Аналіз собівартості прибутку та рентабельності продукції підприємства ВАТ Рогачевський МКК аналіз ринку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки
Кафедра менеджменту
РЕФЕРАТ
на тему:
«Аналіз собівартості, прибутку і рентабельності продукції підприємства ВАТ« Рогачевський МКК », аналіз ринку та маркетингового середовища»
МІНСЬК, 2009

Аналіз собівартості продукції
Основним показником, що характеризує ефективність роботи підприємства, є показник витрат на 1 карбованець товарної продукції. Структура собівартості продукції комбінату представлена ​​в таблиці 1.
Таблиця 1.
Структура витрат на виробництво продукції.
№ п / п
Елементи витрат
2006
2007
2008
Сума, млн. руб. /%
Затр. на 1 руб. ТП
Сума, млн. руб. /%
Затр. на 1 руб. ТП
Сума, млн. руб. /%
Затр. на 1 руб. ТП
1.
Матеріальні витрати
63893 / 85,1
76,6
87000 / 84,9
78,3
109775/84, 5
81,1
теж на 1 крб. ТП (коп.)
76,6
78,3
81,2
в тому числі
сировину і матеріали
58318 / 77,6
69,9
79016 / 77,2
71,1
98375 / 75,8
72,7
роботи та послуги
600 / 0,8
0,7
1584 / 1,5
1,4
3672 / 2,7
2,7
паливо
3229 / 4,3
3,9
4139 / 4,0
3,7
6095 / 4,7
4,5
електроенергія
1432 / 1,9
1,7
1626 / 1,6
1,5
1153 / 0,9
0,8
інші матеріальні витрати
314 / 0,4
0,4
635 / 0,6
0,6
480 / 0,4
0,4
2.
Витрати на оплату праці
4301 / 5,8
5,2
6525 / 6,4
5,9
9377 / 7,2
6,9
3.
Відрахування на соц. потреби
1559 / 2,1
1,9
2326 / 2,3
2,1
3323 / 2,6
2,5
4.
Амортизація
1911 / 2,5
2,3
2629 / 2,6
2,4
3026 / 2,3
2,2
5.
Інші витрати
3419 / 4,6
4,0
3868 / 3,8
3,4
4351 / 3,4
3,2
6.
РАЗОМ витрат
75113 / 100
90,0
102348 / 100
92,1
129852/100
95,9
7.
Обсяг товарної продукції в діючих цінах
83464
111163
135376
8.
Витрати на 1 руб. ТП (коп.)
90,0
92,1
95,9

Як видно з таблиці, собівартість товарної продукції за 2008 рік склала 129852 млн. руб. при товарній продукції 135376 млн. руб. У цілому по підприємству витрати на 1 крб. товарної продукції збільшилися в порівнянні з 2007 роком на 3,8 копійок і склали 95,9 копійок на 1 рубль.
Найбільше збільшення витрат відбулося за статтею «Матеріальні витрати» + 2,8 копійок, у тому числі витрати на сировину і матеріали зросли в розрахунку на рубль ТП на 1,6 копійок. На зростання матеріальних витрат вплинув ріст цін на основні види сировини: цукру на 21,5%, жерсті - на 12%, молока - на 8,5%. Перевищення витрат за статтею «Роботи та послуги» на 1,3 копійок пояснюється збільшенням витрат за поточними ремонтів, що пов'язано з проведенням ремонтних робіт у цехах перед сезоном. Перевищення витрат з оплати праці з нарахуванням на 1,4 копійок пов'язано з проведенням ряду заходів щодо збільшення зарплати по філії з виробництва сирів в 2 рази, у зв'язку з дуже низьким рівнем її на цьому підприємстві.
За всіма іншими статтями витрат йде зниження до рівня 2007 року.
Даних таблиці свідчать, що категорія витрат «сировина і матеріали» є переважаючою (до 76%) в структурі собівартості, а по деяких видах продукції матеріаломісткість становить більше 90%. Тому від колективу підприємства потрібно дбайливо витрачати матеріальні ресурси, не допускаючи їх перевитрати.
Структура собівартості продукції за елементами економічних витрат представлена ​​в таблиці 2.
Таблиця 2.
Структура собівартості продукції за елементами витрат.
Найменування витрат
Рік, млн.руб.
2006
2007
2008
1
2
3
4
Обсяг виробленої продукції в поточних цінах за вирахуванням нарахованих податків і зборів з виручки
83464
111163
135376
Витрати на виробництво продукції
75113
102348
129852
Матеріальні витрати
63893
87000
109775
в тому числі:
- Сировина і матеріали
58138
79016
98375
з них:
- Плата за воду, використану на технологічні цілі
60
78
-
- Роботи і послуги виробничого характеру, виконані іншими організаціями
600
1584
3672
з них: перевезення вантажів
408
1047
1378
- Капітальний ремонт
28
66
- Поточний ремонт будівель і споруд
164
462
684
- Паливо
3229
4139
6095
- Електрична енергія
1432
1626
1153
- Інші матеріальні витрати
314
635
480
З них:
- Податок на додану вартість, що входить у витрати
40
-
40
- Екологічний податок, плата за розміщення відходів
272
403
354
Витрати на оплату праці
4301
6525
9377
Відрахування на соціальні потреби
1559
2326
3323
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів
1911
2629
3026
Приріст (+), зменшення (-) залишку незавершеного виробництва, напівфабрикатів не включаються у вартість продукції
-571
+1152
+886
Повна собівартість продукції
75113
102348
129852
Інші витрати
3449
3868
4351
в тому числі:
- Орендна плата
49
59
74
- Платежі по страхуванню
18
16
16
- Добові та підйомні
46
82
71
- Податки та відрахування, що включаються до собівартості продукції
747
681
1150
- Представницькі витрати
2
4
2
- Оплата нематеріальних послуг інших організацій
1039
1630
755
З них:
- Зв'язки
64
99
121
- Інформаційно-обчислювального обслугову-вання
42
46
28
- Позавідомчої охорони
164
172
199
- Рекламних агентств і аудиторських організацій
17
13
21
- Пасажирського транспорту
2
4
9
- Банків
200
215
286
- Комунального господарства та побутового обслуговування
520
983
20
- Науки
2
5
3
- Освіти
27
62
35
- Охорони здоров'я
3
4
5
- Нотаріальних контор і юридичних організацій
3
27
28
- Інші витрати
1548
165
320
Ціна на продукцію
Калькулювання собівартості молочних продуктів на ВАТ «Рогачевський МКК» і встановлення цін на них виробляється строго у відповідності з нормативними документами в республіці. Відповідно до листа Міністерства економіки РБ від 26.01.2008 р. № 12-01-09/862 «Про граничний індексі зміни відпускних цін (тарифів) у 2008 році» затверджено граничний індекс зміни відпускних цін (тарифів) у розмірі не більше 0, 6% за один місяць. Керуючись цим листом, планування цін для реалізації продукції на внутрішньому ринку здійснювалось з дотриманням даного індексу.
Аналіз цін на аналогічну продукцію, вироблену іншими білоруськими підприємствами, показує, що вони знаходяться приблизно на однаковому рівні. Незначні відмінності пояснюються використанням різного матеріалу для упаковки (п / е пакет, упаковки ПЮР-пак та ін), а також особливостями технології (пастеризація, стерилізація, використання добавок та ін.)
Оскільки молоко і молочні продукти належать до соціально-значимої продукції, то ціноутворення на дану продукцію знаходиться в полі зору органів державного управління, а особливості ціноутворення в республіці передбачають встановлення граничних цін на деякі з них. Граничні ціни встановлюються Міністерством економіки Республіки Білорусь.
Що стосується експортних цін на продукцію, то вони встановлюються підприємствами самостійно за погодженням сторін, але не в збиток підприємству. Експортні ціни схильні до сезонних коливань. Вони падають у літній період, коли багато натурального молока і, навпаки, піднімаються в зимовий період.
Калькулювання одиниці продукції розглянемо на прикладі планової калькуляції за розрахунком відпускної ціни на молоко згущене з цукром і цикорієм в ж / б, 400г (таблиця 3.).
Таблиця 3.
Планова калькуляція з розрахунку відпускної ціни на молоко.
Найменування витрат
За планом на 2006р.,
руб. за 1 туб.
За планом на 2007р.,
руб. за 1 туб.
За планом на 2008р.,
руб. за 1 туб.
на тубу
на од. / бан.400г
на тубу
на од. / бан.400г
на тубу
на од. / бан.400г
1
2
3
4
5
6
7
Сировина і основні матеріали за вирахуванням зворотних відходів
680193
680
602047
602
690199
690
Транспортно-заготовити-тільні витрати
67194
67
38727
39
37833
38
Допоміжні матеріали
193986
194
203233
203
208638
209
Паливо і енергія на технологічні цілі
62952
63
38432
38
57135
57
Основна та додат-кові зарплата про-виробничих робітників
6175
6
9763
10
10168
10
Відрахування на соц. потреби
2408
2
3808
4
3559
4
Загальновиробничі витрати
39520
40
52720
53
61008
61
Загальногосподарські витрати
61133
61
61507
62
88462
88
Інші витрати, включаючи податки (екологічний, земельну)
2779
3
3027
3
2034
2
Разом:
1116340
1116
1013264
1013
1159036
1159
Інноваційний фонд
5750
6
6259
6
1842
2
Разом:
1122090
1122
1019523
1020
1160878
1161
Комерційні витрати
17953
18
19371
19
23218
23
Повна собівартість
1140043
1140
1038894
1039
1184096
1184
Прибуток
161886
162
108045
108
21314
21
Оптова ціна
1301929
1302
1146939
1147
1205410
1205
Єдиний платіж 3,0%
40266
40
35472
35
37281
37
Відпускна ціна франко-станція відправлення
1342195
1342
1182411
1182
1242691
1243
ПДВ 10%
134220
134
118241
118
124269
124
Аналіз прибутку і рентабельності підприємства
Прибуток підприємства, її динаміка і структура
Формування прибутку за 2006-2008 роки представлено в таблиці 4.
Таблиця 4.
Формування прибутку за 2006-2008 роки.
№ п / п
Показники
2006р., Млн. руб.
2007р., Млн. руб.
2008р., Млн. руб.
1.
Прибуток від реалізації продукції
-
4335
4291
2.
Позареалізаційні доходи
497
1327
1049
3.
Позареалізаційні витрати
845
1823
2281
4.
Прибуток від позареалізаційних доходів і витрат
-
-
-
5.
Операційні доходи
48032
67497
105524
6.
Операційні витрати
48312
67576
105530
7.
Прибуток від операційних доходів і витрат
-
-
-
8.
Податки і збори з прибутку
352
1814
1782
9.
Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства
-
1946
1271
10.
Нерозподілений прибуток
-
-
-
Основна мета підприємства - господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку та задоволення соціальних та економічних інтересів трудового колективу. За підсумками роботи за 2008 рік виручка від реалізації за мінусом ПДВ та обов'язкових платежів склала 137, 5 млрд. рублів (з урахуванням їх філії), що на 26,9% вище аналогічного періоду минулого року. Прибуток від реалізації отримана в розмірі 4,0 млрд. рублів. Ефективне управління запасами готової продукції сприяло отриманню даного результату. Прибуток за звітний період склала 3,1 млрд. рублів, з якої 1,8 млрд. рублів витрачено на сплату податку на прибуток та інші обов'язкові платежі. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства - 1,3 млрд. рублів. Рентабельність реалізованої продукції, відповідний період минулого року 3,1% (за 2007р.-3, 3%).
Прибуток і збитки по окремих групах продукції характеризуються таблицею 5.
Таблиця 5.
Прибуток і збитки за окремими групами продукції за 2006-2008 р.р.
№ п / п
Найменування
2006
2007
2008
Прибуток, млн. руб.
Збиток, млн.руб.
Прибуток, млн. руб.
Збиток, млн.руб.
Прибуток, млн. руб.
Збиток, млн.руб.
1.
Молочні консерви
4408,9
6004
7973,1
2.
Масло тваринне
-762,8
-1084,9
-1162,5
3.
Цільномолочна продукція
-127,9
-307
-585,4
4.
Дитячі продукти
-225,3
-311
-329
5.
Майонез
-124,5
-228,8
-147,9
6.
СОМ
339,6
372
5,3
7.
Сухе незбиране молоко
563,9
672,4
-102,7
Так, наприклад, в 2008 році з 7 основних груп продукції 6 є збитковими. Традиційно збитковим є масло, з цього виду продукту отримано найбільший збиток мінус 1162,5 млн. рублів за рентабельності мінус 25,2%. Причиною є низький рівень використання потужностей - 14,5%.
Збитковою залишається поки ще цільномолочна продукція. Збитки за 2008 рік склали 585,4 млн. рублів, рентабельність мінус 8,2%. Причиною є низький рівень використання потужностей - 36,8%.
З 31 виду цільномолочної продукції тільки 6 видів прибуткові. Це кефіри «Восторг», йогурти, молоко в цистерні, кефір «Бадьорість» 2,7%.

Рентабельність підприємства
Таблиця 6.
Рентабельність за видами продукції за 2006-2008 р.р.
№ п / п
Найменування
Рентабельність,%
2006
2007
2008
1.
Молочні консерви
9,2
9,0
8,9
2.
Масло тваринне
-22,5
-23,3
-25,2
3.
Цільномолочна продукція
-2,9
-4,9
-8.2
4.
Дитячі продукти
-19,3
-18,6
-15,2
5.
Майонез
-11,7
-14,5
-8.2
6.
СОМ
53,5
53,8
11,2
7.
Сухе незбиране молоко
6,9
7,1
-1,0
Збитковою залишається поки ще цільномолочна продукція. Збитки за 2008 рік склали 585,4 млн. руб., Рентабельність мінус 8,2%. Причина - низький рівень використання потужностей - 36,8%. Збитково дитяче харчування - 329 млн. руб. збитків (рентабельність мінус 15,2%).
Невдало склалася ситуація з реалізації СЦМ на зовнішньому ринку в поточному році. У цілому збитки склали 102,7 млн. рублів за рентабельності мінус 1,0%
Лідерство за обсягами виробництва займають молочні консерви. Протягом всієї діяльності комбінату прибуток від реалізації даного виду продукції була завжди найбільшою, що дозволяло перекривати збитки, отримані від реалізації інших видів продукції (прибуток 7973,1 млн. рублів за рентабельності мінус 8,9%).
Балансовий прибуток за 2008 рік склала - 3053,5 млн. рублів. Використання прибутку за 2007-2008 роки представлено в таблиці 7.

Таблиця 7.
Використання прибутку за 2007-2008 роки.
Найменування показників
2007 р., млн. руб.
2008 р., млн. руб.
1
2
3
1. Балансова прибуток
3694,4
3053,5
2. Платежі до бюджету:
- Податок на прибуток
1115,9
1210,7
- Податок на нерухомість
391,9
441,6
РАЗОМ:
1507,7
1652,3
3. Місцеві податки і збори:
- Відрахування інфраструктур.
141,3
38,3
- Відрахування пасажир. транспорт
-
76,7
Всього податків:
1649,1
1767,2
3. Прибуток, що залишається в розпорядженні:
1946,5
1271,6
Покриття збитків
1554,0
З неї:
Фонд накопичення
187,0
502,8
Фонд споживання
79,6
502,8
Дивіденди
125,4
125,8
Благодійні цілі
-
125,8
Інші
-
14,4
Таким чином, підприємство, сплативши податки до бюджету, а також платежі до місцевих бюджетні фонди, визначає напрями використання прибутку, що залишається в його розпорядженні.
У 2008 році в процентному відношенні розподіл прибутку, що залишається в розпорядженні комбінату, було наступним: фонд накопичення - 39,5%, фонд споживання - 39,5%, виплата дивідендів - 9,9%, грошові кошти на благодійні цілі - 9,9 %, інші витрати - 1,1%.
Графічно розподіл прибутку представлено на діаграмі (рис. 1.)

\ S
Рис. 1. Структура розподілу прибутку за 2008 р.
Резерви збільшення суми прибутку визначаються за кожним видом товарної продукції. Основними їх джерелами є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація на більш вигідних ринках збуту і т.д. Структурно ці джерела можна представити у вигляді блок-схеми (рис. 2.).

Рис. 2. Блок-схема резервів збільшення суми прибутку
За даними бухгалтерських балансів проведений аналіз фінансового стану підприємства. Його фінансове положення залишається складним і потребує постійного контролю.
Структура балансу протягом тривалого періоду залишається незадовільною, тому що коефіцієнти поточної ліквідності та забезпечення СОС нижче нормативних показників. Коефіцієнт поточної ліквідності на 1.10.07 р. склав 1,04, коефіцієнт забезпеченості оборотними засобами мінус 0,09.
Комбінат постійно відчував брак власних оборотних коштів, грошовий дефіцит. Пов'язано, це, перш за все, з авансуванням господарств для придбання насіння, виплати зарплати під майбутні розрахунки. По ряду господарств розстрочка платежів надана на 3-4 місяці.
У справжніх умовах, коли фінансовий стан підприємства нестабільно особливо значимі актуальні питання витратного механізму з виробництва продукції.
Питання зниження витрат знаходиться на постійному контролі і особлива увага приділяється зниження матеріальних витрат, які становлять у структурі 84.5%, у тому числі сировина та матеріали 75.8%.
Фінансовий стан підприємства складне і вимагає постійного контролю. Збільшення частки позикових коштів у джерелах утворення активів підприємства свідчить про посилення його фінансової нестійкості та підвищення ступеня фінансових ризиків. Незважаючи на вищевикладене, ситуацію не слід розглядати як критичну, тому що коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами на кінець аналізованого періоду (0,54) нижче нормативного, тобто після реалізації своїх активів ВАТ «Рогачевський МКК» здатне розрахуватися за всіма своїми фінансовими зобов'язаннями.
Аналіз ринку та маркетингового середовища
Ситуація на ринку молочної продукції республіки Білорусь характеризується переходом до стабілізації в споживанні молочних продуктів, а також до зростання їх виробництва.
Це обумовлено тим, що для Білорусі виробництво молочної продукції традиційно є одним з передових напрямів харчової промисловості. Разом з тим, нинішній рівень виробництва молочної сировини і рівень його переробки в республіці дозволяє зробити висновок про те, що на сьогоднішній день перед молочної галуззю Білорусі не настільки гостро стоїть проблема забезпечення населення країни молочними продуктами, скільки проблема ефективного використання величезних за мірками республіки потужностей з переробці молока (рівень завантаження потужностей у цілому досяг 67%). . Досить потужний технічний потенціал молочної галузі та щодо невелике населення республіки зумовлюють експортну орієнтацію галузі.
ВАТ «Рогачевський МКК» - одне з найбільших молокопереробних підприємств Білорусі. Відповідно до оперативних даних Мінсільгосппроду з виробництва основних видів молочної продукції за 2006 рік ВАТ «Рогачевський МКК» входить до п'ятірки найбільш потужних підприємств з переробки сировини. За 2007 рік комбінатом перероблено 137,7 тис. тонн сировини, при цьому його потужності завантажені всього на 57,1%.
Структура товарної продукції комбінату, в якій переважає виробництво молочних консервів та сухого цільного молока (67,8 і 15,2% відповідно в загальному випуску товарної продукції), також зумовлює експортну орієнтацію підприємства, тому що дана продукція, завдяки тривалих термінів зберігання та транспортабельності користується попитом, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Потенціал внутрішнього і зовнішнього ринків дозволяє підприємству в ближньостроковій перспективі збільшити обсяг реалізації продукції в натуральному вираженні. Разом з тим, сезонність виробництва і поставок молока на переробні підприємства, а також коливання цін на продукцію у зв'язку з цим, вимагають вживання заходів по створенню резервних потужностей, зокрема, для виробництва СЦМ, а також наявності складських приміщень для зберігання готової продукції. Дані заходи дозволять вчасно і без втрат переробляти сировину в необхідному асортименті, а також регулювати відвантаження продукції відповідно до сприятливою ринковою кон'юнктурою.
Досить потужний технічний потенціал молочної галузі та скорочувалося населення республіки не роблять вітчизняний ринок привабливим у перспективі. У світі існують більш привабливі регіони, з точки зору реалізації надлишків продовольства, а Білорусь цілком може бути регіоном-виробником продуктів харчування. Проте для завоювання таких ринків продукція повинна бути конкурентоспроможною.
Молочна галузь республіки володіє значним потенціалом, який дозволяє не тільки забезпечити населення республіки широким асортиментом молочної продукції, а й забезпечити експортну орієнтацію галузі. Експортний потенціал Білорусі далеко не використаний і місткість ринку основного експортного партнера Білорусі - Росії, дозволяє збільшити експортні поставки молочної продукції в декілька разів. Для нарощування експортного потенціалу, забезпечення імпортозаміщення, а також зміцнення конкурентних позицій на внутрішньому ринку, ВАТ «Рогачевський МКК» необхідно постійне оновлення та розширення асортименту продукції, що випускається, поліпшення її якості та споживчих властивостей.
На підставі проведеного аналізу ринку представляється можливим визначити наступні цілі стратегії маркетингу ВАТ «Рогачевський МКК»:
1. Отримання прибутку за рахунок задоволення споживчого попиту населення на молочні продукти.
2. Розширення асортименту продукції, що випускається шляхом постійного поліпшення технології та використання сучасного обладнання.
3. Формування у споживача чіткого, легко запам'ятовується образу своєї продукції; асоціюється з високою якістю і невисокими цінами.
4. Збільшення обсягів реалізації продукції в Білорусі, Росії і країнах далекого зарубіжжя на 12-15% щорічно.
Значна широта товарного асортименту для ВАТ «Рогачевський МКК» є одним з обов'язкових умов успіху на ринку. Оскільки, тільки розширюючи асортимент, можна повною мірою задовольняти споживчий попит різних сегментів ринку, залучити широке коло споживачів. Виходячи з цього, на підприємстві постійно оновлюється асортимент продукції, що випускається.
Для формування у споживача позитивного образу підприємства (іміджу), перш за все, необхідно постійно проводити всілякі рекламні заходи, які є ефективною формою комунікації, оскільки дають можливість виробнику реалізувати наступні цілі:
- Зміцнити позиції своїх товарів в очах потенційних клієнтів за допомогою роз'яснення їх якісних особливостей;
- Поліпшити імідж фірми;
- Знайти нових клієнтів, стимулювати попит з боку постійних покупців;
-Встановити корисні контакти в діловому світі, в тому числі і з конкурентами;
-Підібрати об'єктивну інформацію про ринок (про споживачів, конкурентів, кон'юнктури);
-Укласти вигідні угоди і т.д.
Що стосується експорту, то серед регіонів, що розглядаються в якості потенційних ринків збуту як найбільш перспективних для підприємства, оцінені ринки міст Москви і Санкт-Петербурга. Ці ринки цікаві з наступних причин. З 24 найбільших міст Росії на частку Москви і Санкт-Петербурга припадає близько 60% за вартістю продажу молочних продуктів. Дуже перспективними є ринки країн Середньої Азії.
При реалізації продукції на експорт ВАТ «Рогачевський МКК» використовує як прямі канали реалізації, так і непрямі. Як показує практика господарювання, збут продуктів харчування краще і ефективніше здійснюється торгово-посередницькими оптовими фірмами, ніж самі підприємства-виробники продукції.
За підсумками зовнішньоекономічної діяльності 2008 рік зовнішньоторговельний оборот склав 49,5 млн.дол. США або 129,6% до відповідного періоду минулого року, у тому числі експорт 137,7% при прогнозі 112,0%. За 2008 рік експортовано продукції на 43,9 млн.дол. США (2007 рік - 31,9 млн.дол. США).
У розрізі продукції експорт характеризується (таблиця 8.).
Таблиця 8.
Експорт продукції ВАТ «Рогачевський МКК»
№ п / п
Найменування продукції
Од. ізм.
Із загального обсягу реалізації відвантажено на експорт
2008
2007
Темп росту,% (стоім.вир.)
натур. виражений.
тис. дол США
натур. виражений.
тис. дол США
1.
Молочні консерви
туб
75837,2
38002,0
61955,7
27167,0
139,9
2.
СОМ
т
-
-
145,6
296,4
-
3.
Масло
т
68,0
133,0
369,6
667,8
19,9
4.
СЦМ
т
1740,8
3397,0
1860,0
3620,9
93,8
5.
Сир
т
835,2
2370,3
32,3
74,7
у 31,7 рази
6.
Казеїн
т
-
-
9,2
47,8
-
РАЗОМ:
78481,2
43902,3
64372,4
31874,5
137,7
Комбінат експортував молочні консерви (питома вага 86,6% у загальному обсязі експорту), масло вершкове (0,3%), сухе незбиране молоко (7,7%), сир (5,4%) Питома вага експорту в загальному обсязі склала :
- Молочних консервів - 80,5% (загальний обсяг реалізації - 94155 туб);
- Масла вершкового - 11,2% (загальний обсяг реалізації -609,4 тонни);
- СЦМ - 73,0% (загальний обсяг реалізації - 2385,1 тонни);
- Сир - 60,8% (загальний обсяг реалізації - 1375,6 тонни).
У цілому за 2008 рік у питаннях зовнішньоекономічної діяльності комбінат спрацював добре.
Основними зовнішньоторговельним партнером є Російська Федерація, де реалізація молочної продукції комбінату здійснюється через представництва. Налагоджені торговельні відносини з такими республіками як Грузія, Азербайджан, Казахстан, Вірменія, Туркменістан, Польща.
На даний момент постачання продукції на експорт складає 61,3% (рис.2).
\ S
Рис. 2. Частка експортної продукції.
Для закріплення і більш широкого освоєння ринку Російської Федерації необхідно:
- Зберегти різницю в ціні російських і вироблених комбінатом товарів, що досяжно за рахунок більш низької собівартості;
- Продовжувати рекламну кампанію в засобах масової інформації;
- Постійно брати участь (не рідше одного разу на місяць) у виставках-ярмарках на території Російської Федерації;
- Поповнювати базу даних з податкового та правового законодавства РФ.
- Знизити кількість продукції, що вивозиться за межі республіки «човниками».

Література
1. Економічне обгрунтування бізнес-проектів. Під ред. С.А. Колоса. - Мн.: ВШ - Мн, 2008.
2. Аналіз господарської діяльності в промисловості: Підручник / Н.А. Русак, В.І. Стражев, О.Ф. Моргун та ін; За заг. ред. В.І. Стражева. - Мн.: Виш.шк., 1998. - 398 с.
3. Ворст Й., Ревентлоу П. «Економіка фірми» вид. «Вища школа» 1993, 382 с.
4. І. Устаткування і установки загального призначення підприємств харчової промисловості. - М.: Харчова промисловість, 1980 - 96с.
5. Організація, планування і управління промисловим підприємством: Підручник для екон. вузов. / Под ред. Д.М. Крука. - М.: Економіка, 2001. - 376 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
280.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз обсягу випуску продукції і виручки підприємства ВАТ Рогачевський МКК 3
Аналіз обсягу випуску продукції і виручки підприємства ВАТ Рогачевський МКК
Аналіз обсягу випуску продукції і виручки підприємства ВАТ Рогачевський МКК 2
Статистичний аналіз прибутку і рентабельності підприємства ВАТ Пневматика
Аналіз прибутку і рентабельності роботи підприємства на прикладі філії ВАТ МПООТ Завод друкованих плат 2
Аналіз прибутку і рентабельності роботи підприємства на прикладі філії ВАТ МПООТ Завод друкованих плат
Аналіз та оптимізація собівартості продукції промислового підприємства на прикладі ВАТ Верхнекамскшіна
Аналіз прибутку і рентабельності ВАТ Стройполімеркераміка
Аналіз прибутку і рентабельності продукції ППВП МЗКТ 2
© Усі права захищені
написати до нас