Аналіз товарообігу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. Аналіз товарообігу

1.1 Дані про товарному балансі оптової бази за рік

Таблиця 1
Товарний баланс оптової бази
Показники
Бізнес-план
Факт
Товарні запаси на початок року на складах і в дорозі
4 500
4 800
Надходження товарів:
а) з місцевих джерел
187 000
189 000
б) з інших джерел
2 200
2 600
Реалізація товарів покупцям в районі діяльності оптової бази
149 600
151 300
Реалізація товарів в інші райони
12 200
12 500
Внутрішньо відпуск товарів
27 300
27 600
Товарні втрати та інше вибуття товарів
50
60
Товарні запаси на кінець року на складах і в дорозі
4 550
4 940
На підставі наведених даних визначити:
1. Відхилення фактичної реалізації від плану;
2. Вплив на величину реалізації товарів зміни початкових товарних запасів;
3. Вплив на величину реалізації товарів, зміни надходження товарів;
4. Вплив на величину реалізації товарів зміни товарних втрат та іншого вибуття товарів;
5. Вплив на величину реалізації товарів зміни кінцевих товарних запасів.
Рішення:
Таблиця 2.
Показники
Бізнес-план
Факт
Вимкнути. в
сумі
Вимкнути.
у%
Товарні запаси на початок року на складах і в дорозі
4 500
4 800
+300
106,7
Надходження товарів:
а) з місцевих джерел
187 000
189 000
+2000
101,1
б) з інших джерел
2 200
2 600
+400
118,2
Реалізація товарів покупцям в районі діяльності оптової бази
149 600
151 300
+1700
101,1
Реалізація товарів в інші райони
12 200
12 500
+300
102,5
Внутрішньо відпуск товарів
27 300
27 600
+300
101,1
Товарні втрати та інше вибуття товарів
50
60
+10
120
Товарні запаси на кінець року на складах і в дорозі
4 550
4 940
+390
108,6
1). Сума всієї реалізації фактична:
151300 +12500 +27600-60 = 191340;
2). Визначимо вплив на величину реалізації товарів зміни початкових товарних запасів;
191340 * 6,7% = 12819,8
- Збільшення суми реалізації за рахунок збільшення товарних запасів;
3). Вплив на величину реалізації товарів, зміни надходження товарів:
191340 * 1,3% = 2487,4
- Збільшення суми реалізації за рахунок збільшення товарів;
4). Вплив на величину реалізації товарів зміни товарних втрат та іншого вибуття товарів;
60/191340 * 100% = 0,031
191340 - (191340 * 0,031%) = 191280,7
зменшення суми від реалізації за рахунок збільшення товарних втрат;
5). Вплив на величину реалізації товарів зміни кінцевих товарних запасів:
191340 * (4940/4800 * 100) = 5548,9
- Сума збільшення реалізації за рахунок збільшення суми товарних запасів на кінець року по відношенню до запасів на початок року.

1.2 Дані про товарообіг і індексі роздрібних цін

Таблиця 1
Товарообіг і індекс роздрібних цін
Показники
Квартали
1
2
3
4
Роздрібний товарообіг за планом, руб.
16 000
16 800
17 400
18 500
Відсоток виконання плану товарообігу
101,5
101,0
98,5
102,0
Індекс роздрібних цін
1,1
1,0
0,96
0,98
На підставі наведених даних визначити з точністю до 1 тис. крб. і до 0,01%:
1. Фактичний товарообіг за рік в діючих цінах;
2. Фактичний товарообіг за рік у порівнянних цінах;
3. Середній відсоток виконання плану товарообігу у фактичних цінах;
4. Середній відсоток виконання плану в порівнянних цінах;
5. Вплив на обсяг товарообігу зміни роздрібних цін.
Рішення:
1). Фактичний товарообіг за рік в діючих цінах;
16 000 +16 800 +17 400 +18 500 = 68 700 руб.
2). Фактичний товарообіг за рік у порівнянних цінах:
(16 000 / 1,1) + (16 800 / 1,0) + (17 400 / 0,96) + (18 500 / 0,98) = = 14545,5 +16 800 +16704 +18130 = 66179, 5 руб.
3). Середній відсоток виконання плану товарообігу у фактичних цінах, (застосуємо логічну формулу):
(101,5 +101,0 +98,5 +102,0) / 4 = 100,1%;
4). Середній відсоток виконання плану в порівнянних цінах;
66179,5 * 100,1% = 66 245.7 руб.
5). Вплив на обсяг товарообігу зміни роздрібних цін.
68 700 - 66245,7 = +2454,3
- Відбулося збільшення суми роздрібного товарообігу за рахунок зміни роздрібних цін.

1.3 Дані про товарообіг

Таблиця 1
Товарообіг за 5 років
Показник
Рік
1998
1999
2000
2001
2002
Товарообіг
58000
59300
62200
65400
68016
На підставі наведених даних визначити:
1. Загальний абсолютний приріст товарообігу;
2. Середньорічний абсолютний приріст товарообігу;
3. Базисні темпи зростання товарообігу;
4. Середньорічний темп зростання товарообігу;
Рішення:
Таблиця 2.
Роки
Т / о
т. руб.
абсолютний прир.
СР рік. абс.
приріст т / о
Базисні Т.Р. т / о%
СР рік.
Т.Р. т / о
базисний
ланцюгової
1998
58 000
-
-
2003,2
100,0
107,9
1999
59 300
+1 300
+1 300
2003,2
102,2
107,9
2000
62 200
+4 200
+2 900
2003,2
107,2
107,9
2001
65 400
+7 400
+3 200
2003,2
112,8
107,9
2002
68 016
+10 016
+2 616
2003,2
117,3
107,9
1). Середньорічний абсолютний приріст товарообігу:
(1300 +2900 +3200 +2616) / 5 = 2003,2;
2). Базисні темпи зростання товарообігу:
Темпи зростання = Коефіцієнт росту * 100, Коефіцієнт зростання = yi / yi-1 = 59 300/58 000 = 102,2%, і т.д.
3). Середньорічний темп зростання товарообігу:
(100,0 +102,2 +107,2 +112,8 +117,3) / 5 = 107,9%

1.4 Дані про товарообіг і вступі товарів

Таблиця 1
Товарообіг і надходження товарів (тис. крб.)
Показники
Бізнес-план
Звіт
Товарообіг
45470
47520
Надходження товарів, всього
У тому числі:
з місцевих джерел
45120
46640
з інших джерел
550
950
На підставі наведених даних обчислити:
1. Відхилення фактичного надходження товарів від плану;
2. Відсоток виконання плану закупівель;
3. Відхилення фактичного питомої ваги надходження товарів з різних джерел від планового;
4. Питома вага місцевих джерел надходження за звітом;
5. Забезпеченість плану товарообігу джерелами надходження товарів, у відсотках.
Рішення:
Таблиця 2.
Показники
План
Факт
+; -
% Вип. плану
+; -
У. вага
місць. т.
обесп.
тов.%
Товарообіг
45470
47520
+2050
104,5
+4,5
Надходження товарів, всього в тому числі:
Місцеві дже.
45120
46640
+1520
103,4
+3,4
98%
Інші дже.
550
950
+400
172,7
+72,7
2%
Разом надходжень:
45670
47590
+1920
Рішення:
1) Відхилення = Т / о факт - Т / о план = 47520-45470 = 2050;
2) Відсоток виконання плану закупівель:
% Вип. плану = Т / оФакт / Т / о план * 100 = 46640/45120 = 103,4; і т.д.
3) Відхилення фактичного питомої ваги надходження товарів з різних джерел від планового:
Уд. вага план. = Джерело / всі надходження = 550/45670 * 100 = 1,2% (товари з інших джерел); Уд. вага факт = 950/47590 * 100 = 2,0%
Уд. вага товарів з місцевих джерел: 45120/45670 * 100 = 98,8% пл.
Уд вагу. факт = 46640/47590 * 100 = 98%;
5). Забезпеченість плану товарообігу джерелами надходження товарів, у відсотках:
Всі джерела надходжень товару.
пл. / Т / о пл. = 45670/45470 * 100 = 100,4%;
Забезпеченість джерелами надходження товарів фактично:
47590/47520 * 100 = 100,1%.

1.5 Дані про товарообіг і чисельності продавців

Таблиця 1
Товарообіг і чисельність продавців
Показники
Минулий рік
Звітний рік
бізнес-план
факт
Товарообіг, тис. руб.
10710
10965
11390
Середньооблікова чисельність продавців
425
430
425
На підставі наведених даних визначити:
1. Відхилення фактичного обороту на одного продавця від плану;
2. Вплив на відхилення обсягу товарообігу від плану зміни чисельності продавців;
3. Вплив на відхилення обсягу товарообігу від плану зміни виробітку на одного продавця;
4. Темп зростання (зменшення) чисельності продавців у порівнянні з минулим роком;
5. Темп зростання (зменшення) обороту на одного продавця.
Рішення:
1). Визначимо відхилення фактичного обороту на одного продавця від плану;
Продуктивність праці 1 продавця:
План: 10965/430 = 25,5 тис. руб.25, 5Факт, 11390/425 = 26,8 тис. руб.
Відхилення: 26,8-25,5 = +1,3 тис руб. (Збільшення произв. Праці);
2). Визначимо вплив на відхилення обсягу товарообігу від плану зміни чисельності продавців:
Продуктивність праці фактична * зміни числа продавців;
1,3 * (425 - 430) = - 6,5 тис. руб. (Зменшення т / о через скорочення числа робочих);
3) Визначимо вплив на відхилення обсягу товарообігу від плану зміни виробітку на одного продавця:
11390 + (26,8 * 5) = 11524 тис. руб. - Ймовірна сума т / о за колишньої чисельності робітників;
4) Розрахуємо темп зростання (зменшення) чисельності продавців у порівнянні з минулим роком:
Т. р.. = Коефіцієнт зростання (К. р) * 100; До. = Yi/yi-1;
Т. р. пл. = 430/425 * 100 = 101,2%;
Т. р.. факт.425/425 * 100 = 100% - зміни чисельності фактично не відбулося;
5). Темп зростання (зменшення) обороту на одного продавця:
Продуктивність праці = 26,8 / 25,5 * 100 = 105,1.
Таким чином, незважаючи на зниження чисельності працівників, продуктивність праці фактично збільшилася на 5,1%.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Завдання
83.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз роздрібного товарообігу
Аналіз та планування оптового товарообігу
Факторний аналіз роздрібного товарообігу
Аналіз товарообігу і основних засобів торговельного підприємства
Уч т реалізації товарів і аналіз товарообігу торгової організації
Облік реалізації товарів та аналіз товарообігу торгової організації
Аналіз і облік товарообігу торговельного підприємства ТОВ Волгаконтракт
Аналіз товарообігу підприємства громадського харчування ресторану Горизонт
Аналіз роздрібного товарообігу планування прогноз продажів по підприємству
© Усі права захищені
написати до нас