дебіторською заборгованістю
Основні заходи по управлінню дебіторською заборгованістю представлені в таблиці 3.2.29.
5. Система знижок
5.1. За повної передоплати надається знижка у розмірі 3% від вартості товару.
5.2. При частковій передоплаті (більше 50% від вартості відвантаженої партії) - знижка 2%, при оплаті за фактом відвантаження - знижка 1%.
5.3. При наданні розстрочки платежу на 7 днів знижки не передбачені.
Таблиця 3.2.30.
Заходи з управління дебіторською заборгованістю
Етап
Заходи
Склад заходів
1
2
3
Етап 1.
Проведення
переддоговірних
процедур
Аналіз інформації про потенційного партнера - ділова репутація
Аналіз проводиться на підставі таких джерел:
-Дані, одержувані безпосередньо від потенційного покупця;
-З внутрішніх джерел (якщо угоди носять постійний або періодичний характер);
-З зовнішніх джерел (комерційні журнали, газети, довідники, державна звітність інформація, надана компаніями, що займаються збором та аналізом інформації і формуванням єдиної бази даних щодо юридичних осіб, інформація комерційного банку, що обслуговує покупця, інших партерів по угодах);
Аналіз фінансового стану потенційного партнера
У разі якщо угоди з покупцем носять постійний характер, визначається обсяг господарських операцій з покупцями і стабільність їх здійснення
Угруповання потенційних партнерів згідно з рівнем платоспроможності
Аналізуються платоспроможність, ліквідність, результативність господарської діяльності, фінансова стійкість, показники власного капіталу, обсяг і склад чистих активів, які можуть виступати в забезпечення кредиту при виникненні ситуації неплатоспроможності покупця
Визначення можливих сум кредитування для кожного клієнта
Розмір сум визначається на підставі положень кредитної політики підприємства, а також з урахуванням проведеного аналізу фінансового стану клієнта.
Крім розмірів надання кредиту (це може бути відсоток від балансового прибутку, відсоток від власних коштів, скоригований на коефіцієнт ліквідності, та ін) кредитної політикою визначаються такі показники, як термін надання кредиту, стандарти кредитоспроможності клієнтів, політика збору платежів, знижки, надані в разі дострокової оплати
Етап 2. Висновок
договору
Передбачити і зафіксувати всі процедури договірних відносин
Грамотно складений договір є запорукою позитивного результату значної частини конфліктних ситуацій
Етап 3.
Виконання
договірних
зобов'язань
Чіткий контроль над своєчасним виставленням рахунків
Складається реєстр старіння дебіторської заборгованості, визначаються структура і динаміка змін кожної статті дебіторської заборгованості, термін оборотності дебіторської заборгованості.
Щоденний оперативний аналіз оплати за виставленими рахунками
Освіта резерву по сумнівних боргах, що визначається у відсотках до загальної суми дебіторської заборгованості
Контроль безнадійних боргів
6. Мотивація співробітників компанії, залучених до процесу управління дебіторською заборгованістю
6.1. Система премій і покарань.
6.1.1. Преміюються за виконання плану з продажу, за виконання зобов'язань тими контрагентами, яким зробили відвантаження з розстрочкою платежу.
6.1.2. Співробітники можуть позбавлятися бонусів за наступні дії:
- Оформлення заявки на відвантаження продукції при існуванні розпорядження про припинення відвантаження даного клієнта;
- Помилкове нарахування відсотків;
- Порушення регламенту надання інформації про існуючі дебіторах;
- Надання невірної інформації;
- Порушення встановлених правил документообігу і т. д.
6.1.3. При невиконанні договірних зобов'язань контрагентами необхідно послідовно проводити наступні заходи:
- Обдзвонювати підприємства боржників і нагадувати про необхідність погашення заборгованості;
- Розсилати претензії;
- Тимчасово припиняти обслуговування;
- Стягувати заборгованість в судовому порядку.

Висновки і пропозиції

Дослідження, проведені в дипломній роботі з аналізу управління фінансовою діяльністю ТОВ «Прокатний завод», дозволили зробити наступні висновки.
1. Управління фінансами підприємства - це послідовна діяльність його працівників з організації та управління фінансовими відносинами, грошовими фондами та грошовими потоками. Для управління фінансами підприємств використовується фінансовий механізм. Фінансовий механізм підприємств - це система управління фінансами підприємства, призначена для організації взаємодії фінансових відносин, фондів грошових коштів та грошових потоків.
2. Стратегічними цілями підприємства в області фінансів є забезпечення його ліквідності та рентабельності. При цьому якщо забезпечення ліквідності є обов'язковою умовою економічного розвитку підприємства, тоді як друга стратегічна мета - забезпечення рентабельності - може поєднуватися з такими цілями, як завоювання ринку або просто виживання підприємства.
3. Правове забезпечення функціонування фінансового механізму включає законодавчі акти, постанови, накази та інші правові документи. Нормативне забезпечення - це інструкції, нормативи, норми, тарифні ставки, методичні вказівки, роз'яснення. До фінансової інформації відносяться відомості про фінансову стійкість і платоспроможність партнерів і конкурентів, ціни, курси, дивіденди, відсотки на товарному, фондовому, валютному ринках, відомості про стан справ на біржовому та позабіржовому ринках, фінансової та комерційної діяльності господарюючих суб'єктів.
4. Важливою умовою для успішної діяльності підприємства є проведення аналізу його роботи, і розробка на основі результатів аналізу заходів по використанню виявлених резервів.
У результаті аналізу управління фінансовою діяльністю ТОВ «Прокатний завод» можна зробити наступні висновки:
1. Сума необоротних активів за звітний період 2004 - 2006 рр.. збільшилася, це відбувається за рахунок введення в експлуатацію основних засобів, за рахунок збільшення капітальних вкладень у придбання і будівництво об'єктів основних засобів. Необоротні активи представлені в ТОВ «Прокатний завод» головним чином основними засобами. У 2005 році вартість необоротних активів зменшилася. Зниження необоротних активів викликала реалізація основних засобів і процес амортизації майна. У 2006 році відбулося збільшення необоротних активів, збільшення відбулося за рахунок придбання земельних ділянок і об'єктів природокористування.
2. Оборотні активи ТОВ «Прокатний завод», продовжують залишатися найбільш мобільною частиною і у вирішальній мірі визначати платоспроможність і кредитоспроможність підприємства. Оборотні активи представлені в ТОВ «Прокатний завод» головним чином запасами, податком на додану вартість, короткострокової дебіторської заборгованістю і грошовими засобами. Спостерігається тенденція зростання оборотних активів. Підвищення оборотних коштів відбулося за рахунок збільшення запасів, податку на додану вартість і надходження грошових коштів.
3. Аналіз динаміки структури запасів і витрат показав зростання виробничих запасів на підприємстві, що негативно впливає на діяльність підприємства, так як у запасах залишаються грошові кошти підприємства.
4. У майні підприємства дебіторська заборгованість займає невеличку частку в 2004 р . - 30,04%, в 2005 р . - 42,12%, в 2006 р . - 40,23%. Дебіторська заборгованість за статтею «покупці і замовники» підвищилася і склала в 2005 році - 3017 тис. руб. (37,16%), у 2006 році - також відбувається збільшення до 4604 тис. руб. (42,56%). Збільшення дебіторської заборгованості негативно впливає на діяльність підприємства. Відбувається заморожування грошових коштів підприємства. Автор вважає, що економічний відділ підприємства не приділяє належної уваги щодо стягнення дебіторської заборгованості, а саме подання позовів до суду і пред'явлення претензій самим дебіторам.
5. Підприємство кінець 2006 року не має в своєму розпорядженні достатню суму грошових коштів для сплати за рахунками поточних зобов'язань, а також здійснення фінансових вкладень.
6. Власний капітал підприємства збільшується, це говорить про те, що підприємство нарощує власний капітал, але зростання власного капіталу не забезпечив необхідну потребу зростаючого підприємства в джерелах фінансування, тому в даний період діяльність підприємства забезпечувалося, довгостроковими позиковими джерелами. Кредити бралися для закупівлі нового обладнання і під інвестиційну діяльність підприємства.
7. Кредиторська заборгованість збільшилася, збільшення відбулося за рахунок відсутності грошових коштів, підприємство не може розрахуватися з постачальниками. Зростання кредиторської заборгованості як позикових джерел коштів - ненадійний спосіб досягнення мобільності майна в силу самого характеру кредиторської заборгованості, яка може бути затребувана в терміни, які не влаштовують підприємство. Більш доцільно знаходити кошти для збільшення власних джерел.
8. Розрахунок показників ліквідності свідчать про несприятливу тенденції по платоспроможності. Цьому сприяли як зовнішні, так і внутрішні чинники. Серед зовнішніх: погіршення загальноекономічної ситуації в країні, зниження платіжної дисципліни. До внутрішніх факторів можна віднести: зміна форм розрахунків з покупцями, в основному використання системи попередньої оплати та оплати за готівковий розрахунок.
З метою вдосконалення фінансової діяльності розроблені рекомендації спрямовані на поліпшення управління фінансовою діяльністю ТОВ «Прокатний завод»:
Аналіз фінансової діяльності підприємства ТОВ «Прокатний завод» дають можливість автору розробити програму заходів щодо підвищення ефективності управління фінансовою діяльністю на підприємстві і забезпечити контроль за її практичним здійсненням, за наступними напрямками:
I. Побудова системи управління грошовими потоками у ТОВ «Прокатний завод».
II. Методика розрахунку економічного розміру замовлення і матеріальних запасів.
III. Методика проведення заходів з управління дебіторською заборгованістю підприємства.
Побудова системи управління грошовими потоками у ТОВ «Прокатний завод» має базуватися на наступних принципах:
- Інформативною достовірності та прозорості;
- Плановості та контролю;
- Платоспроможності та ліквідності;
- Раціональності та ефективності.
Ефективна система управління грошовими потоками дозволить:
а) забезпечити необхідний рівень ліквідності за рахунок впровадження системи контролю виплат і надходжень;
б) знизити витрати за рахунок скорочення величини позикових засобів і термінів запозичення;
в) збільшити віддачу від інвестицій;
г) припинення росту кредиторської заборгованості;
д) прийняття управлінських рішень до закінчення розрахункового періоду в будь-який час.
Найбільшу частку витрат ТОВ «Прокатний завод» складають витрати на створення матеріальних запасів. У зв'язку з цим застосування методів оптимізації в системі управління запасами багато в чому сприяє підвищенню ефективності діяльності ТОВ «Прокатний завод». Розглянуті коригування моделі розрахунку оптимального розміру замовлення і мінімізації витрат на управління запасами дозволяють підвищити ефективність діяльності підприємства за рахунок мінімізації витрат, пов'язаних із закупівлями матеріальних ресурсів, а також оптимізації використання фінансових коштів ТОВ «Прокатний завод».
Управління дебіторською заборгованістю - це комплекс заходів, спрямованих на запобігання її появи шляхом ретельного аналізу та ранжування контрагентів.
У результаті виявлено недоліки в управлінні фінансовою діяльністю підприємства. Розробити рекомендації спрямовані на поліпшення управління фінансовою діяльністю в яку увійшли наступні документи:
1. Побудова системи управління грошовими потоками у ТОВ
«Прокатний завод».
2. Методика розрахунку економічного розміру замовлення і матеріальних запасів.
3. Методика проведення заходів з управління дебіторською заборгованістю.
Прийняті документи дозволять фінансовій службі підприємства значно поліпшити систему роботи з фінансами і зміцнити становище підприємства.

Список використаної літератури

I. Нормативні документи
1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Ч.1.: Федеральний закон РФ від 30.11.1994г. № 51-ФЗ. в ред. ФЗ РФ. від 30.01.2006г. № 6 .. - ФЗ / / СЗ РФ: - 1994 .- № 32 .- Ст.3301; СЗ РФ. -2006 .- № 2.-Ст.-171.
2. Податковий Кодекс Російської Федерації. Ч.2.: Федеральний закон РФ від 05. 08. 2000 р . № 117-ФЗ. в ред. ФЗ РФ. від 16.01.2006г. № 5 - ФЗ / / СЗ РФ: - 2000 .- № 21 .- Ст.2497; СЗ РФ. -2006 .- № 3.-Ст.-2674.
II. Спеціальна література
3. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту: як управляти капіталом / І. Т. Балабанов. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 383 с.
4. Берлін С.І. Теорія фінансів: Навчальний посібник / С.І. Берлін; С.І. Берлін. - М.: Пріор, 2006. - 256 с.
5. Бернстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація / Пер. з англ. / Л.А. Бернстайн. - М.: Фінанси і статистика, 2007. - 547 с.
6. Бланк І.А. Управління активами / І.А. Бланк. - Київ: Ніка-Центр, 2006. - 720 с.
7. Бородіна Є.І. Фінанси підприємств. Визначення потреби в оборотних коштах: Навчальний посібник / Є.І. Бородіна. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2007. - 207 с.
8. Вечканов Г.С. Коротка економічна енциклопедія / Г.С. Вечканов. - СПб.: ТОО ТК Петрополіс, 2007. - 509 с.
9. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент: Підручник / В.В. Ковальов .- М.: Фінанси і статистика, 2006. - 768 с.
10. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: управління капіталом, вибір інвестицій, аналіз звітності / В.В. Ковальов. - М.: Фінанси і статистика, 2007. - 540 с.
11. Червона Є.М. Управління оборотним капіталом організації / О.М. Червона. - МАУП-Гардарика, 2007. - 216 с.
12. Крейнина М.М. Фінансовий стан підприємства: методи оцінки / М.Н. Крейніна. - М.: Видавництво ДІС, 2005. - 247 с.
13. Крейнина М.М. Фінансовий менеджмент / М.Н. Крейніна. - М.: Видавництво ДІС, 2007. - 352с.
14. Крутик А.Б., Хайкін М.М. Основи фінансової діяльності підприємства / А.Б. Крутик, М.М. Хайкін. СПб.: Бізнес-преса, 2005. - 448 с.
15. Лаврухіна Н.В., Казанцева Л.П. Фінанси підприємств / Н.В. Лаврухіна, Л.П. Казанцева. - М.: МЕСИ, 2004. - 345 с.
16. Лозовський Л.Ш., Райзберг Б.А., Ратнівський А.А. Універсальний бізнес-словник / Л.Ш. Лозовський, Б.А. Райзберг, А.А. Ратнівський. -М.: ИНФРА-М, 2007. - 640 с.
17. Любушин Н.П. та ін Аналіз фінансово-економічної діяльності: Навчальний посібник для вузів / Н.П. Любушин, В.Б. Лешева, В.Г. Дьякова; Під редакцією Н.П. Любушина. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 471 с.
18. Максимов Ю.А. Праве регулювання банкрутства юридичних осіб. - Учебн.пособ. / Ю.О. Максимов. - СПб.: СПб ім. В. Б. Бобкова філія РОТА, 2006. - 61с.
19. Максимов Ю.А., Максимова О. М., Семенов А.В. Правове регулювання фінансової діяльності підприємств і організацій. Учебн.пособ. / Ю.О. Максимов, Є.М. Максимова, А.В. Семенов - СПб.: СПб ім. В. Б. Бобкова філія РОТА, 2006. - 144с.
20. Міннібаева К.А., Остапенко В.В. Забезпеченість підприємства засобами / К.А. Міннібаева, В.В. Остапенко / / Фінансовий менеджмент. - 2005. - № 4. - С. 25 - 30.
21. Моляков Д.С. Фінанси підприємств галузей народного господарства / Д.С. Моляков. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 475 с.
22. Мухарева Є.В. Аналіз і прогноз потреби у фінансуванні власної оборотного капіталу / Є.В. Мухарева / / Фінансовий аналіз. - 2005. - № 4. - С. 5 - 8.
23. Новиков В.А. Практична ринкова економіка. Тлумачення 4000 термінів: Словник / В.А. Новіков.-М.: Московський психолого-соціальний інститут, 2006. - 376 с.
24. Оцінка бізнесу: Підручник / За ред. Грязнова А.Г., Федотової М.А. М.: Фінанси і статистика, 2006. - 512 с.
25. Павлова Л.М. Фінанси підприємств: Підручник для вузів / Л.М. Павлова. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2006. - 429 с.
26. Палій В.Ф. Основний капітал і оборотні матеріальні активи / В. Ф. Палій. - Видавництво: Бератор-Прес, 2006. - 200 с.
27. Радіонов А.Р., Радіонов Р.А. Управління запасами і оборотними коштами в умовах ринкової економіки / А.Р. Радіонов, Р.А. Радіонов / / Фінансовий менеджмент. - 2007. - № 5. - С. 21 - 23.
28. Річард Кох. Менеджмент і фінанси: від А до Я / Пер. з англ. В. Швецова. СПб.: Пітер, 2006. - 496 с.
29. Сергєєв Л.І. Фінанси галузей і підприємств регіонів / Л.І. Сергєєв. - К.: Янтарний оповідь, 2007. - 342 с.
30. Снітко Л.Т., Бугаєва Т.Ю., Вісторобская Є.М. Управління капіталом організації / Л. Т. Снітко, Т. Ю. Бугайова, Є.М. Вісторобская. - Пріор, 2006. - 320с.
31. Стоянова Е.С., Бикова О.В., Бланк І.А. Управління капіталом / Є. С. Стоянова, Е. В. Бикова, І.А. Бланк. - М.: Перспектива, 2007. - 376 с.
32. Тихонов Є. Управління оборотними засобами підприємства / Є. Тихонов / / Директор. - 2003. - № 1. - С. 155.
33. Тютюкин Є.Б. Фінанси підприємств: Власний капітал організації. Основний і оборотний капітал / Є. Б. Тютюкин. - Видавництво: Бератор-Прес, 2004. - 252с.
34. Управління фінансовою діяльністю підприємства. Проблеми, концепції і методи: Навчальний посібник / Пер. з фр.; Під ред. Я.В. Соколова. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2004. - 421 с.
35. Уткін Е.А. Фінансове управління / Е. А. Уткін. - М.: Асоціація авторів і читачів «Тандем»; Видавництво ЕКМОС, 2004. - 118 с.
36. Фінансове управління компанією: Пер. з англ. / Под ред. Є.В. Кузнєцової. - М.: Фонд "Правова культура", 2005. - 376 с.
37. Фінансовий менеджмент: Підручник / За ред. Г.П. Поляка. - М.: Фінанси, 2004. - 429 с.
38. Фінанси: Навчальний посібник / За ред. А.М. Ковальової. - М.: Фінанси і статистика, 2007. - 503 с.
39. Черкасов В.Є. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник / В.Є. Черкасов. - Твер, 2007. - 279 с.
40. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств / А.Д Шеремет., Р. С. Сайфулін. - М.: Инфра-М, 2006. - 517 с.
41. Шмален Г. Основи і проблеми економіки підприємства / Пер. з нім. / Под ред. проф. А.Г. Поршнева. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 421 с.
42. Шуляк П.М. Фінанси підприємств / П. Н. Шуляк. - М.: Видавничий дім "Дашков і К", 2007. - 372 с.
43. Економічний довідник керівника підприємства / Укл. Рижиков С.В., Золотогоров В.Г. Ростов-на-Дону: Фенікс, 2006. - 320 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Диплом
607.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління фінансовою діяльністю підприємства
Зміст аналіз і управління фінансовою стійкістю підприємства
Аналіз управління інноваційною діяльністю підприємства на прикладі ВАТ Гродномебель
Управління фінансовою санацією підприємства
Управління фінансовою стійкістю та ліквідністю підприємства
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
Управління закупівельною діяльністю оптового підприємства
Управління економічною діяльністю торгового підприємства
Організація планування і система управління інноваційною діяльністю підприємства
© Усі права захищені
написати до нас