Аналіз структури капіталу і оцінка його вартості

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Кемеровський державний СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Курсова робота
з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
на тему: «Аналіз структури капіталу і оцінка його вартості»
Виконав: ст-ка V курсу ОЗО
Голубчикова С.М.
Перевірив: Федоров В.М.
Дата захисту _______________
Оцінка _______________
Кемерово 2006
Зміст
  Введення. 3
Глава 1. Теоретичні основи структури капіталу підприємства. 5
1.2. Власний капітал підприємства. 5
1.2. Позикові кошти. 11
Глава 2. Аналіз структури капіталу ЗАТ «Берег». 15
2.1. Актив і пасив балансу. 15
2.2. Оцінка структури джерел майна підприємства. 18
2.3. Аналіз змін у складі власного і позикового капіталу. 20
2.4. Оцінка динаміки майнового стану підприємства. 21
2.5. Оцінка капіталу, вкладеного в майно підприємства. 22
2.6. Аналіз забезпеченості підприємства власними оборотними засобами та оцінка впливу факторів на величину їх зміни. 24
Висновок. 27
Список використаної літератури .. 29
Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 30

Введення

У сучасних умовах структура капіталу є тим чинником, який безпосередньо впливає на фінансовий стан підприємства - його платоспроможність і ліквідність, величину доходу, рентабельність діяльності. Оцінка структури джерел коштів підприємства проводиться як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами бухгалтерської інформації. Зовнішні користувачі (банки, інвестори, кредитори) оцінюють зміну частки власних засобів підприємства в загальній сумі джерел коштів з точки зору фінансового ризику при укладанні угод. Ризик наростає зі зменшенням частки власного капіталу. Внутрішній аналіз структури капіталу пов'язаний з оцінкою альтернативних варіантів фінансування діяльності підприємства. При цьому основними критеріями вибору є умови залучення позикових коштів, їх "ціна", ступінь ризику, можливі напрямки використання.
Склад і розміщення майна підприємства у вартісному виразі і джерел його утворення на звітну дату характеризують майновий і фінансовий стан підприємства. Фінансовий стан підприємства визначається його здатністю фінансувати свою діяльність за рахунок наявних в його розпорядженні власних, позикових і залучених коштів, вмілого їх розміщення та ефективного використання.
Фінансовий стан підприємства може бути абсолютно стійким, нормально стійким, нестійким і кризовим. Яке саме буде фінансовий стан підприємства залежить від результатів його діяльності. При успішному виконанні планів виробництва і реалізації продукції, зниження її собівартості, зростанні маси отримуваного прибутку, вмілому розміщенні оборотного капіталу і т.д. фінансове становище підприємства буде все більше зміцнюватися і навпаки.
В аналізі фінансового стану підприємства зацікавлені багато споживачів інформації: керівники підприємства і його засновники, а також інвестори - для контролю за ефективністю використання фінансових ресурсів та інвестицій; кредитні установи - для визначення умов кредитування і ступеня ризику, постачальники - для забезпечення своєчасних розрахунків за поставлені матеріальні цінності; податкові служби - для забезпечення надходжень податкових платежів до бюджету і т.д.
Для оцінки фінансового стану крім інших використовують показники, що характеризують структуру капіталу підприємства по його розміщенню і джерелам утворення, ефективності і інтенсивності його використання, платоспроможності і кредитоспроможності підприємства і запасу його фінансової стійкості.
У цій роботі буде розглянуто аналіз структури капіталу і оцінка його вартості на прикладі ЗАТ «Берег» на підставі первинної бухгалтерської звітності підприємства за 2004 рік.
Основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану підприємства є ф. № 1 "Бухгалтерський баланс", ф. № П-2 "Відомості про інвестиції", ф. № П-3 "Відомості про фінансовий стан організації" та інші форми звітності, дані первинного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу.

Глава 1. Теоретичні основи структури капіталу підприємства

Капітал всякого підприємства може бути представлений двома складовими: власними та позиковими коштами.
У зарубіжній практиці фінансового аналізу співвідношення позикового і власного капіталу є одним з ключових і розглядається як спосіб оцінки ризику для кредитора. Існує практика, коли кредитори вимагають підписання позикового угоди, відповідно з яким дане співвідношення не може перевищувати певної межі. У цих умовах деякі підприємства прагнуть штучно знизити величину зобов'язань, використовуючи їх позабалансовому відображення.

1.2. Власний капітал підприємства

У складі власного капіталу можуть бути виділені дві основні складові: інвестований капітал, тобто капітал, вкладений власниками в підприємство, і накопичений капітал, тобто створений на підприємстві понад те, що було спочатку авансовано власниками.
Інвестований капітал включає номінальну вартість простих і привілейованих акцій, а також додатково оплачений (понад номінальну вартість акцій) капітал. Перша складова інвестованого капіталу представлена ​​в балансі російських підприємств статутним капіталом, друга - додатковим капіталом (у частині отриманого емісійного доходу).
Накопичений капітал знаходить своє відображення у вигляді статей, що виникають у результаті розподілу чистого прибутку (резервний капітал, фонд накопичення, нерозподілений прибуток, інші аналогічні статті).
На підставі показника вартості чистих активів оцінюється структура капіталу (співвідношення власних і позикових коштів). Зниження частки власного капіталу спричиняє за собою погіршення кредитоспроможності підприємств. Крім того, враховуючи, що показники власного і позикового капіталу використовуються для розрахунку рентабельності вкладень у підприємство різних вкладників (власників, кредиторів), можна припускати, що завищення обсягу зобов'язань у сукупних пасивах негативно позначиться на об'єктивності показників, що характеризують "ціну" капіталу.
Теоретично величина власного капіталу характеризується показником чистих активів.
Розмір власного капіталу, або чистого майна (чистих активів), підприємства, по суті, являє собою лічильну величину, що отримується в результаті виключення із суми активів величини зобов'язань підприємства (позикових коштів) [1]. Наказом Мінфіну Росії "Про порядок відображення в бухгалтерському обліку окремих операцій, пов'язаних з введенням в дію першої частини Цивільного кодексу Російської Федерації" від 28 липня 1995 р. № 81 встановлено порядок визначення величини чистих активів. Порядок розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств визначається наказом Мінфіну Росії і ФКЦП від 5 серпня 1996 р. № 71/149. Під чистими активами розуміється різниця суми активів організації, що приймаються до розрахунку, і суми зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
На підставі показника вартості чистих активів оцінюється структура капіталу (співвідношення власних і позикових коштів). Зниження частки власного капіталу спричиняє за собою погіршення кредитоспроможності підприємств. Крім того, враховуючи, що показники власного і позикового капіталу використовуються для розрахунку рентабельності вкладень у підприємство різних вкладників (власників, кредиторів), можна припускати, що завищення обсягу зобов'язань у сукупних пасивах негативно позначиться на об'єктивності показників, що характеризують "ціну" капіталу.
У складі власного капіталу необхідно виділити частку його окремих складових, а також відобразити динаміку його складу і структури за останні періоди. Необхідність роздільного розгляду статей власного капіталу пов'язана з тим, що кожна з них є характеристикою правових та інших обмежень здатності підприємства розпорядитися своїми активами.
Статутний капітал - вартісне відображення сукупного внеску засновників (власників) у майно підприємства при його створенні. Відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації статутним капіталом володіють акціонерні товариства та інші комерційні організації (товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю). Повне товариство, товариство на вірі мають складовим капіталом. Унітарні підприємства мають статутним фондом. Тільки в акціонерних товариствах (АТ) статутний капітал розділений на частки, виражені в акціях, що засвідчують майнові права акціонерів.
Юридичне значення статутного капіталу акціонерного товариства полягає насамперед у тому, що його розмір визначає ті межі мінімальної майнової відповідальності, яку має і несе акціонерне товариство по своїх зобов'язаннях. Передбачається, що сумі, що відображається по статті "Статутний капітал", відповідає величина майна в активі. Разом з тим слід підкреслити, що в новій редакції Закону про акціонерні товариства поняття статутного капіталу не ототожнюється з майном АТ, вартість якого може бути більше або менше, ніж статутний капітал (визначається величиною активів підприємства, наявних боргових зобов'язань та їх оцінкою). Це майно у разі ліквідації підприємства після покриття всіх боргових зобов'язань має за статутом залишитися для розподілу між власниками (акціонерами). Інакше відбувається "проїдання" статутного капіталу (що знаходить відображення в балансі у вигляді збитків), а значить, у разі ліквідації підприємства його майнової маси буде недостатньо для задоволення вимозі власників (акціонерів). Якщо в результаті збитковості діяльності після другого і наступного фінансового року вартість чистих активів виявиться меншою від статутного капіталу, тобто
Статутний капітал>; Майно - Боргові зобов'язання,
то відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації підприємство, яке функціонує у формі АТ, ТОВ, повинне оголосити й зареєструвати зменшення свого статутного капіталу (повідомивши попередньо своїх кредиторів). Отримавши повідомлення, кредитори вправі вимагати дострокового задоволення своїх претензій виходячи з того, що зменшений розмір статутного капіталу знижує рівень фінансової стійкості підприємства-боржника. При зменшенні вартості чистих активів нижче встановленого законом мінімального розміру статутного капіталу АТ, ТОВ підлягають ліквідації. (В даний час величина статутного капіталу не повинна бути менше суми, що дорівнює 1000-кратному розміру мінімальної оплати праці, встановленим на дату подання установчих документів для реєстрації для відкритих АТ, та 100-кратному розміру мінімальної оплати праці - для ТОВ і ЗАТ.)
Додатковий капітал - складова власного капіталу в його справжньому трактуванні - об'єднує групу досить різнорідних елементів: суми від дооцінки необоротних активів підприємства; безоплатно отримані цінності; емісійний дохід акціонерного товариства та ін
Резерви формуються відповідно до законодавства, установчими документами і прийнятої на підприємстві облікової політики. Основним джерелом формування резервів (фондів) є чистий прибуток.
Резервний капітал формується відповідно до встановленого законом порядку і має строго цільове призначення. В умовах ринкової економіки резервний капітал виступає в якості страхового фонду, що створюється для цілей відшкодування збитків і забезпечення захисту інтересів третіх осіб у разі недостатності прибутку у підприємства.
Формування резервного капіталу може бути як обов'язковим, так і добровільним. Відповідно до законодавства Російської Федерації для підприємств певних організаційно-правових форм власності, зокрема для АТ і СП, створення резервного капіталу є обов'язковим. При цьому законодавчо встановлюється порядок формування резервного капіталу. Після вступу в силу Закону про акціонерні товариства мінімальний розмір резервного капіталу не повинен бути менше 15% від статутного капіталу.
Якщо наявність резервного капіталу, що створюється відповідно до законодавства, - необхідна умова лише для підприємств певних організаційно-правових форм, то резервні фонди, створювані добровільно, формуються виключно в порядку, встановленому установчими документами або облікової політикою підприємства незалежно від його організаційно-правової форми. Залежно від умов формування (обов'язкове чи добровільне) цільове призначення резервного капіталу регламентується, або вимогами законодавства, або установчими документами або облікова політика.
Відповідно до статті 35 Закону про акціонерні товариства резервний капітал використовується в якості джерела покриття збитків, погашення облігацій і викупу акцій.
Інформація про величину резервного капіталу в балансі підприємства має або повинна мати надзвичайно важливе значення для зовнішніх користувачів бухгалтерської звітності, які розглядають резервний капітал підприємства як запас його фінансової міцності. У країнах з розвиненими ринковими відносинами відсутність резервного капіталу або його недостатня величина розглядається як чинник додаткового ризику вкладення коштів у підприємство, оскільки свідчить або про недостатність прибутку підприємства, або про використання резервного капіталу на покриття збитків.
Фонди накопичення характеризують суму чистого прибутку, спрямовану на виробничий розвиток і розширення підприємства. Суми за цією статтею балансу показують величину збільшення чистих активів підприємства за весь період його функціонування
Нерозподілений прибуток являє собою прибуток, що залишається після виплати податків і інших платежів та формування резервів (фондів). За економічним змістом нерозподілений прибуток настільки близька до резервів, що її розглядають як вільного резерву. Кошти резервів (фондів) і нерозподіленого прибутку поміщені в конкретне майно або перебувають в обігу. Їх величина характеризує результат діяльності підприємства і свідчить про те, наскільки збільшилися активи підприємства за рахунок власних джерел.
Розподіл власного капіталу на капітал і резерви носить не стільки теоретичне, скільки практичне значення: по співвідношенню і динаміці цих груп оцінюють ділову активність і ефективність діяльності підприємства.

1.2. Позикові кошти

Позикові кошти зазвичай класифікують залежно від ступеня терміновості їх погашення і способу забезпеченості.
За ступенем терміновості погашення зобов'язання поділяють на довгострокові і поточні. Кошти, залучені на довгостроковій основі, звичайно направляють на придбання активів тривалого використання, тоді як поточні пасиви, як правило, є джерелом формування обігових коштів.
Для оцінки структури зобов'язань вельми істотно їх розподіл на незабезпечені та забезпечені. Важливість такого угрупування пов'язана з тим, що забезпечені зобов'язання у разі ліквідації підприємства та оголошення конкурсного виробництва погашаються з конкурсної маси.
Чим більше покритих (забезпечені) боргів на противагу незабезпеченим, тим краще кредиторам, що мають забезпечені вимоги, але гірше іншим кредиторам, які в разі оголошення конкурсу повинні задовольнитися що залишається майнової масою.
Основні відмінності між власним і позиковим капіталом визначаються наступними критеріями:
· Пріоритетність прав;
· Ступінь визначеності отримання грошової суми (факт отримання і сума);
· Дата отримання грошових сум.
Пріоритетними правами мають кредитори. Власники привілейованих акцій мають переважне право перед власниками простих акцій. Величина сплачуваних кредиторам сум зазвичай фіксується і визначається або конкретної грошовою сумою, або первісної або номінальною сумою плюс передбаченим відсотком, що виступає в якості плати кредитору за тимчасову відмову від використання ним грошових або інших ресурсів.
Величина дивідендів визначається отриманим чистим прибутком, дивідендною політикою, наявністю грошових коштів, величиною чистих активів та іншими факторами.
Дата погашення боргових зобов'язань, як правило, відома заздалегідь, у той час як сам факт наявності статутного капіталу не вказує безпосередньо на те, що у підприємства як такого існують зобов'язання перед власниками по виплаті їм дивідендів. Дивіденди потрапляють до складу зобов'язань тільки після того, як вони будуть оголошені.
Важливим питанням в аналізі структури джерел коштів є оцінка раціональності співвідношення власних і позикових коштів. Фінансування діючого підприємства за рахунок власного капіталу може здійснюватися, по-перше, шляхом реінвестування прибутку і, по-друге, за рахунок збільшення капіталу підприємства (випуск нових цінних паперів). Умови, що обмежують використання даних джерел для фінансування діяльності підприємства, - політика розподілу чистого прибутку, яка визначає обсяг реінвестування, а також можливість додаткової емісії акції.
Особливо слід відзначити ті проблеми, з якими доводиться стикатися підприємствам, вирішальним питання про притягнення додаткового капіталу в результаті зміни організаційно-правової форми та створення акціонерного товариства відкритого типу. Такому рішенню повинні передувати: визначення потреби в капіталі (вельми помилковим може бути підхід, заснований на переконанні "чим більше, тим краще") попередня оцінка витрат, пов'язаних з переходом у новий правовий статус; виявлення переваг і нових проблем, пов'язаних з даним рішенням.
Залучаючи позикові кошти, підприємство одержує ряд переваг, які за певних обставин можуть обернутися своєю зворотною стороною і спричинити погіршення фінансового стану підприємства, наблизити його до банкрутства.
Фінансування активів з позикових джерел може бути привабливим остільки, оскільки кредитор не пред'являє прямих претензій щодо майбутніх прибутків підприємства. Незалежно від результатів кредитор має право претендувати, як правило, на обумовлену суму основного боргу і відсотків по ньому. Для позикових коштів, що отримуються у вигляді товарного кредиту постачальників, остання складова може виступати як в явному, так і неявному вигляді.
Наявність позикових коштів не міняє структури власного капіталу з тієї точки зору, що боргові зобов'язання не призводять до "розбавленню" частки власників (якщо тільки не має місця випадок рефінансування заборгованості та її погашення акціями підприємства).
У більшості випадків величина зобов'язань та терміни їх погашення є відомими заздалегідь (виключення становлять, зокрема, випадки гарантійних зобов'язань), що полегшує фінансове планування грошових потоків.
У той же час наявність витрат, пов'язаних з платою за користування позиковими засобами, зміщує точку беззбитковості підприємства. Іншими словами, для того щоб досягти беззбиткової роботи, підприємству доводиться забезпечувати більший обсяг продажів. Таким чином, підприємство з великою часткою позикового капіталу має найменшу можливість для маневру у випадку непередбачених обставин, таких, як падіння попиту на продукцію, значна зміна процентних ставок, зростання витрат, сезонні коливання.
В умовах нестійкого фінансового становища це може стати однією із причин втрати платоспроможності: підприємство виявляється не в змозі забезпечити більший приплив коштів, необхідний для покриття збільшених витрат. Сплачувані суми основного боргу, будучи відтоком грошових коштів, не враховуються при визначенні бази оподаткування.
Наявність конкретних зобов'язань може супроводжуватися тими чи іншими умовами, що обмежують свободу підприємства в розпорядженні і управлінні активами. Найбільш типовим прикладом таких обмежуючих умов є заставні зобов'язання.
Висока частка існуючого боргу може спричинити за собою відмову позикодавця надати новий кредит.
Всі ці моменти мають бути враховані у фінансовому аналізі при оцінці раціональності структури пасивів.

Глава 2. Аналіз структури капіталу ЗАТ «Берег»

2.1. Актив і пасив балансу

Аналіз пасиву балансу. Відомості, які наводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки залучено у оборот підприємства довгострокових і короткострокових позикових; коштів, тобто пасив показує, звідки взялися кошти, кому зобов'язане за них підприємство.
Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які кошти воно має в своєму розпорядженні і куди вони вкладені. За ступенем приналежності використовуваний капітал підрозділяється на власний (розділ III пасиву) і позиковий (розділи IV та V пасиву). За тривалістю використання розрізняють капітал довгостроковий постійний (перманентний) (Ш і IV розділи пасиву) і короткостроковий (V розділ пасиву).
Необхідність у власному капіталі обумовлена ​​вимогами самофінансування підприємств. Він є основою самостійності і незалежності підприємств. Однак потрібно враховувати, що фінансування діяльності підприємства тільки за рахунок власних коштів не завжди вигідно для нього, особливо у випадках сезонного характеру виробництва. Тоді в окремі періоди будуть накопичуватися великі кошти на рахунках в банку, а в інші періоди їх буде бракувати. Крім того, слід мати на увазі, що якщо ціни на фінансові ресурси невисокі, а підприємство може забезпечити більш високий рівень віддачі на вкладений капітал, ніж платить за кредитні ресурси, то, залучаючи позикові кошти, воно може підвищити рентабельність власного (акціонерного) капіталу.
У той же час, якщо кошти підприємства створені в основному за рахунок короткострокових зобов'язань, то його фінансовий стан буде нестійким через необхідність швидкого повернення і короткостроковість використання позикових коштів.
Отже, від того, наскільки оптимально співвідношення власного і позикового капіталу, багато в чому залежить фінансове становище підприємства. Вироблення правильної фінансової стратегії допоможе багатьом підприємствам підвищити ефективність своєї діяльності.
Аналіз активів підприємства. Все, що має вартість, належить підприємству і відображається в активі балансу називається його активами. Актив балансу містить відомості про розміщення капіталу, наявного в розпорядженні підприємства, т, е. про вкладення його в конкретне майно і матеріальні цінності, про витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції і про залишки вільної грошової готівки. Кожному виду розміщеного капіталу відповідає окрема стаття балансу.
Головною ознакою групування статей активу балансу вважається ступінь їх ліквідності (швидкість перетворення в грошову готівку). За цією ознакою всі активи балансу поділяються на довгострокові або основний капітал (I розділ) і поточні (оборотні) активи (II розділ).
Кошти підприємства можуть використовуватися в його внутрішньому обороті і за його межами (дебіторська заборгованість, придбання цінних паперів, акцій, облігацій інших підприємств).
Оборотний капітал може перебувати в сфері виробництва (запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів) і сфері обігу (готова продукція, кошти в розрахунках, короткострокові фінансові вкладення, готівка, товари та ін
Оборотний капітал може функціонувати в грошовій і матеріальній формі. Розміщення коштів підприємства має дуже велике значення у фінансовій діяльності і підвищенні її ефективності. Від того, які асигнування вкладені в основні і оборотні кошти, скільки їх знаходиться у сфері виробництва та у сфері обігу в грошовій і матеріальній формі, наскільки оптимально їх співвідношення, багато в чому залежать результати виробничої і фінансової діяльності, а значить, і фінансовий стан підприємства. Якщо створені виробничі потужності підприємства використовуються недостатньо повно через відсутність сировини, матеріалів, то це негативно позначиться на фінансових результатах підприємства та його фінансовому становищі, Те ж відбудеться, якщо створені зайві виробничі запаси, які не можуть бути швидко перероблені на наявних виробничих потужностях. У результаті заморожується капітал, сповільнюється його оборотність і як наслідок погіршується фінансовий стан. І за гарних результатів, високому рівні рентабельності підприємство може відчувати фінансові труднощі, якщо воно нераціонально використовував свої фінансові ресурси, вклавши їх у наднормативні виробничі запаси або допустивши велику дебіторську заборгованість.
Збільшення грошей на рахунках в банку свідчить, як правило, про зміцнення фінансового стану підприємства. Сума грошей повинна бути такою, щоб її вистачало для погашення всіх першочергових платежів. Наявність великих залишків грошей протягом тривалого часу може бути результатом неправильного використання оборотного капіталу. Їх треба швидко пускати в обіг з метою отримання прибутку: розширювати своє виробництво або вкладати в акції інших підприємств.
Аналіз взаємозв'язку активу і пасиву балансу.
Між статтями активу і пасиву балансу існує нерозривний взаємозв'язок. Кожна стаття активу балансу має свої джерела фінансування в пасиві. Джерелом фінансування довгострокових активів, як правило, є власний капітал і довгострокові позикові кошти.
Поточні активи утворюються як за рахунок власного капіталу, так і за рахунок короткострокових позикових коштів. Бажано, щоб вони наполовину були сформовані за рахунок власного, а наполовину - за рахунок позикового капіталу. Тоді забезпечується гарантія; погашення позикових коштів.
Власний капітал в балансі відображається загальною сумою. Щоб визначити, скільки його використовується в обороті, необхідно від загальної суми власного капіталу (розділ III балансу) виключити суму довгострокових (необоротних) активів (розділ I балансу). Отримана сума наявності власних оборотних коштів збільшується на суми доходів майбутніх періодів, фонду споживання і засобів майбутніх витрат і платежів, що відображаються у V розділі балансу, тому що вони фактично використовуються в обороті підприємства і прирівнюються до власних коштів.
Для аналізу наявності власних оборотних коштів ЗАТ «Берег» складемо робочу таблицю 1 на підставі даних балансу.
Таблиця 1
Визначення наявності власних оборотних коштів, тис. р..
Показники
на початок року
на кінець року
Зміна за рік (+, -)
1. Загальна сума власного капіталу (розділ III балансу)
2. Необоротні активи (розділ I балансу)
3. Сума власних оборотних засобів (п. 1 - п. 2)
4: прирівняні до власних коштів (з розділу V балансу)
5. Разом власні кошти в обороті (п. 3 + п. 4)
88077
47765
40312
-
40312
89976,1
48934,6
41041,5
-
41041,5
1899,1
1169,6
729,5
-
729,5
Таким чином, з таблиці видно, що не дивлячись на те що загальна сума власного капіталу зросла протягом року на 1899,1 тис.руб., Власні кошти в обігу зросли всього на 729,5 тис.руб.

2.2. Оцінка структури джерел майна підприємства

До основних показників, що характеризує структуру капіталу, відносяться коефіцієнт незалежності, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт фінансування. Вони розраховуються за формулами:
До незалежності = х 100
Цей коефіцієнт важливий як для інвесторів, так і для кредиторів підприємства, оскільки він характеризує частку коштів, вкладених власниками в загальну вартість майна підприємства.
На підставі даних бухгалтерського балансу ЗАТ «Берег» знаходимо:
До незалежності = 86% - на початку 2004 року
До незалежності = 83% - у кінці 2004 року
Даний показник свідчить про досить високому значенні коефіцієнта незалежності. Таким чином, можна зробити висновок, що більша частина майна підприємства формується за рахунок власного капіталу. Теоретично вважається, що якщо цей коефіцієнт більше або дорівнює 50%, то ризик кредиторів мінімальний: реалізувавши половину майна, сформованого за рахунок власних коштів, підприємство зможе погасити свої боргові зобов'язання.
Слід підкреслити, що це положення не може використовуватися як загальне правило. Воно потребує уточнення з урахуванням специфіки діяльності підприємства і, перш за все, його галузевої приналежності.
До фінансування =
Коефіцієнт показує, яка частина діяльності підприємства фінансується за рахунок власних коштів, а яка - за рахунок позикових. Ситуація, при якій величина коефіцієнта фінансування менше 1 (більша частина майна підприємства сформована за рахунок позикових коштів), може свідчити про небезпеку неплатоспроможності і нерідко утрудняє можливість одержання кредиту. У випадку ЗАТ «Берег» коефіцієнт фінансування складає більше 6.

2.3. Аналіз змін у складі власного і позикового капіталу

Аналіз власного капіталу доцільно починати з оцінки його структури і складу за даними балансу і розшифровок до нього. На підставі даних аналізованого підприємства складемо робочу таблицю для проведення аналізу змін в структурі власного капіталу.
Таблиця 2.
Зміна структури власного капіталу ЗАТ «Берег» у 2004 р.
На початок року
На кінець року
Сума
Уд.вес
Сума
Уд.вес
Власний капітал
88077000
100,0
89976099
100,0
в тому числі:
Статутний капітал
477000
0,5
477088
0,5
Додатковий капітал
52624000
59,7
52624279
58,5
Резервний капітал
1912000
2,2
1911672
2,1
Нерозподілений прибуток минулих років
33064000
37,5
23426054
26,0
Нерозподілений прибуток звітного року
11537006
12,8
З даних таблиці випливає, що власний капітал підприємства у своїй основній масі представлений додатковим капіталом і нерозподіленим прибутком минулих років, питома вага яких склала на початку року 59,7 і 37,5%, а в кінці року 58,5 та 26,0% . Частка резервного капіталу не перевищувала протягом року 2,2% на початку періоду і 2,1% - в кінці, а статутний капітал склав 0,5 відсотка.
Новим елементом в структурі власного капіталу стала стаття «Нерозподілений прибуток звітного періоду», на частку якої припадає 12,8% його величини в кінці аналізованого періоду.
Значить, в структурі власного капіталу підприємства відбулися зміни, пов'язані зі збільшенням чистого прибутку. З точки зору впливу цієї зміни на майнову масу підприємства можна сказати, що за рахунок збільшення суми доходів (нерозподілений прибуток з чистого прибутку) активи підприємства зросли на 6107221 крб.
 

2.4. Оцінка динаміки майнового стану підприємства

Вартість майна підприємства - це необоротні та оборотні активи, що знаходяться в його розпорядженні.
Для оцінки майна підприємства та його інвестиційної діяльності використовується активна частина балансу, на основі якої складається таблиця 3.
Таблиця 3.
Характеристика майнового стану підприємства
Показники
Сума, тис. р..
Зміна за рік
(+,-)
Темп приросту,% (+,-)
Питома вага у майні підприємства,%
на початок року
на кінець року
на початок року
на кінець року
Майно підприємства - всього (валюта балансу)
102309
108416,2
6107,2
106,0
100,0
100,0
в т.ч.:
Необоротні активи (розд. I активу балансу)
47765
48934,6
1169,6
102,4
46,69
45,14
з них:
нематеріальні активи
10
12
2
120,0
0,01
0,01
основні засоби
47534
41342
-6192
87,0
46,46
38,13
незавершене будівництво
220
7579,1
7359,1
3445,0
0,22
6,99
довгострокові фінансові вкладення
1
1,5
0,5
150,0
0,0010
0,0014
інші необоротні активи
Оборотні кошти (розд. II активу балансу)
54544
59481,6
4937,6
109,1
53,31
54,86
з них:
запаси
31842
38037,7
6195,7
119,5
31,12
35,08
дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються:
більш ніж через 12 м-ців після отч. дати
протягом 12 м-ців після отч. дати
21157
19344,6
-1812,4
91,4
20,68
17,84
короткострокові фінансові вкладення
грошові кошти
630
1535,6
905,6
243,7
0,62
1,42
інші оборотні активи
915
563,7
-351,3
61,6
0,89
0,52
По таблиці можна дослідити розміщення коштів у майні підприємства, динаміку вартості і складу майна та його структуру.
За даними таблиці 3 можна простежити динаміку зміни вартості всього майна підприємства та його складових за рік і дати оцінку впливу окремих видів майна на збільшення або зниження вартості всього майна (горизонтальний аналіз). При цьому слід мати на увазі, що на зміну показників впливають результати переоцінки майна і інфляція.
Більш високий темп приросту оборотних (мобільних) засобів - 109,1% в порівнянні з позаоборотних (іммобілізованими) - 102,4% визначає тенденцію до прискорення оборотності всієї сукупності коштів (майна) підприємства.
Таблиця також дозволяє дати оцінку структури майна та її зміни за рік (вертикальний аналіз).
Значне збільшення питомої ваги незавершеного будівництва у майні підприємства (0,22% на початку року і 6,99% в кінці року) говорить про капіталізацію політики підприємства.
Зі зменшенням частки основних засобів у майні підприємства зменшується амортизація основних фондів і отже знижується частка постійних витрат у собівартості продукції.
Збільшення питомої ваги оборотних активів може свідчити про те, що підприємство приділяє більшу увагу торгово-посередницької діяльності, а не виробничою.

2.5. Оцінка капіталу, вкладеного в майно підприємства

Створення і приріст майна підприємства здійснюється за рахунок власного і позикового капіталу, джерела якого відображені в пасиві балансу підприємства. Для аналізу складається таблиця 4.
Таблиця 4
Оцінка капіталу, вкладеного в майно підприємства
Показники
Номер рядка
Сума, тис. р..
Вимірюв-ня за рік (+,-)
Темп при-росту,%
(+,-)
Доля. вагу в джерелах засобів підприємства,%
на початок року
на кінець року
на початок року
на кінець року
Джерела коштів підприємства - всього (валюта балансу)
1
102309
108416,2
6107,2
105,97
в т.ч.:
власний капітал (розділ III балансу)
2
88077
89976,1
1899,1
102,16
86,09
82,99
позиковий капітал (розділи IV та V балансу)
3
14232
18440,1
4208,1
129,57
13,91
17,01
з нього:
довгострокові позикові кошти, включаючи кредиторську заборгованість понад 12 м-ців
4
3868
7515,7
3647,7
194,30
3,78
6,93
короткострокові позикові кошти
5
1100
3100,2
2000,2
281,84
1,08
2,86
кредиторська заборгованість
6
9264
7824,2
-1439,8
-84,46
9,05
7,22
розрахунки по дивідендах
7
кошти, прирівняні до власних (доходи майбутніх періодів, фонди споживання, резерви майбутніх витрат і платежів)
8
інші короткострокові позикові кошти
9
Власні джерела засобів формування необоротних активів
10
Наявність власних оборотних коштів (стор.2-стор.10 + стор.8)
11
88077
89976,1
1899,1
102,16
86,09
82,99
По таблиці 4 необхідно визначити, за рахунок власного або позикового капіталу збільшилася (зменшилася) майно підприємства і як це вплинуло на зміну структури позикового капіталу, вкладеного в майно. На аналізованому підприємстві майно збільшилося за рахунок збільшення позикового капіталу (темп приросту позикового капіталу склав 129,57%, власного - 102,16%). Проте істотної зміни структурі капіталу це не принесло, співвідношення власного і позикового капіталу практично не змінилося (відповідно 86,09% і 13,91% на початку року, 82,99% і 17,01% в кінці року).
Також проаналізуємо зміна позикового капіталу. У складі позикових коштів значно збільшилися довгострокові позикові кошти (на 94,3%), а також короткострокові позикові кошти (на 181,84%). Позикові кошти використані на виробничий розвиток підприємства: будівництво складу для зберігання овочів, придбання техніки, закупівля добрив, насіння. Власний капітал збільшився на 2.2%. Позитивним є зниження кредиторської заборгованості перед постачальниками і підрядчиками, заборгованість знизилася на 15,54%. Негативним є збільшення заборгованості перед бюджетом на 85%, збільшення відбулося майже в 2 рази в порівнянні з 2003 роком. Це збільшення пояснюється тим, що підприємство, виплачуючи заробітну плату товаром, не перераховувало податок на доходи з фізичних осіб. Можна зробити висновок, що зростання короткострокових позикових зобов'язань тягне за собою погіршення платоспроможності підприємства.
Структура ж позикових коштів змінилася таким чином. На початок року основною складовою позикових коштів була кредиторська заборгованість (9,05%), довгострокові позикові кошти становили 3,78%. В кінці року ситуація змінилася: кредиторська заборгованість зменшилася і склала 7,22%, тоді як довгострокові позики - 6,93.
 

2.6. Аналіз забезпеченості підприємства власними оборотними засобами та оцінка впливу факторів на величину їх зміни

На підприємстві товарні та виробничі запаси, як правило, не покриваються власними оборотними засобами і підприємство використовує зовнішні джерела коштів для їх утворення, до яких можна віднести короткострокові кредити і позики, кредиторську заборгованість за товарними операціями.
При аналізі забезпеченості підприємства власними оборотними засобами визначається надлишок (+) або нестача (-) наявності власних оборотних коштів для покриття запасів і дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги, не прокредитованих банками.
Для аналізу складається таблиця 5.
Таблиця 5
Забезпеченість підприємства власними оборотними
засобами для покриття запасів, дебіторської заборгованості
покупців і замовників за товари, роботи і послуги
Показники
№ стор
Сума, тис. р..
Зміна за рік
(+, -)
на початок року
на кінець року
Наявність власних оборотних коштів (див. табл.4)
1
88077
89976,1
1899,1
Запаси
2
31842
38037,7
6195,7
Дебіторська заборгованість покупців і замовників за товари, роботи і послуги
3
823
301,9
-521,1
Дебіторська заборгованість за векселями до отримання
4
Аванси видані
5
Разом (стор. 2 по стор. 5)
6
32665
38339,6
5674,6
Короткострокові кредити і позики під запаси і витрати
7
1100
3100,2
2000,2
Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги
8
9264
7824,2
-1439,8
Векселі до сплати
9
Аванси, отримані від покупців і замовників
10
Разом (стор. 7 по стор. 10)
11
10364
10924,4
560,4
Запаси і витрати, не прокредитувати банк (стор. 6-стор.11)
12
22301
27415,2
5114,2
Надлишок (+), нестача (-) власних оборотних коштів для покриття запасів, витрат і дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (стор. 1-стор. 12)
13
65776
62560,9
-3215,1
Надлишок власних оборотних коштів для покриття запасів і витрат, не прокредитованих банком, свідчить про нормальне фінансове становище підприємства, а недолік - про нестійкому положенні.
На аналізованому підприємстві виявлено надлишок власних оборотних коштів для покриття запасів і витрат, що свідчить про нормальне фінансове становище. Однак за результатами аналізу динаміки даного показника видно, що існує тенденція до зменшення даного надлишку. Що в подальшому може вплинути на фінансовий стан підприємства.

Висновок

Таким чином, фінансовий стан - Це сукупність показників, що відображають розміщення і використання фінансових ресурсів. Від того, наскільки оптимально співвідношення власного і позикового капіталу, багато в чому залежить фінансове становище підприємства. Вироблення правильної фінансової стратегії допоможе багатьом підприємствам підвищити ефективність своєї діяльності.
Виходячи з того, що бухгалтерська звітність є основним джерелом інформації для проведення аналізу фінансового стану підприємства, в даній дипломній роботі, на її основі проведено аналіз структури капіталу ЗАТ «Берег», який виявив негативні та позитивні моменти у фінансовій діяльності цього підприємства.
Провівши аналіз засобів (майно) підприємства, можна сказати, що ущільнений актив балансу можна визнати задовільним, оскільки майже за всіма статтями відбулося збільшення, немає різких змін в активі, крім грошових коштів, що є позитивним моментом діяльності ЗАТ «Берег»
Аналізуючи структуру джерел коштів видно, що приріст активів відбувся за рахунок збільшення позикових коштів. Довгострокові зобов'язання збільшилися на 94% (майже в 2 рази), короткострокові зобов'язання зросли на 182% (майже в 3 рази). Позикові кошти використані на виробничий розвиток підприємства: будівництво складу для зберігання овочів, придбання техніки, закупівля добрив, насіння. Власний капітал збільшився на 2.2%. Позитивним є зниження кредиторської заборгованості перед постачальниками і підрядчиками, заборгованість знизилася на 22% або на 1745.8т.руб. Негативним є збільшення заборгованості перед бюджетом на 85%, збільшення відбулося майже в 2 рази в порівнянні з 2003р. Це збільшення пояснюється тим, що підприємство, виплачуючи заробітну плату товаром, не перераховувало податок на доходи з фізичних осіб. Можна зробити висновок що зростання короткострокових позикових зобов'язань тягне за собою погіршення платоспроможності підприємства. Співвідношення власного та позикового капіталу говорить про автономію у ринкових умовах, про його фінансової стійкості.

Список використаної літератури

1. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Навчально-практичний посібник .- 2-е вид., Испр .- М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2000 - 256с
2. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник.-4-е вид., Доп. і перераб .- М.: Фінанси і статистика, 2002 - 416с
3. Бакаєв О.С. Річна бухгалтерська звітність організації / / Бухгалтерський облік. - 1999 .- № 8
4. Єфімова О.В. Як аналізувати фінансове становище підприємства. Практичний посібник. - М. 1994 - 114с
5. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз.2-е вид., Перераб. і доп.-М.: Видавництво «Бухгалтерський облік», 1998 - 320с
6. Зотов В.П. Комплексний економічний аналіз: Навчальний посібник .- Кемерово: Кузбассвузіздат, 2001-260с
7. 4. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз - М.: Фінанси і статистика, 2000, 511 з
8. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ПБОЮЛ, 2000 - 424с
9. Крейнина М.М. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки. - М.: ІКЦ «ДІС», 1997 - 224с
10. Кучерова Е.В., Мартинчук М.І. Економічний аналіз: методи прийоми і прогнозування: Навчальний посібник. - ГУ Кузбас.гос.техн.ун-т. - Кемерово, 2001 - 99с
11. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства - Мінськ - Москва.: ІП "Екоперспектіва", 1998,498 с.
12. Софронова В.В. Фінансовий менеджмент на підприємствах в умовах неплатежів. / / Фінанси. - 2000. - № 7 - с.21-22
13. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу. -М.: ИНФРА-М, 1999 - 208с
14. Шуляк П.М. Фінанси підприємства: Підручник. - М.: Видавничий будинок «Дашков і К», 2000-752с
15. Шуляк П.М., Белотелова Н.П. Фінанси: Навчальний посібник - М.: Видавничий будинок «Дашков і К», 2000 - 452с
Програми
Додаток 1

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
На 31 грудня 2004р.
Коди
форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (рік, місяць, число)
2005.02.17
Організація ЗАТ «Берег» ІПН 4234001423 за ЄДРПОУ
00594554
Галузь (вид діяльності) овощемолочное за ЗКГНГ
21120
Організаційно-правова форма власності приватно-часткова по КОПФ
67
Орган управління державним майном за ОКДП
0112
Одиниця виміру: грн. по ОКЕІ
384
Адреса 650512 д.Береговая Кемеровська область Кемеровський р-н
вул. Будівельна-7а


АКТИВ
код стор
на початок
року
на кінець року
1
2
3
4
1. Необоротні ЗАСОБИ
Нематеріальні активи (04, 05)
110
10000
12000
в тому числі:
Організаційні витрати
111
Патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування) інші аналогічні з переліченими права та активи
112
10000
12000
Основні засоби (01,02,03)
120
47534000
41342010
в тому числі: земельні ділянки і об'єкти природокористування
121
Будівлі, споруди, машини та обладнання
122
38025000
26475240
Незавершене будівництво (07,08,61)
130
220000
7579149
Довгострокові фінансові вкладення (06,82)
140
1000
1497
в тому числі: інвестиції в дочірні суспільства
141
Інвестиції в залежні суспільства
142
Інвестиції в інші організації
143
Позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців
144
Інші довгострокові фінансові вкладення
145
1000
1497
Інші необоротні активи
150
РАЗОМ по розділу 1
190
47765000
48934656


АКТИВ
код. стор
на початок року
на кінець року
11. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси в тому числі:
210
31842000
38037651
сировину і матеріали та інші аналогічні цінності (10,15,16)
211 211
10743000
17412133
тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)
212
6985000
8685472
витрати в незавершене виробництві (витратах звернення) (14,20,21,23,29,44,46)
213
740000
777498
Готова продукція і товари для перепродажу (14,41,42,43)
214
13374000
11162548
Товари відвантажені (45)
215
Витрати майбутніх періодів (97)
216
Інші запаси і витрати
217
Податок на додану вартість по придбаним цінностям (19)
220
549000
398819
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш через 12 місяців після звітної дати)
230
в тому числі покупці і замовники (62,76,82)
231
аванси видані (61)
234
інші дебітори
235
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 міс. Після звітної дати) (сума рядків з 241 по 246)
240
21157000
19344574
в тому числі покупці і замовники (62, 76, 63)
241
20334000
19042705
Векселі до отримання (62)
242
Заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)
243
Заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу (75)
244
Аванси видані (61)
245
інші дебітори (68,70,71,73,76)
246
823000
301869
Короткострокові фінансові вкладення (56, 58, 82)
250
в тому числі: інвестиції в залежні суспільства
251
Власні акції, викуплені в акціонерів
252
Інші короткострокові фінансові вкладення
253
Грошові кошти
260
630000
1535592
в тому числі каса (50)
261
21000
64411
Розрахункові рахунки (51)
262
493000
1471181
Валютні рахунки (52)
263
Інші грошові кошти (55, 56, 57)
264
116000
Інші оборотні активи
270
366000
164929

Разом у розділі П

290
54544000
59481565

Баланс

300
102309000
108416221
Додаток 1
ПАСИВ
код рядків
на початок року
на кінець року
1
2
3
4

Ш. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

Статутний капітал (80)
410
477000
477088
Додатковий капітал (83)
420
52624000
52624279
Резервний капітал (82)
430
1912000
1911672
в тому числі:
Резервні фонди, утворені відповідно до законодавства
431
Резервні фонди, утворені відповідно до засновницькими документами
432
1912000
1911672
Цільове фінансування і надходження (86)
450
Нерозподілений прибуток минулих років (84)
460
33064000
23426054
Нерозподілений прибуток звітного року
470
х
11537006
РАЗОМ по розділу Ш
490
88077000
89976099
         IV. ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ
Довгострокові позики і кредити (67)
510
147000
4330603
в тому числі:
Кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати
511
Інші позики, що підлягають погашенню більш через 12 місяців після звіт дати
512
147000
106973
Інші довгострокові пасиви
520
3721000
3185126
РАЗОМ за розділом IV
590
3868000
7515729
       V. КОРОТКОСТРОКОВІ ПАС верби
Короткострокові позики і кредити (66)
610
1100000
3100230
в тому числі: кредити банків
611
2000000
інші позики
612
1100000
1100230
Кредиторська заборгованість
620
9264000
7824163
в тому числі: постачальники і підрядники (60,76)
621
8417000
6672171
Заборгованість перед державними позабюджетними фондами (69)
625
278000
260348
Заборгованість перед бюджетом
626
381000
704644
Аванси отримані (62)
627
Інші кредитори (71, 73,76)
628
188000
187000
Розрахунки по дивідендах (75)
630
Доходи майбутніх періодів (86,98)
640
Резерви майбутніх витрат і платежів
650
Інші короткострокові зобов'язання
660
РАЗОМ по розділу V1
690
10364000
10924393
Баланс (сума рядків 490 +590 +690)
700
102309000
108416221
Руководітель____________ Гол. бухгалтер ________________
Додаток 2
-----------
Про І Т | К о д и |
про прибутки та збитки +------------+
Форма N 2 по ОКУД | 0710002 |
+------------+
з 1 січня по 31 грудня 2004р. Дата (рік, м-ц, число) | 2005.02.17 |
+------------+
Організація. ЗАТ «Берег» .. за ЄДРПОУ | 0594554 |
+------------+
Галузь (вид діяльності). Овоче-молочного за ЗКГНГ ​​| |
+----- T ------ +
Організаційно-правова форма за КОПФ | 67 | 16 |
.... Приватно-часткова +-----+------+
Орган управління державним майном за ЄДРПОУ | |
+------------+
Одиниця виміру: грн. по СОЕІ | |
+------------+

------------------------------------------------ T- --- T ----------- T ------------- ¬
| Код | За звітний | За аналогічне |
Найменування показника | стор | період | ний період |
| | | Минулого року |
------------------------------------------------+- ---+-----------+-------------+
1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------------------+- ---+-----------+-------------+
Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, | | | |
робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних-| | | |
них обов'язкових платежів) | 010 | 96381544 | 78556000 |
Собівартість реалізації товарів, продукції, | | | |
робіт, послуг | 020 85631228 | 68076000 |
Комерційні витрати | 030 | 1514089 |
Управлінські витрати | 040 | |
Прибуток (збиток) від реалізації (010-020-030-040) | 050 | 9236227 | 10480000 |
Відсотки до отримання | 060 | | |
Відсотки до сплати | 070 | | |
Доходи від участі в інших організаціях | 080 | | |
Інші операційні доходи | 090 | 186071 | 166000 |
Інші операційні витрати | 100 | 36210 | 35000 |
Прибуток (збиток) від фінансово-господарської | | | |
діяльності (050 +060-070 +080 +090-100) | 110 | | |
Інші позареалізаційні доходи | 120 | 2801537 | 2097000 |
Інші позареалізаційні витрати | 130 | 565417 | 17000 |
Прибуток (збиток) звітного періоду (110 +120-130) | 140 | 11622208 | 12691000 |
Податок на прибуток | 150 | 121602 | 279000 |
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності | 160 | 11500606 | 12412000
Надзвичайні доходи 170 36400 365000
Нерозподілений прибуток (збиток) звітного | | | |
періоду (160 +170 +180) | 190 | 11537006 | 12777000 |
------------------------------------------------+- ---+-----------+--------------
Керівник
Головний бухгалтер

Додаток 3
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ КАПІТАЛУ
За 2004р.
Коди
форма № 3 по ОКУД
0710001
Дата (рік, місяць, число)
2005.02.17
Організація ЗАТ «Берег» ІПН 4234001423 за ЄДРПОУ
00594554
Галузь (вид діяльності) овощемолочное за ЗКГНГ
21120
Організаційно-правова форма власності приватно-часткова по КОПФ
67
Орган управління державним майном за ОКДП
0112
Одиниця виміру: грн. по ОКЕІ
384
Адреса 650512 д.Береговая Кемеровська область Кемеровський р-н
вул. Будівельна-7а

Найменування показатенля
Код
стор
Залишок на
Початок звітного періоду
Надійшло
У звітному
році
Ізраход. Викорис
У звіт
році
Залишок
На кінець
Звітного
Року
1
2
3
4
5
6
I. Капітал
Статутний (складовий) капітал
010
477088
х
х
477088
У т.ч. вклади акціонерних товариств
011
477088
х
х
477088
Додатковий капітал
020
52624000
х
х
52624279
Резервний фонд
030
1911672
х
х
1911672
Нерозподілений прибуток за звітний рік
040
х
11537006
х
11537006
Нерозподілений прибуток минулих років
050
33064079
242391
988416
23426054
Цільові фінансування і надходження
070
х
4888796
4888796
Х
У тому числі з бюджету
071
х
4888796
4888796
Х
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ I
079
88077118
16668193
14769212
89976099
IV Зміна капіталу
Найменування показника
Код
рядки
За звітний рік
За попередній рік
Величина капіталу на початок звітного періоду
100
88077118
77041000
Збільшення капіталу - усього
110
11537006
11036118
За рахунок доходів, які відповідно до правил бухгалтерського обліку та звітності відносяться безпосередньо на збільшення капіталу
115
11537006
11036118
Зменшення капіталу - усього
120
9638025
Величина капіталу на кінець звітного періоду
130
89976099
88077118
Додаток 3
З П Р А В К И
Найменування показника
Код
рядки
Залишок на початок
року
Залишок на кінець
Року
1) Чисті активи
150
88077000
8997000
З бюджету
З позабюджетних фондів
За звітний рік
За попередній
За звітний рік
За попередній
2) Отримано на:
Витрати по звичайних видах діяльності-всього
160
2732792
2957000
У тому числі на рослинництво
161
1093900
1710000
На тваринництво
162
493135
434000
На інші цілі
163
1145757
813000
Капітальні вкладення у необоротні активи
170
1682260
550000
У тому числі меліоративні меріпріятія
171
1682260
Закупівля сільгосптехніки
173
550000
Компенсапція збитків по чрехвичайним ситуацій (стихійні лиха, пожежі)
180
36400
345000
Руководітель___________________ Головний бухгалтер__________________________
Додаток 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
За 2004р.
Коди
форма № 4 по ОКУД
0710001
Дата (рік, місяць, число)
2005.02.17
Організація ЗАТ «Берег» ІПН 4234001423 за ЄДРПОУ
00594554
Галузь (вид діяльності) овощемолочное за ЗКГНГ
21120
Організаційно-правова форма власності приватно-часткова по КОПФ
67
Орган управління державним майном за ОКДП
0112
Одиниця виміру: грн. по ОКЕІ
384
Адреса 650512 д.Береговая Кемеровська область Кемеровський р-н
вул. Будівельна-7а
Найменування показника
Код
рядки
Сума
З неї
За
поточної
За
За инвестиц
За фін.
Деят
1
2
3
4
5
6
1. Залишок коштів на початок року
010
630000
2. Надійшло грошових коштів - лише
020
103753543
103753543
У тому числі: виручка від продажу товарів, продукції
030
70391493
70391493
Виручка від продажу основних засобів та іншого майна
040
37225
37225
Бюджетні асигнування та інше цільове фінансування
060
1773913
1773913
безоплатно
070
678000
678000
Кредити отримані
080
11353630
11353630
Інші надходження
110
19519282
19519282
3.Направлено грошових коштів - лише
120
102847951
102847951
У тому числі на оплату придбаних Това, робіт, послуг
130
43845595
43845595
На оплату праці
140
16347881
16347881
Відрахування до державних позабюджетних фондів
150
5754871
5754871
На видачу підзвітних сум
160
14835722
14835722
На оплату машин, обладнання та транспортних засобів
190
5772698
х
5772698
На розрахунки з бюджетом
220
5241079
5241079
На оплату відсотків і основної суми за отриманими кредитами і позиками
230
5165273
5165273
Інші виплати, перерахування та т.п.
250
5884832
5884832
4.Остаток грошових коштів на кінець звітного періоду
260
1535592
Додаток 4
Найменування показника
Код стр
Сума
ДОВІДКОВО
З рядка 020 надійшло за готівковим розрахунком-всього
270
33780074
У тому числі за розрахунками: з юридичними особами
280
7970285
З фізичними особами
290
25809789
З них із застосуванням: контрольно-касових апаратів
291
25809789
Готівкові кошти: надійшло з банку в касу організації
295
7164000
Керівник -------------------------------- Головний бухгалтер --------------- -----------------------------------------
Додаток 5

Додаток до бухгалтерського балансу
За 2004р.
Коди
форма № 5 по ОКУД
0710001
Дата (рік, місяць, число)
2005.02.17
Організація ЗАТ «Берег» ІПН 4234001423 за ЄДРПОУ
00594554
Галузь (вид діяльності) овощемолочное за ЗКГНГ
21120
Організаційно-правова форма власності приватно-часткова по КОПФ
67
Орган управління державним майном за ОКДП
0112
Одиниця виміру: грн. по ОКЕІ
384
Адреса 650512 д.Береговая Кемеровська область Кемеровський р-н
вул. Будівельна-7а
1. Рух позикових коштів
Найменування показника
Код рядка
Залишок на нач.года
Отримано
Погашено
Залишок на кінець року
1
2
3
4
5
6
Довгострокові кредити
110
4223630
4223630
Довгострокові позики
120
146603
27636
67266
106973
Короткострокові кредити
130
7586000
5586000
2000000
Короткострокові позики
140
1100230
1100230
2. ДЕБІТОРСЬКА І КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Дебіторська заборгованість: короткострокова
210
21157000
1175858761
177671187
19344574
У тому числі прострочена
211
18358000
70343504
70906796
17744708
З її тривалістю понад 3 місяців
212
14743000
29895989
27660798
16978191
Кредиторська заборгованість
230
9264000
176896327
178336164
7824163
У тому числі прострочена
231
5354000
106137796
105494485
5997311
З її тривалістю понад 3 місяців
232
3806000
31841339
29401846
5645493
довгострокова
240
3721000
535874
3185126
ДОВІДКА до Розділу 2
1.Двіженіе векселів
262
Векселі отримані
264
2553640
2553640
2. Дебіторська заборгованість з поставленої продукції за фактичною собівартістю
266
6370000
87145293
68112679
10014750
3. Амортизується майно
П Основні засоби
Земельні ділянки і об'єкти природокористування
360
Будинки
361
24256661
24256661
Споруди
362
28129
694938
27434062
Машини та обладнання
363
22222744
4499365
320315
26401795
Транспортні засоби
364
8517187
1273333
711851
9078669
Виробничий і господарський інвентар
365
31812
31812
Робоча худоба
366
192727
65294
47667
210454
Продуктивна худоба
367
6536288
4067020
2413829
8189479
Інші види основних засобів
369
22073247
1455032
11472742
12055537
ПІДСУМОК Про (сума рядків 360-369)
370
111959666
11360144
15661342
107658468
У тому числі виробничі
371
92068419
9905112
4188600
97784931
невиробничі
372
19891247
1455032
11472742
9873537
ДОВІДКОВО
Майно отримане в лізинг
373
167200
1672000
Середньорічна вартість всіх основних засобів
375
108302000
102146000
У тому числі виробничих основних засобів
376
88362000
82777000
Виробничих основних засобів інших галузей
377
2183000
2183000
Невиробничих основних засобів
378
17957000
17186000
Амортизація майна, що амортизується:
Основних засобів-всього
394
64426051
66316457
У тому числі будинків споруд
395
18215273
18486698
Машин обладнання транспортних засобів
396
23381706
28740057
інших
397
22829072
19089702
4.ДВІЖЕНІЕ ЗАСОБІВ ФІНАНСУВАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ
Код рядка
Залишок на нач.года
Нараховано
Використано
Залишок на кінець року
Власні кошти організації-всього
410
15720455
4183449
11537006
Прибуток залишилися в розпорядженні організації
411
11537006
11537006
амортизація
412
4183449
4183449
Залучені кошти-всього
420
16598830
10375200
6223630
У тому числі кредити банків
421
11223630
5000000
6223630
Позикові кошти інших організацій
422
486000
486000
З бюджету
424
4889200
4889200
Усього власних і залучених коштів (сума рядків 410і 420)
32319285
14558649
17760636
6. ВИТРАТИ по звичайних видах діяльності
Матеріальні витрати
610
42391487
55074000
У тому числі насіння
611
10641629
5684000
корми
612
10084357
4459000
Покупне сировину для переробки
613
190188
109000
Витрати на оплату праці
620
22965040
10371000
Відрахування на соціальні потреби
630
6516038
5751000
Амортизація
640
4183449
3796000
Інші витрати
650
10200000
27813000
РАЗОМ за елементами витрат
660
86256014
112805000
Зміна залишків (пріроост +, зменшення -)
670
777498
740000
7. СОЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ
Належить за розрахунком
Витрачено
Перераховано до фондів
Відрахування до державних позабюджетних фондів:
У фонд соціального страхування
710
1150202
2067471
417793
До Пенсійного фонду
720
4775698
4758176
На медичне страхування
740
590138
577172
Середньооблікова чисельність працівників
760
872

Керівник --------------------------------------

Головний бухгалтер --------------------------------


[1] Передбачено Міжнародним стандартом фінансової звітності № 13.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
618.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Податковий щит Показник середньозваженої вартості капіталу Вартісна оцінка нематеріальних
Аналіз ціни та структури капіталу ЗАТ Термотрон завод
Аналіз динаміки складу і структури джерел формування капіталу підприємства
Оцінка ринкової вартості і вартості відновлювального ремонту автомобіля ВАЗ-21070
Аналіз складу структури динаміки оборотних активів та оцінка їх оборотності
Аналіз структури асортименту оцінка якості конкурентоспроможності шкіряної галантереї і комерційна
Облік основного капіталу та аналіз ефективності його використання
Облік власного капіталу та аналіз ефективності його використання
Аналіз складу структури динаміки оборотних коштів і оцінка їх оборотності РУП ПСЗ Оптрон
© Усі права захищені
написати до нас