Аналіз торговельного підприємства 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Аналіз торговельного підприємстваВведення

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства торгівлі підвищення ефективності діяльності, конкурентоспроможності реалізованих товарів і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання та управління торгівельною діяльністю, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т. д.

Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності торгових підприємств. З його допомогою виробляються відображення і тактика розвитку торгового підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності торговельної діяльності, здійснюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників. Кваліфікаційний економіст, фінансист, бухгалтер, аудитор повинен добре знати не тільки загальні закономірності і тенденції розвитку економіки в умовах переходу до ринкових відносин, але і також розуміти прояви загальних, специфічних і приватних економічних законів у практиці свого підприємства, своєчасно помічати тенденції і можливості підвищення ефективності торговельної діяльності. Він повинен володіти сучасними методами економічних досліджень, методикою системного, комплексного економічного аналізу, майстерністю точного, своєчасного, всебічного аналізу результатів господарської діяльності.

В сучасних економічних умовах діяльність кожного економічного суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і фізичних осіб), зацікавлених в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи прагнуть оцінити фінансовий стан підприємства. Основним інструментом для цього служить фінансовий аналіз, за допомогою якого можна об'єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини аналізованого об'єкта: охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку, і потім по його результатам прийняти основні рішення.

Метою даної роботи є: на основі вивчення економічної літератури та переробці теоретичного матеріалу, проаналізувати і оцінити господарську діяльність торгового підприємства.

Для реалізації цієї мети визначимо ряд завдань, які повинні бути вирішені в процесі роботи:

 • Визначити сутність, види, методи і значення економічного аналізу в сучасних умовах;

 • Дати коротку характеристику досліджуваного об'єкта;

 • Проаналізувати і оцінити основні економічні та фінансові показники діяльності підприємства в динаміці;

 • Спрогнозувати основні економічні та фінансові показники діяльності торгового підприємства.

Об'єктом дослідження є роздрібне торгове підприємство ТОВ «Камелія». Аналізуються цифрові дані за 2003-2004 рр..1. Економічний аналіз - сутність, види, методи, його значення в сучасних умовах

1.1. Сутність, зміст і завдання економічного аналізу

Під наукою в широкому сенсі слова розуміється сукупність знань про природу, суспільстві і мисленні. Ця сукупність відображає досягнуте на кожному історичному етапі і відповідає ступеню усвідомлення об'єктивних законів розвитку природи і суспільства.

Економічний аналіз як наука являє собою систему спеціальних знань, пов'язану з:

А) з дослідженням економічних процесів у їх взаємозв'язку, що складаються під впливом об'єктивних економічних законів і факторів суб'єктивного порядку;

Б) з науковим обгрунтуванням бізнес-планів, з об'єктивною оцінкою їх виконання;

В) з виявленням позитивних і негативних факторів і кількісним зміною їх дії;

Г) з розкриттям тенденцій і пропорцій господарського розвитку, з визначенням невикористаних внутрішньогосподарських резервів;

Д) з узагальненням передового досвіду, з прийняттям оптимальних управлінських рішень.

Під аналізом у широкому плані розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей [3].

В науці та на практиці застосовуються різні види аналізу: фізичний, хімічний, математичний, статистичний, економічний і ін Вони відрізняються об'єктами, цілями та методикою дослідження. Економічний аналіз на відміну від фізичного, хімічного та інших відноситься до абстрактнологіческому методу дослідження економічних явищ, де неможливо використовувати ні мікроскоп, ні хімічні реактиви, де те й інше має замінити сила абстракції. Розвиток продуктивних сил, виробничих відносин, нарощування обсягів виробництва, розширення обсягів обміну сприяло виділенню економічного аналізу як самостійної галузі науки.

Сьогодні потрібно відрізняти [10]:

 • Общестратегіческій економічний аналіз, який вивчає економічні явища і процеси на макрорівні (на рівні суспільно-економічної формації, на державному рівні національної економіки та її окремих галузей);

 • Конкретно-економічний аналіз на мікрорівні - аналіз господарської діяльності, який застосовується для вивчення економіки окремих підприємств.

Якщо общестратегіческій економічний аналіз як науковий підхід значний розвиток одержав у працях економістів ще минулого сторіччя, то аналіз господарської діяльності як наука (спеціальна галузь знань) виділився порівняно недавно.

Великий внесок у розвиток методології комплексного аналізу господарської діяльності внесли такі вчені-економісти, як М.І. Баканов; А.Д. Шеремет; С.Б. Барнгольц; В.Ф. Палій; І.І. Поклад; П.І. Савичев; І.І. Каракоз; Є.В. Долгополов; М.Ф. Дьячков; А.Ш. Маргуліс; А.І. Муравйов; Г.М. Тацій; В.І. Стражев; Н.А. Русак; Л.І. Кравченко; Р.С. Сайфулін; А.Ф. Аксененко і багато інших.

Дослідження економічних явищ і процесів починається, якщо користуватися методами індукції, з малого, з одиничного, з окремого господарського факту, явища, ситуації, які в сукупності і представляють господарський процес, що виражає сутність господарської діяльності в тому чи іншому ланці керованої підсистеми і керуючої системи. Однак, спосіб індукції, як відомо, повинен використовуватися в єдності з методом дедукції. Це означає, що, аналізуючи одиничне, потрібно в той же час враховувати і загальне. Вивчаючи діяльність торгового підприємства, його підрозділів та його виконавців, слід одночасно приймати до уваги показники підрозділу та місце в ньому даних виконавців.

У ході економічного аналізу господарські процеси вивчаються у їх взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємозумовленості. Встановлення взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємозумовленості - найбільш важливий момент аналізу. Причинний зв'язок опосередковує всі господарські факти, явища, ситуації, процеси. Поза зв'язку з цим господарське життя немислима.

Розкрити і зрозуміти основні причини, що зробило визначальний вплив на виконання бізнес-плану, з'ясувати їх дію - значить розібратися в особливостях господарської діяльності аналізованого об'єкта. Але в процесі аналізу не тільки розкриваються і характеризуються фактори, що впливають на господарську діяльність, а й вимірюється ступінь (підсумок) їх розвитку. Для цього застосовуються відповідні способи і прийоми економічних і математичних розрахунків, які будуть розглянуті нижче.

Економічний аналіз має свій предмет. Під предметом економічного аналізу розуміються господарські процеси підприємств, соціально-економічна ефективність і кінцеві фінансові результати їх діяльності, що складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів, що одержують відображення через систему економічної інформації [7].

Як видно з визначення, економічний аналіз має справу з господарськими процесами підприємств і кінцевими виробничо-фінансовими результатами їх діяльності. Економіка підприємства вивчається при цьому не тільки в динаміці, але і в статиці.

Далі предметом економічного аналізу є господарські процеси і кінцеві результати, що складаються в результаті впливу об'єктивних зовнішніх чинників. Постійно впливаючи на господарську діяльність, вони відображають, як правило, дії економічних законів.

У визначення зазначаються також, що предметом економічного аналізу є господарські процеси і кінцеві результати, що складаються в результаті впливу суб'єктивних (внутрішніх) чинників. Їх впливу на господарську діяльність у ході аналізу приділяється саме пильну увагу. Ці фактори пов'язані з конкретною діяльністю людини, цілком і повністю залежать від нього. Успішне господарювання, ритмічне і повне виконання бізнес-планів визначаються умілим керівництвом тим чи іншим трудовим колективом правильною організацією діяльності, (виробництва, реалізації, економіки, фінансів і т. п.); глибоким знанням справи, конкретним виконавцем, його економічної та організаційної підготовленістю.

І, нарешті, у визначенні предмета економічного аналізу вказується, що господарські процеси та їх результати, що складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів, отримують відповідне відображення в системі економічної інформації. Ця система являє собою сукупність даних, всебічно характеризують господарську діяльність на різних умовах. Інформаційна система динамічна, вона включає в себе сукупність вхідних даних, результати їх тимчасової роботи, вихідні дані і кінцеві результати, які у систему управління. Раціонально організований і відповідним чином регульований інформаційний потік служить надійною базою для економічного аналізу, а отже, і для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Значенням, змістом і предметом економічного аналізу визначаються і стоять перед ним завдання. До числа найважливіших з них слід віднести [6]:

1. Підвищення науково-економічної обгрунтованості бізнес-планів нормативів (у процесі їхньої розробки). Побудова часових рядів за значний період дозволяє встановити певні економічні закономірності в господарському розвитку. Далі виявляються фактори, які надавали в минулому і можуть надавати в майбутньому істотний вплив на господарську діяльність даного підприємства. Особлива увага приділяється аналізу господарської діяльності за поточний період, який є в теж час і передпланових. Ретроспективний і поточний аналіз завершується перспективним (прогнозним) аналізом, який дає прямий вихід на планово-приблизні показники.

2. Об'єктивне і всебічне дослідження виконання бізнес-планів і дотримання нормативів (за даними обліку і звітності). У торгівлі особливу увагу в ході вирішення цього завдання звертається на обсяг оптового і роздрібного товарообігу, на його асортиментну структуру, на співвідношення елементів товарного балансу, якості торговельного обслуговування населення.

3. Визначення економічної ефективності використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів (окремо і в сукупності).

4. Контроль за здійсненням вимог комерційного розрахунку і оцінка кінцевих фінансових результатів.

Відмінні риси комерційного розрахунку -

А) самостійності підприємств в рамках закону і відповідальність їх перед державою з оподаткування, ефективність використання ресурсів;

Б) принцип матеріальної зацікавленості і розподіл по праці.

При оцінці фінансових результатів діяльності підприємств використовують кількісні та якісні показники (в їх ув'язці). Так, наприклад, прибуток торговельного підприємства залежить як від виконання плану товарообігу (за обсягом і структурою), так і від фактично сформованого рівня витрат обігу.

5. Виявлення і вимір внутрішніх резервів на всіх стадіях торговельної діяльності.

Підвищення темпів розвитку економіки безпосередньо залежить від того, чи наведені в дію всі наявні у господарстві резерви, чи дотриманий режим економії - досягнення найбільших результатів з найменшими витратами.

6. Обгрунтування та випробування (перевірка) оптимальності управлінських рішень.

Успіх господарської діяльності на всіх стадіях управлінської ієрархії безпосередньо залежить і від керівництва, від своєчасно прийнятих управлінських рішень. Прийняти правильно управлінське рішення, виявити його раціональність і ефективність можна лише на основі попереднього економічного аналізу.

Завдання економічного аналізу, звичайно, не вичерпуються наведеними вище перерахувань. Багатогранність господарських ситуацій ставлять перед ним багато завдань активного характеру. І їх можна вирішити за допомогою загальних і приватних аналітичних методик.

Досвід господарського розвитку показує, що перед економічною наукою і в цілому і перед економічним аналізом зокрема на різних етапах висувалися нові завдання, посилювалися раніше поставлені, по-іншому позначалися відповідні акценти. Цей процес буде відбуватися, природно і надалі.

1.2. Класифікація видів, особливості організації та методики економічного аналізу

Класифікація видів економічного аналізу має важливе значення для правильного розуміння його змісту і завдань.

Загальна схема економічного аналізу представлена ​​на рис. 1.1. Вона ще не охоплює всіх видів економічного аналізу. Розробка спеціальних методів базується на науково обгрунтованій класифікації його видів, обумовленої потребами практики керування. В основі класифікації видів економічного аналізу лежить класифікація функцій керування, оскільки економічний аналіз є необхідним елементом виконання кожної функції управління економікою [17].

Рис. 1.1. Схема економічного аналізу діяльності підприємства.

Розвинена ринкова економіка народжує потребу в диференціації аналізу на внутрішній управлінський і зовнішній фінансовий аналіз. Внутрішній управлінський аналіз - складова частина управлінського обліку, тобто інформаційно-аналітичного забезпечення адміністрації, керівництва підприємства. Зовнішній фінансовий аналіз - складова частина фінансового обліку, що обслуговує зовнішніх користувачів інформації про підприємство, що виступають самостійними суб'єктами економічного аналізу за даними публічної фінансової звітності.

Функція управління - це особливий вид управлінської діяльності, продукт специфікації в процесі управління. Загальні, головні функції економічного керування, чи як їх іноді називають, основні функції економічної діяльності, можна визначити так [14]:

1. інформаційне забезпечення керування (збір, обробка, упорядкування інформації про економічні явища і процеси);

2. аналіз (аналіз ходу і результатів економічної діяльності, оцінка її успішності і можливостей удосконалювання на підставі науково обгрунтованих критеріїв);

3. планування (перспективне і поточне);

4. організація управління з метою оптимізації використання всіх ресурсів;

5. контроль за ходом виконання бізнес-планів і управлінських рішень.

За змістом процесу керування виділяють:

 • Перспективний (прогнозний, попередній) аналіз;

 • Оперативний аналіз;

 • Поточний (ретроспективний) аналіз за підсумками роботи за той чи інший період.

Така класифікація економічного аналізу відповідає змісту основних функцій, що відбивають тимчасові етапи керування:

А) етап попереднього керування (функція планування);

Б) етап оперативного керування (функція організації управління);

В) заключний етап керування (функція контролю).

Всі ці три види аналізу присутні в процесах керування господарськими об'єктами. Найбільший розвиток одержав поточний аналіз.

Залежно від характеру об'єктів управління прийнята наступна класифікація видів аналізу, що відбивають:

 • Оперативну структуру народного господарства;

 • Рівні суспільного виробництва і управління;

 • Стадії процесу розширеного відтворення - (виробництва, обміну, розподілу, споживання);

 • Складові елементи виробництва (трудові та матеріальні ресурси) і окремі складові частини виробничих відносин (наприклад, трудові, фінансові, кредитні).

У соціальній літературі класифікація видів економічного аналізу не обмежується двома головними ознаками - за змістом процесу і об'єктом управління.

Види економічного аналізу класифікуються, крім того, по:

 • Суб'єктам, тобто, хто проводить аналіз (керівництво й економічні служби, власники й органи господарського управління, постачальники, покупці, аудиторські фірми, кредитні, фінансові органи);

 • Періодичності (періодичний річний, квартальний, місячний, декадний, щоденний, змінний аналіз і разовий, неперіодичний аналіз);

 • Змісту і повноті досліджуваних питань (повний аналіз господарської діяльності, локальний аналіз діяльності окремих підрозділів, тематичний аналіз окремих питань економіки);

 • Методом вивчення об'єкта (комплексний, системний аналіз, функціонально-вартісний, порівняльний, суцільний і вибірковий, кореляційний аналіз і т. д.);

 • Ступеня механізації й автоматизації обчислювальних робіт (аналіз в умовах електронної обробки даних із застосуванням ЕОМ і т. д.).

За просторового ознакою можна виділити:

 • Внутрішньогосподарський аналіз, який вивчає діяльність тільки досліджуваного підприємства та його структурних підрозділів;

 • міжгосподарський аналіз, при якому порівнюються результати діяльності двох або більше підприємств. Це дозволяє виявити передовий досвід, резерви, недоліки і на основі цього дати більш об'єктивну оцінку ефективності діяльності підприємства.

Важливе значення має класифікація економічного аналізу по об'єктах управління. Господарська діяльність (керована система) складається з окремих підсистем: економіки, техніки, технології, організації діяльності, соціальних умов праці, природоохоронної діяльності та ін Аспект аналізу за бажанням керуючого органу може бути зміщений у бік будь-яких підсистем господарської діяльності. У зв'язку з цим виділяють:

 • техніко-економічний аналіз, яким займаються технічні служби підприємства. Його змістом є вивчення взаємодії технічних і економічних процесів і встановлення їх впливу на економічні результати діяльності підприємства;

 • фінансово-економічний аналіз (фінансова служба, фінансові, кредитні органи) основну увагу приділяє фінансовим результатам діяльності підприємства: виконання фінансового плану, ефективності використання власного і позикового капіталу, виявлення резервів збільшення суми прибутку, зростання рентабельності і т. д.;

 • аудиторський (бухгалтерський) аналіз - це експертна діагностика фінансового «здоров'я» підприємства. Проводиться аудиторами або аудиторськими фірмами з метою оцінки та прогнозування фінансового стану і фінансової стійкості підприємства;

 • соціально-економічний аналіз вивчає взаємозв'язок соціальних і економічних процесів, їх вплив один на одного і на економічні результати господарської діяльності;

 • економіко-статистичний аналіз (статистичні органи) застосовується для вивчення масових суспільних явищ на різних рівнях управління: підприємства, галузі, регіони;

 • економіко-екологічний аналіз (орган охорони навколишнього середовища) використовують взаємодія екологічних та економічних процесів, пов'язаних зі скороченням і поліпшенням навколишнього середовища і витратами на екологію;

 • маркетинговий аналіз застосовується для вивчення зовнішнього середовища функціонування підприємства, ринків сировини та збуту готової продукції, її конкурентоспроможності, попиту та пропозиції, комерційного ризику, попиту і пропозиції, комерційного ризику, формування цінової політики, розробки тактики та стратегії маркетингової діяльності.

На практиці окремі види економічного аналізу в чистому вигляді зустрічаються рідко, але знання найважливіших принципів їх організації та методів необхідно. На кожному рівні управління щодня застосовується безліч рішень, для обгрунтування яких використовуються різні види економічного аналізу.

Основою прийнятих рішень щодо регулювання господарської діяльності є оперативний аналіз, для якого характерним є «програвання» (експериментування) господарських ситуацій, застосування стандартних рішень.

Мета його оперативно виявити недоліки і впливати на господарські процеси.

Для більш високих рівнів управлінської ієрархії більш характерно стратегічне управління, пов'язане з плануванням і прогнозуванням. Для вирішення завдань стратегічного управління, як правило, застосовується підсумковий комплексний економічний аналіз. Його цінність в тому, що діяльність підприємства вивчається комплексно і всебічно за звітними даними за відповідний період.

Особливості організації і методики поточного, стратегічного і перспективного аналізу [18].

1. Поточний (ретроспективний) аналіз.

Він базується на бухгалтерській і статистичній звітності і дозволяє оцінити роботу підприємства за місяць, квартал, рік наростаючим підсумком.

Головне завдання - об'єктивна оцінка результатів комерційної роботи, комплексне виявлення невикористаних резервів, мобілізація їх для підвищення економічної ефективності діяльності в майбутніх періодах, а також виявлення недоліків у роботі та винуватців, досягнення повної відповідності матеріального і морального стимулювання за результатами праці та якості роботи.

Особливість методики поточного аналізу полягає в тому, що фактичні результати діяльності оцінюються в порівнянні з планом та даними попередніх періодів. Відхилення від бази порівняння розшифровуються за техніко-економічним чинникам, визначальним ці відхилення, встановлюються причини цих відхилень, а й відповідальні особи, служби, намічаються заходи по ліквідації недоліків в роботі.

Поточний аналіз - найбільш повний аналізу господарської діяльності, що вбирає в себе результати оперативного аналізу та службовець базою перспективного аналізу.

2. Оперативний аналіз.

Це один з видів економічного аналізу, спрямований на вирішення проблем і завдань, які стоять перед оперативним управлінням господарської системи.

Його головне завдання - постійний контроль за раціональним функціонуванням господарської системи, за виконанням планових завдань, процесами виробництва і реалізації продукції, а також своєчасне виявлення і використання резервів.

На відміну від поточного аналізу оперативний аналіз наближений у часі до моменту здійснення господарських операцій. Він заснований на даних первинного обліку (оперативно-технічного, бухгалтерського і статистичного) і безпосереднього спостереження за процесом виробництва, бесідах з працівниками.

Внаслідок цього з його допомогою легше розкривати причини недоліків у роботі та їх винуватців, виявляти резерви і своєчасно приймати відповідні методи.

Оперативний аналіз охоплює:

 • визначення відхилень від бізнес-плану за основними якісними і кількісними показниками роботи підприємства в цілому і його підрозділів за зміну, добу, п'ятиденки, декади,

 • оцінку ступеня впливу різних факторів на відхилення від плану за цими показниками,

 • з'ясування конкретних причин дії окремих чинників, встановлення винних,

 • швидку розробку і здійснення заходів, спрямованих на усунення негативних чинників, поширення передового досвіду.

Цей аналіз проводять зазвичай за такими показниками (роздрібне торговельне підприємство): обсяг продажу, використання робочої сили, торгового обладнання, матеріальних ресурсів, собівартості, прибуток і рентабельність, платоспроможність і ліквідність. У процесі аналізу кожен з цих узагальнюючих показників деталізується і доповнюється приватними.

Недоліком цього виду аналізу є відносна неточність показників, пов'язана з наближеністю в розрахунках. Але цей не знижує його значення.

3. Перспективний (прогнозний) аналіз.

Перспективним аналізом називають аналіз результатів господарської діяльності з метою визначення їх можливих значень у майбутньому. Особливість цього виду аналізу полягає в розгляді явищ і процесів господарської діяльності з позиції майбутнього, тобто перспективи розвитку, з точки зору проекції складових елементів минулого і сьогодення господарської діяльності в елементи майбутнього.

Вихідним пунктом перспективного аналізу є визнання факту спадкоємності, або певну стабільність, змін економічних показників від одного звітного періоду до іншого, від попереднього до цього, від цього до наступному.

Найважливішими завданнями цього виду аналізу є:

 • прогнозування господарської діяльності,

 • наукове обгрунтування перспективних планів,

 • оцінка очікуваного виконання планів.

При складанні планів перспективний аналіз виступає як форма передпланових досліджень економіки підприємства, в ході виконання бізнес-планів - це інструмент передбачення та оцінки очікуваних результатів.

У практичних методиках і дослідженнях завдання перспективного аналізу конкретизуються по:

 • об'єктів аналізу (підприємство, його підрозділи, відділи),

 • показниками діяльності (обсяг реалізації, продуктивність праці і т. д.),

 • горизонтів перспективи (аналіз поточної перспективи - зміна, доба; аналіз найближчої перспективи - місяць; аналіз короткострокової перспективи - рік, квартал; аналіз середньострокової перспективи - 2 - 3 роки; аналіз довгострокової перспективи - 5 років і більше).

Розробка планів підприємства - вельми складний і трудомісткий процес, що включає ретельне вивчення і аналіз сьогодення й минулого підприємства, передбачення нових фактів господарської діяльності. Перспективний аналіз як розвідка майбутнього і науково-аналітична основа перспективного плану на даному етапі тісно змикається з прогнозування і такий аналіз називають прогнозом.

1.3. Роль економічного аналізу в управлінні на приватизованих підприємствах

В даний час аналіз господарської діяльності займає важливе місце серед економічних наук. Його розглядають, як було зазначено раніше, в якості однієї з функцій управління виробництвом. Місце аналізу в системі управління спрощено можна відобразити схемою, зображеної на рис. 1.2.

Відомо, що система управління складається з наступних взаємопов'язаних функцій:

 • планування,

 • облік,

 • аналіз,

 • прийняття управлінських рішень.

Планування представляє дуже важливу функцію в системі управління діяльністю на підприємстві. З його допомогою визначаються напрями та зміст діяльності підприємства, його структурних підрозділів і окремих працівників. Головним завданням планування, як було сказано раніше, є забезпечення планомірності розвитку економіки підприємства і діяльності кожного його члена, визначення шляхів досягнення кращих кінцевих результатів діяльності [21].

Рис. 1.2. Місце економічного аналізу в системі управління

Для управління будь-якою діяльністю потрібно мати повну і правдиву інформацію про хід виконання робіт і планів. Тому однією з функцій управління діяльністю підприємства є облік. Він забезпечує постійний збір, систематизацію та узагальнення даних, необхідних для управління діяльністю підприємства та контролю за ходом виконання планів.

Проте для управління діяльністю на підприємстві потрібно мати уявлення не тільки про хід виконання плану, результати господарської діяльності, а й про тенденції та характер змін в економіці підприємства. Осмислення, розуміння інформації досягаються за допомогою економічного аналізу. У процесі аналізу первинна інформація:

 • проходить аналітичну обробку: наводиться порівняння досягнутих результатів діяльності з даними за минулі відрізки часу, з показниками інших підприємств і середньогалузевими;

 • визначається вплив різних чинників на величину результативних факторів;

 • виявляються недоліки, помилки, невикористані можливості, перспективи і т. д.

На основі результатів аналізу розробляються і обгрунтовуються управлінські рішення. Економічний аналіз передує рішенням і діям, обгрунтовує їх і є основою наукового управління діяльністю приватизованого підприємства, забезпечує його ефективність. Таким чином, економічний аналіз - це функція управління, яка забезпечує науковість практичних рішень.

Як функція управління економічний аналіз тісно пов'язаний з планування та прогнозуванням діяльності підприємства, оскільки без глибокого аналізу не можливе здійснення цих функцій.

Економічний аналіз є не тільки засобом обгрунтування планів, а й контролю за їх виконанням. Планування починається і закінчується аналізом результатів діяльності підприємства. Він дозволяє підвищити рівень планування, зробити його науково обгрунтованим.

Велика роль приділяється аналізу в справі визначення й використання резервів підвищення ефективності діяльності. Він сприяє ощадливому використанню ресурсів, виявленню і впровадженню передового досвіду, наукової організації праці, нової техніки і технології на підприємстві, попередження зайвих витрат, різних недоліків у роботі і т. п. У результаті цього зміцнюється економіка підприємства, підвищується ефективність діяльності підприємства.

Таким чином, економічний аналіз є важливим елементом в системі управління підприємством, дієвим засобом виявлення резервів, основою розробки науково-обгрунтованих планів і управлінських рішень.

Роль аналіз як засоби управління діяльністю підприємства з кожним роком зростає. Це зумовлено різними обставинами. По-перше, необхідністю неухильного підвищення ефективності діяльності у зв'язку із зростанням потреби, підвищенням науко-і капіталомістких виробництв. По-друге, відходом від командно-адміністративної системи управління і поступовим переходом до ринкових відносин. По-третє, створенням нових форм господарювання у зв'язку з роздержавленням економіки, приватизації підприємств та іншими заходами ринкової реформи.

У цих умовах керівник підприємства не може розраховувати тільки на свою інтуїцію на приблизні «прикидки в умі». Управлінські рішення і дії сьогодні повинні бути засновані на точних розрахунках, глибокому і всебічному економічному аналізі. Вони повинні бути науково-обгрунтованими, мотивованими, оптимальними. Жодне організаційне, технічні та технологічне захід не має здійснюватися до тих пір, поки не обгрунтована його економічна доцільність. Недооцінка ролі економічного аналізу, помилки в планах і управлінських діях в сучасних умовах приносять відчутних втрат. І, навпаки, ті підприємства, на яких серйозно відносяться до економічного аналізу, мають гарні результати, високу економічну ефективність.2. Коротка організаційно-економічна характеристика досліджуваного об'єкта

Товариство з обмеженою відповідальністю «Камелія» (ТОВ «Камелія») як юридична особа, раніше товариство з обмеженою відповідальністю «Камелія», зареєстровано Постановою Глави адміністрації м. Хабаровська 08.12.92 р. № 1181 зі змінами від 04.06.94 р. № 1208 .

ТОВ «Камелія» засновано відповідно до ГК РФ, прийнятого Державною Думою РФ 21.10.94 р. і Федеральним законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю» від 08.02.98 р., а також на підставі Рішення засновників.

Юридична адреса ТОВ «Камелія». Дане підприємство є юридичною особою з моментом його державної реєстрації, має відокремлене майно, яке орендує у муніципалітету (договір укладено з Комітетом з управління майном м. Хабаровська), має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, круглу печатку, товарний знак і інші реквізити.

Метою створення ТОВ «Камелія» є більш повне насичення ринку товарами народного споживання і послугами для задоволення потреб організацій та фізичних осіб, а також створення додаткових робочих місць та отримання додаткового прибутку.

Предметом діяльності підприємства є:

 • роздрібна торгівля товарами народного споживання, включаючи одяг, взуття зі шкіри, сувеніри, предмети народної творчості та декоративно-прикладного призначення,

 • здійснення господарської, комерційної, торгово-посередницької і торговельно-закупівельної діяльності,

 • виробництво товарів народного споживання,

 • надання додаткових послуг покупцям,

 • інші види діяльності, не заборонені законом.

Діяльність товариства здійснюється відповідно до закону РФ «Про ліцензування».

ТОВ «Камелія» зобов'язане відповідно до Статуту:

 • виконувати зобов'язання, що випливають із законодавства РФ і укладених ним договорів,

 • укладати трудові договори,

 • повністю і в строк розраховуватися з працівниками підприємства по заробітній платі і соціальних допомог,

 • здійснювати всі види обов'язкового страхування,

 • своєчасно надавати декларацію про доходи і бухгалтерську звітність,

 • сплачувати податки відповідно до податкового законодавства.

Схема управління суспільством представлена ​​на малюнку 2.1.

Рис. 2.1. Організаційна схема управління ТОВ «Камелія»

До оперативним працівникам на підприємстві відноситься торговий персонал - це продавці та касири, адміністративно-управлінський персонал - це директор, головний бухгалтер, завідуюча секціями, фахівці - товарознавці.

Як видно з рис. 2.1 керівництво підприємством здійснює директор магазину, який одночасно є основним його засновником. Директор без довіреності від імені підприємства має право представляти його інтереси, укладати договори, видавати доручення, затверджувати штатний розклад, видавати накази і вказівки.

Директору підпорядковуються товарознавці, головний бухгалтер і завідувач секціями, яким у свою чергу, підпорядковуються, торговий і обслуговуючий персонал.

Фінансовий стан підприємства залежить не тільки від зовнішніх факторів, таких як його місцезнаходження, віддаленість від постачальників і споживачів, економічна і політична ситуація в країні і т. п., а також залежить і від працівників, які є «обличчям магазину» і від них залежить успіх діяльності підприємства. Отже, має сенс проаналізувати склад і структуру кадрового персоналу на ТОВ «Камелія», для цього розглянемо табл. 2.1.

Станом на 1.12.99 р. середньооблікова чисельність працівників магазина склала 20 осіб, з яких 8 осіб належать до адміністративно-управлінського персоналу.

Далі розглянемо укомплектованість кадрами магазину з вищою і середньою спеціальною освітою і визначимо їх питома вага в загальній чисельності персоналу (табл. 2.2).

З діаграми на малюнку 2.3 видно, що в структурі персоналу 80% припадає на жінок, 20% - чоловіки, причому серед жінок - 45% у віці від 25 до 30 років, 20% - 30 - 35 років і 15% - 35 - 45 років.

Таблиця 2.1

Кадровий склад ТОВ «Камелія»

Посада

Кількість осіб

Директор

1

Завідуюча секціями

4

Товарознавці

2

Головний бухгалтер

1

Продавець-касир

3

Продавці

6

Обслуговуючий персонал:

 • прибиральниці

 • вантажники

 • сторож


1

1

1

Разом

20

Таблиця 2.2

Структура працівників з вищою та середньою спеціальною освіта

Освіта

Посада

Кількість, чол.

Питома вага,%

1

2

3

4

Вища

Директор

Головний бухгалтер Зав.секціямі

Продавець-касир

Товарознавці

Продавці

1

1

3

2

2

2

-

Усього з вищою освітою

11

55

Закінчення табл. 2.2

1

2

3

4

Середня спеціальна

Зав.секціямі

Продавець-касир

Продавці

прибиральниця

1

1

4

1

-

Всього з середньо-спеціальною освітою

7

35

Середньо-технічна освіта

Сторож

Вантажник

1

1

-

Всього з середньо-технічною освітою

2

10

Усього

20

100

Рис. 2.2. Використання кадрів по освітнього цензу та спеціальностями

Рис. 2.3. Використання кадрів за статтю та віком

Слід зазначити, що в більшості своїй працівники працюють за своїми спеціальностями і повністю справляються зі своїми обов'язками, тому що мають великий досвід у торгівлі. Крім того, протягом 6 років роботи в магазині зберігається постійний склад працівників, тобто відсутня плинність кадрів.

У таблиці 2.3 представлені показники торгово-економічної діяльності магазину за 2003 г, 2004 р.

З таблиці 2.3 видно, що в 2004 р. магазин значно поліпшив показники усієї діяльності. Так, видно, що товарообіг збільшився на 93%. Валовий дохід збільшився майже в 6,5 разів. У зв'язку з чим рівень валового доходу до товарообігу в 2004 р. склав 67,4%, що на 47,4% більше, ніж у попередньому році.

Більш ніж у 8 разів збільшився прибуток від реалізації товарів. Рівень рентабельності зріс на 37,6%, склавши в 2004 р. 49,2%.

Сума витрат обігу збільшилася на 86%, позитивним моментом є зниження рівня витрат у відсотках до обороту на 1,8%.

Позареалізаційні доходи знизилися рівно на половину, одночасно в 3,5 рази зросли позареалізаційні витрати.

Таблиця 2.3

Економічні показники торгово-господарської діяльності за 2003-2004 рр..

Сума - тис. руб.

Рівень - у% до обороту

Показники

2003

2004

Відхилення

Темп росту,%%

Товарообіг, сума

335,7

646,7

311

193

Валовий дохід, сума

67,14

435,8

368,66

649,2

Рівень

20

67,4

47,4

-

Витрати обігу, сума

176,7

328,7

152

186

Рівень

52,6

50,8

-1,8

-

Прибуток від реалізації товарів, сума

39,1

318

278,9

813

Рівень рентабельності

11,6

49,2

37,6

-

Позареалізаційні доходи (прибуток)

5,8

2,9

-2,9

50

Позареалізаційні витрати

1,2

4,2

3,0

350

Балансова прибуток

43,7

316,7

273

725

Виходячи з цього, сума балансового прибутку в 2004 р. збільшився на 273 тис. руб., Або більше, ніж у 7 разів.3. Аналіз та оцінка основних економічних і фінансових показників діяльності підприємства в динаміці

3.1. Аналіз економічних показників

3.1.1. Аналіз роздрібного товарообігу

Основу комерційної діяльності роздрібного торговельного підприємства на споживчому ринку складає процес продажу товарів. Економічний зміст цього процесу відображає товарообіг, який є одним з основних економічних показників господарської діяльності підприємства.

Загальний обсяг товарообігу (виручка від реалізації товарів) за 2003 - 2004 рр.. представлений в таблиці 2.3, з цієї таблиці видно, що сума товарообігу в 2004 р. склала 646,7 тис. руб., що на 93% більше, ніж у 2003 р.

Асортиментний перелік реалізації товарів представлений в додатку 1, з нього видно, що в магазині реалізується 7 груп товарів: промислові, господарські, культтовари та трикотажні товари, а також взуття, тканини, меблі, всього на загальну суму в 330 найменування.

У таблиці 3.1 представлений склад і структура реалізації за видами товарів.

З таблиці 3.1 видно, що найбільшу питому вагу в обсязі роздрібного товарообороту магазину в 2003-2004 рр.. припадає на вироби парфумерні, їх частка, відповідно, склала 61,4% і 67,6%, тобто відбувається збільшення в структурі на 6,2%.

Таблиця 3.1

Обсяг і структура роздрібного товарообігу

Наймену - вання

2003

2004

відхилення

Тис. руб.

Питома вага,%

Тис. руб.

Питома вага,%

В сумі

У питомій вазі

Тканини

19,04

5,64

47,89

7,42

28,85

1,78

СМС

5,6

1,66

21,99

3,4

16,39

1,74

Мило туалетне

3,34

0,99

15,97

2,47

12,63

1,48

Мило госпо - дарське

1,01

0,3

4,3

0,67

3,3

0,37

Вироби Парфумері - мірні

207,2

61,4

437,2

67,6

230

6,2

Посуд скляний

8,9

2,64

19,8

3,06

10,9

0,42

Посуд порцеляновий

10,6

3,15

51,2

7,92

40,6

4,77

Матеріали строї - тільні

44,9

13,3

23,3

3,6

-21,6

-9,7

Меблі

17,9

5,3

11,83

1,83

-6,07

-3,47

Взуття шкіряне

19,04

5,64

13,64

2,11

-5,5

-3,53

Разом

337,5

100

646,7

100

309,2

-

Зростання обсягу реалізації спостерігається практично по всіх товарах, за винятком будівельних матеріалів (зниження склало - 9,7%), меблів (обсяг їх реалізації знизився на 6,07 тис. руб., А питома вага - на 3,7 \ 47%) і взуття (питома вага їх знизився на 3,53%).

Крім реалізації представлених вище товарних груп, магазин надає послуги з розкрою одягу та проявленні фотоплівки.

Основними споживачами товарів, що реалізуються в аналізованому магазині, є покупці, які живуть недалеко від магазину. Обсяг їх закупівель різний, це залежить від наявних у них засобів і складів сімей.

Як відомо, на обсяг роздрібного товарообігу впливають фактори внутрішнього характеру, пов'язані з використанням основних фондів (таблиця 3.2).

Таблиця 3.2

Розрахунок впливу на товарообіг факторів, пов'язаних з використанням основних фондів

Показники

2003

2004

Відхилення

Вплив на товарообіг

Товарообіг, тис. руб.

337,5

646,5

309,2

309,2

Торгова площа, кв. м.

252,17

301,2

49,03

65,7

Товарообіг на 1 кв. м., тис. руб.

1,34

2,15

0,81

243,97

Сприятливий вплив на товарообіг надає приріст торгової площі і більш раціональне її використання.

Розрахунок впливу:

А. зміна торгової площі:

1,34 * 49,03 = 65,7 тис. руб.

Б. зміна ефективності використання торгових площ:

0,81 * 301,2 = 243,97 тис. руб.

В. загальний вплив:

65,7 + 243,97 = 309,6 тис. руб.

Далі слід провести розрахунок ступеню коливання продажів, коефіцієнта рентабельності товарообігу. Такий розрахунок для оптимального планування обсягу закупівель і визначення потреби в оборотних коштах.

Таблиця 3.3

Розрахунок ступеня коливання продажів

Квартали

Обсяг продажу, тис. руб.

2003

Питома вага,%

2004

Питома вага,%

1

84,4

25

168,1

26

2

64,1

19

129,3

20

3

80,3

23,8

155,2

24

4

108,7

32,2

194,0

30

Усього за рік

337,5

100

646,7

100

Середньоквартальний рівень

84,4

25

161,7

25

Ступінь коливання продажів протягом року за окремими кварталами визначимо на основі розрахунку середнього квадратичного відхилення:

,

де Х - обсяг продажів за квартал, тис. руб.;

Хср - середньоквартальний рівень, тис. руб.;

П - кількість кварталів.

2003 р.:

= 15,96 тис. руб.

Коефіцієнт варіації (V) складе:

V = = 15,96 * 100 / 84,4 = 18,9.

Коефіцієнт рівномірності (Кр) складе:

Кр = 100 - V = 81,1.

2004 р.:

= 23,3 тис. руб.

V = 23,3 * 100 / 161,7 = 14,4.

Кр = 100 - 14,4 = 85,6.

За розрахунками можна відзначити, що ступінь коливання продажів в 2004 р. нижче, ніж в 2003 р. на 4,5, у зв'язку з чим коефіцієнт рівномірності зріс на 4,5.

Проведений аналіз свідчить про збільшення темпів зростання товарообігу, розширенні асортименту реалізованих товарів, але відзначається погіршення обслуговування. Основними причинами такого становища стали відсутні ритмічність і рівномірність виконання плану товарообігу протягом декількох кварталів. План товарообігу не виконаний у другому і третьому кварталі, незначно перевиконано в першому і четвертому кварталі. Відсутність ритмічності в роботі підприємства підтверджується питомою вагою кожного кварталу. Найнижчим він був у другому кварталі (20%), найвищим - у четвертому кварталі (30%). Це підтверджує і відсутність рівномірного навантаження.

Основний внесок у збільшення товарообігу внесло збільшення торгової площі і зростання ефективності її використання.

Негативним моментом є падіння в структурі товарообігу частки товарів, які б збільшили його розмір - будівельних матеріалів, взуття, одягу. Така тенденція у розвитку товарообігу - результат зниження купівельної спроможності населення і ін причини.

Низька ефективність управління торговим підприємством підтверджується порушеною індексного ланцюжком взаємозв'язку показників як в 2003 р., так і в 2004 г. Високий темп росту валового доходу (таблиця 2.3) при більш низькому темпі зростання товарообігу свідчить про зростання цін. Разом з тим все збільшуються темпи росту витрат обігу не дозволили реалізувати можливості зростання цін.

3.1.2. Аналіз витрат обігу

Таблиця 3.4

Склад і структура витрат обігу

Показники

2003

2004

Відхилення

2004 перерахований

Тис. р.

Уд. вага

Тис. р.

Уд. вага

Тис. р.

Уд. вага

Тис. р.

Уд. вага

Умовно-змінні витрати

70,8

21,1

135,1

20,9

64,3

-0,2

136,5

21,1

Умовно-постійні витрати

105,7

31,5

193,6

29,9

87,9

-1,6

105,7

16,3

Усього

176,7

52,6

328,7

50,8

152

-1,8

242,2

37,4

Товарообіг

335,7

-

646,7

-

311

-

-

-

Проілюструємо методику розрахунку впливу зміни товарообігу та інших факторів на суму і рівень витрат обігу за даними таблиці 3.4.

Розрахунок: (2004 р.).

1. Розрахунок пересіленной планової суми умовно-змінних витрат:

646,7 * 21,1 / 100 = 136,5.

2. Перерахований плановий (2003 р.) рівень умовно-постійних витрат звернення:

105,7 * 100 / 646,7 = 16,3%.

3. Зміна витрат обігу за рахунок товарообігу:

136,5 - 70,8 = 65,7.

16,3 - 31,5 = -15,7%.

4. Відхилення витрат обігу за рахунок інших чинників:

з умовно-змінним:

64,3 - 65,7 = -1,4.

За умовно-постійних:

29,9 - 16,3 = 13,6%.

5. Відносна економія умовно-змінних витрат:

за рівнем:

20,9 - 21,1 = -0,2.

по сумі:

646,7 * (-0,2) / 100 = -1,29.

6. Загальна сума відносної економії витрат обігу:

328,7 - 242,2 = 86,5.

7. Темп зміни витрат обігу:

-1,8 / 52,6 * 100 = -3,42%.

Оцінка отриманих результатів свідчить про низьку керованості витратами обігу. За аналізований період вони зросли в сумі на 152 тис. руб., А за рівнем знизилися на 1,8% до товарообігу. У той же час слід відзначити, що зниження рівня витрат звернення було викликано за рахунок зниження частки умовно-змінних витрат у товарообігу (-0,2), викликаного впливом інших факторів (-1,4), у той час як за рахунок зростання товарообігу вони зросли на 65,7 тис. руб. При цьому умовно-постійні витрати зростали високими темпами (83,2%) (87,9 тис. руб.). Це збільшення було обумовлено зростанням обсягу товарообігу на 15,7% і впливом інших факторів (87,9 тис. руб.).

Далі розглянемо склад і структуру витрат обігу (таб. 3.5).

Таблиця 3.5

Склад і структура витрат обігу

Показники

2003

2004

Відхилення

Темп росту,%

Тис. руб.

Уд. вага

Тис. руб.

Уд. вага

Тис. руб.

Уд. вага

Умовно-змінні витрати, всього

70,8

40,1

135,1

41,1

64,3

1

191

У тому числі:

-Транспортні витрати

18,1

10,2

35,4

10,8

17,3

0,6

196

-Витрати по зберіганню і підготовці товарів до продажу

15,8

8,9

31,3

9,5

15,5

0,6

198

-Витрати по оплаті праці

29,1

16,5

46,6

14,2

17,5

-2,3

160

-Відрахування від ФОП

7,8

4,4

21,8

6,6

14

2,2

279

Умовно-постійні витрати, всього:

105,7

59,9

193,6

58,9

87,9

28

183

У тому числі:

-Оренда

34,1

19,3

68,9

21

34,8

1,7

202

-Витрати з утримання та поточного ремонту основних засобів

31,4

17,7

44,7

13,6

13,3

-4,1

142

Витрати на рекламу

40,2

22,8

80

24,3

39,8

1,5

199

Усього

176,7

100

328,7

100

152

-

186

З таблиці 3.5 видно, що протягом 2003 - 2004 рр.. в структурі витрат переважають умовно-постійні витрати, їх величина в 2004 р. склала 193,6 тис. руб., що на 83% більше, ніж у 2003 р.

Умовно-змінні витрати також збільшуються, склавши в 2004 р. 135,1 тис. руб., Що на 64,3 тис. руб. або на 91% більше, ніж у 2003 р.

Як в 2003 р., так і в 2004 р. значною статтею у видатках є витрати на рекламу, відповідно, 22,8% і 24,3%.

За всіма статтями витрат відбувається збільшення, причому найбільшими темпами зростають відрахування від ФОП та витрати по оренді (за рахунок збільшення ставок орендної плати).

Загалом же витрати обігу зросли на 86%.

3.1.3. Аналіз використання ресурсів праці

Аналіз показників по праці проводиться в певній послідовності:

 • аналіз чисельності працівників,

 • аналіз продуктивності праці, аналіз витрат на оплату праці.

У процесі аналізу чисельності працівників встановлюється:

 • відповідність фактичної середньооблікової чисельності передбаченої у штатному розкладі,

 • динаміка чисельності працівників у порівнянні з динамікою товарообігу,

 • рух і плинність робочої сили у звітному періоді,

 • зміни в професійно-кваліфікаційному складі,

 • використання календарного фонду робочого часу,

 • вплив на зміну чисельності працівників впровадження заходів з механізації трудомістких процесів, раціоналізації робочих місць та ін

Кадровий склад ТОВ «Камелія», а також професійно-кваліфікаційний склад працівників представлений у розділі другому цієї роботи.

Проаналізуємо продуктивність праці працівників магазина.

Таблиця 3.6

Продуктивність праці

Показники

2003

2004

Відхилення

Темп росту,%

Товарообіг, тис. руб.

335,7

646,7

311

193

Середньооблікова чисельність персоналу, чол.

23

20

-3

87

Продуктивність праці в розрахунку на одного працівника, тис. руб.

Річна

14,6

32,3

17,7

221

Місячна

1,22

2,69

1,47

220

Денна

0,04

0,09

0,05

225

Як видно з таблиці, продуктивність праці в 2004 р. збільшився в порівнянні з попереднім роком. Так, в 2004 р. на одного працівника припадало 32,3 тис. руб. товарообігу на рік, що на 221% або 17,7 тис. руб. більше, ніж у 2003 р. Середньомісячна і середньоденна продуктивність відповідно, склали в 2004 р. 2,69 тис. руб. і 0,09 тис. руб. на одного працівника, що на 220% і 225% більше, ніж у 2003 р.

Зростання продуктивності праці обумовлений, насамперед, збільшенням обсягів товарообігу, а також збільшенням числа працівників.

Показниками, що характеризують рух робочої сили, є: коефіцієнти обороту робочої сили, співвідношення прийнятих і вибулих, плинності кадрів, а також коефіцієнт сталості працівників.

Для характеристики обороту робочої сили виключаються два коефіцієнти: з прийому та звільнення працівників. Вони визначаються як відношення числа прийнятих (звільнених) працівників у звітному періоді до середньомісячної чисельності працівників.

Коефіцієнт загального обороту робочої сили являє собою суму коефіцієнтів по прийому і звільненню працівників або відношення числа прийнятих і звільнених у звітному періоді до загальної середньооблікової чисельності працівників.

На початок 2004 р. середньооблікова чисельність працівників у ТОВ «Камелія» становила 23 особи.

За звітний період (2004 р.) середньооблікова чисельність зменшилася на 3 людини і склала 20 чоловік, прийнятий 1 людина, вибуло 4 працівники. Коефіцієнт з прийому склав 0,05 (1 / 20); коефіцієнт щодо звільнення - 0,2 (4 / 20). Коефіцієнт співвідношення прийнятих до вибулим обчислюється як співвідношення прийнятих до числа вибулих у звітному періоді працівників. Він дорівнює 0,25, таким чином, число вибулих на 75% перевищило прийнятих працівників.

Коефіцієнт плинності кадрів визначається шляхом ділення числа звільнених за прогули та ін порушення трудової дисципліни і вибулих за власним бажанням у звітному періоді на середньоспискову чисельність працівників за цей же період. Він дорівнює в 2004 р. 0,2, тобто плинність кадрів у 2004 р. склав 20%, що на 5% менше, ніж у 2003 р.

Коефіцієнт сталості працівників розраховується шляхом ділення чисельності працівників, які перебувають в середньооблікової складі весь звітний рік, на середньоспискову чисельність працівників за цей же період. Він дорівнює 0,95, тобто 95% від середньооблікової чисельності працівників працюють на підприємстві постійно (2003 р. - 87%).

Інтегральний показник ефективності використання праці обчислюється за формулою:

У = ,

де У - інтегральний показник ефективності використання праці;

СО - середній оборот на одного працівника, тис. руб.;

ПР - прибуток на одного працівника.

У2003 р. = = 5,27.

У2004 р. = = 511,5.

Таким чином, можна сказати, що ефективність використання праці в 2004 р. в порівнянні з попереднім роком більш ніж у 5 разів.

Фонд оплати праці в 2004 р. склав 46,6 тис. руб., Що на 60% більше, ніж у 2003 р. Це відбулося за рахунок того, що середня заробітна плата одного працівника збільшилася з 2000 руб. (2003 р.) до 2400 руб. (2004 р.)

3.1.4. Аналіз валового доходу

Основною метою аналізу валових доходів є пошук резервів їх зростання і досягнення на цій основі оптимального співвідношення з фінансовими результатами, створення працюючої моделі управління ними.

З вивчення валового доходу починають зазвичай аналіз фінансових результатів. Від величини валового доходу залежить фінансове становище торгового підприємства, оплати праці працівників, оскільки джерелом утворення прибутку є валовий доход.

Для аналізу валового доходу використовуються традиційні та математичні методи аналізу. До числа основних способів і прийомів економічного аналізу відноситься: оцінка абсолютних, відносних і середніх величин, метод порівняння, групування, індексний, графічний, метод цінних підставок, балансовий.

Склад і структура валового доходу ТОВ «Камелія» представлені в таблиці 3.7.

З представлених даних видно, що сума валових доходів збільшилася майже в 6,5 разу, склавши 435,8 тис. руб.

Загальна сума валового доходу на згадуваному торговому підприємстві формується за рахунок доходів, отриманих від реалізації товарів, а також за рахунок доходів від іншої неосновної діяльності. При цьому, найбільшу питому вагу у складі валового доходу як в 2003 р., так і в 2004 р. припадає на доходи від основної діяльності - реалізації товарів. Їх питома вага в 2004 р. склав 95% від загальної суми валового доходу, що на 8,3% більше, ніж у 20048 р.

Частка доходів від неосновної діяльності знижується в 2004 р. на 8,5%, склавши всього 4,8%. Але у вартісному вираженні доходи зросли більш ніж в 2 рази, причому в основному за рахунок зростання доходів від послуг по проявленню фотоплівки, які зросли майже в три рази, доходи від крою зросли на 92%.

Величина валового доходу залежить від ряду факторів, основними з яких є: обсяг товарообігу і рівень валових доходів до товарообігу. На основі даних таблиці 3.8 проведемо факторний аналіз валового доходу.

Таблиця 3.7

Склад і структура валового доходу

Показники

Од. змін.

2003

2004

Відхилення

Темп росту,%

Валовий дохід, всього

Тис. руб.

67,14

435,8

368,66

649,2

У тому числі:

1.Валовой дохід від реалізації товарів

Тис. руб.

58,2

414

355,8

761

Питома вага в загальній сумі валових доходів

%

86,7

95

8,3

-

2.Прочіе доходи від неосновної діяльності

Тис. руб.

8,9

20,9

12

234

2.1крой

Тис. руб.

4,9

9,4

4,5

192

2.2. проявка фото

Тис. руб.

4,0

11,5

7,5

288

Питома вага в загальній сумі валового доходу

%

13,3

4,8

-8,5

-

Рівень валового доходу (у% до обороту)

%

20

67,4

47,4

337

1. За рахунок зростання товарообігу на 93% валового доходу збільшився на 62,2 тис. руб.

(646,7 * 20: 100) - 67,14);

2. В результаті збільшення валового доходу до товарообігу загальна сума валового доходу зросла на 306,46 тис. руб.

435,8 - (646,7 * 20: 100)

Таким чином, зростання валового доходу на 368,66 тис. руб. (62,2 + 306,46) або на 649,2% обумовлений зростанням товарообігу на 311 тис. руб. або 93% і зростанням рівня валового доходу до обороту - на 47,4% або на 337%.

Таблиця 3.8

Факторний аналіз валового доходу

Показники

2003

2004

Відхилення

Темпи зростання,%

Товарообіг, тис. руб.

335,7

646,7

311

193

Валовий дохід, тис. руб.

67,14

435,8

368,66

649,2

Рівень валового доходу,%

20

67,4

47,4

337

3.1.5. Аналіз прибутку і рентабельності

У ході аналізу прибутку і рентабельності господарюючого суб'єкта вивчають динаміку зміни обсягу балансової, чистого прибутку, рівня рентабельності, фактори їх визначають (величину валового доходу, рівень витрат обігу, доходи від інших видів діяльності, включаючи сальдо позареалізаційних доходів, розмір податків та ін.)

Аналіз прибутку проведемо за даними таблиці 3.9.

З таблиці 3.9 видно, що показники, що характеризують прибутковість підприємства, збільшуються, так, прибуток від реалізації товарів збільшується в 2004 р. на 813%. Але знижується прибуток від неосновної діяльності на 5,9 тис. руб. або 72%, хоча раніше ми визначили, що доходи від неосновної діяльності зросли більш ніж в 2 рази. Значно знизилися доходи за цією статтею витрат, тому знижується прибуток. У зв'язку з цим сума балансового прибутку зросла на 725%.

Таблиці 3.9

Аналіз прибутковості

Показники

2003

2004

Відхилення

Темпи зростання,%

Товарообіг

335,7

646,7

311

193

Валові доходи

67,14

435,8

368,66

649,2

Рівень валового доходу,%

20

67,4

47,4

337

Витрати обігу

167,7

328,7

152

186

Рівень витрат,%

52,6

50,8

-1,8

96,6

ПДВ, тис. руб.

4,2

7

2,8

167

Прибуток від реалізації

39,1

318

278,9

813

Прибуток від неосновної діяльності

4,6

-1,3

5,9

28

Балансова прибуток

43,7

316,7

273

725

Податок на прибуток

16,6

120,3

103,7

725

Чистий прибуток

27,1

196,4

169,3

725

Фонд накопичення (45%)

12,2

88,38

76,2

724

Фонд споживання (35%)

9,5

68,7

59,2

723

Резервний фонд (20%)

5,42

39,3

33,88

725

Балансова прибуток, зменшилася на величину податку на прибуток, дає чистий прибуток, що збільшилася на 725%.

Чистий прибуток розподіляється між трьома фондами в наступному процентному співвідношенні:

 • фонд споживання - 35%,

 • фонд нагромадження - 45%,

 • резервний фонд - 20%.

На величину прибутку від реалізації вплинули наступні фактори:

1. зростання товарообігу в 2004 р. в порівнянні з 2003 р. на 311 тис. руб. (З 335,7 до 646,7 тис. руб.) Збільшив балансовий прибуток на 152,39 тис. руб. (311 * 49 / 100).

2. збільшення середнього рівня валового доходу з 20% до 67,4% сприяло зростанню прибутку на 174,7 тис. руб. (368,66 * 47,4 / 100).

3. зростання витрат обігу на 86% призвів до зниження прибутку на 11,6 тис. руб. (646,7 * (-1,8) / 100 = -11,6). Знак мінус у даному випадку обумовлений тим, що зменшення витрат обігу і прибутку знаходиться у зворотній залежності, тобто зниження витрат веде до зростання прибутку, і, навпаки, їх зростання - до її зменшення.

4. загальний вплив факторів на прибуток від реалізації:

152,39 + 174,7 - 11,6 - 27,5 = 278,9 тис. руб.

Зниження прибутку від іншої діяльності з 4,6 тис. руб. до (-1,3 тис. руб.) призвело до відповідного зниження величини балансового прибутку.

Загальний вплив на суму чистого прибутку складається з впливу факторів на обсяг прибутку від реалізації, зниження прибутку від інших операцій, зростання податку на прибуток:

278,9 - 5,9 - 103,7 = 169,3 тис. руб.

З позитивної сторони роботу торгового підприємства характеризують показники рентабельності. У порівнянні з 2003 р. рентабельність продажів зросла більш ніж у 4 рази (з прибутку від реалізації) і на 36% (за балансовою прибутку) - більш ніж в 3,7 рази і на 22,3% або більш ніж в 3,8 рази (за чистим прибутком).

Рентабельність витрат, відповідно, зросла на 74,6% (або більш ніж в 4,4 рази).

Прибуток у розрахунку на кв. м. торгової площі збільшилася на 0,9%, хоча за значенням це відносно невеликі цифри.

На кожного працівника у 2004 р. припадає на 14,2% прибутку більше, ніж у 2003 р.

Таблиця 3.10

Показники рентабельності

Показники

2003

2004

Відхилення

Темпи зростання

Рентабельність продажів,%

11,6

49,2

37,6

424

Рентабельність витрат,%

22,1

96,7

74,6

438

Фондорентабельность,%

0,06

0,33

0,27

550

Прибуток у розрахунку на один кв. м. торгової площі, тис. руб.

0,16

1,06

0,9

663

Прибуток у розрахунку на одного торгового працівника

1,7

15,9

14,2

935

Це говорить про те, що в 2004 р., діяльність магазину була ефективнішою, ніж у 2003 р.

3.2. Аналіз фінансових показників

Систематичний аналіз фінансового стану та вміле управління фінансовими ресурсами є найважливішими умовами ефективної діяльності підприємства.

Показники оцінки фінансового стану торговельного підприємства можна підрозділити на кілька груп:

 1. показники ефективності управління активами підприємства,

 2. показники ефективності управління фінансовими ресурсами,

 3. показники ліквідності та платоспроможності,

 4. показники прибутковості.

Завдання фінансового аналізу полягають, перш за все, в тому, щоб дати розгорнуту характеристику фінансового становища підприємства на початок і кінець звітного періоду, з тим, щоб бачити, якими активами (майном) володіє підприємство, як вони розміщені, наскільки ефективно використовуються і за рахунок яких джерел сформовані.

Ще одне завдання - визначення платоспроможності підприємства, вивчення кінцевих результатів діяльності.

Кінцева мета аналізу - виявити недоліки у фінансово-господарської діяльності та визначити заходи щодо зміцнення фінансового становища.

Основні джерела інформації для аналізу фінансового стану:

 1. баланс підприємства (ф. № 1).

 2. звіт про прибутки і збитки (ф. № 2).

 3. додаток до балансу (ф. № 3).

 4. дані до статистичної звітності та оперативного обліку за відповідними показниками.

3.2.1. Аналіз складу і структури майна підприємства

Аналіз фінансового стану починається з вивчення складу і структури майна підприємства.

Майном підприємства є довгострокові, нематеріальні та поточні активи.

У процесі аналізу, необхідно встановити, яким майном (активом) володіє підприємство і які зміни відбулися в його обсязі та складі. Для цього дані балансу (додаток) за 2004 р. порівнюються з аналогічними даними балансів за 2002 р. і 2003 р.

Як видно з таблиці 3.2.1, загальна сума майна ТОВ «Камелія» в 2002 р. склала на кінець року 30,9 тис. руб. і знизилася за 2002 р. на 16,1%.

Таблиця 3.2.1

Дані для аналізу складу і структури майна ТОВ «Камелія» за 2002 р.

Показники

Початок року

На кінець року

Зміна

Темп зміни,%

Тис. руб.

Уд. вага

Тис. руб.

Уд. вага

Тис. руб.

Уд. вага

1. Довгострокові активи, в тому числі:

2,4

4,9

2,1

4,7

-0,3

-0,2

87,5

Основні засоби

2,4

4,9

2,1

4,7

-0,3

-0,2

87,5

Довгострокові фінансові вкладення

-

-

-

-

-

-

-

Інші довгострокові активи

-

-

-

-

-

-

-

2. Нематеріальні активи

-

-

-

-

-

-

-

3. Поточні активи (оборотні активи), у тому числі:

34,4

70,8

28,9

65,1

-5,5

-5,7

84

Запаси і витрати (ПДВ)

7,1

14,6

11,3

25,5

4,2

10,9

159

Товари

6,8

13,99

1,2

2,7

-5,6

-11,3

17,6

Дебіторська заборгованість

23,6

48,6

4,8

10,8

-18,8

-37,8

20,3

Грошові кошти

3,4

7

7,7

17,3

4,3

10,3

226

Інші активи

-

-

4,9

11,0

4,9

11,0

-

Баланс

36,8

100

30,9

100

-5,9

-

83,9

Майно підприємства представлено в основному поточними активами (оборотними коштами). Сума їх знизилася з 34,4 тис. руб. до 28,9 тис. руб. або на 16%, у тому числі найбільшими темпами знизилися товари - на 82,4%, дебіторська заборгованість на 80%.

Запаси і витрати зросли на 59%, грошові кошти - більш ніж в 2,2 рази. Частка поточних активів склала в загальній вартості майна у 2002 р. 65,1%, у тому числі запаси і витрати 25,5% проти 70,8% на початок 2002 р.

Вартість нерухомого майна знизилася на 0,3%, причому його частка незначна (4,7%).

Таблиця 3.2.3

Динаміка складу і структури майна ТОВ «Камелія» за 2003 р.

Склад майна

Початок року

На кінець року

Зміна

Темп росту,%

Тис. руб.

Уд. вага

Тис. руб.

Уд. вага

Тис. руб.

Уд. вага

1. Довгострокові активи, в тому числі:

4,2

6,8

3,8

3,1

-0,4

-3,7

90

Основні засоби

4,2

6,8

3,8

3,1

-0,4

-3,7

90

2. Поточні активи (оборотні активи), у тому числі:

57,8

93,8

119,8

97,1

62

3,7

207

Запаси і витрати, інші запаси і витрати

22,6

36,7

69,6

56,9

47,6

20,2

310,6

МШП

18,8

30,1

18,8

15,2

-

-14,9

-

Товари

2,4

3,9

46

37,3

43,6

33,4

1917

Дебіторська заборгованість (короткострокова)

17,6

28,6

31,8

25,8

14,2

-2,8

181

Грошові кошти

15,4

25

3,6

2,9

-11,8

-22,1

23,4

Інші оборотні активи

17,8

28,9

15,2

12,3

-2,6

-16,6

85,4

Баланс

61,6

100

123,4

100

61,8

-

200,3

З таблиці 3.2.3 видно, що за 2003 р. майно магазину збільшилася трохи більше ніж в 2 рази. Це обумовлено в основному зростанням поточним активів також в 2 рази, серед яких більш ніж в 3 рази збільшилися запаси і витрати, майже в 20 разів - товари та на 81% - дебіторська (короткострокова) заборгованість.

Зниження відбулося за такими статтями оборотних коштів, як: грошові кошти, їх величина скоротилася значно - на 76,6%, інші оборотні активи скоротилися на 14,6%.

Балансову вартість майна на 0,4 тис. руб. скоротило зниження вартості основних засобів, які знизилися на 10%.

Найбільша частка в структурі майна припадає на оборотні кошти, як на початку, так і в кінці 2003 р., відповідно, 97,1% і 93,8%. Доля основних засобів незначна, причому вона на 3,7% знижується до кінця 2003 р., склавши 3,1%. Це відбувається за рахунок того, що магазин не має власної будівлі, знаходиться в орендованому приміщенні і має в своєму розпорядженні тільки активними основними фондами.

За 2004 р. майно ТОВ «Камелія» збільшилася більш ніж в 11 разів, склавши до кінця року 470 тис. руб. Це зумовлено насамперед зростанням довгострокових активів - основних коштів майже в 40 разів (магазин закупив торгове устаткування) і поточних активів - в 10 разів. Серед поточних активів найбільшими темпами збільшилася стаття «товари» - більш ніж в 15 разів, запаси і витрати - в 10 разів, і грошові кошти - також у 10 разів.

Падіння відбулося тільки по іншим оборотних активів - на 16,7%.

До кінця року в числі оборотних активів з'явилася нова стаття - довгострокова дебіторська заборгованість, де відзначені суми виданих активів. Крім того, до кінця року погашена короткострокова дебіторська заборгованість.

Узагальнимо дані таблиць 3.2.1 - 3.2.4 у загальну таблицю 3.2.5 (дані на кінець року).

Таблиця 3.2.4

Динаміка складу і структури майна ТОВ «Камелія» за 2004 р.

Склад майна

Початок року

На кінець року

Зміна

Темп росту,%

Тис. руб.

Уд. вага

Тис. руб.

Уд. вага

Тис. руб.

Уд. вага

1. Довгострокові активи, в тому числі:

1,7

4,1

67

14,3

65,3

10,2

3941

Основні засоби

1,7

4,1

67

14,3

65,3

10,2

3941

2. Поточні активи, в тому числі:

39,4

95,9

403

85,7

363,6

-10,2

1023

Запаси і витрати, ПДВ

21

51,1

211

44,9

190

-6,2

1005

МШП

9

21,9

11

2,3

2

-19,6

122

Товари

12

29,2

190

40,4

178

11,2

1583

Довгострокова дебіторська заборгованість (аванси видані)

-

-

105

22,3

105

22,3

-

Короткострокова кредиторська заборгованість

3,4

8,3

-

-

-3,4

-8,3

-

РБП

-

-

4

0,9

4

0,9

-

Грошові кошти

8

19,5

82

17,4

74

-2,1

1025

Інші оборотні активи

6

14,6

5

1,1

-1

-13,5

83,3

Баланс

41,1

100

470

100

428,9

-

1144

Таблиця 3.2.5

Динаміка складу і структури майна ТОВ «Камелія» за 2002-2004 рр..

Склад майна

2002

2003

2004

Відхилення у питомій вазі

Темпи зростання,%

Тис. руб.

Уд. вага

Тис. руб.

Уд. вага

Тис. руб.

Уд. вага

98 від 97

99 від 97

99 від 98

98 від 97

99 від 97

99 від 98

1. Довгострокові активи, в т.ч.:

2,1

4,7

3,8

3,1

67

14,3

-1,6

9,6

11,2

181

3190

1763

Основні засоби

2,1

4,7

3,8

3,1

67

14,3

-1,6

9,6

11,2

181

3190

1763

2. Поточні активи (оборотні кошти), в т.ч.:

28,9

65,1

119,8

97,1

403

85,7

32

20,6

-11,2

414

1394

336

Запаси і витрати

11,3

25,5

70,2

56,9

211

44,9

31,4

19,4

-12

621

1867

301

Товари

1,2

2,7

46

37,3

190

40,4

34,6

37,7

3,1

3833

15833

413

Дебіторська заборгованість, довгострокова

-

-

-

-

105

22,3

-

-

-

-

-

-

Короткострокова дебіторська заборгованість

4,8

10,8

31,8

25,8

-

-

15

-

-

239

-

-

МШП

-

-

18,8

15,2

11

2,3

-

-

-12,9

-

-

15

РБП

-

-

-

-

4

0,9

-

-

-

-

-

-

Грошові кошти

7,7

17,3

3,6

2,9

82

17,4

-14,4

0,1

13,8

46,8

1065

2278

Інші оборотні активи

4,9

11,0

15,2

12,3

5

1,1

1,3

-9,9

-11,2

310

102

32,9

Баланс

30,9

100

123,4

100

470

100

-

-

-

399

1521

381

Аналізуючи дані про склад і структуру майна магазину за 2002 р. - 2004 р., можна сказати, що склалася тенденція до збільшення суми активів підприємства. Причому, зростання майна відбувається за всіма статтями.

Найбільшими темпами збільшуються активи в 2004 р. в порівнянні з 2002 р.

У структурі майна протягом усіх трьох років переважають оборотні кошти.

3.2.2. Аналіз джерел формування майна (активів) підприємства

Джерелами формування майна підприємства є власні, позикові і залучені кошти.

Структура і динаміка формування майна підприємства представлена ​​в таблиці 3.2.6.

Вивчення структури джерел коштів (таблиця 3.2.6) показує, що їх зростання у 2003 і 2004 рр.. забезпечений головним чином за рахунок позикових коштів, а саме кредиторською заборгованістю. При зростанні загальної суми коштів на 200% в 2003 р. кредиторська заборгованість збільшилася на 61%, при зростанні загальної суми коштів в 11 разів у 2004 р. кредиторська заборгованість зросла більш ніж у 5,5 рази.

Власні кошти хоча і збільшуються в абсолютному значенні, їх частка у складі майна невелика. Причому в 2004 р. власні кошти були сформовані за рахунок нерозподіленого прибутку цього року і лише трохи (8,5 тис. руб.) - За рахунок статутного капіталу.

Хотілося б відзначити, що в структурі кредиторської заборгованості найбільша частка в 2002 р. припадає на заборгованість перед постачальниками (33%), перед іншими кредиторами (31%) та заборгованість за отриманими авансами (13,4%).

Таблиця 3.2.6

Структура джерел формування майна за 2002 - 2004 рр..

Показу - ки

2002

2003

2004

темпи зростання,% на кінець року

н. р.

к.г.

+, -

темп зростання

н. р.

к.г.

+, -

темп зростання

н. р.

к.г.

+, -

темп зростання

98

97

99

97

99

98

Вартість майна

36,8

30,9

-5,9

83,9

61,6

123,4

61,8

200,3

41,1

470

428

1144

399

1521

381

У тому числі
Собст-ються кошти, з них

2,5

2,5

-

-

5

17

12

340

8,5

217,5

209

2528

20

870

1279

-Статутний капітал

2,5

2,5

-

-

5

17

12

340

8,5

8,5

-

-

20

870

50

-У% до вартості майна

6,8

8,1

1,3

-

8,1

13,8

5,7

-

20,7

46,7

25,6

-

-

-

-

Позикові кошти

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Креді - торських заборго - ваність

46,1

41,8

-4,3

90,7

83,6

134,8

51,2

161

44,1

244

199,9

553

322

583

181

Інші пасиви

-

0,1

-

-

0,2

0,02

-0,18

10

-

-

-

-

-

20

-

У 2003 р. - це:

У 2004 р. - це:

Таким чином, можна зробити висновок, що майно ТОВ «Камелія» протягом трьох років формується в основному за рахунок кредиторської заборгованості і лише частково за рахунок власних коштів.

Крім того, структура кредиторської заборгованості неоднозначна і змінюється по роках. Так, якщо ви 2002 і 2003 рр.. вона сформована за рахунок заборгованості перед постачальниками, то до кінця 2004 р. - це заборгованість за отриманими авансами, а також заборгованості перед бюджетом.

В цілому, з аналізу власних коштів, можна сказати, що діяльність підприємства в більшій мірі забезпечується позиковими джерелами - кредиторською заборгованістю.

3.2.3. Аналіз платоспроможності

Одним з найбільш важливих показників фінансової стійкості підприємства є його платоспроможність.

Під платоспроможністю розуміється здатність підприємства своєчасно виконувати свої фінансові довгострокові і короткострокові зобов'язання перед постачальниками, банками, фінансовими органами та іншими кредиторами, використовуючи свої активи.

Платоспроможним вважається підприємство, у якого поточні активи перевищують поточні фінансові зобов'язання.

Платоспроможність підприємства залежить насамперед від ліквідності оборотних коштів. Перевірка балансу на ліквідність дозволяє оцінити платоспроможність за допомогою показників поточної і перспективної ліквідності.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем ліквідності з зобов'язаннями по пасиву, згрупованих за терміном погашення зобов'язань.

Поточна ліквідність свідчить про платоспроможності або неплатоспроможності підприємства в найближчий до розглянутого моменту проміжок часу. Про це свідчить факт, коли найбільш ліквідні активи покривають найбільш термінові зобов'язання та короткострокові пасиви.

Перспективна ліквідність - прогноз платоспроможності підприємства на основі прогнозу майбутніх надходжень і платежів. Це відбувається, коли медленнореалізуемие активи покривають довгострокові зобов'язання і в підприємства є власні оборотні кошти.

Таблиця 3.2.7

Дані для аналізу ліквідності за 2002 - 2004 рр..

актів

2002

2003

2004

пасив

2002

2003

2004

платіжний надлишок (недолік)

2002

2003

2004

А1 - найбільш ліквідні активи

7,7

3,6

82

П1 - найбільш термінові зобов'язання

41,9

134,8

244

-34,2

-131,2

-162

А2 - швидко реалізовані активи

9,7

47

110

П2 - короткострокові пасиви

0

0

0

9,7

47

110

А3 - повільно реалізовані активи

11,3

69,6

208

П3 - довгострокові пасиви

0

0

0

11,3

69,6

208

А4 - важко реалізовані активи

2,1

3,8

67

П4 - постійні пасиви

2,5

17

226

0,4

13,2

159

Баланс

30,9

123,4

470

Баланс

30,9

123,4

470

Х

Х

Х

Поточна ліквідність передбачає виконання нерівностей: А1 більше П1, А2 більше П2. Про виконання перспективної ліквідності свідчить виконання нерівностей: А3 більше П3, А4 менш П4.

Виходячи з даних таблиці 3.2.7 отримані наступні нерівності:

2002 р. 2003 р. 2004 р.

А1 <П1 А1 <П1 А1 <П1

А2> П2 А2> П2 А2> П2

А3> П3 А3> П3 А3> П3

А4 <П4 А4 <П4 А4 <П4

Протягом трьох років склалася стала тенденція часткового виконання умов поточної ліквідності (умова А1> П1 не виконується), причому до кінця 2004 року недолік найбільш ліквідних активів (А1) - грошових коштів все більш відчутним, у зв'язку з чим підприємство зазнає значних труднощів при погашення кредиторської заборгованості (П1). Недолік коштів для покриття найбільш термінових зобов'язань до кінця 2004 р. склав 162 тис. руб., Що на 25% більше ніж до кінця 2003 р.

Наступна умова поточної ліквідності виконується (А2> П2), це через відсутність короткострокових пасивів.

Протягом трьох років дотримуються умови перспективної ліквідності:

А. А3> П3, оскільки відсутні довгострокові кредити;

Б. А4 <П4Ю, тобто постійні пасиви - власні кошти (статутний капітал), покривають важкореалізоване активи - основні засоби. Платіжний надлишок за цією статтею склав 159 тис. руб.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що підприємство на сьогоднішній день не має стовідсоткової ліквідністю, оскільки не виконуються її поточні умови: є нестача грошових коштів для розрахунків з кредиторської заборгованості, але в перспективі цей недолік можна покрити за рахунок використання надлишку коштів за статті бистрореалізуемие активи, тобто підприємство має можливість найближчим часом відновити свою платоспроможність.

Для того, щоб забезпечити фінансову стійкість і платоспроможність підприємства, необхідно знати його критичні (граничні) характеристики і запас фінансової міцності.

Для торгового підприємства найбільш важливими критичними характеристиками є точки критичної величини валового доходу і товарообігу, при яких підприємство може покрити витрати обігу, але ще не має прибуток. Критичну точку називають порогом рентабельності або точкою беззбитковості.

Поріг рентабельності означає, що якщо валовий дохід або обсяг товарообігу опуститься нижче критичної точки, то відбудеться різке поліпшення фінансового стану, виникнуть збитки і недоліки ліквідних коштів.

Визначимо критичну точку валового доходу в тисячах рублів на основі таких даних (на кінець 2004 р.):

1. валовий дохід 435,8,

2. постійні витрати обігу 193,6,

3. змінні витрати обігу 135,1,

4. прибуток від реалізації товарів 318.

Критична точка валового доходу становитиме:

ВДкр = 193,6: (1 - 135,1: 435,8) = 280,6 тис. руб.

Запас фінансової міцності:

ВД - ВДкр = 435,8 - 280,6 = 155,2 тис. руб.

Запас фінансової міцності (ЗФП) у відносному вираженні може бути розрахований за формулою:

ЗФП = * 100,

ЗФП = 155,2 / 435,8 * 100 = 35,6%.

Згідно проведеним розрахункам, поріг рентабельності, або критична величина валового доходу, становить 280,6 тис. руб., А запас фінансової міцності - 155,2 тис. руб. або 35,6%. Це означає, що магазин може витримати зниження валового доходу на 35,6% без загрози для свого фінансового становища. При подальшому зменшенні валового доходу магазин буде збитковий.

Критичну величину обсягу товарообігу, що забезпечує беззбиткову роботу, розраховували виходячи з величини валового доходу і витрат обігу, за формулою:

* 100,

де Туб - обсяг товарообігу, що забезпечує беззбитковість;

ІОпост - сума постійних витрат;

УІДпер - рівень змінних витрат у відсотках до товарообігу;

УВС - рівень валового доходу у відсотках до товарообігу.

До попередніми розрахунками додамо наступні:

1. Обсяг товарообігу 646,7 тис. руб.

2. УВС = 67,4%

3. УІДпер = 20,9%.

Туб = 193,6 / (67,4 - 20,9) * 100 = 416,3 тис. руб.

Результат розрахунків показує, що для забезпечення беззбитковості роботи мінімальний обсяг роздрібного товарообігу має дорівнювати 416,3 тис. руб.

Таким чином, можна сказати, що до кінця 2004 р. підприємство випереджало мінімальний обсяг товарообігу і був значний запас фінансової міцності.

3.2.4. Аналіз результатів господарської діяльності магазину

Фінансовий стан будь-якого підприємства визначається кінцевими результатами його діяльності.

Узагальнюючим показником кінцевих результатів роботи є, як відомо, прибуток.

Аналіз прибутку аналізованого підприємства був розглянутий в розділі 3.1 даної роботи.

В умовах розвитку ринкових відносин важливе значення при оцінці фінансового стану підприємства має комплексний вимір прибутковості через систему показників і коефіцієнтів. До числа таких показників відносяться:

1. Прибуток на загальні інвестиції = Прибуток до вирахування податків і відсотків по кредитах: Середньорічна сума власного капіталу і довгострокових фінансових зобов'язань.

Цей показник характеризує величину прибутку, що припадає на одиницю інвестованих коштів.

2. Прибуток на загальні активи = Чистий прибуток: Загальна середньорічна сума активів.

Показник характеризує величину чистого прибутку, отриману на одиницю сукупних (довгострокових, нематеріальних, поточних) активів.

3. Прибутковість функціонуючого капіталу = Прибуток від реалізації: Середньорічна сума капіталу та інвестицій за мінусом довгострокових зобов'язань.

4. Прибутковість власного капіталу = Чистий прибуток: Середньорічна сума власного капіталу.

5. Маржа прибутку = Чистий прибуток: Валовий дохід.

Маржа прибутку показує величину чистого прибутку, отриману з кожної гривні валового доходу від реалізації товарів.

Проведемо аналіз цих показників за 2002 - 2004 рр.. (Табл. 3.2.8).

Таблиця 3.2.8

Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства

показники

2002

2003

2004

відхилення

темпи зростання,%

98

від

97

99

від

97

99

від

98

98

від

97

99

від

97

99

від

98

Прибуток на загальні інвестиції

6,8

2,1

1,3

-4,7

-5,5

-0,8

30,9

19,1

61,9

Прибуток на загальні активи

0,0038

0,29

0,89

0,29

0,89

0,6

7632

23421

307

Прибутковість функціонуючого капіталу

7,7

1,88

1,34

-5,82

-6,36

-0,54

24,4

17,4

71,3

Прибутковість власного капіталу

13,87

2,3

1,34

-11,57

-12,57

-0,96

16,6

9,7

58,3

Маржа прибутку

0,78

0,58

0,53

-0,2

-0,25

-0,05

74

65

91,4

З таблиці 3.2.8 видно, що на одиницю інвестованих коштів підприємство отримало в 2004 р. 1,3 руб., Що на 80,9% менше, ніж у 2002 р. і на 38,1%, ніж в 2003 р. Таким чином, можна сказати, що ефективність управління інвестиціями низька і погіршується з часом.

На одиницю сукупних активів в 2004 р. отримано 0,89 руб. чистого прибутку, що в 23 рази більше, ніж у 2003 р. і в 76 разів - ніж в 2002 р. Тобто, можна зазначити, що фінансові керуючі стали працювати ефективніше.

З кожної гривні валового доходу від реалізації у 2004 р. отримано чистого прибутку менше ніж в попередні періоди, так в 2002 р. на 1 рубль валового доходу від реалізації товарів було отримано 0,78 руб., Що на 35% більше, ніж у 2004 р. і на 26% - більше, ніж у 2003 р., в 2003 р. отримано на 1 руб. валового доходу 0,58 руб., що на 8,6% більше, ніж у 2004 р.

Далі проаналізуємо рентабельність обороту і активів (табл. 3.2.9).

Таблиця 3.2.9

Вихідні дані, тис. руб.

Показники

Сума

2003

2004

Темп росту,%

Загальні активи підприємства, у тому числі:

123,6

470

380

-Довгострокові і нематеріальні

120,0

388

323

-Грошові кошти

3,6

82

2278

Власний капітал

17

237,5

1397

Виручка від реалізації товарів

335,7

646,7

193

Чистий прибуток

27,1

228,9

845

На основі наведених даних визначимо коефіцієнт оборотності активів, рентабельність активу та обороту:

2003 р.:

 1. Коефіцієнт оборотності активів:

335,7 / 123,6 = 2,7 раза.

2. Рентабельність обороту:

27,1 / 335,7 * 100 = 8,1%.

3. Рентабельність активів:

8,1 * 2,7 = 21,8%.

2004 р.:

1. Коефіцієнт оборотності активів:

646,7 / 470 = 1,4 рази.

2. Рентабельність обороту:

228,9 / 646,7 * 100 = 35%.

3. Рентабельність активів:

35 * 1,4 = 49%.

Рентабельність активів, або прибуток, отриманий на кожен рубль, вкладений в активи, залежить, як видно з наведених розрахунків, від швидкості оборотності активів і величини чистого прибутку, отриманого на 1 руб. товарообігу:

2003 р.:

2004 р.:

У свою чергу рентабельність обороту знаходиться в безпосередній залежності від обсягу реалізації товару.

Відношення суми загальних активів до суми власного капіталу називається мультиплікатором. Він показує, у скільки разів загальні активи перевищують власний капітал. Для аналізованого магазину мультиплікатор в 2004 р. склав 1,98 разу, що на 5,29 рази менше, ніж у 2003 р.

Помноживши показник рентабельності активів на мультиплікатор, визначимо рентабельність власного капіталу. Він склав в 2004 р. 159%, а в 2002 р. - 97%.

Взаємозв'язок коефіцієнта прибутковості може бути представлена ​​наступним чином:

2003 р.:

= 159%.

2004 р.:

= 97%.

3.2.5. Загальна оцінка фінансового стану торговельного підприємства

Щоб дати загальну оцінку фінансового стану, необхідно систематизувати розглянуті в ході аналізу показники і коефіцієнти, розглянути тенденції їх зміни. Для цього розглянемо табл. 3.2.10.

За результатами проведеного аналізу можна зробити наступні висновки:

1. Протягом трьох років залишається незмінним складу активів магазину, в нього входять основні кошти та грошові кошти, змінюється лише їх структура у бік їх збільшення, так, сума основних засобів в 2004 р. збільшився в порівнянні з 2002 р. на 64,9 тис. руб., а в порівнянні з 2003 р. - на 63,2 тис. руб.; сума грошових коштів відповідно на 74,3 тис. руб. в порівнянні з 2002 р. і на 78,4 тис. руб. - У порівнянні з 2003 р.

2. Джерела коштів підприємства - власні кошти, які в 2004 р. зросли в 19,5 разу порівняно з 2002 р. і більш ніж в 2 рази - з 2003 р. і позикові кошти, які збільшилися в 2 рази в порівнянні з 2002 р. і на 9,2% в порівнянні з 2003 р.

3. Рентабельність в 2004 р. складає 49%, що говорить про те, що на кожен карбованець, вкладений в активи, прибуток становить 49 рублів, що на 31,9 руб. більше, ніж у 2002 р. і на 27,2 руб. більше, ніж у 2003 р.

Таблиця 3.2.10

Схема узагальнення показників фінансового стану підприємства

Показники

2002

2003

2004

Зміни

98

від

97

99

від

97

99

від

98

1

2

3

4

5

6

7

1. Структура активів:

-Основні засоби

2,1

3,8

67

1,7

64,9

63,2

-Грошові кошти

7,7

3,6

82

-4,1

74,3

78,4

2. Структура джерел коштів:-Власні кошти

2,5

17

237,5

14,5

195,7

235

-Позикові кошти, з них

41,8

134,8

244

93

202,2

109,2

+ Кредиторська заборгованість

41,8

134,8

244

93

202,2

109,2

3. Ефективність використання активів:

3.1. Коефіцієнти (в порівняних цінах):-Оборотність оборотних активів, раз

19,3

45,4

4,3

26,1

-15

-41,1

-Оборотність грошових коштів, раз

24,5

93,3

7,9

68,8

-16,6

-85,4

3.2. Рентабельність активів

17,1

21,8

49

4,7

31,9

27,2

4. Ефективність управління фінансовими ресурсами4.1. Коефіцієнт загальної капіталоотдачі або віддачі всього майна

4,2

2,2

1,3

-2

-2,9

-0,9

4.2. Коефіцієнт оборотності всіх оборотних коштів

24,5

93,3

7,9

68,8

-16,6

-85,4

Закінчення табл. 3.2.10

1

2

3

4

5

6

7

4.3. Коефіцієнт віддачі власного капіталу

75,4

19,7

2,7

-55,7

-52,7

-17

4.4. Коефіцієнт оборотності запасів і витрат

16,7

4,8

3,1

-11,9

-13,6

-1,7

5. Платоспроможність, коефіцієнти:5.1. Абсолютної ліквідності

0,18

0,03

0,34

-0,15

0,16

0,31

5.2. Проміжного покриття

1

0,37

0,78

-0,65

0,22

0,41

5.3. Поточної ліквідності

0,7

0,9

1,7

0,2

1

0,8

6. Рентабельність, коефіцієнти6.1. прибуток на загальні інвестиції

6,8

2,1

1,3

-4,7

-5,5

-0,8

6.2. прибуток на загальні активи

0,0038

0,29

0,89

0,29

0,89

0,6

6.3. прибуток функціонуючого капіталу

7,7

1,88

1,34

-5,82

-6,36

-0,54

6.4. прибуток власного капіталу

13,87

2,3

1,34

-11,57

-12,53

-0,96

6.5. маржа прибутку

0,78

0,58

0,53

-0,2

-0,25

-0,5

4. Негативним моментом є зниження ефективності управління фінансовими ресурсами:

 • коефіцієнт віддачі всього майна в 2004 р. склав 1,3%, що на 2,9% менше, ніж у 2002 р. і на 0,9% - ніж в 2003 р.;

 • коефіцієнт оборотності всіх оборотний коштів у 2004 р. на 16,6% нижче, ніж у 2002 р. і на 85,4% - ніж у 2003р.;

 • коефіцієнт оборотності запасів і витрат в 2004 р. нижче ніж у 2002 р. на 13,6%, і ніж у 2003 р. - на 1,7%.

 • Коефіцієнти платоспроможності в 2004 р. практично знаходяться в межах норм:

 • коефіцієнт абсолютної ліквідності (норма 0,2-0,7) дорівнює 0,34, що на 0,16 пунктів більше, ніж у 2002 р. і на 0,31 пункт, ніж у 2003 р.;

 • коефіцієнт проміжного покриття (норматив 0,8-1) дорівнює 0,8, що на 0,22 пункта більше, ніж у 2002 р. і на 0,41 - ніж у 2003 р.;

 • коефіцієнт поточної ліквідності (норматив 2), дорівнює 1,7, що близько до 2, більше на 1 пункт, ніж у 2002 р. і на 0,8 - ніж в 2003 р..

За коефіцієнтом абсолютної ліквідності можна, сказати, що підприємство платоспроможне і може погасити 34% своїх короткострокових зобов'язань;

6. Негативним є зниження практично всіх показників рентабельності, за винятком прибутку на загальні активи, вона збільшилася на 0,89 пунктів в 2004 р. в порівнянні з 2002 р. і на 0,6 - у порівнянні з 2003 р.4. Планування (прогнозування) основних економічних показників діяльності підприємства

4.1. Планування роздрібного товарообігу

Прогноз продажів включає як суб'єктивний (думка фахівців), так і об'єктивний (економіко-математичні розрахунки) елементи.

План роздрібного товарообігу торговельного підприємства складається з наступних розділів: реалізація (продаж) товарів за загальним обсягом і окремих товарних групах (структура товарообігу); товарні запаси і товарооборотність; надходження товарів (товарне забезпечення).

Всі розділи плану товарообігу взаємопов'язані, між ними існує балансова зв'язок:

Пф = <= Рт,

де Пф - купівельні фонди;

Т - обсяг товарообігу;

Рт - товарні ресурси.

Прогнози бувають двох типів: «від загального до конкретного» (від обсягу до структури) і «від часткового до загального». Другий підхід більш ефективний для невеликих і середніх підприємств.

Існує кілька методик планування роздрібного товарообороту:

 • з урахуванням потреби в прибутку,

 • метод техніко-економічних розрахунків (нормативний),

 • методи, засновані на обліку купівельного попиту.

Скористаємося третім різновидом методик.

Задоволення купівельного попиту населення є найважливішою функцією торгового підприємства. У зв'язку з цим доцільно використовувати для прогнозування роздрібного товарообігу метод, заснований на застосуванні коефіцієнта еластичності, який показує, наскільки зміниться товарообіг при зміні купівельних фондів (доходів) населення на 1%. Коефіцієнт еластичності (Е) можна розрахувати за формулою:

,

де I т - індекс (темп) зростання роздрібного товарообігу;

I пф - індекс (темп) зростання купівельних фондів населення.

За даними статистичного щорічника, індекс купівельних фондів населення в 2003 р. склав 1,1, а роздрібний товарообіг 1,02.

Тоді коефіцієнт еластичності буде дорівнювати:

.

У майбутньому періоді (2001 р.) купівельні фонди зростуть на 6%, якщо не відбудуться інші зміни, то зі збільшенням купівельних фондів обсяг роздрібного товарообігу зросте на 30% (5 * 6), тобто розрахунковий товарообіг для магазину ТОВ «Камелія» складе 840,7 тис. руб. (646,7 * 1,3).

Як відомо, попит може бути виражений у вигляді формули:

С = NMB * К n,

де N - кількість покупців;

М - місце;

В - час;

До n - середній коефіцієнт здійснення покупки.

Як було з'ясовано раніше, при аналізі структури товарообігу, найбільшу питому вагу в обсязі товарообігу припадає на парфумерні виробів.

Так, за вибірковими спостереженнями було зафіксовано, що парфумерні товари щомісяця купує 580 чоловік, по 2 одиниці, тоді їх сукупний місячний попит складе 1160 од. Середня роздрібна ціна одиниці дорівнює 67 рублів, тоді планований обсяг продажів парфумерних товарів складе 777,52 тис. руб. ((1160 од. + 67 руб.) * (92,5%)).

4.2. Планування витрат звернення

Для успішного розвитку фірми необхідний чітко розроблений бізнес-план. Дотримання йому крок за кроком дозволяє фірмі зміцнитися на ринку і домогтися вирішальних переваг перед конкурентами. Одним з найбільш важливих розділів у бізнес-плані - складання кошторисів майбутніх витрат на заплановані заходи.

Важливим напрямком у формуванні витрат є планування витрат обігу.

Зміст плану витрат обігу полягає у визначенні величини витрат підприємства для здійснення нормального торгового процесу.

В основі плану витрат обігу лежить:

 • запланований обсяг і структура товарообігу;

 • завдання з приросту торгової мережі;

 • зміни в організаційній структурі, ставок, тарифів та інших умовах розрахунків.

План по витратах обігу торговельних підприємств являє собою кошторис витрат, у якій вказана загальна сума витрат і загальний рівень, а також сума і рівень витрат по кожній статті витрат обігу. Кошторис, як і інші планові показники, складають виходячи з господарської доцільності і необхідності поліпшення обслуговування населення, полегшення виконання затвердженого плану товарообігу та плану прибутку.

Виходячи з наявної інформації про величину витрат підприємства визначимо розмір витрат обігу при збільшенні обсягу товарообігу на 30%.

Так, в 2004 р. обсяг товарообігу склав 646,7 тис. руб., Змінні витрати - 135,1 тис. руб., Питомі витрати - 0,042 тис. руб., А постійні - 193,6 тис. руб. Таким чином, сумарні витрати складають:

І = П + Пер * Х = 193,6 + 0,042 * 646,7 = 220,76 тис. руб.

Якщо в 2000 р. обсяг товарообігу збільшиться на 30%, що складе 840,71 тис. руб., То змінні витрати зростуть теж на 30%, тобто їх величина складе 175,63 тис. руб. (135,1 * 1,3).

Постійні витрати залишаються незмінними, тобто 193,6 тис. руб.

У цьому випадку сумарні витрати складуть 369,2 тис. руб., Рівень планованих витрат складе 43,9%, що на 6,9% нижче, ніж у звітному році.

Плануючи витрати обігу за основними статтями, можна використовувати метод середнього рівня витрат. Базовим показником розрахунку в цьому випадку є середній рівень витрат за статтею витрат по відношенню до товарообігу.

Витрати обігу, при використанні цього методу будуть визначатися за формулою:

І = Т * УСР / 100%,

де Т - товарооборот,

УСР - середній рівень витрат,%.

Для визначення середнього рівня витрат скористаємося результатами аналізу витрат, даними про товарообіг підприємства.

Наприклад, середній рівень витрат з оплати праці складає 7,8%. Підставивши ці дані в формулу, отримуємо прогнозну величину витрат на оплату праці.

І = 646,4 * 7,8 / 100 = 50,4 тис. руб.

Середній рівень витрат по зберіганню і підготовці товарів до продажу становить 5,2%, тоді прогнозна величина цих витрат становитиме 33,6 тис. руб.

За інших рівних умовах і незмінності інших татів витрат, загальна величина витрат обігу складе 334,8 тис. руб.

Прогнозні розрахунки важливі не тільки для самого підприємства, але і для його акціонерів, інвесторів, постачальників, кредиторів, банків, пов'язаних з діяльністю даного торгового підприємства.

4.3. Планування показників з праці

Розробка планових (прогнозних) розрахунків з праці включає визначення середньооблікової чисельності працівників та складання штатного розкладу, розрахунки фонду заробітної плати та продуктивності праці.

Складання плану по праці починається з визначення чисельності працівників та складання штатного розкладу.

Штатний розклад передбачає перелік посад, кількість працівників по кожній посаді, посадовий оклад, надбавки та фонд оплати праці. У штатному розкладі магазину показується вся чисельність працівників.

Прогнозування загальної чисельності працівників та чисельності основних категорій працівників може бути зроблено за допомогою коефіцієнта еластичності, чисельності працівників від товарообігу, показника рівня витрат праці на одиницю товарообігу і прогнозованого темпу зростання продуктивності праці.

Вихідні дані для прогнозу:

2003 р. 2004 р.

товарообіг, тис. руб. 335,7 646,7

чисельність працівників, чол. 23 20

рівень витрат праці на 1 тис. руб.

товарообігу (штатних одиниць) 6,9 3,1

1. Коефіцієнт еластичності чисельності працівників від товарообігу складе:

0,1398 ( ).

Згідно попереднім розрахункам, товарообіг у планованому періоді збільшиться на 30%, тоді темп приросту чисельності працівників складе 4,2% (0,1398 * 30), а прогнозована загальна чисельність працівників буде 21 осіб (20 * 1,04).

Визначимо явочну чисельність продавців.

Торгова площа магазину складає 301,4 кв. метри, тривалість роботи магазина в тиждень (при полуторасменной режимі) 7,2 години.

Умовне число робочих місць одно 7,2.

Явочна чисельність продавця складе 13 чол. (7,2 * 74 / 40).

Середньооблікова чисельність продавців визначається шляхом множення явочній чисельності на планову кількість робочих днів у році і ділення на реальний фонд робочого часу одного продавця і складе 15 осіб (13 * 249 / 222).

4.4. Планування показників прибутку

Прогнозований розмір прибутку можна визначити виходячи з використання в розрахунках значення маржинального доходу:

Цей метод можна використовувати для визначення прибутку від реалізації, якщо відомі загальна сума маржинального доходу і постійних витрат, або питомої ваги маржинального доходу у валовому доході або в загальному обсязі товарообігу. Якщо відомі питомі ваги маржинального доходу у виручці від продажу (валовому доході) кожної групи товарів, що реалізуються в загальній сумі виручки від продажів, середня питома вага маржинального доходу підраховується як середньозважена величина.

Як ми визначили, магазин реалізує кілька груп товарів. Питома вага маржинального доходу становить:

«А». промислові товар - 0,8,

«Б». господарські товари - 0,6,

«В». культтовари - 0,7,

«Г». трикотажні товари - 0,5,

«Д». взуття - 0,6,

«Е». тканини - 0,7,

«Ж». Меблі - 0,5.

Загальна сума продажу товарів складе в 2000 р. 840,7 тис. руб. (Прогноз).

Питома вага реалізованих товарів «А» - 62%, «Б» - 14,6%, «В» - 5%, «Г» - 4%, «Д» - 5%, «Е» - 7,4%, «Ж» - 2%.

Тоді середня питома вага маржинального доходу в загальній сумі товарообігу складе:

Ду = (0,8 * 62 + 0,6 * 14,6 + 0,7 * 5 + 0,5 * 4 + 0,6 * 5 + 0,7 + 7,7 + 0,5 * 2) / 100 = 0,73%.

Тоді прибуток від реалізації при постійних витратах у розмірі 193,6 тис. руб. і змінних (прогноз) 175,63 складе:

П = (840,7 - 175,62) * 0,73 - 193,6 = 291,4 тис. руб.

Якщо не очікується серйозних змін у прогнозованому періоді, для прогнозування прибутку можна використовувати ті ж питомі ваги маржинального доходу.Висновок

Сучасний стан аналізу можна охарактеризувати як досить грунтовно розроблену в теоретичному плані науку. Ряд методик, створеними науковими працівниками, використовуються в управлінні діяльністю підприємств на різних рівнях. Разом з тим наука перебуває в стані розвитку. Ведуться дослідження в області більш широкого застосування математичних методів, ЕОМ, що дозволяють оптимізувати управлінські рішення. Йде процес впровадження теоретичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в практику.

Перспективи розвитку економічного аналізу в теоретичному напрямку тісно пов'язані з розвитком змінних наук, в першу чергу, математики, статистики, бухгалтерського обліку та ін Крім того, розвиток аналізу залежить і від запитів практики. В умовах командно-адміністративної системи управління він не знаходив досить широкого практичного застосування, так як не було потреби в обгрунтуванні управлінських рішень на місцях, всі рішення виходили зверху.

Що стосується перспектив прикладного характеру, то аналіз господарської діяльності поступово займе провідне місце в системі управління. Цьому сприяють перетворення, які відбуваються в нашому суспільстві. Удосконалення економічного механізму через перехід до ринку, конкуренція підприємств і форм власності будуть сприяти підвищенню зацікавленості в цій науці.

Фінансовий аналіз може використовуватися: як інструмент обгрунтування короткострокових і довгострокових економічних рішень, доцільності інвестицій; як засіб оцінки майстерності і якості управління; як спосіб прогнозування майбутніх результатів.

Відзначимо, що в прийнятій Урядом РФ Конституції реформування підприємств і інших комерційних структур відзначена необхідність навчання керівників і фахівців підприємств прийомам фінансового аналізу, використання інформації обліку та звітності для цілей прийняття управлінських рішень, складання бізнес-планів.

Все це зайвий раз свідчить про те, що економічний і фінансовий аналіз в сучасних умовах стає елементом управління. Це практично єдиний інструмент оцінки надійності потенційного партнера (покупця або постачальника) і позичальника.

За результатами проведеного нами аналізу економічних і фінансових показників діяльності роздрібного магазину «Камелія», можна сказати, що в 2004 р. підприємство працювало ефективно і поліпшило результати роботи в порівнянні з 2002 і 2003 рр.. за показниками товарообігу, валового доходу, прибутку від реалізації, балансового прибутку і чистого прибутку. Негативним моментом стало збільшення суми витрат обігу, хоча їх частка в процентному співвідношенні до товарообігу знизилася.

Покращились показники по праці: зросла продуктивність праці торгового персоналу.

Значно зросли показники рентабельності: рентабельність продажів, витрат, фондорентабельность; отримано більше прибутку в розрахунку на 1 кв. м. торгової площі, крім того, збільшилася сама торгова площа магазина. На одного торгового працівника припадає майже в 10 разів прибутку більше, ніж у 2003р.

Збільшується і вартість майна магазину (більш ніж у 11 разів до кінця 2004 р.). Це відбулося в основному за рахунок придбання додаткових основних засобів (обладнання), а також за рахунок збільшення суми грошових коштів. Крім того, до кінця 2004 р. в активі балансу з'явилася нова стаття - довгострокова дебіторська заборгованість, тобто підприємство видає аванси, до цього ж часу з магазином розрахувалися всі боржники, тобто погашена короткострокова дебіторська заборгованість.

Протягом трьох років (2002-2004 рр..) Майно ТОВ «Камелія» формується за рахунок позикових коштів - кредиторської заборгованості. У 2004 р. це заборгованість за авансами, перед бюджетом та з оплати праці та ін

По аналізу платоспроможності можна відзначити, що в даний час підприємство не має 100-відсоткової платоспроможністю, так як не виконуються умови поточної ліквідності балансу: є нестача грошових коштів і тому немає можливості для повного розрахунку з кредиторами, але в перспективі цей недолік можна покрити за допомогою використання надлишку коштів за статтею бистрореалізуемие активи (товари до перепродажу, запаси), тобто підприємство має можливість у найближчій перспективі відновити свою платоспроможність.

Але для цього необхідно більш ретельно продумувати управлінські рішення, необхідно покращувати культуру обслуговування споживачів, щоб в кінцевому підсумку отримати заплановані розміри товарообігу, прибутку, витратБібліографічний список

 1. Агеєва Н.А. Практикум з аналізу фінансового стану підприємства. - СПб: СПбУЕФ, 1996.

 2. Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми. - М.: Фінанси і статистика, 2002.

 3. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. - М.: Фінанси і статистика, 1991.

 4. Баканов М.І. Теорія економічного аналізу. - М.: Фінанси і статистика, 2002.

 5. Бланк І.А. Торговий менеджмент. - Київ: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 2003.

 6. Валєвич Р.П., Давидов Г.А. Економіка торговельного підприємства. - Мн.: Вища школа, 1996.

 7. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. - М.: Бухгалтерський облік, 2003.

 8. Каракоз І.І. Економічний аналіз роботи підприємств і об'єднань. - Київ: Вища школа, 1992.

 9. Кондраков Н.П. Основи фінансового аналізу. - М.: Головбух, 2003.

 10. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі і громадському харчуванні. - Мн.: Вища школа, 1989.

 11. Курс економічного аналізу / Под ред. М.І. Баканова, А.Д. Шеремета. - М.: Фінанси і статистика, 2002.

 12. Мудрик Д.Г. Фінансовий аналіз підприємства: грані управлінських рішень. - М.: Аудит та оподаткування, 2002.

 13. Російський статистичний щорічник: Статистичний збірник / Держкомстат Росії. - М., 2003.

 14. Русак Н.А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання: Довідковий посібник. - М.: Вища школа, 2002.

 15. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: Екоперспектіва, 2003.

 16. Сербнік Б.В. Економіка торговельного підприємства та сфери послуг. - М.: Фінанси і статистика, 1989.

 17. Сергєєв І.В. Економіка підприємства. - М.: Фінанси і статистика, 2002.

 18. Торговельна справа: економіка й організація / Под ред. Брагіна. - М.: Економіка, 2002.

 19. Хайлбронер Р., Гаро А. Економіка для всіх. - Твер: Прізвище, 1994.

 20. Хеддервік К. Фінансовий і економічний аналіз підприємства (Міжнародна організація праці). - М.: Фінанси і статистика, 1995.

 21. Економіка підприємства / За ред. Н.А Сафронова. - М.: Юрист, 2003.

 22. Економіка підприємства / За ред. В.Я. Горфінкеля. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2003.

 23. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства / Під ред. А.Д. Шеремета. - М.: Думка, 1996.

 24. Економічний аналіз діяльності підприємств і об'єднань / Под ред. С.Б. Барнгольца, Г.М. Тація. - М.: Фінанси і статистика, 1990.

 25. Економічний аналіз діяльності підприємства. - Мн.: Вища школа, 1991.

Додаток 1

Асортиментний перелік товарів для роздрібної торгівлі ТОВ «Камелія»

Найменування товару

Кількість різновидів

Промислові товари:


Парфумерні товари

Косметичні товари

Туалетне мило

Синтетичні миючі засоби

Текстильна галерея

Шкіряна галантерея

Металева галантерея

Галантерея з пластмас

30

30

10

11

10

5

10

10

Господарські товари


Електротовари

Вироби із пластмас

Посуд

Товари побутової хімії

Інструменти

Матеріали будівельні

10

2

25

10

5

20

Культтовари


Іграшка

Шкільно-письмові та канцелярські приладдя

Годинники

20

50

5

Трикотажні товари


Білизняний трикотаж

Панчішно-шкарпеткові вироби

10

10

Взуття

30

Тканини

20

Меблі

3

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
513.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз торговельного підприємства
Аналіз витрат торговельного підприємства
Аналіз торгівлі і прибутку торговельного підприємства
Аналіз фінансових результатів діяльності торговельного підприємства
Аналіз товарообігу і основних засобів торговельного підприємства
Аналіз фінансового стану торговельного підприємства ІП Одяг
Аналіз і облік товарообігу торговельного підприємства ТОВ Волгаконтракт
Аналіз та оцінка ефективності комерційної діяльності роздрібного торговельного підприємства Орбіта
Економіка торговельного підприємства
© Усі права захищені
написати до нас