Аналіз структури цін на фондовому ринку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ Універстітета
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
Факультет менеджменту
Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Куліна ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Аналіз структури цін на фондовому ринку

ДИПЛОМНА РОБОТА
на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «магістра»
зі спеціальності 8.050102 «Економічна кібернетика»
Дніпропетровськ
2009

Реферат
Пояснювальна записка: 106 сторінок, 19 малюнків, 5 таблиць, 5 додатків, 15 джерел.
Об'єкт дослідження: ціни акцій фондової біржі
Мета дипломного проекту: дослідження та шляхи вдосконалення методу Регресія з перемиканнями, з метою отримання більш адекватного результату аналізу цін акцій.
Вступ - актуальність поставленої проблеми, а також визначено мету дослідження.
У першому розділі дана характеристика фондового ринку в цілому, а також показники, що характеризують активність торгів. Також проведено огляд літературних джерел за індикаторами мінливості.
У другому розділі описано та розрахований Алгоритм виділення тренда і побудови довірчих смуг для ціни акції, двома методами: Смуги Боллінджер, Регресія з перемиканнями. На підставі мінімальної середньоквадратичної помилки обрана найбільш оптимальна модель.
У третьому розділі розроблена інформаційна система розрахунку індикаторів мінливості.
У четвертому розділі йдеться про правила охорони праці при роботі з ЕОМ.
ЦІНИ АКЦІЙ, ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ЦІН АКЦІЙ, ІНДИКАТОРИ МІНЛИВОСТІ. Смуги Боллінджер. Регресу з перемикання. ПОБУДОВА полінома. ПЕРЕВІРКА АДЕКВАТНОСТІ МОДЕЛІ.

Зміст
Введення
1. Теоретична частина
1.1 Основні визначення і поняття фондового ринку
1.2 Огляд літератури з групи методів - індикатори мінливості
1.3 Економічний аналіз торгової діяльності фондової біржі
1.3.1 Характеристика фондової біржі
1.3.2 Показники, що характеризують активність торгів
1.3.3 Підсумки торгів за місяць
2. Алгоритм виділення тренда і побудови довірчих смуг для ціни акції
2.1 Метод Смуги Боллінджер
2.2 Метод регресії з перемиканнями
2.2.1 Аналіз тенденції цін акцій поліноміальний тренд другого порядку
2.2.2 Аналіз тенденції цін акцій поліноміальний тренд першого порядку
3. Інформаційна система «Розрахунок індикаторів мінливості цін акцій»
3.1 Загальні відомості про інформаційних системах
3.2 Опис підсистем, їх призначення
3.3 Інструкція користувача інформаційної системи
4. Охорона праці і техніка безпеки при роботі з ЕОМ

Висновки

Список літератури

Додаток 1 - Вихідні дані
Додаток 2 - Організаційна структура біржі
Додаток 3 - Результати розрахунків методом Смуга Боллинджера

Додаток 4 - Результати розрахунків методом Регресія з перемиканнями - лінійний поліном

Додаток 5 - Результати розрахунків методом Регресія з перемиканнями - поліном 2-го порядку


Вступ
На даний момент фондовий ринок України знаходиться в розвивається стані, тому вкрай актуальним стає використання технічного аналізу для ведення торгівлі різними активами (акції, облігації, індекси та ін.) Технічний аналіз - це дослідження динаміки ринку, найчастіше за допомогою графіків, з метою прогнозування майбутнього напрямку руху цін.
Оскільки фондовий ринок надзвичайно непередбачуваний, отже, методи, які застосовуються в технічному аналізі, потребують постійного вдосконалення і коригування. Тобто один і той же метод в залежності від активу, тимчасового відрізка, порядку середніх і інших факторів, може мати різну ринкову інтерпретацію. Вибір найбільш ефективного методу являє собою складну проблему, що стоїть перед учасником торгівлі.
В якості вихідного методу дослідження тенденцій ціни було обрано метод Смуги Боллінджер, який характеризує мінливість ціни в часі.
Другий метод виявлення тенденції цін акцій - метод регресії з перемиканнями. Власне він не належить до технічного аналізу. Даний метод є засобом моделювання зміни структури економічного процесу.
Побудова моделей зі змінною структурою - це один з основних шляхів підвищення адекватності моделей реальним процесам. Однак при цьому необхідно врахувати різке наростання складності конструкції моделі у зв'язку з введенням вимоги мінливості структури [13].
Моделі зі змінною структурою орієнтовані на отримання інформації про можливі стани економічного об'єкта для різних стратегічних керуючих рішень, вони враховують можливі якісні зміни у поведінці досліджуваного об'єкта в результаті впливу нових керуючих рішень. Ці моделі одночасно відображають дві основні властивості економічних систем - керованість і стохастичність.
У загальному випадку проблема побудови моделей зі змінною структурою включає вирішення наступних завдань:
- Виявлення точок перелому залежності;
- Встановлення характеру переходу (плавне або стрибкоподібне зміна);
- Побудова моделі із змінною структурою;
- Перевірка гіпотези про наявність структурних змін.
Метою даної магістерської роботи є дослідження та шляхи вдосконалення методу Регресія з перемиканнями, з метою отримання більш адекватного результату аналізу цін акцій.

1. Теоретичний розділ
1.1 Основні визначення і поняття фондового ринку
Фондовий ринок, або ринок цінних паперів, представляє собою систему відносин купівлі-продажу різних фінансових активів чи фондових цінностей. Фондовий ринок поділяється: первинний і вторинний. Термін "первинний ринок відноситься до продажу, первинного розміщення знову випущених цінних паперів з метою отримання фінансових ресурсів для емітента, в якості яких можуть бути уряд, місцеві органи влади, різні підприємства, організації і т.д. B ролі покупців на цьому ринку виступають індивідуальні та інституційні інвестори, до останніх належать державні установи, інвестиційні та пенсійні фонди, інвестиційні банки, страхові компанії, трастові відділи комерційних банків, траст-компанії і т.д.
Після того як цінні папери нових випусків розміщені на первинному ринку, вони стають об'єктом перепродажу. Перепродаж цінних паперів здійснюється на так званому вторинному ринку.
Як на первинному, так і на вторинному ринках є багато шляхів продажу і купівлі цінних паперів. Головним з них є торгівля цінними паперами на фондовій біржі [1].
Для розуміння ведення торгів на біржі наведені основні постулати технічного аналізу
Загальні принципи технічного аналізу
1) Курс враховує все. Загальні принципи технічного аналізу
Суть цього твердження полягає в тому, що будь-який чинник, що впливає на ціну - економічний, політичний або психологічний - вже врахований ринком і включений в ціну. Тому вивчення графіка ціни - це все, що потрібно для прогнозування [4].
Незважаючи на деяке спрощення реальної ситуації, так як не враховується зміщення в часі з моменту отримання інформації до її впливу на ціну, на проміжках часу від декількох годин і більше це положення важко оспорити.
2) Ціна рухається в одному напрямку.
Це припущення є основою для трендового аналізу і служить стрижнем всього технічного аналізу. Виділяються три типи трендів:
- "Бичачий" тренд - ціни рухаються вгору. Визначення "бичачий" виникло по аналогії з биком, що піднімає вгору на своїх рогах ціну;
- "Ведмежий" тренд - ціни рухаються вниз. У даному випадку ведмідь як би підминає під себе ціну, навалюючись на неї зверху вниз всім своїм тілом;
- Бічний - певного напряму руху ціни ні вгору, ні вниз немає. Зазвичай такий рух називають "флет" (flat), рідше - "yuncoy" (whipsaw). Відразу можна відзначити, що довгий флет є передвісником цінової бурі на ринку - сильного руху ціни в одну або іншу сторону.
Як правило, ціни не рухаються лінійно вгору або вниз. Проте на бичачому тренді ціни ростуть більше і швидше, ніж падають. Те ж, з точністю до навпаки, відбувається при ведмежому тренді.
Таким чином, якщо тренди існують (а практика це показує на більш ніж столітньому періоді), то до них можна застосувати основні закони руху, як то:
- "Чинний тренд з більшою ймовірністю продовжиться, чим змінить напрям", або
- "Тренд рухатиметься в одному і тому ж напрямі, поки не ослабне".
3) Історія повторюється.
Суть цього твердження полягає в незмінності дії законів фізики, економіки, психології в різні періоди історії. Отже, ті правила, що діяли у минулому - діють і зараз, а також діятимуть і в майбутньому. Саме це твердження і дає нам підставу проводити технічний аналіз дійсності і, з якоїсь, більш-менш точною оцінкою прогнозувати майбутнє.
Мета аналізу
1) Оцінити поточний напрямок динаміки ціни (тренд). Можливі варіанти:
а) рух вгору;
б) рух вниз;
в) флет.
2) Оцінити термін і період дії даного напрямку. Може бути:
а) тренд короткострокової дії;
б) тренд довгострокової дії;
в) початок тренда;
г) зрілість тренда;
д) завершення тренда.
3) Оцінити амплітуду коливання ціни в чинному напрямку (відхилення від поточних котирувань).
а) слабке зміна курсу (у вузькому коридорі);
б) сильна зміна курсу (як правило, зміну більш ніж на 1 відсоток за добу або більше ніж 0.3 відсотка за календарний годину).
Визначивши ці три складові динаміки ціни, ми можемо, з певною часткою впевненості, купувати або продавати досліджуваний товар [5].
1.2 Огляд літератури з групи методів - індикатори мінливості
Характеристика індикаторів мінливості
В даний час фондовий ринок України знаходиться в стані становлення і розвитку. Тому стає актуальною задача вивчення і застосування різних методів аналізу та прогнозування курсів акцій, валют. На даний момент розроблено багато методів для вирішення зазначених завдань, об'єднаних у поняття технічний аналіз, які описані в [1]. У цій новій галузі математичного моделювання фондових ринків значний вплив приділяється індикаторами мінливості.
Наведемо коротку характеристику існуючих індикаторів мінливості.

· Канали зміни цін

Канали зміни цін грунтуються на принципі мінливості ціни.
Важливим елементом вивчення поведінки цін є аналіз відхилень ціни від її ковзної середньої, тобто дослідження випадкової компоненти зміни курсу. Величина, що характеризує відхилення, називається "мінливістю" (volatility). Мінливість різні автори визначають по-різному: як найбільший розмах коливань, як середні відхилення або як середньоквадратичні відхилення [6]. Розглянемо визначення мінливості як середньоквадратичне відхилення ціни від ковзної середньої SMA.
Ковзаюче середнє показує середнє значення ціни інструменту за деякий період часу. При розрахунку ковзаючого середнього виробляється математичне усереднення ціни інструменту за даний період. У міру зміни ціни її середнє значення або зростає, або падає.
Існує кілька типів ковзних середніх: просте (його також називають арифметичним), експоненційний, згладжене і зважене. Ковзаючі середні можна розраховувати для будь-якого послідовного набору даних, включаючи ціни відкриття і закриття, максимальну і мінімальну ціни, обсяг торгів або значення інших індикаторів. Нерідко використовуються і ковзаючі середні самих ковзних середніх [2].
Єдине, чим ковзаючі середні різних типів істотно відрізняються один від одного, - це різні вагові коефіцієнти, які присвоюються останніми даними. У разі Простого ковзаючого середнього (Simple Moving Average) все ціни аналізованого періоду мають рівну вагу. Показникові і зважені ковзаючі середні роблять більш вагомими останні ціни.
Найпоширеніший метод інтерпретації змінного середнього ціни полягає в зіставленні його динаміки з динамікою самої ціни. Коли ціна інструменту піднімається вище свого Cкользящего Середня, виникає сигнал до покупки, а коли вона опускається нижче лінії індикатора - сигнал до продажу.
Дана система торгівлі за допомогою змінного середнього зовсім не призначена забезпечити входження в ринок строго в його нижчій точці, а вихід - строго на вершині. Вона дозволяє діяти відповідно до поточної тенденцією: купувати незабаром після того, як ціни досягли підстави, і продавати незабаром після утворення вершини.
Ковзаючі середні можуть застосовуватися також і до індикаторів. При цьому тлумачення ковзних середніх індикаторів аналогічна інтерпретації цінових ковзних середніх: якщо індикатор піднімається вище свого змінного середнього - значить висхідний рух індикатора триватиме: якщо індикатор опускається нижче ковзного середнього, це означає продовження його спадного руху.
Варіанти ковзних середніх:
Simple Moving Average (SMA) - просте ковзне середнє
Exponential Moving Average (EMA) - експоненційний ковзне середнє
Smoothed Moving Average (SMMA) - згладжене ковзне середнє
Linear Weighted Moving Average (LWMA) - лінійно-зважене ковзне середнє.
Розрахунок
Просте ковзне середнє
Просте, або арифметичне, ковзне середнє розраховується шляхом підсумовування цін закриття інструменту за певне число одиничних періодів (напр., 12 годин) з наступним розподілом суми на кількість періодів.
SMA = (CLOSE (i), N) / N (1)
де SUM - сума;
CLOSE (i) - ціна закриття поточного періоду;
N - кількість періодів розрахунку.
Експоненціальне ковзне середнє
Експоненціально згладжене ковзне середнє визначається шляхом додавання до попереднього значення ковзаючого середнього певної частки поточної ціни закриття. У разі експоненційних ковзних середніх більшу вагу мають останні ціни закриття. Р-відсоткове експоненціальне ковзне середнє буде мати вигляд:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P)) (2)
де CLOSE (i) - ціна закриття поточного періоду;
EMA (i - 1) - значення ковзаючого середнього попереднього періоду;
P - частка використання значення цін.

Згладжене ковзне середнє

Перше значення цієї згладженої розраховується, як і проста змінна середня (SMA).
SUM1 = (CLOSE (i), N) (3)
SMMA1 = SUM1 / N

Друге та наступні ковзаючі середні розраховуються за такою формулою:
SMMA (i) = (SUM1 - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N
Де:
SUM - сума;
SUM1 - сума цін закриття N періодів, відрахована від попереднього бару;
SMMA (i - 1) - згладжене ковзне середнє попереднього бару;
SMMA (i) - згладжене ковзне середнє поточного бару (крім першого);
CLOSE (i) - поточна ціна закриття;
N - період згладжування.

Лінійно-зважене ковзне середнє

У зваженому ковзному середньому останніми даними присвоюється більшу вагу, а більш раннім - менший. Виважена ковзне середнє розраховується шляхом множення кожної з цін закриття в розглянутому ряду на певний ваговий коефіцієнт.
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N) (4)
де SUM - сума;
CLOSE (i) - поточна ціна закриття;
SUM (i, N) - сума вагових коефіцієнтів;
N - період згладжування.
Як SMA може бути вибрано будь-яке з ковзних середніх.
Ціни, відчуваючи коливання навколо свого закономірного руху, утворюють так званий канал зміни цін. Ширина каналу цін визначається їх мінливістю.
Простий (і найстарший) з таких індикаторів, що визначають мінливість цін - Канал цін (Price Channel Upper - PCU). Для побудови каналу цін у даному індикаторі розраховується просте ковзне середнє SMA і будується смуга навколо нього. Верхню межу смуги отримують, відступаючи від SMA вгору на величину, що розраховується як певний відсоток і від SMA, і нижню - відступаючи вниз на відсоток d від SMA.
U = {1 + u / 100} * SMA (Р, n) і L = {1 - d / 100} * SMA (P, n), (5)
де
- U - верхня смуга каналу цін;
- L - нижня смуга каналу цін;
- U - встановлений трейдером відсоток відхилення верхньої смуги від ковзної середньої;
- D - те саме для нижньої смуги;
SMA (P, n) - змінна середня.
Передбачається, що при вдалому виборі параметрів індикатора, побудований канал буде відповідати рівноважного стану ринку, і, отже, всі виходи ціни за його межі, повинні супроводжуватися її поверненням назад. Тому сигналом до купівлі або продажу є підйом або зниження поточної ціни за смугу. Параметрами, що підбираються користувачем, є період усереднення і ширина смуги зверху і знизу u v [4].

445,7
459,4665
500,2539
418,6791
24

434,35
461,563
502,3504
420,7756
25

440
463,6595
504,4469
422,8721
26

452,55
465,756
506,5434
424,9686
27

459,5
467,8525
508,6399
427,0651
28

459,7
469,949
510,7364
429,1616
29

451
472,0455
512,8329
431,2581
30

451,7
474,142
514,9294
433,3546
31

470
476,2385
517,0259
435,4511
32

478,5
478,335
519,1224
437,5476
33

479
480,4315
521,2189
439,6441
34

482,99
482,528
523,3154
441,7406
35

491,99
484,6245
525,4119
443,8371
36

510,74
486,721
527,5084
445,9336
37

516
488,8175
529,6049
448,0301
38

527
490,914
531,7014
450,1266
39

504,5
493,0105
533,7979
452,2231
40

518
495,107
535,8944
454,3196
41

542
526,7534
567,5408
485,966
42

536,1
528,1312
568,9186
487,3438
43

546,98
529,509
570,2964
488,7216
44

539,5
530,8868
571,6742
490,0994
45

531
532,2646
573,052
491,4772
46
531
533,6424
574,4298
492,855
47

543,8
535,0202
575,8076
494,2328
48

534
536,398
577,1854
495,6106
49

536,4
537,7758
578,5632
496,9884
50

537,2
539,1536
579,941
498,3662
51

542
540,5314
581,3188
499,744
52

541
541,9092
582,6966
501,1218
53

528,5
543,287
584,0744
502,4996
54

518
544,6648
585,4522
503,8774
55

536,7
546,0426
586,83
505,2552
56

538,1
547,4204
588,2078
506,633
57

546
548,7982
589,5856
508,0108
58

544
550,176
590,9634
509,3886
59

563,4
551,5538
592,3412
510,7664
60

569,65
552,9316
593,719
512,1442
61

560
564,7234
605,5108
523,936
62

550
565,6151
606,4025
524,8277
63

550,6
566,5068
607,2942
525,7194
64

561,5
567,3985
608,1859
526,6111
65

551
568,2902
609,0776
527,5028
66

560
569,1819
609,9693
528,3945
67

557
570,0736
610,861
529,2862
68

540,5
570,9653
611,7527
530,1779
69

554,56
571,857
612,6444
531,0696
70

577
572,7487
613,5361
531,9613
71

591,49
573,6404
614,4278
532,853
72

593
574,5321
615,3195
533,7447
73

579,6
575,4238
616,2112
534,6364
74

583,46
576,3155
617,1029
535,5281
75

585,3
577,2072
617,9946
536,4198
76

579,98
578,0989
618,8863
537,3115
77

582
578,9906
619,778
538,2032
78

598,5
579,8823
620,6697
539,0949
79

594
580,774
621,5614
539,9866
80

597,8
581,6657
622,4531
540,8783
81

598,6
565,2842
606,0716
524,4968
82

600,45
565,0173
605,8047
524,2299
83

618,4
564,7504
605,5378
523,963
84

604,28
564,4835
605,2709
523,6961
85

620
564,2166
605,004
523,4292
86

622
563,9497
604,7371
523,1623
87

607
563,6828
604,4702
522,8954
88

564,5
563,4159
604,2033
522,6285
89

541
563,149
603,9364
522,3616
90

535,01
562,8821
603,6695
522,0947
91

555,5
562,6152
603,4026
521,8278
92

561,25
562,3483
603,1357
521,5609
93

532,99
562,0814
602,8688
521,294
94

510
561,8145
602,6019
521,0271
95

514,65
561,5476
602,335
520,7602
96

529
561,2807
602,0681
520,4933
97

541
561,0138
601,8012
520,2264
98

537,77
560,7469
601,5343
519,9595
99

548,08
560,48
601,2674
519,6926
100

548
560,2131
601,0005
519,4257

Приложение 5 – Результаты расчетов методом Регрессия с переключениями - полином 2-го порядка
Т
Т 2
ЦЕНА факт
U//
D//
Pt
a0
a1
a2
s2m
t
1
1

472,5
525,34
475,31
500,3244
506,4294
-6,2289
0,1239
12,5074
2
2
4

493,7
519,48
469,45
494,4672
441,9491
-3,246
0,134


3
9

489,69
513,87
463,84
488,8578
1044,663
-20,988
0,2152


4
16

501,1
508,51
458,48
483,4962
943,5895
-13,231
0,1126


5
25

496,7
503,40
453,37
478,3824
2662,772
-41,6587
0,2029


6
36

487
498,53
448,50
473,5164

7
49

476,8
493,91
443,88
468,8982

8
64

461,65
489,54
439,51
464,5278

9
81

463,01
485,42
435,39
460,4052

10
100

455,8
481,55
431,52
456,5304

11
121

446,5
477,92
427,89
452,9034

12
144

433
474,54
424,51
449,5242

13
169

434,5
471,41
421,38
446,3928

14
196

438
468,52
418,49
443,5092

15
225

443
465,89
415,86
440,8734

16
256

432
463,50
413,47
438,4854

17
289

438
461,36
411,33
436,3452

18
324

437,37
459,47
409,44
434,4528

19
361

437,5
457,82
407,79
432,8082

20
400

438,39
456,43
406,40
431,4114

21
441

431,12
457,89
407,86
432,8771

22
484

437,65
460,41
410,38
435,3931

23
529

445,7
463,19
413,16
438,1771

24
576

434,35
466,24
416,21
441,2291

25
625

440
469,56
419,53
444,5491

26
676

452,55
473,15
423,12
448,1371

27
729

459,5
477,01
426,98
451,9931

28
784

459,7
481,13
431,10
456,1171

29
841

451
485,52
435,49
460,5091

30
900

451,7
490,18
440,15
465,1691

31
961

470
495,11
445,08
470,0971

32
1024

478,5
500,31
450,28
475,2931

33
1089

479
505,77
455,74
480,7571

34
1156

482,99
511,50
461,47
486,4891

35
1225

491,99
517,50
467,47
492,4891

36
1296

510,74
523,77
473,74
498,7571

37
1369

516
530,31
480,28
505,2931

38
1444

527
537,11
487,08
512,0971

39
1521

504,5
544,18
494,15
519,1691

40
1600

518
551,52
501,49
526,5091

41
1681

542
570,92
520,89
545,9062

42
1764

536,1
567,79
517,77
542,7798

43
1849

546,98
565,10
515,07
540,0838

44
1936

539,5
562,83
512,80
537,8182

45
2025

531
561,00
510,97
535,983

46
2116
531
559,59
509,56
534,5782

47
2209

543,8
558,62
508,59
533,6038

48
2304

534
558,07
508,05
533,0598

49
2401

536,4
557,96
507,93
532,9462

50
2500

537,2
558,28
508,25
533,263

51
2601

542
559,03
509,00
534,0102

52
2704

541
560,20
510,17
535,1878

53
2809

528,5
561,81
511,78
536,7958

54
2916

518
563,85
513,82
538,8342

55
3025

536,7
566,32
516,29
541,303

56
3136

538,1
569,22
519,19
544,2022

57
3249

546
572,55
522,52
547,5318

58
3364

544
576,31
526,28
551,2918

59
3481

563,4
580,50
530,47
555,4822

60
3600

569,65
585,12
535,09
560,103

61
3721

560
580,50
530,47
555,4831

62
3844

550
581,12
531,09
556,1019

63
3969

550,6
581,96
531,93
556,9459

64
4096

561,5
583,03
533,00
558,0151

65
4225

551
584,32
534,29
559,3095

66
4356

560
585,84
535,81
560,8291

67
4489

557
587,59
537,56
562,5739

68
4624

540,5
589,56
539,53
564,5439

69
4761

554,56
591,75
541,72
566,7391

70
4900

577
594,17
544,14
569,1595

71
5041

591,49
596,82
546,79
571,8051

72
5184

593
599,69
549,66
574,6759

73
5329

579,6
602,79
552,76
577,7719

74
5476

583,46
606,11
556,08
581,0931

75
5625

585,3
609,65
559,62
584,6395

76
5776

579,98
613,43
563,40
588,4111

77
5929

582
617,42
567,39
592,4079

78
6084

598,5
621,64
571,62
596,6299

79
6241

594
626,09
576,06
601,0771

80
6400

597,8
630,76
580,73
605,7495

81
6561

598,6
644,66
594,63
619,6442

82
6724

600,45
636,07
586,04
611,0582

83
6889

618,4
627,89
577,86
602,878

84
7056

604,28
620,12
570,09
595,1036

85
7225

620
612,75
562,72
587,735

86
7396

622
605,79
555,76
580,7722

87
7569

607
599,23
549,20
574,2152

88
7744

564,5
593,08
543,05
568,064

89
7921

541
587,33
537,30
562,3186

90
8100

535,01
581,99
531,96
556,979

91
8281

555,5
577,06
527,03
552,0452

92
8464

561,25
572,53
522,50
547,5172

93
8649

532,99
568,41
518,38
543,395

94
8836

510
564,69
514,66
539,6786

95
9025

514,65
561,38
511,35
536,368

96
9216

529
558,48
508,45
533,4632

97
9409

541
555,98
505,95
530,9642

98
9604

537,77
553,89
503,86
528,871

99
9801

548,08
552,20
502,17
527,1836

100
10000

548
550,92
500,89
525,902

· Convergence/Divergence, MACD)
- это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.
Индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами в 12 и 26. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия - 9-периодное скользящее среднее индикатора.
MACD наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используемые сигналы MACD - пересечения, состояния перекупленности/перепроданности и расхождения.

Пересечения

Основное правило торговли с помощью МАСD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда MACD опускается ниже сигнальной линии - следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии - покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.

Состояния перекупленности/перепроданности

MACD также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного (т.е. MACD растет), это означает, что цена рассматриваемого инструмента, скорее всего, слишком завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню.

Расхождения

Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых максимумов, а цене не удается их достичь. Медвежье расхождение образуется, когда индикатор достигает новых минимумов, а цена - нет. Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областях перекупленности/перепроданности.

Розрахунок

MACD определяется путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего из 12-перидного. Затем на график MACD пунктиром наносится его 9-перидное простое скользящее среднее, которое выполняет роль сигнальной линии.
MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26) (6)
SIGNAL = SMA(MACD, 9) (7)
где EMA - экспоненциальное скользящее среднее
SMA - простое скользящее среднее
SIGNAL - сигнальная линия индикатора
Moving Average of Oscillator - в общем случае разность между осцилятором и сглаживанием осцилятора. В данном случае в качестве осцилятора используется основная линия MACD, а в качестве сглаживания - сигнальная.

OSMA = MACD-SIGNAL

· Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия называется %K. Вторая линия %D - это скользящее среднее линии %K. Обычно %K изображается сплошной линией, а %D - пунктирной. Существует три наиболее распространенных способа интерпретации Стохастического Осциллятора:
· Покупайте, когда осциллятор (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Продавайте, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него.
· Покупайте, если линия %K поднимается выше линии %D. Продавайте, если линия %K опускается ниже линии %D.
· Следите за расхождениями. Например: цены образуют ряд новых максимумов, а Стохастическому Осциллятору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов.

Розрахунок

Для расчета стохастического осциллятора используются четыре переменные:
· Периоды %K. Это число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора.
· Периоды замедления %K. Эта величина определяет степень внутренней сглаженности линии %K. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 - медленный.
· Периоды %D. Это число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K.
· Метод %D. Это метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), используемый при расчете %D.
Формула для расчета %K:
%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100 (8)
Де:
CLOSE - сегодняшняя цена закрытия;
MIN (LOW (%K)) - наименьший минимум за число периодов %K;
MAX (HIGH (%K)) - наибольший максимум за число периодов %K.
Скользящее среднее рассчитывается по формуле:
%D = SMA (%K, N)
Де:
N - период сглаживания;
SMA - простая скользящая средняя.
· Индикатор Параболическая Система (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков .
Индикатор строится на ценовом графике. По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены. На «бычьем» тренде индикатор располагается ниже цен, на «медвежьем» — выше.
Если цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом «перевороте» индикатора, точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора — это сигнал либо об окончании (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо об его развороте.
Параболическая Система превосходно определяет точки выхода из рынка. Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии SAR, а короткие — когда цена поднимается выше линии SAR. Часто данный индикатор используют в качестве линии скользящего стопа (trailing stop).
Если открыта длинная позиция (то есть цена выше линии SAR), то линия SAR будет перемещаться вверх независимо от того, в каком направлении движутся цены. Величина перемещения линии SAR зависит от величины ценового движения.

Розрахунок

Для длинных позиций:
SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1) (9)
Для коротких позиций:
SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1) (10)
где SAR (i - 1) — значение индикатора на предыдущем баре;
ACCELERATION — фактор ускорения;
HIGH (i - 1) — максимальная цена за предыдущий период;
LOW (i - 1) — минимальная цена за предыдущий период.
Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION), что вызовет сближение Parabolic SAR и цены. Иными словами, индикатор приближается к цене, тем быстрее, чем быстрее растет или падает цена.
· Индекс Относительной Силы (Relative Strenght Index, RSI)
— это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Вводя RSI, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-периодный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25-периодные индикаторы. Один из распространенных методов анализа индикатора Relative Strenght Index состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен. Если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает так называемый «неудавшийся размах» (failure swing). Этот неудавшийся размах считается подтверждением скорого разворота цен.
При анализе графиков различают следующие сигналы Relative Strenght Index:
Вершины и основания
Вершины RSI обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.
Графические модели
RSI часто образует графические модели — такие как 'голова и плечи' или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначиться.
Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки или сопротивления)
Имеет место, когда RSI поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).
Уровни поддержки и сопротивления
На графике RSI уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике.
Расхождения
Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения RSI.
Розрахунок
Основная формула расчета RSI:
RSI = 100 - (100 / (1 + U / D)) (11)
где U — среднее значение положительных ценовых изменений;
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.
Индикатор Накопления/Распределения определяется изменением цены и объема. Объем выступает в роли весового коэффициента при изменении цены - чем больше коэффициент (объем), тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.
Фактически, этот индикатор - вариант более распространенного индикатора Балансового Объема (On Balance Volume). Оба они используются для подтверждения ценовых изменений путем измерения соответствующего объема торгов.
Рост индикатора Accumulation/Distribution (A/D) означает накопление (покупку) ценной бумаги, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с восходящим движением цен. Когда индикатор падает, это означает распределение (продажу) ценной бумаги, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с нисходящим движением цен.
Расхождения между индикатором A/D и ценой бумаги свидетельствуют о предстоящем изменении цен. Обычно в случае расхождения ценовая тенденция изменяется в направлении движения индикатора. Так, если индикатор растет, а цена бумаги падает, то следует ожидать разворота цен.

Расчет:

К текущему накопленному значению индикатора прибавляется или вычитается из него определенная доля дневного объема. Чем ближе цена закрытия к максимуму дня, тем больше прибавляемая доля. Чем ближе цена закрытия к минимуму дня, тем больше вычитаемая доля. Если цена закрытия находится строго между максимумом и минимумом, значение индикатора не изменяется.
A/D = SUM (((CLOSE - LOW) - (HIGH - CLOSE)) * VOLUME / (HIGH - LOW), N) (12)
Де:
CLOSE — цена закрытия;
LOW — минимальная цена бара;
HIGH — максимальная цена бара;
N — количество периодов, используемых для расчета;
SUM (..., N) — сумма за N периодов.
· Average Directional Movement Index помогает определить наличие ценовой тенденции. Его разработал и подробно описал в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллс Уайлдер.
Простейший метод торговли на основе системы направленного движения предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14-периодного +DI и 14-периодного -DI. Для этого либо графики индикаторов наносятся один на другой, либо +DI вычитается из -DI. У. Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать, когда +DI опускается ниже -DI.
Эти простые торговые правила У.Уайлдер дополняет также «правилом экстремальных точек». Оно служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок. Согласно принципу экстремальных точек, в момент пересечения +DI и -DI необходимо отметить «экстремальную точку». Если +DI поднимается выше -DI, этой точкой является максимальная цена дня пересечения. Если +DI опускается ниже -DI, эта точка - минимальная цена дня пересечения.
Экстремальная точка затем используется как уровень вхождения в рынок. Так, после сигнала к покупке (+DI поднялся выше -DI) необходимо дождаться, когда цена поднимется выше экстремальной точки, и лишь после этого покупать. Если же цене не удается преодолеть уровень экстремальной точки, следует сохранять короткую позицию.

Розрахунок

ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N (13)
где N — количество периодов, используемых для расчета;
SUM (..., N) — сумма за N периодов;
+DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);
-DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).
· Индикатор Силы (Force Index), разработанный Александром Элдером, измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде [15].
Он связывает основные элементы рыночной информации: направление цены, ее перепады и объем сделок. Данный индекс можно использовать в чистом виде, однако, лучше его сгладить с помощью скользящей средней. Сглаживание с помощью короткой скользящей средней (автор предлагает использовать 2 периода) помогает найти благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций. Если же сглаживание производится с помощью длинной скользящей средней (например, 13-периодной), то индекс выявляет перемены тенденций.
· Покупать желательно тогда, когда во время тенденции к повышению Force Index станет минусовым (упадет ниже нулевой линии);
· Поднимаясь до новой высоты, индикатор сигнализирует о продолжении тенденции к повышению;
· Сигнал к продаже поступает, когда во время тенденции к понижению Force Index становится положительным;
· Падая на новую глубину, Индикатор Силы сигнализирует о силе медведей и продолжении тенденции к понижению;
Если изменения цен не подкреплены аналогичным изменением объема, то Индикатор Силы остается на одном уровне, что предупреждает о близком развороте тенденции.

Розрахунок

Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом. Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.
RAW FORCE INDEX = VOLUME (i) * (CLOSE (i) - CLOSE (i - 1))
FORCE INDEX = MA (RAW FORCE INDEX, N) (14)
Де:
RAW FORCE INDEX — "сырой" Индекс Силы;
FORCE INDEX — Индекс Силы;
VOLUME (i) — объем текущего бара;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего бара;
CLOSE (i - 1) — цена закрытия предыдущего бара;
MA — любая скользящая средняя: простая, экспоненциальная, взвешенная или усредненная;
N — период сглаживания.
· Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) - это показатель волатильности рынка.
Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем» и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.
ATR часто достигает высоких значений в основаниях рынка после стремительного падения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения индикатора часто соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования с помощью этого индикатора формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда.

Розрахунок

Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:
· разность между текущими максимумом и минимумом;
· разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
· разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.
Индикатор среднего истинного диапазона представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона.
Основным индикатором изменчивости является Полоса Боллинджера (ПБ) - Bollinger Band - названая в честь знаменитого аналитика финансового рынка Джона Боллинджера. Впервые метод коридоров стандартных отклонений ввел в обращение Перри Кауфман (Perry Kaufman) в своей книге «Новые методы и системы игры на фьючерсных рынках» (The New Commodity Trading Systems and Methods, New York: John Wiley&Sons, 1987), а уже позднее ставший горячим поклонником нового индикатора технический аналитик из штата Калифорния Джон Боллинджер (John Bollinger) обратил на него внимание многих биржевых специалистов, и сегодня коридоры стандартной девиации в основном известны как полоса Боллинджера [11].
Этот индикатор предназначен для определения резкого отклонения цены от действующего тренда. Он в методе ПБ, выделяется с помощью скользящей средней (СС). Линии ПБ строятся как полоса вокруг средней. Ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени .
Для построения на графике цены строится скользящая средняя, на которой откладываются две граничные линии, отстоящие от средней на одинаковом расстоянии вверх и вниз. Это своеобразные линии поддержки и сопротивления, которые большую часть времени находятся на удаленных от цены уровнях. Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение - около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри. Однако, как показывает практика, процент цен, выходящих за линии может быть равен 4 % , 2 %, но не меньше 0,9 % [10].
Пользуясь терминологией математической статистики ПБ можно рассматривать как доверительный интервал, внутри которого с высокой вероятностью (0,95-0,98) должна находится цена, если существенно не изменяются факторы, воздействующие на фондовый рынок. Тогда эти граничные линии являются верхней и нижней границей доверительного интервала. Они получаются путем прибавления или вычитания от СС среднеквадратического отклонения.
Таким образом, имеем:

(15)
і
(16)
где U - верхняя граница доверительного интервала;
D - нижняя граница доверительного интервала;
x - установленный трейдером процент, зависящий от среднеквадратических отклонений цены от скользящей средней;
MA - скользящая средняя,
,
p i - цена в i-й момент времени;
n – период времени, на котором производится усреднение цены, порядок средней.
Создатель линий Боллинджера, рекомендует использовать период n = 10 дням для краткосрочной торговли, n = 20 - период для среднесрочной торговли, а n = 50 – для долгосрочной торговли. Решение на основе анализа Bollinger принимается, когда цена либо поднимается выше верхней линии сопротивления, либо опускается ниже нижней линии поддержки. Если же график цены колеблется между этими двумя линиями, то надежных сигналов о покупке и продаже на основе анализа Bollinger не подается. Решение о совершении сделки принимается только тогда, когда график цены пересекает линию Bollinger для возврата в нормальное состояние. Как правило, на растущем рынке, когда цена больше времени проводит вблизи верхней линии Bollinger, нижний ее уровень находит свою поддержку возле средней. При нисходящей тенденции цена колеблется от нижней линии Bollinger до средней, являющейся своеобразной линией сопротивления.
Боллинджер констатирует, что его индикатор не дает абсолютно точных сигналов покупки и продажи на основании подхода цены к краям полос, но они могут определить границы, между которыми движения цены могут быть исследованы с помощью дополнительных индикаторов. Согласно [10] ПБ можно трактовать следующим образом. Если цена достигает верхней полосы, и полосы Боллинджера следуют туда же, куда и цена, нельзя продавать актив. С другой стороны, если цена касается верхней полосы, а верхняя полоса следует в обратную сторону, мы имеем подтвержденный сигнал на продажу. Вершина, сформированная за пределами полос, за которой следует вторая вершина внутри полос, означает сигнал к продаже. Таким образом, Выход цены из узкого коридора полосы Боллинджера вверх – это сигнал к покупке, вниз – сигнал к продаже.
«Полосы Боллинджера» получили широкое признание и были интегрированы в большинство из ныне используемых аналитических компьютерных программ фондового рынка.
Проводя тестирование работы полос Боллинджера в течение нескольких месяцев на графиках дневного временных масштабов, получили следующие результаты.
Если Полосы Боллинджер сжаты, следовательно, активность на рынке слабая и возможно движение в будущем. Чем больше временной период анализа, и чем дольше Боллинджер сужается, тем сильнее ожидается движение.
Если цена начинает двигаться и пробивает какую-либо из полос Боллинджера, а последняя остается горизонтальной или отклоняется незначительно, то в подавляющем большинстве случаев цена возвращается в пределы полос.
Если полоса Боллинджера отклоняется вслед за изменением цены, то высока вероятность продолжения ценового движения.
При сильном движении цен полоса Боллинджера обычно пробивается. Однако следует обращать внимание на закрытие цены в данном временном интервале. Если цена вернулась в пределы полосы, то следует ожидать коррекции.
Наиболее удачным следует считать период полос Боллинджера, равный 20 для всех видов внутридневных графиков.

3. Скользящие средние.

· Наилучшие сигналы СС дают на трендовом рынке.
· Необходимо принимать конверт, состоящий из нескольких средних разного периода.
· Направление тренда и силу движения определяют по самой длинной СС. При этом, чем сильнее угол наклона СС от горизонтали, тем сильнее тренд.
· Алгоритм определения текущего состояния рынка таков:
· при увеличении угла расхождения между самой короткой и самой длинной СС – признак развития тренда и дальнейшего движения цен;
· при сближении короткой и длинной СС развивается боковой тренд, следует закрывать позиции.
Во многих технических индикаторах, основанных на дневных графиках, для расчетов используется цена закрытия. Любой индикатор изменчивости, который использует цену закрытия, является фильтром дневного изменения цен, потому что индикатор игнорирует внутридневные изменения цены относительно основной тенденции движения цен закрытия. Цена закрытия является важным инструментом, таким образом, я использую цену закрытия в качестве основы для трендового анализа.
Hеожиданные экономические новости, сообщения об уpожае, отчеты со складов или чpезвычайные пpогнозы погоды могут поpождать "быстpые" pынки со скачками в пpомежутке между закpытием и откpытием (opening gaps) и огpаниченными движениями (limit moves). Стpах и жадность вместе с пpиказами на выход (stop orders), могут увеличить изменчивость (volatility) pынка.
Как видно рыночная цена не движется по прямой линии. Она скачет, вырисовывает пики и впадины, формируя канал по направлению тренда. Ранняя идентификация канала может принести ценную информацию, включая сведения об изменении направления тренда, что позволяет оценить возможный доход и потери.
Несмотря на разнообразие индикаторов изменчивости, можно констатировать, что каждый метод является лучшим в.
Изучив вышеизложенные методы для анализа тенденции цен акций, я выбрала индикатор изменчивости Полоса Боллинджера по следующим причинам:
- Полосы Боллинджера изгибаются в ответ на движения цены. Эти волны предсказывают, как далеко уйдет тренд прежде, чем основная тенденция вернет цену к центральной оси. Сложные отношения развиваются между направлением ценовой полосы и ее сжатием. Например, тренд имеет тенденцию делать передышку, когда полосы сжимаются против него.
- Полосы Боллинджера заранее предупреждают об изменении тренда. Резкое ценовое движение вынуждает полосы расширяться. Когда активный рынок, наконец, станет боковым, полосы медленно сжимаются к цене.
- Данный метод эффективен для торговли различными активами: акции, фьючерсы, опционы, валюта. Поэтому, он встроен в многие компьютерные программы прогноза рынков [10].
1.3 Экономический анализ торговой деятельности фондовой биржи
1.3.1 Характеристика фондовой биржи
Фондовая биржа – это организованный, регулярно функционирующий рынок ценных бумаг и других финансовых инструментов. С организационно-правовой точки зрения фондовая биржа представляет собой финансовое посредническое учреждение с регламентированным режимом работы, где совершаются торговые сделки между продавцами и покупателями фондовых ценностей с участием биржевых посредников по официально закрепленным правилам. Эти правила устанавливаются как биржевым (Устав биржи), так и государственным законодательством. Следует иметь в виду, что фондовая биржа как таковая и ее персонал не совершают сделок с ценными бумагами. Она лишь создает условия, необходимые для их совершения, обслуживает эти сделки, связывает продавца и покупателя, предоставляет помещение, консультационные и арбитражные услуги, техническое обслуживание и все необходимое для того, чтобы сделка могла состояться.
Управление биржей определяется ее институциональной структурой, которая может быть представлена следующей схемой (Рисунок 1).
Институциональная структура биржи
Учредители и члены биржи
Органы управления биржи
Общественная структура биржи
Стационарная структура биржи


Рисунок 1 - Институциональная структура биржи
В соответствии с законодательством фондовые биржи создаются в форме некоммерческого партнерства. Поэтому ее органы управления делятся на общественную и стационарную структуры (Рисунок 2).

Органы управления биржи
Громадська структура
Стаціонарна структура
Общее собрание
Виборні органи
Ревізійна комісія
Биржевой совет
Исполнительные органы
Специализированные органы


Рисунок 2 - Органы управления биржи
Общественная структура, в свою очередь, представлена Общим собранием членов биржи и выборными органами, формирующимися на собрании членов биржи.
Общее собрание – это законодательный орган внутрибиржевой деятельности, имеющий следующие функции:
· осуществление общего руководства биржей и биржевой торговлей;
· определение целей и задач биржи, стратегии ее развития, правил внутреннего распорядка;
· утверждение и изменение учредительных документов (договора, устава, правил торговли);
· выборы и утверждение Биржевого комитета (для TОО) или совета (для АО) и Ревизионной комиссии;
· внесение изменений и дополнений в их персональный состав и структуру;
· утверждение результатов деятельности биржи и распределение прибыли;
· определение размера и порядка выплаты дивидендов, а также условий покрытия убытков;
· определение (уменьшение или увеличение) количества мест на бирже и установление квот для ее членов;
· утверждение решений Биржевого комитета (совета) о создании (управлении) товарных секций;
· прием новых членов биржи;
· утверждение сметы расходов на содержание Биржевого комитета (совета) и персонала биржи.
К учредителям биржи относят членов инициативной группы, выступающих в качестве организаторов бирж. Учредители подписывают учредительный договор о создании биржи и вносят первоначальные взносы. Учредителями могут быть как физические, так и юридические лица.
Согласно законодательству в учреждении биржи не могут участвовать:
· высшие и местные органы государственной власти и управления;
· банки и кредитные учреждения, получившие в установленном порядке лицензию на осуществление банковских операций;
· страховые и инвестиционные компании и фонды;
· общественные, религиозные и благотворительные объединения (организации) и фонды;
физические лица, которые согласно законодательству не могут осуществлять предпринимательскую деятельность.
Членом биржи считают того, кто участвует в формировании ее уставного капитала либо вносит членские взносы или иные целевые взносы в имущество биржи и стал ее членом в порядке, предусмотренном учредительными документами·
Член биржи обладает определенными правами, он может:
1) участвовать в биржевой торговле;
2) принимать участие в управлении согласно биржевым нормативным документам;
3) участвовать в распределении прибыли и получать дивиденды, если они предусмотрены учредительными документами;
4) сдавать в аренду свои права на участие в биржевой торговле (в установленном порядке и только одному юридическому лицу),
Число членов биржи ограничено, оно зависит от размера уставного фонда и номинальной стоимости одной акции, Акция дает возможность пользоваться правами члена биржи, Она выражает стоимость "места" на бирже. Тесто - это собственность члена биржи· Оно может быть продано, если член биржи выходит из ее состава, сдано в аренду. Стоимость места определяет Биржевой комитет, она зависит от спроса и предложения.
Кроме Общего собрания, для управления биржей необходим постоянно действующий орган, так как собрание собирается, как правило, один раз в год.
Постоянно действующим органом управления биржи считают:
Биржевой комитет (совет, Совет директоров), из состава которого формируются Президиум и Правление [3].
Биржевой комитет является контрольно-распорядительным органом текущего управления биржей, он охраняет интересы членов биржи, осуществляя текущий контроль за ее деятельностью. Функциями Биржевого комитета (совета) являются:
· заслушивание и оценка отчетов Правления;
· внесение поправок в правила биржевой торговли;
· подготовка решений Общего собрания членов биржи;
· установление размера всех взносов, выплат, денежных комиссионных сборов;
· подготовка решения о приеме или исключении членов биржи;
· организация и проведение квалификационных экзаменов для брокеров и т.д.
Одновременно с Биржевым советом на Общем собрании членов биржи избирается Ревизионная комиссия, которая осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью биржи и ее обособленных подразделений. Кроме того, она вправе оценить правомочность решений, принимаемых органами управления биржи.
Ревизионная комиссия к Общему собранию членов биржи должна провести документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности биржи (сплошную или выборочную), ее торговых, расчетных, валютных и других операций. Ревизионная комиссия проверяет:
· выполнение установленных смет, нормативов и лимитов;
· своевременность и правильность платежей в бюджет;
· своевременность и правильность отчислений и выплат дивидендов;
· соблюдение биржей и ее органами управления законодательных актов и инструкций, а также решений Общего собрания членов биржи;
· соблюдение членами биржи правил биржевой торговли, содержание и условия заключения биржевых сделок;
· постановку и правильность оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности.
Для ведения хозяйственной биржевой деятельности, текущей ра6оты биржи как учреждения, а также для выполнения решений, принимаемых Общим собранием членов биржи и Биржевым советом, необходима стационарная структура биржи, которая представлена специализированными и исполнительными органами.
От того, насколько умело эти органы осуществляют свою деятельность, во многом зависит эффективность работы биржи. Рациональная стационарная структура биржи позволяет выполнять ее функции наиболее эффективно.
Специализированные органы - это комиссии биржи и ее коммерческие организации. Среди комиссий наиболее значительными являются Котировальная и Арбитражная.
Котировальная комиссия необходима для того, чтобы организовать учет различных видов цен (спроса и предложения, договорных, высших и низших, начальных и заключительных) при заключении биржевых сделок. На основе обобщения таких цен определяются котировальные (справочные) цены, которые публикуются в биржевых бюллетенях и рассматриваются в качестве биржевого справочника.
Биржевой бюллетень является каталогом обработки многочисленных сведений не только по уже совершенным, т.е. заключенным сделкам, но и по товарам, предлагавшимся к торгам, а также по заявкам о спросе, в том числе и при внебиржевых операциях. Обязанностью Котировальной комиссии является наблюдение за своевременным представлением участниками торгового процесса достаточно полных и объективных сведений. Она также должна устанавливать базу биржевого бюллетеня, т.е. список котируемых товаров с указанием типичного объема товарной печати. Котировальная комиссия поставляет в информационно-справочный отдел биржи данные о ценах и тенденциях их движения так же, как и по тем товарам, которые не вошли в официально опубликованную котировку. Совместно с Арбитражной комиссией она устанавливает цены при возникновении спорных вопросов.
В случае возникновения споров между покупателями, продавцами и брокерами в ходе заключения или исполнения биржевых сделок они могут обращаться в третейский суд – Арбитражную комиссию биржи для разрешения этих споров. Она не наделена правом принимать решения, обязательные к исполнению сторонами конфликта. Это своего рода согласительная комиссия. При неудовлетворенности какой-либо из сторон итогами разбирательства в Арбитражной комиссии дело передается в судебные инстанции [1].
Организационная структура управления биржи приведена в Приложении 2.
Участниками биржевой торговли являются брокеры, биржевые маклеры, старшие маклеры, помощники брокеров и биржевых маклеров. Кроме того, в операционный зал допускаются лица: персонал биржи. Главный управляющий, Председатель Правления, Государственный комиссар и Ответственный член Биржевого совета, а также лица, присутствие которых разрешено Биржевым советом. Участников биржевой торговли следует отличать от присутствующих в торговом зале биржи. Присутствующих в зале условно можно разделить на следующие группы:
1) заключающие сделки;
2) организующие заключение биржевых сделок;
3) контролирующие ход ведения биржевых торгов;
4) наблюдающие за ведением торга.
Состав заключающих сделки определяется правилами биржевой торговли и может отличаться в зависимости от того, какой является биржа – открытой или закрытой.
На открытой бирже заключать сделки в помещении биржевого зала имеют право:
· члены биржи и их представители;
· брокеры, аккредитованные на бирже;
· постоянные и разовые посетители, получившие право на участие в биржевых торгах.
На закрытой бирже заключать сделки имеют право:
· члены биржи и их представители;
· брокеры, аккредитованные на бирже.
Вторую группу, организующих заключение биржевых сделок, представляют, прежде всего, сотрудники биржи, находящиеся (работающие) в зале. До них відносяться:
· маклеры, ведущие биржевой торг;
· операторы (помощники маклера), фиксирующие заключение сделок в своем кругу;
· сотрудники расчетной группы отдела организации биржевых торгов, помогающие брокерам оформить заключенную сделку;
· работники отдела (бюро) экспертизы биржи, организующие проведение экспертизы товаров, выставляемых на торг, и оказывающие необходимую консультацию участникам торгов;
· работники юридического отдела биржи, оказывающие необходимую консультацию при оформлении заключенных сделок и составлении биржевых договоров.
Кроме того, в эту группу можно включить также и помощников брокеров, имеющих право присутствовать в биржевом зале, но не имеющих права на заключение сделок.
Ценные бумаги, обращающиеся на фондовой бирже, обладают еще одним свойством, а именно колебания цен на эти бумаги, как правило, должны быть постоянными и минимальными. Фондовая биржа способна обеспечить именно такую концентрацию спроса и предложения ценных бумаг, которая позволяет установить цены на них, реально отражающие экономическую ситуацию.
На фондовой бирже обращаются далеко не все ценные бумаги, а лишь "отборные", и биржа наряду с эмитентом несет ответственность за их качество перед инвесторами [1].
1.3.2 Показатели, характеризующие активность торгов
Фондовые индексы ММВБ
ММВБ приступила к реализации программы развития семейства фондовых индексов, позволяющих на основе надежных исходных данных обеспечить участников рынка интегральной информацией о состоянии различных сегментов рынка ценных бумаг.
В целях решения поставленной задачи в первую очередь рассматривается организованный биржевой рынок ценных бумаг ММВБ, который за время своего существования показал значительное технологическое превосходство над аналогичными рынками прочих российских организаторов торговли (доля ММВБ на рынке корпоративных ценных бумаг за 2008 год превысила 70% всего оборота вторичных торгов этими инструментами в России). Однако, несмотря на тесную взаимосвязь рынков на различных биржевых площадках, а также внебиржевого рынка, всегда существует некоторое расхождение текущих цен одной и той же акции на разных рынках. Технологии брокерских операций предполагают исполнение поручений клиентов по наилучшим ценам на любой торговой площадке. Учитывая такую специфику рынка, а также в целях получения интегральной оценки стоимости портфеля ценных бумаг, в дальнейшем будет развиваться второй подход, выходящий за рамки рынка ММВБ и позволяющий обобщить динамику цен нескольких независимых торговых площадок в едином индексе.
В настоящее время ММВБ рассчитывает индексы, характеризующие состояние рынка ценных бумаг ММВБ. К их числу относятся Индекс ММВБ, индекс ММВБ 10 и Технический сводный индекс ММВБ.
Индекс ММВБ (рассчитывается с 22 сентября 1997 года, с 28 ноября 2002 года название «Сводный фондовый индекс ММВБ» изменено на «Индекс ММВБ») представляет собой взвешенный по эффективной капитализации индекс рынка наиболее ликвидных акций российских эмитентов, допущенных к обращению на ММВБ. Методикою розрахунку Індексу ММВБ передбачено наявність сучасної системи індекс-менеджменту, що включає створення Індексного комітету і визначальною принципи включення цінних паперів до бази розрахунку індексу, засновані на експертній оцінці. Індекс ММВБ перераховується в реальному часі при здійсненні в режимі основних торгів нової угоди з акціями, включеними до бази розрахунку індексу.
Индекс ММВБ 10 (публикуется с 19 марта 2001г., начальное значение индекса, рассчитанное на — 18:00 по московскому времени 30 декабря 1997 года составляет 100 индексных пунктов) представляет собой ценовой, не взвешенный индекс, рассчитываемый как среднее арифметическое изменения цен 10 наиболее ликвидных акций, допущенных к обращению в Секции фондового рынка (вне зависимости от их принадлежности к котировальным листам ММВБ). Индекс отражает в режиме реального времени (с 10:59 до 18:00) прирост стоимости портфеля, состоящего из 10 акций, веса которых в составе портфеля в начальный момент времени одинаковы. Данный индикатор ориентирован в первую очередь на day-трейдеров, и позволяет отслеживать малейшие колебания цен основных финансовых инструментов. ММВБ 10 является первым биржевым индексом в России, методика которого не предусматривает временнего усреднения цен, а пересчет значений индекса производится после каждой сделки, заключенной с любой из 10 выбранных акций в основном режиме торгов. Состав корзины индекса определяется один раз в квартал на основании 4 показателей ликвидности.
Технический сводный индекс ММВБ введен в соответствии с требованиями Положения о требованиях, предъявляемых к организаторам торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 4 января 2002 года № 1-пс и используется при принятии Дирекцией ММВБ решения о приостановке торгов в случае превышения допустимых границ колебаний данного индекса, устанавливаемых ФКЦБ России. Индекс представляет собой отношение текущей капитализации акций, допущенных к обращению на ММВБ, к значению их капитализации на начальную дату. Индекс рассчитывается раз в полчаса с 12:00 до 18:00. Для расчета капитализации используется часовое усреднение цены акций [9].
1.3.3 Итоги торгов за месяц
Торговая активность измеряется за каждый день и фиксируется в бюлетнях ММВБ, итогах работы рынков (неделя, месяц). Пример последнего документа за сентябрь 2008 представлен ниже.
Итоги работы рынков ММВБ в сентябре 2008 р .
У вересні 2008 р . на всех рынках ММВБ было заключено сделок на сумму 1358 млрд. руб. (46,5 млрд. долл.), что на 7,1% больше объема торгов в августе.
Рынок акций. Активность участников рынка в сентябре существенно увеличилась по отношению к августу. Общий оборот операций с акциями составил 266,8 млрд. руб., а среднедневной оборот торгов вырос на 39% до 12,1 млрд. руб. Оборот операций РЕПО с акциями составил в сентябре 29,9 млрд. руб. – 11,2% общего оборота операций с акциями. Оборот операций в РПС в сентябре составил 45,2 млрд. руб., что составляет 19% оборота вторичных торгов акциями.
Продолжился рост Индекса ММВБ – за месяц он составил 11,2%, индекс достиг 611,03 пункта. Среди «голубых фишек» наибольший рост показали обыкновенные акции ОАО «Мосэнерго», цена которых выросла на 31,6%.
Выросли также обыкновенные акции ГМК «Норильский никель» – на 13,2%, ОАО «Ростелеком» – на 10,6%, РАО «ЕЭС России» – на 9,5%, ОАО «НК «ЛУКойл» – на 6%, АК Сбербанка РФ – на 5,8%, ОАО «Сургутнефтегаз» – на 4,4%. Снизились обыкновенные акции ОАО «ЮКОС» – на 3,1%.
Рынок корпоративных и региональных облигаций. В секторе корпоративных и региональных облигаций активность инвесторов повысилась до уровня марта-апреля текущего года. По итогам месяца совокупный объем сделок с корпоративными и региональными облигациями составил 109,6 млрд. руб., из которых 9,57 млрд. руб. (8,7% совокупного оборота) пришлось на первичные размещения (облигаций Иркутской области, Республики Башкортостан 2008 р ., облигаций Уфы 2008 р ., АИЖК Кемеровской области, ОАО «Центральный Телеграф», ОАО «Система Финанс»), 74,28 млрд. руб. (67,8%) – на вторичные торги и 25,75 млрд. руб. (23,5%) – на сделки РЕПО.
По сравнению с августом 2008 р . совокупный объем торгов в секторе корпоративных и региональных облигаций увеличился на 42,3%.
Рост оборота по субфедеральным облигациям составил более 30%, до 56,20 млрд. руб., они стали лидерами в структуре биржевого оборота облигаций – 51,3%, а оборот по корпоративным облигациям практически не изменился – 52,2 млрд. руб., соответственно доля их снизилась до 47,6%. Оборот по муниципальным облигациям вырос до 1,25 млрд. руб.
В сентябре котировки наиболее ликвидных выпусков выросли. Индекс корпоративных облигаций ММВБ (RCBI), повысившись в августе на 0,15%, в сентябре вырос на 0,37%, составив на закрытие 30 сентября 103,37 пункта. Индекс корпоративных облигаций RCBI-c за сентябрь повысился на 0,82% до 124,14 пункта.
Доходность большинства ликвидных выпусков корпоративных и региональных облигаций в сентябре ускорила снижение по сравнению с августом. В частности, доходность по облигациям МосГорЗайма (38-й выпуск) понизилась на 0,44 п.п., по облигациям МосГорЗайма (31-й выпуск) – на 0,50 п.п., по облигациям МосГорЗайма (32-й выпуск) – на 0,27 п.п., по облигациям Московской области (серия 25004) – на 0,54 п.п., по облигациям Газпрома (серия А3) – на 0,59 п.п., по облигациям ВТБ (4-й выпуск) – на 1,03 п.п., по облигациям РАО ЕЭС (серия Р2) – 0,18 п.п., по облигациям ТНК (5-й выпуск) – на 0,48 п.п. Доходность по облигациям ЦентрТелекома (серия 03) выросла на 0,44 п.п.
Рынок государственных ценных бумаг. В сентябре суммарный объем торгов на рынке госбумаг составил 158,4 млрд. руб., что на 18,1% меньше, чем в августе. Объем сделок прямого РЕПО с Банком России составил 47 млрд. руб. или 30% оборота. Объем вторичных торгов достиг максимального за последние два года месячного уровня 64,6 млрд. руб., а объем междилерского РЕПО – 705 млн. руб.
Основной вклад в повышение объема торгов на вторичном рынке внесли операции с облигациями Банка России, объем которых составил 30,4 млрд. руб. На оборот в секторе ОФЗ-АД пришлось 19,8 млрд. руб., в секторе ОФЗ-ФД – 14,3 млрд. руб., в секторе ОФЗ-ПД – 0,099 млрд. руб. В сентябре лидерами по объему сделок (без ОБР) стали выпуск ОФЗ 46003, объем сделок с которым составил 3,9 млрд. руб., а средневзвешенная доходность выросла на 0,11 п.п., и ОФЗ 46002, объем сделок с которым составил 3,5 млрд. руб., а доходность выросла на 0,03 п.п.
Состоялось размещение бескупонных облигаций Банка России с объемом выпуска 50 млрд. руб. за номіналом. По итогам аукциона было размещено облигаций на сумму 34,513 млрд. руб. по номиналу, объем выручки составил 34,495 млрд. руб., цена отсечения – 99,9472% от номинала, доходность к выкупу по цене отсечения — 1,75% годовых, средневзвешенная цена – 99,9488%, средневзвешенная доходность – 1,7% годовых.
Общий объем размещенных Минфином бумаг в сентябре составил 7,5 млрд. руб., что на 1,8% меньше, чем в августе. Размещались бумаги: ОФЗ 46002, ОФЗ 46014, ОФЗ 27025 и ОФЗ 27026. Объем аукционов БМР составил 0,64 млрд. руб., что на 91% меньше, чем в августе.
Валютный рынок. За месяц курс рубля вырос по отношению к доллару на 3 коп. (0,1%) и снизился по отношению к евро на 71,6 коп. (-2%): в четверг 30 сентября курс доллара расчетами «сегодня» на ЕТС составил 29,2221 руб./долл., курс единой европейской валюты – 36,0555 руб./евро. В условиях благоприятной внешнеторговой конъюнктуры активность участников осталась на высоком уровне – объем торгов валютного рынка ММВБ за месяц увеличился на 2,3% до 28,2 млрд. долл. Среднедневной оборот по долларовым инструментам увеличился на 2,2% до 1271 млн. долл. Объем сделок с долларом расчетами «сегодня» составил 25,9%, расчетами «завтра» – 32,6% объема валютных торгов. Улучшение ситуации с рублевой ликвидностью банковской системы сказалось на некотором сокращении объема операций СВОП, доля которых уменьшилась с 43,8 до 40,8% общего оборота. Среднедневной объем торгов европейской валютой вырос на 5% до 7,7 млн. евро в день. долл. Удельный вес операций «евро-рубль» составил 0,7%, а на сделки «доллар-рубль» пришлось 99,3% объема биржевых торгов.
Рынок стандартных контрактов. Общий оборот торгов фьючерсными контрактами на доллар США составил 167,5 млн. руб., или 5720 контрактов. Среднедневной оборот торгов снизился по отношению к августу и составил 7,6 млн. руб. Объем открытых позиций на конец сентября составил 21320 контрактов (около 21 млн. долл.), несколько снизившись относительно уровня конца августа. Из них 1050 контрактов приходится на октябрьский контракт, 100 – на ноябрьский контракт, 20120 – на декабрьский контракт и 50 – на июньский контракт 2009 р . Средний спрэд по ближайшему к исполнению контракту составлял в среднем 3-5 коп.
Комментарий к сложившейся ситуации.
Ситуация на российском финансовом рынке в сентябре определялась совокупным воздействием внешних и внутренних факторов, среди которых можно выделить: высокий уровень мировых цен на нефть, хорошие макроэкономические показатели России и рост ликвидности отечественного банковского сектора.
Поддержке рынка способствовали исключительно высокие мировые цены на нефть. Весь месяц цена нефти сорта Brent была выше уровня 40 долл./баррель и к концу месяца выросла до 46,4 долл./баррель.
В сентябре на мировых фондовых рынках не наблюдалось единой тенденции: американский индекс DJIA снизился на 1%, а немецкий DAX вырос на 2,8%.
В начале месяца наблюдалось повышение доходности американских долговых бумаг, в частности, 10-летних Treasuries. Позднее ситуация на американском долговом рынке изменилась благодаря тому, что ФРС США приняла 21 сентября решение повысить ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 1,75% годовых и в дальнейшем намерена придерживаться этой умеренной стратегии. В результате в третьей декаде месяца доходность 10-летних Treasuries упала до 4% годовых, т.е. за месяц она снизилась на 0,1 п.п.
Что касается внутренней конъюнктуры, то здесь на рынок оказывали благоприятное влияние хорошие экономические новости. Так, профицит федерального бюджета РФ в январе-сентябре 2008 р . на основе предварительных данных о финансировании расходов составил 476,393 млрд. руб., или 3,9% от прогнозного объема ВВП за январь-сентябрь. Стабилизационный фонд РФ, формируемый с начала этого года за счет дополнительных доходов от высоких цен на нефть, на 1 октября вырос до 349,7 млрд. руб. (на 1 февраля 2008 р . его величина составляла 106 млрд. руб.).
Наблюдалось улучшение ситуации с банковской ликвидностью. Средняя однодневная ставка MIBOR составила 4,08% в сентябре против 4,59% в августе, а средний уровень остатков средств банков на корсчетах вырос с 194,33 млрд. руб. в августе до 198,48 млрд. руб. в сентябре.
Следствием влияния позитивных факторов стал рост рынка акций российских компаний. Следует добавить также, что в сентябре существенно меньшее влияние на рынок стали оказывать события вокруг Юкоса. Видимо, инвесторы адаптировались как к новостям о Юкосе, так и к существенному уменьшению веса Юкоса в Индексе ММВБ. Сентябрь стал периодом существенной активизации процесса реструктуризации РАО «ЕЭС России». Было принято решение о формировании первых ОГК. В связи с этим существенно вырос интерес стратегических инвесторов к акциям «Мосэнерго», которые стали лидерами роста в сентябре. В конце месяца был проведен давно ожидавшийся аукцион по продаже госпакета акций НК «Лукойл», который приобрела американская ConocoPhillips за 2 млрд. долл. Кроме того, стало известно, что ConocoPhillips может увеличить свою долю в уставном капитале ЛУКОЙЛа до 20%, и компании создают СП для допуска американской компании к разработке Тимано-Печорского месторождения.
Рынок корпоративных и региональных облигаций, испытав незначительное снижение котировок в начале сентября, оставшуюся часть месяца демонстрировал достаточно уверенный рост. Относительно «дешевые деньги» и отсутствие крупных размещений новых выпусков в этом секторе на фоне весьма стабильного курса рубль/доллар обеспечили достаточно высокий спрос на вторичном рынке.
Важнейшим событием сентября стало размещение облигаций Банка России (ОБР). Итоги аукциона показали заинтересованность участников рынка в новых инструментах. На аукционе ОБР было продано 70% предложенных бумаг, что позволило зарегистрировать выпуск в ФСФР. Банк России впоследствии выкупил часть облигаций, не дожидаясь первой оферты, чтобы снизить расходы, а по оферте был выкуплен остаток облигаций. 6 октября ОБР повторно будут размещены на рынке на срок девять месяцев.
Развитию рынка ОБР в перспективе должно способствовать совершенствование законодательного окружения. Госдума РФ в ближайшее время примет поправки в законодательство, упрощающие порядок выпуска ОБР. Как ожидается, изменения будут вноситься в закон «О Банке России» и закон «О рынке ценных бумаг». Эти изменения позволят ЦБ РФ выпускать собственные облигации, не регистрируя их и не объявляя заблаговременно об эмиссии.
Курс доллара к рублю за месяц снизился на 3 коп. (0,1%) до 29,22 руб. за долар. Поддержку российской валюте по-прежнему оказывает приток экспортной валютной выручки, который определяется сохраняющимися высокими ценами на нефть. В сентябре против доллара играло также падение американской валюты на рынке Forex. Рост курса евро по отношению к рублю — прямое следствие укрепления позиций единой европейской валюты на мировом рынке. После повышения ФРС США учетной ставки до 1,75% годовых наиболее осторожные игроки решили зафиксировать прибыль, что привело к укреплению позиций евро по отношению к доллару. За месяц на Forex евро вырос на 2% с 1,22 до 1,24 долл. за евро, соответственно курс евро на российском рынке увеличился более чем на 70 коп. (2%) до 36,06 руб. за евро.
В перспективе цены на российские сырьевые ресурсы останутся определяющим фактором курсообразования. В условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры золотовалютные резервы ЦБ РФ достигли уровня 94,3 млрд. долл. и обеспечивают плавную динамику курса. Пока ориентиры курса доллара на срочном рынке ММВБ на октябрь-ноябрь находятся в диапазоне 29,25 - 29,33 руб. [9].

2. Алгоритма выделения тренда и построения доверительных полос для цены акции
2.1 Метод Полосы Боллинджера
Рассмотрим применение метода Полоса Боллинджера для цен акций Лукойл с целью долгосрочной торговли.
Источником информации является сайт Московской межбанковской валютной биржи. В ходе исследования использовались цены закрытия акций компании ОАО «Лукойл» за 100 торговых дня (Исходные данные - Приложение 1). При построении полос для различного порядка скользящих средних имеем следующий результат:
1. 8-дневное скользящее среднее (n = 8) – применение неэффективно. Не наблюдается четких сигналов к покупки/продажи, т.к. цена не выходит за полосы.
2. 10-дневное и 13-дневное среднее – наблюдались незначительные скачки за линии. Данные порядки эффективны для краткосрочного анализа, а также для внутредневной торговли.
3. 20-дневное скользящее среднее. Как показало исследование, данный порядок средней привел к лучшему результату анализа: 5 % времени акции находятся вне диапазона полос, 95% соответственно внутри [8].
Формулы для расчета верхнего и нижнего доверительного интервала, следующие:

і


где U - верхняя граница доверительного интервала;
D - нижняя граница доверительного интервала;
x - установленный трейдером процент, зависящий от среднеквадратических отклонений цены от скользящей средней;
MA - скользящая средняя,
,
p i - цена в i-й момент времени;
n – период времени, на котором производится усреднение цены, порядок средней.
Скользящая средняя строилась с помощью MS «Excel»/Анализ данных.
Среднеквадратическая ошибка моделирования
28,0723
В самом начале тенденции цены дважды вышли за верхнюю полосу (2 день, 4 день), что является сильным сигналом к изменению тренда. Таким образом, трейдеру необходимо покупать акции после возвращения цены в диапазон, поскольку повышательная тенденция сменяется понижательной. Еще одним сигналом покупки - пересечение цены и скользящей средней на 7 день. После касания нижней полосы на 12 день, трейдеру необходимо занять выжидательную позицию, поскольку тренд неопределенен и колеблется в одинаковом диапазоне [431, 445,7]. Цена в точке 25 пресекает СС, но поскольку этот сигнал является слабым, трейдеру нежелательно вступать на рынок без дополнительных сигналов. На 36 и 38 день наблюдается рыночная ситуация подобная началу тренда, но как видно в дальнейшем линия цены не смогла пересечь СС, что свидетельствовало об зарождении следующего флета. Двойном пересечении верхнего интервала не привело к изменению повышательного тренда. Было бы ошибкой начать покупать на данном отрезке. На графике можно увидеть пересечение тренда цены и СС на 53 день, но данный сигнал не может быть подтверждением предыдущего, т.к. пресечение происходит после флета. Изменению тренда предшествует следующий сигнал: пресечение СС и тренда цены – 68 день, 71, 72 день– цена выходит за верхнюю полосу, следовательно здесь трейдер может продавать акции до возникновения флета. Точка 87 слабый сигнал к изменению действующего тренда, т.е. вполне возможна тенденция покупки акций на промежутке 88 – 100.
\ S
Рисунок 3 - Полосы Боллинджера
Расчетные таблицы приведены в Приложении 3
2.2 Метод регрессии с переключениями
Для выявления более корректной тенденции цены используем метод Регрессия с переключениями.
Регрессия с переключениями (регрессионные модели с переменным) наравне с адаптивным подходом является средством моделирования изменения структуры экономического процесса. Однако в отличие от адаптивного подхода здесь считается, что изменение структуры может происходить не в каждый момент времени.
В общем случае проблема построения регрессионной модели с переменной структурой включает решение следующих задач:
· Выявление точек перелома зависимостей (или их задание);
· Установление характера перехода (плавное или скачкообразное);
· Построение модели с переменной структурой;
· Проверка гипотезы о наличии структурных изменений.
Решение указанных задач представляет собой значительные трудности, а некоторые еще не имеют надежного формального решения. Однако при решении практических задач довольно часто встречаются ситуации, когда не требуется решение первых двух задач, поскольку априори можно сформулировать гипотезы о положении точек перелома и характере перехода. Например, при изучении во времени какого-либо экономического показателя предприятия (объем выпуска, себестоимость продукции и т.д.) заранее можно сказать, что в большинстве случаев переходы будут плавные, а точки перелома зависимости будут располагаться на временной оси в момент осуществления изменений условий производства (приватизация, изменение собственника, изменение технологии и т.д.). В ряде случаев, когда нет достаточно надежной априорной информации, местоположение точек перелома можно определить по графику экономического показателя от времени.
Поясним сущность регрессии с переключениями на примере. С этой целью рассмотрим рисунок 4.

Рисунок 4 – Пример регрессии с переключениями
На данном рисунке приведен скачкообразный переход от регрессии I к регрессии II. Непрерывный переход от регрессии I к регрессии III, изображенных пунктирной линией также приведен на рисунке 4.
На рисунке 4 штрихпунктирной линией показано изменение коэффициента регрессии на каждом шаге (адаптивный алгоритм) [13].
Использование априорной информации позволяет повысит точность оценивания параметров регрессии. Это важно при построении математических моделей экономических процессов, так как часто исходными данными являются короткие временные ряды. Предположим что область параметров задается в виде нечетких ограничений – равенств и неравенств. Рассматриваемая регрессия имеет вид
(17)
де - зависимая переменная, - параметр регрессии, – независимая переменная, - случайная величина, здесь и далее « / » означает транспонирование. Относительно регрессоров далее используется такое допущение
Допущение 1. Матриця невырождена
Лемма 1. Если выполняется допущение 1 и ( - выпуклое множество), то строго монотонно возрастает, а строго монотонно убывает при , Де
Рассматриваемую задачу можно трактовать как задачу с двумя нечеткими целями выбора, так как с ростом r увеличивается первый критерий и уменьшается второй, и наоборот. Нечеткой i - целью, i = 1,2 , в множестве Z является некоторое его нечеткое подмножество, обозначим его . Функция принадлежности
(18)

де .
Согласно лемме 1, уменьшается от 1 до 0, а увеличивается от 0 до 1.
Рассмотрим модель регрессии с переключением при одномерном переключателе, зависящем от времени t :
, (19)
де - n – мерный вектор регрессоров, - n – мерный вектор истинных значений параметров регрессии, - индекс точки переключения, - шум.
На отрезке времени с числом наблюдений параметры регрессии постоянны и равны . Нехай . Далее будем считать, что точки переключения известны, а величина может быть меньше n .
Пусть параметры регрессии на соседних отрезках I t и I t +1 достаточно близки, что можно сформулировать в виде нечеткого ограничения-равенства , Де – вектор, его компоненты – нечетко заданные числа, функции принадлежности которых сосредоточены в окрестности 0.
Расхождения, аналогичные приведенные в разделе 1, показывают, что задачу оценивания можно сформулировать как двухкритериальную.
(20)
(21)
де, , - выпуклое множество, і - весовые коэффициенты (известные величины). Зокрема,
Введем следующие матрицы:

размерности m i x n ;
X = diag ( X (1), …, X ( N )) размерности
;
Сформируем матрицу
.
Здесь r > 0 , ,
где матрица имеет размерность
( N -1) x N .
Маємо
де - вектор, размерность которого .
Причем .
Тут
де , .
Розмірність равна . У вектора размерности компонента с индексом равна , с индексом - равна , остальные компоненты нулевые.
Относительно регрессоров принимаем допущение
Допущение 6. У матрицы размерности столбцы линейно независимы.
Лемма 2. Пусть выполняется допущение 6, элементы матрицы .
Тогда матрица M имеет полный ранг.
Доказ. Необходимое и достаточное условие линейной независимости векторов (существование полного ранга у M ) – выполнение равенства
(22)
для всіх *.
Из (22) имеем две системы уравнений
, (23)
Количество уравнений в первой системе - , во второй - . Первую систему в развернутом виде можно представить как N систем уравнений

(24)
Вторую систему уравнений в (23) в развернутом виде представим так:
, (25)
де , - k -я компонента вектора .
Обратимся к первому уравнению в (25), коэффициенты которого , , . Отсюда следует .
Рассуждая аналогично, получим из остальных уравнение в (25)
(26)
Из этого соотношения и (24) получаем систему уравнений , Де , . Согласно условию леммы, ее решение . Отсюда и из (26) следует . Лемма доказана.
Для определения оценок параметров регрессии с переключениями свернем два критерия в один.
Теорема 8. Если выполняются условия леммы 2, , Де - выпуклое множество, то P - оценка параметров регрессии (19), соответствующая критериям (20), (21), является решением задачи
(27)
Доказ. Квадратичный член функции цели має вигляд


Но M , согласно лемме 2, имеет полный ранг. Поэтому квадратичная форма положительно определена и, следовательно, (27) имеет единственное решение. Отсюда следует утверждение теоремы:
Можно показать, что свойства критериев такие же, что и приведенные в разделе 1. Поэтому единственная компромиссная P -оценка параметров регрессии с переключениями, соответствующая значению r = r * , может быть найдена по правилам, описанным в этом разделе, т.е. , функции определены в (18), . Тут [7, 14]
Описанный алгоритм оценивания реализован в пакете программ «ПРОГНОЗ».
Для нахождения коэффициентов регрессии и их среднеквадратических ошибок применяется пакет программ «ПРОГНОЗ».
Пакет программ «ПРОГНОЗ» предназначен для создания линейных по параметрам регрессионных моделей и моделей временных рядов с переменными или постоянными во времени параметрами. Полученные модели используются для многофакторного прогнозирования по уравнениям регрессии и однофакторного прогнозирования по модели временного ряда. Кроме того, пакет позволяет проводить предварительный анализ данных по выборке: оценивать математическое ожидание и дисперсию, взаимную корреляционную матрицу, проверять гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности.
Пакет ориентирован на персональные компьютеры (ПК) типа IBM PC XT/AT и совместимые с ними. Информация для расчетов находится в базе данных, создаваемой с помощью СУБД типа dBase, foxbase, Карат и т.п. БД состоит из двух файлов. Первый файл содержит числовые данные о переменных: каждое поле – одна переменная. Второй файл содержит справочник русских названий полей, а также название единицы отсчета данных (месяц, год, и т.п.).
Пакет «Прогноз» может быть использован для решения различных задач моделирования и прогнозирования. До них відносяться:
1) прогнозирование курса валют, акций, индексов цен различных товаров;
2) многофакторный прогноз себестоимости продукции;
3) определение норм расхода материалов и энергоносителей;
4) прогнозирование качества продукции по некоторым факторам (например, определение механического свойства металлопродукции по ее химическому составу);
5) анализ и прогнозирование инвестиционных процессов.
Регрессионная модель с переменными параметрами
Рассмотрим модель вида
, (4)
где t - номер наблюдений. В качестве регрессора z t используются линейные или нелинейные функции от исходных переменных x j , имеющихся в БД. Параметры в модели (4) могут меняться от наблюдения к наблюдению, либо быть постоянными на некоторых отрезках времени, задаваемых пользователем (регрессия с переключениями).
2.1. Параметры модели изменяются на каждом шаге. В этом случае используются два алгоритма. Первый алгоритм основан на постепенном забывании предыстории путем придания «старым» наблюдениям меньшего веса. Причем в течении некоторого периода времени веса всех наблюдений одинаковы, а от периода к периоду изменяются по показательному закону. Параметры регрессии в (4) оцениваются рекуррентно:
, t = 1, 2, …
,


де ; ; ,
если t-е наблюдение – первое в -ом периоде постоянства весов, с t = 1 в противном случае.
Второй алгоритм оценивания параметров регрессии в (4) основан на трактовке задачи оценивании как двухкритериальной. Первый критерий –
,
второй критерий –
.
Искомая последовательность векторов находится в результате минимизации (2) где r определяется из условия, что первый критерий является главным.
Результаты решения: оценки параметров регрессии и среднеквадратические ошибки остатков выводятся в виде таблиц и графиков. Кроме того, вычисляются и выводятся сглаженные оценки указанных величин.
Сглаживание производится согласно соотношению

де - сглаженная оценка. Параметр задается пользователем.
Прогнозирование по одному временному ряду
Рассматривается модель с переменными параметрами

(8)
де - последовательность независимых случайных величин, l – неизвестно. Параметры в (8) находятся двумя способами. Первый состоит в рекуррентном оценивании:
,
, (9)
де , , O l - l-мерный вектор. Величини и l ( ) выбираются такими, чтобы минимизировать ошибку прогноза на 1 шаг вперед на отрезке обучения [1, Т]:
,
де находится по (9).
Другой способ определения параметров в (8) аналогичен определению параметров в (4) по второму алгоритму (см. р. 2.1). Отличие состоит в замене вектора z t в (5) на векторе X t -1 [12].

Ввод названия базы данных

Предварительная статистическая обработка данных
Построение регрессии с переключениями
Построение регрессионной модели
Выбор переменной (полей) из базы данных. Задание независимой переменной
Многофакторный прогноз


Рисунок 5 – Общая схема построения регрессии в ПО «ПРОГНОЗ»
2.2.1 Анализ тенденции цен акций полиномиальный тренд второго порядка
В интерфейсе программы выбираем базу данных с которой будем работать, вид прогноза - Многофакторный, Регрессия с переключениями, зависимые переменные – Цена, независимые - Время, Время 2. Выбираем временной промежуток – 100, число отрезков 5. Учитываем свободный коэффициент.
В результате вычислений имеем следующую таблицу:
Таблица – 1 Коэффициенты регрессии полином 2-го порядка
№ отрезка

Діапазон

Коэффициент регрессии

1
1 .. 20
alfa(0) – свободный член = 506,4294
alfa(1) при XX(1) = - 6,2289
alfa(2) при XX(2) = 0,1239
2
21 .. 40
alfa(0) – свободный член = 441,9491
alfa(1) при XX(1) = - 3,2460
alfa(2) при XX(2) = 0,1340
3
41 .. 60
alfa(0) – свободный член = 1044,6630
alfa(1) при XX(1) = - 20,9880
alfa(2) при XX(2) = 0,2152
4
61 .. 80
alfa(0) – свободный член = 943,5895
alfa(1) при XX(1) = - 13,2310
alfa(2) при XX(2) = 0,1126
5
81 .. 100
alfa(0) – свободный член = 2662,772
alfa(1) при XX(1) = - 41,6587
alfa(2) при XX(2) = 0,2029

Таблица 2 – Ошибки

Среднеквадратическая ошибка моделирования
12,5074
Среднеквадратическая ошибка прогноза
85,2772
На основании вышеприведенных данных строим полином (Рисунок 6).
P t =
В результате получим сглаженный тренд (полином) цен акций для 100 точек (Рисунок ). Откладываем от него верхний и нижний доверительный интервал:
U // = P t + ts 2 ;
D // = P t - ts 2 ,
где t – квантиль. t = 2
s 2 – среднеквадратическая ошибка моделирования
Как видно из рисунка доверительные интервалы, построенные с помощью Регрессии с переключениями уже Полос Боллинджер.
Расчетные таблицы приведены в Приложении 4.

\ S
Рисунок 6 - Полином второго порядка
2.2.1 Анализ тенденции цен акций полиномиальный тренд первого порядка
Построим линейный тренд методом регрессии с переключениями.
P t =
В результате получим сглаженный тренд (полином) цен акций для 100 точек (Рисунок ). Откладываем от него верхний и нижний доверительный интервал:
U / = P t + ts 2 ;
D / = P t - ts 2 ,
где t – квантиль. t = 2
s 2 – среднеквадратическая ошибка моделирования
Таблица 3 – Коэффициенты регрессии полином 1-го порядка
№ отрезка

Діапазон

Коэффициент регрессии

1
1 .. 20
alfa(0) – свободный член = 489,2585
alfa(1) при XX(1) = - 3,0673
2
21 .. 40
alfa(0) – свободный член = 411,2470
alfa(1) при XX(1) = 2,0965
3
41 .. 60
alfa(0) – свободный член = 470,2636
alfa(1) при XX(1) = 1,3778
4
61 .. 80
alfa(0) – свободный член = 510,3297
alfa(1) при XX(1) = 0,8917
5
81 .. 100
alfa(0) – свободный член = 586,9031
alfa(1) при XX(1) = - 0,2669

Таблица 4 – Ошибки линейного тренда

Среднеквадратическая ошибка моделирования
20,3937
Среднеквадратическая ошибка прогноза
47,9198
График полинома 1 порядка представлен ниже (Рисунок 7)
\ S
Рисунок 7 - Полином первого порядка
Расчетные таблицы приведены в Приложении 5.
Сравним среднеквадратические ошибки моделирования по каждому методу:

Таблица 5 - Среднеквадратические ошибки моделирования

Полосы Боллинджера

28,0723
Регрессия с переключениями полином второго порядка
12,5074
Регрессия с переключениями полином первого порядка
20,3937
Более адекватной является та модель, которая имеет наименьшую среднеквадратическую ошибку. В данном случае это регрессия с переключениями полином 2-го порядка S 2 = 12,5074.

3. Информационная система «Расчет индикаторов изменчивости»
3.1 Общие сведения об информационных системах

Классификация информационных систем

Структуру информационной системы составляет совокупность отдельных ее частей, называемых подсистемами.
Подсистема - это часть системы, выделенная по какому-нибудь признаку.
Классификация по характеру использования информации
Информационно-поисковые системы делают введения, систематизацию, сохранение, выдачу информации из запроса пользователя без сложных преобразований данных.
Информационно - решающие системы осуществляют все операции переработки информации с определенного алгоритма. Среди них можно провести классификацию по степени влияния выработанной результатной информации на процесс принятия решений и выделить два класса: управляющие и что советуют.
Управляющие ИС вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает решение. Для этих систем характерный тип задач расчетного характера и обработка больших объемов данных. Примером могут служить система оперативного планирования выпуска продукции, система бухгалтерского учета.
Эти системы имеют более высокую степень интеллекта, так как для них характерная обработка знаний, а не данных.

Классификация по сфере применения

Информационные системы организационного управления предназначенные для автоматизации функций управленческого персонала. Учитывая наиболее широкое применение и разнообразие этого класса систем, часто любые информационные системы понимают именно в данном толковании. К этому классу относятся информационные системы управления как промышленными фирмами, так и непромышленными объектами: отелями, банками, торговыми фирмами и др.
Основными функциями подобных систем есть: оперативный контроль и регулирование, оперативный учет и анализ, перспективное и оперативное планирования, бухгалтерский учет, управление сбытом и снабжением и другие экономические и организационные задачи.
Интегрированные (корпоративные) ИС используются для автоматизации всех функций фирмы и охватывают весь цикл работ от проектирования к сбыту продукции. Создание таких систем очень тяжело, поскольку требует системного подхода из позиций главной цели, например получения прибыли, завоевание рынка сбыта и т.д. Такой подход может привести к важным изменениям в самой структуре фирмы, на что может решиться не каждый управляющий.
Информационные системы, которые разрабатывают альтернативы решений , могут быть модельными и экспертными.
Модельные информационные системы предоставляют пользователю математические, статические, финансовые и другие модели, использование которых облегчает изготовление и оценку альтернатив решение. Пользователь может получить отсутствующую нему для принятия решения информацию путем установления диалога с моделью в процессе ее исследования.
Основными функциями модельной информационной системы есть:
возможность работы в среде типичных математических моделей, включая решения основных задач моделирования типа "как сделать, чтобы ?", "что будет, если ?", анализ чувствительности и др.;
· довольно быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирование;
· оперативная подготовка и корректирование входных параметров и ограничений модели;
· возможность графического отображения динамики модели;
· возможность объяснения пользователю необходимых шагов формирование и работы модели.
Экспертные информационные системы обеспечивают изготовление и оценку возможных альтернатив пользователем за счет создания экспертных систем, связанных с обработкой знаний. Экспертная поддержка принятых пользователем решений реализуется на двух уровнях.
Системы поддержки принятие решений обслуживают частично структурированные задачи, результаты которых тяжело спрогнозировать заранее. Они имеют более могущественный аналитический аппарат с несколькими моделями. Информацию получают из управленческих и операционных информационных систем. Используют эти системы все, ком необходимо принимать решение: менеджеры, специалисты, аналитики и др. Например, их рекомендации могут пригодиться при принятии решения ли покупать взять оборудования в аренду и др.
Характеристики систем поддержки принятия решений;
· обеспечивают решение проблем, развитие которых тяжело прогнозировать;
· оснащенные сложными инструментальными средствами моделирования и анализа;
· разрешают легко изменять постановки решаемых задач и входные данные;
· отличаются гибкостью и легко адаптируются к изменению условий по несколько раз в день;
имеют технологию, максимально ориентированную на пользователя.
3.2 Описание подсистем, их назначение
ИС разработана средствами MS Excel, поскольку этот программный продукт наиболее удобный для данного расчета.
Информационная система предназначена для расчета индикаторов изменчивости цен акций, с целью анализа существующей тенденции и прогнозирование будущей.
Кнопки создавались с помощью Панелей инструментов «Элементы управления», «Формы».
Информационная система имеет следующую структуру:
- Заставка
- Главное меню
- Индикаторы изменчивости
- Построение Полос Боллинджера
- Расчет № 1
- Рисунок 1
- Регрессия с переключениями линейная
- Расчет № 2
- Рисунок 2
- Регрессия с переключениями полиномиальная
- Расчет № 3
- Рисунок 3
- Сравнение моделей
Общая характеристика ИС
1. Заставка
Заставка содержит кнопку ВХОД, ВЫХОД и MsgBox
Вхід
Private Sub CommandButton1_Click()
Worksheets("Лист3").Activate
End Sub
ВИХІД
Private Sub CommandButton2_Click()
ActiveWorkbook.Close
End Sub
Sub СПРАВКА()
MsgBox (" СППР разработала ст. гр. ЭК-00-М Кулина О.А. ")
End Sub
2. Главное меню. Главное меню предназначен для удобного перехода у подсистемы «Индикаторы изменчивости», «Сравнение моделей».
В главном меню размещенные кнопки: Заставка, Индикаторы изменчивости, Сравнение моделей
Заставка
Private Sub CommandButton1_Click()
Worksheets("Лист 2").Activate
End Sub
Индикаторы изменчивости
Private Sub CommandButton2_Click()
Worksheets("Лист 4").Activate
End Sub
Порівняння моделей
Private Sub CommandButton6_Click()
Worksheets("Лист1").Activate
End Sub
2.1 Индикаторы изменчивости – «Лист 4»
2.1.1 Построение Полос Боллинджера – «Лист 8». Цель данной подсистемы – расчет и построение тренда методом Полоса Боллинджера
2.1.1.1 Расчет № 1 – «Лист 12»
2.1.1.2 Рисунок 1 – «Лист 13»
2.1.2. Регрессия с переключениями линейная – «Лист 5». Назначение – расчет и построение регрессии с переключениями линейная.
2.1.2.1 Расчет № 2 – «Лист 6»
2.1.2.2 Рисунок 2 – «Лист 10»
2.1.3 Регрессия с переключениями полиномиальная – «Лист 7».Назначение – расчет и построение регрессии с переключениями полиномиальная.
2.1.3.1 Расчет № 3 – «Лист 9»
2.1.3.2 Рисунок 3 – «Лист 11»
Сравнение моделей – «Лист 1»
На данной листве с целью выбора наиболее точной модели проводится сравнение среднеквадратических ошибок, полученных по каждому индикатору.
В подсистеме для удобства заполнения ошибок расположенные кнопки, которые вытягивают среднеквадратическую ошибку из подсистем и кнопка «Очистить».

Кнопка «1»

Sub Боллинджер()
'' Боллинджер Макрос
Sheets("Лист12").Select
Range("K3").Select
Selection.Copy
Sheets("Лист1").Select
Range("A9").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
End Sub

Кнопка «2»

Sub Лин()
' Лин Макрос
Sheets("Лист6").Select
Range("K3").Select
Selection.Copy
Sheets("Лист1").Select
Range("B9").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
End Sub

Кнопка «3»

Sub полином()
' полином Макрос
Range("C9").Select
Sheets("Лист9").Select
Range("M3").Select
Selection.Copy
Sheets("Лист1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
End Sub

Кнопка «4»

Sub Удалить()
' Удалить Макрос
Range("A9:C9").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.ClearContents
End Sub
Для данной ИС был избран кнопочний интерфейс. Он створюеться путем заполнения книги необходимым количеством листов, каждый из которых трансформируются в диалоговой форму.
3.3 Инструкция пользователю информационной системы
Активизировать «Главное меню» - кнопка Вход

Рисунок 8 - Заставка


Рисунок 9 - Главное меню

2. Для выбора нужного индикатора Нажать кнопку «Индикаторы изменчивости»
3. Скопировать исходные данности и выбрать нужный индикатор, путем нажатия кнопки. Например, Полоса Боллинджера.


Рисунок 10 – Подсистема выбора индикаторов

Активизируется подсистема “Расчет индикатора Полоса Боллинджера”

Рисунок 11 – Подсистема «Построение Полос Боллинджера»


4. Рассчитать индикатор/Кнопка Расчет/ Вставка ранее скопированных данных/ Расчет Скользящей Средней/Анализ данных/ Скользящее среднее. Другие формулы уже рассчитаны с ссылками на необходимые ячейки. Надо

отметить, что максимальный объем выборки для данной системы 100.

Рисунок 12 – Подсистема «Построение Полос Боллинджера»Рисунок 13 – Расчет индикатора

5. Построение графику. Активизировать компоненту Рисунок 1, где раньше заданным диапазонам строится график.


Рисунок 14 – Подсистема построения графика

6. Возвратиться к Расчету / “К расчету №1”, или к Главному меню, для расчета следующего индикатора
Аналогично рассчитываем другие индикаторы – Регрессия с переключениями для линейного и полиномиального тренда. Особенность расчета состоит в потому, что параметры регрессии были получены в Пакете программ “ПРОГНОЗ”. Поэтому в компонентах “Построение линейного тренду” “Построение полиномиального тренду” изображены коэффициенты и ошибки, в том виде в котором были получены из этого пакету.
Расчет регрессии с переключениями – линейный тренд

Рисунок 15 – Построение линейного тренда
Кнопка «Расчет»

Рисунок 16 – Расчет индикатораРисунок 17 – Подсистема построения графика


После расчетов по трем моделям возвращаемся в «Главное меню»/ «Сравнение моделей»
Появляется компонента “Сравнение моделей”, где активизируя кнопки под названиями индикаторов, получаем среднеквадратичные ошибки по каждой. Выбирается модель, которая имеет наименьшую ошибку. В данном случае полинома 2 порядка.


Рисунок 18 – Подсистема «Сравнение моделей»


4. Охорона праці і техніка безпеки
Инструкция по технике безопасности при работе на компьютере
Загальні вимоги безпеки
Настоящая инструкция распространяется на персонал, эксплуатирующий средства вычислительной техники и периферийное оборудование. Инструкция содержит общие указания по безопасному применению электрооборудования в учреждении. Требования настоящей инструкции являются обязательными, отступления от нее не допускаются. К самостоятельной эксплуатации электроаппаратуры допускается только специально обученный персонал не моложе 18 лет, пригодный по состоянию здоровья и квалификации к выполнению указанных работ.
Требования безопасности перед началом работы
Перед началом работы следует убедиться в исправности электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, наличии заземления компьютера, его работоспособности,

Требования безопасности во время работы

Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных факторов необходимо соблюдать: санитарные правила и нормы, гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы
Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода, закрашивать и белить шнуры и провода, закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы, выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.
Для исключения поражения электрическим током запрещается: часто включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании мокрыми руками, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками электрического напряжения на корпусе, класть на средства вычислительной техники и периферийном оборудовании посторонние предметы.
Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения электрооборудование.
Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части.
Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычислительной техники и периферийного оборудования. Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами-техниками с соблюдением необходимых технических требований.
Во избежание поражения электрическим током, при пользовании электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических конструкций, соединенных с землей.
При пользовании электроэнергией в сырых помещениях соблюдать особую осторожность.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.
При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.
Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи пострадавшему.
Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, наиболее эффективным из которых является метод рот в рот¦ или рот в нос¦, а также наружный массаж сердца.
Искусственное дыхание пораженному электрическим током производится вплоть до прибытия врача.
На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества
В помещениях запрещается:
а) зажигать огонь;
б) включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом;
в) курить;
г) сушить что-либо на отопительных приборах;
д) закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре
Источниками воспламенения являются:
а) искра при разряде статического электричества
б) искры от электрооборудования
в) искры от удара и трения
г) открытое пламя
При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, одновременно оповестить о пожаре администрацию.
Помещения с электрооборудованием должны быть оснащены огнетушителями типа ОУ-2 или ОУБ-3.
Требования безопасности по окончании работы
После окончания работы необходимо обесточить все средства вычислительной техники и периферийное оборудование. В случае непрерывного производственного процесса необходимо оставить включенными только необходимое оборудование.
Развернутая:
Инструкция по технике безопасности при работе на компьютере
Введення
Настоящая инструкция предназначена для предотвращения неблагоприятного воздействия на человека вредных факторов, сопровождающих работы со средствами вычислительной техники и периферийным оборудованием.
Настоящая инструкция подлежит обязательному и безусловному выполнению. За нарушение инструкции виновные несут ответственность в административном и судебном порядке в зависимости от характера последствий нарушения.
Соблюдение правил безопасной работы является необходимым условием предупреждения производственного травматизма.
1. Загальні положення
Область распространения и порядок применения инструкции:
Настоящая инструкция распространяется на персонал, эксплуатирующий средства вычислительной техники и периферийное оборудование. Инструкция содержит общие указания по безопасному применению электрооборудования в учреждении. Требования настоящей инструкции являются обязательными, отступления от нее не допускаются.
Требования к персоналу, эксплуатирующему средства вычислительной техники и периферийное оборудование:
К самостоятельной эксплуатации электроаппаратуры допускается только специально обученный персонал не моложе 18 лет, пригодный по состоянию здоровья и квалификации к выполнению указанных работ.
Перед допуском к работе персонал должен пройти вводный и первичный инструктаж по технике безопасности с показом безопасных и рациональных приемов работы. Затем не реже одного раза в 6 мес. проводится повторный инструктаж, возможно, с группой сотрудников одинаковой профессии в составе не более 20 человек. Внеплановый инструктаж проводится при изменении правил по охране труда, при обнаружении нарушений персоналом инструкции по технике безопасности, изменении характера работы персонала.
В помещениях, в которых постоянно эксплуатируется электрооборудование должны быть вывешены в доступном для персонала месте Инструкции по технике безопасности, в которых также должны быть определены действия персонала в случае возникновения аварий, пожаров, электротравм.
Руководители структурных подразделений несут ответственность за организацию правильной и безопасной эксплуатации средств вычислительной техники и периферийного оборудования, эффективность их использования; осуществляют контроль за выполнением персоналом требований настоящей инструкции по технике безопасности.
2. Виды опасных и вредных факторов
Эксплуатирующий средства вычислительной техники и периферийное оборудование персонал может подвергаться опасным и вредным воздействия, которые по природе действия подразделяются на следующие группы:
- поражение электрическим током,
- механические повреждения
- электромагнитное излучение
- инфракрасное излучение
- опасность пожара
- повышенный уровень шума и вибрации
Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных факторов необходимо соблюдать санитарные правила и нормы. гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
3. Требования электробезопасности
При пользовании средствами вычислительной техники и периферийным оборудованием каждый работник должен внимательно и осторожно обращаться с электропроводкой, приборами и аппаратами и всегда помнить, что пренебрежение правилами безопасности угрожает и здоровью, и жизни человека
Во избежание поражения электрическим током необходимо твердо знать и выполнять следующие правила безопасного пользования электроэнергией:
1. Необходимо постоянно следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, и заземления. При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.
2. Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается:
а) вешать что-либо на провода;
б) закрашивать и белить шнуры и провода;
в) закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы;
г) выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.
3. Для исключения поражения электрическим током запрещается:
а) часто включать и выключать компьютер без необходимости;
б) прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера;
в) работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании мокрыми руками;
г) работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками электрического напряжения на корпусе
д) класть на средства вычислительной техники и периферийном оборудовании посторонние предметы.
3. Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения электрооборудование.
4. Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части.
5. Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами-техниками с соблюдением необходимых технических требований.
6. Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычислительной техники и периферийного оборудования.
7. Во избежание поражения электрическим током, при пользовании электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических конструкций, соединенных с землей.
8. При пользовании электроэнергией в сырых помещениях соблюдать особую осторожность.
9. При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.
10. Спасение пострадавшего при поражении электрическим током главным образом зависит от быстроты освобождения его от действия током.
Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи пострадавшему.
Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, наиболее эффективным из которых является метод рот в рот¦ или рот в нос¦, а также наружный массаж сердца.
Искусственное дыхание пораженному электрическим током производится вплоть до прибытия врача.
4. Требования по обеспечению пожарной безопасности
На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества
В помещениях запрещается:
а) зажигать огонь;
б) включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом;
в) курить;
г) сушить что-либо на отопительных приборах;
д) закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре
Источниками воспламенения являются:
а) искра при разряде статического электричества
б) искры от электрооборудования
в) искры от удара и трения
г) открытое пламя
При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, одновременно оповестить о пожаре администрацию.
Помещения с электрооборудованием должны быть оснащены огнетушителями типа ОУ-2 или ОУБ-3.

Список літератури
1. Биржевое дело: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.І. Басова.- М.: Финансы и статистика, 1998. - 304 с.: Іл.
2. Дегтерева О.И., Кандинская О.А, Биржевое дело: Учебник для вузов. - М.: Банки і Біржі, ЮНИТИ, 1997. - 503 с.
3. Рынок ценных бумаг: Учебник/ Под ред. В.А. Галанова, А.І. Басова. - М.: Фінанси і статистика, 1998. – 352 с.: ил.
4. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. – 6-е изд.: Пер. з анг. – М.: ИНФРА – М, 1997. – VIII + 648 с. – (Универсальный учебник).
5. Найман Э.
Малая энциклопедия трейдера / Э. Найман. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 395 с.
6. Джон Дж. Мэрфи Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. - М.: Диаграмма, 2002. - С.
7. А.С. Корхин, В.Н. Мизерний О нечетком оценивании параметров регрессии // Доповіді Національної Академії наук України. - 2003. - № 7. – С. 63-68.
8. О.А. Кулина Опыт применения индикатора «Полоса Боллинджера» и скользящей средней // Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Наука и образование 2005». Том 75. Инвестиционная деятельность и фондовые рынки. – Днепропетровск: Наука и образование, 2005. – 66с.
9. Межбанковская валютная биржа (Электрон. ресурс) / Способ доступа: http://www.micex.ru/. - Загол. с экрана
10. Мамчиц Р., Суханов А. Так говорил Боллинджер/ Журнал "Рынок Ценных Бумаг" (Электронный ресурс)/ Способ доступа: URL: http://www.rcb.ru
11. Владимир Лукашевич/ Коридоры стандартного отклонения Боллинджера (полоса Боллинджера)/ Журнал 'Валютный спекулянт' Практика, 10(12) октябрь 2000.
12. А.С. Корхин Пакет программ для моделирования и прогнозирования технико-экономических показателей// Управляющие системы и мкашины. - 1995. - № 6 – С. 63 – 67.
13. Розин Б. Б., Котюков В. И., Ягольницер М. А. Экономико-статистические модели с переменной структурой. – Новосибирск: Наука, 1984.
14. А.С. Корхин, В.М. Мизерный. Использование нечеткой априорной информации для оценивания параметров регрессии// Проблемы управления и информатики. - 2003. - № 1 – С. 49 – 61.
15. Александр Элдер / ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
Учебное пособие для участников торгов на мировых биржах (Электрон. Ресурс).

Приложение 1 - Исходные данные

Таблица 1 – Цены закрытия акций ОАО «Лукойл»
Дата
28.02.2008
1
472,5
03.03.2008
2
493,7
04.03.2008
3
489,69
05.03.2008
4
501,1
06.03.2008
5
496,7
07.03.2008
6
487
11.03.2008
7
476,8
12.03.2008
8
461,65
13.03.2008
9
463,01
14.03.2008
10
455,8
17.03.2008
11
446,5
18.03.2008
12
433
19.03.2008
13
434,5
20.03.2008
14
438
21.03.2008
15
443
24.03.2008
16
432
25.03.2008
17
438
26.03.2008
18
437,37
27.03.2008
19
437,5
28.03.2008
20
438,39
31.03.2008
21
431,12
01.04.2008
22
437,65
02.04.2008
23
445,7
03.04.2008
24
434,35
04.04.2008
25
440
07.04.2008
26
452,55
08.04.2008
27
459,5
09.04.2008
28
459,7
10.04.2008
29
451
11.04.2008
30
451,7
14.04.2008
31
470
15.04.2008
32
478,5
16.04.2008
33
479
17.04.2008
34
482,99
18.04.2008
35
491,99
21.04.2008
36
510,74
22.04.2008
37
516
23.04.2008
38
527
24.04.2008
39
504,5
25.04.2008
40
518
28.04.2008
41
542
30.04.2008
42
536,1
05.05.2008
43
546,98
06.05.2008
44
539,5
07.05.2008
45
531
08.05.2008
46
531
12.05.2008
47
543,8
13.05.2008
48
534
14.05.2008
49
536,4
15.05.2008
50
537,2
16.05.2008
51
542
19.05.2008
52
541
20.05.2008
53
528,5
21.05.2008
54
518
22.05.2008
55
536,7
23.05.2008
56
538,1
26.05.2008
57
546
27.05.2008
58
544
28.05.2008
59
563,4
29.05.2008
60
569,65
30.05.2008
61
560
02.06.2008
62
550
03.06.2008
63
550,6
04.06.2008
64
561,5
05.06.2008
65
551
06.06.2008
66
560
09.06.2008
67
557
10.06.2008
68
540,5
11.06.2008
69
554,56
16.06.2008
70
577
17.06.2008
71
591,49
18.06.2008
72
593
19.06.2008
73
579,6
20.06.2008
74
583,46
21.06.2008
75
585,3
23.06.2008
76
579,98
24.06.2008
77
582
25.06.2008
78
598,5
26.06.2008
79
594
27.06.2008
80
597,8
30.06.2008
81
598,6
01.07.2008
82
600,45
02.07.2008
83
618,4
03.07.2008
84
604,28
04.07.2008
85
620
07.07.2008
86
622
08.07.2008
87
607
09.07.2008
88
564,5
10.07.2008
89
541
11.07.2008
90
535,01
14.07.2008
91
555,5
15.07.2008
92
561,25
16.07.2008
93
532,99
17.07.2008
94
510
18.07.2008
95
514,65
21.07.2008
96
529
22.07.2008
97
541
23.07.2008
98
537,77
24.07.2008
99
548,08
25.07.2008
100
548

Приложение 2 – Организационная структура биржи

Правління біржі

Управляющие – руководители подразделений

Рисунок 1 – Общественная структура управления биржей

Громадська структура

Ревізійна комісія

Заместитель главного управляющего

Головний керуючий

Загальні збори членів біржі

Виборні органи

Президиум биржевого совета или совета директоров

Биржевой совет или совет директоров

Члени ради

Голова ради


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Диплом
863.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Психологія торгівлі на фондовому ринку
Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку
Менеджмент діяльності банку на фондовому ринку
Скільки можна заробити на фондовому ринку
Менеджмент діяльності банку на фондовому ринку
Регулювання інвестиційної діяльності на фондовому ринку
Операції комерційних банків на фондовому ринку
Характеристика цінних паперів і їх використання на фондовому ринку
Вивчення професійної діяльності на фондовому ринку Республіки Казахстан
© Усі права захищені
написати до нас